24.3.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 86/6


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/679

tat-23 ta’ Marzu 2023

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-piridaben, il-piridat, il-piriprossifen u t-triklopir f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1), il-punt (a), tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi ta’ residwi (“MRLs”) għall-piridaben, il-piridat u t-triklopir ġew stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-piriprossifen ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Fir-rigward tal-piridaben, tressqet applikazzjoni għat-tolleranzi għall-importazzjoni skont l-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fir-rigward tal-użu ta’ dik is-sustanza fuq il-grejpfrut fl-Istati Uniti. L-applikant ipprovda data li turi li l-użi awtorizzati ta’ dik is-sustanza fuq din l-għalla fl-Istati Uniti jwasslu għal residwi ogħla mill-MRL stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u li jeħtieġ li jkun hemm MRL ogħla għall-piridaben sabiex jiġu evitati l-ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta’ dik l-għalla fl-Unjoni.

(3)

Fir-rigward tal-piridat, tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 li titlob modifika tal-MRL eżistenti għall-kurrat selvaġġ. Fir-rigward tal-piriprossifen, tressqet applikazzjoni bħal din għall-berquq u għall-ħawħ. Fir-rigward tat-triklopir, tressqet applikazzjoni bħal din għal-larinġ, għal-lumi u għall-mandolin.

(4)

F’konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawk l-applikazzjonijiet kollha ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(5)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta’ evalwazzjoni, u b’mod partikolari eżaminat ir-riskji għall-konsumaturi u, fejn rilevanti, għall-annimali, u tat l-opinjonijiet motivati tagħha dwar l-MRLs proposti (2). L-Awtorità bagħtet dawk l-opinjonijiet lill-applikanti, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, u qegħdithom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(6)

Fir-rigward tal-piridat, l-Awtorità nnutat li l-lakuna fid-data li tikkonċerna l-metodi analitiċi għad-determinazzjoni tar-residwi tal-piridat, li ġiet identifikata fil-qafas tar-rieżami tal-MRL għal din is-sustanza attiva skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (3), ġiet indirizzata fir-rieżami bejn il-pari tal-UE dwar il-pestiċidi għas-sustanza attiva piridat (4), fejn ġie pprovdut metodu vvalidat f’livell suffiċjenti. Għalhekk, huwa xieraq li jitħassru n-noti ta’ qiegħ il-paġna rispettivi fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 li jirreferu għan-nuqqas tad-data.

(7)

Fir-rigward tal-MRLs għat-triklopir fil-larinġ, fil-lumi u fil-mandolin, l-Awtorità nnutat li d-data mressqa kienet biżżejjed biex tinkiseb proposta għal MRL aktar baxx ta’ 0,07 mg/kg abbażi tal-użu maħsub. Madankollu, l-Awtorità nnutat li d-data konfermatorja li tappoġġa l-MRL eżistenti ta’ 0,1 mg/kg kienet meħtieġa fir-rieżami tal-MRL skont l-Artikolu 12 għal dik is-sustanza attiva, u dan għadu pendenti. Għalhekk, ikkonkludiet li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Sakemm issir il-valutazzjoni tad-data konfermatorja, ġie deċiż li huwa xieraq li jinżamm l-MRL tentattiv attwali ta’ 0,1 mg/kg.

(8)

Fir-rigward tal-modifiki lill-MRLs mitluba mill-applikanti għall-erba’ sustanzi kollha kemm huma, l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti kollha fir-rigward tal-kompletezza tad-data ġew issodisfati u li, abbażi ta’ stima tal-esponiment tal-konsumaturi għal 27 grupp ta’ konsumaturi Ewropej speċifiċi, il-modifiki lill-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumaturi. B’din il-konklużjoni, l-Awtorità qieset l-aktar data reċenti dwar il-proprjetajiet tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment fit-tul għal dawn is-sustanzi mill-konsum tal-prodotti tal-ikel kollha li jista’ jkun fihom minnhom, u lanqas l-esponiment għal żmien qasir minħabba l-konsum għoli tal-prodotti rilevanti ma wera riskju li d-doża aċċettabbli ta’ kuljum jew id-doża akuta ta’ referenza tinqabeż.

