17.7.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 180/28


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1466

tal-14 ta’ Lulju 2023

li jemenda l-Annessi V, XIV, XV u XIX tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għall-Kanada, għan-Namibja, għar-Renju Unit u għall-Istati Uniti fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ pollam, ta’ prodotti ġerminali tal-pollam, ta’ laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa, ta’ prodotti tal-laħam tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa u ta’ bajd u prodotti tal-bajd

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar il-mard trażmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 230(1) u 232(1) u (3) tiegħu.

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2016/429 jipprevedi li biex jidħlu fl-Unjoni, il-konsenji ta’ annimali, ta’ prodotti ġerminali u ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali jridu jkunu ġejjin minn pajjiż terz jew minn territorju, jew minn żona jew kompartiment tiegħu, elenkati f’konformità mal-Artikolu 230(1) ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li l-konsenji ta’ ċerti speċijiet u kategoriji tal-annimali, ta’ prodotti ġerminali u ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi jew territorji, jew żoni tagħhom, jew minn kompartimenti tagħhom fil-każ tal-annimali tal-akkwakultura, iridu jkunu konformi magħhom biex jidħlu fl-Unjoni.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/404 (3) jistabbilixxi l-listi tal-pajjiżi terzi, jew it-territorji, jew iż-żoni jew il-kompartimenti tagħhom, li minnhom hu permess id-dħul fl-Unjoni tal-ispeċijiet u l-kategoriji tal-annimali, tal-prodotti ġerminali u tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Delegat (UE) 2020/692.

(4)

B’mod iktar partikolari, l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 jistabbilixxu l-listi tal-pajjiżi terzi, jew it-territorji jew iż-żoni tagħhom awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni, rispettivament, tal-konsenji ta’ pollam, ta’ prodotti ġerminali tal-pollam, u ta’ laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa.

(5)

Ir-Renju Unit innotifika lill-Kummissjoni dwar żewġ tifqigħat tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja (HPAI) fil-pollam fil-kontea ta’ Cumbria, l-Ingilterra (1), u fil-kontea ta’ Aberdeenshire, l-Iskozja (1), li ġew ikkonfermati fit-2 u fid-9 ta’ Lulju 2023 rispettivament permezz ta’ analiżi tal-laboratorju (RT-PCR).

(6)

Wara dawk it-tifqigħat riċenti tal-HPAI, l-awtoritajiet veterinarji tar-Renju Unit stabbilew żoni ristretti ta’ mill-anqas 10 km madwar l-istabbilimenti affettwati u implimentaw politika ta’ qerda biex jikkontrollaw il-preżenza tal-HPAI u jillimitaw it-tixrid ta’ dik il-marda.

(7)

Ir-Renju Unit issottometta informazzjoni lill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tiegħu u l-miżuri li ħa biex jiġi evitat aktar tixrid tal-HPAI.

(8)

Dik l-informazzjoni ġiet evalwata mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tqis li, fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali fiż-żoni taħt restrizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet veterinarji tar-Renju Unit, id-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ pollam, ta’ prodotti ġerminali tal-pollam, u ta’ laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa minn dawk iż-żoni jenħtieġ li jiġi sospiż, sabiex jiġi protett l-istatus tas-saħħa tal-annimali tal-Unjoni.

(9)

Il-Kanada, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti pprovdew informazzjoni aġġornata fir-rigward tas-sitwazzjonijiet epidemjoloġiċi fit-territorji tagħhom fir-rigward tal-HPAI li wasslu għas-sospensjoni tad-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti prodotti, kif stabbilit fl-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404.

(10)

B’mod partikolari, il-Kanada ssottomettiet informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tagħha b’rabta ma’ 32 tifqigħa tal-HPAI fl-istabbilimenti tal-pollam fil-provinċji ta’ Alberta (6), British Columbia (11), Nova Scotia (1), Ontario (2), Quebec (6) u Saskatchewan (6), fil-Kanada li ġew ikkonfermati bejn l-14 ta’ April 2022 u s-6 ta’ Mejju 2023.

