26.9.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 237/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1803

tat-13 ta’ Awwissu 2023

li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jeħtieġ li, għal kull sena finanzjarja li tibda fl-1 ta’ Jannar 2005 jew wara, kumpaniji elenkati fil-Borża rregolati bil-liġi ta’ Stat Membru jippreparaw il-kontijiet ikkonsolidati tagħhom f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà kif definit fl-Artikolu 2 ta’ dak ir-Regolament, li għandhom jiġu adottati permezz ta’ Regolament tal-Kummissjoni.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (2) adotta standards internazzjonali tal-kontabbiltà u interpretazzjonijiet relatati maħruġa jew adottati mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB, International Accounting Standards Board) sal-15 ta’ Ottubru 2008. Dan ir-Regolament ġie emendat biex jinkludi l-istandards u l-interpretazzjonijiet relatati maħruġa jew adottati mill-IASB u adottati mill-Kummissjoni sat-8 ta’ Settembru 2022 f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(3)

Fit-18 ta’ Mejju 2017, l-IASB ippubblika l-Istandard Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju (IFRS, International Financial Reporting Standard) 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni (“IFRS 17”), u fil-25 ta’ Ġunju 2020, emendi għal dak l-IFRS 17.

(4)

L-IFRS 17 jipprovdi approċċ komprensiv għall-kontabbiltà tal-kuntratti tal-assigurazzjoni. L-objettiv tal-IFRS 17 huwa li jiżgura li, fir-rapporti finanzjarji tagħha, kumpanija tipprovdi informazzjoni rilevanti li tkun tirrappreżenta fedelment il-kuntratti tal-assigurazzjoni. Dik l-informazzjoni tipprovdi bażi solida għall-utenti tar-rapporti finanzjarji biex jivvalutaw l-effett li l-kuntratti tal-assigurazzjoni għandhom fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-kumpanija, il-prestazzjoni finanzjarja u l-flussi ta’ flus tal-kumpanija.

(5)

L-IFRS 17 japplika għal kuntratti tal-assigurazzjoni, kuntratti tar-riassigurazzjoni kif ukoll kuntratti ta’ investiment b’aspetti diskrezzjonarji tal-parteċipazzjoni. Fl-Unjoni hemm ħafna kuntratti differenti tal-assigurazzjoni tal-ħajja u tat-tfaddil tal-ħajja, u l-aħjar stima totali approssimattiva tal-obbligazzjonijiet tagħhom hija ta’ EUR 5,9 triljun (esklużi l-kuntratti marbuta ma’ unitajiet). F’diversi Stati Membri, xi wħud minn dawk il-kuntratti għandhom aspetti diretti u diskrezzjonali tal-parteċipazzjoni, li jippermettu l-kondiviżjoni tar-riskji u l-flussi ta’ flus bejn ġenerazzjonijiet differenti ta’ detenturi ta’ polza.

(6)

F’għadd ta’ Stati Membri, il-kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja huma ġestiti wkoll minn ġenerazzjoni għal oħra sabiex jimmitigaw l-iskopertura għar-riskji tar-rata tal-imgħax u tal-lonġevità u għandhom pula apposta ta’ assi sottostanti għall-obbligazzjoni tal-assigurazzjoni, iżda dawk il-kuntratti ma għandhomx aspetti diretti tal-parteċipazzjoni kif definit mill-IFRS 17. Meta jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u wara l-approvazzjoni mis-superviżuri tal-assigurazzjoni, uħud minn dawk il-kuntratti jistgħu japplikaw l-aġġustament ta’ korrispondenza għall-komputazzjoni tal-proporzjon tas-Solvibbiltà II tagħhom.

(7)

Il-parir tal-approvazzjoni tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group) ikkonkluda li l-IFRS 17 jissodisfa l-kriterji għall-adozzjoni stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002. Madankollu, l-EFRAG ma laħaqx kunsens dwar jekk ir-raggruppament ta’ kuntratti mutwalizzati interġenerazzjonalment u b’korrispondenza mal-fluss ta’ flus f’koorti annwali jissodisfax il-kriterji tal-approvazzjoni teknika, jew iwassalx għall-ben pubbliku Ewropew. Dan huwa konformi mal-fehmiet espressi mill-partijiet ikkonċernati dwar il-parir tal-approvazzjoni tal-EFRAG u mal-fehmiet tal-esperti tal-Istati Membri fil-Kumitat Regolatorju tal-Kontabbiltà.

(8)

Jenħtieġ li l-kumpaniji tal-Unjoni jkunu jistgħu japplikaw l-IFRS 17 kif maħruġ mill-IASB biex jiffaċilitaw l-elenkar f’pajjiżi terzi, jew biex jissodisfaw l-aspettattivi tal-investituri globali.

(9)

Madankollu, ir-rekwiżit ta’ koorti annwali bħala unità tal-kont għal gruppi ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni u investiment mhux dejjem jirrifletti l-mudell tan-negozju, u lanqas l-aspetti legali u kuntrattwali ta’ kuntratti mutwalizzati interġenerazzjonalment u b’korrispondenza mal-fluss ta’ flus imsemmija fil-premessi (5) u (6). Dawk il-kuntratti jirrappreżentaw aktar minn 70 % tat-total tal-obbligazzjonijiet tal-assigurazzjoni tal-ħajja fl-Unjoni. Ir-rekwiżit ta’ koorti annwali applikat għal kuntratti bħal dawn mhux dejjem ikollu bilanċ favorevoli bejn il-kostijiet u l-benefiċċji.

(10)

Fid-dawl tal-kuntest tas-suq tal-kapital globali tal-IFRS, jenħtieġ li d-devjazzjonijiet mill-IFRS ikunu limitati għal ċirkostanzi ta’ eċċezzjoni u b’kamp ta’ applikazzjoni dejjaq.

(11)

Għaldaqstant, minkejja d-definizzjoni ta’ grupp ta’ kuntratti tal-assigurazzjoni stabbilita fl-Appendiċi A tal-tal-IFRS 17 fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-kumpaniji tal-Unjoni jkollhom l-għażla li jeżentaw il-kuntratti mutwalizzati interġenerazzjonalment u b’korrispondenza mal-fluss ta’ flus mir-rekwiżit tal-koorti annwali tal-IFRS 17.

(12)

Jenħtieġ li l-investituri jkunu jistgħu jifhmu jekk kumpanija tkunx applikat l-eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ koorti annwali għal gruppi ta’ kuntratti. Għaldaqstant, jenħtieġ li kumpanija tiddivulga, f’konformità mal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabbiltà 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji, fin-noti tar-rapporti finanzjarji tagħha, l-użu tal-eżenzjoni bħala politika tal-kontabbiltà sinifikanti u tipprovdi informazzjoni spjegattiva oħra bħal għal liema portafolji applikat l-eżenzjoni. Jenħtieġ li dan ma jimplikax valutazzjoni kwantitattiva tal-impatt tal-użu tal-eżenzjoni fakultattiva mir-rekwiżit tal-koorti annwali.

(13)

Sal-31 ta’ Diċembru 2027, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrieżamina l-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-koorti annwali għal kuntratti mutwalizzati interġenerazzjonalment u b’korrispondenza mal-fluss ta’ flus, filwaqt li tqis ir-rieżami ta’ wara l-implimentazzjoni mill-IASB tal-IFRS 17.

(14)

Id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi tad-data, u kwalunkwe dritt ieħor tal-proprjetà intellettwali fl-IFRS u l-interpretazzjonijiet relatati maħruġa mill-Kumitat tal-Interpretazzjonijiet Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju huma proprjetà tal-Fondazzjoni tal-IFRS. Għaldaqstant jenħtieġ li jiġi inkluż avviż dwar id-drittijiet tal-awtur fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(15)

Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 ġie emendat bosta drabi. Sabiex tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà, huwa xieraq, għal raġunijiet ta’ ċarezza u trasparenza, li dak ir-Regolament jiġi sostitwit. Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 jitħassar.

(16)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju tal-Kontabbiltà,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà stabbiliti fl-Anness huma adottati.

Artikolu 2

Kumpanija tista’ tagħżel li ma tapplikax ir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 22 tal-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni (“IFRS 17”) fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għal:

(a)

gruppi ta’ kuntratti tal-assigurazzjoni b’aspetti diretti tal-parteċipazzjoni u gruppi ta’ kuntratti ta’ investiment b’aspetti diskrezzjonali tal-parteċipazzjoni kif definit fl-Appendiċi A tal-IFRS 17 tal-Anness ta’ dan ir-Regolament, u bi flussi ta’ flus li jaffettwaw jew huma affettwati minn flussi ta’ flus lid-detenturi ta’ poloz ta’ kuntratti oħra kif stabbilit fil-paragrafi B67 u B68 tal-Appendiċi B tal-IFRS 17 fl-Anness ta’ dan ir-Regolament;

(b)

gruppi ta’ kuntratti tal-assigurazzjoni li huma ġestiti minn ġenerazzjoni għal oħra ta’ kuntratti u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 77b tad-Direttiva 2009/138/KE u li ġew approvati mill-awtoritajiet superviżorji għall-applikazzjoni tal-aġġustament ta’ korrispondenza.

Meta kumpanija ma tapplikax ir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 22 tal-IRS 17 fl-Anness ta’ dan ir-Regolament f’konformità mal-punt (a) jew (b), din għandha tiddivulga dan f’konformità mal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabbiltà 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji fin-noti bħala politika tal-kontabbiltà sinifikanti u tipprovdi informazzjoni spjegattiva oħra bħal għal liema portafolji l-kumpanija tkun applikat din l-eżenzjoni.

Artikolu 3

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-opzjoni stabbilita fl-Artikolu 2 sal-31 ta’ Diċembru 2027 u, fejn xieraq, tipproponi li temenda jew ittemm dik l-eżenzjoni.

Artikolu 4

Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 jitħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta’ Awwissu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta’ Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).


ANNESS

STANDARDS INTERNAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ

IAS 1

Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji

IAS 2

Inventarji

IAS 7

Rapporti tal-Flussi ta' Flus

IAS 8

Politika tal-Kontabbiltà, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabbiltà u Erruri

IAS 10

Eventi wara l-Perjodu ta' Rapportar

IAS 12

Taxxi fuq l-Introjtu

IAS 16

Proprjetà, Impjanti u Tagħmir

IAS 19

Benefiċċji tal-Impjegati

IAS 20

Kontabbiltà għal Għotjiet tal-Gvern u Divulgazzjoni ta' Assistenza mill-Gvern

IAS 21

L-Effetti tal-Bidliet fir-Rati tal-Kambju

IAS 23

Kostijiet tat-Teħid b'Self

IAS 24

Divulgazzjonijiet dwar Partijiet Relatati

IAS 26

Kontabbiltà u Rapportar minn Pjanijiet ta' Benefiċċji tal-Irtirar

IAS 27

Rapporti Finanzjarji Separati

IAS 28

Investimenti f'Kumpaniji Assoċjati u f'Impriżi Konġunti

IAS 29

Rapportar Finanzjarju f'Ekonomiji Iperinflazzjonarji

IAS 32

Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni

IAS 33

Qligħ għal Kull Sehem

IAS 34

Rapportar Finanzjarju Interim

IAS 36

Indeboliment tal-Assi

IAS 37

Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinenti

IAS 38

Assi Intanġibbli

IAS 39

Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl

IAS 40

Proprjetà għall-Investiment

IAS 41

Agrikoltura

IFRS 1

Adozzjoni għall-Ewwel Darba tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju

IFRS 2

Pagament Ibbażat fuq l-Ishma

IFRS 3

Kombinamenti ta' Negozji

IFRS 5

Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx

IFRS 6

Esplorazzjoni għal Riżorsi Minerali u l-Evalwazzjoni Tagħhom

IFRS 7

Strumenti Finanzjarji: Divulgazzjonijiet

IFRS 8

Segmenti Operatorji

IFRS 9

Strumenti Finanzjarji

IFRS 10

Rapporti Finanzjarji Konsolidati

IFRS 11

Arranġamenti Konġunti

IFRS 12

Divulgazzjoni ta' Interessi f'Entitajiet Oħra

IFRS 13

Kejl tal-Valur Ġust

IFRS 15

Dħul minn Kuntratti mal-Konsumaturi

IFRS 16

Lokazzjonijiet

IFRS 17

Kuntratti tal-Assigurazzjoni

IFRIC 1

Bidliet fl-Obbligazzjonijiet Eżistenti tad-Dekummissjonar, Restawr u Obbligazzjonijiet Simili

IFRIC 2

Ishma ta' Membri f'Entitajiet Kooperattivi u Strumenti Simili

IFRIC 5

Drittijiet għal Interessi li jirriżultaw minn Fondi għad-Dekummissjonar, Restawr u Riabilitazzjoni Ambjentali

IFRIC 6

Obbligazzjonijiet li jinħolqu minn Parteċipazzjoni f'Suq Speċifiku — Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku

IFRIC 7

Applikazzjoni tal-Approċċ tar-Rapportar mill-Ġdid taħt l-IAS 29 Rapportar Finanzjarju f'Ekonomiji Iperinflazzjonarji

IFRIC 10

Rapportar Finanzjarju Interim u Indeboliment

IFRIC 12

Arranġamenti għall-Konċessjoni ta' Servizz

IFRIC 14

IAS 19 — Il-Limitu fuq Assi ta' Benefiċċju Definit, Rekwiżiti ta' Finanzjament Minimu u l-Interazzjoni Tagħhom

IFRIC 16

Ħeġġijiet ta' Investiment Nett f'Operazzjoni Barranija

IFRIC 17

Distribuzzjonijiet ta' Assi Mhux Flus lis-Siiden

IFRIC 19

Eżawriment tal-Obbligazzjonijiet Finanzjarji permezz ta' Strument ta' Ekwità

IFRIC 20

Kostijiet tat-Tneżżigħ fil-Fażi tal-Produzzjoni ta' Minjiera tas-Superfiċe

IFRIC 21

Imposti

IFRIC 22

Tranżazzjonijiet f'Munita Barranija u Korrispettiv bil-Quddiem

IFRIC 23

Inċertezza dwar it-Trattamenti tat-Taxxa fuq l-Introjtu

SIC-7

Introduzzjoni tal-Euro

SIC-10

Assistenza mill-Gvern — L-Ebda Relazzjoni Speċifika mal-Attivitajiet tal-Operat

SIC-25

Taxxi fuq l-Introjtu— Bidliet fl-Istat tat-Taxxa ta' Entità jew l-Azzjonisti Tagħha

SIC-29

Arranġamenti għall-Konċessjoni ta' Servizz: Divulgazzjonijiet

SIC-32

Assi Intanġibbli— Kostijiet tas-Siti Web

Riproduzzjoni permessa fiż-Żona Ekonomika Ewropea. Id-drittijiet kollha eżistenti huma riżervati barra ż-ŻEE, bl-eċċezzjoni tad-dritt ta' kkupjar għall-użu personali jew għal skopijiet oħra ta' kummerċ ġust. Aktar tagħrif jista' jinkiseb mill-IASB fuq www.iasb.org

STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ 1

Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji

OBJETTIV

1

Dan l-Istandard jiddefinixxi l-bażi għall-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji għal skopijiet ġenerali, biex jassigura l-komparabbiltà kemm mar-rapporti finanzjarji ta’ perjodi preċedenti tal-entità kif ukoll ma’ rapporti finanzjarji ta’ entitajiet oħra. Jippreżenta r-rekwiżiti ġenerali għall-preżentazzjoni tar-rapporti finanzjarji, linji gwida għall-istruttura tagħhom u r-rekwiżiti minimi għall-kontenut tagħhom.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

2

Entità għandha tapplika dan l-Istandard għall-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji għal skopijiet ġenerali f’konformità mal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRSs).

3

IFRSs oħrajn jippreżentaw ir-rekwiżiti ta’ rikonoxximent, kejl u divulgazzjoni għal tranżazzjonijiet speċifiċi u eventi oħrajn.

4

Dan l-Istandard ma japplikax għall-istruttura u l-kontenut ta’ rapporti finanzjarji interim kondensati li jiġu ppreparati f’konformità mal-IAS 34 Rapportar Finanzjarju Interim. Madankollu, il-paragrafi 15–35 japplikaw għal tali rapporti finanzjarji. Dan l-Istandard japplika b’mod ugwali għall-entitajiet kollha, inklużi dawk li jippreżentaw rapporti finanzjarji konsolidati f’konformità mal-IFRS 10 Rapporti Finanzjarji Konsolidati u dawk li jippreżentaw rapporti finanzjarji separati f’konformità mal-IAS 27 Rapporti Finanzjarji Separati.

5

Dan l-Istandard juża terminoloġija li hija xierqa għal entitajiet li għandhom l-għan li jagħmlu l-profitt, inklużi entitajiet kummerċjali fis-settur pubbliku. Jekk entitajiet b’attivitajiet mingħajr skop ta’ qligħ fis-settur privat jew fis-settur pubbliku japplikaw dan l-Istandard, jista’ jkollhom bżonn jemendaw id-deskrizzjonijiet użati għal entrati f’linja partikulari fir-rapporti finanzjarji u għar-rapporti finanzjarji nfushom.

6

B’mod simili, entitajiet li ma għandhomx ekwità kif definit fl-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni (eż. xi fondi mutwi) u entitajiet li l-kapital azzjonarju tagħhom mhuwiex ekwità (eż. xi entitajiet kooperattivi) jista’ jkollhom bżonn jadattaw il-preżentazzjoni fir-rapporti finanzjarji tal-interessi tal-membri jew ta’ detenturi ta’ unitajiet.

DEFINIZZJONIJIET

7

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

 

Politiki tal-kontabbiltà huma definiti fil-paragrafu 5 tal-IAS 8 Politika tal-Kontabbiltà, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabbiltà u Erruri, u t-terminu jintuża f’dan l-Istandard bl-istess tifsira.

 

Rapporti finanzjarji għal skop ġenerali (imsejħa rapporti finanzjarji) huma dawk li huma intenzjonati li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ utenti li mhumiex f’pożizzjoni li jeżiġu li entità tipprepara rapporti mfassla għall-ħtiġijiet ta’ informazzjoni partikulari tagħhom.

 

Imprattikabbli L-applikazzjoni ta’ rekwiżit hija imprattikabbli meta l-entità ma tkunx tista’ tapplikah wara li tkun għamlet kull sforz raġonevoli biex tagħmel hekk.

 

Standards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRSs) huma Standards u Interpretazzjonijiet adottati mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB). Dawn jinkludu:

(a)

Standards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju;

(b)

Standards Internazzjonali tal-Kontabbiltà;

(c)

Interpretazzjonijiet tal-IFRIC; u

(d)

Interpretazzjonijiet tal-SIC (1).

 

Materjali:

Informazzjoni tkun materjali jekk meta tiġi ommessa, tiġi ddikjarata ħażin jew tiġi oskurata tista’ b’mod raġonevoli tkun mistennija li tinfluwenza d-deċiżjonijiet li l-utenti primarji ta’ rapporti finanzjarji għal skop ġenerali jagħmlu abbażi ta’ dawk ir-rapporti, li jipprovdu informazzjoni finanzjarja dwar entità ta’ rapportar speċifika.

Il-materjalità tiddependi fuq in-natura jew id-daqs tal-informazzjoni, jew it-tnejn li huma. Entità tivvaluta jekk l-informazzjoni, kemm individwali jew inkella flimkien ma’ informazzjoni oħra, tkunx materjali fil-kuntest tar-rapporti finanzjarji tagħha fit-totalità tagħhom.

Informazzjoni tiġi oskurata jekk tiġi kkomunikata b’mod li jkollu effett simili fuq l-utenti primarji tar-rapporti finanzjarji daqslikieku dik l-informazzjoni ġiet ommessa jew ġiet iddikjarata ħażin. Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ ċirkustanzi li jistgħu jirriżultaw fl-oskurament ta’ informazzjoni materjali:

(a)

informazzjoni dwar entrata, tranżazzjoni jew event ieħor materjali tkun ġiet divulgata fir-rapporti finanzjarji iżda l-lingwaġġ użat ikun vag jew mhux ċar;

(b)

informazzjoni dwar entrata, tranżazzjoni jew event ieħor materjali tkun mifruxa fir-rapporti finanzjarji kollha;

(c)

entrati, tranżazzjonijiet jew eventi oħra li ma jkunux simili jiġu aggregati b’mod mhux xieraq;

(d)

elementi, tranżazzjonijiet jew eventi oħra li jkunu simili jkunu diżaggregati b’mod mhux xieraq; u

(e)

il-komprensibbiltà tar-rapporti finanzjarji tonqos b’riżultat li informazzjoni immaterjali taħbi informazzjoni materjali sal-punt li utent primarju ma jkunx jista’ jiddetermina liema informazzjoni hija materjali.

Il-valutazzjoni dwar jekk l-informazzjoni tistax b’mod raġonevoli tkun mistennija tinfluwenza d-deċiżjonijiet magħmula mill-utenti primarji ta’ rapporti finanzjarji għal skop ġenerali ta’ entità relatriċi speċifika teħtieġ li entità tikkunsidra l-karatteristiki ta’ dawk l-utenti filwaqt li tikkunsidra wkoll iċ-ċirkustanzi proprji tal-entità.

Ħafna investituri, mutwanti u kredituri oħra eżistenti u potenzjali ma jistgħux jirrikjedu lill-entitajiet relaturi jipprovdu informazzjoni direttament lilhom u jeħtiġilhom joqogħdu fuq rapporti finanzjarji għal skop ġenerali għal ħafna mill-informazzjoni finanzjarja li jeħtieġu. Konsegwentement, dawn huma l-utenti primarji li r-rapporti finanzjarji għal skop ġenerali huma diretti lilhom. Ir-rapporti finanzjarji jiġu ppreparati għal utenti li għandhom għarfien raġonevoli tal-attivitajiet kummerċjali u ekonomiċi u li jagħmlu rieżami u janalizzaw l-informazzjoni b’mod diliġenti. Xi drabi, anki utenti infurmati sew u diliġenti jista’ jkollhom bżonn ifittxu l-għajnuna ta’ konsulent biex jifhmu l-informazzjoni dwar fenomeni ekonomiċi kumplessi.

 

Noti jkun fihom informazzjoni barra dik ippreżentata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv, fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità u fir-rapport tal-flussi ta’ flus. In-noti jipprovdu deskrizzjonijiet narrattivi jew diżaggregazzjonijiet ta’ entrati ppreżentati f’dawk ir-rapporti u informazzjoni dwar entrati li ma jikkwalifikawx għal rikonoxximent f’dawk ir-rapporti.

 

Introjtu ieħor komprensiv jinkludi entrati ta’ introjtu u spiża (inklużi aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni) li ma jkunux rikonoxxuti fi profitt jew telf kif meħtieġ jew permess minn IFRSs oħrajn.

Il-komponenti ta’ introjtu ieħor komprensiv jinkludu:

(a)

bidliet fis-surplus ta’ rivalwazzjoni (ara l-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir u l-IAS 38 Assi Intanġibbli);

(b)

kejl mill-ġdid tal-pjanijiet ta’ benefiċċju definit (ara l-IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati);

(c)

qligħ u telf li jirriżulta mal-qlib tar-rapporti finanzjarji ta’ operazzjoni barranija (ara l-IAS 21 L-Effetti tal-Bidliet fir-Rati tal-Kambju);

(d)

qligħ u telf minn investimenti fi strumenti ta’ ekwità deżinjati fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv f’konformità mal-paragrafu 5.7.5 tal-IFRS 9 Strumenti Finanzjarji;

(da)

qligħ u telf fuq assi finanzjarji mkejla fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv f’konformità mal-paragrafu 4.1.2A tal-IFRS 9;

(e)

il-porzjon effettiv ta’ qligħ u telf fuq strumenti tal-iħħeġġjar f’ħeġġ tal-fluss ta’ flus u l-qligħ u telf fuq strumenti tal-iħħeġġjar li jiħħeġġjaw investimenti fi strumenti ta’ ekwità mkejla fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv f’konformità mal-paragrafu 5.7.5 tal-IFRS 9 (ara l-Kapitolu 6 tal-IFRS 9);

(f)

għal obbligazzjonijiet partikulari deżinjati fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, l-ammont tal-bidla fil-valur ġust li huwa attribwibbli għal bidliet fir-riskju ta’ kreditu tal-obbligazzjoni (ara l-paragrafu 5.7.7 tal-IFRS 9);

(g)

bidliet fil-valur tal-valur taż-żmien tal-opzjonijiet meta jiġi sseparat il-valur intrinsiku u l-valur taż-żmien ta’ kuntratt ta’ opzjoni u jiġu deżinjati bħala l-istrument tal-iħħeġġjar biss il-bidliet fil-valur intrinsiku (ara l-Kapitolu 6 tal-IFRS 9);

(h)

bidliet fil-valur tal-elementi forward tal-kuntratti forward meta jiġu sseparati l-element forward u l-element spot ta’ kuntratt forward u jiġu deżinjati bħal strument għall-iħħeġġjar biss dawk il-bidliet fl-element spot, u l-bidliet fil-valur tal-firxa bażi tal-munita barranija ta’ strument finanzjarju meta jiġi eskluż mid-deżinjazzjoni ta’ dak l-istrument finanzjarju bħala l-istrument għall-iħħeġġjar (ara l-Kapitolu 6 tal-IFRS 9);

(i)

introjtu u spejjeż finanzjarji tal-assigurazzjoni minn kuntratti maħruġa fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni esklużi mill-profitt jew telf meta l-introjtu jew l-ispejjeż finanzjarji tal-assigurazzjoni totali jiġu diżaggregati biex jinkludu ammont fil-profitt jew telf determinat minn allokazzjoni sistematika bl-applikazzjoni tal-paragrafu 88(b) tal-IFRS 17, jew minn ammont li jelimina l-ispariġġ kontabbilistiku mal-introjtu jew l-ispejjeż finanzjarji li jirriżultaw fuq l-entrati sottostanti, bl-applikazzjoni tal-paragrafu 89(b) tal-IFRS 17; u

(j)

introjtu jew spejjeż finanzjarji minn kuntratt ta’ riassigurazzjoni miżmuma esklużi mill-profitt jew telf meta l-introjtu jew l-ispejjeż finanzjarji tar-riassigurazzjoni totali jiġu diżaggregati biex jinkludu ammont fil-profitt jew telf determinat minn allokazzjoni sistematika bl-applikazzjoni tal-paragrafu 88(b) tal-IFRS 17.

 

Sidien huma detenturi ta’ strumenti kklassifikati bħala ekwità.

 

Profitt jew telf huwa t-total tal-introjtu mingħajr l-ispejjeż, esklużi l-komponenti ta’ introjtu ieħor komprensiv.

 

Aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni huma ammonti riklassifikati bħala profitt jew telf fil-perjodu kurrenti li kienu rikonoxxuti bħala introjtu ieħor komprensiv fil-perjodu kurrenti jew preċedenti.

 

Introjtu komprensiv totali huwa l-bidla fl-ekwità matul perjodu li tirriżulta minn tranżazzjonijiet u eventi oħrajn, minbarra dawk il-bidliet li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet mas-sidien fil-kapaċità tagħhom bħala sidien.

L-introjtu komprensiv totali jiġbor fih il-komponenti kollha ta’ “profitt jew telf” u ta’ “introjtu ieħor komprensiv”.

8

Għalkemm dan l-Istandard juża t-termini “introjtu ieħor komprensiv”, “profitt jew telf” u “introjtu komprensiv totali”, entità tista’ tuża termini oħrajn biex tiddeskrivi t-totali sakemm it-tifsira tkun ċara. Pereżempju, entità tista’ tuża t-terminu “introjtu nett” biex tiddeskrivi profitt jew telf.

8A

It-termini li ġejjin huma deskritti fl-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni u jintużaw f’dan l-Istandard fit-tifsira speċifikata fl-IAS 32:

(a)

strument finanzjarju puttable klassifikat bħala strument ta’ ekwità (deskritt fil-paragrafi 16A u 16B tal-IAS 32)

(b)

strument li jimponi obbligu fuq l-entità li tagħti lil parti oħra sehem pro rata tal-assi netti tal-entità biss mal-likwidazzjoni u huwa klassifikat bħala strument ta’ ekwità (deskritt fil-paragrafi 16C u 16D tal-IAS 32).

RAPPORTI FINANZJARJI

Skop tar-rapporti finanzjarji

9

Ir-rapporti finanzjarji huma rappreżentazzjoni strutturata tal-pożizzjoni finanzjarja u tal-prestazzjoni finanzjarja ta’ entità. L-objettiv tar-rapporti finanzjarji huwa li tingħata informazzjoni dwar il-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja u l-flussi ta’ flus ta’ entità li tkun utli għal firxa wiesgħa ta’ utenti fit-teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi tagħhom. Ir-rapporti finanzjarji juru wkoll ir-riżultati tad-dispensar tar-riżorsi li tħallew f’idejn il-maniġment. Biex jintlaħaq dan l-objettiv, ir-rapporti finanzjarji jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-elementi tal-entità:

(a)

assi;

(b)

obbligazzjonijiet;

(c)

ekwità;

(d)

introjtu u spejjeż, inklużi qligħ u telf;

(e)

kontribuzzjonijiet mis-sidien, u distribuzzjonijiet lilhom, fil-kapaċità tagħhom bħala sidien; u

(f)

flussi ta’ flus.

Din l-informazzjoni, flimkien ma’ informazzjoni oħra fin-noti, tgħin lill-utenti tar-rapporti finanzjarji biex jagħmlu previżjoni tal-flussi futuri ta’ flus għall-entità, u b’mod partikulari, tat-twaqqit u ċ-ċertezza li dawn iseħħu.

Sett komplet ta’ rapporti finanzjarji

10

Sett komplet ta’ rapporti finanzjarji jkun fih:

(a)

rapport tal-pożizzjoni finanzjarja fi tmiem il-perjodu;

(b)

rapport tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv għall-perjodu;

(c)

rapport tal-bidliet fl-ekwità għall-perjodu;

(d)

rapport tal-flussi ta’ flus għall-perjodu;

(e)

noti, li jinkludu informazzjoni materjali dwar il-politika tal-kontabbiltà u informazzjoni ta’ spjegazzjoni oħra;

(ea)

informazzjoni komparattiva fir-rigward tal-perjodu preċedenti kif speċifikat fil-paragrafi 38 u 38A; u

(f)

rapport tal-pożizzjoni finanzjarja fil-bidu tal-perjodu preċedenti li fih entità tapplika politika tal-kontabbiltà b’mod retrospettiv, jew tagħmel ridikjarazzjoni retrospettiva ta’ entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha, jew meta tirriklassifika entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha f’konformità mal-paragrafi 40A-40D.

Entità tista’ tuża titoli għar-rapporti li jkunu differenti minn dawk li jintużaw f’dan l-Istandard. Pereżempju, entità tista’ tuża t-titolu “rapport tal-introjtu komprensiv” minflok “rapport tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv”.

10A

Entità tista’ tippreżenta rapport tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv uniku, bil-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv ippreżentati f’żewġ taqsimiet. It-taqsimiet għandhom jiġu ppreżentati flimkien, bit-taqsima tal-profitt jew telf ippreżentata l-ewwel, segwita direttament mit-taqsima ta’ introjtu ieħor komprensiv. Entità tista’ tippreżenta t-taqsima tal-profitt jew telf f’rapport tal-profitt jew telf separat. F’dak il-każ, ir-rapport tal-profitt jew telf separat għandu jippreċedi immedjatament ir-rapport li jippreżenta l-introjtu komprensiv, li għandu jibda mill-profitt jew telf.

11

Entità għandha tippreżenta bi prominenza ugwali r-rapporti finanzjarji kollha f’sett komplet ta’ rapporti finanzjarji.

12

[Imħassar]

13

Diversi entitajiet jippreżentaw, barra r-rapporti finanzjarji, rieżami finanzjarju mill-maniġment li jiddeskrivi u jispjega l-karatteristiki ewlenin tal-prestazzjoni finanzjarja u tal-pożizzjoni finanzjarja tal-entità, u tal-inċertezzi ewlenin li tkun qed tiffaċċja. Rapport bħal dan jista’ jinkludi rieżami ta’:

(a)

il-fatturi u l-influwenzi prinċipali li jiddeterminaw il-prestazzjoni finanzjarja, inkluż il-bidliet fl-ambjent li fih topera l-entità, ir-rispons tal-entità għal dawk il-bidliet u għall-effetti tagħhom, u l-politika tal-entità dwar l-investiment biex iżżomm u ttejjeb il-prestazzjoni finanzjarja, inkluża l-politika tagħha dwar id-dividendi;

(b)

is-sorsi tal-entità għall-finanzjament u l-proporzjon li qed timmira għalih tal-obbligazzjonijiet fil-konfront tal-ekwità; u

(c)

ir-riżorsi tal-entità mhux rikonoxxuti fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja f’konformità mal-IFRSs.

14

Ħafna entitajiet jippreżentaw ukoll, barra r-rapporti finanzjarji, rapporti u rendikonti bħal rapporti ambjentali u rendikonti ta’ valur miżjud, partikularment f’industriji fejn il-fatturi ambjentali jkunu sinifikanti jew fejn l-impjegati jitqiesu bħala grupp ta’ utenti importanti. Rapporti u rendikonti ppreżentati barra r-rapporti finanzjarji huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRSs.

Karatteristiki ġenerali

Preżentazzjoni ġusta u konformità mal-IFRSs

15

Ir-rapporti finanzjarji għandhom jippreżentaw b’mod ġust il-pożizzjoni finanzjarja, ir-riżultati finanzjarji u l-flussi ta’ flus tal-entità. Preżentazzjoni ġusta teħtieġ rappreżentazzjoni leali tal-effetti tat-tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħra f’konformità mad-definizzjonijiet u l-kriterji tar-rikonoxximent għall-assi, l-obbligazzjonijiet, l-introjtu u l-ispejjeż imniżżla fil-Qafas Kunċettwali għar-Rapportar Finanzjarju (Qafas Kunċettwali). Huwa stmat li l-applikazzjoni tal-IFRSs, b’divulgazzjoni addizzjonali fejn meħtieġ, tirriżulta f’rapporti finanzjarji li jagħtu preżentazzjoni ġusta.

16

Entità li r-rapporti finanzjarji tagħha jkunu konformi mal-IFRSs għandha tagħmel dikjarazzjoni espliċita u bla riservi ta’ din il-konformità fin-noti. Entità ma għandhiex tiddeskrivi r-rapporti finanzjarji bħala li huma konformi mal-IFRSs sakemm ma jkunux konformi mar-rekwiżiti kollha tal-IFRSs.

17

Fi kważi ċ-ċirkustanzi kollha, entità tikseb preżentazzjoni ġusta meta tkun konformi mal-IFRSs applikabbli. Preżentazzjoni ġusta teħtieġ ukoll li entità:

(a)

tagħżel u tapplika politiki tal-kontabbiltà f’konformità mal-IAS 8 Politika tal-Kontabbiltà, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabbiltà u Erruri. L-IAS 8 jippreżenta ġerarkija ta’ gwida awtoritattiva għall-maniġment biex jikkunsidraha fl-assenza ta’ IFRS li speċifikament japplika għal xi entrata.

(b)

tippreżenta informazzjoni, inkluż politika tal-kontabbiltà, b’mod li tingħata informazzjoni rilevanti, affidabbli, komparabbli u komprensibbli.

(c)

tipprovdi divulgazzjonijiet addizzjonali fejn il-konformità mar-rekwiżiti speċifiċi fl-IFRSs ma tkunx biżżejjed biex tippermetti li l-utenti jifhmu l-impatt ta’ tranżazzjonijiet partikulari, jew ta’ eventi u kundizzjonijiet oħrajn, fuq il-pożizzjoni finanzjarja u l-prestazzjoni finanzjarja tal-entità.

18

Entità ma tistax tirrettifika politika tal-kontabbilità mhux xierqa billi tiddivulga l-politiki tal-kontabbiltà użati jew permezz ta’ noti jew materjal ta’ spjegazzjoni.

19

Fiċ-ċirkustanzi estremament rari fejn il-maniġment jikkonkludi li l-konformità ma’ rekwiżit ta’ IFRS tista’ tkun tant ta’ diżgwid li tkun tmur kontra l-objettiv tar-rapporti finanzjarji kif imniżżel fil-Qafas Kunċettwali, l-entità għandha tidderoga minn tali rekwiżit bil-mod kif stipulat fil-paragrafu 20 jekk il-qafas regolatorju rilevanti jitlob, jew jekk b'xi mod ieħor ma jipprojbixxix, tali deroga.

20

Meta entità tidderoga minn rekwiżit ta’ IFRS f’konformità mal-paragrafu 19, din għandha tiddivulga:

(a)

li l-maniġment ikun ikkonkluda li r-rapporti finanzjarji jippreżentaw b’mod ġust il-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja u l-flussi ta’ flus tal-entità;

(b)

li kienet konformi mal-IFRSs applikabbli, ħlief li dderogat minn rekwiżit partikulari biex tagħti preżentazzjoni ġusta;

(c)

it-titolu tal-IFRS li minnu l-entità tkun idderogat, in-natura tad-deroga, inkluż it-trattament li l-IFRS ikun jeħtieġ, ir-raġuni għaliex it-trattament jista’ jkun tant qarrieqi fiċ-ċirkustanzi li jkun konfliġġenti mal-objettiv tar-rapporti finanzjarji kif imniżżel fil-Qafas Kunċettwali, u t-trattament adottat; u

(d)

għal kull perjodu ppreżentat, l-effett finanzjarju tad-deroga fuq kull entrata fir-rapporti finanzjarji li kieku ġiet irrapportata f’konformità mar-rekwiżit.

21

Meta entità tkun idderogat minn rekwiżit ta’ IFRS f’perjodu preċedenti, u dik id-deroga taffettwa l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji għall-perjodu kurrenti, din għandha tagħmel id-divulgazzjonijiet stipulati fil-paragrafi 20(c) u (d).

22

Il-paragrafu 21 japplika, pereżempju, meta entità tkun idderogat f’perjodu preċedenti minn rekwiżit ta’ IFRS għall-kejl tal-assi jew l-obbligazzjonijiet u dik id-deroga taffettwa l-kejl tal-bidliet fl-assi u l-obbligazzjonijiet rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu kurrenti.

23

Fiċ-ċirkustanzi estremament rari fejn il-maniġment jikkonkludi li l-konformità ma’ rekwiżit ta’ IFRS tista’ tkun tant qarieqa li tkun f’kunflitt mal-objettiv tar-rapporti finanzjarji kif imniżżel fil-Qafas Kunċettwali, iżda l-qafas regolatorju rilevanti jipprojbixxi deroga mir-rekwiżit, l-entità għandha, sal-massimu possibbli, tnaqqas l-aspetti tal-konformità li huma meqjusa ta’ diżgwid billi tiddivulga:

(a)

it-titolu tal-IFRS inkwistjoni, in-natura tar-rekwiżit, u r-raġuni għaliex il-maniġment ikun ikkonkluda li l-konformità ma’ dak ir-rekwiżit tista’ tkun tant qarrieqa fiċ-ċirkustanzi li tkun f’kunflitt mal-objettiv tar-rapporti finanzjarji kif stipulati fil-Qafas Kunċettwali; u

(b)

għal kull perjodu ppreżentat, l-aġġustamenti f’kull entrata fir-rapporti finanzjarji li l-maniġment ikkonkluda li jkunu meħtieġa biex tinkiseb preżentazzjoni ġusta.

24

Għall-fini tal-paragrafi 19-23, entrata ta’ informazzjoni tkun f’kunflitt mal-objettiv tar-rapporti finanzjarji meta din ma tirrappreżentax b’mod leali t-tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħra li tgħid li tirrappreżenta, jew li jkun raġonevolment mistenni li tirrappreżenta, u konsegwentement, x’aktarx li tista’ tinfluwenza d-deċiżjonijiet ekonomiċi meħuda mill-utenti tar-rapporti finanzjarji. Meta jivvaluta jekk il-konformità ma’ rekwiżit speċifiku ta’ IFRS tistax tkun tant qarrieqa li tkun f’kunflitt mal-objettiv tar-rapporti finanzjarji kif stipulat fil-Qafas Kunċettwali, il-maniġment jikkunsidra:

(a)

għaliex l-objettiv tar-rapporti finanzjarji ma jinkisibx fiċ-ċirkustanzi partikulari; u

(b)

kif iċ-ċirkustanzi tal-entità jkunu differenti minn dawk ta’ entitajiet oħrajn li jikkonformaw mar-rekwiżit. Jekk entitajiet oħrajn f’ċirkustanzi simili jikkonformaw mar-rekwiżit, ikun hemm suppożizzjoni konfutabbli li l-konformità tal-entità mar-rekwiżit ma tkunx tant qarrieqa li tkun f’kunflitt mal-objettiv tar-rapporti finanzjarji kif stipulat fil-Qafas Kunċettwali.