(9)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità, u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti elenkati fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, il-modifiki proposti lill-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) ta’ dak ir-Regolament.

(10)

Għaldaqstant jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Marzu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA huma disponibbli online: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned Opinion on the setting of an import tolerance for pyridaben in grapefruits. EFSA Journal 2022;20(9):7553.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridate in chives. EFSA Journal 2022;20(8):7537.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyriproxyfen in apricots and peaches. EFSA Journal 2022;20(9):7567.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for triclopyr in oranges, lemons and mandarins. EFSA Journal 2022;20(8):7545.

(3)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(4):2687.

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridate. EFSA Journal 2014;12(8):3801, p. 84.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

fl-Anness II, il-kolonni għall-piridaben, għall-piridat u għat-triklopir huma sostitwiti b’dan li ġej:

“ANNESS II

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs  (1)

Piridaben (F)

Piridat (is-somma tal-piridat, il-prodott tal-idroliżi tiegħu CL 9673 (6-kloro-4-idrossi-3-fenilpiridażina) u l-konjugati idroliżabbli ta' CL 9673 espressi bħala piridat)

Triklopir

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0,05  (*)

 

0110000

Frott taċ-ċitru

 

 

 

0110010

Grejpfrut

0,5

 

0,1 (+)

0110020

Larinġ

0,3

 

0,1 (+)

0110030

Lumi

0,3

 

0,1 (+)

0110040

Xkomp

0,3

 

0,01  (*)

0110050

Mandolin

0,3

 

0,1 (+)

0110990

Oħrajn (2)

0,3

 

0,01  (*)

0120000

Ġewż tas-siġar

0,05

 

0,01  (*)

0120010

Lewż

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

0120060

Ġellewż

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

0120990

Oħrajn (2)

 

 

 

0130000

Pomu

0,9

 

 

0130010

Tuffieħ

(+)

 

0,05 (+)

0130020

Lanġas

(+)

 

0,05 (+)

0130030

Sfarġel

(+)

 

0,01  (*)

0130040

Naspli

(+)

 

0,01  (*)

0130050

Naspli tal-Ġappun

(+)

 

0,01  (*)

0130990

Oħrajn (2)

 

 

0,01  (*)

0140000

Frott tal-għadma

 

 

 

0140010

Berquq

0,3 (+)

 

0,05 (+)

0140020

Ċiras (ħelu)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140030

Ħawħ

0,3 (+)

 

0,05 (+)

0140040

Għanbaqar

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0140990

Oħrajn (2)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

0,01  (*)

0151000

(a)

għeneb

0,01  (*)

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

0152000

(b)

frawli

0,9

 

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,01  (*)

 

 

0153010

Tut

 

 

 

0153020

Tut salvaġġ

 

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

 

0153990

Oħrajn (2)

 

 

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

0,01  (*)

 

 

0154010

Mirtill

 

 

 

0154020

Cranberries

 

 

 

0154030

Ribes (ħamra, sewda u bajda)

 

 

 

0154040

Ribes bix-xewk (ħodor, ħomor u sofor)

 

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

 

 

0154990

Oħrajn (2)

 

 

 

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

0,01  (*)

 

 

0161000

(a)

b’qoxra li tittiekel

 

 

0,01  (*)

0161010

Tamal

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

 

 

0161990

Oħrajn (2)

 

 

 

0162000

(b)

b’qoxra li ma tittikilx, u żgħir

 

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

0,15

0162020

Liċċi

 

 

0,01  (*)

0162030

Frott tal-passjoni

 

 

0,01  (*)

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

0,01  (*)

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

0,01  (*)

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

 

0,01  (*)

0162990

Oħrajn (2)

 

 

0,01  (*)

0163000

(c)

b’qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

 

0,01  (*)

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banana

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

 

0163060

Ċerimoja

 

 

 

0163070

Gwava

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

 

 

0163990

Oħrajn (2)

 

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0211000

(a)

patata

 

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

 

 

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

0213020

Zunnarija

 

 

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

 

 

0213050

Artiċokks

 

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

0213070

Tursin ta' Hamburg

 

 

 

0213080

Ravanell

 

 

 

