29.12.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 465/8


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2325

tas-16 ta’ Diċembru 2021

li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-lista ta’ pajjiżi terzi u l-lista ta’ awtoritajiet ta’ kontroll u korpi ta’ kontroll li ġew rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 għall-fini tal-importazzjoni ta’ prodotti organiċi fl-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 48(3) u l-Artikolu 57(2) tiegħu,

Billi:

(1)

F’konformità mal-Artikolu 45(1), il-punt (b)(iii), tar-Regolament (UE) 2018/848, prodott jista’ jiġi importat għall-fini tat-tqegħid ta’ dak il-prodott fis-suq fl-Unjoni bħala prodott organiku jew bħala prodott fil-fażi ta’ konverżjoni, jekk dak il-prodott jikkonforma mal-produzzjoni u mar-regoli ta’ kontroll ekwivalenti ta’ pajjiż terz rikonoxxut, u jiġi importat b’ċertifikat ta’ spezzjoni li jikkonferma din il-konformità li tkun inħarġet mill-awtoritajiet kompetenti, mill-awtoritajiet ta’ kontroll jew mill-korpi ta’ kontroll ta’ dak il-pajjiż terz. L-Artikolu 48(1) ta’ dak ir-Regolament jiċċara li, f’dak il-kuntest, pajjiż terz rikonoxxut huwa pajjiż terz li ġie rikonoxxut għall-fini tal-ekwivalenza skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (2).

(2)

Dan ir-rikonoxximent jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2026. Dawk il-pajjiżi terzi jkomplu jiġu rikonoxxuti sa dik id-data, sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel għall-iskema ta’ rikonoxximent skont ftehim kummerċjali skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) 2018/848, dment li jkomplu jiżguraw li r-regoli tagħhom dwar il-produzzjoni organika u l-kontroll ikunu ekwivalenti għar-regoli rilevanti fis-seħħ tal-Unjoni u li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha relatati mas-superviżjoni tar-rikonoxximent tagħhom mill-Kummissjoni f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1342 (3).

(3)

Il-lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti stabbilita minn dan ir-Regolament hija bbażata fuq il-lista kif ippubblikata fl-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 (4), bl-eċċezzjoni taċ-Ċilì, tal-Iżvizzera u tar-Renju Unit, peress li l-kummerċ fi prodotti organiċi ma’ dawn il-pajjiżi huwa kopert minn ftehimiet speċifiċi. Madankollu, fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida li rċeviet il-Kummissjoni minn ċerti pajjiżi terzi mill-aħħar emenda ta’ dik il-lista, jenħtieġ li jitqiesu ċerti bidliet u li l-lista tiġi adattata kif xieraq.

(4)

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Arġentina, l-isem tal-korp ta’ kontroll “Argencert” inbidel għal “Ecocert Argentina SA”.

(5)

Il-Costa Rica infurmat lill-Kummissjoni li l-awtorità kompetenti tagħha rtirat il-korpi ta’ kontroll “Control Union Perú” u “Primus Labs.com CR S.A.” mil-lista ta’ korpi ta’ kontroll rikonoxxuti mill-Costa Rica.

(6)

Fir-rigward tal-Indja, għadd kbir ta’ kunsinni li jammontaw għal eluf ta’ tunnellati ta’ żerriegħa tal-ġunġlien allegatament organika, li kienet ikkontaminata bl-ossidu tal-etilen (“ETO”), ġew importati minn dak il-pajjiż terz, b’mod partikolari minn operaturi kkontrollati minn korpi ta’ kontroll taħt superviżjoni mill-Indja, u li jirriżultaw f’madwar 90 notifika fis-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Biedja Organika (OFIS). Jidher li l-preżenza ta’ ETO – li huwa karċinoġenu għall-bnedmin – instabet fi prodotti organiċi qabel l-2020. Matul dawn l-aħħar tliet deċennji ġew żviluppati diversi metodi affidabbli għall-analiżi tal-ETO u għalhekk kienu disponibbli sabiex jiġu identifikati kontaminazzjonijiet bħal dawn. Fir-rigward ta’ dawk in-notifiki tal-OFIS, il-livelli ta’ kontaminazzjoni li nstabu fil-kunsinni ġeneralment qabżu bil-kbir il-livell massimu ta’ residwi stabbilit għall-ETO, u l-livelli eżatti ta’ kontaminazzjoni varjaw skont il-kunsinna. Dan wassal biex il-konsumaturi jiġu mqarrqa kif ukoll wassal għal riskju sinifikanti għas-saħħa. L-okkorrenza tal-kontaminazzjoni tal-ETO u l-konċentrazzjonijiet għoljin misjuba, kif ukoll in-nuqqas ta’ rispons dwar il-kawżi ewlenin tal-falliment tas-sistema ta’ kontroll mill-korpi ta’ kontroll involuti f’dawk il-kontaminazzjonijiet, li huma taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti Indjana, u l-miżuri korrettivi mhux xierqa meħuda minn dawk il-korpi ta’ kontroll u mill-awtorità kompetenti, jipperikolaw ir-robustezza tal-kontrolli u tas-superviżjoni nnifisha. Barra minn hekk, abbażi tal-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, jidher li xi wħud mill-korpi ta’ kontroll involuti f’dawk in-notifiki tal-OFIS ma rrispettawx il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tal-Indja fir-rigward tal-prodotti li jistgħu jiġu importati fl-Unjoni. Għal dawk ir-raġunijiet kollha u f’konformità mal-Artikolu 3, il-punt (a), tar-Regolament Delegat (UE) 2021/1342, jenħtieġ li l-korpi ta’ kontroll li ġejjin ma jidhrux fil-lista ta’ korpi ta’ kontroll rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti Indjana: “CU Inspections India Pvt Ltd”, “Ecocert India Pvt Ltd”, “Indian Organic Certification Agency (Indocert)”, “Lacon Quality Certifications Pvt Ltd” u “OneCert International Private Limited”.

(7)

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008 kif emendat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2196 (5) attribwixxa b’mod żbaljat in-numru tal-kodiċi JP-BIO-038 lill-korp ta’ kontroll “Japan Agricultural Standard Certification Alliance”, filwaqt li dak in-numru tal-kodiċi kien diġà ġie assenjat lill-korp ta’ kontroll “Akatonbo” bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/25 (6). Għalhekk, jenħtieġ li “Japan Agricultural Standard Certification Alliance” jiġi assenjat kodiċi differenti.

