52004PC0488

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li twaqqaf Programm tal-Komunità għax-Xogħol u s-Solidarjetà Soċjali - PROGRESS {SEC(2004) 936} /* KUMM/2004/0488 finali - COD 2004/0158 */


Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li twaqqaf Programm tal-Komunità għax-Xogħol u s-Solidarjetà Soċjali - PROGRESS {SEC(2004) 936}

(preżentata mill-Kummissjoni)

MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

1. Il-Kuntest

Il-Kunsill Ewropew ta' Lisbona kien qabel fuq mira strateġika għall-Unjoni biex din tibni ekonomija kompetittiva u bbażata fuq għerf dinamiku li tkun tista' ssostni t-tkabbir ekonomiku b'aktar impjiegi li jkunu aħjar u b'koeżjoni soċjali akbar. Bl-indirizzar dinamiku ta' l-isfidi marbuta mal-bidliet mgħaġġla fil-kundizzjonijiet kompetittivi internazzjonali, l-Aġenda tal-Politika Soċjali (SPA) hija l-mappa ta' l-Unjoni li trid issegwi fil-qasam tax-xogħol u dak soċjali bħala parti mill-Istrateġija ġenerali ta' Lisbona.

Fil-Komunikazzjoni tagħha "Nibnu l-Ġejjieni komuni tagħna - l-isfidi politiċi u l-mezzi ta' l-estmi ta' l-Unjoni mkabbra 2007-2013" [1], il-Kummissjoni identifikat l-implimentazzjoni ta' l-SPA bħala għodda importanti li tgħin fil-kompetittività għall-għan tat-tkabbir u x-xogħol tal-perspettivi finanzjarji ġodda. L-istess Komunikazzjoni ssejjaħ għal aktar tisħiħ ta' l-Aġenda tal-Politika Soċjali, biex ikunu ffaċċjati l-isfidi l-ġodda komuni għall-Istati Membri l-ġodda u biex tkun immaniġġjata l-bidla fil-kuntest tat-tkabbir, il-globalizzazzjoni u t-tixjiħ demografiku.

[1] COM (2004) 101 finali

Biex jintlaħqu l-għanijiet ta' Lisbona, l-Aġenda tal-Politika Soċjali tistrieħ fuq ġabra ta' strumenti, l-aktar il-leġislazzjoni, il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni (OMC), id-djalogu soċjali Ewropew, kif ukoll il-Fond Soċjali Ewropew u numru ta' għodod finanzjarji oħrajn li huma mmexxija direttament mill-Kummissjoni. Dan il-memorandum ta' spjegazzjoni jikkonċerna biss dawn l-għodod finanzjarji ta' l-aħħar u jirrifletti fuq l-isforzi li jkunu saru biex dawn ikunu razzjonalizzati.

2. Il-Ġustifikazzjoni ta' l-azzjoni

Il-Kummissjoni saħqet fuq l-importanza li tintuża r-reviżjoni ta' l-istrumenti legali għall-perspettivi finanzjarji li ġejjin biex jinħoloq moviment sostanzjali lejn sempliċità akbar. Kienu tqiesu wkoll b'mod serju l-għażliet l-oħrajn kollha.

Waħda mill-għażliet kienet li l-istrumenti finanzjarji li hemm bħalissa ma jkomplux iseħħu. Madankollu, livell għoli ta' xogħol u ħarsien soċjali, kundizzjonijiet imtejba tax-xogħol, anti-diskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-moviment ħieles tal-ħaddiema u d-djalogu soċjali huma għanijiet ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea kif inhuma stabbiliti fit-Trattat, li mingħajrhom l-għanijiet tal-politika ta' Lisbona żgur li ma jistgħux jintlaħqu.

Waqt li l-Istati Membri għandhom il-kompetenza ewlenija f'dawk l-oqsma, il-mezzi finanzjarji modesti jibqgħu meħtieġa fil-ġejjieni biex dawn ikunu jistgħu jappoġġjawhom għal ħafna raġunijiet:

* Il-mezzi finanzjarji jibqgħu meħtieġa biex jiżguraw implimentazzjoni koerenti ta' l-acquis preżenti, biex itjebu l-għerf u l-fehim tas-sitwazzjoni li tkun teżisti fl-Istati Membri u biex jappoġġjaw it-tmexxija 'l quddiem tad-drittijiet, il-moviment ħieles tal-ħaddiema, l-anti-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi.

* Il-fondi tal-Komunità biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta' l-OMC fix-xogħol u l-qasam soċjali għandhom ikomplu jagħmluha ta' katalista biex jitħaffu d-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' riforma mill-Istati Membri fis-suq tax-xogħol u l-politika soċjali tagħhom u dawn għandhom, fil-fatt, iwettqu żviluppi politiċi importanti b'mezzi finanzjarji li jkunu modesti.

* Ir-riżorsi finanzjarji tajbin huma importanti biex il-Kummissjoni tkun tista' tutilizza b'mod sħiħ il-ħila awtonoma tagħha bbażata fuq it-Trattat biex jitmexxa 'l quddiem id-djalogu soċjali fuq livell ta' l-UE skond l-Artikolu 138. Is-sħubija għall-bidla għandha rwol importanti biex jingħataw tweġibiet xierqa f'termini ta' bidla ta' kontroll u r-ristrutturar ekonomiku.

Bl-investiment tar-riżorsi b'dawk it-tliet modi, l-Unjoni tkun tista' tgħin b'mod attiv biex jintlaħqu l-għanijiet ta' Lisbona dwar il-kompetittività, aktar impjiegi u li jkunu aħjar u aktar koeżjoni soċjali.

3. L-Għażla ta' l-istrument

Biex is-sitwazzjoni preżenti tkun imħaffa u rrazzjonalizzata b'mod effettiv, waqt li jkunu qed jitqiesu l-proċeduri differenti tat-teħid ta' deċiżjoni, qed ikun propost li x-xogħol u l-ħidmiet tal-politika soċjali jiġu strutturati f'żewġ oqsma ewlenin, li kull wieħed minn dawn ikun jikkorrispondi għal linja waħda ta' bàġit waqt li kull wieħed ikun ibbażat fuq il-proċess tat-teħid ta' deċiżjoni tiegħu stess:

1. L-ewwel wieħed għandu jieħu l-forma ta' programm integrat għax-Xogħol u s-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS) li jkopri l-perjodu 2007 sa l-2013. Dan għandu jiġi adottat bis-saħħa tad-Deċiżjoni tal-Parlament u l-Kunsill hawn mehmuża. Dan il-programm jiġbor fih erba' Programmi ta' Azzjoni tal-Komunità speċifiċi li bħalissa jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta' l-aġenda tal-politika soċjali kif ukoll numru ta' linji ta' bàġit f'rabta mal-kundizzjonijiet tax-xogħol. L-allokazzjoni finanzjarja tiegħu se tlaħħaq is-628.8 miljun Euro matul dan il-perjodu.

2. It-tieni, li jġib l-isem "Is-Sosteniment tad-Djalogu soċjali, il-moviment ħieles tal-ħaddiema u studji u rapporti speċjali fil-qasam soċjali", se jkun ittrattat f'Komunikazzjoni separata minħabba li m'hi meħtieġa l-ebda deċiżjoni leġislattiva. Dan il-qasam ta' ħidma se jkopri n-nefqa bbażata fuq ir-regolamenti li jeżistu u s-setgħat awtonomi mogħtija lill-Kummissjoni bis-saħħa tat-Trattat kif ikkonfermat fl-art 49.2.ċ tar-regolament finanzjarju u fl-art 33.1 tar-regoli ta' l-implimentazzjoni tiegħu. Din it-tieni linja ta' bàġit se tlaħħaq l-479.9 miljun Euro matul il-perjodu 2007-2013.

Dan għandu x'jaqsam l-aktar ma' l-appoġġ finanzjarju biex jitmexxa 'l quddiem u jitħaffef id-djalogu soċjali fuq livell Ewropew. L-implikazzjoni ta' l-imsieħba soċjali fil-proċess leġislattiv hija obbligatorja skond l-Artikoli 138/139 tat-Trattat, u dawn għandhom sehem importanti ħafna fl-iżvilupp tat-tmexxija vera Ewropea. Għalhekk, il-Kummissjoni tkompli tinkuraġġixxi u tappoġġja s-sħubija u d-djalogu soċjali kemm fuq livell inter-settorjali kif ukoll fuq livell settorjali. Għal dan il-għan, din se tiffinanzja ħidmiet li jkunu marbuta man-negozjati, it-tagħrif, it-taħriġ u l-bini tal-ħila ta' min jieħu sehem, kif ukoll it-tixrid u t-tmexxija 'l quddiem tar-riżultati fuq il-livelli kollha.