(11)

Barra minn hekk, ir-Renju Unit issottometta informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tiegħu b’rabta ma’ tliet tifqigħat tal-HPAI fl-istabbilimenti tal-pollam fil-kontej ta’ Lincolnshire (2) u East Sussex (1) fl-Ingilterra, ir-Renju Unit li ġew ikkonfermati bejn is-17 ta’ Mejju 2023 u l-25 ta’ Mejju 2023.

(12)

Minbarra dan, l-Istati Uniti ssottomettew informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni epidemjoloġika fit-territorju tagħhom b’rabta ma’ tliet tifqigħat tal-HPAI fi stabbilimenti tal-pollam fl-istati ta’ North Dakota, South Dakota u Tennessee, li ġew ikkonfermati bejn il-5 ta’ Jannar 2023 u d-19 ta’ April 2023.

(13)

Il-Kanada, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti wkoll issottomettew informazzjoni dwar il-miżuri meħuda biex jevitaw aktar tixrid tal-HPAI. B’mod partikolari, wara dawk it-tifqigħat ta’ dik il-marda, il-Kanada, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti implimentaw politika ta’ qerda biex jikkontrollaw u jillimitaw it-tixrid ta’ dik il-marda, u lestew ukoll ir-rekwiżit tat-tindif u tad-diżinfettar wara l-implimentazzjoni tal-politika ta’ qerda fl-istabbilimenti tal-pollam infettati fit-territorji tagħhom.

(14)

Il-Kummissjoni evalwat l-informazzjoni sottomessa mill-Kanada, mir-Renju Unit u mill-Istati Uniti. Il-Kummissjoni tqis li l-Kanada, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti pprovdew garanziji xierqa li s-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali li wasslet għas-sospensjonijiet, ma għadhiex tirrappreżenta theddida għas-saħħa tal-annimali jew għas-saħħa pubblika fl-Unjoni, u li, għaldaqstant, jenħtieġ li jiġi awtorizzat mill-ġdid id-dħul fl-Unjoni tal-prodotti tal-pollam miż-żoni kkonċernati tal-Kanada, tar-Renju Unit u tal-Istati Uniti li minnhom kien ġie sospiż id-dħul fl-Unjoni.

(15)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 jiġu emendati biex titqies is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali fir-rigward tal-HPAI fil-Kanada, fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti.

(16)

Barra minn hekk, peress li għal ħafna snin ma esportatx u mhi qed tippjana l-ebda esportazzjoni lejn l-Unjoni ta’ prodotti tal-pollam u l-prodotti ġerminali tagħhom, ta’ laħam frisk tar-ratiti, ta’ prodotti tal-laħam tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa u ta’ bajd u prodotti tal-bajd, in-Namibja talbet li titneħħa mil-lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ dawk il-prodotti stabbiliti fl-Annessi V, XIV, XV u XIX tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404. Għalhekk, jenħtieġ li dawk l-Annessi jiġu emendati skont dan.

(17)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1226 (4) emenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 billi stabbilixxa data tal-ftuħ għaż-żona CA-2.187 li qabel kienet magħluqa, fl-entrati għall-Kanada. Instab żball wieħed fir-ringiela għal dik iż-żona fil-Parti 1 tal-Anness V li jenħtieġ tiġi kkoreġuta. Għalhekk dawk l-Annessi jenħtieġ li jiġu kkoreġuti skont dan.

(18)

Filwaqt li titqies is-sitwazzjoni epidemjoloġika attwali fil-Kanada, fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti fir-rigward tal-HPAI u t-talba li saret min-Namibja, l-emendi li għandhom isiru għall-Annessi V, XV, XIV u XIX tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 b’dan ir-Regolament jenħtieġ li jsiru effettivi b’urġenza.

