20.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 168/42


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni jew l-esportazzjoni mill-Komunità ta' pil tal-qtates u tal-klieb u ta' prodotti oħra li għandhom pil ta' din ix-xorta

COM(2006) 684 finali — 2006/0236 (COD)

(2007/C 168/08)

Nhar il-11 ta' Settembru 2006, il-Kunsill iddeċieda, b'konformità ma' l-Artikolu 95 u l-Artikolu 133 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni jew l-esportazzjoni mill-Komunità tal-pil tal-qtates u tal-klieb u ta' prodotti oħra li għandhom pil ta' din ix-xorta

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar il-21 ta' Marzu 2007. Ir-rapporteur kien is-Sur Retureau.

Matul l-435 sessjoni plenarja tiegħu li nżammet fil-25 u s-26 ta' April 2007 (seduta tal-25 ta' April), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b'128 vot favur, vot kontra u 5 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1

Il-KESE japprova l-bażi legali (l-Artikolu 95 tat-Trattat KE) u t-tip ta' strument (regolament).

1.2

Skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-KE, il-Kummissjoni m'għandhiex jedd tieħu azzjoni sabiex tikkumbatti l-moħqrija ta' l-annimali li, wara kollox, isseħħ lil hinn mill-UE, u tista' tindirizza l-kwistjoni biss billi tuża l-poteri tagħha fil-qasam tal-kummerċ u s-suq intern tal-pil u għar-raġuni tal-ħtieġa li jiġu armonizzati l-liġijiet nazzjonali differenti.

1.3

Il-KESE huwa ta' l-istess fehma tal-Kummissjoni illi projbizzjoni totali biss tista' tiddiswadi lill-importaturi ta' ħwejjeġ jew ġugarelli milli jimpurtaw kwantitajiet kbar ta' pil tal-qtates u tal-klieb u ta' oġġetti magħmula mill-pil tal-qtates u l-klieb fl-UE, ħalli b'hekk jiġi ostakolat it-traffikar fuq skala kbira ta' pil li huwa projbit.

1.4

Il-KESE jixtieq li l-kunċett ta' “pil” ikun ċar mil-lat legali, b'referenzi jsiru espliċitament għall-pil innifsu u għall-komponenti differenti tiegħu (xagħar, ġilda), sabiex l-użu possibbli kollu tal-pil tal-qtates u tal-klieb jiġi inkluż fil-projbizzjoni.

1.5

Il-KESE jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm metodi effettivi ta' monitoraġġ u li tintuza l-komitoloġija sabiex jiġu stabbiliti l-aktar sistemi adegwati ta' monitoraġġ.

2.   Raġunijiet

2.1

Permezz ta' abbozz ta' regolament ibbażat fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat tal-KE (is-suq intern), il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li tipprojbixxi l-produzzjoni, l-importazzjoni, l-esportazzjoni u l-bejgħ tal-pil tal-qtates u tal-klieb fl-Unjoni Ewropea.

2.2

L-abbozz ta' regolament huwa tweġiba għat-talbiet tas-soċjetà ċivili u tal-Parlament Ewropew, u huwa wieħed mill-prijoritajiet tal-presidenza Ġermaniża.

2.3

Fl-Asja, b'mod partikolari, il-qtates u l-klieb jitrabbew u jinqatlu f'kondizzjonijiet atroċi bl-għan li l-pil tagħhom jintuża fil-produzzjoni ta' ħwejjeġ, aċċessorji u ġugarelli. Dan it-tip ta' pil deher fuq is-suq intern Ewropew.

2.4

Normalment il-pil jiġi trattat b'kimika jew miżbugħ, u jinbiegħ f'denominazzjonijiet li jaħbu l-oriġini tiegħu. Xjentifikament, huwa diffiċli li jiġi identifikat preċiżament minn liema annimal joriġina l-pil li jkun proċessat b'dan il-mod, la permezz tad-dehra tiegħu jew kif jinħass u lanqas permezz ta' analiżi tad-DNA, peress li d-DNA jinqered meta l-oġġett ikun proċessat. Mid-dehra, teknika komparattiva li tinvolvi spetrometrija tal-massa (mass spectrometry) biss tkun tista' twassal għal identifikazzjoni preċiża ta' l-annimal li minnu joriġina dan it-tip ta' prodott. Il-kontroll doganali għalhekk jista' jkun diffiċli ferm, u huwa għal din ir-raġuni li jeżistu d-derogazzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 ta' l-abbozz.

2.4.1

L-Artikolu 4 jistqarr illi l-pussess għall-użu personali ta' ħwejjeġ jew oġġetti li jinkorporaw pil projbit jista' jkun tolerat. Il-KESE jħoss illi d-dritt tal-proprjetà u l-użu personali jew il-pussess ta' dawn l-oġġetti privati fi kwantitajiet żgħar ħafna għandhom ikunu esklużi b'mod ċar mill-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament ħalli b'hekk tiġi evitata ż-żieda fil-burokrazija.