Din se tappoġġja finanzjarjament ukoll ħidmiet marbuta ma' l-analiżi soċjali u l-moviment ħieles tal-ħaddiema, l-aktar in-network EURES kif imfisser fil-parti 2 tar-Regolament tal-Kunsill 1612/68 [2].

[2] EURES huwa network għall-kooperazzjoni bejn is-Servizzi tax-Xogħol ta' l-Istati Membri, l-imsieħba tagħhom u l-Kummissjoni biex jibdlu tagħrif dwar postijiet ta' xogħol vakanti u applikazzjonijiet tax-xogħol, l-istat u x-xejriet tas-suq tax-xogħol u l-kundizzjonijiet ta' l-għajxien u x-xogħol.

Għandhom ikunu previsiti 266.4 miljun Euro ieħor għall-perjodu 2007-2013 biex ikunu ffinanzjati ż-żewġ aġenziji li jaħdmu fil-qasam tax-xogħol u dak soċjali [3].

[3] Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tal-Ħajja fuq ix-Xogħol (Dublin) u l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (Bilbao). Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tar-Razziżmu u l-Ksenofobija (Vjenna) mhuwiex inkluż minħabba li dan se jinbidel mill-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali prevista taħt l-intestatura tal-bàġit nru. 3.

Fl-aħħarnett, waqt li wieħed jikkunsidra l-għanijiet ta' l-ugwaljanza ta' l-aġenda ta' Lisbona, u fuq il-bażi tal-ftehim politiku li ntlaħaq fil-Kunsill, il-Kunsill Ewropew esprima l-appoġġ tiegħu għat-twaqqif ta' Istitut Ewropew tal-Ġeneru u stieden lill-Kummissjoni biex tfassal proposta speċifika. Il-Kummissjoni qed tippjana li tadotta l-Proposta li tikkorrispondi qabel l-aħħar tas-sena u beħsiebha talloka 52.7 miljun Euro għal dan matul il-perjodu 2007-2013. It-twaqqif ta' l-istitut mhux se jkollu x'jaqsam ma' l-ebda estmi finanzjarji minħabba li dan l-ammont tnaqqas mill-programm PROGRESS. L-għan ewlieni ta' l-Istitut huwa li jagħti lill-Komunità u lill-Istati membri tagħha tagħrif u data oġġettivi, kredibbli u li tista' titqabbel fuq l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi biex jitwaqqfu miżuri f'dan il-qasam. Dan jaġixxi wkoll bħala katalista biex ikun żviluppat, analizzat u mxerred it-tagħrif kollu li jtejjeb l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi fl-Ewropa. L-għan preċiż tal-kompetenzi tiegħu se jkunu ddefiniti b'attenzjoni kbira fil-proposta msemmija fuq biex tkun evitata kull koinċiżjoni ma' istituti jew aġenziji oħrajn.

Biex tkun evitata kull koinċiżjoni bejn l-interventi koperti bil-programm propost, se jidħlu fis-seħħ bdil kooperattiv u mekkaniżmi ta' sinerġija.

4. L-Għanijiet tal-programm il-ġdid tal-Komunità

Kif issemmi fuq, parti waħda biss min-nefqa prevista għall-perjodu 2007-2013 għandha tkun ibbażata fuq deċiżjoni leġislattiva intermedja. Dan huwa l-għan tad-Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Parlament hawn mehmuża, li qed tpoġġi fis-seħħ il-Programm ġdid tal-Komunità għax-Xogħol u s-Solidarjetà Soċjali (PROGRESS).

L-għan ġenerali huwa t-tisħiħ tar-rwol ta' inizjattiva tal-Kummissjoni meta din tipproponi strateġiji ta' l-UE; l-implimentazzjoni u l-issuktar ta' l-għanijiet ta' l-UE u l-bidliet ta' dawn f'politika nazzjonali; it-traspożizzjoni u l-issuktar ta' l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-UE b'mod koerenti fl-Ewropea kollha; it-tmexxija 'l quddiem tal-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili.

L-Għanijiet ġenerali tal-programm ġew iddefiniti biex jindirizzaw dan l-għan ġenerali:

(1) Li jitjieb l-għerf u l-ftehim tas-sitwazzjoni li jkun hemm fl-Istati Membri (u f'pajjiżi oħra li jkunu qed jieħdu sehem) bl-analiżi, il-valutazzjoni u l-immonitorjar mill-qrib tal-politika;

(2) Li jkunu appoġġjati l-iżvilupp ta' l-għodod u l-metodi statistiċi kif ukoll l-indikaturi komuni fl-oqsma koperti mill-programm;

(3) Li jkunu appoġġjati u mmonitorjati l-implimentazzjoni tal-liġi ta' l-UE u l-għanijiet tal-politika fl-Istati Membri, kif ukoll li jkun mistħarreġ l-impatt tagħhom;

(4) Li jitmexxa 'l quddiem il-ħolqien ta' networks, it-tagħlim reċiproku, u l-identifikazzjoni u t-tixrid ta' prattika tajba fuq livell ta' UE;

(5) Li jissaħħaħ l-għarfien tal-partijiet interessati u tal-pubbliku ġenerali dwar il-politika ta' l-UE li tkun issuktata taħt kull waħda mill-5 taqsimiet;

(6) Li titwessa' l-ħila tan-networks ewlenin ta' l-UE biex imexxu 'l quddiem u jappoġġjaw il-politika ta' l-UE.

L-għanijiet stabbiliti għal kull taqsima fl-aħħar inbidlu f'għanijiet operazzjonali li jikkorrispondu għall-għamliet ta' appoġġ (ħidmiet analitiċi u ta' tagħlim reċiproku, ħidmiet ta' għarfien u tixtrid, appoġġ lill-partijiet ewlenin) li għandhom ikunu indirizzati f'kull dominju ta' politika. L-għanijiet operazzjonali se jikkorrispondu għall-ħtieġa biex jitwettqu azzjonijiet, li jkunu iffinanzjati fuq livell ta' Kummissjoni, biex dawn jilħqu uħud mill-atturi speċifiċi li jeħtieġ jaġixxu f'dan il-kuntest.

5. It-Taqsimiet previsti taħt il-Programm

Il-Programm se jinqasam f'5 taqsimiet li jikkorrispondu għall-5 oqsma ewlenin ta' ħidmiet:

(1) Ix-Xogħol

(2) Il-Ħarsien u l-inklużjoni soċjali

(3) Il-Kundizzjonijiet tax-xogħol

(4) L-Anti-diskriminazzjoni u d-diversità

(5) L-Ugwaljanza bejn is-sessi

It-Taqsima 1 se tappoġġja l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Ewropea dwar ix-Xogħol kif stipulat fit-Titolu tax-Xogħol tat-Trattat tal-KE (Artikoli 125 sa 130).

It-Taqsima 2 se tappoġġja l-implimentazzjoni tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni fil-qasam tal-ħarsien u l-inklużjoni soċjali skond l-Artikolu 137 kif emendat bit-Trattat ta' Nizza li jistabbilixxi rwol għall-Komunità biex din "tappoġġja u tikkumplementa l-ħidmiet ta' l-Istati Membri" f'sensiela ta' għanijiet li jkunu rilevanti għall-ħarsien soċjali, l-aktar "il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali" u "l-immodernizzar tas-sistemi tal-ħarsien soċjali".

It-Taqsima 3 se tappoġġja t-titjib ta' l-ambjent u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, inklużi s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol kif ikkontemplat fit-Trattat fl-Artikolu 137 (1) a) u b) tiegħu.

It-Taqsima 4 se tappoġġja l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju li ma jkunx hemm diskriminazzjoni minħabba raġunijiet razzjali jew etniċi, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali kif ikkontemplat fl-Artikolu 13 tat-Trattat. Barra minn hekk, din se tmexxi 'l quddiem it-taqsim ewlieni ta' l-anti-diskriminazzjoni fil-politika ta' l-UE kif ukoll il-benefiċċji tad-diversità.

