30.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 100/140


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħolqien ta’ Sistema Ewropea ta’ Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET)

COM(2008) 180 finali — 2008/0070 (COD)

2009/C 100/25

Nhar it-23 ta’ April 2008, il-Kunsill iddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 262 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

Il-ħolqien ta’ Sistema Ewropea ta’ Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET)

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar il-11 ta’ Settembru 2008. Ir-rapporteur kienet is-Sinjura LE NOUAIL-MARLIÈRE.

Matul l-448 sessjoni plenarja tiegħu li nżammet fit-22 ut-23 ta’ Ottubru 2008 (seduta tat-22 ta’ Ottubru), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b’109 vot favur, l-ebda vot kontra u astensjoni waħda.

1.   Introduzzjoni

1.1.   Din il-proposta għal Rakkomandazzjoni hija proposta ta’ sistema Ewropea komuni ta’ ċertifikazzjoni sabiex jiġu ffaċilitati t-trasferimenti u r-rikonoxximent tal-kwalifiki għall-mobilità tal-ħaddiema.

1.2.   L-edukazzjoni u t-taħriġ huma parti integrali tal-Istrateġija ta’ Liżbona, il-programm Ewropew ta’ riforma sabiex jintlaħqu l-isfidi tas-soċjetà ta’ għarfien u tal-ekonomija. B’mod aktar speċifiku, l-iżvilupp tal-konoxxenza, tal-kompetenzi u tal-kapaċità taċ-ċittadini permezz tat-taħriġ u l-edukazzjoni huwa kondizzjoni neċessarja u indispensabbli sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ Liżbona fir-rigward tal-kompetittività, l-iżvilupp, l-impjieg u l-koeżjoni soċjali.

1.3.   Għalkemm sar xi progress, ma ntlaħqux il-miri stabbiliti, l-iktar fir-rigward tat-taħriġ tul il-ħajja kollha u l-mobilità tal-ħaddiema, oqsma li għad għandhom numru ta’ ostakoli. Dawn in-nuqqasijiet juru b’mod ċar il-bżonn li jiġu żviluppati għodod u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni għat-taħriġ tul il-ħajja kollha u t-trasferiment tal-kwalifiki bejn l-Istati Membri, l-istituzzjonijiet u s-sistemi differenti. Iż-żjieda tat-trasparenza tal-kwalifiki hija pass indispensabbli sabiex tiġi implimentata strateġija bħal din u jiġu żviluppati l-konoxxenza, il-kapaċità u l-kompetenzi neċessarji għall-ħaddiema u ċ-ċittadini tal-Ewropa, kif ukoll għal kwalunkwe parti interessata (speċjalment il-korpi ta’ taħriġ).

1.4.   Is-sistema ECVET (1), li hija immirata għaċ-ċittadini, għandha tippromovi r-rikonoxximent transnazzjonali tat-taħriġ tagħhom tul il-ħajja kollha. Din is-sistema hija bbażata fuq il-prattiki u s-sistemi eżistenti fl-Ewropa u tistrieħ fuq l-elementi li ġejjin:

deskrizzjoni tal-kwalifiki f’unitajiet ta’ tagħlim (konoxxenza, kapaċità u kompetenzi) li huma trasferibbli u kumulattivi;

twaqqif ta’ mekkaniżmi trasparenti għat-trasferiment, l-akkumulazzjoni u l-validità tat-taħriġ;

twaqqif ta’ sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet sabiex jinħoloq ambjent li jippermetti t-trasferiment u żona ta’ taħriġ transnazzjonali.

2.   Kummenti ġenerali

2.1.   Il-valutazzjoni tal-impatt juri li s-sistema ECVET hija strument li jiffaċilita t-trasparenza, il-paragun, it-trasferiment u l-akkumulazzjoni tar-riżultati tat-tagħlim bejn is-sistemi differenti. M’hemmx bżonn ta’ aktar atomizzazzjoni tal-kwalifiki u ma tipproponix l-armonizzazzjoni tagħhom jew tas-sistemi ta’ taħriġ. Tappoġġja u ssaħħaħ l-istrumenti eżistenti li jippermettu l-mobilità (ECTS (2) u EQF (3)). Fil-perijodu fit-tul tista’ tikkontribwixxi għar-riformi neċessarji tas-sistemi ta’ taħriġ nazzjonali bżonjużi għall-implimentazzjoni tat-taħriġ tul il-ħajja kollha. Huwa għalhekk li l-ECVET ikkontribwixxit valur miżjud fil-qasam tal-mobilità u tat-taħriġ tul il-ħajja kollha.

