25.2.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 53/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2022/332

tal-25 ta' Frar 2022

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(2)

L-Unjoni tibqa' soda fl-appoġġ tagħha għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna.

(3)

Fil-konklużjonijiet tal-24 u l-25 ta' Ġunju 2021, il-Kunsill Ewropew appella lir-Russja biex tassumi bis-sħiħ ir-responsabbiltà tagħha fl-iżgurar tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehimiet ta' Minsk bħala l-kondizzjoni ewlenija għal kwalunkwe bidla sostanzjali fil-pożizzjoni tal-Unjoni. Huwa enfasizza l-ħtieġa għal rispons sod u koordinat mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha għal kwalunkwe attività malizzjuża, illegali u ta' tfixkil mir-Russja, bl-użu sħiħ tal-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tal-Unjoni, u l-iżgurar ta' koordinazzjoni mas-sħab. Għal dak il-għan, il-Kunsill Ewropew stieden ukoll lill-Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (ir-"Rappreżentant Għoli") biex jippreżentaw opzjonijiet għal miżuri restrittivi addizzjonali, inkluż sanzjonijiet ekonomiċi.

(4)

Fil-konklużjonijiet tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2021, il-Kunsill Ewropew enfasizza l-ħtieġa urġenti li r-Russja tnaqqas it-tensjoni kkawżata mit-tisħiħ tal-forzi militari tul il-fruntiera tagħha mal-Ukrajna u r-retorika aggressiva. Huwa tenna l-appoġġ sħiħ tiegħu għas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna. Filwaqt li inkoraġġixxa sforzi diplomatiċi u appoġġa l-format tan-Normandija fil-kisba tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehimiet ta' Minsk, il-Kunsill Ewropew iddikjara li kwalunkwe aggressjoni militari ulterjuri kontra l-Ukrajna jkollha konsegwenzi enormi u kost kbir bħala rispons, inkluż miżuri restrittivi kkoordinati mas-sħab.

(5)

Fl-24 ta' Jannar 2022, il-Kunsill approva konklużjonijiet li fihom ikkundanna l-azzjonijiet aggressivi u t-theddid kontinwi tar-Russja kontra l-Ukrajna, u appella lir-Russja biex tnaqqas it-tensjoni, tirrispetta d-dritt internazzjonali u timpenja ruħha b'mod kostruttiv fi djalogu permezz tal-mekkaniżmi internazzjonali stabbiliti. Il-Kunsill afferma mill-ġdid l-impenn sħiħ tal-Unjoni għall-prinċipji ewlenin li fuqhom hija mibnija s-sigurtà Ewropea, minquxa fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u d-dokumenti kostituttivi tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, inkluż l-Att Finali ta' Ħelsinki u l-Karta ta' Pariġi. Dawn il-prinċipji ewlenin jinkludu b'mod partikolari l-ugwaljanza sovrana u l-integrità territorjali tal-Istati, l-invjolabbiltà tal-fruntieri, l-astensjoni mit-theddida jew l-użu tal-forza, u l-libertà tal-Istati li jagħżlu jew jibdlu l-arranġamenti tas-sigurtà tagħhom stess. Il-Kunsill iddikjara li dawk il-prinċipji la huma negozjabbli u lanqas soġġetti għal reviżjoni jew interpretazzjoni mill-ġdid u li l-ksur tagħhom mir-Russja huwa ostaklu għal spazju ta' sigurtà komuni u indiviżibbli fl-Ewropa u jhedded il-paċi u l-istabbiltà fil-kontinent Ewropew. Filwaqt li jfakkar fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2021, il-Kunsill tenna li kwalunkwe aggressjoni militari ulterjuri mir-Russja kontra l-Ukrajna jkollha konsegwenzi enormi u kost kbir, inkluż firxa wiesgħa ta' miżuri restrittivi settorjali u individwali li jiġu adottati f'koordinazzjoni mas-sħab.

