25.7.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 196/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1288

tas-6 ta’ April 2022

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-kontenut u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni b’rabta mal-prinċipju ta’ “la tagħmilx ħsara sinifikanti”, li jispeċifikaw il-kontenut, il-metodoloġiji u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni b’rabta mal-indikaturi tas-sostenibbiltà u l-impatti avversi fuq is-sostenibbiltà, u l-kontenut u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni b’rabta mal-promozzjoni tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali u l-objettivi ta’ investiment sostenibbli f’dokumenti prekuntrattwali, fuq siti web u f’rapporti perjodiċi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2a(3), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(6), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(7), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 8(3), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 8(4), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 9(5), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 9(6), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 10(2), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 11(4), u r-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 11(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji jenħtieġ li jkunu ċari, konċiżi u prominenti biżżejjed biex jippermettu lill-investituri aħħarin jieħdu deċiżjonijiet infurmati. Għal dak il-għan, l-investituri aħħarin jenħtieġ li jkollhom aċċess għal data affidabbli li jistgħu jużaw u janalizzaw fil-ħin u b’mod effiċjenti. Għalhekk, jenħtieġ li l-informazzjoni pprovduta f’tali divulgazzjonijiet tiġi rieżaminata u riveduta f’konformità mad-Direttivi, mar-Regolamenti u mad-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar il-pubblikazzjoni ta’ dik l-informazzjoni fuq is-siti web, fejn tali pubblikazzjoni hija meħtieġa mir-Regolament (UE) 2019/2088.

(2)

Il-kontenut u l-preżentazzjoni tad-divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà marbuta mal-prodotti finanzjarji li jirreferu għal basket ta’ indiċijiet jenħtieġ li jipprovdu lill-investituri aħħarin b’perspettiva komprensiva tal-karatteristiċi ta’ tali prodotti finanzjarji. Għalhekk jeħtieġ li d-divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà dwar indiċi li huwa indikat bħala parametru referenzjarju u li huwa magħmul minn basket ta’ indiċijiet, ikopri kemm il-basket kif ukoll kull indiċi f’dak il-basket.

(3)

Għall-investituri aħħarin li għandhom interess fil-prestazzjoni tas-sostenibbiltà tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u tal-konsulenti finanzjarji, huwa essenzjali li l-informazzjoni pprovduta mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji dwar l-impatti negattivi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà, u mill-konsulenti finanzjarji dwar l-impatti negattivi prinċipali tal-parir dwar l-investiment jew tal-parir dwar l-assigurazzjoni tagħhom fuq fatturi ta’ sostenibbiltà, tkun komprensiva. Għalhekk, jenħtieġ li tali informazzjoni tkopri kemm l-investimenti diretti kif ukoll dawk indiretti fl-assi.

(4)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni ddivulgata tkun tista’ titqabbel faċilment u li l-indikaturi tal-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà jkunu jistgħu jinftiehmu faċilment. Tali komparabbiltà u komprensibbiltà jittejbu billi ssir distinzjoni bejn, minn naħa, indikaturi tal-impatti avversi li dejjem iwasslu għal impatti avversi prinċipali, u, min-naħa l-oħra, indikaturi addizzjonali tal-impatti avversi fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà li jkunu prinċipali għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji. Madankollu, huwa importanti li jiġi żgurat li l-impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-klima, jew fuq fatturi oħra ta’ sostenibbiltà relatati mal-ambjent, jitqiesu importanti daqs l-impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà soċjali, tal-impjegati, tad-drittijiet tal-bniedem, kontra l-korruzzjoni jew kontra t-tixħim. Għalhekk, l-indikaturi addizzjonali tal-impatti negattivi prinċipali jenħtieġ li jkunu relatati ma’ tal-inqas wieħed minn dawk il-fatturi. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza ma’ divulgazzjonijiet oħra relatati mas-sostenibbiltà, l-indikaturi tal-impatti avversi prinċipali jenħtieġ li jużaw metrika standardizzata, fejn rilevanti, u jkunu bbażati fuq l-indikaturi użati fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1818 (2) u fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2139 (3).

(5)

Sabiex tissaħħaħ aktar il-komparabbiltà tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata, l-informazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali jenħtieġ li tkun relatata ma’ perjodi ta’ referenza li jibdew mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena preċedenti, u jenħtieġ li tiġi ppubblikata sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena bħala data komuni. Madankollu, huwa possibbli li l-portafolli tal-investimenti tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jinbidlu b’mod regolari f’perjodi ta’ referenza bħal dawn. Għalhekk, id-determinazzjoni tal-impatti avversi prinċipali jenħtieġ li ssir f’mill-inqas erba’ dati speċifiċi matul tali perjodu ta’ referenza u r-riżultat medju jenħtieġ li jiġi ddivulgat fuq bażi annwali. Sabiex jiġi żgurat li l-investituri aħħarin ikunu jistgħu jqabblu kif il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jkunu qiesu l-impatti avversi prinċipali maż-żmien, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jipprovdu tqabbil storiku sena b’sena tar-rapporti tagħhom għal mill-inqas il-ħames perjodi ta’ referenza preċedenti, fejn ikunu disponibbli.

(6)

Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jqisu l-impatti avversi prinċipali għall-ewwel darba f’sena kalendarja partikolari jenħtieġ li jiġu ttrattati b’mod ġust, filwaqt li jenħtieġ li jiġi żgurat ukoll li l-investituri aħħarin jirċievu biżżejjed informazzjoni qabel ma jieħdu d-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom. Għalhekk, jenħtieġ li tali parteċipanti fis-swieq finanzjarji jiddivulgaw informazzjoni dwar l-azzjonijiet li jippjanaw jew il-miri li jistabbilixxu għall-perjodu ta’ referenza sussegwenti biex jevitaw jew inaqqsu kwalunkwe impatt avvers prinċipali identifikat. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li jiddivulgaw ukoll informazzjoni dwar il-politiki tagħhom biex jidentifikaw u jipprijoritizzaw l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà u l-istandards internazzjonali li se japplikaw f’dak il-perjodu ta’ referenza sussegwenti.

(7)

L-investituri aħħarin jenħtieġ li, irrispettivament mill-Istat Membru li jkunu jirrisjedu fih, ikunu jistgħu jqabblu l-impatti negattivi prinċipali ddivulgati fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jipprovdu sommarju tad-divulgazzjonijiet tagħhom kemm f’lingwa li abitwalment tintuża fl-isfera tal-finanzi internazzjonali kif ukoll f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istati Membri li fihom isiru disponibbli l-prodotti finanzjarji ta’ dawk il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji.

(8)

Il-konsulenti finanzjarji jużaw informazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà li tiġi pprovduta mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji. Għalhekk, l-informazzjoni pprovduta mill-konsulenti finanzjarji dwar jekk u kif iqisu l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà fil-parir tagħhom dwar l-investiment jew l-assigurazzjoni jenħtieġ li tiddeskrivi b’mod ċar kif l-informazzjoni mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji tiġi pproċessata u integrata fil-parir tagħhom dwar l-investiment jew l-assigurazzjoni. B’mod partikolari, il-konsulenti finanzjarji li jiddependu minn kriterji jew limiti li jikkonċernaw l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà li jintużaw biex jintgħażlu, jew jingħataw pariri dwar, prodotti finanzjarji, jenħtieġ li jippubblikaw dawk il-kriterji jew il-limiti.

(9)

Il-metrika attwali tal-impronta tal-karbonju għadha ma hijiex żviluppata bis-sħiħ. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li, f’konformità mal-Artikolu 4(2)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2088, fid-divulgazzjonijiet tagħhom fil-livell tal-entità jirreferu għall-grad ta’ allinjament tal-prodotti finanzjarji tagħhom mal-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi adottat fl-ambitu tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, jenħtieġ li jibbażaw tali divulgazzjonijiet fuq xenarji klimatiċi li jħarsu ’l quddiem.

(10)

Wieħed mill-modi li bih il-prodotti finanzjarji jistgħu jippromwovu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali huwa li jitqiesu l-impatti negattivi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment. Il-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom iridu, bħala parti mid-divulgazzjonijiet magħmula fir-rigward tal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti”, jikkunsidraw ukoll l-indikaturi tas-sostenibbiltà b’rabta mal-impatti avversi msemmija fl-Artikolu 4(6) u (7) tar-Regolament (UE) 2019/2088. Għal dawk ir-raġunijiet, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jindikaw, bħala parti mid-divulgazzjonijiet tas-sostenibbiltà tagħhom, kif huma jqisu, għal dawk il-prodotti finanzjarji, l-impatti negattivi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà.

(11)

It-tieni subparagrafu ta-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2019/2088 jirrikjedi li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali biex jiddivulgaw dawk il-karatteristiċi mingħajr ma jqarrqu bl-investituri aħħarin. Dan jimplika li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li ma jiddivulgawx dwar is-sostenibbiltà, inkluż permezz ta’ kategorizzazzjoni tal-prodott, b’mod li ma jirriflettix il-mod li bih il-prodott finanzjarju jippromwovi b’mod effettiv dawk il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jiddivulgaw biss dawk il-kriterji għall-għażla tal-assi sottostanti li huma vinkolanti fuq il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment, u mhux kriterji li jistgħu jinjoraw jew jegħlbu fid-diskrezzjoni tagħhom.

(12)

Il-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali jistgħu jintużaw biex isir investiment f’firxa wiesgħa ta’ assi sottostanti, li wħud minnhom jistgħu ma jikkwalifikawx huma stess bħala investimenti sostenibbli jew jikkontribwixxu għall-karatteristiċi ambjentali jew soċjali speċifiċi promossi mill-prodott finanzjarju. Eżempji ta’ investimenti bħal dawn huma strumenti għall-iħħeġġjar, investimenti mhux skrinjati għal skopijiet ta’ diversifikazzjoni, investimenti li għalihom id-data hija nieqsa jew flus miżmuma bħala likwidità anċillari. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli tali prodotti finanzjarji jenħtieġ li jkunu kompletament trasparenti dwar l-allokazzjoni tal-investimenti sottostanti għal dawk il-kategoriji ta’ investimenti.

(13)

Il-prodotti finanzjarji jistgħu jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali b’ħafna modi, inkluż f’dokument prekuntrattwali jew perjodiku, f’isimhom jew fi kwalunkwe komunikazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni dwar l-istrateġija ta’ investiment tagħhom, l-istandards tal-prodotti finanzjarji, it-tikketti li jaderixxu magħhom, jew il-kundizzjonijiet applikabbli għar-reġistrazzjoni awtomatika. Biex jiġu żgurati l-komparabbiltà u l-komprensibbiltà tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali jenħtieġ li jikkonfermaw l-informazzjoni dwar il-promozzjoni ta’ karatteristiċi ambjentali jew soċjali fl-annessi tad-dokumenti jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088 dwar divulgazzjonijiet prekuntrattwali u perjodiċi.

(14)

Il-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali għandhom diversi gradi ta’ ambizzjoni relatata mas-sostenibbiltà. Għalhekk, fejn dawk il-prodotti finanzjarji jsegwu parzjalment investiment sostenibbli, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jikkonfermaw dak il-fatt fl-annessi tad-dokumenti jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088 dwar id-divulgazzjonijiet prekuntrattwali u perjodiċi biex jiġi żgurat li l-investituri aħħarin ikunu jistgħu jifhmu l-gradi differenti ta’ sostenibbiltà u jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar l-investiment f’termini ta’ sostenibbiltà.

(15)

Filwaqt li l-prodotti finanzjarji li għandhom l-investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom jenħtieġ li jagħmlu investimenti sostenibbli biss, tali prodotti jistgħu sa ċertu punt jagħmlu investimenti oħrajn fejn ikunu meħtieġa jagħmlu dan skont ir-regoli speċifiċi għas-settur. Għalhekk huwa xieraq li jiġu meħtieġa divulgazzjonijiet dwar l-ammont u l-iskop ta’ kwalunkwe investiment ieħor sabiex ikun jista’ jiġi vverifikat jekk dawk l-investimenti ma jipprevjenux lill-prodott finanzjarju milli jilħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli tiegħu.

(16)

Ħafna prodotti finanzjarji jiddependu minn strateġiji ta’ esklużjoni bbażati fuq kriterji ambjentali jew soċjali. L-investituri aħħarin jenħtieġ li jiġu pprovduti bl-informazzjoni meħtieġa biex jivvalutaw l-effetti ta’ tali kriterji fuq id-deċiżjonijiet ta’ investiment, u l-effetti ta’ tali strateġiji ta’ esklużjoni fuq il-kompożizzjoni tal-portafoll li jirriżulta. Il-prattika tas-suq turi li xi strateġiji ta’ esklużjoni jintwerew bħala effettivi, filwaqt li fil-fatt dawk l-istrateġiji ta’ esklużjoni attwalment iwasslu għall-esklużjoni ta’ għadd limitat biss ta’ investimenti, jew huma bbażati fuq esklużjonijiet rikjesti bil-liġi. Għalhekk, jeħtieġ li jiġi indirizzat it-tħassib dwar il-“greenwashing”, jiġifieri b’mod partikolari l-prattika li jinkiseb vantaġġ kompetittiv inġust billi strument finanzjarju jiġi rrakkomandat bħala sostenibbli jew li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent, meta fil-fatt l-istrument finanzjarju ma jkunx jissodisfa l-istandards ambjentali bażiċi jew standards oħrajn relatati mas-sostenibbiltà. Sabiex jiġu evitati l-bejgħ inadatt u l-greenwashing, u sabiex l-investituri aħħarin jiġu pprovduti b’fehim aħjar tal-effetti tal-istrateġiji ta’ esklużjoni applikati minn ċerti prodotti finanzjarji, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jikkonfermaw kwalunkwe impenn f’termini ta’ investimenti esklużi, b’mod partikolari bħala elementi vinkolanti tal-istrateġija ta’ investiment, f’informazzjoni dwar l-allokazzjoni tal-assi u fl-informazzjoni dwar l-indikaturi tas-sostenibbiltà użati biex jitkejlu l-effetti ta’ tali strateġiji.

(17)

Ir-Regolament (UE) 2019/2088 għandu l-għan li jnaqqas l-asimetriji ta’ informazzjoni fir-relazzjonijiet bejn il-prinċipal u l-aġent li jikkonċernaw il-promozzjoni tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali u l-objettivi ta’ investiment sostenibbli. Għal dak il-għan, l-imsemmi Regolament jirrikjedi li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jagħmlu divulgazzjonijiet prekuntrattwali u fuq is-siti web lill-investituri aħħarin meta jaġixxu bħala aġenti ta’ dawk l-investituri aħħarin. Sabiex dak ir-rekwiżit ikun kompletament effettiv, matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ prodott finanzjarju, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jimmonitorjaw kif dak il-prodott jikkonforma mal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali ddivulgati, jew mal-objettiv ta’ investiment sostenibbli. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jispjegaw, bħala parti mid-divulgazzjonijiet fuq is-sit web tagħhom, il-mekkaniżmi ta’ kontroll interni jew esterni stabbiliti biex jissorveljaw tali konformità fuq bażi kontinwa.

(18)

Ir-Regolament (UE) 2019/2088 jispeċifika li l-valutazzjoni ta’ prattiki ta’ governanza tajba tifforma parti integrali mill-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali, jew li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew li għandhom objettiv ta’ investiment sostenibbli jenħtieġ li jiddivulgaw informazzjoni dwar il-politiki tagħhom biex jivvalutaw il-prattiki ta’ governanza tajba tal-kumpaniji destinatarji ta’ investiment.

(19)

L-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (UE) 2019/2088 jirrikjedi li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali u li jużaw indiċi indikat bħala parametru referenzjarju, jiddivulgaw jekk dak l-indiċi jkunx konsistenti ma’ dawk il-karatteristiċi u b’liema mod. Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2019/2088 jirrikjedi li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom u li jużaw indiċi indikat bħala parametru referenzjarju jiddivulgaw kif dak l-indiċi huwa allinjat ma’ dak l-objettiv ta’ investiment u għaliex u kif dak l-indiċi indikat ivarja minn indiċi tas-suq wiesa’. Għal prodotti finanzjarji bħal dawn, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li għalhekk juru b’mod ċar li t-tfassil tal-indiċi deżinjat ikun xieraq biex jintlaħaq l-objettiv iddikjarat ta’ investiment sostenibbli u li l-istrateġija tal-prodott finanzjarju tiżgura li l-prodott finanzjarju jiġi allinjat kontinwament ma’ dak l-indiċi. Għalhekk, jenħtieġ li jsiru divulgazzjonijiet dwar il-metodoloġiji fil-livell tal-indiċi għal prodotti finanzjarji bħal dawn.

(20)

Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jistgħu jużaw diversi metodi ta’ investiment biex jiżguraw li l-prodotti finanzjarji li jagħmlu disponibbli jissodisfaw il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali, jew jilħqu l-objettiv ta’ investiment sostenibbli. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jistgħu jinvestu direttament f’titoli maħruġa minn kumpaniji destinatarji ta’ investiment jew jagħmlu investimenti indiretti. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jkunu trasparenti dwar liema sehem mill-investimenti tagħhom jinżamm direttament u liema sehem jinżamm indirettament. B’mod partikolari, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jispjegaw kif l-użu tad-derivattivi huwa kompatibbli mal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali li l-prodott finanzjarju jippromwovi jew mal-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

(21)

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza għall-investituri aħħarin, l-informazzjoni prekuntrattwali dwar il-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali jenħtieġ li tagħmilha ċara, permezz ta’ dikjarazzjoni, li tali prodotti ma jkollhomx investiment sostenibbli bħala objettiv. Għall-istess għan, u biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti mal-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom, l-informazzjoni prekuntrattwali, tas-sit web u perjodika dwar il-prodotti li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali jenħtieġ li ssemmi wkoll il-proporzjon tal-investimenti sostenibbli.

(22)

L-Artikolu 2, il-punt 17, tar-Regolament (UE) 2019/2088 jiddefinixxi investiment sostenibbli bħala investiment f’attività ekonomika li tikkontribwixxi għal objettiv ambjentali jew soċjali, jew investiment fil-kapital uman jew f’komunitajiet ekonomikament jew soċjalment żvantaġġati, dment li tali investimenti ma jagħmlux ħsara sinifikanti lil kwalunkwe wieħed minn dawk l-objettivi u li l-kumpaniji destinatarji ta’ investiment isegwu prattiki ta’ governanza tajba. Il-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” huwa partikolarment importanti għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom peress li l-konformità ma’ dak il-prinċipju hija kriterju meħtieġ biex jiġi vvalutat jekk investiment jilħaqx l-objettiv ta’ investiment sostenibbli. Madankollu, dak il-prinċipju huwa rilevanti wkoll għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali fejn dawk il-prodotti finanzjarji jagħmlu investimenti sostenibbli, peress li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jiddivulgaw il-proporzjon ta’ investimenti sostenibbli li jsiru. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali, li parzjalment jagħmlu investimenti sostenibbli jew prodotti finanzjarji li jkollhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni relatata mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti”. Il-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” huwa marbut mad-divulgazzjonijiet tal-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà. Għal dik ir-raġuni, id-divulgazzjonijiet tal-prodotti finanzjarji dwar il-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” jenħtieġ li jispjegaw kif tqiesu l-indikaturi għall-impatti avversi. Barra minn hekk, peress li dawk id-divulgazzjonijiet huma marbuta mill-qrib mar-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), huwa xieraq li tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali dwar l-allinjament tal-investimenti mas-salvagwardji minimi stabbiliti f’dak ir-Regolament.