It-Taqsima 5 se tappoġġja, min-naħa waħda, l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi u, mill-banda l-oħra, it-tqegħid aħjar tal-ġeneru fil-politika ta' l-UE, kif ikkontemplat fl-Artikoli 2, 3 2,13 u 141 tat-Trattat.

6. Il-Konsultazzjoni minn barra

Din ir-razzjonalizzazzjoni ppjanata tal-programmi u ta' l-istruttura tal-bàġit tax-xogħol u l-politika soċjali hija ta' interess dirett għall-partijiet interessati ewlenin. Diġà ġew organizzati konsultazzjonijiet ma' l-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet non-governattivi.

7. Il-Valutazzjoni ex-ante

Il-valutazzjoni ex-ante tal-programm hija mehmuża mal-proposta preżenti għal Deċiżjoni tal-Parlament u l-Kunsill. Din twettqet internament mit-taqsima tal-valutazzjoni tad-DĠ EMPL flimkien mat-taqsimiet kollha involuti fil-proċess biex jissawwar il-programm.

Ir-riżultati tal-valutazzjoni li huma disponibbli juru kemm huma xierqa l-azzjonijiet differenti appoġġjati biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fl-Aġenda tal-Politika Soċjali. S'issa diġà ġew ivvalutati diversi avviċinamenti ġodda. Ir-riżultati tal-valutazzjoni li huma ppubblikati jidhru fl-Anness 1 tal-valutazzjoni ex-ante.

8. Semplifikazzjoni

L-avviċinament propost se jgħin fl-għan ewlieni li jiġu mħaffa l-istrumenti kemm f'termini legali kif ukoll ta' tmexxija u li tissawwar l-istruttura ta' l-estmi. Dan se jżid ukoll il-koerenza u l-konsistenza waqt li jevita li jkun hemm duplikazzjoni ta' l-istrumenti. Waqt li riżorsi umani oħra se jkunu meħtieġa biex ikunu jistgħu jlaħħqu mat-tkabbir li jsir fil-ġejjieni, allokazzjoni aħjar tar-riżorsi umani tinkiseb billi jintemmu kompletament linji iżgħar ta' estmi (li huma konsum ta' riżorsi umani) u jinġabru flimkien programmi eżistenti fi programm wieħed, koerenti u msawwar. Dan iwassal f'aktar proporzjonalità bejn l-ammont tan-nefqa u l-ispiża amministrattiva biex dan ikun jista' jitmexxa.

L-avviċinament propost se jwassal ukoll fi tnaqqis fin-numru ta' linji tal-bàġit (l-aġenziji mhumiex inklużi), li jitmexxew direttament mill-Kummissjoni fil-qasam tax-xogħol u dak soċjali, minn 28 għal 2. Deċiżjoni waħda tista' tibdel il-ġabra ta' deċiżjonijiet li hemm bħalissa. Dan iħaffef sew il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet. Barra milli jnaqqas sostanzjalment in-numru tal-linji tal-bàġit, ir-razzjonalizzazzjoni tinkiseb ukoll billi jitnaqqas u jkun armonizzat l-għan ta' l-erba' Programmi ta' Azzjoni tal-Komunità li hemm bħalissa. Fl-implimentazzjoni tal-Programm, il-Kummissjoni se tkun megħjuna minn Kumitat wieħed tal-Programm, minflok erbgħa.

Mir-razzjonalizzazzjoni proposta se jgawdi ukoll l-utent aħħari għaliex din iżżid il-viżibbiltà, iċ-ċarezza u l-koerenza ta' dawn l-istrumenti. Dawk li jistgħu igawdu se jsibuha eħfef biex japplikaw għall-fondi taħt it-taqsimiet differenti tal-Programm il-ġdid; dan grazzi għall-avviċinament standardizzat u d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni armonizzati. Hekk kif proġett wieħed jista' jaħdem lejn l-għanijiet ta' aktar minn taqsima waħda tal-programm, dan jipprovdi wkoll lill-utent aħħari "bi strument wieħed li bih jagħmel kollox".

9. Spjegazzjoni dettaljata skond kull artikolu

Id-Deċiżjoni fiha 20 artikolu.

Artikolu 1 iwaqqaf il-programm PROGRESS.

Artikolu 2 jiddefinixxi l-għanijiet ġenerali tiegħu, li huma komuni għall-5 taqsimiet.

Artikolu 3 jippreżenta l-istruttura ġenerali tal-programm li hija maqsuma f'5 taqsimiet li jikkorrispondu għall-5 oqsma ewlenin ta' ħidma.

Artikoli 4 sa 8 jippreżentaw, għal kull taqsima tal-programm, lista ta' għanijiet operazzjonali.

Artikolu 9 jiddefinixxi l-għamliet differenti ta' azzjoni previsti taħt il-programm biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 4 sa 8.

Artikolu 10 jagħti lista ta' l-atturi potenzjali tal-programm.

Artikolu 11 jiddefinixxi l-metodi differenti ta' l-applikazzjoni għall-appoġġ li għandu jintuża mill-atturi msemmija fl-Artikolu 10.

Artikolu 12 jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tal-programm u l-aktar ir-rwol tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 13.

Artikolu 13 jipprevjeni li l-Kummissjoni se tkun megħjuna minn Kumitat tat-tmexxija/konsultattiv biex jimplimenta l-Programm.

Artikolu 14 jipprevjeni l-kooperazzjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 13 ma' kumitati rilevanti oħrajn li jew ikunu qed jimmonitorjaw programmi oħrajn jew li jkunu marbuta ma' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fil-qafas tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni.

Artikolu 15 jesprimi l-ħtieġa biex tkun ikkoordinata u żgurata l-kumplementarjetà ta' l-azzjonijiet li jkunu ġew iffinanzjati taħt dan il-Programm ma' azzjonijiet oħrajn ta' l-UE mhux biss fil-qasam tax-xogħol u dak soċjali, iżda wkoll f'oqsma li jista' jkollhom għanijiet komuni (edukazzjoni , kultura, ġustizzja u affarijiet interni...).

Artikolu 16 jippermetti l-parteċipazzjoni ta' Stati li mhumiex Membri ta' l-UE f'dan il-programmm, l-aktar dawk taż-ŻEE/EFTA, pajjiżi kandidati assoċjati ma' l-UE, kif ukoll il-pajjiżi Balkaniċi tal-punent li huma mdaħħla fil-proċess ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni.

Artikolu 17 jistabbilixxi l-ammont finanzjarju ġenerali disponibbli għal perjodu ta' programmazzjoni ta' 7 snin. Dan jipprevjeni wkoll perċentaġġ minimu li għandu jiġi allokat għat-taqsimiet differenti tal-programm.

Artikolu 18 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li għandhom jitħarsu biex ikun żgurat il-ħarsien ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet matul l-implimentazzjoni tal-Programm.

Artikolu 19 jipprevjeni l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u valutazzjoni li għandhom jitħaddmu biex jiżguraw implimentazzjoni tajba u effettiva tal-programm.

Artikolu 20 jistabbilixxi l-kundizzjoni li taħtha d-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ.

2004/0158 (COD)

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li twaqqaf Programm tal-Komunità għax-Xogħol u s-Solidarjetà Soċjali - PROGRESS

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea, u l-aktar l-Artikoli 13(2), 129, 137(2) a) miġjuba fih,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [4],

[4] ĠU C , , p. .

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [5],

[5] ĠU C , , p. .

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni [6],

[6] ĠU C , , p. .

Billi:

(1) Il-Kunsill Ewropew ta' Lisbona tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000 inkorpora, bħala intrinsika għall-istrateġija ġenerali ta' l-Unjoni, il-promozzjoni tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali biex dan jilħaq l-għan strateġiku tiegħu għall-għaxar snin li jmiss li din issir l-aktar ekonomija kompetittiva fid-dinja li tkun ibbażata fuq għerf dinamiku, u li jkollha l-ħila twassal għal tkabbir ekonomiku sostenibbli b'aktar impjiegi li jkunu aħjar u b'koeżjoni soċjali akbar. Dan iwaqqaf għanijiet u miri ambizzjużi għall-UE biex din tikseb mill-ġdid il-kundizzjonijiet għal xogħol għal kulħadd, ittejjeb il-kwalità u l-produttività tax-xogħol, tmexxi 'l quddiem il-koeżjoni soċjali kif ukoll suq tax-xogħol inklussiv.