(19)

Il-korrezzjoni għall-entrata għall-Kanada fir-ringiela għaż-żona CA-2.187 fil-Parti 1 tal-Anness V tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 jenħtieġ li tapplika mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2023/1226.

(20)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404

L-Annessi V, XIV, XV u XIX tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 huma emendati f’konformità mal-Parti I tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Korrezzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404

L-Anness V tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 huwa kkoreġut f’konformità mal-Parti II tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, il-Parti II tal-Anness għal dan ir-Regolament għandu japplika mis-27 ta’ Ġunju 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Lulju 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/692 tat-30 ta’ Jannar 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għad-dħul fl-Unjoni, u l-moviment u l-immaniġġjar wara d-dħul ta’ konsenji ta’ ċerti annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali (ĠU L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/404 tal-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi l-listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew żoni tagħhom li minnhom huwa permess id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 114, 31.3.2021, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1226 tat-22 ta’ Ġunju 2023 li jemenda l-Annessi V, XIV u XV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għall-Kanada, għaċ-Ċilì u għar-Renju Unit fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji tal-pollam, tal-prodotti ġerminali tal-pollam u tal-laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa (ĠU L 160, 26.6.2023, p. 19).


ANNESS

PARTI I

EMENDI GĦAR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI (UE) 2021/404

L-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness V huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-Parti 1, it-Taqsima B hija emendata kif ġej:

(i)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.22 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.22

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

30.6.2023”

(ii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.48 u CA-2.49 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.48

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

30.6.2023

CA-2.49

N, P1

 

2.5.2022

30.6.2023”

(iii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.55 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.55

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

30.6.2023”

(iv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.58 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.58

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022

30.6.2023”

(v)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.60 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.60

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

30.6.2023”

(vi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.62 u CA-2.63 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.62

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

30.6.2023

CA-2.63

N, P1

 

13.5.2022

30.6.2023”

(vii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.66 u CA-2.67 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.66

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.5.2022

30.6.2023

CA-2.67

N, P1

 

26.5.2022

30.6.2023”

(viii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.69 u CA-2.70 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.69

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

CA-2.70

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023”

(ix)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.72 u CA-2.73 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.72

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022

30.6.2023

CA-2.73

N, P1

 

18.6.2022

30.6.2023”

(x)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.97 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.97

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

30.6.2023”

(xi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.101 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

30.6.2023”

(xii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.104 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.104

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

30.6.2023”

(xiii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.114 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.114

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

2.7.2023”

(xiv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.116 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.116

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.9.2022

30.6.2023”

(xv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.126 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.126

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

30.6.2023”

(xvi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.138 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.138

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

30.6.2023”

(xvii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.157 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.157

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.11.2022

30.6.2023”

(xviii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.168, CA-2.169 u CA-2.170 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.168

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.12.2022

30.6.2023

CA-2.169

N, P1

 

29.12.2022

30.6.2023

CA-2.170

N, P1

 

5.1.2023

30.6.2023”

(xix)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.175 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

30.6.2023”

(xx)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.179 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.179

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.4.2023

6.7.2023”

(xxi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.182 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.182

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2023

30.6.2023”

(xxii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.184 u CA-2.185 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.184

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2023

7.7.2023

CA-2.185

 

19.4.2023

30.6.2023”

(xxiii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.188 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

30.6.2023”

(xxiv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.190 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023

30.6.2023”

(xxv)

l-entrata għan-Namibja titħassar;

(xxvi)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringieli għaż-żoni GB-2.303, GB-2.304 u GB-2.305 huma sostitwiti b’dan li ġej:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GB-2.304

N, P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GB-2.305

N, P1

 

24.5.2023

28.6.2023”

(xxvii)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringieli li ġejjin għaż-żoni GB-2.306 u GB-2.307 jiżdiedu wara r-ringiela għaż-żona GB-2.305:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.306

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.7.2023

 

GB-2.307

 

9.7.2023”

 

