52005DC0024

Komunikazzjoni lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa - Naħdmu flimkien għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi - Bidu ġdid għall-Istrateġija ta' Liżbona - Komunikazzjoni mill-President Barroso bi ftehim mal-Viċi-President Verheugen {SEC(2005) 192} {SEC(2005) 193} /* KUMM/2005/0024 finali */


Brussel 2.2.2005

KUMM(2005) 24 finali

KOMUNIKAZZJONI LILL-KUNSILL EWROPEW TAR-REBBIEGĦA

Naħdmu flimkien għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi Bidu ġdid għall-Istrateġija ta' Liżbona

Komunikazzjoni mill-President Barrosobi ftehim mal-Viċi-President Verheugen{SEC(2005) 192}{SEC(2005) 193}

WERREJ

Daħla 3

It-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi: Bidu Ġdid għall-Istrateġija ta' Liżbona 3

Sinteżi 7

1. It-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi taħt il-lenti 12

2. NIBNU SĦUBIJA EWROPEA GĦAT-TKABBIR EKONOMIKU U L-IMPJIEGI 14

3. Azzjonijiet biex jinkiseb it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi 15

3.1. Programm ta’ Azzjoni għal Liżbona għall-Unjoni u l-Istati Membri 15

3.2. Li l-Ewropa ssir post li jiġbed aktar investiment u xogħol 16

3.2.1. Inwessgħu u napprofondixxu s-Suq Intern 17

3.2.2. Jiġu żgurati swieq miftuħa u kompetittivi ġewwa u barra l-Ewropa 19

3.2.3. Titjib tar-regolamentazzjoni nazzjonali u Ewropea 20

3.2.4. L-infrastruttura Ewropea għandha tinfirex u tittejjeb 21

3.3. L-għarfien u l-innovazzjoni ghat-tkabbir ekonomiku 21

3.3.1. Żieda u titjib fl-investimet fir-Riċerka u l-Iżvilupp 22

3.3.2. L-iffaċilitar ta' l-innovazzjoni, l-użu ta' l-ICT u l-utilizzazzjoni sostenibbli tar-riżorsi. 23

3.3.3. Kontribut lejn bażi industrijali Ewropea qawwija 26

3.4. It-tkattir u t-titjib ta' l-Impjiegi 27

3.4.1. It-tressiq ta' aktar nies lejn l-impjiegi u l-immodernizzar tas-sistemi ta' ħarsien soċjali. 28

3.4.2. Titjib fl-adattabilità tal-ħaddiema u ta' l-intrapriżi u fil-flessibiltà tas-swieq tax-xogħol 30

3.4.3. Investiment akbar fil-kapital uman bis-saħħa ta' ħiliet u edukazzjoni aħjar. 31

3.5. L-impatt fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi 32

4. Sabiex bi sħab nilħqu riżultati ta' veru fit-tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi 34

Daħla

It-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi: Bidu Ġdid għall-Istrateġija ta' Liżbona

Aħsbu ftit x’tista' tkun l-Ewropa. Aħsbu fil-qawwa intrinsika ta' l-Unjoni mkabbra tagħna. Aħsbu fil-potenzjal tagħha - li għad irid jiġi sfruttat - biex toħloq il-ġid u toffri l-opportunitajiet u l-ġustizzja għaċ-ċittadini kollha tagħha. L-Ewropa tista' tkun xempju ta' progress ekonomiku, soċjali u ambjentali għall-bqija tad-dinja.

Huwa f’dan l-ispirtu ta' ottimiżmu realista li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida ħejjiet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha għar-Reviżjoni Intermedja ta' l-Istrateġija ta' Liżbona – l-aġenda ambizzjuża tagħna għar-riforma li nieda l-Kunsill Ewropew f’Marzu 2000.

L-Ewropej għandhom kull raġuni li jkunu pożittivi dwar il-potenzjal ekonomiku tagħna. Is-suċċessi tat-tieni nofs tas-seklu għoxrin ħallew wirt b’saħħtu. Wara nofs seklu ta' paċi, magħqudin flimkien f'Unjoni politika waħdanija ta' Stati Membri stabbli u demokratiċi, aħna għandna waħda mill-ekonomiji l-aktar żviluppati fid-dinja waħdanija. Dik l-Unjoni ħolqot Suq Waħdieni li fil-bażi tiegħu, għall-dawk il-membri li qed jieħdu sehem fiha, hemm munita waħdanija li tikkonsolida l-istabbiltà ekonomika u tkabbar il-potenzjal għall-integrazzjoni ekonomika. Ikkonsolidajna mudell soċjali parteċipattiv uniku. L-istandards tagħna ta' edukazzjoni bażika huma għolja u l-bażi xjentifika hija storikament żviluppata tajjeb. L-Ewropa għandha kumpaniji dinamiċi u innovattivi b’saħħa kompetittiva straordinarja. Fl-aqwa tagħhom, huma qed juru kapaċità straordinarja ta' tiġdid. Għamilna aktar progress lejn l-iżvilupp sostenibbli minn kwalunkwe reġjun ieħor fid-dinja.

Għamilna dan billi ħdimna fi sħubija – l-istituzzjonijiet, il-gvernijiet u l-amministrazzjonijiet fuq il-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, l-imsieħba soċjali tagħna, is-soċjetà ċivili– lkoll mexjin flimkien lejn għan komuni.

Dan il-wirt jirrappreżenta investiment sostanzjali għal dik il-viżjoni li torbotna flimkien; viżjoni, ikkonfermata fil-Kostituzzjoni, li niżguraw “l-iżvilupp sostenibbli ta' l-Ewropa msejjes fuq tkabbir ekonomiku bbilanċjat u stabbiltà fil-prezzijiet, ekonomija soċjali tas-suq mill-aktar kompetittiva, li timmira lejn l-okkupazzjoni sħiħa, il-progress soċjali u livell għoli ta' ħarsien u titjib fil-kwalità ta' l-ambjent”.

L-aħħar 50 sena kienu snin ta' progress straordinarju, imma f'dinja li dejjem tinbidel l-Ewropa ma tistax tibqa' wieqfa. Huwa għalhekk li ħames snin ilu l-Kapijiet ta' l-Istati u tal-Gvernijiet iffirmaw programm ambizzjuż ta' bidla. Huma mpenjaw irwieħhom li jagħmlu mill-Unjoni Ewropea l- ekonomija ta' l-għarfien l-aktar dinamika u kompetittiva fid-dinja, kapaċi li toħloq tkabbir ekonomiku sostenibbli bit-tkattir u t-titjib ta' l-impjiegi u aktar koeżjoni soċjali, flimkien mar-rispett għall-ambjent.

Illum, naraw li s’issa l-aktar li nistgħu ngħidu huwa li r-riżultati kienu mħallta. Filwaqt li ħafna mill-kundizzjonijiet fundamentali għal rinaxximent Ewropew hemm qegħdin, ma kienx hemm biżżejjed twettiq fuq il-livell Ewropew u nazzjonali. Dan ma kienx biss minħabba kundizzjonijiet ekonomiċi diffiċli minn meta tnediet l-Aġenda ta' Liżbona imma jirriżulta wkoll minn aġenda politika li saret mgħobbija ż-żejjed, minn nuqqas ta' suċċess fil-koordinament u xi kultant minn prioritajiet konfliġġenti. Għal xi wħud, dan ifisser li għandna nabbandunaw l-ambizzjoni ta' 5 snin ilu. Il-Kummissjoni ma taqbilx ma dan. L-isfidi li hemm quddiemna huma aktar urġenti issa li aħna ffaċċjati b' popolazzjoni li qed tixjieħ u bil-kompetizzjoni globali. Jekk ma nsaħħux l-impenn tagħna biex nilqgħulhom, b’enerġija u b'konċentrazzjoni mġedda, ma jdumux ma jitpoġġew fid-dubju l-mudell tagħna għas-soċjetà Ewropea, il-pensjonijiet tagħna, il-kwalità tal-ħajja tagħna.

Il-bżonn ta' azzjoni urġenti huwa kkonfermat mir-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli, ippresedut minn Wim Kok f'Novembru li għadda. Huwa jidentifika sfida qawwija. Skond Kok, “L-istrateġija ta' Liżbona hija aktar urġenti llum likiber id-distakk fit-tkabbir ekonomiku bejna u bejn l-Amerika ta' Fuq u l-Ażja , u fl-istess waqt l-Ewropa trid tiffaċċja l-isfidi ta' popolazzjoni li qajla qed tikber u li qed tixjieħ. Ftit baqgħalna żmien u ma nistgħux nibqgħu sodisfatti bina nfusna. Hemm bżonn twettiq aħjar biex nirkupraw iż-żmien mitluf”. B’din l-isfida quddiemha, l-Ewropa jeħtiġilha li ttejjeb il-produttività u li toħloq aktar impjiegi.

Skond ix-xejriet kurrenti, it-tkabbir potenzjali ta' l-ekonomija Ewropea se jonqos bin-nofs matul id-deċennji li ġejjin u jasal għal kemm kemm aktar minn 1% fis-sena.

Ir-riżultati miksuba mill-Ewropa huma differenti minn dawk tal-kompetituri tagħna f’partijiet oħra tad-dinja. Il-produttività tagħhom kibret iżjed malajr u investew iżjed fir-riċerka u l-iżvilupp. Aħna għadna ma ħejjejniex l-istrutturi meħtieġa biex nantiċipaw u nikkontrollaw aħjar il-bidliet fl-ekonomija u s-soċjetà tagħna. Għad jonqosna wkoll viżjoni għas-soċjetà li tkun tista’ tintegra fiha sew lil dawk li qed jixjieħu kif ukoll liż-żgħażagħ, partikolarment fejn jidħol l-iżvilupp tal-forza tax-xogħol tagħna, fejn id-dinamika kurrenti titfa' dell sew fuq it-tkabbir ekonomiku fil-ġejjieni fit-tul kif ukoll fuq il-koeżjoni soċjali.

Il-Kummissjoni aċċettat din l-isfida bil-preżentazzjoni ta' l-Għanijiet Strateġiċi ta' l-Unjoni, ‘ tkabbir ekonomiku mġedded huwa essenzjali għall-prosperità, jista' jġib lura l-okkupazzjoni sħiħa u huwa l-pedament tal-ġustizzja soċjali u ta' l-opportunitajiet għal kulħadd. Huwa wkoll vitali għall-pożizzjoni ta' l-Ewropa fid-dinja u għall-kapaċità ta' l-Ewropa li timmobilizza r-riżorsi biex tiffaċċja bosta sfidi globali differenti’ .

Neħtieġu ekonomija dinamika sabiex nirrankaw l-ambizzjonijiet aktar wiesgħa tagħna fil-qasam soċjali u ambjentali. Huwa għalhekk li l-Istrateġija ta' Liżbona mġedda tikkonċentra fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Biex nagħmlu dan irridu niżguraw li:

- L-Ewropa ssir post aktar attraenti biex fih wieħed jinvesti u jaħdem

- L-Għarfien u l-innovazzjoni jkunu l-pern tat-tkabbir ekonomiku Ewropew

- Niżviluppaw il-miżuri li jħallu lill-intrapriżi tagħna jkattru u jtejbu l-impjiegi

Li npoġġu t-tkabbir u l-impjiegi bħala l-għan immedjat imur id f’id mal-promozzjoni ta' l-għanijiet soċjali u ambjentali. L-Istrateġija ta' Liżbona hija ingredjent essenzjali fl-għan aktar wiesa' ta' żvilupp sostenibbli li jistabbilixxi t-Trattat: li ntejbu l-għajnuna soċjali u l-kundizzjonijiet ta' l-għajxien b'mod sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Kemm Liżbona kif ukoll l-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli jikkontribwixxu sabiex jiġi żgurat l-ilħiq ta' dan l-għan. Billi huma jirrinforzaw lil xulxin, jimmiraw għal azzjonijiet li jikkomplementaw lil xulxin, jużaw strumenti differenti u jipproduċu r-riżultati tagħhom fuq skali ta' żmien differenti.

Il-Kummissjoni hija mpenjata għal kollox għall-iżvilupp sostenibbli u għall-immodernizzar u l-promozzjoni tal-mudell soċjali Ewropew. Mingħajr aktar tkabbir ekonomiku u impjiegi, dan ma jkunx possibbli. L-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli tagħna u l-Aġenda Soċjali tagħna dan l-aħħar kienu qed jiġu riveduti u se jiġu ppreżentati proposti fil-ġimgħat li ġejjin, qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa. Barra minn dan, irridu nkomplu naħdmu mas-sieħba internazzjonali tagħna biex nindirizzaw żbilanċi makroekonomiċi globali, għax it-tisħiħ tat-tkabbir ekonomiku huwa ta' ġid għas-sieħba tagħna daqs kemm huwa għall-Unjoni.

“Liżbona” għalhekk titlob azzjoni immedjata u l-argument favur li nieħdu azzjoni flimkien huwa b'saħħtu.

Il-prezz jekk ma nagħmlux dan huwa kbir u kwantifikabbli. Il-prezz tan-‘nuqqas ta' Ewropa’ ġie stabbilit permezz ta' volum qawwi ta' evidenza akkademika. Wieħed jista' ma jaqbilx mal-figuri. Imma li ma nwettqux lil “Liżbona” jkollu tassew il-prezz tiegħu. L-aħjar xhieda nistgħu insibuha fit-tkabbir tad-distakk bejn il-potenzjal tat-tkabbir ekonomiku ta' l-Ewropa u dak ta' partners ekonomiċi oħra. Madankollu, ir-rebħ potenzjali minn integrazzjoni ekonomika aktar wiesgħa u profonda f’Ewropa mkabbra huma enormi.

Din ir-revizjoni intermedja tgħid kif nistgħu ngħinu lill-Ewropa tiffaċċja l-isfidi tat-tkabbir ekonomiku u ta' l-impjiegi. Hija tniedi l-idea ta' Ħidma bi Sħab għat-Tkabbir Ekonomiku u għall-Impjiegi, appoġġjata minn Programm ta' Azzjoni għall-Unjoni u Programmi Nazzjonali ta' Azzjoni li fihom impenji sodi. Hija tibni fuq tliet kunċetti ċentrali:

- L-ewwel, L-Azzjonijiet ta' l-Ewropa jinħtieġ li jkunu aktar ikkonċentrati . Irridu nikkonċentraw l-isforzi kollha tagħna biex inwettqu fil-prattika politika li tħalli l-ikbar impatt. Dan ifisser li nżommu mal-wegħdiet eżistenti, nibnu fuq ir-riformi li diġa bdew f’kull Stat Membru u nagħtu bidu għal azzjoni ġdida fejn hija meħtieġa sabiex iżżommna mexjin lejn il-mira tagħna. Dan jitlob identifikazzjoni rigoruża tal-prijoritajiet min-naħa tal-Kummissjoni u sisien qawwija ta' appoġġ sod mill-Kunsill Ewropew u mill-Parlament Ewropew.

- It-tieni, irridu nimmobilitaw l-appoġġ għall-bidla . Li nistabbilixxu parteċipazzjoni wiesgħa u effettiva fl-għanijiet ta' Liżbona huwa l-aħjar mod biex niżguraw li l-kliem jitbiddlu f'riżultati. Dawk kollha, f’kull livell, li huwa fl-interess tagħhom is-suċċess ta' Liżbona għandhom ikunu involuti fit-twettiq ta' dawn ir-riformi. Dawn għandhom isiru parti mid-dibattitu politiku nazzjonali.

- It-tielet, Liżbona rridu nissimplifikawha u nħaffuha . Dan ifisser li niċċaraw min huwa responsabbli li jagħmel liema ħaġa, li nissimplifikaw ir-rappurtaġġ u li nagħtu appoġġ għat-twettiq permezz tal-Programmi ta' l-Azzjoni sew ta' l-Unjoni kif ukoll dawk Nazzjonali. Għandu jkun hemm sett integrat ta' “linji ta' gwida” biex joffri qafas għall-azzjoni ta' l-Istati Membri, appoġġat minn rapport wieħed biss fuq il-livell ta' l-Unjoni u rapport wieħed biss fuq il-livell nazzjonali li jippreżentaw il-progress li jkun sar. Dan għandu jnaqqas b'mod apprezzabbli l-piż ta' rapurtaġġ nazzjonali li jaqa' fuq l-Istati Membri.