(2) Fi qbil ma' l-intenzjoni iddikjarata tal-Kummissjoni biex issaħħaħ u tirrazzjonalizza l-istrumenti ta' l-iffinanzjar ta' l-UE, din id-Deċiżjoni għandha twaqqaf Programm wieħed u msawwar li jwassal għall-kontinwazzjoni u l-iżvilupp tal-ħidmiet li kienu ngħataw bidu fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/750/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li twaqqaf programm ta' azzjoni tal-Komunità biex tkun miġġielda d-diskriminazzjoni (2001 sa 2006) [7], id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/51/KE ta' l-20 ta' Diċembru 2000 li twaqqaf Programm dwar l-istrateġija ta' qafas tal-Komunità fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi [8], kif ukoll id-Deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 50/2002/KE tas-7 ta' Diċembru 2001 li twaqqaf programm ta' azzjoni tal-Komunità biex jinkuraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri biex tkun miġġielda l-esklużjoni soċjali [9] u 1145/2002/KE ta' l-10 ta' Ġunju 2002 fuq il-miżuri ta' inċentivi tal-Komunità fil-qasam tax-xogħol [10], kif ukoll dawk il-ħidmiet meħuda fuq livell ta' Komunità b'rabta mal-kundizzjonijiet tax-xogħol.

[7] ĠU L 303, tat-2.12.2000, p. 23

[8] ĠU L 17, tad-19.11.2001, p. 22

[9] ĠU L 10, tat-12.1.2002, p. 1

[10] ĠU L 170, tad-29.6.2002, p. 1

(3) Il-Kunsill Straordinarju Ewropew fuq ix-Xogħol li kien iltaqa' fil-Lussemburgu fl-1997 kien ta bidu għall-Istrateġija Ewropea dwar ix-Xogħol, li tinkludi fiha l-koordinazzjoni tal-politika tax-xogħol ta' l-Istati Membri fuq il-bażi ta' linji gwida u rakkomandazzjonijiet dwar ix-xogħol li dwarhom kien hemm ftehim komuni. L-Istrateġija Ewropea dwar ix-Xogħol issa għandha r-rwol ewlieni fl-implimentazzjoni ta' l-għanijiet tax-xogħol u tas-suq tax-xogħol ta' l-Istrateġija ta' Lisbona.

(4) Il-Kunsill Ewropew ta' Lisbona kien temm li fl-Unjoni hemm numru ta' nies li għadhom jgħixu taħt il-livell tal-faqar u f'esklużjoni soċjali. Dan għalih mhuwiex aċċettabbli, u għalhekk jeħtieġ jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex isir impatt deċiżiv fuq il-qerda tal-faqar billi jitwaqqfu għanijiet adekwati. Dawn l-għanijiet kien hemm ftehim dwarhom fil-Kunsill Ewropew ta' Nizza tas-7, it-8 u d-9 ta' Diċembru 2000. Dan kien qabel ukoll li l-politika biex tkun miġġielda l-esklużjoni soċjali għandha tkun ibbażata fuq metodu miftuħ ta' koordinazzjoni li jkun jgħaqqad il-pjani ta' azzjoni nazzjonali u l-inizjattiva tal-Kummissjoni għall-kooperazzjoni.

(5) Il-bidla demografika tirrappreżenta sfida kbira għal perjodu twil għall-ħiliet tas-sistemi ta' ħarsien soċjali biex dawn joffru pensjonijiet adegwati u kura tas-saħħa għal żmien twil. Huwa importanti li titmexxa 'l quddiem politika li tista' tikseb kemm ħarsien soċjali tajjeb kif ukoll sostenibbiltà finanzjarja. Dan il-bilanċ jinkiseb skond il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni.

(6) Li jkunu żgurati standards minimi u t-titjib kostanti tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-UE huwa fattur ewlieni tal-politika soċjali Ewropea u dan jikkorrispondi għal għan ġenerali importanti ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Komunità għandha rwol importanti x'taqdi biex tappoġġja u tikkumplementa l-ħidmiet ta' l-Istati Membri fl-oqsma tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ħarsien tal-ħaddiema fejn il-kuntratt tax-xogħol tagħhom jintemm, it-tagħrif u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema, ir-rappreżentazzjoni u d-difiża kollettiva ta' l-interessi tal-ħaddiema u ta' min iħaddem.

(7) Li ma jkunx hemm diskriminazzjoni huwa prinċipju ewlieni fl-Unjoni Ewropea. L-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea jipprojbixxi d-diskriminazzjoni minħabba ħafna raġunijiet. Għandhom jiġu akkomodati l-fatturi speċifiċi ta' l-għamliet differenti ta' diskriminazzjoni. Għalhekk, il-ħtiġiet speċjali ta' nies b'diżabbiltà għandhom jitqiesu f'termini ta' aċċessibbiltà għall-ħidmiet u r-riżultati.

(8) Fuq il-bażi ta' l-Artikolu 13 tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea, il-Kunsill adotta d-Direttiva 2000/43 tad-29 ta' Ġunju 2000 li tħaddem il-prinċipju ta' trattament l-istess bejn il-persuni, irrispettivament mill-oriġini razzjali jew etnika. [11] Din tipprojbixxi d-diskriminazzjoni bbażata fuq oriġini razzjali jew etnika fuq, inter alia, ix-xogħol, it-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni, oġġetti u servizzi u ħarsien soċjali. Il-Kunsill kien adotta wkoll id-Direttiva 2000/78 tas-27 ta' Novembru 2000, li twaqqaf qafas ġenerali għal trattament l-istess fix-xogħol u l-okkupazzjoni, [12] li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fix-xogħol u l-okkupazzjoni minħabba reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età u orjentazzjoni sesswali.

[11] ĠU L 180, tad-19.7.2000, p. 22

[12] ĠU L 303, tat-2.12.2000, p. 16

(9) L-istess trattament għan-nisa u l-irġiel huwa prinċipju ewlieni tal-liġi tal-Komunità, u d-Direttivi u atti oħrajn adottati fuq il-bażi ta' dan il-prinċipju kellhom sehem kbir ħafna biex titjieb is-sitwazzjoni tan-nisa. L-esperjenza ta' azzjoni fuq livell ta' Komunità wriet li t-tmexxija 'l quddiem ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politika ta' l-UE u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fil-prattika jsejħu biex ikun hemm kumbinazzjoni ta' strumenti li jinvolvu l-leġislazzjoni, l-għodod ta' ffinanzjar u t-taqsim ewlieni li huma maħsuba biex isaħħu lil xulxin. Fi qbil mal-prinċipju tat-taqsim ewlieni tal-ġeneru, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għandha tiġi integrata fit-taqsimiet kollha tal-Programm.

(10) Minħabba li l-għanijiet ta' l-azzjoni proposta ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba l-ħtieġa għal bdil ta' tagħrif fuq livell ta' UE u t-tixrid ta' prattika tajba fl-Unjoni kollha, u għalhekk minħabba d-dimensjoni multilaterali ta' l-azzjonijiet u l-miżuri tal-Komunità dawn ikunu jistgħu jintlaħqu aħjar fuq livell ta' Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(11) Din id-Deċiżjoni twaqqaf qafas finanzjarju għal perjodu kollu tal-programm, li għandu jkun il-punt ewlieni ta' referenza għall-awtorità ta' l-estmi, fil-ħsieb tal-punt 33 tal-ftehim interistituzzjonali tas-6 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fuq id-dixxiplina tal-bàġit u t-tijib tal-proċedura tal-bàġit [13].

[13] ĠU C 172, tat-18.6.1999, p. 1

(12) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom ikunu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE li twaqqaf il-proċeduri għall-Kummissjoni biex din tkun tista' tħaddem is-setgħat mogħtija lilha [14].

