23.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

LI 159/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2023/1214

tat-23 ta’ Ġunju 2023

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 833/2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 215 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tat-23 ta’ Ġunju 2023 li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna (1).

Wara li kkunsidra l-proposta konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u l-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fil-31 ta’ Lulju 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament(UE) Nru 833/2014 (2) dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 jagħti effett lil ċerti miżuri previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/512/PESK (3).

(3)

Fit-23 ta’ Ġunju 2023, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217, li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK.

(4)

L-attivitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom huwa li jevitaw il-projbizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 833/2014 jimminaw l-għan u l-effettività tal-miżuri restrittivi tal-Unjoni.

(5)

Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ċirkomvenzjoni tal-miżuri restrittivi, id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tipprojbixxi t-tranżitu mit-territorju tar-Russja ta’ oġġetti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib militari u teknoloġiku tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tagħha, oġġetti u teknoloġija adatti għall-użu fl-industrija tal-avjazzjoni jew tal-ispazju u l-fjuwil tal-ġettijiet u l-addittivi tal-fjuwil, esportati mill-Unjoni.

(6)

L-Unjoni u pajjiżi terzi, bħala membri tal-komunità internazzjonali, jiddefendu l-prinċipji tad-dritt internazzjonali minquxa fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u jiddefendu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

(7)

L-Unjoni tirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-awtoritajiet nazzjonali f’ħafna pajjiżi terzi biex jitwaqqaf il-fluss ta’ oġġetti, teknoloġija u servizzi li huma koperti mill-miżuri restrittivi adottata mill-Unjoni bi tweġiba għall-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna. L-Unjoni jenħtieġ li tappoġġa aktar lill-pajjiżi terzi f’dan l-isforz bil-mezzi kollha disponibbli.

(8)

Sabiex tiġi indirizzata ċ-ċirkomvenzjoni tal-miżuri restrittivi tal-Unjoni permezz ta’ ġuriżdizzjonijiet ta’ pajjiżi terzi, jenħtieġ li l-Unjoni ssaħħaħ b’mod rapidu l-kooperazzjoni bilaterali u multilaterali permezz tal-involviment diplomatiku mal-pajjiżi terzi inkwistjoni u l-għoti ta’ aktar assistenza teknika lilhom. Sabiex tiżviluppa, flimkien mal-Istati Membri, approċċ ikkoordinat bis-sħiħ għal dak il-għan, il-Kummissjoni ser iżżomm lill-Kunsill infurmat fuq bażi regolari.

(9)

Jenħtieġ li tittieħed azzjoni ulterjuri b’mod rapidu f’każijiet fejn l-isforzi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni bilaterali jew multilaterali ma jagħtux ir-riżultat maħsub li tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni minn persuni u entitajiet f’pajjiżi terzi tal-miżuri restrittivi adottata mill-Unjoni bi tweġiba għall-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna. Tali azzjoni jenħtieġ li tkun immirata, proporzjonata u mmirata biss biex iċċaħħad lir-Russja mir-riżorsi li jippermettulha tkompli bil-gwerra ta’ aggressjoni tagħha kontra l-Ukrajna.

(10)

Jenħtieġ li l-Unjoni tadotta l-miżuri individwali xierqa li jindirizzaw l-involviment ta’ operaturi ta’ pajjiżi terzi fl-iffaċilitar taċ-ċirkomvenzjoni. Tali miżuri jistgħu jinkludu deżinjazzjonijiet individwali skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 (4) jew miżuri oħra skont ir-Regolament (UE) Nru 833/2014, bħal pereżempju ż-żieda ta’ entitajiet fl-Anness IV għar-Regolament (UE) Nru 833/2014, inkluż abbażi ta’ informazzjoni u suġġerimenti riċevuti mill-Istati Membri.

(11)

L-Unjoni ser tidħol mill-ġdid fi djalogu kostruttiv mal-pajjiż terz inkwistjoni wara l-adozzjoni ta’ tali miżuri individwali, bil-ħsieb li jiġi żgurat li jiġu stabbiliti miżuri ta’ rimedju biex jiskoraġġixxu lil operaturi oħra milli jaġixxu b’mod simili. Il-Kunsill ser jiġi infurmat dwar dak l-involviment il-ġdid u l-eżitu tiegħu.

(12)

Jenħtieġ li l-Unjoni tkun tista’ tieħu miżuri ulterjuri meta, wara l-adozzjoni ta’ miżuri individwali u involviment ulterjuri mal-pajjiż terz, ikun evidenti, minħabba l-volum, it-tip jew in-natura sistemika taċ-ċirkomvenzjoni li tkun għaddejja, li dawk il-passi huma insuffiċjenti jew inadegwati biex jipprevjenu tali ċirkomvenzjoni fil-pajjiż terz ikkonċernat jew permezz tiegħu.

(13)

Għal dak l-għan, id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 introduċiet il-possibbiltà li jittieħdu miżuri eċċezzjonali, tal-aħħar istanza, li jirrestrinġu l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti u teknoloġija sensittivi b’użu doppju, jew oġġetti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet militari, teknoloġiċi jew industrijali tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tar-Russja, b’mod li jsaħħaħ il-kapaċità tagħha li tmexxi gwerra, u li l-esportazzjoni tagħhom lejn ir-Russja hija pprojbita skont ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 lejn pajjiżi terzi fejn intwera li l-ġuriżdizzjoni tagħhom tinsab f’riskju kontinwu u partikolarment għoli li tintuża għal ċirkomvenzjoni.

(14)

Qabel ma tiġi ppreżentata proposta lill-Kunsill biex jipproċedi għal dawk il-miżuri tal-aħħar istanza, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà u l-Kummissjoni ser jinfurmaw lill-Kunsill dwar id-dettalji tekniċi, dwar l-azzjonijiet ta’ djalogu meħuda u dwar il-miżuri ta’ infurzar.

(15)

Id-deċiżjonijiet biex pajjiż terz u oġġetti jew teknoloġija mmirata jiġu inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik il-miżura jenħtieġ li jkunu bbażati fuq l-inklużjoni mill-Kunsill, li jaġixxi unanimament, tal-pajjiż u l-oġġetti jew it-teknoloġija rilevanti fl-Annessi XIV għad-Deċiżjoni 2014/512/PESK.

(16)

Meta jiddeċiedi jekk jinkludix oġġetti u teknoloġija fil-mira u l-pajjiżi terzi kkonċernati minn dik il-miżura tal-aħħar istanza, abbażi ta’ dik il-proposta, il-Kunsill għandu jqis analiżi teknika bir-reqqa mill-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet ta’ ċirkomvenzjoni inkwistjoni, inkluż data kummerċjali disponibbli li turi li l-miżuri alternattivi li ttieħdu ma kinux effettivi, kif ukoll informazzjoni dwar l-isforzi mwettqa mill-Unjoni biex tindirizza l-kwistjoni mal-pajjiż terz inkwistjoni, u indikazzjoni ċara li tali sforzi ma rnexxewx.

(17)

(14) Qabel ma pajjiż terz jiġi inkluż fil-lista tal-pajjiżi kkonċernati minn dik il-miżura, jenħtieġ li l-Unjoni tinforma u tfittex b’mod attiv il-fehmiet tal-gvern ta’ dak il-pajjiż terz abbażi tas-sejbiet preliminari stabbiliti fl-analiżi teknika mill-Kummissjoni u tal-azzjoni ta’ rimedju li tkun ippjanat l-Unjoni. Il-Kunsill ser jiġi infurmat b’kull pass tal-involviment u bl-eżitu. Il-Kunsill ser jadotta tali deċiżjoni biss wara li tkun ġiet konkluża l-azzjoni ta’ djalogu finali ma’ dak il-pajjiż terz.

(18)

Il-Kunsill jenħtieġ li jirrieżamina l-kontenut tal-Anness XXXIII għar-Regolament (UE) Nru 833/2014 f’intervalli regolari, fuq il-bażi ta’ informazzjoni teknika dettaljata mill-Kummissjoni. Jeħtieġ li tali rieżami jqis l-objettivi tal-miżura u r-riżultat tal-involviment kontinwu mal-pajjiżi terzi kkonċernati, inkluż il-miżuri proposti mill-pajjiżi terzi dwar kif għandha tiġi indirizzata ċ-ċirkomvenzjoni.

(19)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 iżżid 87 entità ġdida mal-lista ta’ persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi stabbilita fl-Anness IV għad-Deċiżjoni 2014/512/PESK, jiġifieri l-lista ta’ entitajiet li jappoġġaw direttament il-kumpless industrijali u militari tar-Russja fil-gwerra ta’ aggressjoni tagħha kontra l-Ukrajna, li fuqhom huma imposti restrizzjonijiet aktar stretti fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti u teknoloġija b’użu doppju, kif ukoll oġġetti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tas-setturi tad-difiża u tas-sigurtà tar-Russja. B’mod partikolari, b’kunsiderazzjoni tal-konnessjoni diretta bejn il-manifatturi ta’ Vetturi tal-Ajru mingħajr Ekwipaġġ militari Iranjani u l-kumpless militari u industrijali tar-Russja, jenħtieġ li jiżdiedu ma’ dik il-lista erba’ entitajiet addizzjonali f’pajjiżi terzi involuti fil-manifattura ta’ Vetturi tal-Ajru Mingħajr Ekwipaġġ u l-forniment tagħhom lir-Russja. Barra minn hekk, fid-dawl tar-rwol abilitanti ewlieni tal-komponenti elettroniċi għall-użu mill-kumpless militari u industrijali tar-Russja fl-appoġġ tal-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna, huwa xieraq ukoll li jiġu inklużi f’dik il-lista ċerti entitajiet oħra f’pajjiżi terzi involuti fl-evażjoni tar-restrizzjonijiet kummerċjali kif ukoll ċerti entitajiet Russi involuti fl-iżvilupp, il-produzzjoni u l-provvista ta’ komponenti elettroniċi għall-kumpless militari u industrijali tar-Russja.

(20)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tespandi l-lista ta’ oġġetti li jikkontribwixxu għat-titjib militari u teknoloġiku tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tagħha, billi żżid oġġetti li ntużaw mir-Russja għall-gwerra ta’ aggressjoni tagħha kontra l-Ukrajna u oġġetti li jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew il-produzzjoni tas-sistemi militari tagħha, inklużi komponenti elettroniċi, materjali semikondutturi, tagħmir tal-manifattura u tal-ittestjar għal ċirkwiti elettroniċi integrati u bordijiet ta’ ċirkwit stampati, prekursuri ta’ materjali enerġetiċi u prekursuri għal armi kimiċi, komponenti ottiċi, strumenti ta’ navigazzjoni, metalli użati fis-settur tad-difiża u tagħmir tal-baħar. Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 wkoll testendi l-lista ta’ armi tan-nar ristretti, il-partijiet, il-komponenti essenzjali u l-munizzjon tagħhom, u żżid tipi oħra ta’ armi.

(21)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 timponi aktar restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti li jistgħu jikkontribwixxu b’mod partikolari għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet industrijali Russi.

(22)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tipprojbixxi l-bejgħ, il-liċenzjar jew it-trasferiment bi kwalunkwe mod ieħor ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali, kif ukoll l-għoti ta’ drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali, relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija li l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom, lil persuna, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja huma pprojbiti.

(23)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 testendi s-suspensjoni tal-liċenzji tax-xandir fl-Unjoni ta’ ħames mezzi tal-media Russi taħt il-kontroll permanenti tat-tmexxija Russa u l-projbizzjoni kontra x-xandir tal-kontenut tagħhom.

(24)

Ir- Russja impenjat ruħha f’kampanja sistematika u internazzjonali ta’ manipulazzjoni tal-media u distorsjoni tal-fatti sabiex issaħħaħ l-istrateġija tagħha ta’ destabbilizzazzjoni tal-pajjiżi ġirien tagħha u tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha. B’mod partikolari, il-propaganda kienet immirat ripetutament u konsistentement lejn il-partiti politiċi Ewropej, speċjalment matul il-perjodi elettorali, kif ukoll lejn is-soċjetà ċivili, lil dawk il-persuni li jfittxu l-ażil, il-minoranzi etniċi Russi, il-minoranzi tal-ġeneru u l-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi fl-Unjoni u fl-Istati Membri tagħha.

(25)

Sabiex tiġġustifika u tappoġġa l-gwerra ta’aggressjoni tagħha kontra l-Ukrajna, ir-Russja impenjat ruħha f’azzjonijiet ta’ propaganda kontinwi u miftiehma mmirati lejn is-soċjetà ċivili fl-Unjoni u l-pajjiżi ġirien, li jgħawġu u jimmanipulaw il-fatti b’mod serju.

(26)

Dawk l-azzjonijiet ta’ propaganda għaddew minn għadd ta’ mezzi tal-media taħt il-kontroll permanenti dirett jew indirett tat-tmexxija tal-Federazzjoni Russa. Tali azzjonijiet jikkostitwixxu theddida sinifikanti u diretta għall-ordni pubbliku u s-sigurtà tal-Unjoni. Dawk il-mezzi tal-media huma essenzjali u strumentali biex imexxu ‘l quddiem u jappoġġaw l-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna, u għad-destabbilizzazzjoni tal-pajjiżi ġirien tagħha.

(27)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni, u b’reazzjoni għall-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, huwa meħtieġ, b’mod konsistenti mad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari mad-dritt għal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni kif rikonoxxut fl-Artikolu 11 tagħha, li jiġu introdotti aktar miżuri restrittivi biex jiġu sospiżi l-attivitajiet tax-xandir ta’ tali mezzi tal-media fl-Unjoni, jew diretti lejn l-Unjoni. Il-miżuri jenħtieġ li jinżammu sakemm tintemm l-gwerra ta’ aggressjoni kontra l-Ukrajna, u sakemm ir-Russja, u l-mezzi tal-media assoċjati tagħha, jieqfu jwettqu azzjonijiet ta’ propaganda kontra l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

(28)

B’mod konsistenti mad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari mad-dritt għal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, il-libertà ta’ intrapriża u d-dritt għall-proprjetà kif rikonoxxuti fl-Artikoli 11, 16 u 17 tagħha, dawk il-miżuri ma jżommux lil dawk il-mezzi tal-media u l-persunal tagħhom milli jwettqu attivitajiet oħra fl-Unjoni minbarra x-xandir, bħar-riċerka u l-intervisti. B’mod partikolari, dawk il-miżuri ma jimmodifikawx l-obbligu li jiġu rrispettati d-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji msemmija fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri, fl-oqsma ta’ applikazzjoni rispettivi tagħhom.

(29)

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-proċess previst fid-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar is-sospensjoni tal-liċenzji tax-xandir, il-Kunsill jenħtieġ li jeżerċita setgħat ta’ implimentazzjoni biex jiddeċiedi, wara eżami tal-każijiet rispettivi, jekk il-miżuri restrittivi jibdewx japplikaw fid-data speċifikata f’dan ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 fir-rigward ta’ diversi entitajiet elenkati fl-Anness XV tar-Regolament (UE) Nru 833/2014.

(30)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 testendi l-projbizzjoni fuq it-trasport ta’ oġġetti bit-triq fl-Unjoni minn trejlers u semitrejlers irreġistrati fir-Russja, anki meta jiġu rmonkati minn trakkijiet irreġistrati barra mir-Russja.

(31)

Tentattivi biex jiġu evitati l-miżuri restrittivi tal-Unjoni rriżultaw f’żieda qawwija ta’ prattiki qarrieqa minn bastimenti li jittrasportaw żejt grezz u prodotti tal-petroleum Russi. Konsegwentement, id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tipprojbixxi l-aċċess għall-portijiet u l-imgħalaq fit-territorju tal-Unjoni minn bastimenti involuti fi trasferimenti minn vapur għall-ieħor meta l-awtoritajiet kompetenti jkollhom raġuni valida biex jissuspettaw li bastiment qed jikser il-projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ żejt grezz u prodotti tal-petroleum Russi bil-baħar fl-Unjoni jew qed jittrasporta żejt grezz jew prodotti tal-petroleum Russi mixtrija bi prezz ogħla mil-limitu massimu tal-prezz miftiehem mill-Koalizzjoni għal-Limitu Massimu tal-Prezzijiet. Dik il-projbizzjoni tapplika għall-bastimenti kollha, irrispettivament mill-bandiera tar-reġistrazzjoni tagħhom, u għal kwalunkwe trasferiment minn vapur għall-ieħor imwettaq fi kwalunkwe punt matul il-vjaġġ lejn il-portijiet jew l-imgħalaq ta’ Stat Membru. Fi kwalunkwe każ, il-bastimenti ser ikunu pprojbiti milli jiksbu aċċess għal portijiet u imgħalaq fit-territorju tal-Unjoni jekk ma jinnotifikawx lill-awtorità kompetenti mill-inqas 48 siegħa qabel dwar trasferiment minn vapur għall-ieħor li jseħħ f’żoni ġeografiċi speċifiċi. Barra minn hekk, dik il-projbizzjoni ser tkompli ssaħħaħ il-miżuri adottati mill-Istati Membri biex jipproteġu l-kosti tagħhom minn inċidenti ambjentali potenzjali kkawżati minn tali trasferimenti minn vapur għall-ieħor.

(32)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tipprojbixxi wkoll l-aċċess għall-portijiet u l-imgħalaq fit-territorju tal-Unjoni minn bastimenti li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom raġuni valida biex jissuspettaw li qed jinterferixxu ma’, jitfu jew inkella jiddiżattivaw is-sistemi ta’ identifikazzjoni awtomatika (AIS) tagħhom ta’ fuq il-bastiment meta jittrasportaw żejt grezz u prodotti tal-petroleum Russi bi ksur tar-Regolament SOLAS V/19, punt 2.4. Dik il-projbizzjoni ma tapplikax f’ċirkostanzi fejn l-AIS ta’ fuq il-bastiment jistgħu jintfew b’mod leġittimu f’konformità ma’ ftehimiet, regoli jew standards internazzjonali li jipprevedu l-protezzjoni ta’ informazzjoni dwar in-navigazzjoni, bħan-navigazzjoni f’ibħra b’riskju għoli ta’ sigurtà. Dik il-projbizzjoni tapplika wkoll għall-bastimenti kollha, irrispettivament mill-bandiera tar-reġistrazzjoni tagħhom, u għal kwalunkwe interferenza illegali fis-sistema tan-navigazzjoni fi kwalunkwe punt matul il-vjaġġ lejn il-portijiet jew l-imgħalaq ta’ Stat Membru.

(33)

Jenħtieġ li l-valutazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti fil-kuntest ta’ dawk il-projbizzjonijiet tal-aċċess għall-portijiet issir abbażi ta’ analiżi tar-riskju li tippermetti lill-awtorità kompetenti tevalwa jekk hemmx biżżejjed ċirkostanzi fattwali biex tissuspetta ksur. Pereżempju, dik l-analiżi tar-riskju jenħtieġ li tqis jekk il-bastimenti kkonformawx ma’ kwalunkwe rekwiżit ta’ prenotifika ta’ trasferimenti minn vapur għall-ieħor u obbligi legali rilevanti oħra jew jekk innotifikawx it-trasport ta’ oġġetti perikolużi jew oġġetti li jniġġsu, jiġifieri ż-żejt grezz u l-prodotti tal-petroleum (5). Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippubblika wkoll avviżi ta’ mġiba f’riskju ta’ sanzjonijiet marittimi sabiex tappoġġa l-analiżi tar-riskju tal-awtoritajiet kompetenti inkluż billi tagħmel użu mill-għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni xierqa.