2.2.   Madankollu, m’għandniex innaqqsu d-diffikultajiet ippreżentati minn dawn l-istrumenti. Anke jekk l-għan tal-EQF huwa l-paragun transnazzjonali, is-sistemi nazzjonali jridu jiġu ppjanati u organizzati b’tali mod li jistgħu jinftiehmu u jiġu fdati mill-imsieħba fl-Istati Membri l-oħra. Huwa dmir il-Kummissjoni li tistabbilixxi tajjeb il-kriterji li jassiguraw ir-rilevanza, it-trasparenza, il-paragun u l-kunfidenza reċiproka bejn l-imsieħba. Bl-istess mod, jekk l-EQF twaqqfet sabiex toħloq paragun u traspożizzjoni volontarja tal-kwalifiki fil-livell Ewropew, nazzjonali u settorjali, il-kumplessità tas-sistemi eżistenti m’għandhomx jiġu sottostimati. Għal dan il-għan, hemm bżonn li jissaħħu l-miżuri li jippromovu trasparenza akbar u jkun hemm ġestjoni aħjar tal-passi neċessarji involuti fl-introduzzjoni ta’ diplomi jew ċertifikati fl-2012.

2.3.   Irid jiġi enfasizzat ukoll li s-sistema ECVET ma tissostitwixxix il-politiki l-oħra fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea, b'mod partikulari d-Direttiva 2005/36/KE dwar il-ħaddiema migranti. Iżda fuq in-naħa l-oħra, lanqas ma ssaħħaħ ir-rabtiet neċessarji mal-programmi eżistenti Ewropej, li jistipulaw partikularment, fir-rigward tar-reġjuni lanqas żviluppati tal-UE, li l-FSE għandu jiffinanzja l-implimentazzjoni tar-riformi fis-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’tali mod li n-nies isiru konxji tal-importanza tal-bżonnijiet tas-soċjetà tal-għarfien, u b’mod partikulari tal-ħtieġa ta’ edukazzjoni u taħriġ tul il-ħajja kollha, u jitjieb l-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità.

2.4.   Is-sistema ECVET, li timplimenta proċess permanenti, teħtieġ impenn dejjiemi mill-partijiet kollha interessati u sinerġija bejn l-inizjattivi li huma adattati għal-livell Ewropew, nazzjonali jew settorjali. Sfortunatament, ma tipprovdix b’mod ċar għal sfruttament tal-progressi jew innovazzjonijiet (prattiki tajbin), li jistgħu jiġġeneraw ukoll forza fost il-partijiet u l-imsieħba potenzjali għall-valutazzjoni skedata għall-2012.

2.5.   Minkejja li l-Kumitat innota li l-konsultazzjonijiet fil-livelli kollha u li tinvolvi numru kbir ta’ persuni fis-settur pubbliku u privat għamlitha possibbli li jinħoloq lingwaġġ komuni, l-użu sistematiku ta’ ċertu numru ta’ akronomi – fil-proposti, komunikazzjonijiet, rakkomandazzjonijiet, studji ta’ impatt, rapporti mitluba mill-Kummissjoni – qiegħed iwassal għal taħlita ta’ akronomi u konfużjoni li ma tantx tawgura tajjeb għall-għan li jrid jintlaħaq. Taqsira, inizjali, akronomu jew slogan li jistgħu jagħmlu sens f’lingwa jistgħu ma jfissru xejn f’lingwa oħra, jew jittrasmettu immaġni totalment negattiva. Barra minn hekk, din id-drawwa tista’ tillimita d-dħul ta’ korpi ġodda ta’ taħriġ u tiddiswadi l-pubbliku mmirat milli jinteressa ruħu f’dak li kien maħluq sabiex jiffaċilita t-trasferimenti bejn is-sistemi ta’ taħriġ professjonali nazzjonali, u mhux sabiex dawn ikunu aktar diffiċli. Il-Kumitat jirrakkomanda wkoll li dan l-isforz sabiex dawn is-sistemi ta’ taħriġ professjonali jiġi armonizzati u jsiru kompatibbli mat-taħriġ tul il-ħajja kollha għandu jikkunsidra l-aspetti lingwistiċi u l-isforzi tal-Kummissjoni bnadi oħra.

2.6.   Il-Kummissjoni trid tassigura li l-objettiv li kulħadd ikun jista’ jikkompleta t-taħriġ tiegħu f’istituzzjonijiet differenti ta’ taħriġ u f’pajjiżi differenti, u b’hekk tiġi promossa l-mobilità tal-istudenti fl-Ewropa kollha, kisba rimarkabbli ħafna peress li jeżistu aktar minn 30 000 istituzzjoni ta’ taħriġ fl-Unjoni Ewropea (4), ma jintlaħaq għad-detriment tad-diversità lingwistika fuq naħa, u l-kwalità tat-tagħlim lingwistiku enfasizzat mill-Kummissjoni, fuq in-naħa l-oħra.