[14] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ

Artikolu 1

Twaqqif tal-Programm

Din id-Deċiżjomi twaqqaf il-Programm tal-Komunità għax-Xogħol u s-Solidarjetà Soċjali, li jġib l-isem PROGRESS, biex jappoġġja finanzjarjament l-implimentazzjoni ta' l-għanijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-qasam tax-xogħol u l-affarijiet soċjali u b'hekk jgħin biex jinkisbu l-għanijiet ta' l-Istrateġija ta' Lisbona f'dawn l-oqsma. Dan għandu jdum mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

Artikolu 2

Għanijiet ġenerali tal-Programm

Il-programm preżenti irid jilħaq l-għanijiet ġenerali li ġejjin:

(1) li jtejjeb l-għerf u l-ftehim tas-sitwazzjoni li hemm fl-Istati Membri (u f'pajjiżi oħrajn li qed jieħdu sehem) bi stħarriġ, valutazzjoni u monitoraġġ mill-qrib tal-politika.

(2) li jappoġġja l-iżvilupp ta' l-għodod u l-metodi statistiċi u l-indikaturi komuni fl-oqsma koperti bil-programm.

(3) li jappoġġja u jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-liġi tal-Komunità u l-għanijiet tal-politika fl-Istati Membri u li jassessja l-impatt tagħhom.

(4) li jmexxi 'l quddiem il-ħolqien ta' networks, tagħlim reċiproku, u l-identifikazzjoni u t-tixrid ta' prattika tajba fuq livell ta' UE.

(5) li jsaħħaħ l-għarfien tal-partijiet interessati u tal-pubbliku ġenerali dwar il-politika ta' l-UE li tkun issuktata taħt kull waħda mill-5 taqsimiet.

(6) li jwessa' l-ħila tan-networks ewlenin ta' l-UE biex titmexxa 'l quddiem u tkun appoġġjata l-politika ta' l-UE.

Artikolu 3

Struttura tal-Programm

Il-programm għandu jinqasam fil-5 taqsimiet li ġejjin:

(1) Ix-Xogħol

(2) Il-Ħarsien u l-inklużjoni soċjali

(3) Il-Kundizzjonijiet tax-xogħol

(4) L-Antidiskriminazzjoni u d-diversità

(5) L-Ugwaljanza bejn is-sessi

Artikolu 4

TAQSIMA 1: Xogħol

It-Taqsima 1 għandha tappoġġja l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Ewropea dwar ix-Xogħol billi:

(1) Jitjieb il-fehim tas-sitwazzjoni tax-xogħol, l-aktar bi stħarriġ u studji u bl-iżvilupp ta' statistiċi u indikaturi.

(2) Tkun immonitorjata u ssir valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida u r-Rakkomandazzjonijiet Ewropej dwar ix-Xogħol u billi tiġi analizzata l-interazzjoni bejn l-Istrateġija Ewropea dwar ix-Xogħol u oqsma oħra ta' politika.

(3) Ikunu organizzati bdil fuq il-politika u l-proċessi, u li jitmexxa 'l quddiem it-tagħlim reċiproku fil-kuntest ta' l-Istrateġija Ewropea dwar ix-Xogħol.

(4) Ikun hemm għarfien, li jixxerred tagħrif u li jitmexxa 'l quddiem id-dibattitu fuq l-isfidi u l-politika tax-xogħol, inkluż fost ir-reġjuni u l-atturi lokali, l-imsieħba soċjali u partijiet interessati oħrajn.

Artikolu 5

TAQSIMA 2: Ħarsien u inklużjoni soċjali

It-Taqsima 2 għandha tappoġġja l-implimentazzjoni tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni fil-qasam tal-ħarsien u l-inklużjoni soċjali billi:

(1) Jitjieb il-fehim fuq suġġetti ta' faqar, politika ta' ħarsien u inklużjoni soċjali, l-aktar bi stħarriġ u studji u bl-iżvilupp ta' statistiċi u indikaturi.

(2) Tkun immonitorjata u ssir valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni fil-qasam tal-ħarsien u l-inklużjoni soċjali u billi tiġi analizzata l-interazzjoni ta' dan il-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni u oqsma oħra ta' politika.

(3) Ikunu organizzati bdil fuq il-politika u l-proċessi, u li jitmexxa 'l quddiem it-tagħlim reċiproku fil-kuntest ta' l-istrateġija tal-ħarsien u l-inklużjoni soċjali.

(4) Ikun hemm għarfien, li jixxerred tagħrif u li jitmexxa 'l quddiem id-dibattitu fuq l-isfidi ewlenin u punti ta' politika li tqajmu fil-kuntest tal-proċess ta' koordinazzjoni ta' l-UE fil-qasam tal-ħarsien u l-inklużjoni soċjali, inkluż fost l-NGO's, l-atturi reġjonali u lokali u partijiet interessati oħrajn.

(5) Tkun żviluppata l-ħila tan-networks ewlenin ta' l-UE biex jissuktaw l-għanijiet tal-politika ta' l-UE.

Artikolu 6

TAQSIMA 3: Kundizzjonijiet tax-xogħol

It-Taqsima 3 għandha tappoġġja t-titjib ta' l-ambjent u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, inklużi s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol billi:

(1) Jitjieb il-fehim tas-sitwazzjoni f'rabta mal-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-aktar bi stħarriġ u studji u l-iżvilupp ta' statistiċi u indikaturi, kif ukoll bl-assessjar ta' l-impatt tal-leġislazzjoni, il-politika u l-prattiċi eżistenti;

(2) Tappoġġja l-implimentazzjoni tal-liġi tax-xogħol ta' l-UE b'monitoraġġ rinfurzat, it-taħriġ tal-ħaddiema, l-iżvilupp tal-gwidi u l-ħolqien ta' networks fost entitajiet speċjalizzati;

(3) Ikun hemm bidu għal azzjonijiet ta' prevenzjoni u li titkattar il-kultura ta' prevenzjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà tax-xogħol;

(4) Ikun hemm għarfien, tixrid ta' tagħrif u li jitmexxa 'l quddiem id-dibattitu dwar l-isfidi ewlenin u punti ta' politika b'rabta mal-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Artikolu 7

TAQSIMA 4:Antidiskriminazzjoni u diversità

It-Taqsima 4 għandha tappoġġja l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju li ma jkunx hemm diskriminazzjoni u li jitmexxa 'l quddiem it-taqsim ewlieni tagħha fil-politika ta' l-UE billi:

(1) Jitjieb il-fehim tas-sitwazzjoni f'rabta mad-diskriminazzjoni l-aktar bi stħarriġ u studji u bl-iżvilupp ta' statistiċi u indikaturi kif ukoll bl-assessjar ta' l-impatt tal-leġislazzjoni, il-politika u l-prattiċi eżistenti;

(2) Tappoġġja l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-UE ta' kontra d-diskriminazzjoni billi jkun hemm monitoraġġ rinfurzat, it-taħriġ tal-ħaddiema bil-ħolqien ta' networks fost entitajiet speċjalizzati li għandhom x'jaqsmu ma' l-anti-diskriminazzjoni;

(3) Ikun hemm għarfien, it-tixrid ta' tagħrif u billi jitmexxa 'l quddiem id-dibattitu dwar l-isfidi ewlenin u punti ta' politika dwar id-diskriminazzjoni u t-taqsim ewlieni ta' l-anti-diskriminazzjoni fil-politika ta' l-UE;

(4) Tkun żviluppata l-ħila tan-networks ewlenin ta' l-UE biex ikunu ssuktati l-għanijiet tal-politika ta' l-UE;

Artikolu 8

TAQSIMA 5: Ugwaljanza bejn is-sessi

It-Taqsima 5 għandha tappoġġja l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi u li jitmexxa 'l quddiem it-taqsim ewlieni tal-ġeneru fil-politika ta' l-UE billi:

(1) Jitjieb il-fehim tas-sitwazzjoni f'rabta ma' punti li għandhom x'jaqsmu mal-ġeneru u t-taqsim ewlieni tal-ġeneru, l-aktar bi stħarriġ u studji u bl-iżvilupp ta' statistiċi u indikaturi, kif ukoll billi jkun assessjat l-impatt tal-leġislazzjoni, il-politika u l-prattiċi eżistenti;

(2) Tappoġġja l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-UE ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi billi jkun hemm monitoraġġ rinfurzat, it-taħriġ tal-ħaddiema u bil-ħolqien ta' networks fost entitajiet ta' ugwaljanza li jkunu speċjalizzati;

(3) Ikun hemm għarfien, it-tixrid ta' tagħrif u li jitmexxa 'l quddiem id-dibattitu fuq l-isfidi ewlenin u punti ta' politika f'rabta ma' l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-taqsim ewlieni tal-ġeneru;

(4) Tkun żviluppata l-ħila tan-networks ewlenin ta' l-UE biex ikunu ssuktati l-għanijiet tal-politika ta' l-UE.