(34)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA), tappoġġa lill-awtoritajiet kompetenti permezz, fost l-oħrajn, tal-monitoraġġ u n-notifika ta’ trasferimenti suspettużi minn vapur għal vapur u inċidenti ta’ interferenza illegali mal-AIS ta’ fuq il-bastimenti, it-tifi jew id-diżattivazzjoni tagħhom bi kwalunkwe mod ieħor, u l-iffaċilitar tal-iskambju ta’ informazzjoni bbażat fuq is-Sistema tal-Unjoni għall-Iskambju ta’ Informazzjoni Marittima (“SafeSeaNet”), li tiffaċilita r-riċeviment, il-ħżin, l-irkupru u l-iskambju ta’ informazzjoni għall-fini tas-sikurezza marittima, is-sigurtà marittima u tal-portijiet, il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar u l-effiċjenza tat-traffiku marittimu u t-trasport marittimu. Jenħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2014/100/UE (6) jipprovdu lill-awtoritajiet tal-port tagħhom, jekk ikunu differenti, aċċess għal dik is-sistema mingħajr dewmien. Bl-użu tas-SafeSeaNet, jenħtieġ li l-Kummissjoni, bl-assistenza tal-EMSA, tappoġġa lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jimmonitorjaw b’kull mezz disponibbli kwalunkwe bastiment ta’ interess, b’mod partikolari dawk li jkunu qed jinnavigaw fil-limitu ta’ 200 mil nawtiku mill-kosta tal-Istati Membri.

(35)

Sabiex jimmitigaw l-għażla opportunistika tal-ġuriżdizzjoni, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru li jiċħdu l-aċċess għal bastiment jiskambjaw informazzjoni dwar tali ċaħda minnufih mal-awtoritajiet kompetenti l-oħra tal-Istati Membri, permezz tal-pjattaformi eżistenti għad-dispożizzjoni tagħhom. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-EMSA biex tiffaċilita minnufih kwalunkwe aġġustament tekniku għas-SafeSeaNet abbażi tan-notifiki tal-awtoritajiet kompetenti.

(36)

Il-projbizzjonijiet relatati mal-aċċess għall-port japplikaw għal kwalunkwe bastiment, kemm jekk ikun irmiġġat f’port kif ukoll jekk ikun ankrat fil-ġuriżdizzjoni ta’ port ta’ Stat Membru. Fil-każ tal-Golf tal-Finlandja, dawk il-projbizzjonijiet jikkonċernaw kwalunkwe bastiment, kemm jekk ikun irmiġġat f’port kif ukoll jekk ikun ankrat fl-ilmijiet territorjali jew fl-ilmijiet interni ta’ Stat Membru.

(37)

Hemm previsti eżenzjonijiet u derogi xierqa biex bastimenti bħal dawn ikollhom aċċess għall-portijiet u l-imgħalaq fit-territorju tal-Unjoni għas-sikurezza marittima, inkluż it-tħassib ambjentali, għas-salvataġġ tal-ħajja fuq il-baħar u għal skopijiet umanitarji.

(38)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/884 (7) u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/879 (8) jipprevedu li l-Istati Membri jridu jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiksbu provvisti li jkunu alternattivi għall-importazzjonijiet ta’ żejt grezz mir-Russja bil-pipeline, biex dawk l-importazzjonijiet jsiru soġġetti għall-projbizzjonijiet malajr kemm jista’ jkun. F’konformità ma’ dan l-objettiv, id-deroga temporanja mogħtija lill-Ġermanja u lill-Polonja għall-provvista ta’ żejt grezz bil-pipeline mir-Russja permezz tal-parti tat-Tramuntana tal-pipeline taż-żejt ta’ Druzhba jenħtieġ li tintemm. L-importazzjoni taż-żejt li joriġina mill-Każakistan jew pajjiż terz ieħor u li qed jgħaddi mir-Russja permezz tal-pipeline taż-żejt ta’ Druzhba mhijiex ipprojbita.

(39)

Il-mekkaniżmu tal-limitu massimu tal-prezzijiet jipprovdi li proġetti speċifiċi li huma essenzjali għas-sigurtà tal-enerġija ta’ ċerti pajjiżi terzi jistgħu jiġu eżentati mil-limitu massimu tal-prezzijiet. L-eżenzjoni prevista fir-rigward mal-Proġett Sakhalin-2 (Сахалин-2), li jinsab fir-Russja, jenħtieġ li tiġi estiża sal-31 ta’ Marzu 2024 biex jiġu żgurati l-ħtiġijiet tal-Ġappun fir-rigward tas-sigurtà tal-enerġija.

(40)

Sabiex il-provvisti kritiċi tal-enerġija li mhumiex ipprojbiti li jiġu importati fl-Unjoni minn pajjiżi terzi ma jiġux imminati, huwa xieraq li jiġi garantit li l-manutenzjoni u t-tħaddim adegwati tal-infrastrutturi tal-pajpijiet tal-Pajpijiet tal-Konsorzju għall-pipeline tal-Baħar Kaspju (CPC, Caspian Pipeline Consortium), li jippermettu x-xiri, l-importazzjoni jew it-trasferiment ta’ oġġetti li jaqgħu taħt NM 2709 00 li joriġinaw mill-Każakistan u li jkunu qed jitgħabbew biss fir-Russja, jitilqu mit-territorju tagħha jew jittranżitaw minnu. Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 introduċiet derogi mill-projbizzjonijiet fuq il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja ta’ ċerti oġġetti jew teknoloġija, fuq l-għoti ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatati, assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra, jew fuq il-forniment ta’ servizzi tal-awditjar, servizzi ta’ inġinerija, servizzi ta’ konsulenza legali, servizzi ta’ ttestjar u ta’ analiżi tekniċi li huma strettament meħtieġa għal dak l-għan, li jkunu soġġetti għal kundizzjonijiet stretti biex jiġi evitat ir-riskju ta’ ċirkomvenzjoni.

(41)

Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni tal-projbizzjoni fuq il-forniment ta’ titoli trasferibbli lil persuni fir-Russja, id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 estendiet dik il-projbizzjoni għal strumenti finanzjarji denominati fi kwalunkwe munita.

(42)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 introduċiet ukoll deroga mill-projbizzjoni li jiġu pprovduti ċertu servizzi lil entitajiet Russi meħtieġa għall-istabbiliment, iċ-ċertifikazzjoni jew l-evalwazzjoni ta’ firewall li jneħħi l-kontroll eżerċitat minn persuna elenkata fuq l-assi ta’ entità tal-Unjoni mhux elenkata li l-persuna elenkata għandha s-sjieda tagħha jew tikkontrolla, u li jiżgura li ma jkun hemm l-ebda benefiċċju għal din tal-aħħar, u b’hekk dik l-entità tkun tista’ tkompli l-operazzjonijiet kummerċjali tagħha.

(43)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tkompli tiċċara l-evidenza meħtieġa għall-importazzjoni ta’ prodotti tal-ħadid u tal-azzar ipproċessati f’pajjiż terz li jinkorporaw prodotti tal-ħadid u tal-azzar li joriġinaw mir-Russja.

(44)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 introduċiet deroga mill-projbizzjoni fuq ix-xiri, l-importazzjoni jew it-trasferiment ta’ ċerti oġġetti li jiġġeneraw dħul sinifikanti għar-Russja u li huma meħtieġa għall-operat, il-manutenzjoni jew it-tiswija tal-vaguni tal-linja tal-metro 3 ta’ Budapest.

(45)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 introduċiet kjarifiki dwar l-awtoritajiet kompetenti li jirċievu notifiki ta’ titjiriet mhux skedati bejn ir-Russja u l-Unjoni.

(46)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 estendiet l-iskadenza għall-applikazzjoni ta’ deroga temporanja mill-projbizzjoni fuq il-forniment ta’ ċertu servizzi, bl-għan li jiġi ffaċilitat aktar l-iżvestiment mis-suq Russu ta’ operaturi tal-Unjoni. Sabiex jitħaffef l-iżvestiment ta’ operaturi Russi mis-suq tal-Unjoni, id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tintroduċi deroga temporanja mill-projbizzjoni fuq il-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza legali lil persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi stabbiliti fir-Russja. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-forniment, sal-31 ta’ Marzu 2024, ta’ servizzi legali obbligatorji, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru, biex dawn l-iżvestimenti jiġu ffinalizzati.

(47)

Sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni sħiħa u uniformi tal-miżuri restrittivi, huwa xieraq li l-Istati Membri jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni miċħuda skont ir-Regolament (UE) Nru 833/2014, u li jikkondividu informazzjoni dwar talbiet għal awtorizzazzjoni li jkunu beħsiebhom jagħtu meta ċaħda tkun diġà ġiet innotifikata minn Stat Membru ieħor, sabiex tiġi evitata l-għażla opportunistika tal-ġuriżdizzjoni.

(48)

Huwa xieraq ukoll li jissaħħaħ l-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-applikazzjoni u l-infurzar tar-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti sensittivi li jistgħu jintużaw biex jappoġġaw il-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna, bħal oġġetti b’użu doppju u oġġetti elenkati fl-Anness VII għar-Regolament (UE) Nru 833/2014, sabiex jiġi miġġieled ir-riskju ta’ ċirkomvenzjoni minn persuni jew entitajiet involuti fl-akkwist ta’ oġġetti pprojbiti tal-Unjoni għall-użu fir-Russja, jew il-forniment ta’ servizzi pprojbiti, bi ksur tar-Regolament (UE) Nru 833/2014.

(49)

Huwa xieraq li d-dispożizzjonijiet dwar l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ Stat Membru u mal-awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra u l-Kummissjoni jiġu ċċarati aktar .

(50)

Id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 testendi l-lista ta’ pajjiżi sħab li qed japplikaw sett ta’ miżuri ta’ kontroll tal-esportazzjoni sostanzjalment ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 833/2014.

(51)

Fl-aħħar nett, id-Deċiżjoni (PESK) 2023/1217 tagħmel ċerti korrezzjonijiet tekniċi fit-test operattiv u fl-Annessi, inkluż billi tħassar referenzi għal-perjodi tranżitorji li skadew, kif ukoll tirriorganizza l-istruttura ta’ ċerti Annessi għar-Regolament (UE) 833/214. Bħala konsegwenza ta’ dan tal-aħħar, il-projbizzjoni li tikkonċerna l-importazzjonijiet tal-faħam hija koperta bl-Artikolu 3i l-Anness XXI tar-Regolament (UE) Nru 833/2014; għaldaqstant l-Artikolu 3j u l-Anness XXII għar-Regolament Nru 833/2014 saru superfluwi u tħassru. It-tħassir ta’ referenzi għal perjodi ta’ tranżizzjoni li diġà skadew mhuwiex maħsub li jkollu effetti legali fuq kuntratti tal-imgħoddi jew li għadhom għaddejjin jew fuq l-applikabbiltà ta’ dawk il-perjodi ta’ tranżizzjoni.

(52)

Dawn il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, għalhekk, b’mod partikolari bil-ħsieb li tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom fl-Istati Membri kollha, hija neċessarja azzjoni regolatorja fil-livell tal-Unjoni.

(53)

Għaldaqstant, ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 833/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Artikolu 2(2), jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(2)

L-Artikolu 2 a, huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   It-tranżitu mit-territorju tar-Russja ta’ oġġetti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib militari u teknoloġiku tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tagħha, kif elenkati fl-Anness VII, esportati mill-Unjoni għandu jkun ipprojbit.”

;

(b)

fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(c)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“3a.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1a ma għandhiex tapplika għat-tranżitu mit-territorju tar-Russja ta’ oġġetti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib militari u teknoloġiku tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tagħha, kif elenkati fl-Anness VII, maħsuba għall-finijiet stipulati fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 3.”

;

(d)

fil-paragrafu 4, jiżdied il-punt li ġej:

“(i)

maħsub għall-użu esklussiv u taħt il-kontroll sħiħ tal-Istat Membru li jawtorizza u sabiex jissodisfa l-obbligi ta’ manutenzjoni f’żoni li huma taħt ftehim ta’ kiri fit-tul bejn dak l-Istat Membru u l-Federazzjoni Russa.”;

(e)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“4a.   B’deroga mill-paragrafu 1a, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw it-tranżitu mit-territorju tar-Russja ta’ oġġetti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib militari u teknoloġiku tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tagħha, kif elenkati fl-Anness VII, wara li jkunu ddeterminaw li tali oġġetti jew teknoloġija huma maħsuba għall-finijiet stipulati fil-punti (b), (c), (d), u (h) tal-paragrafu 4.”

;

(3)

l-Artikolu 2aa huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Għandu jkun ipprojbit il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, diretta jew indiretta, ta’ armi tan-nar, il-partijiet, il-komponenti essenzjali u l-munizzjon tagħhom, kif elenkat fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 258/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1) u armi tan-nar u armi oħra kif elenkat fl-Anness XXXV għal dan ir-Regolament, kemm jekk joriġinaw mill-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”

(*1)  Ir-Regolament (UE) Nru 258/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li jimplimenta l-Artikolu 10 tal-Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-iffabbrikar illeċitu ta’ u l-ittraffikar fl-armi tan-nar, il-partijiet, komponenti u ammunizzjoni tagħhom, li tissupplimenta l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali (il-Protokoll tan-NU dwar l-Armi tan-Nar) u li jistabbilixxi awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni, u miżuri rigward l-importazzjoni u t-tranżitu għall-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti tagħhom u l-ammunizzjoni (ĠU L 94, 30.3.2012, p. 1).”;"

;

(b)

fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(4)

fl-Artikolu 2d, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 2, 2a u 2b mal-Istati Membri l-oħra u mal-Kummissjoni, inkluż dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija jew miċħuda u, f’każ ta’ suspett ta’ għażla opportunistika tal-ġuriżdizzjoni jew każijiet oħra kif xieraq, dwar it-talbiet għall-awtorizzazzjoni li jirċievu.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-infurzar tal-Artikoli 2, 2a u 2b mal-Istati Membri l-oħra u mal-Kummissjoni, inkluż dwar ksur u penali relatati, kif ukoll l-aħjar prattiki tal-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar u s-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ esportazzjonijiet mhux awtorizzati. L-iskambju tal-informazzjoni għandu jsir permezz tas-sistema elettronika prevista skont l-Artikolu 23(6) tar-Regolament (UE) 2021/821.”

;

(5)

fl-Artikolu 3(2), jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(6)

Fl-Artikolu 3b(2), jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(7)

l-Artikolu 3c huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   It-tranżitu mit-territorju tar-Russja ta’ oġġetti u teknoloġija adatti għall-użu fl-avjazzjoni jew fl-industrija spazjali, kif elenkati fl-Anness XI, u ta’ fjuwil tal-ġettijiet u addittivi tal-fjuwil kif elenkati fl-Anness XX, esportati mill-Unjoni, għandu jkun ipprojbit.”

;

(b)

fil-paragrafu 4, jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(c)

jiddaħlu l-paragrafi li ġejjin:

“6d.   B’deroga mill-paragrafu 1a, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw it-tranżitu ta’ merkanzija u teknoloġija adatti għall-użu fl-avjazzjoni jew fl-industrija spazjali mit-territorju tar-Russja, kif elenkati fl-Anness XI, u tal-fjuwils tal-ġettijiet u l-addittivi tal-fjuwil kif elenkati fl-Anness XX, wara li jkunu ddeterminaw li dawn l-oġġetti jew teknoloġija huma maħsuba għall-finijiet stabbiliti fil-paragrafi 6a, 6b u 6c ta’ dan l-Artikolu.

6e.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tal-merkanzija elenkata fil-Parti B tal-Anness XI, jekk il-merkanzija tkun maħsuba għall-użu esklużiv u taħt il-kontroll sħiħ tal-Istat Membru tal-awtorizzazzjoni u sabiex jissodisfa l-obbligi ta’ manutenzjoni tiegħu f’żoni li huma taħt ftehim ta’ kiri fit-tul bejn dak l-Istat Membru u l-Federazzjoni Russa.”

;

(8)

fl-Artikolu 3d, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.   L-operaturi tal-inġenji tal-ajru ta’ titjiriet mhux skedati bejn ir-Russja u l-Unjoni, operati direttament jew permezz ta’ pajjiż terz, għandhom jinnotifikaw l-informazzjoni rilevanti kollha dwar it-titjira lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tat-tluq jew tad-destinazzjoni qabel joperawhom, u mill-inqas 48 siegħa qabel.”

;

(9)

fl-Artikolu 3ea(5), il-punt (e), huwa mħassar;

(10)

jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 3eb

1.   Għandu jkun ipprojbit, mill-24 ta’ Lulju 2023, li jingħata aċċess għal portijiet u għal imgħalaq fit-territorju tal-Unjoni, lil kwalunkwe bastiment li jwettaq trasferimenti bejn vapur u ieħor, fi kwalunkwe punt tal-vjaġġ lejn portijiet u imgħalaq ta’ Stat Membru, jekk l-awtorità kompetenti jkollha raġuni valida li tissuspetta li tali bastiment ikun qed jikser il-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3m (1) u (2) u l-Artikolu 3n(1) u (4).

2.   Awtorità kompetenti ma għandhiex tagħti aċċess jekk bastiment ma jinnotifikax lill-awtorità kompetenti mill-inqas 48 siegħa qabel dwar trasferiment minn vapur għall-ieħor li jseħħ fiż-Żona Ekonomika Esklużiva ta’ Stat Membru jew sa 12-il mil nawtiku mil-linja bażi tal-kosta ta’ dak l-Istat Membru.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw fil-każ ta’ bastiment li jeħtieġ assistenza biex ifittex post ta’ rifuġju, biex jieqaf f’port ta’ emerġenza għal raġunijiet ta’ sikurezza marittima, jew biex tiġi salvata l-ħajja fuq il-baħar.

4.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw li bastiment ikollu aċċess għal port jew magħlaq fit-territorju tal-Unjoni, taħt il-kondizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li tali aċċess huwa neċessarju għal skopijiet umanitarji.

5.   Meta jirrifjuta sejħa għall-aċċess f’port skont il-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet komnpetenti kkonċernati għandhom jinformaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra tal-Istati Membri. L-Istat Membbru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

6.   Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw, flimkien ma’ kwalunkwe sistema u informazzjoni nazzjonali, l-informazzjoni marittima integrata disponibbli fis-Sistema tal-Unjoni għall-Iskambju ta’ Informazzjoni Marittima (SafeSeaNet) stabbilita f’konformità mad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2).

Artikolu 3ec

1.   Għandu jkun ipprojbit, mill-24 ta’ Lulju 2023,li jingħata aċċess għall-portijiet u għall-imgħalaq fit-territorju tal-Unjoni minn kwalunkwe bastiment li l-awtorità kompetenti jkollha raġuni valida li tissuspetta li qed jinterferixxi ma’, jitfi jew inkella jiddiżattiva illegalment s-sistema ta’ identifikazzjoni awtomatika tiegħu ta’ fuq il-bastiment fi kwalunkwe punt tal-vjaġġ lejn il-portijiet jew l-imgħalaq ta’ Stat Membru, bi ksur tar-Regolament SOLAS V/19, il-punt 2.4, meta jittrasporta żejt grezz jew prodotti tal-petroleum soġġetti għall-projbizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3m(1) u (2) u l-Artikolu 3n(1) u (4).

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fil-każ ta’ bastiment fi bżonn ta’ assistenza li jkun qed ifittex post ta’ rifuġju, ta’ waqfa ta’ emerġenza f’port għal raġunijiet ta’ sikurezza marittima, jew ta’ salvataġġ ta’ ħajja fil-baħar.

3.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw li bastiment ikollu aċċess għal port jew magħlaq fit-territorju tal-Unjoni, taħt il-kondizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li dan l-aċċess huwa neċessarju għal finijiet umanitarji.

4.   Meta jirrifjutaw sejħa għall-aċċess għal port f’konformità mal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetentiikkonċernati għandhom jinformaw minnufih lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra tal-Istati Membri. L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mingħajr dewmien.

