17.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 277/112


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma’ tranżazzjonijiet oħra transkonfinali”

COM(2008) 805 finali – 2008/0228 (CNS)

(2009/C 277/24)

Rapporteur: is-Sur BURANI

Nhar it-28 ta’ Jannar 2009, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 93 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-evażjoni tat-taxxa marbuta mal-importazzjoni u ma’ tranżazzjonijiet oħra transkonfinali

COM(2008) 805 finali – 2008/0228 (CNS).

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar l-1 ta’ April 2009. Ir-rapporteur kien is-Sur Burani.

Matul l-453 sessjoni plenarja tiegħu li nżammet fit-13 u l-14 ta’ Mejju 2009 (seduta tat-13 ta’ Mejju), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b’192 vot favur u 5 astensjonijiet.

1.   Sinteżi u konklużjonijiet

1.1.   Permezz ta’ din il-Komunikazzjoni (1), li kienet ħarġet fl-istess żmien tal-proposta tad-direttiva diskussa f’din l-opinjoni, il-Kummissjoni qed tipproponi pjan ta’ azzjoni għal żmien qasir, li jista’ jkun aktar realistiku u prattikabbli minn oħrajn li ġew proposti qabel għall-ġlieda kontra l-frodi fiskali. Dawk ta’ qabel kienu jfiċċu strateġiji aktar wiesa’ u fit-tul, iżda ma kellhomx l-appoġġ konvint tal-Istati Membri. Il-pjan ta’ azzjoni għal żmien qasir jistabbilixxi regoli komuni għar-reġistrazzjoni u l-kanċellazzjoni mir-reġistri tal-VIES (2), strumenti aħjar tal-kontroll permezz ta’ komunikazzjoni u kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri u aktar ‘il quddiem, il-ħolqien tal-Eurofisc, korp ta’ stħarriġ u intervent. Fl-aħħar, rigward l-irkurpru ta’ taxxi mitlufa, qed tiġi ppublikata proposta ta’ direttiva flimkien mal-Komunikazzjoni, li hija l-ewwel proposta konkreta ta’ implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni.

1.2.   Il-KESE japprova l-komunikazzjoni, li turi stampa li mhijiex insodisfaċenti għall-aħħar fl-applikazzjoni tar-regoli tal-VAT, li għadhom definiti bħala “provviżorji” wara li ilhom li daħlu fis-seħħ ħafna għexieren ta’ snin. Madankollu s-sistema għadha kkumplikata wisq u tiswa żżejjed iżda fuq kollox għadha tippermetti ħafna evażjoni. Il-proċeduri elettroniċi huma l-kundizzjoni indispensabbli fil-ġlieda kontra l-evażjoni, iżda l-effikaċja tagħhom tiddependi minn kemm huma adottati b’mod uniformi mill-Istati Membri; għalissa għadna pjuttost ‘il bogħod minn dawn l-objettivi. Wieħed mill-perikli potenzjali huwa l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet nazzjonali separati jew diverġenti.

1.3.   Hemm imniżżla xi suġġerimenti dwar aspetti li jistgħu jiddaħħlu fil-pjan ta’ azzjoni: reviżjoni tal-mudell tal-SCAC (Standing Committee for the Administrative Cooperation), aċċessibbiltà u utilità ikbar tal-bażijiet tad-data u leġiżlazzjoni li ssib l-bilanċ bejn il-ħarsien tad-data u l-kollaborazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet, il-ħolqien ta’ korpi ta’ referenza professjonali li jkunu l-intermedjarji bejn l-amministrazzjonijiet differenti u ċ-ċertifikazzjoni ta’ affidabbiltà tal-operaturi.

1.4.   Il-proposta tad-direttiva l-ewwel nett tiċċara xi dispożizzjonijiet tad-direttiva oriġinali dwar l-eżenzjoni mit-taxxa, li l-interpretazzjoni tagħha tista’ twassal għal xi abbuż: qed jirriżulta li l-implimentazzjoni tar-regola li l-eżenzjoni tingħata meta l-merkanzija importata tinbiegħ fil-Komunità, ma tantx tista’ tiġi kkontrollata fil-fatt. Ir-regoli l-ġodda jistabbilixxu sensiela ta’ miżuri kawtelari, fosthom l-obbligu li waqt l-importazzjoni l-importatur jippreżenta l-informazzjoni biex ikun identifikat id-destinatarju aħħari.