Dan kollu għandu jitpoġġa fuq l-isfond ta' riformi aktar wiesgħa. Irridu nipprovdu r-riżorsi li jikkorrispondu ma' l-ambizzjoni tagħna sew fuq il-livell ta' l-UE u kif ukoll fuq dak nazzjonali.

Kundizzjonijiet makroekonomiċi b'saħħithom huma essenzjali bħala bażi għal sforz kredibbli biex jiżdied it-tkabbir ekonomiku potenzjali u biex jinħolqu l-impjiegi. Il-bidliet proposti għall-patt ta' l-istabbiltà u t-tkabbir ekonomiku ta' l-Unjoni Ewropea – ir-regoli li fuq il-livell ta' l-UE jiggvernaw il-politika tal-baġit nazzjonali – għandhom ikomplu jistabbilizzaw l-ekonomija tagħna, filwaqt li jiżguraw li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħtu sehmhom sħiħ fil-ħolqien tal-kundizzjonijiet għat-tkabbir fit-tul.

Fuq il-livell Ewropew, id-dibattitu dwar il-qafas finanzjarju futur ta' l-Unjoni sa l-2013 (“il-Prospettivi Finanzjarji”) għandu jżomm quddiem għajnejh il-konsegwenzi ta' l-ambizzjoni tagħna ta' Liżbona, u jappoġġa l-prijoritajiet ta' Liżbona fil-baġit futur ta' l-UE. Irridu nipprovdu l-appoġġ u l-investiment li teħtieġ ekonomija moderna ta' l-għarfien, nużaw ir-riżorsi tagħna b’modi li jgħinuna naddattaw irwieħna għal kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali li jkunu qed jinbidlu, u nħaddmu programmi li jipprovdu l-inċentivi meħtieġa sabiex l-Istati Membri jikkonċentraw l-ispiża nazzjonali tagħhom fuq l-għanijiet ta' Liżbona. Il-proposti tal-Kummissjoni għall-Perspettivi Finanzjarji jirriflettu dawn il-prioritajiet.

Jekk nistgħu nlaqqgħu flimkien l-ambizzjoni, ir-riżorsi u l-ideat tajbin; jekk nistgħu nittrasformawhom sa tmiem id-deċennju f’bidliet konkreti u li jibqgħu; u jekk nistgħu nappoġġaw lil Liżbona billi nagħlqu d-distakk ta' l-investiment fl-ekonomija tagħna u nagħtu bidu għal kampanja ġdida favur koeżjoni aktar qawwija madwar il-kontinent tagħna, imbagħad inkunu nistgħu nerġgħu naraw il-miri ta' Liżbona jfeġġu fuq ix-xefaq.

Dan hu l-bidu ġdid li l-Ewropa għandha bżonn.

Sinteżi

Ħames snin ilu l-Unjoni Ewropea nediet aġenda ambizzjuża ta' riforma. Matul l-aħħar sena, l-Kummissjoni tat ħarsa lura lejn il-progress li sar. Dan wassal għal dibattitu mqanqal fuq il-livell Ewropew u dak nazzjonali fost dawk kollha li għandhom interess fis-suċċess ta' Liżbona. Barra minn dan, il-Kummissjoni bbenefikat mix-xogħol tal-Grupp ta' Livell Għoli ppresedut minn Wim Kok, li ppreżenta r-rapport tiegħu f'Novembru li għadda. Illum, hemm kunsens ġenerali li l-Ewropa hija 'l bogħod milli tilħaq il-potenzjal għall-bidla li toffri l-istrateġija ta' Liżbona. Filwaqt li kulħadd jaqbel sew fuq id-dijanjosi u kif ukoll fuq ir-rimedji, ir-realtà hi li ma sarx biżżejjed progress.

Dan ir-Rapport, f’dan l-istadju intermedju ta' Liżbona, issa jgħid kif nistgħu naħdmu flimkien għall-futur ta' l-Ewropa u nerġgħu inpoġġu l-aġenda ta' Liżbona lura fuq il-binarji tagħha.

L-Istrateġija Mġedda ta' Liżbona – x’se jinbidel?

Il-Kummissjoni tipproponi bidu ġdid għall-Istrateġija ta' Liżbona, li nikkonċentraw l-isforzi tagħna fuq żewġ ħidmiet prinċipali - li nwettqu tkabbir ekonomiku aktar qawwi u li jibqa' u li nkattru u ntejbu l-impjiegi . Iċ-ċavetta biex nilliberaw ir-riżorsi meħtieġa sabiex nilħqu l-ambizzjonijiet aktar wiesgħa tagħna fl-oqsma ekonomiċi, soċjali u ambjentali hija li naffrontaw l-isfida li għandha l-Ewropa fil-qasam tat-tkabbir ekonomiku u ta' l-impjiegi; filwaqt li l-ilħiq ta' dawk l-għanijiet aktar wiesgħa jikkonsolida s-suċċess tar-riformi tagħna. Biex dan ikun possibbli, huma kruċjali kundizzjonijiet makroekonomiċi b'saħħithom, b’mod partikolari li nżommu ma' politika makroekonomika mmirata lejn l-istabbiltà u ma' politika soda tal-baġit.

I Niżguraw it-twettiq

It-twettiq huwa l-kwistjoni prinċipali għall-Istrateġija ta' Liżbona, sew fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq dak nazzjonali. L-implimentazzjoni ta' l-aġenda tar-riformi tinħtieġ Sħubija mġedda għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi .

Fejn jidħol il-livell ta' l-UE, il-Kummissjoni se twettaq ir-rwol ċentrali tagħha li tniedi l-politika u li tiżgura l-implimentazzjoni.

Fl-istess ħin, l-Istati Membri għandhom iwettqu dawk ir-riformi ta' Liżbona li għadhom ma sarux minkejja li kienu miftehma. Dan għandu jkun appoġġat mill-Programmi Nazzjonali ta' Liżbona – li jgħidu kif dan se jitwettaq. ( ara t-tmexxija aktar ‘l isfel ).

II Programm imġedded ta' Azzjoni ta' Liżbona

Dan ir-rapport mhuwiex qed jipprova jerġa jikteb mill-ġdid l-istrateġija ta' Liżbona, imma qiegħed jidentifika miżuri ġodda fuq il-livell Ewropew u dak nazzjonali li sejrin jgħinuna niżguraw li l-viżjoni tagħna ta' Liżbona sseħħ.

Post aktar attraenti fejn wieħed jinvesti u jaħdem Inwessgħu u napprofondixxu s-suq intern Intejbu s-sistemi regolatorji Ewropej u nazzjonali Niżguraw swieq miftuħa u kompetittivi sew fl-Ewropa kif ukoll barra minnha Nespandu u ntejbu l-Infrastruttura Ewropea |

Irridu nwessgħu u napprofondixxu s-suq intern. L-Istati Membri għandhom itejbu t-twettiq tal-leġiżlazzjoni eżistenti ta' l-UE jekk irridu li l-intrapriżi u l-konsumaturi jgawdu l-benefiċċji kollha. F’għadd ta' Stati Membri, swieq importanti bħal dawk tat-telekomunikazzjoni, l-enerġija u t-trasport huma miftuħa biss fit-teorija - ħafna wara li skada ż-żmien li fih l-Istati Membri kienu qablu li se jiftħuhom. |

Riformi kruċjali għadhom meħtieġa biex jiġi kkompletat is-suq waħdieni u dawn għandhom jingħataw attenzjoni speċifika: is-suq tas-servizzi finanzjarji, kif ukoll dak tas-servizzi b’mod ġenerali, il-proposta REACH, bażi komuni kkonsolidata għat-taxxi tal-kumpaniji u wkoll il-Brevett tal-Komunità. |

Il-klima regolatorja trid titjieb. F’Marzu l-Kummissjoni se tvara inizzjattiva ġdida għal riforma regolatorja, u se nużaw esperti esterni biex jagħtuna pariri dwar il-kwalità u l-metodoloġija ta' kif inwettqu evalwazzjonijiet ta' l-impatt. |

Ir-regoli tal-kompetizzjoni għandhom jiġu applikati b’mod proattiv. Dan jgħin biex iqawwi l-kunfidenza tal-konsumaturi. Investigazzjonijiet settorjali ta' l-ostakli għall-kompetizzjoni se jitniedu f’setturi bħall-enerġija, it-telekomunikazzjoni u s-servizzi finanzjarji. |

L-intrapriżi Ewropej jinħtieġu wkoll swieq globali miftuħa. L-Unjoni se tagħfas ħafna sabiex tiġi konkluża u implimentata il-Fażi Ta' Żvilupp ta' Doha, u wkoll sabiex isir progress f'relazzjonijiet ekonomiċi oħra bilaterali u reġjonali. |

L-għarfien u l-innovazzjoni għat-tkabbir ekonomiku Inżidu u ntejbu l-investiment fir-Riċerka u l-Iżvilupp Niffaċilitaw l-innovazzjoni, l-adozzjoni tat-Tekonoloġija ta' l-Informatika u l-Komunikazzjoni (ICT) u l-użu sostenibbli tar-riżorsi Nikkontribwixxu għal bażi industrijali Ewropea b'saħħitha |

L-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli kollha ta' l-Istati Membri jridu jaħdmu biex jappoġġaw l-innovazzjoni, sabiex nirrealizzaw il-viżjoni tagħna ta' soċjetà ta' l-għarfien. L-issuktar tal-konċentrazzjoni ta' l-Unjoni fuq oqsma bħas-soċjetà ta' l-informazzjoni, il-bijoteknoloġija u l-eko-innovazzjoni għandha tgħinhom f’dan. |

Aktar investiment sew mis-settur pubbliku kif ukoll minn dak privat fl-infiq għar-riċerka u l-iżvilupp. Fuq il-livell ta' l-UE, hemm bżonn l-adozzjoni f’qasir żmien mill-Parlament u l-Kunsill tal-programm ta' Qafas għar-Riċerka u ta' programm ġdid għall-kompetittività u l-innovazzjoni. Dawn se jiġu ppreżentati f'April. |

Bħala parti mir-riforma maġġuri tal-politika ta' l-Għajnuna mill-Istat li se tibda aktar tard din is-sena, l-Istati Membri u l-parteċipanti reġjonali u oħrajn fil-qasam pubbliku, se jkollhom iżjed possibiltà li jwieżnu r-riċerka u l-innovazzjoni, partikolarment mill-intrapriżi żgħar u medji ta' l-UE. |

It-tixrid ta' l-għarfien permezz ta' sistema edukattiva ta' kwalità għolja huwa l-aħjar mod kif niżguraw il-kompetittività ta' l-Unjoni għall-ġejjieni fit-tul. B’mod partikolari, l-Unjoni għandha tiżgura li l-universitajiet tagħna jkunu jistgħu jikkompetu ma' l-aqwa fid-dinja permezz tat-tlestija ta' l-Ispazju Ewropew għall-Edukazzjoni Għolja. |

Il-Kummissjoni sejra tipproponi l-ħolqien ta' “Istitut Ewropew għat-Teknoloġija”. |

Il-Kummissjoni sejra tappoġġa u tinkoraġġixxi Poli ta' Innovazzjoni maħsuba biex jgħinu lill-operaturi reġjonali jlaqqgħu flimkien l-aħjar imħuħ fix-xjenza u l-kummerċ mar-riżorsi meħtieġa, sabiex iwasslu l-ideat mil-laboratorju għall-produzzoni kummerċjali. |

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi tagħhom favur il-promozzjoni ta' l-eko-innovazzjoni li tista' ġġib titjib sostanzjali sew fil-livell ta' l-għajxien tagħna kif ukoll fit-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, pereżempju f’oqsma bħall-użu sostenibbli tar-riżorsi, il-bidla fil-klima u l-effiċjenza fl-użu ta' l-enerġija. |

It-tisħib ma' l-industrija se jkun megħjun ukoll mill-Inizjattivi Ewropej għat-Teknoloġija, li jibnu fuq l-esperjenza tas-sistema Galileo tan-navigazzjoni bis-satellita. L-ewwel waħda minn dawn għandha tibda tidher fl-2007 ladarba l-Programm ta' Qafas għar-Riċerka li jmiss ikun beda jopera. |

It-tkattir u t-titjib ta' l-impjiegi Niġbdu aktar nies lejn l-impjiegi u nimmodernizzaw is-sistemi tal-ħarsien soċjali Intejbu l-adattabilità tal-ħaddiema u ta’ l-intrapriżi u l-flessibilità tas-swieq tax-xogħol Ninvestu aktar fil-kapital uman permezz ta’ edukazzjoni aħjar u titjib tal-ħiliet |

L-Imsieħba Soċjali huma mistiedna li jiżviluppaw pjan ta' azzjoni konġunt għal Liżbona qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2005 li fih jidentifikaw il-kontribut tagħhom għall-ilħiq tal-miri ta' Liżbona. |

L-Istati Membri u l-imsieħba soċjali jridu jżidu l-isforzi tagħhom sabiex jgħollu l-livell ta' l-okkupazzjoni partikolarment billi jsegwu politika attiva favur l-impjiegi li tgħin lil min qed jaħdem u tipprovdilu inċentivi biex ikompli jaħdem, jiżviluppaw politika favur ħajja attiva għal dawk li deħlin fix-xjuħija biex jiskoraġġixxu lin-nies milli jitilqu kmieni wisq mill-forza tax-xogħol, u billi jimmodernizzaw is-sistemi tal-ħarsien soċjali, sabiex dawn ikomplu joffru s-sigurtà meħtieġa biex tgħin lin-nies jaċċettaw il-bidla. |

Il-futur ta' l-Ewropa u ta' l-Istrateġija ta' Liżbona huwa marbut mill-qrib maż-żgħażagħ. L-Unjoni u l-Istati Membri iridu jiżguraw li r-riformi proposti jgħinu biex jagħtuhom l-ewwel ċans fil-ħajja u jagħtuhom il-ħiliet meħtieġa matul ħajjithom. L-Unjoni trid ukoll tiżviluppa l-prijoritajiet tagħha biex tirrispondi għall-isfidi demografiċi li għandna quddiemna. |

L-Istati Membri u l-imsieħba soċjali jridu jtejbu l-adattabilità tal-ħaddiema u ta' l-intrapriżi kif ukoll il-flessibilità tas-swieq tax-xogħol biex jgħinu lill-Ewropa taġġusta ruħha għar-ristrutturar u għal bidliet fis-suq. |

Quddiem it-tnaqqis fil-għadd tal-ħaddiema, neħtieġu strateġija li tkun żviluppata tajjeb fir-rigward ta' l-immigrazzjoni legali. Il-Kummissjoni se tippreżenta pjan qabel l-aħħar ta' l-2005 fuq il-bażi tal-konsultazzjoni pubblika li tinsab għaddejja bħalissa. |

L-Ewropa jinħteġilha li tkattar u ttejjeb l-investimenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Billi tikkonċentra fuq il-livell Ewropew u dak nazzjonali fuq il-ħiliet u fuq l-edukazzjoni matul il-ħajja hija tagħmilha eħfef għan-nies li jgħaddu għal impjiegi ġodda. Dan għandu jiġi megħjun mill-adozzjoni din is-sena tal-Programm għall-Edukazzjoni matul il-Ħajja fuq il-livell ta' l-UE u fl-2006 mill-preżentazzjoni mill-Istati Membri ta’ strateġiji għall-edukazzjoni matul il-ħajja. |

L-Ewropa tinħtieġ ukoll iżjed mobbiltà fost il-ħaddiema. Il-mobbiltà fuq it-territorju ta' l-Unjoni tkun megħjuna wkoll mill-adozzjoni bikrija tal-qafas għall-kwalifiki professjonali li għadu pendenti. Il-Kummissjoni se tressaq proposti matul l-2006 sabiex jiġi ssimplifikat ir-rikonoxximent tal-kwalifiki fuq bażi reċiproka. L-Istati Membri għandhom iħaffu t-tneħħija ta' kull restrizzjoni fuq il-mobbiltà tal-ħaddiema mill-pajjiżi li m'ilhomx li daħlu fl-Unjoni. |

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom iħejju proġetti li jqarrbuna lejn l-ilħiq ta' l-ambizzjoni tagħna ta' Liżbona. Il-fażi li jmiss ta' Fondi Strutturali (fosthom dawk għall-iżvilupp rurali) qed tiġi mfassla mill-ġdid fid-dawl ta' dan – biex tikkonċentra iżjed fuq kif tista' tgħin ħalli twettaq it-tkabbir ekonomiku u toħloq l-impjiegi fuq livell lokali. |

- III Intejbu t-tmexxija ta' Liżbona

It-tmexxija ta' l-Istrateġija ta' Liżbona tinħtieġ titjib radikali biex issir aktar effettiva u tkun tinftiehem aktar faċilment . Ir-responsabbiltajiet huma mqassma b'mod xejn ċar bejn l-Unjoni u l-Istati Membri. Hemm wisq proċeduri ta' rappurtaġġ burokratiċi u li jitrikkbu fuq xulxin u m'hemmx biżżejjed pussess politiku.