0213090

Leħjet il-bodbod

 

 

 

0213100

Swedes

 

 

 

0213110

Lift

 

 

 

0213990

Oħrajn (2)

 

 

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0220010

Tewm

 

0,05  (*)

 

0220020

Basal

 

0,05  (*)

 

0220030

Xalotti

 

0,05  (*)

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

 

1

 

0220990

Oħrajn (2)

 

0,05  (*)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

 

 

0231010

Tadam

0,15

 

 

0231020

Bżar ħelu

0,3

 

 

0231030

Brunġiel

0,15

 

 

0231040

Bamja

0,01  (*)

 

 

0231990

Oħrajn (2)

0,01  (*)

 

 

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

0,15

 

 

0232010

Ħjar

 

 

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

 

0232030

Zukkini

 

 

 

0232990

Oħrajn (2)

 

 

 

0233000

(c)

kukurbiti b’qoxra li ma tittikilx

0,01  (*)

 

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

0233020

Qara’ aħmar

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

0233990

Oħrajn (2)

 

 

 

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

0,01  (*)

 

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01  (*)

 

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

0,05  (*)

 

0241010

Brokkli

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

0241990

Oħrajn (2)

 

 

 

0242000

(b)

kaboċċi kkapoċċati

 

 

 

0242010

Kaboċċi ta' Brussell/kaboċċi taz-zokk

 

0,05  (*)

 

0242020

Kaboċċa kkapoċċati

 

1,5

 

0242990

Oħrajn (2)

 

0,05  (*)

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

0,05  (*)

 

0243020

Kaboċċi (“kales”)

 

0,2

 

0243990

Oħrajn (2)

 

0,05  (*)

 

0244000

(d)

ġdur

 

0,05  (*)

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

 

0251020

Ħass

 

 

 

0251030

Skalora/indivja bil-weraq wesgħin

 

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

 

0251060

Aruka

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassika)

 

 

 

0251990

Oħrajn (2)

 

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0252010

Spinaċi

 

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

 

0252030

Weraq tas-selq

 

 

 

0252990

Oħrajn (2)

 

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u speċijiet simili

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02  (*)

 

0,02  (*)

0256010

Maxxita

 

0,05  (*)

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

1,5

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

0,3

 

0256040

Tursin

 

0,05  (*)

 

0256050

Salvja

 

0,05  (*)

 

0256060

Klin

 

0,05  (*)

 

0256070

Timu

 

0,05  (*)

 

0256080

Ħabaq u fjuri li jittieklu

 

0,05  (*)

 

0256090

Weraq tar-rand

 

0,05  (*)

 

0256100

Stregun

 

0,05  (*)

 

0256990

Oħrajn (2)

 

0,05  (*)

 

0260000

Legumi

 

0,05  (*)

0,01  (*)

0260010

Fażola (bl-imżiewed)

0,2 (+)

 

 

0260020

Fażola (bla mżiewed)

0,01  (*)

 

 

0260030

Piżelli (bl-imżiewed)

0,01  (*)

 

 

0260040

Piżelli (bla mżiewed)

0,01  (*)

 

 

0260050

Għads

0,01  (*)

 

 

0260990

Oħrajn (2)

0,01  (*)

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0270010

Spraġ

 

0,05  (*)

 

0270020

Kardun

 

0,05  (*)

 

0270030

Krafes

 

0,05  (*)

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

0,05  (*)

 

0270050

Qaqoċċ

 

0,05  (*)

 

0270060

Kurrat

 

1

 

0270070

Rabarbru

 

0,05  (*)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0,05  (*)

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0,05  (*)

 

0270990

Oħrajn (2)

 

0,05  (*)

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0300000

BUS U ĦEMES

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0300010

Fażola

 

 

 

0300020

Għads

 

 

 

0300030

Piżelli

 

 

 

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

 

 

0300990

Oħrajn (2)

 

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

 

 

0401020

Karawett

 

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

 

 

0401040

Ġulġlien

 

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

 

 

0401060

Żerriegħa tal-lift

 

 

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara’ aħmar

 

 

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

 

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

 

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

 

 

0401140

Qannebusa

 

 

 

0401150

Fażola tar-riġnu

 