Artikolu 9

Għamliet ta' azzjoni

1. Il-Programm għandu jiffinanzja l-għamliet ta' azzjonijiet li ġejjin:

(a) Attivitajiet analitiċi

- Il-ġbir, l-iżvilupp u t-tixrid ta' data u statistiċi

- L-iżvilupp u t-tixrid ta' metodoloġiji komuni u indikaturi/livelli

- It-twettiq ta' studji, analiżi u stħarriġ u t-tixrid tar-riżultati tagħhom

- It-twettiq ta' valutazzjonijiet u valutazzjonijiet ta' l-impatt u t-tixrid tar-riżultati tagħhom

- L-elaborazzjoni u l-pubblikazzjoni tal-gwidi u r-rapporti

(b) Attivitajiet ta' Tagħlim reċiproku, Għarfien u Tixrid

- L-identifikazzjoni ta' l-aħjar prattiċi u l-organizzazzjoni ta' l-analiżi tal-grupp b'laqgħat/diskussjonijiet/seminars fuq livell ta' l-UE jew nazzjonali

- L-organizzazzjoni ta' konferenzi/seminars tal-Presidenza

- L-organizzazzjoni ta' konferenzi/seminars biex ikunu appoġġjati l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-liġi u l-għanijiet tal-politika tal-Komunità

- L-organizzazzjoni ta' kampanji u attivitajiet ta' media

- Il-ġabra u l-pubblikazzjoni ta' materjali biex jixxerrdu t-tagħrif kif ukoll ir-riżultati tal-programm

(c) Appoġġ lill-atturi ewlenin

- Appoġġ għall-ispejjeż kurrenti tan-networks ewlenin ta' l-UE

- L-organizzazzjoni ta' gruppi ta' ħidma ta' l-uffiċjali nazzjonali biex jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-liġi ta' l-UE

- L-iffinanzjar ta' seminars ta' taħriġ indirizzati lil persuni li jipprattikaw il-liġi, uffiċjali ewlenin u atturi rilevanti oħrajn

- Il-ħolqien ta' networks fost entitajiet speċjalizzati fuq livell ta' l-UE

- L-iffinanzjar tan-networks ta' l-esperti

- L-iffinanzjar ta' osservatorji li jkunu ta' livell ta' l-UE

- Il-bdil ta' ħaddiema bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali

- Il-kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet internazzjonali

2. L-għamliet ta' azzjonijiet previsti taħt il-paragrafu (1) b għandu jkollhom dimensjoni b'saħħitha ta' l-UE, skala xierqa biex ikun żgurat valur miżjud ta' l-UE li jkun ta' veru u jitwettqu mill-awtoritajiet (sotto)nazzjonali, minn entitajiet speċjalizzati previsti taħt il-leġislazzjoni tal-Komunuità jew minn atturi li jitqiesu bħala l-esponenti ewlenin fil-qasam tagħhom.

Artikolu 10

Aċċess għall-programm

1. L-aċċess għal dan il-programm għandu jkun miftuħ għall-entitajiet pubbliċi u/jew privati kollha, atturi u istituzzjonijiet, l-aktar:

- Stati Membri;

- Servizzi pubbliċi tax-xogħol;

- Awtoritajiet lokali u reġjonali;

- Entitajiet speċjalizzati previsiti taħt il-leġislazzjoni tal-Komunità;

- Imsieħba soċjali;

- Organizzazzjonijiet mhux governattivi organizzati fuq livell ta' l-UE;

- Universitajiet u istituti ta' riċerka;

- Esperti fil-valutazzjoni

- Uffiċċji nazzjonali ta' l-istatistika;

- Il-mezzi ta' komunikazzjoni.

2. Il-Kummissjoni jista' jkollha aċċess dirett għall-programm safejn ikunu kkonċernati l-azzjonijiet previsiti taħt l-Artikolu 9, paragrafu 1 a) u b).

Artikolu 11

Metodu ta' l-applikazzjoni għall-appoġġ

L-għamliet ta' azzjonijiet msemmija fl-Artikolu 9 jistgħu jiġu ffinanzjati minn:

- kuntratt ta' servizz wara li tkun saret sejħa għall-offerti. Għall-kooperazzjoni ma' l-Uffiċċji nazzjonali ta' l-Istatistika, għandhom jgħoddu l-proċeduri ta' l-Eurostat.

- sussidju parzjali wara sejħa għal proposti. F'dan il-każ, il-ko-finanzjar ta' l-UE jista' ma jkunx aktar, bħala regola ġenerali, minn 80% tan-nefqa totali li tkun saret minn min jirċevi s-sussidju. Kull sussidju li jkun iktar minn dan il-livell stabbilit jista' jingħata biss taħt ċirkustanzi eċċezzjonali u wara skrutinju dettaljat.

L-għamla ta' azzjonijiet previsti taħt l-Artikolu 9 (1) b) tista' tiġi ssussidjata billi jkunu mwieġba talbiet għas-sussidji, per eżempju minn xi Stat Membru.

Artikolu 12

Dispożizzjonijiet ta' l-implimentazzjoni

1. Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni dwar il-materji li ġejjin għandhom ikunu adottati skond il-proċedura ta' tmexxija msemmija fl-Artikolu 13 2:

(a) il-linji gwida ġenerali għall-implimentazzjoni tal-programm;

(b) il-programm ta' ħidma għall-implimentazzjoni tal-programm;

(c) l-appoġġ finanzjarju li għandu jingħata mill-Komunità;

(d) il-bàġit ta' kull sena u l-firxa tal-fondi bejn it-taqsimiet differenti tal-programm;

(e) il-proċeduri għall-għażla ta' l-azzjonijiet li għandhom ikunu appoġġjati mill-Komunità u l-abbozz tal-lista ta' l-azzjonijiet li għandhom jirċievu dan l-appoġġ sottomessa mill-Kummissjoni;

2. Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni dwar il-materji l-oħrajn kollha għandhom jiġu adottati skond il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 13 3.

Artikolu 13

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jgħoddu.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xahrejn.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jgħoddu.

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Artikolu 14

Kooperazzjoni ma' kumitati oħrajn

1. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf ir-rabtiet meħtieġa mal-Kumitat tal-Ħarsien Soċjali u mal-Kumitat tax-Xogħol biex tiżgura li dawn ikunu mgħarrfa b'mod regolari u kif xieraq dwar l-implimentazzjoni tal-ħidmiet imsemmija f'din id-Deċiżjoni.

2. Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha twaqqaf kooperazzjoni regolari u strutturata bejn dan il-Kumitat u l-kumitati ta' monitoraġġ stabbiliti għal politika, strumenti u azzjonijiet rilevanti oħrajn.

Artikolu 15

Konsistenza u kumplementarjetà

1. Il-Kummissjoni għandha, flimkien ma' l-Istati Membri, tiżgura l-konsistenza ġenerali mal-politika, strumenti u azzjonijiet oħrajn ta' l-Unjoni u l-Komunità, l-aktar billi twaqqaf mekkaniżmi xierqa biex tikkoordina l-ħidmiet tal-programm ma' ħidmiet rilevanti li għandhom x'jaqsmu mar-riċerka, il-ġustizzja u l-affarijiet interni, il-kultura, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-politika dwar iż-żgħażagħ, u fl-oqsma tat-tkabbir u r-relazzjonijiet barranin tal-Komunità. Għandha tingħata attenzjoni speċjali għas-sinerġiji possibbli bejn il-programm preżenti u dawk fil-qasam ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm konsistenza u kumplementarjetà bejn l-azzjonijiet meħuda taħt il-programm u azzjonijiet oħra rilevanti ta' l-Unjoni u l-Komunità, l-aktar taħt il-Fondi Strutturati u speċjalment il-Fond Soċjali Ewropew.

