52008DC0772

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - L-effiċjenza fl-enerġija: il-kisba tal-mira ta’ 20% /* KUMM/2008/0772 finali */


[pic] | KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ |

Brussel 13.11.2008

KUMM(2008) 772 finali

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

L-effiċjenza fl-enerġija: il-kisba tal-mira ta’ 20%

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

L-effiċjenza fl-enerġija: il-kisba tal-mira ta’ 20%

SINTEŻI EŻEKUTTIVA

Il-mexxejja Ewropej ikkommettew irwieħhom li jnaqqsu il-konsum tal-enerġija primarja b’20% meta kkumparat mal-projezzjonijiet għall-2020. L-effiċjenza fl-enerġija hija l-iktar mod effettiv f’termini ta’ spiża sabiex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija waqt li jinżamm livell ekwivalenti ta’ attività ekonomika. It-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija jindirizza wkoll l-isfidi prinċipali fil-qasam tal-enerġija fir-rigward tat-tibdil fil-klima, s-sigurtà tal-enerġija u l-kompetittività.

Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-effiċjenza fl-enerġija hija mfassla sabiex ittejjeb b’mod konsiderevoli l-effiċjenza fl-enerġija f’setturi ewlenin tal-konsum tal-enerġija. Madankollu, il-leġiżlazzjoni fuq l-effiċjenza fl-enerġija, kif inhi bħalissa, waħedha ma twassalx għal iffrankar suffiċjenti ta’ enerġija sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ ffrankar ta’ 20%. L-ostakli ewlenin għat-titjib fl-effiċjenza fl-enerġija huma l-implimentazzjoni fqira tal-leġiżlazzjoni eżistenti, in-nuqqas ta’ għarfien mill-konsumaturi u n-nuqqas ta’ strutturi adegwati li joħolqu investimenti essenzjali fi, u l-adozzjoni mis-suq ta’ bini, prodotti u servizzi li huma effiċjenti mil-lat tal-enerġija. Il-valutazzjoni ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-effiċjenza tal-enerġija juru li hemm diskrepanza bejn l-impenn politiku ta’ Stati Membri lejn l-effiċjenza tal-enerġija u l-azzjoni li jieħdu. L-Istati Membri għandhom jimplimentaw b’mod iktar mgħaġġel u effikaċi l-leġiżlazzjoni għall-effiċjenza tal-enerġija. Għandhom jigu implimentati strumenti ġodda sabiex tkompli tittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija.

Il-Kummissjoni tipproponi li ssaħħaħ il-leġiżlazzjoni prinċipali dwar l-effiċjenza tal-enerġija fil-bini u l-prodotti li jużaw l-enerġija. Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Prestazzjoni tal-Enerġija tal-Bini ser jiġu msaħħa sabiex jinkorporaw iktar bini, u sabiex itejbu r-rwol taċ-ċertifikati tar-rendiment tal-enerġija u rapporti ta’ spezzjoni għal sistemi ta’ tisħin u tal-arja kundizjonata. Id-Direttiva tat-Tikkettar tal-Enerġija ser tiġi riveduta sabiex tapplika għal prodotti li jużaw l-enerġija u li huma relatati mal-enerġija, u mhux biss apparat li jintuża d-dar. Direttiva li fiha skema ġdida ta’ tikkettar għat-tajers hija proposta sabiex tippromwovi l-adottar mis-suq ta’ tajers li jgħinu l-effiċjenza tal-fjuwil. Għal iktar titjib fl-effiċjenza tal-provvista tal-enerġija, il-Kummissjoni tipproponi linji ta’ gwida dettaljati li jiffaċilitaw l-adozzjoni ta’ ġenerazzjoni ta’ elettriku minn installazzjonijiet ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja ta' enerġija. Ġiet preżentata Komunikazzjoni fuq koġenerazzjoni. Biex jiġi indirizzat in-nuqqas tal-investimenti meħtieġa, diġà qegħdin jitqiesu inizjattivi ġodda għall-effiċjenza tal-enerġija, bħall-Inizjattiva tal-UE għall-Finanzjament tal-Enerġija Sostenibbli, peress li dawn ukoll jikkontribwixxu biex iħarsu lill-ekonomija tal-UE minn kundizzjonijiet finanzjarji ħżiena.

Il-Kunsill Ewropew enfasizza l-importanza tal-qafas għall-proċeduri u miżuri ta’ użu effiċjenti tal-enerġija, jiġifieri l-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew tal-2006 dwar l-effiċjenza tal-enerġija, billi jħeġġeġ il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex iħaffu l-implimentazzjoni u jikkunsidraw ir-reviżjoni tagħha. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni ser tevalwa il-pjan ta’ azzjoni fl-2009 bil-għan li tipproponi Pjan rivedut. Dan jista’ jsaħħaħ l-inċentivi għat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u se jqis ir-rwoli kruċjali li jista’ jkollhom il-bliet biex inaqqsu l-konsum tal-enerġija, eż, permezz tal-promozzjoni ta’ netwerks lokali bħall-Konvenzjoni tas-Sindki. Internazzjonalment, il-Komunità se tkompli tippromwovi l-effiċjenza tal-enerġija permezz ta’ djalogi u sħubiji istituzzjonalizzati.

IR-RISKJU LI R-RIżULTATI MA JINTLAħQUX

L-iffrankar tal-enerġija huwa l-mod l-iktar immedjat u effettiv f’termini ta’ spiża biex l-UE tindirizza l-isfidi ewlenin tal-enerġija sostenibbili, is-sigurtà ta’ provvista u l-kompetittività kif stipulati fil-miri strategiċi tal-‘Politika tal-Enerġija għall-Ewropa’[1]. Il-mexxejja tal-UE enfasizzaw il-bżonn li tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija bħala parti mill-miri ’20-20-20” għall-2020: iffrankar ta’ 20% tal-konsum tal-enerġija primarja tal-UE[2], mira li torbot ta’ tnaqqis ta’ 20% tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u 20% ta’ enerġiji li jiġġeddu sal-2020. Kemm it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra kif ukoll il-miri għas-sorsi li jiġġeddu għandhom jixprunaw it-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u, min-naħa l-oħra l-effiċjenza tal-enerġija se tgħin ħafna biex jintlaħaq l-għan tal-UE rigward il-klima, notevolment fil-kuntest tad-deċiżjoni dwar il-qism tal-isforzi[3].

Jekk jintlaħaq l-għan tal-iffrankar ta’ 20%, l-UE mhux biss tuża madwar 400 Mtoe inqas ta’ enerġija primarja imma anki tevita l-kostruzzjoni ta’ madwar 1000 unità ta’ ġenerazzjoni tal-enerġija mill-faħam jew nofs miljun turbina tar-riħ[4]. It-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 tkun ta’ madwar 860 Mt[5].

In-‘Negawatthours’, jew konsum tal-enerġija evitat permezz tal-iffrankar, saru l-aktar riżorsa importanti tal-enerġija. Per eżempju, il-konsum annwali finali kien jogħla b’115 Mtoe jew 11% bejn il-perjodu mill-1997-2006 li kieku ma kien hemm l-ebda titjib fl-effiċjenza tal-enerġija[6]. Dan huwa terz tal-importazzjonijiet kollha taż-żejt mhux raffinat fl-UE-27 fl-2006. L-iffrankar tal-enerġija huwa mekkaniżmu kruċjali biex niżguraw is-sigurtà tal-provvista fl-UE.