 

 

0401990

Oħrajn (2)

 

 

 

0402000

Frott taż-żejt

 

 

 

0402010

Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Oħrajn (2)

 

 

 

0500000

ĊEREALI

0,01  (*)

0,05  (*)

 

0500010

Xgħir

 

 

0,01  (*)

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

 

 

0,01  (*)

0500030

Qamħirrum

 

 

0,01  (*)

0500040

Millieġ komuni

 

 

0,01  (*)

0500050

Ħafur

 

 

0,01  (*)

0500060

Ross

 

 

0,3 (+)

0500070

Segala

 

 

0,01  (*)

0500080

Sorgu

 

 

0,01  (*)

0500090

Qamħ

 

 

0,01  (*)

0500990

Oħrajn (2)

 

 

0,01  (*)

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05  (*)

 

0,05  (*)

0610000

Tejiet

 

0,05  (*)

 

0620000

Kafeni

 

0,05  (*)

 

0630000

Infużjonijiet erbali mill-affarijiet li ġejjin:

 

 

 

0631000

(a)

mill-fjuri

 

2

 

0631010

Kamumella

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

0631990

Oħrajn (2)

 

 

 

0632000

(b)

mill-weraq u mill-ħxejjex aromatiċi

 

2

 

0632010

Frawla

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Matè/Te tal-Paragwaj

 

 

 

0632990

Oħrajn (2)

 

 

 

0633000

(c)

mill-għeruq

 

0,05  (*)

 

0633010

Valerjana

 

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

0633990

Oħrajn (2)

 

 

 

0639000

(d)

minn kull parti oħra tal-pjanta

 

0,05  (*)

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

0,05  (*)

 

0650000

Ħarrub

 

0,05  (*)

 

0700000

ĦOPS

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05  (*)

0,15

0,05  (*)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

0810020

Kemmun iswed

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

0810990

Oħrajn (2)

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05  (*)

0,15

0,05  (*)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

0820030

Karwija

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

0820060

Boċċi tal-bżar (suwed, ħodor u bojod)

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

 

 

0820990

Oħrajn (2)

 

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Kannella

 

 

 

0830990

Oħrajn (2)

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Ġinġer (10)

 

 

 

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

 

 

0840990

Oħrajn (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

0850990

Oħrajn (2)

 

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Żagħfran

 

 

 

0860990

Oħrajn (2)

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Il-qoxra ta’ barra tan-noċemuskata

 

 

 

0870990

Oħrajn (2)

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

0900010

Pitravi ħelu

 

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

 

0900990

Oħrajn (2)

 

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Prodotti bażiċi mill-affarijiet li ġejjin:

0,05  (*)

 

 

1011000

(a)

mill-ħnieżer

 

 

0,01  (*)

1011010

Muskoli

 

0,05  (*) (+)

 

1011020

Xaħam

 

0,05  (*) (+)

 

1011030

Fwied

 

0,1 (+)

 

1011040

Kliewi

 

0,3 (+)

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,3 (+)

 

1011990

Oħrajn (2)

 

0,3 (+)

 

1012000

(b)

mill-annimali bovini

 

 

 

1012010

Muskoli

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1012020

Xaħam

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1012030

Fwied

(+)

0,2 (+)

0,06

1012040

Kliewi

(+)

2 (+)

0,08

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

2 (+)

0,08

1012990

Oħrajn (2)

 

2 (+)

0,08

1013000

(c)

min-nagħaġ

 

 

 

1013010

Muskoli

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1013020

Xaħam

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1013030

Fwied

(+)

0,2 (+)

0,06

1013040

Kliewi

(+)

2 (+)

0,08

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

2 (+)

0,08

1013990

Oħrajn (2)

 

2 (+)

0,08

1014000

(d)

mill-mogħoż

 

 

 

1014010

Muskoli

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1014020

Xaħam

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1014030

Fwied

(+)

0,2 (+)

0,06

1014040

Kliewi

(+)

2 (+)

0,08

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

2 (+)

0,08

1014990

Oħrajn (2)

 

2 (+)

0,08

1015000

(e)

mill-ekwini

 

 

 

1015010

Muskoli

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1015020

Xaħam

(+)

