22.12.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 458/284


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2286

tas-16 ta’ Diċembru 2021

dwar id-data li għandha tiġi pprovduta għas-sena ta’ referenza 2023 skont ir-Regolament (UE) 2018/1091 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli fir-rigward tal-lista tal-varjabbli u d-deskrizzjoni tagħhom u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2009

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/1091 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1166/2008 u (UE) Nru 1337/2011 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) u l-Artikolu 8(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2018/1091 jipprevedi kemm qafas għall-istatistika Ewropea dwar l-azjendi agrikoli kif ukoll l-integrazzjoni tal-informazzjoni dwar l-istruttura tagħhom b’informazzjoni dwar il-metodi tal-produzzjoni, il-miżuri tal-iżvilupp rurali, l-aspetti agroambjentali u informazzjoni relatata oħra.

(2)

Għas-sena ta’ referenza 2023, u skont l-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) 2018/1091, jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta att ta’ implimentazzjoni li jispeċifika d-deskrizzjoni tal-varjabbli elenkati fl-Anness III tar-Regolament li jirreferi għall-varjabbli tad-data strutturali ċentrali.

(3)

Skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) 2018/1091, jenħtieġ li l-Kummissjoni telenka u tiddeskrivi l-varjabbli li jridu jinġabru għas-sena ta’ referenza 2023 u li jikkorrispondu mas-suġġetti u mas-suġġetti dettaljati fil-moduli li ġejjin indikati fl-Anness IV tar-Regolament: “Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra”, “Żvilupp rurali”, “Irrigazzjoni”, “Prattiki ta’ ġestjoni tal-ħamrija”, “Makkinarju u tagħmir” u “Ġnien tal-frott”.

(4)

Mindu ġie adottat ir-Regolament (UE) 2018/1091, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2009 (2) ma għadux rilevanti, u għal raġunijiet ta’ ċertezza legali jenħtieġ li jitħassar.

(5)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika, stabbilit permezz tal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Id-deskrizzjoni tal-varjabbli tad-data strutturali ċentrali elenkati fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2018/1091 għandha tkun kif stipulat fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

2.   Il-lista tal-varjabbli għas-suġġetti u għas-suġġetti ddettaljati fi ħdan kull modulu hija stipulata fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

3.   Id-deskrizzjonijiet tal-varjabbli li għandhom jintużaw mill-Istati Membri għas-suġġetti u għas-suġġetti dettaljati fi ħdan kull modulu kif elenkat fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu kif stipulat fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 1200/2009 huwa mħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Diċembru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 200, 7.8.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1200/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar stħarriġ ta’ strutturi tal-farms u l-istħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola, fir-rigward tal-koeffiċjenti ta’ unitajiet tal-bhejjem u d-definizzjonijiet tal-karatteristiċi (ĠU L 329, 15.12.2009, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).


ANNESS I

Deskrizzjoni tal-varjabbli elenkati fl-Anness III tar-Regolament (UE) 2018/1091 li għandhom jintużaw għad-data strutturali ċentrali

I.

VARJABBLI ĠENERALI

Informazzjoni tal-istħarriġ

CGNR 001

-

Identifikatur tal-azjenda agrikola

L-identifikatur uniku tal-azjenda agrikola huwa identifikatur numeriku uniku għat-trażmissjoni tad-data.

Lokalità tal-azjenda agrikola

L-azjenda agrikola tinsab fejn il-farm iwettaq l-attività agrikola prinċipali tiegħu.

CGNR 002

-

Lokalità ġeografika

Il-kodiċi taċ-ċellola tal-Grilja ta’ Unitajiet Statistiċi INSPIRE ta’ 1 km għall-użu madwar l-Ewropa (1), ta’ fejn ikun jinsab il-farm. Dan il-kodiċi se jintuża biss għall-finijiet ta’ trażmissjoni.

Għall-finijiet ta’ disseminazzjoni tad-data, minbarra l-mekkaniżmi normali ta’ kontroll tad-divulgazzjoni għad-data tabulari, il-grilja ta’ 1 km tintuża biss jekk ikun hemm aktar minn 10 azjendi agrikoli fil-grilja; jekk dan ma jkunx il-każ, jintużaw grilji mbejta ta’ 5 km, ta’ 10 km jew akbar, kif meħtieġ.

CGNR 003

-

Reġjun NUTS 3

Il-kodiċi tar-reġjun NUTS 3 (2) (skont ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)) li fih tinsab l-azjenda.

CGNR 004

-

L-azjenda agrikola għandha żoni deżinjati bħala li qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali taħt ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013

Informazzjoni dwar żoni li qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali (ANC) għandha tiġi pprovduta f’konformità mal-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jew, fejn applikabbli, il-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti.

L —

l-azjenda agrikola tinsab f’żona li mhijiex żona bil-muntanji, li qed tiffaċċja restrizzjonijiet naturali sinifikanti

M —

l-azjenda agrikola tinsab f’żona bil-muntanji

O —

l-azjenda agrikola tinsab f’żona oħra affettwata minn restrizzjonijiet speċifiċi

N —

l-azjenda agrikola ma hijiex parti minn żona li qed tiffaċċja restrizzjonijiet naturali

Personalità ġuridika tal-azjenda agrikola

Il-personalità ġuridika tal-azjenda agrikola tiddependi mill-istatus tal-proprjetarju.

 

Ir-responsabbiltà ġuridika u ekonomika tal-azjenda agrikola hija koperta minn:

CGNR 005

-

Persuna fiżika li hija l-proprjetarju uniku, meta l-azjenda agrikola tkun indipendenti

Persuna fiżika waħda li hija l-proprjetarju uniku ta’ azjenda agrikola li ma hija relatata ma’ ebda azjenda agrikola tal-proprjetarji oħra, kemm b’ġestjoni komuni kif ukoll b’arranġamenti simili.

Azjendi agrikoli li jissodisfaw din il-kundizzjoni jissejħu azjendi agrikoli bi proprjetarju uniku.

CGNR 006

-

-

Jekk iva, il-proprjetarju huwa wkoll il-maniġer?

CGNR 007

-

-

-

Jekk le, il-maniġer huwa membru tal-familja tal-proprjetarju?

CGNR 008

-

-

-

-

Jekk iva, il-maniġer huwa l-konjuġi tal-proprjetarju?

CGNR 009

-

Sjieda kondiviża

Persuni fiżiċi, li huma l-proprjetarji uniċi ta’ azjenda agrikola li ma hija relatata ma’ ebda azjenda agrikola ta’ proprjetarji oħra, u li jikkondividu s-sjieda u l-ġestjoni tal-azjenda agrikola.

CGNR 010

-

Żewġ persuni fiżiċi jew aktar li huma sħab, meta l-azjenda agrikola tkun azjenda-grupp

Sieħeb/sħab ta’ azjenda li tappartjeni għal grupp huma persuni fiżiċi li flimkien jippossjedu, jikru jew b’xi mod ieħor jimmaniġġjaw azjenda agrikola waħda, jew flimkien jimmaniġġjaw l-azjendi individwali tagħhom bħallikieku kienu azjenda waħda. Din it-tip ta’ kooperazzjoni trid tkun jew b’mod konformi mal-liġi, jew bi ftehim bil-miktub.

CGNR 011

-

Persuna ġuridika

Entità ġuridika għajr persuna fiżika iżda li għandha d-drittijiet u d-dmirijiet ta’ individwu, bħall-kapaċità li tfittex jew li tiġi mfittxija bil-qorti (kapaċità ġuridika ġenerali proprja).

CGNR 012

-

-

Jekk iva, l-azjenda agrikola hija parti minn grupp ta’ intrapriżi?

Grupp ta’ intrapriżi huwa assoċjazzjoni ta’ intrapriżi marbuta flimkien b’rabtiet legali u/jew finanzjarji u kkontrollata mill-kap tal-grupp.

“Intrapriża” hija l-iżgħar kombinazzjoni ta’ unitajiet ġuridiċi, jiġifieri unità organizzattiva li tipproduċi oġġetti u servizzi, li tgawdi minn ċertu grad ta’ awtonomija fit-teħid ta’ deċiżjonijiet, speċjalment għall-allokazzjoni tar-riżorsi attwali tagħha. Intrapriża twettaq attività waħda jew aktar f’lokalità waħda jew aktar. Intrapriża tista’ tkun unità ġuridika unika.

CGNR 013

-

L-azjenda agrikola hija unità f’art komuni

Għall-finijiet tal-ġbir u r-reġistrazzjoni ta’ data, azjenda agrikola fuq “unità ta’ art komuni” hija entità li tikkonsisti mill-erja agrikola utilizzata (EAU) li tintuża minn azjendi agrikoli oħra taħt drittijiet komuni.

CGNR 014

-

Il-proprjetarju jibbenifika minn appoġġ mill-UE għall-art jew annimali tal-azjenda agrikola, u għalhekk huwa inkluż fis-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll (SIAK)

Il-proprjetarju huwa bidwi attiv skont it-tifsira tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jew, fejn applikabbli, il-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti u l-applikazzjoni għal sussidju ġiet aċċettata.

CGNR 015

-

Il-proprjetarju huwa bidwi żagħżugħ jew entrant ġdid fil-biedja li rċieva appoġġ finanzjarju għal dan il-għan taħt il-politika agrikola komuni (PAK) fit-tliet snin preċedenti

L-appoġġ finanzjarju jista’ jirreferi għal pagamenti diretti skont l-Artikoli 50 u 51 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew għall-appoġġ ipprovdut minn programmi tal-iżvilupp rurali skont l-Artikolu 19(1), il-punt (a)(i) — għajnuna biex tibda negozju għal bdiewa żgħażagħ tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew fejn applikabbli il-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti.

Maniġer tal-azjenda agrikola

Il-maniġer tal-azjenda agrikola huwa l-persuna fiżika responsabbli mill-attivitajiet finanzjarji u ta’ produzzjoni normali ta’ kuljum tal-azjenda agrikola.

Xogħol agrikolu huwa kull tip ta’ xogħol fl-azjenda agrikola li jikkontribwixxi għal xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

l-attivitajiet elenkati fl-Artikolu 2, il-punt (a) tar-Regolament (UE) 2018/1091

(ii)

il-manutenzjoni tal-mezzi tal-produzzjoni;

(iii)

l-attivitajiet li huma dderivati direttament minn dawn l-azzjonijiet produttivi.

Il- ħin imqatta’ fuq ix-xogħol agrikolu fl-azjenda agrikola huwa l-ħin tax-xogħol fil-fatt iddedikat għal xogħol agrikolu għall-azjenda agrikola, bl-esklużjoni tax-xogħol fl-unitajiet domestiċi tal-proprjetarju jew tal-maniġer.

Unità ta’ xogħol annwali (AWU) hija l-impjieg ekwivalenti ta’ ingaġġ full-time, jiġifieri l-ammont totali ta’ sigħat maħduma diviż bl-ammont annwali medju ta’ sigħat maħduma f’impjiegi full-time fil-pajjiż ikkonċernat.

Full-time tfisser l-għadd minimu ta’ sigħat meħtieġa mir-regoli nazzjonali li jirregolaw il-kuntratti ta’ impjieg. Jekk dawn ma jiddikjarawx l-għadd ta’ sigħat annwali, allura 1 800 siegħa għandhom jittieħdu bħala ċ-ċifra minima (225 jum tax-xogħol ta’ tmien sigħat kuljum).

CGNR 016

-

Sena tat-twelid

Is-sena tat-twelid tal-maniġer tal-azjenda agrikola

CGNR 017

-

Sess

Is-sess tal-maniġer tal-azjenda agrikola:

M —

Maskil

F —

Femminil

CGNR 018

-

Xogħol agrikolu fl-azjenda agrikola (minbarra x-xogħol fl-unità domestika)

Medda perċentwali ta’ unitajiet ta’ xogħol annwali (6) ta’ xogħol agrikolu mwettaq mill-maniġer tal-azjenda agrikola.