5.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jużaw, flimkien ma’ kwalunkwe sistema u informazzjoni nazzjonali, l-informazzjoni marittima integrata disponibbli fis-Sistema tal-Unjoni għall-Iskambju ta’ Informazzjoni Marittima (SafeSeaNet) stabbilita f’konformità mad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(*2)  Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).”;"

(11)

fl-Artikolu 3f(2), jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(12)

l-Artikolu 3g huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(d)

mit-30 ta’ Settembru 2023, l-importazzjoni jew ix-xiri, direttament jew indirettament, ta’ prodotti tal-ħadid u tal-azzar kif elenkati fl-Anness XVII meta jiġu pproċessati f’pajjiż terz li jinkorpora prodotti tal-ħadid u tal-azzar li joriġinaw mir-Russja kif elenkati fl-Anness XVII; fir-rigward tal-prodotti elenkati fl-Anness XVII ipproċessati f’pajjiż terz li jinkorpora prodotti tal-azzar li joriġinaw mir-Russja tal-kodiċijiet NM 7207 11, 7207 12 10 jew 7224 90, din il-projbizzjoni għandha tapplika mill-1 ta’ April 2024 għall-kodiċi NM 7207 11 u mill-1 ta’ Ottubru 2024 għall-kodiċijiet NM 7207 12 10 u 7224 90;

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan il-punt, fil-mument tal-importazzjoni, l-importaturi għandhom jipprovdu evidenza tal-pajjiż tal-oriġini tal-inputs tal-ħadid u tal-azzar użati għall-ipproċessar tal-prodott f’pajjiż terz.”;

(b)

jitħassru l-paragrafi 2 u 3;

(13)

l-Artikolu 3h huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Għandu jkun ipprojbit:

(a)

l-għoti ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħrajn relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 u l-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti, b’mod dirett jew indirett lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja;

(b)

l-għoti ta’ finanzjament jew għajnuna finanzjarja relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ dawk l-oġġetti, jew għall-forniment ta’ assistenza teknika relatata, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra, b’mod dirett jew indirett lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”

(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”

;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“2 a.   Il-projbizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw fuq l-oġġetti ta’ lussu elenkati fl-Anness XVIII sa fejn il-valur tagħhom jaqbeż it-EUR 300 għal kull oġġett, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dak l-Anness.”

(c)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“4a.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-bejgħ jew il-provvista ta’ bastiment li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 8901 10 00 jew 8901 90 00, jew l-għoti, sal-31 ta’ Diċembru 2023, ta’ assistenza teknika jew finanzjarja relatata lil persuna ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja, taħt tali kundizzjonijiet li huma jqisu xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li:

(a)

il-bastiment jinsab fiżikament fir-Russja fit-24 ta’ Ġunju 2023 u għall-użu fir-Russja;

(b)

il-bastiment ikun tajjar il-bandiera tal-Federazzjoni Russa taħt reġistrazzjoni ta’ noleġġ ta’ bastimenti mingħajr ekwipaġġ inizjalment effettwata qabel l-24 ta’ Frar 2022;

(c)

il-persuna ġuridika, l-entità jew il-korp fir-Russja mhumiex utent aħħari militari u mhux ser jużaw il-bastiment għal skopijiet militari;

(d)

il-bejgħ jew il-forniment mhuwiex għall-benefiċċju ta’ persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 jew soġġett għall-miżuri restrittivi previsti f’dan ir-Regolament.”

;

(d)

il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’kull awtorizzazzjoni li jagħti skont il-paragrafi 4 u 4a fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.”

;

(14)

l-Artikolu 3i huwa emendat kif ġej:

(a)

jitħassru l-paragrafi 3, 3b, 3ba u 3d;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“3e.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw ix-xiri, l-importazzjoni jew it-trasferiment ta’ oġġetti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 kif elenkati fl-Anness XXI, jew l-għoti ta’ assistenza teknika u finanzjarja relatata, taħt tali kondizzjonijiet li huma jqisu xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li dan huwa meħtieġ għall-operat, il-manutenzjoni jew it-tiswija tal-vaguni tal-linja tal-metro 3 ta’ Budapest ikkonsenjati fl-2018, fl-eżekuzzjoni ta’ garanzija pprovduta minn Metrowagonmash qabel l-24 ta’ Ġunju 2023.”

;

(15)

jitħassar l-Artikolu 3j;

(16)

l-Artikolu 3k huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li ġej:

“(c)

tbigħ, tilliċenzja jew tittrasferixxi b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”;

(b)

il-paragrafu 3 huwasostitwit b’dan li ġej:

“3.   Fir-rigward tal-oġġetti b’valur li ma jaqbiżx il-EUR 50 000 għal kull unità li taqa’ taħt il-kodiċijiet NM 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 jew 8903, il-projbizzjonijiet fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-eżekuzzjoni sal-25 ta’ Settembru 2023 tal-kuntratti konklużi qabel l-24 ta’ Ġunju 2023, jew ta’ kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ tali kuntratti.”

(c)

il-paragrafu 3a sostitwit b’dan li ġej:

“3 a.   Fir-rigward tal-oġġetti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 jew 9406 20, il-projbizzjonijiet fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-eżekuzzjoni sal-25 ta’ Settembru 2023 tal-kuntratti konklużi qabel l-24 ta’ Ġunju 2023, jew ta’ kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ tali kuntratti.”

;

(d)

il-paragrafu 3b huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3b.   Fir-rigward tal-oġġetti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM inklużi għall-ewwel darba fl-Anness XXIII ta’ dan ir-Regolament fl-24 ta’ Ġunju 2023 u li mhumiex imsemmija fil-paragrafi 3 u 3a ta’ dan l-Artikolu, u bl-eċċezzjoni tal-oġġetti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet NM li kienu diġà inklużi fl-Anness XVIII għal dan ir-Regolament, il-projbizzjonijiet fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-eżekuzzjoni sal-25 ta’ Settembru 2023 ta’ kuntratti konklużi qabel l-24 ta’ Ġunju 2023, jew ta’ kuntratti anċillari meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ tali kuntratti.”

;

(e)

il-paragrafu 3c jitħassar;

(f)

il-paragrafu 5b huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5b.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw, taħt tali kundizzjonijiet li huma jqisu xierqa, il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tal-oġġetti li jaqgħu taħt il-kapitoli NM 72, 84, 85 u 90 kif elenkati fl-Anness XXIII, jew assistenza teknika relatata, servizzi ta’ senserija, finanzjament jew assistenza finanzjarja, wara li jkunu ddeterminaw li dan huwa strettament neċessarju għall-produzzjoni ta’ oġġetti tat-titanju meħtieġa fl-industrija tal-ajrunawtika, li għalihom ma tkun disponibbli l-ebda provvista alternattiva.”

;

(g)

il-paragrafu 7 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“7.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafi 5, 5a u 5b fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.”

;

(17)

l-Artikolu 3l huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1 a.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 għandha tapplika għat-trasport ta’ oġġetti fit-territorju tal-Unjoni minn impriżi tat-trasport bit-triq, imwettaq permezz ta’ trejlers jew semitrejlers irreġistrati fir-Russja, inkluż jekk dawk it-trejlers ta’ semitrejlers jittellgħu minn trakkijiet irreġistrati f’pajjiżi oħra.”

;

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“3 a.   Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 ma għandhiex tapplika qabel it-30 ta’ Ġunju 2023 għat-trasport ta’ oġġetti li jkun beda qabel l-24 ta’ Ġunju 2023, dment li t-trejler jew is-semitrejler:

(a)

kien diġà fit-territorju tal-Unjoni fl-24 ta’ Ġunju 2023; jew

(b)

jeħtieġ li jgħaddi mill-Unjoni sabiex jirritorna lejn ir-Russja.”

;

(c)

fil-paragrafu 4, il-formulazzjoni introduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:

“4.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 1a, l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jawtorizzaw it-trasport ta’ oġġetti minn impriża tat-trasport bit-triq stabbilita fir-Russja jew kwalunkwe impriża tat-trasport bit-triq meta l-oġġetti jinġarru permezz ta’ trejlers jew semitrejlers irreġistrati fir-Russja, inkluż jekk dawk it-trejlers jew is-semitrejlers jinġibdu minn trakkijiet irreġistrati f’pajjiżi oħra, jekk l-awtoritajiet kompetenti jkunu ddeterminaw li tali trasport huwa meħtieġ għal:”;

(18)

fl-Artikolu 3m, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“3 a.   L-eżenzjoni fil-paragrafu 3, il-punt (d), għandha tieqaf tapplika għall-Ġermanja u l-Polonja fit-23 ta’ Ġunju 2023.”

;

(19)

fl-Artikolu 4(1), il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

(a)

l-għoti, direttament jew indirettament, ta’ assistenza teknika u servizzi ta’ senserija relatata mal-oġġetti u t-teknoloġija elenkati fil-Lista Militari Komuni (*3), jew relatata mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ oġġetti inklużi f’dik il-lista, lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja;

(*3)  L-aktar verżjoni reċenti ppubblikata fil-ĠU C 85, 13.3.2020, p. 147.’;"

(20)

fl-Artikolu 5aa(3), il-punt (c) huwa mħassar;

(21)

fl-Artikolu 5f, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Għandu jkun ipprojbit il-bejgħ ta’ titoli trasferibbli denominati fi kwalunkwe munita uffiċjali ta’ Stat Membru maħruġa wara t-12 ta’ April 2022, jew denominati fi kwalunkwe munita oħra maħruġa wara s-6 ta’ Awwissu 2023 jew unitajiet f’impriżi ta’ investiment kollettiv li jipprovdu skopertura għal tali titoli, lil kwalunkwe ċittadin Russu jew persuna fiżika li tirrisjedi fir-Russja jew kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp stabbilit fir-Russja.”

;

(22)

L-Artikolu 5k huwa emendat kif ġej:

(a)

filparagrafu 1, il-formulazzjoni intriduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:

“1.   Għandu jkun ipprojbit li tingħata jew titkompla l-eżekuzzjoni ta’ kwalunkwe kuntratt pubbliku jew ta’ konċessjoni li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku, kif ukoll l-Artikolu 10, (1), (3), (6), punti (a) sa (e), (8), (9) u (10), l-Artikoli 11, 12, 13 u 14 tad-Direttiva 2014/23/UE, l-Artikolu 7, punti (a) sa (d), u l-Artikolu 8, l-Artikolu 10 punti (b) sa (f) u minn (h) sa (j) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-Artikolu 18, l-Artikolu 21 punti (b) sa (e) u minn (g) sa (i), l-Artikoli 29 u 30 tad-Direttiva 2014/25/UE u l-Artikolu 13 punti (a) sa (d), minn (f) sa (h) u (j) tad-Direttiva 2009/81/KE, lil jew ma’:”;

(b)

fil-paragrafu 2, il-punt (f) huwa mħassar;

(23)

L-Artikolu 5n huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“9a.   B’deroga mill-paragrafi 1 u 2, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-forniment ta’ servizzi msemmijin fihom, b’tali kondizzjonijiet li jidhrilhom xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li dawk is-servizzi huma strettament meħtieġa għall-istabbiliment, iċ-ċertifikazzjoni jew l-evalwazzjoni ta’ firewall li:

(a)

ineħħi l-kontroll minn persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkat fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014, fuq l-assi ta’ persuna ġuridika, entità jew korp mhux elenkat, inkorporat jew kostitwit skont id-dritt ta’ Stat Membru, li jkunu s-sjieda ta’, jew ikkontrollati minn, din tal-ewwel; u

(b)

jiżgura li l-ebda fond jew riżorsa ekonomika ulterjuri ma jakkumulaw għall-benefiċċju tal-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp elenkati.”

(b)

il-paragrafu 11 huwa ssostitwit bis-segwenti:

“11.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt il-paragrafi 9a u 10 fi żmien ġimgħatejn mill-awtorizzazzjoni.”

;

(24)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 5q

1.   B’deroga mill-Artikoli 2, 2a, 3f u 3k, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment, l-esportazzjoni jew l-ittranżitar tramite r-Russja tal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija f’dawk l-Artikoli, jew l-għoti ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra, jew assistenza ta’ finanzjament jew finanzjarja relatata, għat-tħaddim u l-manutenzjoni tal-Konsorzju għall-pipeline tal-Baħar Kaspju (CPC) u l-infrastruttura assoċjata meħtieġa għat-trasport ta’ oġġetti li jaqgħu taħt NM 2709 00 li joriġinaw mill-Każakistan u li jkunu qed jitgħabbew, jitilqu minn jew jittranżitaw mir-Russja biss, skont dawk il-kundizzjonijiet li jqisu xierqa, wara li jkunu ddeterminaw li:

(a)

tali bejgħ, forniment, trasferiment, esportazzjoni, tranżitu tramite r-Russja, jew l-għoti ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra jew assistenza ta’ finanzjamentjew finanzjarjarelatata, huwa meħtieġ għall-operazzjoni, il-manutenzjoni essenzjali, it-tiswija jew is-sostituzzjoni ta’ komponenti tal-pipeline tas-CPC u l-infrastruttura assoċjata;

(b)

it-tip ta’ oġġetti, teknoloġiji u assistenza mitluba ma jmurx lil hinn mit-tip ta’ oġġetti u teknoloġija esportati preċedentement, jew l-assistenza mogħtija preċedentement, mill-Unjoni, minn pajjiż membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, l-Isvizzera jew pajjiż sieħeb kif elenkat fl-Anness VIII lejn ir-Russja għat-tħaddim, il-manutenzjoni essenzjali, it-tiswija jew is-sostituzzjoni ta’ komponenti tal-pipeline tas-CPC u l-infrastruttura assoċjata, u l-assistenza relatata;

(c)

il-volumi mitluba jkunu proporzjonati ma’ dawk użati għat-tħaddim, il-manutenzjoni essenzjali, it-tiswija jew is-sostituzzjoni ta’ komponenti tal-pipeline tas-CPC u l-infrastruttura assoċjata; kif ukoll

(d)

tali oġġetti u teknoloġija ser jiġu pprovduti minn persuna fiżika jew ġuridika soġġett għall-Artikolu 13 esklużivament għall-użu finali fit-tħaddim, il-manutenzjoni essenzjali, it-tiswija jew is-sostituzzjoni ta’ komponenti tal-pipeline CPC u l-infrastruttura assoċjata.

2.   B’deroga mill-Artikolu 5n, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta’ servizzi ta’ awditjar, servizzi tal-inġinerija, servizzi ta’ konsulenza legali, servizzi ta’ ittestjar u analiżi teknika għat-tħaddim u l-manutenzjoni tas-CPC u l-infrastruttura assoċjata meħtieġa għat-trasport ta’ oġġetti li jaqgħu taħt NM 2709 00 li joriġinaw mill-Każakistan u li jkunu qed jitgħabbew, jitilqu minn jew jittranżitaw mir-Russja biss, wara li jkunu ddeterminaw li:

(a)

l-għoti ta’ dawk is-servizzi ta’ inġinerija jkun meħtieġ għat-tħaddim, il-manutenzjoni essenzjali, it-tiswija jew is-sostituzzjoni ta’ komponenti tal-pipeline tas-CPC u l-infrastruttura assoċjata; kif ukoll

(b)

tali servizzi huma pprovduti minn persuna fiżika jew ġuridika skont l-Artikolu 13.

3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’kull awtorizzazzjoni li jagħti skont il-paragrafi 1 u 2 fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.

4.   Meta tagħti awtorizzazzjoni skont il-paragrafi 1 u 2, l-awtorità kompetenti għandha tirrikjedi l-preżentazzjoni ta’ ċertifikat tal-utent finali u rapporti regolari dettaljati li jindikaw li l-ebda oġġett, teknoloġija jew servizz bħal dawn ma ġie iddevjat mill-għan intenzjonat tagħhom matul ix-xogħlijiet rilevanti. Hija tista’ timponi kondizzjonijiet addizzjonali, f’konformità mal-paragrafu 1.’

;

(25)

l-Artikolu 6(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

awtorizzazzjonijiet mogħtija jew miċħuda skont dan ir-Regolament;”;

(b)

il-punt (d) jinbidel b’dan li ġej:

“(d)

każijiet individwati ta’ ksur, ċirkomvenzjoni u tentattivi ta’ ksur jew ċirkomvenzjoni tal-projbizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament inkluż permezz tal-użu ta’ kriptoassi.”;

(26)

jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 6a

1.   L-Istat Membru jew l-Istati Membri kkonċernati għandhom jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni miċħuda skont l-Artikoli 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3 g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5 m, 5n, 5p u 12b fi żmien ġimagħtejn miċ-ċaħda.

2.   Qabel ma Stat Membri jagħti awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p u 12b għal tranżazzjoni li essenzjalment tkun identika għal tranżazzjoni li tkun is-suġġett ta’ ċaħda li tkun għadha valida maħruġa minn Stat Membru ieħor jew minn Stati Membri oħra, l-ewwel għandu jikkonsulta mal-Istat Membru jew Stati Membri li jkunu ħarġu ċ-ċaħda. Jekk, wara dawn il-konsultazzjonijiet, l-Istat Membru kkonċernat jiddeċiedi li jagħti l-awtorizzazzjoni, huwa għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’dan, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha biex jispjega dik id-deċiżjoni.

Artikolu 6b

1.   B’konsistenza mar-rispett għall-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet bejn l-avukati u l-klijenti tagħhom garantita fl-Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u, fejn applikabbli, mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-kundfidenzjalità tal-informazzjoni li tinżamm minn awtoritajiet ġudizzjarji, il-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi għandhom:

(a)

jagħtu kull informazzjoni li tiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn ikunu residenti jew fejn jinsabu, fi żmien ġimagħtejn mill-akkwist ta’ din l-informazzjoni; u

(b)

jikkooperaw mal-awtorità kompetenti fi kwalinkwe verifika ta’ tali informazzjoni.

2.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jibgħat lill-Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni rilevanti li jkun irċieva skont il-paragrafu 1 fi żmien xahar minn meta jirċeviha. L-Istat Membru kkonċernat jista’ jibgħat tali informazzjoni f’forma anonimizzata jekk awtorità investigattiva jew ġudizzjarja tkun iddakjaratha bħala kunfidenzjali fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet kriminali jew proċedimenti ġudizzjarji kriminali pendenti.

3.   Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li l-Kummissjoni tirċievi direttament għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri.

4.   Kull informazzjoni mogħtija lil jew riċevuta mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri f’konformità ma’ dan l-Artikolu għandha tintuża biss minn dawk l-awtoritajiet għar-raġunijiet li għalihom tkun ingħatat jew ġiet riċevuta.”

;

(27)

fl-Artikolu 12a, il-paragrafi 2 u 3 jinbidlu b’dan li ġej:

“2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni hija ddiżinjata bħala “kontrollur” fis-sens tal-Artikolu 3(8) tar- Regolament (UE) 2018/1725 fir-rigward tal-attivitajiet ta’ pproċessar meħtieġa biex jitwettqu l-kompiti msemmija fil-paragrafu 1.

3.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet tal-infurzar, l-awtoritajiet doganali skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*4), l-awtoritajiet kompetenti skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*5) u d-Direttiva 2014/65/UE, kif ukoll l-amministraturi tar-reġistri uffiċjali fejn ikunu rreġistrati persuni fiżiċi, persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi kif ukoll proprjetà immobbli jew mobbli, għandhom jipproċessaw u jiskambjaw mingħajr dewmien informazzjoni, inkluża data personali u, jekk meħtieġ, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6b(1), ma’ awtoritajiet kompetenti oħra tal-Istat Membru tagħhom, ta’ Stati Membri oħra u l-Kummissjoni, jekk tali pproċessar u skambju jkunu neċessarji biex jitwettqu l-kompiti tal-awtorità tal-ipproċessar jew tal-awtorità riċeventi skont dan ir-Regolament, b’mod partikolari meta jidentifikaw każijiet ta’ ksur jew ċirkomvenzjoni, jew tentattivi ta’ ksur jew ċirkomvenzjoni tal-projbizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni li tinżamm mill-awtoritajiet ġudizzjarji.

(*4)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1)."