1.5.   Il-KESE jaqbel għal kollox ma’ din ir-regola, kif ukoll ma dawk dwar l-obbligazzjoni in solidum tal-bejjiegħ u x-xerrej stabbiliti f’pajjiżi differenti fil-każ li wieħed minnhom ma jissodisfax l-obbligi tiegħu f’dak li jirrigwarda l-VAT. Fuq kollox din mhix xi regola ġdida jew innovattiva: diġà teżisti u qed tiġi implimentata bir-reqqa fl-Istati Membri: tiġi kważi injorata meta jkun hemm bżonn tal-kollaborazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri differenti.

1.6.   Fir-rigward tar-responsabbiltà, il-KESE jiġbed l-attenzjoni għal aspett li qatt ma jiġi kkunsidrat: ir-responsabbiltà tal-amministrazzjonijiet fil-konfront tal-kontribwent u r-responsabbiltà reċiproka tal-amministrazzjonijiet, fil-każijiet meta żbalji jew dewmien iwasslu għal ħsara materjali jew ġuridika. Il-prinċipji bażiċi tal-ekwità u t-trasparenza għandhom iwasslu biex dan il-qasam jiġi regolat.

2.   Daħla

2.1.   Il-proposta għal direttiva u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni jsegwu żewġ komunikazzjonijiet oħra: dik tal-2006 li kienet l-ewwel waħda li bdiet id-diskussjoni dwar il-ħtieġa ta’ “approċċ ikkoordinat” fil-ġlieda kontra l-frodi fiskali b’mod ġenerali, u dik tal-2007 li kienet iffukat fuq il-frodi fil-VAT, u żviluppat l-elementi ewlenin tal-istrateġija. Fi Frar 2008 komunikazzjoni oħra kisbet l-approvazzjoni tal-Kunsill dwar proposta biex jiġu adottati żewġ miżuri “ambizzjużi” li jimmodifikaw is-sistema tal-VAT fil-ġlieda kontra l-frodi: sistema ta’ tassazzjoni tal-operazzjonijiet intrakomunitarji u sistema ġenerali ta’ reverse charge. Fil-każ tat-tieni soluzzjoni, il-Kummissjoni kienet offriet li tniedi proġett pilota; madankollu, il-Kunsill Ecofin ma rnexxielux jilħaq ftehim.

2.2.   Quddiem in-nuqqas ċar ta’ rieda politika li tiġi adottata politika komuni ambizzjuża, il-Kummissjoni daret fuq il-proposta ta’ pjan ta’ azzjoni għal perijodu qasir flimkien ma’ skeda għall-implimentazzjoni: soluzzjoni “konvenzjonali”, li jista’ jkollha iktar ċans li tintlaqa’.

2.3.   Huwa meħtieġ approċċ Komunitarju kemm fil-livell leġiżlattiv kif ukoll dak operattiv, dan tal-aħħar s’issa kien ir-responsabbiltà tal-Istati Membri: id-differenzi fil-metodi bejn l-amministrazzjonijiet differenti inkoraġġew lil dawk li jwettqu l-frodi li jressqu l-attività tagħhom fil-pajjiżi fejn mhemmx miżuri adegwati. Mill-banda l-oħra hemm ukoll problema tal-ispejjeż tal-konformità għall-intrapriżi, li jkollhom jadottaw proċeduri differenti skont il-pajjiż li jaħdmu fih.

2.4.   Il-proposta għal direttiva, ippubblikata flimkien mal-komunikazzjoni, hija l-ewwel inizjattiva fil-qafas ta’ miżuri konvenzjonali. L-eżenzjoni speċifika għall-importazzjonijiet diġà hija rregolata mid-direttiva bażi dwar il-VAT (2006/112/KE), iżda l-mod kif kienet miktuba oriġinarjament kien jippermetti interpretazzjonijiet li wasslu għall-abbużi. Il-proposta tiċċara l-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet biex tinkiseb eżenzjoni; fl-istess waqt hija tagħti lill-lstati Membri strument biex jirkupraw il-VAT li jkun intilef minħabba l-evażjoni.