(6)

Fid-19 ta' Frar 2022, ir-Rappreżentant Għoli ħareġ dikjarazzjoni f'isem l-Unjoni li tesprimi tħassib dwar it-tisħiħ massiv tal-forzi armati Russi fl-Ukrajna u madwarha u ħeġġet lir-Russja biex tinvolvi ruħha fi djalogu sinifikattiv u f'diplomazija, iżżomm lura u tnaqqas it-tensjoni billi tirtira sostanzjalment il-forzi militari mill-viċinanza tal-fruntieri tal-Ukrajna. L-Unjoni ddikjarat li kwalunkwe aggressjoni militari ulterjuri min-naħa tar-Russja kontra l-Ukrajna jkollha konsegwenzi enormi u kost kbir bħala rispons, inkluż miżuri restrittivi koordinati mas-sħab.

(7)

Fil-21 ta' Frar 2022, il-President tal-Federazzjoni Russa ffirma digriet li jirrikonoxxi l-"indipendenza u s-sovranità" taż-żoni mhux ikkontrollati mill-gvern tal-oblasts ta' Donetsk u Luhansk, u ordna lill-forzi armati Russi jidħlu f'dawk iż-żoni.

(8)

Fit-22 ta' Frar 2022, ir-Rappreżentant Għoli ħareġ dikjarazzjoni f'isem l-Unjoni li tikkundanna dak l-att illegali, li jkompli jdgħajjef is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna u huwa ksur serju tad-dritt internazzjonali u tal-ftehimiet internazzjonali, inkluż il-Karta tan-NU, l-Att Finali ta' Ħelsinki, il-Karta ta' Pariġi u l-Memorandum ta' Budapest, kif ukoll tal-Ftehimiet ta' Minsk u r-Riżoluzzjoni 2202 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (2015). Ir-Rappreżentant Għoli ħeġġeġ lir-Russja, bħala parti fil-konflitt, biex treġġa' lura dak ir-rikonoxximent, tonora l-impenji tagħha, tirrispetta d-dritt internazzjonali u terġa' lura għad-diskussjonijiet fil-format tan-Normandija u l-Grupp ta' Kuntatt Trilaterali. Huwa ħabbar li l-Unjoni ser twieġeb għal dan l-aħħar ksur mir-Russja billi tadotta miżuri restrittivi addizzjonali b'urġenza.

(9)

Fl-24 ta' Frar 2022, il-President tal-Federazzjoni Russa ħabbar operazzjoni militari fl-Ukrajna u l-forzi armati Russi bdew attakk kontra l-Ukrajna. Dak l-attakk huwa ksur sfaċċat tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

(10)

Fl-24 ta' Frar 2022, ir-Rappreżentant Għoli ħareġ dikjarazzjoni f'isem l-Unjoni li tikkundanna fl-aktar termini qawwija possibbli l-invażjoni mhux provokata tal-Ukrajna mill-forzi armati tal-Federazzjoni Russa u l-involviment tal-Belarussja f'din l-aggressjoni kontra l-Ukrajna. Ir-Rappreżentant Għoli indika li r-rispons tal-Unjoni ser jinkludi miżuri restrittivi kemm settorjali kif ukoll individwali.

(11)

Fid-dawl tal-gravità tas-sitwazzjoni, il-Kunsill iqis li jenħtieġ li jinżiedu l-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali li appoġġaw ir-rikonoxximent immedjat taż-żewġ repubbliki awtoproklamati ta' Donetsk u Luhansk mal-lista ta' persuni, entitajiet u korpi soġġetti għall-miżuri restrittivi li jinsabu fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014. Barra minn hekk, jenħtieġ li dik il-lista tinkludi persuni li ffaċilitaw l-aggressjoni militari Russa mill-Belarussja, kif ukoll dawk il-membri tad-Duma tal-Istat li għadhom mhux inklużi f’dik il-lista li rratifikaw id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-“Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk”.