(8)

Ir-Repubblika tal-Korea infurmat lill-Kummissjoni li l-awtorità kompetenti tagħha żiedet il-korp ta’ kontroll “ORGANIC PROMOTION” mal-lista ta’ korpi ta’ kontroll rikonoxxuti minn dik l-awtorità kompetenti.

(9)

New Zealand infurmat lill-Kummissjoni li l-awtorità kompetenti tagħha biddlet isimha.

(10)

L-iskema tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuta mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 biex jitwettqu l-kontrolli u biex jinħarġu ċertifikati f’pajjiżi terzi għall-fini tal-importazzjoni ta’ prodotti, filwaqt li jiġu pprovduti garanziji ekwivalenti, qed titneħħa gradwalment mir-Regolament (UE) 2018/848. Peress li dawk l-awtoritajiet ta’ kontroll u l-korpi ta’ kontroll jenħtieġ li jingħataw biżżejjed żmien sabiex ikunu jistgħu jħejju ruħhom biex jiksbu rikonoxximent għall-finijiet tal-importazzjoni ta’ prodotti li jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni, ir-rikonoxximent tagħhom jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2024, dment li jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha relatati mas-superviżjoni tar-rikonoxximent tagħhom mill-Kummissjoni f’konformità mar-Regolament Delegat (UE) 2021/1342.

(11)

Il-lista ta’ awtoritajiet ta’ kontroll u korpi ta’ kontroll rikonoxxuti, li hija stabbilita b’dan ir-Regolament hija bbażata fuq il-lista ppubblikata fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008. Madankollu, fid-dawl ta’ informazzjoni ġdida u talbiet ġodda għall-inklużjoni li rċeviet il-Kummissjoni mill-aħħar emenda ta’ dik il-lista, jenħtieġ li jsiru ċerti bidliet fil-lista. F’konformità mal-Artikolu 11(1) tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, tqiesu biss it-talbiet kompluti li ġew sottomessi sat-30 ta’ Ġunju 2021 skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(12)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “A CERT European Organization for Certification S.A.” sabiex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tagħha jiġi estiż għall-pajjiżi terzi kollha li bħalissa huma elenkati fil-punt 3 tal-entrata tagħha fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1235/2008, għall-kategoriji tal-prodotti B, C, u E.

(13)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “AfriCert Limited” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Kosta tal-Avorju, l-Eġittu, l-Etjopja u l-Afrika t’Isfel għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D, u li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Burundi, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Ghana, il-Kenja, ir-Rwanda, it-Tanzanija u l-Uganda għall-kategorija tal-prodotti D.

(14)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Albinspekt” biex jibdel ismu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li l-isem ta’ dak il-korp ta’ kontroll jinbidel għal “Albinspekt bio.inspecta”. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ġiet infurmata li nbidlu xi dettalji fl-indirizz ta’ dak il-korp ta’ kontroll.

(15)

“Australian Certified Organic” innotifika lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-indirizz tiegħu.

(16)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li ġiet riċevuta, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tagħha jiġi estiż għall-Emirati Għarab Magħquda għall-kategoriji tal-prodotti A u D.

(17)

Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra, li ġie konkluż bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/689 (7), jistabbilixxi rikonoxximent reċiproku ta’ ekwivalenza tal-leġiżlazzjoni organika attwali u tas-sistema ta’ kontroll taż-żewġ partijiet għal dak il-ftehim. B’konsegwenza ta’ dan, ir-rikonoxximent tal-korpi ta’ kontroll “Biodynamic Association Certification”, “Organic Farmers & Growers C. I. C”, “Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”, “Organic Food Federation”, “Quality Welsh Food Certification Ltd” u “Soil Association Certification Limited”, għall-fini ta’ importazzjoni ta’ prodotti organiċi mir-Renju Unit mogħti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2196 jenħtieġ li jiġi rtirat.

(18)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Bio.inspecta AG” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li ġiet riċevuta, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Eġittu għall-kategoriji tal-prodotti A, B, D, E u F, u għat-Tajlandja għall-kategoriji tal-prodotti A, B, D u E, u li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Benin għall-kategorija tal-prodotti D u għat-Turkija għall-kategorija tal-prodotti B.

(19)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Bureau Veritas Certification France SAS” biex jemenda l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li jiġi rtirat ir-rikonoxximent tiegħu għall-kategorija tal-prodotti A għall-Madagascar u li jiġi rtirat ir-rikonoxximent tiegħu għal Mauritius, Monaco, il-Marokk u n-Nikaragwa.

(20)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “CCPB srl” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għal-Libja għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D, u li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Vjetnam għall-kategoriji tal-prodotti A, B, C u E.

(21)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Angola, il-Guinea Bissau, il-Ġordan, l-Oman, it-Trinidad u Tobago għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D, u lill-Afganistan u s-Sri Lanka għall-kategoriji tal-prodotti A u D, u li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Iran għall-kategorija tal-prodotti B, għall-Kolombja u l-Perù għall-kategorija tal-prodotti C u għat-Turkija għall-kategoriji tal-prodotti C u F.

(22)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Certificadora Biotropico S.A” biex jemenda l-istatus legali tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li l-isem ta’ dak il-korp ta’ kontroll jiġi sostitwit għal “Certificadora Biotropico SAS”.

(23)

“Certisys” innotifika lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-indirizz tiegħu.

(24)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Control Union Certifications” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għal Samoa, l-Arabja Sawdija, il-Gżejjer Solomon u Vanuatu għall-kategoriji tal-prodotti A, D u F, għall-Arġentina għall-kategoriji tal-prodotti C u D, u li jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu għall-Bangladesh għall-kategorija tal-prodotti A, għal Kuba u n-Namibja għall-kategorija tal-prodotti B, għall-Qatar għall-kategoriji tal-prodotti B u E, għal El Salvador, il-Gwatemala, il-Kenja u n-Nikaragwa għall-kategorija tal-prodotti C, għall-Costa Rica għall-kategorija tal-prodotti D u għall-Bożnija-Ħerzegovina u ċ-Ċilì għall-kategorija tal-prodotti E.

(25)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.” biex jiġi inkluż fil-lista tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-fini tal-ekwivalenza skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li dak il-korp ta’ kontroll għat-Turkija jiġi rikonoxxut għall-kategoriji tal-prodotti A u D.