3.   Il-kontenut essenzjali tal-komunikazzjoni

3.1.   Il-valutazzjoni tal-miżuri adottati fil-passat, li saret mill-Kummissjoni fi ħdan il-grupp ta’ esperti dwar l-istrateġija tal-ġlieda kontra l-frodi fiskali (ATFS), wasslu biex jiġu identifikati tliet oqsma primarji li jridu jingħataw attenzjoni speċjali biex jiġi implimentat pjan ta’ azzjoni għal żmien qasir fil-ġlieda kontra l-frodi: sistema tal-VAT iktar rigoruża, strumenti ta’ kontroll u investigazzjoni li huma msaħħa u mezzi aktar effettivi għall-irkupru tat-taxxa mitlufa.

3.2.   Fir-rigward ta’ sistema aktar rigoruża, hemm bżonn ta’ regoli preċiżi li jkunu komuni għar-reġistrazzjoni u l-kanċellazzjoni tad-data li tidħol fis-sistema tal-VIES (VAT Information Exchange System). F’xi Stati Membri n-numri tar-reġistrazzjoni tal-VAT jibqgħu validi anke wara li l-persuna taxxabbli tinsab ħatja ta’ frodi; b’hekk huwa jkun jista’ jkompli l-attività tiegħu; il-Kummissjoni dalwaqt ser tippreżenta proposta leġiżlattiva dwar regoli komuni għar-reġistrazzjoni u l-kanċellazzjoni tal-VIES. Il-proposta ser tinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar id-dritt tal-operaturi li b’mod elettroniku jaslu għall-informazzjoni dwar l-isem, l-indirizz u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-VAT tal-kontroparti tagħhom, dritt li llum huwa miżmum jew limitat f’xi Stati Membri. Regoli oħra jirrigwardaw sistema komuni ta’ ħruġ ta’ fatturi li tkun semplifikata u modernizzata. Fl-aħħar nett ser jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar l-iskambju tal-informazzjoni, li jeliminaw id-differenzi fl-interpretazzjoni li hemm bejn l-Istati Membri dwar meta għandha titħallas il-VAT u li jiggarantixxu li t-trażmissjoni tal-informazzjoni sseħħ fl-istess waqt bejn l-amministrazzjonijiet interessati.

3.3.   L-istrumenti ta’ kontroll huma l-aktar parti delikata tas-sistema, u forsi dik li fiha l-akbar nuqqasijiet; l-attenzjoni qed tintefa’ fuq il-punti dgħajfa li ilhom li ġew identifikati: il-komunikazzjoni, il-kooperazzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni. Hemm għadd ta’ proposti leġiżlattivi li qed jiġu studjati. Strument ta’ implimentazzjoni li juri ċertu potenzjal jidher li hu dak tal-ħolqien tal-Eurofisc, netwerk Ewropew ta’ twissija bikrija fuq il-mudell tal-Eurocanet, sistema mwaqqfa mill-amministrazzjoni tat-taxxa Belġjana u appoġġjata mill-Kummissjoni u l-OLAF.

3.4.   It-tielet kapitolu tal-pjan ta’ azzjoni, il-mezzi għall-irkupru tat-taxxa mitlufa, jipprevedi għadd ta’ miżuri. L-ewwel nett, l-Istati Membri huma mħeġġa li jadottaw miżuri legali kontra dawk li jwettqu frodi, li jaħdmu fit-territorju tagħhom u li l-azzjoni tagħhom wasslet għat-telfien tal-VAT fi Stat Membru ieħor. Madankollu, l-aktar parti importanti tirrigwarda l-prinċipju tal-obbligazzjoni in solidum bejn l-operaturi stabbiliti fi Stati Membri differenti, prinċipju li diġà għandu bażi legali iżda li s’issa kull Stat Membru applika fit-territorju tiegħu biss u b’mod limitat għall-operaturi li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom. Barra minn hekk ser titressaq proposta ta’ sistemi uniformi, eżekuttivi jew ta’ kawtela, biex jittejbu l-possibbiltajiet ta’ ġbir transkonfinali tat-taxxa. Fl-aħħar, tinstab soluzzjoni finali għall-problema tal-ħarsien transkonfinali tad-dħul mill-VAT li tkun indipendenti mill-Istat Membru li lilu jkun dovut: problema li s’issa huma biss ftit pajjiżi li diġà qed jeżaminawha.