Tabilħaqq, bix-xejriet preżenti ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri, huwa ċar li l-għan tagħna għall-iffrankar sal-2020 huwa f’periklu serju li ma jintlaħaqx. L- Anness 1 jagħti evalwazzjoni kwantitattiva fuq l-impatt mistenni tal-leġiżlazzjoni effiċjenti speċifika u miżuri meta jkunu implimentati bis-sħiħ. L-Istati Membri qegħdin jimplimentaw il-leġiżlazzjoni u għadu kmieni wisq sabiex jiġu evalwati l-impatti sħaħ ta’ dan. Informazzjoni diretta dwar l-evoluzzjoni u l-implimentazzjoni, kif ukoll indikaturi oħra (ara sezzjoni 2) jissuġġerixxu li l-potenzjal ta’ ffrankar ta’ enerġija mhux qed jintlaħaq malajr bizzejjed. Dawn il-miżuri għandhom jiksbu ffrankar tal-enerġija ta’ madwar 13% sal-2020 jekk jiġu implimentati kif xieraq mill-Istati Membri. Ukoll jekk dan jirrappreżenta kisba kbira, huwa ferm inqas min dak li huwa meħtieġ.

Studji reċenti jindikaw illi opportunitajiet għall-iffrankar tal-enerġija għadhom xorta waħda sinifikanti, bħal ma jidher fil-Grafika1[7].

Grafika 1. Stima tal-potenzjal tat-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija fis-sena 2020 [pic] |

Jeżistu ħafna ostakli sabiex tinkiseb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. L-Anness 2 jagħti ħarsa ġenerali tal-motivazzjonijiet u tal-ostakli ewlenin sabiex jinkiseb titjib fl-effiċjenza tal-enerġija. Ostakoli mifruxa fuq diversi setturi jinkludu implimentazzjoni mhux kompluta tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-effiċjenza tal-enerġija, aċċess insuffiċjenti għall-finanzjament u nuqqas ta’ għarfien dwar il-benfiċċji tal-iffrankar tal-enerġija. Fit-trasport, hemm bżonn ta’ titjib fin-nuqqasijiet ta’ infrastrutturi li jiffaċilitaw l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-impenn limitat mis-settur. Għall-industrija, livelli baxxi ta’ għarfien tal-benefiċċji potenzjali u l-ispejjeż għolja li jridu jitħallsu bil-quddiem jipprezentaw ostakli ċari. L-istat attwali tas-swieqi finanzjarji ma jgħinx biex jittejjeb l-aċċess għal finanzjament fuq perijodu qasir.

X’SAR S’ISSA

2.1 L-importanza tal-użu effiċjenti tal-enerġija

L-użu effiċjenti tal-enerġija huwa rilevanti ħafna għaċ-ċittadini tal-UE. Iktar nies qed iħossu l-effett tal-kontijiet ogħla tad-dawl, kif ukoll in-negozji. It-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija huwa l-aħjar risposta sostenibbli fil-medda t-twila. Benefiċċji fl-iffrankar tal-enerġija fis-sena jistgħu faċilment jammontaw għal iktar minn €1000 għal kull dar: €600 min dawn huma dovuti għal kontijiet iktar baxxi tal-enerġija u l-bqija dovuti għall-iffrankar tal-ispejjeż minn imkejjen oħra[8]. Madankollu, l-ispejjeż li jridu jitħallsu bil-quddiem jibqgħu sfida. Peress li ħafna mir-renovazzjonijiet għandhom ħajja twila, l-ispiża addizzjonali biex tali renovazzjoni tkun effiċjenti fl-użu tal-enerġija, tikkontribwixxi biex jinqatgħu l-ispejjeż li ġġarbu, ferm aktar malajr mill-ħajja tar-rinovazzjoni nnifisha. Eżempju reċenti minn Franża juri li meta l-insulazzjoni ta’ bejt ta’ dar medja jiffranka biżżejjed żejt biex l-investiment jitħallas lura fi 3 snin. Renovazzjonijiet iktar sostanzjali (eż. insulazzjoni ta’ ħitan, twieqi aħjar), jirrikjedu żmien itwal biex jinfdew mill-flus iffrankati.

L-effiċjenza tal-enerġija hija ta’ benefiċċju għall-ekonomija tal-UE kollha u tabilħaqq aktar minn hekk għall-iżvilupp lokali[9]. Il-benefiċċji diretti għall-iffrankar tal-enerġija jekk jintlaħaq l-objettiv ta’ tnaqqis tal-enerġija ta’ 20% fis-sena 2020 huma mistennija li jkunu €220 biljun fis-sena[10]. Il-benefiċċji ekonomiċi indiretti huma ferm ogħla. Prodotti u materjali li huma effiċjenti mil-lat enerġetiku, u s-servizzi ta’ enerġija jikkostitwixxu suq li jħalli qligħ, għall-esportazzjoni wkoll. Hija opportunità biex in-negozji Ewropej jieħdu pożizzjoni minn ta’ quddiem fl-innovazzjoni u biex jinħolqu l-impiegi, spiss ma’ kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) ladarba l-investimenti fl-effiċjenza tal-enerġija huma relatati l-aktar ma’ proġetti ta’ renovazzjoni fuq skala żgħira.

2.2 Għodod tal-UE sabiex tinkiseb l-effiċjenza tal-enerġija

L-effiċjenza tal-enerġija hija kemm ir-riżultat ta’ żviluppi ta’ politika kif ukoll l-applikazzjoni ta’ miżuri konkreti. Żviluppi teknoloġiċi joħolqu l-bażi u l-leġiżlazzjoni ambjentali tikkontribwixxi ħafna, speċjalment l-Iskema tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet u l-politiki dwar l-emissjonijiet tat-trasport. It-tassazzjoni u miżuri fiskali oħra bħall għajnuna mill-Istat u għodod reċenti tal-politika industrijali ukoll jipprovdu inċentivi sodi biex is-swieq jiksbu ffrankar tal-enerġija b’mod effikaċi mil-lat ta’ nfuq. Huwa importanti li nkomplu nistrieħu fuq dawn l-istrumenti effiċjenti, speċjalment fil-qagħda ekonomika attwali diffiċli.

Hemm ħames pilastri tal-politika speċifika tal-UE dwar l-effiċjenza tal-enerġija:

(1) qafas ġenerali ta’ politika u l-azzjonijiet meħuda taħt il-Pjan ta’ Azzjoni Ewropea għall-Effiċjenza tal-Enerġija;

(2) il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali tal-Istati Membri abbażi tad-Diretetiva ta’ Qafas dwar is-Servizzi tal-Enerġija[11];

(3) il-qafas legali għal aktar settur importanti tal-konsum – il-bini – u l-prodotti li jikkunsmaw l-enerġija;

(4) strumenti ta’ politika anċillari bħal finanzjament immirat, provvista ta’ informazzjoni u netwerks bħall-‘Konvenzjoni tas-Sindki’ u l-Ewropa tal-Enerġija Sostenibbli; kif ukoll

(5) kollaborazzjoni internazzjonali dwar l-effiċjenza tal-enerġija.