(*5)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).”;"

(28)

L-Artikolu 12b huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 1, il-formulazzjoni introduttorja hija sostitwita b’dan li ġej:

“1.   “B’deroga mill-Artikoli 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h u 3k, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-bejgħ, il-forniment jew it-trasferiment ta’ oġġetti u teknoloġiji elenkati fl-Annessi II,VII, X, XI, XVI, XVIII, XX u XXIII għal dan ir-Regolament kif ukoll fl-Anness I għar-Regolament (UE) 2021/821, kif ukoll il-bejgħ, il-liċenzjar jew it-trasferiment bi kwalunkwe mod ieħor ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali, kif ukoll l-għoti ta’ drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali, relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija hawn fuq sal-31 ta’ Diċembru 2023, fejn tali bejgħ, forniment, trasferiment, liċenzjar, għoti ta’ drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ikun strettament meħtieġ għad-diżinvestiment mir-Russja jew għall-istralċ ta’ attivitajiet kummerċjali fir-Russja, dment li jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:”

(b)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“1a.   B’deroga mill-Artikolu 3, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-bejgħ, il-forniment jew it-trasferiment ta’ oġġetti u teknoloġiji elenkati fl-Anness II sal-31 ta’ Marzu 2024, fejn tali bejgħ, forniment jew trasferiment huwa strettament meħtieġ għad-diżinvestiment minn impriża konġunta inkorporata jew kostitwita skont il-liġi ta’ Stat Membru qabel l-24 ta’ Frar 2022, li tinvolvi persuna ġuridika, entità jew korp Russu, u li topera infrastruttura tal-pipeline tal-gass bejn ir-Russja u pajjiżi terzi.”

;

(c)

fil-paragrafu 2a, il-kliem introduttorju jinbidel b’dan li ġej:

“2a.   B’deroga mill-Artikolu 5n, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-kontinwazzjoni tal-għoti ta’ servizzi elenkati fih sal-31 ta’ Marzu 2024 meta tali għoti ta’ servizzi jkun strettament neċesssarji għall-iżvestiment mir-Russja jew l-istralċ ta’ attivitajiet kummerċjali fir-Russja, dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:”:

(d)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“2b.   B’deroga mill-Artikolu 5n (2), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-forniment, sal-31 ta’ Marzu 2024, ta’ servizzi ta’ konsulenza legali li huma legalment meħtieġa għat-tlestija ta’ bejgħ jew it-trasferiment ta’ drittijiet ta’ proprjetà direttament jew indirettament proprjetà ta’ persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi stabbiliti fir-Russja f’persuna ġuridika, entità jew korp stabbilit fl-Unjoni.”

,

(e)

il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b’xi awtorizzazzjoni mogħtija skont il-paragrafi 1, 1a, 2, 2a jew 2b fi żmien ġimagħtejn mill-awtorizzazzjoni.”

;

(29)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 12f

1.   Għandu jkun ipprojbit il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni, direttament jew indirettament, ta’ oġġetti u teknoloġija kif elenkati fl-Anness XXXIII, kemm jekk joriġinaw fl-Unjoni kif ukoll jekk le, lil kull persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-pajjiż terz speċifikat f’dak l-Anness.

2.   Għandu jkun ipprojbit li:

(a)

jingħataw għajnuna teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħrajn relatati ma dawk l-oġġetti jew it-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u l-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, b’mod dirett jew indirett lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-pajjiż terz speċifikat;

(b)

jingħata finanzjament jew għajnuna finanzjarja relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 għal kwalunkwe bejgħ, forniment, trasferiment jew esportazzjoni ta’ dawk l-oġġetti jew teknoloġija, jew għall-forniment ta’ għajnuna teknika relatata, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra, b’mod dirett jew indirett lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-pajjiż terz spoeċifikat;

(c)

isir bejgħ, liċenzjar jew trasferiment b’xi mod ieħor id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew sigrieti kummerċjali kif ukoll tagħti drittijiet għall-aċċess jew l-użu mill-ġdid ta’ kwalunkwe materjal jew informazzjoni protetta permezz ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew li tikkostitwixxi sigrieti kummerċjali relatati mal-oġġetti u t-teknoloġija msemmija fil-paragrafu 1 u mal-forniment, il-manifattura, il-manutenzjoni u l-użu ta’ dawk l-oġġetti u t-teknoloġija, direttament jew indirettament lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-pajjiż terz speċifikat.

3.   L-Anness XXXIII għandu jinkludi biss oġġetti u teknoloġija sensittivi b’użu doppju, jew oġġetti u teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet militari, teknoloġiċi jew industrijali tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tar-Russja, b’mod li jsaħħaħ il-kapaċità tagħha li tmexxi gwerra, u li l-esportazzjoni tagħhom lejn ir-Russja hija pprojbita skont dan ir-Regolament u li jippreżentaw riskju għoli u kontinwu li jinbiegħu, jiġu fornuti, trasferiti jew esportati minn pajjiżi terzi lejn ir-Russja wara li jinbiegħu, jiġu fornuti, trasferiti jew esportati mill-Unjoni. L-Anness XXXIII għandu jispeċifika, għal kull wieħed mill-oġġetti jew teknoloġija elenkata, il-pajjiżi terzi li lilhom jew lejhom huma pprojbiti l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni. L-Anness XXXIII għandu jinkludi biss pajjiżi terzi li ġew identifikati mill-Kunsill bħala li sistematikament u persistentement naqsu milli jipprevjenu l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni lejn ir-Russja ta’ oġġetti u teknoloġija, kif elenkati f’ dak l-Anness, esportati mill-Unjoni, minkejja l-azzjoni ta’ djalogu preċedenti tal-Unjoni mal-pajjiż inkwistjoni u l-assistenza preċedenti tagħha miegħu.

4.   Jekk il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ prodott jew teknoloġija elenkati fl-Anness XXXIII lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja ma jkunux ipprojbiti skont ċerti eżenzjonijiet previsti f’dan ir-Regolament, il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tiegħu lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp f’pajjiż terz elenkat fl-Anness XXXIV jew għall-użu fi kwalunkwe pajjiż terz bħal dan m’għandux ikun ipprojbit, sakemm jiġu ssodisfati l-istess kundizzjonijiet applikabbli skont dan ir-Regolament għall-esportazzjoni lejn ir-Russja jew għall-użu fir-Russja.

5.   Jekk il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ oġġetti jew teknoloġija elenkati fl-Anness XXXIII lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fir-Russja jew għall-użu fir-Russja jkun jista’ jiġi awtorizzat mill-awtoritajiet kompetenti skont dan ir-Regolament, il-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni tagħhom lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp fil-pajjiż terz speċifikat jista’ jkun awtorizzat mill-awtoritajiet kompetenti taħt l-istess kundizzjonijiet applikabbli għad-derogi għall-esportazzjonijiet lejn ir-Russja jew għall-użu fir-Russja.”

;

(30)

L-Anness IV huwa emendat skont l-Anness I għal dan ir-Regolament;

(31)

l-Anness VII huwa emendat skont l-Anness II għal dan ir-Regolament;

(32)

l-Anness VIII huwa emendat skont l-Anness III għal dan ir-Regolament;

(33)

l-Anness XV huwa emendat skont l-Anness IV għal dan ir-Regolament.

Dan il-punt għandu japplika fir-rigward ta’ waħda jew aktar mill-entitajiet imsemmija fl-Anness IV għal dan ir-Regolament mill-1 ta’ Ottubru 2023 u dment li l-Kunsill, wara li jkun eżamina l-każijiet rispettivi, jiddeċiedi hekk permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni;

(34)

l-Anness XVII huwa emendat skont l-Anness V għal dan ir-Regolament ;

(35)

l-Anness XVIII huwa emendat skont l-Anness VI għal dan ir-Regolament ;

(36)

l-Anness XXI huwa emendat skont l-Anness VII għal dan ir-Regolament ;

(37)

l-Anness XXII jitħassar ;

(38)

l-Anness XXIII huwa emendat skont l-Anness VIII għal dan ir-Regolament ;

(39)

l-Anness XXIX huwa emendat skont l-Anness IX għal dan ir-Regolament ;

(40)

l-Anness XXXIII jiżdied f’konformità mal-Anness X għal dan ir-Regolament ;

(41)

l-Anness XXXV jiżdied f’konformità mal-Anness XI għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ROSWALL


(1)  Ara l-paġna 451 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 833/2014 tal-31 ta’ Lulju 2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukraina (ĠU L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/512/PESK tal-31 ta’ Lulju 2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna (ĠU L 229, 31.7.2014, p. 13).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta’ Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (ĠU L 78, 17.3.2014, p. 6).

(5)  Anness I tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri (MARPOL), ir-Regolament 42; Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).

(6)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2014/100/UE tat- 28 ta’ Ottubru 2014 li temenda d-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità (ĠU L 308, 29.10.2014, p. 82).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/884 tat-3 ta’ Ġunju 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna (ĠU L 153, 3.6.2022, p. 128).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/879 tat-3 ta’ Ġunju 2022 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 833/2014 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, (ĠU L 153, 3.6.2022, p. 53).


ANNESS I

L-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 833/2014 jinbidel b’dan li ġej:

“ANNESS IV

Dan l-Anness jelenka persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi li huma utenti finali militari, jiffurmaw parti mill-kumpless militari-industrijali tar-Russja jew li għandhom rabtiet kummerċjali jew rabtiet oħra mas-settur tad-difiża u s-sigurtà tar-Russja jew li b'xi mod ieħor jappoġġawh. Dawn il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi jikkontribwixxu għat-tisħiħ militari u teknoloġiku tar-Russja jew għall-iżvilupp tas-settur tad-difiża u tas-sigurtà tar-Russja. Dawn jinkludu persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi f'pajjiżi terzi għajr ir-Russja. L-inklużjoni tagħhom f'dan l-Anness ma tinvolvi l-ebda attribuzzjoni ta' responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħhom lill-ġuriżdizzjoni li jkunu qed joperaw fiha.

Lista ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi, imsemmija fl-Artikoli 2(7), 2a(7) u 2b(1)

1.

JSC Sirius (ir-Russja)

2.

OJSC Stankoinstrument (ir-Russja)

3.

OAO JSC Chemcomposite (ir-Russja)

4.

JSC Kalashnikov (ir-Russja)

5.

JSC Tula Arms Plant (ir-Russja)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (ir-Russja)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (ir-Russja)

8.

OAO Almaz Antey (ir-Russja)

9.

OAO NPO Bazalt (ir-Russja)

10.

Admiralty Shipyard JSC (ir-Russja)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (L-Istitut Tekonoloġiku tar-Riċerka Xjentifika Aleksandrov NITI) (ir-Russja)

12.

Argut OOO (ir-Russja)

13.

Ċentru tal-komunikazzjoni tal-Ministeru għad-Difiża (ir-Russja)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (l-Istitut tal-Kataliżi taċ-Ċentru ta’ Riċerka Federali Boreskov) (ir-Russja)

15.

L-Intrapriża Baġitarja tal-Istat Federali tal-Amministrazzjoni tal-President tar-Russja (ir-Russja)

16.

L-Intrapriża Baġitarja tal-Istat Federali tal-Unità tat-Titjir Speċjali Rossiya tal-Amministrazzjoni tal-President tar-Russja (ir-Russja)

17.

L-Istitut tar-Riċerka Awtomatika ta’ Dukhov tal-Intrapriża Unitarja tal-Istat Federali (VNIIA) (ir-Russja)

18.

Servizz tal-Intelligence Barranija (SVR) (ir-Russja)

19.

Ċentru Forensiku tar-Reġjun Nizhniy Novgorod tad-Direttorat Ewlieni tal-Ministeru għall-Intern (ir-Russja)

20.

Ċentru Internazzjonali għall-Quantum Optics u t-Teknoloġiji Quantum (iċ-Ċentru Quantum Russu) (ir-Russja)

21.

Irkut Corporation (ir-Russja)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (ir-Russja)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (ir-Russja)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (ir-Russja)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (ir-Russja)

26.

JSC Shipyard Zaliv (it-tarzna tal-bini tal-bastimenti ta’ Zaliv) (ir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea, annessa illegalment mir-Russja)

27.

JSC Rocket and Space Centre - Progress (ir-Russja)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (ir-Russja)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (ir-Russja)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (ir-Russja)

31.

Il-Ministeru tad-Difiża RF (ir-Russja)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (l-Istitut ta’ Moska tal-Fiżika u tat-Teknoloġija) (ir-Russja)

33.

NPO High Precision Systems JSC (ir-Russja)

34.

NPO Splav JSC (ir-Russja)

35.

OPK Oboronprom (ir-Russja)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (ir-Russja)

37.

PJSC Irkut Corporation (ir-Russja)

38.

PJSC Kazan Helicopters (ir-Russja)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (ir-Russja)

40.

Promtech-Dubna, JSC (ir-Russja)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (ir-Russja)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (ir-Russja)

43.

Rapart Services LLC (ir-Russja)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (ir-Russja)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (ir-Russja)

46.

Rostekh - Azimuth (ir-Russja)

47.

Il-Korporazzjoni Russa tal-Inġenji tal-Ajru MiG (Russian Aircraft Corporation MiG) (ir-Russja)

48.

Russian Helicopters JSC (ir-Russja)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (ir-Russja)

50.

Sukhoi Aviation JSC (ir-Russja)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (ir-Russja)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (ir-Russja)

53.

Tupolev JSC (ir-Russja)

54.

UEC-Saturn (ir-Russja)

55.

United Aircraft Corporation (ir-Russja)

56.

JSC AeroKompozit (ir-Russja)

57.

United Engine Corporation (ir-Russja)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (ir-Russja)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (ir-Russja)

60.

United Shipbuilding Corporation (ir-Russja)

61.

JSC PO Sevmash (ir-Russja)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (ir-Russja)

63.

Severnaya Shipyard (ir-Russja)

64.

Shipyard Yantar (ir-Russja)

65.

UralVagonZavod (ir-Russja)

66.

Baikal Electronics (ir-Russja)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (ir-Russja)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (ir-Russja)

69.

Crocus Nano Electronics (ir-Russja)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (ir-Russja)

71.

Elara (ir-Russja)

72.

Electronic Computing and Information Systems (ir-Russja)

73.

ELPROM (ir-Russja)

74.

Engineering Center Ltd (ir-Russja)

75.

Forss Technology Ltd (ir-Russja)

76.

Integral SPB (ir-Russja)

77.

JSC Element (ir-Russja)

78.

JSC Pella-Mash (ir-Russja)

79.

JSC Shipyard Vympel (ir-Russja)

80.

Kranark LLC (ir-Russja)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (ir-Russja)

82.

LLC Center (ir-Russja)

83.

MCST Lebedev (ir-Russja)

84.

Miass Machine-Building Factory (ir-Russja)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (ir-Russja)

86.

MPI VOLNA (ir-Russja)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (ir-Russja)

88.

Nerpa Shipyard (ir-Russja)

89.

NM-Tekh (ir-Russja)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (ir-Russja)

91.

NPO Electronic Systems (ir-Russja)

92.

NPP Istok (ir-Russja)

93.

NTC Metrotek (ir-Russja)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (ir-Russja)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (ir-Russja)

96.

OJSC TSRY (ir-Russja)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (ir-Russja)

98.

OOO Planar (ir-Russja)

99.

OOO Sertal (ir-Russja)

100.

Photon Pro LLC (ir-Russja)

101.

PJSC Zvezda (ir-Russja)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (ir-Russja)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (ir-Russja)

104.

AO Kronshtadt (ir-Russja)

105.

Avant Space LLC (ir-Russja)

106.

Production Association Strela (ir-Russja)

107.

Radioavtomatika (ir-Russja)

108.

Research Center Module (ir-Russja)

109.

Robin Trade Limited (ir-Russja)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (ir-Russja)

111.

Rubin Sever Design Bureau (ir-Russja)

112.

Russian Space Systems (ir-Russja)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (ir-Russja)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (ir-Russja)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (ir-Russja)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (ir-Russja)

117.

Scientific Research Institute NII Submikro (ir-Russja)

118.

Sergey IONOV (ir-Russja)

119.

Serniya Engineering (ir-Russja)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (ir-Russja)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (ir-Russja)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (ir-Russja)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (ir-Russja)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (ir-Russja)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (ir-Russja)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (ir-Russja)

127.

UAB Pella-Fjord (ir-Russja)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard” (ir-Russja)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard” (ir-Russja)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau” (ir-Russja)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” (ir-Russja)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (ir-Russja)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka” (ir-Russja)

134.

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (ir-Russja)

135.

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (ir-Russja)

136.

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard” (ir-Russja)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (ir-Russja)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (ir-Russja)

139.

Vega Pilot Plant (ir-Russja)

140.

Vertikal LLC (ir-Russja)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (ir-Russja)

142.

VTK Ltd (ir-Russja)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (ir-Russja)

144.

ZAO Elmiks-VS (ir-Russja)

145.

ZAO Sparta (ir-Russja)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (ir-Russja)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (ir-Russja)

148.

Alagir Resistor Factory (ir-Russja)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (ir-Russja)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (ir-Russja)

151.

Almaz JSC (ir-Russja)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (ir-Russja)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (ir-Russja)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (ir-Russja)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (ir-Russja)

156.

Electrosignal JSC (ir-Russja)

157.

Energiya JSC (ir-Russja)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (ir-Russja)

159.

Etalon Scientific and Production Association (ir-Russja)

160.

Evgeny Krayushin (ir-Russja)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (ir-Russja)

162.

Ineko LLC (ir-Russja)

163.

Informakustika JSC (ir-Russja)

164.

Institute of High Energy Physics (ir-Russja)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (ir-Russja)

166.

Inteltech PJSC (ir-Russja)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ir-Russja)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (ir-Russja)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (ir-Russja)

170.

Lutch Design Office JSC (ir-Russja)

171.

Meteor Plant JSC (ir-Russja)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (ir-Russja)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (ir-Russja)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (ir-Russja)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (ir-Russja)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (ir-Russja)

177.

Optron, JSC (ir-Russja)

178.

Pella Shipyard OJSC (ir-Russja)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (ir-Russja)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (ir-Russja)

181.

Radiozavod JSC (ir-Russja)

182.

Razryad JSC (ir-Russja)

183.

Research Production Association Mars (ir-Russja)

184.

Ryazan Radio-Plant (ir-Russja)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (ir-Russja)

186.

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (ir-Russja)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (ir-Russja)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (ir-Russja)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (ir-Russja)

190.

Scientific-Production Enterprise “Kant” (ir-Russja)

191.

Scientific-Production Enterprise “Svyaz” (ir-Russja)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (ir-Russja)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (ir-Russja)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (ir-Russja)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (ir-Russja)

196.

Scientific-Research Institute “Argon” (ir-Russja)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (ir-Russja)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (ir-Russja)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (ir-Russja)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (ir-Russja)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute’ (ir-Russja)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ bl-isem ta’ I.I.Toropov” (ir-Russja)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (ir-Russja)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (ir-Russja)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (ir-Russja)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (ir-Russja)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (ir-Russja)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (ir-Russja)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (ir-Russja)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (ir-Russja)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (ir-Russja)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (ir-Russja)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (ir-Russja)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (ir-Russja)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (ir-Russja)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (ir-Russja)

217.

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB ‘ISKRA’’ (ir-Russja)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (ir-Russja)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (ir-Russja)

220.

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (ir-Russja)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (ir-Russja)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (ir-Russja)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (ir-Russja)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (ir-Russja)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (ir-Russja)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (ir-Russja)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (ir-Russja)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (ir-Russja)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (ir-Russja)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (ir-Russja)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (ir-Russja)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (ir-Russja)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (ir-Russja)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (ir-Russja)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (ir-Russja)

236.

Tambov Plant (TZ) “October” (ir-Russja)

237.

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (ir-Russja)

238.

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard” (ir-Russja)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (ir-Russja)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (ir-Russja)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (ir-Russja)

242.

Rosatomflot (ir-Russja)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (ir-Russja)

244.

Lyulki Science and Technology Center (ir-Russja)

245.

AO Aviaagregat (ir-Russja)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (ir-Russja)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (ir-Russja)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (ir-Russja)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (ir-Russja)

250.

Federal State Unitary Enterprise ‘State Scientific-Research Institute for Aviation Systems’ (GosNIIAS) (ir-Russja)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (ir-Russja)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (ir-Russja)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (ir-Russja)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (ir-Russja)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (ir-Russja)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (ir-Russja)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (ir-Russja)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (ir-Russja)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (ir-Russja)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise msemmija għal V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (ir-Russja)

261.

JSC NII Steel (ir-Russja)

262.