CGNR 019

-

Sena ta’ klassifikazzjoni bħala maniġer tal-azjenda agrikola

Is-sena li fiha l-maniġer tal-azjenda agrikola beda l-kariga tiegħu

CGNR 020

-

Taħriġ agrikolu tal-maniġer

L-ogħla livell ta’ edukazzjoni agrikola milħuq mill-maniġer:

PRATT —

esperjenza agrikola prattika biss, jekk l-esperjenza tal-maniġer inkisbet permezz ta’ xogħol prattiku f’azjenda agrikola;

BAŻIKU —

taħriġ agrikolu bażiku, jekk il-maniġer attenda xi korsijiet ta’ taħriġ mitmuma f’kulleġġ agrikolu ġenerali u/jew f’istituzzjoni li tispeċjalizza f’ċerti suġġetti (inklużi l-ortikultura, il-vitikultura, is-silvikultura, il-pixxikultura, ix-xjenza veterinarja, it-teknoloġija agrikola u suġġetti assoċjati); apprendistat agrikolu mitmum jitqies bħala taħriġ bażiku;

SĦIĦ —

taħriġ agrikolu sħiħ, jekk il-maniġer attenda xi kors ta’ taħriġ kontinwament għall-ekwivalenti ta’ taħriġ full-time ta’ mill-inqas sentejn wara tmiem l-edukazzjoni obbligatorja, u jkun lestih f’kulleġġ agrikolu, università jew istitut ieħor ta’ edukazzjoni għolja fl-agrikoltura, fl-ortikultura, fil-vitikultura, fis-silvikultura, fil-pixxikultura, fix-xjenza veterinarja, fit-teknoloġija agrikola jew f’suġġett assoċjat.

CGNR 021

-

Taħriġ vokazzjonali mwettaq mill-maniġer tul l-aħħar 12-il xahar

Jekk il-maniġer ikun attenda taħriġ vokazzjonali, miżura jew attività ta’ taħriġ ipprovduta minn ħarrieġ jew minn istituzzjoni ta’ taħriġ li l-għan primarju tagħha huwa l-akkwist ta’ ħiliet ġodda relatati mal-attivitajiet tal-biedja jew attivitajiet relatati direttament mal-azjenda agrikola jew l-iżvilupp u t-titjib ta’ ħiliet eżistenti.

Tip ta’ pussess tal-EAU (fir-rigward tal-proprjetarju)

It-tip ta’ pussess jiddependi mis-sitwazzjoni f’jum ta’ referenza tas-sena tal-istħarriġ.

CGNR 022

-

Biedja fuq art proprja

Ettari ta’ EAU użati għall-biedja mill-azjenda agrikola u miżmuma mill-proprjetarju bħala proprjetà jew użati għall-biedja mill-proprjetarju li jaġixxi bħala użufruttwarju jew detentur ta’ kirja fit-tul li tintiret jew taħt xi tip ta’ pussess ekwivalenti ieħor.

CGNR 023

-

Biedja fuq art mikrija

Ettari ta’ EAU mikrija mill-azjenda agrikola għal kera fissa miftiehma minn qabel (fi flus kontanti, in natura jew mod ieħor), u li għaliha jeżisti kuntatt ta’ kiri (bil-miktub jew orali). L-EAU hija allokata lil azjenda agrikola waħda biss. Jekk l-EAU tinkera lil aktar minn azjenda agrikola waħda matul is-sena ta’ referenza, din normalment tiġi allokata lill-azjenda agrikola li magħha tkun assoċjata fil-jum ta’ referenza tal-isħarriġ jew li tkun użatha għall-itwal perjodu matul is-sena ta’ referenza.

CGNR 024

-

Mezzadrija jew modalitajiet oħra ta’ pussess

Ettari ta’ EAU li hija:

(a)

kondiviża, jiġifieri użata għall-biedja bi sħubija bejn sid l-art u min jaħdimha bin-nofs skont kuntratt ta’ mezzadrija bil-miktub jew orali. L-output (jew ekonomiku jew fiżiku) taż-żona maħduma bin-nofs jiġi kondiviż bejn iż-żewġ partijiet fuq bażi ta’ ftehim;

(b)

taħt modalitajiet oħra ta’ pussess li ma humiex koperti bnadi oħra fil-punti preċedenti.

CGNR 025

-

Art komuni

Ettari ta’ EAU użati mill-azjenda agrikola iżda li ma tappartjenux għaliha direttament, jiġifieri li fuqha japplikaw drittijiet komuni.

CGNR 026

-

Biedja organika

L-azjenda agrikola għandha produzzjoni li taqa’ taħt prattiki agrikoli li jikkonformaw ma’ ċerti standards u regoli fissi speċifikati (i) fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (7) jew fir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), jew fejn applikabbli, fil-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti, u (ii) fir-regoli ta’ implimentazzjoni nazzjonali korrispondenti għall-produzzjoni organika.

CGNR 027

-

EAU totali tal-azjenda agrikola li fuqha huma applikati u ċċertifikati l-metodi ta’ produzzjoni ta’ biedja organika skont regoli nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea

Ettari tal-EAU tal-azjenda agrikola li l-metodu ta’ produzzjoni applikat fuqhom jikkonforma bis-sħiħ mal-prinċipji tal-produzzjoni organika fil-livell tal-farm, kif stipulat fi (i) ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew ir-Regolament (UE) 2018/848 jew, fejn applikabbli, fil-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti, u (ii) ir-regoli ta’ implimentazzjoni nazzjonali korrispondenti għaċ-ċertifikazzjoni tal-produzzjoni organika.

CGNR 028

-

EAU totali tal-azjenda agrikola li tinsab taħt konverżjoni għal metodi ta’ produzzjoni organika li jridu jiġu ċertifikati skont regoli nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea

Ettari ta’ EAU tal-azjenda agrikola li fuqha jiġu applikati metodi ta’ produzzjoni organika matul it-tranżizzjoni mill-produzzjoni mhux organika għal produzzjoni organika f’perjodu stipulat (“perjodu ta’ konverżjoni”) kif stipulat fi (i) ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew ir-Regolament (UE) 2018/848 jew, fejn applikabbli, fil-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti, u (ii) ir-regoli ta’ implimentazzjoni nazzjonali korrispondenti għaċ-ċertifikazzjoni tal-produzzjoni organika.

CGNR 029

-

Parteċipazzjoni fi skemi ta’ ċertifikazzjoni ambjentali oħra

L-azjenda agrikola tipparteċipa fi skemi ta’ ċertifikazzjoni ambjentali nazzjonali jew reġjonali bħal dawk imsemmija fl-Artikolu 43 il-paragrafu 2 u l-paragrafu 3, il-punt (b) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jew fl-Anness IX tiegħu (skemi ta’ ċertifikazzjoni attwali ekwivalenti għall-pagament ta’ ekoloġizzazzjoni tal-PAK) jew, fejn applikabbli, l-aktar leġiżlazzjoni riċenti, u l-applikazzjoni għal sussidju ġiet aċċettata.


II.   VARJABBLI TAL-ART

L-erja totali tal-azjenda agrikola tikkonsisti mill-erja agrikola utilizzata (raba’ li inħadem, bwar permanenti, għelejjel permanenti u ġonna kulinarji) kif ukoll raba’ oħra(art agrikola mhux utilizzata, masġar u art oħra li ma hijiex ikklassifikata fi bnadi oħra).

L- erja li trid tinġabar għal kull punt hija magħrufa bħala l- erja prinċipali u tirreferi għall-erja fiżika tar-roqgħa art/tal-irqajja’ art, irrispettivament minn jekk kienx hemm għalla waħda jew diversi għelejjel matul is-sena taż-żrigħ. Fil-każ ta’ għelejjel annwali, l-erja prinċipali tikkorrispondi għall-erja miżrugħa; fil-każ ta’ għelejjel permanenti, l-erja prinċipali hija l-erja mħawla totali; fil-każ ta’ għelejjel suċċessivi, l- erja prinċipali tikkorrispondi għall-erja okkupata mill-għalla prinċipali fir-roqgħa art matul is-sena; fil-każ ta’ għelejjel simultanji, din tikkorrispondi għall-erja fejn l-għelejjel jikbru flimkien. B’dan il-mod, kull erja tiġi elenkata darba biss.

L- għalla prinċipali hija dik li għandha l-ogħla valur ekonomiku. Meta ma jkunx possibbli li tiġi ddeterminata liema tkun l-għalla prinċipali abbażi tal-valur tal-produzzjoni, allura l-għalla prinċipali tkun dik li tokkupa l-art għall-itwal perjodu ta’ żmien mill-għelejjel kollha maħsuda matul is-sena ta’ referenza.

L- erja agrikola utilizzata (EAU) hija l-erja totali meħuda minn raba’ li jinħadem, bwar permanenti, għelejjel permanenti u ġonna kulinarji li jintużaw mill-azjenda agrikola, irrispettivament mit-tip ta’ pussess.

It-tinwib hija l-prattika fejn jiġu alternati l-għelejjel imkabbra f’għalqa speċifika, b’mod ippjanat jew f’sekwenza fi snin taż-żrigħ suċċessivi, sabiex l-għelejjel tal-istess speċi ma jitkabbrux fl-istess għalqa mingħajr interruzzjoni. Fi tinwib, l-għelejjel normalment jinbidlu kull sena, iżda huwa possibbli li jkun hemm newba b’għelejjel pluriennali.

Għalqa fil-miftuħ u erjas taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli jridu jiġu rrapportati separatament.

Għall-varjabbli tal-art, l-użu tal-art għandu jirreferi għas-sena ta’ referenza.

CLND 001

-

EAU

Ettari ta’ EAU.

CLND 002

-

-

Raba’ li jinħadem

Ettari ta’ art maħduma (maħruta jew magħżuqa) regolarment, ġeneralment bħala parti minn sistema ta’ newba tal-għelejjel.

CLND 003

-

-

-

Ċereali għall-produzzjoni tal-ħbub (inkluża ż-żerriegħa)

Ettari taċ-ċereali kollha maħsuda niexfa għall-ħbub, irrispettivament mill-użu.

CLND 004

-

-

-

-

Qamħ komuni u farru

Ettari ta’ Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. u Triticum monococcum L.

CLND 005

-

-

-

-

Qamħ durum

Ettari ta’ Triticum durum Desf.

CLND 006

-

-

-

-

Segala u taħlitiet taċ-ċereali tax-xitwa (maslin)

Ettari ta’ segala (Secale cereale L.) miżrugħa fi kwalunke ħin, taħlitiet ta’ segala u ta’ ċereali oħra, u taħlitiet ta’ ċereali oħra miżrugħa qabel jew matul ix-xitwa (maslin).

CLND 007

-

-

-

-

Xgħir

Ettari ta’ xgħir (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

-

-

-

-

Ħafur u taħlitiet ta’ ċereali tar-rebbiegħa (ħbub mħallta minbarra l-maslin)

Ettari ta’ ħafur (Avena sativa L.) u ċereali oħra miżrugħa fir-rebbiegħa u mkabbra bħala taħlitiet u maħsuda bħala ħbub nexfin, inkluża ż-żerriegħa.

CLND 009

-

-

-

-

Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum

Ettari ta’ qamħirrum (Zea mays L.) maħsud għall-ħbub, bħala żerriegħa jew bħala taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum.

CLND 010

-

-

-

-

Tritikal

Ettari ta’ tritikal (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

-

-

-

-

Sorgu

Ettari ta’ sorgu (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench jew Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

-

-

-

-

Ċereali oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra (qamħ saraċin, millieġ, skalora, eċċ.)

Ettari ta’ ċereali, maħsuda niexfa għall-ħbub, u li ma humiex irreġistrati banda oħra taħt il-punti preċedenti, bħall-millieġ (Panicum miliaceum L.), il-qamħ saraċin (Fagopyrum esculentum Mill.), l-iskalora (Phalaris canariensis L.) u ċereali oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra.

CLND 013

-

-

-

-

Ross

Ettari ta’ ross (Oryza sativa L.).

CLND 014

-

-

-

Ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inklużi ż-żerriegħa u t-taħlitiet taċ-ċereali u tal-ħemes)

Ettari ta’ ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini maħsuda niexfa għall-ħbub, irrispettivament mill-użu.

CLND 015

-

-

-

-

Piżelli tal-għalqa, fażola u lupin ħelu

Ettari tal-varjetajiet kollha ta’ piżelli tal-għalqa (Pisum sativum L. convar. sativum jew Pisum sativum L. convar. arvense L. jew convar. speciosum) maħsuda niexfa, kif ukoll l-ettari tal-varjetajiet kollha ta’ ful (Vicia faba L. (partim)) maħsuda niexfa, kif ukoll l-ettari tal-lupin ħelu kollu (Lupinus sp.) maħsud niexef għall-ħbub, inkluża ż-żerriegħa, irrispettivament mill-użu tagħhom.

CLND 016

-

-

-

Għelejjel tal-għeruq

Ettari ta’ għelejjel ikkultivati għall-għeruq, it-tuberu jew iz-zokk modifikat tagħhom. Dan jeskludi l-ħxejjex bl-għeruq, bit-tuberi u bil-basal, bħal karrotti, pitravi jew kolza, fost oħrajn.