Bil-Green Paper dwar l-effiċjenza tal-enerġija, il-Kummissjoni bdiet dibattitu dwar modi effiċjenti ta’ kif tintuża l-enerġija[12]. Ġiet rikonoxxuta l-possibiltà li jiġi ffrankat 20% tal-konsum tal-enerġija primarja sal-2020 b’mod kost-effettiv. Biex jinkiseb dan, fl-2006 ġie żviluppat Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza tal-Enerġija [13]. Din identifikat sitt oqsma ewlenin[14] bl-ogħla potenzjal għall-iffrankar tal-enerġija u pproponiet 85 azzjoni u miżura li għandhom jittieħdu fuq il-livell tal-UE u dak nazzjonali. Fost dawn, ġew identifikati għaxar azzjonijiet ta’ prijorità u dawn kollha għamlu progress tajjeb[15]. L-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għaddejja bħalissa u għandha titlesta sal-2012. Terz tal-azzjonijiet tlestew imma l-bqija għadhom jeħtieġu impenn attiv kemm fuq il-livell tal-UE u wkoll fuq il-livell nazzjonali (ara wkoll sezzjoni 4.1 taħt).

Kejl intelliġenti tal-konsum, tikkettar u kontijiet informattivi abbażi tal-konsum attwali huma ċentrali biex il-konsumaturi individwali jiffrankaw l-enerġija. Id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Enerġija[16] tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw li miters ipprezzati b’mod kompetittiv jirriflettu l-konsum reali tal-enerġija. L-effiċjenza tal-enerġija hija waħda mill-aspetti ewlenin fix-xogħol tal-Forum taċ-Ċittadini dwar l-Enerġija[17], forum regolatorju li nediet dan l-aħħar il-Kummissjoni.

2.3 Żvilupp fuq livell tal-UE

L-aħħar deċenni raw żvilipp ekonomiku rapidu li żied il-ħtiġijiet tagħna tal-enerġija (ara l-Grafika 2 taħt). Filwaqt li l-ġid nazzjonali żdied b’aktar mid-doppju mill-ewwel kriżi taż-żejt tas-sebgħinijiet, l-enerġija sabiex tappoġġja dan it-tkabbir żdiedet biss bi 30%. Sfortunatament, ir-rata ta’ żieda tal-effiċjenza tal-enerġija[18] bdiet tmajna fid-disgħinijiet u kompliet tonqos fid-deċennju preżenti. Id-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija reġgħet bdiet tielgħa mis-snin tmenin. L-UE tiddependi fuq l-importazzjonijiet għal aktar minn nofs tal-enerġija li teħtieġ.

Grafika 2. L-iżvilupp ta’ xi indikaturi ewlenin għall-Ewropa (1973 = 100%)[19]

[pic]

Fl-UE, politiki u miżuri dwar l-effiċjenza tal-enerġija implimentati mill-1997 flimkien mal-progress teknoloġiku ‘normali’, ikkontribwew għal titjib fl-użu effiċjenti tal-enerġija finali b’medja ta’ 1.3% fis-sena bejn l-1997 u l-2006[20]. Mingħajr dawn iż-żidiet, il-konsum tal-enerġija finali kien ikun 11% ogħla fl-2006. Is-settur li kiseb l-akbar titjib fl-effiċjenza tal-enerġija huwa dak tal-industrija. Huwa 24% iktar effiċjenti milli fis-sena 1997. L-effiċjenza tal-enerġija fit-trasport u fid-djar żdied b’9% biss, jiġifieri 1.1% fis-sena. Ara l-Grafika 3 taħt.

Grafika 3. Tendenzi ta’ użu effiċjenti ta’ enerġija għall-konsumaturi finali għas-27 Stat Membru (indiċi ODEX, 1997 = 100%) [pic] |

Hemm ħafna lok għat-titjib fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-effiċjenza fit-trażmissjoni. Tnaqqis fil-konsum finali tal-enerġija ifisser iffrankar saħansitra akbar, aktar ‘il fuq fil-katina: jekk konsumatur finali juża 1kWh inqas ta’ elettriku, tkun ġiet iffrankata 2.5 kWh ta’ enerġija primarja. Dan ifisser ukoll li kull iffrankar finali tal-enerġija għandu valur monetarju ferm ogħla mill-istess ammont ta’ enerġija primarja ffrankata.

2.4 Żviluppi fuq il-livell nazzjonali

Il-leġiżlazzjoni tal-Komunità fuq l-effiċjenza tal-enerġija hija s-sinsla tal-portafolli nazzjonali, għaliex tipprovdi l-qafas billi tiddefinixxi l-obbligazzjonijiet legali f’numru ta’ Direttivi u tħalli l-implimentazzjoni f’idejn l-Istati Membri. Din l-implimentazzjoni m’hijiex tagħmel biżżejjed progress: it-traspożizzjoni kienet waħda kajmana ħafna u l-livell ta’ infurzar fuq il-livell nazzjonali ma kienx uniformi. L-Istati Membri qegħdin jibdew jistabbilixxu skemi ta’ finanzjament iżda dawn spiss ikunu frammentati. Hemm ukoll ostakoli oħra bħan-nuqqas ta’ informazzjoni, ostakli amministrattivi u mhux biżżejjed ħaddiema kkwalifikati.

Id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Enerġija[21] tistabilixxi qafas ġenerali għal ħafna azzjonijiet ta’ ffrankar li jinkludu mira indikattiva għall-iffrankar tal-enerġija[22]. Id-Direttiva tapplika għad-distributuri tal-enerġija, operaturi tas-sistemi ta’ distribuzzjoni, kumpaniji li jbigħu l-enerġija bl-imnut, u lill-utenti kollha tal-enerġija minbarra dawk li jaqgħu taħt l-Iskema tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet.

Minħabba l-ambitu wiesa’ ta’ din id-Direttiva u peress li fl-Istati Membri teżisti diversità fl-iżvilupp tal-infrastrutturi enerġetiċi, l-Istati Membri implimentaw u applikaw id-Direttiva b’modi different ħafna. Attwalment il-Kummissjoni qiegħda tevalwa l-miżuri nazzjonali ta’ implimentazzjoni.

Id-Direttiva tirrikjedi li kull Stat Membru jissottometti Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija. Dawn il-pjanijiet ta’ azzjoni jippreżentaw l-istrategija nazzjonali ta’ kif jista’ jintlaħaq l-għan tal-iffrankar tal-enerġija msemmi fid-Direttiva. L- Anness 3 jagħti valutazzjoni konċiża dwar il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali. Xi wħud minnhom fihom strateġiji koerenti u komprensivi biex tintlaħaq il-mira. Sfortunatament, il-biċċa l-kbira tal-pjanijiet jirriflettu qabża kbira bejn l-impenn politiku tal-Istati Membri għall-użu iktar effiċjenti tal-enerġija u l-azzjoni li huma qed jipproponu. Il- Kunsill Ewropew talab li l-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali għall-Effiċjenza tal-Enerġija jkunu fil-qalba ta’l-isforzi sabiex tintlaħaq il-mira tal-UE tal-iffrankar tal-enerġija[23]. Finalment, il-pjanijiet nazzjonali għandhom ikunu l-għodda ta’ rappurtaġġ li jiġbru fihom kollox għall-politika tal-Istati Membri rigward l-effiċjenza tal-enerġija.

2.5 Żvilupp fuq livell reġjonali u lokali

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandom rwol kruċjali fit-twettiq tal-politika għall-effiċjenza tal-enerġija. Il-bliet, l-irħula u r-reġjuni s-soltu huma responsabbli għall-permessi tal-ippjanar, inċentivi fiskali u l-applikazzjoni korretta ta’ regolamenti ta’ tqassim f’żoni u ta’ bini. Huma qegħdin iservu dejjem aktar ta’ katalisti għall-effiċjenza tal-enerġija permezz tal-politiki tagħhom dwar il-kuntratti pubbliċi.