2.4.2

Kull użu ta' ġlud meħud minn qtates jew klieb li ma trabbewx għall-produzzjoni tal-pil u li tingħatalhom tikketta li turi dan, jista', fejn huwa meħtieġ, ikun indirizzat skond il-proċedura ta' komitoloġija.

2.5

Mil-lat ta' proporzjonalità, il-projbizzjoni totali tal-produzzjoni, l-importazzjoni u l-kummerċ hija l-unika miżura possibbli, meta jitqies illi dawn it-tipi ta' importazzjonijiet huma illegali jew mhux dikjarati u l-konsumaturi jiġu mqarrqa minn tikketti — li mhux ta' min jorbot fuqhom — li jitwaħħlu fuq ħwejjeġ u oġġetti li jistgħu jkollhom pil tal-klieb jew qtates.

2.6

Għadd kbir ta' Stati Membri u xi pajjiżi terzi diġà adottaw liġijiet li jistabbilixxu projbizzjonijiet ta' għamliet u kamp ta' applikazzjoni differenti; l-intervent komunitarju huwa ġustifikat mill-ħtieġa li s-suq intern ikun armonizzat.

2.7

Qiegħda tiġi stabbilita sistema ta' tagħrif u ta' segwitu bl-għan li jkun skopert pil projbit u li barraminhekk jinxteħet dawl fuq il-metodi li jintużaw sabiex isir dan. Il-proċedura ta' komitoloġija tagħti lok li tiġi stabbilita lista ta' metodi adegwati ta' kontroll.

2.8

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu penali proporzjonati u dissważivi.

3.   Osservazzjonijiet ġenerali

3.1

Il-KESE japprova l-bażi legali u l-forma tar-regolament: id-dispożizzjonijiet dwar il-benesseri ta' l-annimali li jiġu applikati għall-annimali ta' l-irziezet ma jistgħux ikunu applikati għall-klieb u l-qtates.

3.2

Hija realtà soċjali li fl-Ewropa dawn l-annimali saru annimali domestiċi, li ma jitrabbewx għal-laħam tagħhom, għall-pil jew inkella għax-xogħol; l-unika eċċezzjoni hija ċerti speċi ta' klieb li jintużaw sabiex jgħinu u jiggwidaw nies b'diżabbiltà, sabiex jinstabu nies mitlufin jew li jinsabu mirduma taħt il-ġebel jew borra, jew sabiex jgħinu lil uħud f'xogħol ieħor; l-effett ta' dan kollu huwa li dawn l-annimali jsiru aktar maħbuba mill-pubbliku.

3.3

Skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-KE, il-Kummissjoni m'għandhiex jedd tieħu azzjoni sabiex tikkumbatti l-moħqrija ta' l-annimali li, wara kollox, isseħħ lil hinn mill-UE, u tista' tindirizza l-kwistjoni biss billi tuża l-poteri tagħha fil-qasam tal-kummerċ u s-suq intern tal-pil u għar-raġuni li jiġu armonizzati l-liġijiet nazzjonali differenti bl-għan li l-frammentazzjoni tas-suq intern tiġi evitata.

3.4

Peress li hemm diffikultajiet tekniċi kbar sabiex ikun identifikat pil tal-qtates u l-klieb li jkun ġie proċessat, proposta li tqis biss il-ħtiġijiet ta' tikkettar, fil-prattika, ma kenitx tkun effikaċi. Il-KESE huwa ta' l-istess fehma tal-Kummissjoni illi projbizzjoni totali biss tista' tiddiswadi lill-importaturi ta' ħwejjeġ jew ġugarelli milli jimpurtaw kwantitajiet kbar ta' pil tal-qtates u tal-klieb u ta' oġġetti magħmula mill-pil tal-qtates u l-klieb fl-UE, ħalli b'hekk jiġi ostakolat it-traffikar fuq skala kbira ta' pil li huwa projbit.

3.5

Ġaladarba r-regolament jiġi adottat, għandu jkun notifikat lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) bħala ostakolu non-tariffarju (ONT). Huwa konformi mar-regoli tal-kummerċ internazzjonali.

4.   Osservazzjonijiet partikolari

4.1

Il-KESE jixtieq li l-kunċett ta' “pil” ikun ċar mil-lat legali, b'referenzi jsiru espliċitament għall-pil innifsu u għall-komponenti differenti tiegħu (xagħar, ġilda), sabiex l-użu possibbli kollu tal-pil tal-qtates u tal-klieb jiġi inkluż fil-projbizzjoni.

4.2

Il-KESE jħoss illi għandu jkun speċifikat li għandhom jiġu evitati l-kontrolli doganali fuq individwi li jkunu qegħdin iġorru oġġetti li huma strettament personali u li jkunu fi kwantitajiet limitati meta dawn ikunu qegħdin jaqsmu fruntieri interni jew ikunu ġejjin minn pajjiż terz; lanqas m'għandu l-iskambju jew il-bejgħ ta' artikli ta' lbies jew donazzjonijiet lil organizzazzjonijiet karitattivi jiġi meqjus li jkun kummerċ li jkun inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament.

Brussel, il-25 ta' April 2007.

Il-President

tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Dimitris DIMITRIADIS