(26)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Ecocert SA” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Bahrain għall-kategoriji tal-prodotti A u B, għall-Bhutan u l-Gabon għall-kategoriji tal-prodotti A u D, għall-Maldivi għall-kategorija tal-prodotti D, għall-Qatar għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D u għal Saint Barthélemy għall-kategoriji tal-prodotti A, B, D u E. Huwa ġġustifikat ukoll li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Armenja, il-Kamerun, il-Lesoto, il-Mauritius, il-Mozambique, in-Namibja, it-Territorju Palestinjan Okkupat, ir-Rwanda, l-Uganda u ż-Żambja għall-kategorija tal-prodotti F, għall-Bangladesh, l-Indja, l-Arabja Sawdija, is-Sri Lanka, u t-Togo għall-kategorija tal-prodotti B, għall-Botswana, l-Eswatini, l-Etjopja, il-Malawi u t-Tanzanija għall-kategoriji tal-prodotti E u F, għall-Eġittu u l-Kuwajt għall-kategorija tal-prodotti E, għall-Ġordan, l-Oman u l-Pakistan għall-kategoriji tal-prodotti B u E, u għan-Niġerja għall-kategoriji tal-prodotti B, E u F. Barra minn hekk, abbażi tal-kjarifika li rċeviet mingħand “Ecocert sa”, huwa meħtieġ li jiġi rtirat ir-rikonoxximent tiegħu għall-kategorija tal-prodotti C fir-rigward tal-Bangladesh.

(27)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Ecoglobe” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Eġittu u għall-Emirati Għarab Magħquda għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D.

(28)

Il-Kummissjoni ġiet infurmata minn “Ecogruppo Italia” bil-bidla fl-indirizz tiegħu.

(29)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “EGYCERT Ltd” biex jiġi inkluż fil-lista tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-fini ta’ ekwivalenza skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li dan il-korp ta’ kontroll jiġi rikonoxxut għaċ-Ċina, l-Eġittu, il-Ghana, il-Kuwajt, il-Pakistan, l-Arabja Sawdija, is-Sudan, it-Turkija u l-Emirati Għarab Magħquda għall-kategoriji tal-prodotti A u D.

(30)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “EKO-CONTROL SK s.r.o.” biex jiġi inkluż fil-lista tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-fini ta’ ekwivalenza skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li dan il-korp ta’ kontroll jiġi rikonoxxut għall-Moldova, is-Serbja u r-Russja għall-kategorija tal-prodotti A.

(31)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Food Safety SA” biex jiġi inkluż fil-lista tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-fini ta’ ekwivalenza skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li dan il-korp ta’ kontroll jiġi rikonoxxut għall-Paragwaj u l-Urugwaj għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D, kif ukoll għall-Arġentina għall-kategorija tal-prodotti D.

(32)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “IBD Certificações Ltda.” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għaċ-Ċina għall-kategorija tal-prodotti B.

(33)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Ġamajka u Trinidad u Tobago għall-kategoriji tal-prodotti A, D u F, u li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Costa Rica għall-kategorija tal-prodotti B u għan-Nikaragwa, il-Panama, il-Perù u l-Venezwela għall-kategorija tal-prodotti C.

(34)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “LACON GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li r-rikonoxximent tiegu jiġi rtirat għall-Brażil, Kuba, ir-Repubblika Dominicana u l-Messiku, filwaqt li huwa ġġustifikat li il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Iran għall-kategorija tal-prodotti A, B u D.

(35)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Mayacert” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Ekwador, l-Iran u t-Turkija għall-kategoriji tal-prodotti A u D kif ukoll għall-Indja għall-kategorija D.

(36)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “NASAA Certified Organic Pty Ltd” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei, il-Kambodja, Fiġi, il-Polineżja Franċiża, Hong Kong, Kiribati, il-Laos, il-Gżejjer Marshall, il-Mikroneżja, il-Myanmar/Burma, Nauru, New Caledonia, Palau, il-Filippini, it-Tajlandja, Tuvalu, Vanuatu, il-Vjetnam, u Wallis u Futuna għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D, kif ukoll għall-Indja għall-kategoriji tal-prodotti B u D.

(37)

“Oregon Tilth” innotifika lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-indirizz tiegħu.

(38)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Organic Control System” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Montenegro u l-Maċedonja ta’ fuq għall-kategorija tal-prodotti B, u għall-Bożnija-Ħerzegovina u s-Serbja għall-kategoriji tal-prodotti B u E.

(39)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Organic Standard” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Georgia u l-Moldova għall-kategoriji tal-prodotti C, E u F, u għall-Każakistan għall-kategoriji tal-prodotti C u F.

(40)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Organización Internacional Agropecuaria” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tagħha jiġi estiż għaċ-Ċina għall-kategoriji tal-prodotti A u D.

(41)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Organska Kontrola” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tagħha jiġi estiż għall-Ażerbajġan għall-kategoriji tal-prodotti A, B u D.

(42)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “ORSER” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tagħha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tagħha jiġi estiż għall-Moldova, ir-Russja, is-Serbja, l-Ukrajna u l-Użbekistan għall-kategoriji tal-prodotti A, D u E.

(43)

“SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’” infurmat lill-Kummissjoni li nbidel l-indirizz tagħha.

(44)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Lacon GmbH” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Burkina Faso, il-Kongo, il-Kosta tal-Avorju, il-Ghana, is-Senegal, Singapore, u t-Togo għall-kategoriji tal-prodotti A, D u E, kif ukoll għall-Armenja, il-Kambodja, il-Kamerun, ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, iċ-Chad, Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Guinea Ekwatorjali, il-Gabon, l-Indoneżja, il-Kenja, Laos, il-Malasja, il-Myanmar/Burma, in-Niġer, il-Pakistan, il-Filippini, ir-Rwanda, is-Sri Lanka, it-Tajlandja u l-Vjetnam għall-kategoriji tal-prodotti A u D.

(45)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ)” biex jiġi inkluż fil-lista tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-fini ta’ ekwivalenza skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li dan il-korp ta’ kontroll jiġi rikonoxxut għall-Eġittu, l-Arabja Sawdija u l-Użbekistan għall-kategoriji tal-prodotti A u D.

(46)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “TÜV Nord Integra” biex jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, huwa ġġustifikat li l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħu jiġi estiż għall-Gambja għall-kategoriji tal-prodotti A u D.

(47)

Fl-interess taċ-ċarezza u taċ-ċertezza legali, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/848. F’konformità mal-Artikolu 48(1) tar-Regolament (UE) 2018/848, ir-rikonoxximent ta’ pajjiżi terzi għall-fini ta’ ekwivalenza skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandu jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2026. F’konformità mal-Artikolu 57(1) tar-Regolament (UE) 2018/848, ir-rikonoxximent tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll mogħti skont l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 għandu jiskadi sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2024.