Negozju avvjat

25

Meta jipprepara r-rapporti finanzjarji, il-maniġment għandu jagħmel valutazzjoni tal-kapaċità ta’ entità li tkompli bħala negozju avvjat. Entità għandha tipprepara rapporti finanzjarji fuq bażi ta’ negozju avvjat ħlief jekk il-maniġment għandu l-intenzjoni li jillikwida l-entità jew iwaqqaf in-negozju, jew ma jkollu l-ebda alternattiva realistika ħlief li jagħmel hekk. Meta l-maniġment ikun konxju, meta jkun qed jagħmel il-valutazzjoni tiegħu, ta’ inċertezzi materjali marbuta ma’ eventi jew kundizzjonijiet li jistgħu jixħtu dubji sinifikanti fuq il-ħila tal-entità li tkompli bħala negozju avvjat, l-entità għandha tiddivulga dawk l-inċertezzi. Meta entità ma tippreparax rapporti finanzjarji fuq bażi ta’ negozju avvjat, din għandha tiddivulga dak il-fatt, flimkien mal-bażi li fuqha ppreparat ir-rapporti finanzjarji u r-raġuni għaliex l-entità ma tkunx meqjusa bħala negozju avvjat.

26

Fil-valutazzjoni ta’ jekk il-preżunzjoni ta’ negozju avvjat hijiex xierqa, il-maniġment jikkunsidra l-informazzjoni kollha disponibbli dwar il-futur, li jkun tal-inqas, iżda mhux limitat għal, tnax-il xahar mit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar. Il-livell ta’ konsiderazzjoni jiddependi fuq il-fatti f’kull każ. Meta entità jkollha storja ta’ operazzjonijiet li jkunu ħallew profitt u aċċess immedjat għal riżorsi finanzjarji, l-entità tista’ tasal għal konklużjoni li l-kontabbiltà fuq il-bażi ta’ negozju avvjat hija xierqa, mingħajr ma tidħol f’analiżi dettaljata. F’każijiet oħra, il-maniġment jista’ jkollu jikkunsidra firxa wiesgħa ta’ fatturi marbuta mal-profitabbiltà kurrenti u mistennija, l-iskedi ta’ ripagament ta’ djun u sorsi potenzjali ta’ finanzjament alternattiv qabel ma jkun jista’ jikkonvinċi ruħu li l-bażi tan-negozju avvjat hija xierqa.

Kontabbiltà fuq il-bażi tad-dovuti

27

Entità għandha tipprepara r-rapporti finanzjarji tagħha, ħlief għall-informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus, billi tuża l-kontabbiltà fuq il-bażi tad-dovuti.

28

Meta tintuża l-kontabbiltà fuq il-bażi tad-dovuti, entità tirrikonoxxi l-entrati bħala assi, obbligazzjonijiet, ekwità, dħul u spejjeż (l-elementi tar-rapporti finanzjarji) meta dawn jissodisfaw id-definizzjonijiet u l-kriterji tar-rikonoxximent għal dawk l-elementi li hemm fil-Qafas Kunċettwali.

Materjalità u aggregazzjoni

29

Entità għandha tippreżenta separatament kull klassi materjali ta’ entrati simili. Entità għandha tippreżenta separatament entrati ta’ natura jew funzjoni mhux simili, ħlief jekk dawn ikunu immaterjali.

30

Ir-rapporti finanzjarji jirriżultaw mill-ipproċessar ta' għadd kbir ta' tranżazzjonijiet jew eventi oħrajn aggregati fi klassijiet skont in-natura jew il-funzjoni tagħhom. Il-fażi finali fil-proċess ta’ aggregazzjoni u klassifikazzjoni hija l-preżentazzjoni ta’ data kkondensata u kklassifikata, li tifforma l-entrati f’linja fir-rapporti finanzjarji. Jekk entrata f’linja ma tkunx individwalment materjali, din tkun aggregata ma’ entrati oħra f’dawk ir-rapporti jew fin-noti. Entrata li ma tkunx materjali biżżejjed biex tiġġustifika preżentazzjoni separata f’dawk ir-rapporti tista’ tiġġustifika preżentazzjoni separata fin-noti.

30A

Meta tapplika dan u IFRSs oħra, entità għandha tiddeċiedi, wara li tqis il-fatti u ċ-ċirkustanzi rilevanti kollha, kif taggrega l-informazzjoni fir-rapporti finanzjarji, inkluż in-noti. Entità ma għandhiex tnaqqas il-komprensibbiltà tar-rapporti finanzjarji tagħha billi toskura informazzjoni materjali b’informazzjoni immaterjali jew billi taggrega entrati materjali li għandhom natura jew funzjonijiet differenti.

31

Ċerti IFRSs jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fir-rapporti finanzjarji, li jinkludu n-noti. Entità ma għandhiex għalfejn tipprovdi divulgazzjoni speċifika meħtieġa minn IFRS jekk l-informazzjoni li tirriżulta minn dik id-divulgazzjoni ma tkunx materjali. Dan huwa l-każ anki jekk l-IFRS ikun fih lista ta’ rekwiżiti speċifiċi jew jiddeskrivihom bħala rekwiżiti minimi. Entità għandha tqis ukoll jekk tipprovdix divulgazzjonijiet addizzjonali fejn il-konformità mar-rekwiżiti speċifiċi tal-IFRSs ma tkunx biżżejjed biex tippermetti li l-utenti tar-rapporti finanzjarji jifhmu l-impatt ta’ tranżazzjonijiet partikulari, jew ta’ eventi u kundizzjonijiet oħrajn, fuq il-pożizzjoni finanzjarja u l-prestazzjoni finanzjarja tal-entità.

Tpaċija

32

Entità ma għandhiex tpaċi assi u obbligazzjonijiet jew introjtu u spejjeż, ħlief jekk meħtieġ jew permess minn IFRS.

33

Entità tirrapporta separatament kemm assi kif ukoll obbligazzjonijiet, u introjtu u spejjeż. Meta ssir tpaċija fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv jew f’dak tal-pożizzjoni finanzjarja, ħlief meta t-tpaċija tirrifletti s-sustanza tat-tranżazzjoni jew event ieħor, din ittellef mill-kapaċità tal-utenti kemm biex jifhmu t-tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħrajn li seħħew, kif ukoll biex jivvalutaw il-flussi futuri ta’ flus tal-entità. Meta l-kejl tal-assi jsir nett minn provvedimenti ta’ valwazzjoni — pereżempju, provvedimenti għall-obsolexxenza ta’ inventarji u provvedimenti għal djun dubjużi ta’ riċevibbli – dan mhux meqjus bħala tpaċija.

34

L-IFRS 15 Dħul minn Kuntratti mal-Konsumaturi jeħtieġ li entità tkejjel id-dħul minn kuntratti mal-konsumaturi fl-ammont ta' korrispettiv li għalih l-entità tistenna li tkun intitolata bi skambju għat-trasferiment tal-oġġetti jew tas-servizzi mwiegħda. Pereżempju, l-ammont ta’ dħul rikonoxxut jirrifletti kwalunkwe skont kummerċjali u ribassi tal-volum li tippermetti l-entità. Matul il-kors tal-attivitajiet normali tagħha, entità tagħmel tranżazzjonijiet oħrajn li ma jiġġenerawx dħul iżda li huma inċidentali għall-attivitajiet prinċipali ta’ ġenerazzjoni ta’ dħul. Entità tippreżenta r-riżultati ta’ dawn it-tranżazzjonijiet, meta din il-preżentazzjoni tirrifletti s-sustanza tat-tranżazzjoni jew event ieħor, billi tnaqqas mill-introjtu dawk l-ispejjeż marbuta mal-istess tranżazzjoni. Pereżempju:

(a)

entità tippreżenta l-qligħ u t-telf fuq id-disponiment ta' assi mhux kurrenti, inklużi investimenti u assi operatorji, billi tnaqqas mill-ammont ta' korrispettiv fuq id-disponiment l-ammont riportat tal-assi u l-ispejjeż tal-bejgħ relatati; u

(b)

entità tista’ tnaqqas in-nefqa marbuta ma’ provvediment li jkun rikonoxxut f’konformità mal-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti u mħallas lura skont arranġament kuntrattwali ma’ parti terza (pereżempju, ftehim ta’ garanzija ma’ fornitur), billi taqtgħu kontra r-rimborż relatat.

35

Barra minn dan, entità tippreżenta fuq bażi netta l-qligħ u t-telf li joriġina minn grupp ta’ tranżazzjonijiet simili, pereżempju, qligħ u telf mill-kambju jew qligħ u telf minn strumenti finanzjarji miżmuma għan-negozju. Madankollu, entità tippreżenta dan il-qligħ u telf separatament jekk ikun materjali.

Frekwenza tar-rapportar

36

Entità għandha tippreżenta sett komplet ta’ rapporti finanzjarji (inkluża informazzjoni komparattiva) mill-inqas darba f’sena. Meta entità tibdel it-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar tagħha u tippreżenta rapporti finanzjarji għal perjodu itwal jew iqsar minn sena, l-entità għandha tiddivulga, apparti l-perjodu kopert mir-rapporti finanzjarji:

(a)

ir-raġuni għaliex intuża perjodu itwal jew iqsar; u

(b)

il-fatt li l-ammonti ppreżentati fir-rapporti finanzjarji mhumiex komparabbli għalkollox.

37

Normalment, entità tipprepara rapporti finanzjarji konsistentement għal perjodu ta’ sena. Madankollu, għal raġunijiet prattiċi, xi entitajiet jippreferu jirrapportaw, pereżempju, għal perjodu ta’ 52 ġimgħa. Dan l-Istandard ma jipprekludix din il-prattika.

Informazzjoni komparattiva

Informazzjoni komparattiva minima

38

Ħlief meta l-IFRSs jippermettu jew jeħtieġu mod ieħor, entità għandha tippreżenta informazzjoni komparattiva fir-rigward tal-perjodu ta’ qabel għall-ammonti kollha rrapportati fir-rapporti finanzjarji tal-perjodu kurrenti. Entità għandha tinkludi informazzjoni komparattiva għall-informazzjoni narrattiva u deskrittiva jekk din tkun rilevanti għall-fehim tar-rapporti finanzjarji tal-perjodu kurrenti.

38A

Entità għandha tippreżenta, bħala minimu, żewġ rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja, żewġ rapporti tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv, żewġ rapporti separati tal-profitt jew telf (jekk ippreżentati), żewġ rapporti tal-flussi ta’ flus u żewġ rapporti tal-bidliet fl-ekwità, u noti relatati.

38B

F’ċerti każijiet, l-informazzjoni narrattiva pprovduta fir-rapporti finanzjarji għall-perjodu/i preċedenti tibqa’ rilevanti fil-perjodu kurrenti. Pereżempju, entità tiddivulga fil-perjodu kurrenti d-dettalji ta’ tilwima ġuridika, li l-eżitu tagħha kien inċert fi tmiem il-perjodu preċedenti u li għadha trid tiġi solvuta. L-utenti jistgħu jibbenefikaw mid-divulgazzjoni ta’ informazzjoni li l-inċertezza kienet teżisti fi tmiem il-perjodu preċedenti u mid-divulgazzjoni ta’ informazzjoni dwar il-passi li ttieħdu matul dak il-perjodu biex tiġi solvuta dik l-inċertezza.

Informazzjoni komparattiva addizzjonali

38C

Entità tista’ tippreżenta informazzjoni komparattiva minbarra r-rapporti finanzjarji komparattivi minimi meħtieġa mill-IFRSs, sakemm dik l-informazzjoni tkun ippreparata f’konformità mal-IFRSs. Din l-informazzjoni komparattiva tista’ tikkonsisti f’rapport wieħed jew aktar imsemmija fil-paragrafu 10, iżda ma għandhiex għalfejn tinkludi sett komplet ta’ rapporti finanzjarji. Meta dan ikun il-każ, l-entità għandha tippreżenta informazzjoni relatata f’nota għal dawk ir-rapporti addizzjonali.

38D

Pereżempju, entità tista’ tippreżenta t-tielet rapport tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv (u għaldaqstant tippreżenta l-perjodu kurrenti, il-perjodu preċedenti u perjodu komparattiv addizzjonali wieħed). Madankollu, l-entità mhijiex meħtieġa tippreżenta t-tielet rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, it-tielet rapport tal-flussi ta’ flus jew it-tielet rapport tal-bidliet fl-ekwità (jiġifieri rapport finanzjarju komparattiv addizzjonali). L-entità hija meħtieġa tippreżenta, fin-noti għar-rapporti finanzjarji, l-informazzjoni komparattiva relatata ma’ dak ir-rapport addizzjonali tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv.

39-40

[Imħassra]

Bidla fil-politika tal-kontabbiltà, ridikjarazzjoni retrospettiva jew riklassifikazzjoni

40A

Entità għandha tippreżenta t-tielet rapport tal-pożizzjoni finanzjarja fil-bidu tal-perjodu preċedenti apparti r-rapporti finanzjarji komparattivi minimi meħtieġa fil-paragrafu 38A jekk:

(a)

tapplika politika tal-kontabbiltà b'mod retrospettiv, tagħmel ridikjarazzjoni retrospettivi tal-entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha jew tirriklassifika entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha; u

(b)

l-applikazzjoni retrospettiva, ir-ridikjarazzjoni retrospettiva jew ir-riklassifikazzjoni jkollha effett materjali fuq l-informazzjoni fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja fil-bidu tal-perjodu preċedenti.

40B

Fiċ-ċirkustanzi deskritti fil-paragrafu 40A, entità għandha tippreżenta tliet rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja:

(a)

fit-tmiem tal-perjodu kurrenti;

(b)

fit-tmiem tal-perjodu preċedenti; u

(c)

fil-bidu tal-perjodu preċedenti.

40C

Meta entità tkun meħtieġa tippreżenta rapport addizzjonali tal-pożizzjoni finanzjarja f’konformità mal-paragrafu 40A, din trid tiddivulga l-informazzjoni meħtieġa mill-paragrafi 41-44 u l-IAS 8. Madankollu, ma għandhiex għalfejn tippreżenta n-noti relatati mar-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja tal-ftuħ fil-bidu tal-perjodu preċedenti.

40D

Id-data ta’ dak ir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għandha tkun fil-bidu tal-perjodu preċedenti irrispettivament minn jekk ir-rapporti finanzjarji ta’ entità jippreżentawx informazzjoni komparattiva għal perjodi aktar bikrin (kif permess fil-paragrafu 38C).

41

Jekk entità tibdel il-preżentazzjoni jew il-klassifikazzjoni tal-entrati fir-rapporti finanzjarji tagħha, din għandha tirriklassifika ammonti komparattivi, sakemm ir-riklassifikazzjoni ma tkunx imprattikabbli. Meta entità tirriklassifika ammonti komparattivi, din għandha tiddivulga (inkluż fil-bidu tal-perjodu preċedenti):

(a)

in-natura tar-riklassifikazzjoni;

(b)

l-ammont ta’ kull entrata jew klassi ta’ entrati li huma riklassifikati; u

(c)

ir-raġuni għar-riklassifikazzjoni.

42

Meta jkun imprattikabbli li ssir riklassifikazzjoni ta’ ammonti komparattivi, entità għandha tiddivulga:

(a)

ir-raġuni għaliex ma għamlitx riklassifikazzjoni tal-ammonti; u

(b)

in-natura tal-aġġustamenti li kienu jsiru li kieku l-ammonti ġew riklassifikati.

43

It-titjib fil-komparabbiltà tal-informazzjoni bejn perjodu u ieħor tgħin lill-utenti jieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi, speċjalment billi tippermettilhom jivvalutaw ix-xejriet fl-informazzjoni finanzjarja għal skopijiet ta’ previżjoni. F’ċerti każijiet, huwa imprattikabbli li l-informazzjoni komparattiva tkun riklassifikata għal perjodu preċedenti partikulari biex tinkiseb komparabbiltà mal-perjodu kurrenti. Pereżempju, entità tista’ ma tkunx ġabret id-data fil-perjodu/i preċedenti b’mod li jippermetti r-riklassifikazzjoni, u jista’ jkun imprattikabbli li l-informazzjoni terġa’ tinħoloq.

44

L-IAS 8 jiddeskrivi l-aġġustamenti meħtieġa għall-informazzjoni komparattiva meta entità tibdel xi politika tal-kontabbiltà jew tikkoreġi xi errur.

Konsistenza tal-preżentazzjoni

45

Entità għandha żżomm il-preżentazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-entrati fir-rapporti finanzjarji minn perjodu għall-ieħor ħlief jekk:

(a)

ikun evidenti, wara bidla sinifikanti fin-natura tal-operazzjonijiet tal-entità jew wara rieżami tar-rapporti finanzjarji tagħha, li preżentazzjoni jew klassifikazzjoni oħra tkun aktar xierqa, fir-rigward tal-kriterji għall-għażla u l-applikazzjoni tal-politiki tal-kontabbiltà fl-IAS 8; jew

(b)

ikun hemm IFRS li jeħtieġ bidla fil-preżentazzjoni.

46

Pereżempju, akkwiżizzjoni jew disponiment sinifikanti, jew rieżami tal-preżentazzjoni tar-rapporti finanzjarji, jistgħu jissuġġerixxu li r-rapporti finanzjarji jeħtieġu li jkunu ppreżentati b’mod differenti. Entità tibdel il-preżentazzjoni tar-rapporti finanzjarji tagħha biss jekk il-preżentazzjoni mibdula tipprovdi informazzjoni li tkun affidabbli u aktar rilevanti għall-utenti tar-rapporti finanzjarji, u jekk l-istruttura riveduta aktarx li se titkompla, biex b’hekk il-komparabbiltà ma tkunx indebolita. Meta tagħmel bidliet bħal dawn fil-preżentazzjoni, entità tirriklassifika l-informazzjoni komparattiva tagħha f’konformità mal-paragrafi 41 u 42.

STRUTTURA U KONTENUT

Introduzzjoni

47

Dan l-Istandard jirrikjedi divulgazzjonijiet partikulari fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv, jew fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità, u jirrikjedi divulgazzjoni ta’ entrati f’linja oħrajn f’dawk ir-rapporti jew fin-noti. L-IAS 7 Rapport tal-Flussi ta’ Flus jiddeskrivi r-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta’ informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus.

48

Dan l-Istandard xi kultant juża t-terminu “divulgazzjoni” f’sens wiesa’, li jiġbor fih entrati ppreżentati fir-rapporti finanzjarji. Id-divulgazzjonijiet huma meħtieġa wkoll minn IFRSs oħrajn. Ħlief jekk speċifikat bil-kontra xi mkien ieħor f’dan l-Istandard jew f’IFRS ieħor, dawn id-divulgazzjonijiet jistgħu jsiru fir-rapporti finanzjarji.

Identifikazzjoni tar-rapporti finanzjarji

49

Entità għandha tidentifika b’mod ċar ir-rapporti finanzjarji u tiddistingwihom minn informazzjoni oħra fl-istess dokument ippubblikat.

50

L-IFRSs japplikaw biss għar-rapporti finanzjarji, u mhux neċessarjament għal informazzjoni oħra ppreżentata f’rapport annwali, f’sottomissjoni regolatorja, jew f’dokument ieħor. Għaldaqstant, huwa importanti li l-utenti jkunu jistgħu jiddistingwu l-informazzjoni li tiġi ppreparata bl-użu tal-IFRSs minn informazzjoni oħra li tista’ tkun utli għall-utenti iżda li ma tkunx is-suġġett ta’ dawk ir-rekwiżiti.

51

Entità għandha tidentifika b’mod ċar kull rapport finanzjarju u n-noti. Barra minn hekk, entità għandha turi b’mod prominenti l-informazzjoni li ġejja, u tirrepetiha meta jkun meħtieġ biex l-informazzjoni ppreżentata tkun tiftiehem:

(a)

l-isem tal-entità relatriċi jew mezzi oħra ta’ identifikazzjoni, u kwalunkwe bidla f’dik l-informazzjoni mit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar preċedenti;

(b)

jekk ir-rapporti finanzjarji humiex ta’ entità individwali jew ta’ grupp ta’ entitajiet;

(c)

id-data tat-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar jew il-perjodu kopert mis-sett ta’ rapporti finanzjarji jew in-noti;

(d)

il-munita tal-preżentazzjoni, kif definita fl-IAS 21; u

(e)

il-livell ta’ arrotondament użat fil-preżentazzjoni tal-ammonti fir-rapporti finanzjarji.

52

Entità tissodisfa r-rekwiżiti fil-paragrafu 51 billi tippreżenta intestaturi adattati għall-paġni, rapporti, noti, kolonni u affarijiet simili. Hemm bżonn ta’ ġudizzju biex ikun determinat l-aħjar mod kif tiġi ppreżentata informazzjoni bħal din. Pereżempju, meta entità tippreżenta r-rapporti finanzjarji b’mod elettroniku, mhux dejjem jintużaw paġni separati; entità għalhekk tippreżenta l-entrati hawn fuq imsemmija biex tiżgura li l-informazzjoni inkluża fir-rapporti finanzjarji tista’ tinftiehem sew.

53

Entità ta’ spiss tagħmel ir-rapporti finanzjarji jinftiehmu aħjar billi tippreżenta l-informazzjoni f’unitajiet ta’ eluf jew miljuni tal-munita tal-preżentazzjoni. Dan huwa aċċettabbli sakemm l-entità tiddivulga l-livell ta’ arrotondament u ma tħallix barra informazzjoni materjali.

Rapport tal-pożizzjoni finanzjarja

Informazzjoni li trid tkun ippreżentata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja

54

Ir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għandu jinkludi entrati f’linja li jippreżentaw l-ammonti li ġejjin:

(a)

proprjetà, impjanti u tagħmir;

(b)

proprjetà għall-investiment;

(c)

assi intanġibbli;

(d)

assi finanzjarji (esklużi l-ammonti murija taħt (e), (h) u (i));

(da)

portafolji ta’ kuntratti fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17 li huma assi, diżaggregati kif meħtieġ mill-paragrafu 78 tal-IFRS 17;

(e)

investimenti kontabbilizzati bl-użu tal-metodu tal-ekwità;

(f)

assi bijoloġiċi fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IAS 41 Agrikoltura;

(g)

inventarji;

(h)

riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħrajn;

(i)

flus u ekwivalenti ta’ flus;

(j)

it-total ta’ assi kklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ u assi inklużi fi gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ f’konformità mal-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u għal Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx;

(k)

pagabbli tan-negozju u pagabbli oħrajn;

(l)

provvedimenti;

(m)

obbligazzjonijiet finanzjarji (esklużi l-ammonti murija taħt (k) u (l));

(ma)

portafolji ta’ kuntratti fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17 li huma obbligazzjonijiet, diżaggregati kif meħtieġ mill-paragrafu 78 tal-IFRS 17;

(n)

obbligazzjonijiet u assi għat-taxxa kurrenti, kif definiti fl-IAS 12 Taxxi fuq l-Introjtu;

(o)

obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita u assi ta’ taxxa differita, kif definiti fl-IAS 12;

(p)

obbligazzjonijiet inklużi fi gruppi ta’ disponiment ikklassifikati bħala miżmuma għall-bejgħ f’konformità mal-IFRS 5;

(q)

interessi nonkontrollanti, ippreżentati fi ħdan l-ekwità; u

(r)

kapital maħruġ u riżervi attribwibbli lis-sidien tal-kumpanija omm.

55

Entità għandha tippreżenta entrati f’linja addizzjonali (inkluż bid-diżaggregazzjoni tal-entrati f’linja elenkati fil-paragrafu 54), intestaturi u subtotali fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja meta preżentazzjoni bħal din tkun rilevanti biex tinftiehem il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità.

55A

Meta entità tippreżenta subtotali f’konformità mal-paragrafu 55, dawk is-subtotali għandhom:

(a)

ikunu jikkonsistu f’entrati f’linja magħmula minn ammonti rikonoxxuti u mkejla f’konformità mal-IFRS;

(b)

ikunu ppreżentati u mmarkati b’mod li l-entrati f’linja li jikkostitwixxu s-subtotal ikunu ċari u jinftiehmu;

(c)

ikunu konsistenti minn perjodu għal ieħor, f’konformità mal-paragrafu 45; u

(d)

ma jintwerewx b’aktar prominenza mis-subtotali u t-totali meħtieġa fl-IFRS għar-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja.

56

Meta entità tippreżenta assi kurrenti u mhux kurrenti, u obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti, bħala klassifikazzjonijiet separati fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, din ma għandhiex tikklassifika assi (obbligazzjonijiet) ta’ taxxa differita bħala assi (obbligazzjonijiet) kurrenti.

57

Dan l-Istandard ma jippreskrivix l-ordni jew il-format li bihom entità tippreżenta l-entrati. Il-paragrafu 54 sempliċement jelenka entrati li huma differenti biżżejjed fin-natura jew fil-funzjoni li jiġġustifikaw preżentazzjoni separata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. Barra minn hekk:

(a)

entrati f’linja huma inklużi meta d-daqs, in-natura jew il-funzjoni ta’ entrata jew tal-aggregazzjoni ta’ entrati simili tkun tali li preżentazzjoni separata tkun rilevanti biex tinftiehem il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità; u

(b)

id-deskrizzjonijiet użati u l-ordni tal-entrati jew aggregazzjoni ta’ entrati simili jistgħu jiġu emendati skont in-natura tal-entità u tat-tranżazzjonijiet tagħha, biex jipprovdu informazzjoni li tkun rilevanti biex tiftiehem il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità. Pereżempju, istituzzjoni finanzjarja tista’ temenda d-deskrizzjonijiet ta’ hawn fuq biex tipprovdi informazzjoni li tkun rilevanti għall-operazzjonijiet ta’ istituzzjoni finanzjarja.

58

Entità tiġġudika jekk tippreżentax entrati addizzjonali separatament fuq il-bażi ta’ valutazzjoni ta’:

(a)

in-natura u l-likwidità tal-assi;

(b)

il-funzjoni tal-assi fl-entità; u

(c)

l-ammonti, in-natura u t-twaqqit tal-obbligazzjonijiet.

59

L-użu ta’ bażijiet tal-kejl differenti għal klassijiet differenti ta’ assi jissuġġerixxi li n-natura jew il-funzjoni tagħhom hija differenti, u għaldaqstant, li entità tippreżentahom bħala entrati f’linja separati. Pereżempju, klassijiet ta’ proprjetà, impjanti u tagħmir differenti jistgħu jiġu riportati skont il-kost jew f’ammonti rivalwati f’konformità mal-IAS 16.

Distinzjoni bejn kurrenti u mhux kurrenti

60

Entità għandha tippreżenta l-assi kurrenti u mhux kurrenti, u l-obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti, bħala klassifikazzjonijiet separati fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja tagħha f’konformità mal-paragrafi 66-76 ħlief meta preżentazzjoni bbażata fuq il-likwidità tipprovdi informazzjoni li tkun affidabbli u aktar rilevanti. Meta tkun tapplika dik l-eċċezzjoni, entità għandha tippreżenta l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha skont l-ordni tal-likwidità.

61

Irrispettivament mill-metodu ta’ preżentazzjoni adottat, entità għandha tiddivulga l-ammont mistenni li jkun irkuprat jew saldat wara iktar minn tnax-il xahar għal kull entrata f’linja ta’ assi u obbligazzjoni li tikkombina l-ammonti mistennija li jkunu rkuprati jew saldati kif ġej:

(a)

mhux iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar, u

(b)

iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar.

62

Meta entità tipprovdi oġġetti jew servizzi f’ċiklu operatorju li jkun identifikabbli b’mod ċar, il-klassifikazzjoni separata ta’ assi u obbligazzjonijiet kurrenti u mhux kurrenti fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja tipprovdi informazzjoni utli billi tagħmel distinzjoni bejn l-assi netti li jiċċirkolaw kontinwament bħala kapital operatorju u dawk użati f’operazzjonijiet fit-tul tal-entità. Turi biċ-ċar ukoll liema huma dawk l-assi li huma mistennija li jkunu realizzati matul iċ-ċiklu operatorju kurrenti, u dawk l-obbligazzjonijiet li mistennija jkunu saldati matul l-istess perjodu.

63

Għal xi entitajiet, bħal istituzzjonijiet finanzjarji, preżentazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet f’ordni tiela’ jew nieżla tal-likwidità tipprovdi informazzjoni li hija affidabbli u iktar rilevanti minn preżentazzjoni kurrenti/mhux kurrenti minħabba li l-entità ma tkunx tipprovdi prodotti jew servizzi matul ċiklu operatorju li huwa identifikabbli b’mod ċar.

64

Fl-applikazzjoni tal-paragrafu 60, entità għandha permess li tippreżenta xi wħud mill-assi u l-obbligazzjonijiet tagħha billi tuża klassifikazzjoni kurrenti/mhux kurrenti u oħrajn f’ordni ta’ likwidità, meta dan jipprovdi informazzjoni affidabbli u iktar rilevanti. Il-bżonn ta’ bażi mħallta ta’ preżentazzjoni jista’ jinqala’ meta entità jkollha operazzjonijiet differenti.

65

Informazzjoni dwar id-dati mistennija tar-realizzazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet hija utli fil-valutazzjoni tal-likwidità u tas-solvenza ta’ entità. L-IFRS 7 Strumenti Finanzjarji: Divulgazzjonijiet jirrikjedi d-divulgazzjoni tad-dati ta’ maturità tal-assi finanzjarji u tal-obbligazzjonijiet finanzjarji. L-assi finanzjarji jinkludu riċevibbli tan-negozju u riċevibbli oħrajn, u l-obbligazzjonijiet finanzjarji jinkludu pagabbli tan-negozju u pagabbli oħrajn. Informazzjoni dwar id-data mistennija tal-irkuprar ta’ assi nonmonetarji bħalma huma inventarji, u d-data mistennija tas-saldu tal-obbligazzjonijiet bħalma huma provvedimenti, hija utli wkoll, kemm jekk l-assi u l-obbligazzjonijiet ikunu kklassifikati bħala kurrenti kif ukoll bħala mhux kurrenti. Pereżempju, entità tiddivulga l-ammont ta’ inventarji li huma mistennija li jkunu rkuprati iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar.

Assi kurrenti

66

Entità għandha tikklassifika assi bħala kurrenti meta:

(a)

tistenna li tirrealizza l-assi, jew għandha l-intenzjoni li tbigħu jew tikkonsmah, fiċ-ċiklu operatorju normali tagħha;

(b)

iżżomm l-assi primarjament bl-iskop li tinnegozjah;

(c)

tistenna li tirrealizza l-assi fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rappuortar; jew

(d)

l-assi jkun flus jew ekwivalenti ta’ flus (kif definit fl-IAS 7), ħlief jekk l-assi jkun ristrett milli jkun skambjat jew użat biex isir saldu ta’ obbligazzjoni għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar.

Entità għandha tikklassifika l-assi l-oħrajn kollha bħala mhux kurrenti.

67

Dan l-Istandard juża t-terminu “mhux kurrenti” biex jinkludi assi tanġibbli, intanġibbli u finanzjarji li n-natura tagħhom tkun fit-tul. Dan ma jipprojbix l-użu ta’ deskrizzjonijiet alternattivi sakemm is-sinifikat ikun ċar.

68

Iċ-ċiklu operatorju ta' entità huwa ż-żmien mill-akkwist ta' assi għall-ipproċessar u r-realizzazzjoni tagħhom fi flus jew ekwivalenti ta' flus. Meta ċ-ċiklu operatorju normali tal-entità ma jkunx identifikabbli b’mod ċar, is-suppożizzjoni hi li t-tul tiegħu hu ta’ 12-il xahar. L-assi kurrenti jinkludu assi (bħal inventarji u riċevibbli tan-negozju) li jinbiegħu, jiġu kkunsmati jew realizzati bħala parti miċ-ċiklu operatorju normali, anki meta ma jkunux mistennija li se jiġu realizzati sa 12-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar. Assi kurrenti jinkludu wkoll assi miżmuma primarjament għall-iskop ta’ negozjar (eżempji jinkludu xi assi finanzjarji li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ miżmuma għan-negozju fl-IFRS 9) u s-sehem kurrenti ta’ assi finanzjarji mhux kurrenti.

Obbligazzjonijiet kurrenti

69

Entità għandha tikklassifika obbligazzjoni bħala kurrenti meta:

(a)

tkun mistennija li ssalda l-obbligazzjoni fiċ-ċiklu operatorju normali tagħha;

(b)

tkun qed iżżomm l-obbligazzjoni primarjament għall-iskop ta’ negozjar;

(c)

l-obbligazzjoni tkun dovuta li tiġi saldata fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar; jew

(d)

ma jkollhiex dritt bla kundizzjoni li tiddiferixxi s-saldu tal-obbligazzjoni għal mill-anqas tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar (ara l-paragrafu 73). It-termini ta’ obbligazzjoni li jistgħu, fuq l-għażla tal-kontroparti, jirriżultaw fis-saldu tagħha bil-ħruġ ta’ strumenti ta’ ekwità ma jaffettwawx il-klassifikazzjoni tagħha.

Entità għandha tikklassifika l-obbligazzjonijiet l-oħrajn kollha bħala mhux kurrenti.

70

Ċerti obbligazzjonijiet kurrenti, bħal pagabbli tan-negozju u xi dovuti għall-kostijiet tal-impjegati u kostijiet operatorji oħrajn, huma parti mill-kapital operatorju li jintuża fiċ-ċiklu operatorju normali tal-entità. Entità tikklassifika dawn l-entrati operatorji bħala obbligazzjonijiet kurrenti, anki jekk ikunu dovuti li jiġu saldati iktar minn tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar. L-istess ċiklu operatorju normali japplika għall-klassifikazzjoni tal-assi u tal-obbligazzjonijiet ta’ entità. Meta ċ-ċiklu operatorju normali tal-entità ma jkunx identifikabbli b’mod ċar, is-suppożizzjoni hi li t-tul tiegħu hu ta’ tnax-il xahar.

71

Obbligazzjonijiet kurrenti oħrajn ma jiġux saldati bħala parti miċ-ċiklu operatorju normali, iżda huma dovuti li jiġu saldati fi żmien 12-il xahar mill-perjodu ta’ rapportar jew li jinżammu primarjament għall-iskop ta’ negozjar. Eżempji ta’ dan huma xi obbligazzjonijiet finanzjarji li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ miżmuma għan-negozju fl-IFRS 9, self kurrenti bankarju, u l-porzjon kurrenti ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji mhux kurrenti, dividendi pagabbli, taxxi fuq l-introjtu u pagabbli oħra mhux tan-negozjar. Obbligazzjonijiet finanzjarji li jipprovdu finanzjament fuq bażi fit-tul (jiġifieri mhumiex parti mill-kapital operatorju użat fiċ-ċiklu operatorju normali tal-entità) u li mhumiex dovuti li jiġu saldati fi żmien 12-il xahar mill-perjodu ta’ rapportar, huma obbligazzjonijiet mhux kurrenti, soġġetti għall-paragrafi 74 u 75.

72

Entità tikklassifika l-obbligazzjonijiet finanzjarji tagħha bħala kurrenti meta dawn iridu jiġu saldati sa tnax-il xahar mill-perjodu ta’ rapportar, anki jekk:

(a)

it-terminu oriġinali kien ta’ perjodu itwal minn tnax-il xahar; u

(b)

ikun intlaħaq ftehim għal rifinanzjament, jew biex il-pagamenti jiġu skedati mill-ġdid, fuq bażi fit-tul, wara l-perjodu ta’ rapportar u qabel ma r-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati għall-ħruġ.

73

Jekk entità tistenna, u għandha d-diskrezzjoni, li tirrifinanzja jew li tirriporta obbligu għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar taħt faċilità ta’ self eżistenti, din tikklassifika l-obbligu bħala mhux kurrenti, anki li kieku l-ħlas kien se jkun dovut f’perjodu iqsar. Madankollu, meta r-rifinanzjament jew ir-riport tal-obbligu ma jkunx fid-diskrezzjoni tal-entità (pereżempju, ma jkun hemm l-ebda arranġament għal rifinanzjament), l-entità ma tikkunsidrax il-potenzjal li tirrifinanzja l-obbligu u tikklassifika l-obbligu bħala kurrenti.

74

Meta entità tikser provvediment ta’ arranġament ta’ self b’terminu twil matul jew qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar bil-konsegwenza li l-obbligazzjoni tiġi pagabbli malli tintalab, din tikklassifika l-obbligazzjoni bħala kurrenti, anki jekk il-mutwanti jkun aċċetta, wara l-perjodu ta’ rapportar u qabel l-awtorizzazzjoni għall-ħruġ tar-rapporti finanzjarji, li ma jitlobx pagament bħala konsegwenza tal-ksur. Entità tikklassifika l-obbligazzjoni bħala kurrenti minħabba li, fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar, ma jkollhiex dritt mhux kondizzjonali li tiddiferixxi s-saldu għal mill-inqas tnax-il xahar wara dik id-data.

75

Madankollu, entità tikklassifika l-obbligazzjoni bħala mhux kurrenti jekk il-mutwanti jkun aċċetta, sat-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar, li jipprovdi perjodu ta’ konċessjoni li jintemm mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar, li fih l-entità tkun tista’ tirrettifika l-ksur u li matulu l-mutwanti ma jistax jitlob ripagament immedjat.

76

Fir-rigward ta’ self ikklassifikat bħala obbligazzjonijiet kurrenti, jekk dawn l-eventi li ġejjin iseħħu bejn it-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar u d-data li fiha r-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati għall-ħruġ, dawk l-eventi jkunu ddivulgati bħala eventi li ma jaġġustawx f’konformità mal-IAS 10 Eventi wara l-Perjodu ta’ Rapportar:

(a)

rifinanzjament fuq bażi fit-tul;

(b)

rettifika tal-ksur ta’ arranġament ta’ self għat-tul; u

(c)

l-għoti mill-mutwanti ta’ perjodu ta’ konċessjoni sabiex jiġi rettifikat il-ksur ta’ ftehim ta’ self b’terminu twil li jintemm mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar.

Informazzjoni li trid tiġi ppreżentata fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew fin-noti

77

Entità għandha tiddivulga, fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew fin-noti, subklassifikazzjonijiet addizzjonali tal-entrati f’linja ppreżentati, ikklassifikati b’mod adattat għall-operazzjonijiet tal-entità.

78

Id-dettall ipprovdut fis-subklassifikazzjonijiet jiddependi mir-rekwiżiti tal-IFRSs u mid-daqs, in-natura u l-funzjoni tal-ammonti involuti. Entità tuża wkoll il-fatturi deskritti fil-paragrafu 58 biex tiddeċiedi l-bażi ta’ subklassifikazzjoni. Id-divulgazzjonijiet ivarjaw għal kull entrata, pereżempju:

(a)

l-entrati ta’ proprjetà, impjanti u tagħmir huma diżaggregati fi klassijiet f’konformità mal-IAS 16;

(b)

ir-riċevibbli huma diżaggregati minn xulxin f’ammonti riċevibbli minn konsumaturi kummerċjali, riċevibbli minn partijiet relatati, prepagamenti u ammonti oħra;

(c)

l-inventarji huma diżaggregati, f’konformità mal-IAS 2 Inventarji, fi klassifikazzjonijiet bħalma huma l-merkanzija, il-provvisti tal-produzzjoni, il-materjali, ix-xogħol fl-idejn li qiegħed jiġi prodott u l-oġġetti lesti;

(d)

il-provvedimenti huma diżaggregati fi provedimenti għall-benefiċċji tal-impjegati u entrati oħra; u

(e)

il-kapital u r-riżervi ta’ ekwità huma diżaggregati fi klassijiet differenti bħalma huma kapital imħallas, primjum tal-ishma u riżervi.

79

Entità għandha tiddivulga dan li ġej, fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja jew fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità, jew fin-noti:

(a)

għal kull klassi ta’ kapital azzjonarju:

(i)

l-għadd ta’ ishma awtorizzati;

(ii)

l-għadd ta’ ishma maħruġa u mħallsa b’mod komplet, u dawk maħruġa iżda mhux imħallsa b’mod komplet;

(iii)

valur pari għal kull sehem, jew li l-ishma ma għandhom l-ebda valur pari;

(iv)

rikonċiljazzjoni bejn l-għadd ta’ ishma pendenti fil-bidu u dawk fit-tmiem tal-perjodu;

(v)

id-drittijiet, il-preferenzi u r-restrizzjonijiet marbuta ma’ dik il-klassi, inklużi r-restrizzjonijiet fuq id-distribuzzjoni tad-dividendi u r-ripagament tal-kapital;

(vi)

ishma fl-entità miżmuma mill-entità jew mis-sussidjarji jew il-kumpaniji assoċjati tagħha; u

(vii)

ishma riżervati għall-ħruġ taħt opzjonijiet jew kuntratti għall-bejgħ ta’ ishma, inklużi t-termini u l-ammonti tagħhom; u

(b)

deskrizzjoni tan-natura u l-iskop ta’ kull riżerva fi ħdan l-ekwità.

80

Entità mingħajr kapital azzjonarju, bħal soċjetà f’isem kollettiv jew trust, għandha tiddivulga informazzjoni ekwivalenti għal dik meħtieġa mill-paragrafu 79(a), li turi l-bidliet matul il-perjodu f’kull kategorija ta’ interess ta’ ekwità, u d-drittijiet, il-preferenzi u r-restrizzjonijiet marbuta ma’ kull kategorija ta’ interess ta’ ekwità.

