31.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

937


DEĊIŻJONI TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI, IMLAQQGĦIN FI ĦDAN IL-KUNSILL,

tat-30 ta' Novembru 2006

li tadatta d-Deċiżjoni 96/409/PESK dwar l-istabbiliment ta' dokument ta' l-ivvjaġġar ta' emerġenza, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Unjoni Ewropea

(2006/881/PESK)

IR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TA' L-ISTATI MEMBRI TA' L-UNJONI EWROPEA, IMLAQQGĦIN FIL-KUNSILL,

Billi:

Huwa meħtieġ li jsiru ċerti adattamenti għad-Deċiżjoni 96/409/PESK (1), sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Unjoni Ewropea,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 96/409/PESK għandha tiġi emendata kif ġej:

(a)

dan li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness I wara “PRÍLOHA I”:

“– ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I”;

(b)

dan li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness I wara “EURÓPSKA ÚNIA”:

“, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ”;

(ċ)

dan li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness I wara “CESTOVNÝ PREUKAZ”:

“, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU”;

(d)

dan li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness I wara “ÚDAJE”:

“ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR”;

(e)

dan li ġej għandu jiżdied ma' l-Anness I wara “(13) Pečiatka vydávajúceho”:

“(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до — през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването

(1) Numele (2) Prenumele (3) Data nașterii (4) Locul nașterii (5) Talia (6) Cetățenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o călătorie către — via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcționarului competent (13) Ștampila autorității emitente”;

(f)

Fl-Anness III, il-paragrafu 3, il-lista li tidher wara l-kliem “kif ġej” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Belġju

=

B

[OOOOO]

Bulgarija

=

BG

[OOOOO]

Repubblika Ċeka

=

CZ

[OOOOO]

Danimarka

=

DK

[OOOOO]

Ġermanja

=

D

[OOOOO]

Estonja

=

EE

[OOOOO]

Greċja

=

GR

[OOOOO]

Spanja

=

E

[OOOOO]

Franza

=

F

[OOOOO]

Irlanda

=

IRL

[OOOOO]

Italja

=

I

[OOOOO]

Ċipru

=

CY

[OOOOO]

Latvija

=

LV

[OOOOO]

Litwanja

=

LT

[OOOOO]

Lussemburgu

=

L

[OOOOO]

Ungerija

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Olanda

=

NL

[OOOOO]

Austrija

=

A

[OOOOO]

Polonja

=

PL

[OOOOO]

Portugall

=

P

[OOOOO]

Rumanija

=

RO

[OOOOO]

Slovenja

=

SI

[OOOOO]

Slovakkja

=

SK

[OOOOO]

Finlandja

=

FIN

[OOOOO]

Svezja

=

S

[OOOOO]

Renju Unit

=

UK

[OOOOO]”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ bla ħsara għal u fid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar l- Adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 30 ta’ Novembru 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

L. HYSSÄLÄ


(1)  ĠU L 168, 6.7.1996, p. 4. Deċiżjoni kif emendata bl-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003 (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33).