Fid-dawl ta’ dan, fl-2007 il-Kummissjoni nediet il-“Konvenzjoni tas-Sindki”. Taħt din l-iskema, bliet, irħula u reġjuni intrabtu li fl-2020 imorru lil hinn mit-tnaqqis ta’ 20% fl-emissjonijiet ta' gassijiet li jikkawżaw l-effett serra, u għal dan l-għan se jipproduċu pjan ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli. Din hija opportunità għall-perspettiva lokali li tiġbor fiha kollox, li tintegra l-effiċjenza tal-enerġija, l-enerġija li tiġġedded, it-trasport urban u l-kuntratti pubbliċi fi pjan li mhux biss iġib benefiċċji ekonomiċi iżda wkoll benefiċċji ambjentali u soċjali.

IL-PASSI LI JMISS

Il-Kummissjoni tipproponi Pakkett dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija li jikkonsisti f’dawn l-elementi: proposta għal riformulazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rendiment Enerġetiku tal-Bini; proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Tikkettar tal-Enerġija; proposta għal Direttiva ġdida li tinkorpora skema ta’ tikkettar għat-tajers; deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabilixxi linji ta’ gwida li jiċċaraw il-kalkoli tal-ammonti ta’ elettriku mill-koġenerazzjoni; komunikazzjoni dwar il-koġenerazzjoni.

Il-Pakkett huwa ppreżentat fis-sezzjonijiet 3.1 sa 3.3 hawn taħt.

3.1 L-effiċjenza tal-enerġija fil-bini – mod ġdid kif nisfruttaw il-potenzjal

Il-konsum tal-enerġija f’bini residenzjali u kummerċjali huwa responsabbli għal madwar 40% tal-konsum totali finali tal-enerġija u 36% mill-emissjonijiet totali tas-CO2 tal-UE. Il-potenzjal għall-iffrankar tal-enerġija b’mod effikaċi mil-lat ta’ nfiq sal-2020 hiuwa sinifikanti: 30% inqas fl-użu tal-enerġija fis-settur huwa fattibbli. Dan huwa ugwali għal tnaqqis ta’ 11% mill-użu finali fl-UE. Madankollu, l-użu tal-enerġija f’dan is-settur ikompli jiżdied.

[pic]

Id-Direttiva dwar il-Bini[24] tipprovdi qafas għal miżuri u rekwiżiti konkreti fuq livell ta’ Stati Membri u r-revizjoni tagħha tfisser simplifikazzjoni, ċċarar u dispożizzjonijiet aktar b’saħħitom. L-Istati Membri se jibqgħu responsabbli sabiex jistabilixxu r-rekwiżiti konkreti. Il-Kummissjoni tipproponi l-eliminazzjoni tal-limitu ta’ 1000 m2 għal bini eżistenti meta dan ikun għadda min xogħolijiet kbar ta’ renovazzjoni[25]: b’hekk ir-rekwiżiti ta’ rendiment enerġetiku jkunu japplikaw għal iktar bini. Iċ-ċertifikati ta' rendiment enerġetiku għandhom isiru iktar affidabbli, sistemi ta’ tisħin u arja kkundizjonata spezzjonati b’mod regolari u l-Istati Membri se jabbozzaw pjanijiet nazzjonali dwar bini li juża ftit enerġija. Il-modifiki proposti jagħtu lill-Istati Membri l-opportunità li jisfruttaw aktar minn nofs il-potenzjal b’mod effikaċi mil-lat ta’ nfiq f’dan is-settur imferrex (60-80 Mtoe jew 5-6%/sena tad-domanda totali għall-enerġija primarja fl-2020).

Fl-2009, il-Kummissjoni ser iddaħħal inizjattiva kbira ta’ “Build-up” sabiex iżżid il-għarfien tal-partijiet kollha fil-katina tal-bini rigward il-potenzjal ta’ ffrankar, u din tinkorpora l-Pjattaforma tal-Bini attwali u tikkomplementa l-Inizjattiva tas-Suq Mexxej dwar il-Bini Sostenibbli. Dawn ifittxu li jixprunaw l-adozzjoni mis-suq ta' soluzzjonijiet ta' bini innovattivi, sostenibbli u effiċjenti mil-lat tal-enerġija. Il-Kummissjoni ser taħdem ukoll mal-imsieħba soċjali sabiex tippromwovi l-investiment fis-settur.

Il-Kummissjoni hi wkoll proprjetarja ta’ bini kbir u qiegħda taħdem fuq iċ-ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija sabiex tikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva.

3.2 L-effiċjenza enerġetika tal-prodotti

Bħala parti mill-Pjan ta’ Azzjoni fuq Politika Industrijali Sostenibbli u l-Konsum u l-Protezzjoni Sostenibbli, il-Kummissjoni ppreżentat proposta sabiex testendi l-ambitu tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn[26]. Dan ġie segwit bi proposta sabiex tiġi riveduta d-Direttiva tat-Tikkettar tal-Enerġija[27]. Iż-żewġ strumenti se jkopru prodotti kummerċjali u industrijali li jużaw l-enerġija u prodotti relatati mal-enerġija bħal twieqi u muturi użati fil-bini. Direttiva riveduta dwar it-Tikkettar, meta jkun il-każ, tidentifika l-klassijiet ta’ tikkettar taħt liema l-prodotti ma jinxtrawx jew jirċievu inċentivi mill-awtoritajiet pubbliċi.

Proposta għal skema ta’ tikkettar għat-tajers hija wkoll parti minn dan il-pakkett ta’ politika. L-għan huwa l-promozzjoni tal-adozzjoni mis-suq ta’ tajers b’effiċjenza mil-lat ta’ karburant, magħrufa wkoll bħala tajers b’reżistenza tat-tidwir baxxa.

Sar-rebbiegħa tas-sena 2009, il-Kummissjoni hija mistennija li tadotta miżuri tal-ekodisinn għal, fosta affarijiet oħra, il-bozoz tad-dawl i.a. (li jwasslu għat-tneħħija gradwali tal-bozoz inkandexxenti tad-dawl, li jaħlu l-elettriku), apparat elettriku fuq ‘stand-by’, apparat tad-dawl tat-toroq u tal-uffiċji, tagħmir għall-provista esterna tal-elettriku u kaxxi set-top għat-televiżjonijiet. Bojlers u apparat għat-tisħin tal-ilma, televiżjonijiet, muturi u bosta ‘white goods’ ukoll ser ikunu indirizzati fl-2009. Bħala eżempju tal-benefiċċji possibli, jekk tbiddel bojler domestiku ta’ daqs medju tal-klassi ‘M’ (b’input ta’ enerġija ta’ 22kW) li huwa rappreżentattiv tal-prodotti fil-medja mibjugħa bħala mudell ta’ effiċjenza għolja, jwassal għall-iffrankar annwali ta’ madwar 250-300€ fi spejjeż ta’ karburanti. Il-perjodu biex l-investiment jinfeda huwa ta’ madwar 5-6 snin[28].

3.3 Koġenerazzjoni

Il-koġenerazzjoni hija teknika effiċjenti ħafna sabiex jiġu ġġenerati l-elettriku u s-sħana. Minħabba l-bżonn ta’ tagħbija ta’ sħana parallela, il-koġenerazzjoni tintuża l-aktar fis-sħana distrettwali u l-industrija. Id-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni[29] tippromwovi l-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa, ġew adottati linji gwida. Dawn jiċċaraw il-proċeduri u d-definizzjonijiet għall-metodoloġija armonizzata sabiex jiddeterminaw il-kwantita ta’ elettriku ġġenerat mill-koġenerazzjoni[30]. Huma jippermettu lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw aħjar id-Direttiva.

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tippreżenta aktar possibiltajiet sabiex il-koġenerazzjoni tiżdied.