Biex jiġi ċċarat sew dak li hemm bżonn isir kif ukoll min huwa responsabbli li jagħmlu, il-Kummissjoni se tressaq Programm ta' Azzjoni għal Liżbona.

Barra minn dan, il-Kummissjoni qed tipproponi strateġija integrata sabiex jitħaffu l-Linji Ġenerali ta' Gwida għall-Politika Ekonomika u ta' l-Impjiegi eżistenti, fi ħdan ċiklu ġdid ekonomiku u ta' l-impjiegi . Fil-ġejjieni, sett integrat ta' Linji ta' Gwida flimkien mal-Programm ta' Azzjoni għal Liżbona se jintuża biex imexxi 'l quddiem l-aġenda tar-riforma. Dawn se jkopru l-politika makroekonomika, l-impjiegi u r-riformi strutturali. Min-naħa tagħhom, l-Istati Membri huma mistennija li jaddottaw Programmi Nazzonali ta’ Azzjoni għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, imsaħħa b'impenji u b'miri, wara diskussjoni wiesgħa fuq livell nazzjonali.

Biex jgħaqqdu dan kollu flimkien, l-Istati Membri għandhom jappuntaw “ Sur” jew “Sinjura Liżbona” fuq il-livell governattiv.

Ir-rappurtaġġ ukoll se jiġi ssimplifikat. Se jkun hemm rapport wieħed ta' Liżbona fuq il-livell ta' l-UE u fuq dak nazzjonali dwar il-progress li jkun sar. Dan il-proċess ġdid ta' rappurtaġġ se jipprovdi mekkaniżmu li permezz tiegħu il-Kunsill Ewropew u l-Parlament Ewropew ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq kwistjonijiet importanti ta' politika mingħajr ma jkunu mgħobbija bil-għadd kbir ta' rapporti settorjali li huma bħalissa parti miċ-ċiklu annwali.

Din l-istrateġija se tagħmilha eħfef għall-Kunsill Ewropew li jagħti gwida prattika kull Rebbiegħa u għall-Kummissjoni li twettaq ir-rwol tagħha ta' monitoraġġ tal-progress lejn il-miri ta' Liżbona, filwaqt li toffri inkoraġġiment u tipproponi azzjoni addizzjonali biex Liżbona tinżamm fuq il-binarji tagħha.

* * *

Fuq din il-bażi, l-Kummissjoni tirrakkomanda lill-Kunsill Ewropew li:

- Ivara Sħubija ġdida għat-Tkabbir Ekonomiku u għall-Impjiegi

- Japprova l-Programm Komunitarju ta' Azzjoni u jitlob lill-Istati Membri biex jistabbilixxu l-Programmi Nazzonali ta’ Azzjoni tagħhom

- Japprova l-arranġamenti l-ġodda għat-tmexxija ta' l-Istrateġija ta' Liżbona ppreżentati f’dan ir-Rapport, sabiex itejjeb l-effikaċja tat-twettiq tal-politika fuq il-livell tal-Komunità u dak nazzjonali, u sabiex jinkoraġġixxi dibattitu reali u pussess politiku ġenwin tal-miri tagħna ta' Liżbona.

1. IT-TKABBIR EKONOMIKU U L-IMPJIEGI TAħT IL-LENTI

L-aġenda ta' Liżbona kienet maħsuba biex tillibera l-potenzjal ta' l-Unjoni ... | Is-Suq Waħdieni, l-Ewro u t-tkabbir riċenti ta' l-Unjoni juru l-potenzjal li għandha l-Unjoni biex tilħaq għanijiet ambizzjużi. Għal aktar minn nofs seklu, l-Unjoni bniet il-paċi u l-prosperità. Hija kompliet miexja ‘l quddiem minkejja t-tibdiliet fix-xenarju ekonomiku, politiku u soċjali. Għamlet dan billi stabbiliet miri komuni u ħadmet flimkien biex tilħaqhom; l-Unjoni u l-Istati Membri, il-Gvernijiet u s-soċjetà ċivili, l-intrapriżi u ċ-ċittadini. Dan l-istess dinamiżmu wassal għat-tnedija ta' l-aġenda ambizzjuża għar-riforma f’Marzu 2000 fil-Kunsill Ewropew ta' Liżbona. Hija indikat it-triq lejn ekonomija kompetittiva, inklużiva u msejsa fuq l-għarfien, u offriet risposta Ewropea għall-isfidi urġenti li għandu quddiemu l-kontinent tagħna. |

…iżda ma sarx biżżejjed progress. | Illum, naraw li t-taħlita tal-kundizzjonijiet ekonomiċi, l-inċertezza internazzjonali, il-progress kajman fl-Istati Membri u t-telf gradwali tal-konċentrazzjoni wassal biex Liżbona tilfet it-triq. Madankollu, l-isfidi saru jekk xejn aktar urġenti quddiem il-kompetizzjoni globali u popolazzjoni li qed tixjieħ; fatturi li huma saħansitra aktar evidenti llum milli kienu ħames snin ilu. Din il-valutazzjoni hija l-istess bħal dik tar-Rapport ippreżentat mill-Grupp ta' Livell Għoli ppresedut minn Wim Kok[1]. Huwa għamel enfasi fuq il-progress mhux suffiċjenti ta' l-Ewropa lejn l-ilħiq ta' l-għanijiet ta' l-istrateġija ta' Liżbona. B’reazzjoni għal dan, irridu nerġgħu nistabbilixxu l-kunfidenza fil-kapaċità ta' l-Ewropa li toħloq il-kundizzjonijiet biex tilħaq l-għanijiet tagħha. L-Ewropa tista' tibni fuq it-tradizzjoni u d-diversità rikka tagħha, il-mudell soċjali uniku tagħha u tisaħħaħ mit-tkabbir riċenti li jagħmilha l-ikbar suq waħdieni u l-ikbar blokk kummerċjali fid-dinja. |

It-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi huma l-proġett il-kbir Ewropew li jmiss. | Il-konklużjoni l-aktar importanti tar-rapport Kok hija li “l-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u ta' l-impjiegi fl-Ewropa huma l-proġett il-kbir Ewropew li jmiss”. Il-Kummissjoni tipproponi li nikkonċentraw l-aġenda ta' Liżbona mill-ġdid fuq azzjonijiet li jippromwovu t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi b'mod li huwa għal kollox konsistenti ma' l-għan ta' l-iżvilupp sostenibbli. L-azzjonijiet li jaqgħu taħt din l-istrateġija għandhom jirrinforzaw il-potenzjal ta' l-Unjoni li tilħaq u tkompli tiżviluppa l-għanijiet ambjentali u soċjali tagħna. Madankollu, l-isfida hi li niddefinixxu issa strateġija li tindirizza l-oqsma li fihom l-Ewropa mhijiex sejra tajjeb (pereżempju, it-tkabbir ekonomiku staġnat u n-nuqqas ta' ħolqien suffiċjenti ta' l-impjiegi). |

Dan jitlob sħubija mġedda. | Din l-istrateġija trid titmexxa ‘l quddiem permezz ta' sħubija mġedda bejn l-Istati Membri u l-Unjoni – bl-involviment sħiħ ta' l-imsieħba soċjali. L-aġenda l-ġdida ta' Liżbona hija bilfors waħda wiesgħa imma sett limitat ta’ prioritajiet ta' politika se jkunu ċentrali għas-suċċess tagħha. Irridu nikkonċentraw fuq dawn biex niżguraw is-suċċess ta' kollox. It-twettiq se jkun kruċjali u t-titjib fil-mekkaniżmi eżistenti tat-twettiq huwa meħtieġ b’urġenza. Dan jitlob metodu mħaffef u effettiv ta' ħidma sabiex tiġi implimentata l-istrateġija li torbot flimkien l-Unjoni u l-Istati Membri. Biex dan ikun possibbli, l-aġenda ta' Liżbona jrid ikun hemm pussess dirett tagħha minn dawk kollha kkonċernati sew fuq il-livell ta' l-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali: l-Istati Membri, iċ-ċittadini Ewropej, il-parlamenti, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet kollha tal-Komunità. Dawn ilkoll għandhom jikkontribwixxu għall-bini tal-futur ta' l-Ewropa. Wara kollox, kulħadd se jgawdi mill-futur li l-aġenda ta' Liżbona qed tipprova ssawwar. L-iskop ta' l-istrateġija mġedda ta' Liżbona hu li tagħmel użu minn dan il-potenzjal għaċ-ċittadini tagħna. Hija titkellem dwar l-opportunità u dwar viżjoni komuni għall-progress. |

Kundizzjonijiet makroekonomiċi tajbin huma l-punt tat-tluq għas-suċċess . | Kundizzjonijiet u politika makroekonomiċi tajbin Kundizzjonijiet makroekonomiċi tajbin huma essenzjali biex iservu ta' bażi għal sforz kredibbli biex jitkattar it-tkabbir ekonomiku potenzjali u jinħoloq ix-xogħol. B’mod partikolari, se jkun kruċjali li nkomplu nsegwu politika makroekonomika orjentata fuq l-istabbiltà u politika soda tal-baġit. Il-Gvernijiet iridu, filwaqt li jsostnu jew jippruvaw jibnu finanzi pubbliċi f’saħħithom, jagħtu l-ikbar kontribut possibbli għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Il-bidliet proposti għall-patt ta' stabbiltà u tkabbir ekonomiku ta' l-Unjoni Ewropea – ir-regoli li fuq il-livell ta' l-UE jiggvernaw il-politika tal-baġits nazzjonali – għandhom ikomplu jistabbilizzaw l-ekonomija tagħna, filwaqt li jiżguraw li l-Istati Membri jkunu jistgħu jwettqu r-rwol sħiħ tagħhom fil-ħolqien tal-kundizzjonijiet għat-tkabbir ekonomiku fit-tul. |

Il-produttività u l-impjiegi |

L-istrateġija ta' Liżbona tagħti importanza ndaqs lit-tkattir ta' l-impjiegi u tal-produttività, permezz ta' titjib fil-kompetittività. |

Tkattir u titjib ta' l-impjiegi…. | Is-swieq tax-xogħol għandhom jitħallew jiffunzjonaw aħjar u jipprovdu inċentivi għan-nies biex jaħdmu u għall-intrapriżi biex jimpjegawhom, u biex –ikattru u jtejbu l-impjiegi. Dan se jitlob investiment konsiderevoli fir-riżorsi umani, u adattabilità akbar tal-ħaddiema fi swieq tax-xogħol aktar inklużivi. |

…kompetittività mtejba permezz tat-tkabbir tal-produttività … | Ir-rata tat-tkabbir tal-produttività naqset ħafna fl-UE. Li nreġġgħu lura din it-tendenza hija l-ikbar sfida fil-qasam tal-kompetittività li għandha quddiemha l-Unjoni. Fl-istess ħin, irridu nimmiraw għal żidiet li jibqgħu fil-produttività f’kull settur fundamentali ta' l-ekonomija. Flimkien mat-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, investimenti ikbar u l-użu ta' l-ICT madwar l-ekonomija kollha kemm hi, ambjent kompetittiv f’saħħtu u l-bilanċ tajjeb ta' regolamentazzjoni huma ta' importanza ewlenija biex intejbu l-produttività. Madankollu, il-lista mgħobbija żżejjed ta' għanijiet politiċi li għandha Liżbona tfiet l-importanza ta' dawn il-miżuri li jistgħu jistimulaw it-tkabbir fil-produttività. Minn issa 'l quddiem, ir-riformi strutturali, permezz ta' miżuri bħal dawn, għandhom ikunu pern fl-istrateġija mġedda ta' Liżbona. |

…iridu jimxu id f’id. | Iż-żieda fil-produttività u t-tkattir ta' l-impjiegi jridu jimxu id f’id. Irridu nevitaw it-tip ta' tkabbir ekonomiku mingħajr żieda fl-impjiegi li tappan ir-rendiment ta' l-ekonomija Amerikana fl-aħħar snin. Fl-istess ħin, irridu nerġgħu indaħħlu lil dawk li ilhom ħafna bla xogħol, u lil dawk li huma relattivament nieqsa mill-ħiliet, lura fid-dinja tax-xogħol. Dan jista' jkollu impatt fuq ir-rata li biha l-produttività tagħna tista' titjieb. L-enfasi qawwi fuq l-għarfien, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni fl-istrateġija mġedda tagħna ta' Liżbona se tagħti lin-nies l-opportunità li jitilgħu is-sellum tal-produttività u tiggarantixxi li b’mod ġenerali l-produttività tagħna tikber malajr. |

Swieq internazzjonali miftuħa huma importanti. | Il-ftuħ tas-swieq internazzjonali u t-tkabbir ekonomiku qawwi fl-ekonomiji li qed jindustrijalizzaw se jagħtu kontribut apprezzabbli għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi. Madankollu, dan jiġri biss jekk jirnexxielna niżguraw proċess aktar profond u aktar mgħaġġel ta' aġġustament strutturali ta' l-ekonomija tagħna biex nallokaw mill-ġdid ir-riżorsi lejn setturi li fihom l-Ewropa għandha vantaġġ komparattiv. Huwa għalhekk kritiku għas-suċċess ta' l-istrateġija mġedda ta' Liżbona li niffaċilitaw il-bidla lejn setturi aktar kompetittivi u lejn impjiegi ta' kwalità aħjar. |

Ir-responsabbiltà trid tinqasam bejn ll-livell ta' l-UE u dak nazzjonali. | Fuq dan l-isfond, it-tmexxija 'l quddiem ta' l-aġenda politika tagħna tiddependi fuq azzjoni sew fuq il-livell ta' l-UE kif ukoll dak nazzjonali. Is-suċċess jiddependi fuq li naqsmu flimkien ir-responsabbiltajiet u l-pussess. Huwa għalhekk li s-sħubija hija indispensabbli. |

2. NIBNU SĦUBIJA EWROPEA GĦAT-TKABBIR EKONOMIKU U L-IMPJIEGI

Tkabbir ekonomiku u impjiegi – l-ewwel eżempju tas-Sħubija tagħna għat-tiġdid Ewropew | Il-Kummissjoni dan l-aħħar ipproponiet li tinbena sħubija għat-tiġdid Ewropew[2]. Din tifforma parti mill-programm strateġiku għall-2005-2009 u għandha l-għan li tħalli lill-Istati Membri, lill-Unjoni Ewropea u lill-imsieħba soċjali biex jaħdmu flimkien lejn l-istess għan. Kif intqal diġà, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi se jkunu fuq quddiem nett ta’ din is-sħubija. Ir-reazzjonijiet li kien hemm s’issa juru biċ-ċar li tassew hemm ir-rieda li naħdmu lejn din l-ambizzjoni mġedda. |

Sabiex nirnexxu rridu mmexxu Liżbona ‘l quddiem billi... | Il-Kummissjoni qiegħda għalhekk tagħmel sejħa lil dan il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu sabiex jerġa' jniedi l-Istrateġija ta' Liżbona permezz ta’ Sħubija Ewropea għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Is-sħubija se jkollha għan wieħed u wieħed biss: li tħaffef u tgħaġġel it-twettiq tar-riformi meħtieġa biex jagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. |

Għandha ġġib magħha valur miżjud sod jekk f'qasir żmien trid tagħti frott konkret: |