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li n-nefqiet koperti u addebitati mill-programm ma jiġux addebitati lil xi strument finanzjarju ieħor tal-Komunità.

4. Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Kumitat msemmi fl-Artikolu 13 mgħarraf b'mod regolari dwar azzjonijiet oħra tal-Komunità li jkunu jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet ta' l-Istrateġija ta' Lisbona fil-qasam tax-xogħol u l-politika soċjali.

5. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-isforzi kollha possibbli biex jiżguraw li jkun hemm konsistenza u komplimentarjetà bejn il-ħidmiet taħt il-programm u dawk li jkunu saru fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali.

Artikolu 16

Parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi

Il-programm għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta':

* il-pajjiżi ta' l-EFTA/ŻEE skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Ftehim taż-ŻEE;

* il-pajjiżi kandidati assoċjati ma' l-UE, kif ukoll il-pajjiżi Balkaniċi tal-punent li huma inklużi fil-proċess ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni.

Artikolu 17

Iffinanzjar

1. Il-qafas finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-ħidmiet tal-Komunità msemmija f'din id-Deċiżjoni għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013 għandu jkun ta' 628.8 miljun Euro.

2. It-taqsim finanzjarju bejn it-taqsimiet differenti għandu jirrispetta l-aktar limiti baxxi li ġejjin:

>TABELPOSITION>

3. Massimu ta' 2% ta' l-għajnuna finanzjarja għanda tingħata għall-implimentazzjoni tal-programm biex ikopri, per eżempju, in-nefqa marbuta mat-tħaddim tal-Kumitat previst taħt l-Artikolu 13 jew il-valutazzjonijiet li għandhom isiru skond l-Artikolu 19.

4. L-approprijazzjonijiet ta' kull sena għandhom ikunu awtorizzati mill-awtorità ta' l-estmi fil-limiti tal-perspettivi finanzjarji.

5. Il-Kummissjoni tista' tagħmel rikors għal għajnuna teknika u/jew amminsitrattiva, għall-ġid reċiproku tal-Kummissjoni u tal-benefiċjarji, kif ukoll biex tappoġġja n-nefqa.

Artikolu 18

Ħarsien ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, meta jkunu implimentati azzjonijiet li jkunu ffinanzjati taħt id-deċiżjoni preżenti, l-interessi finanzjarji tal-Komunità jkunu mħarsa bl-applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kull ħidmiet illegali oħrajn, b'verifiki effettivi u bl-irkupru ta' l-ammonti li ma jkunux tħallsu kif suppost u, jekk jinstabu xi irregolaritajiet, b'penali li jkunu effettivi, ibbilanċjati u dissważivi, skond ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 u (Euratom, KE) Nru 2185/96, kif ukoll ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

2. Għall-azzjonijiet tal-Komunità li jkunu ffinanzjati taħt din id-deċiżjoni, il-kunċett ta' iregolarità msemmi fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 għandu jfisser kull ksur ta' dispożizzjoni tal-liġi tal-Komunità jew kull ksur ta' obbligu kuntrattwali li jkun ġej minn att jew ommissjoni minn operatur ekonomiku, li jkollu, jew jista' jkollu, l-effett li jippreġudika il-bàġit ġenerali tal-Komunitajiet jew il-bàġits immexxija minnhom, minħabba punt ta' nefqa mhux iġġustifikat.

3. Il-kuntratti u l-ftehim ma' pajjiżi terzi li jkunu qed jieħdu sehem, liema kuntratti jkunu ġejjin minn din id-deċiżjoni, għandhom jagħmlu spazju b'mod speċjali għas-superviżjoni u l-kontroll finanzjarju min-naħa tal-Kummissjoni (jew ta' kull rappreżentant awtorizzat minnha) kif ukoll għall-awditjar mill-Qorti ta' l-Awdituri, jekk meħtieġ fuq il-post.

Artikolu 19

Monitoraġġ u valutazzjoni

1. Biex ikun żgurat monitoraġġ regolari tal-programm u biex ikunu jistgħu jsiru l-orjentazzjonijiet mill-ġdid li jkunu meħtieġa, il-Kummissjoni għandha telabora rapporti ta' ħidma ta' kull sena u tibgħathom lill-Kumitat tal-programm isemmi fl-Artikolu 13.

2. Il-programm għandu jkun ukoll is-suġġett ta' valutazzjoni ta' nofs it-terminu fuq il-livell tat-taqsimiet differenti, b'ħarsa ġenerali lejn il-programm biex ikun jista' jitkejjel il-progress li jkun sar dwar l-impatt ta' l-għanijiet tal-programm u l-valur miżjud tiegħu ta' l-UE. Din il-valutazzjoni tista' tkun appoġġjata b'valutazzjonijiet oħrajn li jkunu qed isiru. Dawn għandhom isiru mill-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti barranin. Meta jkunu disponibbli, ir-riżultati ta' dawn għandhom ikunu rrappurtati fir-rapporti ta' ħidma msemmija fil-paragrafu 1.

3. Kull valutazzjoni ex-post li tkun tkopri l-programm kollu għandha ssir, sena wara li dan jintemm, mill-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti barranin, biex jitkejjel l-impatt ta' l-għanijiet tal-programm u l-valur miżjud tiegħu ta' l-UE. Din għandha tingħata lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussel,

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill

Il-President

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Employment and Social Affairs

Activit(y/ies): 0401 ; 0402 ; 0403 ; 0404 ; 0405

Title of action: Establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

Financial Perspectives 2007-2013 : Headings 1a

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR 660,5 million for commitment

2.2. Period of application:

1/1/2007 - 31/12/2013

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention)

EUR million (to three decimal places)

>TABELPOSITION>

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

X Proposal is compatible with next financial programming 2007-2013.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:

X Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows:

(NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

(EUR million to one decimal place)

>TABELPOSITION>

3. BUDGET CHARACTERISTICS

>TABELPOSITION>

4. LEGAL BASIS

Articles of the Treaty n° 13.2, 40, 129 and 137.1 a/b/j/k

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The European Union has an important role to play in the development of a modern, innovative and sustainable European Social Model with more and better jobs in an inclusive society based on equal opportunities. Article 2 of the Treaty states that the Community shall have as part of its tasks that of promoting a high level of employment and of social protection and the raising of the standard of living and quality of life throughout the Community and economic and social cohesion.

In order to achieve those objectives, the Framework Programme will address a number of problems have to be addressed:

(1) The Commission has to ensure that it has the necessary knowledge and understanding of the situation prevailing in the Member States in order to exercise its right of initiative;

(2) Effective policy coordination in the employment and social protection/inclusion areas requires the development of statistical tools and methods and common indicators;

(3) The Commission has to ensure that the EU law and policies objectives are implemented in a uniform way in the Member States and should be able to assess their impact;

(4) Effective policy coordination in the employment and social protection/inclusion areas requires the promotion of networking, mutual learning, identification and dissemination of good practice at EU level between institutional actors;

(5) There is a clear need to increase the awareness of the stakeholders and the general public about the EU policies pursued in the employment and social protection/inclusion areas;

(6) Similarly, there is a lack of capacity of the key EU networks to promote and support EU policies in the employment and social protection/inclusion areas.

The example of indicators and criteria for the evaluation are presented in the ex-ante evaluation.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

The DG EMPL multi-annual evaluation plan foresaw the ex-ante of the programmes mainly in 2005. The context described above implies carrying out the ex-ante evaluation at an early stage. This ex-ante evaluation has been performed internally by the DG EMPL evaluation unit in cooperation with all units concerned in the process of defining the programme.

5.1.2.1. Use of evaluation results and lessons from the past

In the context described above the evaluation results available show the appropriateness of the different actions supported to achieve the goals set in the Social Policy Agenda. Several innovative approaches have been evaluated. The evaluation results already published are presented in annex 1 Evaluation results and annex 2: list evaluation carried out. The exante evaluation pointed out the main ex-post and on-going results (p.3).

5.1.2.2 Support to the definition of objectives

A 'logic frame' derived from the evaluation of the programmes has helped to structure the definition of general, specific and operational objectives of the Framework programme.

The preparatory works have started just after the financial perspective decision. Internal working group have been set up with representatives of the units concerned, SPP and evaluation unit.