0,05  (*) (+)

0,06

1015030

Fwied

(+)

0,2 (+)

0,06

1015040

Kliewi

(+)

2 (+)

0,08

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

2 (+)

0,08

1015990

Oħrajn (2)

 

2 (+)

0,08

1016000

(f)

mill-pollam

 

0,05  (*)

0,01  (*)

1016010

Muskoli

 

(+)

 

1016020

Xaħam

 

(+)

 

1016030

Fwied

 

(+)

 

1016040

Kliewi

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1016990

Oħrajn (2)

 

 

 

1017000

(g)

minn annimali terrestri mrobbijin oħrajn

 

 

 

1017010

Muskoli

 

0,05  (*) (+)

0,06

1017020

Xaħam

 

0,05  (*) (+)

0,06

1017030

Fwied

 

0,2 (+)

0,06

1017040

Kliewi

 

2 (+)

0,08

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

2 (+)

0,08

1017990

Oħrajn (2)

 

2 (+)

0,01  (*)

1020000

Ħalib

0,01  (*)

0,05  (*) (+)

0,01  (*)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

(+)

(+)

 

1020020

Nagħaġ

(+)

(+)

 

1020030

Mogħoż

(+)

(+)

 

1020040

Żwiemel

(+)

(+)

 

1020990

Oħrajn (2)

 

(+)

 

1030000

Bajd tal-għasafar

0,01  (*)

0,05  (*) (+)

0,01  (*)

1030010

Tiġieġ

 

(+)

 

1030020

Papri

 

(+)

 

1030030

Wiżż

 

(+)

 

1030040

Summien

 

(+)

 

1030990

Oħrajn (2)

 

(+)

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Amfibji u Rettili

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,05  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT U KULL PRODOTT TAL-IKEL TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU IEĦOR (8)

 

 

 

1200000

PRODOTTI JEW PARTIJIET MILL-PRODOTTI UŻATI BISS GĦALL-PRODUZZJONI TAL-GĦALF (8)

 

 

 

1300000

PRODOTTI TAL-IKEL IPPROĊESSATI (9)

 

 

 

Piridaben (F)

(F)

Solubbli fix-xaħam

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi li mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sal-24 ta’ Jannar 2021, jew, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0130010 Tuffieħ

0130020 Lanġas

0130030 Sfarġel

0130040 Naspli

0130050 Naspli tal-Ġappun

0140010 Berquq

0140030 Ħawħ

0260010 Fażola (bl-imżiewed)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar l-istabbiltà tal-ħżin, l-istudji dwar l-għalf u l-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sal-24 ta' Jannar 2021, jew, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

1012010 Muskoli

1012020 Xaħam

1012030 Fwied

1012040 Kliewi

1013010 Muskoli

1013020 Xaħam

1013030 Fwied

1013040 Kliewi

1014010 Muskoli

1014020 Xaħam

1014030 Fwied

1014040 Kliewi

1015010 Muskoli

1015020 Xaħam

1015030 Fwied

1015040 Kliewi

1020010 Bhejjem tal-ifrat

1020020 Nagħaġ

1020030 Mogħoż

1020040 Żwiemel

Piridat (is-somma tal-piridat, il-prodott tal-idroliżi tiegħu CL 9673 (6-kloro-4-idrossi-3-fenilpiridażina) u l-konjugati idroliżabbli ta' CL 9673 espressi bħala piridat)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni li kienet nieqsa dwar l-istabbiltà tal-ħżin. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk din tintbagħat sal-24.10.2016, jew, jekk dik l-informazzjoni ma tintbagħatx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

1011010 Muskoli

1011020 Xaħam

1011030 Fwied

1011040 Kliewi

1011050 Ġewwieni li jittiekel (għajr il-fwied u l-kliewi)

1011990 Oħrajn (2)

1012010 Muskoli

1012020 Xaħam

1012030 Fwied

1012040 Kliewi

1012050 Ġewwieni li jittiekel (għajr il-fwied u l-kliewi)

1012990 Oħrajn (2)

1013010 Muskoli

1013020 Xaħam

1013030 Fwied

1013040 Kliewi

1013050 Ġewwieni li jittiekel (għajr il-fwied u l-kliewi)