(23)

Sabiex l-investituri aħħarin ikunu jistgħu jifhmu aħjar l-istrateġiji ta’ investiment offruti, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jużaw divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà tas-sit web biex jespandu dwar suġġetti ddivulgati b’mod konċiż f’dokumenti prekuntrattwali u jipprovdu aktar informazzjoni rilevanti għal dawk l-investituri aħħarin. Qabel ma jiġi konkluż kuntratt, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jinfurmaw lill-investituri aħħarin dwar il-fatt li aktar informazzjoni dettaljata u speċifika għall-prodott tista’ tinstab fuq is-sit web u jipprovduhom b’iperlink għal dik l-informazzjoni.

(24)

Id-divulgazzjoni tal-prodott fuq is-sit web jenħtieġ li tipprovdi dettalji addizzjonali dwar l-istrateġija ta’ investiment użata għall-prodott finanzjarju kkonċernat, inkluża l-politika biex tiġi vvalutata l-governanza tajba tal-kumpaniji destinatarji ta’ investiment, u l-metodoloġiji użati biex jitkejjel jekk il-prodott finanzjarju jissodisfax il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew jekk jilħaqx objettivi ta’ investiment sostenibbli. Barra minn hekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jippubblikaw fuq is-sit web tagħhom sommarju ċar, konċiż u li jinftiehem tal-informazzjoni pprovduta bħala parti mir-rapportar perjodiku.

(25)

Fir-rigward tal-kontenut tad-divulgazzjonijiet perjodiċi meħtieġa mill-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 2019/2088, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jiddivulgaw sett minimu ta’ indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi standardizzati u komparabbli li juru kif kull prodott finanzjarju jissodisfa l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali li jippromwovi jew l-objettiv ta’ investiment sostenibbli li għandu l-għan li jilħaq. Dawk l-indikaturi jenħtieġ li jkunu rilevanti għall-istrateġija tad-disinn u tal-investiment tal-prodott finanzjarju kif deskritt fl-informazzjoni prekuntrattwali tal-prodott finanzjarju. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata l-konsistenza bejn id-divulgazzjonijiet prekuntrattwali u d-divulgazzjonijiet perjodiċi, fid-divulgazzjonijiet perjodiċi tagħhom, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jirrapportaw dwar l-indikaturi speċifiċi tas-sostenibbiltà msemmija fl-informazzjoni prekuntrattwali u li jintużaw biex jitkejjel kif jintlaħqu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew jintlaħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

(26)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-investituri aħħarin ikollhom ħarsa ġenerali ċara lejn l-investimenti tal-prodott finanzjarju. Għalhekk, fir-rapporti perjodiċi meħtieġa mill-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) 2019/2088, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni dwar l-impatti tal-aqwa ħmistax-il investiment tal-prodott finanzjarju. Dawn l-investimenti ewlenin jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-investimenti li jammontaw għall-akbar proporzjon ta’ investimenti matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, ikkalkolati f’intervalli xierqa biex ikunu rappreżentattivi ta’ dak il-perjodu. Madankollu, fejn inqas minn ħmistax-il investiment jammontaw għal nofs l-investimenti tal-prodott finanzjarju, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni dwar dawk l-investimenti biss. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata komparabbiltà adegwata maż-żmien, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jipprovdu tqabbil storiku sena b’sena tar-rapporti perjodiċi tagħhom għal mill-inqas il-ħames perjodi preċedenti, diment li r-rapporti perjodiċi għal dawk il-perjodi jkunu disponibbli.

(27)

Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jagħmlu disponibbli prodotti finanzjarji li jużaw parametru referenzjarju biex jissodisfaw il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali, jew biex jilħqu l-objettiv ta’ investiment sostenibbli, jenħtieġ li jkunu trasparenti dwar kemm il-prodott finanzjarju jkun jista’ jibqa’ konformi mal-parametru referenzjarju indikat meta jkollu l-għan li jissodisfa dik il-karatteristika jew li jilħaq dak l-objettiv. Għal dik ir-raġuni, u biex titrawwem il-konsistenza mad-divulgazzjonijiet ambjentali, soċjali u ta’ governanza (ESG) meħtieġa fil-livell tal-parametru referenzjarju skont ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), fir-rapporti perjodiċi tagħhom, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jqabblu l-prestazzjoni tal-prodott finanzjarju kkonċernat ma’ dik tal-parametru referenzjarju indikat għal dawk l-indikaturi ta’ sostenibbiltà kollha li huma rilevanti biex jissostanzjaw li l-parametru referenzjarju indikat huwa allinjat mal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali tal-prodott finanzjarju jew l-objettiv ta’ investiment sostenibbli tagħha. Dan it-tqabbil jenħtieġ li jippermetti wkoll lill-investituri aħħarin jiddeterminaw b’mod ċar sa liema punt il-prodott finanzjarju jaħdem b’mod sostenibbli meta mqabbel mal-prestazzjoni ta’ prodott konvenzjonali.

(28)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-investituri aħħarin ikunu jistgħu jibbenefikaw mid-divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fir-rigward ta’ offerta għal prodott finanzjarju minn parteċipant fis-suq finanzjarju minn Stat Membru ieħor. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jipprovdu sommarju tal-informazzjoni pprovduta f’dawk id-divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà f’lingwa li hija komuni fl-isfera tal-finanzi internazzjonali. Meta prodott finanzjarju jsir disponibbli barra mill-Istat Membru fejn ikun stabbilit il-parteċipant fis-suq finanzjarju, jenħtieġ li jiġi pprovdut ukoll sommarju ta’ dik l-informazzjoni f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-prodott finanzjarju jsir disponibbli.

(29)

Jeħtieġ li tiġi żgurata l-komparabbiltà tad-dikjarazzjoni dwar l-impatti negattivi prinċipali, id-divulgazzjonijiet prekuntrattwali u d-divulgazzjonijiet perjodiċi meħtieġa mir-Regolament (UE) 2019/2088, u li jiġi żgurat li tali informazzjoni tinftiehem faċilment mill-investituri aħħarin. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti mudelli standard għall-preżentazzjoni ta’ dik l-informazzjoni. Għall-istess raġuni, il-mudelli jenħtieġ li jkun fihom spjegazzjonijiet sommarji tat-termini ewlenin użati f’dawk il-mudelli.

(30)

Ċerti prodotti finanzjarji jistgħu joffru firxa ta’ opzjonijiet ta’ investiment sottostanti lill-investituri aħħarin. Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-investituri aħħarin jiġu infurmati dwar il-prestazzjoni potenzjali tas-sostenibbiltà ta’ tali prodotti, u li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jkunu meħtieġa jipprovdu informazzjoni dwar dawk l-opzjonijiet li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew li jkollhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom. Din l-informazzjoni jenħtieġ li tagħmilha ċara li għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali, il-punt sa fejn dawk il-prodotti jissodisfaw dawk il-karatteristiċi huwa soġġett għall-proporzjon ta’ opzjonijiet magħżula mill-investitur aħħari li jippromwovu dawk il-karatteristiċi u l-perjodu ta’ żmien li fih l-investitur aħħari jinvesti f’dawk l-opzjonijiet. L-informazzjoni pprovduta jenħtieġ li tagħmilha ċara wkoll li għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom, l-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti kollha jrid ikollhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom. Hemm prodotti finanzjarji li joffru firxa ta’ opzjonijiet ta’ investiment sottostanti lill-investituri aħħarin, filwaqt li waħda jew aktar mill-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti jikkwalifikaw bħala prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali. Sabiex tiġi pprovduta trasparenza sħiħa, huwa importanti li jiġi żgurat li l-informazzjoni dwar dawk il-prodotti finanzjarji tkopri wkoll dawk l-opzjonijiet. Hemm ukoll prodotti finanzjarji fejn waħda jew aktar mill-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti huma prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom. F’dak il-każ ukoll, l-informazzjoni dwar dawk il-prodotti jenħtieġ li tkopri dawk l-opzjonijiet. Hemm ukoll prodotti finanzjarji b’waħda jew aktar mill-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom, iżda fejn dawk l-opzjonijiet ma humiex prodotti finanzjarji kif iddefiniti fl-Artikolu 2(12) tar-Regolament (UE) 2019/2088. Billi dawk l-opzjonijiet jinsabu fi ħdan prodott finanzjarju ġenerali fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/2088 u għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom, huwa xieraq li tintalab informazzjoni minima dwar l-objettiv ta’ investiment sostenibbli tagħhom.

(31)

Id-divulgazzjonijiet prekuntrattwali għall-prodotti finanzjarji li joffru firxa ta’ opzjonijiet ta’ investiment sottostanti jenħtieġ li jipprovdu livell xieraq ta’ informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà dwar il-prodott finanzjarju b’mod ġenerali. L-investituri aħħarin jenħtieġ li jiġu pprovduti b’lista fil-qosor tal-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti relatati mas-sostenibbiltà u indikazzjoni ċara ta’ fejn tista’ tinstab informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà dwar dawk l-opzjonijiet. Dik il-lista jenħtieġ li tiżgura li l-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti jiġu kkategorizzati kif xieraq f’termini tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli u l-promozzjoni ta’ karatteristiċi ambjentali jew soċjali.

(32)

L-inklużjoni tal-informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà direttament fil-forma ta’ annessi għad-divulgazzjonijiet prekuntrattwali msemmija fir-Regolament (UE) 2019/2088 tista’ tipprevjeni lil investitur aħħari milli jirċievi divulgazzjoni ċara u konċiża minħabba li l-prodott finanzjarju jista’ joffri firxa kbira ta’ opzjonijiet ta’ investiment sottostanti u għadd korrispondenti ta’ annessi ta’ informazzjoni. F’każijiet bħal dawn, jenħtieġ li jkun permess li tali informazzjoni tiġi pprovduta permezz ta’ referenza għal divulgazzjonijiet oħra magħmula skont id-Direttivi, ir-Regolamenti jew id-dritt nazzjonali. Bl-istess mod, għal divulgazzjonijiet perjodiċi relatati ma’ prodotti finanzjarji li joffru firxa ta’ opzjonijiet ta’ investiment sottostanti, l-informazzjoni perjodika jenħtieġ li tkun relatata biss mal-opzjonijiet ta’ investiment li jkun sar investiment fihom, minħabba li l-opzjonijiet ta’ investiment li fil-fatt ikun sar investiment fihom jirregolaw sa liema punt il-prodott finanzjarju jissodisfa l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali li dan jippromwovi jew jilħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli tiegħu.

(33)

Ir-Regolament (UE) 2020/852 emenda r-Regolament (UE) 2019/2088 billi rrikjeda li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jinkludu fi ħdan id-divulgazzjonijiet prekuntrattwali u perjodiċi tal-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom u jinvestu f’attività ekonomika li tikkontribwixxi għal objettiv ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 2(17) ta’ dak ir-Regolament, informazzjoni dwar l-objettiv ambjentali kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2020/852, u deskrizzjoni ta’ kif u sa liema punt l-investimenti sottostanti għall-prodott finanzjarju huma f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli kif imsemmi fl-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) 2019/2088 issa jirrikjedi wkoll li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jinkludu fi ħdan id-divulgazzjonijiet prekuntrattwali u perjodiċi tal-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali, l-informazzjoni meħtieġa għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom u jinvestu f’attività ekonomika li tikkontribwixxi għal objettiv ambjentali fis-sens ta’ dak ir-Regolament. Huwa meħtieġ li l-investituri aħħarin ikunu jistgħu jqabblu faċilment il-gradi tal-investimenti tal-prodotti finanzjarji f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. Għalhekk, jenħtieġ li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, għall-finijiet tal-Artikolu 6(1) u (2), u l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088, jinkludu fl-annessi tad-dokumenti jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 11(2) ta’ dak ir-Regolament (UE) rappreżentazzjonijiet grafiċi ta’ tali investimenti abbażi ta’ metrika standardizzata, bin-numeratur li jikkonsisti fil-valur tas-suq tal-investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli u d-denominatur li jikkonsisti fil-valur tas-suq tal-investimenti kollha. Sabiex tiġi pprovduta informazzjoni affidabbli lill-investituri aħħarin, in-numeratur jenħtieġ li jinkludi l-valur tas-suq tal-investimenti f’kumpaniji destinatarji ta’ investiment li jirrappreżenta l-proporzjon ta’ attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli tal-kumpaniji destinatarji ta’ investiment, u r-rikavat mit-titoli ta’ dejn fejn it-termini tat-titoli ta’ dejn jirrikjedu li dak ir-rikavat jintuża għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. Sabiex jiġu koperti l-investimenti kollha li jistgħu jiffinanzjaw attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, jenħtieġ li jkun possibbli li fin-numeratur jiġu inklużi l-assi tal-infrastruttura, l-assi tal-proprjetà immobbli, l-assi tat-titolizzazzjoni u l-investimenti fi prodotti finanzjarji oħrajn kif imsemmi fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5 u fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2020/852. Minħabba n-nuqqas ta’ metodoloġiji affidabbli biex jiġi ddeterminat sa liema punt l-iskoperturi miksuba permezz tad-derivattivi huma skoperturi għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, tali skoperturi jenħtieġ li ma jiġux inklużi fin-numeratur. Id-denominatur jenħtieġ li jikkonsisti fil-valur tas-suq tal-investimenti kollha.

(34)

Bħalissa ma hemm l-ebda metodoloġija xierqa biex jiġi kkalkolat sa liema punt l-iskoperturi għall-gvernijiet ċentrali, għall-banek ċentrali u għall-emittenti supranazzjonali (“skoperturi sovrani”) huma skoperturi għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. Sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-investituri aħħarin, huwa xieraq li l-livell ta’ investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli jiġi kkalkolat u rrappreżentat grafikament b’żewġ modi. L-ewwel mod huwa li tiġi permessa l-inklużjoni fin-numeratur tal-investimenti f’titoli ta’ dejn maħruġa minn gvernijiet ċentrali, banek ċentrali u emittenti supranazzjonali fejn it-termini tat-titoli ta’ dejn jirrikjedu li r-rikavat jintuża għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli u l-inklużjoni fid-denominatur tal-investimenti f’titoli ta’ dejn maħruġa minn gvernijiet ċentrali, banek ċentrali u emittenti supranazzjonali, irrispettivament mill-użu tar-rikavat. Sabiex ikomplu jinformaw id-deċiżjonijiet ta’ investiment tal-investituri aħħarin, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jispjegaw għaliex ċerti skoperturi sovrani ma humiex f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, inkluż fejn dan ikun il-każ minħabba n-nuqqas ta’ metodoloġiji xierqa biex jiġi kkalkolat sa liema punt dawk l-iskoperturi huma skoperturi għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli. It-tieni mod huwa li jiġu esklużi l-iskoperturi sovrani min-numeratur u mid-denominatur, u b’hekk tissaħħaħ aktar il-komparabbiltà fost il-prodotti finanzjarji u li l-investituri aħħarin jkunu jistgħu jivvalutaw sa liema punt il-prodotti finanzjarji jinvestu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli mingħajr l-inklużjoni ta’ skoperturi sovrani.

(35)

Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddependu fuq fornituri tad-data terzi meta l-impriżi jkunu għadhom ma kkonformawx mal-obbligu, stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2020/852, li jiddivulgaw informazzjoni dwar kif u sa liema punt l-attivitajiet tagħhom huma assoċjati ma’ attivitajiet ekonomiċi li jikkwalifikaw bħala ambjentalment sostenibbli skont l-Artikoli 3 u 9 ta’ dak ir-Regolament. Għall-valutazzjoni tal-investimenti f’kumpaniji destinatarji ta’ investiment li ma jkunux suġġetti għad-divulgazzjonijiet meħtieġa mill-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2020/852, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jivvalutaw u jużaw id-data rrapportata pubblikament. Huwa biss meta tali data ma tkunx disponibbli, li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jitħallew jużaw data li tkun inkisbet jew direttament minn kumpaniji destinatarji ta’ investiment, jew minn partijiet terzi, f’kull każ dment li d-data magħmula disponibbli taħt tali divulgazzjonijiet tkun ekwivalenti għad-data magħmula disponibbli skont id-divulgazzjonijiet magħmula f’konformità ma’ dak l-Artikolu 8.

(36)

Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-prodotti finanzjarji jiddivulgaw b’mod konsistenti informazzjoni dwar il-grad sa fejn l-investimenti f’kumpaniji destinatarji ta’ investiment li jkunu impriżi mhux finanzjarji, huma investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli skont l-Artikoli 3 u 9 tar-Regolament (UE) 2020/852. Għal dak il-għan, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jagħżlu jew il-proporzjon tal-fatturat, tan-nefqa kapitali jew tan-nefqa operatorja, biex jikkalkulaw l-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni għal kull prodott finanzjarju biex ikejlu dak il-grad, u jenħtieġ li jiddivulgaw dik l-għażla fl-annessi tad-dokumenti jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088. Sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà fost il-prodotti finanzjarji u biex l-investituri aħħarin jifhmu aktar faċilment, l-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni jenħtieġ li awtomatikament ikun il-fatturat. In-nefqa kapitali jew in-nefqa operattiva jenħtieġ li tintuża biss meta l-karatteristiċi tal-prodott finanzjarju jiġġustifikaw dan l-użu, b’mod partikolari meta n-nefqa kapitali jew in-nefqa operatorja tkun aktar rappreżentattiva għall-grad sa fejn dawk il-prodotti finanzjarji jinvestu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, u sakemm jiġi spjegat dan l-użu. Għall-kumpaniji destinatarji ta’ investiment li huma impriżi finanzjarji, kif definiti fl-Artikolu 1, il-punt (8), tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2178 (6), jenħtieġ li l-kumparabbiltà tinkiseb billi jintalab l-użu tal-istess indikatur ewlieni tal-prestazzjoni għall-istess tip ta’ impriża finanzjarja. Għall-impriżi tal-assigurazzjoni u l-impriżi tar-riassigurazzjoni li jwettqu attivitajiet ta’ sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu kkombinati kemm l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tal-investiment kif ukoll dawk tas-sottoskrizzjoni f’indikatur ewlieni wieħed tal-prestazzjoni. Biex tiġi promossa t-trasparenza għall-investituri aħħarin, huwa neċessarju li jkun meħtieġ li d-divulgazzjonijiet perjodiċi ta’ kif u sa liema punt l-investimenti sottostanti għall-prodott finanzjarju jsiru f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli jipprovdu tqabbil mal-proporzjonijiet immirati ta’ investimenti f’dawk l-attivitajiet ekonomiċi li jidhru fid-divulgazzjonijiet prekuntrattwali. Sabiex jiġu żgurati l-komparabbiltà u t-trasparenza, id-divulgazzjonijiet perjodiċi jenħtieġ li jindikaw sa liema punt saru l-investimenti f’dawk l-attivitajiet ekonomiċi skont il-fatturat, in-nefqa kapitali u n-nefqa operazzjonali.

(37)

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma marbuta mill-qrib ma’ xulxin, peress li kollha jittrattaw l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u mill-konsulenti finanzjarji fir-rigward tad-divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji meħtieġa skont ir-Regolament (UE) 2019/2088. Biex tiġi żgurata l-koerenza bejn dawk id-dispożizzjonijiet, li jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ fl-istess ħin, u biex tiġi ffaċilitata perspettiva komprensiva mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u mill-konsulenti finanzjarji tal-obbligi tagħhom skont dak ir-Regolament, huwa xieraq li jiġu inklużi l-istandards tekniċi regolatorji kollha meħtieġa mill-Artikolu 2a(3), mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(6), mit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(7), mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 8(3), mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 8(4), mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 9(5), mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 9(6), mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 10(2), mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 11(4), u mir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 11(5) f’Regolament wieħed.

(38)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomessi lill-Kummissjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej”).