4.   Kummenti ġenerali

4.1.   Il-Kummissjoni qed tkompli bil-ħidma tagħha ta’ rfinar tar-regoli dwar l-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-ġbir tal-VAT, li għadha “sistema provviżorja” wara 40 sena minn mindu twaqqfet. Il-bidla għal sistema permanenti teħtieġ l-armonizzazzjoni tar-rati u l-possibbiltà li l-persuni taxxabbli jħallsu t-taxxa tagħhom direttament f’pajjiżhom billi joħorġu fatturi tal-VAT kif jiġri llum fil-pajjiż: objettiv li lanqas biss hemm il-ħsieb li jintlaħaq. Ir-raġunijiet la huma tekniċi u lanqas legali: imma politiċi u għalhekk is-soluzzjoni tagħhom hija kważi impossibbli. Għalhekk il-miżuri li qed jiġu proposti jidħlu fil-qafas ta’ “miżuri konvenzjonali” biex is-sistema li hi biss “provviżjorja” fl-isem issir effikaċi.

4.2.   Fid-dawl ta’ din il-premessa, hemm bżonn li ngħidu li x-xenarju tal-VAT, b’mod ġenerali, mhuwiex insodisfaċenti għall-aħħar anke jekk hemm diversi aspetti għad hemm ħafna xi jsir; iżda huwa kkumplikat, jiswa ħafna u agħar minn hekk, joffri okkażjonijiet għall-evażjoni fil-livell internazzjonali. Id-difett jinstab fl-oriġini stess ta’ sistema provviżjorja li tista’ tinbidel biss f’sistema permanenti li tkun aktar sempliċi u effikaċi permezz ta’ rieda politika li ma teżistix.

4.3.   Il-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tittratta l-aktar nuqqasijiet kbar u evidenti, maqbuda kif inhi bejn il-Kunsill li mhuwiex kapaċi li jieħu deċiżjoni b’unanimità u l-imġiba tal-Istati Membri li, kull wieħed fil-qasam tiegħu, jaħdem biex isolvi l-problemi tiegħu bis-soluzzjonijiet li joħloq hu stess. L-ewwel eżempju li l-Kummissjoni ssemmi hija dik tal-proċeduri elettroniċi li jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn il-persuni taxxabbli u l-amministrazzjoni. Xi Stati Membri, kif ukoll diversi pajjiżi terzi huma aġġornati maż-żminijiet, filwaqt li oħrajn waqgħu lura; il-Kummissjoni tagħti valutazzjoni kumplessiva: “l-ġestjoni tas-sistema tal-VAT fl-UE ma laħqitx mal-iżviluppi fit-teknoloġija tal-informazzjoni” (3). Il-KESE jista’ ma jistax ħlief jaqbel ma’ dan.

4.4.   Għalhekk mhix sorpriża li ħafna Stati Membri, mhux biss dawk li huma aktar avvanzati, imma anke oħrajn, jaħdmu bl-operaturi tagħhom biex ifittxu l-aħjar soluzzjonijiet amministrattivi. Il-Kummissjoni hija mħassba dwar dan peress li qed tara l-periklu ta’ soluzzjonijiet nazzjonali li mhumiex marbuta flimkien u li huma diverġenti u tirrakkomanda li l-miżuri jiġu kkoordinati. F’dan il-punt il-KESE jixtieq juri ċertu realiżmu: meta l-Kummissjoni tiġi biex tikkoordina attivitajiet ta’ natura Komunitarja, hija għandha s-saħħa li tirregola: u dan wettqitu u twettqu b’mod eżemplari. Mill-banda l-oħra jekk il-problemi jkunu ta’ natura interna u jolqtu lill-Istati Membri individwali, fejn is-saħħa tal-Kummissjoni ma tasalx, ir-rakkomandazzjonijiet ftit li xejn għandhom effett: kulħadd għandu raġuni tajba biex jiġġustifika mġiba awtonoma. Huwa biss meta jkun hemm interessi komuni bejn żewġ pajjiżi jew iktar li wieħed jara l-bidu ta’ soluzzjonijiet kkoordinati.

4.5.   F’dan il-kuntest, il-KESE jifraħ lill-Kummissjoni għall-fatt li qed tieħu inizjattiva li b’mod prudenti qed tikkwalifika bħala “suġġeriment”: Il-ħolqien ta’ grupp ad hoc li fih jipparteċipaw xi awtoritajiet tat-taxxa u xi intrapriżi (mhumiex imsemmija l-operaturi ċċertifikati) bil-għan li jfittxu aproċċ komuni għall-problemi differenti li jinbtu mir-relazzjonijiet ta’ bejniethom. Qed jiġi rrakkomandat lill-partijiet interessati li joffru l-esperjenzi u r-riżorsi meħtieġa biex dan l-eżerċizzju jkollu possibbiltà ġenwina li jirnexxi: rakkomandazzjoni li l-KESE jixtieq li jkollha suċċess.