3.   Kummenti speċifiċi

3.1.   L-għażla tal-Kummissjoni li tipproponi l-implimentazzjoni tas-sistema ECVET, b’mod leġislattiv permezz ta’ rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill skont l-Artikolu 150 tat-Trattat, tistabbilixxi qafas li jippermetti l-implimentazzjoni tal-prinċipji li jinsabu fl-ECVET filwaqt li jittieħed approċċ volontarju. Dan l-approċċ ser isaħħaħ il-proċess ta’ konsultazzjoni li ġie implimentat u li ppermetta skambju wiesa’ ta’ fehmiet fost id-diversi partijiet interessati, fosthom l-imsieħba soċjali.

3.2.   Għalkemm l-approċċ volontarju jippreżenta xi nuqqasijiet, dan itejjeb il-koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-imsieħba soċjali u l-Istati Membri bil-għan li jiġu identifikati tajjeb il-problemi li ser jinqalgħu u fuq kollox sabiex jiġu żviluppati l-aktar innovazzjonijiet u soluzzjonijiet adattati. Dan il-proċess jagħmilha possibbli li tiġi ppjanata implimentazzjoni operazzjonali u aktar effiċjenti tal-ECVET b’valur reali miżjud għaċ-ċittadini u l-ħaddiema tal-Ewropa, fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kompetenzi, u b’hekk jiġi promoss it-taħriġ tul il-ħajja u l-mobilità.

3.3.   L-intenzjoni espressa mill-Kummissjoni li twettaq valutazzjoni u tippubblika l-progress, bil-għan li tiżviluppa u tirrevedi b’mod permanenti s-sistema ECVET sabiex tiġi adattata, tindika impenn għall-kooperazzjoni. Ikun xieraq li d-diversi partijiet interessati u b’mod partikulari l-utenti jew ir-rappreżentanti tagħhom jiġu involuti aktar fil-valutazzjoni u t-tħejjija tar-rapport imsemmi fid-dokument.

3.4.   Ir-rieda tal-Kummissjoni li tappoġġja u tippromovi l-mobilità transnazzjonali u l-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam tat-tagħlim u tat-taħriġ professjonali trid tiġi tradotta wkoll minn affirmazzjoni kkonsolidata mill-prinċipji mniżżlin fir-Rakkomandazzjoni, dwar il-post u r-rwol tal-partijiet interessati:

l-utenti finali huma l-istudenti volontarji sabiex jivvalidaw il-kwalifiki tagħhom bil-għan ta’ ċertifikazzjoni rikonoxxuta;

is-sistema ta’ ċertifikazzjoni bbażata fuq rikonoxximent tal-kwalifiki permezz ta’ unitajiet ta’ kreditu magħmulin minn punti trid tiggarantixxilhom l-imparzjalità u jkollha l-għan ta’ ugwaljanza ta’ aċċess u ma tikkostitwixxix ostakoli addizzjonali jew kriterji ta’ għażla;

il-kooperazzjoni Ewropea fir-rigward l-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali u tul il-ħajja kollha hija neċessarja sabiex jinħolqu l-kondizzjonijiet għat-trasparenza u għar-rikonoxximent tal-kwalifiki;

għandhom jiġu implimentati netwerks u sħubijiet, b’mod speċifiku ċċentrati fuq is-sistema ECVET, bil-għan li jiġu żviluppati għodod u prattiki ġodda fir-rigward tal-kuntratti ta’ tagħlim u t-trasferiment tal-krediti;

il-Kummissjoni għandha tassigura li l-istandards li qegħdin jiġu adottati jippermettu t-trattament ġust mhux biss tal-istudenti iżda wkoll tal-korpi ta’ taħriġ. Studji reċenti (5) għadhom juru li l-persuni li jibbenefikaw l-aktar mit-taħriġ tul il-ħajja huma l-persuni li diġà għandhom l-aktar kwalifiki, u dawk li jibbenefikaw lanqas mit-taħriġ tul il-ħajja kollha huma dawk bl-aktar livell baxx jew dawk li m’għandhomx kwalifiki. Hemm diversi raġunijiet għal dan, iżda sitwazzjoni bħal din trid tiġi evitata għaċ-ċertifikati u l-Kummissjoni trid tassigura li s-sistema ta’ ċertifikazzjoni tinkludi wkoll lil dawk l-anqas favoriti fir-rigward ta’ ċertifikati;