... nimmobilitaw l-appoġġ ... ... nifirxu s-sens ta’ pussess ... …u nsaħħu l-prijoritajiet. | L-elementi differenti jaħdmu flimkien. L-immobilitar u l-isforz kollettiv huma l-elementi ewlenin ta' din is-Sħubija. L-isfidi huma sfidi komuni li jaffetwaw il-mudell tagħna ta’ żvilupp. Għandna naffrontawhom flimkien – wara kollox, il-kontributi individwali huma essenzjali biex niżguraw suċċess kollettiv. Id-daqs ta’ l-isfidi huwa hekk kbir, u l-ekonomiji tagħna tant jiddependu fuq xulxin, li l-ebda Stat Membru ma huwa kapaċi jħabbat wiċċu ma’ din il-biċċa xogħol waħdu. Jiġi żgurat li dawn l-għanijiet u r-riformi jingħarfu tassew mill-partijiet kollha. L-Istrateġija ta’ Liżbona ma rnexxilhiex timpenja biżżejjed lill-partijiet ewlenin għal dak li għandu x'jaqsam mal-kisba tar-riżultati, partikolarment fuq livell nazzjonali. L-immobilitar huwa possibbli biss jekk il-partijiet varji jħossu li l-miżuri proposti jolqtuhom tassew, u li huma involuti tassew fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tat-twettiq tagħhom. L-Istati Membri għalhekk qed jintalbu sabiex jipproduċu programm ta’ azzjoni nazzjonali waħdieni – wara li ssir konsultazzjoni wiesgħa – u rapport nazzjonali waħdieni dwar l-Istrateġija ta’ Liżbona (ara punt 4). Jiġu ffukati mill-ġdid l-isforzi fuq l-għanijiet ta’ prijorità u li jidhru, bl-appoġġ ta’ miżuri konkreti li jwasslu għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Dan huwa ta' importanza fundamentali jekk irridu li Liżbona tirnexxi. Huwa biss billi jiġu identifikati prijoritajiet ċari u konkreti li nistgħu nwasslu lin-nies biex jappoġġjaw l-istrateġija u jimpenjaw irwieħhom fiha. |

Sabiex din is-sħubija tagħti l-frott, teħtieġ, fuq il-livell nazzjonali, l-impenn kollu ta’ kull imsieħeb. |

3. AZZJONIJIET BIEX JINKISEB IT-TKABBIR EKONOMIKU U L-IMPJIEGI

3.1. Programm ta’ Azzjoni għal Liżbona għall-Unjoni u l-Istati Membri |

Tliet oqsma ewlenin ... | Fil-qalb tas-sħubija proposta għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi hemm Programm ta’ Azzjoni għalLiżbona. Dan jelenka l-prijoritajiet li għandhom jgħinu lill-Unjoni u lill-Istati Membri sabiex iżidu l-produttività u jkattru u jtejbu l-impjiegi. Tkopri azzjonijiet fi tliet oqsma ewlenin: Li l-Ewropa ssir post li jiġbed aktar investiment u xogħol, L-għarfien u l-innovazzjoni għat-tkabbir ekonomiku, It-tkattir u t-titjib ta' l-impjiegi |

... se nissimplifikaw il-mod ta' ħidma tagħna ... | Dan se jiffoka mill-ġdid l-istrateġija mġedda ta’ Liżbona. Jagħti sens aktar ċar tal-prijoritajiet. Iwieġeb għall-kritika li Liżbona kellha wisq prijoritajiet, u li kienet kumplessa wisq biex in-nies jifhmuha tassew. |

... jintqal min se jagħmel xiex, sa meta u kif se nkejlu l-progress. | Il-Programm ta’ Azzjoni ta’ Liżbona – li jibni fuq l-esperjenza tal-Programm tas-Suq Intern - jidentifika r-responsabbiltajiet, jagħti skadenzi u jkejjel il-progress. B’mod partikolari, jagħmel distinzjoni ċara bejn azzjonijiet fuq il-livell ta' Stat Membru u dak ta' l-Unjoni Ewropea. L-aktar azzjonijiet importanti huma ppreżentati f'dan il-kapitlu. |

L-istituzzjonijiet kollha ta' l-UE għandhom sehem x’jagħtu. | Għal dak li jirrigwarda l-livell ta’ l-UE, il-Kummissjoni se jkollha rwol ċentrali sabiex tfassal il-politika u tiżgura li din titwettaq. Dan se tagħmlu f'ħidma mill-qrib mal-Parlament u l-Kunsill, kif ukoll billi tibbenefika mill-għarfien espert ta' istituzzjonijiet oħra ta' l-UE bħalma huma l-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, jew fil-qasam finanzjarju, il-Bank Ewropew ta’ l-Investiment. |

L-Istati Membri għandhom jieħdu impenji sodi. | Fuq il-livell nazzjonali, il-Kummissjoni se tiffaċilita l-proċess billi twaqqaf standards ta' riferiment, tagħti appoġġ finanzjarju, tmexxi ‘l quddiem id-djalogu soċjali jew tistabbilixxi l-aħjar prassi. Iżda kien proprju fuq il-livell tas-suċċess konkret li falliet l-ewwel fażi ta’ Liżbona. Huwa għalhekk li l-Kummissjoni, billi tqis kullsitwazzjoni nazzjonali speċifika, qed turi fejn l-Istati Membri huma mistennija jieħdu impenji sodi fi ħdan il-programmi nazzjonali ta’ azzjoni tagħhom. Dawn l-impenji għandhom ikopru miżuri konkreti, inkluż skeda taż-żmien għall-ħidma u indikaturi ta' progress. Il-Kummissjoni se tkompli l-monitoraġġ u l-kejl tal-progress li jkun qed isir, billi tuża metodu ġdid ta’ rappurtaġġ u ta’ koordinament kif deskritt hawn taħt. |

3.2. Li l-Ewropa ssir post li jiġbed aktar investiment u xogħol |

Sabiex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku u lill-impjiegi, jeħtieġ li l-Ewropa ssir post li jattira l-investiment u x-xogħol. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jiffukaw l-azzjonijiet tagħhom fuq il-mezzi ewlenin. |

Neħtieġu ambjent aħjar għall-intrapriżi żgħar u medji tagħna. | L-azzjoni hija hawnhekk ta’ importanza partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) ta’ l-Ewropa li jiffurmaw 99% ta’ l-intrapriżi kollha u jirrapreżentaw żewġ terzi ta’ l-impjiegi. Hemm wisq ostakli quddiem min jixtieq isir intraprenditur jew jiftaħ intrapriża, u għalhekk, l-Ewropa qed titlef l-opportunitajiet. Li ninkoraġġixxu l-inizjattiva intraprenditorjali timplika li għandna nġibu 'l quddiem l-attitudnijiet intraprenditorjali. Għandu jiġi revist il-bilanċ bejn ir-riskju u l-premju marbuta ma' l-intraprenditorjat. L-istigma tal-falliment tikkumplika li dak li jkun jerġa' jibda mill-ġdid u saħansitra żżomm lil ħafna milli jiftħu l-ewwel intrapriża. Fl-aħħarnett, fl-Ewropa, minkejja l-progress li sar fl-ewwel ħames snin ta’ Liżbona, għad m’hemmx biżżejjed kapital għall-investiment riskjuż biex jinbdew intrapriżi innovattivi minn żgħażagħ u r-regoli tat-taxxi kurrenti xejn ma jinkoraġġixxu ż-żamma tal-qliegħ biex jinbena l-kapital proprju. |

Jeħtieġ li nwessgħu u napprofondixxu s-suq intern | 3.2.1. Inwessgħu u napprofondixxu s-Suq Intern It-temm tas-Suq Waħdieni, b’mod partikolari fl-oqsma tas-servizzi, tal-professjonijiet regolati, l-enerġija, it-trasport, ix-xiri pubbliku u s-servizzi finanzjarji tibqa’ biċċa xogħol kruċjali. Il-proviżjon ta’ servizzi ta’ kwalità għolja ta’ interess ġenerali għaċ-ċittadini kollha bi prezzijiet li jilħaqhom kulħadd hija meħtieġa wkoll. Qasam tas-servizzi f’saħħtu u miftuħ qed isir dejjem aktar kruċjali għat-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija ta’ l-Ewropa. Il-qasam tas-servizzi kien responsabbli kważi għat-toalità ta' l-impjiegi ġodda maħluqa fl-UE fiż-żmien bejn l-1997 u l-2002. Is-servizzi issa jgħoddu għal 70% tal-valur miżjud ta’ l-UE. Il-ħelsien tal-proviżjon ta' dawn is-servizzi se jistimola t-tkabbir ekonomiku u joħloq l-impjiegi. Żieda netta ta’ 600.000 impjieg tista’ tintlaħaq jekk il-qasam tas-servizzi jiġi meħlus. |

Dawn huma oqsma li jistgħu jagħtu riżultat tassew fit-tkabbir u fl-impjiegi u huma ta’ rilevanza immedjata għall-konsumaturi. F’ħafna minn dawn l-oqsma, Liżbona diġà lestiet ħafna mil-leġiżlazzjoni, iżda l-Istati Membri qed jiddiżappuntaw lill-intrapriżi u liċ-ċittadini tagħhom billi jittrattienu biex jimplimentawha u jinfurzawha. |

... nixprunaw l-investiment u l-innovazzjoni ... | It-tneħħija ta' l-ostakli li għad baqa’ toħloq opportunitajiet ġodda għal dawk li jidħlu fis-suq, u l-kompetizzjoni li tirriżulta tgħin biex jiżdied l-investiment u l-innovazzjoni. Dan isir aktar importanti fl-isfond ta' l-istaġnar tal-kummerċ fi ħdan l-UE nnifisha u d-diffikultajiet fil-konverġenza tal-prezzijiet. |

Nużaw mill-aħjar li nistgħu s-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali | Is-servizzi pubbliċi għandhom rwol ċentrali f’suq waħdieni effettiv u dinamiku. F’Mejju 2004 il-Kummissjoni ppubblikat White Paper li fasslet il-prinċipji li jsejsu l-politika ta' l-UE fil-qasam tas-servizzi ta' interess ġenerali u li indirizzat kwistjonijiet ċentrali bħalma huma l-konnessjonijiet mar-regoli tas-suq intern, tal-kompetizzjoni u ta' l-għajnuna ta' l-istat, u l-għażla tal-fornitur tas-servizz u d-drittijiet tal-konsumatur. Il-Kummissjoni se terġa' lura għal din il-kwistjoni aktar 'il quddiem fl-2005. |

... u l-amministrazzjonijiet nazzjonali għandhom rwol ċentrali. | Fl-aħħarnett, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi regolatorji tagħhom jsiru aktar jaqblu mal-ħtiġijiet ta' suq mifrux ma' l-UE kollha kemm hi. Huwa kruċjali li jiġi żgurat li, fejn meħtieġ, jittejjeb ir-rwol ta’ l-amministrazzjonijiet nazzjonali sabiex ikun hemm kundizzjonijiet tas-suq tajbin (pereżempju użu akbar ta’ servizzi on-line (e-government), l-affrontar tal-korruzzjoni u l-frodi). Barra minn hekk, jista’ jsir wisq aktar fil-qasam tat-tassazzjoni sabiex is-Suq Waħdieni jkun jista’ jaħdem aħjar u jitnaqqsu l-ostakli u t-toqol amministrattiv eżistenti għall-intraprendituri. |

LEġIżLAZZJONI DWAR IS-SUQ WAħDIENI Il-Pjan ta’ Azzjoni għas-Servizzi Finanzjarji kien wieħed mis-suċċessi reali ta' l-ewwel fażi ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona: miżuri leġiżlattivi tlestew fil-ħin; l-Istituzzjonijiet Ewropej ħadmu tajjeb flimkien u nstabu soluzzjonijiet innovattivi biex jimtlew id-dettalji ta' dan il-qafas ġdid u ambizzjuż. Dak li jgħodd issa huwa li jiġi żgurat li r-regoli jiġu applikati b’mod konsistenti madwar l-Unjoni. Fl-istess waqt, dak li baqa’ xi jsir fil-Pjan ta’ Azzjoni għas-Servizzi Finanzjarji għandu jiġi indirizzat fis-snin li ġejjin. Tittieħed azzjoni biss jekk wara konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati u evalwazzjoni ta’ l-impatt, jidher ċar li din tirrendi valur miżjud. Sabiex jinbena kunsens dwar id-Direttiva tas-Servizzi u sabiex tiġi żgurata diskussjoni bla skossi dwar din il-proposta importanti, il-Kummissjoni se taħdem b’mod kostruttiv mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u dawk kollha kkonċernati fiż-żmien qabel l-adozzjoni ta' l-ewwel qari mill-Parlament. Se niffukaw b’mod partikolari fuq tħassib li ssemma' dwar oqsma bħalma huma t-tħaddim tad-dispożizzjonijiet tal-pajjiż ta’ l-oriġini u l-impatt potenzjali fuq ċertu setturi. Dwar id-Direttiva REACH, il-Kummissjoni tenfasizza l-ħtieġa li tittieħed deċiżjoni li tkun konsistenti ma’ l-għanijiet ta’ Liżbona dwar il-kompettitività ta’ l-industriji Ewropej u l-inkoraġġament ta' l-innovazzjoni, u li għandha tikseb titjib notevoli fis-saħħa u l-ambjent għall-benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni fuq ir-rieda tagħha li tikkoopera bis-sħiħ mal-Parlament u mal-Kunsill fit-tfittxija ta’ soluzzjonijiet pragmatiċi għal kwistjonijiet ċentrali li feġġew fl-evalwazzjoni li saret ta' REACH sabiex jittejjeb il-mod kif jitħaddem. Sabiex tegħleb l-ostakli mqegħda mill-25 sett differenti ta' regoli li jikkmandaw kif jiġu ntaxxati l-kumpaniji meta joperaw f'diversi Stati Membri, il-Kummissjoni qed tagħmel ħilitha ħalli tmexxi 'l quddiem il-ħidma biex tipprova tikseb ftehim dwar bażi ta' taxxa korporattiva kkonsolidata u komuni u dwar it-twettiq tagħha. Dan se jnaqqas ammont apprezzabbli ta' spejjeż għal dawk li jagħmlu l-kummerċ f’pajjiżi differenti, u fl-istess waqt iħallu lill-Istati Membri liberi li jistabbilixxu r-rata tat-taxxa korporattiva. Il-Brevett tal-Komunità sar simbolu ta’ l-impenn ta’ l-Ewropa favur ekonomija bbażata fuq l-għarfien. Din tibqa’ proposta importanti, u għandnanfittxu li nagħmlu progress malajr lejn soluzzjoni li tassew tista’ titħaddem u li tappoġġa l-innovazzjoni. |

Il-kompetizzjoni hija ta’ importanza fundamentali. | 3.2.2. Jiġu żgurati swieq miftuħa u kompetittivi ġewwa u barra l-Ewropa Il-kompetizzjoni hija ta’ importanza fundamentali għas-sħubija kollha għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Il-politika dwar il-kompetizzjoni ta’ l-UE kellha rwol ċentrali biex is-swieq kompetittivi Ewropej jingħataw surithom, li taw kontribut biex tiżdied il-produttività. Dan se jkompli fl-Ewropa mkabbra b’mod partikolari permezz ta’ l-infurzar proattiv u riforma ta’ l-għajnuna ta’ l-istat fir-rigward ta' l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&D) u l-kapital tar-riskju. Il-Kummissjoni, għalhekk, se tkompli tfittex li twettaq il-politika tal-kompetizzjoni tagħha, u dan jista’ jgħin biex jiġu identifikati ostakli regolatorji u mhumiex għall-kompetizzjoni. Investigazzjonijiet f’oqsma ewlenin, bħalma huma s-servizzi finanzjarji u l-enerġija, se jinbdew biex jistħarrġu r-raġunijiet għalfejn is-swieq ma jaħdmux għal kollox f'dawn l-oqsma. |

L-Istati Membri jridu jnaqqsu u jagħtu direzzjoni ġdida lill-għajnuna ta’ l-Istat. | L-Istati Membri għandhom inaqqsu u jagħtu direzzjoni ġdida lill-Għajnuniet ta’ l-Istat biex jindirizzaw in-nuqqasijiet tas-swieq f’oqsma b’potenzjal għoli ta’ tkabbir u jistimolaw ukoll l-innovozzjoni. Dawn l-inizjattivi għandhom jaffrontaw b’mod ċar il-ħtiġijiet u d-diffikultajiet ta’ l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Il-Kummissjoni se tniedi riforma globali tar-regoli ta’ l-għajnuna ta’ l-Istat matul din is-sena (ara taqsima 3.3.1). |