1013990 Oħrajn (2)

1014010 Muskoli

1014020 Xaħam

1014030 Fwied

1014040 Kliewi

1014050 Ġewwieni li jittiekel (għajr il-fwied u l-kliewi)

1014990 Oħrajn (2)

1015010 Muskoli

1015020 Xaħam

1015030 Fwied

1015040 Kliewi

1015050 Ġewwieni li jittiekel (għajr il-fwied u l-kliewi)

1015990 Oħrajn (2)

1016010 Muskoli

1016020 Xaħam

1016030 Fwied

1017010 Muskoli

1017020 Xaħam

1017030 Fwied

1017040 Kliewi

1017050 Ġewwieni li jittiekel (għajr il-fwied u l-kliewi)

1017990 Oħrajn (2)

1020000 Ħalib

1020010 Bhejjem tal-ifrat

1020020 Nagħaġ

1020030 Mogħoż

1020040 Żwiemel

1020990 Oħrajn (2)

1030000 Bajd tal-għasafar

1030010 Tiġieġ

1030020 Papri

1030030 Wiżż

1030040 Summien

1030990 Oħrajn (2)

Triklopir

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi li mhijiex disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sas-16 ta' Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0110010 Grejpfrut

0110020 Larinġ

0110030 Lumi

0110050 Mandolin

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi użati fl-istudji dwar l-istabbiltà tal-ħżin bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sas-16 ta' Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0130010 Tuffieħ

0130020 Lanġas

0140030 Ħawħ

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi użati fl-istudji dwar l-istabbiltà tal-ħżin u fil-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sas-16 ta' Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0140010 Berquq

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni li kienet nieqsa dwar l-istabbiltà tal-ħżin. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sas-16 ta' Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0500060 Ross

(2)

fil-Parti A tal-Anness III, il-kolonna għall-piriprossifen hija sostitwita b’dan li ġej:

“ANNESS IIIA

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs  (2)

Piriprossifen (F)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,6

0110010

Grejpfrut

 

0110020

Larinġ

 

0110030

Lumi

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin

 

0110990

Oħrajn (2)

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,05  (*)

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn (2)

 

0130000

Pomu

0,2

0130010

Tuffieħ

 

0130020

Lanġas

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

0130990

Oħrajn (2)

 

0140000

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

0,4

0140020

Ċiras (ħelu)

1

0140030

Ħawħ

0,5

0140040

Għanbaqar

0,3

0140990

Oħrajn (2)

0,05  (*)

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

0151000

(a)

għeneb

0,05  (*)

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

0152000

(b)

frawli

0,05  (*)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,05  (*)

0153010

Tut

 

0153020

Tut salvaġġ

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

0153990

Oħrajn (2)

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

 

0154010

Mirtill

0,05  (*)

0154020

Cranberries

1

0154030

Ribes (ħamra, sewda u bajda)

0,05  (*)

0154040

Ribes bix-xewk (ħodor, ħomor u sofor)

0,05  (*)

0154050

Warda skoċċiża

0,05  (*)

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

0,05  (*)

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,05  (*)

0154080

Frott tas-sebuqa

0,05  (*)

0154990

Oħrajn (2)

0,05  (*)

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

 

0161000

(a)

b’qoxra li tittiekel

0,05  (*)

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

0161050

Karambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

0161990

Oħrajn (2)

 

0162000

(b)

b’qoxra li ma tittikilx, u żgħir

0,05  (*)

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0162020

Liċċi

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

0162990

Oħrajn (2)

 

0163000

(c)

b’qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

0163010

Avokado

0,05  (*)

0163020

Banana

0,7

0163030

Mango

0,05  (*)

0163040

Papaja

0,3

0163050

Rummien

0,05  (*)

0163060

Ċerimoja

0,05  (*)

0163070

Gwava

0,05  (*)

0163080

Ananas

0,05  (*)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,05  (*)

0163100

Durian

0,05  (*)

0163110

Il-frotta tal-annona

0,05  (*)

0163990

Oħrajn (2)

0,05  (*)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

0,05  (*)

0211000

(a)

patata

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jammijiet

 