F’dan ir-rigward, numru ta’ korpi ta’ taħriġ (assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet) speċjalizzati fil-ħidma mal-anqas kwalifikati, u li akkumulaw esperjenza konkreta tul is-snin, reċentament ġew skartati mis-suq tad-“domanda” f’ċerti Stati Membri, peress li sikwit l-iffrankar li kellu jsir fuq perijodu qasir kien għad-detriment tal-persuni l-anqas “profitabbli”. L-aspetti umani u finanzjarji ta’ din l-esperjenza jridu jitjiebu, partikularment fl-oqsma tal-kultura, tal-ekonomija soċjali u tal-edukazzjoni popolari, li sikwit huma t-triq għat-taħriġ professjonali għal dawn il-persuni.

3.5.   Tħejjew standards komuni għal sistema Ewropea ta’ ċertifikazzjoni permezz ta’ kooperazzjoni msaħħa. Dan huwa partikularment delikat fir-rigward ta’ għarfien miksub mill-apprentistati hekk imsejħa informali. L-istandards li għandhom jintlaħqu għandhom jiġu ssortjati u studjati billi jiġu segwiti l-kriterji proposti partikularment minn Cedefop fir-rapport tiegħu (ara n-nota hawn taħt) u billi jiġu kkonsultati l-korpi li kisbu esperjenza solida u inklussiva (li s-suċċess tagħhom mhux ibbażat fuq l-eliminazzjoni u l-għażla inizjali tal-kwalifiki eliġibbli).

3.6.   Il-Kummissjoni trid tikkunsidra l-Komunikazzjoni tagħha dwar “Pjan ta’ Azzjoni dwar it-Tagħlim lill-Adulti” (6), li tippermetti li tinkludi b’mod aktar mgħaġġel l-akbar numru possibbli ta’ persuni billi tindikaw dawk li l-aktar li għandhom bżonn, persuni li mhux biss huma vulnerabbli jew żvantaġġjati, iżda wkoll li għandhom jingħataw prijorità għal raġunijiet soċjali u umani ta’ inklużjoni u fl-interessi tal-koeżjoni ekonomika u territorjali (7).

3.7.   L-Annessi 1 u 2 ta’ din ir-Rakkomandazzjoni, ispirati mir-rakkomandazzjonijiet ta’ Cedefop (8), huma punti importanti għas-suċċess tas-sistema ECVET peress li dawn jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-konsistenza filwaqt li jistabbilixxu prinċipji għal żvilupp fil-livelli kollha. Iridu jkunu s-suġġett ta’ kjarifika, segwitu u pubbliċità akbar bil-għan li jiġu garantiti l-kontinwità u s-sostenibilità tas-sistema.

3.8.   It-twaqqif ta’ direttorju komuni u ta’ qasam komuni ta’ ħatra ta’ oġġetti ta’ tagħlim fil-kuntest ta’ prekonsultazzjoni u konsultazzjoni tal-Kummissjoni, li hija l-pass ’il quddiem, m’għandux iwassalna li nitilfu l-fatt li l-edukazzjoni mhix kwistjoni għal servizzi kummerċjali u li, bil-maqlub, għandha tibqa’ servizz bażiku aċċessibbli għall-akbar numru possibli ta’ persuni, iggarantita kemm mill-investiment pubbliku kif ukoll mill-koeżjoni politika fil-livell nazzjonali u fin-negozjati tal-WTO, jekk irridu nżommu l-kompetittività Ewropea f’sens wiesa’ (interess ġenerali).

3.9.   Jekk irridu nkunu konsistenti, l-objettivi ta’ impjieg deċenti u edukazzjoni ta’ kwalità jridu jimxu id f’id hekk kif il-wegħdiet ta’ kompetittività u sistema Ewropea ta’ ċertifikazzjoni jridu jkomplu f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, l-imsieħba soċjali fil-livelli kollha u l-persuni kkonċernati mill-validazzjoni, li, bħala destinatarji, iridu jibqgħu ċ-ċentru ta’ dawn l-objettivi. L-objettivi jridu jibqgħu leġibbli u ċari għall-benefiċjarji kollha: rikonoxximent tal-akkwist fir-rigward tal-kompetenzi, trasferabilità, mobilità ġeografika u professjonali, u fir-rigward tal-operaturi: rikonoxximent u aċċess għall-finanzjament ta’ interess ġenerali. Sistema Ewropea ta’ ċertifikazzjoni tista’ żżid l-impjegar u l-mobilità jekk tkun mibnija madwar dawn it-tħassibiet: jinżammu l-aktar operaturi effiċjenti (esperjenza; numru ta’ validazzjonijiet ta’ suċċess; kwalità tal-validazzjonijiet); rikonoxximent tal-esperjenza miksuba mill-operaturi (organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet) li ttestjaw b’mod konkret metodi f’sitwazzjonijiet reali; tingħata prijorità u tinstab il-fiduċja tal-operaturi li twarrbu (għajnuna lill-migranti, appoġġ lir-Roma, li l-adulti jkunu jafu jiktbu u jaqraw, appoġġ lingwistiku, eċċ.).