Joint Stock Company Remdizel (ir-Russja)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (ir-Russja)

264.

Joint Stock Company STAR (ir-Russja)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (ir-Russja)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (ir-Russja)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (ir-Russja)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (ir-Russja)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (ir-Russja)

270.

Moscow Aviation Institute (ir-Russja)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (ir-Russja)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (ir-Russja)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (ir-Russja)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (ir-Russja)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (ir-Russja)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (ir-Russja)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (ir-Russja)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (ir-Russja)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (ir-Russja)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (ir-Russja)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (ir-Russja)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (ir-Russja)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (ir-Russja)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (ir-Russja)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (ir-Russja)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (ir-Russja)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (ir-Russja)

288.

Software Research Institute (ir-Russja)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (il-Belt ta’ Sevastopol, annessa illegalment mir-Russja)

290.

Tula Arms Plant (ir-Russja)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (ir-Russja)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (ir-Russja)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS tal-Ministeru tax-Xjenza u l-Edukazzjoni Ogħla tar-Russja (FTIAN) (ir-Russja)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (ir-Russja)

295.

Institute of Physics imsemmi għal P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (ir-Russja)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (ir-Russja)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (ir-Russja)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (ir-Russja)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (ir-Russja)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering ‘Rubin’, JSC (ir-Russja)

301.

‘Aeropribor-Voskhod’, JSC (ir-Russja)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (ir-Russja)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (ir-Russja)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (ir-Russja)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (ir-Russja)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (ir-Russja)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (ir-Russja)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (ir-Russja)

309.

Joint Stock Company Eleron (ir-Russja)

310.

AO Rubin (ir-Russja)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (ir-Russja)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (ir-Russja)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (ir-Russja)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (ir-Russja)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (ir-Russja)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (ir-Russja)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika f’isem P.A. Efimov (ir-Russja)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (ir-Russja)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (ir-Russja)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (ir-Russja)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (ir-Russja)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (ir-Russja)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (ir-Russja)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (ir-Russja)

325.

Joint Stock Company Rychag (ir-Russja)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (ir-Russja)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics imsemmija għal V.I. Shimko (ir-Russja)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (ir-Russja)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (ir-Russja)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (ir-Russja)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (ir-Russja)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (ir-Russja)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (ir-Russja)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (ir-Russja)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (ir-Russja)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (ir-Russja)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (ir-Russja)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (ir-Russja)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (ir-Russja)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (ir-Russja)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (ir-Russja)

342.

Irkutsk Aviation Plant (ir-Russja)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (ir-Russja)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau msemmi għal A.S. Yakovlev (ir-Russja)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (ir-Russja)

346.

Joint Stock Company Head Special Design Bureau Prozhektor (ir-Russja)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (ir-Russja)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (ir-Russja)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (ir-Russja)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (ir-Russja)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (ir-Russja)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (ir-Russja)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research tal-Ministeru tad-Difiża tal-Federazzjoni Russa (ir-Russja)

354.

NPP Start (ir-Russja)

355.

OAO Radiofizika (ir-Russja)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, fergħa ta' RSK MiG (ir-Russja)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (ir-Russja)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (ir-Russja)

359.

Radio Technical Institute msemmi għal A. L. Mints (ir-Russja)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (ir-Russja)

361.

Shvabe JSC (ir-Russja)

362.

Special Technological Center LLC (ir-Russja)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (ir-Russja)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (ir-Russja)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (ir-Russja)

366.

Strategic Control Posts Corporation (ir-Russja)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (ir-Russja)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (ir-Russja)

369.

Voentelecom JSC (ir-Russja)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (ir-Russja)

371.

Ak Bars Holding (ir-Russja)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (ir-Russja)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (ir-Russja)

374.

Borisfen, JSC (ir-Russja)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (ir-Russja)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (ir-Russja)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (ir-Russja)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (ir-Russja)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (ir-Russja)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (ir-Russja)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (ir-Russja)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (ir-Russja)

383.

Zavod Elecon, JSC (ir-Russja)

384.

VMP "Avitec", JSC (ir-Russja)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (ir-Russja)

386.

Tulatochmash, JSC (ir-Russja)

387.

PJSC ‘I.S. Brook’ INEUM (ir-Russja)

388.

SPE ‘Krasnoznamenets’, JSC (ir-Russja)

389.

SPA Pribor imsemmi għal S.S. Golembiovsky, SC (ir-Russja)

390.

SPA ‘Impuls’, JSC (ir-Russja)

391.

RusBITech (ir-Russja)

392.

ROTOR 43 (ir-Russja)

393.

L-impjant optiku u mekkaniku ta’ Rostov, PJSC (ir-Russja)

394.

RATEP, JSC (ir-Russja)

395.

PLAZ (ir-Russja)

396.

OKB ‘Technika’ (ir-Russja)

397.

Ocean Chips (ir-Russja)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (ir-Russja)

399.

Angstrem JSC (ir-Russja)

400.

NPCAP (ir-Russja)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (ir-Russja)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (ir-Russja)

403.

Novator DB (ir-Russja)

404.

NIMI msemmija għal V.V. BAHIREV, JSC (ir-Russja)

405.

NII Stali JSC (ir-Russja)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (ir-Russja)

407.

Neva Electronica JSC (ir-Russja)

408.

ENICS (ir-Russja)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (ir-Russja)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (ir-Russja)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (ir-Russja)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (ir-Russja)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (ir-Russja)

414.

Videoglaz Project (ir-Russja)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (ir-Russja)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (ir-Russja)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (ir-Russja)

418.

PJSC ‘Scientific and Production Association ‘Almaz’ imsemmija għall-akkademiku A.A. Raspletin’ (ir-Russja)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (ir-Russja)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (ir-Russja)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (ir-Russja)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (ir-Russja)

423.

JSC ‘Urals Optical-Mechanical Plant imsemmi għal E.S Yalamov’ (ir-Russja)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (ir-Russja)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (ir-Russja)

426.

Vest Ost Limited Liability (ir-Russja)

427.

Trade-Component LLC (ir-Russja)

428.

Radiant Electronic Components JSC (ir-Russja)

429.

JSC ICC Milandr (ir-Russja)

430.

SMT iLogic LLC (ir-Russja)

431.

Device Consulting (ir-Russja)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (ir-Russja)

433.

Technodinamika, JSC (ir-Russja)

434.

OOO ‘UNITEK’ (ir-Russja)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (ir-Russja)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (ir-Russja)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (l-Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (l-Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (l-Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (l-Iran)

441.

Paravar Pars Company (l-Iran)

442.

Qods Aviation Industries (l-Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (l-Iran)

444.

Concern Morinformsystem – Agat (ir-Russja)

445.

AO Papilon (ir-Russja)

446.

IT-Papillon OOO (ir-Russja)

447.

OOO Adis (ir-Russja)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (ir-Russja)

449.

Advanced Research Foundation (ir-Russja)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (ir-Russja)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (ir-Russja)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (ir-Russja)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (ir-Russja)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (ir-Russja)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (ir-Russja)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (ir-Russja)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (ir-Russja)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (ir-Russja)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (ir-Russja)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel imsemmija għall-Akademika P.D. Grushina (ir-Russja)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (ir-Russja)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (ir-Russja)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya msemmija għal A.G. Romashin (ir-Russja)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (ir-Russja)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (ir-Russja)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (ir-Russja)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (ir-Russja)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (ir-Russja)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (ir-Russja)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (ir-Russja)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (ir-Russja)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (ir-Russja)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (ir-Russja)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (ir-Russja)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (ir-Russja)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (ir-Russja)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (ir-Russja)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (ir-Russja)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (ir-Russja)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (ir-Russja)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (ir-Russja)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (ir-Russja)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (ir-Russja)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (ir-Russja)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (ir-Russja)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (ir-Russja)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (ir-Russja)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (ir-Russja)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (ir-Russja)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (ir-Russja)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (ir-Russja)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (ir-Russja)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (ir-Russja)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (ir-Russja)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (ir-Russja)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (ir-Russja)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (ir-Russja)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (ir-Russja)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (ir-Russja)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (ir-Russja)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (ir-Russja)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (ir-Russja)

503.

Skolkovo Foundation (ir-Russja)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (ir-Russja)

505.

State Flight Testing Center imsemmi għal V.P. Chkalov (ir-Russja)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association imsemmija għal S.A. Lavochkina (ir-Russja)

507.

VMK Limited Liability Company (ir-Russja)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (ir-Russja)

509.

Radiopriborsnab LLC (ir-Russja)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (ir-Russja)

511.

Asia Pacific Links Ltd (Hong Kong, iċ-Ċina)

512.

Tordan Industry Limited (Hong Kong, iċ-Ċina)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, iċ-Ċina)

514.

JSC NICEVT (ir-Russja)

515.

A-CONTRAKT (ir-Russja)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (ir-Russja)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (ir-Russja)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (ir-Russja)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (ir-Russja)

520.

LLC Rezonit (ir-Russja)

521.

ZAO Promelektronika (ir-Russja)

522.

TD Promelektronika LLC (ir-Russja)

523.

Tako LLC (l-Armenja)

524.

Art Logistics LLC (ir-Russja)

525.

GFK Logistics LLC (ir-Russja)

526.

Novastream Limited (ir-Russja)

527.

SKS Elektron Broker (ir-Russja)

528.

Trust Logistics (ir-Russja)

529.

Trust Logistics LLC (ir-Russja)

530.

Alfa Beta Creative LLC (l-Użbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (l-Użbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (is-Sirja)

533.

I Jet Global DMCC (l-Emirati Għarab Magħquda)

534.

Success Aviation Services FZC (l-Emirati Għarab Magħquda)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (ir-Russja)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (l-Iran).

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (ir-Russja)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (ir-Russja)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (ir-Russja)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (ir-Russja)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (ir-Russja)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (ir-Russja)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (ir-Russja)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (ir-Russja)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (ir-Russja)

546.

Joint Stock Company Dux (ir-Russja)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (ir-Russja)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (ir-Russja)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (ir-Russja)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (ir-Russja)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (ir-Russja)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (ir-Russja)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (ir-Russja)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (ir-Russja)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (ir-Russja)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (ir-Russja)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (ir-Russja)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (ir-Russja)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (ir-Russja)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (ir-Russja)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (ir-Russja)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (ir-Russja)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (ir-Russja)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (ir-Russja)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (ir-Russja)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (ir-Russja)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (ir-Russja)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (ir-Russja)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (ir-Russja)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (ir-Russja)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (ir-Russja)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (ir-Russja)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (ir-Russja)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (ir-Russja)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (ir-Russja)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (ir-Russja)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (ir-Russja)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (ir-Russja)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (ir-Russja)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (ir-Russja)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (ir-Russja)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (ir-Russja)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (ir-Russja)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (ir-Russja)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (ir-Russja)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (ir-Russja)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (ir-Russja)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (ir-Russja)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (ir-Russja)

590.

LLC Yadro (ir-Russja)

591.

Perm Powder Plant (ir-Russja)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (ir-Russja)

593.

Proton JSC (ir-Russja)

’.

ANNESS II

L-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 833/2014 jinbidel b’dan li ġej:

“ANNESS VII

Lista ta’ oġġetti u teknoloġija msemmija fl-Artikoli 2a(1) u 2b(1)

Parti A

Noti Ġenerali, Akronimi u Abbrevjazzjonijiet, u Definizzjonijiet fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/821 japplikaw għal dan l-Anness, bl-eċċezzjoni tal-“Parti I — Noti Ġenerali, Akronimi u Abbrevjazzjonijiet, u Definizzjonijiet, Noti Ġenerali tal-Anness I, il-punt 2.”.

Id-definizzjonijiet tat-Termini użati fil-Lista Militari Komuni (Common Military List , CML) tal-Unjoni Ewropea (2020/C 85/01) japplikaw għal dan l-Anness.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12 ta’ dan ir-Regolament, oġġetti mhux ikkontrollati li fihom komponent wieħed jew aktar elenkati f’dan l-Anness mhumiex soġġetti għall-kontrolli skont l-Artikoli 2a u 2b ta’ dan ir-Regolament.

Kategorija I - Elettronika

X.A.I.001

Apparati u komponenti elettroniċi.

a.

‘Mikroċirkwiti tal-mikroproċessuri’, ‘mikroċirkwiti tal-mikrokompjuters’, u mikroċirkwiti tal-mikrokontrolluri li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1.

Veloċità tal-prestazzjoni ta’ 5 GigaFLOPS jew aktar u unità loġika aritmetika b’wisa’ ta’ aċċess ta’ 32 bit jew aktar;

2.

Rata tal-frekwenza tal-arloġġ ta’ aktar minn 25 MHz; jew

3.

Aktar minn bus waħda ta’ data jew tal-istruzzjoni jew port wieħed tal-komunikazzjoni serjali li jipprovdu interkonnessjoni esterna diretta bejn ‘mikroċirkwiti tal-mikroproċessur’ paralleli b’rata ta’ trasferiment ta’ 2,5 Mbyte/s;

b.

Ċirkwiti integrati tal-ħżin, kif ġej:

1.

Memorji jinqraw biss, kanċellabbli u programmabbli bl-elettriku (electrically erasable programmable read-only memories, EEPROMs) b’kapaċità ta’ ħżin;

a.

Li jaqbżu s-16-il Mbit kull pakkett għal tipi ta’ memorja flash; jew

b.

Li jaqbżu xi wieħed mil-limiti li ġejjin għat-tipi l-oħra kollha ta’ EEPROM:

1.

Jaqbżu 1 Mbit kull pakkett; jew

2.

Jaqbżu l-256 kbit kull pakkett u ħin massimu ta’ aċċess ta’ inqas minn 80 ns;

2.

Memorji statiċi b’aċċess każwali (static random access memories, SRAMs) b’kapaċità ta’ ħżin li:

a.

Jaqbżu 1 Mbit kull pakkett; jew

b.

Jaqbżu l-256 kbit kull pakkett u ħin massimu ta’ aċċess ta’ inqas minn 25 ns;

c.

Konvertituri minn analoġiku għal diġitali li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1.

Riżoluzzjoni ta’ 8 bit jew aktar, iżda inqas minn 12-il bit, b’rata ta’ output akbar minn 200 Mega Kampjun Kull Sekonda (Mega Samples Per Second, MSPS);

2.

Riżoluzzjoni ta’ 12-il bit b’rata ta’ output akbar minn 105 Mega Kampjuni kull Sekonda (MSPS);

3.

Riżoluzzjoni ta’ aktar minn 12-il bit iżda daqs jew inqas minn 14-il bit b’rata ta’ output akbar minn 10 Mega Kampjuni kull Sekonda (MSPS); jew

4.

Riżoluzzjoni ta’ 14-il bit b’rata ta’ output akbar minn 2,5 Mega Kampjuni kull Sekonda (MSPS);

d.

Apparat loġiku programmabbli fil-post li għandu għadd massimu ta’ input/outputs diġitali b’tarf wieħed bejn 200 u 700;

e.

Proċessuri FFT (Fast Fourier Transform) li għandhom ħin ta’ eżekuzzjoni nominali għal FFT kumplessa ta’ 1 024 punt ta’ inqas minn 1 ms;

f.

Ċirkwiti integrati apposta li l-funzjoni għalihom ma tkunx magħrufa, jew l-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir fejn ikunu se jintużaw iċ-ċirkwiti integrati ma jkunx magħruf mill-manifattur, li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

1.

Aktar minn 144 terminal; jew

2.

Dewmien tal-propagazzjoni bażiku tipiku ta’ inqas minn 0,4 ns;

g.

‘Apparat elettroniku bil-vakwu’ bil-mewġ progressiv, b’mewġ bl-impuls jew kontinwu, kif ġej:

1.

Apparati b’kavità akkoppjati, jew derivattivi tagħhom;

2.

Apparati bbażati fuq l-ispirali, gwidi tal-mewġ mitwija, jew ċirkwiti tal-gwidi tal-mewġ serpentini, jew derivattivi tagħhom, li għandhom kwalunkwe wieħed milli ġej:

a.

‘Wisa’ tal-banda istantanja’ ta’ nofs ottava jew aktar u potenza medja (espressa f’kW) immultiplikata bil-frekwenza (espressa f’GHz) ta’ aktar minn 0,2; jew

b.

‘Wisa’ tal-banda istantanja’ b’inqas minn nofs ottava; u potenza medja (espressa f’kW) immultiplikata bil-frekwenza (espressa f’GHz) ta’ aktar minn 0,4;

h.

Gwidi tal-mewġ flessibbli ddisinjati għall-użu fi frekwenzi li jaqbżu l-40 GHz;

i.

Apparat li juża mewġ akustiku tal-wiċċ u mewġ akustiku li jmiss il-wiċċ (mhux profond), li għandu xi wieħed minn dan li ġej:

1.

Frekwenza portatriċi ta’ aktar minn 1 GHz; jew

2.

Frekwenza portatriċi ta’ 1 GHz jew inqas; kif ukoll

a.

‘Twarrib tal-lobi laterali bi frekwenza’ ta’ aktar minn 55 dB;

b.

Ir-riżultat tal-multiplikazzjoni tal-ħin massimu ta’ dewmien mal-wisa’ tal-banda (ħin f’μs u wisa’ tal-banda f’MHz) ta’ aktar minn 100; jew

c.

Dewmien għad-dispersjoni ta’ aktar minn 10 μs;

Nota Teknika : Għall-fini ta’ X.A.I.001.i l-“iskartar tal-lobi laterali tal-frekwenza” huwa l-valur massimu ta’ skartar speċifikat fil-folja tad-data.

j.

‘Ċelluli’ kif ġej:

1.

‘Ċelloli primarji’ li għandhom “densità ta’ enerġija” ta’ 550 Wh/kg jew inqas f’293 K (20 °C);

2.

‘Ċelloli sekondarji’ li għandhom “densità ta’ enerġija” ta’ 350 Wh/kg jew inqas f’293 K (20 °C);

Nota : X.A.I.001.j. ma jikkontrollax il-batteriji, inklużi l-batteriji b’ċellula waħda.

Noti Tekniċi:

1.

Għall-fini ta’ X.A.I.001.j id-densità tal-enerġija (Wh/kg) hija kkalkulata mill-vultaġġ nominali mmultiplikat bil-kapaċità nominali f’ampere-sigħat (Ah) diviż bil-massa f’kilogrammi. Jekk il-kapaċità nominali ma tkunx iddikjarata, id-densità tal-enerġija tiġi kkalkulata mill-vultaġġ nominali kwadrat imbagħad immultiplikat b’kemm idum l-iskariku f’sigħat diviża bit-tagħbija tal-iskarika f’Ohms u l-massa f’kilogrammi.

2.

Għall-fini ta’ X.A.I.001.j, “ċellula” hija definita bħala apparat elettrokimiku, li għandu elettrodi pożittivi u negattivi, u elettrolit, u huwa sors ta’ enerġija elettrika. Din hija l-element kostitwenti bażiku ta’ batterija.

3.

Għall-fini ta’ X.A.I.001.j.1, “ċellula primarja” hija “ċellula” li mhijiex iddisinjata biex tiġi ċċarġjati minn xi sors ieħor.

4.

Għall-fini ta’ X.A.I.001.j.2, “ċellula sekondarja” hija “ċellula” li hija ddisinjata biex tiġi ċċarġjati minn sors elettriku estern.

k.

Elettrokalamiti ‘superkonduttivi’ jew solenojdi, iddisinjati apposta sabiex jiġu ċċarġjati jew iddisċarġjati kompletament f’anqas minn minuta, u li għandhom dan kollu li ġej:

Nota : X.A.I.001.k ma jikkontrollax elettrokalamiti ‘superkonduttivi’ jew solenojdi ddisinjati għal tagħmir mediku b’Immaġini ta’ Reżonanza Manjetika (Magnetic Resonance Imaging, MRI).

1.

Enerġija massima kkonsenjata matul l-iskariku diviża b’kemm idum l-iskariku ta’ aktar minn 500 kJ fil-minuta;

2.

Dijametru intern tal-koljaturi li jġorru l-kurrent ta’ aktar minn 250 mm; kif ukoll

3.

speċifikati għal induzzjoni manjetika ta’ aktar minn 8 T jew ‘densità totali tal-kurrent’ fil-koljatura ta’ aktar minn 300 A/mm2;

l.