5.1.2.3 Recommendations

In addition to give a support in the design of the policy, the aims of the ex-ante evaluation was also to identify further actions needed to implement the new framework programme. Some recommendations related to the conclusions have been identified. They are presented in a synthetic table with the main conclusions. Further evaluation results will be reported and taken into account to implement the framework programme decision.

The main conclusions from the ex-ante evaluation have been summarised in a table with some corresponding recommendations. The evaluation report is annexed to the Commission Communication with the Proposal for the programme decision and the financial statement.

Conclusions

// Recommendations for implementation

Conclusion 1

- The approach is relevant and justified regarding the overall objectives;

- Actions supported are effective and need to be focused on activities that create the most EU added value

- There is an adequate level of efficiency with the current level of funding and it is necessary to merge the smaller budget lines (often created under the EU parliament pressures)

- The proposals to improve and simplify the delivery mechanisms are appropriate and it is necessary to take into account the human resources constrains.

Compared with the previous period of implementation, the main change introduced is the reinforcement on certain types of activities needed to ensure the Commission initiative role in promoting EU governance. //

No specific recommendation

Conclusion 2

The framework programme objectives have been designed to ensure a more explicit targeting on the instruments/strategy needed to implement the EU objectives. Specific objectives have been defined regarding the EU competencies fixed in the Treaty. The value added has been identified regarding those specific objectives. Operational objectives have been set-out and examples of related indicators provided.

The common framework for definition of objectives will significantly reinforce the internal / external coherence of the activities financed at the level of the Commission.

One of the main changes introduced compared with the 2001-2006 generation of programmes is to rationalise the interventions previously carried out under different budget lines into one single framework programme. That will allow more budgetary coherence.

Main stakeholders will be targeted taking into account the experience from the previous interventions. //

Attention should be devoted to ensuring that simplification does not create a lack of visibility for each policy field.

Conclusion 3

This programme decision bringing all the budget lines into the same framework will introduce much more coherence and complementarity in the delivery of the activities.

- The delivery mechanism have been examined in order to define them at an early stage but allowing flexibility needed to ensure concentration on the most needed actions.

- The monitoring and evaluation processes are defined to take into account the current experience with the Community action programmes. // In the implementation of the Decision, attention should be given to the definition of Framework guidelines and corresponding work programme and more specific definition of target operators and activities

Conclusion 4

In general the very specific nature of the framework programme intervention in the field of social policy will not create any duplication or risk of overlap.

Nevertheless, for closely linked interventions, exchanges and mutual learning effects will continue to be supported.

The programme decision has included a chapter on complementarity to ensure it is present ands foresees that it should be evaluated. //

Special attention will be devoted in avoiding overlap for action designated to be financed under the autonomous basis.

Conclusion 5

Cost effectiveness and EU value added have been fully integrated in the definition of the approach. They have been the central concepts used to rationalise the design of the intervention in the competencies of DG EMPL // No specific recommendation

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

Lessons from the available interim evaluations have been taken into consideration in the ex-ante evaluation.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

In order to achieve the general objectives described in point 5.1.1, it has been decided to establish a Framework programme split into 5 sections corresponding to specific objectives relating to 5 different areas of activities:

(5) Employment

Section 1 will support the implementation of the Treaty based European Employment Strategy

(6) Social protection and inclusion

Section 2 will support the implementation of the open method of coordination in the field of social protection and inclusion.

(7) Working conditions

Section 3 will support the improvement of the working environment and conditions including health and safety at work as enshrined in the Treaty.

(8) Antidiscrimination and diversity

Section 4 will support effective implementation of the principle of non-discrimination on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation as enshrined by the Treaty and promote the benefits of diversity. It will also promote anti-discrimination mainstreaming in EU policies.

(9) Gender equality

Section 5 will support the effective implementation of the principle of gender equality as enshrined in the Treaty and promote gender mainstreaming in EU policies.

Each of these specific objectives has then been further specified in operational objectives as mentioned in the Decision (see articles 4 to 9).

In order to achieve the respectively main, specific and operational objectives, the Decision establishing the Framework programme foresees a wide range of possible actions. They can be classified in 3 different types:

* Analytical and mutual learning activities :

This type of actions will cover the carrying out of studies, surveys, evaluations, peer reviews, the elaboration of guides and reports and the development of common methodologies and indicators.

* Awareness and Dissemination activities

This type of actions will cover among others the organisation of conferences in support to the implementation of Community law and policy objectives, media campaigns, events, training seminars...

* Support to main actors

This type of actions will cover the financing of key EU networks acting in at least one of the section of the Framework programme, the funding of networks of experts and institutional bodies, EU level observatories, training seminars for legal practitioners etc...

A detailed presentation of the practical actions foreseen under each section and their link with the operational objectives is included in the table under Point 6.2.

5.3 Methods of implementation

The above mentioned types of actions may be financed either by:

* a service contract following a call for tenders

* or a partial subsidy following a call for proposals. In this case, the EU co-financing may not exceed, as a general rule, 80 % of the total expenditure incurred by the recipient. Any subsidy in excess of this ceiling can only be granted under exceptional circumstances and after close scrutiny.

The Commission will implement this Framework programme and may have recourse to technical and/or administrative assistance to the mutual benefit of the Commission and of the beneficiaries, for example to finance outside expertise on a specific subject.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

6.1.1. Financial intervention

The envisaged breakdown, indicated below, shall be subject to modifications during the programming period following decisions from the Programme Committee. The minimum part for each section is indicated under the article 15 of the decision.

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>TABELPOSITION>

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

>TABELPOSITION>

The Programme's financial envelop can also cover expenditure relating to preparatory, follow-up, control, audit and evaluation activities which are directly necessary for the programme management and for the achievement of its objectives, in particular studies, meetings, information activities and publication, informatics networks aiming at exchanges of information as well as any other technical assistance expenditure to which the Commission can resort for the management of the programme.

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>TABELPOSITION>

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

>TABELPOSITION>

7.2. Overall financial impact of human resources

>TABELPOSITION>

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

>TABELPOSITION>

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) // 23,83 mioEUR

II. Duration of action // 7 years

III. Total cost of action (I x II) // 166,81 mioEUR

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

The allocation of posts will depend, on the one hand, on the internal organisation of the next Commission, and, on the other hand, on the possible reallocation of posts between services following the new financial perspectives.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The arrangements for monitoring are described in the article 19 of the decision proposal.

The impact of the operational objectives will be measured by their contribution to the implementation of each specific objective. The main factor to assess the success of the actions financed will be the EU value added they generated (see EU value added chapter 6 of ex-ante evaluation).

Indicators will be put in place to monitor the efficiency and the effectiveness of the implementation of the operational objectives. The output indicators are directly related to the specific activity carried out. They will be defined in terms of number of projects, main characteristic and cost.

The Framework programme will be monitored regularly in order to follow the implementation of the activities carried out under each section. Annual activity reports will be transmitted to the Framework programme Committee referred to in Article 13 of this Decision, in order to inform its members on the progress made and discuss the necessary reorientations.

Example of indicators and criteria for the evaluation are presented in the ex-ante evaluation.

>TABELPOSITION>

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

The arrangements for evaluation are described in the article 18 of the decision proposal.

The impact of specific objectives will depend on the effectiveness of their contribution to the implementation of the overall objective in Europe.

The nature of the programme objectives is qualitative. The type of effect created will be improvement of EU governance through better understanding, monitoring, exchange and dissemination of EU policy objectives. Most of those effects

The Framework programme will also be the subject of an on-going evaluation at the level of the different sections with an overview on the Framework programme in order to measure the progress made regarding the impact of the programme objectives and its EU added value. These evaluations will be carried out by the Commission with the assistance of external experts. When available, their results will be reported in the activity reports mentioned in paragraph 1.

An ex-post evaluation covering the whole Framework programme will be carried out, one year after it ends, by the Commission with the assistance of external experts. It shall be transmitted to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present decision are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations

(EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with Regulation (EC)

No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.

For the Community actions financed under this decision, the notion of irregularity referred to in Article 1, paragraph 2 of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustifiable item of expenditure.

Contracts and agreements as well as agreements with participating third countries resulting from this decision shall provide in particular for supervision and financial control by the Commission (or any representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-the-spot.