3.4 Finanzjament

B’appoġġ għall-investimenti fit-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija, jeżistu skemi ta’ finanzjament[31] u l-ewwel riżultati tagħhom huma pożittivi: iktar żvilupp urban u proġetti ta’ renovazzjoni li jagħtu każ tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Fil-Ġermanja, pereżempju, fil-perjodu bejn 1990-2006 kienu finanzjati miżuri ta’ effiċjenza f’madwar 2.5 miljun dar. Investimenti fis-sena 2006 biss wasslu għal tnaqqis fil-medda t-twila ta’ aktar minn miljun tunnellata fis-sena tal-emissjonijiet tas-CO2 u pprovdew 220 000 impjieg f’dik is-sena, primarjament fis-settur tal-bini. Inizjattivi oħra simili qegħdin iseħħu f’bosta Stati Membri oħra.

Huwa ċar li l-potenzjal qiegħed hemm, imma għadu m’huwiex rikonoxxut b’mod ġenerali u l-inizjattivi huma mferrxa. Id-disinn ta’ miżuri effikaċi għall-effiċjenza fl-enerġija, immirati lejn id-djar privati u SMEs, jesiġi qafas ta’ finanzjament ikoordinat tajjeb, b'sorsi privati, nazzjonali u tal-UE, f'konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Is-sorsi tal-aħħar jinkludu l-Fondi Strutturali. Il-fondi tal-Komunità, bħall-Enerġija Intelliġenti, u self imbagħad jistgħu jiżguraw ir-replikazzjoni tagħhom madwar l-UE. L-istandards imbagħad jistgħu jservu ta’ mudell li jiġi segwit fuq livell nazzjonali.

Il-Kummissjoni qiegħda taħdem ukoll mal-BEI u l-BERŻ sabiex tistabbilixxi Inizjattiva tal-UE għall-Finanzjament tal-Enerġija Sostenibbli, li timmobilità finanzjament fuq skala kbira minn swieq kapitali għall-investimenti fl-enerġija effiċjenti, enerġiji li jiġġeddu, l-użu nadif ta’ tal-karburanti fossili u sħana u elettriku kkombinati minn sorsi li jiġġeddu, fil-bliet Ewropej. Is-sitwazzjoni diffiċli fis-swieqi finanzjarji ssaħħaħ il-bżonn biex jitqiesu l-benefiċċji ta’ strument appoġġat pubblikament. Hemm bżonn ta’ sforz kollettiv sabiex ikunu esplorati skemi ta’ finanzjament ġodda u innovattivi sabiex jippermettu investimenti fl-effiċjenza tal-enerġija li jkattru l-benesseri, ikkaratterizzata minn livelli ta’ riskju mhux koperti mis-swieq.

Ħarsa ġenerali olistika tal-appoġġ finanzjarju, mhux biss għall-effiċjenza enerġetika, iżda għall-politiki kollha li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-iżgurar tal-provvisti tal-enerġija se jkunu parti mill-Istrateġija ta’ Liżbona mnedija aktar tard din is-sena. Fi żmienijiet ta’ riżorsi pubbliċi skarsi, hemm bżonn li niżguraw li l-fondi pubbliċi jintefqu fejn jistgħu jikkontribwixxu bl-iktar mod effikaċi possibli mil-lat ta’ nfiq għall-miri Ewropej.

Bil-kriżi mingħajr preċedent fis-swieq finanzjarji internazzjonali, is-sistema ta’ finanzjament għaddejja minn proċess twil ta’ “deleveraging”. Se jkollha tiġi indirizzata l-kwistjoni ta’ kif jiġu ffinanzjati teknoloġiji innovattivi biex tittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija. Il-Kummissjoni se tesplora, flimkien mal-Istati Membri, miżuri biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika u t-teknoloġija 'ħadra', pereżempju fil-binjiet u permezz ta' karozzi li jniġġsu anqas, li tkun tista' tipprovdi opportunitajiet ġodda għall-ekonomija, inkluż għall-SMEs, filwaqt li fl-istess ħin l-UE tiġi megħjuna tilħaq l-għanijiet tagħha rigward it-tibdil fil-klima; Domanda akbar għall-tagħmir u servizzi effiċjenti mil-lat enerġetiku permezz ta’ tassazzjoni mnaqqsa u miżuri fiskali mmirati oħra hija għażla oħra li se tkompli tiġi investigata.[32]

Il-Programmi tal-Politika ta’ koeżjoni allokaw aktar minn EUR 4.2 biljun għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika fil-perjodu 2007-13. Il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni jappoġġaw firxa kbira ta’ attivitajiet f’dan il-qasam, fosthom titjib fl-effiċjenza tal-enerġija fl-industrija, il-kummerċ, it-trasport u l-bini pubbliku, il-koġenerazzjoni u l-produzzjoni lokali tal-enerġija, l-innovazzjoni għall-enerġija sostenibbli, u t-taħriġ għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tar-rendiment tal-enerġija. Barra minn hekk, fl-Istati Membri l-ġodda, l-Politika ta’ Koeżjoni tappoġġa, taħt ċerti kundizzjonijiet, l-investiment fl-effiċjenza tal-enerġija fid-djar residenzjali. Peress li xi wħud minn dawn l-azzjonijiet jistgħu jiġu ffinanzjati minn intestaturi oħra tal-baġit tal-Politika ta’ Koeżjoni bħar-Riċerka u l-Iżvilupp u r-riġenerazzjoni urbana u dik rurali, l-allokazzjoni reali b'appoġġ għall-Politika Ewropea tal-Enerġija, mistennija li tkun ferm ogħla. Barra minn hekk, strumenti finanzjarji, fosthom il-finanzjament tad-dejt u fondi ta’ ekwità pprovduti mill-Grupp tal-EIB (eż. permezz ta’ self taħt il-programmi strutturali) u l-BERŻ, jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni biex jiksbu finanzjament addizzjonali b’appoġġ għall-Programmi Operattivi.

Il-Kummissjoni ser tinvestiga wkoll il-possibilità li tgħaqqad l-appoġġ pubbliku mar-riżultati tal-effiċjenza tal-enerġija f’kuntest iktar wiesa’, kif diġa kien issuġġerit fil-proposta għad-Direttiva tat-Tikkettar tal-Enerġija għal prodotti relatati mal-enerġija. Għażla minnhom tista’ tkun li ssir revizjoni tad-Direttiva fuq is-Servizzi tal-Enerġija.

Il-Kummissjoni ser tipprezenta Komunikazzjoni dwar il-finanzjament ta’ teknoloġiji b’karbonju baxx fir-rebbiegħa tas-sena 2009. Il-Kummissjoni qiegħda tipprepara wkoll reviżjoni tad-Direttiva fuq it-tassazzjoni tal-Prodotti tal-Enerġija[33] li se tipprovdi qafas adattat sabiex tindirizza l-effiċjenza tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO2 li ma jaqgħux fl-Iskema tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet.