80A

Jekk entità tkun irriklassifikat

(a)

strument finanzjarju puttable kklassifikat bħala strument ta’ ekwità, jew

(b)

strument li jimponi obbligu fuq l-entità li tagħti lil parti oħra sehem pro rata tal-assi netti tal-entità biss mal-likwidazzjoni u huwa kklassifikat bħala strument ta’ ekwità

bejn obbligazzjonijiet finanzjarji u ekwità, din għandha tiddivulga l-ammont riklassifikat li daħal f’kull kategorija (obbligazzjonijiet finanzjarji jew ekwità) jew ħareġ minnha, u t-twaqqit u r-raġuni għal dik ir-riklassifikazzjoni.

Rapport tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv

81A

Ir-rapport tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv (ir-rapport tal-introjtu komprensiv) għandu jippreżenta, apparti t-taqsimiet tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv:

(a)

il-profitt jew telf;

(b)

it-total tal-introjtu ieħor komprensiv;

(c)

l-introjtu komprensiv għall-perjodu, li jkun it-total tal-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv.

Jekk entità tippreżenta rapport tal-profitt jew telf separat, din ma tippreżentax it-taqsima tal-profitt jew telf fir-rapport li jippreżenta l-introjtu komprensiv.

81B

Entità għandha tippreżenta l-entrati li ġejjin, apparti t-taqsimiet tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv, bħala allokazzjoni tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv għall-perjodu:

(a)

il-profitt jew telf għall-perjodu attribwibbli għal:

(i)

l-interessi nonkontrollanti, u

(ii)

is-sidien tal-kumpanija omm.

(b)

l-introjtu komprensiv għall-perjodu attribwibbli għal:

(i)

l-interessi nonkontrollanti, u

(ii)

is-sidien tal-kumpanija omm.

Jekk entità tippreżenta profitt jew telf f’rapport separat, din għandha tippreżenta (a) f’dak ir-rapport.

Informazzjoni li trid tiġi ppreżentata fit-taqsima tal-profitt jew telf jew fir-rapport tal-profitt jew telf

81

[Imħassar]

82

Apparti l-entrati meħtieġa minn IFRSs oħrajn, it-taqsima tal-profitt jew telf jew ir-rapport tal-profitt jew telf għandu jinkludi entrati f’linja li jippreżentaw l-ammonti li ġejjin għall-perjodu:

(a)

id-dħul, u jiġi ppreżentat separatament:

(i)

dħul mill-imgħax ikkalkulat bil-metodu tal-imgħax effettiv; u

(ii)

id-dħul mill-assigurazzjoni (ara l-IFRS 17);

(aa)

il-qligħ u t-telf li jirriżulta mill-irtirar tar-rikonoxximent tal-assi finanzjarji mkejla fil-kost amortizzat;

(ab)

l-ispejjeż tas-servizz tal-assigurazzjoni minn kuntratti maħruġa fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17 (ara l-IFRS 17);

(ac)

l-introjtu jew l-ispejjeż minn kuntratti tar-riassigurazzjoni miżmuma (ara l-IFRS 17);

(b)

il-kostijiet tal-finanzjament;

(ba)

it-telf minn indeboliment (inkluż riversjar ta' telf minn indeboliment jew qligħ minn indeboliment) determinat f’konformità mat-Taqsima 5.5 tal-IFRS 9;

(bb)

l-introjtu jew l-ispejjeż finanzjarji tal-assigurazzjoni minn kuntratti maħruġa fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-IFRS 17 (ara l-IFRS 17);

(bc)

l-introjtu jew l-ispejjeż finanzjarji minn kuntratti ta’ riassigurazzjoni miżmuma (ara l-IFRS 17);

(c)

is-sehem tal-profitt jew telf tal-kumpaniji assoċjati u tal-impriżi konġunti kontabbilizzati skont il-metodu tal-ekwità;

(ca)

jekk assi finanzjarju jkun riklassifikat barra mill-kategorija tal-kejl tal-kost amortizzat sabiex jitkejjel fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, kwalunkwe qligħ jew telf li jirriżulta minn differenza bejn il-kost amortizzat preċedenti tal-assi finanzjarju u l-valur ġust tiegħu fid-data tar-riklassifikazzjoni (kif definit fl-IFRS 9);

(cb)

jekk assi finanzjarju jiġi riklassifikat barra mill-valur ġust permezz ta’ kategorija tal-kejl tal-introjtu ieħor komprensiv b'tali mod li jitkejjel fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf, kwalunkwe qligħ jew telf kumulattiv rikonoxxut qabel f'introjtu ieħor komprensiv li huwa riklassifikat għall-profitt jew telf;

(d)

l-ispiża tat-taxxa;

(e)

[imħassar]

(ea)

ammont uniku għat-total tal-operazzjonijiet li ma tkomplewx (ara l-IFRS 5).

(f)–(i)

[imħassra]

Informazzjoni li trid tiġi ppreżentata fit-taqsima tal-introjtu ieħor komprensiv

82A

It-taqsima tal-introjtu ieħor komprensiv għandha tippreżenta l-entrati f’linja għall-ammonti għall-perjodu ta’:

(a)

entrati ta’ introjtu ieħor komprensiv (esklużi l-ammonti fil-paragrafu (b)), ikklassifikati skont in-natura tagħhom u miġbura f’dawk li, f’konformità mal-IFRSs l-oħra:

(i)

ma jkunux se jiġu riklassifikati sussegwentement fi profitt jew telf; u

(ii)

ikunu se jiġu riklassifikati sussegwentement fi profitt jew telf meta l-kundizzjonijiet speċifiċi jiġu ssodisfati.

(b)

is-sehem tal-introjtu ieħor komprensiv tal-kumpaniji assoċjati u tal-impriżi konġunti kkontabbilizzat skont il-metodu tal-ekwità, separat fis-sehem ta’ entrati li, skont l-IFRSs l-oħra:

(i)

ma jkunux se jiġu riklassifikati sussegwentement fi profitt jew telf; u

(ii)

ikunu se jiġu riklassifikati sussegwentement fi profitt jew telf meta l-kondizzjonijiet speċifiċi jiġu ssodisfati.

83-84

[Imħassra]

85

Entità għandha tippreżenta entrati f’linja addizzjonali (inkluż permezz tad-diżaggregazzjoni tal-entrati f’linja elenkati fil-paragrafu 82), intestaturi u subtotali fir-rapport(i) li jippreżenta(w) (i)l-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv meta tali preżentazzjoni tkun rilevanti biex tinftiehem il-prestazzjoni finanzjarja tal-entità.

85A

Meta entità tippreżenta subtotali f’konformità mal-paragrafu 85, dawk is-subtotali għandhom:

(a)

ikunu jikkonsistu f’entrati f’linja magħmula minn ammonti rikonoxxuti u mkejla f’konformità mal-IFRS;

(b)

ikunu ppreżentati u mmarkati b’mod li l-entrati f’linja li jikkostitwixxu s-subtotal ikunu ċari u jinftiehmu;

(c)

ikunu konsistenti minn perjodu għal ieħor, f’konformità mal-paragrafu 45; u

(d)

ma jintwerewx b’aktar prominenza mis-subtotali u t-totali meħtieġa fl-IFRS għar-rapport(i) li jippreżenta(w) il-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv.

85B

Entità għandha tippreżenta l-entrati f’linja fir-rapport(i) li jippreżenta(w) il-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv li jirrikonċiljaw kwalunkwe subtotal ippreżentat f’konformità mal-paragrafu 85 mas-subtotali jew it-totali meħtieġa f’IFRS għal tali rapport(i).

86

Minħabba li l-effetti tal-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet u eventi oħra varji ta’ entità jvarjaw fil-frekwenza, fil-potenzjal għall-qligħ jew telf u fil-prevedibbiltà tagħhom, id-divulgazzjoni tal-komponenti tal-prestazzjoni finanzjarja tgħin biex l-utenti jifhmu l-prestazzjoni finanzjarja miksuba u biex isiru projezzjonijiet tal-prestazzjoni finanzjarja futura. Entità tinkludi entrati f’linja addizzjonali fir-rapport(i) li jippreżenta(w) il-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv u temenda d-deskrizzjonijiet użati u l-ordni ta’ entrati meta dan ikun meħtieġ biex jiġu spjegati l-elementi tal-prestazzjoni finanzjarja. Entità tikkunsidra fatturi li jinkludu l-materjalità u n-natura u l-funzjoni tal-entrati tal-introjtu u l-ispiża. Pereżempju, istituzzjoni finanzjarja tista’ temenda d-deskrizzjonijiet biex tipprovdi informazzjoni li tkun rilevanti għall-operazzjonijiet ta’ istituzzjoni finanzjarja. Entità ma tpaċix entrati tal-introjtu u l-ispiża ħlief jekk il-kriterji fil-paragrafu 32 ikunu ssodisfati.

87

Entità ma għandha tippreżenta l-ebda entrata ta’ introjtu jew spiża bħala entrati straordinarji, fir-rapport(i) li jippreżenta(w) il-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv jew fin-noti.

Profitt jew telf għall-perjodu

88

Entità għandha tirrikonoxxi l-entrati kollha ta’ introjtu u spiża f’perjodu fi profitt jew telf ħlief jekk ikun hemm IFRS li jirrikjedi jew jippermetti mod ieħor.

89

Ċerti IFRSs jispeċifikaw ċirkustanzi meta entità tirrikonoxxi entrati partikulari ’l barra mill-profitt jew telf fil-perjodu kurrenti. L-IAS 8 jispeċifika żewġ ċirkustanzi ta’ dan it-tip: il-korrezzjoni ta’ erruri u l-effett ta’ bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà. IFRSs oħrajn jirrikjedu jew jippermettu komponenti ta’ introjtu ieħor komprensiv, li jissodisfaw id-definizzjoni ta’ introjtu jew spiża li hemm fil-Qafas Kunċettwali, li jkunu esklużi mill-profitt jew telf (ara l-paragrafu 7).

Introjtu ieħor komprensiv għall-perjodu

90

Entità għandha tiddivulga l-ammont ta’ taxxa fuq l-introjtu relatat ma’ kull entrata ta’ introjtu ieħor komprensiv, inklużi aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni, fir-rapport tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv jew fin-noti.

91

Entità tista' tippreżenta entrati ta’ introjtu ieħor komprensiv:

(a)

netti mill-effetti relatati tat-taxxa, jew

(b)

qabel l-effetti relatati tat-taxxa b’ammont wieħed muri għall-ammont aggregat tat-taxxa fuq l-introjtu b’rabta ma’ dawk l-entrati.

Jekk entità tagħżel l-alternattiva (b), din għandha talloka t-taxxa bejn l-entrati li jistgħu jiġu riklassifikati sussegwentement għat-taqsima tal-profitt jew telf u dawk li mhux se jiġu riklassifikati sussegwentement għat-taqsima tal-profitt jew telf.

92

Entità għandha tiddivulga l-aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni relatati ma’ komponenti ta’ introjtu ieħor komprensiv.

93

IFRSs oħrajn jispeċifikaw jekk ammonti li qabel kienu rikonoxxuti f’introjtu ieħor komprensiv ikunux riklassifikati għal profitt jew telf, u meta. F’dan l-Istandard, dawn ir-riklassifikazzjonijiet jissejħu aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni. Aġġustament tar-riklassifikazzjoni jiġi inkluż mal-komponent relatat ta’ introjtu ieħor komprensiv fil-perjodu li fih l-aġġustament jiġi riklassifikat fi profitt jew telf. Dawn l-ammonti setgħu kienu rikonoxxuti f’introjtu ieħor komprensiv bħala qligħ mhux realizzat fil-perjodu kurrenti jew fil-perjodi preċedenti. Dak il-qligħ mhux realizzat irid jitnaqqas mill-introjtu ieħor komprensiv fil-perjodu li fih il-qligħ realizzat ikun riklassifikat fi profitt jew telf biex ikun evitat li jkun inkluż darbtejn fl-introjtu komprensiv totali.

94

Entità tista’ tippreżenta aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv jew fin-noti. Entità li tkun qed tippreżenta l-aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni fin-noti tippreżenta l-entrati ta’ introjtu ieħor komprensiv wara kwalunkwe aġġustament tar-riklassifikazzjoni relatat.

95

Aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni jinħolqu, pereżempju, mad-disponiment ta’ operazzjoni barranija (ara l-IAS 21) u meta xi fluss ta’ flus previst iħħeġġjat jaffettwa l-profitt jew telf (ara l-paragrafu 6.5.11(d) tal-IFRS 9 fir-rigward ta’ ħeġġijiet tal-flussi ta’ flus).

96

Aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni ma jinħolqux mill-bidliet fis-surplus tar-rivalwazzjoni rikonoxxuti f’konformità mal-IAS 16 jew l-IAS 38 jew bil-kejl mill-ġdid ta’ pjanijiet ta’ benefiċċju definit rikonoxxut f’konformità mal-IAS 19. Dawn il-komponenti huma rikonoxxuti f’introjtu ieħor komprensiv u mhumiex riklassifikati bħala profitt jew telf f’perjodu sussegwenti. Bidliet fis-surplus tar-rivalwazzjoni jistgħu jiġu trasferiti fil-qligħ imfaddal f’perjodi sussegwenti meta jintuża l-assi jew meta jiġi rtirat ir-rikonoxximent tiegħu (ara l-IAS 16 u l-IAS 38). F’konformità mal-IFRS 9, aġġustamenti tar-riklassifikazzjoni ma jinħolqux jekk ħeġġ tal-flussi ta’ flus jew il-kontabbiltà għall-valur taż-żmien ta’ opzjoni (jew l-element forward ta’ kuntratt forward jew il-firxa bażi tal-munita barranija ta’ strument finanzjarju) jirriżultaw f’ammonti li jitneħħew mir-riżerva tal-ħeġġ tal-flussi ta’ flus jew komponent separat ta’ ekwità, rispettivament, u inklużi direttament fil-kost inizjali jew ammont riportat ieħor ta’ assi jew obbligazzjoni. Dawn l-ammonti huma trasferiti direttament lil assi jew obbligazzjonijiet.

Informazzjoni li tiġi ppreżentata fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv jew fin-noti

97

Meta entrati ta’ introjtu jew spiża jkunu materjali, entità għandha tiddivulga n-natura u l-ammonti tagħhom separatament.

98

Ċirkustanzi li jistgħu jagħtu lok għad-divulgazzjoni separata ta’ entrati ta’ introjtu u spiża jinkludu:

(a)

tniżżil fil-valur tal-inventarji għall-valur nett realizzabbli, jew ta’ proprjetà, impjanti u tagħmir għall-ammont rekuperabbli, kif ukoll ir-riversjar ta’ tniżżil fil-valur bħal dan;

(b)

ristrutturar tal-attivitajiet ta’ entità u riversjar ta’ kwalunkwe provvediment għall-kostijiet tar-ristrutturar;

(c)

disponimenti ta’ entrati ta’ proprjetà, impjanti u tagħmir;

(d)

disponimenti ta’ investimenti;

(e)

operazzjonijiet li ma tkomplewx;

(f)

ftehimiet fuq tilwim; u

(g)

riversjar ta’ provvedimenti oħrajn.

99

Entità għandha tippreżenta analiżi tal-ispejjeż rikonoxxuti fi profitt jew telf billi tuża klassifikazzjoni bbażata fuq in-natura jew fuq il-funzjoni tagħhom fl-entità, skont liema minnhom tipprovdi informazzjoni li tkun l-aktar affidabbli u l-aktar rilevanti.

100

L-entitajiet huma mħeġġa jippreżentaw l-analiżi fil-paragrafu 99 fir-rapport(i) li jippreżenta(w) il-profitt jew telf u introjtu ieħor komprensiv.

101

L-ispejjeż huma subklassifikati biex jenfasizzaw il-komponenti tal-prestazzjoni finanzjarja li jistgħu jvarjaw f’termini ta’ frekwenza, potenzjal għall-qligħ jew telf u l-prevedibbiltà. Din l-analiżi tingħata f’waħda minn żewġ forom.

102

L-ewwel forma ta’ analiżi hija l-metodu “skont in-natura tal-ispiża”. Entità taggrega l-ispejjeż fi profitt jew telf skont in-natura tagħhom (pereżempju, deprezzament, xiri ta’ materjali, kostijiet tat-trasport, benefiċċji tal-impjegati u kostijiet tar-reklamar), u ma tirriallokahomx fost il-funzjonijiet fi ħdan l-entità. Dan il-metodu jista’ jiġi applikat b’mod sempliċi għax ma hi meħtieġa l-ebda allokazzjoni ta’ spejjeż għal klassifikazzjonijiet funzjonali. Eżempju ta’ klassifikazzjoni bl-użu tal-metodu tan-natura tal-ispiża huwa kif ġej:

Dħul

 

X

Introjtu ieħor

 

X

Bidliet fl-inventarji ta’ oġġetti lesti u xogħol fl-idejn

X

 

Materja prima u prodotti konsumabbli użati

X

 

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

X

 

Spiża tad-deprezzament u tal-amortizzament

X

 

Spejjeż oħra

X

 

Spejjeż totali

 

(X)

Profitt qabel it-taxxa

 

X

103

It-tieni forma ta’ analiżi hija l-metodu tal-“funzjoni tal-ispiża” jew tal-“kost tal-bejgħ” li jikklassifika l-ispejjeż skont il-funzjoni tagħhom bħala parti mill-kost tal-bejgħ jew, pereżempju, il-kostijiet tad-distribuzzjoni jew tal-attivitajiet amministrattivi. Bħala minimu, entità tiddivulga l-kost tal-bejgħ tagħha skont dan il-metodu b’mod separat minn spejjeż oħrajn. Dan il-metodu jista’ jipprovdi informazzjoni iktar rilevanti lill-utenti mill-klassifikazzjoni tal-ispejjeż skont in-natura tagħhom, iżda l-allokazzjoni tal-kostijiet lill-funzjonijiet tista’ tkun teħtieġ allokazzjonijiet arbitrarji u tinvolvi eżerċizzju konsiderevoli ta’ ġudizzju. Eżempju ta’ klassifikazzjoni bl-użu tal-metodu tal-funzjoni tal-ispiża huwa kif ġej:

Dħul

X

Kost tal-bejgħ

(X)

Profitt gross

X

Introjtu ieħor

X

Kostijiet tad-distribuzzjoni

(X)

Spejjeż amministrattivi

(X)

Spejjeż oħra

(X)

Profitt qabel it-taxxa

X

104

Entità li tikklassifika l-ispejjeż skont il-funzjoni għandha tiddivulga informazzjoni addizzjonali dwar in-natura tal-ispejjeż, inklużi l-ispiża tad-deprezzament u tal-amortizzament u l-ispiża tal-benefiċċji tal-impjegati.

105

L-għażla bejn il-metodu tal-funzjoni tal-ispiża u dak tan-natura tal-ispiża tiddependi fuq fatturi storiċi u industrijali u fuq in-natura tal-entità. Iż-żewġ metodi jipprovdu indikazzjoni ta’ dawk il-kostijiet li jistgħu jvarjaw, direttament jew indirettament, bil-livell tal-bejgħ jew tal-produzzjoni tal-entità. Minħabba li kull metodu ta’ preżentazzjoni għandu mertu għal tipi differenti ta’ entitajiet, dan l-Istandard jitlob li l-maniġment jagħżel il-preżentazzjoni li hija affidabbli u l-aktar rilevanti. Madankollu, minħabba li informazzjoni dwar in-natura tal-ispejjeż hija utli fil-previżjoni ta’ flussi futuri ta’ flus, huwa meħtieġ li ssir divulgazzjoni addizzjonali meta tintuża l-klassifikazzjoni skont il-funzjoni tal-ispiża. Fil-paragrafu 104, “benefiċċji tal-impjegati” għandha l-istess tifsira bħal dik fl-IAS 19.

Rapport tal-bidliet fl-ekwità

Informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità

106

Entità għandha tippreżenta rapport tal-bidliet fl-ekwità kif meħtieġ mill-paragrafu 10. Ir-rapport tal-bidliet fl-ekwità jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-introjtu komprensiv totali għall-perjodu, li juri separatament l-ammonti totali attribwibbli lis-sidien tal-kumpanija omm u lill-interessi nonkontrollanti;

(b)

għal kull komponent tal-ekwità, l-effetti ta’ applikazzjoni retrospettiva jew rirapportar retrospettiv rikonoxxuti f’konformità mal-IAS 8; u

(c)

[imħassar]

(d)

għal kull komponent tal-ekwità, rikonċiljazzjoni bejn l-ammont riportat fil-bidu u fit-tmiem tal-perjodu, (bħala minimu) li tiddivulga b’mod separat bidliet li jirriżultaw minn:

(i)

profitt jew telf;

(ii)

introjtu ieħor komprensiv; u

(iii)

tranżazzjonijiet ma’ sidien fil-kapaċità tagħhom bħala sidien, li juru b’mod separat il-kontribuzzjonijiet mis-sidien u d-distribuzzjonijiet lilhom u bidliet fl-interessi proprjetarji f’sussidjarji li ma jirriżultawx f’telf ta’ kontroll.

Informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità jew fin-noti

106A

Fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità jew fin-noti, entità għandha tippreżenta analiżi ta’ introjtu ieħor komprensiv skont l-entrata għal kull komponent tal-ekwità (ara l-paragrafu 106(d)(ii)).

107

Fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità jew fin-noti, entità għandha tippreżenta l-ammonti ta’ dividendi rikonoxxuti bħala distribuzzjonijiet lis-sidien matul il-perjodu, u l-ammont relatat ta’ dividendi għal kull sehem.

108

Fil-paragrafu 106, il-komponenti tal-ekwità jinkludu, pereżempju, kull klassi ta' ekwità kkontribwita, il-bilanċ akkumulat ta’ kull klassi ta’ introjtu ieħor komprensiv u l-qligħ imfaddal.

109

Il-bidliet fl-ekwità ta’ entità bejn il-bidu u t-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar jirriflettu ż-żieda jew it-tnaqqis fl-assi netti tagħha matul il-perjodu. Ħlief għal bidliet li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet mas-sidien fil-kapaċità tagħhom bħala sidien (bħalma huma kontribuzzjonijiet ta’ ekwità, riakkwisti tal-istrumenti ta’ ekwità proprji tal-entità, u dividendi) u kostijiet tat-tranżazzjoni li huma relatati direttament ma’ tranżazzjonijiet bħal dawn, il-bidla totali fl-ekwità matul perjodu tirrappreżenta l-ammont totali ta’ introjtu u spiża, inkluż qligħ u telf, iġġenerat mill-attivitajiet tal-entità matul dak il-perjodu.

110

L-IAS 8 jirrikjedi aġġustamenti retrospettivi biex isiru bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà, sakemm ikun prattikabbli, ħlief meta d-dispożizzjonijiet tranżitorji f’IFRS ieħor ikunu jitolbu mod ieħor. L-IAS 8 jirrikjedi wkoll li rirapporti li jikkoreġu erruri jsiru retrospettivament, sakemm ikun prattikabbli. Aġġustamenti retrospettivi u rirapporti retrospettivi mhumiex bidliet fl-ekwità iżda huma aġġustamenti fil-bilanċ tal-ftuħ tal-qligħ imfaddal, ħlief meta IFRS jitlob aġġustament retrospettiv ta’ komponent ieħor tal-ekwità. Il-paragrafu 106(b) jirrikjedi divulgazzjoni fir-rapport tal-bidliet fl-ekwità tal-aġġustament totali għal kull komponent tal-ekwità li jirriżulta minn bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà u, separatament, minn korrezzjonijiet ta’ erruri. Dawn l-aġġustamenti jkunu ddivulgati għal kull perjodu preċedenti u għall-bidu tal-perjodu.

Rapport tal-flussi ta’ flus

111

L-informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus tipprovdi lill-utenti tar-rapporti finanzjarji bażi biex jivvalutaw il-kapaċità li l-entità tigġenera l-flus u ekwivalenti ta’ flus, u l-bżonnijiet tal-entità biex tuża dawk il-flussi ta’ flus. L-IAS 7 jistipula r-rekwiżiti għall-preżentazzjoni u d-divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus.

Noti

Struttura

112

In-noti għandhom:

(a)

jippreżentaw informazzjoni dwar il-bażi tal-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji u tal-politiki tal-kontabbiltà speċifiċi użata f’konformità mal-paragrafi 117-124;

(b)

jiddivulgaw l-informazzjoni meħtieġa mill-IFRSs li ma tkun ippreżentata mkien ieħor fir-rapporti finanzjarji; u

(c)

jipprovdu informazzjoni li ma tkun ippreżentata mkien ieħor fir-rapporti finanzjarji, iżda li tkun rilevanti biex wieħed jifhem xi rapport minnhom.

113

Entità, sa fejn ikun prattikabbli, għandha tippreżenta n-noti b'mod sistematiku. Sabiex jiġi ddeterminat mod sistematiku, l-entità għandha tqis l-effett fuq il-fehim u l-komparabbiltà tar-rapporti finanzjarji tagħha. Entità għandha tagħmel kontroreferenza ta’ kull entrata fir-rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja u fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv, u fir-rapporti tal-bidliet fl-ekwità u tal-flussi ta’ flus għal kwalunkwe informazzjoni relatata fin-noti.

114

Eżempji ta’ ordni sistematiku jew ġbir ta’ noti jinkludu:

(a)

l-għoti ta’ prominenza lill-oqsma tal-attivitajiet tagħha li l-entità tqis li huma l-aktar rilevanti biex wieħed jifhem il-prestazzjoni finanzjarja u l-pożizzjoni finanzjarja tagħha, bħall-ġbir tal-informazzjoni dwar attivitajiet operatorji partikulari;

(b)

il-ġbir tal-informazzjoni dwar entrati mkejla bl-istess mod bħal assi mkejla fil-valur ġust; jew

(c)

is-segwitu tal-ordni tal-entrati f’linja fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv u r-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, bħal:

(i)

dikjarazzjoni ta’ konformità mal-IFRSs (ara l-paragrafu 16);

(ii)

informazzjoni materjali dwar il-politiki tal-kontabbiltà (ara l-paragrafu 117);

(iii)

informazzjoni ta’ sostenn għal entrati ppreżentati fir-rapporti tal-pożizzjoni finanzjarja u fir-rapport(i) tal-profitt jew telf u ta’ introjtu ieħor komprensiv u fir-rapporti tal-bidliet fl-ekwità u tal-flussi ta’ flus, fl-ordni li fih ikunu ppreżentati kull rapport u kull entrata f’linja; u

(iv)

divulgazzjonijiet oħrajn, inkluż

(1)

obbligazzjonijiet kontinġenti (ara l-IAS 37) u impenji kuntrattwali mhux rikonoxxuti; u

(2)

divulgazzjonijiet mhux finanzjarji, eż. l-objettivi u l-politiki tal-ġestjoni tar-riskju finanzjarju tal-entità (ara l-IFRS 7).

115

[Imħassar]

116

Entità tista' tippreżenta noti li jipprovdu informazzjoni dwar il-bażi tal-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji u dwar il-politiki tal-kontabbilà speċifiċi bħala sezzjoni separata tar-rapporti finanzjarji.

Divulgazzjoni tal-politiki tal-kontabbiltà

117

Entità għandha tiddivulga informazzjoni materjali dwar il-politiki tal-kontabbiltà (ara l-paragrafu 7). L-informazzjoni dwar il-politika tal-kontabbiltà tkun materjali jekk, meta titqies flimkien ma’ informazzjoni oħra inkluża fir-rapporti finanzjarji ta’ entità, ikun jista’ jiġi raġonevolment mistenni li tinfluwenza d-deċiżjonijiet li l-utenti primarji tar-rapporti finanzjarji għal skop ġenerali jieħdu abbażi ta’ dawk ir-rapporti finanzjarji.

117A

L-informazzjoni dwar il-politika tal-kontabbiltà li tirrigwarda tranżazzjonijiet immaterjali, eventi jew kundizzjonijiet oħra hija immaterjali u ma hemmx għalfejn tiġi divulgata. Madankollu, l-informazzjoni dwar il-politika tal-kontabbiltà tista’ tkun materjali minħabba n-natura tat-tranżazzjonijiet relatati, eventi jew kundizzjonijiet oħra, anki jekk l-ammonti jkunu immaterjali. Madankollu, mhux l-informazzjoni kollha dwar il-politika tal-kontabbiltà li tirrigwarda t-tranżazzjonijiet materjali, eventi jew kundizzjonijiet oħra hija minnha nnifisha materjali.

117B

L-informazzjoni dwar il-politika tal-kontabbiltà hija mistennija li tkun materjali jekk l-utenti tar-rapporti finanzjarji ta’ entità jkunu jeħtiġuha biex jifhmu informazzjoni materjali oħra fir-rapporti finanzjarji. Pereżempju, aktarx li entità tqis l-informazzjoni dwar il-politika tal-kontabbiità materjali għar-rapporti finanzjarji tagħha jekk dik l-informazzjoni tkun tirrigwarda tranżazzjonijiet materjali, eventi u kundizzjonijiet oħra u:

(a)

l-entità biddlet il-politika tal-kontabbiità tagħha matul il-perjodu ta’ rapportar u din il-bidla wasslet għal bidla materjali fl-informazzjoni fir-rapporti finanzjarji;

(b)

l-entità għażlet il-politika tal-kontabbiltà minn fost opzjoni waħda jew aktar permessi mill-IFRSs — tali sitwazzjoni tista’ tinħoloq jekk l-entità tkun għażlet li tkejjel il-proprjetà għall-investiment fil-kost storiku minflok fil-valur ġust;

(c)

il-politika tal-kontabbiltà ġiet żviluppata f’konformità mal-IAS 8 fin-nuqqas ta’ IFRS li japplika speċifikament;

(d)

il-politika tal-kontabbiltà tirrigwarda qasam li dwaru entità tkun obbligata li tagħti ġudizzji jew tagħmel suppożizzjonijiet sinifikanti fl-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà, u l-entità tiddivulga dawk il-ġudizzji jew suppożizzjonijiet f’konformità mal-paragrafi 122 u 125; jew

(e)

il-kontabbiltà meħtieġa għalihom tkun kumplessa u l-utenti tar-rapporti finanzjarji tal-entità altrimenti ma jifhmux dawk it-tranżazzjonijiet materjali, eventi jew kundizzjonijiet oħra — tali sitwazzjoni tista’ tinħoloq jekk entità tapplika aktar minn IFRS wieħed għal klassi ta’ tranżazzjonijiet materjali.

117C

L-informazzjoni dwar il-politika tal-kontabbiltà li tiffoka fuq kif entità tkun applikat ir-rekwiżiti tal-IFRSs għaċ-ċirkostanzi tagħha stess tipprovdi informazzjoni speċifika għall-entità li tkun aktar utli għall-utenti tar-rapporti finanzjarji minn informazzjoni standardizzata, jew informazzjoni li tirriproduċi jew tiġbor fil-qosor biss ir-rekwiżiti tal-IFRSs.

117D

Jekk entità tiddivulga informazzjoni immaterjali dwar il-politika tal-kontabbiltà, tali informazzjoni ma għandhiex toskura l-informazzjoni materjali dwar il-politika tal-kontabbiltà.

117E

Il-konklużjoni ta’ entità li l-informazzjoni dwar il-politika tal-kontabbiltà hija immaterjali ma taffettwax ir-rekwiżiti ta’ diuvlgazzjoni relatati stipulati f’IFRSs oħrajn.

118

[Imħassar]

119

[Imħassar]

120

[Imħassar]

121

[Imħassar]

122

Entità għandha tiddivulga, flimkien mal-informazzjoni materjali dwar il-politika tal-kontabbiltà jew noti oħra, il-ġudizzji, minbarra dawk li jinvolvu stimi (ara l-paragrafu 125), li l-maniġment ikun għamel fil-proċess tal-applikazzjoni tal-politika tal-kontabbiltà tal-entità u li jkollhom l-aktar effett sinifikanti fuq l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji.

123

Fil-proċess tal-applikazzjoni tal-politiki tal-kontabbiltà tal-entità, il-maniġment jagħmel diversi ġudizzji, apparti minn dawk li jinvolvu stimi, li jistgħu jaffettwaw b'mod sinifikanti l-ammonti li huwa jirrikonoxxi fir-rapporti finanzjarji. Pereżempju, il-maniġment jagħmel ġudizzji sabiex jiddetermina:

(a)

[imħassar]

(b)

meta sostanzjalment ir-riskji u l-benefiċċji sinifikanti kollha tas-sjieda tal-assi finanzjarji u, għal-lokaturi, l-assi soġġetti għal lokazzjonijiet jiġu trasferiti lil entitajiet oħra;

(c)

jekk, fis-sustanza, bejgħ partikulari ta' oġġetti huwiex jiffinanzja l-arranġamenti u għaldaqstant ma jagħtix lok għal dħul; u

(d)

jekk it-termini kuntrattwali ta’ assi finanzjarju jagħtux lok f’dati speċifikati għal flussi ta’ flus li huma biss pagamenti ta’ kapital u mgħax fuq l-ammont ta’ kapital pendenti.

124

Xi wħud mid-divulgazzjonijiet li jsiru f’konformità mal-paragrafu 122 huma meħtieġa minn IFRSs oħra. Pereżempju l-IFRS 12 Divulgazzjoni tal-Interessi f’Entitajiet Oħrajn jeħtieġ li entità tiddivulga l-ġudizzji li għamlet fid-determinazzjoni ta’ jekk tikkontrollax entità oħra. L-IAS 40 Proprjetà għall-Investiment jeħtieġ divulgazzjoni tal-kriterji żviluppati mill-entità biex tagħmel distinzjoni bejn proprjetà għall-investiment minn proprjetà okkupata mis-sid u proprjetà miżmuma għall-bejgħ matul il-kors normali tan-negozju, meta l-klassifikazzjoni tal-proprjetà tkun diffiċli.

Sorsi ta’ inċertezza fl-istimi

125

Entità għandha tiddivulga informazzjoni dwar is-suppożizzjonijiet li tagħmel dwar il-futur, u sorsi ewlenin oħrajn ta’ inċertezza fl-istimi fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar, li għandhom riskju sinifikanti li jirriżulta f’aġġustament materjali fl-ammonti riportati tal-assi u l-obbligazzjonijiet fis-sena finanzjarja ta’ wara. Fir-rigward ta’ dawk l-assi u obbligazzjonijiet, in-noti għandhom jinkludu dettalji dwar:

(a)

in-natura tagħhom; u

(b)

l-ammont riportat tagħhom fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar.

126

Id-determinazzjoni tal-ammonti riportati ta’ xi assi u obbligazzjonijiet teħtieġ stima tal-effetti ta’ eventi futuri inċerti fuq dawk l-assi u obbligazzjonijiet fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar. Pereżempju, fl-assenza ta’ prezzijiet tas-suq osservati riċentement, ikun meħtieġ li jsiru stimi orjentati lejn il-futur biex jitkejjel l-ammont rekuperabbli ta’ klassijiet ta’ proprjetà, impjanti u tagħmir, l-effett tal-obsolexxenza teknoloġika fuq l-inventarji, provvedimenti soġġetti għall-eżitu futur ta’ kawżi li jinsabu pendenti, u obbligazzjonijiet marbuta mal-benefiċċji ta’ terminu twil għall-impjegati, bħalma huma obbligazzjonijiet tal-pensjoni. Dawn l-istimi jinvolvu suppożizzjonijiet dwar entrati bħalma huma l-aġġustament tar-riskju għall-flussi ta’ flus jew għar-rati ta’ skont, bidliet futuri fis-salarji u bidliet futuri fil-prezzijiet li jaffettwaw kostijiet oħrajn.

127

Is-suppożizzjonijiet u sorsi oħrajn ta’ inċertezza fl-istimi ddivulgati f’konformità mal-paragrafu 125 huma marbuta mal-istimi li jeħtieġu l-aktar deċiżjonijiet diffiċli, soġġettivi jew kumplessi min-naħa tal-maniġment. Hekk kif l-għadd ta’ varjabbli u suppożizzjonijiet li jaffettwaw is-soluzzjoni possibbli tal-inċertezzi futuri jiżdied, dawk id-deċiżjonijiet isiru aktar soġġettivi u kumplessi u l-potenzjal għall-aġġustament materjali konsegwenzjali fuq l-ammonti riportati tal-assi u l-obbligazzjonijiet normalment jiżdied proporzjonalment.

128

Id-divulgazzjonijiet fil-paragrafu 125 ma jkunux meħtieġa għal assi u obbligazzjonijiet b’riskju sinifikanti li l-ammonti riportati tagħhom jistgħu jinbidlu materjalment fis-sena finanzjarja li jmiss jekk, fl-aħħar tal-perjodu ta’ rapportar, dawn jitkejlu fil-valur ġust ibbażat fuq prezz ikkwotat f’suq attiv għal assi jew obbligazzjoni identika. Valuri ġusti bħal dawn jistgħu jinbidlu materjalment fis-sena finanzjarja li jmiss iżda dawn il-bidliet ma jirriżultawx minn suppożizzjonijiet jew sorsi oħrajn ta’ inċertezza ta’ stima fl-aħħar tal-perjodu ta’ rapportar.

129

Entità tippreżenta d-divulgazzjonijiet fil-paragrafu 125 b’tali mod li jgħin lill-utenti tar-rapporti finanzjarji jifhmu d-deċiżjonijiet li jagħmel il-maniġment dwar il-futur u dwar sorsi oħrajn ta’ inċertezza fl-istimi. In-natura u l-firxa tal-informazzjoni pprovduta jvarjaw skont in-natura tas-suppożizzjoni u ċirkustanzi oħra. Eżempji tat-tipi ta’ divulgazzjonijiet ta’ entità huma:

(a)

in-natura tas-suppożizzjoni jew ta’ inċertezza oħra fl-istimi;

(b)

is-sensittività tal-ammonti riportati għall-metodi, suppożizzjonijiet u stimi li fuqhom sar il-kalkolu tagħhom, inklużi r-raġunijiet għas-sensittività;

(c)

ir-riżoluzzjoni mistennija ta’ inċertezza u l-firxa ta’ eżiti raġonevolment possibbli fil-kors tas-sena finanzjarja li jkun imiss fir-rigward tal-ammonti riportati tal-assi u l-obbligazzjonijiet affettwati; u

(d)

spjegazzjoni tal-bidliet li jkunu saru fuq is-suppożizzjonijiet tal-passat li jirrigwardaw dawk l-assi u l-obbligazzjonijiet, jekk l-inċertezza tibqa’ ma tkunx solvuta.

130

Dan l-Istandard ma jitlobx li entità tiddivulga informazzjoni jew previżjonijiet tal-baġit meta tagħmel id-divulgazzjonijiet fil-paragrafu 125.

131

Xi drabi ma jkunx prattikabbli li ssir divulgazzjoni tal-firxa tal-effetti possibbli ta’ suppożizzjoni jew sors ieħor ta’ inċertezza tal-istimi fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar. F’każijiet bħal dawn, l-entità tiddivulga li huwa possibbli b’mod raġonevoli, fuq il-bażi ta’ dak li hu magħruf, li l-eżiti fis-sena finanzjarja li jmiss li huma differenti mis-suppożizzjoni jistgħu jkunu jeħtieġu aġġustament materjali fl-ammont riportat tal-assi jew tal-obbligazzjoni affettwati. Fil-każijiet kollha, l-entità tiddivulga n-natura u l-ammont riportat tal-assi jew tal-obbligazzjoni speċifiċi (jew tal-klassi tal-assi jew l-obbligazzjonijiet) affettwati mis-suppożizzjoni.

132

Id-divulgazzjonijiet fil-paragrafu 122 ta’ ġudizzji partikulari li l-maniġment ikun għamel fil-proċess tal-applikazzjoni tal-politiki tal-kontabbiltà tal-entità ma għandhomx x’jaqsmu mad-divulgazzjonijiet tas-sorsi ta’ inċertezza tal-istimi fil-paragrafu 125.

133

IFRSs oħrajn jeħtieġu d-divulgazzjoni ta’ xi wħud mis-suppożizzjonijiet li kieku jkunu meħtieġa f’konformità mal-paragrafu 125. Pereżempju, l-IAS 37 jeħtieġ id-divulgazzjoni, f’ċirkustanzi speċifikati, ta’ suppożizzjonijiet maġġuri rigward eventi futuri li jaffettwaw il-klassijiet ta’ provvedimenti. L-IFRS 13 Kejl tal-Valur Ġust jeħtieġ id-divulgazzjoni ta’ suppożizzjonijiet sinifikanti (inkluż it-teknika/i ta’ valwazzjoni u l-inputs) li tuża l-entità meta tkejjel il-valuri ġusti tal-assi u l-obbligazzjonijiet riportati fil-valur ġust.

Kapital

134

Entità għandha tiddivulga informazzjoni li tippermetti lill-utenti tar-rapporti finanzjarji tagħha jevalwaw l-objettivi, il-politiki u l-proċessi tal-entità fl-immaniġġar tal-kapital.

135

Biex tkun konformi mal-paragrafu 134, l-entità tiddivulga dan li ġej:

(a)

informazzjoni kwalitattiva dwar l-objettivi, il-politiki u l-proċessi tal-entità fl-immaniġġar tal-kapital, li tinkludi:

(i)

deskrizzjoni ta’ x’timmaniġġa bħala kapital;

(ii)

meta entità tkun soġġetta għal rekwiżiti ta’ kapital imposti esternament, in-natura ta’ dawk ir-rekwiżiti u kif dawk ir-rekwiżiti jiġu inkorporati fl-immaniġġar tal-kapital; u

(iii)

kif qed tilħaq l-objettivi tagħha fl-immaniġġar tal-kapital.