CLND 017

-

-

-

-

Patata (inkluża l-patata taż-żrigħ)

Ettari ta’ patata (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

-

-

-

-

Pitrava taz-zokkor (minbarra ż-żerriegħa)

Ettari ta’ pitrava taz-zokkor (Beta vulgaris L.) intenzjonata għall-industrija taz-zokkor u għall-produzzjoni tal-alkoħol.

CLND 019

-

-

-

-

Ħxejjex oħra kkultivati għall-għeruq li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ pitravi tal-għalf (Beta vulgaris L.) u ta’ pjanti tal-familja Brassicae maħsuda prinċipalment għall-għalf tal-annimali, irrispettivament minn jekk huwiex l-għerq jew iz-zokk; u pjanti oħra kkultivati prinċipalment għall-għeruq tagħhom għall-għalf, li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra.

CLND 020

-

-

-

Għelejjel industrijali

Ettari ta’ għelejjel industrijali, li normalment ma jinbigħux direttament għall-konsum minħabba li jeħtieġ li jiġu pproċessati b’metodi industrijali qabel l-użu finali.

CLND 021

-

-

-

-

Żrieragħ taż-żejt

Ettari ta’ rapa (Brassica napus L.) u rapa tan-nevew (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), żerriegħa tal-ġirasol (Helianthus annus L.), sojja (Glycine max (L.) Merril), żerriegħa tal-kittien (Linum usitatissimum L.), mustarda (Sinapis alba L.), peprin komuni (Papaver somniferum L.), carthame (Carthamus tinctorius L.), ġunġlien (Sesamum indicum L.), lewż (Cyperus esculentus L.), karawett (Arachis hypogea L.), qargħa ħamra għaż-żejt (Cucurbita pepo var. styriaca) u qanneb (Cannabis sativa L.) imkabbra għall-produzzjoni taż-żejt, maħsuda bħala ħbub nexfin, minbarra ż-żerriegħa tal-qoton (Gossypium spp.).

CLND 022

-

-

-

-

-

Rapa u żrieragħ tar-rapa tan-nevew

Ettari ta’ rapa (Brassica napus L.) u rapa tan-nevew (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) imkabbra għall-produzzjoni taż-żejt, maħsuda bħala ħbub nexfin, u għall-użu tal-proteini.

CLND 023

-

-

-

-

-

Żerriegħa tal-ġirasol

Ettari ta’ ġirasol (Helianthus annuus L.), maħsuda bħala ħbub nexfin.

CLND 024

-

-

-

-

-

Sojja

Ettari ta’ sojja (Glycine max L. Merril), maħsuda bħala ħbub nexfin, kemm għaż-żejt kif ukoll għall-użu tal-proteini.

CLND 025

-

-

-

-

-

Żerriegħa tal-kittien (oilflax)

Ettari ta’ varjetajiet taż-żerriegħa tal-kittien (Linum usitatissimum L.), prinċipalment imkabbra għall-produzzjoni taż-żejt u maħsuda bħala ħbub nexfin.

CLND 026

-

-

-

-

-

Għelejjel oħra taż-żrieragħ taż-żejt li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ għelejjel oħra mkabbra prinċipalment għall-kontenut ta’ żejt tagħhom, maħsuda bħala ħbub nexfin, li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra (minbarra ż-żerriegħa tal-qoton).

CLND 027

-

-

-

-

Għelejjel tal-fibra

Ettari ta’ fibra tal-kittien (Linum usitatissimum L), qanneb (Cannabis sativa L.), qoton (Gossypium spp.), ġuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias manila (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) u sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

-

-

-

-

-

Fibra tal-kittien

Ettari ta’ varjetajiet tal-fibra tal-kittien (Linum usitatissimum L.), imkabbra prinċipalment għall-produzzjoni tal-fibra.

CLND 029

-

-

-

-

-

Qanneb

Ettari ta’ qanneb (Cannabis sativa L.), imkabbar għat-tiben.

CLND 030

-

-

-

-

-

Qoton

Ettari ta’ qoton (Gossypium spp.), imkabbar għall-użu tal-fibra u/jew taż-żerriegħa taż-żejt.

CLND 031

-

-

-

-

-

Għelejjel tal-fibra oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ pjanti oħra mkabbra prinċipalment għall-kontenut ta’ fibra tagħhom, li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra, bħal ġuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine), u kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

-

-

-

-

Tabakk

Ettari ta’ tabakk (Nicotiana tabacum L.) imkabbar għall-weraq.

CLND 033

-

-

-

-

Ħops

Ettari ta’ ħops (Humulus lupulus L.) imkabbar għall-koni.

CLND 034

-

-

-

-

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinarji

Ettari ta’ pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinarji, ikkultivati għal finijiet farmaċewtiċi, għall-manifattura tal-fwieħa jew għall-konsum mill-bniedem.

CLND 035

-

-

-

-

Għelejjel għall-enerġija li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ għelejjel għall-enerġija li jintużaw esklussivament għall-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli, li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra, u li jiġu kkultivati fuq raba’ li jinħadem.

CLND 036

-

-

-

-

Għelejjel industrijali oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ għelejjel industrijali oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra.

CLND 037

-

-

-

Pjanti maħsuda fi stadju bikri mir-raba’ li jinħadem

Ettari tal-għelejjel kollha mir-raba’ li jinħadem maħsuda fi stadju bikri u li huma intenzjonati prinċipalment għall-għalf tal-annimali, għall-foraġġ jew għall-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli, jiġifieri ċereali, ħxejjex, pjanti tal-legumi jew industrijali, u għelejjel oħra f’raba’ li jinħadem maħsuda u/jew użati fi stadju bikri.

CLND 038

-

-

-

-

Ħaxix u mergħat temporanji

Ettari ta’ pjanti tal-ħaxix għar-ragħa, ħuxlief jew silaġġ inklużi bħala parti mit-tinwib normali, li jdumu mill-inqas sena ta’ żrigħ u normalment inqas minn 5 snin, miżrugħa mal-ħaxix jew ma’ taħlitiet tal-ħaxix.

CLND 039

-

-

-

-

Pjanti tal-legumi maħsuda fi stadju bikri

Ettari ta’ pjanti tal-legumi mkabbra u maħsuda fi stadju bikri bħala l-pjanta sħiħa, prinċipalment għall-għalf jew għall-enerġija.

Huma inklużi taħlitiet ta’ għelejjel u pjanti tal-ħaxix prinċipalment leguminużi (normalment > 80 %) maħsuda fi stadju bikri jew bħala ħuxlief imnixxef.

CLND 040

-

-

-

-

Qamħirrum aħdar

Ettari tal-forom kollha ta’ qamħirrum (Zea mays L.) imkabbar prinċipalment għas-silaġġ (ċifċiegħa sħiħa, partijiet mill-pjanta jew il-pjanta kollha) u mhux maħsuda għall-ħbub.

CLND 041

-

-

-

-

Ċereali oħra maħsuda fi stadju bikri (minbarra l-qamħirrum aħdar)

Ettari taċ-ċereali kollha (minbarra l-qamħirrum) imkabbra u maħsuda fi stadju bikri bħala l-pjanta sħiħa biex jintużaw għall-għalf jew għall-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli (produzzjoni ta’ bijomassa).

CLND 042

-

-

-

-

Pjanti oħra maħsuda fi stadju bikri mir-raba’ li jinħadem li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ għelejjel annwali jew pluriennali (inqas minn 5 snin) oħra prinċipalment intenzjonati għall-għalf tal-annimali u maħsuda fi stadju bikri. Inkluż x’jifdal minn għelejjel li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra meta l-ħsad prinċipali jkun inqered, iżda r-residwi jkunu għadhom jistgħu jintużaw (bħala għalf jew enerġija rinnovabbli).

CLND 043

-

-

-

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli

Ettari tat-tipi kollha ta’ brassika, ħxejjex bil-weraq u biz-zkuk, ħxejjex ikkultivati għall-frott, ħxejjex bl-għeruq, bit-tuberi u bil-basla, ħemes frisk, ħxejjex oħra maħsuda friski (mhux niexfa), u frawli mkabbra f’raba’ li jinħadem barra, b’newba ma’ għelejjel agrikoli jew ortikulturali oħra.

CLND 044

-

-

-

-

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli mkabbra b’newba ma’ għelejjel ortikulturali (tkabbir ta’ ħxejjex u frott għall-bejgħ)

Ettari ta’ ħxejjex friski, bettieħ u frawli mkabbra f’raba’ li jinħadem b’newba ma’ għelejjel ortikulturali oħra.

CLND 045

-

-

-

-

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli mkabbra b’newba ma’ għelejjel mhux ortikulturali (għalqa fil-miftuħ)

Ettari ta’ ħxejjex friski, bettieħ u frawli mkabbra f’raba’ li jinħadem b’newba ma’ għelejjel agrikoli oħra.

CLND 046

-

-

-

Fjuri u pjanti ornamentali (minbarra l-mixtliet)

Ettari tal-fjuri u l-pjanti ornamentali kollha intenzjonati għall-bejgħ bħala fjuri maqtugħa (eż. ward, qronfol, orkidej, gladjoli, kristantem, foraġġ maqtugħa u prodotti maqtugħin oħra), bħala fjuri u pjanti fi qsari, għat-tħawwil u għall-gallariji (eż. rododendron, ażalea, krisantem, bigonja, ġeranju, balzmina, u pjanti oħra fi qsari, għat-tħawwil u għall-gallariji) u bħala fjuri bil-basla u bil-basla tuberuża u pjanti ornamentali oħra (tulipani, ġjaċinti, orkidej, narċis u oħrajn).

CLND 047

-

-

-

Żrieragħ u nebbieta

Ettari ta’ żrieragħ ta’ għeruq (minbarra patata u pjanti oħra fejn l-għeruq jintużaw ukoll bħala żrieragħ), għelejjel għall-għalf, ħaxix, għelejjel industrijali (minbarra żrieragħ taż-żejt) u żrieragħ u nebbieta ta’ ħxejjex u fjuri.

CLND 048

-

-

-

Għelejjel oħra f’raba’ li jinħadem li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ għelejjel f’raba’ li jinħadem li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra.

CLND 049

-

-

-

Raba’ mistrieħ

Ettari tar-raba’ kollu li jinħadem jew inkluż fis-sistema tan-newba tal-għelejjel jew inkella miżmum f’kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba (KAAT (9)), kemm jekk maħdum jew le, iżda li ma huwiex se jinħasad għad-durata ta’ sena taż-żrigħ. Il-karatteristika essenzjali ta’ raba’ mistrieħ hija li jitħalla jirkupra, normalment għal sena taż-żrigħ sħiħa. Raba’ mistrieħ jista’ jkun:

(i)

raba’ vojt li ma jkollu ebda għalla fih; jew

(ii)

raba’ bi tkabbir naturali spontanju, li jista’ jintuża għall-għalf jew jinħarat; jew

(iii)

raba’ miżrugħ esklussivament għall-produzzjoni ta’ demel aħdar (raba’ mistrieħ aħdar).

CLND 050

-

-

Bur permanenti

Ettari ta’ art li tintuża b’mod permanenti (għal diversi snin konsekuttivi, normalment 5 snin jew aktar) biex jitkabbru għalf erbaċew, foraġġ jew għelejjel għall-finijiet ta’ enerġija, permezz tal-kultivazzjoni (miżrugħa) jew b’mod naturali (jitilgħu waħidhom), u li ma hijiex inkluża fit-tinwib fl-azjenda agrikola.

Il-bur jista’ jintuża għar-ragħa, jinħasad għas-silaġġ u għall-ħuxlief, jew jintuża għall-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli.

CLND 051

-

-

-

Bwar u mergħat, minbarra bwar mhux ikkultivati

Ettari ta’ mergħat permanenti fuq ħamrija ta’ kwalità tajba jew medja, li normalment jistgħu jintużaw għar-ragħa intensiv.

CLND 052

-

-

-

Bwar mhux ikkultivati

Ettari ta’ bwar permanenti li jrendu ftit, normalment fuq ħamrija ta’ kwalità baxxa, pereżempju fuq għoljiet jew f’altitudnijiet għolja, normalment mhux megħjuna minn fertilizzanti, kultivazzjoni, żrigħ mill-ġdid jew drenaġġ. Dawk l-erjas normalment jistgħu jintużaw biss għar-ragħa estensiv u normalment ma jinħasdux, jew inkella jinħasdu b’mod estensiv billi ma jistgħux jappoġġaw densità kbira ta’ annimali.