(39)

Il-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej imsemmi fl-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), fl-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u fl-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) wettaq konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li fuqhom huwa bbażat dan ir-Regolament, analizza l-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talab il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tal-Oqsma tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, u tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

(40)

Huwa meħtieġ li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jkunu jistgħu jadattaw għar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament Delegat. Għalhekk, id-data tal-applikazzjoni tiegħu jenħtieġ li tiġi differita għall-1 ta’ Jannar 2023. Madankollu, huwa meħtieġ li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jkunu qiesu l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà kif imsemmija fl-Artikolu 4(1)(a), tar-Regolament (UE) 2019/2088, jew kif meħtieġ mill-Artikolu 4(3) jew (4) ta’ dak ir-Regolament, sal-31 ta’ Diċembru 2022, jippubblikaw l-ewwel darba l-informazzjoni dwar dawk l-impatti fuq is-siti web tagħhom f’taqsimiet separati bit-titolu “Dikjarazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà” sat-30 ta’ Ġunju 2023 għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DEFINIZZJONIJIET U DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“impriża finanzjarja” tfisser AIFM kif definit fl-Artikolu 4(1)(b) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), kumpanija maniġerjali kif definit fl-Artikolu 2(1)(b) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), kumpanija tal-investiment awtorizzata f’konformità mal-Artikoli 27, 28 u 29 tad-Direttiva 2009/65/KE li ma tkunx indikat għall-ġestjoni tagħha kumpanija maniġerjali awtorizzata f’konformità mal-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ dik id-Direttiva, istituzzjoni ta’ kreditu kif definit fl-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12), ditta tal-investiment kif definit fl-Artikolu 4(1)(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, impriża tal-assigurazzjoni kif definit fl-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), impriża tar-riassigurazzjoni kif definit fl-Artikolu 13(4) tad-Direttiva 2009/138/KE, jew kwalunkwe entità ta’ pajjiż terz li twettaq attivitajiet simili, tkun suġġetta għal-liġijiet ta’ pajjiż terz u tkun issorveljata minn awtorità superviżorja ta’ pajjiż terz;

(2)

“impriża mhux finanzjarja” tfisser impriża li ma hijiex impriża finanzjarja kif definit fil-punt (1);

(3)

“skopertura sovrana” tfisser skopertura għal gvernijiet ċentrali, banek ċentrali u emittenti supranazzjonali;

(4)

“attività ekonomika ambjentalment sostenibbli” tfisser attività ekonomika li tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2020/852;

(5)

“attività ekonomika tranżizzjonali” tfisser attività ekonomika li tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) 2020/852;

(6)

“attività ekonomika abilitanti” tfisser attività ekonomika li tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2020/852.

Artikolu 2

Prinċipji ġenerali għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa minn dan ir-Regolament mingħajr ħlas u b’mod li tkun faċilment aċċessibbli, mhux diskriminatorja, prominenti, sempliċi, konċiża, li tinftiehem, ġusta, ċara u mhux qarrieqa. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jippreżentaw u jistabbilixxu l-informazzjoni meħtieġa minn dan ir-Regolament b’mod li tkun faċli biex tinqara, jużaw karattri ta’ daqs li jinqraw u jużaw stil li jiffaċilita l-fehim tagħha. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jistgħu jadattaw id-daqs u t-tip tat-tipa tal-karattri u l-kuluri użati fil-mudelli stabbiliti fl-Annessi I sa V ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa minn dan ir-Regolament f’format elettroniku li jippermetti t-tiftix, dment li ma jkunx meħtieġ mod ieħor mil-leġiżlazzjoni settorjali msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088.

3.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom iżommu l-informazzjoni ppubblikata fuq is-siti web tagħhom f’konformità ma’ dan ir-Regolament aġġornata. Huma għandhom isemmu b’mod ċar id-data tal-pubblikazzjoni tal-informazzjoni u d-data ta’ kwalunkwe aġġornament. Meta dik l-informazzjoni tiġi ppreżentata bħala fajl li jista’ jitniżżel, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jindikaw l-istorja tal-verżjoni fl-isem tal-fajl.

4.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jipprovdu, fejn ikun disponibbli, l-identifikaturi tal-entità ġuridika (LEIs) u n-numri internazzjonali ta’ identifikazzjoni tat-titoli (ISINs) meta jirreferu għal entitajiet jew prodotti finanzjarji fl-informazzjoni pprovduta f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Parametri referenzjarji b’basket ta’ indiċijiet

Meta indiċi indikat bħala parametru referenzjarju jkun magħmul minn basket ta’ indiċijiet, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni relatata ma’ dak l-indiċi fir-rigward ta’ dak il-basket u ta’ kull indiċi f’dak il-basket.

KAPITOLU II

TRASPARENZA DWAR L-IMPATTI AVVERSI FUQ IL-FATTURI TA’ SOSTENIBBILTÀ

TAQSIMA 1

Parteċipanti fis-swieq finanzjarji

Artikolu 4

Dikjarazzjoni mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li huma tabilħaqq iqisu l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

1.   Sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) 2019/2088, jew fl-Artikolu 4(3) jew fl-Artikolu 4(4) ta’ dak ir-Regolament, għandhom jippubblikaw fuq is-sit web tagħhom, fit-taqsima separata bit-titolu: “Dikjarazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà”, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) 2019/2088, fl-Artikolu 4(2), (3) u (4) ta’ dak ir-Regolament, u fl-Artikoli 4 sa 10 ta’ dan ir-Regolament. Dik l-informazzjoni għandha tkopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru tas-sena preċedenti, u għandha tiġi ppubblikata fit-taqsima “Divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà” imsemmija fl-Artikolu 23 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippubblikaw id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 fil-format tal-mudell stabbilit fit-Tabella 1 tal-Anness I.

3.   B’deroga mill-paragrafu 1, għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jippubblikaw id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) 2019/2088, jew fl-Artikolu 4(3) jew fl-Artikolu 4(4) ta’ dak ir-Regolament għall-ewwel darba, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkopri l-perjodu mid-data li fiha ġew meqjusa għall-ewwel darba l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostennibbiltà sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippubblikaw l-informazzjoni fid-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 sat-30 ta’ Ġunju tas-sena sussegwenti.

Artikolu 5

Taqsima fil-qosor

Fit-taqsima fil-qosor f’Tabella 1 tal-Anness I, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu dan kollu li ġej:

(a)

l-isem tal-parteċipant fis-swieq finanzjarji li miegħu hija relatata d-dikjarazzjoni dwar l-impatti avversi fuq is-sostenibbiltà;

(b)

il-fatt li jitqiesu l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà;

(c)

il-perjodu ta’ referenza tad-dikjarazzjoni;

(d)

sommarju tal-impatti avversi prinċipali.

It-taqsima fil-qosor fit-Tabella 1 tal-Anness I għandha tiġi abbozzata bil-lingwi kollha li ġejjin:

(a)

waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta’ domiċilju tal-parteċipant fis-suq finanzjarju u, fejn differenti, f’lingwa addizzjonali abitwali fl-isfera tal-finanzi internazzjonali;

(b)

meta prodott finanzjarju tal-parteċipant fis-suq finanzjarju jsir disponibbli fi Stat Membru ospitanti, waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ dak l-Istat Membru ospitanti.

It-taqsima fil-qosor ma għandhiex tkun twila aktar minn żewġ naħat ta’ karta ta’ daqs A4 meta tiġi stampata.

Artikolu 6

Deskrizzjoni tal-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

1.   Fit-taqsima “Deskrizzjoni tal-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà” fit-Tabella 1 tal-Anness I, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jimlew l-oqsma kollha li jkunu relatati mal-indikaturi marbuta mal-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà, u għandhom iżidu dan kollu li ġej:

(a)

informazzjoni dwar indikatur addizzjonali wieħed jew aktar relatati mal-klima u ma’ indikaturi oħrajn relatati mal-ambjent, kif stabbilit fit-Tabella 2 tal-Anness I;

(b)

informazzjoni dwar indikatur addizzjonali wieħed jew aktar għal kwistjonijiet soċjali u tal-impjegati, għar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, għall-kwistjonijiet ta’ ġlieda kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim, kif stabbilit fit-Tabella 3 tal-Anness I;

(c)

informazzjoni dwar kwalunkwe indikatur ieħor użat biex jiġu identifikati u vvalutati impatti negattivi prinċipali addizzjonali fuq fattur ta’ sostenibbiltà.

2.   Fit-taqsima “Deskrizzjoni tal-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà” fit-Tabella 1 tal-Anness I, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-azzjonijiet meħuda matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena preċedenti u l-azzjonijiet ippjanati jew il-miri stabbiliti għall-perjodu sussegwenti mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru sabiex jevitaw jew inaqqsu l-impatti avversi prinċipali identifikati.

3.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fil-kolonni “Impatt” fit-taqsima “Deskrizzjoni tal-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà” fit-Tabella 1 tal-Anness I ċifra dwar l-impatt bħala l-medja tal-impatti fil-31 ta’ Marzu, fit-30 ta’ Ġunju, fit-30 ta’ Settembru u fil-31 ta’ Diċembru ta’ kull perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

Artikolu 7

Deskrizzjoni tal-politiki biex jiġu identifikati u pprijoritizzati l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

1.   Fit-taqsima “Deskrizzjoni tal-politiki biex jiġu identifikati u pprijoritizzati l-impatti negattivi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà” fit-Tabella 1 tal-Anness I, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-politiki tagħhom biex jidentifikaw u jipprijoritizzaw l-impatti negattivi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà u kif dawk il-politiki jinżammu aġġornati u applikati, inklużi dawn kollha li ġejjin:

(a)

id-data li fiha l-korp governattiv tal-parteċipant fis-suq finanzjarju approva dawk il-politiki;

(b)

kif tiġi allokata r-responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta’ dawk il-politiki fi ħdan l-istrateġiji u l-proċeduri organizzattivi;

(c)

il-metodoloġiji biex jintgħażlu l-indikaturi msemmija fl-Artikolu 6(1)(a), (b) u (c), u biex jiġu identifikati u vvalutati l-impatti avversi prinċipali msemmija fl-Artikolu 6(1), u b’mod partikolari spjegazzjoni ta’ kif dawk il-metodoloġiji jqisu l-probabbiltà tal-okkorrenza u s-severità ta’ dawk l-impatti avversi prinċipali, inkluż il-karattru potenzjalment irrimedjabbli tagħhom;

(d)

kwalunkwe marġni ta’ żball assoċjat fil-metodoloġiji msemmija fil-punt (c) ta’ dan il-paragrafu, bi spjegazzjoni ta’ dak il-marġni;

(e)

is-sorsi tad-data użati.

2.   Meta l-informazzjoni relatata ma’ kwalunkwe wieħed mill-indikaturi użati ma tkunx faċilment disponibbli, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fit-taqsima “Deskrizzjoni tal-politiki biex jiġu identifikati u pprijoritizzati l-impatti negattivi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà” fit-Tabella 1 tal-Anness I dettalji tal-aħjar sforzi użati biex tinkiseb l-informazzjoni jew direttament mill-kumpaniji destinatarji ta’ investiment, jew billi jwettqu riċerka addizzjonali, jikkooperaw ma’ fornituri tad-data ta’ partijiet terzi jew ma’ esperti esterni jew jagħmlu suppożizzjonijiet raġonevoli.

Artikolu 8

Taqsima tal-politiki ta’ involviment

1.   Fit-taqsima “Politiki ta’ involviment” fit-Tabella 1 tal-Anness I, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

fejn applikabbli, sommarji qosra tal-politiki ta’ involviment imsemmija fl-Artikolu 3 g tad-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14);

(b)

sommarji qosra ta’ kwalunkwe politika oħra ta’ involviment biex jitnaqqsu l-impatti negattivi prinċipali.

2.   Is-sommarji qosra msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiddeskrivu dan kollu li ġej:

(a)

l-indikaturi għall-impatti negattivi kkunsidrati fil-politiki ta’ involviment imsemmija fil-paragrafu 1;

(b)

kif dawk il-politiki ta’ involviment se jiġu adattati fejn ma jkun hemm l-ebda tnaqqis tal-impatti negattivi prinċipali fuq aktar minn perjodu wieħed irrapportat.

Artikolu 9

Taqsima “Referenzi għal standards internazzjonali”

1.   Fit-taqsima “Referenzi għal standards internazzjonali” fit-Tabella 1 tal-Anness I, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu jekk u sa liema punt jaderixxu ma’ kodiċijiet ta’ kondotta kummerċjali responsabbli u ma’ standards rikonoxxuti fuq livell internazzjonali għad-diliġenza dovuta u r-rapportar u, fejn ikun rilevanti, il-grad ta’ allinjament tagħhom mal-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi.

2.   Id-deskrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi informazzjoni dwar dan kollu li ġej:

(a)

l-indikaturi użati biex jitqiesu l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà msemmija fl-Artikolu 6(1) li jkejlu l-aderenza jew l-allinjament imsemmi fil-paragrafu 1;

(b)

il-metodoloġija u d-data użati biex titkejjel dik l-aderenza jew l-allinjament imsemmi fil-paragrafu 1, inkluża deskrizzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-kopertura, tas-sorsi tad-data u kif il-metodoloġija użata tbassar l-impatti avversi prinċipali tal-kumpaniji destinatarji ta’ investiment;

(c)

jekk jintużax xenarju għall-klima li jħares ’il quddiem, u, jekk iva, l-isem u l-fornitur ta’ dak ix-xenarju u meta tfassal;

(d)

fejn ma jintuża l-ebda xenarju għall-klima li jħares ’il quddiem, spjegazzjoni tar-raġuni għaliex il-parteċipant fis-swieq finanzjarji jqis xenarji għall-klima li jħarsu ’l quddiem bħala irrilevanti.

Artikolu 10

Tqabbil storiku

Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jkunu ddeskrivew l-impatti negattivi fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà għal perjodu li jippreċedi l-perjodu li għalih għandha tiġi ddivulgata l-informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 fit-taqsima “Deskrizzjoni tal-impatti negattivi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà” fit-Tabella 1 tal-Anness I a għandhom jipprovdu tqabbil storiku tal-perjodu li jkun ġie rrapportat dwaru mal-perjodu preċedenti li jkun ġie rrapportat dwaru u, sussegwentement, ma’ kull perjodu preċedenti li jkun ġie rrapportat dwaru fl-aħħar ħames perjodi preċedenti.

TAQSIMA 2

Konsulenti finanzjarji

Artikolu 11

Dikjarazzjoni mill-konsulenti finanzjarji li huma tabilħaqq iqisu fil-parir tagħhom dwar l-assigurazzjoni jew l-investiment l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

1.   Il-konsulenti finanzjarji msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(11) tar-Regolament (UE) 2019/2088 li japplikaw l-Artikolu 4(5)(a) ta’ dak ir-Regolament għandhom jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(5)(a) ta’ dak ir-Regolament fit-taqsima separata tas-sit web tagħhom bit-titolu, “Dikjarazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali tal-parir dwar l-assigurazzjoni fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà”.

2.   Il-konsulenti finanzjarji msemmija fil-punti (c) sa (f) tal-Artikolu 2(11) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u li japplikaw l-Artikolu 4(5)(a) ta’ dak ir-Regolament għandhom jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(5)(a) ta’ dak ir-Regolament fit-taqsima separata tas-siti web tagħhom bit-titolu, “Dikjarazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali tal-parir dwar l-investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà”.

3.   Id-dikjarazzjoni u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinkludu dettalji dwar il-proċess użat mill-konsulenti finanzjarji biex jagħżlu l-prodotti finanzjarji li jagħtu pariri dwarhom, inklużi dawn kollha li ġejjin:

(a)

kif il-konsulenti finanzjarji jużaw l-informazzjoni ppubblikata mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji skont dan ir-Regolament;

(b)

jekk il-konsulenti finanzjarji jikklassifikaw u jagħżlu prodotti finanzjarji abbażi tal-indikaturi elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness I u kwalunkwe indikatur addizzjonali u, fejn ikun applikabbli, deskrizzjoni tal-klassifikazzjoni u tal-metodoloġija tal-għażla użati;

(c)

kwalunkwe kriterju jew limitu bbażat fuq l-impatti negattivi prinċipali elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness I li jintuża biex jintgħażlu, jew jingħataw pariri dwar, il-prodotti finanzjarji.

TAQSIMA 3

Dikjarazzjoni mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li ma jqisux l-impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà, u dikjarazzjoni mill-konsulenti finanzjarji li ma jqisux l-impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà fil-pariri tagħhom dwar l-investiment jew l-assigurazzjoni

Artikolu 12

Dikjarazzjoni mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li ma jqisux l-impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji msemmija fl-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (UE) 2019/2088 għandhom jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(b) ta’ dak ir-Regolament fit-taqsima separata tas-sit web tagħhom bit-titolu “Ebda kunsiderazzjoni tal-impatti avversi tad-deċiżjonijiet dwar l-investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà”.

2.   Id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi dan kollu li ġej:

(a)

dikjarazzjoni prominenti li l-parteċipant fis-swieq finanzjarji ma jqis l-ebda impatt avvers tad-deċiżjonijiet tiegħu dwar l-investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà;

(b)

ir-raġunijiet għaliex il-parteċipant fis-swieq finanzjarji ma jqis l-ebda impatt avvers tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tiegħu fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà u, fejn ikun rilevanti, informazzjoni dwar jekk il-parteċipant fis-swieq finanzjarji għandux l-intenzjoni li jikkunsidra tali impatti avversi b’referenza għall-indikaturi elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness I, u jekk iva, meta.

Artikolu 13

Dikjarazzjoni mill-konsulenti finanzjarji li ma jqisux l-impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà fil-parir tagħhom dwar l-investiment jew l-assigurazzjoni

1.   Il-konsulenti finanzjarji msemmija fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 2(11) tar-Regolament (UE) 2019/2088 li japplikaw l-Artikolu 4(5)(b) ta’ dak ir-Regolament għandhom jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(5)(b) ta’ dak ir-Regolament fit-taqsima separata fuq is-sit web tagħhom bit-titolu “Ebda kunsiderazzjoni tal-impatti avversi tal-pariri dwar l-assigurazzjoni fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà”.

2.   Il-konsulenti finanzjarji msemmija fil-punti (c) sa (f) tal-Artikolu 2(11), tar-Regolament (UE) 2019/2088 li japplikaw l-Artikolu 4(5)(b) ta’ dak ir-Regolament għandhom jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(5)(b) ta’ dak ir-Regolament fit-taqsima separata tas-sit web tagħhom bit-titolu “Ebda kunsiderazzjoni tal-impatti avversi tal-pariri dwar l-investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà”.

3.   Id-dikjarazzjoni u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandu jkun fihom dan kollu li ġej:

(a)

dikjarazzjoni prominenti li l-konsulent finanzjarju ma jqis l-ebda impatt avvers tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà fil-pariri tiegħu dwar l-investiment jew l-assigurazzjoni;

(b)

ir-raġunijiet għaliex il-konsulent finanzjarju ma jqis l-ebda impatt avvers tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà fil-pariri tiegħu dwar l-investiment jew l-assigurazzjoni u, fejn ikun rilevanti, informazzjoni dwar jekk il-konsulent finanzjarju għandux l-intenzjoni li jqis tali impatti avversi b’referenza għall-indikaturi elenkati fit-Tabella 1 tal-Anness I, u jekk iva, meta.

KAPITOLU III

DIVULGAZZJONI PREKUNTRATTWALI TAL-PRODOTT

TAQSIMA 1

Promozzjoni ta’ karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Artikolu 14

Preżentazzjoni mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji tal-informazzjoni prekuntrattwali li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 8(1) (2) u (2a) tar-Regolament (UE) 2019/2088

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 8(1) (2) u (2a) tar-Regolament (UE) 2019/2088 fil-format tal-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament. Dik l-informazzjoni għandha tiġi mehmuża bħala anness tad-dokumenti jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fil-parti ewlenija tad-dokument jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088, dikjarazzjoni prominenti li l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali hija disponibbli fl-anness ta’ dawk id-dokumenti jew dik l-informazzjoni.