Il-kummerċ fl-UE jeħtieġ ukoll swieq dinjija miftuħa. | Aktar ma jgħaddi ż-żmien, il-kumpaniji Ewropej qed iħabbtu wiċċhom ma’ aktar sfidi internazzjonali, u l-politika tal-kummerċ ta’ l-UE trid tiżgura li jkollhom aċċess għal swieq terzi u li fihom jikkompetu fuq bażi ġusta b'regoli ċari. Fil-qosor, swieq miftuħa, kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja, huma kruċjali biex joħolqu rati ogħla ta’ tkabbir ekonomiku. |

IT-TKABBIR EKONOMIKU U L-IMPJIEGI: ID-DIMENSJONI DINJIJA L-ilħiq ta'ftehim ambizzjujż tal-fażi ta' Doha għalhekk, jibqa’ l-għan fundamentali. Flimkien ma' dan, u komplementari miegħu, għandhom isiru atti ta' Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles reġjonali u bilaterali, fost l-oħrajn mal-Mercosur u mal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni fil-Golf. Għandha tingħata spinta ġdida għall-konverġenza amministrattiva u regolatorja fuq il-livell internazzjonali, b’mod partikolari fir-relazzjonijiet kummerċjali trans-Atlantiċi. L-żgurar tal-konverġenza ta’ l-istandards fuq il-livell internazzjonali, bl-aktar mod wiesgħa possibbli – kemm jekk dan huwa ma’ l-imsieħba kummerċjali ewlenin tagħna bħalma huma l-Istati Uniti jew ma’ swieq li qed jikbru fl-Ażja bħaċ-Ċina u l-Indja, jew ma' pajjiżi oħra fil-viċinat ta’ l-UE – għandhom potenzjal għal tnaqqis apprezzabbli fl-ispejjeż u tkabbir tal-produttività. Il-Kummissjoni se ssegwi din l-aġenda attivament. |

Qafas regolatorju tajjeb jgħin il-kummerċ u jibni l-kunfidenza fost il-konsumaturi. | 3.2.3. Titjib tar-regolamentazzjoni nazzjonali u Ewropea Il-qtugħ ta' spejjeż mhux meħtieġa, it-twarrib ta' l-ostakli għall-adattabilità u l-innovazzjoni u leġiżlazzjoni li ma toħloqx diffikultajiet lill-kompetizzjoni u lill-impjiegi se jgħinu biex jinħolqu kundizzjonijiet li jwasslu aħjar għat-tkabbir ekonomiku u produttività mtejba. Dan jinkludi miżuri bħas-simplifikar, leġiżlazzjoni mfassla tajjeb u sforzi biex jitnaqqas il-piż ta’ l-ispejjeż amministrattivi. Qafas regolatorju tajjeb se jsaħħaħ ukoll il-kunfidenza fost il-konsumaturi u jgħinhom jagħtu kontribut għat-tkabbir ekonomiku. Piżijiet regolatorji jaffetwaw b’mod sproporzjonat l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li normalment ikollhom riżorsi limitati biex ikampaw ma' l-amministrazzjoni li dawn ir-regoli ta' spiss jimponu. |

Irridu nneħħu piżijiet mhux meħtieġa | Approċċ ġdid għar-regolamentazzjoni għandu jfittex li jneħħi l-piżijiet u jnaqqas il-burokrazija mhux meħtieġa, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika. Regolamentazzjoni aħjar għandha tkun il-pedament għat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livelli kollha ta' l-Unjoni. |

REGOLAMENTAZZJONI AħJAR Regolazzjoni aħjar għandha impatt pożittiv apprezzabbli fuq il- qafas ta' kundizzjonijiet għat-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-produttività billi titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni, u b'hekk jinħolqu l-inċentivi l-meħtieġa għall-kummerċ, jinqatgħu l-ispejjeż bla bżonn u jitwarrbu l-ostakli għall-adattabilità u l-innovazzjoni. L-Istati Membri għandhom jieħdu wkoll l-inizjattivi tagħhom għal regolamentazzjoni aħjar, l-aktar f’oqsma fejn it-tkabbir tal-produttività ta’ l-Ewropa jidher b’mod ċar li baqa’ lura, bħalma hu l-qasam tas-servizzi. Il-Kummissjoni se tkompli tfittex b’ambizzjoni li tilħaq dan l-għan u sejra tniedi inizjattiva ġdida kbira qabel il-Kunsill tar-Rebbiegħa, li tkun tinkludi: Evalwazzjoni aħjar ta’ l-effetti ta’ proposti għal-leġiżlazzjoni jew ta' miżuri ġodda dwar il-kompettittività, anke permezz ta' l-istrument tagħha għall-Evalwazzjoni ta' l-Impatt. Il-ġbir ta' għarfien espert minn barra għal pariri dwar il-kwalità tal-metodoloġija tat-twettiq ta' l-evalwazzjonijiet ta’ l-impatt. Il-piż kumulattiv tar-regolazzjoni, l-aċċess diffiċli għas-swieq u l-pressjoni insuffiċjenti għall-kompetizzjoni tista’ żżomm lura l-innovazzjoni f’oqsma li għandhom potenzjal kbir għat-tkabbir. Il-Kummissjoni, għalhekk, se tniedi serje ta’ reviżjonijiet settorjali sabiex tidentifika l-ostakli li qed iżommu lura t-tkabbir u l-innovazzjoni f’setturi ewlenin. Attenzjoni speċjali se tingħata lill-piżijiet li jaqgħu fuq l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. |

Infrastruttura moderna tgħin fil-kummerċ u fil-mobilità. | 3.2.4. L-infrastruttura Ewropea għandha tinfirex u tittejjeb Jeħtieġ li s-Suq Waħdieni jingħata infrastuttura moderna biex il-kummerċ u l-mobilità jitħaffu. Sa llum f’dan il-qasam il-progress kien batut u diżappuntanti, u wasal iż-żmien li nħarsu lejn din il-problema. Infrastruttura moderna hija fattur importanti ta' kompetittività f'ħafna deċiżjonijiet ta' l-intrapriżi, u dan jaffettwa kemm post partikolari jkun attraenti soċjalment u ekonomikament. Tagħti garanzija għall-mobilità tal-persuni, tal-merkanzija u tas-servizzi fi ħdan l-Unjoni. Barra minn hekk, l-investiment li jsir, speċjalment fl-Istati Membri l-ġodda, jgħin it-tkabbir ekonomiku u jwassal biex ikun hemm konverġenza akbar f’sens ekonomiku, soċjali u ambjentali. Meta wieħed iqis li l-effetti li ġġib magħha l-infrastruttura jibqgħu jinħassu għal żmien twil, id-deċiżjonijiet għandhom jagħtu kontribut siewi lejn is-sostenibbilità. Bl-istess mod, dan l-għan ikun jista’ jintlaħaq aħjar ukoll meta l-prezzijiet għall-użu ta’ din l-infrastruttura jkunu ġusti u effiċjenti. |

Il-ftuħ tas-settur ta’ l-enerġija u ta’ setturi oħra ta' netwerk ghandu jitwettaq ghal kollox | Fl-aħħarnett irridu niżguraw li l-ftuħ għall-kompetizzjoni, li fuqu kulħadd jaqbel, ta’ setturi bħal ma huma dawk ta’ l-enerġija u industriji ta' netwerk oħrajn issa tiġi mwettqa fil-konkret. Dawn il-miżuri huma mezz importanti biex ikun hemm l-aħjar użu ta’ l-infrastruttura fiżika, b’mod li sew il-konsumaturi kif ukoll l-industrija, ikunu fejn ikunu, igawdu l-benefiċċji li jiġu minn prezzijiet orħos, għażla akbar u garanzija ta’ servizzi ta’ kwalità għolja u ta’ interess ġenerali ghaċ-ċittadini kollha |

L-INFRASTRUTTURI EWROPEJ Biex jinkisbu l-benefiċċji li jistgħu jaslu bis-saħħa ta' l-istrateġija rrinforzata ta’ Liżbona, jinħtieġ l-ewwel u qabel kollox li jkun hemm infrastruttura moderna tat-trasport u l-enerġija mal-firxa kollha tat-territorju ta' l-Unjoni Ewropea. L-istati membri għandhom iwettqu l-impenn li ħadu u jibdew jaħdmu fuq l-45 proġett bejn it-territorji ta' pajjiżi differenti “quick start”, maħsuba biex itejbu l-infrastruttura tat-trasport u l-enerġija. Il-koordinazzjoni fuq bażi Ewropea, proġett bi proġett, irid ikollha magħha impenn ċar mill-Istati Membri kkonċernati sabiex jitnieda proċess ta’ ppjanar u ffinanzjar. Fil-programmi nazzjonali tagħhom ta’ azzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħtu rendikont ta’dak li jkun qed isir. |

3.3. L-għarfien u l-innovazzjoni ghat-tkabbir ekonomiku |

L-għarfien imexxi t-tkabbir fil-produttività. | F’ekonomiji avvanzati, bħal ma hi dik ta’ l-UE, l-għarfien, jiġifieri l-R&D, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni, huwa fattur ċentrali li jmexxi ‘l quddiem it-tkabbir ekonomiku. L-għarfien huwa fattur kritiku biex l-Ewropa tkun tista’ tibqa’ kompetittiva f’dinja globalizzata fejn pajjiżi oħra qed jikkompetu b’pagi baxxi jew riżorsi primarji irħas. |

Jeħtiġilna nagħlqu d-distakk ta' l-UE fl-R&D | 3.3.1. Żieda u titjib fl-investimet fir-Riċerka u l-Iżvilupp Madankollu, l-UE għadha tinvesti madwar terz anqas minn dak li tinvesti l-Istati Uniti fl-R&D. 80% tad-differenza ġejja minn nuqqas ta’ investiment mis-settur privat fir-riċerka u l-iżvilupp, speċjalment fl-ICT. L-UE bħalissa tonfoq biss 2% tal-PGD, kemm kemm aktar minn kemm kienet tonfoq fiż-żmien meta tnediet l-istrateġija ta’ Liżbona. Jeħtieġ li jsir aktar biex jintlaħaq l-għan li n-nefqa fuq l-R&D tilħaq il-livell ippjanat ta’ 3% tal-PGD. Biex dan isir, tinħtieġ nefqa pubblika akbar u aktar effiċjenti, qafas ta' kundizzjonijiet aktar favorevoli, inċentivi qawwija biex kumpaniji privati jidħlu għall-innovazzjoni u l-R&D, kif ukoll għadd akbar ta' riċerkaturi li jkunu mħarrġa aħjar u aktar immotivati. |

L-ILħIQ TAL-MIRA TA' NEFQA TA' 3% FUQ L-R&D Huma l-Istati Membri li l-aktar li jistgħu jirsistu biex tintlaħaq il-mira stabbilita f’Liżbona għal nefqa fuq ir-riċerka u l-iżvilupp (3% tal-PGD sa l-2010). Fil-programmi nazzjonali ta’ Liżbona tagħhom, l-Istati Membri jridu juru ċar x’passi qed jieħdu biex joqorbu lejn it-twettiq ta’ dawn l-għanijiet. Hija ħaġa kruċjali li jitħajjar aktar investiment kummerċjali, u l-Istati Membri għandhom jisfruttaw il-possibilitajiet kollha offruti mill-qafas il-ġdid dwar l-għajnuniet statali. Fattur ewlieni għandu wkoll ikun l-ikkoordinar ta' ħidma Ewropea biex jitjieb il-qafas ta' tassazzjoni għall-R&D. Dan huwa fattur li kull ma jmur aktar qed isir importanti, biex is-settur kummerċjali jitħeġġeġ jonfoq aktar għar-riċerka u l-iżvilupp f’pajjiżi oħra. Dan ikun importanti b'mod partikolari għat-tkabbir ta' l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jaħdmu fil-qasam tat-teknoloġija avvanzata fl-Unjoni kollha kemm hi. Fuq il-livell ta’ l-Unjoni, is-seba’ programm ta' qafas għar-riċerka se jkollu l-għan li jqawwi bis-sħiħ il-kompetittività ta’ l-industriji tagħna f’oqsma teknoloġiċi ewlenin, billi l-isforzi li jsiru madwar l-Unjoni kollha jissaħħu u jinqasmu bejn kulħadd, kif ukoll biex iġi amplifikat l-investiment mis-settur privat. Il-programm ta’ qafas se jiffoka fuq l-eċċellenza tal-bażi tar-riċerka, bis-saħħa ta’ Kunsill Ewropew għar-Riċerka li għad irid jiġi stabbilit, magħmul minn xjenzati indipendenti ta’ klassi internazzjonali, li jagħżlu l-proġetti u l-programmi tar-riċerka skond kemm dawn jilħqu livelli xjentifiċi ta’ eċċellenza. |

REVIżJONI TAL-QAFAS DWAR L-GħAJNUNIET STATALI GħALL-R&D U L- INNOVAZZJONI Fil-kuntest ta’ riforma sħiħa fir-regolamenti dwar l-għajnuniet statali, ir-reviżjoni tal-Qafas ta' llum dwar l-Għajnuniet Statali għall-R&D se ssir qabel ma kien maħsub, biex jitħaffef sew l-aċċess għall-iffinanzjar u għall-kapital ta’ riskju, kif ukoll l-iffinanzjar pubbliku ta' l-R&D u l-innovazzjoni. Qabel is-Sajf ta’ l-2005, il-Kummissjoni se toħroġ komunikazzjoni fuq il-futur tal-politika dwar l-ghajnuniet statali. Jeħtieġ li jitħaffef il-mod kif ir-riċerka u l-innovazzjoni, speċjalment dawk li jsiru minn kumpaniji ġodda u innovattitivi, jirċievu l-għajnuna finanzjarja. Illum, wieħed mill-akbar ostakli għall-innovazzjoni huwa l-aċċess limitat għall-iffinanzjar. Il-pubbliku x’aktarx li jagħti l-appoġġ tiegħu meta jara ċar x’benefiċċji ġenerali hemm għas-soċjetà, fil-waqt li jiħi żgurat li l-ambjent kompetittiv jibqa' bla mittiefes. |

3.3.2. L-iffaċilitar ta' l-innovazzjoni, l-użu ta' l-ICT u l-utilizzazzjoni sostenibbli tar-riżorsi. |

L-universitajiet għandhom rwol kruċjali biex joħolqu u jifirxu l-għarfien. | Il-kontribut ta’ l-universitajiet biex l-għarfien jinħoloq u jinfirex ma' l-Unjoni kollha kemm hi jrid jissaħħaħ. Il-Kummissjoni se toħroġ b’ideat dwar kif dawn jista’ jiżdidulhom il-potenzjal u l-kwalità tagħhom fir-riċerka u fix-xjenza sabiex isiru aktar attraenti u biex ikollhom rabtiet aħjar ma’ l-industrija. Il-Kummissjoni se tipproponi wkoll linji ta' gwida biex titjieb il-kollaborazzjoni bejniethom fir-riċerka, u biex jitjieb il-mod kif it-teknoloġija tgħaddi għand l-industrija. Se tidħol ukoll fil-kwistjoni dwar kif l-universitajiet Ewropej jistgħu jikkompetu fuq bażi internazzjonali. Minn ħafna lati, qiegħed isir evidenti li l-mod kif l-universitajiet iħarsu lejn l-iffinanzjar, it-tmexxija u l-kwalità mhux tajjeb biżżejjed biex jintlaqgħu l-isfidi ta’ dak li issa sar suq globali, sew għall-akkademiċi kif ukoll għall-istudenti, barra milli għall-għarfien innifsu. |

L-investiment ta’ l-UE għandu jkollu rwol ukoll | Biex jinkisbu sinerġiji akbar bejn l-iffinanzjar għar-riċerka, għall-istrutturi u għall-koeżjoni, jeħtieġ li ninvestu aktar f’faċilitajiet għar-riċerka u l-innovazzjoni, biex aktar reġjuni jkunu jistgħu jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ riċerka fuq livell Ewropew. |