Ċirkwiti jew sistemi għall-ħażna elettromanjetika tal-enerġija, li fihom komponenti manifatturati minn materjali ‘superkonduttivi’ ddisinjati apposta għal tħaddim f’temperaturi taħt it-‘temperatura kritika’ ta’ mill-inqas wieħed mill-kostitwenti ‘superkonduttivi’ tagħhom, li għandhom dan kollu li ġej:

1.

Frekwenzi operattivi reżonanti ta’ aktar minn 1 MHz;

2.

Densità ta’ enerġija maħżuna ta’ 1 MJ/m3 jew aktar; kif ukoll

3.

Ħin ta’ skariku ta’ inqas minn 1 ms;

m.

Tiratroni tal-idroġenu/iżotopi tal-idroġenu b’kostruzzjoni ta’ metall taċ-ċeramika u rata għall-ogħla kurrent ta’ 500 A jew aktar;

n.

Filtri ta’ frekwenza taċ-ċeramika;

o.

Ċelluli solari, assemblaġġi bil-koperturi tal-ħġieġ biċ-ċelluli interkonnessi (cell-interconnect-coverglass, CIC), pannelli solari, u matriċi solari, li huma ‘kwalifikati għall-ispazju” u mhux ikkontrollati minn 3A001.e.4 (1);

p.

Trimmers taċ-ċermit.

X.A.I.002

‘Assemblaġġi elettroniċi”, moduli u tagħmir bi skop ġenerali.

a.

Tagħmir elettroniku għall-ittestjar, minbarra dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

b.

Reġistraturi tad-data b’tejp manjetiku bl-istrumentazzjoni diġitali li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin;

1.

Rata massima ta’ trasferiment ta’ interfaċċa diġitali li taqbeż is-60 Mbit/s u li tuża tekniki ta’ skennjar elikali;

2.

Rata massima ta’ trasferiment ta’ interfaċċa diġitali li taqbeż il-120 Mbit/s u li tuża tekniki ta’ ras fissa; jew

3.

‘Spazju kwalifikat’;

c.

Tagħmir, b’rata massima ta’ trasferiment diġitali tal-interfaċċa ta’ aktar minn 60 Mbit/s, iddisinjat biex jikkonverti rekorder vidjo diġitali bit-tejp manjetiku għall-użu bħala reġistraturi diġitali tad-data tal-istrumentazzjoni;

d.

Oxxilloskopji analogi mhux modulari li għandhom wisa’ tal-banda ta’ 1 GHz jew aktar;

e.

Sistemi modulari analogi ta’ oxxilloskopju li għandhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Mainframe b’wisa’ tal-banda ta’ 1 GHz jew aktar; jew

2.

Moduli plug-in b’wisa’ tal-banda individwali ta’ 4 GHz jew aktar;

f.

Oxxilloskopji tal-kampjunar analogi għall-analiżi ta’ fenomeni rikorrenti b’wisa’ tal-banda effettiva ta’ aktar minn 4 GHz;

g.

Oxxilloskopji diġitali u rekorders tranżitorji, li jużaw tekniki ta’ konverżjoni analogi għal diġitali, li kapaċi jaħżnu tranżjenti billi jieħdu kampjuni sekwenzjali ta’ inputs b’tir wieħed f’intervalli suċċessivi ta’ inqas minn 1 ns (akbar minn 1 Giga Kampjuni fis-sekonda (GSPS)), filwaqt li jiddiġitalizzaw għal riżoluzzjoni ta’ 8 bit jew akbar u jaħżnu 256 kampjun jew aktar.

Nota:

X.A.I.002 jikkontrolla l-komponenti ddisinjati apposta li ġejjin għal oxxilloskopji analogi:

1.

Unitajiet plug-in;

2.

Amplifikaturi esterni;

3.

Preamplifikaturi;

4.

Apparat għat-teħid ta’ kampjuni;

5.

Tubi katodiċi (cathode ray tubes).

X.A.I.003

Tagħmir tal-ipproċessar speċifiku, minbarra dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821, kif ġej:

a.

Varjaturi tal-frekwenza u komponenti ddisinjati apposta, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

b.

Spettrometri tal-massa, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

c.

Il-magni kollha tar-raġġi X bil-flash, jew komponenti ta’ sistemi tal-potenza bl-impulsi ddisinjati għalihom, inklużi ġeneraturi Marx, networks għat-tiswir tal-impulsi ta’ potenza qawwija, kapaċitatur ta’ vultaġġ għoli, u grilli;

d.

Amplifikaturi tal-implusi, minbarra dawk speċifikati fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

e.

Tagħmir elettroniku għall-ġenerazzjoni tad-dewmien fil-ħin jew għall-kejl tal-intervall tal-ħin, kif ġej:

1.

Ġeneraturi diġitali tad-dewmien tal-ħin b’riżoluzzjoni ta’ 50 ns jew inqas fuq intervalli ta’ ħin ta’ 1 μs jew aktar; jew

2.

Meter tal-intervall tal-ħin multikanali (tlieta jew aktar) jew modulari u tagħmir tal-kronometrija b’riżoluzzjoni ta’ 50 ns jew inqas fuq intervalli ta’ ħin ta’ 1 μs jew aktar;

f.

Strumenti analitiċi tal-kromatografija u l-ispettrometrija.

X.B.I.001

Tagħmir għall-manifattura ta’ komponenti jew materjali elettroniċi, kif ġej u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalih:

a.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-manifattura ta’ tubi tal-elettroni, elementi ottiċi u komponenti ddisinjati apposta għalihom ikkontrollati minn 3A001 (2) jew X.A.I.001;

b.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-manifattura ta’ apparat semikonduttur, ċirkwiti integrati u ‘assemblaġġi elettroniċi’, kif ġej, u sistemi li jinkorporaw jew li għandhom il-karatteristiċi ta’ tali tagħmir:

Nota : X.B.I.001.b. jikkontrolla wkoll tagħmir użat jew modifikat għall-użu fil-manifattura ta’ apparat ieħor, bħal apparat tal-immaġni, apparat elettroottiku, apparat b’mewġ akustiku.

1.

Tagħmir għall-ipproċessar ta’ materjali għall-manifattura ta’ apparati u komponenti kif speċifikat fl-intestatura ta’ X.B.I.001.b, kif ġej:

Nota : X.B.I.001 ma jikkontrollax it-tubi kwarzużi tal-fran, liners tal-fran, il-paletti, l-istands (minbarra stands b’qafas iddisinjati apposta), bubblers, kassetti jew griġjoli ddisinjati apposta għat-tagħmir tal-ipproċessar ikkontrollat minn X.B.I.001.b.1.

a.

Tagħmir għall-produzzjoni tas-siliċju polikristallin u materjali kkontrollati bi 3C001 (3);

b.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-purifikazzjoni jew l-ipproċessar ta’ materjali semikondutturi III/V u II/VI rregolati minn 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, jew 3C005 1 għajr għall-pullers tal-kristalli, li għalihom ara X.B.I.001.b.1.c hawn taħt;

c.

Pullers tal-kristall u fran, kif ġej:

Nota : X.B.I.001.b.1.c ma jikkontrollax il-fran ta’ diffużjoni u ta’ ossidazzjoni.

1.

Tagħmir għall-ittemprar jew ir-rikristalizzazzjoni għajr fran b’temperatura kostanti li juża rati għolja ta’ trasferiment ta’ enerġija li jista’ jipproċessa wafers b’rata li taqbeż iż-0,005 m2 kull minuta.

2.

Pullers tal-kristall ‘ikkontrollati bi programm maħżun’ li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Rikarikabbli mingħajr ma jinbidel il-kontenitur tal-griġjol;

b.

Kapaċi li joperaw taħt pressjoni li taqbeż it-2,5 x 105 Pa; jew

c.

Kapaċi jiġbdu kristalli ta’ dijametru ta’ aktar minn 100 mm;

d.

Tagħmir ‘ikkontrollat minn programm maħżun’ għal tkabbir epitassjali li jkollu xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Kapaċi li jipproduċi saff tas-siliċju bi ħxuna uniformi ta’ anqas minn ± 2,5 % fuq distanza ta’ 200 mm jew aktar;

2.

Kapaċi jipproduċi saff ta’ kwalunkwe materjal minbarra siliċju b’uniformità ta’ ħxuna tul il-wafer ta’ ± 3,5 % jew aħjar; jew

3.

Rotazzjoni ta’ wafers individwali waqt l-ipproċessar;

e.

Tagħmir ta’ tkabbir epitassjali b’raġġ molekulari;

f.

Tagħmir ta’ “pulverizzazzjoni katodika” msaħħaħ manjetikament b’serraturi tat-tagħbija integrali ddisinjati apposta li kapaċi jittrasferixxu wafers f’ambjent iżolat b’vakwu;

g.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-impjantazzjoni jonika, diffużjoni ta’ joni mtejba jew fotomsaħħa, li għandu xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Kapaċità ta’ ffurmar ta’ forom;

2.

Enerġija tar-raġġ (vultaġġ ta’ aċċellerazzjoni) ogħla minn 200 keV;

3.

Ottimizzat biex jaħdem b’enerġija mir-raġġ (vultaġġ ta’ aċċellerazzjoni) ta’ inqas minn 10 keV; jew

4.

Kapaċi għal impjantazzjoni ta’ ossiġnu b’enerġija għolja f’“sottostrat” imsaħħan;

h.

Tagħmir “ikkontrollat bi programm maħżun” għat-tneħħija selettiva (inċiżjoni) permezz ta’ metodi xotti aniżotropiċi (pereż., plażma), kif ġej:

1.

“Tipi ta’ lottijiet” li għandhom wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Detezzjoni fil-punt finali, għajr tipi ta’ spettroskopija ta’ emissjoni ottika; jew

b.

Pressjoni operazzjonali (inċiżjoni) tar-reattur ta’ 26,66 Pa jew inqas;

2.

“Tipi tal-wafer singola” li għandhom wieħed minn dawn li ġejjin:

a.

Detezzjoni fil-punt finali, għajr tipi ta’ spettroskopija ta’ emissjoni ottika;

b.

Pressjoni operazzjonali (inċiżjoni) tar-reattur ta’ 26,66 Pa jew inqas; jew

c.

Ġestjoni tal-wafers b’kasett għal kasett u load locks;

Noti:

1.

“Tipi ta’ lottijiet” tirreferi għal magni li mhumiex iddisinjati apposta għall-ipproċessar tal-produzzjoni ta’ wafers singoli. Magni bħal dawn jistgħu jipproċessaw żewġ wafers jew aktar simultanjament b’parametri ta’ proċess komuni, pereż. potenza RF, temperatura, speċijiet ta’ gass etch, rati ta’ fluss.

2.

“Tipi tal-wafer singola” tirreferi għal magni ddisinjati apposta għall-ipproċessar tal-produzzjoni ta’ wafers singoli. Dawn il-magni jistgħu jużaw tekniki awtomatiċi għall-immaniġġar tal-wafers biex jgħabbu wafer waħda fit-tagħmir għall-ipproċessar. Id-definizzjoni tinkludi tagħmir li jista jgħabbi u jipproċessa diversi wafers iżda fejn il-parametri tal-inċiżjoni, pereż. il-potenza RF jew il-punt tat-tmiem, jistgħu jiġu ddeterminati b’mod indipendenti għal kull wafer individwali.

i.

Tagħmir ta’ depożitar kimiku f’fażi ta’ fwar (chemical vapour deposition, CVD), pereż., CVD (PECVD) imtejjeb bil-plażma jew CVD imtejjeb b’fotografija, għall-manifattura ta’ apparat semikonduttur, li għandu waħda minn dawn il-kapaċitajiet li ġejjin, għad-depożizzjoni ta’ ossidi, nitridi, metalli jew polisiliċju:

1.

Tagħmir ta’ depożitar kimiku f’fażi ta’ fwar li jopera taħt l-105 Pa; jew

2.

Tagħmir PECVD li jopera jew taħt is-60 Pa jew li għandu mmaniġġar awtomatiku tal-wafers kassetta għal kassetta u load lock;

Nota : X.B.I.001.b.1.i ma jikkontrollax sistemi ta’ depożitar kimiku f’fażi ta’ fwar (low pressure chemical vapor deposition, LPCVD) bi pressjoni baxxa jew tagħmir reattiv ta’ “pulverizzazzjoni katodika”.

j.

Sistemi ta’ raġġi ta’ elettroni ddisinjati apposta jew modifikati għall-manifattura tal-maskri jew l-ipproċessar ta’ apparat semikonduttur li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Deflessjoni elettrostatika tar-raġġ;

2.

Profil ta’ raġġ iffurmat, mhux Gaussjan;

3.

Rata ta’ konverżjoni minn diġitali għal analoga ta’ aktar minn 3 MHz;

4.

Preċiżjoni tal-konverżjoni minn diġitali għal analog li taqbeż it-12-il bit; jew

5.

Preċiżjoni tal-kontroll tal-feedback tal-pożizzjoni tal-bersall sar-raġġ ta’ 1 μm jew aktar fin;

Nota : X.B.I.001.b.1.j ma jikkontrollax is-sistemi ta’ depożizzjoni għar-raġġi tal-elettroni jew il-mikroskopji bl-elettroni ta’ skop ġenerali.

k.

Tagħmir għall-irfinar tal-wiċċ għall-ipproċessar ta’ wafers semikondutturi kif ġej:

1.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-ipproċessar fuq wara ta’ wafers irqaq minn 100 μm u s-separazzjoni sussegwenti tagħhom; jew

2.

Tagħmir iddisinjat apposta biex tinkiseb il-ħruxija tal-wiċċ attiv ta’ wafer ipproċessata b’valur ta’ żewġ sigma ta’ 2 μm jew inqas, skont il-qari tal-indikatur totali (total indicator reading, TIR);

Nota : X.B.I.001.b.1.k ma jikkontrollax tagħmir ta’ rrumblar u illustrar fuq naħa waħda għall-irfinar tal-wiċċ tal-wafers.

l.

Tagħmir ta’ interkonnessjoni li jinkludi kmamar b’vakwu singoli jew multipli komuni ddisinjat apposta li jippermetti l-integrazzjoni ta’ kwalunkwe tagħmir ikkontrollat minn X.B.I.001 f’sistema sħiħa;

m.

Tagħmir “ikkontrollat minn programm maħżun” li juża ‘lasers’ għat-tiswija jew it-tirqim ta’ ‘ċirkwiti integrati monolitiċi’ b’waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Preċiżjoni tal-pożizzjonament ta’ inqas minn ± 1 μm; jew

2.

Daqs tat-tikka (wisa tal-qalba) inqas minn 3 μm.

Nota Teknika : Għall-fini ta’ X.B.I.001.b.1, “il-pulverizzazzjoni katodika” hija proċess ta’ kisi fejn joni ċċarġjati pożittivament jiġu aċċellerati b’kamp elettriku lejn il-wiċċ ta’ bersall (materjal tal-kisi). L-enerġija kinetika tal-joni tal-impatt hija biżżejjed biex tikkawża li l-atomi tal-wiċċ fil-mira jiġu rilaxxati u ddepożitati fuq is-sottostrat. ( Nota : Il-pulverizzazzjoni katodika bit-trijodu, il-manjetron jew bi frekwenza tar-radju sabiex tiżdied l-adeżjoni tal-kisja u r-rata ta’ depożizzjoni huma modifiki ordinarji tal-proċess).

2.

Maskri, sottostrati tal-maskri, tagħmir li jagħmel il-maskri u tagħmir għat-trasferiment tal-immaġini għall-manifattura ta’ apparati u komponenti kif speċifikat fl-intestatura ta’ X.B.I.001, kif ġej:

Nota : It-terminu maskri jirreferi għal dawk użati fil-litografija b’raġġ ta’ elettroni, fil-litografija bir-raġġi X, u fil-litografija ultravjola, kif ukoll fil-fotolitografija ultravjola u viżibbli tas-soltu.

a.

Maskri lesti, retikoli u disinji għalihom, minbarra:

1.

Maskri jew retikoli lesti għall-produzzjoni ta’ ċirkwiti integrati mhux ikkontrollati minn 3A001 (4); jew

2.

Maskri jew retikoli, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

L-għamla tagħhom tkun ibbażata fuq ġeometriji ta’ 2,5 μm jew aktar; kif ukoll

b.

L-għamla ma tinkludix karatteristiċi speċjali li jbiddlu l-użu maħsub permezz ta’ tagħmir tal-produzzjoni jew ‘software’;

b.

Sottostrati tal-maskri kif ġej:

1.

‘Sottostrati’ (pereż. ħġieġ, kwartz, żafir) miksija bil-wiċċ iebes (pereż. kromju, siliċju, molibdenu) għall-preparazzjoni ta’ maskri b’dimensjonijiet li jaqbżu l-125 mm x 125 mm; jew

2.

Sottostrati ddisinjati apposta għal maskri tar-raġġi-X;

c.

Tagħmir, għajr kompjuters għal użu ġenerali, iddisinjat apposta għat-tfassil megħjun mill-kompjuter (computer aided design - CAD) ta’ apparat semikonduttur jew ċirkwiti integrati;

d.

Tagħmir jew magni, kif ġej, għall-fabbrikazzjoni ta’ maskri jew retikoli:

1.

Kameras fotoottiċi li jaħdmu b’repetizzjoni f’sekwenza li kapaċi jipproduċu matriċijiet akbar minn 100 mm x 100 mm, jew kapaċi jipproduċu espożizzjoni waħda akbar minn 6 mm x 6 mm fil-pjan tal-immaġni (jiġifieri, fokali), jew kapaċi jipproduċu wisa’ tal-linja ta’ inqas minn 2,5 μm fil-fotoreżistenza fuq is-‘sottostrat’;

2.

Tagħmir ta’ fabbrikazzjoni ta’ maskri jew ta’ retikoli li jużaw litografija b’raġġ ta’ jone jew ‘laser’ li kapaċi tipproduċi wisa’ tal-linja ta’ inqas minn 2,5 μm; jew

3.

Tagħmir jew holders għall-alterazzjoni ta’ maskri jew retikoli jew iż-żieda ta’ pellikoli biex jitneħħew id-difetti;

Nota : X.B.I.001.b.2.d.1 u b.2.d.2 ma jikkontrollawx tagħmir ta’ fabbrikazzjoni ta’ maskri bl-użu ta’ metodi fotoottiċi li jew kien kummerċjalment disponibbli qabel l-1 ta’ Jannar 1980, jew għandu prestazzjoni mhux aħjar minn tagħmir bħal dan.

e.

Tagħmir “ikkontrollat minn programm maħżun” għall-ispezzjoni ta’ maskri, retikoli jew pellikoli bi:

1.

Riżoluzzjoni ta’ 0,25 μm jew aktar fina; kif ukoll

2.

Preċiżjoni ta’ 0,75 μm jew aktar fin fuq distanza f’koordinat wieħed jew tnejn ta’ 63,5 mm jew aktar;

Nota : X.B.I.001.b.2.e ma jikkontrollax mikroskopji bl-elettroni tal-iskennjar ta’ skop ġenerali minbarra meta ddisinjati apposta u strumentati għall-ispezzjoni awtomatika tad-disinn.

f.

Tagħmir ta’ allinjament u ta’ esponiment għall-produzzjoni tal-wafers bl-użu ta’ metodi fotoottiċi jew bir-raġġi X, pereż. tagħmir litografiku, inkluż kemm tagħmir għat-trasferiment tal-immaġni għall-proġettazzjoni kif ukoll tagħmir li jaħdem b’repetizzjoni f’sekwenza (sekwenza diretta fuq il-wafer) jew ta’ skennjar (skener), li kapaċi jwettaq kwalunkwe waħda mill-funzjonijiet li ġejjin:

Nota : X.B.I.001.b.2.f ma jikkontrollax it-tagħmir ta’ allinjament u ta’ esponiment għall-kuntatt u għall-prossimità fotoottiċi jew it-tagħmir għat-trasferiment tal-immaġni tal-kuntatt.