3.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja fil-bidu tal-anness tad-dokumenti jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088:

(a)

jekk il-prodott finanzjarju għandux l-intenzjoni li jagħmel kwalunkwe investiment sostenibbli;

(b)

jekk il-prodott finanzjarju jippromwovix karatteristiċi ambjentali jew soċjali, mingħajr ma jkollu bħala l-objettiv tiegħu investiment sostenibbli.

Artikolu 15

Informazzjoni dwar l-investiment sostenibbli fit-taqsima dwar l-allokazzjoni tal-assi għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali

1.   Għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2020/852, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu, fit-taqsima “Sa liema punt minimu huma l-investimenti sostenibbli b’objettiv ambjentali allinjati mat-Tassonomija tal-UE?” fil-mudell stabbilit fl-Anness II, dawn kollha li ġejjin:

(a)

rappreżentazzjoni grafika fil-forma ta’ pie chart ta’:

(i)

il-grad sa fejn l-investimenti aggregati huma investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, kif ikkalkolat f’konformità mal-Artikolu 17(1) sa (4) ta’ dan ir-Regolament;

(ii)

il-grad sa fejn l-investimenti aggregati, esklużi l-iskoperturi sovrani, huma investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, kif ikkalkolat f’konformità mal-Artikolu 17(5) ta’ dan ir-Regolament.

(b)

deskrizzjoni tal-investimenti sottostanti għall-prodotti finanzjarji li huma f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, inkluż jekk il-konformità ta’ dawk l-investimenti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2020/852 hijiex se tkun suġġetta għal assigurazzjoni pprovduta minn awditur wieħed jew aktar jew għal rieżami minn parti terza waħda jew aktar u, jekk iva, l-isem jew l-ismijiet tal-awditur jew tal-parti terza;

(c)

fejn il-prodotti finanzjarji jinvestu f’attivitajiet ekonomiċi minbarra attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, spjegazzjoni ċara tar-raġunijiet għal dan;

(d)

meta l-prodotti finanzjarji jkollhom skoperturi sovrani u l-parteċipant fis-swieq finanzjarji ma jkunx jista’ jivvaluta sa liema punt dawk l-iskoperturi jikkontribwixxu għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, spjegazzjoni narrattiva tal-proporzjon fl-investimenti totali tal-investimenti li jikkonsistu f’dawk l-iskoperturi.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jużaw:

(a)

l-istess indikatur ewlieni tal-prestazzjoni għall-investimenti aggregati f’impriżi mhux finanzjarji;

(b)

l-istess indikatur ewlieni tal-prestazzjoni għall-investimenti aggregati fl-istess tip ta’ impriżi finanzjarji.

Għall-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni li jwettqu attivitajiet ta’ sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja, l-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni jista’ jgħaqqad l-investiment u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tas-sottoskrizzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2021/2178.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(b), id-deskrizzjoni għandha tinkludi dan kollu li ġej:

(a)

fir-rigward ta’ kumpaniji destinatarji ta’ investiment li huma impriżi mhux finanzjarji, jekk il-grad sa fejn l-investimenti jkunu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli jitkejjilx mill-fatturat, jew jekk, minħabba l-karatteristiċi tal-prodott finanzjarju, il-parteċipant fis-swieq finanzjarji jkunx iddeċieda li jingħata kalkolu aktar rappreżentattiv meta dak il-grad jitkejjel min-nefqa kapitali jew min-nefqa operatorja u r-raġuni għal dik id-deċiżjoni, inkluża spjegazzjoni tar-raġuni għaliex dik id-deċiżjoni hija xierqa għall-investituri fil-prodott finanzjarju;

(b)

meta l-informazzjoni dwar il-grad sa fejn l-investimenti jkunu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli ma tkunx faċilment disponibbli mid-divulgazzjonijiet pubbliċi mill-kumpaniji destinatarji ta’ investiment, id-dettalji ta’ jekk il-parteċipant fis-suq finanzjarju jkunx kiseb informazzjoni ekwivalenti direttament minn kumpaniji destinatarji ta’ investiment jew minn fornituri terzi;

(c)

diżaggregazzjoni tal-proporzjonijiet minimi ta’ investimenti fl-attivitajiet ekonomiċi tranżizzjonali u fl-attivitajiet ekonomiċi abilitanti, f’kull każ espressa bħala perċentwal tal-investimenti kollha tal-prodott finanzjarju.

Artikolu 16

Informazzjoni dwar l-investiment sostenibbli fit-taqsima dwar l-allokazzjoni tal-assi għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi soċjali

Għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali u li jinkludu impenn f’investimenti sostenibbli b’objettiv soċjali, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fit-taqsima “X’inhi l-allokazzjoni tal-assi ppjanata għal dan il-prodott finanzjarju?” fil-mudell stabbilit fl-Anness II, is-sehem minimu ta’ dawk l-investimenti sostenibbli.

Artikolu 17

Kalkolu tal-grad sa fejn l-investimenti huma f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli

1.   Il-grad sa fejn l-investimenti jkunu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli għandu jiġi kkalkolat f’konformità mal-formula li ġejja:

Image 1

fejn “investimenti tal-prodott finanzjarju f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli” għandhom ikunu s-somma tal-valuri tas-suq tal-investimenti li ġejjin tal-prodott finanzjarju:

(a)

għal titoli ta’ dejn u ekwitajiet ta’ kumpaniji destinatarji ta’ investiment, fejn proporzjon tal-attivitajiet ta’ dawk il-kumpaniji destinatarji ta’ investiment ikun assoċjat ma’ attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, il-valur tas-suq ta’ dak il-proporzjon ta’ dawk it-titoli ta’ dejn jew ekwitajiet;

(b)

għal titoli ta’ dejn għajr dawk imsemmija fil-punt (a), fejn proporzjon tar-rikavat ikun meħtieġ mit-termini ta’ dawk it-titoli ta’ dejn li jintuża esklussivament fuq attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, il-valur tas-suq ta’ dak il-proporzjon;

(c)

għal bonds maħruġa skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar bonds ambjentalment sostenibbli, il-valur tas-suq ta’ dawk il-bonds;

(d)

għal investimenti f’assi ta’ proprjetà immobbli li jikkwalifikaw bħala attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, il-valur tas-suq ta’ dawk l-investimenti;

(e)

għal investimenti f’assi infrastrutturali li jikkwalifikaw bħala attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, il-valur tas-suq ta’ dawk l-investimenti;

(f)

għal investimenti f’pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni kif iddefinit fl-Artikolu 2(19) tar-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) bi skoperturi sottostanti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, il-valur tas-suq tal-proporzjon ta’ dawk l-iskoperturi;

(g)

għal investimenti fi prodotti finanzjarji kif imsemmi fl-Artikolu 5, l-ewwel paragrafu, u fl-Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, tar-Regolament (UE) 2020/852, il-valur tas-suq tal-proporzjon ta’ dawk il-prodotti finanzjarji li jirrappreżenta l-grad sa fejn l-investimenti jkunu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, kif ikkalkolat f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

Il-grad sa fejn l-investimenti jkunu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli għandu jiġi kkalkolat billi tiġi applikata l-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-pożizzjonijiet qosra netti stabbiliti fl-Artikolu 3(4) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), il-proporzjon ta’ attivitajiet ta’ kumpaniji destinatarji ta’ investiment assoċjati ma’ attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi tal-aktar indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni xierqa għall-investimenti tal-prodott finanzjarju bl-użu tal-informazzjoni li ġejja:

(a)

għall-kumpaniji destinatarji ta’ investiment imsemmija fl-Artikolu 8(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2020/852, id-divulgazzjonijiet magħmula minn dawk il-kumpaniji destinatarji ta’ investiment f’konformità ma’ dak l-Artikolu;

(b)

għal kumpaniji destinatarji oħra ta’ investiment, l-informazzjoni ekwivalenti miksuba mill-parteċipant fis-swieq finanzjarji direttament minn kumpaniji destinatarji ta’ investiment jew minn fornituri terzi.

3.   Għad-divulgazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 15(1)(a) u fl-Artikolu 19(1)(a), fil-każ ta’ kumpaniji destinatarji ta’ investiment li huma impriżi mhux finanzjarji li jkunu soġġetti għall-obbligu li jippubblikaw informazzjoni mhux finanzjarja skont ir-Regolament Delegat (UE) 2021/2178 u impriżi mhux finanzjarji oħrajn li ma jkunux soġġetti għal dak l-obbligu, il-kalkolu msemmi fil-paragrafu 2 għandu juża l-fatturat bħala l-istess tip ta’ indikatur ewlieni tal-prestazzjoni għall-impriżi mhux finanzjarji kollha.

4.   B’deroga mill-paragrafu 3, fejn, minħabba l-karatteristiċi tal-prodott finanzjarju, in-nefqa kapitali jew in-nefqa operatorja tagħti kalkolu aktar rappreżentattiv tal-grad sa fejn investiment ikun f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, il-kalkolu jista’ juża l-aktar wieħed xieraq minn dawk iż-żewġ indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni. Fil-każ ta’ kumpaniji destinatarji ta’ investiment li huma impriżi finanzjarji suġġetti għall-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) 2020/852 u għal impriżi finanzjarji oħrajn li ma jkunux suġġetti għal dak l-obbligu, il-kalkolu msemmi fil-paragrafu 2 għandu juża l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni msemmija fil-punti (b) sa (e) tat-Taqsima 1.1 tal-Anness III tar-Regolament Delegat (UE) 2021/2178.

5.   Għad-divulgazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 15(1)(a)(ii), fl-Artikolu 19(1)(a)(ii), fl-Artikolu 55(1)(b)(iii) u fl-Artikolu 62(1)(b)(iii), għandhom japplikaw il-paragrafi 1 sa 4 ta’ dan l-Artikolu, ħlief li l-iskoperturi sovrani għandhom jiġu esklużi mill-kalkolu tan-numeratur u tad-denominatur tal-formula li tinsab fil-paragrafu 1.

TAQSIMA 2

Investiment sostenibbli bħala objettiv

Artikolu 18

Preżentazzjoni mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji ta’ informazzjoni prekuntrattwali għal prodotti finanzjarji li għandha tiġi ddivulgata skont il-paragrafi 1 sa 4a tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2019/2088

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 9(1) sa (4a) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u din it-Taqsima f’anness tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088. Huma għandhom jippreżentaw dik l-informazzjoni fil-format tal-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fil-parti ewlenija tad-dokument jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088, dikjarazzjoni prominenti li l-informazzjoni dwar l-investiment sostenibbli hija disponibbli fl-anness.

3.   Fil-bidu tal-anness tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 il-parteċipanti fis-suq finanzjarju għandhom jinkludu dikjarazzjoni li l-prodott finanzjarju għandu investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu.

Artikolu 19

Informazzjoni dwar l-investiment sostenibbli għal prodotti finanzjarji bl-objettiv ta’ investiment sostenibbli

1.   Għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 5, l-ewwel paragrafu, tar-Regolament (UE) 2020/852, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fit-taqsima “X’inhi l-allokazzjoni tal-assi u x’inhu s-sehem minimu ta’ investimenti sostenibbli?” fil-mudell stabbilit fl-Anness III, l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

rappreżentazzjoni grafika fil-forma ta’ pie chart:

(i)

f’konformità mal-Artikolu 15(1)(a)(i) ta’ dan ir-Regolament;

(ii)

f’konformità mal-Artikolu 15(1)(a)(ii) ta’ dan ir-Regolament;

(b)

deskrizzjoni f’konformità mal-Artikolu 15(1)(b) ta’ dan ir-Regolament;

(c)

meta l-prodotti finanzjarji jinvestu f’attivitajiet ekonomiċi li jikkontribwixxu għal objettiv ambjentali u l-attivitajiet ekonomiċi ma jkunux attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, spjegazzjoni ċara tar-raġunijiet għal dan;

(d)

meta l-prodotti finanzjarji jkollhom skoperturi sovrani u l-parteċipant fis-swieq finanzjarji ma jkunx jista’ jivvaluta sa liema punt dawk l-iskoperturi jikkontribwixxu għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, spjegazzjoni narrattiva tal-proporzjon fl-investimenti totali tal-investimenti li jikkonsistu f’dawk l-iskoperturi.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(a), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom japplikaw l-Artikolu 15(2).

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(b), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom japplikaw l-Artikolu 15(3).

4.   Għall-prodotti finanzjarji li jinvestu f’attività ekonomika li tikkontribwixxi għal objettiv soċjali, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fit-taqsima “X’inhuma l-allokazzjoni tal-assi u s-sehem minimu tal-investimenti sostenibbli?” fil-mudell stabbilit fl-Anness III, is-sehem minimu ta’ dawk l-investimenti.

TAQSIMA 3

Prodotti finanzjarji b’opzjonijiet ta’ investiment

Artikolu 20

Prodotti finanzjarji b’opzjoni ta’ investiment sottostanti waħda jew aktar li jikkwalifikaw dawk il-prodotti finanzjarji bħala prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   B’deroga mill-Artikoli 14 sa 17, meta prodott finanzjarju joffri opzjonijiet ta’ investiment lill-investitur u waħda jew aktar minn dawk l-opzjonijiet ta’ investiment jikkwalifikaw dak il-prodott finanzjarju bħala prodott finanzjarju li jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom idaħħlu fil-parti ewlenija tad-dokument jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 dikjarazzjoni prominenti li tikkonferma dan kollu li ġej:

(a)

li l-prodott finanzjarju jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali;

(b)

li dawk il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jiġu ssodisfati biss meta l-prodott finanzjarji jinvesti f’mill-inqas waħda mill-opzjonijiet ta’ investiment imsemmija fil-lista li ssir referenza għaliha fil-paragrafu 2(a) ta’ dan l-Artikolu u meta tinżamm mill-inqas waħda minn dawk l-opzjonijiet matul il-perjodu ta’ żamma tal-prodott finanzjarju;

(c)

dik l-informazzjoni ulterjuri dwar dawk il-karatteristiċi hija disponibbli fl-Annessi msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu jew, fejn rilevanti, permezz tar-referenzi msemmija fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Id-dikjarazzjoni prominenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata minn dan kollu li ġej:

(a)

lista tal-opzjonijiet ta’ investiment imsemmija fil-paragrafu 3, ippreżentata f’konformità mal-kategoriji ta’ opzjonijiet ta’ investiment imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta’ dak il-paragrafu;

(b)

il-proporzjonijiet ta’ opzjonijiet ta’ investiment f’kull waħda mill-kategoriji msemmija fil-paragrafu 3(a), (b) u (c), imqabbla mal-għadd totali ta’ opzjonijiet ta’ investiment offruti mill-prodott finanzjarju.

3.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja fl-annessi tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 għall-kategoriji ta’ opzjonijiet ta’ investiment li ġejjin:

(a)

għal kull opzjoni ta’ investiment li tikkwalifika bħala prodott finanzjarju li jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 14 sa 17 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

għal kull opzjoni ta’ investiment li tikkwalifika bħala prodott finanzjarju li jkollu investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18 u 19 ta’ dan ir-Regolament;

(c)

għal kull opzjoni ta’ investiment li jkollha investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħha u ma tkunx prodott finanzjarju, l-informazzjoni dwar l-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

4.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3, fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness II u l-informazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness III.

5.   B’deroga mill-paragrafu 3, meta prodott finanzjarju joffri firxa ta’ opzjonijiet ta’ investiment lill-investitur b’tali mod li l-informazzjoni dwar dawk l-opzjonijiet ta’ investiment ma tkunx tista’ tiġi pprovduta f’annessi tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 b’mod ċar u konċiż minħabba l-għadd ta’ annessi meħtieġa, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jistgħu jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu billi jinkludu fil-parti ewlenija tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 referenzi għall-annessi tad-divulgazzjonijiet meħtieġa mid-direttivi, mir-regolamenti u mid-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija f’dak il-paragrafu fejn tkun tinsab dik l-informazzjoni.

Artikolu 21

Prodotti finanzjarji b’opzjonijiet ta’ investiment sottostanti li kollha għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

1.   B’deroga mill-Artikoli 18 u 19, meta prodott finanzjarju joffri opzjonijiet ta’ investiment lill-investitur u dawk l-opzjonijiet ta’ investiment ilkoll ikollhom l-investiment sostenibbli bħala l-objettivi tagħhom, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jikkonfermaw f’dikjarazzjoni prominenti fil-parti ewlenija tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 li l-prodott finanzjarju għandu bħala l-objettiv tiegħu investiment sostenibbli u li l-informazzjoni relatata ma’ dak l-objettiv hija disponibbli fl-annessi tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 jew, meta jkun rilevanti, permezz tar-referenzi msemmija fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Id-dikjarazzjoni prominenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata minn dan kollu li ġej:

(a)

lista tal-opzjonijiet ta’ investiment imsemmija fil-paragrafu 3, ippreżentata f’konformità mal-kategoriji tal-opzjonijiet ta’ investiment imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ dak il-paragrafu;

(b)

il-proporzjonijiet ta’ kull waħda mill-kategoriji ta’ opzjonijiet ta’ investiment imsemmija fil-paragrafu 3(a) u (b), f’kull waħda minn dawk il-kategoriji meta mqabbla mal-għadd totali ta’ opzjonijiet ta’ investiment offruti mill-prodott finanzjarju.

3.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja fl-annessi tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 għall-kategoriji ta’ opzjonijiet ta’ investiment li ġejjin:

(a)

għal kull opzjoni ta’ investiment li tikkwalifika bħala prodott finanzjarju li jkollu investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18 u 19 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

għal kull opzjoni ta’ investiment li għandha investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħha u ma hijiex prodott finanzjarju, l-informazzjoni dwar l-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

4.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 3, f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness III.

5.   B’deroga mill-paragrafu 3, meta prodott finanzjarju joffri firxa ta’ opzjonijiet ta’ investiment lill-investitur b’tali mod li l-informazzjoni relatata ma’ dawk l-opzjonijiet ta’ investiment ma tkunx tista’ tiġi pprovduta f’annessi tad-dokument jew fl-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 b’mod ċar u konċiż minħabba l-għadd ta’ annessi meħtieġa, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jistgħu jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu billi jinkludu fil-parti ewlenija tad-dokument jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088 referenzi għall-annessi tad-divulgazzjonijiet applikabbli meħtieġa mid-direttivi, mir-regolamenti u mid-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija f’dak il-paragrafu fejn tkun tinsab dik l-informazzjoni.

Artikolu 22

Informazzjoni dwar l-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom u li huma stess ma humiex prodotti finanzjarji

L-informazzjoni dwar l-objettiv tal-investimenti sostenibbli msemmija fl-Artikolu 20(3)(c) u fl-Artikolu 21(3)(b), għandu jkun fiha dawn kollha li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli;

(b)

lista tal-indikaturi użati biex jitkejjel l-ilħuq ta’ dak l-objettiv ta’ investiment sostenibbli;

(c)

deskrizzjoni ta’ kif l-investimenti ma jagħmlu ħsara sinifikanti lil ebda wieħed mill-objettivi ta’ investiment sostenibbli, inklużi dawn kollha li ġejjin:

(i)

kif jitqiesu l-indikaturi għall-impatti negattivi fit-Tabella 1 tal-Anness I u kwalunkwe indikatur rilevanti fit-Tabelli 2 u 3 ta’ dak l-Anness;

(ii)

jekk l-investiment sostenibbli huwiex allinjat mal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-prinċipji u d-drittijiet stipulati fit-tmien konvenzjonijiet fundamentali identifikati fid-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali fuq ix-Xogħol u fil-Karta Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem.

KAPITOLU IV

DIVULGAZZJONI TAL-PRODOTT FUQ IS-SIT WEB

Artikolu 23

Taqsima tas-sit web għad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà dwar il-prodotti finanzjarji

Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom, għal kull prodott finanzjarju, jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2019/2088 fit-taqsima separata bit-titolu, “Divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà”, fl-istess parti tas-sit web bħall-informazzjoni l-oħra relatata mal-prodott finanzjarju, inklużi l-komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jidentifikaw b’mod ċar il-prodott finanzjarju li miegħu tkun relatata l-informazzjoni fit-taqsima tad-divulgazzjoni relatata mas-sostenibbiltà u juru b’mod prominenti l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew l-objettiv ta’ investiment sostenibbli ta’ dak il-prodott finanzjarju.