5.   Kummenti dwar problemi li għadhom mhux riżolti

5.1.   Il-KESE qed jieħu din l-okkażjoni biex jissuġġerixxi li fil-pjan ta’ azzjoni jiddaħħlu aspetti importanti anke jekk mhumiex marbuta direttament mal-ġlieda kontra l-frodi: strutturi effiċjenti u regoli effikaċi jgħinu biex tinbena sistema rigoruża li wieħed ma jistax jabbuża minnha, jew għall-anqas li tevita l-abbuż u fl-agħar każijiet li tista’ taqbadhom.

5.2.   Dwar il-proċeduri elettroniċi l-Kummissjoni diġà għamlet dak li setgħet bir-“Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 tas-7 ta’ Ottubru 2003 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 218/92”. Fil-livell prattiku jidher li l-mudell tal-iSCAC (Standing Committee for the Administrative Cooperation), użat għall-iskambju tal-informazzjoni u t-talbiet ta’ intervent, għandu jiġi rivedut bil-ħsieb li l-proċeduri jirrispondu iktar għall-ħtiġijiet ta’ urġenza u tal-puntwalità tar-risposti.

5.3.   Fil-qasam tal-bażijiet tad-data l-problema ssir aktar sensittiva; mhijiex biss problema ta’ utilità, iżda wkoll u fuq kollox ta’ aċessibbiltà u ta’ kompletezza tal-informazzjoni. B’riferiment speċifiku għall-VAT, parzjalment għad irid jinstab il-bilanċ bejn il-ħarsien tad-data u l-kollaborazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet; dan jista’ jissolva biss b’liġi li tistabbilixxi l-limiti tal-rekwiżiti rispettivi, liema data għandha tiġi protetta u liema le, fliema ċirkostanzi u x’inhuma l-proċeduri għall-aċċess għall-informazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet u l-ftehimiet mhumiex biżżejjed: is-suġġett għandu bżonn ta’ bażi soda legali, li mingħajr ma tikser il-libertajiet fundamentali tqis l-interess pubbliku bħala prijorità.

5.4.   Problema prattika li trid tissolva hija dik tal-informazzjoni li trid tinġabar fil-lokalità: l-Istati Membri jridu joħolqu korpi ta’ riferiment professjonali li jkunu jistgħu jiksbu informazzjoni utli għall-Istati Membri li jagħmlu talba u li jkunu awtorizzati li jaqsmuha mal-kontroparti tagħhom fi Stati Membri oħra interessati. Azzjoni Komunitarja tista’ twassal għall-ħolqien ta’ “netwerk” ġenwin ta’ azzjoni f’waqtha li jkollu ċ-ċans li jinteraġixxi b’mod dirett u permezz ta’ kanali riżervati, bil-kollaborazzjoni ta’ awtoritajiet oħra li jistgħu jkunu qed jagħmlu stħarriġ.

5.5.   Il-KESE jenfasizza li kwalunkwe soluzzjoni komuni ma tistax sseħħ mingħajr it-tħaddim perfett tas-sistema VIES, li tippermeti lill-amministrazzjoni li jkollha dak il-ħin stess l-informazzjoni marbuta ma kull tranżazzjoni. Fil-bażi ta’ kollox hemm l-affidabbiltà tal-persuni li jingħataw kodiċi tal-VAT: din l-affidabbiltà trid tiġi vverifikata minn qabel fuq il-bażi tal-kwalitajiet meħtieġa. Jekk u meta jkun possibbli li ż-żewġ kundizzjonijiet - it-tħaddim istantanju u ċ-ċertifikazzjoni minn qabel - jiġu ssodisfati, il-frodi bbażata fuq “missing traders” tonqos drastikament.

5.6.   Sakemm qed nistennew soluzzjoni komprensiva, li ma tidhirx li ser isseħħ malajr, wieħed jista’ jivvaluta b’mod prijoritarju l-possibbiltà li l-affidabbiltà tal-operaturi fis-settur tiġiċertifikata” b’sett uniku ta’ regoli għall-pajjiżi kollha tal-UE: jekk għal kull numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT jikkorrispondi ċertifikat maħruġ mill-awtorità fiskali kompetenti jkun jista’ jinkiseb ir-riżultat doppju ta’ ħarsien tal-interessi nazzjonali tal-Istati Membri u dawk kummerċjali tal-operaturi Komunitarji. It-tqegħid tal-informazzjoni fin-netwerk iwassal għall-għarfien immedjat ta’ kull dispożizzjoni ta’ revoka jew suspensjoni.