(b)

data kwantitattiva fil-qosor dwar x’timmaniġġa bħala kapital. Xi entitajiet iqisu ċerti obbligazzjonijiet finanzjarji (eż. ċerti forom ta’ dejn subordinat) bħala parti mill-kapital. Entitajiet oħrajn iqisu l-kapital bħala li jeskludi ċerti komponenti ta’ ekwità (eż. komponenti li jirriżultaw minn ħeġġijiet tal-flussi ta’ flus).

(c)

kwalunkwe bidla f’(a) u (b) mill-perjodu preċedenti.

(d)

jekk matul il-perjodu hija kkonformatx ma’ kwalunkwe rekwiżit ta’ kapital impost esternament li għalih hija soġġetta.

(e)

meta l-entità ma tkunx ikkonformat ma’ tali rekwiżiti ta’ kapital imposti esternament, il-konsegwenzi ta’ dak in-nuqqas ta’ konformità.

L-entità tibbaża dawn id-divulgazzjonijiet fuq l-informazzjoni pprovduta internament lill-membri kruċjali tal-maniġment.

136

Entità tista’ timmaniġġa l-kapital b’għadd ta’ modi u tkun soġġetta għal għadd ta’ rekwiżiti ta’ kapital differenti. Pereżempju, konglomerat jista’ jinkludi entitajiet li jwettqu attivitajiet ta’ assigurazzjoni u attivitajiet bankarji, u dawk l-entitajiet jistgħu joperaw f’diversi ġuriżdizzjonijiet. Meta d-divulgazzjoni aggregata tar-rekwiżiti tal-kapital u ta’ kif il-kapital ikun immaniġġat ma tkunx se tipprovdi informazzjoni utli, jew tkun se toħloq distorsjoni fl-għarfien li l-utent tar-rapport finanzjarju jkollu tar-riżorsi kapitali tal-entità, l-entità għandha tiddivulga informazzjoni separata għal kull rekwiżit tal-kapital li għalih l-entità tkun soġġetta.

Strumenti finanzjarji puttable klassifikati bħala ekwità

136A

Għall-istrumenti finanzjarji puttable klassifikati bħala strumenti ta’ ekwità, entità għandha tiddivulga (sakemm ma jkunx iddivulgat xi mkien ieħor):

(a)

sommarju ta’ data kwantitattiva dwar l-ammont ikklassifikat bħala ekwità;

(b)

l-objettivi, il-politiki u l-proċessi tagħha għall-immaniġġar tal-obbligu tagħha li tirriakkwista jew tifdi l-istrumenti meta tintalab tagħmel dan mid-detenturi tal-istrumenti, inkluż kull bidla mill-perjodu preċedenti;

(c)

il-fluss ta’ ħruġ tal-flus mistenni mat-tifdija jew mar-riakkwist ta’ dik il-klassi ta’ strumenti finanzjarji; u

(d)

informazzjoni dwar kif il-fluss tal-ħruġ tal-flus mistenni mat-tifdija jew mar-riakkwist kien determinat.

Divulgazzjonijiet oħrajn

137

Entità għandha tiddivulga fin-noti:

(a)

l-ammont ta’ dividendi proposti jew iddikjarati qabel ma r-rapporti finanzjarji kienu awtorizzati għall-ħruġ iżda mhux rikonoxxuti bħala distribuzzjoni lis-sidien matul il-perjodu, u l-ammonti relatati għal kull sehem; u

(b)

l-ammont ta’ kwalunkwe dividend privileġġat kumulattiv mhux rikonoxxut.

138

Entità għandha tiddivulga dan li ġej, jekk ma jkunx divulgat xi mkien ieħor fl-informazzjoni ppubblikata mar-rapporti finanzjarji:

(a)

id-domiċilju u l-forma ġuridika tal-entità, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni u l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat tagħha (jew is-sede prinċipali, jekk tkun differenti mill-uffiċċju rreġistrat);

(b)

deskrizzjoni tan-natura tal-operazzjonijiet tal-entità u l-attivitajiet prinċipali tagħha;

(c)

l-isem tal-kumpanija omm u tal-kumpanija omm apikali tal-grupp; u

(d)

jekk tkun entità b’ħajja limitata, informazzjoni dwar it-tul tal-ħajja tagħha.

TRANŻIZZJONI U DATA EFFETTIVA

139

Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2009 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tadotta dan l-Istandard għal perjodu iktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

139A

L-IAS 27 (kif emendat fl-2008) emenda l-paragrafu 106. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Lulju 2009 jew wara. Jekk entità tapplika l-IAS 27 (kif emendat fl-2008) għal perjodu aktar bikri, l-emenda għandha tiġi applikata għal dak il-perjodu aktar bikri. L-emenda għandha tkun applikata b’mod retrospettiv.

139B

Strumenti Finanzjarji Puttable u Obbligazzjonijiet li Joħorġu mil-Likwidazzjoni (Emendi fl-IAS 32 u l-IAS 1), maħruġ fi Frar 2008, emenda l-paragrafu 138 u daħħal il-paragrafi 8A, 80A u 136A. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għall-perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt u tapplika l-emendi relatati tal-IAS 32, l-IAS 39, l-IFRS 7 u l-IFRIC 2 Ishma tal-Membri f’Entitajiet Kooperattivi u Strumenti Simili fl-istess ħin.

139C

Il-paragrafi 68 u 71 kienu emendati bit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

139D

Il-paragrafu 69 ġie emendat bit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’April 2009. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2010 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

139E

[Imħassar]

139F

Il-paragrafi 106 u 107 ġew emendati u l-paragrafu 106A żdied bit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’Mejju 2010. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2011 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa.

139G

[Imħassar]

139H

L-IFRS 10 u l-IFRS 12, maħruġa f’Mejju 2011, emendaw il-paragrafi 4, 119, 123 u 124. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 10 u l-IFRS 12.

139I

L-IFRS 13, maħruġ f’Mejju 2011, emenda l-paragrafi 128 u 133. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 13.

139J

Preżentazzjoni ta’ Entrati ta’ Introjtu Ieħor Komprensiv (Emendi fl-IAS 1), maħruġ f’Ġunju 2011, emenda l-paragrafi 7, 10, 82, 85–87, 90, 91, 94, 100 u 115, żied il-paragrafi 10A, 81A, 81B u 82A, u ħassar il-paragrafi 12, 81, 83 u 84. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Lulju 2012 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika l-emendi għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

139K

L-IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati (kif emendat f’Ġunju 2011) emenda d-definizzjoni ta’ “introjtu ieħor komprensiv” fil-paragrafu 7 u l-paragrafu 96. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IAS 19 (kif emendat f’Ġunju 2011).

139L

Titjib Annwali Ċiklu 2009–2011, maħruġ f’Mejju 2012, emenda l-paragrafi 10, 38 u 41, ħassar il-paragrafi 39–40 u żied il-paragrafi 38A–38D u 40A–40D. Entità għandha tapplika dik l-emenda b’mod retrospettiv f’konformità mal-IAS 8 Politika tal-Kontabbiltà, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabbiltà u Erruri għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2013 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika dik l-emenda għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

139M

[Imħassar]

139N

L-IFRS 15 Dħul minn Kuntratti mal-Konsumaturi, maħruġ f’Mejju 2014, emenda l-paragrafu 34. Entità għandha tapplika dik l-emenda meta tapplika l-IFRS 15.

139O

L-IFRS 9, kif maħruġ f’Lulju 2014, emenda l-paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 u 123 u ħassar il-paragrafi 139E, 139G u 139M. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 9.

139P

Inizjattiva ta’ Divulgazzjoni (Emendi fl-IAS 1), maħruġ f’Diċembru 2014, emenda l-paragrafi 10, 31, 54-55, 82, 85, 113-114, 117, 119 u 122, żied il-paragrafi 30A, 55A u 85A-85B u ħassar il-paragrafi 115 u 120. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2016 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. L-entitajiet mhumiex meħtieġa jiddivulgaw l-informazzjoni meħtieġa mill-paragrafi 28-30 tal-IAS 8 fir-rigward ta’ dawn l-emendi.

139Q

L-IFRS 16 Lokazzjonijiet, maħruġ f’Jannar 2016, emenda l-paragrafu 123. Entità għandha tapplika dik l-emenda meta tapplika l-IFRS 16.

139R

L-IFRS 17, maħruġ f’Mejju 2017, emenda l-paragrafi 7, 54 u 82. Emendi fl-IFRS 17, maħruġ f’Ġunju 2020, kompla jemenda l-paragrafu 54. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 17.

139S

Emendi għar-Referenzi tal-Qafas Kunċettwali fl-Istandards tal-IFRS, maħruġ fl-2018, emenda l-paragrafi 7, 15, 19–20, 23–24, 28 u 89. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2020 jew wara. L-applikazzjoni bikrija hija permessa jekk fl-istess waqt entità tapplika wkoll l-emendi l-oħra li saru minn Emendi għar-Referenzi tal-Qafas Kunċettwali fl-Istandards tal-IFRS. Entità għandha tapplika l-emendi fl-IAS 1 restrospettivament f’konformità mal-IAS 8 Politika tal-Kontabbiltà, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabbiltà u Erruri. Madankollu, jekk entità tiddetermina li applikazzjoni retrospettiva tkun imprattikabbli jew tkun tinvolvi kost jew sforz eċċessiv, din għandha tapplika l-emendi fl-IAS 1 b’referenza għall-paragrafi 23–28, 50–53 u 54F tal-IAS 8.

139T

Definizzjoni tal-Materjali (Emendi fl-IAS 1 u l-IAS 8), maħruġ f’Ottubru 2018, emenda l-paragrafu 7 tal-IAS 1 u l-paragrafu 5 tal-IAS 8, u ħassar il-paragrafu 6 tal-IAS 8. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2020 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika dawk l-emendi għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

139V

Divulgazzjoni tal-Politiki tal-Kontabbiltà, maħruġ fi Frar 2021, emenda l-paragrafi 7, 10, 114, 117 u 122, żied il-paragrafi 117A–117E u ħassar il-paragrafi 118, 119 u 121. Emenda wkoll id-Dikjarazzjoni dwar il-Prassi IFRS 2 Teħid ta’ Ġudizzji dwar il-Materjalità. Entità għandha tapplika l-emendi għall-IAS 1 għal perjodi ta’ rapportar annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2023 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika dawk l-emendi għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

IRTIRAR TAL-IAS 1 (RIVEDUT 2003)

140

Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 1 Preżentazzjoni tar Rapporti Finanzjarji rivedut fl-2003, kif emendat fl-2005.

STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ 2

Inventarji

OBJETTIV

1

L-objettiv ta’ dan l-Istandard huwa li jippreskrivi t-trattament kontabbilistiku għall-inventarji. Kwistjoni ewlenija fil-kontabbiltà għall-inventarji huwa l-ammont ta’ kost li għandu jiġi rikonoxxut bħala assi u riportat sakemm id-dħul relatat ikun rikonoxxut. Dan l-Istandard jipprovdi gwida dwar id-determinazzjoni tal-kost u r-rikonoxximent sussegwenti tiegħu bħala spiża, inkluż kwalunkwe tniżżil fil-valur nett realizzabbli. Dan jipprovdi wkoll gwida fuq il-formuli tal-kost li jintużaw sabiex jiġu assenjati l-kostijiet għall-inventarji.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

2

Dan l-Istandard japplika għall-inventarji kollha, ħlief:

(a)

[imħassar]

(b)

strumenti finanzjarji (ara l-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni u l-IFRS 9 Strumenti Finanzjarji); u

(c)

assi bijoloġiċi relatati ma’ attivitajiet agrikoli u ma’ prodotti agrikoli fil-punt tal-ħsad (ara l-IAS 41 Agrikoltura).

3

Dan l-Istandard ma japplikax għall-kejl ta’ inventarji miżmuma minn:

(a)

produtturi ta’ prodotti agrikoli u tal-foresta, prodotti agrikoli wara l-ħsad, u minerali u prodotti minerali, sa fejn dawn jitkejlu fil-valur nett realizzabbli f’konformità ma’ prattiki stabbiliti sew f’dawk l-industriji. Meta dawn l-inventarji jitkejlu fil-valur nett realizzabbli, bidliet f’dak il-valur jiġu rikonoxxuti fi profitt jew telf fil-perjodu tal-bidla;

(b)

kummerċjanti sensara tal-komoditajiet li jkejlu l-inventarji tagħhom fil-valur ġust, mingħajr il-kostijiet tal-bejgħ. Meta dawn l-inventarji jitkejlu fil-valur ġust mingħajr il-kostijiet tal-bejgħ, il-bidliet fil-valur ġust mingħajr il-kostijiet tal-bejgħ jiġu rikonoxxuti fi profitt jew telf fil-perjodu tal-bidla.

4

L-inventarji msemmija fil-paragrafu 3(a) jitkejlu fil-valur nett realizzabbli f’ċertu stadji tal-produzzjoni. Dan iseħħ, pereżempju, meta l-għelejjel agrikoli jkunu ġew maħsuda jew minerali ġew estratti u l-bejgħ ikun żgurat taħt kuntratt forward jew garanzija tal-gvern, jew meta jeżisti suq attiv u jkun hemm riskju negliġibbli li ma jinbiegħx. Dawn l-inventarji huma esklużi mir-rekwiżiti ta’ kejl ta’ dan l-Istandard biss.

5

Kummerċjanti sensara huma dawk li jixtru jew ibigħu l-komoditajiet lil oħrajn jew f’isimhom. L-inventarji msemmija fil-paragrafu 3(b) huma prinċipalment akkwistati għal skop ta’ bejgħ fil-futur qarib u li jiġi ġġenerat profitt mill-varjazzjonijiet fil-prezz jew mill-marġni tal-kummerċjanti sensara. Meta dawn l-inventarji jitkejlu fil-valur ġust mingħajr il-kostijiet tal-bejgħ, dawn jiġu esklużi biss mir-rekwiżiti ta’ kejl ta’ dan l-Istandard.

DEFINIZZJONIJIET

6

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

 

Inventarji huma assi:

(a)

miżmuma għall-bejgħ fil-kors normali tan-negozju;

(b)

fil-proċess tal-produzzjoni ta’ dan il-bejgħ; jew

(c)

fil-forma ta’ materjali jew ta’ provvisti li għandhom jiġu kkunsmati fil-proċess tal-produzzjoni jew fl-għoti tas-servizzi.

 

Valur nett realizzabbli huwa l-prezz tal-bejgħ stmat fil-kors normali tan-negozju mingħajr l-istima tal-kostijiet tat-tlestija u l-istima tal-kostijiet meħtieġa biex isir il-bejgħ.

 

Valur ġust huwa l-prezz li jiġi riċevut sabiex jinbiegħ assi jew li jitħallas għat-trasferiment ta’ obbligazzjoni fi tranżazzjoni ordinata bejn il-parteċipanti fis-suq fid-data tal-kejl. (Ara l-IFRS 13 Kejl tal-Valur Ġust.)

7

Il-valur nett realizzabbli jirreferi għall-ammont nett li entità tistenna li tirrealizza mill-bejgħ tal-inventarju fil-kors normali tan-negozju. Il-valur ġust jirrifletti l-prezz li fih tranżazzjoni ordinata għall-bejgħ tal-istess inventarju fis-suq prinċipali (jew l-aktar vantaġġuż) għal dak l-inventarju sseħħ bejn il-parteċipanti fis-suq fid-data tal-kejl. Tal-ewwel huwa valur speċifiku għall-entità; l-ieħor mhuwiex. Il-valur nett realizzabbli għall-inventarju jista’ ma jkunx ugwali għall-valur ġust mingħajr il-kostijiet tal-bejgħ.

8

L-inventarji jkopru l-oġġetti mixtrija u miżmuma għall-bejgħ mill-ġdid li jinkludu, pereżempju, merkanzija mixtrija minn bejjiegħ bl-imnut u miżmuma sabiex tinbiegħ mill-ġdid, jew art u proprjetà oħra miżmuma sabiex jinbiegħu mill-ġdid. Inventarji jkopru wkoll oġġetti lesti, jew xogħol fl-idejn li qiegħed jiġi prodott, mill-entità, u jinkludu materjali u provvisti li qegħdin jistennew li jintużaw fil-proċess tal-produzzjoni. Il-kostijiet imġarrba biex jiġi eżegwit kuntratt ma’ konsumatur li ma joħolqux inventarji (jew assi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ Standard ieħor) jiġu kontabbilizzati f’konformità mal-IFRS 15 Dħul minn Kuntratti mal-Konsumaturi.

KEJL TA’ INVENTARJI

9

L-inventarji għandhom jitkejlu fil-valur li huwa l-inqas bejn il-kost u l-valur nett realizzabbli.

Kost tal-inventarji

10

Il-kost tal-inventarji għandu jinkludi l-kostijiet kollha tax-xiri, il-kostijiet tal-konverżjoni u kostijiet oħrajn imġarrba sabiex l-inventarji jitwasslu fil-post u l-kundizzjoni attwali tagħhom.

Kostijiet tax-xiri

11

Il-kostijiet tax-xiri tal-inventarji jinkludu l-prezz tax-xiri, id-dazji fuq l-importazzjoni u taxxi oħrajn (barra dawk li huma rekuperabbli sussegwentement mill-entità mill-awtoritajiet tat-taxxa), u t-trasport, il-maniġġ u kostijiet oħrajn attribwibbli direttament għall-akkwist tal-oġġetti lesti, tal-materjali u tas-servizzi. Skontijiet tan-negozju, ribassi u entrati simili oħrajn jitnaqqsu fid-determinazzjoni tal-kostijiet tax-xiri.

Kostijiet tal-konverżjoni

12

Il-kostijiet tal-konverżjoni tal-inventarji jinkludu kostijiet direttament relatati mal-unitajiet tal-produzzjoni, bħax-xogħol dirett. Dawn jinkludu wkoll allokazzjoni sistematika ta’ spejjeż ġenerali fissi u varjabbli tal-produzzjoni imġarrba fil-konverżjoni ta’ materjali f’oġġetti lesti. Spejjeż ġenerali fissi tal-produzzjoni huma dawk il-kostijiet indiretti tal-produzzjoni li jibqgħu relattivament kostanti irrispettivament mill-volum tal-produzzjoni, bħal deprezzament u manutenzjoni tal-bini tal-fabbriki, tagħmir u assi bid-dritt tal-użu użati fil-proċess tal-produzzjoni, u l-kost tal-immaniġġar u l-amministrazzjoni tal-fabbriki. L-ispejjeż ġenerali varjabbli tal-produzzjoni huwa dawk il-kostijiet indiretti tal-produzzjoni li jvarjaw direttament, jew kważi direttament, bil-volum tal-produzzjoni, bħal materjali indiretti u xogħol indirett.

13

L-allokazzjoni tal-ispejjeż ġenerali fissi tal-produzzjoni għall-kostijiet tal-konverżjoni hija bbażata fuq il-kapaċità normali tal-faċilitajiet tal-produzzjoni. Il-kapaċità normali hija l-produzzjoni mistennija li trid tintlaħaq bħala medja fuq għadd ta’ perjodi jew staġuni taħt ċirkustanzi normali, meta wieħed iqis it-telf fil-kapaċità li jirriżulta minn manutenzjoni ppjanata. Il-livell attwali tal-produzzjoni jista’ jintuża jekk dan ikun viċin il-kapaċità normali. L-ammont tal-ispejjeż ġenerali fissi allokati lil kull unità tal-produzzjoni ma tiżdiedx b’konsegwenza tal-produzzjoni baxxa jew impjant wieqaf. L-ispejjeż ġenerali mhux allokati huma rikonoxxuti bħala spiża fil-perjodu li fih jiġġarrbu. F’perjodi ta’ produzzjoni għolja b’mod anormali, l-ammont ta’ spejjeż ġenerali fissi allokati lil kull unità tal-produzzjoni jitnaqqas biex l-inventarji ma jitkejlux aktar mill-kost. Spejjeż ġenerali varjabbli tal-produzzjoni huma allokati lil kull unità tal-produzzjoni fuq bażi tal-użu attwali tal-faċilitajiet tal-produzzjoni.

14

Proċess tal-produzzjoni jista’ jirriżulta f’aktar minn prodott wieħed li jiġi prodott fl-istess ħin. Dan huwa l-każ, pereżempju, meta jiġu prodotti xi prodotti konġunti jew meta jkun hemm prodott ewlieni u prodott sekondarju. Meta l-kostijiet tal-konverżjoni ta’ kull prodott ma jkunux identifikabbli separatament, dawn jiġu allokati bejn il-prodotti fuq bażi razzjonali u konsistenti. L-allokazzjoni tista’ tkun ibbażata, pereżempju, fuq il-valur ta’ bejgħ relattiv ta’ kull prodott fl-istadju tal-proċess tal-produzzjoni meta l-prodotti jsiru identifikabbli separatament, jew mat-tlestija tal-produzzjoni. Il-biċċa l-kbira tal-prodotti sekondarji, min-natura tagħhom stess, huma immaterjali. Meta dan ikun il-każ, dawn ta’ spiss jitkejlu fil-valur nett realizzabbli u dan il-valur jitnaqqas mill-kost tal-prodott ewlieni. B’riżultat ta’ dan, l-ammont riportat tal-prodott ewlieni ma jkunx materjalment differenti mill-kost tiegħu.

Kostijiet oħrajn

15

Kostijiet oħrajn jiġu inklużi fil-kost tal-inventarji biss sakemm ikunu ġġarrbu waqt it-twassil tal-inventarji fil-post u l-kundizzjoni attwali tagħhom. Pereżempju, jista’ jkun xieraq li jiġu inklużi spejjeż ġenerali mhux tal-produzzjoni jew il-kostijiet tad-disinn tal-prodotti għal konsumaturi speċifiċi fil-kost tal-inventarji.

16

Eżempji ta’ kostijiet esklużi mill-kost tal-inventarji u rikonoxxuti bħala spejjeż fil-perjodu li fih jiġġarrbu huma:

(a)

ammonti anormali ta’ materjali, xogħol u kostijiet oħra tal-produzzjoni moħlija;

(b)

kostijiet tal-ħżin, sakemm dawk il-kostijiet ma jkunux meħtieġa fil-proċess tal-produzzjoni qabel stadju ulterjuri tal-produzzjoni;

(c)

spejjeż ġenerali amministrattivi li ma jikkontribwux sabiex jitwasslu l-inventarji fil-post u fil-kundizzjoni attwali tagħhom; u

(d)

kostijiet tal-bejgħ.

17

L-IAS 23 Kostijiet tat-Teħid b’Self jidentifika ċirkustanzi limitati meta l-kostijiet tat-teħid b’self jiġu inklużi fil-kost tal-inventarji.

18

Entità tista’ tixtri inventarji fuq termini ta’ saldu differit. Meta l-arranġament effettivament jinkludi element finanzjarju, dak l-element, pereżempju differenza bejn il-prezz tax-xiri f’termini ta’ kreditu normali u l-ammont imħallas, ikun rikonoxxut bħala spiża tal-imgħax matul il-perjodu tal-finanzjament.

19

[Imħassar]

Kost tal-prodott agrikolu maħsud minn assi bijoloġiċi

20

F’konformità mal-IAS 41 Agrikoltura inventarji li jinkludu prodotti agrikoli li entità tkun ħasdet mill-assi bijoloġiċi tagħha jitkejlu mar-rikonoxximent inizjali fil-valur ġust tagħhom mingħajr il-kostijiet tal-bejgħ fil-punt tal-ħsad. Dan huwa l-kost tal-inventarji f’dik id-data għall-applikazzjoni ta’ dak l-Istandard.

Tekniki għall-kejl tal-kost

21

Tekniki għall-kejl tal-kost tal-inventarji, bħall-metodu tal-kost standard jew il-metodu fil-livell tal-konsumatur, jista’ jintuża għall-konvenjenza jekk ir-riżultati joqorbu lejn il-kost. Kostijiet standard iqisu l-livelli normali tal-materjali u l-provvisti, ix-xogħol, l-effiċjenza u l-użu tal-kapaċità. Dawn jiġu rieżaminati regolarment u, jekk meħtieġ, jiġu riveduti fid-dawl ta’ kundizzjonijiet attwali.

22

Il-metodu fil-livell tal-konsumatur jintuża ta’ spiss fl-industrija tal-bejgħ bl-imnut biex jitkejlu inventarji b’għadd kbir ta’ entrati li jinbidlu ta’ spiss b’marġni simili li għalihom huwa imprattikabbli li jintużaw metodi tal-kost oħrajn. Il-kost tal-inventajru huwa determinat billi jitnaqqas il-valur tal-bejgħ tal-inventarju bil-persentaġġ xieraq tal-marġni gross. Il-persentaġġ użat iqis l-inventajru li jkun tnaqqas għal valur inqas mill-prezz oriġinali tal-bejgħ tiegħu. Ta’ spiss jintuża persentaġġ medju għal kull dipartiment fil-livell tal-konsumatur.

Formuli tal-kost

23

Il-kost tal-inventarji ta’ entrati li normalment ma jinbidlux bejniethom u oġġetti jew servizzi prodotti u segregati għal proġetti speċifiċi għandu jiġi assenjat permezz ta’ identifikazzjoni speċifika tal-kostijiet individwali tagħhom.

24

L-identifikazzjoni speċifika tal-kostijiet tfisser li kostijiet speċifiċi jkunu attribwiti għal entrati identifikati tal-inventarju. Dan huwa t-trattament xieraq għal entrati li jiġu segregati għal proġett speċifiku, irrispettivament minn jekk dawn ikunux inxtraw jew ġew prodotti. Madankollu, l-identifikazzjoni speċifika tal-kostijiet mhijiex xierqa meta jkun hemm għadd kbir ta’ entrati ta’ inventarju li normalment jistgħu jinbidlu bejniethom. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-metodu li jintgħażlu dawk l-entrati li jibqgħu fl-inventarji jista’ jintuża biex jiġu akkwistati effetti predeterminati fuq profitt jew telf.

25

Il-kost tal-inventarji, għajr dawk trattati fil-paragrafu 23, għandu jiġi assenjat bl-użu tal-formula fejn joħroġ li daħal l-ewwel (FIFO, first-in, first-out) jew il-formula tal-kost medju ponderat. Entità għandha tuża l-istess formula tal-kost għall-inventarji kollha li għandhom l-istess natura u użu għall-entità. Għal inventarji li huma ta’ natura jew użu differenti, jistgħu jkunu ġustifikati formuli differenti tal-kost.

26

Pereżempju, inventarji użati f’segment operatorju wieħed jista’ jkollhom użu differenti għall-entità mill-istess tip ta’ inventarji użati f’segment operatorju ieħor. Madankollu, differenza fil-pożizzjoni ġeografika tal-inventarji (jew fir-regoli rispettivi tat-taxxa), waħidha, mhijiex biżżejjed biex tiġġustifika l-użu ta’ formuli tal-ikkostjar differenti.

27

Il-formula FIFO tassumi li l-entrati tal-inventajru li nxtraw jew ġew prodotti l-ewwel jinbiegħu l-ewwel, u sussegwentement l-entrati li jibqgħu fl-inventajru fl-aħħar tal-perjodu huma dawk li nxtraw jew ġew prodotti l-aħħar. Taħt il-formola tal-kost medju ponderat, il-kost ta’ kull entrata huwa determinat mill-medja ponderata tal-kost ta’ entrati simili fil-bidu ta’ perjodu u l-kost ta’ entrati simili mixtrija jew prodotti waqt dak il-perjodu. Il-medja tista’ tiġi kkalkulata fuq bażi perjodika, jew mal-wasla ta’ kull merkanzija addizzjonali, skont iċ-ċirkustanzi tal-entità.

Valur nett realizzabbli

28

Il-kost tal-inventarji ma jistax ikun rekuperabbli jekk dawk l-inventarji tiġrilhom il-ħsara, jekk isiru kompletament jew parzjalment obsoleti, jew jekk il-prezzijiet tal-bejgħ tagħhom jonqsu. Il-kost tal-inventarji ma jistax ikun rekuperabbli wkoll jekk l-istima tal-kostijiet tat-tlestija jew l-istima tal-kostijiet li għadha trid tiġġarrab biex isir il-bejgħ ikunu għolew. Il-prattika li l-inventarji jitniżżlu inqas mill-kost għall-valur nett realizzabbli hija konsistenti mal-fehma li jenħtieġ li l-assi ma jinżammux aktar mill-ammonti mistennija li jiġu realizzati mill-bejgħ jew mill-użu tagħhom.

29

Normalment l-inventarji jitniżżlu għall-valur nett realizzabbli entrata b'entrata. F’ċerti ċirkustanzi, madankollu, jista’ jkun xieraq li entrati simili jew relatati jitpoġġew fi grupp wieħed. Dan jista’ jkun il-każ għal entrati ta’ inventarju relatati mal-istess linja ta’ prodotti li jkollhom skopijiet jew użi finali simili, li jkunu prodotti u kummerċjalizzati fl-istess żona ġeografika, u li ma jistgħux jiġu evalwati b’mod prattiku separatament mill-entrati l-oħra f’dik il-linja ta’ prodotti. Mhuwiex xieraq li l-inventarji jitniżżlu fil-valur fuq il-bażi ta’ klassifikazzjoni ta’ inventarju, pereżempju, oġġetti lesti, jew l-inventarji kollha f’segment operatorju partikulari.

30

Stimi ta’ valur nett realizzabbli huma bbażati fuq l-aktar evidenza affidabbli disponibbli fil-ħin li fih isiru l-istimi, tal-ammont li l-inventarji huma mistennija li jirrealizzaw. Dawn l-istimi jqisu l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet jew fil-kostijiet direttament relatati ma’ eventi li jseħħu wara tmiem il-perjodu sakemm dawn l-eventi jikkonfermaw kundizzjonijiet eżistenti fi tmiem il-perjodu.

31

Stimi ta’ valur nett realizzabbli jqisu wkoll l-iskop li għalih l-inventajru jinżamm. Pereżempju, il-valur nett realizzabbli tal-kwantità tal-inventajru miżmum sabiex jissodisfa kuntratti ta’ bejgħ jew ta’ servizz fis-sod huwa bbażat fuq il-prezz tal-kuntratt. Jekk il-kuntratti tal-bejgħ ikunu għal inqas mill-kwantitajiet ta’ inventarju miżmuma, il-valur nett realizzabbli tal-eċċess ikun ibbażat fuq il-prezzijiet ġenerali tal-bejgħ. Provvedimenti jistgħu jirriżultaw minn kuntratti ta’ bejgħ fis-sod f’eċċess mill-kwantitajiet tal-inventajru miżmuma jew minn kuntratti ta’ xiri fis-sod. Dawn il-provvedimenti huma kkunsidrati taħt l-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti.

32

Materjali u provvisti oħrajn miżmuma biex jintużaw fil-produzzjoni tal-inventarji ma jitniżżlux taħt il-kost jekk il-prodotti lesti li fihom se jiġu inkorporati jkunu mistennija li jinbiegħu skont il-kost jew aktar mill-kost. Madankollu, meta tnaqqis fil-prezz tal-materjali jindika li l-kost tal-prodotti lesti jaqbeż il-valur nett realizzabbli, il-materjali jitniżżlu għall-valur nett realizzabbli. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-kost tas-sostituzzjoni tal-materjali jista’ jkun l-aħjar kejl disponibbli tal-valur nett realizzabbli tagħhom.

33

Issir valutazzjoni ġdida tal-valur nett realizzabbli f’kull perjodu sussegwenti. Meta ċ-ċirkustanzi li qabel kienu ġiegħlu l-inventarji jitniżżlu taħt il-kost ma jibqgħux jeżistu, jew meta jkun hemm evidenza ċara ta’ żieda fil-valur nett realizzabbli minħabba bidla fiċ-ċirkustanzi ekonomiċi, l-ammont tat-tniżżil fil-valur jiġi riversjat (jiġifieri r-riversjar ikun limitat għall-ammont tat-tniżżil oriġinali fil-valur) sabiex l-ammont ġdid riportat ikun l-anqas bejn il-kost u l-valur nett realizzabbli rivedut. Dan jiġri, pereżempju, meta entrata ta’ inventajru li tkun riportata fil-valur nett realizzabbli, minħabba li l-prezz tal-bejgħ tagħha jkun naqas, tkun għadha ma nbegħitx f’perjodu sussegwenti u l-prezz tal-bejgħ tagħha jkun żdied.

RIKONOXXIMENT BĦALA SPIŻA

34

Meta jinbiegħu l-inventarji, l-ammont riportat ta’ dawk l-inventarji għandu jiġi rikonoxxut bħala spiża fil-perjodu li fih id-dħul relatat jiġi rikonoxxut. L-ammont ta’ kwalunkwe tniżżil fil-valur ta’ inventarji għal valur nett realizzabbli u t-telf kollu ta’ inventarji għandu jiġi rikonoxxut bħala spiża fil-perjodu li fih it-tniżżil fil-valur jew it-telf iseħħu. L-ammont ta’ kwalunkwe riversjar ta’ kwalunkwe tniżżil fil-valur ta’ inventarji, li jirriżulta minn żieda fil-valur nett realizzabbli, għandu jiġi rikonoxxut bħala tnaqqis fl-ammont ta’ inventarji rikonoxxuti bħala spiża fil-perjodu li fih iseħħ ir-riversjar.

35

Xi inventarji jistgħu jiġu allokati f’kontijiet ta’ assi oħrajn, pereżempju, inventarju użat bħala komponent ta’ proprjetà, impjanti jew tagħmir mibnija mill-persuna stess. Inventarji allokati f’assi ieħor b’dan il-mod huma rikonoxxuti bħala spiża waqt il-ħajja utli ta’ dak l-assi.

DIVULGAZZJONI

36

Ir-rapporti finanzjarji għandhom jiddivulgaw:

(a)

il-politika tal-kontabbiltà adottata fil-kejl tal-inventarji, inkluż il-formula tal-kost użata;

(b)

l-ammont totali riportat ta’ inventarji u l-ammont riportat fi klassifikazzjonijiet xierqa għall-entità;

(c)

l-ammont riportat ta’ inventarji riportat fil-valur ġust mingħajr il-kostijiet tal-bejgħ;

(d)

l-ammont ta’ inventarji rikonoxxut bħala spiża waqt il-perjodu;

(e)

l-ammont ta’ kwalunkwe tniżżil fil-valur tal-inventarji rikonoxxut bħala spiża fil-perjodu f’konformità mal-paragrafu 34;

(f)

l-ammont ta’ kwalunkwe riversjar ta’ kwalunkwe tniżżil fil-valur li jkun rikonoxxut bħala tnaqqis fl-ammont ta’ inventarji rikonoxxut bħala spiża f’dak il-perjodu, f’konformità mal-paragrafu 34;

(g)

iċ-ċirkustanzi jew l-eventi li jkunu wasslu għar-riversjar ta’ tniżżil tal-valur ta’ inventarji f’konformità mal-paragrafu 34; u

(h)

l-ammonti riportat ta’ inventarji mwiegħda bħala garanzija għall-obbligazzjonijiet.

37

Informazzjoni dwar l-ammonti riportati miżmuma fi klassifikazzjonijiet differenti ta’ inventarji u l-firxa tal-bidliet f’dawn l-assi huma utli għall-utenti tar-rapporti finanzjarji. Klassifikazzjonijiet komuni ta’ inventarji huma merkanzija, provvisti tal-produzzjoni, materjali, xogħol fl-idejn u oġġetti lesti.

38

L-ammont ta’ inventarji rikonoxxut bħala spiża matul il-perjodu, li ta’ spiss jissemma bħala l-kost tal-bejgħ, jikkonsisti f’dawk il-kostijiet li qabel kienu inklużi fil-kejl tal-inventarju u li issa nbiegħu u fi spejjeż ġenerali mhux allokati tal-produzzjoni u ammonti anormali ta’ kostijiet tal-produzzjoni ta’ inventarji. Iċ-ċirkustanzi tal-entità jistgħu jiggarantixxu wkoll l-inklużjoni ta’ ammonti oħrajn, bħal kostijiet tad-distribuzzjoni.

39

Xi entitajiet jadottaw format għal profitt jew telf li jirriżulta f’ammonti divulgati, għajr il-kost tal-inventarji rikonoxxut bħala spiża matul il-perjodu. Taħt dan il-format, entità tippreżenta analiżi tal-ispejjeż billi tuża klassifikazzjoni bbażata fuq in-natura tal-ispejjeż. F’dan il-każ, l-entità tiddivulga l-kostijiet rikonoxxuti bħala spiża għall-materja prima u prodotti konsumabbli, kostijiet tax-xogħol u kostijiet oħrajn flimkien mal-ammont tal-bidla netta f’inventarji għall-perjodu.

DATA EFFETTIVA

40

Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2005 jew wara. Titħeġġeġ applikazzjoni bikrija. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perjodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2005, din għandha tiddivulga dan il-fatt.

40A

[Imħassar]

40B

[Imħassar]

40C

L-IFRS 13, maħruġ f’Mejju 2011, emenda d-definizzjoni ta’ valur ġust fil-paragrafu 6 u emenda l-paragrafu 7. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 13.

40D

[Imħassar]

40E

L-IFRS 15 Dħul minn Kuntratti mal-Konsumaturi, maħruġ f’Mejju 2014, emenda l-paragrafi 2, 8, 29 u 37 u ħassar il-paragrafu 19. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 15.

40F

L-IFRS 9, kif maħruġ f’Lulju 2014, emenda l-paragrafu 2 u ħassar il-paragrafi 40A, 40B u 40D. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 9.

40G

L-IFRS 16 Lokazzjonijiet, maħruġ f’Jannar 2016, emenda l-paragrafu 12. Entità għandha tapplika dik l-emenda meta tapplika l-IFRS 16.

IRTIRAR TA’ STQARRIJIET OĦRAJN

41

Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 2 Inventarji (rivedut fl-1993).

42

Dan l-Istandard jieħu post l-SIC1 Konsistenza —Formuli Differenti ta’ Kost għall-Inventarji.

STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ 7

Rapport tal-Flussi ta’ Flus  (2)

OBJETTIV

Informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus ta’ entità hija utli biex tipprovdi bażi lill-utenti tar-rapporti finanzjarji biex tiġi vvalutata l-kapaċità tal-entità li tiġġenera l-flus u ekwivalenti ta’ flus u l-ħtiġijiet tal-entità li tuża dawk il-flussi ta’ flus. Id-deċiżjonijiet ekonomiċi li jittieħdu mill-utenti jeħtieġu evalwazzjoni tal-kapaċità ta’ entità li tiġġenera flus u ekwivalenti ta’ flus u t-twaqqit u ċ-ċertezza li dawn jiġu ġġenerati.

L-objettiv ta’ dan l-Istandard huwa li jeħtieġ li tingħata informazzjoni dwar il-bidliet storiċi fil-flus u ekwivalenti ta’ flus ta’ entità permezz ta’ rapport tal-flussi ta’ flus li jikklassifika l-flussi ta’ flus matul il-perjodu minn attivitajiet operatorji, ta’ investiment u ta’ finanzjament.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

1

Entità għandha tipprepara rapport tal-flussi ta’ flus f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan l-Istandard u għandha tippreżentah bħala parti integrali tar-rapporti finanzjarji tagħha għal kull perjodu li għalih jiġu ppreżentati r-rapporti finanzjarji.

2

Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 7 Dikjarazzjoni dwar Bidliet fil-Pożizzjoni Finanzjarja, approvat f’Lulju 1977.

3

L-utenti tar-rapporti finanzjarji ta’ entità huma interessati f’kif l-entità tiġġenera u tuża l-flus u ekwivalenti ta’ flus. Dan huwa l-każ irrispettivament min-natura tal-attivitajiet tal-entità u irrispettivament minn jekk il-flus jistgħux jitqiesu bħala l-prodott tal-entità, kif jista’ jkun il-każ fir-rigward ta’ istituzzjoni finanzjarja. Essenzjalment, l-entitajiet jeħtieġu l-flus għall-istess raġunijiet, ikunu kemm ikunu differenti l-attivitajiet li jipproduċu d-dħul prinċipali tagħhom. Dawn jeħtieġu l-flus biex imexxu l-operazzjonijiet tagħhom, biex iħallsu l-obbligi tagħhom, u biex jipprovdu redditu lill-investituri tagħhom. Għaldaqstant, dan l-Istandard jeħtieġ li l-entitajiet kollha jippreżentaw rapport tal-flussi ta’ flus.

BENEFIĊĊJI TAL-INFORMAZZJONI DWAR IL-FLUSSI TA’ FLUS

4

Rapport tal-flussi ta’ flus, meta jintuża flimkien mal-bqija tar-rapporti finanzjarji, jipprovdi informazzjoni li tippermetti li l-utenti jevalwaw il-bidliet fl-assi netti ta’ entità, l-istruttura finanzjarja tagħha (inkluż il-likwidità u s-solvenza tagħha) u l-kapaċità tagħha li taffettwa l-ammonti u t-twaqqit tal-flussi ta’ flus sabiex tadatta għal ċirkustanzi u opportunitajiet li jinbidlu. L-informazzjoni dwar il-flussi ta’ flus hija utli għall-valutazzjoni tal-kapaċità tal-entità li tiġġenera flus u ekwivalenti ta’ flus u tippermetti li l-utenti jiżviluppaw mudelli biex jivvalutaw u jqabblu l-valur preżenti tal-flussi futuri ta’ flus ta’ entitajiet differenti. Dan itejjeb ukoll il-komparabbiltà tar-rapportar tal-prestazzjoni operatorja minn entitajiet differenti peress li jelimina l-effetti tal-użu ta’ trattamenti kontabbilistiċi differenti għall-istess tranżazzjonijiet u eventi.