TAQSIMA 1

Id-divulgazzjoni tal-prodott fuq is-sit web għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Artikolu 24

It-taqsimiet tad-divulgazzjoni tal-prodott fuq is-sit web għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u l-Artikoli 25 sa 36 ta’ dan ir-Regolament fl-ordni li ġejja u magħmula mit-taqsimiet kollha li ġejjin bit-titolu:

(a)

“Sommarju”;

(b)

“L-ebda objettiv ta’ investiment sostenibbli”;

(c)

“Karatteristiċi ambjentali jew soċjali tal-prodott finanzjarju”;

(d)

“Strateġija ta’ investiment”;

(e)

“Proporzjon ta’ investimenti”;

(f)

“Monitoraġġ tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali”;

(g)

“Metodoloġiji”;

(h)

“Sorsi u pproċessar tad-data”;

(i)

“Limitazzjonijiet għall-metodoloġiji u għad-data”;

(j)

“Diliġenza dovuta”;

(k)

“Politiki ta’ involviment”;

(l)

meta indiċi jiġi indikat bħala parametru referenzjarju biex jinkisbu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju, “Parametru referenzjarju indikat”.

Artikolu 25

It-taqsima tas-sit web “Sommarju” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   Fit-taqsima tas-sit web “Sommarju” imsemmija fl-Artikolu 24(a), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiġbru fil-qosor l-informazzjoni kollha li tinsab fit-taqsimiet differenti msemmija f’dak l-Artikolu dwar il-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali. It-taqsima fil-qosor għandu jkollha tul massimu ta’ żewġ naħat ta’ karta ta’ daqs A4 meta tiġi stampata.

2.   It-taqsima tas-sit web “Sommarju” imsemmija fl-Artikolu 24(a), għandha tiġi pprovduta tal-anqas bil-lingwi li ġejjin:

(a)

waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta’ domiċilju u, fejn differenti u fejn il-prodott finanzjarju jsir disponibbli f’aktar minn Stat Membru wieħed, b’lingwa addizzjonali li normalment tintuża fl-isfera tal-finanzi internazzjonali;

(b)

meta l-prodott finanzjarju jsir disponibbli fi Stat Membru ospitanti, waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ dak l-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 26

It-taqsima tas-sit web “L-ebda objettiv ta’ investiment sostenibbli” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   Fit-taqsima tas-sit web “L-ebda objettiv ta’ investiment sostenibbli” msemmija fl-Artikolu 24(b), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom idaħħlu d-dikjarazzjoni li ġejja: “Dan il-prodott finanzjarju jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali, iżda ma għandux bħala l-objettiv tiegħu l-investiment sostenibbli.”

2.   Meta l-prodott finanzjarju jimpenja ruħu li jagħmel investiment sostenibbli wieħed jew aktar, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom fit-taqsima tas-sit web “L-ebda objettiv ta’ investiment sostenibbli” msemmija fl-Artikolu 24(b), jispjegaw kif l-investiment sostenibbli ma jagħmilx ħsara sinifikanti lil kwalunkwe wieħed mill-objettivi ta’ investiment sostenibbli, filwaqt li jinkludu dawn kollha li ġejjin:

(a)

kif jitqiesu l-indikaturi għall-impatti negattivi fit-Tabella 1 tal-Anness I u kwalunkwe indikatur rilevanti fit-Tabelli 2 u 3 tal-Anness I;

(b)

jekk l-investiment sostenibbli huwiex allinjat mal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-prinċipji u d-drittijiet stipulati fit-tmien konvenzjonijiet fundamentali identifikati fid-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali fuq ix-Xogħol u fil-Karta Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Artikolu 27

It-taqsima tas-sit web “Karatteristiċi ambjentali jew soċjali tal-prodott finanzjarju” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Karatteristiċi ambjentali jew soċjali tal-prodott finanzjarju” imsemmija fl-Artikolu 24(c), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali li jippromwovu l-prodotti finanzjarji.

Artikolu 28

It-taqsima tas-sit web “Strateġija ta’ investiment” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Strateġija ta’ investiment” imsemmija fl-Artikolu 24(d), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu dan kollu li ġej:

(a)

l-istrateġija ta’ investiment użata biex jiġu ssodisfati l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju;

(b)

il-politika biex jiġu vvalutati l-prattiki ta’ governanza tajba tal-kumpaniji destinatarji ta’ investiment, inkluż fir-rigward ta’ strutturi ta’ ġestjoni sodi, relazzjonijiet tal-impjegati, remunerazzjoni tal-persunal u konformità mat-taxxa.

Artikolu 29

It-taqsima tas-sit web “Proporzjon tal-investimenti” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Proporzjon tal-investimenti” imsemmija fl-Artikolu 24(e), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom idaħħlu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 u għandhom jiddistingwu bejn l-iskoperturi diretti fl-entitajiet destinatarji ta’ investiment u t-tipi l-oħra kollha ta’ skoperturi għal dawk l-entitajiet.

Artikolu 30

It-taqsima tas-sit web “Monitoraġġ tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Monitoraġġ tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali” imsemmija fl-Artikolu 24(f), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu kif il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju u l-indikaturi tas-sostenibbiltà użati biex jitkejjel l-issodisfar ta’ kull waħda minn dawk il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju jiġu mmonitorjati matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott finanzjarju u l-mekkaniżmi ta’ kontroll intern jew estern relatati.

Artikolu 31

It-taqsima tas-sit web “Metodoloġiji għall-karatteristiċi ambjentali jew soċjali” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Metodoloġiji għall-karatteristiċi ambjentali jew soċjali” msemmija fl-Artikolu 24(g), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-metodoloġiji biex ikejlu kif jiġu ssodisfati l-karatteristiċi soċjali jew ambjentali promossi mill-prodott finanzjarju.

Artikolu 32

Taqsima tas-sit web “Sorsi u pproċessar tad- data ” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Sorsi u pproċessar tad-data” msemmija fl-Artikolu 24(h), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu dan kollu li ġej:

(a)

is-sorsi tad-data użati biex tinkiseb kull waħda mill-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju;

(b)

il-miżuri meħuda biex tiġi żgurata l-kwalità tad-data;

(c)

kif tiġi pproċessata d-data;

(d)

il-proporzjon ta’ data li huwa stmat.

Artikolu 33

It-taqsima tas-sit web “Limitazzjonijiet għall-metodoloġiji u għad-data” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Limitazzjonijiet għall-metodoloġiji u għad-data” imsemmija fl-Artikolu 24(i), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu dan kollu li ġej:

(a)

kwalunkwe limitazzjoni għall-metodoloġiji msemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 24, u għas-sorsi tad-data msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 24;

(b)

kif tali limitazzjonijiet ma jaffettwawx kif jiġu ssodisfati l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju.

Artikolu 34

It-taqsima tas-sit web “Diliġenza dovuta” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Diliġenza dovuta” imsemmija fl-Artikolu 24(j), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu d-diliġenza dovuta mwettqa fuq l-assi sottostanti tal-prodott finanzjarju, inklużi l-kontrolli interni u esterni fuq dik id-diliġenza dovuta.

Artikolu 35

It-taqsima tas-sit web “Politiki ta’ involviment” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima tas-sit web “Politiki ta’ involviment” imsemmija fl-Artikolu 24(k), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-politiki ta’ involviment implimentati fejn l-involviment ikun parti mill-istrateġija ta’ investiment ambjentali jew soċjali, inkluża kwalunkwe proċedura ta’ ġestjoni applikabbli għal tilwim relatat mas-sostenibbiltà f’kumpaniji destinatarji ta’ investiment.

Artikolu 36

It-taqsima tas-sit web “Parametru referenzjarju indikat” għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   Fit-taqsima tas-sit web “Parametru referenzjarju indikat” imsemmija fl-Artikolu 24(l), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu jekk ġiex indikat indiċi bħala parametru referenzjarju biex jiġu ssodisfati l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju, u kif dak l-indiċi huwa allinjat mal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju, filwaqt li jinkludu d-data tal-input, il-metodoloġiji użati għall-għażla ta’ dik id-data, il-metodoloġiji ta’ riekwilibriju u kif jiġi kkalkolat l-indiċi.

2.   Meta parti mill-informazzjoni jew l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 1 tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-amministratur tal-parametru referenzjarju, għandha tiġi pprovduta iperlink għal dik l-informazzjoni.

TAQSIMA 2

Id-divulgazzjoni tal-prodott fuq is-sit web għall-prodotti finanzjarji li għandhom investimenti sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Artikolu 37

Id-divulgazzjoni tal-prodott fuq is-sit web għall-prodotti finanzjarji li għandhom investimenti sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Għall-prodotti finanzjarji li għandhom investimenti sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u fl-Artikoli 38 sa 49 ta’ dan ir-Regolament fl-ordni li ġejja u magħmula mit-taqsimiet kollha li ġejjin bit-titolu:

(a)

“Sommarju”;

(b)

“L-ebda ħsara sinifikanti għall-objettiv ta’ investiment sostenibbli”;

(c)

“Objettiv ta’ investiment sostenibbli tal-prodott finanzjarju”;

(d)

“Strateġija ta’ investiment”;

(e)

“Proporzjon ta’ investimenti”;

(f)

“Monitoraġġ tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli”;

(g)

“Metodoloġiji”;

(h)

“Sorsi u pproċessar tad-data”;

(i)

“Limitazzjonijiet għall-metodoloġiji u għad-data”;

(j)

“Diliġenza dovuta”;

(k)

“Politiki ta’ involviment”;

(l)

“L-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli”.

Artikolu 38

It-taqsima tas-sit web “Sommarju” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

1.   Fit-taqsima tas-sit web “Sommarju” imsemmija fl-Artikolu 37(a), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiġbru fil-qosor l-informazzjoni kollha li tinsab fit-taqsimiet differenti msemmija f’dak l-Artikolu 37 dwar il-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom. It-taqsima fil-qosor għandu jkollha tul massimu ta’ żewġ naħat ta’ karta ta’ daqs A4 meta tiġi stampata.

2.   It-taqsima tas-sit web “Sommarju” msemmija fl-Artikolu 37(a) għandha tiġi pprovduta tal-anqas bil-lingwi li ġejjin:

(a)

waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta’ domiċilju u, fejn differenti u fejn il-prodott finanzjarju jsir disponibbli f’aktar minn Stat Membru wieħed, b’lingwa addizzjonali li normalment tintuża fl-isfera tal-finanzi internazzjonali;

(b)

meta l-prodott finanzjarju jsir disponibbli fi Stat Membru ospitanti, waħda mil-lingwi uffiċjali ta’ dak l-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 39

It-taqsima tas-sit web “L-ebda ħsara sinifikanti għall-objettiv ta’ investiment sostenibbli” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “L-ebda ħsara sinifikanti għall-objettiv ta’ investiment sostenibbli” imsemmija fl-Artikolu 37(b), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jispjegaw jekk u għaliex l-investimenti tal-prodott finanzjarju ma jagħmlux ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-objettivi ta’ investiment sostenibbli, u jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

kif jitqiesu l-indikaturi għall-impatti negattivi fit-Tabella 1 tal-Anness I u kwalunkwe indikatur rilevanti fit-Tabelli 2 u 3 tal-Anness I;

(b)

jekk l-investiment sostenibbli huwiex allinjat mal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-prinċipji u d-drittijiet stipulati fit-tmien konvenzjonijiet fundamentali identifikati fid-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali fuq ix-Xogħol u fil-Karta Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Artikolu 40

It-taqsima tas-sit web “Objettiv ta’ investiment sostenibbli tal-prodott finanzjarju” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Objettiv ta’ investiment sostenibbli tal-prodott finanzjarju” imsemmija fl-Artikolu 37(c), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-objettiv ta’ investiment sostenibbli tal-prodott finanzjarju.

Artikolu 41

It-taqsima tas-sit web “Strateġija ta’ investiment” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Strateġija ta’ investiment” imsemmija fl-Artikolu 37(d), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu dan kollu li ġej:

(a)

l-istrateġija ta’ investiment użata biex jintlaħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli;

(b)

il-politika biex jiġu vvalutati l-prattiki ta’ governanza tajba tal-kumpaniji destinatarji ta’ investiment, inkluż fir-rigward ta’ strutturi ta’ ġestjoni sodi, relazzjonijiet tal-impjegati, remunerazzjoni tal-persunal u konformità mat-taxxa.

Artikolu 42

It-taqsima tas-sit web “Proporzjon ta’ investimenti” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Proporzjon tal-investimenti” imsemmija fl-Artikolu 37(e), il-parteċipanti fis-suq finanzjarju għandhom idaħħlu l-informazzjoni msemmija fit-taqsima “X’inhuma l-allokazzjoni tal-assi u s-sehem minimu tal-investimenti sostenibbli?” fil-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament u għandhom jiddistingwu bejn skoperturi diretti f’entitajiet li fihom isir investiment u t-tipi l-oħra kollha ta’ skoperturi għal dawk l-entitajiet.

Artikolu 43

It-taqsima tas-sit web “Monitoraġġ tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Monitoraġġ tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli” imsemmija fl-Artikolu 37(f), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu kif l-objettiv ta’ investiment sostenibbli u l-indikaturi ta’ sostenibbiltà użati biex jitkejjel l-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli jiġu mmonitorjati matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott finanzjarju u l-mekkaniżmi ta’ kontroll intern jew estern relatati.

Artikolu 44

It-taqsima tas-sit web “Metodoloġiji” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Metodoloġiji” msemmija fl-Artikolu 37(g), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-metodoloġiji użati biex jitkejjel l-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli u kif jintużaw l-indikaturi tas-sostenibbiltà biex jitkejjel l-ilħuq ta’ dak l-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

Artikolu 45

It-taqsima tas-sit web “Sorsi u pproċessar tad-data” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Sorsi u pproċessar tad-data” msemmija fl-Artikolu 37(h), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu dan kollu li ġej:

(a)

is-sorsi tad-data użati biex jintlaħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli tal-prodott finanzjarju;

(b)

il-miżuri meħuda biex tiġi żgurata l-kwalità tad-data;

(c)

kif tiġi pproċessata d-data;

(d)

il-proporzjon ta’ data li huwa stmat.

Artikolu 46

It-taqsima tas-sit web “Limitazzjoni għall-metodoloġiji u d-data” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Limitazzjoni għall-metodoloġiji u għad-data” imsemmija fl-Artikolu 37(i), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu dawn kollha li ġejjin:

(a)

kwalunkwe limitazzjoni għall-metodoloġiji msemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 37, u s-sorsi tad-data msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 37;

(b)

għaliex tali limitazzjonijiet ma jaffettwawx l-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

Artikolu 47

It-taqsima tas-sit web “Diliġenza dovuta” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Diliġenza dovuta” imsemmija fl-Artikolu 37(j), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu d-diliġenza dovuta mwettqa fuq l-assi sottostanti tal-prodott finanzjarju, inklużi l-kontrolli interni u esterni fuq dik id-diliġenza dovuta.

Artikolu 48

It-taqsima tas-sit web “Politiki ta’ involviment” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima tas-sit web “Politiki ta’ involviment” imsemmija fl-Artikolu 37(k), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu l-politiki ta’ involviment implimentati fejn l-involviment ikun parti mill-objettiv ta’ investiment sostenibbli, inkluż kwalunkwe proċedura ta’ ġestjoni applikabbli għal tilwim relatat mas-sostenibbiltà f’kumpaniji destinatarji ta’ investiment.

Artikolu 49

It-taqsima tas-sit web “L-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli” għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

1.   Fit-taqsima tas-sit web “L-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli” imsemmija fl-Artikolu 37(l), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiddeskrivu dan kollu li ġej:

(a)

għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom u li għalihom ġie indikat indiċi bħala parametru referenzjarju, kif dak l-indiċi huwa allinjat mal-objettiv ta’ investiment sostenibbli tal-prodott finanzjarju, inkluża d-data tal-input, il-metodoloġiji użati biex tintgħażel dik id-data, il-metodoloġiji ta’ riekwilibriju u kif jiġi kkalkolat l-indiċi;

(b)

għall-prodotti finanzjarji li għandhom tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ karbonju bħala l-objettiv tagħhom, dikjarazzjoni li l-parametru referenzjarju jikkwalifika bħala Parametru Referenzjarju tat-Tranżizzjoni Klimatika tal-UE jew bħala Parametru Referenzjarju tal-UE allinjat mal-Ftehim Pariġi kif definit fl-Artikolu 3(23a) u (23b)tar-Regolament (UE) 2016/1011, u iperlink għal fejn tista’ tinstab il-metodoloġija użata għall-kalkolu ta’ dawk il-parametri referenzjarji.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1(a), fejn l-informazzjoni msemmija f’dak il-punt tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-amministratur tal-parametru referenzjarju, għandha tiġi pprovduta iperlink għal dik l-informazzjoni.

3.   B’deroga mill-paragrafu 1(b), fejn ma jkun disponibbli l-ebda Parametru Referenzjarju tat-Tranżizzjoni Klimatika tal-UE jew Parametru Referenzjarju tal-UE allinjat mal-Ftehim ta’ Pariġi kif definit fl-Artikolu 3(23a) u (23b) tar-Regolament (UE) 2016/1011, it-taqsima tas-sit web “L-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli” imsemmija fl-Artikolu 38(l) ta’ dan ir-Regolament għandha ssemmi dak il-fatt u tispjega kif l-isforz kontinwu biex jintlaħaq l-objettiv ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju huwa żgurat bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jispjegaw sa liema punt il-prodott finanzjarju jikkonforma mar-rekwiżiti metodoloġiċi stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2020/1818.

KAPITOLU V

DIVULGAZZJONI TAL-PRODOTT F’RAPPORTI PERJODIĊI

TAQSIMA 1

Promozzjoni ta’ karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Artikolu 50

Rekwiżiti ta’ preżentazzjoni u kontenut għal rapporti perjodiċi għal prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   Għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) 2019/2088 f’anness tad-dokument jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) ta’ dak ir-Regolament fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fil-parti ewlenija tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088 dikjarazzjoni prominenti li l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali hija disponibbli f’dak l-anness.