CLND 053

-

-

-

Bur permanenti li ma għadux jintuża għal finijiet ta’ produzzjoni u eliġibbli għall-ħlas ta’ sussidji

Ettari ta’ bwar permanenti u mergħat li ma għadhomx jintużaw għall-finijiet ta’ produzzjoni u li, f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew, fejn applikabbli, mal-aktar leġiżlazzjoni reċenti, huma miżmuma fi stat li jagħmilhom xierqa għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni mingħajr azzjoni preparatorja li tmur lil hinn mill-metodi agrikoli u l-makkinarju tas-soltu, u li huma eliġibbli għal appoġġ finanzjarju.

CLND 054

-

-

Għelejjel permanenti (inkluż pjantaġġuni żgħar u abbandunati temporanjament, minbarra żoni li jipproduċu għall-konsum proprju biss)

Ettari tas-siġar tal-frott kollu, is-siġar tal-frott taċ-ċitru kollu, is-siġar tal-lewż kollu, il-pjantaġġuni tal-frott artab kollha, il-vinji kollha, is-siġar taż-żebbuġ kollha u l-għelejjel permanenti l-oħra kollha li jintużaw għall-konsum mill-bniedem (eż. te, kafè jew ħarrub) u għal finijiet oħra (eż. mixtliet, siġar tal-Milied jew pjanti għall-immaljar u l-insiġ bħar-rattan jew il-bambù).

CLND 055

-

-

-

Frott, frott artab u ġewż (minbarra frott taċ-ċitru, għeneb u frawli)

Ettari ta’ ġonna tal-frott taż-żerriegħa, frott tal-għadma, frott artab, ġewż u frott minn żoni klimatiċi tropikali u subtropikali.

CLND 056

-

-

-

-

Frott taż-żerriegħa

Ettari ta’ ġonna tal-frott taż-żerriegħa bħal tuffieħ (Malus spp.), lanġas (Pyrus spp.), sfarġel (Cydonia oblonga Mill.) jew naspli (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

-

-

-

-

Frott tal-għadma

Ettari ta’ ġonna tal-frott tal-għadma, bħal ħawħ u nuċiprisk (Prunus persica (L.) Batch), berquq (Prunus armeniaca L. u oħrajn), ċirasa ħelwa u morra (Prunus avium L., P. cerasus), għanbaqar (Prunus domestica L. u oħrajn) u xi frott tal-għadma ieħor li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra, bħal prun selvaġġ (Prunus spinosa L.) jew naspli tal-Ġappun (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

CLND 058

-

-

-

-

Frott minn żoni klimatiċi subtropikali u tropikali

Ettari tal-frott kollu minn żoni klimatiċi subtropikali u tropikali, bħall-kiwi (Actinidia chinensis Planch.), l-avokado (Persea americana Mill.) jew il-banana (Musa spp.).

CLND 059

-

-

-

-

Frott artab (minbarra l-frawli)

Ettari tal-frott artab ikkultivat kollu bħar-ribes iswed (Ribes nigrum L.), ir-ribes aħmar (Ribes rubrum L.), il-lampun (Rubus idaeus L.) u t-tut żerq (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

-

-

-

-

Ġewż

Ettari tas-siġar tal-ġewż kollu: ġewż tal-Indja, ġellewż, lewż, qastan u ġewż ieħor.

CLND 061

-

-

-

Frott taċ-ċitru

Ettari ta’ frott taċ-ċitru (Citrus spp.): larinġ, frott taċ-ċitru żgħir, lumi, xkomp, pomelos, larinġ tal-Olanda u frott taċ-ċitru ieħor.

CLND 062

-

-

-

Għeneb

Ettari ta’ vinji (Vitis vinifera L.)

CLND 063

-

-

-

-

Għeneb għall-inbejjed

Ettari ta’ vinji ta’ varjetajiet ta’ għeneb li normalment jitkabbru għall-produzzjoni ta’ meraq, most u/jew inbid.

CLND 064

-

-

-

-

-

Għeneb għal inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)

Ettari ta’ vinji ta’ varjetajiet ta’ għeneb li normalment jitkabbru għall-produzzjoni ta’ nbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta u li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ (i) ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/33 (10) jew, fejn applikabbli, tal-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti u (ii) ir-regoli nazzjonali korrispondenti.

CLND 065

-

-

-

-

-

Għeneb għal inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

Ettari ta’ vinji ta’ varjetajiet ta’ għeneb li normalment jitkabbru għall-produzzjoni ta’ nbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta u li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ (i) ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/33 jew, fejn applikabbli, tal-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti u (ii) tar-regoli nazzjonali korrispondenti.

CLND 066

-

-

-

-

-

Għeneb għal inbejjed oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra (mingħajr DOP/IĠP)

Ettari ta’ vinji ta’ varjetajiet ta’ għeneb li normalment jitkabbru għall-produzzjoni ta’ nbejjed għajr inbejjed DOP u IĠP.

CLND 067

-

-

-

-

Għeneb għall-ikel

Ettari ta’ vinji ta’ varjetajiet ta’ għeneb li normalment jitkabbru għall-produzzjoni ta’ għeneb frisk.

CLND 068

-

-

-

-

Għeneb għaż-żbib

Ettari ta’ vinji ta’ varjetajiet ta’ għeneb li normalment jitkabbru għall-produzzjoni ta’ żbib.

CLND 069

-

-

-

Żebbuġ

Ettari ta’ siġar taż-żebbuġ (Olea europea L.) imkabbra għall-produzzjoni taż-żebbuġ.

CLND 070

-

-

-

Mixtliet

Ettari ta’ mixtliet, fejn pjanti li għadhom żgħar tal-għuda (għudin) jitkabbru fil-miftuħ biex wara jinqalgħu u jitħawlu banda oħra.

CLND 071

-

-

-

Għelejjel permanenti oħra, inklużi għelejjel permanenti oħra għall-konsum mill-bniedem

Ettari ta’ għelejjel permanenti għall-konsum mill-bniedem li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra u siġar miżrugħa bħala siġar tal-Milied fl-EAU.

CLND 072

-

-

-

-

Siġar tal-Milied

Ettari ta’ siġar tal-Milied miżrugħa għal finijiet kummerċjali, barra l-imsaġar, fl-EAU. Pjantaġġuni ta’ siġar tal-Milied li ma għadhomx jiġu mantenuti u li jappartjenu għal masġar huma esklużi.

CLND 073

-

-

Ġonna kulinarji

Ettari ta’ art normalment okkupata minn ħxejjex, għelejjel tal-għeruq u għelejjel permanenti, fost oħrajn, intenzjonati għall-konsum mill-proprjetarju u l-unità domestika tiegħu stess, normalment separati mill-bqija tal-art agrikola, u rikonoxxibbli bħala ġonna kulinarji.

CLND 074

-

Raba’ ieħor

Ettari ta’ art agrikola mhux utilizzata (art agrikola li ma għadhiex tintuża għall-biedja għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali jew raġunijiet oħra, u li ma tintużax fis-sistema tan-newba tal-għelejjel), masġar u art oħra okkupata minn binjiet, btieħi ta’ azjendi agrikoli, mogħdijiet, għadajjar, barrieri, art mhux fertili, blat, eċċ.

CLND 075

-

-

Art agrikola mhux utilizzata

Ettari ta’ art preċedentement użata għal skop agrikolu li matul is-sena ta’ referenza tal-istħarriġ ma għadhiex tinħadem u ma tintużax fis-sistema tan-newba tal-għelejjel, jiġifieri art fejn ma huwiex intenzjonat użu agrikolu.

Din l-art tista’ tinġieb lura għal użi ta’ kultivazzjoni bl-użu tar-riżorsi normalment disponibbli f’azjenda agrikola.

CLND 076

-

-

Masġar

Ettari ta’ art koperta minn siġar jew arbuxelli forestali, inklużi pjantaġġuni ta’ luq u siġar simili oħra ġewwa jew barra msaġar, u mixtliet ta’ siġar forestali mkabbra fi msaġar għar-rekwiżiti proprji tal-azjenda agrikola, kif ukoll faċilitajiet forestali (toroq fil-foresti, imħażen għall-injam, eċċ.).

CLND 077

-

-

-

Imsajġar ta’ rotazzjoni qasira

Ettari ta’ msaġar ġestiti għat-tkabbir ta’ pjanti għudin, fejn il-perjodu ta’ newba huwa ta’ 20 sena jew inqas.

Il- perjodu ta’ tinwiba huwa ż-żmien bejn l-ewwel żrigħ/tħawwil tas-siġar u l-ħsad tal-prodott finali, fejn il-ħsad ma jinkludix attivitajiet ta’ ġestjoni normali bħall-qtugħ li jnaqqas l-ammont ta’ siġar.

CLND 078

-

-

Art oħra (art okkupata minn binjiet, btieħi ta’ azjendi agrikoli, mogħdijiet, għadajjar u erjas mhux produttivi oħra)

Ettari ta’ art li jagħmlu parti mill-erja totali li tappartjeni għall-azjenda agrikola iżda li la jikkostitwixxu EAU, erja agrikola mhux utilizzata u lanqas masġar, bħal art okkupata minn binjiet (minbarra jekk jintużaw għall-kultivazzjoni tal-faqqiegħ), btieħi ta’ azjendi agrikoli, mogħdijiet, għadajjar, barrieri, art mhux fertili jew blat.

 

 

Erjas speċjali fl-azjenda agrikola

CLND 079

-

-

Faqqiegħ kultivat

Ettari ta’ faqqiegħ kultivat imkabbar f’binjiet li nbnew jew ġew adattati apposta għal dak l-iskop, kif ukoll f’postijiet taħt l-art, għerien u kantini.

CLND 080

-

EAU taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli

Ettari ta’ għelejjel li, matul il-perjodu sħiħ ta’ tkabbir tagħhom jew matul parti predominanti minnu jkunu koperti minn serer jew kopertura għolja fissa jew inkella kopertura għolja mobbli (ħġieġ jew plastik riġidu jew plastik flessibbli). Dawn l-erjas ma jridux jiġu inklużi fil-varjabbli msemmija hawn fuq (li jirreferu għall-erjas ta’ barra biss).

CLND 081

-

-

Ħxejjex, inkluż bettieħ u frawli taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli

Ettari tat-tipi kollha ta’ brassika, ħxejjex bil-weraq u biz-zkuk, ħxejjex ikkultivati għall-frott, ħxejjex bl-għeruq, bit-tuberi u bil-basla, ħemes frisk, ħxejjex oħra maħsuda friski (mhux nixefa), u frawli mkabbra taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli.

CLND 082

-

-

Fjuri u pjanti ornamentali (minbarra l-mixtliet) taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli

Ettari tal-fjuri u l-pjanti ornamentali kollha intenzjonati għall-bejgħ bħala fjuri maqtugħa (eż. ward, qronfol, orkidej, gladjoli, kristantem, foraġġ maqtugħa u prodotti maqtugħin oħra), bħala fjuri u pjanti fi qsari, għat-tħawwil u għall-gallariji (eż. rododendron, ażalea, krisantem, bigonja, ġeranju, balzmina, u pjanti oħra fi qsari, għat-tħawwil u għall-gallariji) u bħala fjuri bil-basla u bil-basla tuberuża u pjanti ornamentali oħra (tulipani, ġjaċinti, orkidej, narċis u oħrajn) taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli.

CLND 083

-

-

Għelejjel oħra f’raba’ li jinħadem taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli

Ettari ta’ għelejjel oħra f’raba’ li jinħadem li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra, imkabbra taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli.

CLND 084

-

-

Għelejjel permanenti taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli

Ettari ta’ għelejjel permanenti mkabbra taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli.

CLND 085

-

-

EAU oħra taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Ettari ta’ EAU li ma hijiex ikklassifikata banda oħra u hija mkabbra taħt il-ħġieġ jew kopertura għolja aċċessibbli.

Biedja organika

L-azjenda agrikola għandha art li fuqha jintużaw il-metodi ta’ produzzjoni tal-biedja organika f’konformità ma’ ċerti standards u regoli fissi speċifikati fi (i) ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew ir-Regolament (UE) 2018/848 jew, fejn applikabbli, fil-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti, u (ii) ir-regoli ta’ implimentazzjoni nazzjonali korrispondenti għall-produzzjoni organika, inkluż matul il-perjodu ta’ konverżjoni.