5

Ta’ spiss tintuża informazzjoni storika dwar il-flussi ta’ flus bħala indikatur tal-ammont, it-twaqqit u ċ-ċertezza ta’ flussi futuri ta’ flus. Hija utli wkoll biex tiġi vverifikata l-preċiżjoni ta’ valutazzjonijiet passati ta’ flussi futuri ta’ flus u biex tiġi eżaminata r-relazzjoni bejn il-profittabbiltà u l-fluss nett ta’ flus u l-impatt ta’ bidliet fil-prezzijiet.

DEFINIZZJONIJIET

6

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

 

Flus tinkludi flus fl-idejn u depożiti ta’ bla avviż.

 

Ekwivalenti ta’ flus huma investimenti likwidi ħafna u fuq terminu qasir li huma faċilment konvertibbli għal ammonti magħrufa ta’ flus u li huma soġġetti għal riskju insinifikanti ta’ bidliet fil-valur.

 

Flussi ta’ flus huma influssi u flussi ta’ ħruġ ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus.

 

Attivitajiet operatorji huma l-attivitajiet li jipproduċu d-dħul prinċipali tal-entità u attivitajiet oħrajn li mhumiex attivitajiet ta’ investiment jew ta’ finanzjament.

 

Attivitajiet ta’ investiment huma l-akkwiżizzjoni u d-disponiment ta’ assi fit-tul u investimenti oħrajn mhux inklużi f’ekwivalenti ta’ flus.

 

Attivitajiet ta’ finanzjament huma attivitajiet li jirriżultaw f’bidliet fid-daqs u fil-kompożizzjoni tal-ekwità kkontribwita u tat-teħid b’self tal-entità.

Flus u ekwivalenti ta’ flus

7

Ekwivalenti ta’ flus jinżammu bl-iskop li jiġu ssodisfati impenji ta’ terminu qasir fi flus minflok għal skopijiet ta’ investiment jew għal skopijiet oħra. Sabiex investiment jikkwalifika bħala ekwivalenti ta’ flus, dan irid ikun konvertibbli faċilment għal ammont magħruf ta’ flus u jkun soġġett għal riskju insinifikanti ta’ bidliet fil-valur. Għaldaqstant, investiment normalment jikkwalifika bħala ekwivalenti ta’ flus biss meta jkollu maturità qasira ta’, ngħidu aħna, tliet xhur jew inqas mid-data tal-akkwiżizzjoni. Investimenti ta’ ekwità huma esklużi minn ekwivalenti ta’ flus sakemm dawn ma jkunux, essenzjalment, ekwivalenti ta’ flus, pereżempju fil-każ ta’ ishma privileġġati akkwistati f’perjodu qasir mill-maturità tagħhom u b’data tal-fidwa speċifikata.

8

Teħid b’self bankarju huwa ġeneralment meqjus bħala attività finanzjarja. Madankollu, f’xi pajjiżi, self kurrenti bankarju ripagabbli fuq talba jifforma parti integrali mill-ġestjoni tal-likwidità ta’ entità. F’dawn iċ-ċirkustanzi, is-self kurrenti bankarju jiġi inkluż bħala komponent tal-flus u ekwivalenti ta’ flus. Karatteristika ta’ arranġamenti bankarji bħal dawn hija li l-bilanċ bankarju ta’ spiss ivarja bejn li jkun fil-pożittiv għal fin-negattiv.

9

Il-flussi ta’ flus jeskludu movimenti bejn entrati li jikkostitwixxu flus jew ekwivalenti ta’ flus minħabba li dawn il-komponenti huma parti mill-ġestjoni tal-likwidità ta’ entità aktar milli parti mill-attivitajiet operatorji, ta’ investiment jew ta’ finanzjament tagħha. Il-ġestjoni tal-likwidità tinkludi l-investiment ta’ eċċess ta’ flus f’ekwivalenti ta’ flus.

PREŻENTAZZJONI TA’ RAPPORT TAL-FLUSSI TA’ FLUS

10

Ir-rapport tal-flussi ta’ flus għandu jirrapporta dwar il-flussi ta’ flus matul il-perjodu, ikklassifikati skont attivitajiet operatorji, ta’ investiment u ta’ finanzjament.

11

Entità tippreżenta l-flussi ta’ flus tagħha minn attivitajiet operatorji, ta’ investiment u ta’ finanzjament b’mod li jkun l-aktar xieraq għan-negozju tagħha. Il-klassifikazzjoni skont l-attività tipprovdi informazzjoni li tippermetti li l-utenti jivvalutaw l-impatt ta’ dawk l-attivitajiet fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità u fuq l-ammont ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus tagħha. Din l-informazzjoni tista’ tintuża wkoll biex jiġu evalwati r-relazzjonijiet bejn dawk l-attivitajiet.

12

Tranżizzjoni waħda tista’ tinkludi flussi ta’ flus li huma kklassifikati b’mod differenti. Pereżempju, meta r-ripagament fi flus ta’ self jinkludi kemm l-imgħax kif ukoll il-kapital, l-element tal-imgħax jista’ jiġi kklassifikat bħala attività operatorja u l-element tal-kapital jiġi kklassifikat bħala attività ta’ finanzjament.

Attivitajiet operatorji

13

L-ammont ta’ flussi ta’ flus li jirriżultaw minn attivitajiet operatorji huwa indikatur ewlieni ta’ kemm l-operazzjonijiet tal-entità ġġeneraw biżżejjed flussi ta’ flus biex jiġi ripagat is-self, tinżamm il-kapaċità operatorja tal-entità, jitħallsu d-dividendi u jsiru investimenti ġodda mingħajr ma tirrikorri għal sorsi esterni ta’ finanzjament. Informazzjoni dwar il-komponenti speċifiċi ta’ flussi ta’ flus operatorji storiċi hija utli, flimkien ma’ informazzjoni oħra, fil-previżjoni ta’ flussi ta’ flus operatorji futuri.

14

Flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji huma derivati primarjament mill-attivitajiet li jipproduċu d-dħul prinċipali tal-entità. Għaldaqstant, dawn ġeneralment jirriżultaw mit-tranżazzjonijiet u minn eventi oħrajn li jidħlu fid-determinazzjoni tal-profitt jew tat-telf. Eżempji tal-flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji huma:

(a)

riċevuti ta’ flus mill-bejgħ ta’ oġġetti u mill-għoti ta’ servizzi;

(b)

riċevuti ta’ flus minn royalties, tariffi, kummissjonijiet u dħul ieħor;

(c)

pagamenti fi flus lil fornituri għal oġġetti u servizzi;

(d)

pagamenti fi flus lill-impjegati u f’isimhom;

(e)

[imħassar]

(f)

pagamenti fi flus jew rifużjonijiet ta' taxxi fuq l-introjtu sakemm dawn ma jkunux jistgħu jiġu identifikati speċifikament ma' attivitajiet ta' finanzjament jew ta' investiment; u

(g)

riċevuti u pagamenti fi flus minn kuntratti miżmuma għal skopijiet ta’ negozjar finanzjarju.

Xi tranżazzjonijiet, bħall-bejgħ ta’ entrata ta’ impjant, tista’ twassal għal qligħ jew telf li jkun inkluż fil-profitt jew telf rikonoxxut. Il-flussi ta’ flus dwar dawn it-tranżazzjonijiet huma flussi ta’ flus minn attivitajiet ta’ investiment. Madankollu, pagamenti fi flus għall-manifattura jew l-akkwist ta’ assi miżmuma għall-kiri lil oħrajn u sussegwentement miżmuma għall-bejgħ kif deskritt fil-paragrafu 68A tal-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir huma flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji. Ir-riċevuti ta’ flus minn kirjiet u bejgħ sussegwenti tat-tali assi huma wkoll flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji.

15

Entità tista’ żżomm titoli u self għal finijiet ta’ negozjar finanzjarju, f’liema każ dawn ikunu simili għal inventarju akkwistat speċifikament għal bejgħ mill-ġdid. Għaldaqstant, flussi ta’ flus li jirriżultaw mix-xiri u mill-bejgħ ta’ titoli għan-negozjar huma kklassifikati bħala attivitajiet operatorji. Bl-istess mod, avvanzi u self ta’ flus magħmula minn istituzzjonijiet finanzjarji normalment jiġu kklassifikati bħala attivitajiet operatorji billi dawn għandhom x’jaqsmu mal-attività prinċipali li tipproduċi d-dħul ewlieni ta’ dik l-entità.

Attivitajiet ta’ investiment

16

Id-divulgazzjoni separata ta’ flussi ta’ flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ investiment hija importanti minħabba li l-flussi ta’ flus jirrappreżentaw sa liema punt in-nefqiet ikunu saru għar-riżorsi maħsubin sabiex jiġġeneraw l-introjtu u l-flussi ta’ flus fil-futur. Huma biss dawk in-nefqiet li jirriżultaw f’assi rikonoxxut fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja li huma eliġibbli għal klassifikazzjoni bħala attivitajiet ta’ investiment. Eżempji ta’ flussi ta’ flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ investiment huma:

(a)

pagamenti fi flus biex jiġu akkwistati proprjetà, impjanti u tagħmir, assi intanġibbli u assi oħra fit-tul. Dawn il-pagamenti jinkludu dawk li għandhom x’jaqsmu mal-kostijiet ta’ żvilupp kapitalizzat u ma’ proprjetà, impjanti u tagħmir mibnija mill-entità stess;

(b)

riċevuti fi flus mill-bejgħ ta’ proprjetà, impjanti u tagħmir, assi intanġibbli u assi oħra fit-tul;

(c)

pagamenti fi flus għall-akkwist ta’ strumenti ta’ ekwità jew ta’ dejn ta’ entitajiet oħrajn jew interessi f’impriżi konġunti (għajr pagamenti għal dawk l-istrumenti meqjusa bħala ekwivalenti ta' flus jew dawk miżmuma għal skopijiet ta’ negozjar finanzjarju);

(d)

riċevuti ta’ flus minn bejgħ ta’ strumenti ta’ ekwità jew ta’ dejn ta’ entitajiet oħrajn u interessi f’impriżi konġunti (għajr riċevuti għal dawk l-istrumenti meqjusa bħala ekwivalenti ta’ flus u dawk miżmuma għal skopijiet ta’ negozjar finanzjarju);

(e)

avvanzi u self ta’ flus magħmul lil partijiet oħra (għajr avvanzi u self magħmul minn istituzzjoni finanzjarja);

(f)

riċevuti ta’ flus mir-ripagament tal-avvanzi u tas-self magħmul lil partijiet oħrajn (għajr avvanzi u self ta’ istituzzjoni finanzjarja);

(g)

pagamenti fi flus għal kuntratti futures, kuntratti forward, kuntratti ta' opzjonijiet u kuntratti ta' swaps għajr meta l-kuntratti jsiru għal finijiet ta' negozjar finanzjarju, jew meta l-pagamenti jkunu kklassifikati bħala attivitajiet ta' finanzjament; u

(h)

riċevuti ta’ flus minn kuntratti futures, kuntratti forward, kuntratti ta’ opzjonijiet u kuntratti ta’ swaps għajr meta l-kuntratti jsiru għal finijiet ta’ negozjar finanzjarju, jew meta r-riċevuti jkunu klassifikat bħala attivitajiet ta’ finanzjament.

Meta kuntratt jiġi kontabbilizzat bħala ħeġġ ta’ pożizzjoni identifikabbli, il-flussi ta’ flus tal-kuntratt jiġu klassifikati bl-istess mod bħall-flussi ta’ flus tal-pożizzjoni li tkun qiegħda tiġi ħħeġġjata.

Attivitajiet ta’ finanzjament

17

Id-divulgazzjoni separata tal-flussi ta’ flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament hija importanti minħabba li hija utli għall-previżjoni ta’ pretensjonijiet fuq flussi futuri ta’ flus minn fornituri ta’ kapital għall-entità. Eżempji ta’ flussi ta’ flus li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament huma:

(a)

rikavati fi flus mill-ħruġ ta’ ishma jew ta’ strumenti ta’ ekwità oħrajn;

(b)

pagamenti fi flus lil sidien għall-akkwist jew fidwa tal-ishma tal-entità;

(c)

rikavati fi flus minn ħruġ ta’ titoli obbligazzjonarji, self, noti, bonds, ipoteki u teħid b’self ieħor fuq perjodu ta’ żmien qasir jew fit-tul;

(d)

ripagamenti fi flus ta’ ammonti meħuda b’self; u

(e)

pagamenti fi flus minn lokatarju għat-tnaqqis tal-obbligazzjoni pendenti relatata ma’ lokazzjoni.

RAPPORTAR TA’ FLUSSI TA’ FLUS MINN ATTIVITAJIET OPERATORJI

18

Entità għandha tirrapporta dwar flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji billi tuża:

(a)

il-metodu dirett, li bih jiġu divulgati klassijiet maġġuri ta’ riċevuti ta’ flus gross u pagamenti fi flus gross; jew

(b)

il-metodu indirett, li bih il-profitt jew telf jiġi aġġustat għall-effetti ta’ tranżazzjonijiet ta’ natura mhux fi flus, kwalunkwe differiment jew dovut ta’ riċevuti jew pagamenti fi flus operatorji tal-passat jew tal-futur, u entrati ta’ introjtu jew spejjeż assoċjati ma’ flussi ta’ flus ta’ investiment jew ta’ finanzjament.

19

L-entitajiet huma mħeġġa jirrapportaw dwar flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji permezz tal-metodu dirett. Il-metodu dirett jipprovdi informazzjoni li tista’ tkun utli biex jiġu stmati l-flussi futuri ta’ flus u li mhijiex disponibbli taħt il-metodu indirett. Taħt il-metodu dirett, informazzjoni dwar klassijiet maġġuri ta’ riċevuti ta’ flus gross u pagamenti fi flus gross tista’ tinkiseb:

(a)

mir-rekords kontabbilistiċi tal-entità; jew

(b)

billi jiġu aġġustati l-bejgħ, il-kost tal-bejgħ (fil-każ ta’ istituzzjoni finanzjarja, mgħax u introjtu simili u spejjeż tal-imgħax u imposti simili) u entrati oħrajn fir-rapport tal-introjtu komprensiv għal:

(i)

bidliet matul il-perjodu fl-inventarji u fir-riċevibbli u l-pagabbli operatorji;

(ii)

entrati oħrajn mhux flus; u

(iii)

entrati oħrajn li għalihom l-effetti fuq il-flus huma ta’ flussi ta’ flus ta’ investiment jew ta’ finanzjament.

20

Skont il-metodu indirett, il-fluss ta’ flus nett minn attivitajiet operatorji huwa determinat billi jiġi aġġustat il-profitt u t-telf għall-effetti ta':

(a)

bidliet matul il-perjodu fl-inventarji u fir-riċevibbli u l-pagabbli operatorji;

(b)

entrati mhux flus bħal deprezzament, provvedimenti, taxxi differiti, qligħ u telf f’munita barranija mhux realizzat, u profitti mfaddla ta’ kumpaniji assoċjati; u

(c)

l-entrati l-oħrajn kollha li għalihom, l-effetti fuq il-flus huma ta’ flussi ta’ flus ta’ investiment jew ta’ finanzjament.

Alternattivament, il-fluss ta’ flus nett minn attivitajiet operatorji jista’ jkun ippreżentat skont il-metodu indirett billi juri d-dħul u l-ispejjeż divulgati fir-rapport tal-introjtu komprensiv u l-bidliet matul il-perjodu fl-inventarji u fir-riċevibbli u l-pagabbli operatorji.

RAPPORTAR TA’ FLUSSI TA’ FLUS MINN ATTIVITAJIET TA’ INVESTIMENT U TA’ FINANZJAMENT

21

Entità għandha tirrapporta separatament dwar il-kategoriji maġġuri ta’ riċevuti ta’ flus gross u ta’ pagamenti fi flus gross li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ investiment u ta’ finanzjament, għajr sal-punt li l-flussi ta’ flus deskritti fil-paragrafi 22 u 24 jiġu rrapportati fuq bażi netta.

RAPPORTAR TA’ FLUSSI TA’ FLUS FUQ BAŻI NETTA

22

Flussi ta’ flus li jirriżultaw mill-attivitajiet operatorji, ta’ investiment jew ta’ finanzjament li ġejjin jistgħu jiġu rapportati fuq bażi netta:

(a)

riċevuti u pagamenti fi flus f’isem il-konsumaturi meta l-flussi ta’ flus jirriflettu l-attivitajiet tal-konsumatur minflok dawk tal-entità; u

(b)

riċevuti u pagamenti fi flus għal entrati fejn il-fatturat ikun rapidu, l-ammonti jkunu kbar, u l-maturitajiet ikunu qosra.

23

Eżempji ta’ riċevuti u pagamenti fi flus imsemmija fil-paragrafu 22(a) huma:

(a)

l-aċċettazzjoni u r-ripagament ta’ depożiti ta’ bla avviż ta’ bank;

(b)

fondi miżmuma għall-konsumaturi minn entità ta' investiment; u

(c)

kirjiet miġbura f’isem is-sidien ta’ proprjetajiet, u mħallsa lilhom.

23A

Eżempji ta’ riċevuti u pagamenti fi flus imsemmija fil-paragrafu 22(b) huma l-avvanzi għal, u r-ripagament ta’:

(a)

l-ammonti ta’ kapital li għandhom x’jaqsmu ma’ konsumaturi tal-karti ta’ kreditu;

(b)

ix-xiri u l-bejgħ ta' investimenti; u

(c)

teħid ieħor b’self ta’ terminu qasir, pereżempju, dawk li għandhom perjodu ta’ maturità ta’ tliet xhur jew inqas.

24

Flussi ta’ flus li jirriżultaw minn kull waħda mill-attivitajiet li ġejjin ta’ istituzzjoni finanzjarja jistgħu jiġu rapportati fuq bażi netta:

(a)

riċevuti u pagamenti fi flus għall-aċċettazzjoni u r-ripagament ta’ depożiti b’data ta’ maturità fissa;

(b)

it-tqegħid ta’ depożiti għand istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u l-irtirar ta’ depożiti mingħandhom; u

(c)

avvanzi u self ta’ flus lill-konsumaturi u r-ripagament ta’ dawk l-avvanzi u s-self.

FLUSSI TA’ FLUS F’MUNITA BARRANIJA

25

Flussi ta’ flus li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f’munita barranija għandhom jiġu rreġistrati f’munita funzjonali ta’ entità billi tiġi applikata għall-ammont fil-munita barranija r-rata tal-kambju bejn il-munita funzjonali u l-munita barranija fid-data tal-fluss ta’ flus.

26

Il-flussi ta’ flus ta’ sussidjarja barranija għandhom jinqalbu bir-rati tal-kambju bejn il-munita funzjonali u l-munita barranija fid-dati tal-flussi ta’ flus.

27

Flussi ta’ flus denominati f’munita barranija huma rapportati b’mod konsistenti mal-IAS 21 L-Effetti tal-Bidliet fir-Rati tal-Kambju. Dan jippermetti l-użu ta’ rata tal-kambju li tkun qrib ir-rata attwali. Pereżempju, tista’ tintuża rata tal-kambju medja ponderata għal perjodu għar-reġistrazzjoni ta’ tranżazzjonijiet f’munita barranija jew fil-qlib tal-flussi ta’ flus ta’ sussidjarja barranija. Madankollu, l-IAS 21 ma jippermettix l-użu tar-rata tal-kambju fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar meta jinqalbu l-flussi ta’ flus ta’ sussidjarja barranija.

28

Qligħ u telf mhux realizzat li jirriżulta minn bidliet fir-rati tal-kambju f’munita barranija mhumiex flussi ta’ flus. Madankollu, l-effett tal-bidliet fir-rati tal-kambju fuq flus u ekwivalenti ta’ flus miżmumin jew dovuti f’munita barranija huwa rapportat fir-rapport tal-flussi ta’ flus sabiex jiġu rikonċiljati l-flus u l-ekwivalenti ta’ flus fil-bidu u fit-tmiem tal-perjodu. Dan l-ammont huwa ppreżentat separatament mill-flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji, ta’ investiment u ta’ finanzjament u jinkludi d-differenzi, jekk ikun hemm, li kieku dawk il-flussi ta’ flus ġew irrapportati bir-rati tal-kambju ta’ tmiem il-perjodu.

29

[Imħassar]

30

[Imħassar]

MGĦAX U DIVIDENDI

31

Flussi ta’ flus minn mgħax u dividendi riċevuti u mħallsa għandhom jiġu divulgati separatament. Kull wieħed għandu jiġi klassifikata b’mod konsistenti minn perjodu għal perjodu bħala attività operatorja, ta’ investiment jew ta’ finanzjament.

32

L-ammont totali ta’ mgħax imħallas matul perjodu jiġi divulgat fir-rapport tal-flussi ta’ flus, sew jekk kien rikonoxxut bħala spiża fil-profitt jew telf kif ukoll jekk kapitalizzat f’konformità mal-IAS 23 Kostijiet tat-Teħid b’Self.

33

Mgħax imħallas u mgħax u dividendi riċevuti huma normalment klassifikati bħala flussi ta’ flus operatorji għal istituzzjoni finanzjarja. Madankollu, ma hemm ebda kunsens fuq il-klassifikazzjoni ta’ dawn il-flussi ta’ flus għal entitajiet oħrajn. Mgħax imħallas u mgħax u dividendi riċevuti jistgħu jiġu klassifikati bħala flussi ta’ flus operatorji minħabba li jidħlu fid-determinazzjoni tal-profitt jew telf. Alternattivament, l-imgħax imħallas u l-imgħax u d-dividendi riċevuti jistgħu jiġu klassifikati bħala flussi ta’ flus ta’ finanzjament u ta’ investiment rispettivament, minħabba li huma kostijiet għall-ksib ta’ riżorsi finanzjarji jew ta’ redditi fuq l-investimenti.

34

Dividendi mħallsa jistgħu jiġu klassifikati bħala fluss ta’ flus ta’ finanzjament minħabba li huma kost għall-ksib ta’ riżorsi finanzjarji. Alternattivament, id-dividendi mħallsa jistgħu jiġu klassifikati bħala komponent ta’ flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji sabiex l-utenti jiġu megħjuna jistabbilixxu l-kapaċità li entità tħallas dividendi minn flussi ta’ flus operatorji.

TAXXI FUQ L-INTROJTU

35

Flussi ta’ flus li jirriżultaw minn taxxi fuq l-introjtu għandhom jiġu divulgati separatament u għandhom jiġu klassifikati bħala flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji sakemm dawn ma jkunux jistgħu jiġu identifikati speċifikament b’attivitajiet ta’ finanzjament jew ta’ investiment.

36

Taxxi fuq l-introjtu huma imponibbli fuq tranżazzjonijiet li jagħtu lok għal flussi ta’ flus li huma klassifikati bħala attivitajiet operatorji, ta’ investiment jew ta’ finanzjament f’rapport tal-flussi ta’ flus. Filwaqt li l-ispiża tat-taxxa tista’ tkun faċilment identifikabbli ma’ attivitajiet ta’ investiment jew ta’ finanzjament, ta’ spiss ikun imprattikabbli li l-flussi ta’ flus tat-taxxa relatati jiġu identifikati u jistgħu jirriżultaw f’perjodu differenti mill-flussi ta’ flus tat-tranżazzjoni sottostanti. Għaldaqstant, taxxi mħallsa huma normalment klassifikati bħala flussi ta’ flus minn attivitajiet operatorji. Madankollu, meta jkun prattikabbli li l-fluss ta’ flus tat-taxxa jiġi identifikat bi tranżazzjoni individwali li tagħti lok għal flussi ta’ flus li huma klassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment jew ta’ finanzjament, il-fluss ta’ flus tat-taxxa jiġi klassifikat bħala attività ta’ investiment jew ta’ finanzjament kif xieraq. Meta l-flussi ta’ flus tat-taxxa jiġu allokati fuq aktar minn klassi ta’ attività waħda, jiġi divulgat l-ammont totali tat-taxxi mħallsa.

INVESTIMENTI F’SUSSIDJARJI, KUMPANIJI ASSOĊJATI U IMPRIŻI KONĠUNTI

37

Meta jiġi kontabbilizzat investiment f’kumpanija assoċjata, f’impriża konġunta jew f’sussidjarja kontabbilizzat bl-użu tal-metodu tal-ekwità jew tal-kost, investitur jirrestrinġi r-rapportar tiegħu fir-rapport tal-flussi ta’ flus għall-flussi ta’ flus bejnu u d-destinatarja ta’ investiment, pereżempju, għad-dividendi u l-avvanzi.

38

Entità li tirrapporta l-interess tagħha f’kumpanija assoċjata jew f’impriża konġunta bl-użu tal-metodu tal-ekwità tinkludi fir-rapport tal-flussi ta’ flus tagħha l-flussi ta’ flus fir-rigward tal-investimenti tagħha fil-kumpanija assoċjata jew l-impriża konġunta, u distribuzzjonijiet u pagamenti jew riċevuti oħrajn bejnha u l-kumpanija assoċjata jew l-impriża konġunta.

BIDLIET F’INTERESSI PROPRJETARJI F’SUSSIDJARJI U F’NEGOZJI OĦRAJN

39

Il-flussi ta’ flus aggregati li jirriżultaw mill-ksib jew mit-telf ta’ kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn għandhom jiġu ppreżentati separatament u kklassifikati bħala attivitajiet ta’ investiment.

40

Entità għandha tiddivulga, b’mod aggregat, kemm fir-rigward tal-ksib kif ukoll fir-rigward tat-telf ta’ kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn matul il-perjodu, kull waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-korrispettiv totali mħallas jew riċevut;

(b)

il-porzjon tal-korrispettiv li jikkonsisti fi flus u f’ekwivalenti ta’ flus;

(c)

l-ammont ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus fis-sussidjarji jew fin-negozji l-oħra li fuqhom jinkiseb jew jintilef il-kontroll; u

(d)

l-ammont tal-assi u tal-obbligazzjonijiet għajr flus jew ekwivalenti ta’ flus fis-sussidjarji jew f’negozji oħrajn, li fuqhom jinkiseb jew jintilef il-kontroll, miġbura fil-qosor għal kull kategorija prinċipali.

40A

Entità tal-investiment, kif definit fl-IFRS 10 Rapporti Finanzjarji Kkonsolidati, ma għandhiex għalfejn tapplika l-paragrafi 40(c) jew 40(d) għal investiment f’sussidjarja li tkun teħtieġ li titkejjel fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf.

41

Il-preżentazzjoni separata tal-effetti li l-kisba jew it-telf ta’ kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn ikollhom fuq il-flussi ta’ flus bħala entrati f’linja waħda, flimkien mad-divulgazzjoni separata tal-ammonti tal-assi u tal-obbligazzjonijiet li jiġu akkwistati jew li jsir disponiment minnhom, tgħin biex tiddistingwi dawk il-flussi ta’ flus mill-flussi ta’ flus li jirriżultaw minn attivitajiet operatorji, ta’ investiment u ta’ finanzjament oħrajn. L-effetti fuq il-flussi ta’ flus ikkawżati mit-telf ta’ kontroll ma jitnaqqsux minn dawk ikkawżati mill-ksib tal-kontroll.

42

L-ammont aggregat tal-flus imħallsa jew riċevuti bħala korrispettiv għall-ksib jew it-telf tal-kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn huwa rapportat fir-rapport tal-flussi ta’ flus netti mill-flus u minn ekwivalenti ta’ flus akkwistati jew li jsir disponiment minnhom bħala parti minn tali tranżazzjonijiet, eventi jew bidliet fiċ-ċirkustanzi.

42A

Flussi ta’ flus li jirriżultaw minn bidliet f’interessi proprjetarji f’sussidjarja li ma jirriżultawx f’telf tal-kontroll għandhom jiġu klassifikati bħala flussi ta’ flus minn attivitajiet ta’ finanzjament, sakemm is-sussidjarja ma tkunx ta’ entità ta’ investiment, kif definit fl-IFRS 10, u tkun meħtieġa titkejjel bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf.

42B

Bidliet fl-interessi proprjetarji f’sussidjarja li ma jirriżultawx f’telf tal-kontroll, bħax-xiri jew il-bejgħ suċċessiv minn kumpanija omm tal-istrumenti ta’ ekwità ta’ sussidjarja, jitqiesu bħala tranżazzjonijiet ta’ ekwità (ara l-IFRS 10, sakemm is-sussidjarja ma tkunx ta’ entità ta’ investiment u tkun meħtieġa titkejjel bil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf. Għaldaqstant, il-flussi ta’ flus li jirriżultaw jiġu klassifikati bl-istess mod bħal tranżazzjonijiet oħrajn mas-sidien deskritti fil-paragrafu 17.

TRANŻAZZJONIJIET MHUX FI FLUS

43

Tranżazzjonijiet ta’ investiment u ta’ finanzjament li ma jeħtiġux l-użu ta’ flus jew ta’ ekwivalenti ta’ flus għandhom jiġu esklużi minn rapport tal-flussi ta’ flus. Tranżazzjonijiet bħal dawn għandhom jiġu divulgati xi mkien ieħor fir-rapporti finanzjarji b’mod li jipprovdi l-informazzjoni kollha rilevanti dwar dawn l-attivitajiet ta’ investiment u ta’ finanzjament.

44

Ħafna attivitajiet ta' investiment u ta' finanzjament m'għandhomx impatt dirett fuq il-flussi ta' flus attwali għalkemm jaffettwaw l-istruttura kapitali u tal-assi ta' entità. L-esklużjoni ta’ tranżazzjonijiet mhux fi flus mir-rapport tal-flussi ta’ flus hija konsistenti mal-objettiv ta’ rapport tal-flussi ta’ flus billi dawn l-entrati ma jinvolvux flussi ta’ flus fil-perjodu kurrenti. Eżempji ta’ tranżazzjonijiet mhux fi flus huma:

(a)

l-akkwiżizzjoni ta’ assi billi jiġu assunti direttament obbligazzjonijiet relatati jew permezz ta’ lokazzjoni;

(b)

l-akkwiżizzjoni ta' entità permezz ta’ ħruġ ta’ ishma; u

(c)

il-konverżjoni ta’ dejn f’ekwità.

BIDLIET F’OBBLIGAZZJONIJIET LI JIRRIŻULTAW MINN ATTIVITAJIET TA’ FINANZJAMENT

44A

Entità għandha tipprovdi divulgazzjonijiet li jippermettu li l-utenti tar-rapporti finanzjarji jevalwaw bidliet fl-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament, inkluż kemm il-bidliet li jirriżultaw minn bidliet fil-flussi ta’ flus kif ukoll dawk li mhumiex fi flus.

44B

Sa fejn ikun meħtieġ biex tissodisfa r-rekwiżit fil-paragrafu 44A, entità għandha tiddivulga l-bidliet li ġejjin fl-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament:

(a)

bidliet minn flussi ta’ flus tal-finanzjament;

(b)

bidliet li jirriżultaw mill-ksib jew mit-telf ta’ kontroll ta’ sussidjarji jew ta’ negozji oħrajn;

(c)

l-effetti tal-bidliet fir-rati tal-kambju;

(d)

bidliet fil-valuri ġusti; u

(e)

bidliet oħrajn.

44C

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament huma obbligazzjonijiet li għalihom il-flussi ta’ flus kienu, jew il-flussi futuri ta’ flus se jkunu, klassifikati fir-rapport tal-flussi ta’ flus bħala flussi ta’ flus minn attivitajiet ta’ finanzjament. Barra minn hekk, ir-rekwiżit ta’ divulgazzjoni fil-paragrafu 44A japplika wkoll għal bidliet f’assi finanzjarji (pereżempju, assi li jiħħeġġjaw obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament) jekk il-flussi ta’ flus minn dawk l-assi finanzjarji kienu, jew il-flussi futuri ta’ flus se jkunu, inklużi fi flussi ta’ flus minn attivitajiet ta’ finanzjament.

44D

Mod wieħed biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit ta’ divulgazzjoni fil-paragrafu 44A huwa billi tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni bejn il-bilanċ tal-ftuħ u dak tal-għeluq fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għal obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament, inklużi l-bidliet identifikati fil-paragrafu 44B. Meta entità tiddivulga tali rikonċiljazzjoni, din għandha tipprovdi biżżejjed informazzjoni biex tippermetti li l-utenti tar-rapporti finanzjarji jorbtu l-entrati inklużi fir-rikonċiljazzjoni mar-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja u mar-rapport tal-flussi ta’ flus.

44E

Jekk entità tipprovdi d-divulgazzjoni meħtieġa mill-paragrafu 44A flimkien mad-divulgazzjonijiet tal-bidliet f’assi u f’obbligazzjonijiet oħrajn, din għandha tiddivulga l-bidliet f’obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn attivitajiet ta’ finanzjament b’mod separat mill-bidliet f’dawk l-assi u l-obbligazzjonijiet l-oħrajn.

KOMPONENTI TA’ FLUS U EKWIVALENTI TA’ FLUS

45

Entità għandha tiddivulga l-komponenti ta’ flus u ekwivalenti ta’ flus u għandha tippreżenta rikonċiljazzjoni tal-ammonti fir-rapport tal-flussi ta’ flus tagħha mal-entrati ekwivalenti rapportati fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja.

46

Fid-dawl tal-varjetà ta’ prattiki ta’ ġestjoni tal-likwidità u ta’ arranġamenti bankarji madwar id-dinja u f’konformità mal-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji, entità tiddivulga l-politika li hija tadotta biex tiddetermina l-kompożizzjoni ta’ flus u ta’ ekwivalenti ta’ flus.

47

L-effett ta’ kwalunkwe bidla fil-politika għad-determinazzjoni ta’ komponenti ta’ flus u ekwivalenti ta’ flus, pereżempju, bidla fil-klassifikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji li qabel kienu jiġu kkunsidrati bħala parti mill-portafoll ta’ investiment tal-entità, jiġi rapportat f’konformità mal-IAS 8 Politika tal-Kontabbiltà, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabbiltà u Erruri.

DIVULGAZZJONIJIET OĦRAJN

48

Entità għandha tiddivulga, flimkien ma’ kummentarju mill-maniġment, l-ammont tal-bilanċi ta’ flus u ekwivalenti ta’ flus sinifikanti miżmuma mill-entità li mhumiex disponibbli biex jintużaw mill-grupp.

49

Jeżistu diversi ċirkustanzi li fihom il-bilanċi ta’ flus u ekwivalenti ta’ flus miżmumin minn entità ma jkunux disponibbli sabiex jintużaw mill-grupp. Eżempji jinkludu bilanċi ta’ flus u ekwivalenti ta’ flus miżmumin minn sussidjarja li topera f’pajjiż fejn japplikaw kontrolli tal-kambju jew restrizzjonijiet legali oħra meta l-bilanċi ma jkunux disponibbli għal użu ġenerali mill-kumpanija omm jew minn sussidjarji oħrajn.

50

Informazzjoni addizzjonali tista’ tkun rilevanti għall-utenti biex jifhmu l-pożizzjoni finanzjarja u l-likwidità ta’ entità. Titħeġġeġ divulgazzjoni ta’ din l-informazzjoni, flimkien ma’ kummentarju mill-maniġment, u tista’ tinkludi:

(a)

l-ammont ta’ faċilitajiet ta’ teħid b’self mhux prelevati li jistgħu jkunu disponibbli għal attivitajiet operatorji fil-futur u biex jiġu saldati impenji kapitali, b’indikazzjoni ta’ kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu ta’ dawn il-faċilitajiet;

(b)

l-ammont aggregat ta’ flussi ta’ flus li jirrappreżentaw żidiet fil-kapaċità operatorja b’mod separat minn dawk il-flussi ta’ flus li huma meħtieġa sabiex tinżamm il-kapaċità operatorja; u

(c)

l-ammont tal-flussi ta’ flus li jirriżulta mill-attivitajiet operatorji, ta’ investiment u ta’ finanzjament ta’ kull segment rapportabbli (ara l-IFRS 8 Segmenti Operatorji).

51

Id-divulgazzjoni separata tal-flussi ta’ flus li jirrappreżentaw żidiet fil-kapaċità operatorja u fil-flussi ta’ flus li huma meħtieġa sabiex tinżamm il-kapaċità operatorja hija utli sabiex l-utent ikun jista’ jiddetermina jekk l-entità hijiex tinvesti b’mod adegwat fiż-żamma tal-kapaċità operatorja tagħha. Entità li ma tinvestix b’mod adegwat fiż-żamma tal-kapaċità operatorja tagħha tista’ tkun qed tippreġudika l-profittabbiltà futura f’ġieħ il-likwidità kurrenti u d-distribuzzjonijiet lis-sidien.

52

Id-divulgazzjoni ta’ flussi ta’ flus segmentali tippermetti li l-utenti jifhmu aħjar ir-relazzjoni bejn il-flussi ta’ flus tan-negozju kollu kemm hu u dawk tal-partijiet komponenti tiegħu u d-disponibbiltà u l-varjabbiltà tal-flussi ta’ flus segmentali.

DATA EFFETTIVA

53

Dan l-Istandard isir operatorju għar-rapporti finanzjarji li jkopru l-perjodi li jibdew fl-1 ta’ Jannar 1994 jew wara.

54

L-IAS 27 (kif emendat fl-2008) emenda l-paragrafi 39-42 u żied il-paragrafi 42A u 42B. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Lulju 2009 jew wara. Jekk entità tapplika l-IAS 27 (emendat fl-2008) għal perjodu aktar bikri, l-emendi għandhom jiġu applikati għal dak il-perjodu aktar bikri. L-emendi għandhom jiġu applikati retrospettivament.

55

Il-paragrafu 14 ġie emendat bit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’Mejju 2008. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2009 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt u tapplika l-paragrafu 68A tal-IAS 16.

56

Il-paragrafu 16 ġie emendat bit-Titjib fl-IFRSs maħruġ f’April 2009. Entità għandha tapplika dik l-emenda għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2010 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika l-emenda għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

57

L-IFRS 10 u l-IFRS 11 Impriżi Konġunti, maħruġa f’Mejju 2011, emendaw il-paragrafi 37, 38 u 42B u ħassru l-paragrafu 50(b). Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 10 u l-IFRS 11.

58

Entitajiet ta’ Investiment (Emendi fl-IFRS 10, l-IFRS 12 u l-IAS 27), maħruġ f’Ottubru 2012, emenda l-paragrafi 42A u 42B u żied il-paragrafu 40A. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2014 jew wara. Hija permessa applikazzjoni iktar bikrija ta’ Entitajiet ta’ Investiment. Jekk entità tapplika dawk l-emendi aktar kmieni, din għandha tapplika wkoll l-emendi kollha inklużi f’Entitajiet ta’ Investiment fl-istess żmien.

59

L-IFRS 16 Lokazzjonijiet, maħruġ f'Jannar 2016, emenda l-paragrafi 17 u 44. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 16.

60

Inizjattiva tad-Divulgazzjonijiet (Emendi fl-IAS 7), maħruġ f'Jannar 2016, żied il-paragrafi 44A-44E. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2017 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Meta l-entità tapplika dawk l-emendi għall-ewwel darba, mhuwiex meħtieġ li tipprovdi informazzjoni komparattiva għal perjodi preċedenti.

61

L-IFRS 17, Kuntratti tal-Assigurazzjoni, maħruġ f’Mejju 2017, emenda l-paragrafu 14. Entità għandha tapplika dik l-emenda meta tapplika l-IFRS 17.

STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ 8

Politika tal-Kontabbiltà, Bidliet fl-Istimi tal-Kontabbiltà u Erruri

OBJETTIV

1

L-objettiv ta’ dan l-Istandard huwa li jippreskrivi l-kriterji biex jintgħażlu u jinbidlu l-politiki tal-kontabbiltà, flimkien mat-trattament kontabbilistiku u d-divulgazzjoni tal-bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà, bidliet fl-istimi tal-kontabbiltà u korrezzjonijiet ta’ erruri. L-Istandard huwa intiż biex ir-rapporti finanzjarji ta’ entità jsiru aktar rilevanti u affidabbli, u biex tissaħħaħ il-komparabbiltà ta’ dawk ir-rapporti finanzjarji matul iż-żmien u mar-rapporti finanzjarji ta’ entitajiet oħrajn.

2

Rekwiżiti ta’ divulgazzjoni għal politiki tal-kontabbiltà, għajr dawk għal bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà, huma stipulati fl-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

3

Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fl-għażla u fl-applikazzjoni ta’ politiki tal-kontabbiltà, u fil-kontabbilizzazzjoni tal-bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà, bidliet fl-istimi tal-kontabbiltà u korrezzjonijiet ta’ erruri fil-perjodi preċedenti.

4

L-effetti tat-taxxa tal-korrezzjonijiet ta’ erruri fil-perjodi preċedenti u aġġustamenti retrospettivi magħmula biex ikunu applikati bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà huma kontabbilizzati u ddivulgati f’konformità mal-IAS 12 Taxxi fuq l-Introjtu.