(48)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Produzzjoni Organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti

Il-lista ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti għall-fini ta’ ekwivalenza skont l-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 hija stabbilita fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Lista ta’ awtoritajiet ta’ kontroll u ta’ korpi ta’ kontroll rikonoxxuti

Il-lista tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-fini ta’ ekwivalenza skont l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007 hija stabbilita fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2022.

L-Artikolu 1 għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2026.

L-Artiklu 2 għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1342 tas-27 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’regoli dwar l-informazzjoni li għandha tintbagħat mill-pajjiżi terzi u mill-awtoritajiet ta’ kontroll u mill-korpi ta’ kontroll għall-finijiet tas-superviżjoni tar-rikonoxximent tagħhom skont l-Artikolu 33(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 għall-prodotti organiċi importati u l-miżuri li għandhom jittieħdu fl-eżerċizzju ta’ dik is-superviżjoni (ĠU L 292, 16.8.2021, p. 20).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334 12.12.2008, p. 25).

(5)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2196 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 434, 23.12.2020, p. 31).

(6)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/25 tat-13 ta’ Jannar 2020 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 8, 14.1.2020, p. 18).

(7)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/689 tad-29 ta’ April 2021 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra, u tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq dwar il-proċeduri ta’ sigurtà għall-iskambju u għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata (ĠU L 149, 30.4.2021, p. 2).


ANNESS I

LISTA TA’ PAJJIŻI TERZI RIKONOXXUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1 U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET RILEVANTI

Nota:

Skont l-Artikolu 17(1), il-punt (f), tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007, l-annimali u l-prodotti tal-annimali prodotti matul il-perjodu ta’ konverżjoni ma għandhomx ikunu kkummerċjalizzati fl-Unjoni bl-indikazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 23 u 24 ta’ dak ir-Regolament użati fit-tikkettar u r-reklamar tal-prodotti. Għalhekk dawn il-prodotti huma esklużi wkoll mir-rikonoxximent fir-rigward ta-kategoriji tal-prodotti B u D għall-pajjiżi terzi kollha elenkati f’dan l-Anness.

L-ARĠENTINA

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (1)

D

 

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A, B u F li tkabbru fl-Arġentina u prodotti tal-kategorija D ipproċessati fl-Arġentina b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fl-Arġentina.

3.

Standard tal-produzzjoni: Ley 25 127 sobre “Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Awtorità kompetenti: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

L-AWSTRALJA

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (2)

D

Komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A u F li tkabbru fl-Awstralja u prodotti tal-kategorija D ipproċessati fl-Awstralja b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fl-Awstralja.

3.

Standard tal-produzzjoni: Standard nazzjonali għal prodotti organiċi u bijodinamiċi.

4.

Awtorità kompetenti: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.

Korpi ta’ kontroll:

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

IL-KANADA

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel

D

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

 

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A, B u F li tkabbru fil-Kanada u prodotti tal-kategoriji D u E pproċessati fil-Kanada b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fil-Kanada jew li ġew importati fil-Kanada f’konformità mal-leġiżlazzjoni Kanadiża.

3.

Standard tal-produzzjoni: Regolament dwar il-Prodotti Organiċi.

4.

Awtorità kompetenti: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

Il-COSTA RICA

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (3)

D

Prodotti tal-pjanti pproċessati biss

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A u F li tkabbru fil-Costa Rica u prodotti tal-kategorija D ipproċessati fil-Costa Rica b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fil-Costa Rica.

3.

Standard tal-produzzjoni: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.

Awtorità kompetenti: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5.

Korpi ta’ kontroll:

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

IŻRAEL

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (4)

D

Komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A u F li tkabbru f’Iżrael u prodotti tal-kategorija D ipproċessati f’Iżrael b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku f’Iżrael jew li ġew importati f’Iżrael:

jew mill-Unjoni,

jew minn pajjiż terz fil-qafas ta’ skema li hija rrikonoxxuta bħala skema ekwivalenti f’konformità mal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

3.

Standard tal-produzzjoni: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

4.

Awtorità kompetenti: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

L-INDJA

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A u F li tkabbru fl-Indja.

3.

Standard tal-produzzjoni: National Programme for Organic Production.

4.

Awtorità kompetenti: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

Il-ĠAPPUN

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (5)

D

Komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

2.

Oriġini: prodotti tal-kategorija A li tkabbru fil-Ġappun u prodotti tal-kategorija D ipproċessati fil-Ġappun b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fil-Ġappun jew li ġew importati fil-Ġappun:

jew mill-Unjoni,

jew minn pajjiż terz li għalih il-Ġappun irrikonoxxa li l-prodotti ġew prodotti u kkontrollati f’dak il-pajjiż terz f’konformità mar-regoli li huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Ġappuniża.

3.

Standards tal-produzzjoni: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Awtoritajiet kompetenti: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

IR-REPUBBLIKA TAL-KOREA

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel

D

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategorija D ipproċessati fir-Repubblika tal-Korea b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fir-Repubblika tal-Korea jew li ġew importati fir-Repubblika tal-Korea:

jew mill-Unjoni,

jew minn pajjiż terz li għalih ir-Repubblika tal-Korea rrikonoxxiet li l-prodotti ġew prodotti u kkontrollati f’dak il-pajjiż terz f’konformità mar-regoli li huma ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tar-Repubblika tal-Korea.

3.

Standards tal-produzzjoni: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.

Awtorità kompetenti: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image 1

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.

Korpi u awtoritajiet għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

NEW ZEALAND

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (6)

D

 

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A, B u F li tkabbru fi New Zealand u prodotti tal-kategorija D ipproċessati fi New Zealand b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fi New Zealand jew li ġew importati fi New Zealand:

jew mill-Unjoni,

jew minn pajjiż terz fil-qafas ta’ skema li hija rrikonoxxuta bħala skema ekwivalenti f’konformità mal-Artikolu 33(2) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007,

jew minn pajjiż terz li r-regoli tal-produzzjoni u tal-ispezzjoni tiegħu ġew irrikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-Programm ta’ Assigurazzjoni Uffiċjali tal-Ikel Organiku tal-MPI imsejjaħ “MPI Official Organic Assurance Programme” abbażi tal-assigurazzjonijiet u tal-informazzjoni pprovduti mill-awtorità kompetenti ta’ dan il-pajjiż f’konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti mill-MPI u sakemm jiġu importati biss ingredjenti prodotti b’mod organiku maħsuba biex jiġu inkorporati, sa massimu ta’ 5 % tal-prodotti ta’ oriġini agrikola, fil-prodotti tal-kategorija D ippreparati fi New Zealand.