L-għelejjel huma ddefiniti fit-Taqsima Ewlenija II. VARJABBLI TAL-ART

CLND 086

-

EAU għall-biedja organika barra (minbarra l-ġonna kulinarji)

CLND 087

-

-

Raba’ li jinħadem użat għall-biedja organika barra

CLND 088

-

-

-

Ċereali tal-biedja organika għall-produzzjoni tal-ħbub (inkluża ż-żerriegħa) barra

CLND 089

-

-

-

-

Qamħ komuni u spelt tal-biedja organika barra

CLND 090

-

-

-

-

Qamħ durum tal-biedja organika barra

CLND 091

-

-

-

Ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini tal-biedja organika għall-produzzjoni tal-ħbub (inklużi ż-żerriegħa u t-taħlit taċ-ċereali u tal-ħemes) barra

CLND 092

-

-

-

Għelejjel tal-għeruq tal-biedja organika barra

CLND 093

-

-

-

-

Patata tal-biedja organika (inkluża patata taż-żerriegħa) barra

CLND 094

-

-

-

-

Pitrava taz-zokkor tal-biedja organika (minbarra ż-żerriegħa) barra

CLND 095

-

-

-

Għelejjel industrijali tal-biedja organika barra

CLND 096

-

-

-

-

Żrieragħ taż-żejt tal-biedja organika barra

CLND 097

-

-

-

-

-

Sojja tal-biedja organika barra

CLND 098

-

-

-

Pjanti tal-biedja organika maħsuda fi stadju bikri minn raba’ li jinħadem barra

CLND 099

-

-

-

-

Ħaxix u mergħat temporanji tal-biedja organika barra

CLND 100

-

-

-

-

Pjanti tal-legumi tal-biedja organika maħsuda fi stadju bikri barra

CLND 101

-

-

-

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli tal-biedja organika barra

CLND 102

-

-

-

Żrieragħ u nebbieta tal-biedja organika barra

CLND 103

-

-

Bwar permanenti tal-biedja organika barra

CLND 104

-

-

-

Bwar u mergħat tal-biedja organika, bl-esklużjoni ta’ bwar mhux ikkultivati barra

CLND 105

-

-

-

Bwar mhux ikkultivati tal-biedja organika barra

CLND 106

-

-

Għelejjel permanenti tal-biedja organika (inklużi pjantaġġuni żgħar u abbandunati temporanjament, bl-esklużjoni ta’ erjas ta’ produzzjoni għall-konsum proprju biss) barra

CLND 107

-

-

-

Frott, frott artab u ġewż tal-biedja organika (minbarra frott taċ-ċitru, għeneb u frawli) barra

CLND 108

-

-

-

Frott taċ-ċitru tal-biedja organika barra

CLND 109

-

-

-

Għeneb għall-inbejjed tal-biedja organika barra

CLND 110

-

-

-

Żebbuġ tal-biedja organika barra

CLND 111

-

Ħxejjex tal-biedja organika, inkluż bettieħ u frawli, taħt il-ħġieġ jew kopertura aċċessibbli għolja

Tisqija f’erja kkultivata barra

CLND 112

-

Erja totali li tista’ tissaqqa

Ettari ta’ EAU massima totali li tista’ tissaqqa fis-sena ta’ referenza bl-użu tat-tagħmir u l-kwantità ta’ ilma normalment disponibbli fl-azjenda agrikola.


III.   VARJABBLI TAL-BHEJJEM

L-annimali ma humiex neċessarjament il-proprjetà tal-proprjetarju. Dawn l-annimali jistgħu jkunu fl-azjenda agrikola (f’EAU jew f’alloġġ tal-annimali li jintużaw mill-azjenda agrikola) jew barra minnha (f’mergħat komuni jew matul il-migrazzjoni, eċċ.).

Għall-varjabbli dwar il-bhejjem, għandu jiġi stabbilit jum ta’ referenza komuni fis-sena ta’ referenza minn kull Stat Membru.

 

 

Annimali bovini

Tirreferi għall-ifrat (Bos taurus L.) u għall-buflu tal-ilma (Bubalus bubalis L.), inklużi ibridi bħall-Beefalo.

CLVS 001

-

-

Annimali bovini ta’ inqas minn sena

Għadd ta’ annimali bovini, maskili u femminili, ta’ inqas minn sena.

CLVS 002

-

-

Annimali bovini, ta’ bejn sena u sentejn

Għadd ta’ annimali bovini, li għandhom aktar minn sena imma inqas minn sentejn.

CLVS 003

-

-

-

Annimali bovini maskili, ta’ bejn sena u sentejn

Għadd ta’ annimali bovini maskili, li għandhom aktar minn sena imma inqas minn sentejn.

CLVS 004

-

-

-

Erieħ, ta’ bejn sena u sentejn

Għadd ta’ annimali bovini femminili, li għandhom aktar minn sena imma inqas minn sentejn.

 

 

 

Annimali bovini, ta’ sentejn jew aktar

CLVS 005

-

-

-

Annimali bovini maskili ta’ sentejn jew aktar

Għadd ta’ annimali bovini maskili, ta’ sentejn jew aktar.

CLVS 006

-

-

-

Annimali bovini femminili ta’ sentejn jew aktar

Għadd ta’ bovini femminili, ta’ sentejn jew aktar.

CLVS 007

-

-

-

-

Erieħ ta’ sentejn jew aktar

Għadd ta’ annimali bovini femminili, ta’ sentejn jew aktar li jkunu għadhom ma welldux.

CLVS 008

-

-

-

-

Baqar

Għadd ta’ annimali bovini femminili, (normalment ta’ sentejn jew aktar), li jkunu diġà welldu.

CLVS 009

-

-

-

-

-

Baqar tal-ħalib

Għadd ta’ annimali bovini femminili li jkunu diġà welldu (inklużi dawk ta’ inqas minn sentejn) u li, minħabba r-razza jew il-kwalitajiet partikolari tagħhom, jinżammu esklussivament jew prinċipalment biex jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem jew biex jiġi pproċessat fi prodotti tal-ħalib.

CLVS 010

-

-

-

-

-

Baqar mhux tal-ħalib

Għadd ta’ annimali bovini femminili li jkunu diġà welldu (inklużi dawk ta’ inqas minn sentejn) u li, minħabba r-razza jew il-kwalitajiet partikolari tagħhom, jinżammu esklussivament jew prinċipalment biex jipproduċu għoġġiela u li l-ħalib tagħhom ma huwiex intenzjonat għall-konsum mill-bniedem jew biex jiġi pproċessat fi prodotti tal-ħalib.

CLVS 011

-

-

-

-

-

Bufli femminili

Għadd ta’ bufli femminili (in-nisa tal-ispeċi Bubalus bubalis, L.) li jkunu diġà welldu (inklużi dawk ta’ inqas minn sentejn).

 

Nagħaġ u mogħoż

CLVS 012

-

Nagħaġ (ta’ kull età)

Għadd ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi Ovis aries L.

CLVS 013

-

-

Nagħaġ femminili għat-tnissil

Għadd ta’ nagħaġ femminili u ħrief mgħammra, irrispettivament mill-aptitudni għall-ħalib/għall-laħam.

CLVS 014

-

-

Nagħaġ oħra

Għadd tan-nagħaġ kollha għajr dawk femminili għat-tnissil.

CLVS 015

-

Mogħoż (ta’ kull età)

Għadd ta’ annimali domestiċi tas-sottospeċi Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

-

-

Mogħoż femminili għat-tnissil

Għadd ta’ mogħoż femminili li jkunu diġà welldu u mogħoż li jkunu ġew mgħammra.

CLVS 017

-

-

Mogħoż oħra

Għadd tal-mogħoż kollha minbarra l-mogħoż femminili għat-tnissil.

 

 

Ħnieżer

Tirreferi għal annimali domestiċi tal-ispeċi Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

-

-

Driefeġ, ta’ piż ħaj ta’ taħt 20 kilogramma

Għadd ta’ driefeġ b’piż ħaj ta’ inqas minn 20 kilogramma

CLVS 019

-

-

Ħnieżer tal-għalla, ta’ piż ħaj ta’ 50 kilogramma jew aktar

Għadd ta’ ħnieżer femminili li jiżnu 50 kilogramma jew aktar intenzjonati għat-tgħammir, irrispettivament minn jekk ikunux welldu.

CLVS 020

-

-

Ħnieżer oħra

Għadd ta’ ħnieżer mhux speċifikati fi bnadi oħra.

 

 

Tjur tat-trobbija

Tirreferi għal tiġieġ domestiku (Gallus gallus L.), dundjani (Meleagris spp.), papri (Anas spp. u Cairina moschata L.), wiżż (Anser anser domesticus L.), nagħam (Struthio camelus L.) u tjur tat-trobbija oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra, bħal summien (Coturnix spp.) faġani (Phasianus spp.), faragħun (Numida meleagris domestica L.) u ħamiem (Columbinae spp.). Madankollu, huma esklużi t-tjur imrobbija fil-magħluq għall-finijiet tal-kaċċa u mhux għall-produzzjoni tal-laħam/tal-bajd.

CLVS 021

-

-

Tiġieġ tas-simna

Għadd ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi Gallus gallus L. li jinżammu għall-produzzjoni tal-laħam.

CLVS 022

-

-

Tiġieġ tal-bajd

Għadd ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi Gallus gallus L. li laħqu l-età ta’ maturità biex ibidu u jinżammu għall-produzzjoni tal-bajd.

CLVS 023

-

Tjur tat-trobbija oħra

Għadd ta’ tjur tat-trobbija mhux imsemmija taħt tiġieġ tas-simna jew tiġieġ tal-bajd. Il-flieles huma esklużi.

CLVS 024

-

-

Dundjani

Għadd ta’ annimali domestiċi tal-ġeneru Meleagris.

CLVS 025

-

-

Papri

Għadd ta’ annimali domestiċi tal-ġeneru Anas u tal-ispeċi Cairina moschata L.

CLVS 026

-

-

Wiżż

Għadd ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi Anser anser domesticus L.

CLVS 027

-

-

Nagħam

Għadd ta’ nagħam (Struthio camelus L.)

CLVS 028

-

-

Tjur tat-trobbija oħra mhux ikklassifikati fi bnadi oħra

Għadd ta’ tjur tat-trobbija li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra.

 

 

Fniek

Tirreferi għal annimali domestiċi tal-ġeneru Oryctolagus.

CLVS 029

-

-

Fniek femminili għat-tnissil

Għadd ta’ fniek femminili (Oryctolagus spp.) għall-produzzjoni ta’ fniek għal-laħam u li jkunu welldu.

CLVS 030

-

Naħal

Għadd ta’ kaxex tan-naħal okkupati min-naħal (Apis mellifera L.) li jinżammu għall-produzzjoni tal-għasel.

CLVS 031

-

Ċriev

Preżenza ta’ annimali bħal ċerv aħmar (Cervus elaphus L.), ċerv sika (Cervus nippon Temminck), renni (Rangifer tarandus L.) jew dajn (Dama dama L.) għall-produzzjoni tal-laħam.

CLVS 032

-

Annimali tal-pil

Preżenza ta’ annimali bħal mink (Neovison vison Schreber), ballottri Ewropej (Mustela putorius L.), volpi (Vulpes spp. u oħrajn), rakkun (Nyctereutes spp.) jew ċinċilla (Chinchilla spp.) għall-produzzjoni tal-pil.

CLVS 033

-

Bhejjem li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Preżenza ta’ bhejjem li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra f’din it-taqsima.

Metodi ta’ produzzjoni organika applikata għall-produzzjoni ta’ annimali

L-azjenda agrikola għandha annimali taħt prattiki agrikoli li jikkonformaw ma’ ċerti standards u regoli fissi speċifikati fi (i) ir-Regolament (KE) Nru 834/2007 jew ir-Regolament (UE) 2018/848 jew, fejn applikabbli, fil-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti, u (ii) ir-regoli ta’ implimentazzjoni nazzjonali korrispondenti għall-produzzjoni organika, inkluż matul il-perjodu ta’ konverżjoni.