0212040

Ararut

 

0212990

Oħrajn (2)

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Zunnarija

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

0213050

Artiċokks

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Tursin ta' Hamburg

 

0213080

Ravanell

 

0213090

Leħjet il-bodbod

 

0213100

Swedes

 

0213110

Lift

 

0213990

Oħrajn (2)

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,05  (*)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal

 

0220030

Xalotti

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

 

0220990

Oħrajn (2)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

1

0231010

Tadam

 

0231020

Bżar ħelu

 

0231030

Brunġiel

 

0231040

Bamja

 

0231990

Oħrajn (2)

 

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

 

0232010

Ħjar

0,1

0232020

Ħjar tal-pikles

0,1

0232030

Zukkini

0,05  (*)

0232990

Oħrajn (2)

0,05  (*)

0233000

(c)

kukurbiti b’qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ

0,07

0233020

Qara’ aħmar

0,05  (*)

0233030

Dulliegħ

0,05  (*)

0233990

Oħrajn (2)

0,05  (*)

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

0,05  (*)

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,05  (*)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,05  (*)

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

0241010

Brokkli

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn (2)

 

0242000

(b)

kaboċċi kkapoċċati

 

0242010

Kaboċċi ta' Brussell/kaboċċi taz-zokk

 

0242020

Kaboċċa kkapoċċati

 

0242990

Oħrajn (2)

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

0243020

Kaboċċi (“kales”)

 

0243990

Oħrajn (2)

 

0244000

(d)

ġdur

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,05  (*)

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

0251020

Ħass

 

0251030

Skalora/indivja bil-weraq wesgħin

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

0251060

Aruka

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassika)

 

0251990

Oħrajn (2)

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

 

0252010

Spinaċi

 

0252020

Burdlieq

 

0252030

Weraq tas-selq

 

0252990

Oħrajn (2)

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u speċijiet simili

 

0254000

(d)

krexxuni

 

0255000

(e)

ċikwejra

 

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

0256040

Tursin

 

0256050

Salvja

 

0256060

Klin

 

0256070

Timu

 

0256080

Ħabaq u fjuri li jittieklu

 

0256090

Weraq tar-rand

 

0256100

Stregun

 

0256990

Oħrajn (2)

 

0260000

Legumi

0,05  (*)

0260010

Fażola (bl-imżiewed)

 

0260020

Fażola (bla mżiewed)

 

0260030

Piżelli (bl-imżiewed)

 

0260040

Piżelli (bla mżiewed)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn (2)

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,05  (*)

0270010

Spraġ

 

0270020

Kardun

 

0270030

Krafes

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

0270050

Qaqoċċ

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0270990

Oħrajn (2)

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,05  (*)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,05  (*)

0300000

BUS U ĦEMES

0,05  (*)

0300010

Fażola

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli

 

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

0300990

Oħrajn (2)

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,05  (*)

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0401040

Ġulġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0401060

Żerriegħa tal-lift

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żerriegħa tal-qara’ aħmar

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

0401140

Qannebusa

 

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0401990

Oħrajn (2)

 

0402000

Frott taż-żejt

 

0402010

Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn (2)

 

0500000

ĊEREALI

0,05  (*)

0500010

Xgħir

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

 

0500030

Qamħirrum

 

0500040

Millieġ komuni

 

0500050

Ħafur

 

0500060

Ross

 

0500070

Segala

 

0500080

Sorgu

 

0500090

Qamħ

 

0500990

Oħrajn (2)

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

0610000

Tejiet

15

0620000

Kafeni

0,05  (*)

0630000

Infużjonijiet erbali mill-affarijiet li ġejjin:

0,05  (*)

0631000

(a)

mill-fjuri

 

0631010

Kamumella

 

0631020

Ibisku

 

0631030

Ward

 

0631040

Ġiżimin

 

0631050

Tilju

 

0631990

Oħrajn (2)

 

0632000

(b)

mill-weraq u mill-ħxejjex aromatiċi

 

0632010

Frawla

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Matè/Te tal-Paragwaj

 

0632990

Oħrajn (2)

 

0633000

(c)

mill-għeruq

 

0633010

Valerjana

 

0633020

Ġinseng

 