(12)

Għalhekk l-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-persuni elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament għandhom jinżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Frar 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ĠU L 78, 17.3.2014 p.6.


ANNESS

Il-persuni li ġejjin jinżdiedu mal-lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014:

Persuni

 

Isem

Informazzjoni għall-Identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

"572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, née GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Data tat-twelid: 2.7.1970

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Data tat-twelid: 10.4.1953

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Data tat-twelid: 11.9.1999

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Data tat-twelid: 12.4.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Data tat-twelid: 8.2.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Data tat-twelid: 3.8.1950

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Data tat-twelid: 11.8.1949

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Data tat-twelid: 2.11.1966

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Data tat-twelid: 17.8.1957

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Data tat-twelid: 21.5.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Data tat-twelid: 28.2.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Data tat-twelid: 16.5.1996

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Data tat-twelid: 25.2.1984

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Data tat-twelid: 21.9.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Data tat-twelid: 23.9.1988

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Data tat-twelid: 3.4.1958

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Data tat-twelid: 1.6.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Data tat-twelid: 7.9.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Data tat-twelid: 3.9.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Data tat-twelid: 30.5.1968

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Data tat-twelid: 18.7.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Data tat-twelid: 9.1.1951

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Data tat-twelid: 12.1.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Data tat-twelid: 23.10.1978

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Data tat-twelid: 16.3.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Data tat-twelid: 27.1.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Data tat-twelid: 21.6.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Data tat-twelid: 3.1.1982

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Data tat-twelid: 3.1.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Data tat-twelid: 10.9.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Data tat-twelid: 22.7.1954

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Data tat-twelid: 17.7.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Data tat-twelid: 1.2.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Data tat-twelid: 11.8.1993

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Data tat-twelid: 5.11.1953

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Data tat-twelid: 28.9.1957

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Data tat-twelid: 30.8.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Data tat-twelid: 21.11.1962

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Data tat-twelid: 24.12.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Data tat-twelid: 21.9.1959

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Data tat-twelid: 6.8.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Data tat-twelid: 8.7.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Data tat-twelid: 21.5.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Data tat-twelid: 6.2.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Data tat-twelid: 8.11.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Data tat-twelid: 19.9.1981

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Data tat-twelid: 31.1.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Data tat-twelid: 25.3.1968

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Data tat-twelid: 22.5.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Data tat-twelid: 8.8.1948

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Data tat-twelid: 15.8.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Data tat-twelid: 9.4.1985

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Data tat-twelid: 24.7.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Data tat-twelid: 4.7.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Data tat-twelid: 15.4.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Data tat-twelid: 19.8.1977

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Data tat-twelid: 1.3.1957

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Data tat-twelid: 19.4.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Data tat-twelid: 25.4.1952

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Data tat-twelid: 4.2.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Data tat-twelid: 26.10.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Data tat-twelid: 8.4.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Data tat-twelid: 20.12.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Data tat-twelid: 11.6.1978

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Data tat-twelid: 22.11.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Data tat-twelid: 23.12.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Data tat-twelid: 20.10.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Data tat-twelid: 25.1.1962

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Data tat-twelid: 20.6.1971

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Data tat-twelid: 17.10.1966

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Data tat-twelid: 27.4.1988

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Data tat-twelid: 18.6.1986

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern tat-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Data tat-twelid: 14.9.1965

Sess: raġel

Viċi President tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, appoġġa r-rikonoxximent immedjat taż-żewġ repubbliki awtoproklamati.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Data tat-twelid: 3.5.1966

Sess: raġel

Prim Ministru tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, appoġġa r-rikonoxximent immedjat taż-żewġ repubbliki awtoproklamati.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Data tat-twelid: 11.5.1961

Sess: raġel

Ministru għall-Intern tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, appoġġa r-rikonoxximent immedjat taż-żewġ repubbliki awtoproklamati.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Data tat-twelid: 31.1.1953

