13.7.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 186/10


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1203

tat-12 ta’ Lulju 2022

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1141 biex jaġġorna l-lista ta’ speċijiet aljeni invażivi li huma sors ta’ tħassib għall-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid ta’ speċijiet aljeni invażivi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(1) u (2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1141 (2) jistabbilixxi lista ta’ speċijiet aljeni invażivi li huma sors ta’ tħassib għall-Unjoni (“il-lista tal-Unjoni”), li għandha tiġi aġġornata kif xieraq, f’konformità mal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

(2)

Abbażi tal-evidenza disponibbli u tal-valutazzjonijiet tar-riskju li twettqu f’konformità mal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kriterji kollha stipulati fl-Artikolu 4(3) ta’ dak ir-Regolament huma ssodisfati għall-ispeċijiet aljeni invażivi li ġejjin: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) u Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Il-Kummissjoni kkonkludiet li għal dawk l-ispeċijiet invażivi kollha, tqiesu b’mod xieraq l-elementi kollha stipulati fl-Artikolu 4(6) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

(4)

L-ispeċijiet Xenopus laevis (Daudin, 1802) u Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) jintużaw għar-riċerka xjentifika li jenħtieġ li ma tiġix imfixkla. Jenħtieġ li l-inklużjoni ta’ dawk l-ispeċijiet fil-lista tal-Unjoni tiġi differita biex jingħata żmien lill-Istati Membri jippreparaw biex joħorġu l-permessi msemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 qabel ma jseħħ l-elenkar ta’ dawn l-ispeċijiet.

(5)

Minħabba l-investimenti fit-tul li għamlu dawk li jkabbru l-Pistia stratiotes L. u l-Celastrus orbiculatus Thunb. f’xi Stati Membri, l-inklużjoni ta’ dawn l-ispeċijiet fil-lista tal-Unjoni jenħtieġ li tkun soġġetta għal perjodu ta’ tranżizzjoni.

(6)

Għaldaqstant jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1141 jiġi emendat skont dan.

(7)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ispeċijiet Aljeni Invażivi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1141 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-punt (2) tal-Anness għandu jibda japplika mit-2 ta’ Awwissu 2024.

Il-punt (3) tal-Anness għandu jibda japplika mit-2 ta’ Awwissu 2027.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-12 ta’ Lulju 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 317, 4.11.2014, p. 35.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1141 tat-13 ta’ Lulju 2016 li jadotta lista ta’ speċijiet aljeni invażivi ta’ tħassib għall-Unjoni f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 189, 14.7.2016, p. 4).


ANNESS

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1141 huwa emendat kif ġej:

(1)

jiddaħħlu l-ispeċijiet li ġejjin f’ordni alfabetika fit-tabella:

Speċi

Kodiċijiet NM għall-eżemplari ħajjin

Kodiċijiet NM għall-partijiet li jistgħu jirriproduċu

Kategoriji ta’ oġġetti assoċjati

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)”

 

“Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

-“

 

“Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

-“

 

“Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)”

 

“Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

-“

 

“Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(4)”

“Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(4)”

“Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)”

 

“Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(7)“

“Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

-

(5)“

“Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

-“

 

“Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(4)”

“Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd fertilizzat għall-inkubazzjoni)”

 

“Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

ex 1212 29 00

-

(14), (15)”

“Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

-

(5), (7)”

“Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

-

(5), (7)”

“Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

-

(5), (7)”

“Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

-

(5), (7)”

(2)

jiddaħħlu l-ispeċijiet li ġejjin f’ordni alfabetika fit-tabella:

Speċi

Kodiċijiet NM għall-eżemplari ħajjin

Kodiċijiet NM għall-partijiet li jistgħu jirriproduċu

Kategoriji ta’ oġġetti assoċjati

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(4)”

“Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

-“

 

“Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

-“;

 

(3)

tiddaħħal l-ispeċi li ġejja fit-tabella:

Speċi

Kodiċijiet NM għall-eżemplari ħajjin

Kodiċijiet NM għall-partijiet li jistgħu jirriproduċu

Kategoriji ta’ oġġetti assoċjati

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

“Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)”

 

(4)

Fin-noti tat-tabella għall-kolonna (iv), jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(14)

ex 0307 11: Gajdri ħajjin

(15)

ex 0307 31: Maskli ħajjin”.