Artikolu 51

Kisba tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodotti finanzjarji

Fit-taqsima “Sa liema punt ġew issodisfati l-karatteristiċi ambjentali u/jew soċjali promossi minn dan il-prodott finanzjarju?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

il-punt sa fejn il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju jkunu ġew issodisfati matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inkluża l-prestazzjoni tal-indikaturi tas-sostenibbiltà użati sabiex jitkejjel kif kull waħda minn dawk il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jiġu ssodisfati u liema derivattivi, jekk ikun hemm, ikunu ntużaw biex jiġu ssodisfati dawk il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali;

(b)

għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2020/852, identifikazzjoni tal-objettivi ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament li għalihom ikkontribwixxa l-investiment sostenibbli sottostanti għall-prodott finanzjarju;

(c)

meta l-parteċipant fis-swieq finanzjarji jkun ipprovda mill-inqas rapport perjodiku preċedenti wieħed f’konformità ma’ din it-Taqsima għall-prodott finanzjarju, tqabbil storiku bejn il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku u l-perjodi koperti minn rapporti perjodiċi preċedenti;

(d)

għall-prodotti finanzjarji li kienu jinkludu impenn biex isiru investimenti sostenibbli, spjegazzjoni ta’ kif dawk l-investimenti kkontribwew għall-objettivi ta’ investiment sostenibbli msemmija fl-Artikolu 2(17) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u ma għamlux ħsara sinifikanti lil xi wieħed minn dawk l-objettivi matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, filwaqt li jinkludu dawn kollha li ġejjin:

(i)

kif tqiesu l-indikaturi għall-impatti avversi fit-Tabella 1 tal-Anness I u kwalunkwe indikatur rilevanti fit-Tabelli 2 u 3 ta’ dak l-Anness;

(ii)

jekk l-investiment sostenibbli kienx allinjat mal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-prinċipji u d-drittijiet stipulati fit-tmien konvenzjonijiet fundamentali identifikati fid-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali fuq ix-Xogħol u fil-Karta Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

(e)

informazzjoni dwar l-impatti negattivi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà kif imsemmija fit-taqsima “Dan il-prodott finanzjarju jqis l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 52

Investimenti ewlenin għal prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   It-taqsima “X’kienu l-investimenti ewlenin ta’ dan il-prodott finanzjarju?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament għandu jkun fiha lista, f’ordni dekrexxenti tad-daqs, tal-ħmistax-il investiment li jikkostitwixxu l-akbar proporzjon ta’ investimenti tal-prodott finanzjarju matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inklużi s-settur u l-pajjiżi li fihom ikunu saru dawk l-investimenti.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, meta l-għadd ta’ investimenti li jikkostitwixxu ħamsin fil-mija tal-investimenti tal-prodott finanzjarju matul il-perjodu kopert mir-rappport perjodiku jkun inqas minn ħmistax, it-taqsima msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha lista ta’ dawk l-investimenti, f’ordni dekrexxenti tad-daqs, inklużi s-setturi u l-pajjiżi li fihom ikunu saru dawk l-investimenti.

Artikolu 53

Allokazzjoni tal-assi bil-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

Fit-taqsima “X’kienet l-allokazzjoni tal-assi?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu deskrizzjoni tal-investimenti tal-prodott finanzjarju, inklużi dawn kollha li ġejjin:

(a)

il-proporzjonijiet tal-investimenti tal-prodott finanzjarju li kisbu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku;

(b)

l-għan tal-bqija tal-investimenti matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inkluża deskrizzjoni ta’ kwalunkwe salvagwardja ambjentali jew soċjali minima u jekk dawk l-investimenti jintużawx għall-iħħeġġjar, humiex relatati ma’ flus miżmuma bħala likwidità anċillari jew humiex investimenti li għalihom ma hemmx data suffiċjenti;

Artikolu 54

Proporzjon ta’ investimenti f’setturi u f’subsetturi ekonomiċi differenti

Fit-taqsima “F’liema setturi ekonomiċi saru l-investimenti?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu informazzjoni dwar il-proporzjon ta’ investimenti matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku f’setturi u subsetturi differenti, inklużi setturi tal-ekonomija li jiksbu dħul mill-esplorazzjoni, mill-estrazzjoni, mill-produzzjoni, mill-ipproċessar, mill-ħżin, mir-raffinar jew mid-distribuzzjoni, inklużi t-trasport, il-ħżin u l-kummerċ, ta’ fjuwils fossili kif definit fl-Artikolu 2(62) tar-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17).

Artikolu 55

Informazzjoni dwar investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli għal prodotti finanzjarji li jippromwovu l-karatteristiċi ambjentali

1.   Fejn il-prodotti finanzjarji msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2020/852 kienu jinkludu impenn li jsiru investimenti f’attivitajiet ekonomiċi li jikkontribwixxu għal objettiv ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 2(17) tar-Regolament (UE) 2019/2088, it-taqsima “X’kien il-proporzjon ta’ investimenti relatati mas-sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV għandha tinkludi l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

diżaggregazzjoni tal-proporzjon tal-investimenti għal kull wieħed mill-objettivi ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2020/852 li għalihom ikkontribwew dawk l-investimenti;

(b)

deskrizzjoni tal-investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inklużi:

(i)

jekk il-konformità ta’ dawk l-investimenti mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2020/852 kinitx suġġetta għal assigurazzjoni pprovduta minn awditur wieħed jew aktar jew għal rieżami minn parti terza waħda jew aktar u, jekk iva, l-isem jew l-ismijiet tal-awditur jew tal-parti terza;

(ii)

rappreżentazzjoni grafika fil-forma ta’ bar chart tal-investimenti aggregati f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, ikkalkolata f’konformità mal-Artikolu 17(1) sa (4);

(iii)

rappreżentazzjoni grafika fil-forma ta’ bar chart tal-grad sa fejn l-investimenti aggregati jkunu f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, iżda esklużi l-iskoperturi sovrani, u kkalkolati f’konformità mal-Artikolu 17(5);

(iv)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(2)(b);

(v)

diżaggregazzjoni tal-proporzjonijiet tal-investimenti, matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, fl-attivitajiet ekonomiċi tranżizzjonali u fl-attivitajiet ekonomiċi abilitanti, f’kull każ espressa bħala perċentwal tal-investimenti kollha tal-prodott finanzjarju;

(vi)

fejn il-prodott finanzjarju investit f’investimenti sostenibbli b’objettiv ambjentali, iżda li ma jkunux attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, spjegazzjoni ċara tar-raġunijiet għal dan;

(vii)

meta l-parteċipant fis-swieq finanzjarji jkun ipprovda mill-inqas rapport perjodiku wieħed preċedenti f’konformità ma’ din it-Taqsima għall-prodott finanzjarju, tqabbil storiku tal-grad sa fejn saru l-investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku u matul il-perjodi preċedenti;

(viii)

fejn il-parteċipant fis-swieq finanzjarji ma setax jivvaluta sa liema punt l-iskoperturi sovrani kkontribwew għal attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, spjegazzjoni narrattiva tar-raġunijiet u d-daqs ta’ dawk l-iskoperturi fl-investimenti totali.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(b)(ii) u (iii), għandu japplika dan kollu li ġej:

(a)

meta jiġu aggregati l-investimenti f’impriżi mhux finanzjarji, il-fatturat, in-nefqa kapitali u n-nefqa operazzjonali għandhom jiġu kkalkolati u inklużi fir-rappreżentazzjoni grafika;

(b)

meta jiġu aggregati l-investimenti f’impriżi finanzjarji, il-fatturat u n-nefqa kapitali għandhom, fejn applikabbli, jiġu kkalkolati u inklużi fir-rappreżentazzjoni grafika;

(c)

għall-impriżi tal-assigurazzjoni u l-impriżi tar-riassigurazzjoni li jwettqu attivitajiet ta’ sottoskrizzjoni mhux tal-ħajja, l-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni jista’ jkun kombinazzjoni tal-investiment u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tas-sottoskrizzjoni f’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2021/2178.

Artikolu 56

Informazzjoni għal prodotti finanzjarji li jippromwovu l-karatteristiċi soċjali

Għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali li kienu jinkludu impenn f’investimenti sostenibbli b’objettiv soċjali, it-taqsima “X’kien il-proporzjon ta’ investimenti relatati mas-sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV għandu jkun fiha s-sehem ta’ dawk l-investimenti sostenibbli.

Artikolu 57

Il-prestazzjoni sostenibbli tal-indiċi indikat bħala parametru referenzjarju għall-karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   Fit-taqsima “Kif mar dan il-prodott finanzjarju meta mqabbel mal-parametru referenzjarju indikat?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament, għall-prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

spjegazzjoni ta’ kif l-indiċi indikat bħala parametru referenzjarju jvarja minn indiċi tas-suq wiesa’ rilevanti, inkluża l-prestazzjoni, matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, tal-indikaturi tas-sostenibbiltà meqjusa rilevanti mill-parteċipant fis-suq finanzjarju biex jiġi ddeterminat l-allinjament tal-indiċi mal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali promossi mill-prodott finanzjarju u l-fatturi tal-ESG imsemmija fid-dikjarazzjoni tal-parametru referenzjarju ppubblikata mill-amministratur tal-parametru referenzjarju f’konformità mal-Artikolu 27(1) tar-Regolament (UE) 2016/1011;

(b)

tqabbil bejn il-prestazzjoni tal-prodott finanzjarju u l-indikaturi li jkejlu l-fatturi ta’ sostenibbiltà tal-indiċi msemmija fil-punt (a) matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku;

(c)

tqabbil bejn il-prestazzjoni tal-prodott finanzjarju u indiċi tas-suq wiesa’ rilevanti matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku.

2.   It-tqabbil imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu ppreżentati, fejn ikun rilevanti, jew fil-forma ta’ tabella jew fil-forma ta’ rappreżentazzjoni grafika.

TAQSIMA 2

Investiment sostenibbli bħala objettiv

Artikolu 58

Rekwiżiti ta’ preżentazzjoni u kontenut għal rapporti perjodiċi għal prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(1) tar-Regolament (UE) 2019/2088 f’anness tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) ta’ dak ir-Regolament fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fil-parti ewlenija tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088 dikjarazzjoni prominenti li l-informazzjoni dwar l-investiment sostenibbli hija disponibbli f’dak l-Anness.

Artikolu 59

L-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli tal-prodott finanzjarju

Fit-taqsima “Sa liema punt intlaħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli ta’ dan il-prodott finanzjarju?” fil-mudell stabbilit fl-Anness V, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

il-punt sa fejn intlaħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inkluża l-prestazzjoni ta’:

(i)

l-indikaturi tas-sostenibbiltà msemmija fis-subtaqsima “X’indikaturi tas-sostenibbiltà jintużaw biex jitkejjel l-ilħuq tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli ta’ dan il-prodott finanzjarju?” tat-taqsima “X’inhu l-objettiv ta’ investiment sostenibbli ta’ dan il-prodott finanzjarju?” fil-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

(ii)

kwalunkwe derivattiv imsemmi fis-subtaqsima “Kif l-użu tad-derivattivi jilħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli?” tat-taqsima “X’inhuma l-allokazzjoni tal-assi u s-sehem minimu tal-investimenti sostenibbli?” fil-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament użat biex jintlaħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli;

(b)

għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2020/852, identifikazzjoni tal-objettivi ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament li għalihom ikkontribwixxa l-investiment sostenibbli sottostanti għall-prodott finanzjarju;

(c)

għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament (UE) 2019/2088, informazzjoni dwar kif l-objettiv ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ karbonju ġie allinjat mal-Ftehim ta’ Pariġi, li tkun tinkludi deskrizzjoni tal-kontribut tal-prodott finanzjarju matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku biex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi, inkluż fir-rigward ta’ Parametru Referenzjarju tat-Tranżizzjoni Klimatika tal-UE jew ta’ Parametru Referenzjarju tal-UE allinjat mal-Ftehim ta’ Pariġi, il-fatturi u l-kriterji tal-ESG ikkunsidrati mill-amministratur tal-parametru referenzjarju f’konformità mar-Regolament Delegat (UE) 2020/1818;

(d)

meta l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jkunu pprovdew mill-inqas rapport perjodiku preċedenti wieħed f’konformità ma’ din it-Taqsima għall-prodott finanzjarju, tqabbil storiku bejn il-perjodu kurrenti kopert mir-rapport perjodiku u l-perjodi preċedenti;

(e)

spjegazzjoni ta’ kif l-investimenti sostenibbli kkontribwew għal objettiv ta’ investiment sostenibbli u ma għamlu l-ebda ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-objettivi ta’ investiment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inkluż dan kollu li ġej:

(i)

kif tqiesu l-indikaturi għall-impatti avversi fit-Tabella 1 tal-Anness I u kwalunkwe indikatur rilevanti fit-Tabelli 2 u 3 ta’ dak l-Anness;

(ii)

jekk l-investiment sostenibbli kienx allinjat mal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-prinċipji u d-drittijiet stipulati fit-tmien konvenzjonijiet fundamentali identifikati fid-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali fuq ix-Xogħol u fil-Karta Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem;

(f)

informazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà kif imsemmi fit-taqsima “Dan il-prodott finanzjarju jqis l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 60

L-investimenti ewlenin għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

1.   Fit-taqsima “X’kienu l-investimenti ewlenin ta’ dan il-prodott finanzjarju?” fil-mudell stabbilit fl-Anness V, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jelenkaw, f’ordni dekrexxenti tad-daqs, il-ħmistax-il investiment li jikkostitwixxu l-akbar proporzjon ta’ investimenti tal-prodott finanzjarju matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inkluż is-settur u l-pajjiżi ta’ dawk l-investimenti.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, meta l-għadd ta’ investimenti li jikkostitwixxu ħamsin fil-mija tal-investimenti tal-prodott finanzjarju matul il-perjodu kopert mir-rappport perjodiku jkun inqas minn ħmistax, it-taqsima msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha lista ta’ dawk l-investimenti, f’ordni dekrexxenti tad-daqs, inklużi s-setturi u l-pajjiżi li fihom ikunu saru dawk l-investimenti.

Artikolu 61

Il-proporzjon ta’ investimenti relatati mas-sostenibbiltà għall-prodotti finanzjarji li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom

Fit-taqsima “X’kien il-proporzjon ta’ investimenti relatati mas-sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness V, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

il-proporzjonijiet tal-investimenti tal-prodott finanzjarju li kkontribwew għall-objettiv ta’ investiment sostenibbli;

(b)

l-iskop tal-bqija tal-investimenti matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inkluża deskrizzjoni ta’ kwalunkwe salvagwardja ambjentali jew soċjali minima u jekk dawk l-investimenti jintużawx għall-iħħeġġjar jew humiex relatati ma’ flus miżmuma bħala likwidità anċillari;

(c)

il-proporzjon ta’ investimenti matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku f’setturi u subsetturi differenti.

Artikolu 62

Informazzjoni dwar l-investimenti sostenibbli għal prodotti finanzjarji bl-objettiv ta’ investiment sostenibbli

1.   Għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2020/852, it-taqsima “X’kien il-proporzjon ta’ investimenti relatati mas-sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness V għandu jkun fiha l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

diżaggregazzjoni f’konformità mal-Artikolu 55(1)(a);

(b)

deskrizzjoni tal-investimenti sostenibbli f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inklużi:

(i)

l-informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 55(1)(b)(i);

(ii)

rappreżentazzjoni grafika fil-forma ta’ bar chart f’konformità mal-Artikolu 55(1)(b)(ii);

(iii)

rappreżentazzjoni grafika fil-forma ta’ bar chart f’konformità mal-Artikolu 55(1)(b)(iii);

(iv)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 15(1)(b);

(v)

diżaggregazzjoni f’konformità mal-Artikolu 55(1)(b)(v);

(vi)

fejn il-prodott finanzjarju investa f’investimenti sostenibbli b’objettiv ambjentali iżda li ma humiex attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, spjegazzjoni ċara tar-raġunijiet għal dan;

(vii)

meta l-parteċipant fis-swieq finanzjarji jkun ipprovda mill-inqas rapport perjodiku wieħed preċedenti f’konformità ma’ din it-Taqsima għall-prodott finanzjarju, tqabbil storiku tal-grad sa fejn saru l-investimenti f’attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku u matul il-perjodi preċedenti;

(c)

spjegazzjoni narrattiva f’konformità mal-Artikolu 55(1)(b)(viii);

(d)

għall-prodotti finanzjarji li jkollhom investimenti sostenibbli b’objettiv soċjali, it-taqsima “X’kien is-sehem ta’ investimenti soċjalment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku” fil-mudell stabbilit fl-Anness V għandha tinkludi wkoll is-sehem ta’ dawk l-investimenti sostenibbli.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1(b)(ii) u (b)(iii), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom japplikaw l-Artikolu 55(2).

Artikolu 63

Il-prestazzjoni sostenibbli tal-indiċi indikat bħala parametru referenzjarju għall-objettiv sostenibbli

1.   Fit-taqsima “Kif mar dan il-prodott finanzjarju meta mqabbel mal-parametru referenzjarju sostenibbli?” fil-mudell stabbilit fl-Anness V, għall-prodotti finanzjarji li jkollhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom u li għalihom ikun ġie indikat indiċi bħala parametru referenzjarju, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

spjegazzjoni ta’ kif l-indiċi indikat bħala parametru referenzjarju jvarja minn indiċi tas-suq wiesa’ rilevanti, inkluż mill-inqas il-prestazzjoni matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku tal-indikaturi tas-sostenibbiltà meqjusa rilevanti mill-parteċipant fis-swieq finanzjarji biex jiġi ddeterminat l-allinjament tal-indiċi mal-objettiv ta’ investiment sostenibbli, inklużi l-fatturi ESG imsemmija fid-dikjarazzjoni ta’ parametru referenzjarju ppubblikata mill-amministratur tal-parametru referenzjarju f’konformità mal-Artikolu 27(2a) tar-Regolament (UE) 2016/1011;

(b)

tqabbil bejn il-prestazzjoni tal-prodott finanzjarju u l-indikaturi li jkejlu l-fatturi ta’ sostenibbiltà tal-indiċi msemmija fil-punt (a) matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku;

(c)

tqabbil bejn il-prestazzjoni tal-prodott finanzjarju u indiċi tas-suq wiesa’ rilevanti matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku.

2.   It-tqabbil imsemmi fil-paragrafu 1(b) u (c), għandu jsir jew fil-forma ta’ tabella jew fil-forma ta’ rappreżentazzjoni grafika.

TAQSIMA 3

Tqabbil storiku għal rapporti perjodiċi

Artikolu 64

Tqabbil storiku għal rapporti perjodiċi

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom, fit-tqabbil storiku msemmi fl-Artikolu 51(c), fl-Artikolu 55(1)(b)(vii), fl-Artikolu 59(d), u fl-Artikolu 62(1)(b)(vii), iqabblu l-perjodu kopert mir-rapport perjodiku mal-perjodi koperti minn rapporti perjodiċi preċedenti u, sussegwentement, ma’ kull perjodu preċedenti kopert minn rapport perjodiku sa mill-inqas l-aħħar ħames perjodi preċedenti.

2.   Għall-finijiet tat-tqabbil storiku msemmi fl-Artikolu 51(c), u fl-Artikolu 59(d), il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jirrapportaw dwar il-prestazzjoni tal-indikaturi tas-sostenibbiltà b’mod konsistenti maż-żmien, u għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

meta jsiru divulgazzjonijiet kwantitattivi, ċifri b’miżura relattiva bħall-impatt għal kull euro investit;

(b)

liema indikaturi huma soġġetti għal assigurazzjoni pprovduta minn awditur jew għal rieżami minn parti terza;

(c)

il-proporzjon ta’ assi sottostanti tal-prodott finanzjarju msemmi fit-taqsima “X’kien il-proporzjon ta’ investimenti relatati mas-sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u fit-taqsima “X’kien il-proporzjon ta’ investimenti relatati mas-sostenibbiltà?” fil-mudell stabbilit fl-Anness V.

TAQSIMA 4

Prodotti finanzjarji b’opzjonijiet ta’ investiment

Artikolu 65

Prodotti finanzjarji b’opzjoni ta’ investiment sottostanti waħda jew aktar li jikkwalifikaw dawk il-prodotti finanzjarji bħala prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali

1.   B’deroga mill-Artikoli 50 sa 57, meta prodott finanzjarju joffri opzjonijiet ta’ investiment lill-investitur u waħda jew aktar minn dawk l-opzjonijiet ta’ investiment jikkwalifikaw dak il-prodott finanzjarju bħala prodott finanzjarju li jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom idaħħlu fil-parti ewlenija tad-dokument jew tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088 dikjarazzjoni prominenti li tikkonferma dan kollu li ġej:

(a)

li l-prodott finanzjarju jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali;

(b)

li l-kisba ta’ dawk il-karatteristiċi tkun suġġetta għal investiment f’mill-inqas opzjoni ta’ investiment waħda msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u li jkollha mill-inqas waħda minn dawk l-opzjonijiet matul il-perjodu ta’ żamma tal-prodott finanzjarju;

(c)

li informazzjoni ulterjuri relatata ma’ dawk il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali hija disponibbli fl-annessi msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja fl-annessi tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088:

(a)

għal kull opzjoni ta’ investiment li jsir investiment fiha li tikkwalifika bħala prodott finanzjarju li jippromwovi karatteristiċi ambjentali jew soċjali, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 50 sa 57 ta’ dan ir-Regolament;

(b)

għal kull opzjoni ta’ investiment li jsir investiment fiha li tikkwalifika bħala prodott finanzjarju li għandu investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 58 sa 63 ta’ dan ir-Regolament;

(c)

għal kull opzjoni ta’ investiment li jkun sar investiment fiha li għandha investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħha u ma hijiex prodott finanzjarju, l-informazzjoni dwar l-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

3.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(a), fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness IV u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(b), fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness V.