DEFINIZZJONIJIET

5

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

 

Politiki tal-kontabbiltà huma l-prinċipji, il-bażijiet, il-konvenzjonijiet, ir-regoli u l-prattiki speċifiċi applikati minn entità fit-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji.

 

Stimi tal-kontabbiltà huma ammonti monetarji fir-rapporti finanzjarji li huma soġġetti għal inċertezza tal-kejl.

 

Standards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (IFRSs) huma Standards u Interpretazzjonijiet adottati mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IASB). Dawn jinkludu:

(a)

Standards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju;

(b)

Standards Internazzjonali tal-Kontabbiltà;

(c)

Interpretazzjonijiet tal-IFRIC; u

(d)

Interpretazzjonijiet tal-SIC. (3)

 

Materjali hija definita fil-paragrafu 7 tal-IAS 1 u tintuża f’dan l-Istandard bl-istess tifsira.

 

Erruri fil-perjodi preċedenti huma omissjonijiet mir-rapporti finanzjarji tal-entità, u dikjarazzjonijiet skorretti fihom, għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar li rriżultaw minn nuqqas ta’ użu, jew użu ħażin, ta’ informazzjoni affidabbli li:

(a)

kienet disponibbli meta r-rapporti finanzjarji għal dawk il-perjodi kienu awtorizzati għall-ħruġ; u

(b)

kien mistenni b’mod raġonevoli li tkun inkisbet u tqieset fil-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ dawk ir-rapporti finanzjarji.

 

Erruri bħal dawn jinkludu l-effetti ta’ erruri matematiċi, erruri fl-applikazzjoni tal-politiki tal-kontabbiltà, żvisti jew interpretazzjonijiet ħżiena ta’ xi fatti, u frodi.

 

Applikazzjoni retrospettiva hija l-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà ġdida għal tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħra daqslikieku dik il-politika dejjem kienet applikata.

 

Rirapportar retrospettiv huwa l-korrezzjoni tar-rikonoxximent, il-kejl u d-divulgazzjoni tal-ammonti ta’ elementi tar-rapporti finanzjarji daqslikieku errur fil-perjodi preċedenti qatt ma seħħ.

 

Imprattikabbli L-applikazzjoni ta’ rekwiżit hija imprattikabbli meta l-entità ma tkunx tista’ tapplikah wara li tkun għamlet kull sforz raġonevoli biex tagħmel hekk. Għal perjodu preċedenti partikulari, huwa imprattikabbli li tapplika bidla f’politika tal-kontabbiltà b’mod retrospettiv jew tagħmel rirapportar retrospettiv biex tikkoreġi errur jekk:

(a)

l-effetti tal-applikazzjoni retrospettiva jew ir-rirapportar retrospettiv ma jkunux determinabbli;

(b)

l-applikazzjoni retrospettiva jew ir-rirapportar retrospettiv ikunu jeħtieġu suppożizzjonijiet dwar l-intenzjoni tal-maniġment f’dak il-perjodu; jew

(c)

l-applikazzjoni retrospettiva jew ir-rirapportar retrospettiv ikunu jeħtieġu stimi sinifikanti tal-ammonti u jkun impossibbli li tiddistingwi b’mod oġġettiv informazzjoni dwar dawk l-istimi li:

(i)

tipprovdi evidenza ta’ ċirkustanzi li kienu jeżistu fid-data/i li fiha/om l-ammonti jridu jiġu rikonoxxuti, imkejla jew divulgati; u

(ii)

kienet tkun disponibbli meta r-rapporti finanzjarji għal dak il-perjodu preċedenti ġew awtorizzati għall-ħruġ;

minn informazzjoni oħra.

 

Applikazzjoni prospettiva ta’ bidla fil-politika tal-kontabbiltà u tar-rikonoxximent tal-effett tal-bidla fi stima tal-kontabbiltà, rispettivament, huma:

(a)

l-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà ġdida għal tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħrajn li jseħħu wara d-data li fiha jkun hemm bdil fil-politika; u

(b)

ir-rikonoxximent tal-effett tal-bidla fuq l-istima tal-kontabbiltà fil-perjodi kurrenti u futuri affettwati mill-bidla.

6

[Imħassar]

POLITIKI TAL-KONTABBILTÀ

Għażla u applikazzjoni tal-politiki tal-kontabbiltà

7

Meta IFRS speċifikament japplika għal tranżazzjoni, event jew kundizzjoni oħra, il-politika jew politiki tal-kontabbiltà applikati għal dik l-entrata għandha tkun determinata bl-applikazzjoni tal-IFRS.

8

L-IFRSs jippreżentaw politiki tal-kontabbiltà li l-IASB ikkonkluda li jirriżultaw f’rapporti finanzjarji li fihom informazzjoni rilevanti u affidabbli dwar it-tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħrajn li japplikaw għalihom. Mhux meħtieġ li dawn il-politiki jiġu applikati meta l-effett tal-applikazzjoni tagħhom ikun immaterjali. Madankollu, mhux xieraq li jsir, jew li ma jkunx korrett, tbegħid immaterjali minn IFRSs biex tinkiseb preżentazzjoni partikulari tal-pożizzjoni finanzjarja, prestazzjoni finanzjarja jew flussi ta’ flus ta’ entità.

9

L-IFRSs huma akkumpanjati bi gwida li tassisti lill-entitajiet fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti tagħhom. Din il-gwida kollha tiddikjara jekk hijiex parti integrali mill-IFRSs. Gwida li hija parti integrali mill-IFRSs hija obbligatorja. Gwida li mhijiex parti integrali mill-IFRSs ma tinkludix rekwiżiti għar-rapporti finanzjarji.

10

Fl-assenza ta’ IFRS li tapplika speċifikament għal tranżazzjoni, event jew kundizzjoni oħra, il-maniġment għandu juża l-ġudizzju tiegħu fl-iżvilupp u fl-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà li tirriżulta f’informazzjoni li hija:

(a)

rilevanti għall-ħtiġijiet ta’ teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi tal-utenti; u

(b)

affidabbli, fis-sens li r-rapporti finanzjarji:

(i)

jirrappreżentaw b’mod leali l-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja u l-flussi ta’ flus tal-entità;

(ii)

jirriflettu s-sustanza ekonomika tat-tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħra u mhux biss il-forma ġuridika;

(iii)

ikunu newtrali, jiġifieri ħielsa minn preġudizzji;

(iv)

ikunu prudenti; u

(v)

ikunu kompluti fl-aspetti materjali kollha.

11

Biex jagħmel il-ġudizzju deskritt fil-paragrafu 10, il-maniġment għandu jirreferi għas-sorsi li ġejjin, u jikkunsidra l-applikabbiltà tagħhom, f’ordni dekrexxenti:

(a)

ir-rekwiżiti fl-IFRSs li jittrattaw kwistjonijiet simili u relatati; u

(b)

id-definizzjonijiet, il-kriterji tar-rikonoxximent u l-kunċetti tal-kejl għall-assi, l-obbligazzjonijiet, l-introjtu u l-ispejjeż fil-Qafas Kunċettwali għar-Rapportar Finanzjarju (Qafas Kunċettwali)  (4).

12

Meta jagħmel il-ġudizzju deskritt fil-paragrafu 10, il-maniġment jista’ jqis ukoll l-aktar stqarrijiet riċenti ta’ korpi oħrajn li jistabbilixxu l-istandards li jużaw qafas kunċettwali simili biex jiżviluppaw standards kontabbilistiċi, litteratura kontabbilistika oħra u prattiki industrijali aċċettati, sakemm dawn ma jkunux f’kunflitt mas-sorsi fil-paragrafu 11.

Konsistenza tal-politiki tal-kontabbiltà

13

Entità għandha tagħżel u tapplika l-politiki tal-kontabbiltà tagħha b’mod konsistenti għal tranżazzjonijiet, eventi u kundizzjonijiet oħra simili, sakemm IFRS ma jitlobx speċifikament jew jippermetti kategorizzazzjoni ta’ entrati li għalihom jistgħu jkunu adattati politiki differenti. Jekk IFRS jirrikjedi jew jippermetti din il-kategorizzazzjoni, għandha tintgħażel politika tal-kontabbiltà xierqa u tiġi applikata b’mod konsistenti għal kull kategorija.

Bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà

14

Entità għandha tibdel politika tal-kontabbiltà biss jekk il-bidla:

(a)

tkun meħtieġa minn IFRS; jew

(b)

tirriżulta fir-rapporti finanzjarji li jipprovdu informazzjoni affidabbli u aktar rilevanti dwar l-effetti tat-tranżazzjonijiet, eventi jew kundizzjonijiet oħra dwar il-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja jew il-flussi ta’ flus tal-entità.

15

L-utenti tar-rapporti finanzjarji jridu jkunu jistgħu jqabblu r-rapporti finanzjarji ta’ entità fuq tul ta’ żmien biex jidentifikaw it-tendenzi fil-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja u l-flussi ta’ flus. Għaldaqstant, l-istess politiki tal-kontabbiltà jiġu applikati f’kull perjodu u minn perjodu għall-ieħor sakemm bidla fil-politika tal-kontabbiltà ma tissodisfax waħda mill-kriterji fil-paragrafu 14.

16

Dawn li ġejjin mhumiex bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà:

(a)

l-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà għal tranżazzjonijiet, eventi jew kundizzjonijiet oħra li huma differenti fis-sustanza minn dawk li seħħew qabel; u

(b)

l-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà ġdida għal tranżazzjonijiet, eventi jew kundizzjonijiet oħra li ma seħħewx qabel jew li kienu immaterjali.

17

L-applikazzjoni inizjali ta’ politika biex jiġu rivalwati assi f’konformità mal-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir jew l-IAS 38 Assi Intanġibbli hija bidla f’politika tal-kontabbiltà li trid tiġi trattata bħala rivalwazzjoni f’konformità mal-IAS 16 jew l-IAS 38, minflok f’konformità ma’ dan l-Istandard.

18

Il-paragrafi 19-31 ma japplikawx għall-bidla fil-politika tal-kontabbiltà deskritta fil-paragrafu 17.

Applikazzjoni tal-bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà

19

Soġġetta għall-paragrafu 23:

(a)

entità għandha tikkontabbilizza bidla fil-politika tal-kontabbiltà li tirriżulta mill-applikazzjoni inizjali ta’ IFRS f’konformità mad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali speċifiċi, jekk jeżistu, f’dak l-IFRS; u

(b)

meta entità tibdel politika tal-kontabbiltà fuq l-applikazzjoni inizjali ta’ IFRS li ma tinkludix dispożizzjonijiet tranżizzjonali speċifiċi applikabbli għal dik il-bidla, jew tibdel politika tal-kontabbiltà b’mod volontarju, din għandha tapplika l-bidla b’mod retrospettiv.

20

Għall-fini ta’ dan l-Istandard, applikazzjoni bikrija ta’ IFRS mhijiex bidla volontarja fil-politika tal-kontabbiltà.

21

Fl-assenza ta’ IFRS li speċifikament japplika għal tranżazzjoni, event jew kundizzjoni oħra, il-maniġment jista’, f’konformità mal-paragrafu 12, japplika politika tal-kontabbiltà minn fost l-aktar stqarrijiet riċenti ta’ korpi oħrajn li jistabbilixxu l-istandards li jużaw qafas kunċettwali simili biex jiżviluppaw standards kontabbilistiċi. Jekk, wara emenda ta’ stqarrija bħal din, l-entità tagħżel li tibdel politika tal-kontabbiltà, dik il-bidla tiġi kontabbilizzata u ddivulgata bħala bidla volontarja fil-politika tal-kontabbiltà.

Applikazzjoni retrospettiva

22

Soġġetta għall-paragrafu 23, meta bidla fil-politika tal-kontabbiltà tiġi applikata b’mod retrospettiv f’konformità mal-paragrafu 19(a) jew (b), l-entità għandha taġġusta l-bilanċ tal-ftuħ ta’ kull komponent ta’ ekwità affettwat għall-aktar perjodu preċedenti bikri ppreżentat u l-ammonti komparattivi l-oħra ddivulgati għal kull perjodu preċedenti ppreżentat daqslikieku l-politika tal-kontabbiltà l-ġdida dejjem kienet ġiet applikata.

Limitazzjonijiet għall-applikazzjoni retrospettiva

23

Meta applikazzjoni retrospettiva tkun meħtieġa mill-paragrafu 19(a) jew (b), għandha tiġi applikata bidla fil-politika tal-kontabbiltà b’mod retrospettiv għajr fil-każ li jkun imprattikabbli li jiġu determinati l-effetti fuq perjodu speċifiku jew l-effett kumulattiv tal-bidla.

24

Meta jkun imprattikabbli li jkunu ddeterminati l-effetti fuq perjodu speċifiku ta’ bidla fil-politika tal-kontabbiltà dwar informazzjoni komparattiva għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar ippreżentati, l-entità għandha tapplika l-politika tal-kontabbiltà l-ġdida fuq l-ammonti riportati tal-assi u l-obbligazzjonijiet kif kienu fil-bidu tal-aktar perjodu bikri li għalih hu prattikabbli li ssir applikazzjoni retrospettiva, li jista’ jkun il-perjodu kurrenti, u għandha tagħmel aġġustament li jikkorrispondi għall-bilanċ tal-ftuħ ta’ kull komponent ta’ ekwità affettwat għal dak il-perjodu.

25

Meta jkun imprattikabbli li jiġi determinat l-effett kumulattiv, fil-bidu tal-perjodu kurrenti, għall-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà ġdida fuq il-perjodi preċedenti kollha, l-entità għandha taġġusta l-informazzjoni komparattiva biex tapplika l-politika tal-kontabbiltà ġdida b’mod prospettiv mill-aktar data bikrija prattikabbli.

26

Meta entità tapplika politika tal-kontabbiltà ġdida b’mod retrospettiv, din tapplika l-politika tal-kontabbiltà għall-informazzjoni komparattiva għall-perjodi preċedenti li jmorru lura kemm jista’ jkun sakemm ikun prattikabbli. Applikazzjoni retrospettiva għal perjodu preċedenti mhijiex prattikabbli sakemm ma jkunx prattikabbli li jkun determinat l-effett kumulattiv kemm fil-ftuħ kif ukoll fl-għeluq tar-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja għal dak il-perjodu. L-ammont tal-aġġustament li jirriżulta relatat ma’ perjodi qabel dawk ippreżentati fir-rapporti finanzjarji jsir lill-bilanċ tal-ftuħ ta’ kull komponent ta’ ekwità affettwat tal-aktar perjodu preċedenti bikri ppreżentat. Ġeneralment, l-aġġustament isir fuq il-qligħ imfaddal. Madankollu, l-aġġustament jista’ jsir fuq komponent ta’ ekwità ieħor (pereżempju, biex ikun konformi ma’ IFRS). Kwalunkwe informazzjoni oħra dwar perjodi preċedenti, bħal sommarji storiċi ta’ data finanzjarja, tiġi aġġustata wkoll lura kemm jista’ jkun sakemm ikun prattikabbli.

27

Meta jkun imprattikabbli li entità tapplika politika tal-kontabbiltà ġdida b’mod retrospettiv, minħabba li ma tkunx tista’ tiddetermina l-effett kumulattiv tal-applikazzjoni tal-politika għall-perjodi preċedenti kollha, l-entità, f’konformità mal-paragrafu 25, tapplika l-politika l-ġdida b’mod prospettiv mill-bidu tal-aktar perjodu bikri prattikabbli. Għaldaqstant, hija ma tagħtix kas tal-porzjon tal-aġġustament kumulattiv għal assi, obbligazzjonijiet u ekwità li jkunu saru qabel dik id-data. Il-bdil ta’ politika tal-kontabbiltà huwa permess anki jekk ikun imprattikabbli li tapplika l-politika b’mod prospettiv għal kwalunkwe perjodu preċedenti. Il-paragrafi 50-53 jipprovdu gwida dwar meta jkun imprattikabbli li tapplika politika tal-kontabbiltà ġdida għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar.

Divulgazzjoni

28

Meta applikazzjoni inizjali ta’ IFRS ikollha effett fuq il-perjodu kurrenti jew kwalunkwe perjodu preċedenti, kieku jkollha effett bħal dan ħlief li jkun imprattikabbli biex ikun determinat l-ammont tal-aġġustament, jew li jista’ jkollha effett fuq perjodi futuri, entità għandha tiddivulga:

(a)

it-titolu tal-IFRS;

(b)

meta jkun applikabbli, li l-bidla fil-politika tal-kontabbiltà tkun saret f’konformità mad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali tagħha;

(c)

in-natura tal-bidla fil-politika tal-kontabbiltà;

(d)

meta jkun applikabbli, deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali;

(e)

meta jkun applikabbli, id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali li jista’ jkollhom effett fuq perjodi futuri;

(f)

għall-perjodu kurrenti u għal kull perjodu preċedenti ppreżentat, sakemm ikun prattikabbli, l-ammont tal-aġġustament:

(i)

għal kull entrata f’linja affettwata fir-rapport finanzjarju; u

(ii)

jekk l-IAS 33 Qligħ għal kull Sehem japplika għall-entità, għall-qligħ bażiku u dilwit għal kull sehem;

(g)

l-ammont tal-aġġustament relatat mal-perjodi qabel dawk ippreżentati, sakemm ikun prattikabbli; u

(h)

jekk l-applikazzjoni retrospettiva meħtieġa mill-paragrafu 19(a) jew (b) tkun imprattikabbli għal perjodu preċedenti partikulari, jew għal perjodi qabel dawk ippreżentati, iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-eżistenza ta’ dik il-kundizzjoni u deskrizzjoni ta’ kif u minn meta kienet applikata l-bidla fil-politika tal-kontabbiltà.

Rapporti finanzjarji ta’ perjodi sussegwenti ma hemmx għalfejn jirrepetu dawn id-divulgazzjonijiet.

29

Meta bidla volontarja fil-politika tal-kontabbiltà jkollha effett fuq il-perjodu kurrenti jew kwalunkwe perjodu preċedenti, kieku jkollha effett bħal dan ħlief li jkun imprattikabbli biex ikun iddeterminat l-ammont tal-aġġustament, jew li jista’ jkollha effett fuq perjodi futuri, entità għandha tiddivulga:

(a)

in-natura tal-bidla fil-politika tal-kontabbiltà;

(b)

ir-raġunijiet għaliex l-applikazzjoni tal-politika tal-kontabbiltà l-ġdida tipprovdi informazzjoni affidabbli u aktar rilevanti;

(c)

għall-perjodu kurrenti u għal kull perjodu preċedenti ppreżentat, sakemm ikun prattikabbli, l-ammont tal-aġġustament:

(i)

għal kull entrata f'linja affettwata fir-rapport finanzjarju; u

(ii)

jekk l-IAS 33 japplika għall-entità, għall-qligħ bażiku u dilwit għal kull sehem;

(d)

l-ammont tal-aġġustament relatat mal-perjodi qabel dawk ippreżentati, sakemm ikun prattikabbli; u

(e)

jekk l-applikazzjoni retrospettiva tkun imprattikabbli għal perjodu preċedenti partikulari, jew għal perjodi qabel dawk ippreżentati, iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-eżistenza ta’ dik il-kundizzjoni u deskrizzjoni ta’ kif u minn meta kienet applikata l-bidla fil-politika tal-kontabbiltà.

Rapporti finanzjarji ta’ perjodi sussegwenti ma hemmx għalfejn jirrepetu dawn id-divulgazzjonijiet.

30

Meta entità ma tkunx applikat IFRS ġdid li kien inħareġ iżda li għadu ma daħalx fis-seħħ, l-entità għandha tiddivulga:

(a)

dan il-fatt; u

(b)

informazzjoni magħrufa jew li tista’ tkun raġonevolment stmata li tkun rilevanti biex tivvaluta l-impatt possibbli li l-applikazzjoni ta’ IFRS ġdid se jkollu fuq ir-rapporti finanzjarji tal-entità fil-perjodu tal-applikazzjoni inizjali.

31

F’konformità mal-paragrafu 30, entità tikkunsidra li tiddivulga:

(a)

it-titolu tal-IFRS il-ġdid;

(b)

in-natura tal-bidla jew bidliet imminenti fil-politika tal-kontabbiltà;

(c)

id-data sa meta tkun meħtieġa l-applikazzjoni tal-IFRS;

(d)

id-data minn meta qed tippjana li tapplika l-IFRS inizjalment; u

(e)

waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

diskussjoni tal-impatt li huwa mistenni li l-applikazzjoni inizjali tal-IFRS se jkollha fuq ir-rapporti finanzjarji tal-entità; jew

(ii)

jekk dak l-impatt mhuwiex magħruf jew mhuwiex raġonevolment stmat, dikjarazzjoni li tispjega dak il-fatt.

STIMI TAL-KONTABBILTÀ

32

Politika tal-kontabbiltà jaf tkun tirrikjedi li entrati elenkati fir-rapporti finanzjarji jitkejlu b’tali mod li jinvolvi inċertezza tal-kejl—jiġifieri, il-politika tal-kontabbiltà jaf tkun tirrikjedi li tali entrati jitkejlu f’ammonti monetarji li ma jistgħux jiġu osservati direttament u minflok trid issir stima tagħhom. F’każ bħal dan, entità tiżviluppa stima tal-kontabbiltà biex tilħaq l-objettiv stabbilit mill-politika tal-kontabbiltà. L-iżvilupp ta’ stimi tal-kontabbiltà jinvolvi l-użu ta’ ġudizzji jew suppożizzjonijiet ibbażati fuq l-aħħar informazzjoni disponibbli u affidabbli. Eżempji ta’ stimi tal-kontabbiltà jinkludu:

(a)

kopertura għal telf ta’ kreditu mistenni, bl-applikazzjoni tal-IFRS 9 Strumenti Finanzjarji;

(b)

il-valur nett realizzabbli ta’ entrata ta’ inventarju, bl-applikazzjoni tal-IAS 2 Inventarji;

(c)

il-valur ġust ta’ assi jew obbligazzjoni, bl-applikazzjoni tal-IFRS 13 Kejl tal-Valur Ġust;

(d)

l-ispiża ta’ deprezzament għal entrata ta’ proprjetà, impjant u tagħmir, bl-applikazzjoni tal-IAS 16; u

(e)

provvediment għal obbligi ta’ garanzija, bl-applikazzjoni tal-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti.

32A

Entità tuża tekniki u inputs ta’ kejl biex tiżviluppa stima tal-kontabbiltà. It-tekniki ta’ kejl jinkludu tekniki tal-istimi (pereżempju, tekniki użati biex titkejjel kopertura għal telf ta’ kreditu mistenni bl-applikazzjoni tal-IFRS 9) u tekniki ta’ valwazzjoni (pereżempju, tekniki użati għall-kejl tal-valur ġust ta’ assi jew obbligazzjoni bl-applikazzjoni tal-IFRS 13).

32B

It-terminu “stima” fl-IFRSs xi drabi jirreferi għal stima li mhijiex stima tal-kontabbiltà kif definita f’dan l-Istandard. Pereżempju, xi drabi jirreferi għal input użat fl-iżvilupp ta’ stimi tal-kontabbiltà.

33

L-użu ta’ stimi raġonevoli huwa parti essenzjali tat-tħejjija tar-rapporti finanzjarji u ma jnaqqasx l-affidabbiltà tagħhom.

Bidliet fl-istimi tal-kontabbiltà

34

Entità jaf tkun teħtieġ tibdel stima tal-kontabbiltà jekk iseħħu bidliet fiċ-ċirkustanzi li fuqhom l-istima tal-kontabbiltà kienet ibbażata jew bħala riżultat ta’ informazzjoni ġdida, żviluppi ġodda jew aktar esperjenza. Min-natura tagħha, bidla fi stima tal-kontabbiltà ma tirrelatax ma’ perjodi preċedenti u mhijiex korrezzjoni ta’ erruri.

34A

L-effetti fuq stima tal-kontabbiltà ta’ bidla fl-input jew bidla fit-teknika ta’ kejl huma bidliet fl-istimi tal-kontabbiltà sakemm ma jirriżultawx mill-korrezzjoni ta’ erruri fil-perjodi preċedenti.

35

Bidla fuq bażi ta’ kejl hija applikata bħala bidla fil-politika tal-kontabbiltà, u mhijiex bidla fl-istima tal-kontabbiltà. Meta jkun diffiċli tiddistingwi bidla f’politika tal-kontabbiltà minn bidla fi stima tal-kontabbiltà, il-bidla titqies bħala bidla fl-istima tal-kontabbiltà.

Applikazzjoni tal-bidliet fl-istimi tal-kontabbiltà

36

L-effett ta’ bidla fi stima tal-kontabbiltà, għajr bidla li għaliha japplika l-paragrafu 37, għandu jkun rikonoxxut b’mod prospettiv billi jiġi inkluż fil-profitt jew telf:

(a)

fil-perjodu tal-bidla, jekk il-bidla taffettwa dak il-perjodu biss; jew

(b)

fil-perjodu tal-bidla u perjodi futuri, jekk il-bidla taffettwahom it-tnejn.

37

Sakemm bidla fi stima tal-kontabbiltà tagħti lok għal bidliet fl-assi u fl-obbligazzjonijiet, jew tkun relatata ma’ entrata ta’ ekwità, din għandha tiġi rikonoxxuta billi jiġi aġġustat l-ammont riportat tal-entrata tal-assi, tal-obbligazzjoni jew tal-ekwità relatata fil-perjodu tal-bidla.

38

Rikonoxximent prospettiv tal-effett ta’ bidla fi stima tal-kontabbiltà jfisser li l-bidla tiġi applikata għat-tranżazzjonijiet, eventi u kondizzjonijiet oħra mid-data ta’ dik il-bidla. Bidla fl-istima tal-kontabbiltà tista’ taffettwa biss il-profitt jew telf tal-perjodu kurrenti, jew il-profitt jew telf kemm tal-perjodu kurrenti kif ukoll tal-perjodi futuri. Pereżempju, bidla fi provvediment għal telf ta’ kreditu mistenni taffettwa biss il-profitt jew telf tal-perjodu kurrenti u għaldaqstant tiġi rikonoxxuta fil-perjodu kurrenti. Madankollu, bidla fl-istima tal-ħajja utli tal-benefiċċji ekonomiċi futuri li jinsabu f’assi deprezzabbli, jew il-mudell mistenni tal-konsum tagħhom, taffettwa l-ispiża ta’ deprezzament għall-perjodu kurrenti u għal kull perjodu futur matul il-bqija tal-ħajja utli tal-assi. Fiż-żewġ każijiet, l-effett tal-bidla relatata mal-perjodu kurrenti huwa rikonoxxut bħala introjtu jew spiża fil-perjodu kurrenti. L-effett, jekk hemm, fuq perjodi futuri huwa rikonoxxut bħala introjtu jew spiża f’dawk il-perjodi futuri.

Divulgazzjoni

39

Entità għandha tiddivulga n-natura u l-ammont ta’ bidla fi stima tal-kontabbiltà li jkollha effett fuq il-perjodu kurrenti jew li mistennija li jkollha effett f’perjodi futuri, għajr għad-divulgazzjoni tal-effett fuq perjodi futuri meta jkun imprattikabbli li jkun stmat dak l-effett.

40

Jekk l-ammont tal-effett f’perjodi futuri ma jkunx divulgat minħabba li jkun imprattikabbli li ssir stima, entità għandha tiddivulga dak il-fatt.

ERRURI

41

Jistgħu jseħħu erruri dwar ir-rikonoxximent, il-kejl, il-preżentazzjoni jew id-divulgazzjoni ta’ elementi tar-rapporti finanzjarji. Ir-rapporti finanzjarji mhumiex konformi mal-IFRSs jekk fihom erruri materjali jew erruri immaterjali li jsiru intenzjonalment biex tinkiseb preżentazzjoni partikulari tal-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarji jew il-flussi ta’ flus ta’ entità. Erruri potenzjali fil-perjodu kurrenti li jinkixfu f’dak il-perjodu jiġu kkoreġuti qabel ma r-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati għall-ħruġ. Madankollu, xi kultant erruri materjali ma jinkixfux qabel ma jasal perjodu sussegwenti, u dawn l-erruri fil-perjodu preċedenti jiġu kkoreġuti fl-informazzjoni komparattiva ppreżentata fir-rapporti finanzjarji għal dak il-perjodu sussegwenti (ara l-paragrafi 42-47).

42

Soġġetta għall-paragrafu 43, entità għandha tikkoreġi erruri materjali ta’ perjodi preċedenti b’mod retrospettiv fl-ewwel sett ta’ rapporti finanzjarji awtorizzati għall-ħruġ wara li jkunu nkixfu billi:

(a)

tirridikjara l-ammonti komparattivi għall-perjodu/i preċedenti ppreżentat(i) li fih/om ikun seħħ l-errur; jew

(b)

jekk l-errur ikun seħħ qabel l-aktar perjodu preċedenti bikri ppreżentat, tirridikjara l-bilanċi tal-ftuħ tal-assi, tal-obbligazzjonijiet u tal-ekwità għall-aktar perjodu preċedenti bikri ppreżentat.

Limitazzjonijiet fuq ridikjarazzjoni retrospettiva

43

Errur f’perjodu preċedenti għandu jkun ikkoreġut b’ridikjarazzjoni retrospettiva ħlief meta jkun imprattikabbli li jkunu ddeterminati l-effetti fuq perjodu speċifiku jew l-effett kumulattiv tal-errur.

44

Meta jkun imprattikabbli li jiġu determinati l-effetti fuq perjodu speċifiku ta’ errur fuq l-informazzjoni komparattiva għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar ippreżentati, l-entità għandha tirridikjara l-bilanċi tal-ftuħ tal-assi, tal-obbligazzjonijiet u tal-ekwità għall-aktar perjodu bikri li għalih huwa prattikabbli li ssir ridikjarazzjoni retrospettiva (li jista’ jkun il-perjodu kurrenti).

45

Meta jkun imprattikabbli li jiġi determinat l-effett kumulattiv, fil-bidu tal-perjodu kurrenti, ta’ errur fuq il-perjodi preċedenti kollha, l-entità għandha tirridikjara l-informazzjoni komparattiva biex tikkoreġi l-errur b’mod prospettiv mill-aktar data bikrija prattikabbli.

46

Il-korrezzjoni ta’ errur fil-perjodi preċedenti hija eskluża mill-profitt jew telf għall-perjodu li fih ikun instab l-errur. Kwalunkwe informazzjoni ppreżentata dwar perjodi preċedenti, inkluż kwalunkwe sommarju storiku ta’ data finanzjarja, tiġi ridikjarata lura fiż-żmien kemm jista’ jkun sakemm ikun prattikabbli.

47

Meta jkun imprattikabbli li jiġi determinat l-ammont ta’ errur (eż. errur fl-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà) għall-perjodi preċedenti kollha, l-entità, f’konformità mal-paragrafu 45, tirridikjara l-informazzjoni komparattiva b’mod prospettiv mill-aktar data bikrija prattikabbli. Għaldaqstant, din ma tagħtix kas tal-porzjon tar-ridikjarazzjoni kumulattiva tal-assi, l-obbligazzjonijiet u l-ekwità li jkunu saru qabel dik id-data. Il-paragrafi 50-53 jipprovdu gwida dwar meta jkun imprattikabbli li jiġi kkoreġut errur għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar.

48

Korrezzjonijiet ta’ erruri huma distinti minn bidliet fl-istimi tal-kontabbiltà. Stimi tal-kontabbiltà min-natura tagħhom stess huma approssimazzjonijiet li jistgħu jkunu jeħtieġu tibdil kif issir magħrufa informazzjoni addizzjonali. Pereżempju, il-qligħ jew it-telf rikonoxxut mill-eżitu ta’ kontinġenza mhuwiex korrezzjoni ta’ errur.

Divulgazzjoni ta’ erruri fil-perjodi preċedenti

49

Fl-applikazzjoni tal-paragrafu 42, entità għandha tiddivulga dan li ġej:

(a)

in-natura tal-errur fil-perjodi preċedenti;

(b)

għal kull perjodu preċedenti ppreżentat, sakemm dan ikun prattikabbli, l-ammont tal-korrezzjoni:

(i)

għal kull entrata f’linja affettwata fir-rapport finanzjarju; u

(ii)

jekk l-IAS 33 japplika għall-entità, għall-qligħ bażiku u dilwit għal kull sehem;

(c)

l-ammont tal-korrezzjoni fil-bidu tal-aktar perjodu preċedenti bikri ppreżentat; u

(d)

jekk ikun imprattikabbli li ssir ridikjarazzjoni retrospettiva għal perjodu preċedenti partikulari, iċ-ċirkustanzi li wasslu għall-eżistenza ta’ dik il-kundizzjoni u deskrizzjoni ta’ kif u minn meta l-errur ġie kkoreġut.

Rapporti finanzjarji ta’ perjodi sussegwenti ma hemmx għalfejn jirrepetu dawn id-divulgazzjonijiet.

IMPRATTIKABBILTÀ FIR-RIGWARD TA’ APPLIKAZZJONI RETROSPETTIVA U RIDIKJARAZZONI RETROSPETTIVA

50

F’xi ċirkustanzi, ikun imprattikabbli li tiġi aġġustata informazzjoni komparattiva għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar biex tinkiseb komparabbiltà mal-perjodu kurrenti. Pereżempju, jista’ jkun li ma tkunx inġabret data fil-perjodu/i preċedenti b’mod li jippermetti applikazzjoni retrospettiva ta’ politika tal-kontabbiltà ġdida (inkluż, għall-fini tal-paragrafi 51-53, l-applikazzjoni prospettiva tagħha għal perjodi preċedenti) jew ridikjarazzjoni retrospettiva biex tikkoreġi errur fil-perjodi preċedenti, u jista’ jkun imprattikabbli li terġa’ tinħoloq l-informazzjoni.

51

Ta’ spiss ikun hemm bżonn li jsiru stimi fl-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà għal elementi ta’ rapporti finanzjarji rikonoxxuti jew divulgati fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet, eventi jew kundizzjonijiet oħra. L-istima hija minnha nnifisha soġġettiva, u l-istimi jistgħu jiġu żviluppati wara l-perjodu ta’ rapportar. L-iżvilupp ta’ stimi huwa potenzjalment aktar diffiċli meta tiġi applikata politika tal-kontabbiltà b’mod retrospettiv jew meta ssir ridikjarazzjoni retrospettiva biex tikkoreġi errur fil-perjodu preċedenti, minħabba l-perjodu ta’ żmien itwal li jista’ jkun għadda minn meta għaddiet it-tranżazzjoni, l-event jew il-kundizzjoni l-oħra affettwata. Madankollu, l-objettiv tal-istimi relatati ma’ perjodi preċedenti jibqa’ l-istess bħal stimi magħmula fil-perjodu kurrenti, jiġifieri għall-istima biex tirrifletti ċ-ċirkustanzi li eżistew meta seħħet it-tranżazzjoni, l-event jew il-kundizzjoni l-oħra.

52

Għaldaqstant, l-applikazzjoni retrospettiva ta’ politika tal-kontabbiltà ġdida jew il-korrezzjoni ta’ errur fil-perjodi preċedenti teħtieġ li ssir distinzjoni bejn informazzjoni li

(a)

tipprovdi evidenza ta’ ċirkustanzi li kienu jeżistu fid-data/i li fiha/om seħħet it-tranżazzjoni, l-event jew il-kundizzjoni l-oħra, u

(b)

kienet tkun disponibbli meta r-rapporti finanzjarji għal dak il-perjodu preċedenti ġew awtorizzati għall-ħruġ;

minn informazzjoni oħra. Għal ċerti tipi ta’ stimi (eż. kejl tal-valur ġust li juża inputs sinifikanti mhux osservabbli), ikun imprattikabbli li ssir distinzjoni bejn dawn it-tipi ta’ informazzjoni. Meta l-applikazzjoni retrospettiva jew ir-ridikjarazzjoni retrospettiva titlob li ssir stima sinifikanti li għaliha jkun impossibbli li ssir distinzjoni bejn dawn iż-żewġ tipi ta’ informazzjoni, ikun imprattikabbli li tiġi applikata l-politika tal-kontabbiltà l-ġdida jew li jiġi kkoreġut l-errur fil-perjodu preċedenti b’mod retrospettiv.

53

Jenħtieġ li ma tintużax retrospettività fl-applikazzjoni ta’ politika tal-kontabbiltà ġdida għal perjodu preċedenti, jew korrezzjoni ta’ ammonti għalih, meta jsiru suppożizzjonijiet dwar x’kienu jkunu l-intenzjonijiet tal-maniġment f’perjodu preċedenti jew l-istima tal-ammonti rikonoxxuti, imkejla jew iddivulgati f’perjodu preċedenti. Pereżempju, meta entità tikkoreġi errur fil-perjodu preċedenti fil-kalkolu tal-obbligazzjoni tagħha għal-liv akkumulat għall-impjegati minħabba mard f’konformità mal-IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati, din ma tikkunsidrax l-informazzjoni dwar staġun ta’ influwenza sever b’mod mhux tas-soltu matul il-perjodu li jmiss li jkun sar disponibbli wara li r-rapporti finanzjarji għall-perjodu preċedenti jkunu ġew awtorizzati għall-ħruġ. Il-fatt li spiss ikunu meħtieġa stimi sinifikattivi meta ssir emenda ta’ informazzjoni komparattiva ppreżentata għal perjodi preċedenti ma jipprevjenix l-aġġustament jew il-korrezzjoni affidabbli tal-informazzjoni komparattiva.

DATA EFFETTIVA U TRANŻIZZJONI

54

Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2005 jew wara. Titħeġġeġ applikazzjoni bikrija. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perjodu li jibda qabel l-1 ta' Jannar 2005, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

54A

[Imħassar]

54B

[Imħassar]

54C

L-IFRS 13 Kejl tal-Valur Ġust, maħruġ f’Mejju 2011, emenda l-paragrafu 52. Entità għandha tapplika dik l-emenda meta tapplika l-IFRS 13.

54D

[Imħassar]

54E

L-IFRS 9 Strumenti Finanzjarji, kif maħruġ f’Lulju 2014, emenda l-paragrafu 53 u ħassar il-paragrafi 54A, 54B u 54D. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-IFRS 9.

54F

Emendi fir-Referenzi tal-Qafas Kunċettwali fl-Istandards tal-IFRS, maħruġ fl-2018, emenda l-paragrafi 6 u 11(b). Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2020 jew wara. Applikazzjoni bikrija hija permessa jekk fl-istess waqt entità tapplika wkoll l-emendi l-oħra li saru minn Emendi għar-Referenzi tal-Qafas Kunċettwali fl-Istandards tal-IFRS. Entità għandha tapplika l-emendi fil-paragrafi 6 u 11(b) b’mod retrospettiv f’konformità ma’ dan l-Istandard. Madankollu, jekk entità tiddetermina li applikazzjoni retrospettiva tkun imprattikabbli jew tkun tinvolvi kost jew sforz eċċessiv, din għandha tapplika l-emendi fil-paragrafi 6 u 11(b) b’referenza għall-paragrafi 23–28 ta’ dan l-Istandard. Jekk l-applikazzjoni retrospettiva ta’ kwalunkwe emenda fl-Emendi fir-Riferenzi għall-Qafas Kunċettwali fl-Istandards tal-IFRS tinvolvi kost jew sforz eċċessiv, entità, meta tapplika l-paragrafi 23–28 ta’ dan l-Istandard, għandha taqra kwalunkwe referenza ħlief fl-aħħar sentenza tal-paragrafu 27 għal “imprattikabbli” bħala “tinvolvi kost jew sforz eċċessivi u kwalunkwe referenza għal “prattikabbli” bħala “possibbli mingħajr kost jew sforz eċċessiv”.

54G

Jekk entità ma tapplikax l-IFRS 14 Kontijiet ta’ Differiment Regolatorju, l-entità, meta tapplika l-paragrafu 11(b) għall-bilanċi tal-kontijiet regolatorji, għandha tkompli tirreferi għad-definizzjonijiet, il-kriterji ta’ rikonoxximent, u l-kunċetti ta’ kejl fil-Qafas għall-Preparazzjoni u l-Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji (5) minflok dawk fil-Qafas Kunċettwali, u tqis l-applikabbiltà tagħhom. Bilanċ ta’ kont regolatorju huwa l-bilanċ tal-kont ta’ kwalunkwe spiża (jew introjtu) li ma tkunx rikonoxxuta bħala assi jew obbligazzjoni f’konformità ma’ Standards applikabbli oħrajn tal-IFRS iżda li tkun inkluża, jew ikun mistenni li tkun inkluża, mir-regolatur tar-rata fl-istabbiliment tar-rata li tista’ tiġi imposta/rati li jistgħu jiġu imposti lill-konsumaturi. Regolatur tar-rati huwa korp awtorizzat li għandu s-setgħa mogħtija minn statut jew regolament sabiex jistabbilixxi r-rata jew medda ta’ rati li jorbtu entità. Ir-regolatur tar-rati jista’ jkun korp ta’ parti terza jew parti relatata tal-entità, inkluż il-bord ta’ tmexxija tal-entità stess, jekk dak il-korp jintalab bi statut jew regolament sabiex jiffissa rati kemm fl-interess tal-konsumaturi, kif ukoll sabiex jiżgura l-vijabbiltà finanzjarja kumplessiva tal-entità.