AZZJONIJIET OħRA

4.1 Evalwazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija (EEAP)

Kif kien previst mill-EEAP tal-2006, fl-2009 il-Kummissjoni sejra tevalwa u tipprepara Pjan ta’ Azzjoni rivedut, kif rikjest mill-Kunsill Ewropew. Il-punt tat-tluq għandu jkun il-potenzjal għall-iffrankar u l-effikaċja mil-lat ta’ nfiq tal-għodda tal-politika. Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-effiċjenza tal-enerġija għandha tiġi analizzata. L-effiċjenża fl-użu tal-enerġija għandha tiġi integrata b’mod sħiħ fil-politika aktar wiesgħa tal-enerġija, b’mod partikolari l-Pakkett tall-UE tal-Enerġija u l-Klima li fih u politiki dinamiċi għas-CO2 u l-enerġġija li tiġġedded. Il-Pjan ta’ Azzjoni ser jibqa’ jikkumplimenta l-Iskema tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet. L-obbjettivi se jkollhom ikunu aktar impenjattivi fil-medda t-twila eż l-2030 u l-2050. Kundizzjoni meħtieġa bil-quddiem hija li sistema ta’ verifika jew ta’ kejl fuq l-iffrankar tal-enerġija normalment maqbula teżisti[34], u li jkunu mħejjija evalwazzjonijiet tal-impatt xierqa.

Il-Pjan ser jiffoka fuq is-setturi tal-provvista tal-enerġija, tat-trażmissjoni u tal-konsum tal-enerġija. L-enfasi fuq is-settur tal-bini ser jibqa’: hekk kif aktar nies qed jgħixu fl-ibliet, dan tal-aħħar jippreżenta opportunità naturali għal żieda fl-effiċjenza. Il-Konvenzjoni tas-Sindki u netwerks simili tal-bliet huma kruċjali sabiex jiġu rrealizzati l-ambizzjonijiet. L-ibliet jipprovdu wkoll possibilitajiet sabiex jittejjeb it-trasport urban aktar effiċjenti u l-użu tal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Bi 23% tal-emissjonijiet totali tas-CO2 ġejjin mit-trasport bit-triq[35], it-tnaqqis tal-intensità enerġetika u l-emissjonijet tal-vetturi hija sfida kbira. It-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICTs) ukoll jisħoqqilhom attenzjoni speċjali ladarba innovazzjonijiet ibbażati fuq l-ICT jistgħu jippermettu, fost affarijiet oħra, l-monitoraġġ kontinwu, il-kontroll u l-awtomatizzazzjoni tal-użu tal-enerġija, u jagħmlu l-użu tal-enerġija u wkoll l-informazzjoni dwar l-infiq viżibbli għall-konsumaturi fil-ħin reali, (jew kważi fil-ħin reali). Kmieni s-sena d-dieħla, il-Kummissjoni se tippreżenta Komunikazzjoni u Rakkomandazzjoni li jidentifikaw azzjonijiet speċifiċi biex jingħelbu l-ostaklu u jiġu sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-ICTs biex ikun possibbli l-użu aktar effiċjenti tal-enerġija.

4.2 Ir-relazzjonijiet internazzjonali

Il-Komunità qiegħda taqsam l-ideat u l-aħjar prattiċi għall-effiċjenza tal-enerġija ma’ pajjiżi terzi. Bilateralment, fi djalogi mal-Brażil, iċ-Ċina, l-Indja, ir-Russja, l-Istati Uniti tal-Amerika u fil-kuntest tal-pajjiżi tat-tkabbir u tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-effiċjenza tal-enerġija qiegħda f’post prominenti tal-aġenda. Reġjonalment, il-kwistjoni hija indirizzata, eż. permezz tal-Kooperazzjoni Euromed fl-enerġija, il-proċess ta’ Baku mal-imsieħba fil-Lvant tal-Ewropa, il-Kawkażu u l-Ażja Ċentrali, u fil-qafas tal-partenarjat bejn l-Afrika u l-UE għall-Enerġija. Multilateralment, l-istabbiliment tas-Sħubija Internazzjonali Għall-Kooperazzjoni fl-effiċjenza tal-enerġija ġie approvat f’Ġunju li għadda mill-G8 u l-Komunità[36]. Il-Proċess ta' Djalogu ta' Heiligendamm huwa qafas simili li huwa stabbilit mill-G8. Il-Komunità hija firmatarja tal-Protokoll tal-Karta dwar l-Enerġija, li jirrigwarda l-Effiċjenza tal-Enerġija u Aspetti Ambjentali Relatati.

KONKLUżJONIJIET

L-enerġija u l-użu effiċjenti tagħha taffettwana lkoll. L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tikkumbatti t-tibdil fil-klima, ittejjeb is-sigurtà tal-enerġija, tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-miri ta’ Liżbona, u tnaqqas l-ispejjeż għal kull ċittadin tal-UE.

Il-ksib ta’ żidiet fl-effiċjenza tal-enerġija u għallinqas tintlaħaq il-mira tal-iffrankar tal-enerġija ta’ 20% għandhom jibqgħu ikunu prijorità u l-għan komuni tal-Komunità. L-isforzi tal-implimentazzjoni tal-politika għandhom jiġu intensifikati – partikolarment permezz tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali – u l-inizjattivi ta’ dan il-pakkett għandhom jgħaddu malajr mill-proċess leġiżlazzlattiv. Il-miżuri proposti flimkien mal-inċentivi finanzjarji, tassazzjoni tal-enerġija u t-titjib tal-għarfien għandhom iwasslu għal riżultati permanenti u konkreti.

ANNESS 1

Expected annual primary energy saving potential by 2020 for EU27 for some specific Energy Efficiency measures (full implementation)

Measures | Yearly primary energy savings by 2020 compared to 'business as usual' scenario in Mtoe | Yearly primary energy savings by 2020 compared to 'business as usual' scenario in % | Reference document[37] |

1 | energy services Dir 2006/32/EC | Max 193 | Max 9.8% | COM(2008)11(as of 2016) |

2 | eco-design Dir 2005/32/EC (appliances) and labelling framework Dir 92/75/EC energy star agreement with USA | 96 2 | 4.9% 0.1% | EuP preparatory studies http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm#consultation_forum |

3 | buildings Dir 2002/91/EC | 130 | 6.6% | SEC(2006)1174 |

4 | cogeneration Dir 2004/8/EC | 23 | 1.2% | COM(2002)415 |

5 | fuel efficiency in road vehicles - CO2&cars –public procurement | 36 | 1.9% | COM(2007)856 & SEC(2007)1723 COM(2007)817 |

6 | car fuel efficiency labelling Dir 1999/94/EC |

7 | urban transport - integrated approach | 20 | 1.1% | Policy assessment of the CIVITAS initiative |

TOTAL NET (taking into account the interplay of measures and the witnessed implementation speed) | 256 | 13% |

OBJECTIVE EU27 in 2020 | 394 | 20% |

Note: PRIMES model 'business as usual' baseline projections (update 2007) in 2020: EU27 TOTAL primary energy consumption = 1968 Mtoe. |

ANNESS 2

Energy saving potentials by final energy consuming sector and key drivers, actors and barriers for energy efficiency improvements

Households and commercial buildings | 41% | 30% | EU and national/regional legal requirements Technological developments Financial and fiscal incentives Energy services Companies Information instruments (e.g. labelling, certificates, metering, campaigns) Behaviour trends | High up-front costs Owner-tenant dilemma Lack of awareness on the benefits Overestimation of the investment needs No access to attractive financing options Energy efficiency not recognized as business opportunity | Property owners and tenants Construction business Financial institutions Consumer associations National/local authorities EU institutions |

Transport | 31% | 20% | EU and national/regional legal requirements Consumer awareness Information campaigns Labelling High energy prices | Lack of information Limited commitment from transport industry Insufficient infrastructure (e.g. poor urban planning, limited public transport) Behaviour patterns | Transport companies Associations Citizens National/local authorities European institutions |

Industry | 28% | 19% | High energy and carbon prices Voluntary and mandatory agreements Improved energy efficiency of production processes | High up-front costs Limited commitment Low awareness of the benefits Overestimation of the investment needs Lack of financing Low share of energy in production costs | Companies Industry associations National/local authorities European institutions |

- ANNESS 3

Assessment of the National Energy Efficiency Action Plans

This Annex gives a concise summary of the assessment of the National Energy Efficiency Action Plans (NEEAPs) submitted by all Member States under Directive 2006/32/EC.[39]

Background

In accordance with Article 14 (2) of the Directive, Member States were required to submit their first NEEAPs to the Commission not later than 30 June 2007.