Artikolu 66

Prodotti finanzjarji b’opzjonijiet ta’ investiment sottostanti li kollha għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettivi tagħhom

1.   B’deroga mill-Artikoli 58 sa 63, meta prodott finanzjarju joffri opzjonijiet ta’ investiment lill-investitur u dawk l-opzjonijiet ta’ investiment kollha jkollhom investiment sostenibbli bħala l-objettivi tagħhom, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jikkonfermaw f’dikjarazzjoni prominenti fil-parti ewlenija tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088 li l-prodott finanzjarju għandu investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu u li l-informazzjoni relatata ma’ dak l-objettiv hija disponibbli fl-annessi msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha li ġejja fl-annessi tad-dokument jew l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2019/2088:

(a)

għal kull opzjoni ta’ investiment li jsir investiment fiha li tikkwalifika bħala prodott finanzjarju li għandu investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu, l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 58 sa 63;

(b)

għal kull opzjoni ta’ investiment li jkun sar investiment fiha li għandha investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħha u ma tkunx prodott finanzjarju, l-informazzjoni dwar l-objettiv ta’ investiment sostenibbli.

3.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippreżentaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(a), fil-forma tal-mudell stabbilit fl-Anness V.

Artikolu 67

Informazzjoni dwar l-opzjonijiet ta’ investiment sottostanti li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom u li huma stess ma humiex prodotti finanzjarji

L-informazzjoni dwar l-objettiv tal-investiment sostenibbli msemmija fl-Artikolu 65(2)(c) u l-Artikolu 66(2)(b) għandu jkun fiha dan kollu li ġej:

(a)

deskrizzjoni tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli;

(b)

il-punt sa fejn ikun intlaħaq l-objettiv ta’ investiment sostenibbli matul il-perjodu kopert mir-rapport perjodiku, inkluża l-prestazzjoni tal-indikaturi tas-sostenibbiltà użati biex jitkejlu l-impatti sostenibbli ġenerali tal-opzjonijiet li għandhom investiment sostenibbli bħala l-objettiv tagħhom;

(c)

deskrizzjoni ta’ kif l-investimenti ma jagħmlu ħsara sinifikanti lil ebda wieħed mill-objettivi ta’ investiment sostenibbli, inklużi dawn kollha li ġejjin:

(i)

kif jitqiesu l-indikaturi għall-impatti negattivi fit-Tabella 1 tal-Anness I u kwalunkwe indikatur rilevanti fit-Tabelli 2 u 3 ta’ dak l-Anness;

(ii)

jekk l-investiment sostenibbli huwiex allinjat mal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali u mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi l-prinċipji u d-drittijiet stipulati fit-tmien konvenzjonijiet fundamentali identifikati fid-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Fundamentali fuq ix-Xogħol u fil-Karta Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 68

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ April 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 317, 9.12.2019, p. 1.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1818 tas-17 ta’ Lulju 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards minimi għall-Parametri Referenzjarji tat-Tranżizzjoni Klimatika tal-UE u l-Parametri Referenzjarji tal-UE allinjati mal-Ftehim ta’ Pariġi (ĠU L 406, 3.12.2020, p. 17).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2139 tal-4 ta’ Ġunju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta’ skrinjar sabiex jiġu ddeterminati l-kundizzjonijiet li fihom attività ekonomika tikkwalifika bħala attività li tikkontribwixxi sostanzjalment għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jew għall-adattament għat-tibdil fil-klima u sabiex jiġi ddeterminat jekk dik l-attività ekonomika tikkawżax ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-objettivi ambjentali l-oħra (ĠU L 442, 9.12.2021, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta’ qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, p. 13).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1).

(6)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2178 tas-6 ta’ Lulju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jispeċifika l-kontenut u l-preżentazzjoni ta’ informazzjoni li għandha tiġi żvelata minn impriżi soġġetti għall-Artikoli 19a jew 29a tad-Direttiva 2013/34/UE dwar attivitajiet ekonomiċi ambjentalment sostenibbli, u li jispeċifika l-metodoloġija biex ikun hemm konformità ma’ dan l-obbligu ta’ żvelar (ĠU L 443, 10.12.2021, p. 9).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

(9)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(10)  Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

(11)  Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

(12)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(13)  Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(14)  Id-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta’ kumpanniji kkwotati (ĠU L 184, 14.7.2007, p. 17).

(15)  Ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35).

(16)  Ir-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (ĠU L 86, 24.3.2012, p. 1).

(17)  Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1).


ANNESS I

Mudell ta’ dikjarazzjoni dwar l-impatti negattivi prinċipali fuq is-sostenibbiltà

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“emissjonijiet ta’ gassijiet serra taħt l-ambitu 1, 2 u 3” tfisser l-ambitu tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra kif issir referenza fil-punti (1)(e)(i) sa (iii) tal-Anness III tar-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1);

(2)

“emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG)” tfisser emissjonijiet ta’ gassijiet serra kif definit fl-Artikolu 3, il-punt (1), tar-Regolament (UE) 2018/842 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2);

(3)

“medja ponderata” tfisser il-proporzjon tal-piż tal-investiment mill-parteċipant fis-swieq finanzjarji f’kumpanija destinatarja ta’ investiment fir-rigward tal-valur tal-intrapriża tal-kumpanija destinatarja ta’ investiment;

(4)

“valur tal-intrapriża” tfisser is-somma, fi tmiem is-sena fiskali, tal-kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ ishma ordinarji, tal-kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ ishma privileġġati, u l-valur kontabilistiku ta’ dejn totali u tal-interessi nonkontrollanti, mingħajr it-tnaqqis ta’ flus jew ekwivalenti ta’ flus;

(5)

“kumpaniji attivi fis-settur tal-fjuwils fossili” tfisser kumpaniji li jiksbu kwalunkwe dħul mill-esplorazzjoni, mit-tħaffir fil-minjieri, mill-estrazzjoni, mill-produzzjoni, mill-ipproċessar, mill-ħżin, mir-raffinar jew mid-distribuzzjoni, inklużi t-trasport, il-ħżin u l-kummerċ, ta’ fjuwils fossili kif definit fl-Artikolu 2, il-punt (62), tar-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

(6)

“sorsi ta’ enerġija rinnovabbli” tfisser enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, jiġifieri enerġija mir-riħ, solari (termika solari u fotovoltajka solari) u ġeotermali, enerġija ambjentali, mill-marej, mill-mewġ u enerġija oħra mill-oċean, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbliet, gass mill-impjant tat-trattament tad-drenaġġ u bijogass;

(7)

“sorsi tal-enerġija mhux rinnovabbli” tfisser sorsi tal-enerġija għajr dawk imsemmija fil-punt (6);

(8)

“intensità tal-konsum tal-enerġija” tfisser il-proporzjon tal-konsum tal-enerġija għal kull unità ta’ attività, output jew kwalunkwe metrika oħra tal-kumpanija li fiha jsir investiment mal-konsum totali tal-enerġija ta’ dik il-kumpanija li fiha jsir investiment;

(9)

“setturi klimatiċi b’impatt għoli” tfisser is-setturi elenkati fit-Taqsimiet A sa H u t-Taqsima L tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4);

(10)

“żona protetta” tfisser żoni deżinjati fil-Bażi tad-Data Komuni tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar iż-Żoni Magħżula (CDDA);

(11)

“żona b’valur għoli ta’ bijodiversità barra miż-żoni protetti” tfisser art b’valur għoli ta’ bijodiversità kif imsemmi fl-Artikolu 7b(3) tad-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(12)

“emissjonijiet fl-ilma” tfisser emissjonijiet diretti ta’ sustanzi prijoritarji kif definit fl-Artikolu 2(30) tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u emissjonijiet diretti ta’ nitrati, fosfati u pestiċidi;

(13)

“żoni bi pressjoni kbira fuq l-ilma” tfisser reġjuni fejn il-perċentwal tal-ilma totali rtirat huwa għoli (40-80 %) jew estremament għoli (aktar minn 80 %) fl-għodda “Aqueduct” li hemm fl-Atlas dwar ir-Riskju għall-Ilma li għandu l-Istitut Dinji tar-Riżorsi (id-WRI);

(14)

“skart perikoluż u skart radjuattiv” tfisser skart perikoluż u skart radjuattiv;

(15)

“skart perikoluż” tfisser skart perikoluż kif definit fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7);

(16)

“skart radjuattiv” tfisser skart radjuattiv kif definit fl-Artikolu 3(7) tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/70/Euratom (8);

(17)

“skart mhux riċiklat” tfisser kwalunkwe skart mhux riċiklat fis-sens ta’ “riċiklaġġ” fl-Artikolu 3(17) tad-Direttiva 2008/98/KE;

(18)

“attivitajiet li jaffettwaw b’mod negattiv żoni sensittivi għall-bijodiversità” tfisser attivitajiet li huma kkaratterizzati minn dawn kollha li ġejjin:

(a)

l-attivitajiet iwasslu għad-deterjorament tal-ħabitats naturali u tal-ħabitats tal-ispeċijiet u għal disturb tal-ispeċijiet li għalihom tkun intgħażlet iż-żona protetta;

(b)

għal dawk l-attivitajiet, ma ġiet implimentata l-ebda konklużjoni, miżura ta’ mitigazzjoni jew valutazzjoni tal-impatt adottata skont kwalunkwe waħda mid-Direttivi jew dispożizzjonijiet nazzjonali jew standards internazzjonali li ġejjin li huma ekwivalenti għal dawk id-Direttivi:

(i)

Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9);

(ii)

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (10);

(iii)

Valutazzjoni tal-Impatt fuq l-Ambjent (VIA) kif definit fl-Artikolu 1(2)(g) tad-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11);

(iv)

għal attivitajiet li jinsabu f’pajjiżi terzi, konklużjonijiet, miżuri ta’ mitigazzjoni jew valutazzjonijiet tal-impatt adottati skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali jew l-istandards internazzjonali li huma ekwivalenti għad-Direttivi u l-valutazzjonijiet tal-impatt elenkati fil-punti (i), (ii) u (iii);

(19)

“żoni sensittivi għall-bijodiversità” tfisser in-network Natura 2000 ta’ żoni protetti, is-siti ta’ Wirt Dinji tal-Unesco u Żoni Ewlenin tal-Bijodiversità, kif ukoll żoni protetti oħra, kif jissemmew fl-Appendiċi D tal-Anness II tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2139 (12);

(20)

“speċi mhedda” tfisser speċi fil-periklu, inklużi l-flora u l-fawna, elenkata fil-Lista l-Ħamra Ewropea jew fil-Lista l-Ħamra tal-IUCN, kif imsemmi fit-Taqsima 7 tal-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2021/2139;

(21)

“deforestazzjoni” tfisser il-konverżjoni temporanja jew permanenti ta’ art forestali, ikkawżata mill-bniedem, f’art mhux afforestata;

(22)

“Prinċipji tal-Patt Globali tan-NU” tfisser l-għaxar Prinċipji tal-Patt Globali tan-Nazzjonijiet Uniti;

(23)

“differenza mhux aġġustata bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa” tfisser id-differenza bejn il-medja tal-qligħ gross fis-siegħa tal-impjegati rġiel imħallsa u tal-impjegati nisa mħallsa bħala perċentwal tal-medja tal-qligħ gross fis-siegħa tal-impjegati rġiel imħallsa;

(24)

“bord” tfisser il-korpi amministrattivi, maniġerjali jew superviżorji ta’ kumpanija;

(25)

“politika tad-drittijiet tal-bniedem” tfisser impenn ta’ politika approvat fil-livell tal-bord dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-attivitajiet ekonomiċi tal-kumpanija li fiha jsir investiment għandhom ikunu konformi mal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem;

(26)

“informatur” tfisser “persuna li tirrapporta” kif definit fl-Artikolu 5(7) tad-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13);

(27)

“inkwinanti inorganiċi” tfisser emissjonijiet fi ħdan jew inqas mil-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aqwa tekniki disponibbli kif definit fl-Artikolu 3, il-punt (13), tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), għall-“Manifattura ta’ Kimiċi Bażiċi Inorganiċi: Solidi u Oħrajn”;

(28)

“sustanzi li jniġġsu fl-arja” tfisser emissjonijiet diretti ta’ diossidi tal-kubrit (SO2), ossidi tan-nitroġenu (NOx), komposti volatili organiċi mhux metaniċi (NMVOC), u materja partikolata fina (PM2,5) kif definit fl-Artikolu 3, il-punti (5) sa (8), tad-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15), ammonijaka (NH3) kif jissemmew f’dik id-Direttiva u metalli tqal (HM) kif jissemmew fl-Anness I ta’ dik id-Direttiva;

(29)

“sustanzi li jnaqqsu l-ożonu” tfisser sustanzi elenkati fil-Protokoll ta’ Montreal dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu.

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, għandhom japplikaw il-formuli li ġejjin:

(1)

l-“emissjonijiet tal-GHC” għandhom jiġu kkalkulati skont il-formola li ġejja:

Image 2

(2)

l-“impronta tal-karbonju” għandha tiġi kkalkulata skont il-formola li ġejja:

Image 3

(3)

l-“intensità tal-GHG tal-kumpaniji li fihom isir investiment” għandha tiġi kkalkulata skont il-formula li ġejja:

Image 4

(4)

l-“intensità tal-GHC tas-sovrani” għandha tiġi kkalkulata skont il-formola li ġejja:

Image 5

(5)

l-“assi ineffiċjenti ta’ proprjetà immobbli” għandhom jiġu kkalkulati skont il-formola li ġejja:

Image 6

Għall-finijiet tal-formuli, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“valur kurrenti tal-investiment” tfisser il-valur f’EUR tal-investiment mill-parteċipant fis-suq finanzjarju fil-kumpanija li fiha jsir investiment;

(2)

“valur tal-intrapriża” tfisser is-somma, fi tmiem is-sena fiskali, tal-kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ ishma ordinarji, tal-kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ ishma privileġġati, u l-valur kontabilistiku ta’ dejn totali u tal-interessi nonkontrollanti, mingħajr it-tnaqqis ta’ flus jew ekwivalenti ta’ flus;

(3)

“valur kurrenti tal-investimenti kollha” tfisser il-valur f’EUR tal-investimenti kollha mill-parteċipant fis-swieq finanzjarji;

(4)

“bini b’użu ta’ enerġija ta’ kważi żero”, “domanda għall-enerġija primarja” u “ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija” għandu jkollhom it-tifsiriet mogħtija lilhom fil-paragrafi 2, 5 u 12 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

Tabella 1

Dikjarazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

Parteċipant fis-swieq finanzjarji [Isem u, fejn disponibbli, LEI]

Sommarju

[Isem u, fejn disponibbli, LEI] iqis l-impatti avversi prinċipali tad-deċiżjonijiet ta’ investiment tiegħu fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà. Din id-dikjarazzjoni hija d-dikjarazzjoni konsolidata dwar l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà ta’ [isem il-parteċipant fis-suq finanzjarju] [fejn applikabbli, daħħal “u s-sussidjarji tiegħu, jiġifieri [elenka s-sussidjarji inklużi]”].

Din id-dikjarazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà tkopri l-perjodu ta’ referenza minn [daħħal l-“1 ta’ Jannar” jew id-data li fiha l-impatti avversi prinċipali ġew ikkunsidrati għall-ewwel darba] sal-31 ta’ Diċembru [sena n].

[Sommarju msemmi fl-Artikolu 5 pprovdut fil-lingwi msemmija fil-paragrafu 1 tiegħu]

Deskrizzjoni tal-impatti negattivi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

[Informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7 fil-format stabbilit hawn taħt]

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment

Indikatur negattiv għas-sostenibbiltà

Metrija

Impatt [sena n]

Impatt [sena n-1]

Spjegazzjoni

Azzjonijiet meħuda, u azzjonijiet ippjanati u miri stabbiliti għall-perjodu ta’ referenza li jmiss

INDIKATURI TAL-KLIMA U OĦRAJN RELATATI MAL-AMBJENT

L-emissjonijiet tal-gassijiet serra

1.

Emissjonijiet tal-gassijiet serra

Emissjonijiet ta’ GHG taħt l-Ambitu 1

 

 

 

 

Emissjonijiet ta’ GHG taħt l-Ambitu 2

 

 

 

 

Emissjonijiet ta’ GHG taħt l-Ambitu 3

 

 

 

 

Emissjonijiet totali ta’ gassijiet serra

 

 

 

 

2.

Impronta tal-karbonju

Impronta tal-karbonju

 

 

 

 

3.

L-intensità ta’ GHG fil-kumpaniji li fihom isir investiment

L-intensità ta’ GHG fil-kumpaniji li fihom isir investiment

 

 

 

 

4.

Esponiment għal kumpaniji attivi fis-settur tal-karburanti fossili

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji attivi fis-settur tal-karburanti fossili

 

 

 

 

5.

Sehem tal-konsum u l-produzzjoni tal-enerġija mhux rinnovabbli

Is-sehem tal-konsum tal-enerġija mhux rinnovabbli u tal-produzzjoni tal-enerġija mhux rinnovabbli tal-kumpaniji destinatarji ta’ investiment minn sorsi tal-enerġija mhux rinnovabbli meta mqabbel ma’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli, espress bħala perċentwal tas-sorsi totali tal-enerġija

 

 

 

 

6.

Intensità tal-konsum tal-enerġija għal kull settur b’impatt qawwi fuq il-klima

Il-konsum tal-enerġija f’GWh għal kull miljun EUR ta’ dħul tal-kumpaniji li fihom isir investiment, għal kull settur tal-klima b’impatt għoli

 

 

 

 

Bijodiversità

7.

Attivitajiet li jaffettwaw b’mod negattiv żoni sensittivi għall-bijodiversità

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment b’siti/operazzjonijiet li jinsabu fi jew qrib żoni sensittivi għall-bijodiversità fejn l-attivitajiet ta’ dawk il-kumpaniji li fihom isir investiment jaffettwaw b’mod negattiv dawk iż-żoni

 

 

 

 

Ilma

8.

Emissjonijiet fl-ilma

Tunnellati ta’ emissjonijiet fl-ilma ġġenerati minn kumpaniji li fihom isir investiment għal kull miljun EUR investit, espressi bħala medja ponderata

 

 

 

 

Skart

9.

Proporzjon ta’ skart perikoluż u skart radjuattiv

Tunnellati ta’ skart perikoluż u skart radjuattiv iġġenerati minn kumpaniji li fihom isir investiment għal kull miljun EUR investit, espressi bħala medja ponderata

 

 

 

 

INDIKATURI TA’ MATERJI SOĊJALI U LI JOLQTU L-IMPJEGATI, IR-RISPETT GĦAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM, IL-ĠLIEDA KONTRA L-KORRUZZJONI U KWISTJONIJIET KONTRA T-TIXĦIM

Kwistjonijiet soċjali u li jolqtu l-impjegati

10.

Ksur tal-prinċipji tal-Patt Globali tan-NU u tal-Linji Gwida tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) għall-Intrapriżi Multinazzjonali

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment li kienu involuti fi ksur tal-prinċipji tal-UNGC jew il-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali

 

 

 

 

11.