1.

Produzzjoni ta’ daqs ta’ disinn ta’ inqas minn 2,5 μm;

2.

Allinjament bi preċiżjoni aktar fina minn ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

Kisja bejn magna u oħra mhux akbar ± 0,3 μm; jew

4.

Tul ta’ mewġ tas-sors tad-dawl iqsar minn 400 nm;

g.

Tagħmir ta’ raġġ ta’ elettroni, raġġ joniku jew raġġi-X għat-trasferiment ta’ immaġni ta’ proġettazzjoni li kapaċi jipproduċi disinji ta’ inqas minn 2,5 μm;

Nota : Għal sistemi ffukati b’raġġi diflettivi (sistemi ta’ kitba diretta), ara X.B.I.001.b.1.j.

h.

Tagħmir li juża ‘lasers’ għal kitba diretta fuq wafers li kapaċi jipproduċu disinji ta’ inqas minn 2,5 μm.

3.

Tagħmir għall-assemblaġġ ta’ ċirkwiti integrati, kif ġej:

a.

Die bonders “ikkontrollati bi programm maħżun” li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

Iddisinjati apposta għal ‘ċirkwiti integrati ibridi’;

2.

Ċaqlieq X-Y tal-istadju tal-ippożizzjonar li jaqbeż is-37,5 x 37,5 mm; kif ukoll

3.

Preċiżjoni tat-tqegħid fil-pjan X-Y ta’ finezza akbar minn ± 10 μm;

b.

Tagħmir “ikkontrollat minn programm maħżun” għall-produzzjoni ta’ rabtiet multipli f’operazzjoni waħda (pereż. bonders taċ-ċomb tar-raġġi, chip carrier bonders, tape bonders);

c.

Siġillaturi semiawtomatiċi jew awtomatiċi tal-kappa sħuna, li fihom il-kappa tissaħħan lokalment għal temperatura ogħla mill-korp tal-pakkett, iddisinjati apposta għall-pakketti ta’ mikroċirkwit taċ-ċeramika kkontrollati minn 3A001 (5) u li għandhom fluss daqs jew aktar minn pakkett wieħed fil-minuta.

Nota : X.B.I.001.b.3 ma jikkontrollax l-ispot welders tat-tip ta’ reżistenza għal skopijiet ġenerali.

4.

Filters għal kmamar nodfa li jistgħu jipprovdu ambjent ta’ arja b’10 partikoli jew anqas ta’ dijametru ta’ 0,3 μm jew iżgħar kull 0,02832 m3 u materjali tal-filter għalihom.

Nota Teknika : Għall-fini ta’ X.B.I.001, “ikkontrollat minn programm maħżun” huwa kontroll li juża struzzjonijiet maħżuna f’maħżen elettroniku li proċessur jista’ jeżegwixxi sabiex jidderieġi t-twettiq ta’ funzjonijiet predeterminati. It-tagħmir jista’ jkun “ikkontrollat minn programm maħżun” kemm jekk il-maħżen elettroniku jkun intern kif ukoll jekk ikun estern għat-tagħmir.

X.B.I.002

Tagħmir għall-ispezzjoni jew għall-ittestjar ta’ komponenti u materjali elettroniċi, u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalih.

a.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-ispezzjoni jew l-ittestjar ta’ tubi ta’ elettroni, elementi ottiċi u komponenti ddisinjati apposta għalihom ikkontrollati minn 3A001 (6) jew X.A.I.001;

b.

Tagħmir iddisinjat apposta għall-ispezzjoni jew l-ittestjar ta’ apparat semikonduttur, ċirkwiti integrati u ‘assemblaġġi elettroniċi’, kif ġej, u sistemi li jinkorporaw jew li għandhom il-karatteristiċi ta’ tali tagħmir:

Nota : X.B.I.002.b jikkontrolla wkoll tagħmir użat jew modifikat għall-użu fl-ispezzjoni jew l-ittestjar ta’ apparat ieħor, bħal apparat tal-immaġni, apparat elettroottiku, apparat b’mewġ akustiku.

1.

Tagħmir ta’ spezzjoni “kkontrollat minn programm maħżun” għall-individwazzjoni awtomatika ta’ difetti, żbalji jew kontaminanti ta’ dijametru ta’ 0,6 μm jew inqas f’wafers ipproċessati jew fuqhom, sottostrati, minbarra bordijiet ta’ ċirkwiti jew ċipep stampati, bl-użu ta’ tekniki ottiċi ta’ akkwist tal-immaġni għat-tqabbil tad-disinn;

Nota : X.B.I.002.b.1 ma jikkontrollax mikroskopji bl-elettroni tal-iskennjar ta’ skop ġenerali minbarra meta ddisinjati apposta u strumentati għall-ispezzjoni awtomatika tad-disinn.

2.

Tagħmir ta’ kejl u analiżi ddisinjat apposta “kkontrollat minn programm maħżun”, kif ġej:

a.

Iddisinjati apposta għall-kejl tal-kontenut tal-ossiġenu jew il-karbonju f’materjali semikondutturi;

b.

Tagħmir għall-kejl tal-wisa’ tal-linja b’riżoluzzjoni ta’ 1 μm jew aktar fina;

c.

Strumenti ddisinjati apposta għall-kejl tal-iċċattjar li kapaċi jkejlu devjazzjonijiet miċ-ċatt ta’ 10 μm jew inqas b’riżoluzzjoni ta’ 1 μm jew aktar fina.

3.

Tagħmir għall-ittestjar tal-wafers “ikkontrollat minn programm maħżun” li għandu xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Preċiżjoni tal-pożizzjonament aktar fina minn 3,5 μm;

b.

Jista’ jittestja tagħmir li jkollu aktar minn 68 terminal; jew

c.

Jista’ jittestja bi frekwenza ta’ aktar minn 1 GHz;

4.

Tagħmir ta’ ttestjar kif ġej:

a.

Tagħmir “ikkontrollat minn programm maħżun” iddisinjat apposta għall-ittestjar ta’ apparat semikonduttur diskret u dadi mhux inkapsulati, li kapaċi jittestja fi frekwenzi ta’ aktar minn 18-il GHz;

Nota Teknika : Apparati semikondutturi diskreti jinkludu fotoċelloli u ċelloli solari.

b.

Tagħmir “ikkontrollat bi programm maħżun” iddisinjat apposta għall-ittestjar ta’ ċirkwiti integrati u ‘assemblaġġi elettroniċi’ tagħhom, li kapaċi jwettqu testijiet funzjonali:

1.

B’“rata tad-disinn” ta’ aktar minn 20 MHz; jew

2.

B’“rata tad-diżinn” ta’ aktar minn 10 MHz iżda mhux aktar minn 20 MHz u kapaċi jittestja pakketti ta’ aktar minn 68 terminal.

Noti : X.B.I.002.b.4.b. ma jikkontrollax tagħmir ta’ kontroll iddisinnjat b’mod speċjali għall-ittestjar:

1.

Memorji;

2.

Assemblaġġi jew klassi ta’ ‘assemblaġġi elettroniċi’ għal applikazzjonijiet fid-dar u għad-divertiment; kif ukoll

3.

Komponenti elettroniċi, ‘assemblaġġi elettroniċi’ u ċirkwiti integrati mhux ikkontrollati minn 3A001 (7) jew X.A.I.001 sakemm dan it-tagħmir tal-ittestjar ma jinkorporax faċilitajiet tal-kompjuter bi ‘programmabbiltà aċċessibbli għall-utent’.

Nota Teknika : Għall-finijiet ta’ X.B.I.002.b.4.b, “rata tad-diżinn” hija definita bħala l-frekwenza massima tal-operazzjoni diġitali ta’ apparat li jittestja. Għalhekk huwa ekwivalenti għall-ogħla rata ta’ data li apparat li jittestja jista’ jipprovdi f’modalità mhux multiplessa. Tissejjaħ ukoll msemmija bħala veloċità tal-ittestjar, frekwenza massima diġitali jew veloċità massima diġitali.

c.

Tagħmir iddisinjat apposta għad-determinazzjoni tal-prestazzjoni ta’ matriċijiet fuq pjan fokali f’tul ta’ mewġ ta’ aktar minn 200 nm, li juża kejl “ikkontrollat minn programm maħżun” jew evalwazzjoni megħjuna mill-kompjuter u li għandu xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1.

L-użu ta’ dijametri ta’ tikek ħfief ta’ inqas minn 0,12 mm;

2.

Iddisinjati sabiex ikejlu l-parametri tal-prestazzjoni fotosensittivi u sabiex jevalwaw ir-rispons tal-frekwenza, il-funzjoni tat-trasferiment tal-modulazzjoni, l-uniformità tar-responsività jew il-ħoss; jew

3.

Iddisinjati għall-evalwazzjoni ta’ arranġamenti li kapaċi joħolqu immaġnijiet b’aktar minn 32 x 32 elementi ta’ linja;

5.

Sistemi ta’ ttestjar ta’ raġġ ta’ elettroni ddisinjati għal tħaddim fi 3 keV jew inqas, jew sistemi ta’ raġġ ta’ ‘laser’, għal probing nonkuntattiv ta’ apparati semikondutturi motorizzati li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a.

Kapaċità stroboskopika bi travu blanking jew b’tefgħa tad-ditekter;

b.

Spettrometru tal-elettroni għall-kejl tal-vultaġġ b’riżoluzzjoni ta’ inqas minn 0,5 V; jew

c.

Tagħmir tat-testijiet elettriċi għall-analiżi tal-prestazzjoni ta’ ċirkwiti integrati;

Nota : X.B.I.002.b.5 ma jikkontrollax mikroskopji bl-elettroni tal-iskennjar, minbarra meta ddisinjati apposta u mgħammra għall-kontroll mingħajr kuntatt ta’ apparat semikonduttur enerġizzat.

6.

Sistemi ta’ raġġi joniċi ffukati multifunzjonali “kkontrollati minn programm maħżun” iddisinjati apposta għall-manifattura, it-tiswija, l-analiżi fiżika tat-tqassim u l-ittestjar ta’ maskri jew apparat semikonduttur u li għandhom waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Preċiżjoni tal-kontroll tal-feedback tal-pożizzjoni tal-bersall sar-raġġ ta’ 1 μm jew aktar fin; jew

b.

Preċiżjoni tal-konverżjoni minn diġitali għal analog li taqbeż it-12-il bit;

7.

Sistemi ta’ kejl ta’ partiċelli li jużaw ‘lasers’ iddisinjati għall-kejl tad-daqs u l-konċentrazzjoni ta’ partiċelli fl-arja li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a.

Kapaċi li jkejlu partikoli ta’ daqs ta’ 0,2 μm jew iżgħar b’rata ta’ fluss ta’ 0,02832 m3 kull minuta jew aktar; kif ukoll

b.

Kapaċi jikkaratterizzaw arja nadifa ta’ Klassi 10 jew aħjar.

Nota Teknika : Għall-fini ta’ X.B.I.002, “programm maħżun ikkontrollat” huwa kontroll li juża struzzjonijiet maħżuna f’maħżen elettroniku li proċessur jista’ jeżegwixxi sabiex jidderieġi t-twettiq ta’ funzjonijiet predeterminati. It-tagħmir jista’ jkun “ikkontrollat minn programm maħżun” kemm jekk il-maħżen elettroniku jkun intern kif ukoll jekk ikun estern għat-tagħmir.

X.B.I.003

Tagħmir għall-manifattura ta’ bords ta’ ċirkwit stampat (PCB) u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalih, kif ġej:

a.

Tagħmir għall-ipproċessar tal-films;

b.

Tagħmir għall-applikazzjoni ta’ kisja reżistenti għall-issaldjar;

c.

Tagħmir tal-plotter tar-ritratti;

d.

Tagħmir għall-kisi tal-ipplejtjar jew tal-elettroplejtjar;

e.

Kmamar u preses tal-vakwu;

f.

Laminaturi bir-rombli;

g.

Tagħmir ta’ allinjament; jew

h.

Tagħmir tal-inċiżjoni.

X.B.I.004

Tagħmir ta’ spezzjoni ottika awtomatizzata għall-ittestjar ta’ bords ta’ ċirkwit stampat (PCBs), ibbażati fuq sensuri ottiċi jew elettriċi, u li kapaċi jindividwaw kwalunkwe wieħed mid-difetti fil-kwalità li ġejjin:

a.

L-ispazjar, l-erja, il-volum jew l-għoli;

b.

Bill boarding;

c.

Komponenti (preżenza, assenza, qlib, spostament, polarità, jew koeffiċjent ta’ assimetrija);

d.

Saldatura (pontijiet, ġonot insuffiċjenti tas-saldatura);

e.

Leads (pejst insuffiċjenti, lifting);

f.

Tombstoning; jew

g.

Elettriku (xorts, ftuħ, reżistenza, kapaċitanza, enerġija, prestazzjoni tal-grilja).

X.C.I.001

Materjali fotosensittivi pożittivi ddiżinjati għal-litografija tas-semikondutturi aġġustati apposta (ottimizzati) għall-użu f’tul ta’ mewġ ta’ bejn 370 u 193 nm.

X.C.I.002

Kimiċi u materjali tat-tip użati fil-produzzjoni tal-bords ta’ ċirkwit stampat (PCBs), kif ġej:

a.

Sottostrati komposti tal-PCB magħmulin mill-fibra tal-ħġieġ jew mill-qoton (pereż. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10, eċċ.);

b.

Sottostrati ta’ PCB b’diversi saffi, li fihom mill-inqas saff wieħed ta’ xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1.

L-aluminju;

2.

Politetrafluworoetilen (PTFE); jew

3.

Materjali taċ-ċeramika (pereż. alumina, ossidu tat-titanju, eċċ.);

c.

Sustanzi kimiċi ta’ inċiżjoni;

1.

Klorur tal-ħadid (7705-08-0);

2.

Klorur kupriku (7447-39-4);

3.

Persulfat tal-ammonju (7727-54-0);

4.

Persulfat tas-sodju (7775-27-1); jew

5.

Preparazzjonijiet kimiċi mfasslin apposta għall-inċiżjoni u li fihom xi waħda mill-kimiċi inklużi f’X.C.I.002.c.1 sa X.C.I.002.c.4.

Nota : X.C.I.002.c ma tikkontrollax ‘taħlitiet kimiċi’ li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati X.C.I.002.c. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % tal-piż tat-taħlita.

d.

Fojl tar-ram b’purità minima ta’ 95 % u bi ħxuna ta’ inqas minn 100 μm;

e.

Sustanzi polimeriċi u films tagħhom ta’ ħxuna inqas minn 0,5 mm, kif ġej:

1.

Polimidi aromatiċi;

2.

Parileni;

3.

Benżoċiklobuteni (BCBs); jew

4.

Polibenżossażoli.

X.D.I.001

‘Software’ ddisinjat apposta għall-‘iżvilupp’, il-‘produzzjoni’ jew l-‘użu’ ta’ apparat elettroniku, jew komponenti kkontrollati minn X.A.I.001, tagħmir elettroniku bi skop ġenerali kkontrollat minn X.A.I.002, jew tagħmir tal-manifattura u tal-ittestjar ikkontrollat minn X.B.I.001 u X.B.I.002; jew ‘software’ ddisinjat apposta għall-‘użu’ ta’ apparat ikkontrollat minn 3B001.g u 3B001.h (8).

X.D.I.002

‘Software’ ddisinjat apposta għall-ittestjar, l-‘iżvilupp’ jew il-‘produzzjoni’ tal-bords ta’ ċirkwiti stampati (PCBs).

X.E.I.001

‘Teknoloġija’ għall-‘iżvilupp’, il-‘produzzjoni’ jew l-‘użu’ ta’ apparat elettroniku, jew komponenti kkontrollati minn X.A.I.001, tagħmir elettroniku bi skop ġenerali kkontrollat minn X.A.I.002, jew tagħmir tal-manifattura u tal-ittestjar ikkontrollat minn X.B.I.001 jew X.B.I.002, jew materjali kkontrollati minn X.C.I.001.

X.E.I.002

It-‘Teknoloġija’ għall-‘iżvilupp’, il-‘produzzjoni’ jew l-‘użu’ ta’ bords ta’ ċirkwiti stampati (PCBs).

Kategorija II – Kompjuters

Nota: Il-Kategorija II ma tikkontrollax oġġetti għall-użu personali tal-persuni fiżiċi.

X.A.II.001

Kompjuters, ‘assemblaġġi elettroniċi’ u tagħmir relatat, mhux ikkontrollati minn 4A001 jew 4A003 (9), u komponenti ddisinjati apposta għalihom.

Nota : L-istatus ta’ kontroll tal-‘kompjuters diġitali’ u t-tagħmir relatat deskritt f’X.A.II.001 huwa ddeterminat mill-istatus ta’ kontroll ta’ tagħmir jew sistemi oħra sakemm:

a.

Il-‘kompjuters diġitali’ jew tagħmir relatat huma essenzjali għat-tħaddim tat-tagħmir jew is-sistemi l-oħrajn;

b.

Il-‘kompjuters diġitali’ jew tagħmir relatat mhumiex ‘element prinċipali’ tat-tagħmir jew is-sistemi l-oħrajn; kif ukoll

N.B.1

: L-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir ta’ ‘proċessar tas-sinjali’ jew għat-‘titjib tal-immaġni’ ddisinjat apposta għal tagħmir ieħor b’funzjonijiet limitati għal dawk meħtieġa għat-tagħmir l-ieħor huwa determinat mill-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir l-ieħor anki jekk jaqbeż il-kriterju tal-‘element prinċipali’.

N.B.2

: Għall-istatus ta’ kontroll ta’ ‘kompjuters diġitali’ jew tagħmir relatat għal tagħmir tat-telekomunikazzjonijiet, ara l-Kategorija 5, Parti 1 (Telekomunikazzjonijiet) (10) .

c.

It-‘teknoloġija’ għall-‘kompjuters diġitali’ u t-tagħmir relatat hija determinata minn 4E 1 .

a.

Kompjuters elettroniċi u tagħmir relatat, u ‘assemblaġġi elettroniċi’ u komponenti ddisinjati apposta għalihom, klassifikati biex jitħaddmu f’temperatura ambjentali ogħla minn 343 K (70 °C);

b.

‘Kompjuters diġitali’, inkluż tagħmir ta’ ‘proċessar tas-sinjali’ jew ‘titjib tal-immaġni’, li għandhom ‘L-ogħla Rendiment Aġġustat’ (‘APP’) ta’ 0,0128 TeraFLOPS Ponderati (WT) jew aktar;

c.

‘Assemblaġġi elettroniċi’ li huma ddisinjati apposta jew modifikati sabiex itejbu l-prestazzjoni permezz tal-aggregazzjoni ta’ proċessuri, kif ġej:

1.

Iddisinjati sabiex ikunu kapaċi jaggregaw f’konfigurazzjonijiet ta’ 16-il proċessur jew aktar;

2.

Mhux użat;

Nota 1: X.A.II.001.c japplika biss għal ‘assemblaġġi elettroniċi’ u interkonnessjonijiet programmabbli b’‘APP’ li ma jaqbżux il-limiti f’X.A.II.001.b, meta mibgħuta bħala ‘assemblaġġi elettroniċi’ mhux integrati. Ma japplikax għal ‘assemblaġġi elettroniċi’ limitati min-natura tad-disinn tagħhom għall-użu bħala tagħmir relatat ikkontrollat minn X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c ma jikkontrolla l-ebda ‘assemblaġġ elettroniku’ ddisinjat apposta għal prodott jew familja ta’ prodotti li l-konfigurazzjoni massima tagħhom ma taqbiżx il-limiti ta’ X.A.II.001.b.

d.

Mhux użat;

e.

Mhux użat;

f.

Tagħmir għall-‘ipproċessar tas-sinjali’ jew it-‘titjib tal-immaġni’ li għandhom ‘L-ogħla Rendiment Aġġustat’ (APP) ta’ 0,0128 TeraFLOPS Ponderati (WT) jew aktar;

g.

Mhux użat;

h.

Mhux użat;

i.