54H

Definizzjoni ta’ Materjali (Emendi fl-IAS 1 u l-IAS 8), maħruġ f’Ottubru 2018, emenda l-paragrafu 7 tal-IAS 1 u l-paragrafu 5 tal-IAS 8, u ħassar il-paragrafu 6 tal-IAS 8. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2020 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika dawk l-emendi għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

54I

Definizzjoni ta’ Stimi tal-Kontabbiltà, maħruġ fi Frar 2021, emenda l-paragrafi 5, 32, 34, 38 u 48 u żied il-paragrafi 32A, 32B u 34A. Entità għandha tapplika dawn l-emendi għall-perjodi ta’ rapportar annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2023 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Entità għandha tapplika l-emendi għall-bidliet fl-istimi tal-kontabbiltà u l-bidliet fil-politiki tal-kontabbiltà li jseħħu fil-bidu tal-ewwel perjodu ta’ rapportar annwali li fih tapplika l-emendi, jew warajh.

IRTIRAR TA’ STQARRIJIET OĦRAJN

55

Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 8 Profitt jew Telf Nett għall-Perjodu, Erruri Fundamentali u Bidliet fil-Politiki tal-Kontabbiltà, rivedut fl-1993.

56

Dan l-Istandard jieħu post dawn l-Interpretazzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-SIC2 Konsistenza — Kapitalizzazzjoni tal-Kostijiet tas-Self Meħud; u

(b)

l-SIC-18 Konsistenza — Metodi Alternattivi.

STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ 10

Eventi wara l-Perjodu ta’ Rapportar

OBJETTIV

1

L-objettiv ta’ dan l-Istandard huwa li jippreskrivi:

(a)

meta jenħtieġ li entità taġġusta r-rapporti finanzjarji tagħha għal eventi wara l-perjodu ta’ rapportar; u

(b)

id-divulgazzjonijiet li entità jenħtieġ li tagħmel dwar id-data meta r-rapporti finanzjarji jkunu ġew awtorizzati għall-ħruġ u dwar eventi wara l-perjodu ta’ rapportar.

L-Istandard jirrikjedi wkoll li jenħtieġ li entità ma tippreparax ir-rapporti finanzjarji tagħha fuq bażi ta’ negozju avvjat jekk l-eventi wara l-perjodu ta’ rapportar jindikaw li l-preżunzjoni ta’ negozju avvjat mhijiex xierqa.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

2

Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fil-kontabbiltà għal eventi wara l-perjodu ta’ rapportar, u fid-divulgazzjoni tagħhom.

DEFINIZZJONIJIET

3

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

 

Eventi wara l-perjodu ta’ rapportar huma dawk l-eventi, favorevoli u sfavorevoli, li jseħħu bejn it-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar u d-data ta’ meta r-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati għall-pubblikazzjoni. Jistgħu jiġu identifikati żewġ tipi ta’ eventi:

(a)

dawk li jipprovdu evidenza tal-kundizzjonijiet li kienu jeżistu fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar (eventi li jaġġustaw wara l-perjodu ta’ rapportar); u

(b)

dawk li huma indikattivi tal-kundizzjonijiet li seħħew wara l-perjodu ta’ rapportar (eventi li ma jaġġustawx wara l-perjodu ta’ rapportar).

4

Il-proċess involut fl-awtorizzazzjoni tal-pubblikazzjoni tar-rapporti finanzjarji se jvarja skont l-istruttura maniġerjali, ir-rekwiżiti statutorji u l-proċeduri segwiti fil-preparazzjoni u l-finalizzazzjoni tar-rapporti finanzjarji.

5

F’xi każijiet, entità hija meħtieġa tippreżenta r-rapporti finanzjarji tagħha lill-azzjonisti tagħha għall-approvazzjoni tagħhom wara li jkunu ġew ippubblikati r-rapporti finanzjarji. F’dawn il-każijiet, ir-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati biex jiġu pubblikati fid-data tal-ħruġ, mhux fid-data meta l-azzjonisti japprovaw ir-rapporti finanzjarji.

Eżempju

Il-maniġment ta’ entità jlesti l-abbozz tar-rapporti finanzjarji għas-sena sal-31 ta’ Diċembru 20X1 fit-28 ta’ Frar 20X2. Fit-18 ta’ Marzu 20X2, il-bord tad-diretturi jirrieżamina r-rapporti finanzjarji u jawtorizzahom biex jiġu ppubblikati. L-entità tiddikjara l-profitt tagħha u informazzjoni finanzjarja oħra magħżula fid-19 ta’ Marzu 20X2. Ir-rapporti finanzjarji jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-azzjonisti u oħrajn fl-1 ta’ April 20X2. L-azzjonisti japprovaw ir-rapporti finanzjarji fil-laqgħa annwali tagħhom fil-15 ta’ Mejju 20X2 u r-rapporti finanzjarji approvati mbagħad jiġu ppreżentati lil korp regolatorju fis-17 ta’ Mejju 20X2.

Ir-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati biex jiġu ppubblikati fit-18 ta’ Marzu 20X2 (id-data tal-awtorizzazzjoni mill-bord biex jiġu ppubblikati).

6

F’xi każijiet, il-maniġment ta’ entità jkun meħtieġ jippubblika r-rapporti finanzjarji tiegħu lil bord superviżorju (magħmul biss minn persuni li mhumiex eżekuttivi) għall-approvazzjoni tiegħu. F’dawn il-każijiet, ir-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati biex jiġu ppubblikati meta l-maniġment jawtorizza l-pubblikazzjoni tagħhom lill-bord superviżorju.

Eżempju

Fit-18 ta’ Marzu 20X2, il-maniġment ta’ entità jawtorizza l-pubblikazzjoni tar-rapporti finanzjarji għall-bord superviżorju tiegħu. Il-bord superviżorju huwa magħmul biss minn persuni li mhumiex eżekuttivi u jistgħu jinkludu rappreżentanti ta’ impjegati u interessi barranin oħrajn. Il-bord superviżorju japprova r-rapporti finanzjarji fis-26 ta’ Marzu 20X2. Ir-rapporti finanzjarji jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-azzjonisti u oħrajn fl-1 ta’ April 20X2. L-azzjonisti japprovaw ir-rapporti finanzjarji fil-laqgħa annwali tagħhom fil-15 ta’ Mejju 20X2 u r-rapporti finanzjarji approvati mbagħad jiġu ppreżentati lil korp regolatorju fis-17 ta’Mejju 20X2.

Ir-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati biex jiġu ppubblikati fit-18 ta’ Marzu 20X2 (data tal-awtorizzazzjoni mill-maniġment biex jiġu ppubblikati lill-bord superviżorju).

7

Eventi wara l-perjodu ta’ rapportar jinkludu l-eventi kollha sad-data meta r-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati biex jiġu ppubblikati, anki jekk dawk l-eventi jseħħu wara t-tħabbira pubblika tal-profitt jew ta’ informazzjoni finanzjarja magħżula oħra.

RIKONOXXIMENT U KEJL

Eventi li jaġġustaw wara l-perjodu ta’ rapportar

8

Entità għandha taġġusta l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha sabiex jirriflettu l-eventi li jaġġustaw wara l-perjodu ta’ rapportar.

9

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ eventi li jaġġustaw wara l-perjodu ta’ rapportar li jeħtieġu li entità taġġusta l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha, jew li tirrikonoxxi entrati li ma kinux rikonoxxuti preċedentement:

(a)

is-saldu wara l-perjodu ta’ rapportar ta’ kawża fil-qorti li tikkonferma li l-entità kellha obbligu preżenti fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar. L-entità taġġusta kwalunkwe provvediment rikonoxxut preċedentement relatat ma’ din il-kawża fil-qorti f’konformità mal-IAS 37 Provvedimenti, Obbligazzjonijiet Kontinġenti u Assi Kontinġenti jew tirrikonoxxi provvediment ġdid. L-entità ma tiddivulgax biss obbligazzjoni kontinġenti minħabba li s-saldu jipprovdi evidenza addizzjonali li tkun trid tiġi kkunsidrata f’konformità mal-paragrafu 16 tal-IAS 37;

(b)

ir-riċevuta ta’ informazzjoni wara l-perjodu ta’ rapportar li tindika li assi ġie indebolit fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar, jew li l-ammont ta’ telf minn indeboliment rikonoxxut preċedentement għal dak l-assi, għandha tiġi aġġustata. Pereżempju:

(i)

il-falliment ta’ konsumatur li jseħħ wara l-perjodu ta’ rapportar normalment jikkonferma li l-konsumatur kellu indeboliment fil-kreditu fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar; u

(ii)

il-bejgħ ta’ inventarji wara l-perjodu ta’ rapportar jista’ jagħti evidenza dwar il-valur nett realizzabbli tagħhom fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar;

(c)

id-determinazzjoni wara l-perjodu ta’ rapportar tal-kost tal-assi mixtrija, jew ir-rikavati mill-assi mibjugħa, qabel tmiem il-perjodu ta’ rapportar;

(d)

id-determinazzjoni wara l-perjodu ta’ rapportar tal-ammont ta’ kondiviżjoni tal-profitti jew pagamenti bonus, jekk l-entità kellha obbligu legali attwali jew kostruttiv fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar sabiex tagħmel dawn il-pagamenti bħala riżultat tal-eventi qabel dik id-data (ara l-IAS 19 Benefiċċji tal-Impjegati);

(e)

l-iskoperta ta’ frodi jew ta’ erruri li juru li r-rapporti finanzjarji mhumiex korretti.

Eventi li ma jaġġustawx wara l-perjodu ta’ rapportar

10

Entità ma għandhiex taġġusta l-ammonti rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha sabiex jirriflettu l-eventi li ma jaġġustawx wara l-perjodu ta’ rapportar.

11

Eżempju ta’ event li ma jaġġustax wara l-perjodu ta’ rapportar huwa tnaqqis fil-valur ġust tal-investimenti bejn tmiem il-perjodu ta’ rapportar u d-data meta r-rapporti finanzjarji jkunu awtorizzati għall-pubblikazzjoni. Normalment it-tnaqqis fil-valur ġust ma jkunx relatat mal-kundizzjoni tal-investimenti fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar, iżda jirrifletti ċ-ċirkustanzi li jkunu rriżultaw sussegwentement. Għaldaqstant, entità ma taġġustax l-ammonti rikkonoxxuti fir-rapporti finanzjarji tagħha għall-investimenti. Bl-istess mod, l-entità ma taġġornax l-ammonti divulgati għall-investimenti kif inhuma fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar, għalkemm jista’ jkun meħtieġ li tagħmel divulgazzjonijiet addizzjonali skont il-paragrafu 21.

Dividendi

12

Jekk entità tiddikjara dividendi għad-detenturi ta’ strumenti ta’ ekwità (kif definit fl-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni) wara l-perjodu ta’ rapportar, l-entità ma għandhiex tirrikonoxxi dawk id-dividendi bħala obbligazzjoni fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar.

13

Jekk jiġu ddikjarati dividendi wara l-perjodu ta’ rapportar iżda qabel ma r-rapporti finanzjarji jiġu awtorizzati għall-pubblikazzjoni, id-dividendi ma jiġux rikonoxxuti bħala obbligazzjoni fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar għaliex ma tkun teżisti l-ebda obbligazzjoni f’dak iż-żmien. Dawn id-dividendi għandhom jiġu ddivulgati fin-noti f’konformità mal-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji.

NEGOZJU AVVJAT

14

Entità ma għandhiex tipprepara r-rapporti finanzjarji tagħha fuq bażi ta’ negozju avvjat jekk wara d-data tal-perjodu ta’ rapportar il-maniġment jiddetermina li għandu l-ħsieb li jillikwida l-entità jew li jieqaf jinnegozja, jew li ma għandux alternattiva realistika ħlief li jagħmel dan.

15

Id-deterjorament fir-redditi tal-operat u fil-pożizzjoni finanzjarja wara d-data tar-rapportar jista’ jindika l-ħtieġa li jiġi kkunsidrat jekk il-preżunzjoni ta’ negozju avvjat għadhiex xierqa. Jekk il-preżunzjoni ta’ negozju avvjat ma tkunx għadha aktar xierqa, l-effett tant jinxtered li dan l-Istandard ikun jeħtieġ bidla fundamentali abbażi tal-kontabbiltà, minflok aġġustament fuq l-ammonti rikonoxxuti fil-bażi oriġinali tal-kontabbiltà.

16

L-IAS 1 jispeċifika d-divulgazzjonijiet meħtieġa jekk:

(a)

ir-rapporti finanzjarji ma jiġux ippreparati fuq bażi ta’ negozju avvjat; jew

(b)

il-maniġment ikun konxju ta’ inċertezzi materjali relatati ma’ eventi jew kundizzjonijiet li jistgħu jitfgħu dubju sinifikanti fuq il-kapaċità tal-entità bħala negozju avvjat. L-eventi jew il-kundizzjonijiet li jeħtieġu divulgazzjoni jistgħu jseħħu wara t-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar.

DIVULGAZZJONI

Data tal-awtorizzazzjoni għall-pubblikazzjoni

17

Entità għandha tiddivulga d-data ta’ meta r-rapporti finanzjarji ġew awtorizzati għall-pubblikazzjoni u min ta dik l-awtorizzazzjoni. Jekk is-sidien tal-entità jew oħrajn ikollhom is-setgħa li jemendaw ir-rapporti finanzjarji wara li jkunu ġew ippubblikati, l-entità għandha tiddivulga dak il-fatt.

18

Huwa importanti li l-utenti jkunu jafu meta r-rapporti finanzjarji jkunu ġew awtorizzati għall-pubblikazzjoni, minħabba li r-rapporti finanzjarji ma jirriflettux l-eventi wara dik id-data.

Aġġornament ta’ divulgazzjoni dwar kundizzjonijiet fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar

19

Jekk entità tirċievi informazzjoni wara l-perjodu ta’ rapportar dwar kundizzjonijiet li eżistew fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar, din għandha taġġorna d-divulgazzjonijiet relatati ma’ dawk il-kundizzjonijiet, fid-dawl tal-informazzjoni l-ġdida.

20

F’xi każijiet, entità jkollha bżonn taġġorna d-divulgazzjonijiet fir-rapporti finanzjarji tagħha sabiex tirrifletti l-informazzjoni li tkun ġiet riċevuta wara t-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar, anki meta l-informazzjoni ma tkunx taffettwa l-ammonti li hija tirrikonoxxi fir-rapporti finanzjarji tagħha. Eżempju wieħed tal-ħtieġa fl-aġġornament tad-divulgazzjonijiet huwa meta evidenza ssir disponibbli wara l-perjodu ta’ rapportar dwar obbligazzjoni kontinġenti li kienet teżisti fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar. Barra milli tikkunsidra jekk jenħtieġx li tirrikonoxxi jew tibdel provvediment skont l-IAS 37, entità taġġorna d-divulgazzjonijiet tagħha dwar l-obbligazzjoni kontinġenti tagħha fid-dawl ta’ dik l-evidenza.

Eventi li ma jaġġustawx wara l-perjodu ta’ rapportar

21

Jekk eventi li ma jaġġustawx wara l-perjodu ta’ rapportar ikunu materjali, jista’ jkun mistenni b’mod raġonevoli li n-nuqqas ta’ divulgazzjoni jinfluwenza d-deċiżjonijiet li l-utenti primarji ta’ rapporti finanzjarji għal skop ġenerali jagħmlu abbażi ta’ dawk ir-rapporti finanzjarji, li jipprovdu informazzjoni finanzjarja dwar entità relatriċi speċifika. Għalhekk, entità għandha tiddivulga dan li ġej għal kull kategorija materjali ta’ event li ma jaġġustax wara l-perjodu ta’ rapportar:

(a)

in-natura tal-event; u

(b)

stima tal-effett finanzjarju tagħha, jew dikjarazzjoni li stima bħal din ma tistax issir.

22

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ eventi li ma jaġġustawx wara l-perjodu ta’ rapportar li ġeneralment jirriżultaw f’divulgazzjoni:

(a)

kombinament ta’ negozju maġġuri wara l-perjodu ta’ rapportar (l-IFRS 3 Kombinamenti ta’ Negozji jkunu jeħtieġu divulgazzjonijiet speċifiċi f’dawn il-każijiet) jew id-disponiment ta’ sussidjarja maġġuri;

(b)

tħabbir ta’ pjan biex ma titkompliex operazzjoni;

(c)

xirjiet maġġuri ta’ assi, klassifikazzjoni ta’ assi bħala miżmuma għall-bejgħ f’konformità mal-IFRS 5 Assi Mhux Kurrenti Miżmuma għall-Bejgħ u Operazzjonijiet li Ma Tkomplewx, disponimenti oħrajn ta’ assi, jew esproprjazzjoni ta’ assi maġġuri mill-gvern;

(d)

il-qerda ta’ impjant tal-produzzjoni maġġuri b’nirien wara l-perjodu ta’ rapportar;

(e)

it-tħabbir, jew il-bidu tal-implimentazzjoni ta’ ristrutturar maġġuri (ara l-IAS 37);

(f)

tranżazzjonijiet ta’ ishma ordinarji maġġuri u tranżazzjonijiet ta’ ishma ordinarji potenzjali wara l-perjodu ta’ rapportar (l-IAS 33 Qligħ għal Kull Sehem jeħtieġu li entità tiddivulga deskrizzjoni ta’ tranżazzjonijiet bħal dawn, barra meta dawn it-tranżazzjonijiet jinvolvu kapitalizzazzjoni jew ħruġ ta’ ishma bonus, frazzjonament tal-ishma jew retrofrazzjonament tal-ishma li huwa meħtieġ li lkoll jiġu aġġustati skont l-IAS 33);

(g)

bidliet kbar anormali wara l-perjodu ta’ rapportar fil-prezzijiet tal-assi jew fir-rati tal-kambju;

(h)

bidliet fir-rati tat-taxxa jew fil-liġijiet tat-taxxa ddekretati jew imħabbra wara l-perjodu ta’ rapportar li jkollhom effett sinifikanti fuq assi tat-taxxa kurrenti u differiti u obbligazzjonijiet (ara l-IAS 12 Taxxi fuq l-Introjtu);

(i)

dħul f’impenji sinifikanti jew obbligazzjonijiet kontinġenti, pereżempju, bi ħruġ ta’ garanziji sinifikanti; u

(j)

il-bidu ta’ litigazzjoni maġġuri li sseħħ biss minħabba eventi li ġraw wara l-perjodu ta’ rapportar.

DATA EFFETTIVA

23

Entità għandha tapplika dan l-Istandard għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2005 jew wara. Titħeġġeġ applikazzjoni bikrija. Jekk entità tapplika dan l-Istandard għal perjodu li jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2005, din għandha tiddivulga dak il-fatt.

23A

L-IFRS 13 Kejl tal-Valur Ġust, maħruġ f’Mejju 2011, emenda l-paragrafu 11. Entità għandha tapplika dik l-emenda meta tapplika l-IFRS 13.

23B

L-IFRS 9 Strumenti Finanzjarji, kif maħruġ f’Lulju 2014, emenda l-paragrafu 9. Entità għandha tapplika dik l-emenda meta tapplika l-IFRS 9.

23C

Definizzjoni ta’ Materjali (Emendi fl-IAS 1 u l-IAS 8), maħruġ f’Ottubru 2018, emenda l-paragrafu 21. Entità għandha tapplika dawk l-emendi b’mod prospettiv għal perjodi annwali li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2020 jew wara. Applikazzjoni aktar bikrija hija permessa. Jekk entità tapplika dawk l-emendi għal perjodu aktar bikri, din għandha tiddivulga dak il-fatt. Entità għandha tapplika dawk l-emendi meta tapplika l-emendi għad-definizzjoni ta’ materjali fil-paragrafu 7 tal-IAS 1 u l-paragrafi 5 u 6 tal-IAS 8.

IRTIRAR TAL-IAS 10 (RIVEDUT 1999)

24

Dan l-Istandard jieħu post l-IAS 10 Eventi Wara d-Data tal-Karta Bilanċjali (rivedut fl-1999).

STANDARD INTERNAZZJONALI TAL-KONTABBILTÀ 12

Taxxi fuq l-Introjtu

OBJETTIV

L-objettiv ta’ dan l-Istandard huwa li jippreskrivi t-trattament kontabbilistiku għal taxxi fuq l-introjtu. Il-kwistjoni prinċipali fil-kontabbiltà għal taxxi fuq l-introjtu hija kif għandhom jitqiesu l-konsegwenzi għat-taxxa kurrenti u futuri ta’:

(a)

l-irkupru futur (saldu) tal-ammont riportat ta’ assi (obbligazzjonijiet) li huma rikonoxxuti fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja tal-entità; u

(b)

tranżazzjonijiet u eventi oħra tal-perjodu kurrenti li huma rikonoxxuti fir-rapporti finanzjarji ta’ entità.

Huwa inerenti fir-rikonoxximent ta’ assi jew obbligazzjoni li l-entità relatriċi tkun tistenna li tirkupra jew li ssalda l-ammont riportat ta’ dak l-assi jew dik l-obbligazzjoni. Jekk ikun probabbli li l-irkupru jew is-saldu ta’ dak l-ammont riportat jagħmel il-pagamenti futuri ta’ taxxa akbar (iżgħar) milli kien ikun li kieku dak l-irkupru jew saldu ma kellu ebda konsegwenza tat-taxxa, dan l-Istandard jeħtieġ li entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita (assi ta’ taxxa differita), b’ċerti eċċezzjonijiet limitati.

Dan l-Istandard jirrikjedi li entità tikkontabbilizza l-konsegwenzi tat-taxxa ta’ tranżazzjonijiet u eventi oħrajn bl-istess mod li tirrapporta t-tranżazzjonijiet u l-eventi l-oħrajn infushom. B’hekk, għal tranżazzjonijiet u eventi oħrajn rikonoxxuti fi profitt jew telf, kwalunkwe effett tat-taxxa relatat huwa rikonoxxut ukoll fi profitt jew telf. Għal tranżazzjonijiet u eventi oħrajn rikonoxxuti barra mill-profitt jew telf (f’introjtu ieħor komprensiv jew direttament fl-ekwità), kwalunkwe effett tat-taxxa relatat huwa rikonoxxut ukoll barra mill-profitt jew telf (f’introjtu ieħor komprensiv jew direttament fl-ekwità, rispettivament). Bl-istess mod, ir-rikonoxximent ta’ assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita f’kombinament ta’ negozji jaffettwa l-ammont ta’ avvjament li jirriżulta f’dak il-kombinament ta’ negozji jew l-ammont tal-qligħ rikonoxxut fuq ix-xiri bi prezz innegozjat.

Dan l-Istandard jittratta wkoll ir-rikonoxximent ta’ assi ta’ taxxa differita li jirriżultaw minn telf mhux użat ta’ taxxa jew minn krediti mhux użati tat-taxxa, il-preżentazzjoni tat-taxxi fuq l-introjtu fir-rapporti finanzjarji u d-divulgazzjoni ta’ informazzjoni relatata mat-taxxi fuq l-introjtu.

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

1

Dan l-Istandard għandu jiġi applikat fil-kontabbiltà għal taxxi fuq l-introjtu.

2

Għall-finijiet ta’ dan l-Istandard, it-taxxi fuq l-introjtu jinkludu t-taxxi domestiċi u barranin kollha li huma bbażati fuq profitti taxxabbli. It-taxxi fuq l-introjtu jinkludu wkoll taxxi, bħal taxxi minn ras il-għajn, li jitħallsu minn sussidjarja, minn kumpanija assoċjata jew b’arranġament konġunt fuq id-distribuzzjonijiet lill-entità relatriċi.

3

[Imħassar]

4

Dan l-Istandard ma jindirizzax il-metodi kontabbilistiċi għal għotjiet tal-gvern (ara l-IAS 20 Kontabbiltà għal Għotjiet tal-Gvern u Divulgazzjoni ta’ Assistenza mill-Gvern) jew krediti ta’ taxxa għall-investiment. Madankollu, dan l-Istandard jindirizza l-kontabbiltà għal differenzi temporanji li jistgħu jinħolqu minn dawn l-għotjiet jew krediti tat-taxxa għall-investiment.

DEFINIZZJONIJIET

5

It-termini li ġejjin jintużaw f’dan l-Istandard bit-tifsiriet speċifikati:

 

Profitt kontabbilistiku huwa l-profitt jew telf għal perjodu qabel it-tnaqqis tal-ispiża tat-taxxa.

 

Profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) huwa l-profitt (telf) għal perjodu, determinat f’konformità mar-regoli stabbiliti mill-awtoritajiet tat-taxxa, li għalih isiru pagabbli (rekuperabbli) it-taxxi fuq l-introjtu.

 

Spiża tat-taxxa (introjtu mit-taxxa) hija l-ammont aggregat inkluż fid-determinazzjoni tal-profitt jew telf għall-perjodu fir-rigward ta’ taxxa kurrenti u taxxa differita.

 

Taxxa kurrenti hija l-ammont ta’ taxxi fuq l-introjtu pagabbli (rekuperabbli) fir-rigward tal-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) għal perjodu.

 

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita huma l-ammonti ta’ taxxi fuq l-introjtu pagabbli f’perjodi futuri fir-rigward ta’ differenzi temporanji taxxabbli.

 

Assi ta’ taxxa differita huma l-ammonti ta’ taxxi fuq l-introjtu rekuperabbli f’perjodi futuri fir-rigward ta’:

(a)

differenzi temporanji deduċibbli;

(b)

ir-riport ta’ telf mhux użat ta’ taxxa; u

(c)

ir-riport ta’ krediti ta’ taxxa mhux użati.

 

Differenzi temporanji huma differenzi bejn l-ammont riportat ta’ assi jew obbligazzjoni fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja u l-bażi għat-taxxa tiegħu. Differenzi temporanji jistgħu jkunu:

(a)

differenzi temporanji taxxabbli, li huma differenzi temporanji li se jirriżultaw f’ammonti taxxabbli fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) ta’ perjodi futuri meta l-ammont riportat tal-assi jew l-obbligazzjoni jiġi rkuprat jew saldat; jew

(b)

differenzi temporanji deduċibbli, li huma differenzi temporanji li se jirriżultaw f’ammonti li huma deduċibbli fid-determinazzjoni ta’ profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) ta’ perjodi futuri meta l-ammont riportat tal-assi jew tal-obbligazzjoni jiġi rkuprat jew saldat.

Il-bażi għat-taxxa ta’ assi jew obbligazzjoni hija l-ammont attribwit għal dak l-assi jew dik l-obbligazzjoni għal finijiet tat-taxxa.

6

L-ispiża tat-taxxa (introjtu mit-taxxa) tinkludi l-ispiża tat-taxxa kurrenti (introjtu minn taxxa kurrenti) u l-ispiża tat-taxxa differita (introjtu minn taxxa differita).

Bażi għat-taxxa

7

Il-bażi għat-taxxa ta’ assi hija l-ammont li jkun deduċibbli għal finijiet tat-taxxa fil-konfront ta’ kwalunkwe benefiċċju ekonomiku taxxabbli li jasal għand entità meta din tirkupra l-ammont riportat tal-assi. Jekk dawk il-benefiċċji ekonomiċi ma jkunux taxxabbli, il-bażi għat-taxxa tal-assi tkun ugwali għall-ammont riportat tiegħu.

Eżempji

1.

Magna tiswa 100. Għall-finijiet tat-taxxa, diġà tnaqqas deprezzament ta’ 30 fil-perjodi kurrenti u preċedenti u l-bqija tal-kost ikun deduċibbli f’perjodi futuri, bħala deprezzament jew permezz ta’ tnaqqis mad-disponiment. Id-dħul iġġenerat permezz tal-użu tal-magna huwa taxxabbli, kwalunkwe qligħ mad-disponiment tal-magna jkun taxxabbli u kwalunkwe telf mad-disponiment ikun deduċibbli għal finijiet tat-taxxa. Il-bażi għat-taxxa tal-magna hija 70.

2.

L-imgħax riċevibbli għandu ammont riportat ta’ 100. Id-dħul relatat mill-imgħax jiġi ntaxxat fuq bażi tal-ħlas. Il-bażi għat-taxxa tal-imgħax riċevibbli hija żero.

3.

Ir-riċevibbli tan-negozju għandhom ammont riportat ta’ 100. Id-dħul relatat diġà ġie inkluż fil-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa). Il-bażi għat-taxxa tar-riċevibbli tan-negozju hija 100.

4.

Id-dividendi riċevibbli minn sussidjarja għandhom ammont riportat ta’ 100. Id-dividendi mhumiex taxxabbli. Essenzjalment, l-ammont riportat kollu tal-assi huwa deduċibbli fil-konfront tal-benefiċċji ekonomiċi. Konsegwentement, il-bażi għat-taxxa tad-dividendi riċevibbli hija 100 (1).

5.

Self riċevibbli għandu ammont riportat ta’ 100. Ir-ripagament tas-self ma jkollu ebda konsegwenza għat-taxxa. Il-bażi għat-taxxa tas-self hija 100.

8

Il-bażi għat-taxxa ta’ obbligazzjoni hija l-ammont riportat tagħha, mingħajr ebda ammont li jkun deduċibbli għal finijiet tat-taxxa fir-rigward ta’ dik l-obbligazzjoni f’perjodi futuri. Fil-każ ta’ dħul li jiġi riċevut bil-quddiem, il-bażi għat-taxxa tal-obbligazzjoni li tirriżulta hija l-ammont riportat tagħha, mingħajr ebda ammont tad-dħul li ma jkunx taxxabbli f’perjodi futuri.

Eżempji

1.

L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu spejjeż dovuti b’ammont riportat ta’ 100. L-ispiża relatata titnaqqas għall-finijiet tat-taxxa fuq bażi tal-ħlas. Il-bażi għat-taxxa tal-ispejjeż dovuti hija żero.

2.

L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu dħul mill-imgħax riċevut bil-quddiem, b’ammont riportat ta’ 100. Id-dħul mill-imgħax relatat kien intaxxat fuq bażi tal-ħlas. Il-bażi għat-taxxa tal-imgħax riċevut bil-quddiem hija żero.

3.

L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu spejjeż dovuti b’ammont riportat ta’ 100. L-ispiża relatata diġà tnaqqset għal finijiet tat-taxxa. Il-bażi għat-taxxa tal-ispejjeż dovuti hija 100.

4.

L-obbligazzjonijiet kurrenti jinkludu multi u penali dovuti b’ammont riportat ta’ 100. Il-multi u l-penali mhumiex deduċibbli għall-finijiet tat-taxxa. Il-bażi għat-taxxa tal-multi u l-penali dovuti hija 100 (2).

5.

Self pagabbli għandu ammont riportat ta’ 100. Ir-ripagament tas-self ma jkollu ebda konsegwenza għat-taxxa. Il-bażi għat-taxxa tas-self hija 100.

9

Xi entrati għandhom bażi għat-taxxa iżda mhumiex rikonoxxuti bħala assi u obbligazzjonijiet fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja. Pereżempju, il-kostijiet tar-riċerka huma rikonoxxuti bħala spiża fid-determinazzjoni tal-profitt kontabbilistiku fil-perjodu li fih jiġġarrbu iżda ma jistgħux ikunu permessi bħala tnaqqis fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) ħlief f’perjodu aktar tard. Id-differenza bejn il-bażi għat-taxxa tal-kostijiet tar-riċerka, jiġifieri l-ammont li l-awtoritajiet tat-taxxa jippermettu bħala tnaqqis f’perjodi futuri, u l-ammont riportat ta’ żero hija differenza temporanja deduċibbli li tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita.

10

Meta l-bażi għat-taxxa ta’ assi jew obbligazzjoni ma tkunx ċara minnufih, ikun utli li jiġi kkunsidrat il-prinċipju fundamentali li fuqu huwa bbażat dan l-Istandard: li entità, b’ċerti eċċezzjonijiet limitati, għandha tirrikonoxxi obbligazzjoni (assi) ta’ taxxa differita kull meta l-irkupru jew is-saldu tal-ammont riportat ta’ assi jew obbligazzjoni jrendi l-pagamenti futuri tat-taxxa akbar (iżgħar) milli kienu jkunu kieku tali rkupru jew saldu ma kellu jkollu ebda konsegwenza ta’ taxxa. L-eżempju C li jsegwi l-paragrafu 51A juri ċirkustanzi fejn jista’ jkun utli li jiġi kkunsidrat dan il-prinċipju fundamentali, pereżempju, meta l-bażi għat-taxxa ta’ assi jew obbligazzjoni tkun tiddependi fuq il-mod mistenni ta’ rkupru jew ta’ saldu.

11

F’rapporti finanzjarji kkonsolidati, id-differenzi temporanji huma determinati billi jitqabblu l-ammonti riportati tal-assi u l-obbligazzjonijiet fir-rapporti finanzjarji kkonsolidati mal-bażi għat-taxxa xierqa. Il-bażi għat-taxxa hija determinata b’referenza għal dikjarazzjoni tat-taxxa kkonsolidata f’dawk il-ġuriżdizzjonijiet li fihom tintbagħat din id-dikjarazzjoni. F’ġuriżdizzjonijiet oħrajn, il-bażi għat-taxxa hija determinata b’referenza għad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ta’ kull entità fil-grupp.

RIKONOXXIMENT TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TA’ TAXXA KURRENTI U TAL-ASSI TA’ TAXXA KURRENTI

12

It-taxxa kurrenti għal perjodi kurrenti u preċedenti, sal-ammont mhux imħallas, għandha tkun rikonoxxuta bħala obbligazzjoni. Jekk l-ammont diġà mħallas fir-rigward tal-perjodi kurrenti u preċedenti jaqbeż l-ammont dovut għal dawk il-perjodi, l-eċċess għandu jkun rikonoxxut bħala assi.

13

Il-benefiċċju relatat ma’ telf ta’ taxxa li jista’ jiġi trasferit lura biex tiġi rkuprata taxxa kurrenti ta’ perjodu preċedenti għandu jkun rikonoxxut bħala assi.

14

Meta telf ta’ taxxa jintuża biex tkun irkuprata taxxa kurrenti ta’ perjodu preċedenti, entità tirrikonoxxi l-benefiċċju bħala assi fil-perjodu li fih iseħħ it-telf ta’ taxxa minħabba li jkun probabbli li l-benefiċċju jgħaddi lill-entità u li l-benefiċċju jkun jista’ jitkejjel b’mod affidabbli.

RIKONOXXIMENT TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TA’ TAXXA DIFFERITA U TAL-ASSI TA’ TAXXA DIFFERITA

DIFFERENZI TEMPORANJI TAXXABBLI

15

Għandha tiġi rikonoxxuta obbligazzjoni ta’ taxxa differita għad-differenzi temporanji taxxabbli kollha, ħlief sal-punt li l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita tirriżulta minn:

(a)

ir-rikonoxximent inizjali ta’ avvjament; jew

(b)

ir-rikonoxximent inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni fi tranżazzjoni li:

(i)

mhijiex kombinament ta’ negozji;

(ii)

fil-waqt tat-tranżazzjoni, la taffettwa l-profitt kontabbilistiku lanqas il-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa); u

(iii)

fil-waqt tat-tranżazzjoni, ma twassalx għal differenzi temporanji taxxabbli u deduċibbli ugwali.

Madankollu, għal differenzi temporanji taxxabbli assoċjati ma’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u kumpaniji assoċjati, u interessi f’arranġamenti konġunti, għandha tiġi rikonoxxuta obbligazzjoni ta’ taxxa differita f’konformità mal-paragrafu 39.

16

Huwa inerenti fir-rikonoxximent ta’ assi li l-ammont riportat tiegħu jiġi rkuprat fil-forma ta’ benefiċċji ekonomiċi li jgħaddu lill-entità f’perjodi futuri. Meta l-ammont riportat tal-assi jeċċedi l-bażi għat-taxxa tiegħu, l-ammont ta’ benefiċċji ekonomiċi taxxabbli jeċċedi l-ammont li jkun permess bħala tnaqqis għal finijiet tat-taxxa. Din id-differenza hija differenza temporanja taxxabbli u l-obbligu li jitħallsu t-taxxi li jirriżultaw fuq l-introjtu f’perjodi futuri huwa obbligazzjoni ta’ taxxa differita. Hekk kif l-entità tirkupra l-ammont riportat tal-assi, id-differenza temporanja taxxabbli tinqaleb u l-entità jkollha profitt taxxabbli. Dan jagħmilha probabbli li l-benefiċċji ekonomiċi jgħaddu mill-entità fil-forma ta’ pagamenti tat-taxxa. Għaldaqstant, dan l-Istandard jeħtieġ ir-rikonoxximent tal-obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita kollha, għajr f’ċerti ċirkustanzi deskritti fil-paragrafi 15 u 39.

Eżempju

Assi li jiswa 150 għandu ammont riportat ta’ 100. Id-deprezzament kumulattiv għall-finijiet tat-taxxa huwa 90 u r-rata tat-taxxa hija 25 %.

Il-bażi għat-taxxa tal-assi hija ta’ 60 (valur ta’ 150 mingħajr id-deprezzament tat-taxxa kumulattiv ta’ 90). Biex tirkupra l-ammont riportat ta’ 100, l-entità trid taqla’ introjtu taxxabbli ta’ 100, iżda tkun kapaċi tnaqqas id-deprezzament tat-taxxa ta’ 60 biss. Konsegwentement, l-entità tħallas taxxi fuq l-introjtu ta’ 10 (40 bil-25 %) meta din tirkupra l-ammont riportat tal-assi. Id-differenza bejn l-ammont riportat ta’ 100 u l-bażi għat-taxxa ta’ 60 hija differenza temporanja taxxabbli ta’ 40. Għaldaqstant, l-entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 10 (40 bil-25 %) li tirrappreżenta t-taxxi fuq l-introjtu li tkun se tħallas meta tirkupra l-ammont riportat tal-assi.

17

Jirriżultaw xi differenzi temporanji meta l-introjtu jew l-ispiża jiġu inklużi fil-profitt kontabbilistiku f’perjodu wieħed iżda jiġu inklużi fi profitt taxxabbli f’perjodu differenti. Dawn id-differenzi temporanji ta’ spiss jiġu deskritti bħala differenzi fit-twaqqit. Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ differenzi temporanji ta’ dan it-tip li huma differenzi temporanji taxxabbli u li għaldaqstant jirriżultaw f’obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita:

(a)

dħul mill-imgħax jiġi inkluż fil-profitt kontabbilistiku fuq bażi ta’ proporzjon ta’ żmien iżda, f’xi ġuriżdizzjonijiet, jista’ jiġi inkluż fi profitt taxxabbli meta jinġabru l-flus. Il-bażi għat-taxxa ta’ kwalunkwe riċevibbli rikonoxxut fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja fir-rigward ta’ tali dħul huwa żero minħabba li d-dħul ma jaffettwax il-profitt taxxabbli qabel ma jinġabru l-flus;

(b)

id-deprezzament użat fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) jista’ jkun differenti minn dak użat fid-determinazzjoni tal-profitt kontabbilistiku. Id-differenza temporanja hija d-differenza bejn l-ammont riportat tal-assi u l-bażi għat-taxxa tiegħu li hija l-kost oriġinali tal-assi mingħajr it-tnaqqis kollu fir-rigward ta’ dak l-assi li l-awtoritajiet tat-taxxa jippermettu fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli tal-perjodi kurrenti u preċedenti. Differenza temporanja taxxabbli toħroġ, u tirriżulta f’obbligazzjoni ta’ taxxa differita, meta d-deprezzament tat-taxxa jkun aċċellerat (jekk id-deprezzament tat-taxxa jkun inqas rapidu mid-deprezzament tal-kontabilità, ikun hemm differenza temporanja deduċibbli, u tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita); u

(c)

kostijiet tal-iżvilupp jistgħu jiġu kapitalizzati u amortizzati fuq perjodi futuri fid-determinazzjoni tal-profitt kontabbilistiku iżda mnaqqsin fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli fil-perjodu li fih jiġġarrbu. Dawn il-kostijiet tal-iżvilupp għandhom bażi għat-taxxa ta’ żero billi diġà jkunu tnaqqsu mill-profitt taxxabbli. Id-differenza temporanja hija d-differenza bejn l-ammont riportat tal-kostijiet tal-iżvilupp u l-bażi għat-taxxa tagħhom ta’ żero.

18

Differenzi temporanji jinħolqu wkoll meta:

(a)

l-assi identifikabbli akkwistati u l-obbligazzjonijiet assunti f’kombinament ta’ negozji jkunu rikonoxxuti fil-valuri ġusti tagħhom f’konformità mal-IFRS 3 Kombinamenti ta’ Negozji, iżda ma jsir l-ebda aġġustament ekwivalenti għal finijiet tat-taxxa (ara l-paragrafu 19);

(b)

l-assi jiġu rivalutati u ma jsir l-ebda aġġustament ekwivalenti għall-finijiet tat-taxxa (ara l-paragrafu 20);

(c)

jinħoloq avvjament f’kombinament ta’ negozji (ara l-paragrafu 21);

(d)

il-bażi għat-taxxa ta’ assi jew obbligazzjoni fuq rikonoxximent inizjali hija differenti mill-ammont riportat inizjali tagħha, pereżempju meta entità tibbenefika minn għotjiet tal-gvern mhux taxxabbli relatati mal-assi (ara l-paragrafi 22 u 33); jew

(e)

l-ammont riportat ta’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u kumpaniji assoċjati jew interessi f’arranġamenti konġunti jsir differenti mill-bażi għat-taxxa tal-investiment jew tal-interess (ara l-paragrafi 38-45).