Nuqqas ta’ proċessi u mekkaniżmi ta’ konformità għall-monitoraġġ tal-konformità mal-prinċipji tal-Patt Globali tan-NU u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr politiki għall-monitoraġġ tal-konformità mal-prinċipji tal-UNGC jew il-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali jew mekkaniżmi għat-trattament tal-ilmenti/ilmenti biex jiġi indirizzat il-ksur tal-prinċipji tal-UNGC jew il-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali

 

 

 

 

12.

Disparità mhux aġġustata fil-ħlas bejn il-ġeneri

Medja tad-differenza mhux aġġustata bejn il-pagi tal-ġeneri tal-kumpaniji li fihom isir investiment

 

 

 

 

13.

Bord dwar id-diversità tal-ġeneru

Proporzjon medju ta’ membri tal-bordijiet bejn nisa u rġiel f’kumpaniji destinatarji ta’ investiment, espress bħala perċentwal tal-membri kollha tal-bord

 

 

 

 

14.

Esponiment għal armi kontroversjali (mini kontra l-persunal, munizzjonijiet tat-tip cluster, armi kimiċi u armi bijoloġiċi)

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment involuti fil-manifattura jew il-bejgħ ta’ armi kontroversjali

 

 

 

 

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’sovrani u supranazzjonali

Indikatur negattiv għas-sostenibbiltà

Metrija

Impatt [sena n]

Impatt [sena n-1]

Spjegazzjoni

Azzjonijiet meħuda, u azzjonijiet ippjanati u miri stabbiliti għall-perjodu ta’ referenza li jmiss

Ambjentali

15.

Intensità tal-gassijiet b’effett ta’ serra

L-intensità ta’ GHG fil-kumpaniji li fihom isir investiment

 

 

 

 

Soċjali

16.

Pajjiżi li fihom isir investiment soġġetti għal ksur soċjali

L-għadd ta’ pajjiżi li fihom isir investiment soġġetti għall-ksur soċjali (l-għadd assolut u l-għadd relattiv diviżi bil-pajjiżi kollha li fihom isir investiment), kif imsemmi fi trattati u konvenzjonijiet internazzjonali, fil-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti u, fejn applikabbli, fid-dritt nazzjonali.

 

 

 

 

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’assi ta’ proprjetà immobbli

Indikatur negattiv għas-sostenibbiltà

Metrija

Impatt [sena n]

Impatt [sena n-1]

Spjegazzjoni

Azzjonijiet meħuda, u azzjonijiet ippjanati u miri stabbiliti għall-perjodu ta’ referenza li jmiss

Fjuwils fossili

17.

Esponiment għall-fjuwils fossili permezz ta’ assi ta’ proprietà immobbli

Sehem tal-investimenti f’assi ta’ proprjetà immobbli involuti fl-estrazzjoni, il-ħżin, it-trasport jew il-manifattura ta’ fjuwils fossili

 

 

 

 

Effiċjenza tal-enerġija

18.

Esponiment għal assi ta’ proprjetà immobbli ineffiċjenti fl-użu tal-enerġija

Sehem tal-investimenti f’assi ta’ proprjetà immobbli ineffiċjenti fl-enerġija

 

 

 

 

Deskrizzjoni tal-impatti negattivi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

[Informazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà msemmija fl-Artikolu 6(1)(a) fil-format fit-Tabella 2]

[Informazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà msemmija fl-Artikolu 6(1)(b) fil-format fit-Tabella 3]

[Informazzjoni dwar kwalunkwe impatt avvers ieħor fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà użati biex jiġu identifikati u vvalutati l-impatti avversi prinċipali addizzjonali fuq fattur ta’ sostenibbiltà msemmi fl-Artikolu 6(1)(c) fil-format fit-Tabella 2 jew it-Tabella 3]

Deskrizzjoni tal-politiki biex jiġu identifikati u prijoritizzati l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

[Informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7]

Politika ta’ involviment

[Informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8]

Referenzi għal standards internazzjonali

[Informazzjoni msemmija fl-Artikolu 9]

Tqabbil storiku

[Informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10]

Tabella 2

Indikaturi tal-klima u oħrajn relatati mal-ambjent

Impatt negattiv fuq is-sostenibbiltà

Impatt negattiv fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

(kwalitattiva jew kwantitattiva)

Metrija

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment

INDIKATURI TAL-KLIMA U OĦRAJN RELATATI MAL-AMBJENT

Emissjonijiet

1.

Emissjonijiet ta’ inkwinanti inorganiċi

Tunnellati ta’ sustanzi mhux organiċi li jniġġżu ekwivalenti għal kull miljun EUR investit, espressi bħala medja ponderata

2.

Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja

Tunnellati ta’ sustanzi li jniġġżu l-arja għal kull miljun EUR investit, espressi bħala medja ponderata

3.

Emissjonijiet ta’ sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu

Tunnellati ta’ sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu ekwivalenti għal kull miljun EUR investit, espressi bħala medja ponderata

4.

Investimenti f’kumpaniji mingħajr inizjattivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr inizjattivi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju li għandhom l-għan li jallinjaw mal-Ftehim ta’ Pariġi

Prestazzjoni tal-enerġija

5.

Tqassim tal-konsum tal-enerġija skont it-tip ta’ sorsi ta’ enerġija mhux rinnovabbli

Sehem ta’ enerġija minn sorsi mhux rinnovabbli użat minn kumpaniji li fihom isir investiment imqassam skont kull sors ta’ enerġija mhux rinnovabbli

Emissjonijiet ta’

ilma, skart u materjal

6.

Użu u riċiklaġġ tal-ilma

1.

Ammont medju ta’ ilma kkunsmat mill-kumpaniji li fihom isir investiment (f’metri kubi) għal kull miljun EUR ta’ dħul tal-kumpaniji li fihom isir investiment

2.

Perċentwal medju ponderat ta’ ilma riċiklat u użat mill-ġdid minn kumpaniji li fihom isir investiment

7.

Investimenti f’kumpaniji mingħajr politiki ta’ ġestjoni tal-ilma

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr politiki tal-immaniġġjar tal-ilma

8.

Esponiment għal żoni bi pressjoni għolja fuq l-ilma

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment b’siti li jinsabu f’żoni bi pressjoni għolja fuq l-ilma mingħajr politika dwar il-ġestjoni tal-ilma

9.

Investimenti f’kumpaniji li jipproduċu s-sustanz kimiċi

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment li l-attivitajiet tagħhom jaqgħu taħt id-Diviżjoni 20.2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1893/2006

10.

Degradazzjoni tal-art, deżertifikazzjoni, issiġillar tal-ħamrija

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment li l-attivitajiet tagħhom jikkawżaw degradazzjoni tal-art, deżertifikazzjoni jew issiġillar tal-ħamrija

11.

Investimenti f’kumpaniji mingħajr prattiki agrikoli sostenibbli, jew fejn tidħol l-art

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr prattiki jew politiki sostenibbli agrikoli jew fejn tidħol l-art

12.

Investimenti f’kumpaniji mingħajr prattiki sostenibbli fejn jidħol l-oċeani/l-ibħra

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr prattiki jew politiki sostenibbli fejn jidħlu l-oċeani/l-ibħra

13.

Proporzjon ta’ skart mhux riċiklat

Tunnellati ta’ skart mhux riċiklat iġġenerati minn kumpaniji li fihom isir investiment għal kull miljun EUR investit, espressi bħala medja ponderata

14.

Speċijiet naturali u żoni protetti

1.

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li jsir investiment fihom li l-operazzjonijiet tagħhom jaffettwaw speċijiet mhedda

2.

Sehem ta’ investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr politika ta’ protezzjoni tal-bijodiversità li tkun tkopri siti operazzjonali li huma proprjetà ta’, mikrija, ġestiti fi, jew maġenb, żona protetta jew żona ta’ valur għoli ta’ bijodiversità barra miż-żoni protetti

15.

Deforestazzjoni

Sehem ta’ investimenti f’kumpaniji mingħajr politika biex tiġi indirizzata d-deforestazzjoni

Titoli ekoloġiċi

16.

Sehem ta’ titoli mhux maħruġa skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar bonds ambjentalment sostenibbli

Sehem ta’ titoli f’investimenti mhux maħruġa skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar bonds ambjentalment sostenibbli

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’sovrani u supranazzjonali

Titoli ekoloġiċi

17.

Sehem ta’ bonds mhux maħruġa skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar bonds ambjentalment sostenibbli

Sehem ta’ bonds mhux maħruġa skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar bonds ambjentalment sostenibbli

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’assi ta’ proprjetà immobbli

L-emissjonijiet tal-gassijiet serra

18.

Emissjonijiet tal-gassijiet serra

Emissjonijiet ta’ GHC tal-ambitu 1 iġġenerati minn assi ta’ proprjetà immobbli.

Emissjonijiet ta’ GHC tal-ambitu 2 iġġenerati minn assi ta’ proprjetà immobbli.

Emissjonijiet ta’ GHC tal-ambitu 3 iġġenerati minn assi ta’ proprjetà immobbli.

Emissjonijiet ta’ GHC totali ġġenerati minn assi ta’ proprjetà immobbli.

Konsum tal-enerġija

19.

Intensità tal-konsum tal-enerġija

Il-konsum tal-enerġija f’GWh tal-assi tal-proprjetà immobbli pposseduti għal kull metru kwadru

Skart

20.

Produzzjoni tal-iskart fl-operazzjonijiet

Sehem ta’ assi ta’ proprjetà immobbli mhux mgħammra b’faċilitajiet għas-separazzjoni tal-iskart u mhux koperti minn kuntratt għall-irkupru jew ir-riċiklaġġ tal-iskart

Konsum tar-riżorsi

21.

Konsum ta’ materja prima għal kostruzzjoni ġdida u rinnovazzjonijiet maġġuri

Is-sehem tal-materja prima tal-bini (minbarra dik irkuprata, riċiklata u minn sorsi bijoloġiċi) meta mqabbel mal-piż totali tal-materjali tal-bini użati fil-kostruzzjoni l-ġdida u fir-rinnovazzjonijiet maġġuri

Bijodiversità

22.

Artifiċjalizzazzjoni tal-art

Sehem tal-erja tas-superfiċje mhux veġetata (superfiċji li ma jkunux ġew veġetati fl-art, kif ukoll fuq is-soqfa, it-terrazzi u l-ħitan) imqabbla mal-erja totali tas-superfiċje tal-irqajja’ tal-art tal-assi kollha

Tabella 3

Indikaturi addizzjonali ta’ materji soċjali u li jolqtu l-impjegati, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u kwistjonijiet kontra t-tixħim

INDIKATURI TA’ MATERJI SOĊJALI U LI JOLQTU L-IMPJEGATI, IR-RISPETT GĦAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM, IL-ĠLIEDA KONTRA L-KORRUZZJONI U KWISTJONIJIET KONTRA T-TIXĦIM

Impatt negattiv fuq is-sostenibbiltà

Impatt negattiv fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà

(kwalitattiva jew kwantitattiva)

Metrija

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment

Kwistjonijiet soċjali u li jolqtu l-impjegati

1.

Investimenti f’kumpaniji mingħajr politiki ta’ prevenzjoni ta’ inċidenti fuq il-post tax-xogħol

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr politiki ta’ prevenzjoni ta’ inċidenti fuq il-post tax-xogħol

2.

Rata ta’ inċident

Rata ta’ inċidenti f’kumpaniji li fihom isir investiment espressa bħala medja ponderata

3.

Għadd ta’ jiem mitlufa minħabba korrimenti, aċċidenti, fatalitajiet jew mard

Għadd ta’ jiem tax-xogħol mitlufa minħabba korrimenti, aċċidenti, fatalitajiet jew mard tal-kumpaniji li fihom isir investiment espress bħala medja ponderata

4.

Nuqqas ta’ kodiċi ta’ kondotta tal-fornitur

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr ebda kodiċi ta’ kondotta tal-fornitur (kontra kundizzjonijiet tax-xogħol mhux sikuri, xogħol prekarju, tħaddim tat-tfal u xogħol furzat)

5.

Nuqqas ta’ mekkaniżmu għat-trattament tal-ilmenti/ilmenti relatati ma’ kwistjonijiet tal-impjegati

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr ebda mekkaniżmu ta’ indirizzar tal-ilmenti/ilmenti relatat ma’ kwistjonijiet tal-impjegati

6.

Protezzjoni insuffiċjenti tal-informaturi

Sehem tal-investimenti f’entitajiet mingħajr politiki dwar il-protezzjoni tal-informaturi

7.

Inċidenti ta’ diskriminazzjoni

1.

Għadd ta’ inċidenti ta’ diskriminazzjoni rrappurtati f’kumpaniji li fihom isir investiment espressa bħala medja ponderata

2.

Għadd ta’ inċidenti ta’ diskriminazzjoni li jwasslu għal sanzjonijiet f’kumpaniji li fihom isir investiment espress bħala medja ponderata

8.

Proporzjon eċċessiv ta’ paga tas-CEO

Proporzjon medju fi ħdan kumpaniji li fihom isir investiment tal-kumpens totali annwali għall-ogħla individwu kkumpensat mal-kumpens totali medjan annwali għall-impjegati kollha (eskluż l-individwu l-aktar ikkumpensat)

Drittijiet tal-bniedem

9.

Nuqqas ta’ politika dwar id-drittijiet tal-bniedem

Sehem ta’ investimenti f’entitajiet mingħajr politika dwar id-drittijiet tal-bniedem

10.

Nuqqas ta’ diliġenza dovuta

Sehem ta’ investimenti f’entitajiet mingħajr proċess ta’ diliġenza dovuta għall-identifikazzjoni, il-prevenzjoni, il-mitigazzjoni u l-indirizzar tal-impatti negattivi fuq id-drittijiet tal-bniedem

11.

Nuqqas ta’ proċessi u miżuri għall-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment mingħajr politiki kontra t-traffikar tal-bnedmin

12.

Operazzjonijiet u fornituri f’riskju sinifikanti ta’ inċidenti ta’ tħaddim tat-tfal

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji destinatarji ta’ investiment esposti għal operazzjonijiet u fornituri f’riskju sinifikanti ta’ inċidenti tat-tħaddim tat-tfal f’termini ta’ żoni ġeografiċi jew tip ta’ operazzjoni

13.

Operazzjonijiet u fornituri f’riskju sinifikanti ta’ inċidenti ta’ xogħol furzat jew obbligatorju

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment esposti għal operazzjonijiet u fornituri f’riskju sinifikanti ta’ inċidenti ta’ xogħol furzat jew obbligatorju f’termini ta’ żoni ġeografiċi u/jew it-tip ta’ operazzjoni

14.

Għadd ta’ każijiet identifikati ta’ kwistjonijiet u inċidenti serji relatati mad-drittijiet tal-bniedem

Għadd ta’ każijiet ta’ kwistjonijiet u inċidenti serji relatati mad-drittijiet tal-bniedem marbuta ma’ kumpaniji li fihom isir investiment fuq bażi ta’ medja ponderata

Ġlieda kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim

15.

Nuqqas ta’ politiki kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim

Sehem ta’ investimenti f’entitajiet mingħajr politiki kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim konsistenti mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni

16.

Każijiet ta’ nuqqas ta’ azzjoni meħuda biex jiġi indirizzat il-ksur tal-istandards kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim

Sehem tal-investimenti f’kumpaniji li fihom isir investiment b’insuffiċjenzi identifikati f’azzjonijiet meħuda biex jindirizzaw ksur fi proċeduri u standards ta’ kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim

17.

Għadd ta’ kundanni u l-ammont ta’ multi għall-ksur tal-liġijiet kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim.

Għadd ta’ kundanni u l-ammont ta’ multi għall-ksur tal-liġijiet kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim skont il-kumpaniji li fihom isir investiment

Indikaturi applikabbli għal investimenti f’sovrani u supranazzjonali

Soċjali

18.

Punteġġ medju tal-inugwaljanza fl-introjtu

Id-distribuzzjoni tal-inugwaljanza fl-introjtu u ekonomika fost il-parteċipanti f’ekonomija partikolari inkluż indikatur kwantitattiv spjegat fil-kolonna tal-ispjegazzjoni

 

19.

Punteġġ medju tal-libertà tal-espressjoni

Kejl tal-punt sa fejn l-organizzazzjonijiet politiċi u tas-soċjetà ċivili jistgħu joperaw liberament, inkluż indikatur kwantitattiv spjegat fil-kolonna tal-ispjegazzjoni

Drittijiet tal-bniedem

20.

Prestazzjoni medja fejn jidħlu drittijiet tal-bniedem

Kejl tal-prestazzjoni medja fejn jidħlu drittijiet tal-bniedem tal-pajjiżi li fihom isir investiment bl-użu ta’ indikatur kwantitattiv spjegat fil-kolonna tal-ispjegazzjoni

Governanza

21.

Punteġġ medju tal-korruzzjoni

Kejl tal-perċezzjoni tal-livell ta’ korruzzjoni fis-settur pubbliku bl-użu ta’ indikatur kwantitattiv spjegat fil-kolonna tal-ispjegazzjoni

 

22.

Ġurisdizzjonijiet tat-taxxa mhux kooperattivi

Investimenti f’ġurisdizzjonijiet fil-lista tal-UE ta’ ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta’ taxxa

 

23.

Punteġġ medju tal-istabbiltà politika

Kejl tal-probabbiltà li r-reġim attwali jitwaqqa’ bl-użu tal-forza bl-użu ta’ indikatur kwantitattiv spjegat fil-kolonna tal-ispjegazzjoni

 

24.

Punteġġ medju tal-istat tad-dritt

Kejl tal-livell ta’ korruzzjoni, in-nuqqas ta’ drittijiet fundamentali, u n-nuqqasijiet fil-ġustizzja ċivili u kriminali bl-użu ta’ indikatur kwantitattiv spjegat fil-kolonna tal-ispjegazzjoni


(1)  Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (UE) 2018/842 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 li jikkontribwixxi għall-azzjoni klimatika biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta’ Pariġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 (ĠU L 156, 19.6.2018, p. 26).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE (ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58).

(6)  Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

(7)  Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

(8)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/70/Euratom tad-19 ta’ Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli u sikura ta’ fjuwil użat u skart radjuattiv (ĠU L 199, 2.8.2011, p. 48).

(9)  Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

(10)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

(11)  Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 026, 28.1.2012, p. 1).

(12)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2139 tal-4 ta’ Ġunju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta’ skrinjar sabiex jiġu ddeterminati l-kundizzjonijiet li fihom attività ekonomika tikkwalifika bħala attività li tikkontribwixxi sostanzjalment għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jew għall-adattament għat-tibdil fil-klima u sabiex jiġi ddeterminat jekk dik l-attività ekonomika tikkawżax ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-objettivi ambjentali l-oħra (ĠU L 442, 9.12.2021, p. 1).

(13)  Id-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2019 dwar il-protezzjoni ta’ persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni (ĠU L 305, 26.11.2019, p. 17).

(14)  Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17).

(15)  Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 17.12.2016, p. 1).

(16)  Id-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13).


ANNESS II

Mudell ta’ divulgazzjoni prekuntrattwali għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 8(1), (2) u (2a) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u fl-Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, tar-Regolament (UE) 2020/852

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11


ANNESS III

Mudell ta’ divulgazzjoni prekuntrattwali għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 9(1) sa (4a) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u fl-Artikolu 5, l-ewwel paragrafu, tar-Regolament (UE) 2020/852

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


ANNESS IV

Mudell ta’ divulgazzjoni perjodika għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 8(1), (2) u (2a) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u fl-Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, tar-Regolament (UE) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22


ANNESS V

Mudell ta’ divulgazzjoni perjodika għall-prodotti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 9(1) sa (4a) tar-Regolament (UE) 2019/2088 u fl-Artikolu 5, l-ewwel paragrafu, tar-Regolament (UE) 2020/852

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27