L-annimali huma definiti fit-Taqsima Ewlenija III. VARJABBLI TAL-BHEJJEM

CLVS 034

-

Stokk ta’ annimali bovini tal-biedja organika

Għadd ta’ stokk ta’ annimali bovini tal-biedja organika

CLVS 035

-

-

-

-

-

Stokk ta’ baqar tal-ħalib tal-biedja organika

Għadd ta’ stokk ta’ baqar tal-ħalib tal-biedja organika

CLVS 036

-

-

-

-

-

Stokk ta’ baqar mhux tal-ħalib tal-biedja organika

Għadd ta’ stokk ta’ baqar mhux tal-ħalib tal-biedja organika

CLVS 037

-

-

-

-

-

Stokk ta’ bufli femminili tal-biedja organika

Preżenza ta’ stokk ta’ bufli femminili tal-biedja organika

CLVS 038

-

Stokk ta’ nagħaġ tal-biedja organika (etajiet kollha)

Għadd ta’ stokk ta’ nagħaġ tal-biedja organika

CLVS 039

-

Stokk ta’ mogħoż tal-biedja organika (etajiet kollha)

Għadd ta’ stokk ta’ mogħoż tal-biedja organika

CLVS 040

-

Stokk ta’ ħnieżer tal-biedja organika

Għadd ta’ stokk ta’ ħnieżer tal-biedja organika

CLVS 041

-

Stokk ta’ tjur tat-trobbija tal-biedja organika

Għadd ta’ stokk ta’ tjur tat-trobbija tal-biedja organika

CLVS 042

-

-

Stokk ta’ tiġieġ tas-simna tal-biedja organika

Għadd ta’ stokk ta’ tiġieġ tas-simna tal-biedja organika

CLVS 043

-

-

Stokk ta’ tiġieġ tal-bajd tal-biedja organika

Għadd ta’ stokk ta’ tiġieġ tal-bajd tal-biedja organika


(1)  L-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1089/2010 tat-23 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interoperabbiltà tas-settijiet ta’ data u servizzi ġeografiċi (ĠU L 323, 8.12.2010, p. 11).

(2)  NUTS: Klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347 20.12.2013, p. 608).

(6)  Medda perċentwali 2 tal-unità ta’ xogħol annwali (AWU): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1).

(9)  L-Artikolu 94 u l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

(10)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/33 tas-17 ta’ Ottubru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni ta’ denominazzjonijiet ta’ oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u termini tradizzjonali fis-settur tal-inbid, il-proċedura ta’ oġġezzjoni, ir-restrizzjonijiet tal-użu, l-emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, it-tħassir tal-protezzjoni, u t-tikkettar u l-preżentazzjoni (ĠU L 9, 11.1.2019, p. 2).


ANNESS II

Lista ta’ varjabbli għal kull modulu

MODULU 1.   FORZA TAX-XOGĦOL U ATTIVITAJIET OĦRA LI JAGĦMLU L-QLIGĦ

Varjabbli

Unitajiet/kategoriji

Suġġett: ġestjoni tal-farm

 

 

Suġġetti dettaljati: il-proprjetarju u bilanċ bejn il-ġeneri

 

MLFO 001

-

Sess tal-proprjetarju

Maskil/femminil

MLFO 002

-

Sena tat-twelid

Sena

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol

 

MLFO 003

-

Xogħol agrikolu tal-proprjetarju fl-azjenda agrikola

Medda 1 tal-AWU (1)

 

Suġġett dettaljat: miżuri ta’ sikurezza, inkluż pjan għas-sikurezza tal-farm

 

MLFO 004

-

Pjan għas-sikurezza tal-farm

Iva/le

Suġġett: forza tax-xogħol tal-familja

 

 

Suġġetti dettaljati: input ta’ xogħol, għadd ta’ persuni involuti u bilanċ bejn il-ġeneri

 

MLFO 005

-

Membri tal-familja maskili li jwettqu xogħol agrikolu

Għadd ta’ persuni għal kull medda 2 tal-AWU (2)

MLFO 006

-

Membri tal-familja femminili li jwettqu xogħol agrikolu

Għadd ta’ persuni għal kull medda tal-AWU 2 (2)

Suġġett: forza tax-xogħol mhux tal-familja

 

 

Suġġetti dettaljati: input ta’ xogħol, għadd ta’ persuni impjegati u bilanċ bejn il-ġeneri

 

 

 

Forza tax-xogħol mhux tal-familja li taħdem regolarment fl-azjenda agrikola

 

MLFO 007

-

-

Forza tax-xogħol maskili mhux tal-familja li taħdem regolarment fil-farm

Għadd ta’ persuni għal kull medda tal-AWU 2 (2)

MLFO 008

-

-

Forza tax-xogħol femminili mhux tal-familja li taħdem regolarment fil-farm

Għadd ta’ persuni għal kull medda tal-AWU 2 (2)

 

Suġġett dettaljat: forza tax-xogħol mhux regolari impjegata mill-farm

 

MLFO 009

-

Ħaddiema li ma humiex tal-familja impjegati fuq bażi mhux regolari: maskili u femminili

Jiem ta’ xogħol full-time

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol mill-kuntratturi

 

MLFO 010

-

Persuni mhux impjegati direttament mill-azjenda agrikola u mhux inklużi fil-kategoriji preċedenti.

Jiem ta’ xogħol full-time

Suġġett: attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola

 

 

Suġġett dettaljat: tipi ta’ attivitajiet

 

MLFO 011

-

Forniment ta’ servizzi tas-saħħa, soċjali jew tal-edukazzjoni

Iva/le

MLFO 012

-

Turiżmu, akkomodazzjoni u attivitajiet oħra ta’ rikreazzjoni

Iva/le

MLFO 013

-

Artiġjanat

Iva/le

MLFO 014

-

Ipproċessar ta’ prodotti tal-biedja

Iva/le

MLFO 015

-

Produzzjoni ta’ enerġiji rinnovabbli

Iva/le

MLFO 016

-

Ipproċessar tal-injam

Iva/le

MLFO 017

-

Akkwakultura

Iva/le

 

 

Xogħol kuntrattwali (bl-użu tal-mezzi ta’ produzzjoni tal-azjenda agrikola):

 

MLFO 018

-

-

Xogħol kuntrattwali agrikolu

Iva/le

MLFO 019

-

-

Xogħol kuntrattwali mhux agrikolu

Iva/le

MLFO 020

-

Forestrija

Iva/le

MLFO 021

-

Attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Iva/le

 

Suġġett dettaljat: importanza għall-azjenda agrikola

 

MLFO 022

-

Il-perċentwal ta’ attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola meta mqabbel mal-output finali tal-azjenda agrikola.

Meded perċentwali (3)

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol

 

MLFO 023

-

Proprjetarju li għandu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola).

M/S/N (4)

MLFO 024

-

Membri tal-familja li jaħdmu fl-azjenda agrikola u li għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività prinċipali tagħhom.

Għadd ta’ persuni

MLFO 025

-

Membri tal-familja li jaħdmu fl-azjenda agrikola u li għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività sekondarja tagħhom.

Għadd ta’ persuni

MLFO 026

-

Forza tax-xogħol mhux tal-familja li taħdem regolarment fl-azjenda agrikola u li għandha attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività prinċipali tagħha.

Għadd ta’ persuni

MLFO 027

-

Forza tax-xogħol mhux tal-familja li taħdem regolarment fl-azjenda agrikola u li għandha attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività sekondarja tagħha.

Għadd ta’ persuni

Suġġett: attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ li ma humiex relatati mal-azjenda agrikola

 

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol

 

MLFO 028

-

Il-proprjetarju uniku li huwa wkoll il-maniġer tal-azjenda agrikola bi proprjetarju uniku għandu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (mhux relatati mal-azjenda agrikola).

M/S/N (4)

MLFO 029

-

Membri tal-familja tal-proprjetarji uniċi (meta l-proprjetarju uniku huwa l-maniġer tal-azjenda agrikola), li jaħdmu fl-azjenda agrikola u għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (mhux relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività prinċipali tagħhom.

Għadd ta’ persuni

MLFO 030

-

Membri tal-familja tal-proprjetarji uniċi (meta l-proprjetarju uniku huwa l-maniġer tal-azjenda agrikola), li jaħdmu fl-azjenda agrikola u għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (mhux relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività sekondarja tagħhom.

Għadd ta’ persuni

MODULU 2.   ŻVILUPP RURALI

Varjabbli

Unitajiet/kategoriji

Suġġett: azjendi agrikoli appoġġati minn miżuri ta’ żvilupp rurali

 

MRDV 001

-

Servizzi konsultattivi, servizzi ta’ ġestjoni tal-farm u ta’ sostituzzjoni fl-azjendi agrikoli

Iva/le

MRDV 002

-

Skemi tal-kwalità għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

Iva/le

MRDV 003

-

Investiment f’assi fiżiċi

Iva/le

MRDV 004

-

Ir-restawr tal-potenzjal tal-produzzjoni agrikola li saritlu ħsara b’diżastri naturali u avvenimenti katastrofiċi u l-introduzzjoni ta’ azzjonijiet ta’ prevenzjoni xierqa

Iva/le

 

 

Żvilupp ta’ farm u negozju

 

MRDV 005

-

-

Appoġġ għall-bidu ta’ negozju għal bdiewa żgħażagħ

Iva/le

MRDV 006

-

-

Appoġġ għall-bidu ta’ negozju għall-iżvilupp ta’ farms żgħar

Iva/le

MRDV 007

-

-

Pagamenti diretti nazzjonali komplementari għall-Kroazja

Iva/le

MRDV 008

-

Investimenti fl-iżvilupp ta’ żoni tal-foresti u titjib tal-vijabbiltà tal-foresti

Iva/le

 

 

Pagamenti agroambjentali klimatiċi

 

MRDV 009

-

-

Agroambjentali klimatiku

Iva/le

MRDV 010

-

-

Servizzi ambjentali u klimatiċi b’rabta mal-foresti u konservazzjoni tal-foresti

Iva/le

MRDV 011

-

Biedja organika

Iva/le

MRDV 012

-

Pagamenti skont Natura 2000 u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma

Iva/le

MRDV 013

-

Pagamenti għal żoni li qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra

Iva/le

MRDV 014

-

Trattament xieraq tal-annimali

Iva/le

MRDV 015

-

Ġestjoni tar-riskju

Iva/le

MODULU 3.   TISQIJA

Varjabbli

Unitajiet/kategoriji

Suġġett: Prattiki tat-tisqija

 

 

Suġġett dettaljat: disponibbiltà tat-tisqija

 

MIRR 001

-

EAU ta’ barra medja msaqqija f’dawn l-aħħar 3 snin

Ettari

MIRR 002

-

Total ta’ EAU ta’ barra msaqqija

Ettari

MIRR 003

-

Volum ta’ ilma

Metri kubi

 

Suġġett dettaljat: metodi ta’ tisqija

 

MIRR 004

-

Tisqija tal-wiċċ

Ettari

MIRR 005

-

Tisqija bil-friefet

Ettari

MIRR 006

-

Tisqija bil-qatra

Ettari

 

Suġġett dettaljat: sorsi ta’ ilma tat-tisqija

 

MIRR 007

-

Ilma ta’ taħt l-art fil-farm

Iva/le

MIRR 008

-

Ilma tal-wiċċ fil-farm u barra minnu

Iva/le

MIRR 009

-

Ilma barra mill-farm min-networks tal-provvista tal-ilma

Iva/le

MIRR 010

 

Ilma mormi ttrattat

Iva/le

MIRR 011

-

Sorsi oħrajn

Iva/le

MIRR 012

 

Termini ta’ ħlas għall-ilma tat-tisqija

Kodiċi

 

Suġġett dettaljat: parametri tekniċi tat-tagħmir tat-tisqija

 

MIRR 013

 

Ġibjuni

Iva/le

MIRR 014

 

Status tal-manutenzjoni tas-sistema tat-tisqija

Kodiċi

MIRR 015

 

Stazzjon tal-ippumpjar

Iva/le

MIRR 016

-

Sistema ta’ kejl tal-ilma

Kodiċi

MIRR 017

-

Kontrollur tat-tisqija

Kodiċi

MIRR 018

-

Sistema ta’ fertigazzjoni

Iva/le

Suġġett: Għelejjel imsaqqija tul perjodu ta’ 12-il xahar

 

 

Suġġett dettaljat: ċereali għall-produzzjoni tal-ħbub

 

MIRR 019

-

Ċereali għall-produzzjoni ta’ ħbub (inkluża ż-żerriegħa) minbarra ż-żerriegħa tal-qamħirrum, it-taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum u r-ross

Ettari

MIRR 020

-

Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum

Ettari

 

Suġġett dettaljat: ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub

 

MIRR 021

-

Ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inklużi ż-żerriegħa u t-taħlitiet taċ-ċereali u tal-ħemes)

Ettari

 

Suġġett dettaljat: għelejjel tal-għeruq

 

MIRR 022

-

Patata (inkluża l-patata taż-żrigħ)

Ettari

MIRR 023

-

Pitrava taz-zokkor (minbarra ż-żerriegħa)