For the purpose of the first NEEAP, each Member State should have adopted an overall national indicative savings target of 9% or higher[40], to be achieved in 2016, and an intermediate national indicative savings target for 2010. NEEAPs are intended to set out the national strategies of Member States towards the overall and intermediate national indicative targets. Member States should show, in particular, how they intend to comply with the Directive's provisions on the exemplary role of the public sector and the provision of information and advice on energy efficiency to end users.

The first NEEAPs should stimulate the translation of energy saving objectives into concrete and coherent measures and actions at the level of each Member State and set implementation milestones. The plans should trigger an exchange of experience between the Member States and create a dialogue between the Commission and Member States. Subsequent implementation, monitoring and evaluation of the strategies and the measures identified, complemented by benchmarking and a ‘peer review’ process at European level, should help Member States learn from the successes and mistakes of others and should facilitate the diffusion of best practices throughout the EU.

Assessment of the NEEAPs

The first NEEAPs propose a wide diversity of policy packages and measures targeting different end-use sectors. Many NEEAPs demonstrate coherent and comprehensive strategies towards the intermediate and overall targets, backed by institutional and financial provisions. A number of NEEAPs clearly identify their priority end-use sectors or policy tools.

In contrast, some NEEAPs show piecemeal thinking with a scattering of fragmented energy efficiency measures. The absence, or sporadic indication of savings estimates in the majority of NEEAPs, along with the mostly limited degree of detail about assumptions made in estimating savings from different measures, have impeded the quantitative assessment of the NEEAPs and how realistic they are. In addition, for several Member States there is a considerable gap between the political commitment to energy efficiency and the measures adopted or planned, as reported in the NEEAPs, and the resources attributed to preparing it.

Almost all Member States have introduced 9% national indicative energy savings target for 2016 calculated in line with Annex I of the Directive. Some Member States have committed to targets that exceed 9%: Italy 9.6%, Cyprus 10%, Lithuania 11%, and Romania 13.5%. This is very positive. Other Member States have indicated that they expect savings from measures to go beyond 9% without committing to the higher target (Luxembourg 10.4%, Ireland 12.5% and the United Kingdom 18%). A number of Member States indicate that the NEEAPs form part of their strategy to reach the 20% reduction in energy demand by 2020, among them Austria, Ireland and Sweden. A few Member States fail to comply with some provisions related to the setting of national indicative savings targets. Non-conformity is related in particular to the calculation methodology set out in Annex I and to the 2008-2016 timeframe.

Ongoing measures that qualify as "early action"[41] dominate the majority of NEEAPs and some Member States indicate stricter interpretation of such early actions. Some Member States explicitly indicate the share of savings from early action. In contrast, the NEEAPs of some Member States such as Estonia, Latvia and Poland rely extensively on new measures, though it is difficult to assess whether certain Member States will be able to deliver in accordance with their strategies given the brief descriptions of measures and the absence of saving estimates.

Measures in the buildings sector, especially residential buildings, have been at the heart of most NEEAPs. Numerous measures target refurbishment of existing buildings. Some Member States declare ambitious strengthening of building codes and support passive or low-energy house buildings. With varying degrees of detail, almost all NEEAPs also include measures in the tertiary, transport and industrial sectors However, as regards agriculture, the only NEEAPs to include measures specific to this sector are from Latvia, the Netherlands, Spain and Sweden. Some NEEAPs have included measures that fall outside the scope of the Directive. Most commonly these include fuel switch and power generation, including large Combined Heat and Power installations, biomass district heating, network loss reduction, biofuels, measures in international transport, and measures that have some impact on the Emission Trading Scheme.

In addition, many of the NEEAPs include a number of promising horizontal measures. The majority of the NEEAPs propose a range of measures to fulfil the provisions regarding the exemplary role to be played by the public sector, but some Plans contain little or no information in this regard. However, few NEEAPs demonstrate good strategies for communicating the exemplary role of the public sector. Public procurement is a key element in capturing the power of the public purse for energy efficiency and the majority of NEEAPs contain public procurement measures. However, it is not always clear if these measures contain concrete requirements, as called for in Annex VI of the Directive, and exactly how these would be met.

Most Member States have introduced a variety of information measures. These range from measures aimed at altering general public behaviour, such as public awareness raising campaigns, public training and education, advice on energy use and general information sources like web tools and publications, to measures that target business entities. The latter comprise sector-focussed information campaigns, trainings for professionals, energy audits and energy efficiency publications for professional stakeholders.

A number of NEEAPs provide good examples of best practices and innovative measures with a strong set of diverse information measures that target the general public and businesses.

Conclusions

The analysis of the NEEAPs has shown that many Member States already recognised that with an integrated approach these national plans can become the key tool not only for the effective implementation of Directive 2006/32/EC, but also for the real push to achieving energy savings which go beyond obligations arising from the current EU legislation on end-use energy efficiency. The Commission recognises the great potential that NEEAPs could play to help with getting better focus and streamlining of Member States' policy, legal and support actions to help their citizens and all local market actors save energy in a cost-effective way, thus reducing emissions of greenhouse gases, increasing the competitiveness of European businesses and improving energy security of the EU. Given the growing importance of energy saving to energy security and sustainable development of the EU, the Commission would welcome Member States taking the initiative to further improve their current NEEAPs (eg. add/improve measures for important areas/sectors not sufficiently covered in their current plans, provide further details of planned actions, etc).

Lessons for the future

The current NEEAPs could play a more important role. National plans will only be effective when they stand for real action: it should set a quantitative, measurable target with a time schedule and concrete steps on who is doing what and the budgetary and human resources available. National plans should require the competent national authorities to work together. Administrative structures should be in place with a clear division of responsibilities. Member States should also ensure that sufficient resources are made available for the promotion of energy efficiency services, information provision and monitoring.

Also ideally, the EU's Efficiency Action Plan could be linked more closely to the national efficiency plans and the latter could take into account longer term time horizons (e.g. 2030, 2050) and more ambitious targets that are agreed to by the Member States at EU level. Integration with other reporting obligations, especially those related to climate protection - e.g. alignment of reporting periods, streamlined methodologies on calculation of energy savings and reduction of CO2 emissions - would reduce the reporting burden already carried by the Member States.

[1] COM (2007) 1 finali.

[2] Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Konklużjonijiet tal-Presidenza, it-8/9 ta’ Marzu 2007 (7224/1/07).

[3] COM(2008) 17.

[4] Ibbażat fuq il-premessa li kull impjant tal-enerġija huwa ta’ 600 MW u jopera 7000 siegħa/sena; għar-riħ: daqs medju ta’ turbina ta’ 4 MW fis-sena 2020 li topera għal 2300 siegħa/sena

[5] Intuża fattur impliċitu tal-emissjonijiet għall-2020, idderivat bħala l-proporzjon tal-konsum primarju tal-enerġija mal-emissjonijiet tas-CO2. Il-fattur impliċitu tal-emissjonijiet huwa bbażat fuq il-linja ta' bażi Primes (aġġornament 2007) disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2007/index_en.htm, and is dependent on the fuel mix in 2020.

