19.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 165/13


KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Komunikazzjoni — Notifika tal-kwalifiki formali tat-tobba speċjalizzati u tobba tal-familja

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 165/06)

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/16/KEE tal-5 ta' April 1993 iex tiffaċilita l-moviment liberu tat-tobba u r-rikonoxximent tad-diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki (1)formali tagħhom u b'mod partikolari l-Artikoli 41 u 42(a) tagħha kif ukoll id-Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill 2005/36/KE tas- 7 ta'Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali (2), kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/100/KE ta' l-20 ta' Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-moviment liberu ta' persuni, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 21, paragrafu 7 tagħha jipprevedi li l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti jew d-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma jadottaw fir-rigward ta' l-għoti tad-diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali fil-qasam kopert b'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni sejra tippubblika notifika xierqa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, u telenka l-ismijiet adottati mill-Istati Membri għall-kwalifiki tat-taħriġ ikkonċernati u fejn huwa applikabbli għat-titolu professjonali korrispondenti.

Billi l-Olanda nnotifikat l-emendi għal denominazzjonijiet fuq il-lista ta' denominazzjonijiet fl-Anness B u l-lista ta' denominazzjonijiet ta' diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali għal tabib tal-familja ppubblikati skond l-Artikolu 41 tad-Direttiva 93/16/KEE kif trasferiti fl-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali, jeħtieġu li jiġu modifikati.

L-Anness B tad-Direttiva 93/16/KEE kif ukoll l-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent tal-Kwalifiki Professjonali, għall-Olanda jeħtieġ li jiġu emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness B tad-Direttiva 93/16/KEE u fl-intestatura “5.1.2. Provi tal-kwalifiki formali tat-tobba speċjalizzati” ta' l-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE dwar l-entitajiet li jagħtu l-kwalifiki għandu jinqara:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Il-lista tad-denominazzjonijiet tad-diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali għal tabib tal-familja ppubblikata skond l-Artikolu 41 tad-Direttiva 93/16/KEE kif ukoll l-intestatura “5.1.4. Provi ta' kwalifiki formali tat-tobba tal-familja” ta' l-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent tal-Kwalifiki Professjonali jeħtieġu li jiġu emendati kif ġej.

(2)

Fil-lista tad-denominazzjonijiet tad-diplomi, iċ-ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali għal tabib tal-familja ppubblikata skond l-Artikolu 41 tad-Direttiva 93/16/KE u fl-intestatura “5.1.4. Provi ta' kwalifiki formali tat-tobba tal-familja” ta' l-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent tal-Kwalifiki Professjonali, il-provi tal-kwalifiki formali jeħtieġu li jiġu emendati kif ġej. Il-provi tal-kwalifiki formali għandhom jinqraw:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Maħruġ mill-Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

It-tabelli rilevanti li hemm fl-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE għalhekk għandhom jinqraw kif ġej:

“5.1.2.   Provi tal-kwalifiki formali tat-tobba speċjalizzati

Pajjiż

Prova tal-kwalifiki formali

L-entità li tagħti l-kwalifiki

Data ta' referenza

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

L-20 ta' Diċembru 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

L-1 ta' Jannar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

L-1 ta' Mejju 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

L-20 ta' Diċembru 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

L-20 ta' Diċembru 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

L-1 ta' Mejju 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

L-20 ta' Diċembru 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

L-1 ta' Jannar 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

L-1 ta' Jannar 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

L-20 ta' Diċembru 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

L-20 ta' Diċembru 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

L-1 ta' Mejju 2004

Latvija

‘Sertifikāts’ — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

L-1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

L-1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

L-20 ta' Diċembru 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

L-1 ta' Mejju 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

L-1 ta' Mejju 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

L-20 ta' Diċembru 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

L-1 ta' Jannar 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

L-1 ta' Mejju 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

L-1 ta' Jannar 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

L-1 ta' Jannar 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

L-1 ta' Mejju 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

L-1 ta' Mejju 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

L-1 ta' Jannar 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

L-1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

L-20 ta' Diċembru 1976”

“5.1.4.   Provi tal-kwalifiki formali tat-tobba speċjalizzati

Pajjiż

Provi tal-kwalifiki formali

Titolu professjonali

Data ta' referenza

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

Il-31 ta' Diċembru 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

L-1 ta' Jannar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci ‘všeobecné lékařství’

Všeobecný lékař

L-1 ta' Mejju 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

Il-31 ta' Diċembru 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

Il-31 ta' Diċembru 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

L-1 ta' Mejju 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

Il-31 ta' Diċembru 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

Il-31 ta' Diċembru 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

Il-31 ta' Diċembru 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

Il-31 ta' Diċembru 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

Il-31 ta' Diċembru 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

L-1 ta' Mejju 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

L-1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

L-1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 ta' Diċembru 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

L-1 ta' Mejju 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

L-1 ta' Mejju 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

Il-31 ta' Diċembru 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

Il-31 ta' Diċembru 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

L-1 ta' Mejju 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

Il-31 ta' Diċembru 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

L-1 ta' Jannar 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

L-1 ta' Mejju 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore ‘všeobecné lekárstvo’

Všeobecný lekár

L-1 ta' Mejju 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

Il-31 ta' Diċembru 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

Il-31 ta' Diċembru 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

Il-31 ta' Diċembru 1994


(1)  ĠU L 165, 7.7.1993, p. 1.

(2)  ĠU L 255,30.9.2005, p. 22.

(3)  ĠU L 363, 20.12.2006, p. 141.

(4)  Maħruġ minn Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC).”