Sess: raġel

Rappreżentant Speċjali tal-President tal-Federazzjoni Russa dwar il-Kwistjonijiet tal-Attivitajiet Ambjentali, l-Ekoloġija u t-Trasport. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, appoġġa r-rikonoxximent immedjat taż-żewġ repubbliki awtoproklamati.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Data tat-twelid: 10.11.1965

Sess: raġel

Rappreżentant tal-President tal-Federazzjoni Russa fid-Distrett Federali Ċentrali, Konsulent tal-Istat Sħiħ tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali, appoġġa r-rikonoxximent immedjat taż-żewġ repubbliki awtoproklamati.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Data tat-twelid: 1977

Funzjoni: Kap tal-grupp tal-fruntiera ta' Gomel

Grad: Kurunell

Post tat-Twelid: Kharkov, (Repubblika Soċjalista Sovjetika tal-Ukrajna) (issa l-Ukrajna)

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Vladislav Bruev huwa l-Kap tal-grupp tal-fruntiera ta' Gomel Belarussu. F'din il-kapaċità, huwa responsabbli għas-superviżjoni tas-sigurtà tal-fruntiera fl-oblast ta’ Gomel, inkluż il-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Ukrajna, u l-passaġġ ta' individwi u merkanzija minn din il-fruntiera. Truppi Russi qasmu l-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Ukrajna fl-oblast ta’ Gomel matul l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Funzjoni: Kap tat-taqsima distakkata tal-fruntiera ta' Mozyr

Grad: Kurunell

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Oleg Eibatov huwa l-Kap Belarussu tat-taqsima distakkata tal-fruntiera ta' Mozyr. F'din il-kapaċità, huwa responsabbli għas-superviżjoni tas-sigurtà tal-fruntiera fiż-żona ta' Mozyr, inkluż il-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Ukrajna, u l-passaġġ ta' individwi u merkanzija minn dik il-fruntiera. Truppi Russi qasmu l-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Ukrajna fiż-żona ta' Mozyr matul l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Funzjoni: Kap tat-taqsima distakkata tal-fruntiera ta' Pinsk

Grad: kurunell

Data tat-twelid: 1979

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Dmitry Vinnikov huwa l-Kap tat-taqsima distakkata tal-fruntiera Belarussa ta' Pinsk. F'din il-kapaċità, huwa responsabbli għas-superviżjoni tas-sigurtà tal-fruntiera fiż-żona ta' Pinsk, inkluż il-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Ukrajna, u l-passaġġ ta' individwi u merkanzija minn din il-fruntiera. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022. Truppi Russi qasmu l-fruntiera bejn il-Belarussja u l-Ukrajna fiż-żona ta' Pinsk matul l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Funzjoni: Kap Kmandant tal-unità militari 65408/mitjar ta' Luninets

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Aleksandr Pashkevich huwa l-Kap Kmandant tal-unità Belarussa 65408/mitjar ta' Luninets. F'din il-kapaċità, ipparteċipa fit-tisħiħ tal-forzi militari Russi fil-mitjar ta' Luninets, li kien parti mit-tħejjija u l-iffaċilitar tal-aggressjoni militari tal-24 ta’ Frar 2022. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Funzjoni: Bdot militari, Kurunell, Viċi Kmandant tal-Forza tal-Ajru u tal-Forzi tad-Difiża tal-Ajru - Kap tal-Avjazzjoni tal-Belarussja, Kmandant tal-unità militari 06752 / mitjar ta' Machulischi