3.

Standard tal-produzzjoni: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.

Awtorità kompetenti: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

IT-TUNEŻIJA

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (7)

D

Komposti essenzjalment minn ingredjent wieħed jew aktar li joriġinaw mill-pjanti

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A u F li tkabbru fit-Tuneżija u prodotti tal-kategorija D ipproċessati fit-Tuneżija b’ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fit-Tuneżija.

3.

Standards tal-produzzjoni: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Awtorità kompetenti: 40 Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.

Korpi ta’ kontroll:

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

L-ISTATI UNITI

1.

Kategoriji ta’ prodotti

Kategorija tal-prodotti jew prodotti

Deżinjazzjoni tal-kategorija skont l-Anness II

Limitazzjonijiet

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

A

 

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

B

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (8)

D

 

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf

E

 

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F

 

2.

Oriġini: prodotti tal-kategoriji A, B u F u l-ingredjenti li tkabbru b’mod organiku fil-prodotti tal-kategoriji D u E li:

tkabbru fl-Istati Uniti, jew

ġew importati lejn l-Istati Uniti u ġew ipproċessati jew ippakkjati fl-Istati Uniti f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti.

3.

Standards tal-produzzjoni: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Awtorità kompetenti: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Korpi ta’ kontroll

Numru tal-Kodiċi

Isem

Indirizz tal-Internet

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.

Korpi għall-ħruġ taċ-ċertifikati: bħal fil-punt 5.

7.

Tul ta’ żmien tal-inklużjoni: il-31 ta’ Diċembru 2026.

(1)  L-inbid u l-ħmira mhumiex inklużi.

(2)  L-inbid u l-ħmira mhumiex inklużi.

(3)  L-inbid u l-ħmira mhumiex inklużi.

(4)  L-inbid u l-ħmira mhumiex inklużi.

(5)  L-inbid mhuwiex inkluż.

(6)  Il-ħmira mhijiex inkluża.

(7)  L-inbid u l-ħmira mhumiex inklużi.

(8)  L-inbid huwa inkluż.


ANNESS II

LISTA TAL-AWTORITAJIET TA’ KONTROLL U TAL-KORPI TA’ KONTROLL RIKONOXXUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2 U L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET RILEVANTI

Għall-fini ta’ dan l-Anness, il-kategoriji tal-prodotti huma deżinjati bil-kodiċijiet li ġejjin:

A:

Prodotti tal-pjanti mhux ipproċessati

B:

Annimali ħajjin jew prodotti tal-annimali mhux ipproċessati

C:

Prodotti tal-akkwakultura u algi mhux ipproċessati

D:

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala ikel (1)

E:

Prodotti agrikoli pproċessati biex jintużaw bħala għalf (2)

F:

Materjal tal-propagazzjoni veġetattiva u żrieragħ għall-kultivazzjoni

F’konformità mal-Artikolu 2(2), il-punt (g) tar-Regolament Delegat (UE) 2021/1342, is-sit tal-internet fejn tinsab il-lista tal-operaturi li huma soġġetti għas-sistema ta’ kontroll, kif ukoll il-punt ta’ kuntatt fejn tinsab disponibbli l-informazzjoni dwar l-istatus taċ-ċertifikazzjoni tagħhom, il-kategoriji ta’ prodotti ikkonċernati, kif ukoll l-operaturi u l-prodotti sospiżi u li tkun tneħħitilhom iċ-ċertifikazzjoni, jinsab fl-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 2 għal kull awtorità ta’ kontroll jew korp ta’ kontroll, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

“A CERT European Organization for Certification S.A.”

1.

Indirizz: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Greece

2.

Indirizz tal-Internet: www.a-cert.org

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

L-Emirati Għarab Magħquda

x

x

x

x

x

 

AL-BIO-171

L-Albanija

x

x

x

x

x

 

AM-BIO-171

L-Armenja

x

x

x

x

x

 

AZ-BIO-171

L-Ażerbajġan

x

x

x

x

x

 

BT-BIO-171

Il-Bhutan

x

x

x

x

x

 

BY-BIO-171

Il-Belarussja

x

x

x

x

x

 

CL-BIO-171

Iċ-Ċilì

x

x

x

x

x

 

CN-BIO-171

Iċ-Ċina

x

x

x

x

x

 

DO-BIO-171

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

x

x

x

 

EC-BIO-171

L-Ekwador

x

x

x

x

x

 

EG-BIO-171

L-Eġittu

x

x

x

x

x

 

ET-BIO-171

L-Etjopja

x

x

x

x

x

 

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

 

GE-BIO-171

Il-Georgia

x

x

x

x

x

 

GH-BIO-171

Il-Ghana

x

x

x

x

x

 

ID-BIO-171

L-Indoneżja

x

x

x

x

x

 

IR-BIO-171

L-Iran

x

x

x

x

x

 

JM-BIO-171

Il-Ġamajka

x

x

x

x

x

 

JO-BIO-171

Il-Ġordan

x

x

x

x

x

 

KE-BIO-171

Il-Kenja

x

x

x

x

x

 

KW-BIO-171

Il-Kuwajt

x

x

x

x

x

 

KZ-BIO-171

Il-Każakistan

x

x

x

x

x

 

LB-BIO-171

Il-Libanu

x

x

x

x

x

 

MA-BIO-171

Il-Marokk

x

x

x

x

x

 

MD-BIO-171

Il-Moldova

x

x

x

x

x

 

MK-BIO-171

Il-Maċedonja ta’ Fuq

x

x

x

x

x

 

OM-BIO-171

L-Oman

x

x

x

x

x

 

PE-BIO-171

Il-Perù

x

x

x

x

x

 

PG-BIO-171

Papua New Guinea

x

x

x

x

x

 

PH-BIO-171

Il-Filippini

x

x

x

x

x

 

PK-BIO-171

Il-Pakistan

x

x

x

x

x

 

RS-BIO-171

Is-Serbja

x

x

x

x

x

 

RU-BIO-171

Ir-Russja

x

x

x

x

x

 

RW-BIO-171

Ir-Rwanda

x

x

x

x

x

 

SA-BIO-171

L-Arabja Sawdija

x

x

x

x

x

 

SD-BIO-171

Is-Sudan

x

x

x

x

x

 

TH-BIO-171

It-Tajlandja

x

x

x

x

x

 

TR-BIO-171

It-Turkija

x

x

x

x

x

 

TW-BIO-171

It-Tajwan

x

x

x

x

x

 

TZ-BIO-171

It-Tanzanija

x

x

x

x

x

 

UA-BIO-171

L-Ukrajna

x

x

x

x

x

 

UG-BIO-171

L-Uganda

x

x

x

x

x

 

UZ-BIO-171

L-Użbekistan

x

x

x

x

x

 

VN-BIO-171

Il-Vjetnam

x

x

x

x

x

 

XK-BIO-171

Il-Kosovo (3)

x

x

x

x

x

 

ZA-BIO-171

L-Afrika t’Isfel

x

x

x

x

x

 

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u prodotti koperti bi ftehim li jipprevedi l-kummerċ ta’ prodotti organiċi.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“AfriCert Limited”

1.