Tagħmir li fih “tagħmir terminali ta’ interfaċċa” li jaqbeż il-limiti f’X.A.III.101;

Nota Teknika : Għall-fini ta’ X.A.II.001.i, “tagħmir terminali tal-interfaċċa” tfisser tagħmir li fih l-informazzjoni tidħol jew toħroġ mis-sistema tat-telekomunikazzjoni, pereż. telefown, apparat tad-data, kompjuter, eċċ.

j.

Tagħmir iddisinjat apposta sabiex jipprovdi interkonnessjoni esterna ta’ ‘kompjuters diġitali’ jew tagħmir assoċjat li jippermetti komunikazzjonijiet b’rati ta’ data li jaqbżu t-80 Mbyte/s.

Nota : X.A.II.001.j. ma jikkontrollax tagħmir għal interkonnessjoni interna (pereżempju, pannelli ta’ wara, buses), tagħmir għal interkonnessjoni passiva, ‘kontrolluri tal-aċċess għan-network’ jew “kontrolluri ta’ kanali ta’ komunikazzjoni”.

Nota Teknika : Għall-finijiet ta’ X.A.II.001.j il-“kontrolluri tal-kanal ta’ komunikazzjoni” huma l-interfaċċa fiżika li tikkontrolla l-fluss tal-informazzjoni diġitali sinkronika jew asinkronika. Huwa assemblaġġ li jista’ jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir ta’ telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

k.

‘Kompjuters ibridi’ u ‘assemblaġġi elettroniċi’ u komponenti ddisinjati apposta għalihom li fihom konvertituri analogi-diġitali li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

32 kanal jew iktar; kif ukoll

2.

Riżoluzzjoni ta’ 14-il bit (plus sign bit) jew iktar b’rata ta’ konverżjoni ta’ 200 000 Hz jew iktar.

X.D.II.001

‘Programm’ ta’ prova u ‘software’ ta’ validazzjoni , ‘software’ li jippermetti l-ġenerazzjoni awtomatika ta’ ‘kodiċijiet tas-sors’, u ‘software’ tas-sistema operattiva li huma ddisinjati apposta għal tagħmir ta’ ‘pproċessar f’ħin reali’.

a.

‘Programm’ ta’ prova u ‘software’ ta’ validazzjoni li jużaw tekniki matematiċi u analitiċi u ddisinjat jew modifikat għal ‘programmi’ b’aktar minn 500 000 struzzjoni tal-‘kodiċi tas-sors’;

b.

‘Software’ li jippermetti l-ġenerazzjoni awtomatika ta’ ‘kodiċijiet tas-sors’ minn data miksuba online minn sensuri esterni deskritti fir-Regolament (UE) 2021/821; jew

c.

‘Software’ tas-sistema operattiva ddisinjat apposta għal tagħmir ta’ ‘pproċessar f’ħin reali’ li jiggarantixxi “ħin ta’ latenza ta’ interruzzjoni globali” ta’ inqas minn 20 μs.

Nota Teknika : Għall-finijiet ta’ X.D.II.001, “Ħin ta’ latenza għall-interruzzjonijiet globali” huwa l-ħin meħud mis-sistema tal-kompjuter biex tirrikonoxxi interruzzjoni minħabba s-sitwazzjoni, tħaddem l-interruzzjoni u twettaq bidla tal-kuntest għal kompitu alternattiv residenti fil-memorja waqt li tistenna fl-interruzzjoni.

X.D.II.002

‘Software’ ħlief dak ikkontrollat f’4D001 (11) iddisinjat apposta jew modifikat għall-‘iżvilupp’, ‘il-produzzjoni’ jew l-‘użu’ ta’ tagħmir ikkontrollat minn 4A101 1 .

X.E.II.001

‘Teknoloġija’ għall-‘iżvilupp’, il-‘produzzjoni’ jew l-‘użu’ ta’ tagħmir ikkontrollat minn X.A.II.001, jew ‘software’ kkontrollat minn X.D.II.001 jew X.D.II.002.

X.E.II.002

‘Teknoloġija’ għall-‘iżvilupp’ jew il-‘produzzjoni’ ta’ tagħmir iddisinjat għall-“ipproċessar ta’ flussi multipli ta’ data”.

Nota Teknika : Għall-finijiet ta’ X.E.II.002, “l-ipproċessar ta’ multiflussi tad-data” huwa mikroprogramm jew it-teknika tal-arkitettura tat-tagħmir li tippermetti l-ipproċessar simultanju ta’ żewġ sekwenzi tad-data jew iktar taħt il-kontroll ta’ wieħed mis-sekwenzi tal-istruzzjonijiet jew iktar b’dawn il-mezzi:

1.

Arkitetturi b’Data Multipla b’Istruzzjoni Waħda (Single Instruction Multiple Data, SIMD) bħalma huma l-proċessuri vetturi jew bil-matriċi;

2.

Arkitetturi Multipli b’Data Multipla b’Istruzzjoni Waħda (Multiple Single Instruction Multiple Data, MSIMD);

3.

Arkitetturi b’Data Multipla b’Istruzzjonijiet Multipli (Multiple Instruction Multiple Data, MIMD), li jinkludu dawk li huma akkopjati, akkopjati mill-qrib jew akkopjati b’mod mhux fiss; jew

4.

Arranġamenti strutturati tal-elementi tal-ipproċessar li jinkludu l-arranġamenti sistoliċi.

Kategorija III Parti 1 – Telekomunikazzjonijiet

Nota : Nota: Il-Kategorija III. Parti 1 ma tikkontrollax l-oġġetti għall-użu personali tal-persuni fiżiċi.

X.A.III.101

Tagħmir tat-telekomunikazzjoni.

a.

Kwalunkwe tip ta’ tagħmir tat-telekomunikazzjoni, mhux ikkontrollat minn 5A001.a (12) iddisinjat speċikament biex jaħdem barra mill-firxa ta’ temperaturi minn 219 K (-54 °C) sa 397 K (124 °C).

b.

Tagħmir u sistemi għat-trażmissjoni tat-telekomunikazzjoni, u komponenti u aċċessorji ddisinjati b’mod speċjali għalihom, li jkollhom kwalunkwe mill-karatteristiċi, funzjonijiet jew kwalitajiet li ġejjin:

Nota : Tagħmir ta’ trażmissjoni tat-telekomunikazzjoni.

a.

Ikkategorizzati kif ġej, jew b’dawn il-kombinazzjonijiet:

1.

Tagħmir tar-radju (pereż. trażmettituri, riċevituri u riċetrażmettituri);

2.

Tagħmir terminali tal-linja;

3.

Tagħmir ta’ amplifikazzjoni intermedja;

4.

Tagħmir ripetitur

5.

Tagħmir ta’ riġenerazzjoni;

6.

Kodifikaturi tat-traduzzjoni (tat-transkowdjar);

7.

Tagħmir multiplex (inkluż il-mutiplex statistiku);

8.

Modulaturi/demodulaturi (modems);

9.

Tagħmir Transmultiplex (ara CCITT Rec. G701);

10.

Tagħmir ta’ interkonnessjoni diġitali “ikkontrollat minn programm maħżun”;

11.

“Gateways” u pontijiet;

12.

“Unitajiet ta’ aċċess għall-media”; kif ukoll

b.

Iddisinjati għall-użu f’komunikazzjoni b’kanal wieħed jew b’diversi kanali permezz ta’ xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

1.

Wajer (linja);

2.

Cable koassjali;

3.

Cable tal-fibra ottika;

4.

Radjazzjoni elettromanjetika; jew

5.

Propagazzjoni ta’ mewġ akustiku taħt wiċċ l-ilma.

1.

L-użu ta’ tekniki diġitali, inkluż l-ipproċessar diġitali ta’ sinjali analogi, u ddisinjati biex joperaw b’“rata ta’ trasferiment diġitali” fl-ogħla livell multiplex li jaqbeż il-45 Mbit/s jew ir-“rata ta’ trasferiment diġitali totali” li taqbeż id-90 Mbit/s;

Nota : X.A.III.101.b.1 ma jikkontrollax tagħmir iddisinjat apposta sabiex jiġi integrat u operat fi kwalunkwe sistema satellitari għall-użu ċivili.

2.

Modems li jużaw il-“wisa’ tal-banda ta’ kanal vokali wieħed” b’“rata ta’ sinjalar tad-data” ta’ aktar minn 9 600 bit fis-sekonda;

3.

Li jkunu tagħmir ta’ interkonnessjoni diġitali “ikkontrollat minn programm maħżun” b’“rata ta’ trasferiment diġitali” ta’ aktar minn 8,5 Mbit/s għal kull port.

4.

Li jkun tagħmir li fih xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a.

‘Kontrolluri tal-aċċess għan-network’ u l-mezz komuni relatat tagħhom li għandhom “rata ta’ trasferiment diġitali” ta’ aktar minn 33 Mbit/s; jew

b.

“Kontrolluri tal-kanali ta’ komunikazzjoni” b’output diġitali li jkollu “rata ta’ sinjalar tad-data” ta’ aktar minn 64 000 bit/s għal kull kanal;

Nota : Meta xi tagħmir mhux ikkontrollat ikun fih ‘kontrollur tal-aċċess għan-network’, dan ma jista’ jkollu l-ebda tip ta’ interfaċċa tat-telekomunikazzjoni, ħlief dawk deskritti f’X.A.III.101.b.4, iżda mhux ikkontrollati minnu.

5.

Li jużaw ‘laser’ u li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

a.

Tul ta’ mewġa tat-trażmissjoni li taqbeż l-1 000 nm; jew

b.

Juża metodi analogi u għandu wisa’ tal-banda ogħla minn 45 MHz;

c.

Juża metodi ta’ trażmissjoni ottika koerenti jew individwazzjoni ottika koerenti (imsejħin ukoll metodi ottiċi eterodini jew omodini);

d.

Li jużaw tekniki ta’ multiplexing bid-diviżjoni ta’ tul il-mewġa; jew

e.

Li jeżegwixxu ‘amplifikazzjoni ottika’;

6.

Tagħmir tar-radju li jopera fi frekwenzi ta’ input jew ta’ output li jaqbżu:

a.

Il-31 GHz għal applikazzjonijiet ta’ stazzjon terrestri tal-komunikazzjoni bis-satelliti; jew

b.

26,5 GHz għal applikazzjonijiet oħra;

Nota : X.A.III.101.b.6 ma jikkontrollax it-tagħmir għall-użu ċivili meta jikkonforma ma’ banda allokata tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (International Telecommunications Union, ITU) bejn is-26,5 GHz u l-31 GHz.

7.

Li jkunu tagħmir tar-radju li fih xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a.

Tekniki tal-Modulazzjoni tal-Amplitudni fi kwadratura (Quadrature-amplitude-modulation, QAM) aktar mil-livell 4 jekk ir-“rata ta’ trasferiment diġitali totali” taqbeż it-8,5 Mbit/s;

b.

Tekniki tal-QAM ogħla mil-livell 16 jekk ir-“rata ta’ trasferiment diġitali totali” tkun daqs jew inqas minn 8,5 Mbit/s;

c.

Tekniki ta’ modulazzjoni diġitali oħrajn u li għandhom “effiċjenza spettrali” ta’ aktar minn 3 bit/s/Hz; jew

d.

Jopera fil-medda minn 1,5 MHz sa 87,5 MHz u jinkorpora metodi adattivi li jipprovdu trażżin ta’ aktar minn 15-il dB ta’ sinjal ta’ interferenza.

Noti:

1.

X.A.III.101.b.7 ma jikkontrollax tagħmir iddisinjat apposta sabiex jiġi integrat u operat fi kwalunkwe sistema satellitari għall-użu ċivili.

2.

X.A.III.101.b.7 ma jikkontrollax it-tagħmir b’relay tar-radju għat-tħaddim f’banda allokata tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (International Telecommunications Union, ITU):

a.

Li għandhom kwalunkwe wieħed minn dan li ġej:

1.

Mhux aktar minn 960 MHz; jew

2.

B’“rata ta’ trasferiment diġitali totali” ta’ mhux aktar minn 8,5 Mbit/s; kif ukoll

b.

Li jkollhom “effiċjenza spettrali” ta’ mhux aktar minn 4 bit/s/Hz.

c.

Tagħmir għall-iswiċċjar “ikkontrollat minn programm maħżun” u sistemi ta’ sinjalar relatati, li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi, funzjonijiet jew elementi li ġejjin, u komponenti u aċċessorji ddisinjati apposta għalihom:

Nota : Multiplexers statistiċi b’input diġitali u output diġitali li jipprovdu swiċċjar huma ttrattati bħala swiċċjar “ikkontrollat minn programm maħżun”.

1.

Tagħmir jew sistemi tal-“iswiċċjar tad-data (tal-messaġġi)” iddisinjati għal ‘operazzjoni bil-modalità tal-pakketti’, assemblaġġi elettroniċi u komponenti tagħhom, għajr dawk speċifikati fil-Lista Militari Komuni (CML) jew fir-Regolament (UE) 2021/821;

2.

Mhux użat;

3.

L-għażla ta’ rotot jew l-iswiċċjar ta’ pakketti tad-“datagramma”;

Nota : X.A.III.101.c.3 ma tikkontrollax networks ristretti li jużaw biss il-‘kontrolluri tal-aċċess għan-network’ jew għall-‘kontrolluri tal-aċċess għan-network’ infushom.

4.

Mhux użat;

5.

Prijorità f’diversi livelli u prelazzjoni għall-iswiċċjar taċ-ċirkwit;

Nota : X.A.III.101.c.5 ma jikkontrollax il-prelazzjoni ta’ telefonata b’livell wieħed.

6.

Iddisinjati għat-trasferiment awtomatiku ta’ telefonati bir-radju ċellulari lejn swiċċijiet ċellulari oħra jew għal konnessjoni awtomatika ma’ bażi ta’ data ċentralizzata tal-abbonati komuni għal aktar minn swiċċ wieħed;

7.

Li jkollhom tagħmir ta’ interkonnessjoni diġitali “ikkontrollat minn programm maħżun” b’“rata ta’ trasferiment diġitali” ta’ aktar minn 8,5 Mbit/s għal kull port:

8.

“Sinjalar b’kanali komuni” li jaħdem f’modalità ta’ tħaddim mhux assoċjata jew kważi assoċjata;

9.

“L-għażla ta’ rotot adattivi dinamiċi”;

10.

Billi jseħħ swiċċjar tal-pakketti, l-iswiċċijiet taċ-ċirkwit u r-rotot b’portijiet jew b’linji li jaqbżu xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a.

Ir-“rata ta’ sinjalar tad-data” ta’ 64 000 bit/s għal kull kanal għal “kontrollur tal-kanal ta’ komunikazzjoni”; jew

Nota : X.A.III.101.c.10.a ma jikkontrollax links komposti multiplex magħmula biss minn kanali ta’ komunikazzjoni mhux ikkontrollati individwalment minn X.A.III.101.b.1.

b.

“Rata ta’ trasferiment diġitali” ta’ 33 Mbit/s għall-‘kontrollur tal-aċċess għan-network’ u l-media komuni relatata;

Nota : X.A.III.101.c.10 ma jikkontrollax l-iswiċċjar tal-pakketti jew routers b’portijiet jew linji li ma jaqbżux il-limiti f’X.A.III.101.c.10.

11.

“Swiċċjar ottiku”;

12.

Li juża t-tekniki tal-“modalità ta’ trasferiment asinkronika” (“ATM”).

d.

Fibri ottiċi u kejbils fibrottiċi b’tul ta’ aktar minn 50 m iddisinjati għall-operat b’modalità waħda;

e.

Il-kontroll ċentralizzat tan-network li għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.

Jirċievi data min-nodi; kif ukoll

2.

Jipproċessa din id-data sabiex jipprovdi l-kontroll tat-traffiku li ma jirrikjedix id-deċiżjoni tal-operatur, u b’hekk isseħħ l-“għażla ta’ rotot adattivi dinamiċi”;

Nota 1: X.A.III.101.e ma jinkludix każijiet ta’ deċiżjonijiet ta’ routing meħuda fuq informazzjoni predefinita.

Nota 2: X.A.III.101.e ma jipprekludix il-kontroll tat-traffiku bħala funzjoni tal-kundizzjonijiet tat-traffiku statistiċi prevedibbli.

f.

Antenni b’arranġament f’fażijiet, li joperaw ’il fuq minn 10,5 GHz, li fihom elementi attivi u komponenti distribwiti, u ddisinjati biex jippermettu kontroll elettroniku tal-iffurmar u l-ippuntar tar-raġġi, minbarra għas-sistemi ta’ nżul bi strumenti li jissodisfaw l-istandards tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (International Civil Aviation Organization, ICAO) (sistemi tal-illendjar bl-użu ta’ microwaves (microwave landing systems, MLS));

g.

Tagħmir ta’ komunikazzjoni mobbli ħlief dawk speċifikati fil-Lista Militari Komuni (CML) jew fir-Regolament (UE) 2021/821, ‘assemblaġġi elettroniċi’ u komponenti tagħhom; jew

h.

tagħmir ta’ komunikazzjoni b’relay tar-radju ddisinjat għall-użu fi frekwenzi daqs jew aktar minn 19,7-il GHz u l-komponenti għalih, ħlief dak speċifikat fis-CML jew fir-Regolament (UE) 2021/821.

Nota Teknika : Għall-fini ta’ X.A.III.101:

1)

“Modalità ta’ trasferiment asinkronika” (asynchronous transfer mode - “ATM”) hija modalità ta’ trasferiment li fiha l-informazzjoni tkun organizzata f’ċelloli; hija asinkrona fis-sens li r-rikorrenza taċ-ċelloli tiddependi fuq ir-rata ta’ bits meħtieġa jew istantanja.

2)

Il-“wisa’ tal-banda ta’ kanal vokali wieħed” hija tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data mfassal biex jopera f’kanal vokali wieħed ta’ 3 100 Hz, kif definit fir-Rakkomandazzjoni tas-CCITT G.151.

3)

Il-“kontrollur tal-kanal ta’ komunikazzjoni” huwa l-interfaċċa fiżika li tikkontrolla l-fluss tal-informazzjoni diġitali sinkronika jew asinkronika. Huwa assemblaġġ li jista’ jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir ta’ telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

4)

Id-“datagramma” hija entità awtonoma u indipendenti tad-data li ġġorr biżżejjed informazzjoni biex tgħaddi mis-sors lejn it-tagħmir terminali tad-data fid-destinazzjoni mingħajr dipendenza fuq skambji aktar bikrija bejn dan is-sors u t-tagħmir terminali tad-data fid-destinazzjoni u n-network tat-trasport.

5)

L-“għażla rapida” hija faċilità applikabbli għas-sejħiet virtwali li tippermetti li t-tagħmir terminali tad-data jespandi l-possibbiltà li jittrażmetti d-data f’konfigurazzjoni telefonika u jikklerja “pakketti” lil hinn mill-kapaċitajiet bażiċi ta’ telefonata virtwali.

6)

Il-“gateway” hija l-funzjoni li titwettaq minn kwalunkwe kombinazzjoni ta’ tagħmir u ‘software’, biex il-konvenzjonijiet għar-rappreżentazzjoni, l-ipproċessar jew il-komunikazzjoni tal-informazzjoni użati f’sistema jiġu kkonvertiti għall-konvenzjonijiet korrispondenti, iżda differenti, użati f’sistema oħra.

7)

In-“Network Diġitali bis-Servizzi Integrati” (Integrated Services Digital Network, ISDN) huwa network diġitali unifikat minn tarf sa tarf, li fih id-data li toriġina minn kull tip ta’ komunikazzjoni (pereż. vuċi, test, data, stampi fissi u mobbli) tiġi trażmessa minn port wieħed (terminal) fl-iskambju (il-qlib) fuq linja ta’ aċċess waħda lejn abbonat u mill-abbonat.

8)

Il-“pakkett” huwa grupp ta’ ċifri binarji li jinkludi sinjali ta’ kontroll tad-data u tat-telefonati li jinqaleb bħala unità komposta. Id-data, is-sinjali ta’ kontroll tat-telefonati, u l-informazzjoni possibbli dwar il-kontroll tal-iżbalji huma organizzati f’format speċifiku.