Kombinamenti ta’ negozji

19

B’eċċezzjonijiet limitati, l-assi identifikabbli akkwistati u l-obbligazzjonijiet assunti f’kombinament ta’ negozji jiġu rikonoxxuti fil-valuri ġusti tagħhom fid-data tal-akkwiżizzjoni. Differenzi temporanji jinħolqu meta l-bażijiet għat-taxxa tal-assi identifikabbli akkwistati u l-obbligazzjonijiet assunti ma jkunux affettwati mill-kombinament ta’ negozji jew ikunu affettwati b’mod differenti. Pereżempju, meta l-ammont riportat ta’ assi jiżdied għall-valur ġust iżda l-bażi għat-taxxa tal-assi tibqa’ fuq il-bażi tal-kost għas-sid preċedenti, dan jirriżulta f’differenza temporanja taxxabbli li twassal għal obbligazzjoni ta’ taxxa differita. L-obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirriżulta taffettwa l-avvjament (ara l-paragrafu 66).

Assi riportati fil-valur ġust

20

L-IFRSs jippermettu jew jeħtieġu li ċerti assi jiġu riportati fil-valur ġust jew jiġu rivalwati (ara, pereżempju, l-IAS 16 Proprjetà, Impjanti u Tagħmir, l-IAS 38 Assi Intanġibbli, l-IAS 40 Proprjetà ta’ Investiment, l-IFRS 9 Strumenti Finanzjarji u l-IFRS 16 Lokazzjonijiet). F’xi ġuriżdizzjonijiet, ir-rivalwazzjoni jew ridikjarazzjoni oħra ta’ assi fil-valur ġust taffettwa l-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) għall-perjodu kurrenti. B’riżultat ta’ dan, il-bażi għat-taxxa tal-assi hija aġġustata u ma tinħoloq ebda differenza temporanja. F’ġuriżdizzjonijiet oħrajn, ir-rivalwazzjoni jew ridikjarazzjoni ta’ assi ma taffettwax il-profitt taxxabbli fil-perjodu tar-rivalwazzjoni jew ridikjarazzjoni u, konsegwentement, il-bażi għat-taxxa tal-assi mhijiex aġġustata. Madankollu, l-irkupru futur tal-ammont riportat jirriżulta fi fluss taxxabbli ta’ benefiċċji ekonomiċi għall-entità u l-ammont li jkun deduċibbli għall-finijiet tat-taxxa jkun differenti mill-ammont ta’ dawk il-benefiċċji ekonomiċi. Id-differenza bejn l-ammont riportat ta’ assi rivalwat u l-bażi għat-taxxa tiegħu hija differenza temporanja u tagħti lok għal obbligazzjoni jew assi ta’ taxxa differita. Dan huwa minnu anki jekk:

(a)

l-entità ma jkollhiex il-ħsieb li tiddisponi mill-assi. F’każijiet bħal dawn, l-ammont riportat rivalwat tal-assi jkun irkuprat permezz tal-użu u dan jiġġenera introjtu taxxabbli li jeċċedi d-deprezzament li jkun ammissibbli għall-finijiet tat-taxxa f’perjodi futuri; jew

(b)

it-taxxa fuq gwadanji kapitali tiġi differita jekk ir-rikavati tad-disponiment tal-assi jiġu investit f’assi simili. F’każijiet bħal dawn, it-taxxa fl-aħħar mill-aħħar issir pagabbli mal-bejgħ jew l-użu tal-assi simili.

Avvjament

21

L-avvjament li joriġina minn kombinament ta’ negozji jitkejjel bħala l-eċċess ta’ (a) fuq (b) hawn isfel:

(a)

l-aggregat ta’:

(i)

il-korrispettiv ittrasferit imkejjel f’konformità mal-IFRS 3, li ġeneralment jeħtieġ il-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni;

(ii)

l-ammont ta’ kwalunkwe interess nonkontrollanti fl-akkwiżit rikonoxxut f’konformità mal-IFRS 3; u

(iii)

f’kombinament ta’ negozji mwettaq fi stadji, il-valur ġust fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-interess ta’ ekwità fl-akkwiżit preċedentement miżmum mill-akkwirent.

(b)

l-ammonti netti fid-data tal-akkwiżizzjoni tal-assi identifikabbli akkwistati u l-obbligazzjonijiet assunti mkejla f’konformità mal-IFRS 3.

Ħafna awtoritajiet tat-taxxa ma jippermettux li t-tnaqqis fl-ammont riportat tal-avvjament jgħodd bħala spiża deduċibbli fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli. Barra minn hekk, f’dawn il-ġuriżdizzjonijiet, il-kost tal-avvjament ta’ spiss ma jkunx deduċibbli meta sussidjarja tiddisponi min-negozju sottostanti tagħha. F’dawn il-ġuriżdizzjonijiet, l-avvjament għandu bażi għat-taxxa ta’ żero. Kwalunkwe differenza bejn l-ammont riportat tal-avvjament u l-bażi għat-taxxa tiegħu ta’ żero hija differenza temporanja taxxabbli. Madankollu, dan l-Istandard ma jippermettix ir-rikonoxximent tal-obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirriżulta minħabba li l-avvjament jitkejjel bħala residwu u r-rikonoxximent tal-obbligazzjoni ta’ taxxa differita jżid l-ammont riportat tal-avvjament.

21A

Tnaqqis sussegwenti f’obbligazzjoni ta’ taxxa differita li mhijiex rikonoxxuta minħabba li toriġina mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament jitqies ukoll bħala li oriġina mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament u għaldaqstant mhuwiex rikonoxxut skont il-paragrafu 15(a). Pereżempju, jekk f’kombinament ta’ negozji entità tirrikonoxxi avvjament ta’ CU 100 li jkollu bażi għat-taxxa ta’ żero, il-paragrafu 15(a) jipprojbixxi lill-entità milli tirrikonoxxi l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirriżulta. Jekk, sussegwentement, l-entità tirrikonoxxi telf minn indeboliment ta’ CU 20 għal dak l-avvjament, l-ammont tad-differenza temporanja taxxabbli relatat mal-avvjament jonqos minn CU 100 għal CU 80, u dan jirriżulta fi tnaqqis fil-valur tal-obbligazzjoni ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuta. Dak it-tnaqqis fil-valur tal-obbligazzjoni ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuta jitqies ukoll li huwa relatat mar-rikonoxximent inizjali tal-avvjament u għaldaqstant huwa pprojbit milli jkun rikonoxxut skont il-paragrafu 15(a).

21B

Madankollu, obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita għal differenzi temporanji taxxabbli relatati mal-avvjament huma rikonoxxuti sal-punt li ma joriġinawx mir-rikonoxximent inizjali tal-avvjament. Pereżempju, jekk f’kombinament ta’ negozji entità tirrikonoxxi avvjament ta’ CU 100 li huwa deduċibbli għall-finijiet tat-taxxa b’rata ta’ 20 fil-mija fis-sena, li jibda mis-sena tal-akkwiżizzjoni, il-bażi għat-taxxa tal-avvjament hija ta’ CU 100 fuq ir-rikonoxximent inizjali u ta’ CU 80 fit-tmiem tas-sena tal-akkwiżizzjoni. Jekk l-ammont tal-avvjament riportat fit-tmiem tas-sena tal-akkwiżizzjoni jibqa’ ma jinbidilx, jiġifieri CU 100, fit-tmiem tas-sena tal-akkwiżizzjoni, tirriżulta differenza temporanja taxxabbli ta’ CU 20. Minħabba li d-differenza temporanja taxxabbli mhijiex relatata mar-rikonoxximent inizjali tal-avvjament, l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirriżulta hija rikonoxxuta.

Rikonoxximent inizjali ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni

22

Tista’ tinħoloq differenza temporanja mar-rikonoxximent inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni, pereżempju jekk parti mill-kost jew il-kost kollu ta’ assi ma jkunx deduċibbli għal finijiet tat-taxxa. Il-metodu kontabbilistiku għal din id-differenza temporanja jiddependi fuq in-natura tat-tranżazzjoni li tkun wasslet għar-rikonoxximent inizjali tal-assi jew l-obbligazzjoni:

(a)

f’kombinament ta’ negozji, entità tirrikonoxxi kwalunkwe obbligazzjoni jew assi ta’ taxxa differita u dan jaffettwa l-ammont ta’ avvjament jew qligħ minn xiri bi prezz innegozjat li hija tirrikonoxxi (ara l-paragrafu 19);

(b)

jekk it-tranżazzjoni taffettwa l-profitt kontabbilistiku jew il-profitt taxxabbli, jew twassal għal differenzi temporanji taxxabbli u deduċibbli ugwali, entità tirrikonoxxi kwalunkwe obbligazzjoni jew assi ta’ taxxa differita u tirrikonoxxi l-ispiża jew l-introjtu ta’ taxxa differita li tirriżulta fl-introjtu (ara l-paragrafu 59);

(c)

jekk it-tranżazzjoni ma tkunx kombinament ta’ negozji, la taffettwa l-profitt kontabbilistiku u lanqas il-profitt taxxabbli, u ma twassalx għal differenzi temporanji taxxabbli u deduċibbli ugwali, entità, fin-nuqqas tal-eżenzjoni pprovduta mill-paragrafi 15 u 24, tirrikonoxxi l-obbligazzjoni jew l-assi ta’ taxxa differita li tirriżulta u taġġusta l-ammont riportat tal-assi jew l-obbligazzjoni bl-istess ammont. Aġġustamenti bħal dawn jagħmlu r-rapporti finanzjarji inqas trasparenti. Għaldaqstant, dan l-Istandard ma jippermettix li entità tirrikonoxxi l-obbligazzjoni jew l-assi ta’ taxxa differita li tirriżulta, la fuq ir-rikonoxximent inizjali u lanqas sussegwentement (ara l-eżempju hawn taħt). Barra minn hekk, entità ma tirrikonoxxix bidliet sussegwenti fl-obbligazzjoni jew fl-assi tat-taxxa differita mhux rikonoxxuta hekk kif l-assi jiġi deprezzat.

Eżempju li jispjega l-paragrafu 22(c)

Entità għandha l-ħsieb li tuża assi li jiswa 1 000 tul il-ħajja utli tiegħu ta’ ħames snin u mbagħad tiddisponi minnu għal valur residwu ta’ żero. Ir-rata tat-taxxa hija 40 %. Id-deprezzament tal-assi mhuwiex deduċibbli għall-finijiet tat-taxxa. Mad-disponiment, kwalunkwe gwadann kapitali ma jkunx taxxabbli u kwalunkwe telf kapitali ma jkunx deduċibbli.

Hekk kif tkun qed tirkupra l-ammont riportat tal-assi, l-entità tiggwadanja introjtu taxxabbli ta’ 1 000 u tħallas taxxa ta’ 400. L-entità ma tirrikonoxxix l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirriżulta ta’ 400 minħabba li din tirriżulta mir-rikonoxximent inizjali tal-assi.

Fis-sena ta’ wara, l-ammont riportat tal-assi jkun ta’ 800. Jekk ikollha introjtu taxxabbli ta’ 800, l-entità tħallas taxxa ta’ 320. L-entità ma tirrikonoxxix l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita ta’ 320 minħabba li din tirriżulta mir-rikonoxximent inizjali tal-assi.

22A

Tranżazzjoni li mhijiex kombinament ta’ negozji tista’ twassal għar-rikonoxximent inizjali ta’ assi u obbligazzjoni u, fil-waqt tat-tranżazzjoni, la taffettwa l-profitt kontabbilistiku u lanqas il-profitt taxxabbli. Pereżempju, fid-data tal-bidu ta’ lokazzjoni, il-lokatarju tipikament jirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ lokazzjoni u l-ammont korrispondenti bħala parti mill-kost ta’ assi bid-dritt tal-użu. Skont il-liġi tat-taxxa applikabbli, jistgħu jinħolqu differenzi temporanji taxxabbli u deduċibbli ugwali mar-rikonoxximent inizjali tal-assi u l-obbligazzjoni f’tali tranżazzjoni. L-eżenzjoni pprovduta fil-paragrafi 15 u 24 ma tapplikax għal tali differenzi temporanji u entità tirrikonoxxi kwalunkwe obbligazzjoni u assi ta’ taxxa differita li tirriżulta.

23

F’konformità mal-IAS 32 Strumenti Finanzjarji: Preżentazzjoni, l-emittent ta’ strument finanzjarju kompost (pereżempju bond konvertibbli) jikklassifika l-komponenti tal-obbligazzjoni tal-istrument bħala obbligazzjoni u l-komponent tal-ekwità bħala ekwità. F’xi ġuriżdizzjonijiet, il-bażi għat-taxxa tal-komponent tal-obbligazzjoni mar-rikonoxximent inizjali hija ugwali għall-ammont riportat inizjali tas-somma tal-komponenti tal-obbligazzjoni u tal-ekwità. Id-differenza temporanja taxxabbli tirriżulta mir-rikonoxximent inizjali tal-komponent tal-ekwità separatament mill-komponent tal-obbligazzjoni. Għaldaqstant, l-eċċezzjoni stabbilita fil-paragrafu 15(b) ma tapplikax. Konsegwentement, entità tirrikonoxxi l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirriżulta. F’konformità mal-paragrafu 61A, it-taxxa differita hija ddebitata direttament għall-ammont riportat tal-komponent tal-ekwità. F’konformità mal-paragrafu 58, bidliet sussegwenti fl-obbligazzjoni ta’ taxxa differita huma rikonoxxuti fi profitt jew telf bħala spiża (introjtu) ta’ taxxa differita.

Differenzi temporanji deduċibbli

24

Assi ta’ taxxa differita għandu jkun rikonoxxut għad-differenzi temporanji deduċibbli kollha sal-punt fejn hu probabbli li jkun hemm profitt taxxabbli li kontrih tista’ tintuża d-differenza temporanja deduċibbli, ħlief jekk l-assi tat-taxxa differita joriġina mir-rikonoxximent inizjali ta’ assi jew obbligazzjoni fi tranżazzjoni li:

(a)

mhijiex kombinament ta’ negozji;

(b)

fil-waqt tat-tranżazzjoni, la taffettwa l-profitt kontabbilistiku u lanqas il-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa); u

(c)

fil-waqt tat-tranżazzjoni, ma twassalx għal differenzi temporanji taxxabbli u deduċibbli ugwali.

Madankollu, għal differenzi temporanji deduċibbli assoċjati ma’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u kumpaniji assoċjati, u interessi f'arranġamenti konġunti, għandu jiġi rikonoxxut assi ta’ taxxa differita f’konformità mal-paragrafu 44.

25

Huwa inerenti fir-rikonoxximent ta’ obbligazzjoni li l-ammont riportat jiġi saldat f’perjodi futuri permezz ta’ fluss ta’ ħruġ mill-entità ta’ riżorsi li jinkorporaw benefiċċji ekonomiċi. Meta riżorsi jgħaddu ’l barra mill-entità, parti mill-ammonti tagħhom jew l-ammonti kollha jistgħu jkunu deduċibbli fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli ta’ perjodu aktar tard mill-perjodu li fih tkun rikonoxxuta l-obbligazzjoni. F’każijiet bħal dawn, teżisti differenza temporanja bejn l-ammont riportat tal-obbligazzjoni u l-bażi għat-taxxa tagħha. Skont dan, jirriżulta assi ta’ taxxa differita fir-rigward tat-taxxi fuq l-introjtu li jkunu rekuperabbli fil-perjodi futuri meta dik il-parti tal-obbligazzjoni tkun permessa bħala tnaqqis fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli. Bl-istess mod, jekk l-ammont riportat ta’ assi jkun inqas mill-bażi għat-taxxa tiegħu, id-differenza tagħti lok għal assi ta’ taxxa differita fir-rigward tat-taxxi fuq l-introjtu li jkunu rekuperabbli f’perjodi futuri.

Eżempju

Entità tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ 100 għal kostijiet dovuti tal-garanzija tal-prodotti. Għall-finijiet tat-taxxa, il-kostijiet ta’ garanzija tal-prodotti ma jkunux deduċibbli sakemm l-entità tħallas il-talbiet. Ir-rata tat-taxxa hija ta’ 25 %.

Il-bażi għat-taxxa tal-obbligazzjoni hija żero (ammont riportat ta’ 100, mingħajr l-ammont li jkun deduċibbli għall-finijiet tat-taxxa fir-rigward ta’ dik l-obbligazzjoni f’perjodi futuri). Meta jsir saldu tal-obbligazzjoni għall-ammont riportat tagħha, l-entità tnaqqas il-profitt taxxabbli futur tagħha b’ammont ta’ 100 u, konsegwentement, tnaqqas il-pagamenti tat-taxxa futuri tagħha b’25 (100 b’25 %). Id-differenza bejn l-ammont riportat ta’ 100 u l-bażi għat-taxxa ta’ żero hija differenza temporanja deduċibbli ta’ 100. Għaldaqstant, l-entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita ta’ 25 (100 b’25 %), kemm-il darba jkun probabbli li l-entità tagħmel profitt taxxabbli biżżejjed f’perjodi futuri biex tibbenefika minn tnaqqis fil-pagamenti tat-taxxa.

26

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ differenzi temporanji deduċibbli li jirriżultaw f’assi ta’ taxxa differita:

(a)

il-kostijiet tal-benefiċċji tal-irtirar jistgħu jitnaqqsu fid-determinazzjoni ta’ profitt kontabbilistiku meta s-servizz ikun ipprovdut mill-impjegat, iżda jitnaqqsu fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli meta l-kontribuzzjonijiet jitħallsu għal fond mill-entità jew meta l-benefiċċji tal-irtirar jitħallsu mill-entità. Teżisti differenza temporanja bejn l-ammont riportat tal-obbligazzjoni u l-bażi għat-taxxa tagħha; il-bażi għat-taxxa tal-obbligazzjoni normalment hija żero. Din id-differenza temporanja deduċibbli tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita hekk kif il-benefiċċji ekonomiċi jgħaddu lill-entità fil-forma ta’ tnaqqis minn profitti taxxabbli meta jitħallsu l-kontribuzzjonijiet jew il-benefiċċji tal-irtirar;

(b)

il-kostijiet tar-riċerka jiġu rikonoxxuti bħala spiża fid-determinazzjoni tal-profitt kontabbilistiku fil-perjodu li fih jiġġarrbu iżda jistgħu ma jkunux permessi bħala tnaqqis fid-determinazzjoni tal-profitti taxxabbli (telf ta’ taxxa) sa perjodu aktar tard. Id-differenza bejn il-bażi għat-taxxa tal-kostijiet tar-riċerka, jiġifieri l-ammont li l-awtoritajiet tat-taxxa jippermettu bħala tnaqqis f’perjodi futuri, u l-ammont riportat ta’ żero hija differenza temporanja deduċibbli li tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita;

(c)

b’eċċezzjonijiet limitati, entità tirrikonoxxi l-assi identifikabbli akkwistati u l-obbligazzjonijiet assunti f’kombinament ta’ negozji fil-valuri ġusti tagħhom fid-data tal-akkwiżizzjoni. Meta obbligazzjoni assunta tiġi rikonoxxuta fid-data tal-akkwiżizzjoni iżda l-kostijiet relatati ma jitnaqqsux fid-determinazzjoni tal-profitti taxxabbli sa perjodu aktar tard, tinħoloq differenza temporanja deduċibbli li tirriżulta f’assi ta’ taxxa differita. Assi ta’ taxxa differita jinħoloq ukoll meta l-valur ġust ta’ assi identifikabbli akkwistat ikun inqas mill-bażi għat-taxxa tiegħu. Fiż-żewġ każijiet, l-assi ta’ taxxa differita li jirrriżulta jaffettwa l-avvjament (ara l-paragrafu 66); u

(d)

ċerti assi jistgħu jiġu riportati fil-valur ġust, jew jistgħu jiġu rivalwati, mingħajr ma jsir aġġustament ekwivalenti għall-finijiet tat-taxxa (ara l-paragrafu 20). Differenza temporanja deduċibbli tinħoloq jekk il-bażi għat-taxxa tal-assi teċċedi l-ammont riportat tiegħu.

Eżempju li jispjega l-paragrafu 26(d)

L-identifikazzjoni ta’ differenza temporanja deduċibbli fi tmiem is-Sena 2:

 

L-Entità A tixtri b’CU 1 000, fil-bidu tas-Sena 1, strument ta’ dejn b’valur nominali ta’ CU 1 000 pagabbli mal-maturità f’ħames snin b’rata ta’ mgħax ta’ 2 % pagabbli fi tmiem kull sena. Ir-rata effettiva tal-imgħax hija ta’ 2 %. L-istrument tad-dejn jitkejjel fil-valur ġust.

 

Fi tmiem is-Sena 2, il-valur ġust tal-istrument ta’ dejn naqas għal CU 918 b’riżultat ta’ żieda fir-rati tal-imgħax tas-suq għal 5 %. Ikun probabbli li l-Entità A tiġbor il-flussi ta’ flus kuntrattwali kollha jekk tkompli żżomm l-istrument ta’ dejn.

 

Kwalunkwe qligħ (telf) fuq l-istrument ta’ dejn huwa taxxabbli (deduċibbli) biss meta jiġi realizzat. Il-qligħ (telf) li jirriżulta mal-bejgħ jew mal-maturità tal-istrument ta’ dejn huwa kkalkulat għall-finijiet tat-taxxa bħala d-differenza bejn l-ammont miġbur u l-kost oriġinali tal-istrument ta’ dejn.

 

Skont dan, il-bażi għat-taxxa tal-istrument ta’ dejn hija l-kost oriġinali tiegħu.

 

Id-differenza bejn l-ammont riportat ta’ CU 918 għall-istrument ta’ dejn fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Entità A u l-bażi għat-taxxa tiegħu ta’ CU 1 000 tagħti lok għal differenza temporanja deduċibbli ta’ CU 82 fi tmiem is-Sena 2 (ara l-paragrafi 20 u 26(d)), irrispettivament minn jekk l-Entità A tistenniex li tirkupra l-ammont riportat tal-istrument ta’ dejn permezz ta’ bejgħ jew użu, jiġifieri billi żżommu u tiġbor il-flussi ta’ flus kuntrattwali, jew taħlita tat-tnejn.

 

Dan huwa minħabba li d-differenzi temporanji deduċibbli huma differenzi bejn l-ammont riportat ta’ assi jew obbligazzjoni fir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja u l-bażi għat-taxxa tagħhom li jirriżultaw f’ammonti deduċibbli fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) ta’ perjodi futuri meta l-ammont riportat tal-assi jew tal-obbligazzjoni jiġi rkuprat jew saldat (ara l-paragrafu 5). L-Entità A tikseb tnaqqis ekwivalenti għall-bażi għat-taxxa tal-assi ta’ CU 1 000 fid-determinazzjoni tal-profitt taxxabbli (telf ta’ taxxa) mal-bejgħ jew mal-maturità.

27

Ir-riversjar ta’ differenzi temporanji deduċibbli jirriżulta fi tnaqqis fid-determinazzjoni tal-profitti taxxabbli ta’ perjodi futuri. Madankollu, benefiċċji ekonomiċi fil-forma ta’ tnaqqis fil-pagamenti tat-taxxa jgħaddu lill-entità biss jekk tiggwadanja biżżejjed profitti taxxabbli biex tkun tista’ ssir tpaċija tat-tnaqqis kontrihom. Għaldaqstant, entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita biss meta jkun probabbli li jkun hemm profitti taxxabbli biex id-differenzi temporanji deduċibbli jkunu jistgħu jintużaw kontrihom.

27A

Meta entità tivvaluta jekk hux se jkun hemm profitti taxxabbli disponibbli li għalihom tista’ tuża differenza temporanja deduċibbli, din tqis jekk il-liġi tat-taxxa tillimitax is-sorsi tal-profitti taxxabbli li għalihom tista’ tagħmel tnaqqis mar-riversjar ta’ din id-differenza temporanja deduċibbli. Jekk il-liġi tat-taxxa ma timponi l-ebda restrizzjoni bħal din, entità tivvaluta differenza temporanja deduċibbli flimkien mad-differenzi temporanji deduċibbli l-oħra kollha tagħha. Madankollu, jekk il-liġi tat-taxxa tirrestrinġi l-użu tat-telf għal tnaqqis għal introjtu ta’ tip speċifiku, differenza temporanja deduċibbli tiġi vvalutata flimkien biss ma’ differenzi temporanji deduċibbli oħra tat-tip xieraq.

28

Huwa probabbli li jkun hemm profitt taxxabbli li d-differenzi temporanji deduċibbli jkunu jistgħu jintużaw kontrih meta jkun hemm biżżejjed differenzi temporanji taxxabbli relatati mal-istess awtorità tat-taxxa u l-istess entità taxxabbli, li jkunu mistennija li jiġu riversjati:

(a)

fl-istess perjodu tar-riversjar mistenni tad-differenza temporanja deduċibbli; jew

(b)

f’perjodi li fihom telf ta’ taxxa li jinħoloq mill-assi ta’ taxxa differita jista’ jiġi riportat lura jew ’il quddiem.

F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-assi ta’ taxxa differita huwa rikonoxxut fil-perjodu li fih jinħolqu d-differenzi temporanji deduċibbli.

29

Meta ma jkunx hemm biżżejjed differenzi temporanji taxxabbli li jirrigwardaw istess awtorità ta’ tassazzjoni u mal-istess entità taxxabbli, l-assi tat-taxxa differita huwa rikonoxxut sal-punt li:

(a)

ikun probabbli li l-entità jkollha biżżejjed profitt taxxabbli relatat mal-istess awtorità tat-taxxa u l-istess entità taxxabbli fl-istess perjodu bħar-riversjar tad-differenza temporanja deduċibbli (jew fil-perjodi li fihom telf ta’ taxxa li jirriżulta mill-assi ta’ taxxa differita jista’ jiġi riportat lura jew ’il quddiem). Fl-evalwazzjoni ta’ jekk ikunx se jkollha biżżejjed profitt taxxabbli fil-perjodi futuri, entità:

(i)

tqabbel id-differenzi temporanji deduċibbli mal-profitt taxxabbli futur li jeskludi t-tnaqqis tat-taxxa li jirriżulta mir-riversjar ta’ dawk id-differenzi temporanji deduċibbli. Dan it-tqabbil juri sa liema punt il-profitt taxxabbli futur ikun biżżejjed għall-entità sabiex tnaqqas l-ammonti li jirriżultaw mir-riversjar ta’ dawk id-differenzi temporanji deduċibbli; u

(ii)

tinjora l-ammonti taxxabbli li jirriżultaw minn differenzi temporanji deduċibbli li huma mistennija li joriġinaw f’perjodi futuri, minħabba li l-assi ta’ taxxa differita li jirriżulta minn dawn id-differenzi temporanji deduċibbli jkun jeħtieġ huwa stess li jkun hemm profitt taxxabbli futur sabiex ikun jista’ jintuża; jew

(b)

ikunu disponibbli opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa għall-entità li joħolqu profitt taxxabbli f’perjodi xierqa.

29A

L-istima ta’ profitt taxxabbli futur probabbli tista’ tinkludi l-irkupru ta’ xi assi ta’ entità għal aktar mill-ammont riportat tagħhom jekk ikun hemm evidenza biżżejjed li jkun probabbli li dan se jinkiseb mill-entità. Pereżempju, meta assi jitkejjel fil-valur ġust, l-entità għandha tqis jekk ikunx hemm biżżejjed evidenza biex tikkonkludi li jkun probabbli li l-entità tirkupra l-assi għal aktar mill-ammont riportat tiegħu. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, meta entità tkun qed tistenna li żżomm strument ta’ dejn b’rata fissa u tiġbor il-flussi ta’ flus kuntrattwali.

30

Opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa huma azzjonijiet li l-entità tieħu sabiex toħloq jew iżżid l-introjtu taxxabbli f’perjodu partikulari qabel ma jiskadi riport ’il quddiem ta’ telf ta’ taxxa jew ta’ kreditu ta’ taxxa. Pereżempju, f’xi ġuriżdizzjonijiet, il-profitt taxxabbli jista’ jinħoloq jew jiżdied billi:

(a)

jintgħażel li l-introjtu mill-imgħax jiġi ntaxxat fuq bażi ta’ meta jkun riċevut jew riċevibbli;

(b)

ċertu tnaqqis jiġi differit minn profitt taxxabbli;

(c)

jinbiegħu assi, u forsi ssir lokazzjoni lura tagħhom, li jkunu apprezzaw fil-prezz iżda li għalihom il-bażi għat-taxxa ma tkunx ġiet aġġustata sabiex tirrifletti tali apprezzament; u

(d)

jinbiegħ assi li jiġġenera introjtu mhux taxxabbli (bħal, f’xi ġuriżdizzjonijiet, bonds tal-gvern) sabiex jinxtara investiment ieħor li jiġġenera introjtu taxxabbli.

Meta opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa javvanzaw il-profitt taxxabbli minn perjodu aktar tard għal perjodu aktar bikri, l-użu ta’ riport ’il quddiem ta’ telf ta’ taxxa jew ta’ kreditu ta’ taxxa xorta jiddependi fuq l-eżistenza ta’ profitt taxxabbli futur minn sorsi għajr differenzi temporanji li joriġinaw fil-futur.

31

Meta entità jkollha storja ta’ telf riċenti, l-entità tqis il-gwida fil-paragrafi 35 u 36.

32

[Imħassar]

Avvjament

32A

Jekk l-ammont riportat ta’ avvjament li jirriżulta f’kombinament ta’ negozji jkun inqas mill-bażi għat-taxxa tiegħu, id-differenza tagħti lok għal assi ta’ taxxa differita. L-assi ta’ taxxa differita li jirriżulta mir-rikonoxximent inizjali ta’ avvjament għandu jiġi rikonoxxut bħala parti mill-kontabbiltà għal kombinament ta’ negozji sal-punt fejn ikun probabbli li profitt taxxabbli jkun disponibbli li kontrih tista’ tintuża d-differenza temporanja deduċibbli.

Rikonoxximent inizjali ta’ assi jew ta’ obbligazzjoni

33

Każ wieħed meta jirriżulta assi ta’ taxxa differita mar-rikonoxximent inizjali ta’ assi huwa meta għotja tal-gvern mhux taxxabbli relatata ma’ assi titnaqqas fil-kalkolu tal-ammont miżmum tal-assi iżda, għal għanijiet ta’ taxxa, ma titnaqqasx mill-ammont deprezzabbli tal-assi (fi kliem ieħor il-bażi għat-taxxa tagħha); l-ammont riportat tal-assi huwa inqas mill-bażi għat-taxxa tiegħu u dan jagħti lok għal differenza temporanja deduċibbli. Għotjiet tal-gvern jistgħu jiġu stabbiliti wkoll bħala introjtu differit, f’liema każ id-differenza bejn l-introjtu differit u l-bażi għat-taxxa tiegħu ta’ żero tkun differenza temporanja deduċibbli. Ikun liema jkun il-metodu ta’ preżentazzjoni li tadotta entità, l-entità ma tirrikonoxxix l-assi ta’ taxxa differita li jirriżulta, għar-raġuni mogħtija fil-paragrafu 22.

Telf ta’ taxxa mhux użat u krediti ta’ taxxa mhux użati

34

Assi ta’ taxxa differita għandu jkun rikonoxxut għar-riport ’il quddiem ta’ telf ta’ taxxa mhux użat u ta’ krediti ta’ taxxa mhux użati sal-punt li jkun probabbli li l-profitt taxxabbli futur ikun disponibbli biex it-telf ta’ taxxa mhux użat u l-krediti ta’ taxxa mhux użati jkunu jistgħu jintużaw kontrihom.

35

Il-kriterji tar-rikonoxximent ta’ assi ta’ taxxa differita li jirriżultaw mir-riport ’il quddiem ta’ telf ta’ taxxa u ta’ krediti ta’ taxxa mhux użati huma l-istess bħall-kriterji tar-rikonoxximent ta’ assi ta’ taxxa differita li jirriżultaw minn differenzi temporanji deduċibbli. Madankollu, l-eżistenza ta’ telf ta’ taxxa mhux użat hija evidenza qawwija li jista’ jkun li ma jkunx hemm profitt taxxabbli fil-futur. Għaldaqstant, meta entità jkollha storja ta’ telf riċenti, l-entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita li jirriżulta minn telf ta’ taxxa jew krediti ta’ taxxa mhux użati biss sal-punt li l-entità jkollha biżżejjed differenzi temporanji taxxabbli jew tkun teżisti evidenza konvinċenti oħra li se jkun hemm profitt taxxabbli suffiċjenti biex it-telf ta’ taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati jistgħu jintużaw kontrih mill-entità. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-paragrafu 82 jeħtieġ id-divulgazzjoni tal-ammont tal-assi ta’ taxxa differita u tan-natura tal-prova li tappoġġa r-rikonoxximent tiegħu.

36

Entità tqis il-kriterji li ġejjin meta tivvaluta l-probabbiltà li jkun hemm profitt taxxabbli li kontrih jista’ jintuża t-telf ta’ taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati:

(a)

jekk l-entità għandhiex biżżejjed differenzi temporanji taxxabbli relatati mal-istess awtorità tat-taxxa u l-istess entità taxxabbli, li jirriżultaw f’ammonti taxxabbli li kontrihom it-telf ta’ taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati jistgħu jintużaw qabel jiskadu;

(b)

jekk huwiex probabbli li l-entità jkollha profitti taxxabbli qabel jiskadu t-telf ta’ taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati;

(c)

jekk it-telf ta’ taxxa mhux użat jirriżultax minn kawżi identifikabbli li aktarx ma jerġgħux iseħħu; u

(d)

jekk hemmx disponibbli opportunitajiet ta’ ppjanar tat-taxxa (ara l-paragrafu 30) għall-entità li joħolqu profitt taxxabbli fil-perjodu li fih jistgħu jintużaw it-telf ta’ taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati.

Sal-punt li ma jkunx probabbli li jkun hemm profitt taxxabbli li kontrih it-telf għat-taxxa mhux użat jew il-krediti ta’ taxxa mhux użati jistgħu jintużaw, l-assi ta’ taxxa differita mhuwiex rikonoxxut.

Rivalutazzjoni ta’ assi ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuti

37

Fit-tmiem ta’ kull perjodu ta’ rapportar, entità tirrivaluta l-assi ta’ taxxa differita mhux rikonoxxuti. L-entità tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita mhux rikonoxxut preċedentement sal-punt li jkun sar probabbli li profitt taxxabbli futur jippermetti li jkun irkuprat dak l-assi ta’ taxxa differita. Pereżempju, titjib fil-kundizzjonijiet tan-negozju jistgħu jagħmluha aktar probabbli li l-entità tkun kapaċi tiġġenera profitt taxxabbli suffiċjenti fil-futur biex l-assi ta’ taxxa differita jissodisfa l-kriterji ta’ rikonoxximent stabbiliti fil-paragrafu 24 jew 34. Eżempju ieħor huwa meta entità tirrivaluta l-assi ta’ taxxa differita fid-data ta’ kombinament ta’ negozji jew sussegwentement (ara l-paragrafi 67 u 68).

Investimenti f’sussidjarji, fergħat u kumpaniji assoċjati u interessi f’arranġamenti konġunti

38

Differenzi temporanji jirriżultaw meta l-ammont riportat ta’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u kumpaniji assoċjati jew interessi f’arranġamenti konġunti (jiġifieri s-sehem tal-kumpanija omm jew tal-investitur tal-assi netti tas-sussidjarja, fergħa, kumpanija assoċjata jew destinatarja ta’ investiment, inkluż l-ammont riportat ta’ avvjament) isir differenti mill-bażi għat-taxxa (li ta’ spiss huwa l-kost) tal-investiment jew l-interess. Dawn id-differenzi jistgħu jirriżultaw f’għadd ta’ ċirkustanzi differenti, pereżempju:

(a)

l-eżistenza ta’ profitti mfaddla ta’ sussidjarji, fergħat, kumpaniji assoċjati u arranġamenti konġunti;

(b)

bidliet fir-rati tal-kambju meta kumpanija omm u s-sussidjarja tagħha jkunu bbażati f’pajjiżi differenti; u

(c)

tnaqqis fl-ammont riportat ta’ investiment f’kumpanija assoċjata għall-ammont rekuperabbli tiegħu.

F’rapporti finanzjarji kkonsolidati, id-differenza temporanja tista’ tkun differenti mid-differenza temporanja assoċjata ma’ dak l-investiment fir-rapporti finanzjarji separati tal-kumpanija omm jekk il-kumpanija omm iżżomm dak l-investiment fir-rapporti finanzjarji separati tagħha skont il-kost jew skont l-ammont rivalutat tiegħu.

39

Entità għandha tirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita għad-differenzi temporanji taxxabbli kollha assoċjati ma’ investimenti f’sussidjarji, fergħat u kumpaniji assoċjati, u interessi f’arranġamenti konġunti, ħlief sal-punt li ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a)

il-kumpanija omm, l-investitur, l-imprenditur konġunt jew l-operatur konġunt ikunu jistgħu jikkontrollaw it-twaqqit tar-riversjar tad-differenza temporanja; u

(b)

huwa probabbli li d-differenza temporanja ma tiġix riversjata fil-futur qarib.

40

Ladarba kumpanija omm tikkontrolla l-politika tad-dividendi tas-sussidjarja tagħha, din tkun kapaċi tikkontrolla t-twaqqit tar-riversjar ta’ differenzi temporanji assoċjati ma’ dak l-investiment (inkluż id-differenzi temporanji li jirriżultaw mhux biss minn profitti mfaddla iżda wkoll minn kwalunkwe differenza fil-qlib tal-kambju). Barra minn hekk, ta’ spiss ikun imprattikabbli li jiġi determinat l-ammont tat-taxxi fuq l-introjtu li jkun pagabbli meta d-differenza temporanja tiġi riversjata. Għaldaqstant, meta l-kumpanija omm tkun iddeterminat li dawk il-profitti mhux se jitqassmu fil-futur qarib, il-kumpanija omm ma tirrikonoxxix obbligazzjoni ta’ taxxa differita. L-istess kunsiderazzjonijiet japplikaw għal investimenti f’fergħat.

41

L-assi u l-obbligazzjonijiet nonmonetarji ta’ entità jitkejlu fil-munita funzjonali tagħha (ara l-IAS 21 L-Effetti tal-Bidliet fir-Rati tal-Kambju). Jekk il-profitt taxxabbli jew it-telf ta’ taxxa tal-entità (u, b’hekk, il-bażi għat-taxxa tal-assi u l-obbligazzjonijiet nonmonetarji tagħha) jiġu determinati f’munita differenti, bidliet fir-rata tal-kambju jagħtu lok għal differenzi temporanji li jirriżultaw f’obbligazzjoni jew (soġġett għall-paragrafu 24) f’assi ta’ taxxa differita rikonoxxuta. It-taxxa differita li tirriżulta hija ddebitata jew kreditata fil-profitt jew telf (ara l-paragrafu 58).

42

Investitur f’kumpanija assoċjata ma jikkontrollax dik l-entità u ġeneralment ma jkunx f’qagħda li jiddetermina l-politika tad-dividendi tagħha. Għaldaqstant, fin-nuqqas ta’ ftehim li jitlob li l-profitti tal-kumpanija assoċjata ma jiġux distribwiti fil-futur previst, investitur jirrikonoxxi obbligazzjoni ta’ taxxa differita li tirriżulta minn differenzi temporanji taxxabbli assoċjati mal-investiment tiegħu fil-kumpanija assoċjata. F’xi każijiet, investitur ma jkunx jista’ jiddetermina l-ammont ta’ taxxa li jkun pagabbli jekk jirkupra l-kost tal-investiment tiegħu f’kumpanija assoċjata, iżda jista’ jiddetermina li dan l-ammont ikun ugwali għall-ammont minimu, jew jaqbżu. F’każijiet bħal dawn, l-obbligazzjoni ta’ taxxa differita titkejjel skont dan l-ammont.

43

L-arranġament bejn il-partijiet ta’ arranġament konġunt ġeneralment jittratta d-distribuzzjoni tal-profitti u jidentifika jekk deċiżjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet jirrikjedux il-kunsens tal-partijiet kollha jew ta’ grupp tal-partijiet. Meta l-imprenditur konġunt jew l-operatur konġunt ikun jista’ jikkontrolla t-twaqqit tad-distribuzzjoni tas-sehem tiegħu tal-profitti tal-arranġament konġunt u jkun probabbli li s-sehem tiegħu tal-profitti ma jiġix distribwit fil-futur prevedibbli, l-obbligazzjoni tat-taxxa differita ma tiġix rikonoxxuta.

44

Entità għandha tirrikonoxxi assi ta’ taxxa differita għad-differenzi temporanji deduċibbli kollha li jirriżultaw minn investimenti f’sussidjarji, fergħat u kumpaniji assoċjati, u interessi f’arranġamenti konġunti, sal-punt li, u sal-punt biss li, ikun probabbli li:

(a)

id-differenza temporanja tiġi riversjata fil-futur prevedibbli; u

(b)