Indirizz: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2.

Indirizz tal-Internet: www.africertlimited.co.ke

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Il-Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

x

x

x

CI-BIO-184

Il-Kosta tal-Avorju

x

x

x

EG-BIO-184

L-Eġittu

x

x

x

ET-BIO-184

L-Etjopja

x

x

x

GH-BIO-184

Il-Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Il-Kenja

x

x

x

RW-BIO-184

Ir-Rwanda

x

x

x

TZ-BIO-184

It-Tanzanija

x

x

x

UG-BIO-184

L-Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

L-Afrika t’Isfel

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Indirizz: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germany

2.

Indirizz tal-Internet: http://agrecogmbh.de

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

L-Ażerbajġan

x

x

x

BA-BIO-151

Il-Bożnija-Ħerzegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Il-Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Il-Bolivja

x

x

x

CM-BIO-151

Il-Kamerun

x

x

x

CO-BIO-151

Il-Kolombja

x

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

x

CV-BIO-151

Cabo Verde

x

x

x

DO-BIO-151

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

x

EC-BIO-151

L-Ekwador

x

x

x

EG-BIO-151

L-Eġittu

x

x

x

ET-BIO-151

L-Etjopja

x

x

x

FJ-BIO-151

Fiġi

x

x

x

GE-BIO-151

Il-Georgia

x

x

x

GH-BIO-151

Il-Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Il-Gwatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Il-Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

L-Indoneżja

x

x

x

IR-BIO-151

L-Iran

x

x

x

KE-BIO-151

Il-Kenja

x

x

x

KG-BIO-151

Il-Kirgiżistan

x

x

x

KH-BIO-151

Il-Kambodja

x

x

x

KZ-BIO-151

Il-Każakistan

x

x

x

LK-BIO-151

Is-Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Il-Marokk

x

x

x

MD-BIO-151

Il-Moldova

x

x

x

ME-BIO-151

Il-Montenegro

x

x

x

MG-BIO-151

Madagascar

x

x

x

MK-BIO-151

Il-Maċedonja ta’ Fuq

x

x

x

ML-BIO-151

Il-Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Il-Messiku

x

x

x

NG-BIO-151

In-Niġerja

x

x

x

NI-BIO-151

In-Nikaragwa

x

x

x

NP-BIO-151

In-Nepal

x

x

x

PE-BIO-151

Il-Perù

x

x

x

PG-BIO-151

Papua New Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Il-Filippini

x

x

x

PY-BIO-151

Il-Paragwaj

x

x

x

RS-BIO-151

Is-Serbja

x

x

x

RU-BIO-151

Ir-Russja

x

x

x

SB-BIO-151

Il-Gżejjer Solomon

x

x

x

SN-BIO-151

Is-Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Is-Suriname

x

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

It-Togo

x

x

x

TH-BIO-151

It-Tajlandja

x

x

x

TM-BIO-151

It-Turkmenistan

x

x

x

TO-BIO-151

It-Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

It-Tanzanija

x

x

x

UA-BIO-151

L-Ukrajna

x

x

x

UG-BIO-151

L-Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

L-Urugwaj

x

x

x

UZ-BIO-151

L-Użbekistan

x

x

x

VE-BIO-151

Il-Venezwela

x

x

x

VN-BIO-151

Il-Vjetnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

L-Afrika t’Isfel

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1.

Indirizz: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2.

Indirizz tal-Internet: www.agricert.pt

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

L-Angola

x

x

AZ-BIO-172

L-Ażerbajġan

x

x

BR-BIO-172

Il-Brażil

x

x

CM-BIO-172

Il-Kamerun

x

x

CN-BIO-172

Iċ-Ċina

x

x

CV-BIO-172

Cabo Verde

x

x

EG-BIO-172

L-Eġittu

x

x

GE-BIO-172

Il-Georgia

x

x

GH-BIO-172

Il-Ghana

x

x

GW-BIO-172

Il-Guinea-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Il-Kambodja

x

x

KZ-BIO-172

Il-Każakistan

x

x

MA-BIO-172

Il-Marokk

x

x

MX-BIO-172

Il-Messiku

x

x

MZ-BIO-172

Il-Mozambique

x

x

PA-BIO-172

Il-Panama

x

x

PY-BIO-172

Il-Paragwaj

x

x

SN-BIO-172

Is-Senegal

x

x

ST-BIO-172

São Tomé u Príncipe

x

x

TL-BIO-172

Timor Leste

x

x

TR-BIO-172

It-Turkija

x

x

VN-BIO-172

Il-Vjetnam

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Albinspekt bio.inspecta”

1.

Indirizz: “Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albania

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.albinspekt.com

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

L-Albanija

x

x

x

AM-BIO-139

L-Armenja

x

x

x

BA-BIO-139

Il-Bożnija-Ħerzegovina

x

x

x

IR-BIO-139

L-Iran

x

KZ-BIO-139

Il-Każakistan

x

MD-BIO-139

Il-Moldova

x

ME-BIO-139

Il-Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Il-Maċedonja ta’ Fuq

x

x

x

RS-BIO-139

Is-Serbja

x

x

x

TR-BIO-139

It-Turkija

x

UA-BIO-139

L-Ukrajna

x

XK-BIO-139

Il-Kosovo (4)

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Australian Certified Organic”

1.

Indirizz: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Australia

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.aco.net.au

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

L-Awstralja

x

x

CK-BIO-107

il-Gżejjer Cook

x

x

CN-BIO-107

Iċ-Ċina

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiġi

x

x

FK-BIO-107

il-Gżejjer Falkland

x

HK-BIO-107

Hong Kong

x

x

ID-BIO-107

L-Indoneżja

x

x

MG-BIO-107

Madagascar

x

x

MM-BIO-107

Il-Myanmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Il-Malażja

x

x

PG-BIO-107

Papua New Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

It-Tajlandja

x

x

TO-BIO-107

It-Tonga

x

x

TW-BIO-107

It-Tajwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u prodotti koperti bl-Anness III.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”

1.