(xxviii)

fl-entrata għall-Istati Uniti, ir-ringiela għaż-żona US-2.399 hija sostitwita b’dan li ġej:

US

L-Istati Uniti

US-2.399

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.1.2023

10.6.2023”

(xxix)

fl-entrata għall-Istati Uniti, ir-ringiela għaż-żona US-2.403 hija sostitwita b’dan li ġej:

US

L-Istati Uniti

US-2.403

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.1.2023

12.6.2023”

(xxx)

fl-entrata għall-Istati Uniti, ir-ringiela għaż-żona US-2.455 hija sostitwita b’dan li ġej:

US

L-Istati Uniti

US-2.455

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2023

18.6.2023”

(b)

fil-Parti 2, l-entrata għar-Renju Unit, id-deskrizzjoni li ġejja għaż-żoni GB-2.306 u GB-2.307 jiżdiedu wara d-deskrizzjoni taż-żona GB-2.305:

“Ir-Renju Unit

GB-2.306

qrib Bootle, Copeland, Cumbria, l-Ingilterra, GB

Iż-żona li tinsab fiċ-ċirku ta’ raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84 Lat: N54.27 u Long: W3.38

GB-2.307

qrib Banff, Aberdeenshire, l-Iskozja, GB

Iż-żona li tinsab fiċ-ċirku ta’ raġġ ta’ 10 km, iċċentrat fuq il-koordinati deċimali WGS84 Lat: N57.64 u Long: W2.57”

(2)

fl-Anness XIV, fil-Parti 1, it-Taqsima B hija emendata kif ġej:

(i)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.22 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.22

POU, RAT

N, P1

 

14.4.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

14.4.2022

30.6.2023”

(ii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.48 u CA-2.49 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.48

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

29.4.2022

30.6.2023

CA-2.49

POU, RAT

N, P1

 

2.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

2.5.2022

30.6.2023”

(iii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.55 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.55

POU, RAT

N, P1

 

3.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

3.5.2022

30.6.2023”

(iv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.58 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.58

POU, RAT

N, P1

 

5.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

5.5.2022

30.6.2023”

(v)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.60 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.60

POU, RAT

N, P1

 

10.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

10.5.2022

30.6.2023”

(vi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.62 u CA-2.63 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.62

POU, RAT

N, P1

 

12.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

12.5.2022

30.6.2023

CA-2.63

POU, RAT

N, P1

 

13.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

13.5.2022

30.6.2023”

(vii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.66 u CA-2.67 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.66

POU, RAT

N, P1

 

22.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

22.5.2022

30.6.2023

CA-2.67

POU, RAT

N, P1

 

26.5.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.5.2022

30.6.2023”

(viii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.69 u CA-2.70 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.69

POU, RAT

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

4.6.2022

30.6.2023

CA-2.70

POU, RAT

N, P1

 

4.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

4.6.2022

30.6.2023”

(ix)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.72 u CA-2.73 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.72

POU, RAT

N, P1

 

15.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

15.6.2022

30.6.2023

CA-2.73

POU, RAT

N, P1

 

18.6.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

18.6.2022

30.6.2023”

(x)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.97 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.97

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

21.9.2022

30.6.2023”

(xi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.101 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.101

POU, RAT

N, P1

 

26.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.9.2022

30.6.2023”

(xii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.104 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.104

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

30.6.2023”

(xiii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.114 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.114

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2022

2.7.2023

GBM

P1

 

27.9.2022

2.7.2023”

(xiv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.116 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.116

POU, RAT

N, P1

 

30.9.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

30.9.2022

30.6.2023”

(xv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.126 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.126

POU, RAT

N, P1

 

13.10.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

13.10.2022

30.6.2023”

(xvi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.138 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.138

POU, RAT

N, P1

 

26.10.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

26.10.2022

30.6.2023”

(xvii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.157 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.157

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

30.6.2023”

(xviii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.168, CA-2.169 u CA-2.170 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.168

POU, RAT

N, P1

 