6.   Il-proposta tad-direttiva: kjarifiki u regoli ġodda

6.1.   Kif hemm fil-parti introduttiva tal-proposta, “Din il-proposta hija parti mill-ewwel sett ta’ proposti mħabbra f’din il-Komunikazzjoni”. Qed isiru żewġ modifiki għad-direttiva oriġinali, 2006/112/KE, waħda biex tiċċara xi dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjoni mill-VAT tal-importazzjoni, li l-interpretazzjoni tagħha wasslet għal ħafna abbużi li ppermettew li jkun hemm min evada l-ħlas tal-VAT, l-oħra biex iddaħħal l-obbligu minflok il-possibbiltà li l-obbligazzjoni in solidum tiġi implementata f’xi każijiet ta’ provvista intra-Komunitarja tal-merkanzija.

L-eżenzjoni tal-VAT għall-importazzjoni (l-Artikolu 143(d)) huwa permess meta l-importazzjoni tiġi segwita minn bejgħ jew trasferiment intra-Komunitarju ta’ merkanzija importata minn persuna taxxabbli oħra fi Stat Membru; fi kliem ieħor, l-eżenzjoni tingħata meta l-merkanzija importata tinbiegħ mill-importatur lil persuna taxxabbli oħra fl-UE. L-investigaturi ta’ kontra l-frodi jindikaw li qed isir abbuż fuq skala kbira minħabba f’implimentazzjoni “mhux adegwata” tar-regoli Komunitarji fil-liġijiet nazzjonali. Skont il-Kummissjoni, ir-riżultat hu li “fi ħdan il-Komunità mhux qed jiġi żgurat kemm mill-awtoritajiet doganali kif ukoll minn dawk tat-taxxa”. Fil-lingwaġġ fiskali dan huwa “frodi karużell intra-Komunitarju” (frodi intra-Komunitarju ta’ kummerċjanti li jisparixxu – MTIC)

6.2.1.   Id-dispożizzjonijiet li hemm fil-proposta jistipulaw il-preżentazzjoni ta’ dokumenti li juru li min qed jitlob l-eżenzjoni filfatt għandu r-rekwiżiti li huma previsti fid-direttiva oriġinali: identifikazzjoni għall-iskopijiet tal-VAT jew rappreżentant tat-taxxa appuntat fl-Istat Membru tal-importazzjoni; l-obbligu li ssir dikjarazzjoni li l-merkanzija importata ser tintbagħat jew tiġi trasportata fi Stat Membru ieħor; l-obbligu għall-importatur li waqt l-importazzjoni juri n-numru tal-identità tal-VAT tad-destinatarju tal-merkanzija fi Stat Membru ieħor.

6.2.2.   Il-KESE m’għandux kumment partikolari hawnhekk, peress li dan huwa suġġett fejn ir-raġuni għad-dispożizzjoni tinsab fit-titjib tas-sistemi amministrattivi biex tiġi evitata l-frodi potenzjali. Jibqa’ d-dubju biss dwar l-hekk imsejħaterritorji terzi”. Il-kunċett ta’ “Stat Membru” fil-kuntest tar-regolamentazzjoni tal-VAT tinsab fl-Artikolu 5(2) tad-direttiva oriġinali; l-Artikolu 6 ta’ wara jistabbilixxi li d-direttiva mhix applikabbligħat-territorji terzi (4) billi dawn huma eżentati milli jħallsu l-VAT fuq l-importazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 143(c) u (d). Ir-regola mhijiex ambigwa: iżda jrid jiġi żgurat jekk, u sa liema punt, din l-eżenzjoni tipproteġi l-applikazzjoni tal-VAT mill-abbuż.

Id-dispożizzjoni ġdida tal-proposta tad-direttiva (Artikolu 1(2)) tieħu post l-Artikolu 205 tad-direttiva oriġinali, li tistabbilixxi li persuna differenti mill-persuna li għandha tħallas it-taxxa tkun f’obbligazzjoni in solidum mal-esportatur għall-ħlas tal-VAT. Fil-prattika, u fil-qosor, id-dispożizzjoni tistipula li l-bejjiegħ għandu jiddikjara t-tranżazzjonijiet intra-Komunitarji tiegħu, u dan għall-iskop li l-Istat Membru tax-xerrej ikun jista’ jkun jaf bit-tranżazzjonijiet taxxabbli fit-territorju tiegħu.