Indirizz: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, North Macedonia

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Il-Maċedonja ta’ Fuq

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1.

Indirizz: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turkey

2.

Indirizz tal-Internet: http://basakekolojik.com.tr

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

L-Emirati Għarab Magħquda

x

x

KG-BIO-175

Il-Kirgiżistan

x

x

TU-BIO-175

It-Turkija

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1.

Indirizz: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Indirizz tal-Internet: www.bjchtc.com

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

“CN-BIO-182

Iċ-Ċina

x

x

—”

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Bioagricert s.r.l.”

1.

Indirizz: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.bioagricert.org

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

L-Afganistan

x

x

AL-BIO-132

L-Albanija

x

x

x

x

AZ-BIO-132

L-Ażerbajġan

x

x

BD-BIO-132

Il-Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Il-Bolivja

x

x

x

BR-BIO-132

Il-Brażil

x

x

x

CA-BIO-132

Il-Kamerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Iċ-Ċina

x

x

x

x

EC-BIO-132

L-Ekwador

x

x

x

ET-BIO-132

L-Etjopja

x

x

FJ-BIO-132

Fiġi

x

x

x

GE-BIO-132

Il-Georgia

x

x

ID-BIO-132

L-Indoneżja

x

x

IN-BIO-132

L-Indja

x

x

IR-BIO-132

L-Iran

x

x

KG-BIO-132

Il-Kirgiżistan

x

x

KH-BIO-132

Il-Kambodja

x

x

x

KR-BIO-132

Ir-Repubblika tal-Korea

x

x

KZ-BIO-132

Il-Każakistan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Il-Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Is-Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Il-Marokk

x

x

x

MD-BIO-132

Il-Moldova

x

x

MM-BIO-132

Il-Myanmar/Burma

x

x

x

MX-BIO-132

Il-Messiku

x

x

x

MY-BIO-132

Il-Malażja

x

x

x

x

NP-BIO-132

In-Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Il-Polineżja Franċiża

x

x

x

PH-BIO-132

Il-Filippini

x

x

x

PY-BIO-132

Il-Paragwaj

x

x

x

x

RS-BIO-132

Is-Serbja

x

x

x

RU-BIO-132

Ir-Russja

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Is-Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

It-Togo

x

x

x

TH-BIO-132

It-Tajlandja

x

x

x

x

TR-BIO-132

It-Turkija

x

x

x

x

UA-BIO-132

L-Ukrajna

x

x

x

UY-BIO-132

L-Urugwaj

x

x

x

x

VN-BIO-132

Il-Vjetnam

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“BIOCert Indonesia”

1.

Indirizz: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.biocert.co.id

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

L-Indoneżja

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Biocert International Pvt Ltd”

1.

Indirizz: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.biocertinternational.com

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

L-Emirati Għarab Magħquda

x

x

AF-BIO-177

L-Afganistan

x

x

BD-BIO-177

Il-Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Il-Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Il-Bhutan

x

x

EG-BIO-177

L-Eġittu

x

x

ET-BIO-177

L-Etjopja

x

x

x

GE-BIO-177

Il-Georgia

x

x

x

IN-BIO-177

L-Indja

x

x

LK-BIO-177

Is-Sri Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Il-Myanmar/Burma

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Il-Malażja

x

x

MZ-BIO-177

Il-Mozambique

x

x

x

NG-BIO-177

In-Niġerja

x

x

x

NP-BIO-177

In-Nepal

x

x

OM-BIO-177

L-Oman

x

x

PH-BIO-177

Il-Filippini

x

x

PK-BIO-177

Il-Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Il-Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Ir-Russja

x

x

x

SD-BIO-177

Is-Sudan

x

x

x

TG-BIO-177

It-Togo

x

x

x

TH-BIO-177

It-Tajlandja

x

x

TZ-BIO-177

It-Tanzanija

x

x

UA-BIO-177

L-Ukrajna

x

x

x

UG-BIO-177

L-Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Il-Vjetnam

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“BioGro New Zealand Limited”

1.

Indirizz: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, New Zealand

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.biogro.co.nz

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fiġi

x

x

MY-BIO-130

Il-Malażja

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Bio.inspecta AG”

1.

Indirizz: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

L-Emirati Għarab Magħquda

x

x

AF-BIO-161

L-Afganistan

x

x

AL-BIO-161

L-Albanija

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

L-Armenja

x

x

x

x

AZ-BIO-161

L-Ażerbajġan

x

 

x

x

BA-BIO-161

Il-Bożnija-Ħerzegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Il-Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Il-Benin

x

x

BR-BIO-161

Il-Brażil

x

x

CI-BIO-161

Il-Kosta tal-Avorju

x

x

CN-BIO-161

Iċ-Ċina

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

DZ-BIO-161

L-Alġerija

x

x

x

EG-BIO-161

L-Eġittu

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

L-Etjopja

x

x

GE-BIO-161

Il-Georgia

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Il-Ghana

x

x

ID-BIO-161

L-Indoneżja

x

x

IR-BIO-161

L-Iran

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Il-Kenja

x

x

KG-BIO-161

Il-Kirgiżistan

x

x

x

KH-BIO-161

Il-Kambodja

x

x

KR-BIO-161

Ir-Repubblika tal-Korea

x

KZ-BIO-161

Il-Każakistan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Il-Libanu

x

x

x

x

MA-BIO-161

Il-Marokk

x

x

MD-BIO-161

Il-Moldova

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Il-Montenegro

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Il-Maċedonja ta’ Fuq

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

In-Nepal

x

x

PH-BIO-161

Il-Filippini

x

x

RS-BIO-161

Is-Serbja

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Ir-Russja

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Is-Senegal

x

x

TD-BIO-161

Iċ-Chad

x

x

TH-BIO-161

It-Tajlandja

x

x

x

x

 

TJ-BIO-161

It-Taġikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

It-Turkija

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

It-Tanzanija

x

x

x

x

UA-BIO-161

L-Ukrajna

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

L-Użbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Il-Vjetnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Il-Kosovo (5)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

L-Afrika t’Isfel

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Bio Latina Certificadora”

1.

Indirizz: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.biolatina.com

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Il-Bolivja

x

x

x

CO-BIO-118

Il-Kolombja

x

x

GT-BIO-118

Il-Gwatemala

x

x

HN-BIO-118

Il-Honduras

x

x

MX-BIO-118

Il-Messiku

x

x

NI-BIO-118

In-Nikaragwa

x

x

x

PA-BIO-118

Il-Panama

x

x

PE-BIO-118

Il-Perù

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Il-Venezwela

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Indirizz: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, France

2.