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Il-Kurunell Lukyanovich Andrei huwa bdot militari, Viċi Kmandant tal-Forza tal-Ajru u tal-Forzi tad-Difiża tal-Ajru Belarussi / Kap tal-Avjazzjoni tal-Belarussja u Kmandant tal-unità militari 06752 / mitjar ta' Machulischi. F'din il-kapaċità, ipparteċipa fl-eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja qabel it-tisħiħ tal-forzi militari mal-fruntiera Ukrena li ħejjew l-aggressjoni militari kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Funzjoni: Kmandant tal-Bażi 116 tal-Gwardji tal-Assalt tal-Avjazzjoni Red Banner ta' Radomskaya / mitjar ta' Lida

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Aleksandr Krivets huwa l-Kmandant tal-Bażi 116 Belarussa tal-Gwardji tal-Assalt tal-Avjazzjoni Red Banner ta' Radomskaya / mitjar ta' Lida. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa. F'din il-kapaċità, ipparteċipa fit-tisħiħ tal-forzi militari Russi fil-mitjar ta' Lida qabel l-aggressjoni militari Russa tal-24 ta’ Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Funzjoni: Bdot militari, Kurunell, Kmandant tal-unità militari 54804, Kmandant tal-61 Bażi tal-ajruplani tal-ġlied / mitjar ta' Baranovichi

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Il-Kurunell Yuri Pyzhik huwa bdot militari u Kmandant tal-61 Bażi Belarussa tal-Ajruplani tal-Ġlied / mitjar ta' Baranovichi. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. F'din il-kapaċità, ipparteċipa fl-eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja qabel it-tisħiħ tal-forzi militari mal-fruntiera Ukrena li ħejjew l-aggressjoni militari Russa tal-24 ta' Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Funzjoni: Kap Kmandant - L-Ewwel Viċi Kmandant tal-Kmand Operazzjonali tal-Punent

Data tat-twelid: 11.7.1972

Post tat-twelid: villaġġ ta' Kamenyuki, distrett ta' Kamenetsky, Reġjun/ Oblast ta' Brest, Eks USSR (issa l-Belarussja)

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk huwa l-Kap Kmandant u l-Ewwel Viċi Kmandant tal-Kmand Operazzjonali tal-Punent Belarussu. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa. F'din il-pożizzjoni hu responsabbli għall-parteċipazzjoni tat-truppi taħt il-kmand tiegħu fl-eżerċizzji militari konġunti tal-Belarussja u r-Russja qabel it-tisħiħ tal-forzi militari mal-fruntiera Ukrena li ħejjew u ffaċilitaw l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Funzjoni: Kap tad-Direttorat Ewlieni tat-Taħriġ għall-Ġlied tal-Forzi Armati

Grad: Maġġur Ġeneral

Data tat-twelid: 1.1.1968

Post tat-Twelid: Oblast ta' Gomel, eks USSR (issa l-Belarussja)

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Andrei Konstantinovich Nekrashevich huwa l-Kap tad-Direttorat Ewlieni Belarussu għat-Taħriġ għall-Ġlied tal-Forzi Armati tar-Repubblika tal-Belarussja. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022. F'din il-pożizzjoni hu responsabbli li jissorvelja t-taħriġ konġunt għall-ġlied tal-Forzi Armati Belarussi u forzi armati ta' stati barranin. Huwa faħħar pubblikament l-eżerċizzji militari konġunti tal-Belarussja u r-Russja li ħejjew u ffaċilitaw l-aggressjoni militari kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Data tat-twelid: 14.5.1969

Post tat-Twelid: Velyka Pader, distrett ta' Slutsk, reġjun ta' Minsk, eks USSR (issa l-Belarussja)

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Viktor Vladimirovich Gulevich huwa l-Kap tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati Belarussi - L-Ewwel Viċi Ministru għad-Difiża tar-Repubblika tal-Belarussja. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. F'din il-pożizzjoni hu appoġġa l-eżerċizzji militari konġunti tal-Belarussja u r-Russja li ħejjew u ffaċilitaw l-aggressjoni militari Russa tal-24 ta' Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Funzjoni: Segretarju tal-Istat tal-Kunsill tas-Sigurtà