POLI TA’ INNOVAZZJONI Sew fuq livell reġjonali kif ukoll fuq livell lokali, jinħtieġ li jsir sforz akbar biex jitwaqqfu poli ta’ innovazzjoni, u b’hekk jitqarrbu l-intrapriżi żgħar u medji li jaħdmu b’teknoloġija avvanzata, l-universitajiet, u l-appoġġ kummerċjali u finanzjarju meħtieġ. L-Istati Membri għandhom jisfruttaw kemm jifilħu l-opportunitajiet li joffru l-fondi reġjonali u soċjali ta’ l-UE għas-sostenn ta' strateġiji reġjonali għall-innovazzjoni. Dan hu kruċjali biex ikunu jistgħu jintużaw iċ-"ċentri ta’ eċċellenza" ġodda miġjuba 'l quddiem fil-programm tagħna ta’ riċerka, biex b’hekk l-ideat ma jibqgħux fil-laboratorju iżda jibdew jintużaw fl-industrija. Dan jitħaffef billi tissaħħah il-konnessjoni bejn il-fondi reġjonali, il-programm ta' qafas għar-riċerka, u l-Programm il-ġdid dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni. Il-programmi nazzjonali ta’ Liżbona għandhom jagħtu r-rotta sabiex jiġu stabbiliti ċentri ġodda u jiġu żviluppati dawk eżistenti. Il-kisba ta’ l-għarfien dejjem kienet fil-qalba ta’ l-avventura Ewropea. Għenitna nfasslu l-identità u l-valuri tagħna, u tmexxina ‘l quddiem biex għall-ġejjieni nibqgħu kompetittivi. Biex insaħħu l-impenn tagħna favur l-għarfien bħala ċ-ċavetta għat-tkabbir, il-Kummissjoni qed tipproponi il-ħolqien ta’ "Istitut Ewropew tat-Teknoloġija" biex iservi bħala ċentru ta’ attrazzjoni għall-aħjar imħuħ, l-aħjar ideat u l-aħjar kumpaniji minn madwar id-dinja kollha. Il-Kummissjoni se tfittex, flimkien ma' l-Istati Membri, kif ukoll ma’ dawk kollha kkonċernati, sew mis-settur pubbliku kif ukoll minn dak privati, biex tara kif l-aħjar iġġib 'il quddiem din l-idea. |

L-investiment fit-teknoloġiji l-ġodda … | Il-politika dwar il-kompetizzjoni u dik dwar it-tassazzjoni għandhom effett qawwi fuq l-innovazzjoni. Il-ħeffa li biha jibdew jintużaw teknoloġiji ġodda ukoll għandha effett qawwi, speċjalment f’kuntest fejn it-teknoloġija tinbidel malajr. |

…huwa kruċjali biex tiżdied il-produttività,waqt li… i2010: Soċjetà Ewropea ta’l-Informatika tista’ tkabbar l-użu ta' l-ICT | B’mod aktar ġenerali, ir-riżultati tagħna fl-innovazzjoni jiddependu b’mod kruċjali fuq it-tisħiħ ta’ l-investiment fit-teknoloġiji l-ġodda u l-użu li nagħmlu minnhom, speċjalment l-ICTs, sew fis-settur privat kif ukoll f'dak pubbliku. It-teknoloġiji ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni huma l-qafas ta’ ekonomija msejsa fuq l-għarfien. Madwar nofs iż-żieda fil-produttività fl-ekonomiji moderni ġejja minnhom. Madankollu, l-investiment f'din it-teknoloġija fl-Ewropa qed ikun anqas minn dak fl-Istati Uniti, u qed isir ukoll aktar tard, speċjalment fis-setturi tas-servizzi bħal ma huma t-trasport, il-bejgħ bl-imnut u s-servizzi finanzjari. Fil-waqt li r-responsabbiltà ewlenija tibqa’ dik ta’ l-amministrazzjonijiet kummerċjali u pubbliċi, l-Ewropa qed tkun ta’ għajnuna. Inizjattiva ġdida – i2010: is-Soċjetà Informatika Ewropea se tgħin biex tifrex u tkabbar l-użu ta' l-ICTs, biex b’hekk titkompla l-aġenda eEwropa, li ħeġġet l-istrateġija ta’ Liżbona. Dan isir billi jiddakkar ambjent ċar, stabbli u kompetittiv għall-komunikazzjoni elettronika u s-servizzi diġitali, aktar riċerka u innovazzjoni fl-ICTs, u Soċjetà ta’ l-Informatika orjentata lejn l-inklużjoni u l-kwalità tal-ħajja. |

Irridu wkoll nilqgħu l-isfidi tar-riżorsi u ta’ l-ambjent | Suċċess dejjiemi għall-Unjoni jiddependi fuq kemm ikunu jistgħu jintlaqgħu għadd ta' sfidi ambjentali u ta’ riżorsi għax jekk dawn jitħallew għal riħhom, jiġri li ma jkunx jista’ jsir tkabbir fil-futur. Dan il-ħsieb jinsab fil- qalba ta’ l-iżvilupp sostenibbli. B’kuntrast ma’ l-Ewropa, f'ħafna nħawi tad-dinja hemm rati għolja ta’ tkabbir ekonomiku, flimkien ma’ żieda qawwija fil-popolazzjoni. L-Ewropa trid tilqa’ għal din l-isfida u tkun minn ta' quddiem fil-mixja lejn mudelli aktar sostenibbli ta’ produzzjoni u konsum. |

…iċ-ċavetta tinsab fl-Eko-innovazzjoni | Aktar minn hekk, it-tkabbir ekonomiku jista' jsir tassew aktar sostenibbli f'sens ambjentali jekk bis-saħħa ta’ tkabbir innovattiv, tinkiseb aktar produzzjoni mill-istess tidħil ta' riżorsi. Huwa għalhekk li jinħtieġ li jingħata appoġġ qawwi lill-eko-innovazzjoni, speċjalment fit-trasport u l-enerġija. |

L-EKO-INNOVAZZJONI Il-Kummissjoni se tmexxi 'l quddiem it-teknoloġiji ambjentali. Se tieħu wkoll dawk il-passi meħtieġa biex tmexxi ‘l quddiem l-iżvilupp ta’ metodi u teknoloġiji biex l-UE tagħmel it-tibdiliet strutturali meħtieġa sabiex ikun hawn is-sostenibbiltà fuq medda twila ta' żmien, pereżempju f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-użu sostenibbli tar-riżorsi, it-tibdil fil-klima u l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija. Dawn huma meħtieġa sew biex jintużaw fi ħdan l-UE kif ukoll biex jilqgħu għad-domanda fi swieq li qed jespandu madwar id-dinja kollha. Hemm potenzjal apprezzabbli għal sinerġiji ekonomiċi, ambjentali u ta’ l-impjiegi li jiġu minn teknoloġija ambjentali u mill-użu effiċjenti ta’ l-enerġija. Dawn jiġu mwieżna bi sforzi akbar ghat-tixrid tar-riċerka u t-teknoloġija, fosthom billi jinkiseb iffinanzjar privat mill-Bank ta’ l-Investiment Ewropew, biex jitmexxa ‘l quddiem l-iżvilupp u t-tixrid ta’ teknoloġija li tuża anqas karburi |

Bażi industrijali qawwija tgħinna nżommu postna fuq quddiem nett fix-xjenza u t-teknoloġija | 3.3.3. Kontribut lejn bażi industrijali Ewropea qawwija Li nimxu 'l quddiemnett fid-dinja fil-qasam ta' l-R&D u l-innovazzjoni, ikun ifisser li niksbu vantaġġ ta' ħeffa li nibqgħu ngawduh għal żmien twil. L-esperjenza li ksibna bit-tħaddim ta' teknoloġija innovattiva bħal ma kienet dik tal-GSM, fissret li l-Ewropa setgħet tistabilixxi standards internazzjonali. Biex iżżomm ruħha fuq quddiem fl-ekonomija u fit-teknoloġija, u biex tkompli tkabbar il-vantaġġ tagħha, l-Ewropa jrid ikollha kapaċità industrijali qawwija, billi tisfrutta kemm tiflaħ il-potenzjal teknoloġiku li għandha. Hemm bżonn li jkollna metodu integrat u li jħares bil-quddiem lejn il-problemi, ibbażat fuq żvilupp tas-settur industrijali skond il-ħtiġijiet tas-suq. Is-sinerġiji li jiġu meta nilqgħu l-isfidi tar-riċerka, tar-regolamentazzjoni u ta’ l-iffinanzjar fuq livell Ewropew – f'dawk il-każi fejn, minħabba raġunijiet ta’ daqs jew skop, l-Istati Membri individwali ma jistgħux ikollhom suċċess waħedhom – mhux dejjem ġew sfruttati kemm imiss. |

Il-proġett Galileo u l-ajrunawtika huma eżempji fejn it-tisħib bejn is-settur pubbliku u dak privat kisbu riżultat. | Il-proġett Galileo u l-ajrunawtika huma eżempji qawwija tat-tlaqqigħ flimkien b'suċċess tal-livelli eċċellenti li jintlaħqu fl-Ewropa. Fiż-żewġ każijiet l-ekonomija Ewropea kisbet benefiċċji apprezzabbli. Dawn il-metodi li bihom it-tisħib bejn is-settur pubbliku u dak privat jingħata spinta ‘l quddiem għandhom jiġu żviluppati f’dawk il-każijiet fejn is-soċjetà ġenerali tikseb vantaġġi akbar milli jikseb is-settur privat: pereżempju, fil-ksib ta’ l-enerġija mill-idroġenu. It-tnedija mill-ġdid ta’ l-istrateġija ta’ Liżbona għandha toħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa biex dan il-potenzjal jintuża’, u biex jitħaffef it-tibdil strutturali meħtieġ, fil-waqt li ssir ħidma esterna biex jinkisbu swieq miftuħa. |

INIZJATTIVI EWROPEJ FIT-TEKNOLOġIJA Il-kompetittività industrijali tista' tiġi appoġġata bit-twaqqif ta' inizjattivi kbar Ewropej fil-qasam tat-teknoloġija permezz ta' l-immobilitar ta' fondi mill-Unjoni, mill-Istati Membri u mill-industrija. Il-programm ta' qafas għar-riċerka li jmiss jista' jmexxi dan il-proċess, u jagħtih biżżejjed prijorità. L-għan huwa li jiġu indirizzati l-fallimenti fis-suq u jitmexxew 'il quddiem l-iżviluppi ta' prodotti jew servizzi fuq il-bażi ta' dawk it-teknoloġiji li mhux biss huma fundamentali għall-mudell ta' l-iżvilupp sostenibbli ta' l-Ewropa, imma li wkoll jagħtu sehmhom għall-kompetittività industrijali. L-iskala tagħhom jistħoqqilha finanzjament miżjud mill-UE, u din ta' l-aħħar timmobilizza aktar iffinanzjar nazzjonali u privat. It-tmexxija tiegħu issir bi sħab bejn is-settur pubbliku u dak privat. Eżempji importanti jirrigwardaw teknoloġiji li ma jgħarrqux l-ambjent, bħat-teknoloġija ta' l-idroġenu u dik ta' l-enerġija tax-xemx. Għal dawn il-proġetti, punt tajjeb ta' riferiment huwa l-proġett Galileo, li se joħloq suq importanti u għadd kbir ta' impjiegi. Li tiżdied il-kapaċità ta' l-UE sabiex tittrasforma t-teknoloġija fi prodotti konkreti, swieq u impjiegi huwa ta' importanza ewlenija għas-suċċess ta' Liżbona. Il-Kummissjoni se tidentifika l-kriterji, it-temi u l-proġetti f'kooperazzjoni mill-qrib ma' dawk kollha li huma l-aktar involuti (l-Istati Membri, il-komunità tar-riċerka, l-industrija, u s-soċjetà ċivili) u tirrapporta lill-Kunsill Ewropew f'Ġunju. Dan il-proċess, u warajh il-fażijiet tat-tħejjija u l-iffinanzjar, se jseħħu fi ħdan il-proċess ta' preparazzjoni u adozzjoni tal-Programm ta' Qafas. |

3.4. It-tkattir u t-titjib ta' l-Impjiegi |

L-Ewropa teħtieġ li jitkattru u jittejbu l-impjiegi... | L-iżgurar tal-prosperità u t-tnaqqis tar-riskji ta' l-esklużjoni soċjali jeħtieġu li jsir sforz akbar biex in-nies jingħataw ix-xogħol u biex jibqgħu fix-xogħol jew fl-edukazzjoni matul ħajjithom. |

...iżda r-realtà demografika qed tkompli żżid il-pressjoni fuq ir-riżultati tagħna fl-impjiegi. | F'kuntest ta' bidla ekonomika mgħaġġla u żieda qawwija fid-demografija tax-xjuħija, it-tkattir u t-titjib ta' l-impjiegi mhumiex biss ambizzjonijiet politiċi: huma bżonnijiet ekonomiċi u soċjali. Matul il-50 sena li ġejjin, l-Ewropa sejra taffronta transizzjoni demografika li qatt ma rajna bħalha. Bi tkomplija tax-xejriet demografiċi tal-preżent, l-għadd totali ta' dawk li jaħdmu se jonqos. Minbarra l-bidla soċjali apprezzabbli li se ġġib magħha din it-transizzjoni, se tagħmel pressjoni qawwija fuq is-sistemi tagħna tal-pensjonijiet u tas-sigurtà soċjali u, jekk ma titrażżanx, tnaqqas ir-rati ta' tkabbir potenzjali tagħna għal-livell miżeru ta' 1% fis-sena. Barra minn hekk, il-popolazzjoni ta' xi wħud mill-Istati Membri tagħna tista' tiċkien drastikament. Il-Kummissjoni se tadotta green paper biex tniedi dibattitu dwar din l-isfida demografika, sabiex tidentifika dawk il-miżuri pubbliċi li jistgħu jiġu introdotti biex jaffrontawha. |

Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni se tipproponi r-reviżjoni ta' l-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi fl-2005 bħala parti integrali ta' l-Istrateġija l-ġdida ta' Liżbona, imsejsa fuq il-Pjan ta' Azzjoni ta' Liżbona. |

Jeħtiġilna nressqu iktar nies lejn il-forza tax-xogħol... ...u nfasslu l-miżuri adatti għall-ħaddiema sew żgħażagħ u mhumiex | 3.4.1. It-tressiq ta' aktar nies lejn l-impjiegi u l-immodernizzar tas-sistemi ta' ħarsien soċjali. Filwaqt li jeħtiġilna naffrontaw il-fenomenu ta' rati baxxi ta' twelid fl-Ewropa bħala parti minn politika li tħares fit-tul, it-tkattir ta' l-impjiegi huwa l-iktar mezz effettiv għat-tkabbir ekonomiku u l-promozzjoni ta' ekonomiji li jkunu aktar inklużivi mil-lat soċjali. L-isfida tikkonsisti f'li jitressqu aktar nies lejn is-suq tax-xogħol u li dawn jibqgħu fih, permezz ta' politika attiva rigward l-impjiegi u l-għoti ta' l-inċentivi meħtieġa. Li n-nies li jkunu waqgħu fil-qgħad jew fl-inattività jerġgħu jidħlu fl-impjiegi, u l-għoti ta' inċentivi sabiex in-nies tibqa' aktar fit-tul fil-forza tax-xogħol, it-tnejn jirrikjedu l-immodernizzar tas-sistemi tal-ħarsien soċjali. Il-potenzjal enormi tan-nisa fis-suq tax-xogħol għadu ma ġiex sfruttat għal kollox. L-imsieħba soċjali għandhom jieħdu l-impenn biex tkompli titwarrab id-differenza bejn il-qligħ ta' l-irġiel u n-nisa. Jeħtieġ ukoll li tittieħed azzjoni għaż-żgħażagħ, settur li fih l-Ewropa għadha qed taffronta qgħad strutturali għoli u rati għoljin ta' tluq bikri mill-edukazzjoni, kif ukoll għall-ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien li se jibdew jitilqu mis-suq tax-xogħol f'numri kbar ħafna hekk kif jilħqu l-età ta' 55 sena. Barra minn hekk, ħafna nies isibuha diffiċli li jgħaqqdu l-ħajja tax-xogħol ma' dik tal-familja. Il-provvista ta' servizzi għall-kura tat-tfal li jkunu sew aħjar kif ukoll aktar għal but kulħadd, b'mod partikolari, jistgħu jgħinu ħafna. Il-migrazzjoni legali wkoll għandha rwol ewlieni, sabiex jiġu evitati sew in-nuqqas ta' ħiliet speċifiċi kif ukoll it-tlaqqigħ ħażin tat-talba u l-offerta f'setturi importanti tas-suq tax-xogħol. |