Ettari

 

Suġġett dettaljat: għelejjel industrijali

 

MIRR 024

-

Rapa u żrieragħ tar-rapa tan-nevew

Ettari

MIRR 025

-

Żerriegħa tal-ġirasol

Ettari

MIRR 026

-

Għelejjel tal-fibra

Ettari

 

Suġġett dettaljat: pjanti maħsuda fi stadju bikri mir-raba’ li jinħadem

 

MIRR 027

 

Pjanti maħsuda fi stadju bikri mir-raba’ li jinħadem

Ettari

 

Suġġett dettaljat: għelejjel oħra f’raba’ li jinħadem

 

MIRR 028

-

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli mkabbra b’newba ma’ għelejjel mhux ortikulturali (għalqa fil-miftuħ)

Ettari

MIRR 029

-

Għelejjel oħra msaqqija f’raba’ li jinħadem barra

Ettari

 

Suġġett dettaljat: bur permanenti

 

MIRR 030

-

Bur permanenti

Ettari

 

Suġġett dettaljat: għelejjel permanenti

 

MIRR 031

-

Frott, frott artab u ġewż (minbarra l-frott taċ-ċitru, l-għeneb u l-frawli)

Ettari

MIRR 032

-

Frott taċ-ċitru

Ettari

MIRR 033

 

Żebbuġ

Ettari

MIRR 034

 

Vinji

Ettari

MODULU 4.   PRATTIKI TA’ ĠESTJONI TAL-ĦAMRIJA

Varjabbli

Unitajiet/kategoriji

Suġġett: prattiki ta’ ġestjoni tal-ħamrija fuq art ta’ barra

 

MSMP 001

 

Drenaġġ fl-azjenda agrikola

Ettari

 

Suġġett dettaljat: metodi ta’ ħdim tar-raba’

 

MSMP 002

-

Ħdim tar-raba’ konvenzjonali

Ettari

MSMP 003

-

Ħdim tar-raba’ ta’ konservazzjoni

Ettari

MSMP 004

-

Żrigħ mingħajr ħrit

Ettari

 

Suġġett dettaljat: kopertura tal-ħamrija f’raba’ li jinħadem

 

MSMP 005

-

Kopertura tal-ħamrija: għalla normali tax-xitwa

Ettari

MSMP 006

-

Kopertura tal-ħamrija: għalla tat-titwiq, għalla intermedja jew għelejjel ta’ kopertura f’raba’ li jinħadem

Ettari

MSMP 007

-

Kopertura tal-ħamrija: residwi tal-pjanti u/jew mulching

Ettari

MSMP 008

-

Kopertura tal-ħamrija: ħamrija mikxufa wara l-għalla ewlenija

Ettari

 

Suġġett dettaljat: newba tal-għelejjel f’raba’ li jinħadem

 

MSMP 009

-

Sehem ta’ raba’ li jinħadem b’newba tal-għelejjel

Perċentwal

 

Suġġett dettaljat: erja b’fokus ekoloġiku

 

MSMP 010

-

Art imtarrġa

Ettari

MSMP 011

-

Marġini tal-għelieqi jew biċċiet ta’ art ta’ lqugħ

Ettari

MSMP 012

-

Elementi lineari: sisien ta’ sġajriet u linji ta’ siġar

Ettari

MSMP 013

-

Elementi lineari: ħitan tal-ġebel

Ettari

MSMP 014

-

Agroforestrija

Ettari

MODULU 5.   MAKKINARJU U TAGĦMIR

Varjabbli

Unitajiet/kategoriji

Suġġett: makkinarju

 

 

Suġġett dettaljat: faċilitajiet tal-Internet

 

MMEQ 001

-

Aċċess għall-Internet

Iva/le

MMEQ 002

-

Użu ta’ sistemi ta’ informazzjoni ta’ ġestjoni

Iva/le

 

Suġġett dettaljat: makkinarju bażiku

 

 

 

Makkinarju proprju

 

MMEQ 003

-

-

Għadd ta’ tratturi <= 40 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

Għadd

MMEQ 004

-

-

Għadd ta’ tratturi > 40 kW u <= 60 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

Għadd

MMEQ 005

-

-

Għadd ta’ tratturi > 60 kW u <= 100 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

Għadd

MMEQ 006

-

-

Għadd ta’ tratturi > 100 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

Għadd

MMEQ 007

-

-

Makkinarju tal-ħdim tar-raba’

Iva/le

MMEQ 008

-

-

Magni taż-żrigħ u tat-tħawwil

Iva/le

MMEQ 009

-

-

Magni tat-tixrif, magni tat-tħin jew magni tal-isprej għal fertilizzanti

Iva/le

MMEQ 010

-

-

Tagħmir ta’ applikazzjoni għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

Iva/le

MMEQ 011

-

-

-

Magni tal-isprej b’boma orizzontali u magni tal-isprej għal ġardini, vinji jew għelejjel permanenti oħra użati għall-applikazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (PPPs) fil-perjodu ta’ referenza huma mgħammra bi żnienen ta’ riskju baxx

Kodiċi

MMEQ 012

-

Magni tal-ħsad

Iva/le

MMEQ 013

-

Magni tal-ħsad oħra mekkanizzati għalkollox

Iva/le

 

 

 

 

 

 

Makkinarju użat minn diversi azjendi

MMEQ 014

-

-

Tratturi

Iva/le

MMEQ 015

-

-

Kultivaturi, imħaret, magni taż-żrigħ, magni tat-tħin, magni tal-isprej, tagħmir għall-applikazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew fertilizzanti

Iva/le

MMEQ 016

-

-

Magni tal-ħsad

Iva/le

MMEQ 017

-

-

Magni tal-ħsad oħra mekkanizzati għalkollox

Iva/le

 

Suġġett dettaljat: użu ta’ biedja ta’ preċiżjoni

 

MMEQ 018

-

Robotika

Iva/le

MMEQ 019

-

-

Robotika għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

Iva/le

MMEQ 020

-

-

Sprejjar fi strixxi ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

Iva/le

MMEQ 021

-

Tekniki b’rata varjabbli

Iva/le

MMEQ 022

-

Monitoraġġ ta’ preċiżjoni tal-għelejjel

Iva/le

MMEQ 023

-

Analiżi tal-ħamrija

Iva/le

 

Suġġett dettaljat: makkinarju għall-ġestjoni tal-bhejjem

 

MMEQ 024

-

Monitoraġġ tal-benesseri u tas-saħħa tal-annimali

Iva/le

MMEQ 025

-

Magna tat-taħlit u tat-tħin għat-tagħlif tal-annimali

Iva/le

MMEQ 026

-

Sistemi ta’ tagħlif awtomatiku

Iva/le

MMEQ 027

-

Regolazzjoni awtomatika tal-klima fil-matmura

Iva/le

MMEQ 028

-

Robots tal-ħlib

Iva/le

 

Suġġett dettaljat: ħżin għall-prodotti agrikoli

 

MMEQ 029

-

Ħżin ta’ żrieragħ (ċereali, żrieragħ taż-żejt u ħemes)

Metri kubi

MMEQ 030

-

Ħżin ta’ għeruq, tuberi u basal

Iva/le

MMEQ 031

-

Ħżin ta’ ħxejjex u frott

Iva/le

MMEQ 032

-

Ħżin imkessaħ

Metri kubi

Suġġett: tagħmir

 

 

Suġġett dettaljat: tagħmir użat għall-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli f’azjendi agrikoli

 

MMEQ 033

-

Riħ

Iva/le

MMEQ 034

-

Bijomassa

Iva/le

MMEQ 035

-

-

Bijogass mill-bijomassa

Iva/le

MMEQ 036

-

Enerġija solari (termali)

Iva/le

MMEQ 037

-

Enerġija solari (fotovoltajka)

Iva/le

MMEQ 038

-

Idroenerġija

Iva/le

MMEQ 039

-

Sorsi oħrajn

Iva/le

MODULU 6.   ĠARDINA

Varjabbli

Unitajiet/kategoriji

Suġġett: frott taż-żerriegħa

 

 

Suġġett dettaljat: tuffieħ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 001

-

Tuffieħ

Ettari

MORC 002

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 003

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 004

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 005

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: tuffieħ: erja skont id-densità tas-siġar

 

MORC 006

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità < 400 siġra/ettaru

Ettari

MORC 007

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità 400 sa 1 599 siġra/ettaru

Ettari

MORC 008

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità 1 600 sa 3 199 siġra/ettaru

Ettari

MORC 009

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità >= 3 200 siġra/ettaru

Ettari

 

Suġġett dettaljat: lanġas: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 010

-

Lanġas

Ettari

MORC 011

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 012

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 013

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 014

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: lanġas: erja skont id-densità tas-siġar

 

MORC 015

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità < 400 siġra/ettaru

Ettari

MORC 016

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità 400 sa 1 599 siġra/ettaru

Ettari

MORC 017

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità 1 600 sa 3 199 siġra/ettaru

Ettari

MORC 018

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità >= 3 200 siġra/ettaru

Ettari

Suġġett: frott tal-għadma

 

 

Suġġett dettaljat: ħawħ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 019

-

Ħawħ

Ettari

MORC 020

-

-

Ħawħ fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 021

-

-

Ħawħ fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 022

-

-

Ħawħ fil-klassi tal-età >= 15-il sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: ħawħ: erja skont id-densità tas-siġar

 

MORC 023

-

-

Ħawħ fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

Ettari

MORC 024

-

-

Ħawħ fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

Ettari

MORC 025

-

-

Ħawħ fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

Ettari

 

Suġġett dettaljat: nuċiprisk: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 026

-

Nuċiprisk

Ettari

MORC 027

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 028

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 029

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tal-età >= 15-il sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: nuċiprisk: erja skont id-densità tas-siġar

 

MORC 030

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

Ettari

MORC 031

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

Ettari

MORC 032

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

Ettari

 

Suġġett dettaljat: berquq: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 033

-

Berquq

Ettari

MORC 034

-

-

Berquq fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 035

-

-

Berquq fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 036

-

-

Berquq fil-klassi tal-età >= 15-il sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: berquq: erja skont id-densità tas-siġar

 

MORC 037

-

-

Berquq fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

Ettari

MORC 038

-

-

Berquq fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

Ettari

MORC 039

-

-

Berquq fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

Ettari

Suġġett: frott taċ-ċitru

 

 

Suġġett dettaljat: larinġ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 040

-

Larinġ ta’ Baħija

Ettari

MORC 041

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 042

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 043

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 044

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

MORC 045

-

Larinġ abjad

Ettari

MORC 046

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 047

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 048

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 049

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

MORC 050

-

Larinġ tad-demm

Ettari

MORC 051

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 052

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 053

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 054

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

MORC 055

-

Larinġ ieħor li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

Ettari

MORC 056

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 057

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 058

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 059

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: larinġ: erja skont id-densità tas-siġar

 

 

 

Larinġ ta’ Baħija

 

MORC 060

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 061

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 062

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 063

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

 

 

Larinġ abjad

 

MORC 064

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 065

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 066

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 067

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

 

 

Larinġ tad-demm

 

MORC 068

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 069

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 070

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 071

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

 

 

Larinġ ieħor li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

 

MORC 072

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 073

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 074

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 075

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

 

Suġġett dettaljat: frott taċ-ċitru żgħir: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 076

-

Satsumi

Ettari

MORC 077

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 078

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 079

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 080

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

MORC 081

-

Klementin

Ettari

MORC 082

-

-

Klementin fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 083

-

-

Klementin fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 084

-

-

Klementin fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 085

-

-

Klementin fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

MORC 086

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi l-ibridi) li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

Ettari

MORC 087

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 088

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 089

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 090

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: frott taċ-ċitru żgħir: erja skont id-densità tas-siġar

 

 

 

Satsumi

 

MORC 091

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 092

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 093

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 094

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

 

 

Klementin

 

MORC 095

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 096

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 097

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 098

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

 

 

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi l-ibridi) li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

 

MORC 099

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 100

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 101

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 102

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

 

Suġġett dettaljat: lumi: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 103

-

Lumi

Ettari

MORC 104

-

-

Lumi fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 105

-

-

Lumi fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari

MORC 106

-

-

Lumi fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari

MORC 107

-

-

Lumi fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: lumi: erja skont id-densità tas-siġar

 

MORC 108

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari

MORC 109

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 110

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari

MORC 111

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari

Suġġett: żebbuġ

 

 

Suġġett dettaljat: żebbuġ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 112