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Volfovich Aleksandr Grigoryevich huwa s-Segretarju tal-Istat tal-Kunsill tas-Sigurtà tar-Repubblika tal-Belarus, u skont sorsi militari lokali kien qed jissorvelja l-eżerċizzju militari "Allied Resolve 2022", li ħejja u ffaċilita l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Funzjoni: Viċi Ministru għad-Difiża tal-Belarussja, Maġġur Ġeneral

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Andrey Zhuk huwa l-Viċi Ministru għad-Difiża tar-Repubblika tal-Belarussja. F'din il-kapaċita huwa ħa sehem fl-eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja li ppreċedew it-tisħiħ tal-forzi militari mal-fruntiera Ukrena li ħejjew u ffaċilitaw l-aggressjoni militari Russa tal-24 ta' Frar 2022. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Funzjoni: Maġġur Ġeneral, Viċi Ministru tad-Difiża għall-Armamenti, Kap tal-Armamenti

Data tat-twelid: 2.4.1968

Post tat-Twelid: Kostyukovichi, Reġjun ta' Mogilyov

Sess: raġel

Sergei Simonenko huwa Maġġur Ġeneral, Viċi Ministru tad-Difiża għall-Armamenti, Kap tal-Armamenti tar-Repubblika tal-Belarussja. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat u ffaċilitat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022, b’mod partikolari billi ospitat u pparteċipat f’eżerċizzji konġunti tal-forzi armati tal-Belarussja u tar-Russja fil-ġimgħat ta’ qabel l-aggressjoni armata. Fil-pożizzjoni tiegħu ta’ Maġġur Ġeneral u Viċi Ministru tad-Difiża għall-Armamaneti tar-Repubbllika tal-Belarussja, Sergei Simonenko huwa għalhekk responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Funzjoni: Maġġur Ġeneral, Viċi Ministru tad-Difiża għal-Loġistika, Kap tal-Loġistika

Post tat-Twelid: Pleshchenitsy, reġjun ta' Minsk.

Sess: raġel

Andrei Burdyko huwa Maġġur Ġeneral, Viċi ministru tad-Difiża għal-Loġistika, Kap tal-Loġistika, tar-Repubblika tal-Belarussja. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat u ffaċilitat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022, b’mod partikolari billi ospitat u pparteċipat f’eżerċizzji konġunti tal-forzi armati tal-Belarussja u r-Russja fil-ġimgħat ta’ qabel l-aggressjoni militari. Fil-pożizzjoni tiegħu ta’ Maġġur Ġeneral u Viċi Ministru tad-Difiża għal-Loġistika tar-Repubblika tal-Belarussja, Andrei Burdyko huwa għalhekk responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Sess: raġel

Nikolai Rogashchuk huwa l-assistent presidenzjali ta' Aliksandr Lukashenka u l-ispettur għar-reġjun ta' Gomel. F'din il-funzjoni, huwa ta appoġġ lill-eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja li ħejjew l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022.

Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Funzjoni: Maġġur Ġeneral, Kmandant tal-Forzi tal-Operazzjonijiet Speċjali tal-Forzi Armati

Data tat-twelid: 3.9.1967

Post tat-Twelid: Budapest, Ungerija

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Vadim Denisenko hu Maġġur Ġeneral, Kmandant tal-Forzi ta' Operazzjonijiet Speċjali. F'din il-kapaċità, ipparteċipa fl-eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja qabel it-tisħiħ tal-forzi militari mal-fruntiera Ukrena li ħejjiet l-aggressjoni militari kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Funzjoni: Logutenent Kurunell, Kmandant tal-unità 65408 / il-mitjar ta' Luninets

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Aleksandr Lozitsky huwa Logutenent Kurunell tal-forzi militari Belarussi u Kmandant tal-unità 65408 / il-mitjar ta' Luninets. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. F'din il-kapaċità, ipparteċipa fl-eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja qabel it-tisħiħ tal-forzi militari mal-fruntiera Ukrena li ħejjiet l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022.

Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Funzjoni: Maġġur Ġeneral Kmandant tal-Kmand Operazzjonali tal-Punent

Data tat-twelid: 5.2.1971

Post tat-Twelid: Mogilev, eks USSR (issa l-Belarussja)

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Igor Viktorovich Demidenko huwa l-Maġġur Ġeneral Kmandant tal-Kmand Operazzjonali tal-Punent tar-Repubblika tal-Belarussja. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta’ Frar 2022. F'din il-pożizzjoni hu responsabbli għall-parteċipazzjoni tat-truppi taħt il-kmand tiegħu fl-eżerċizzji militari konġunti tal-Belarussja u r-Russja, li ħejjew u ffaċilitaw l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna. Ħa sehem ukoll fil-parteċipazzjoni tat-truppi tiegħu f'dawn l-eżerċizzji, u wettaq superviżjoni tagħha.

Għalhekk Igor Viktorovich Demidenko huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(magħruf ukoll bħala Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Data tat-twelid: 1968

Post tat-Twelid: Kozlovshchina fid-Distrett ta' Dyatlovo, Oblast ta' Grodno

Nru tat-telefon: (+375162) 21-23-32

Sess: raġel

Yuri Vitoldovich Shuleyko huwa l-President tal-Kumitat Eżekuttiv Reġjonali ta' Brest. F'din il-kapaċità, huwa responsabbli għall-mobilizzazzjoni u d-difiża ċivili kif ukoll għall-interazzjoni tiegħu ma' organizzazzjonijiet militari, inkluż fiż-żmien meta kienu qed isiru eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja viċin Brest bi tħejjija għall-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022.

Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Funzjoni: President tal-Kumitat Eżekuttiv Reġjonali ta' Gomel

Data tat-twelid: 23.7.1974

POB: villaġġ ta' Burdevichi, distrett ta' Korelichi, eks USSR (issa l-Belarussja)

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Ivan Ivanovich Krupko huwa l-President tal-Kumitat Eżekuttiv Reġjonali ta' Gomel. F'din il-pożizzjoni, huwa responsabbli għat-tmexxija tal-interazzjonijiet bejn il-korpi eżekuttivi u amministrattivi lokali tar-reġjun u l-awtoritajiet militari, kif ukoll għall-implimentazzjoni ta' kwistjonijiet ta' difiża u ta' sigurtà tal-istat. Fir-Reġjun ta' Gomel, saru eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja, li ppreċedew l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna.

Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Funzjoni: President tal-Federazzjoni Russa

Data tat-twelid: 7.10.1952

Post tat-Twelid: Leningrad (issa Saint-Petersburg), eks USSR (issa l-Federazzjoni Russa)

Sess: raġel

Vladimir Putin huwa l-President tal-Federazzjoni Russa.

Fit-22 ta' Frar 2022, huwa ffirma digriet li jirrikonoxxi l-"indipendenza u s-sovranità" taż-żoni mhux ikkontrollati mill-gvern tal-oblasts ta' Donetsk u Luhansk fl-Ukrajna, u ordna lill-forzi armati Russi f'dawk iż-żoni.

Fl-24 ta' Frar 2022, huwa ordna operazzjoni militari fl-Ukrajna u l-forzi armati Russi bdew attakk fuq l-Ukrajna. Dak l-attakk huwa ksur sfaċċat tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Vladimir Putin huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

2.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Funzjoni: Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Federazzjoni Russa

Data tat-twelid: 21.3.1950

Post tat-Twelid: Moscow, eks USSR (issa l-Federazzjoni Russa)

Sess: raġel

Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Federazzjoni Russa.

Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà Russu, appoġġa r-rikonoxximent immedjat mir-Russja taż-żewġ repubbliki awtoproklamati.

Sergey Lavrov huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022”

.