3.10.   Il-Kumitat ifakkar li l-impjegati li attwalment huma l-aktar ikkonċernati mill-mobilità huma l-impjegati rġiel li huma stazzjonati fis-setturi tas-servizzi tal-kostruzzjoni u l-industrija tal-bini, segwiti mis-servizzi tal-kompjuter u s-servizzi tat-teknoloġiji ġodda, u wara t-turiżmu, it-trasport, eċċ.

3.11.   Peress li s-sistema ECVET hija ddedikata speċifikament għat-taħriġ professjonali inizjali u kontinwu, għar-rikonoxximent u għall-validazzjoni tal-kwalifiki formali (edukazzjoni) u mhux formali (esperjenza professjonali), il-Kumitat jirrakkomanda li s-sistema taċ-ċertifikazzjoni tagħti attenzjoni partikulari għat-tagħlim tul il-ħajja kollha u għar-rikonoxximent tal-kwalifiki miksuba mill-ħaddiema stazzjonati (9).

3.12.   Il-valutazzjoni skedata għal erba’ snin oħra għandha tinkludi, fil-proċess tagħha, distribuzzjoni wiesgħa fl-Istati Membri taħt il-patroċinju tal-Kummissjoni Ewropea bil-għan li s-sistema tiġi ankrata fl-iżvilupp tas-sistemi attwalment eżistenti u fis-soċjetà ċivili.

Brussell, 22 ta’ Ottubru 2008.

Il-President

tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Mario SEPI


(1)  Akronimu użat għal “European Credits System for Vocational Education and Training”.

(2)  Sistema ta’ trasferiment ta’ kredits għat-taħriġ superjuri.

(3)  Qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni għall-edukazzjoni u t-taħriġ tul il-ħajja kollha.

(4)  IP/08/558 Stqarrija tal-Istampa tal-Kummissjoni.

(5)  “Progress towards the Lisbon objectives in Education and Training, Indicators and Benchmarks, 2007”: SEC_(2007) 1284. Sondaġġ tan-NIACE dwar il-parteċipazzjoni mill-adulti fit-tagħlim, “Counting the cost” Jannar 2008. NIACE hija l-Istitut Nazzjonali tal-Edukazzjoni Kontinwa tal-Adulti (National Insititute of Adult Continuing Education), ir-Renju Unit.

(6)  Opinjoni tal-KESE dwar “il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Pjan ta’ Azzjoni dwar it-Tagħlim lill-Adulti - It-tagħlim dejjem żmienu”, rapporteur: is-Sinjura HEINISCH, (ĠU C 204, 9.8.2008, p. 89).

(7)  Opinjoni tal-KtR tad-19.6.2008 dwar “il-Pjan ta’ azzjoni dwar it-tagħlim lill-adulti – it-tagħlim dejjem żmienu”, rapporteur: is-Sinjura SHIELDS. Opinjoni adottata fis-sessjoni plenarja tat-18 u d-19 ta’ Ġunju 2008.

(8)  Maħluq fl-1975 mir-Regolament (KEE) Nru 337/75 tal-Kunsill, iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Professjonali huwa ċ-ċentru ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea għat-taħriġ u t-tagħlim professjonali. Rapport minn Erwin SEYFRIED – FHVR-FBAE ta’ Berlin (Kulleġġ għall-Amministrazzjoni Pubblika u l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja – Ċentru ta’ Riċerka dwar it-Taħriġ Professjonali, is-Suq tax-Xogħol u l-Evalwazzjoni/Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege – Forschungsstelle für Berufsbildung, Arbeitmarkt und Evaluation, Berlin) għaċ-Ċedefop: Panorama: Indicators of quality in vocational education and training.

(9)  Opinjoni tal-KESE dwar il-“Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fil-qafas tal-għoti ta’ servizzi – jintlaħqu l-aħjar benefiċċji u potenzjal tiegħu filwaqt li jkun garantit il-ħarsien tal-ħaddiema”, rapporteur: is-Sinjura LE NOUAIL-MARLIÈRE (ĠU C 224, 30.8.2008, p. 95).