0633990

Oħrajn (2)

 

0639000

(d)

minn kull parti oħra tal-pjanta

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,05  (*)

0650000

Ħarrub

0,05  (*)

0700000

ĦOPS

0,05  (*)

0800000

ĦWAWAR

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05  (*)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Kemmun iswed

 

0810030

Karfus

 

0810040

Kosbor

 

0810050

Kemmun

 

0810060

Xibt

 

0810070

Bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn (2)

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05  (*)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

0820030

Karwija

 

0820040

Kardamomu

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

0820060

Boċċi tal-bżar (suwed, ħodor u bojod)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

0820990

Oħrajn (2)

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05  (*)

0830010

Kannella

 

0830990

Oħrajn (2)

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*)

0840020

Ġinġer (10)

 

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0,05  (*)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

0840990

Oħrajn (2)

0,05  (*)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05  (*)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

0850020

Kappar

 

0850990

Oħrajn (2)

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05  (*)

0860010

Żagħfran

 

0860990

Oħrajn (2)

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05  (*)

0870010

Il-qoxra ta’ barra tan-noċemuskata

 

0870990

Oħrajn (2)

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,05  (*)

0900010

Pitravi ħelu

 

0900020

Kannamieli

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

0900990

Oħrajn (2)

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

0,05  (*)

1010000

Prodotti bażiċi mill-affarijiet li ġejjin:

 

1011000

(a)

mill-ħnieżer

 

1011010

Muskoli

 

1011020

Xaħam

 

1011030

Fwied

 

1011040

Kliewi

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1011990

Oħrajn (2)

 

1012000

(b)

mill-annimali bovini

 

1012010

Muskoli

 

1012020

Xaħam

 

1012030

Fwied

 

1012040

Kliewi

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1012990

Oħrajn (2)

 

1013000

(c)

min-nagħaġ

 

1013010

Muskoli

 

1013020

Xaħam

 

1013030

Fwied

 

1013040

Kliewi

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1013990

Oħrajn (2)

 

1014000

(d)

mill-mogħoż

 

1014010

Muskoli

 

1014020

Xaħam

 

1014030

Fwied

 

1014040

Kliewi

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1014990

Oħrajn (2)

 

1015000

(e)

mill-ekwini

 

1015010

Muskoli

 

1015020

Xaħam

 

1015030

Fwied

 

1015040

Kliewi

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1015990

Oħrajn (2)

 

1016000

(f)

mill-pollam

 

1016010

Muskoli

 

1016020

Xaħam

 

1016030

Fwied

 

1016040

Kliewi

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1016990

Oħrajn (2)

 

1017000

(g)

minn annimali terrestri mrobbijin oħrajn

 

1017010

Muskoli

 

1017020

Xaħam

 

1017030

Fwied

 

1017040

Kliewi

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1017990

Oħrajn (2)

 

1020000

Ħalib

 

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

1020020

Nagħaġ

 

1020030

Mogħoż

 

1020040

Żwiemel

 

1020990

Oħrajn (2)

 

1030000

Bajd tal-għasafar

 

1030010

Tiġieġ

 

1030020

Papri

 

1030030

Wiżż

 

1030040

Summien

 

1030990

Oħrajn (2)

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura (7)

 

1050000

Amfibji u Rettili

 

1060000

Annimali terrestri invertebrati

 

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

 

1100000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT U KULL PRODOTT TAL-IKEL TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU IEĦOR (8)

 

1200000

PRODOTTI JEW PARTIJIET MILL-PRODOTTI UŻATI BISS GĦALL-PRODUZZJONI TAL-GĦALF (8)

 

1300000

PRODOTTI TAL-IKEL IPPROĊESSATI (9)

 

Piriprossifen (F)

(F)

Solubbli fix-xaħam


(*)  Jindika l-limitu l-aktar baxx tad-determinazzjoni analitika

(1)  Għal-lista sħiħa tal-prodotti ta’ oriġini mill-pjanti u l-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.

(*)  Jindika l-limitu l-aktar baxx tad-determinazzjoni analitika

(2)  Għal-lista sħiħa tal-prodotti ta’ oriġini mill-pjanti u l-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.