6.3.1.   Il-prinċipju tal-obbligazzjoni in solidum għandu l-ħsieb li jagħmel lill-bejjiegħ attent mhux biss li jwettaq l-obbligi tiegħu li jinnotifika, iżda b’mod impliċitu li jagħżel u jkun jaf lill-klijenti tiegħu tajjeb kif ukoll is-solvenza tagħhom: jekk dan tal-aħħar ma jwettaqx l-obbligazzjonijiet tiegħu, l-Istat Membru tiegħu huwa awtorizzat li jirkupra t-taxxa tal-VAT li ma tkunx tħallset u penali oħra mingħand il-bejjiegħ. L-Istati Membri applikaw din ir-regola b’reqqa, iżda llimitawha għat-tranżazzjonijiet nazzjonali. B’mod impliċitu huma traskuraw milli jestendu l-prinċipju għat-tranżazzjonijiet internazzjonali, insew l-obbligu tagħhom li jikkollaboraw u jipproteġu anki l-interessi tal-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri tad-destinatarji.

6.3.2.   Il-proposta l-ġdida tfittex li timla dan il-vojt, billi b’mod espliċitu testendi l-prinċipju tal-obbligazzjoni in solidum għat-tranżazzjonijiet internazzjonali; barra minn hekk, ta’ min wieħed jinnota li skont il-Kummissjoni (5) din id-dispożizzjoni diġà dehret fl-Artikolu 205 iżda s’issa l-Istati Membri applikawha biss għat-tranżazzjonijiet nazzjonali.

6.3.3.   Il-KESE jesprimi l-qbil sħiħ tiegħu ma’ din il-proposta tal-Kummissjoni; barra minn hekk jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li l-irkupru tal-kreditu tal-amministrazzjoni ta’ Stat Membru fil-konfronti ta’ persuna residenti fi Stat Membru ieħor jiġi regolat u jsir fattibbli. It-triq legali timplika l-użu ta’ regoli fil-qasam tal-kollaborazzjoni legali; irkupru amministrattiv permezz tal-amministrazzjoni tal-Istat Membru tal-esportatur jitlob ftehimiet preċiżi flimkien mas-soluzzjoni tal-problemi legali li hemm warajhom.

6.3.4.   L-aħħar kumment huwa ta’ natura ġenerali iżda huwa pertinenti għas-suġġett tal-proposta, li għan tagħha ewlieni huwa dak li jiġu difiżi l-interessi tal-amministrazzjoni fiskali. Fl-ebda parti tat-test ma hemm imsemmija r-responsabbiltà materjali u legali tal-amministrazzjonjiet lejn il-persuni li jħallsu t-taxxa minħabba żbalji jew dewmien fil-komunikazzjoni tal-kodiċi tal-kontroparti, u lanqas tar-responsabbiltà ta’ amministrazzjoni ta’ pajjiż lejn amministrazzjoni oħra. Leġiżlazzjoni li tkun ispirata mill-ekwità u t-trasparenza dejjem għandha tqis id-drittijiet tal-kontribwenti meta mqabbla mas-saħħa wisq ikbar tal-Istat.

Brussell, it-13 ta’ Mejju 2009.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Mario SEPI


(1)  COM(2008) 807 finali “Strateġija koordinata biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT fl-Unjoni Ewropea”

(2)  VAT Information Exchange System (Sistema ta’ skambju tal-informazzjoni dwar il-VAT)

(3)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, COM(2008) 807 finali Artikolu 4 (1).

(4)  Territorji li jagħmlu parti mit-territorju doganali tal-Komunità: Mount Athos, il-Gżejjer Kanarji, id-Dipartimenti Franċiżi li jinsabu barra minn Franza, il-Gżejjer Åland, il-Gżejjer tal-Kanal; territorji li ma jagħmlux parti mit-territorju doganali tal-Komunità: il-Gżira ta’ Heligoland, it-territorju ta’ Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia, l-ilmijiet Taljani tal-Għadira ta’ Lugano

(5)  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, COM(2008) 207 finali, 3.3.1(2)