Indirizz tal-Internet: https://filiereagro.bureauveritas.fr/

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagascar

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“Caucascert Ltd”

1.

Indirizz: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.caucascert.ge

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Il-Georgia

x

x

x

x

TR-BIO-117

It-Turkija

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“CCOF Certification Services”

1.

Indirizz: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, United States

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ccof.org

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Il-Messiku

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u l-inbid.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“CCPB Srl”

1.

Indirizz: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ccpb.it

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

L-Emirati Għarab Magħquda

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

L-Afganistan

x

x

AL-BIO-102

L-Albanija

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

L-Armenja

x

x

AZ-BIO-102

L-Ażerbajġan

x

x

x

x

BF-BIO-102

Il-Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Il-Benin

x

BY-BIO-102

Il-Belarussja

x

x

x

CI-BIO-102

Il-Kosta tal-Avorju

x

x

x

CM-BIO-102

Il-Kamerun

x

x

x

CN-BIO-102

Iċ-Ċina

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

L-Alġerija

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

L-Eġittu

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

L-Etjopja

x

x

GE-BIO-102

Il-Georgia

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Il-Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hong Kong

x

x

IQ-BIO-102

L-Iraq

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

L-Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Il-Ġordan

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Il-Kirgiżistan

x

x

x

x

KM-BIO-102

Comoros

x

x

x

KZ-BIO-102

Il-Każakistan

x

x

x

LB-BIO-102

Il-Libanu

x

x

x

x

x

LY-BIO 102

il-Libja

x

x

x

MA-BIO-102

Il-Marokk

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Il-Moldova

x

x

x

MG-BIO-102

Madagascar

x

x

x

ML-BIO-102

Il-Mali

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Il-Mozambique

x

x

NG-BIO-102

In-Niġerja

x

x

PH-BIO-102

Il-Filippini

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Il-Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Is-Serbja

x

x

x

RU-BIO-102

Ir-Russja

x

x

x

SA-BIO-102

L-Arabja Sawdija

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Is-Seychelles

x

x

SN-BIO-102

Is-Senegal

x

x

SY-BIO-102

Is-Sirja

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

It-Togo

x

TH-BIO-102

It-Tajlandja

x

x

x

TJ-BIO-102

It-Taġikistan

x

x

x

TM-BIO-102

It-Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-102

It-Tuneżija

x

x

x

x

TR-BIO-102

It-Turkija

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

It-Tanzanija

x

x

UA-BIO-102

L-Ukrajna

x

x

x

x

UG-BIO-102

L-Uganda

x

UZ-BIO-102

L-Użbekistan

x

x

VN-BIO-102

Il-Vjetnam

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

L-Afrika t’Isfel

x

x

x

x

x

4.

Eċċezzjonijiet: prodotti fil-fażi tal-konverżjoni u prodotti koperti bl-Anness III.

5.

Tul taż-żmien tal-inklużjoni: sal-31 ta’ Diċembru 2024.

“CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Indirizz: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2.

Indirizz tal-Internet: http://www.ceres-cert.com/

3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

L-Emirati Għarab Magħquda

x

x

AF-BIO-140

L-Afganistan

x

x

AL-BIO-140

L-Albanija

x

x

x

AM-BIO-140

L-Armenja

x

x

x

AO-BIO-140

L-Angola

x

x

x

AZ-BIO-140

L-Ażerbajġan

x

x

BD-BIO-140

Il-Bangladesh

x

x

BF-BIO-140

Il-Burkina Faso

x

x

BI-BIO-140

Il-Burundi

x

x

BJ-BIO-140

Il-Benin

x

x

BO-BIO-140

Il-Bolivja

x

x

x

BR-BIO-140

Il-Brażil

x

x

x

BT-BIO-140

Il-Bhutan

x

x

BY-BIO-140

Il-Belarussja

x

x

x

CB-BIO-140

Kuba

x

x

x

CD-BIO-140

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

x

x

CG-BIO-140

Il-Kongo

x

x

CL-BIO-140

Iċ-Ċilì

x

x

x

x

CM-BIO-140

Il-Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Iċ-Ċina

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Il-Kolombja

x

x

x

x

DO-BIO-140

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

x

DZ-BIO-140

L-Alġerija

x

x

EC-BIO-140

L-Ekwador

x

x

x

EG-BIO-140

L-Eġittu

x

x

x

ET-BIO-140

L-Etjopja

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Il-Ghana

x

x

GN-BIO-140

Il-Guinea

x

x

GM-BIO-140

Il-Gambja

x

x

GT-BIO-140

Il-Gwatemala

x

x

x

GW-BIO-140

Il-Guinea-Bissau

x

x

x

HN-BIO-140

Il-Honduras

x

x

x

ID-BIO-140

L-Indoneżja

x

x

x

IR-BIO-140

L-Iran

x

x

x

JM-BIO-140

Il-Ġamajka

x

x

x

JO-BIO-140

Il-Ġordan

x

x

x

KE-BIO-140

Il-Kenja

x

x

x

KG-BIO-140

Il-Kirgiżistan

x

x

KH-BIO-140

Il-Kambodja

x

x

KZ-BIO-140

Il-Każakistan

x

x

x

x

LA-BIO-140

Il-Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

LK-BIO-140

Is-Sri Lanka

x

x

MA-BIO-140

Il-Marokk

x

x

x

MD-BIO-140

Il-Moldova

x

x

x

x

ME-BIO-140

Il-Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagascar

x

x

MK-BIO-140

Il-Maċedonja ta’ Fuq

x

x

x

x

ML-BIO-140

Il-Mali

x

x

MM-BIO-140

Il-Myanmar/Burma

x

x

x

MW-BIO-140

Il-Malawi

x

x

MX-BIO-140

Il-Messiku

x

x

x

MY-BIO-140

Il-Malażja

x

x

MZ-BIO-140

Il-Mozambique

x

x

NA-BIO-140

In-Namibja

x

x

NE-BIO-140

In-Niġer

x

x

NG-BIO-140

In-Niġerja

x

x

x

NI-BIO-140

In-Nikaragwa

x

x

x

NP-BIO-140

In-Nepal

x

x

OM-BIO-140

L-Oman

x

x

x

PA-BIO-140

Il-Panama

x

x

PE-BIO-140

Il-Perù

x

x

x

x

PG-BIO-140

Papua New Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Il-Filippini

x

x

x

PK-BIO-140

Il-Pakistan

x