INIZJATTIVA EWROPEA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ Fl-ittra tagħhom tad-29 ta' Ottubru 2004, il-mexxejja ta' Franza, il-Ġermanja, Spanja u l-Iżvezja ressqu proposta għal Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ, li jikkonċentra fuq it-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u t-tħaffif tad-dħul tagħhom fis-suq tax-xogħol. Is-sejbien ta' mezzi biex ikomplu jingħaqdu aħjar il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja huwa element ċentrali fl-inizjattiva. L-Oqsma ta' Politika li huma ppreżentati f'din il-Komunikazzjoni fihom għadd ta' miżuri li huma tal-qofol fl-isforz biex jinħeles il-potenzjal taż-żgħażagħ. Se jkunu elementi importanti fl-Istrateġija riveduta Ewropea għall-Impjiegi u għandhom jiġu appoġġati permezz ta' ffinanzjar mill-UE, b'mod speċjali permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. Meta jitqiesu flimkien, dawn il-miżuri tassew jikkostitwixxu Inizjattiva Ewropea għaż-Żgħażagħ: Il-qasam ta' miżuri "It-tressiq ta' aktar nies lejn l-impjiegi u l-immodernizzar tas-sistemi ta' ħarsien soċjali" jipproponi miżuri maħsuba sabiex jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ bħal titjib fit-taħriġ okkupazzjonali u l-iżvilupp ta' sistemi ta' apprendistat, flimkien ma' miżuri biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ qiegħda jingħataw attenzjoni partikolari fil-politika attiva tas-suq tax-xogħol. Ukoll taħt dan il-kap, il-ħidma biex jittejbu s-servizzi għall-kura tat-tfal, tax-xjuħ u tal-persuni b'diżabilità, kif ukoll l-estensjoni għall-missirijiet tal-lif tal-ġenituri, se jwassal biex il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja jingħaqdu b'mod iktar armonjuż. Fil-qasam ta' politika "Żieda fl-investiment fil-kapital uman permezz ta' edukazzjoni u ħiliet aħjar", bosta miżuri jindirizzaw speċifikament il-ġenerazzjoni żagħżugħa u jimmiraw lejn li dan il-grupp jingħata l-kapital uman u l-ħiliet meħtieġa f'ekonomija dinamika msejsa fuq l-għarfien. Eżempji ta' miżuri bħal dawn huma ż-żieda u t-titjib fl-effettività ta' l-investimenti fl-edukazzjoni, it-tnaqqis fil-għadd ta' dawk li jitilqu bikri mill-iskola u ta' dawk b'ilħiq baxx ta' kwalifikazzjonijiet, u aktar parteċipazzjoni fl-istudju tal-matematika, ix-xjenza, it-teknoloġija u l-inġinjerija. Il-miżuri taħt il-kap "Żieda u Titjib fl-investiment fir-Riċerka u l-Iżvilupp" – f'rabta mal-kapaċità li jitkattar l-ammont ta' kapital uman fl-ekonomija – ukoll se jgħinu lill-ġenerazzjonijiet iż-żgħar billi jiftħu prospetti ġodda ta' karrieri. |

L-immodernizzar tas-sistemi ta' ħarsien soċjali wkoll huwa importanti. | L-Istati Membri għandhom jimmodernizzaw is-sistemi ta' ħarsien soċjali (l-aktar is-sistemi tal-pensjonijiet u tal-kura tas-saħħa) u jsaħħu l-politika ta' l-impjiegi tagħhom. Il-politika ta' l-impjiegi ta' l-Istati Membri għandha tfittex li tressaq aktar nies lejn l-impjiegi (b'mod partikolari permezz ta ' riformi tal-benefiċċji u tat-taxxi biex jitwarrbu n-nasbiet li jżommu n-nies fil-qgħad u fi dħul baxx, użu mtejjeb ta' miżuri attivi fis-suq tax-xogħol, u strateġiji biex titwal il-ħajja tax-xogħol), ittejjeb il-kapaċità li jadattaw irwieħhom sew il-ħaddiema kif ukoll l-intrapriżi b'mod speċjali permezz ta' żviluppi fil-pagi pass pass mat-tkabbir fil-produttività u investiment miżjud fil-kapital uman. Fattur kruċjali fl-ilħiq ta' din il-mira jkun li f'ħajjet in-nies jiżdiedu s-snin li matulhom ikunu ħielsa minn problemi tas-saħħa. |

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-miri għall-impjiegi... | Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li l-Istati Membri jiddefinixxu miri għall-impjiegi għall-2008 u l-2010 fil-Programmi ta' Liżbona Nazzjonali tagħhom, u li jippjanaw dwar il-miżuri se jużaw biex jilħqu dawn il-miri. Il-linji ta' gwida għall-impjiegi se jkunu ta' għajnuna għall-Istati Membri sabiex jagħżlu l-iktar strumenti effettivi u l-Kummissjoni , fuq din il-bażi, se tevalwa l-progress li jkun sar fir-Rapport Strateġiku Annwali tagħha. |

Inizjattivi volontarji mis-settur privat, fis-sura ta' prattiċi ta' responsabbiltà soċjali ta' l-intrapriżi (CSR), jistgħu jkollhom rwol ewlieni fil-bini ta' żvilupp sostenibbli filwaqt li jtejbu l-potenzjal innovattiv u l-kompetittività ta' l-Ewropa. |

...u għandna bżonn l-appoġġ ta' l-imsieħba soċjali. | Fl-aħħarnett, l-imsieħba soċjali qed jintalbu biex iġibu 'l quddiem l-integrazzjoni ta' dawk esklużi mis-suq tax-xogħol, fosthom iż-żgħażagħ. Dan mhux biss ikun kontribut għall-ġlieda kontra l-faqar, imma jiżgura wkoll li aktar nies ikunu qed jaħdmu. |

Livell għoli ta' adattabilità jqawwi r-riżultati milħuqa u jgħin aktar nies sabiex isibu l-impjiegi. | 3.4.2. Titjib fl-adattabilità tal-ħaddiema u ta' l-intrapriżi u fil-flessibiltà tas-swieq tax-xogħol F'ekonomiji li jkunu qed jinbidlu bil-ħeffa, huwa vitali li jkun hemm livell għoli ta' adattabilità sabiex jinġieb 'il quddiem it-tkabbir tal-produttività u jitħaffef il-ħolqien ta' l-impjiegi f'setturi li jkunu qed jikbru malajr. Kull ma jmur, intrapriżi ġodda u SMEs aktar qed isiru sorsi ta' ħolqien ta' l-impjiegi u tat-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Flessibiltà akbar flimkien mas-sigurtà se tkun tinħtieġ kapaċità akbar min-naħa tal-ħaddiema u ta' l-intrapriżi biex jantiċipaw, iniedu, u jassorbu l-bidliet. Adattabilità akbar għandha tagħti kontribut ukoll sabiex tiżgura li żviluppi fl-infiq fuq il-pagi ma jisbqux it-tkabbir fil-produttività matul iċ-ċiklu, u jibqgħu jirriflettu tassew il-qagħda tas-suq tax-xogħol. Minħabba d-differenzi li jeżistu bejn l-istituzzjonijiet fis-swieq tax-xogħol varji u fil-funzjonament ta' dawn ta' l-aħħar, huwa evidenti li politika waħdanija li tkun tgħodd għal kulħadd ma tkunx effettiva, anzi potenzjalment tkun kontroproduċenti. L-Istati Membri għaldaqstant iridu jiżviluppaw l-aħjar taħlita ta' miżuri. |

Irridu nwarrbu kull ostaklu għall-mobilità. | Sabiex naffrontaw problemi speċifiċi, il-Kummissjoni se tressaq proposti sabiex jiġu mwarrba l-ostakli għall-mobilità tax-xogħol li joħorġu minn skemi okkupazzjonali ta' pensjoni u sejra taħdem fuq l-ikkoordinar ta' politika tad-dħul għall-migranti ekonomiċi. Ukoll ta' importanza fundamentali huma l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni proposta biex iġġib 'il quddiem il-mobilità fil-professjonijiet, l-adozzjoni ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki fl-2006 u l-promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs (proposta mfassla mill-ġdid). |

Fattur ieħor huwa aktarinvestiment fl-edukazzjoni u fil-ħiliet. | 3.4.3. Investiment akbar fil-kapital uman bis-saħħa ta' ħiliet u edukazzjoni aħjar. It-tibdil strutturali, il-parteċipazzjoni akbar fis-suq tax-xogħol u t-tkabbir tal-produttività jitolbu t-tkomplija ta' l-investiment f'ħaddiema adattabbli u b'ħiliet għolja. Dawk l-ekonomiji li jkunu mogħnija b'forza tax-xogħol li għandha ħiliet tajbin huma aktar kapaċi joħolqu teknoloġiji ġodda u jħaddmuhom b'mod effettiv. Il-livell ta' l-ilħiq edukattiv ġewwa l-Ewropa ma jservix biex jiżgura li l-ħiliet meħtieġa jkunu disponibbli fis-suq tax-xogħol jew li jinħoloq għarfien ġdid li mbagħad jinxtered ma' l-ekonomija kollha. L-enfażi fuq l-edukazzjoni matul il-ħajja u fuq l-għarfien fil-ħajja ekonomika jirriflettu wkoll il-konvinzjoni li t-titjib fl-ilħiq edukattiv u fil-ħiliet jagħti kontribut importanti lill-koeżjoni soċjali. |

L-edukazzjoni matul il-ħajja hija prijorità. | L-immodernizzar u r-riforma tas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ ta' l-Ewropa huma fil-biċċa l-kbira r-responsabbiltàta' l-Istati Membri. Madankollu, hemm xi azzjonijiet ewlenin li, sabiex jgħinu f'dan il-proċess u jħaffuh, hemm bżonn li jittieħdu fuq il-livell Ewropew. Il-proposta dwar programm ġdid ta' l-Edukazzjoni Matul il-Ħajja, maħsub biex mill-2007 jieħu l-post tal-programmi ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ li għaddejjin fil-preżent, iridu jiġu adottati mil-leġiżlaturi sa tmiem l-2005 sabiex ikun hemm biżżejjed żmien għat-twettiq effettiv u f'waqtu tal-programm. Il-programm għandu wkoll jingħata baġit li jirrifletti l-għanijiet tiegħu. L-Istati Membri jridu jwettqu l-impenn tagħhom li jistabbilixxu Strateġiji ta' Edukazzjoni Matul il-Ħajja sa l-2006. |

L-iffinanzjar mill-UE għandu r-rwol tiegħu. | Il-Komunità tikkontribwixxi sabiex jintlaħaq il-għan tat-tkattir u t-titjib ta' l-impjiegi billi timmobilita l-miżuri ta' l-infiq tagħha. Il-Fondi Strutturali diġà huma indirizzati u qed jintużaw għal dan il-għan, imma dan il-progress jista' jissaħħaħ biss permezz ta' l-adozzjoni tal-proposti għall-Qafas il-ġdid wara l-2007. Jinħtieġ finanzjament adegwat għal dawn il-miżuri, li jekk jitwettqu jamplifikaw il-mezzi reġjunali u nazzjonali, sew mis-settur pubbliku kif ukoll minn dak privat, u jappoġġaw il-qsim meħtieġ ta' l-aħjar prassi. |

IT-TWETTIQ TA' LIŻBONA: IR-RIFORMA TAL-POLITIKA TA' KOEŻJONI TA' L-UE U R-RWOL TAL-FONDI STRUTTURALI Għall-fażi li jmiss ta' l-iżvilupp reġjonali, tal-Fond Soċjali Ewropew u tal-programmi ta' koeżjoni, il-Kummissjoni qed tipproponi mod aktar strateġiku ta' ħidma fi sforz biex tiżgura li l-kontenut tagħhom jagħfas fuq it-tkabbir u l-impjiegi. Linji ta' gwida strateġiċi se jiġu stabbiliti fuq il-livell tal-Komunità b'deċiżjoni tal-Kunsill, b'tali mod li jfasslu l-qafas tal-linji ta' gwida fuq il-livell ta' kull Stat Membru, li għandhom jiġu nnegozjati bi sħab u wara kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet u ċ-ċirkostanzi differenti nazzjonali u reġjonali. Il-programmi reġjonali tal-ġejjieni u l-programmi nazzjonali ta' l-impjiegi se jfittxu li jallokaw ir-riżorsi bl-aħjar mod, b'mod partikolari fir-reġjuni anqas sinjuri fejn se jikkonċentraw irwieħhom ir-riżorsi Komunitarji: – fuq it-tkattir u t-titjib ta' l-impjiegi permezz ta' investiment fit-taħriġ u fil-ħolqien ta' attivitajiet ġodda, – billi jiġu inkoraġġuti l-innovazzjoni u t-tkabbir ta' l-ekonomija ta' l-għarfien permezz tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet għar-riċerka u tan-netwerks għall-innovazzjoni, inkluż l-isfruttament ta' tagħrif ġdid u tat-teknoloġiji tal-komunikazzjoni u, – fuq li r-reġjuni jsiru aktar attraenti permezz tal-provvista ta' l-infrastruttura. Miżuri għall-Iżvilupp Rurali se jiffukaw ukoll b'mod iktar speċifiku fuq il-ħolqien tat-tkabbir ekonomiku u ta' l-impjiegi fiż-żoni rurali. Hemm bżonn li jiġu sfruttati għal kollox il-possibilitajiet li joffru l-Internet u l-mezzi tal-komunikazzjoni broadband sabiex jingħelbu l-iżvantaġġi tal-lok. Dan għandhom imexxuh 'il quddiem l-Istati Membri, flimkien mar-reġjuni u l-ibliet. |

3.5. L-impatt fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi |

Liżbona twettaq it-tkabbir fil-medda tan-nofs u f'dik twila. Suq Waħdieni fis-servizzi jista' jżid 0.6% mal-PGD u jgħolli r-rata ta' l-impjiegi b'0.3%... ...l-investiment fl-għarfien u fl-edukazzjoni għandu jagħmilna aktar kapaċi nkunu innovattivi, ... u t-trattament korrett ta' l-impjiegi jista' jżid ir-rata ta' parteċipazzjoni b'1.5%. Il-fatt li dawn il-miżuri kollha jsaħħu lil xulxin ifisser li l-impatt globali jista' jkun ogħla sew minn hekk. | L-azzjonijiet politiċi mfissra f'din il-komunikazzjoni se jevolvu hekk kif l-Istati Membri jfasslu fid-dettall il-programmi ta' azzjoni nazzjonali tagħhom. Filwaqt li mhuwiex possibbli, għaldaqstant, li f'dan l-istadju tingħata evalwazzjoni globali ta' l-effetti tal-Programm ta' Azzjoni ta' Liżbona, illum hawn għarfien wiesa' li t-tip ta' miżuri previsti minn dan il-Programm ta' Azzjoni jistgħu jagħtu kontribut essenzjali sabiex jiżdied il-potenzjal għat-tkabbir ekonomiku fil-medda tan-nofs u aktar fit-tul[3]. Li l-Ewropa ssir post li jiġbed aktar xogħol u investiment Il-Programm tas-Suq Intern huwa wieħed mill-aħjar eżempji ta' riforma tat-tip ta' Liżbona li kellha impatt apprezzabbli fuq it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Per eżempju, it-twettiq ta' suq waħdieni fis-servizzi għandu jwassal għal żieda ta' 0.6% fil-PGD, u ta' 0.3% fl-impjiegi fil-medda tan-nofs. L-integrazzjoni tas-swieq finanzjarji tista' – fil-medda tan-nofs sa dik twila – tnaqqas l-ispejjeż tal-kapital għall-intrapriżi ta' l-UE b'madwar 0.5 ta' punt perċentwali, u dan jista' jikkawża żieda ta' 1.1% fil-PGD u ta' 0.5% fl-impjiegi fil-medda t-twila. L-għarfien u t-tiġdid li jwasslu għat-tkabbir ekonomiku L-investiment fl-għarfien għandu jqawwi l-kapaċità ta' l-UE li tkun innovattiva u li tipproduċi u tuża teknoloġiji ġodda. Żieda minn 1.9% sa 3% bħala l-proporzjon tal-PGD ddedikat għar-riċerka u l-iżvilupp (R&D), sabiex tintlaħaq il-mira ta' Liżbona sa l-2010, jkollha l-effett li żżid il-livell tal-PGD b'1.7% sa l-2010. L-investiment fil-kapital uman ukoll huwa meħtieġ, għaliex huma n-nies b'ħiliet tajbin li huma l-aktar kapaċi li jaħdmu bil-kapital l-iktar produttiv u li jwettqu t-tibdil organizzattiv kif ikunu jitolbu t-teknoloġiji l-ġodda. Żieda ta' sena fil-livell edukattiv medju tal-forza tax-xogħol tista' tgħolli r-rata annwali tat-tkabbir tal-PGD ta' l-UE b'daqs 0.3 sa 0.5 ta' punt perċentwali. It-tkattir u t-titjib ta' l-Impjiegi Fl-aħħarnett, it-titjib fil-livelli ta' l-impjiegi li rajna f'dawn l-aħħar snin kienu aktar apprezzabbli f'dawk il-pajjiżi li wettqu riformi maħsuba sabiex tiżdied ir-rata ta' parteċipazzjoni, u sabiex ifasslu aħjar sew politika attiva tas-suq tax-xogħol kif ukoll sistemi ta' taxxa u benefiċċji. Studji li saru juru li riformi bħal dawn jistgħu jżidu r-rata ta' parteċipazzjoni b'1.5%, u li, flimkien ma' trażżin fil-pagi, jistgħu jbaxxu r-rata tal-qgħad b'1%. Kif turi s-selezzjoni ta' hawn fuq, il-miżuri individwali previsti mill-Programm ta' Azzjoni ta' Liżbona jkollhom effetti pożittivi sostanzjali fuq l-ekonomija. Iżda l-istrateġija hija pakkett globali ta' riformi li jsaħħu lil xulxin. L-estimi li bħalissa huma disponibbli jagħtu ħjiel li jkun raġunevoli li nistennew li l-Programm ta' Azzjoni ta' Liżbona sħiħ, meta jkunu twettqu l-partijiet kollha li minnhom huwa magħmul, jgħolli r-rata preżenti tat-tkabbir potenzjali ta' l-UE u jqarribha lejn il-mira ta' 3%. Iżid ukoll l-impjiegi b'ta' l-anqas madwar 6 miljun post tax-xogħol sa l-2010. |