23.12.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

23.12.2022

30.6.2023

CA-2.169

POU, RAT

N, P1

 

29.12.2022

30.6.2023

GBM

P1

 

29.12.2022

30.6.2023

CA-2.170

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

5.1.2023

30.6.2023”

(xix)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.175 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.175

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

30.6.2023”

(xx)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.179 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.179

POU, RAT

N, P1

 

3.4.2023

6.7.2023

GBM

P1

 

3.4.2023

6.7.2023”

(xxi)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.182 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.182

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

13.4.2023

30.6.2023”

(xxii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żoni CA-2.184 u CA-2.185 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.184

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

7.7.2023

GBM

P1

 

17.4.2023

7.7.2023

CA-2.185

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

19.4.2023

30.6.2023”

(xxiii)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.188 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

28.4.2023

30.6.2023”

(xxiv)

fl-entrata għall-Kanada, ir-ringieli għaż-żona CA-2.190 huma sostitwiti b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

30.6.2023

GBM

P1

 

6.5.2023

30.6.2023”

(xxv)

l-entrata għan-Namibja titħassar;

(xxvi)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringieli għaż-żoni GB-2.303, GB-2.304 u GB-2.305 huma sostitwiti b’dan li ġej:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GBM

P1

 

16.5.2023

28.6.2023

GB-2.304

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GBM

P1

 

18.5.2023

26.6.2023

GB-2.305

POU, RAT

N, P1

 

24.5.2023

28.6.2023

GBM

P1

 

24.5.2023

28.6.2023”

(xxvii)

fl-entrata għar-Renju Unit, ir-ringieli li ġejjin għaż-żoni GB-2.306 u GB-2.307 jiżdiedu wara r-ringiela għaż-żona GB-2.305:

GB

Ir-Renju Unit

GB-2.306

POU, RAT

N, P1

 

2.7.2023

 

GBM

P1

 

2.7.2023

 

GB-2.307

POU, RAT

N, P1

 

9.7.2023

 

GBM

P1

 

9.7.2023”

 

(xxviii)

fl-entrata għall-Istati Uniti, ir-ringieli għaż-żona US-2.399 huma sostitwiti b’dan li ġej:

US

L-Istati Uniti

US-2.399

POU, RAT

N, P1

 

5.1.2023

10.6.2023

GBM

P1

 

5.1.2023

10.6.2023”

(xxix)

fl-entrata għall-Istati Uniti, ir-ringieli għaż-żona US-2.403 huma sostitwiti b’dan li ġej:

US

L-Istati Uniti

US-2.403

POU, RAT

N, P1

 

20.1.2023

12.6.2023

GBM

P1

 

20.1.2023

12.6.2023”

(xxx)

fl-entrata għall-Istati Uniti, ir-ringieli għaż-żona US-2.455 huma sostitwiti b’dan li ġej:

US

L-Istati Uniti

US-2.455

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

18.6.2023

GBM

P1

 

19.4.2023

18.6.2023”

(3)

L-Anness XV huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-Parti 1, it-Taqsima A, l-entrata għan-Namibja hija sostitwita b’dan li ġej:

MHUX APPLIKABBLI

In-Namibja

NA-0

B

B

B

B

B

B

B

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

MPST”

 

(b)

fil-Parti 1, it-Taqsima B, l-entrata għan-Namibja hija sostitwita b’dan li ġej:

MHUX APPLIKABBLI

In-Namibja

NA-0

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

MPST”

 

NA-1

E

E

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

Mhux awtorizzati

MPST”

 

(4)

fl-Anness XIX, fil-Parti 1, l-entrata għan-Namibja titħassar.

PARTI II

KORREZZJONI TAR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI (UE) 2021/404

Fil-Parti 1 tat-Taqsima B tal-Anness V, fl-entrata għall-Kanada, ir-ringiela għaż-żona CA-2.187 hija sostitwita b’dan li ġej:

CA

Il-Kanada

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

14.6.2023”