[6] Proġett Odysee, 115 Mtoe enerġija finali hija madwar 180 Mtoe enerġija primarja.

[7] Studju dwar il-Potenżjal għall-Iffrankar tal-Enerġija fi Stati Membri tal-UE, il-Pajjiżi Kandidati u pajjiżi taż-ŻEE. ,Fraunhofer ISI et al; riżultati preliminari.

[8] Abbażi tal-medja fl-infiq għall-konsum għal kull dar fis-sena 2005 (jiġifieri 1192 Standard tas-Setgħa tal-Infiq (pps) għall-elettriku, gass u karburanti oħra, u 1121 pps għat-trasport) b’fattur ta’ żieda ta’ 20% sal-2020.

[9] Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 22 u 23 Marzu 2005, 7619/05, CONCL 1.

[10] COM (2006) 545 finali. L-iffrankar ikkalkulat huwa ta’ 390 Mtoe; bil-prezz tad-dollaru Amerikan ikun ta’ 96 il-barmil nett mit-taxxi dan huwa ekwivalenti għall €220 biljun.

[11] Id-Direttiva 2006/32/KE (ĠU L 114, p. 6).

[12] COM(2005)265 finali; 22.6.2005.

[13] COM (2006) 545 finali.

[14] (1) Rekwiżiti ta’ rendiment għall-prodotti, bini u servizzi, (2) trasformazzjoni tal-enerġija, (3) trasport, (4) finanzjament u pprezzer, (5) imġiba għall-enerġija, u (6) sħubijiet internazzjonali.

[15] Eżempji ta’ azzjonijiet ta’ prijorità: Tikkettar tal-appliances u tal-appart u l-istabbiliment ta’ standards ta’ rendiment enerġetiku minimu, l-adozzjoni ta’ rekwiżiti għar-rendiment mill-bini u bini b’konsum baxx ħafna tal-enerġija, biex il-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija jkunu aktar effiċjenti, tinkiseb l-effiċjenza mill-fjuwil fil-karozzi, il-faċilitazjoni tal-finanzjament xieraq ta’ investimenti għall-effiċjenza tal-enerġija, l-użu koerenti tat-tassazzjoni u l-effiċjenza tal-enerġija f’żoni mibnija.

[16] Direttiva 2006/32/KE, Artikolu 13.

[17] L-ewwel laqgħa tal-Forum taċ-Ċittadini dwar l-Enerġija seħħ f'Londra fis-27-28 ta' Ottubru 2008.

[18] Iż-żidiet fl-effiċjenza tal-enerġija jitkejlu fl-intensità tal-enerġija jiġifieri l-enerġija li tintuża għal kull unità prodotta. Żieda ogħla fl-effiċjenza tnaqqas il-konsum tal-enerġija għal kull unità ta’ rendiment, servizz jew oġġett, iżda mhux neċessarjament daqs l-iffrankar tal-enerġija, peress li issa qegħdin insaħħnu u nkessħu aktar djar, qegħdin insuqu aktar kilometri u nużaw aktar apparati elettriċi.

[19] Minħabba limitazzjoni tad-dejta il-figura tinkludi l-pajjiżi kollha tal-UE-27 minbarra t-tliet stati Baltiċi u s-Slovenia. Sakemm mhux indikat mod ieħor id-dejta użata hija tal-Eurostat.

[20] Bażi: ODEX. Huwa indiċi alternattiv għall-intensità kumplessiva tal-enerġija użat mill-proġett ODYSSE. Jinkiseb permezz tal-aggregazzjoni tat-tibdiliet fil-konsum tal-unitajiet fuq livelli dettaljati, skont is-subsettur jew l-użu aħħari, osservat fuq perjodu ta’ żmien. L-indiċi ODYSSE ma jinkludix ħafna fatturi bħalma huma t-tibdil strutturali u tibdiliet oħra, mhux relatati mal-effiċjenza enerġetika (e.ż. l-effett ta’ riperkussjoni). Ara wkoll: www.odyssee-indicators.org.

[21] Ara nota 11 supra.

[22] l-Artikolu 4.

[23] Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Konklużjonijiet tal-Presidenza 19/20 ta’ Ġunju 2008 (11018/08).

[24] Id-Direttiva 2002/91/KE (ĠU L 1, p. 65).

[25] Id-definizzjoni ta’ renovazzjoni kbira tinżamm: jew l-investiment ikun aktar minn 25% tal-valur tal-bini kollu (minbarra l-art), inkella aktar minn 25% tal-bini ikun suġġett għal renovazzjoni strutturali. B’hekk ir-renovazzjoni ta’ appartament f’bini kbir li jospita aktar minn familja waħda, f’ħafna każijiet, ma tkunx koperta mir-rekwiżiti.

[26] COM (2008) 399 finali.

[27] Direttiva 92/75/KE (ĠU L 297, p.16).

[28] Studju Preparatorju fuq l-Ekodisinn ta’ CH-Bojlers – VHK, Delft 30.9.2007; www.ecobioler.org

[29] Id-Direttiva 2004/8/KE (ĠU L 52, p.50).

[30] Ara l-Anness II tad-Direttiva 2004/8/KE.

[31] Il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Bank Ewropew Għar-Rikostruzzjoni u Żvilupp jipprovdu strumenti finanzjarji immirati lejn benefiċjarji varji. Fuq livell ta’ UE, il-Fond tal-Politika tal-Koeżjoni, is-7 Programm Kwadru tar-Riċerka u sorsi oħra jeżistu bħal Effiċjenza Enerġetika Globali u l-Fond tal-Enerġija li Tiġġedded.

[32] COM(2008)706 finali, 29.10.2008: Minn kriżi finanzjarja għal irkupru: Qafas Ewropew għall-azzjoni.

[33] Direttiva 2003/96/KE (ĠU L 283, p.51).

[34] Għandna inkunu kapaċi nkejlu żiediet fl-effiċjenza tal-enerġija. Ma hemm l-ebda metodoloġija komuni ta’ kif jistgħu jitkejlu l-effiċjenzi fl-enerġija, iżda jintużaw bosta indikaturi, kif inhu ppreżentat f’din il-komunikazzjoni. Id-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ l-Enerġija tipprovdi għal iktar żvilupp ta’ metodoloġija ta’ kejl armonizzat, u l-Istati Membri u l-Kummissjoni qegħdin jaħdmu flimkien fuq gwidi komuni għal din il-metodoloġija.

[35] Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, Inventarju Annwali tal-Komunità Ewropea dwar il-Gassijiet Serra 1990-2005 u r-Rapport dwar l-Inventarju 2007, p.88.

[36] Iċ-Ċina, l-Indja u l-Korea t’Isfel ukoll approvaw l-IPEEC.

[37] The reference documents contain projected effects of the proposed policies therein at the time of their adoption, expressed either in final or primary energy demand percentages. The ratio between final and primary energy saving is approximately 2:3.

[38] Source: see note 7 supra.

[39] More detailed results of the assessment of NEEAPs will be presented in a separate Commission Staff Working Document planned to be produced by the end of 2008.

[40] Percentage of saved final energy consumption of non ETS sectors to be measured in 2016 in relation to the average final energy consumption during five-year period previous to the implementation of the Directive for which official data are available (Directive 2006/32/EC (OJ L 114, p. 64), Annex 1).

[41] Energy improvement measures initiated by the Member State not earlier than 1995 (in certain limited cases not earlier than 1991) that have a long-lasting effect, which will still lead to energy savings in 2016 (Directive 2006/32/EC, Annex 1).