- 4. SABIEX BI SħAB NILħQU RIżULTATI TA' VERU FIT-TKABBIR EKONOMIKU U FL-IMPJIEGI

Qed inġeddu mill-qiegħ il-mod li bih Liżbona qed titwettaq, ... | Filwaqt li sar xi progress lejn l-ilħiq tal-miri li ġew definiti fil-Kunsill Ewropew ta' Liżbona fl-2000, l-istampa globali tvarja ħafna. L-ikbar nett fost l-isfidi li qed naffrontaw f'nofs triqitna lejn l-2010 hija, għalhekk, li nikkoreġu n-nuqqasijiet fit-twettiq. Jeħtiġilna nġeddu mill-qiegħ il-proċess ta' twettiq, li sar wisq ikkumplikat u ftit li xejn jiftiehem. Jiġġenera ħafna karti, imma ftit li xejn azzjoni. Il-qsim tar-responsabbiltajiet bejn il-livelli nazzjonali u dak Ewropew m'għadux ċar. Ir-riżultat huwa pussess limitat. |

... permezz ta' programm nazzjonali ta' Liżbona waħdieni għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi, ... | Sabiex dan jiġi kkoreġut, il-Kummissjoni qed tipproponi reviżjoni minn fuq s'isfel tal-mod li bih titwettaq l-Istrateġija mġedda ta' Liżbona: Pjan Nazzjonali ta' Azzjoni waħdieni għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi, adottat mill-gvernijiet nazzjonali wara diskussjoni fil-parlamenti tagħhom għandu jgħin sabiex tassew ikun pjan tal-pajjiż rispettiv, u fuq il-livell nazzjonali tissaħħaħ il-leġittimità permezz ta' l-involviment ta' l-imsieħba soċjali u tas-soċjetà ċivili fit-tħejjija ta' programm nazzonali ta' Liżbona. Dan il-programm jelenka l-azzjonijiet li jridu jsiru u l-miri li jridu jintlaħqu skond il-qagħdiet differenti fl-istati membri. Għandu jitħejja u jiġi adottat mill-gvernijiet wara dibattiti fil-parlamenti rispettivi tagħhom. |

... jkun hemm Sur jew Sinjura Liżbona f'kull gvern Nazzjonali | Kull Stat Membru jagħżel lil persuna li fuq il-livell tal-gvern tkun is-Sur jew is-Sinjura Liżbona, bir-responsabbiltà li tikkoordina l-elementi differenti ta' l-istrateġija u li tippreżenta l-programm ta' Liżbona. |

... struttura waħdanija ta' rappurtaġġ | Il-programmi nazzjonali ta' Liżbona għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi jsiru l-istrumenti primarji ta' rappurtaġġ fuq il-miżuri ekonomiċi u ta' l-impjiegi fil-kuntest ta' l-istrateġija ta' Liżbona. Dan jissimplifika bil-kbir il-geġwiġija preżenti ta' rapporti bit-tħaddim tal-Metodu Miftuħ ta' Koordinament (OMC), li l-Kummissjoni fi ħsiebha tirrevedi. |

... flimkien ma' Programm ta' l-UE ta' Liżbona, u ... | Prijoritajiet għall-azzjoni fuq il-livell ta' l-Unjoni ġew identifikati u dehru fi Programm Komunitarju ta' Azzjoni għal Liżbona li ġie ppubblikat separatament. Qed jintalab li jkun hemm qbil dwar l-importanza tagħhom sabiex ikun jista' jseħħ progress mgħaġġel fit-teħid ta' deċiżjonijiet, u wara, fit-twettiq tagħhom. |

pakkett waħdieni integrat għall-koordinament fl-ekonomija u fl-impjiegi. | Is-simplifikazzjoni fl-istrutturi tar-rappurtaġġ imbagħad tkun tista' tiġi riflessa fuq il-livell ta' l-UE billi jiġu integrati f'pakkett wieħed il-mekkaniżmi ta' llum għall-koordinament fl-ekonomija u fl-impjiegi, lkoll ibbażati fuq it-Trattati, (taħt il-Linji ta' Gwida Wiesgħa għall-Politika Ekonomika u ta' l-Impjiegi): dan isir f'rapport Strateġiku Annwali li jiġi ppublikat kull sena f'Jannar. |

L-Istati Membri jridu juru l-impenn tagħhom | L-Istati Membri. It-twettiq huwa l-punt ta' dgħufija ta' l-Istrateġija ta' Liżbona. Il-proposti għat-titjib tal-mekkaniżmu ta' twettiq jistgħu jsolvu ħafna mid-diffikultajiet. Imma jistgħu jaħdmu biss jekk ikun hemm impenn ta' veru min-naħa ta' l-Istati Membri. |

Il-Kunsill Ewropew jagħti r-rotta... | Fuq il-livell Ewropew, jiġu assenjati wkoll rwoli ċari: Il-Kunsill Ewropew jkollu r-responsabbiltà globali għat-tmexxija tal-proċess. Mod komuni ta' ħidma għall-adozzjoni ta' linji ta' gwida għall-programmi nazzjonali għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, kif ukoll sistemi ssimplifikati ta' rappurtaġġ mill-Istati Membri dwar it-twettiq, jippermettu lill-Kunsill Ewropew jagħti gwida aktar effettiva. |

... filwaqt li jqis il-fehmiet tal-Parlament Ewropew... | Il-Parlament Ewropew ukoll ikun involut f'dan il-proċess, billi jagħti l-fehma tiegħu fuq ir-Rapport Strateġiku Annwali ħalli l-Kunsill ikun jista' jieħu qies xieraq tagħha. Il-Presidenti tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni jkunu jistgħu jkomplu jiltaqgħu regolarment, inkluż qabel il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, sabiex jidentifikaw il-modi kif, fil-proċess leġiżlattiv, jistgħu jitmexxew 'il quddiem dawk il-proposti leġiżlattivi li jkunu marbuta mal-Programm Komunitarju ta' Liżbona. Il-Kummissjoni sejra wkoll tinforma lill-Parlament Ewropew fuq bażi regolari bl-analiżi tagħha dwar il-progress li jkun sar u l-miżuri li jkunu adottaw l-Istati Membri. |

...u l-Kummissjoni tmexxi 'l quddiem il-proċess. | Il-Kummissjoni tkun tista' tappoġġa lill-Istati Membri fit-tfassil tal-programmi ta' Liżbona tagħhom, u se twaqqaf l-istrutturi meħtieġa biex tħaffef dan il-proċess. Tkun tista' tevalwa l-miri u l-miżuri proposti mill-Istati Membri, tiġbed l-attenzjoni lejn id-diffikultajiet bażiċi u tuża r-rapport strateġiku annwali tagħha sabiex tiżgura li l-Unjoni tibqa' miexja kif suppost f'din it-triq. Flimkien ma' dan, tkun tista' tuża l-poteri tagħha skond it-Trattat sabiex tiżgura t-traspożizzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni, u li jitwettqu l-impenji ta' Liżbona li jkunu ħadu l-Istati Membri. |

L-Imsieħba Soċjali għandu jkollhom rwol speċjali. | Ir-rwol ta' l-imsieħba soċjali wkoll ikun vitali. L-appoġġ tagħhom se jkun kruċjali f'oqsma bħall-miżuri attivi fis-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni matul il-ħajja jew il-ħsieb bil-quddiem għar-ristrutturar fis-setturi industrijali. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tistedinhom ifasslu l-programmi ta' Liżbona tagħhom għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi, mifruxin fuq għadd ta' snin, billi jużaw is-setgħat li jingħatawlhom mit-Trattat. Is-Samit Tripartitiku regolari għandu jiġi ddedikat għall-evalwazzjoni tal-progress li jkun sar u għall-iskambju ta' l-aħjar prassi fost l-Istati Membri. Il-ħidma bi sħab għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi hija, għalhekk, għal kollox konsistenti ma' l-ambizzjonijiet tas-sħubija għall-bidla li adottaw l-imsieħba soċjali fis-Samit Tripartitiku ta' Marzu 2004. |

Din il-fażi l-ġdida ta' 3 snin tibda fl-2005. | Din il-fażi l-ġdida ta' 3 snin tkun tista' titnieda fl-2005, b'linji ta' gwida ġodda u aktar ġenerali għall-ekonomija u l-impjiegi, b'tali mod li l-Istati Membri jkunu jistgħu jfasslu l-pjanijiet nazzjonali ta' Liżbona tagħhom skond il-qagħda li fiha jkunu jinsabu. Reviżjoni tkun tista' terġa' sseħħ fl-2008. Qed tiġi ppubblikata separatament deskrizzjoni ddettaljata tal-mod il-ġdid ta' ħidma fl-iggvernar. |

Dan jagħti struttura lill-ħidma tagħna bi sħab u jiżgura li l-bidla sseħħ. | Biex niġbru kollox fil-qosor, il-proposti biex niżguraw li l-ħidma tagħna bi sħab tagħti l-frott huma msejsa fuq l-attribuzzjoni ċara tar-responsabbiltajiet, b'tali mod li kull settur ikun jista' jieħu pussess ta' l-azzjonijiet kollha li jaqgħu fl-ambitu tar-responsabbiltà tiegħu. Dan il-mod il-ġdid ta' ħidma jwarrab il-ġungla li teżisti bħalissa fir-rigward ta' l-obbligi ta' rappurtaġġ. Fil-qofol tiegħu, ma jibqax jiffoka aktar fuq il-koordinament permezz ta' diskussjonijiet multi-laterali bejn il-25 Stat Membru u l-Kummissjoni, fuq temi individwali ta' politika (il-Metodu Miftuħ ta' Koordinament OMC). Minflok, se jkun hemm djalogu bilaterali fil-fond bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru dwar programm nazzjonali ta' azzjoni msejjes fuq l-impenn. Dan id-djalogu jseħħ fil-qafas ta' l-istrumenti tal-preżent, ibbażati fuq it-Trattat, għall-ikkoordinar tal-politika ekonomika u ta' l-impjiegi – Il-Linji ta' Gwida Wiesgħa dwar l-Ekonomija u dwar l-Impjiegi. |

...u jħallina naqtgħu l-frott tal-benefiċċji ta' l-azzjoni koerenti f'oqsma varji u fuq livelli differenti. | Fl-aħħarnett, dan il-mod ta' ħidma se jħallina naħsdu l-benefiċċji tas-sinerġija mill-ħidma tagħna bi sħab fuq il-livelli differenti, u jkompli jibni fuq il-komplentarjetà ma' u bejn l-Istati Membri. Per eżempju, l-Istati Membri se jkunu qed jikkonfermaw fil-programmi ta' Liżbona tagħhom il-miri nazzjonali rispettivi għall-infiq fuq l-R&D, u jsemmu l-miżuri li jkunu fi ħsiebhom iwettqu. Fuq il-livell Komunitarju, taħt is-seba' programm ta' qafas qed jiġi propost irduppjar fl-infiq fuq l-R&D, u hemm previst għadd ta' miżuri biex jiffaċilitaw l-infiq fuq l-R&D fl-Istati Membri. Fuq il-bażi tal-programmi nazzjonali ta' Liżbona, il-Kummissjoni għaldaqstant sejra tkun tista' tevalwa kull sena l-progress li jkun sar lejn l-ilħiq tal-mira ta' nfiq fuq l-R&D, għall-Unjoni kollha, ta' 3% tal-PGD, tressaq il-proposti meħtieġa għall-aġġustament fl-istrumenti tal-politika, tagħti r-reazzjonijiet tagħha lill-Istati Membri u, jekk jinqala' l-bżonn, tirrapporta dwar xi diffikultajiet serji lill-Kunsill Ewropew. |

Li n-nies jiġu mgħarrfa dwar Liżbona jkun pass importanti lejn il-ħolqien ta' mpenn fuq il-livelli kollha tal-gvern. |

Fuq kollox, jeħtieġ li n-nies jifhmu għaliex l-Istrateġija ta' Liżbona hija daqshekk importanti. | L-isfida li nikkonvinċu lin-nies dwar il-ħtieġa tar-riforma ma tingħelibx biss permezz ta' dan ir-Rapport, u lanqas bit-tnedija fil-Kunsill Ewropew ta' Marzu ta' qafas ta' ħidma bi sħab għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi. L-aġenda ambizzjuża ta' Liżbona għar-riforma trid timxi id f'id ma sforzi sabiex nispjegaw l-isfidi li qed naffrontaw. Irridu nikkonvinċu darba darbtejn lin-nies bil-ħtieġa tar-riforma, sabiex jiddakkar sens ta' l-urġenza u sabiex inkunu nistgħu nuru li qed noffru rispons – rispons distint u Ewropew. Imma se jkollna bżonn nagħmlu sforz ta' veru u fit-tul sabiex jirnexxilna nwasslu dan il-messaġġ. |

... u dan irid jiġi spjegat fuq il-livell ta' l-UE u fuq dak nazzjonali. | Dan l-isforz irid jinqasam bejn l-Istituzzjonijiet Ewropej. Biss, ir-responsabbiltà ewlenija tinsab fuq il-livell ta' kull Stat Membru, fejn il-messaġġi jistgħu jingħataw karattru lokali skond dak li jkun jikkonċerna lill-pajjiż u skond id-dibattitu nazzjonali. Dan irid jinvolvi lil kull min għandu sehem fis-suċċess ta' l-Ewropa – il-parlamenti nazzjonali, ir-reġjuni, l-ibliet u l-komunitajiet rurali, kif ukoll is-soċjetà ċivili. Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni se tkun qed tittratta din l-aġenda għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi bħala prijorità ċentrali matul il-mandat tagħha kollu. |

[1] Rapport mill-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Istrateġija ta' Liżbona, ppresedut minn Wim Kok, Novembru 2004. http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/group/index_en.html

[2] KUMM(2005)12, Għanijiet strateġiċi 2005-2009. Ewropa 2010: sħubija għat-tiġdid Ewropew – Ġid, solidarjetà u sigurtà.

[3] Ara "L-ispejjeż tan-Non-Liżbona. Dokument ta' temi", abboz ta' dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni.