15.9.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 239/149


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2022/1530

tal-14 ta’ Settembru 2022

li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta’ azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-17 ta’ Marzu 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/145/PESK (1).

(2)

Fl-10 ta’ Marzu 2022, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (PESK) 2022/411 (2), biex b’hekk ġedded il-miżuri previsti fid-Deċiżjoni 2014/145/PESK għal sitt xhur oħra.

(3)

Fid-dawl tat-tkomplija tal-azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2014/145/PESK tiġġedded għal sitt xhur oħra.

(4)

Abbażi ta’ rieżami mill-Kunsill dwar id-deżinjazzjonijiet individwali li jinsabu fl-Anness għad-Deċiżjoni 2014/145/PESK, l-informazzjoni dwar 548 individwu u żewġ entitajiet jenħtieġ li tiġi aġġornata. Barra minn hekk, l-entrati għal żewġ persuni u persuna deċeduta waħda, kif ukoll tmien entrati duplikati, jenħtieġ li jitħassru minn dak l-Anness.

(5)

Għaldaqstant, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2014/145/PESK tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2014/145/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 6, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-15 ta’ Marzu 2023.”;

(2)

l-Anness huwa emendat kif jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Settembru 2022.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BEK


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/145/PESK tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina (ĠU L 78, 17.3.2014, p. 16).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/411 tal-10 ta' Marzu 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (ĠU L 84, 11.3.2022, p. 28).


ANNESS

Fl-Anness għad-Deċiżjoni 2014/145/PESK:

(1)

l-entrati li jikkonċernaw il-persuni li ġejjin huma mħassra:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА);

(2)

l-entrati duplikati li ġejjin huma mħassra:

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ);

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО);

(3)

l-entrati li jikkonċernaw il-persuni u l-entitajiet elenkati hawn taħt huma sostitwiti bl-entrati li ġejjin:

Persuni

 

Isem

Informazzjoni għall-Identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 15.8.1976

Post tat-twelid: Ulan-Ude, Buryat ASSR,SFSR tar-Russja (issa l-Federazzjoni Russa)

Meta kien Viċi Prim Ministru tal-Krimea, Temirgaliev qeda rwol rilevanti fid-deċiżjonijiet meħuda mill-"Kunsill Suprem" rigward ir-'referendum' tas-16 ta' Marzu 2014 kontra l-integrità territorjali tal-Ukrajna. Huwa għamel pressjoni attiva favur l-integrazzjoni tal-Krimea fil-Federazzjoni Russa.

Fil-11 ta' Ġunju 2014 huwa rriżenja mill-funzjoni tiegħu bħala "L-Ewwel Viċi Prim Ministru" tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Krimea". Eks Direttur Ġenerali tal-Kumpannija Maniġerjali tal-Fond ta' Investiment Russu-Ċiniż għall-Iżvilupp Reġjonali.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 13.6.1961

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa jew Sevastopol, l-Ukrajna

Chaliy sar "Sindku tal-Poplu ta' Sevastopol" b'nomina mill-poplu fit-23 ta' Frar 2014 u aċċetta dan il-"vot". Huwa mexxa kampanja b'mod attiv biex Sevastopol issir entità separata tal-Federazzjoni Russa b'segwitu għal referendum fis-16 ta' Marzu 2014. Kien wieħed mill-kofirmatarji tat-"trattat dwar l-adeżjoni tal-Krimea mal-Federazzjoni Russa" tat-18 ta' Marzu 2014. Huwa kien aġent "gvernatur" ta' Sevastopol mill-1 sal-14 ta' April 2014 u kien eks President "elett" tal-"Assemblea Leġiżlattiva" tal-Belt ta' Sevastopol. Eks membru tal-"Assemblea Leġiżlattiva" tal-Belt ta' Sevastopol (sa Settembru 2019).

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

Għall-involviment tiegħu fil-proċess tal-annessjoni ġie ppremjat bl-ordni tal-Istat Russu ta' "Mertu lejn il-Patrija" – l-ewwel grad.

President tal-Fond ta' Karità għall-Iżvilupp Storiku u Kulturali tal-Belt "il-35 Batterja tal-Kosta".

Maniġer ġenerali ta' Smart Electric Networks LLC (OOO "Разумные электрические сети").

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 5.1.1958

Post tat-twelid: Abakan, Khakassia, il-Federazzjoni Russa

Eks President tal-Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa.

Fl-1 ta' Marzu 2014, Ozerov, f'isem il-Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża tal-Kunsill Federali, appoġġa pubblikament, fil-Kunsill Federali, l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

F'Lulju 2017, huwa ppreżenta r-riżenja tiegħu bħala President tal-Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża. Huwa baqa' membru tal-Kunsill u membru tal-Kumitat dwar ir-regolamentazzjoni interna u l-affarijiet parlamentari.

Fl-10 ta' Ottubru 2017, permezz tad-digriet N 372-SF, Ozerov ġie inkluż fil-kummissjoni temporanja tal-Kunsill Federali dwar il-protezzjoni tas-sovranità tal-istat u għall-prevenzjoni tal-interferenza fl-affarijiet interni tal-Federazzjoni Russa.

Il-mandat tiegħu fil-Kunsill Federali skada f'Settembru 2019. Konsulent tal-Fondazzjoni Rospolititika minn Ottubru 2019.

Bħalissa, huwa Deputat Kap taċ-Ċentru Konsultattiv "Aġenzija tas-Soluzzjonijiet Tattiċi" fl-Akkademja Presidenzjali Russa tal-Ekonomija Nazzjonali u l-Amministrazzjoni Pubblika.

17.3.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 15.2.1957

Post tat-twelid: Barnaul, il-Federazzjoni Russa

Eks Kmandant tat-Truppi tal-Ajru Russi, Kurunell-Ġenerali. Fil-pożizzjoni ta' awtorità għolja tiegħu, huwa responsabbli mill-iskjerament tal-qawwiet tal-ajru Russi fil-Krimea.

Eks President tal-Kumitat ta' Difiża tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa. Viċi President tad-Duma tal-Istat, Kumitat għall-Iżvilupp tas-Soċjetà Ċivili.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 19.5.1960

Post tat-twelid: Ignatovo, Reġjun ta' Vologodsk, USSR (illum il-Federazzjoni Russa)

Eks membru tad-Duma tal-Istat u eks President tal-Kumitat tal-Liġi Kostituzzjonali tad-Duma. Responsabbli għall-faċilitazzjoni tal-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni dwar l-annessjoni tal-Krimea u Sevastopol mal-Federazzjoni Russa.

Eks Membru tal-Kunsill Suprem tal-partit Russja Magħquda. Konsulent għall-Ispeaker tad-Duma, Volodin. Attwalment riċerkatur ewlieni fl-Istitut tal-Istat u l-Liġi tal-Akkademja Russa tax-Xjenzi.

Kopresident tal-Assoċjazzjoni Russa tal-Avukati.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (magħruf ukoll bħala. Bes (devil))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

magħruf ukoll bħala Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 30.12.1965

Post tat-twelid: Simferopol, il-Krimea, l-Ukrajna

Wieħed mill-eks mexxejja tal-milizzja awtoproklamata ta' Horlivka. Ħa l-kontroll tal-bini tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Uffiċċju tal-Ukrajna fil-gvern reġjonali f'Donetsk u wara ħataf l-istazzjon distrettwali tal-Ministeru għall-Affarijiet Interni fil-belt ta' Horlivka. Għandu rabtiet ma' Igor Strelkov/Girkin li taħt il-kmand tiegħu kien involut fil-qtil ta' Volodymyr Rybak, id-Deputat Popolari tal-Kunsill Muniċipali ta' Horlivka.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti. Huwa rritorna f'Berdyansk bi truppi Russi f'April 2022 u huwa involut fl-'iżgurar tal-ordni pubbliku' fir-reġjun.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Sess: mara

Data tat-twelid: 18.3.1980

Post tat-twelid: Mikhailovka, reġjun ta' Voroshilovgrad, RSS Ukrena jew Yevpatoria, RSS Ukrena, (illum l-Ukrajna)

Eks membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Eks Prosekutriċi tal-hekk imsejħa 'Repubblika tal-Krimea'. Implimentat b'mod attiv l-annessjoni tal-Krimea mir-Russja.

Eks Viċi President tal-Kumitat għall-Affarijiet Internazzjonali, membru tal-Kummissjoni dwar l-investigazzjoni tal-interferenza barranija fl-affarijiet interni tal-Federazzjoni Russa, membru tal-Kumitat għas-sigurtà u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa. Eks Ambaxxatur fil-korpi diplomatiċi tal-Federazzjoni Russa.

Bħalissa hija l-Viċi Kap tal-Aġenzija Federali għall-Affarijiet tal-Commonwealth ta' Stati Indipendenti, għall-Kompatrijotti li Jgħixu Barra mill-Pajjiż , u l-Kooperazzjoni Umanitarja Internazzjonali (Rossotrudnichestvo).

Hija ġiet ppremjata bl-ordni 'Għal-lealtà għad-dmir' mill-'awtoritajiet' tal-hekk imsejħa 'Repubblika tal-Krimea' fl-2015.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 25.7.1972

Post tat-twelid: Moscow, Federazzjoni Russa

Kien l-hekk imsejjaħ eks "Prim Ministru tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk", bħala tali responsabbli għall-attivitajiet "governattivi" separatisti tal-hekk imsejjaħ "gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" (eż. fit-8 ta' Lulju 2014 iddikjara li "l-militar tagħna qed iwettaq operazzjoni speċjali kontra l-"faxxisti' Ukreni"), firmatarju tal-Memorandum ta' Qbil dwar l-"unjoni ta' Novorossiya". Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti; imexxi l-"Unjoni ta' voluntieri ta' Donbas".

President tal-Bord tal-Għaqda ta' Voluntiera ta' Donbas. Involut b'mod attiv fir-reklutaġġ u t-taħriġ tal-"voluntiera" mibgħuta jiġġieldu f'Donbas.

Membru tad-Duma tal-Istat minn Settembru 2021. F'Ottubru 2021 iddikjara li l-forzi separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna huma "forzi Russi".

Viċi President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat għall-Commonwealth ta' Stati Indipendenti, l-Integrazzjoni Ewro-Asjatika u r-Relazzjonijiet mal-Kompatrijotti.

Huwa vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 18.12.1972

Post tat-twelid: Donetsk, Ukraine

Dak li kien jissejjaħ eks "Ministru għas-Sigurtà tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" , bħala tali responsabbli għal attivitajiet ta' sigurtà separatisti tal-hekk imsejjaħ "gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk". Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

Kmandant tal-battaljun "Vostok" tal-"Ministeru għall-Affarijiet Interni tal-hekk imsejħa Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" li qed jiġġieled f'Mariupol. Għalhekk, huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 15.12.1950

Post tat-twelid: Vladivostok, il-Federazzjoni Russa

Eks membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet ta' sigurtà nazzjonali, huwa kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Huwa għadu president tal-Kunsill Suprem tal-partit Russja Magħquda u rappreżentant plenipotenzjarju tal-Federazzjoni Russa fil-Grupp ta' Kuntatt dwar is-soluzzjoni tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

Il-President tal-Bord tad-Diretturi tal-intrapriża tal-Istat Tactical Missiles Corporation JSC.

Huwa għandu l-pożizzjoni ta' Ambaxxatur fil-korpi diplomatiċi tal-Federazzjoni Russa.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 10.7.1981

Post tat-twelid: Kuibyshev (Samara), il-Federazzjoni Russa

Eks Membru tad-Duma tal-Istat.

Bħala membru tad-Duma huwa ħabbar l-inawgurazzjoni tal-"ambaxxata de facto" tal-hekk imsejħa u mhux rikonoxxuta "Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" f'Moska, u jikkontribwixxi għad-dgħajfien jew it-theddid tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Eks President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat Russu dwar l-Edukazzjoni Fiżika, l-Isport u l-Affarijiet taż-Żgħażagħ.

Mid-19 ta' Settembru 2021, Gvernatur ta' Khabarovsk Krai.

Mis-6 ta' Frar 2021, Koordinatur tal-fergħa reġjonali tal-Partit Demokratiku Liberali tar-Russja,.

Mill-15 ta' Novembru 2021, membru tal-Kunsill tal-Istat tal-Federazzjoni Russa permezz tad-Digriet tal-President Putin.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 10.2.1983 (jew 10.3.1983)

Post tat-twelid: Sievierodonetsk, Ukrajna

Wieħed minn dawk li jiddeskrivu lilhom infushom bħala mexxejja tal-hekk imsejħa 'Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk'. Huwa talab l-intervent Russu fil-Lvant tal-Ukrajna, inkluż permezz tal-iskjerament ta' forzi taż-żamma tal-paċi Russi. Kien assoċjat ma' Igor Strelkov/Girkin li huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Gubarev kien responsabbli għar-reklutaġġ ta' nies għall-forzi armati tas-separatisti.

Responsabbli għat-teħid tal-bini tal-gvern reġjonali f'Donetsk b'forzi pro-Russi u pproklama lilu nnifsu bħala l-"gvernatur tal-poplu".

Minkejja li ġie arrestat għat-theddid tal-integrità territorjali tal-Ukrajna, u sussegwentement inħeles, huwa kompla jaqdi rwol prominenti f'attivitajiet separatisti, u għaldaqstant dgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Skont id-dikjarazzjoni tiegħu stess, huwa ġġieled fil-Forzi Armati Russi qrib Kiev f'Marzu 2022.

25.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 27.11.1967

Post tat-twelid: Simferopol, il-Krimea, l-Ukrajna

Billi aċċetta l-ħatra tiegħu bħala l-hekk imsejjaħ "Ministru għall-Intern tar-Repubblika tal-Krimea" mill-President tar-Russja (digriet Nru 301) fil-5 ta' Mejju 2014 u bl-azzjonijiet tiegħu bħala l-hekk imsejjaħ "Ministru għall-Intern" huwa dgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-unità tal-Ukrajna.

Imneħħi bħala l-hekk imsejjaħ "Ministru għall-Intern tar-Repubblika tal-Krimea" f'Ġunju 2018. Assistent għall-"President" tal-Kunsill tal-Ministri tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Krimea".

Huwa jkompli bħala assistent għall-hekk imsejjaħ "Kap tar-Repubblika tal-Krimea".

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 25.7.1951

Post tat-twelid: Leningrad, USSR (issa San Pietruburgu, il-Federazzjoni Russa)

Is-Sur Shamalov ilu jaf lill-President Putin għal żmien twil. Huwa kofundatur tal-hekk imsejħa Ozero Dacha, soċjetà kooperattiva li tlaqqa' grupp influwenti ta' individwi madwar il-President Putin.

Huwa qed jibbenefika mill-konnessjonijiet tiegħu ma' persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet. Huwa l-president u l-akbar azzjonist tal-Bank Rossiya, li fl-2013 kien jippossjedi madwar 38 % tiegħu, u li huwa kkunsidrat il-bank personali ta' uffiċjali għolja tal-Federazzjoni Russa. Wara l-annessjoni illegali tal-Krimea, il-Bank Rossiya fetaħ fergħat fil-Krimea kollha u f'Sevastopol, biex b'hekk ikkonsolida l-integrazzjoni tagħhom fil-Federazzjoni Russa. Permezz tal-Bank Rossiya, is-Sur Kovalchuk ħa wkoll il-kontroll tal-fabbriki tal-inbid, tad-dwieli u tad-distilleriji tal-Krimea.

Barra minn dan, Bank Rossiya għandu interessi importanti fin-National Media Group li, min-naħa tiegħu, jikkontrolla l-istazzjonijiet televiżivi li jappoġġaw attivament il-politika tal-gvern Russu ta' destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

30.7.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 23.5.1971

Post tat-twelid: Dzhankoy, l-Ukrajna

Membru tad-Duma tal-Istat, eletta mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Kien l-hekk imsejjaħ eks "L-Ewwel Viċi Prim Ministru" tal-Krimea. Sheremet qeda rwol ewlieni fl-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tar-referendum tas-16 ta' Marzu 2014 fil-Krimea dwar l-unifikazzjoni mar-Russja. Fi żmien ir-referendum, intqal li Sheremet ikkmanda lill-"forzi ta' awtodifiża" favur Moska fil-Krimea. Huwa b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Elett fit-18 ta' Settembru 2016 bħala deputat tad-Duma mill-Peniżola tal-Krimea annessa illegalment u fid-19 ta' Settembru 2021 bħala Membru tal-Istat Duma, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea annessa illegalment. Membru tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat dwar is-Sigurtà u l-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 11.8.1949

Post tat-twelid: Klin, Reġjun ta' Moska, Federazzjoni Russa

Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali "dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-'Repubblika tal-Krimea' u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda – ir-'Repubblika tal-Krimea' u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol".

Eks kap tar-Repubblika ta' Dagestan. Eks Konsulent tal-President tal-Federazzjoni Russa.

Membru tad-Duma tal-Istat u mexxej tal-fazzjoni Russja Magħquda fid-Duma tal-Istat. F'dik il-kapaċitá, ipparteċipa fir-rattifika tad-deċiżjonijiet tal-gvern dwar "it-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk". B'hekk appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u implimenta politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 19.8.1957

Post tat-twelid: Stefanidin Dar, reġjun ta' Rostov, Federazzjoni Russa

Eks President ("atman") tal-Unjoni tal-Forzi Kosakki Russi u Barranin. Membru tad-Duma tal-Istat. Eks Viċi President tal-Kumitat tad-Duma għall-Affarijiet tal-KSI, l-integrazzjoni Ewroasjatika u r-relazzjonijiet mal-kompatrijotti.

Huwa appoġġa l-annessjoni tal-Krimea u ammetta li l-Kosakki Russi kellhom involviment attiv fil-konflitt Ukren fuq in-naħa tas-separatisti appoġġati minn Moska. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali "Dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-'Repubblika tal-Krimea' u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda – ir-'Repubblika tal-Krimea' u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol".

Fi Frar 2022, sponsorja abbozz ta' riżoluzzjoni ppreżentat mill-partit politiku Russja Magħquda biex jappella lill-President tar-Russja dwar il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk. Huwa għalhekk jappoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 8.2.1963

Post tat-twelid: Chisinau, RSS Moldovana (illum ir-Repubblika tal-Moldova)

Eks membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa. Membru tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin. Huwa membru prominenti tal-partit politiku tar-"Russja Magħquda", ġie elett mill-ġdid fid-Duma tal-Istat f'Settembru 2021, u huwa negozjant b'investimenti kbar fl-Ukrajna u fil-Krimea.

Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali "dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-'Repubblika tal-Krimea' u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda – ir-'Repubblika tal-Krimea' u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol".

Wara l-amalgamazzjoni tal-partiti politiċi – "Russja Ġusta", "Għall-Verità" u "Patrijotti tar-Russja", Babakov sar is-Segretarju tal-Presidju tal-Kunsill Ċentrali tal-entità amalgamata.

Membru tad-Duma tal-Istat, membru tal-Kummissjonijiet dwar l-Enerġija, l-appoġġ għall-SMEs, l-Affarijiet tal-Commonwealth tal-Istati Indipendenti (CIS), l-integrazzjoni Ewro-Asjatika u l-appoġġ għall-kompatrijotti.

Bħala Membru tad-Duma tal-Istat irratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk. B'hekk, appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u implimenta politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(magħruf ukoll bħala Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 15.9.1981

Post tat-twelid: Luhansk, l-Ukrajna

Deputat tal-"Unjoni Ekonomika ta' Luhansk" fil-"Kunsill Nazzjonali" tar-"Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk". Ħareġ bħala kandidat fl-hekk imsejħa "elezzjonijiet" tat-2 ta' Novembru 2014 għall-kariga tal-hekk imsejjaħ "Kap" tar-"Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk". Dawk l-"elezzjonijiet" kienu ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali. Eks "Kap" tal-hekk imsejħa "Federazzjoni tat-Trade Unions". Membru tal-hekk imsejjaħ "Kunsill tal-Poplu" tar-"Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk". President attwali tal-Bord tal-Organizzazzjoni Pubblika Interreġjonali "Unjoni tal-Komunitajiet ta' Lugansk", rappreżentant tal-Kumitat ta' Integrazzjoni "Russja-Donbas".

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, u billi pparteċipat formalment bħala kandidat fl-"elezzjonijiet" illegali, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

President tal-Bord tal-Unjoni tal-Kompatrijotti.

Jappoġġa b'mod attiv azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Isem miżżewwġa: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Sess: mara

Data tat-twelid: 11.3.1976

Post tat-twelid: Dzhambul/Jambul/Taraz (Każakstan)

L-eks "Ministru għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza, il-Kultura u r-Reliġjon" tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

Billi assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità, hija għaldaqstant appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Taħdem għall-fond "Mir Detiam" f'Moska.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(magħruf ukoll bħala Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 12.3.1964

Post tat-twelid: Romny, Reġjun ta' Sumy, l-Ukrajna

Ромны, Сумская область, Украина

jew possibilment ir-raħal ta' Gornyatskiy, id-distrett ta' Perevalsk, reġjun ta' Luhansk, l-Ukrajna

Eks "Viċi Kap" tal-"Kunsill tal-Poplu" tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Attwalment l-hekk imsejjaħ "Ministru għall-Affarijiet Barranin" tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk". Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa dgħajjef attivament l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

29.11.2014

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 22.4.1985

Post tat-twelid: Kherson, l-Ukrajna

Kien l-hekk imsejjaħ "Ministru għall-Komunikazzjonijiet" tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" (sa Ottubru 2019).

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizza aktar lill-Ukrajna.

Membru tal-Kunsill Ċentrali tal-Partit "Russja Ġusta - Patrijotti - Għall-Verità".

16.2.2015

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 3.8.1981

Post tat-twelid: Simferopol, SSR tal-Ukrajna (issa l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar is-Swieq Finanzjarji.

F'Marzu 2014, Kozenko nħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Krimea". Ammetta pubblikament l-involviment tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li huwa ddefenda pubblikament, inkluż f'intervista ppubblikata fis-sit web gazetakrimea.ru fit-12 ta' Marzu 2016. Għall-involviment tiegħu fil-proċess ta' annessjoni ġie ppremjat b'midalja "Għad-difiża tar-'Repubblika tal-Krimea'" mill-"awtoritajiet" lokali.

Bħalissa huwa l-koordinatur tal-Kumitat tal-Integrazzjoni "Russja-Donbass".

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Sess: mara

Data tat-twelid: 24.6.1965

Post tat-twelid: Belogorsk, SSR tal-Ukrajna (issa l-Ukrajna)

Eks Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Eks Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar il-Kultura.

Kienet membru tal-Kunsill Suprem tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea sa mill-2012 u minn Marzu 2014 appoġġat l-integrazzjoni tal-Krimea u Sevastopol li ġew annessi illegalment fil-Federazzjoni Russa. F'Settembru 2014, Savchenko ġiet eletta fil-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Krimea". Hi ddefendiet l-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol f'għadd ta' okkażjonijiet fi stqarrijiet pubbliċi, fosthom intervisti ppubblikati fuq is-sit elettroniku c-pravda.ru fit-2 ta' April 2016 u l-20 ta' Awwissu 2016. Hija ġiet ippremjata bl-ordni tal-Istat Russu "Għal servizzi lill-art tat-twelid" – grad II fl-2014 u bl-ordni "Għal-lealtà għad-dmir" mill-"awtoritajiet" tar-"Repubblika tal-Krimea" fl-2015.

Bħalissa hija konsulent tal-President tal-Kunsill tal-Istat tar-“Repubblika tal-Krimea”.

9.11.2016

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 7.6.1968

Post tat-twelid: Novorossiysk, il-Federazzjoni Russa

Eks Viċi President tal-Kummissjoni Elettorali ta' Sevastopol (sa Mejju 2019). F'din il-kapaċità huwa ħa sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Krimea u Sevastopol, li ġew annessi illegalment, u b'hekk appoġġa b'mod attiv u implimenta politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Kap tad-dipartiment tal-politika interna tal-amministrazzjoni ta' Novorossiysk minn Marzu 2022.

14.5.2018

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 10.11.1967

Post tat-twelid: Leningrad, USSR (issa San Pietruburgu, il-Federazzjoni Russa)

Numru tal-Passaport: 722706177 (fl-2015)

Eks viċi Direttur Ġenerali għall-proġetti ta' infrastruttura fi Stroigazmontazh (SGM), li mill-2015 issorvelja l-kostruzzjoni tal-pont fuq l-Istrett ta' Kerch (inkluż il-parti ferrovjarja tal-pont) li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment. Għaldaqstant, jappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

1.10.2020

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(magħruf ukoll bħala Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 27.8.1973

Post tat-twelid: Alma Ata eks SSR Kazakh, (issa l-Każakistan)

Nazzjonalità: Russa

Membru tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa mid-19 ta' Settembru 2021. Elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea, annessa illegalment, mill-hekk imsejħa "kostitwenza ta' Simferopol".

Membru tal-partit fil-gvern Russja Magħquda.

Billi assuma din il-kapaċità u aġixxa fiha, ħadem għal aktar integrazzjoni tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Krimea" fil-Federazzjoni Russa. Barra minn hekk, ivvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk''. B'hekk huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u implimenta politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Sess: raġel

Data tat-twelid: 31.1.1966

Post tat-twelid: Petrovka, Reġjun tal-Krimea, Repubblika Soċjalista Sovjetika tal-Ukrajna, (issa l-Ukrajna)

Membru tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa mid-19 ta' Settembru 2021. Elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea, annessa illegalment, mill-hekk imsejħa "kostitwenza ta' Yevpatoria".

Membru tal-partit fil-gvern Russja Magħquda.

Billi assuma din il-kapaċità u aġixxa fiha, huwa ħadem għal aktar integrazzjoni tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Krimea" fil-Federazzjoni Russa. Barra minn hekk, hija vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk". B'hekk huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u implimenta politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Sess: mara

Data tat-twelid: 8.1.1974

Post tat-twelid: Khmelnytskyi, Repubblika Soċjalista Sovjetika tal-Ukrajna, (issa l-Ukrajna)

Membru tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa mid-19 ta' Settembru 2021. Eletta mill-Belt ta' Sevastopol, annessa illegalment, mill-hekk imsejħa "kostitwenza ta' Sevastopol".

Membru tal-partit fil-gvern Russja Magħquda.

Billi assumiet din il-kapaċità u aġixxiet fiha, ħadmet għal aktar integrazzjoni tal-Belt ta' Sevastopol annessa illegalment fil-Federazzjoni Russa. Barra minn hekk, ivvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk''. B'hekk appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u implimenta politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

21.2.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Data tat-twelid: 21.5.1955

Post tat-twelid: Chadan, ir-Repubblika ta' Tuva, il-Federazzjoni Russa

Nazzjonalità: Russa

Funzjoni: Ministru għad-Difiża tal-Federazzjoni Russa

Sess: raġel

Sergei Shoigu huwa l-Ministru għad-Difiża tal-Federazzjoni Russa. Huwa għamel kummenti pubbliċi dwar il-fatt li l-Krimea hija u tibqa' Russa. Taħt il-kmand u l-ordnijiet tiegħu, it-truppi Russi kellhom eżerċizzji militari fil-Krimea annessa illegalment u ġew pożizzjonati fuq il-fruntiera. Fl-aħħar mill-aħħar huwa responsabbli għal kwalunkwe azzjoni militari kontra l-Ukrajna.

Għalhekk huwa responsabbli għall-appoġġ u l-implimentazzjoni b'mod attiv ta' azzjonijiet u politiki li jdgħajfu u jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

23.2.2022

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Data tat-twelid: 17.2.1972

Post tat-twelid: Tallinn, l-Estonja

Nazzjonalità: Russa

Funzjoni: Kap tal-Persunal tal-Uffiċċju Eżekuttiv Presidenzjali

Sess: raġel

Anton Vaino huwa l-Kap tal-Persunal tal-Uffiċċju Eżekuttiv Presidenzjali. Huwa għandu rwol attiv fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Kremlin billi jieħu sehem fil-"Kunsill tas-Sigurtà" Russu u jinfluwenza l-elaborazzjoni ta' deċiżjonijiet mill-President fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà nazzjonali tar-Russja. Anton Vaino jattendi wkoll laqgħat dwar l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-Krimea u Sevastopol.

Għalhekk huwa responsabbli għall-appoġġ u l-implimentazzjoni b'mod attiv ta' azzjonijiet u politiki li jdgħajfu u jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna kif ukoll l-istabbiltà us-sigurtà fl-Ukrajna.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Data tat-twelid: 9.8.1966

Post tat-twelid: Chadan, ir-Repubblika tat-Tatarstan, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Viċi Prim Ministru tar-Russja għall-Kostruzzjoni u l-Iżvilupp Reġjonali

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Marat Khusnullin huwa l-Viċi Prim Ministru tar-Russja għall-Kostruzzjoni u l-Iżvilupp Reġjonali. F'din il-kapaċità, huwa responsabbli għall-politiki governattivi Russi dwar il-Krimea okkupata, inkluż il-forniment tal-ilma lill-Krimea u Sevastopol.

Għalhekk, huwa responsabbli għal azzjonijiet u politiki li jdgħajfu jew jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Data tat-twelid: 17.6.1952

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Entitajiet assoċjati: Ministeru għad-Difiża tar-Russja; Flotta Navali Russa

Sess: raġel

Vladimir Kasatonov huwa l-Viċi Kap Kmandant tal-Forza Navali Russa. Għaldaqstant, huwa responsabbli għall-operazzjonijiet navali fl-Ukrajna jew lejha.

Għalhekk huwa responsabbli għall-appoġġ u l-implimentazzjoni b'mod attiv ta' azzjonijiet u politiki li jdgħajfu u jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Data tat-twelid: 11.10.1966

Post tat-twelid: Novosibirsk, il- Federazzjoni Russa

Funzjoni: Kmandant Ġenerali tal-Armata tal-Forzi Ajruspazjali

Grad: Ġeneral tal-Armata

Entitajiet assoċjati: Forzi Ajruspazjali Russi – Ministeru għad-Difiża

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Il-Ġeneral tal-Armata Sergei Surovikin huwa l-Kap Kmandant tal-Forzi Ajruspazjali Russi mill-31 ta' Ottubru 2017. Għaldaqstant, huwa responsabbli għall-operazzjonijiet bl-ajru fl-Ukrajna jew lejha.

Għalhekk huwa responsabbli għall-appoġġ u l-implimentazzjoni b'mod attiv ta' azzjonijiet u politiki li jdgħajfu u jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Data tat-twelid: 19.11.1974

Funzjoni: Viċi President u President tal-Bord ta' Tmexxija tal-Bank VTB

Nazzjonalità: Russa

Individwi assoċjati: Alexander Vasilyevich Bortnikov (missier); Tatiana Borisovna Bortnikova (omm)

Entitajiet assoċjati: VTB Bank

Sess: raġel

Denis Bortnikov huwa iben, u bħala tali huwa assoċjat ma', Alexander Bortnikov – Direttur tas-Servizz tas-Sigurtà Federali (FSB) u Membru Permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa, li kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Huwa l-viċi President u l-President tal-Bord ta' Tmexxija tal-Bank VTB, f'liema pożizzjoni jaħdem biex jilleġittimizza d-dħul parallel/illegali ta' missieru. Għaldaqstant qed jappoġġa wkoll finanzjarjament lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fir-Russja li huma responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukrajna.

23.2.2022

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Data tat-twelid: 4.1.1967

Post tat-twelid: Bilibino, il-Federazzjoni Russa

Sess: raġel

Igor Ivanovich Shuvalov huwa l-president tal-Korporazzjoni għall-Iżvilupp tal-Istat VEB.RF u membru tal-Kunsill tal-Kummissjoni Ekonomika Ewrasjatika. Preċedentement kien l-Ewwel Viċi Prim Ministru tar-Russja. F'din il-kapaċità huwa għamel stqarrijiet fejn iddikjara li r-Russja kienet ser tbiddel ir-regoli baġitarji biex jirriflettu popolazzjoni addizzjonali ta' żewġ miljun ruħ wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa.

B'hekk qed jappoġġa azzjonijiet u politika li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

23.2.2022

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Data tat-twelid: 6.4.1980

Post tat-twelid: Krasnodar, USSR, (issa l-Federazzjoni Russa)

Funzjoni: Kap editur tan-network televiżiv tal-aħbarijiet bl-Ingliż RT (Russia Today)

Individwi assoċjati: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Margarita Simonyan hija figura ċentrali tal-propaganda tal-Gvern. Hija wkoll il-kap editur tan-network televiżiv tal-aħbarijiet bl-Ingliż RT (Russia Today). Permezz tal-funzjoni tagħha, hija ppromwoviet attitudni pożittiva lejn l-annessjoni tal-Krimea u l-azzjonijiet tas-separatisti f'Donbas.

B'hekk, hija appoġġat azzjonijiet u politika li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

23.2.2022

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Data tat-twelid: 24.12.1975

Post tat-twelid: Moska, USSR (issa l-Federazzjoni Russa)

Funzjoni: Direttur tad-Dipartiment tal-Informazzjoni u l-Istampa tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Federazzjoni Russa

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Maria Zakharova hija d-Direttur tad-Dipartiment tal-Informazzjoni u l-Istampa tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Federazzjoni Russa. Bħala figura ċentrali tal-propaganda tal-gvern, hija ppromwoviet l-mobilizzazzjoni ta' forzi Russi fl-Ukrajna.

B'hekk, hija appoġġat azzjonijiet u politika li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Data tat-twelid: 10.8.1954

Post tat-twelid: Beijing, iċ-Ċina

Nazzjonalità: Russa

Telefown u fax: 8 (495) 697-58-69

Indirizz tal-uffiċċju ta' akkoljenza fil-Federazzjoni Russa: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefown u numri tal-fax tal-uffiċċju ta' akkoljenza fil-Federazzjoni Russa: (342) 253-66-01

Sess: raġel

Aleksey Konstantinovich Pushkov huwa Senatur minn Perm Krai, membru tal-partit politiku fil-gvern "Russja Magħquda" u President tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Informazzjoni. Huwa għamel diversi stqarrijiet b'appoġġ għall-annessjoni tal-Peniżola tal-Krimea, u ppreżentaha bħala "fait accompli". Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifikat id-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

Għalhekk huwa responsabbli għall-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

23.2.2022

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(a.k.a. Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Data tat-twelid: 20.6.1969

Post tat-twelid: Moska, USSR (issa l-Federazzjoni Russa)

Funzjoni: Ġurnalist, produttur, preżentatur u politiku Russu; Viċi President tad-Duma tal-Istat mill-2016 u Viċi President tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa mit-28 ta' Jannar 2020

Nazzjonalità: Russa

Sess: maġel

Pyotr Tolstoy huwa Membru tad-Duma tal-Istat u kap tad-delegazzjoni Russa fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (PACE). Huwa wkoll il-preżentatur televiżiv ta' "Vremya Pokazhet". Figura ċentrali tal-propaganda tal-Gvern, huwa spiss jieħu pożizzjoni favur l-annessjoni tal-Krimea.

B'hekk, huwa responsabbli għal appoġġ favur azzjonijiet u politika li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

23.2.2022

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Data tat-twelid: 26.6.1944

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa 'Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Data tat-twelid: 22.3.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Владимир Иванович КАШИН)

Data tat-twelid: 10.8.1948

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Data tat-twelid: 12.9.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Data tat-twelid: 30.10.1948

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Data tat-twelid: 1.9.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Data tat-twelid: 12.5.1980

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Data tat-twelid: 1.1.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Data tat-twelid: 26.9.1947

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Data tat-twelid: 12.2.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Data tat-twelid: 18.1.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Data tat-twelid: 28.12.1968

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Data tat-twelid: 19.11.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Data tat-twelid: 1.6.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Data tat-twelid: 7.1.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Data tat-twelid: 11.3.1949

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

251.

Boris OlegovychKOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Data tat-twelid: 31.1.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Data tat-twelid: 8.8.1978

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

253.

Sergey GeorgiyevichLEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 2.11.1953

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Data tat-twelid: 31.12.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Data tat-twelid: 21.3.1982

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Data tat-twelid: 2.9.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Data tat-twelid: 8.12.1957

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Data tat-twelid: 22.7.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Data tat-twelid: 27.1.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Data tat-twelid: 17.1.1957

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Data tat-twelid: 7.5.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Data tat-twelid: 25.2.1987

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Data tat-twelid: 24.12.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Data tat-twelid: 10.11.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Data tat-twelid: 4.7.1951

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Data tat-twelid: 5.1.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Data tat-twelid: 28.3.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Data tat-twelid: 28.2.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Data tat-twelid: 23.2.1950

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Data tat-twelid: 6.3.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Data tat-twelid: 26.12.1955

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Data tat-twelid: 26.11.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Data tat-twelid: 8.5.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Data tat-twelid: 5.10.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Data tat-twelid: 22.9.1987

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Data tat-twelid: 9.2.1959

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Data tat-twelid: 22.9.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Data tat-twelid: 9.10.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Data tat-twelid: 12.10.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Data tat-twelid: 13.5.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Data tat-twelid: 4.9.1983

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Data tat-twelid: 10.2.1952

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Data tat-twelid: 20.9.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Data tat-twelid: 5.9.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Data tat-twelid: 20.3.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Data tat-twelid: 19.2.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Data tat-twelid: 27.6.1995

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Data tat-twelid: 25.6.1991

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Data tat-twelid: 19.9.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Data tat-twelid: 22.5.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Data tat-twelid: 5.9.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Data tat-twelid: 4.9.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Data tat-twelid: 28.4.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Data tat-twelid: 4.10.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Data tat-twelid: 1.10.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Data tat-twelid: 14.2.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Data tat-twelid: 8.11.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Data tat-twelid: 10.6.1978

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Data tat-twelid: 26.3.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Data tat-twelid: 17.4.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Data tat-twelid: 30.3.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Data tat-twelid: 30.6.1962

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Data tat-twelid: 9.5.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Data tat-twelid: 23.3.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Data tat-twelid: 1.1.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Data tat-twelid: 30.6.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Data tat-twelid: 24.9.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Data tat-twelid: 6.9.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Data tat-twelid: 2.10.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Data tat-twelid: 23.7.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Data tat-twelid: 7.4.1962

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Data tat-twelid: 29.5.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Data tat-twelid: 4.9.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Data tat-twelid: 18.3.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Data tat-twelid: 8.5.1962

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Data tat-twelid: 3.8.1946

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Data tat-twelid: 28.11.1957

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Data tat-twelid: 8.3.1986

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Data tat-twelid: 9.12.1952

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Data tat-twelid: 12.11.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Data tat-twelid: 20.9.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Data tat-twelid: 5.3.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Data tat-twelid: 14.12.1988

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Data tat-twelid: 26.6.1947

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Data tat-twelid: 23.8.1943

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

326.

Sergey Vasilevich YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Data tat-twelid: 3.7.1962

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 7.5.1985

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Data tat-twelid: 4.4.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Data tat-twelid: 12.5.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Data tat-twelid: 16.3.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

331.

Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Data tat-twelid: 6.6.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Data tat-twelid: 17.2.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Data tat-twelid: 20.12.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Data tat-twelid: 12.5.1970

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Data tat-twelid: 21.8.1987

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Data tat-twelid: 24.5.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Data tat-twelid: 16.3.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Data tat-twelid: 30.1.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Data tat-twelid: 28.7.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Data tat-twelid: 13.1.1969

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Data tat-twelid: 6.1.1959

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Data tat-twelid: 10.12.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Data tat-twelid: 11.8.1977

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Data tat-twelid: 24.5.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

346.

Tamara Ivanovna FROLOVA

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Data tat-twelid: 2.11.1959

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Data tat-twelid: 26.4.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Data tat-twelid: 20.4.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Data tat-twelid: 31.7.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Data tat-twelid: 11.5.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Data tat-twelid: 17.2.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Data tat-twelid: 3.7.1976

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Data tat-twelid: 3.1.1952

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Data tat-twelid: 18.10.1969

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Data tat-twelid: 1.3.1984

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Data tat-twelid: 1.5.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Data tat-twelid: 20.11.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Data tat-twelid: 20.12.1979

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Data tat-twelid: 14.5.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Data tat-twelid: 25.8.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Data tat-twelid: 11.1.1980

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Data tat-twelid: 21.11.1947

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Data tat-twelid: 20.7.1979

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Data tat-twelid: 4.5.1985

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Data tat-twelid: 12.12.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Data tat-twelid: 3.1.1989

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Data tat-twelid: 1.5.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Data tat-twelid: 17.12.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Data tat-twelid: 9.9.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Data tat-twelid: 20.6.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Data tat-twelid: 30.1.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Data tat-twelid: 17.5.1952

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Data tat-twelid: 21.11.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Data tat-twelid: 19.6.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Data tat-twelid: 26.7.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 19.7.1949

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Data tat-twelid: 17.9.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Data tat-twelid: 2.8.1954

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Data tat-twelid: 22.2.1988

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Data tat-twelid: 21.10.1988

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Data tat-twelid: 5.11.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Data tat-twelid: 13.3.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Data tat-twelid: 20.9.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Data tat-twelid: 14.9.1979

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 25.10.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Data tat-twelid: 25.5.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Data tat-twelid: 28.6.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Data tat-twelid: 29.3.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Data tat-twelid: 16.8.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Data tat-twelid: 19.8.1973

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Data tat-twelid: 29.11.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Data tat-twelid: 23.2.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Data tat-twelid: 14.5.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Data tat-twelid: 5.9.1990

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Data tat-twelid: 16.12.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

396.

Grigori Viktorovich ANIKEYEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Data tat-twelid: 28.2.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Data tat-twelid: 10.12.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Data tat-twelid: 18.8.1974

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Data tat-twelid: 13.12.1960

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Data tat-twelid: 3.3.1985

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ)

Data tat-twelid: 13.8.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Data tat-twelid: 25.1.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Data tat-twelid: 30.6.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Data tat-twelid: 1.8.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Data tat-twelid: 9.7.1987

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Data tat-twelid: 1.1.1964

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Data tat-twelid: 12.8.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Data tat-twelid: 16.6.1978

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Data tat-twelid: 16.8.1964

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Data tat-twelid: 7.12.1970

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Data tat-twelid: 9.7.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Data tat-twelid: 18.8.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Data tat-twelid: 4.4.1990

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Data tat-twelid: 9.9.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Data tat-twelid: 10.6.1968

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Data tat-twelid: 17.8.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Data tat-twelid: 8.5.1945

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Data tat-twelid: 24.1.1980

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Data tat-twelid: 25.11.1959

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Data tat-twelid: 24.3.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Data tat-twelid: 20.3.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Data tat-twelid: 26.5.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Data tat-twelid: 18.8.1981

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Data tat-twelid: 10.11.1988

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Data tat-twelid: 8.5.1975

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Data tat-twelid: 7.4.1950

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Data tat-twelid: 14.9.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Data tat-twelid: 21.8.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Data tat-twelid: 13.2.1978

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Data tat-twelid: 9.1.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Data tat-twelid: 26.9.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Data tat-twelid: 25.11.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Data tat-twelid: 8.6.1981

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Data tat-twelid: 24.7.1985

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 28.12.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Data tat-twelid: 8.6.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Data tat-twelid: 13.2.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Data tat-twelid: 31.7.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Data tat-twelid: 29.8.1978

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Data tat-twelid: 26.12.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Data tat-twelid: 5.8.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Data tat-twelid: 12.2.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Data tat-twelid: 26.9.1961

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Data tat-twelid: 29.4.1980

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Data tat-twelid: 10.8.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Data tat-twelid: 3.9.1962

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Data tat-twelid: 19.7.1979

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Data tat-twelid: 16.2.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Data tat-twelid: 26.5.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Data tat-twelid: 21.10.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Data tat-twelid: 13.1.1984

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Data tat-twelid: 22.12.1982

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Data tat-twelid: 13.1.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Data tat-twelid: 16.10.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Data tat-twelid: 13.8.1954

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Data tat-twelid: 27.9.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Data tat-twelid: 11.5.1954

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Data tat-twelid: 10.8.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Data tat-twelid: 8.3.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Data tat-twelid: 18.8.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Data tat-twelid: 10.6.1952

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Data tat-twelid: 10.3.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Data tat-twelid: 1.3.1990

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Data tat-twelid: 1.11.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Data tat-twelid: 22.4.1970

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Data tat-twelid: 7.8.1970

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Data tat-twelid: 10.2.1948

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Data tat-twelid: 4.4.1940

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Data tat-twelid: 31.3.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Data tat-twelid: 20.2.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Data tat-twelid: 5.6.1966

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Data tat-twelid: 10.2.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Data tat-twelid: 24.11.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Data tat-twelid: 23.5.1987

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Data tat-twelid: 22.7.1972

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Data tat-twelid: 1.5.1953

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Data tat-twelid: 15.10.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Data tat-twelid: 11.12.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Data tat-twelid: 20.5.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Data tat-twelid: 9.10.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Data tat-twelid: 1.10.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Data tat-twelid: 5.12.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Data tat-twelid: 3.5.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Data tat-twelid: 4.4.1949

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Data tat-twelid: 2.1.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Data tat-twelid: 30.9.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Data tat-twelid: 4.1.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатолий Евгеньевич КАРПОВ)

Data tat-twelid: 23.5.1951

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Data tat-twelid: 9.11.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Data tat-twelid: 6.12.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Data tat-twelid: 4.10.1951

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Data tat-twelid: 4.5.1967

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Data tat-twelid: 9.7.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Data tat-twelid: 31.3.1978

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Data tat-twelid: 18.11.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Data tat-twelid: 26.2.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Data tat-twelid: 22.2.1968

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 5.5.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Data tat-twelid: 26.2.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Data tat-twelid: 11.9.1968

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Data tat-twelid: 22.3.1973

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Data tat-twelid: 13.3.1958

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Data tat-twelid: 15.9.1978

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Data tat-twelid: 9.8.1980

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Data tat-twelid: 11.3.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 17.4.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Data tat-twelid: 10.6.1986

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Data tat-twelid: 29.5.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Data tat-twelid: 5.8.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Data tat-twelid: 15.1.1960

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Data tat-twelid: 1.5.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Data tat-twelid: 20.8.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Data tat-twelid: 27.2.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Data tat-twelid: 12.12.1957

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Data tat-twelid: 27.2.1959

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Data tat-twelid: 2.7.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 25.4.1960

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Data tat-twelid: 22.2.1964

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Data tat-twelid: 9.1.1979

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Data tat-twelid: 11.12.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Data tat-twelid: 2.3.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Data tat-twelid: 16.7.1980

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Data tat-twelid: 6.8.1980

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Data tat-twelid: 17.2.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Data tat-twelid: 7.5.1955

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Data tat-twelid: 30.9.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Data tat-twelid: 15.11.1946

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Data tat-twelid: 24.12.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Data tat-twelid: 30.6.1972

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Data tat-twelid: 27.8.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Data tat-twelid: 23.1.1974

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Data tat-twelid: 10.12.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Data tat-twelid: 22.12.1953

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Data tat-twelid: 22.8.1983

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Data tat-twelid: 2.4.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Data tat-twelid: 5.6.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Data tat-twelid: 14.9.1978

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Data tat-twelid: 19.3.1957

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА),

Data tat-twelid: 1.11.1989

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġta u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Data tat-twelid: 26.10.1963

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Data tat-twelid: 29.8.1969

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Data tat-twelid: 13.6.1981

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Data tat-twelid: 5.1.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Data tat-twelid: 8.3.1986

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Data tat-twelid: 4.5.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Data tat-twelid: 17.8.1969

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Data tat-twelid: 19.4.1965

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ)

Data tat-twelid: 10.4.1947

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН)

Data tat-twelid: 27.2.1976

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Data tat-twelid: 14.6.1947

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Data tat-twelid: 4.1.1966

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Data tat-twelid: 27.6.1980

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Data tat-twelid: 30.11.1961

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Data tat-twelid: 4.10.1977

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Data tat-twelid: 11.3.1981

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Data tat-twelid: 16.5.1956

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Data tat-twelid: 11.9.1978

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Data tat-twelid: 5.8.1986

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Data tat-twelid: 8.9.1975

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Матусович РЕЗНИК)

Data tat-twelid: 17.5.1954

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Data tat-twelid: 21.2.1936

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Data tat-twelid: 29.10.1989

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Data tat-twelid: 12.9.1949

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimentat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Data tat-twelid: 9.8.1971

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Data tat-twelid: 3.11.1984

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Data tat-twelid: 11.9.1962

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Data tat-twelid: 12.2.1947

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat li vvota favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 ''Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa ''Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk'' u għalhekk appoġġa u implimenta azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Data tat-twelid: 8.12.1977

Sess: mara

Membru tad-Duma tal-Istat li vvotat favur ir-riżoluzzjoni Nru 58243-8 "Dwar l-appell tad-Duma tal-Istat tal-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa Lill-President tal-Federazzjoni Russa V.V.Putin dwar il-ħtieġa li tiġi rikonoxxuta r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk" u għalhekk appoġġat u implimenta tazzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

23.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Data tat-twelid: 1.2.1970

Sess: raġel

Membru tad-Duma tal-Istat mid-19 ta' Settembru 2021. Viċi President tad-Duma tal-Istat, Kumitat għall-Politika tal-Informazzjoni, it-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjonijiet.

Għall-involviment fi u l-appoġġ tiegħu għall-annessjoni illegali tal-Krimea ġie ppremjat b'midalja "Għad-difiża tar-'Repubblika tal-Krimea'" mill-"awtoritajiet" lokali.

Propagandista fuq it-televiżjoni Russa. Iddikjara li s-sovranità tal-Ukrajna hija "mitoloġija" u li l-Istati Uniti jeżerċitaw kontroll reali fuq l-Ukrajna u l-awtoritajiet tagħha.

Għaldaqstant, appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Funzjoni: Maġġur Ġeneral, Viċi Ministru tad-Difiża għall-Armamenti, Kap tal-Armamenti

Data tat-twelid: 2.4.1968

Post tat-twelid: Kostyukovichi, Reġjun ta' Mogilyov, Belarussja

Sess: raġel

Sergei Simonenko huwa Maġġur Ġeneral, Viċi Ministru tad-Difiża għall-Armamenti, Kap tal-Armamenti tar-Repubblika tal-Belarussja. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat u ffaċilitat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna mill-24 ta' Frar 2022, b'mod partikolari billi ospitat u pparteċipat f'eżerċizzji konġunti tal-forzi armati tal-Belarussja u tar-Russja fil-ġimgħat ta' qabel l-aggressjoni armata. Fil-pożizzjoni tiegħu ta' Maġġur Ġeneral u Viċi Ministru tad-Difiża għall-Armamaneti tar-Repubbllika tal-Belarussja, Sergei Simonenko huwa għalhekk responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Funzjoni: Maġġur Ġeneral, Viċi Ministru għad-Difiża għal-Loġistika, Kap tal-Loġistika

Post tat-twelid: Pleshchenitsy, reġjun ta' Minsk, il-Belarussja

Sess: raġel

Andrei Burdyko huwa Maġġur Ġeneral, Viċi ministru tad-Difiża għal-Loġistika, Kap tal-Loġistika, tar-Repubblika tal-Belarussja. Huwa parti mill-armata Belarussa, li appoġġat u ffaċilitat l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna mill-24 ta' Frar 2022, b'mod partikolari billi ospitat u pparteċipat f'eżerċizzji konġunti tal-forzi armati tal-Belarussja u tar-Russja fil-ġimgħat ta' qabel l-aggressjoni militari. Fil-pożizzjoni tiegħu ta' Maġġur Ġeneral u Viċi Ministru tad-Difiża għal-Loġistika tar-Repubblika tal-Belarussja, Andrei Burdyko huwa għalhekk responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(magħruf ukoll bħala Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Data tat-twelid: 1968

Post tat-twelid: Kozlovshchina fid-Distrett ta' Dyatlovo, Reġjun ta' Grodno, il-Belarussja

Nru tat-telefon: (+ 375 162 ) 21-23-32

Sess: raġel

Yuri Vitoldovich Shuleyko huwa l-President tal-Kumitat Eżekuttiv Reġjonali ta' Brest. F'din il-kapaċità, huwa responsabbli għall-mobilizzazzjoni u d-difiża ċivili kif ukoll għall-interazzjoni tiegħu ma' organizzazzjonijiet militari, inkluż fiż-żmien meta kienu qed isiru eżerċizzji militari konġunti tar-Russja u l-Belarussja viċin Brest bi tħejjija għall-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna tal-24 ta' Frar 2022.

Għalhekk huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna, u jappoġġa dawn l-azzjonijiet b'mod attiv.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(Russu: Алишер Бурханович УСМАНОВ;

Użbek: Alisher USMONOV)

Data tat-twelid: 9.9.1953

Post tat-twelid: Chust, RSS Użbeka, USSR (issa l-Użbekistan)

Passaport: Nru tal-passaport Russu 55 0314316, validu mis-6.12.2019 sas-6.12.2029

Funzjoni: Oligarka Russu

Sess: raġel

Alisher Usmanov huwa oligark favur il-Kremlin b'rabtiet partikolarment mill-qrib mal-President Russu Vladimir Putin. Issemma bħala wieħed mill-oligarki l-aktar favoriti ta' Vladimir Putin. Huwa meqjus bħala wieħed min-negozjanti-uffiċjali tar-Russja, li ġew fdati bis-servizzjar ta' flussi finanzjarji iżda l-pożizzjonijiet tagħhom jiddependu fuq ir-rieda tal-President. Is-Sur Usmanov ġie rrappurtat li deher għall-President Putin u solvielu l-problemi tan-negozju tiegħu. Skont fajls tal-FinCEN ħallas 6 miljun USD lill-konsulent influwenzali ta' Vladimir Putin, Valentin Yumashev. Dmitry Medvedev, il-Viċi President tal-Kunsill tas-Sigurtà tar-Russja u eks President u Prim Ministru tar-Russja, ibbenefika mill-użu personali ta' residenzi lussużi kkontrollati mis-Sur Usmanov.

Għaldaqstant appoġġa attivament, b'mod materjali jew finanzjarju, persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukrajna.

Is-Sur Usmanov għandu interessi f'kumpanniji tal-mineral tal-ħadid u l-azzar, tal-media u l-internet. L-akbar azjenda tiegħu hija l-kumpannija ġganta tal-azzar Metalloinvest. Meta s-Sur Usmanov ħa l-kontroll tal-ġurnal ta' kuljum dwar in-negozju 'Kommersant', tnaqqset il-libertà tal-persunal editorjali u l-gazzetta ħadet pożizzjoni manifestament favur il-Kremlin. Taħt is-sjieda tas-Sur Usmanov il-Kommersant ippubblikat artiklu propogandist kontra l-Ukrajna minn Dmitry Medvedev, li fih l-eks President tar-Russja għamel l-argument li kienx hemm sens f'li jkun hemm impenn f'taħdidiet mal-awtoritajiet Ukreni attwali, li fl-opinjoni tiegħu kienu taħt kontroll barrani dirett.

Għaldaqstant appoġġa attivament il-politiki tal-gvern Russu ta' destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Data tat-twelid: 28.9.1951

Post tat-twelid: Reġjun ta' Sakhalin, Federazzjoni Russa

Funzjoni: ċellist, negozjant, ħabib qrib ta' Vladimir Putin.

Sess: raġel

Is-Sur Roldugin huwa negozjant b'rabtiet mill-qrib ma' Vladimir Putin. Huwa parti mill-iskema finanzjarja tan-network ta' Putin. Huwa s-sid ta' mill-inqas ħames entitajiet offshore u jżomm l-assijiet tiegħu f'Bank Rossiya (sanzjonat mill-Unjoni), magħruf f'Moska bħala l-''Kartiera ta' Putin'' (''Putin's wallet''). Skont l-investigazzjoni mill-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi , is-Sur Roldugin huwa responsabbli għar-riorganizzazzjoni (''shuffling'') ta' mill-inqas 2 biljun USD permezz ta' banek u kumpanniji offshore bħala parti min-network finanzjarju moħbi ta' Putin. Ħa sehem ukoll fit-''Troika Laundromat'', u għadda biljuni ta' USD mis-sistema. Barra minn hekk, irċieva aktar minn 69 miljun USD minn kumpanniji fit-''Troika Laundromat''.

Huwa għaldaqstant responsabbli li appoġġa attivament, b'mod materjali jew finanzjarju, persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet, responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Data tat-twelid: 18.1.1954

Post tat-twelid: Tashkent, Użbekistan

Funzjoni: Membru tal-Bord tad-Diretturi tar-Russian Railways; Ministru għat-Trasport tar-Russja mill-2020; eks Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' Aeroflot

Sess: raġel

Vitaly Savelyev huwa Ministru għat-Trasport tal-Federazzjoni Russa u membru tal-Bord tad-Diretturi ta' Russian Railways, maħtur f'dik il-pożizzjoni mill-Gvern tal-Federazzjoni Russa. Huwa l-eks Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' Aeroflot.

F'Ottubru 2021, ir-Russja bdiet it-tisħiħ bla preċedent tal-forzi militari fuq il-fruntiera mal-Ukrajna, jew qribha, u fir-reġjun okkupat tal-Krimea tal-Ukrajna. Hemmhekk, il-Forzi Armati Russi wettqu eżerċizzji militari fuq skala kbira. Dan wassal għal eskalazzjoni tal-konflitt u qiegħed pressjoni destabbilizzanti fuq l-Ukrajna. Kemm il-persunal militari kif ukoll it-tagħmir militari tal-Forzi Armati Russi ġew trasportati lejn iż-żoni qrib il-fruntiera Ukrena minn Russian Railways, li tagħha s-Sur Savelyev huwa membru tal-Bord tad-Diretturi.

Aeroflot taħt it-tmexxija tas-Sur Savelyev ipprovdiet trasport bl-ajru regolari għall-passiġġieri bejn ajruporti Russi u l-ajruport internazzjonali ta' Simferopol, u għalhekk appoġġat il-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment fil-Federazzjoni Russa, li mbagħad kompliet iddgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Għaldaqstant, huwa responsabbli li b'mod attiv appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li dgħajfu jew heddew l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukrajna.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Data tat-twelid: 20.12.1975

Post tat-twelid: Leningrad, USSR (issa San Pietruburgu, il-Federazzjoni Russa)

Funzjoni: Segretarju tal-Kunsill Ġenerali tal-partit United Russia;

L-ewwel deputat speaker tal-Kunsill tal-Federazzjoni

Sess: raġel

Andrey Turchak huwa s-segretarju tal-Kunsill Ġenerali tal-partit United Russia u l-ewwel viċi kelliem tal-Kunsill tal-Federazzjoni. Is-suċċess politiku tiegħu huwa marbut ma' missieru, Anatoly Turchak, li kien jitħarreġ fil-judo ma' Vladimir Putin u l-aħwa Rotenberg. Huwa ppromwova attitudni pożittiva għar-rikonoxximent tal-hekk imsejħa "Repubbliki tal-Poplu" separatisti ta' Donetsk u Luhansk.

Huwa appella lill-awtoritajiet Russi biex jipprovdu armi avvanzati lill-forzi separatisti pro-Russi fir-reġjun ta' Donbas. Huwa stqarr pubblikament li kien impossibbli li l-konflitt ta' Donbas jissolva b'mod paċifiku mal-awtoritajiet Ukreni. Huwa esprima allegazzjonijiet infondati dwar offensiva militari Ukrena ppjanata f'Donbas. Huwa mexxa n-negozjati ma' Denis Pushilin. kap tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu" separatista ta' Donetsk. Huwa żar punt ta' mobilizzazzjoni tal-forzi armati separatisti fiż-żona tal-ewwel linja ta' Donbas biex personalment jifraħ lis-suldati tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" separatista f'Jum id-Difensur tal-Patrija. Huwa ddefenda pubblikament id-deċiżjoni tar-Russja li tirrikonoxxi r-"repubbliki" separatisti ta' Donbas. Huwa ddikjara li r-Russja hija indifferenti għas-sanzjonijiet tal-Punent.

Għalhekk, huwa responsabbli għall-appoġġ jew l-implimentazzjoni b'mod attiv, ta' azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

28.2.2022

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Data tat-twelid: 4.1.1966

Post tat-twelid: Moska, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Attur u direttur, preżentatur tal-programm televiżiv ta' propaganda dwar affarijiet politiċi fuq il-kanal NTV imsejjaħ "International Sawmill with Tigran Keosayan"

Sess: raġel

Is-Sur Tigran Keosayan huwa direttur tal-films u ġurnalist li xerred il-propaganda kontra l-Ukrajna fil-media Russa. Fil-programm televiżiv tiegħu ffinanzjat mill-istat, "International Sawmill with Tigran Keosayan", huwa konsistentement ippreżenta lill-Ukrajna bħala pajjiż dgħajjef u korrott li baqa' għaddej biss bis-saħħa tal-għajnuna tal-Punent. Huwa ssuġġerixxa li l-awtoritajiet Ukreni ma kinux leġittimi. Huwa ddikjara ripetutament li l-Krimea kienet tappartjeni lir-Russja, u li Donbas ma kinitx parti mill-Ukrajna. Is-Sur Keosayan ipparteċipa fil-forum tad-"Donbas Russu" li ġie organizzat f'Donetsk mill-awtoritajiet tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" bil-għan li tinfirex id-duttrina tad-"Donbas Russu". Huwa akkuża pubblikament lill-Ukrajna li eskalat il-konflitt.

Għalhekk, huwa responsabbli għall-appoġġ jew l-implimentazzjoni b'mod attiv, ta' azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

Il-programm televiżiv "International Sawmill with Tigran Keosayan" irċieva finanzjament minn kumpanniji statali Russi, li ma kienx ġustifikat għal raġunijiet kummerċjali iżda ngħata bħala premju lis-Sur Keosayan għall-isforzi propagandisti tiegħu u għal-lealtà tiegħu lejn Vladimir Putin. Is-Sur Keosayan iddirieġa film propagandist "The Crimean Bridge. Made with Love!", li gglorifika l-Pont tal-Krimea li jgħaqqad it-territorju tal-Peniżola tal-Krimea annessa illegalment mar-Russja. Ġie rrappurtat li l-film kien maħsub bħala rigal lill-President Putin. Alexei Gromov, l-ewwel viċi kap tal-amministrazzjoni presidenzjali, għen biex jiġi żgurat finanzjament statali għall-film, li bis-saħħa tiegħu s-Sur Keosayan kiseb profitt finanzjarju.

Għaldaqstant huwa bbenefika minn persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Data tat-twelid: 27.10.1964

Post tat-twelid: Bilohirsk, SSR tal-Ukrajna, (issa l-Ukrajna)

Funzjoni: Oligarka Russu, President tal-Bord ta' Sheremetyevo International Airport

Sess: raġel

Alexander Ponomarenko huwa oligarka Russu u President tal-Bord ta' Sheremetyevo International Airport. Is-Sur Ponomarenko għandu rabtiet mill-qrib ma' oligarki oħrajn assoċjati ma' Vladimir Putin, kif ukoll ma' Sergey Aksyonov, mexxej tal-hekk imsejħa "Repubblika tal-Krimea" fit-territorju tal-Peniżola tal-Krimea annessa illegalment. Kien involut fil-finanzjament tal-kumpless tal-palazz viċin Gelendzhik, li jitqies li jintuża b'mod personali mill-President Putin.

Għaldaqstant appoġġa attivament, b'mod materjali jew finanzjarju, persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

magħruf ukoll bħala Zakhar PRILEPIN

(Захар ПРИЛЕПИН)

magħruf ukoll bħala Yevgeniy LAVLINSKIY

(Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Data tat-twelid: 7.7.1975

Post tat-twelid: Il'inka, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Ġurnalist, kittieb, kopresident tal-partit A Just Russia – Patriots – For Truth, attivist.

Sess: raġel

Is-Sur Prilepin huwa attivist, ġurnalist u kittieb Russu, u kopresident tal-partit 'A Just Russia – Patriots – For Truth'. Huwa esprima l-appoġġ pubbliku tiegħu għas-separatisti Russi fil-Krimea u f'Donbas. Huwa bagħat għajnuna lil Donetsk u ta pariri lill-mexxejja separatisti. Huwa pparteċipa fil-konflitt ta' Donbas fuq in-naħa separatista, u serva bħala viċi kmandant ta' wieħed mill-battaljuni separatisti, u ddeskriva l-involviment tiegħu fid-dettall.

Barra minn hekk, huwa uża l-fama u r-reputazzjoni tiegħu bħala kittieb famuż biex ixerred propaganda kontra l-Ukrajna, u biex jippromwovi attitudni pożittiva lejn l-annessjoni tal-Krimea u l-azzjonijiet tas-separatisti f'Donbas. Is-Sur Prilepin indika lill-awtoritajiet Ukreni bħala korrotti, tahom ħtija għall-eskalazzjoni tal-konflitt, sejjaħ lil Kiev bħala belt Russa u ddikjara li l-għan aħħari tar-Russja għandu jkun li tinħataf Kiev. Huwa ħa sehem f'film dokumentarju ta' propaganda Russu "Krimea: Lura d-Dar" li glorifika l-annessjoni illegali tal-Peniżola tal-Krimea mir-Russja.

Għaldaqstant, huwa responsabbli li b'mod attiv appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li dgħajfu jew heddu l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukrajna.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

magħruf ukoll bħala Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 18.7.1975

Post tat-twelid: Podolsk, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Attivist, ġurnalist, propagandist, ospitant ta' programm ta' taħdit bl-isem "The Antonyms" fuq RT, stazzjon televiżiv Russu ffinanzjat mill-istat

Sess: raġel

Is-Sur Anton Krasovsky huwa ġurnalist, li jospita d-dibattitu televiżiv "The Antonyms" fuq RT, stazzjon televiżiv Russu ffinanzjat mill-istat. Huwa xerred il-propaganda kontra l-Ukrajna. Huwa sejjaħ lill-Ukrajna art Russa u ddenigra lill-Ukreni bħala nazzjon. Huwa hedded ukoll lill-Ukrajna bl-invażjoni Russa jekk l-Ukrajna kienet ser tieħu iktar passi biex tingħaqad man-NATO. Huwa ssuġġerixxa li tali azzjoni kienet ser twassal għat-"teħid" tal-kostituzzjoni tal-Ukrajna, b'din "tinħaraq fuq Khreshchatyk". Barra minn hekk, huwa ssuġġerixxa li l-Ukrajna għandha tingħaqad mar-Russja.

Għalhekk, huwa responsabbli għall-appoġġ jew l-implimentazzjoni b'mod attiv, ta' azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Data tat-twelid: 26.5.1962

Post tat-twelid: Novosibirsk,il-Federazzjoni -Russa

Funzjoni: Ġurnalist tat-TV u preżentatur tat-TV, ospitant tal-programm tat-TV "Author's Program of Arkady Mamontov" fuq l-istazzjon televiżiv Rossiya-1, awtur ta' films dokumentarji

Sess: raġel

Is-Sur Arkady Mamontov jospita l-programm televiżiv "Author's Program of Arkady Mamontov" u huwa awtur ta' films dokumentarji għat-televiżjoni Russa. Huwa xerred il-propaganda kontra l-Ukrajna.

Huwa dderieġa film propagandista b'appoġġ għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li fih huwa ppreżenta l-ħakma Ukrena qabel l-annessjoni illegali bħala kaotika u mimlija anarkija. Fil-films tiegħu, huwa wera lill-Ukrajna bħala ċentru tan-neo-Nazismu, il-faxxiżmu, in-nazzjonaliżmu u s-sentiment anti-Russu. Huwa eżaġera r-rwol tal-organizzazzjonijiet tal-lemin estrem fl-Ukrajna. Huwa akkuża lill-Ukrajna b'politiki diskriminatorji kontra l-kultura u l-lingwa Russa fl-Ukrajna. Huwa dgħajjef il-kredibbiltà u l-leġittimità tal-awtoritajiet Ukreni billi ssuġġerixxa li Euromaidan kien kolp ta' stat ispirat minn barra l-pajjiż, u li l-gvern Ukren kien dipendenti fuq l-Istati Uniti tal-Amerka.

Għalhekk, huwa responsabbli għall-appoġġ jew l-implimentazzjoni b'mod attiv, ta' azzjonijiet jew politiki li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Data tat-twelid: 26.7.1971

Post tat-twelid: Sevastopol, SSR tal-Ukrajna (issa l-Ukrajna)

Funzjoni: Viċi ammirall, l-Ewwel Viċi Kap Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed

Sess: raġel

Sergey Pinchuk huwa Viċi Ammiral u l-ewwel Viċi Kap Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, li hija subordinat għad-Distrett Militari tan-Nofsinhar tal-Forzi Armati Russi, u kien involut f'azzjonijiet militari kontra l-Ukrajna.

Minn nofs Ottubru 2021, il-forzi militari Russi bdew skjerament militari mingħajr preċedent fil-fruntiera tal-Ukrajna jew qrib tagħha u fir-reġjun tal-Krimea okkupat mill-Ukrajna. F'dan ir-rigward ħafna osservaturi u dawk li jfasslu l-politika esprimew tħassib dwar il-possibbiltà ta' invażjoni ġdida tal-Ukrajna jew azzjonijiet aggressivi oħra min-naħa tar-Russja. Forzi tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed ħadu sehem fi eżerċizzji militari fuq skala kbira qrib u fi ħdan il-fruntieri tal-Ukrajna.

Wara d-deċiżjoni ta' Vladimir Putin li jirrikonoxxi l-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" u "Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk", suldati tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar daħlu fit-territorju ta' dawk iż-żewġ repubbliki awtoproklamati. Meta fl-24 ta' Frar 2022 ir-Russja nediet invażjoni militari fuq skala sħiħa fuq l-Ukrajna, it-truppi Russi tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed wettqu operazzjonijiet ta' ħatt l-art f'Mariupol u Odessa.

Għaldaqstant, Sergei Pinchuk huwa responsabbli li b'mod attiv appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li dgħajfu jew heddu l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukrajna.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Data tat-twelid: 17.5.1967

Post tat-twelid: Tashkent, qabel il-USSR (issa l-Użbekistan)

Funzjoni: Logutenent Ġeneral, Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar

Sess: raġel

Alexey Avdeev huwa Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar tar-Russja, li kien involut f'azzjonijiet militari kontra l-Ukrajna.

Dan l-aħħar l-Ukrajna saret il-mira ewlenija tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar. Minħabba dan ġiet iffurmata t-tmien Armata l-ġdida u ġiet estiża l-preżenza tad-Distrett fit-territorju tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment. Minn nofs Ottubru 2021, il-forzi militari Russi bdew skjerament militari mingħajr preċedent fil-fruntiera tal-Ukrajna jew qrib tagħha u fir-reġjun tal-Krimea okkupat mill-Ukrajna. F'dan ir-rigward ħafna osservaturi u dawk li jfasslu l-politika esprimew tħassib dwar il-possibbiltà ta' invażjoni ġdida tal-Ukrajna jew azzjonijiet aggressivi oħra min-naħa tar-Russja. Truppi mid-Distrett Militari tan-Nofsinhar wettqu eżerċizzji militari f'żoni madwar l-Ukrajna u ċaqalqu gruppi tattiċi tal-artillerija u tal-battaljun fil-peniżola tal-Krimea. Wara d-deċiżjoni ta' Vladimir Putin li jirrikonoxxi l-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" u "Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk", suldati tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar daħlu fit-territorju ta' dawn iż-żewġ repubbliki awtoproklamati. Id-Distrett Militari tan-Nofsinhar issorvelja wkoll l-eżerċizzji militari tal-forzi armati tar-"repubbliki" separatisti.

Għaldaqstant, Alexey Avdeev huwa responsabbli li b'mod attiv appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li dgħajfu jew heddu l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukrajna

28.2.2022

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Data tat-twelid: 16.5.1969

Post tat-twelid: village of Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory, USSR, issa l-Federazzjoni Russa)

Funzjoni: Logutenent Ġeneral, Kmandant tat-tmien Armata tal-Gwardji tal-Armi Magħquda tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar

Sess: maġel

Andrey Sychevoy huwa Logutenent Ġeneral u Kmandant tat-tmien Armata tal-Gwardji tal-Armi Magħquda tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar, li kien involut f'azzjonijiet militari kontra l-Ukrajna.

Dan l-aħħar l-Ukrajna saret il-mira ewlenija tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar. Minħabba dan ġiet iffurmata t-tmien Armata l-ġdida u ġiet estiża l-preżenza tad-Distrett fit-territorju tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment. Minn nofs Ottubru 2021, il-forzi militari Russi bdew skjerament militari mingħajr preċedent fil-fruntiera tal-Ukrajna jew qrib tagħha u fir-reġjun tal-Krimea okkupat mill-Ukrajna. F'dan ir-rigward ħafna osservaturi u dawk li jfasslu l-politika esprimew tħassib dwar il-possibbiltà ta' invażjoni ġdida tal-Ukrajna jew azzjonijiet aggressivi oħra min-naħa tar-Russja. Truppi mid-Distrett Militari tan-Nofsinhar wettqu eżerċizzji militari f'żoni madwar l-Ukrajna u ċaqalqu gruppi tattiċi tal-artillerija u tal-battaljun fil-peniżola tal-Krimea. Id-Distrett Militari tan-Nofsinhar issorvelja wkoll l-eżerċizzji militari tal-forzi armati tar-"repubbliki" separatisti. Wara d-deċiżjoni ta' Vladimir Putin li jirrikonoxxi l-hekk imsejħa "Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk" u "Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk", suldati tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar daħlu fit-territorju ta' dawn iż-żewġ repubbliki awtoproklamati. Fl-24 ta' Frar 2022, ir-Russja nediet invażjoni militari fuq skala kbira fuq l-Ukrajna.

Għaldaqstant, Andrey Sychevoy huwa responsabbli li b'mod attiv appoġġa jew implimenta azzjonijiet jew politiki li dgħajfu jew heddu l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Ukrajna.

28.2.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(Russu: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

Belarussu: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Data tat-twelid: 4.8.1968

Post tat-twelid: Kalivaria, SSR tal-Belarussja (issa l-Belarussja)

Funzjoni: Maġġur Ġeneral, Kap tal-Ispettorat Militari tal-Forzi Armati fil-Ministeru għad-Difiża tal-Belarussja

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Ivan Boguslavsky għandu l-pożizzjoni ta' Kap tal-Ispettorat Militari Ewlieni tal-Forzi Armati fil-Ministeru għad-Difiża tal-Belarussja.

Il-Belarussja qed tipparteċipa fl-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna billi qed tippermetti lir-Russja tispara missili ballistiċi mill-Belarussja lejn l-Ukrajna, tippermetti t-trasport ta' persunal militari Russu u armi tqal, tankijiet u trasportaturi militari fil-Belarussja (trasport bit-triq u bil-ferrovija) lejn l-Ukrajna, tippermetti l-inġenji tal-ajru militari Russi jtiru fuq l-ispazju tal-ajru Belarussu lejn l-Ukrajna, tipprovdi punti għar-riforniment tal-karburant għall-inġenji tal-ajru militari Russi involuti f'attivitajiet kontra l-Ukrajna, u taħżen armi Russi u tagħmir militari fil-Belarussja.

Peress li huwa membru għoli tal-forzi armati tal-Belarussja, Ivan Boguslavsky qed jipparteċipa fl-azzjonijiet tal-Belarussja b'appoġġ għall-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(Russu: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

Belarussu: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Data tat-twelid: 28.12.1974

Post tat-twelid: Bukino, SSR tal-Belarussja, (issa l-Belarussja)

Funzjoni: Kurunell, Viċi Kmandant tal-Forza tal-Ajru Belorussa u tal-Forzi tad-Difiża tal-Ajru

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Dmitry Miholap għandu l-pożizzjoni ta' Viċi Kmandant tal-Forza tal-Ajru Belarussa u tal-Forzi għad-Difiża tal-Ajru tal-Belarussja.

Il-Belarussja qed tipparteċipa fl-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna billi qed tippermetti lir-Russja tispara missili ballistiċi mill-Belarussja lejn l-Ukrajna, tippermetti t-trasport ta' persunal militari Russu u armi tqal, tankijiet u trasportaturi militari fil-Belarussja (trasport bit-triq u bil-ferrovija) lejn l-Ukrajna, tippermetti l-inġenji tal-ajru militari Russi jtiru fuq l-ispazju tal-ajru Belarussu lejn l-Ukrajna, tipprovdi punti għar-riforniment tal-karburant għall-inġenji tal-ajru militari Russi involuti f'attivitajiet kontra l-Ukrajna, u taħżen armi Russi u tagħmir militari fil-Belarussja.

Peress li huwa membru għoli tal-forzi armati tal-Belarussja, Dmitry Miholap qed jipparteċipa fl-azzjonijiet tal-Belarussja b'appoġġ għall-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(Russu: Виктор Владимирович СОЙКО;

Belarussu: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Data tat-twelid: 3.7.1971

Post tat-twelid: Komsomolskaya, SSR tal-Belarussja, (issa l-Belarussja)

Funzjoni: Kurunell, Viċi Kmandant għall-Armamenti u Kap tal-Forza tal-Ajru Belarussa u d-Dipartiment tal-Armamenti tal-Forzi tad-Difiża tal-Ajru

Nazzjonalità: Belarussa

Sess: raġel

Victor Soyko għandu l-pożizzjoni ta' Viċi Kmandant għall-Armamenti u Kap tal-Forza tal-Ajru Belarussa u d-Dipartiment tal-Armamenti tal-Forzi tad-Difiża tal-Ajru.

Il-Belarussja qed tipparteċipa fl-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna billi qed tippermetti lir-Russja tispara missili ballistiċi mill-Belarussja lejn l-Ukrajna, tippermetti t-trasport ta' persunal militari Russu u armi tqal, tankijiet u trasportaturi militari fil-Belarussja (trasport bit-triq u bil-ferrovija) lejn l-Ukrajna, tippermetti l-inġenji tal-ajru militari Russi jtiru fuq l-ispazju tal-ajru Belarussu lejn l-Ukrajna, tipprovdi punti għar-riforniment tal-karburant għall-inġenji tal-ajru militari Russi involuti f'attivitajiet kontra l-Ukrajna, u taħżen armi Russi u tagħmir militari fil-Belarussja.

Peress li huwa membru għoli tal-forzi armati tal-Belarussja, Victor Soyko qed jipparteċipa fl-azzjonijiet tal-Belarussja b'appoġġ għall-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna.

2.3.2022

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Data tat-twelid: 16.5.1987

Post tat-twelid: Yekaterinburg, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: President tal-Bord tad-Diretturi ta' PJSC Pipe Metallurgical Company

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Alexander Dmitrievich Pumpyansky huwa iben Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, President Russu tal-Bord tad-Diretturi ta' PJSC Pipe Metallurgical Company, manifattur Russu globali ta' pajpijiet tal-azzar għall-industrija taż-żejt u tal-gass. Huwa eks President u eks membru tal-bord tal-Grupp Sinana. Iż-żewġ kumpanniji jappoġġaw u jibbenefikaw mill-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa u intrapriżi tal-Istat, fosthom Russian Railways, Gazprom u Rosneft.

Huwa għalhekk persuna fiżika assoċjata ma' negozjant ewlieni, involuta f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna. Barra minn hekk, Alexander Dmitrievich Pumpyansky qed jappoġġa materjalment jew finanzjarjament, u qed jibbenefika mill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Data tat-twelid: 18.4.1968

Post tat-twelid: Minsk, Belorussian SSR, (issa l-Belarussja)

Funzjoni: Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' JSC UCC Uralchem

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Dmitry Arkadievich Mazepin huwa sid ewlieni u eks Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-kumpannija tal-fertilizzanti minerali Uralchem. Uralchem Group huwa manifattur Russu ta' firxa wiesgħa ta' prodotti kimiċi, fosthom fertilizzanti minerali u nitrat tal-ammonju. Skont il-kumpannija, hija l-akbar produttur ta' nitrat tal-ammonju kif ukoll it-tieni-l-akbar produttur tal-ammonijaka u ta' fertilizzanti nitroġenużi fir-Russja. Dmitry Arkadievich Mazepin huwa għalhekk involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

Fl-24 ta' Frar 2022, wara l-ewwel stadji tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, Dmitry Arkadievich Mazepin, flimkien ma' 36 negozjant ieħor, iltaqa' mal-President Vladimir Putin u membri oħra tal-Gvern Russu biex jiddiskutu l-impatt tal-linja ta' azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi din il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku l-aktar qrib ta' Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta l-azzjonijiet jew il-politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Juri wkoll li huwa wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

F'Diċembru 2021, Dmitry Mazepin irreġistra mill-ġdid l-kumpanniji tiegħu bbażati f'Ċipru Uralchem Holding u CI Chemical Invest, li jikkontrollaw "Uralchem", sabiex jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni Russa fid-distrett amministrattiv speċjali tal-Gżira ta' Oktyabrsky fir-Reġjun ta' Kaliningrad.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Data tat-twelid: 2.9.1970

Post tat-twelid: Moscow, Federazzjoni Russa

Funzjoni: eks President tal-Bord ta' PJSC SIBUR Holding;

serva fid-Dipartiment tat-Teżor ta' OAO NK YUKOS; okkupa diversi karigi fil-Bank Fiduċjarju u tal-Investiment tal-AKB, inkluż Viċi President – Kap tad-Dipartiment tal-Banek tal-Investiment u Direttur Maniġerjali tad-Dipartiment tal-Finanzi Korporattivi; eks membru tal-Bord tad-Diretturi tal-OAO Gazprom NefteKhim Salavat u tal-OAO Gazprombank

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Dmitry Vladimirovich Konov huwa l-eks President tal-Bord ta' Tmexxija ta' PJSC SIBUR Holding, u f'dik il-kapaċità ssorvelja l-attivitajiet tal-kumpannija. SIBUR Holding hija l-akbar kumpannija tal-petrokimiċi integrati fir-Russja u waħda mill-aktar kumpanniji li qed jikbru malajr fl-industrija globali tal-petrokimiċi. SIBUR huwa wieħed mill-gruppi ewlenin tal-petrokimiċi tas-swieq emerġenti u l-akbar produttur petrokimiku fis-suq Russu. Il-maġġoranza ta' ishma ta' SIBUR huma proprjetà ta' oligarki qrib Vladimir Putin: Leonid Mikhelson u Gennady Timchenko.

SIBUR Holding hija marbuta mill-qrib mal-Gvern Russu u d-dħul li tiġġenera huwa għalhekk sors importanti ta' dħul għall-Gvern Russu.

Dmitry Konov kien involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Data tat-twelid: 2.3.1999

Post tat-twelid: Moscow, Federazzjoni Russa

Funzjoni: Eks Sewwieq tat-tlielaq Russu ma' Haas F1 Team fil-Kampjonat Dinji tal-Formula One tal-2022 taħt bandiera newtrali li tirrappreżenta l-Federazzjoni Russa tal-Karozzi

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Nikita Mazepin huwa iben Dmitry Arkadievich Mazepin, eks Direttur Ġenerali tal-JSC UCC Uralchem. Huwa kien sewwieq f'Haas F1 Team sa Marzu 2022, sponsorjat minn Uralchem.

Huwa persuna fiżika assoċjata ma' negozjant ewlieni (missieru), involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u d-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Data tat-twelid: 10.11.1954

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Data tat-twelid: 16.6.1978

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Data tat-twelid: 17.4.1972

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Data tat-twelid: 29.8.1958

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Data tat-twelid: 13.6.1977

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Data tat-twelid: 5.5.1952

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Data tat-twelid: 15.6.1953

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Data tat-twelid: 21.12.1967

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Data tat-twelid: 27.3.1975

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Data tat-twelid: 10.6.1962

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Data tat-twelid: 24.2.1967

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Data tat-twelid: 4.1.1971

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Data tat-twelid: 25.8.1979

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Data tat-twelid: 7.12.1959

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Data tat-twelid: 15.8.1954

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Data tat-twelid: 20.1.1967

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Data tat-twelid: 11.10.1953

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Data tat-twelid: 23.6.1955

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Data tat-twelid: 29.3.1949

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Data tat-twelid: 23.9.1956

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Data tat-twelid: 10.7.1970

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Data tat-twelid: 19.1.1984

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Data tat-twelid: 23.9.1980

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Data tat-twelid: 12.8.1968

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Data tat-twelid: 1.1.1957

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Data tat-twelid: 19.8.1966

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Data tat-twelid: 5.9.1952

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Data tat-twelid: 1.1.1972

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Data tat-twelid: 9.5.1958

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Data tat-twelid: 16.1.1986

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Data tat-twelid: 26.12.1976

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Data tat-twelid: 16.12.1972

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Data tat-twelid: 30.5.1963

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Data tat-twelid: 20.1.1971

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Data tat-twelid: 27.2.1960

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Data tat-twelid: 25.8.1970

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Data tat-twelid: 28.10.1970

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Data tat-twelid: 7.3.1960

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Data tat-twelid: 5.1.1966

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Data tat-twelid: 3.6.1947

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Data tat-twelid: 11.7.1948

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Data tat-twelid: 4.10.1973

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Data tat-twelid: 26.4.1961

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Data tat-twelid: 19.4.1952

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Data tat-twelid: 16.12.1969

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Data tat-twelid: 29.10.1951

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Data tat-twelid: 9.11.1954

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Data tat-twelid: 6.4.1971

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Data tat-twelid: 7.12.1960

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Data tat-twelid: 29.6.1960

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Data tat-twelid: 6.7.1987

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

784.

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Data tat-twelid: 19.7.1962

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

785.

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Data tat-twelid: 26.1.1978

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

786.

Nikolai Fyodorovich KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Data tat-twelid: 11.7.1957

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

787.

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Data tat-twelid: 28.11.1969

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

788.

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Data tat-twelid: 31.3.1978

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

789.

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Data tat-twelid: 28.2.1959

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

790.

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Data tat-twelid: 27.5.1955

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

791.

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Data tat-twelid: 19.9.1967

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

792.

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Data tat-twelid: 29.8.1958

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

793.

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Data tat-twelid: 28.6.1975

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

794.

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Data tat-twelid: 23.8.1949

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

795.

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Data tat-twelid: 17.9.1962

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

796.

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Data tat-twelid: 7.8.1972

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

797.

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Data tat-twelid: 5.2.1961

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

798.

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Data tat-twelid: 18.11.1957

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

799.

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Data tat-twelid: 7.9.1950

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

800.

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Data tat-twelid: 29.10.1969

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

801.

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 12.6.1964

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

802.

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Data tat-twelid: 26.3.1969

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

803.

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Data tat-twelid: 23.4.1962

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

804.

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Data tat-twelid: 11.3.1981

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

805.

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Data tat-twelid: 29.12.1961

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Data tat-twelid: 13.10.1956

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

807.

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Data tat-twelid: 14.6.1951

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

808.

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Data tat-twelid: 13.1.1964

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

809.

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Data tat-twelid: 31.1.1947

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

810.

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Data tat-twelid: 22.5.1965

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

811.

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Data tat-twelid: 22.8.1959

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

812.

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Data tat-twelid: 13.4.1954

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

813.

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Data tat-twelid: 27.6.1972

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

814.

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Data tat-twelid: 26.4.1976

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

815.

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Data tat-twelid: 21.9.1955

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

816.

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Data tat-twelid: 16.2.1965

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

817.

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Data tat-twelid: 5.10.1975

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

818.

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Data tat-twelid: 2.3.1956

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

819.

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Data tat-twelid: 9.10.1961

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

820.

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Data tat-twelid: 25.6.1963

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

821.

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Data tat-twelid: 21.12.1974

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

822.

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Data tat-twelid: 4.9.1957

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Data tat-twelid: 31.7.1987

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

824.

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Data tat-twelid: 3.4.1979

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

825.

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Data tat-twelid: 22.1.1979

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

826.

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Data tat-twelid: 5.12.1980

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

828.

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Data tat-twelid: 20.1.1967

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Data tat-twelid: 31.8.1972

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

830.

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Data tat-twelid: 16.9.1968

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

831.

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Data tat-twelid: 23.5.1975

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Data tat-twelid: 17.5.1958

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

833.

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Data tat-twelid: 5.2.1944

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

834.

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Data tat-twelid: 3.2.1973

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

835.

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Data tat-twelid: 13.11.1954

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

836.

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Data tat-twelid: 31.12.1962

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

837.

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Data tat-twelid: 13.1.1976

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

838.

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 29.5.1965

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

839.

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Data tat-twelid: 3.8.1968

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

840.

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 8.4.1950

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

841.

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Data tat-twelid: 6.9.1967

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

842.

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Data tat-twelid: 13.11.1961

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

843.

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Data tat-twelid: 16.6.1973

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

844.

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Data tat-twelid: 28.1.1962

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

845.

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Data tat-twelid: 29.12.1967

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

846.

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Data tat-twelid: 25.3.1980

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

847.

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Data tat-twelid: 1.4.1978

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

848.

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Data tat-twelid: 26.1.1968

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Data tat-twelid: 11.2.1969

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

850.

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Data tat-twelid: 2.12.1968

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

851.

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Data tat-twelid: 16.9.1960

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Data tat-twelid: 23.9.1967

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

853.

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Data tat-twelid: 21.6.1982

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

854.

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Data tat-twelid: 6.6.1957

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

855.

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Data tat-twelid: 15.9.1965

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Data tat-twelid: 1.1.1961

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

857.

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Data tat-twelid: 20.11.1950

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

858.

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Data tat-twelid: 14.7.1948

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

859.

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Data tat-twelid: 15.5.1960

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

860.

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Data tat-twelid: 2.2.1961

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

861.

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Data tat-twelid: 24.9.1973

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

862.

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Data tat-twelid: 18.11.1979

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

863.

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Data tat-twelid: 18.4.1959

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

864.

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Data tat-twelid: 4.6.1965

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

865.

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Data tat-twelid: 17.7.1965

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Data tat-twelid: 2.2.1948

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

867.

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Data tat-twelid: 15.11.1965

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

868.

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Data tat-twelid: 25.4.1969

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

869.

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Data tat-twelid: 27.1.1961

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

870.

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Data tat-twelid: 29.10.1967

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

871.

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Data tat-twelid: 17.4.1968

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

872.

Anastasia Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Data tat-twelid: 8.11.1974

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

873.

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Data tat-twelid: 29.1.1959

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

874.

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Data tat-twelid: 1.9.1976

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

875.

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Data tat-twelid: 7.6.1964

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

876.

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Data tat-twelid: 20.6.1966

Sess: raġel

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

877.

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Data tat-twelid: 30.3.1980

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

878.

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Data tat-twelid: 20.6.1967

Sess: mara

Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni li rratifika d-deċiżjonijiet tal-gvern dwar it-"Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Assistenza Reċiproka bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u bejn il-Federazzjoni Russa u r-Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk".

9.3.2022

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Funzjoni: Oligarka qrib Vladimir Putin;. azzjonist ewlieni ta' Evraz; eks Gvernatur ta' Chukotka

Data tat-twelid: 24.10.1966

Post tat-twelid: Saratov, Federazzjoni Russa

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Indirizz: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinstvo district, Moscow, Russia

Individwi assoċjati: Vladimir Putin

Entitajiet assoċjati: Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital

Roman Abramovich huwa oligarka Russu li għandu rabtiet twal u mill-qrib ma' Vladimir Putin. Huwa kellu aċċess privileġġat għall-President, u żamm relazzjonijiet tajbin ħafna miegħu. Din il-konnessjoni mal-mexxej Russu għenitu jżomm il-ġid konsiderevoli tiegħu. Huwa azzjonist ewlieni tal-grupp tal-azzar Evraz, li huwa wieħed mill-akbar kontribwenti fir-Russja.

Għalhekk huwa kien qed jibbenefika wkoll minn persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet fir-Russja li huma responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea jew għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna. Huwa wkoll wieħed min-negozjanti Russi ewlenin involuti f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

15.3.2022

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Funzjoni: Eks Direttur Eżekuttiv u eks Viċi Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' Yandex NV

Data tat-twelid: 28.12.1981

Post tat-twelid: Yerevan, Armenia

Nazzjonalità: Armena

Sess: raġel

Tigran Khudaverdyan huwa l-Eks Direttur Eżekuttiv ta' Yandex – waħda mill-kumpanniji ewlenin ta' teknoloġija fir-Russja, li tispeċjalizza fi prodotti u servizzi intelliġenti mħaddma mit-tagħlim awtomatiku. L-ex kap tal-aħbarijiet ta' Yandex akkuża lill-kumpannija li hija "element ewlieni fil-ħabi ta' informazzjoni" lir-Russi dwar il-gwerra fl-Ukrajna. Barra minn hekk, il-kumpannija bdiet twissi lill-utenti Russi li bdew ifittxu aħbarijiet dwar l-Ukrajna fuq is-sistema ta' tiftix tagħha dwar informazzjoni mhux affidabbli fuq l-internet, wara li l-Gvern Russu hedded lill-medja Russa rigward dak li huma jippubblikaw.

Fl-24 ta' Frar 2022, Khudaverdyan attenda laqgħa tal-oligarki fil-Kremlin ma' Vladimir Putin biex jiddiskutu l-impatt tal-miżuri meħuda wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi dik il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku ta' ġewwa t oligarki qrib Vladimir Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta azzjonijiet jew politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Barra minn hekk, huwa wkoll wieħed min-negozjanti ewlenin involuti f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

15.3.2022

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

(Александр Александрович ШУЛЬГИН )

Data tat-twelid: 2.5.1977

Post tat-twelid: Essentuki, Stavropol Territory, Federazzjoni Russa

Funzjoni: Eks Uffiċjal Kap Eżekuttiv u eks Direttur ta' Ozon Holdings Plc

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin huwa negozjant ewlieni u eks Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta' Ozon, il-pjattaforma ewlenija ta' kummerċ elettroniku f'diversi kategoriji tar-Russja. Fl-24 ta' Frar 2022, huwa attenda laqgħa tal-oligarki fil-Kremlin mal-President Vladimir Putin biex jiddiskutu l-impatt tal-kors ta' azzjoni wara s-sanzjonijiet tal-Punent. Il-fatt li ġie mistieden jattendi dik il-laqgħa juri li huwa membru fiċ-ċirku ta' ġewwa ta' oligarki qrib il-President Putin u li qed jappoġġa jew jimplimenta azzjonijiet jew politiki li qed idgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà fl-Ukrajna. Barra minn hekk, huwa involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich Bazhaev

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Data tat-twelid: 11.5.1966

Post tat-twelid: Achkoy Martan, Chechnya, il-Federazzjoni Russa

Funzjoni: Negozjant Russu; president attwali ta' Moscow Alliance group li huwa s-sid ta' assi fin-negozji taż-żejt, tal-kostruzzjoni, tat-tessuti, tal-ikel, finanzjarji u tal-media; eks President ta' Russian Platinum

Nazzjonalità: Russa

Sess: raġel

Musa Bazhaev huwa l-President ta' JSC Alliance Group, li fost il-klijenti ewlenin tiegħu għandu l-akbar rappreżentanti tal-industriji tal-gass u taż-żejt, il-faċilitajiet industrijali, is-settur tat-telekomunikazzjoni u d-djar u l-utilitajiet pubbliċi.

Huwa wkoll l-eks President tal-Bord tad-Diretturi ta' Russian Platinum, identifikata bħala waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-minjieri tar-Russja li tipprovdi sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa. Fl-2021, VEB.RF, VTB Group u Russian Platinum iffirmaw memorandum ta' intenzjoni biex jiffinanzjaw id-depożitu ta' Chernogorsk tal-minerali tal-platinu, tar-ram u tan-nikil fir-Reġjun ta' Krasnoyarsk. Iċ-ċerimonja tal-iffirmar saret matul il-Forum Ekonomiku Internazzjonali ta' San Pietruburgu fil-preżenza tal-President Putin. Musa Bazhaev negozjant ewlieni Russu, li jagħmel parti mill-200 Russu l-aktar sinjuri, involut f'settur ekonomiku li jipprovdi sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa.

Barra minn hekk, Musa Bazhaev huwa assoċjat ma' VEB.RF, istituzzjoni Russa għall-iżvilupp finanzjarju li tappoġġa b'mod attiv, materjalment jew finanzjarjament, jew jibbenefika mill-persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet li huma responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u d-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

8.4.2022

918.

Grigory Viktorovich BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Data tat-twelid: 9.8.1966

Post tat-twelid: Moscow, Federazzjoni Russa

Funzjoni: President tal-Bord tad-Diretturi, ESN Group

Nazzjonalità: Russa, Kroata

Numru tal-Passaport: Nru tal-Passaport Kroat:. 101644415 (jiskadi: 18.3.2023)

Sess: raġel

Grigory Berezkin huwa negozjant ewlieni Russu u meqjus bħala "henchman" tal-President Vladimir Putin.

Huwa l-President tal-Bord tad-Diretturi ta' ESN Group, grupp Russu ta' ekwità privata b'portafoll ta' investimenti f'diversi industriji, inklużi s-setturi tal-media, tal-enerġija, tal-infrastruttura, tal-IT, tar-riżorsi naturali u tal-petrokimiku. ESN Group jirrappreżenta wieħed mill-akbar kumpaniji tar-Russja. Fl-2019, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), ir-Russian Direct Investment Fund (RDIF) u l-ESN Group iffirmaw ftehim biex jinvestu fi proġett biex ifasslu, jibnu u joperaw impjant tal-metanol fir-Reġjun ta' Amur, fil-Lvant Imbiegħed tar-Russja. Fl-2021, VEB.RF, VTB, ESN Group, il-Ministeru għall-Iżvilupp tal-Lvant Imbiegħed Russu, Marubeni Corporation u Mitsui O.S.K. iffirmaw memorandum ta' qbil matul il-Forum Ekonomiku tal-Lvant, bil-għan li jiġi żviluppat proġett għall-kostruzzjoni ta' bastimenti li jaħdmu bil-metanol minn kostrutturi Russi tal-vapuri. Il-President Putin attenda għaċ-ċerimonja.

Bħala President tal-Bord tad-Diretturi ta' ESN Group, Grigory Berezkin huwa negozjant ewlieni, involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u d-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna. Barra minn hekk, hu qed jappoġġa materjalment u finanzjarjament, u qed jibbenefika mill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u d-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

8.4.2022

1156

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(Bir-Russu: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Data tat-twelid: 17.5.1979

Nazzjonalità: Russa

Sess: mara

Individwi assoċjati:

Alexey Mordashov (żewġha)

Kirill Mordashov (bin żewġha)

Nikita Mordashov (bin żewġha)

Entitajiet assoċjati:

Ondero Limited, British Virgin Islands

Unifirm Limited, Cyprus

Ranel Assets Limited, British Virgin Islands

Rayglow Limited, Cyprus

ServerGroup LLC (Russian Federation)

KN-Holding LLC (Russian Federation)

Nordgold

Marina Mordashova hija mart Alexey Mordashov, President tal-kumpannija Severgroup. Alexey Mordashov ittrasferixxa l-ishma tiegħu fit-TUI, kumpannija tal-ivvjaġġar kbira, u tal-kumpannija tad-deheb Nordgold li flimkien għandhom valur ta’ aktar minn 1.5 biljun euro lil martu Marina Mordashova permezz ta’ diversi kumpanniji offshore, inkluż Unifirm Limited, Ondero Limited u Ranel Assets Limited, li huma l-proprjetà ta’ Marina Mordashova jew ikkontrollati minnha. Għalhekk Marina Alexandrovna Mordashova hija persuna fiżika assoċjata ma’ persuna elenkata li hija responsabbli għall-appoġġ ta’ azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna u għall-għoti ta’ appoġġ finanzjarju u materjali, u li tibbenefika minn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fir-Russja responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u d-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

3.6.2022’;

Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni għall-Identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

“40.

ZAO Interavtomatika (IA)

magħruf ukoll bħala: ЗАО 'Интеравтоматика', CJSC 'Interavtomatika'

Indirizz: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14, il-Federazzjoni Russa

Sit web: http://ia.ru

Email: ia.office@ia.ru

Data tar-reġistrazzjoni: 31.1.1994

Numru tar-Reġistrazzjoni Statali: 1037739044111

Numru tar-Reġistrazzjoni tat-Taxxa: 7725056162

Fil-proċess ta' likwidazzjoni

Likwidatur: Alexey Anatolievich Ananyev

Kumpannija speċjalizzata f'sistemi ta' kontroll u ta' komunikazzjoni għal impjanti tal-enerġija, li daħlet f'kuntratti għal proġetti li jikkonċernaw il-bini tal-impjanti tal-enerġija u l-installazzjoni ta' turbini tal-gass f'Sevastopol u f'Simferopol. Dan jikkontribwixxi biex tiġi stabbilita provvista indipendenti ta' enerġija għall-Krimea u Sevastopol bħala mezz ta' appoġġ għas-separazzjoni tagħhom mill-Ukrajna, u jdgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

4.8.2017

81.

Sovcombank

(magħruf preċedentement bħala Buycombank)

Isem sħiħ tal-kumpannija: Kumpannija b'Ishma Konġunti Pubbliċi "Sovcombank"

Tip ta' entità: Kumpannija b'Ishma Konġunti Pubbliċi

Indirizz: Prospekt Tekstilshchikov, 46, Kostroma, Kostroma Oblast, 156000, Russian Federation

Data tar-reġistrazzjoni: 1.9.2014

Numru tar-reġistrazzjoni: 1144400000425

Numru tal-karta tal-identità tat-taxxa: 4401116480

Entità assoċjata: il-Gvern tal-Federazzjoni Russa

Sovcombank, li qabel kien magħruf bħala Buycombank, huwa wieħed mill-akbar banek tar-Russja u huwa rikonoxxut bħala istituzzjoni finanzjarja/ta' kreditu Russa sistemikament importanti mill-Gvern u l-Bank Ċentrali tar-Russja. Sovcombank huwa għalhekk persuna ġuridika, entità jew korp involut f'setturi ekonomiċi li jipprovdu sors sostanzjali ta' dħul lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa, li huwa responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea u għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

8.4.2022”.