-

Żebbuġ għall-ikel

Ettari

MORC 113

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 114

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età 5 snin sa 11-il sena

Ettari

MORC 115

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età 12-il sena sa 49 sena

Ettari

MORC 116

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari

MORC 117

-

Żebbuġ għaż-żejt

Ettari

MORC 118

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari

MORC 119

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età 5 snin sa 11-il sena

Ettari

MORC 120

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età 12-il sena sa 49 sena

Ettari

MORC 121

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: żebbuġ: erja skont id-densità tas-siġar

 

 

 

Żebbuġ għall-ikel

 

MORC 122

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità < 140 siġra/ettaru

Ettari

MORC 123

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità 140 sa 399 siġra/ettaru

Ettari

MORC 124

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità >=400 siġra/ettaru

Ettari

 

 

Żebbuġ għaż-żejt

 

MORC 125

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità < 140 siġra/ettaru

Ettari

MORC 126

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 140 sa 399 siġra/ettaru

Ettari

MORC 127

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 400 sa 699 siġra/ettaru

Ettari

MORC 128

 

 

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 700 sa 1499 siġra/ettaru

Ettari

MORC 129

 

 

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità >= 1 500 siġra/ettaru

Ettari

Suġġett: għeneb għall-ikel u ż-żbib

 

 

Suġġett dettaljat: għeneb għall-ikel: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 130

-

Għeneb għall-ikel

Ettari

MORC 131

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età < 3 snin

Ettari

MORC 132

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 3 snin sa 9 snin

Ettari

MORC 133

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 10 snin sa 19-il sena

Ettari

MORC 134

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 20 sena sa 49 sena

Ettari

MORC 135

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: għeneb għall-ikel: erja skont id-densità tal-vinji

 

MORC 136

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità < 1 000 pjanta/ettaru

Ettari

MORC 137

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità 1 000 sa 1 499 pjanta/ettaru

Ettari

MORC 138

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità >= 1 500 pjanta/ettaru

Ettari

 

Suġġett dettaljat: għeneb għaż-żbib: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

MORC 139

-

Għeneb għaż-żbib

Ettari

MORC 140

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età ta’< 3 snin

Ettari

MORC 141

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 3 snin sa 9 snin

Ettari

MORC 142

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 10 snin sa 19-il sena

Ettari

MORC 143

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 20 sena sa 49 sena

Ettari

MORC 144

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari

 

Suġġett dettaljat: għeneb għaż-żbib: erja skont id-densità tal-vinji

 

MORC 145

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità < 1 000 pjanta/ettaru

Ettari

MORC 146

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità 1 000 sa 1 499 pjanta/ettaru

Ettari

MORC 147

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità >= 1 500 pjanta/ettaru

Ettari


(1)  Medda perċentwali 1 tal-unità ta’ xogħol annwali (AWU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Medda perċentwali 2 tal-unità ta’ xogħol annwali (AWU): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Output finali tal-meded perċentwali tal-azjenda: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M — attività ewlenija, S — attività sekondarja, N — ebda involviment.


ANNESS III

Deskrizzjoni tal-varjabbli elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament li għandhom jintużaw għad-data tal-modulu

MODULU 1.   FORZA TAX-XOGĦOL U ATTIVITAJIET OĦRA LI JAGĦMLU L-QLIGĦ

DESKRIZZJONI TAL-VARJABBLI TAL-FORZA TAX-XOGĦOL

Għall-varjabbli dwar il-forza tax-xogħol, għandu jiġi stabbilit perjodu ta’ referenza ta’ 12-il xahar li jintemm f’jum ta’ referenza fis-sena ta’ referenza minn kull Stat Membru.

Proprjetarju

Il- proprjetarju huwa l-persuna fiżika (jew il-persuna fiżika magħżula fil-każ ta’ azjenda li tappartjeni għal grupp) li l-azjenda titħaddem f’ismu, u huwa dak legalment u ekonomikament responsabbli għall-azjenda. Jekk il-proprjetarju huwa persuna ġuridika, ma tinġabarx data dwar il-proprjetarju.

Xogħol agrikolu huwa ddefinit fl-Anness I - I. VARJABBLI ĠENERALI

Suġġett: ġestjoni tal-farm

 

Suġġetti dettaljati: il-proprjetarju u bilanċ bejn il-ġeneri

MLFO 001

-

Sess tal-proprjetarju

Is-sess tal-proprjetarju

M — Maskil

F — Femminil

MLFO 002

-

Sena tat-twelid

Is-sena tat-twelid tal-proprjetarju

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol

MLFO 003

-

Xogħol agrikolu tal-proprjetarju fl-azjenda agrikola

Medda perċentwali ta’ unitajiet ta’ xogħol annwali ta’ xogħol agrikolu fl-azjenda agrikola għall-proprjetarju, minbarra x-xogħol tad-dar.

 

Suġġett dettaljat: miżuri ta’ sikurezza, inkluż pjan għas-sikurezza tal-farm

MLFO 004

-

Pjan għas-sikurezza tal-farm

Il-farm wettaq valutazzjoni tar-riskju tal-post tax-xogħol bil-għan li jnaqqas il-perikli relatati max-xogħol, li rriżultat f’dokument miktub (bħal “pjan għas-sikurezza tal-farm”).

Suġġett: forza tax-xogħol tal-familja

 

Suġġetti dettaljati: input ta’ xogħol, għadd ta’ persuni involuti u bilanċ bejn il-ġeneri

 

Membri tal-familja li jwettqu xogħol agrikolu

Dan il-punt japplika biss għal azjendi bi proprjetarju uniku, minħabba li l-azjendi li jappartjenu għal grupp u l-persuni ġuridiċi jitqiesu bħala li ma għandhomx forza tax-xogħol tal-familja.

F’azjendi bi proprjetarju uniku, il-membri tal-familja li jwettqu xogħol agrikolu (minbarra xogħol tad-dar) jinkludu l-konjuġi jew is-sieħeb rikonoxxut, il-qraba f’linja axxendenti u dixxendenti, u l-aħwa tal-proprjetarju u tal-konjuġi tal-proprjetarju jew is-sieħeb rikonoxxut. Fejn rilevanti, dawn jinkludu l-maniġer li huwa membru tal-familja tal-proprjetarju.

MLFO 005

-

Membri tal-familja maskili li jwettqu xogħol agrikolu

Għadd ta’ membri tal-familja maskili għal kull medda perċentwali ta’ unitajiet ta’ xogħol annwali

MLFO 006

-

Membri tal-familja femminili li jwettqu xogħol agrikolu

Għadd ta’ membri tal-familja femminili għal kull medda perċentwali ta’ unitajiet ta’ xogħol annwali

Suġġett: forza tax-xogħol mhux tal-familja

 

Suġġetti dettaljati: input ta’ xogħol, għadd ta’ persuni impjegati u bilanċ bejn il-ġeneri

 

 

Forza tax-xogħol mhux tal-familja li taħdem regolarment fl-azjenda agrikola

Forza tax-xogħol li taħdem regolarment fil-farm tirreferi għal persuni għajr il-proprjetarju u l-membri tal-familja li wettqu xogħol agrikolu kull ġimgħa fl-azjenda agrikola matul it-12-il xahar li jintemmu fil-jum ta’ referenza fl-istħarriġ, irrispettivament mit-tul tal-ġimgħa tax-xogħol u minn jekk irċevewx xi tip ta’ remunerazzjoni (salarju, paga, profitti jew pagamenti oħra, inklużi pagamenti in natura). Din tinkludi wkoll persuni li ma setgħux jaħdmu għall-perjodu sħiħ, għal raġunijiet bħal:

(i)

kundizzjonijiet speċjali tal-produzzjoni f’azjendi agrikoli speċjalizzati; jew

(ii)

assenza minħabba raġunijiet relatati ma’ vakanzi, servizz militari, mard, inċidenti jew mewt; jew

(iii)

bidu jew tmiem tal-impjieg mal-azjenda agrikola; jew

(iv)

waqfien totali tax-xogħol fl-azjenda agrikola minħabba kawżi aċċidentali (għargħar, nar, eċċ.).

MLFO 007

-

-

Forza tax-xogħol maskili mhux tal-familja li taħdem regolarment fil-farm

Għadd ta’ membri maskili tal-forza tax-xogħol mhux tal-familja, għal kull medda perċentwali ta’ unitajiet ta’ xogħol annwali.

MLFO 008

-

-

Forza tax-xogħol femminili mhux tal-familja li taħdem regolarment fil-farm

Għadd ta’ membri femminili tal-forza tax-xogħol mhux tal-familja, għal kull medda perċentwali ta’ unitajiet ta’ xogħol annwali.

 

Suġġett dettaljat: forza tax-xogħol mhux regolari impjegata mill-farm

 

 

Ħaddiema li ma humiex tal-familja impjegati fuq bażi mhux regolari tirreferi għall-ħaddiema li ma ħadmux fl-azjenda agrikola kull ġimgħa fit-12-il xahar li jintemmu fil-jum ta’ referenza tal-istħarriġ, għal raġuni li ma hijiex waħda minn dawk elenkati taħt forza tax-xogħol mhux tal-familja li hija impjegata regolarment.

Jiem tax-xogħol maħduma minn forza tax-xogħol mhux tal-familja u mhux regolari huma kwalunkwe jum ta’ ċertu tul li għalih il-ħaddiem jitħallas salarju jew xi tip ta’ remunerazzjoni (pagi, profitti jew pagamenti oħra, inklużi pagamenti in natura) għal jum tax-xogħol sħiħ, u li fih ix-xogħol li jsir ikun ta’ natura li normalment jitwettaq minn ħaddiem agrikolu full-time. Jiem ta’ liv u jiem ta’ liv minħabba mard ma jingħaddux bħala jiem tax-xogħol.

MLFO 009

-

Ħaddiema li ma humiex tal-familja impjegati fuq bażi mhux regolari: maskili u femminili

Total tal-jiem ta’ xogħol full-time ta’ persuni li ma humiex impjegati b’mod regolari fl-azjenda agrikola.

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol mill-kuntratturi

MLFO 010

-

Persuni mhux impjegati direttament mill-azjenda agrikola u mhux inklużi fil-kategoriji preċedenti

Total tal-jiem tax-xogħol full-time maħduma fl-azjenda agrikola mill-persuni li ma humiex impjegati direttament mill-azjenda agrikola (eż. subkuntratturi impjegati minn partijiet terzi).

Suġġett: attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (OGA) relatati direttament mal-azjenda agrikola

L-informazzjoni dwar attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ hija rreġistrata:

(i)

għall-proprjetarji ta’ azjendi bi proprjetarju uniku u azjendi li jappartjenu għal grupp

(ii)

għall-membri tal-familja f’azjendi bi proprjetarju uniku

u fil-każ ta’ attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola, tiġi rreġistrata wkoll

(iii)

għall-forza tax-xogħol mhux tal-familja li taħdem regolarment fil-farm.

Ma tinġabar ebda informazzjoni dwar attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ għal azjendi legali.

Attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola jirreferu għal attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ:

(a)

fl-azjenda agrikola; jew

(b)

barra mill-azjenda agrikola.

Attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola huma attivitajiet fejn jew ir-riżorsi tal-azjenda agrikola (l-erja, il-bini, il-makkinarju, eċċ.) jew il-prodotti tagħha jintużaw fl-attività. Xogħol mhux agrikolu kif ukoll xogħol agrikolu għal azjendi agrikoli oħra huwa inkluż. Investimenti purament finanzjarji huma esklużi. Il-kiri tal-art għal diversi attivitajiet mingħajr involviment ulterjuri fl-attivitajiet huwa eskluż ukoll.

 

Suġġett dettaljat: tipi ta’ attivitajiet

MLFO 011

-

Forniment ta’ servizzi tas-saħħa, soċjali jew tal-edukazzjoni

Preżenza ta’ kwalunkwe attività li hija marbuta mal-forniment ta’ servizzi tas-saħħa, soċjali jew tal-edukazzjoni u/jew attivitajiet ta’ negozju relatati b’mod soċjali, li fihom jintużaw jew ir-riżorsi jew inkella l-prodotti primarji tal-azjenda agrikola.

MLFO 012

-

Turiżmu, akkomodazzjoni u attivitajiet oħra ta’ rikreazzjoni

Preżenza ta’ xi attivitajiet relatati mat-turiżmu jew servizzi ta’ akkomodazzjoni, li juru l-azjenda agrikola lil turisti jew lil gruppi oħra, attivitajiet ta’ sport u ta’ rikreazzjoni, eċċ., fejn jintużaw jew l-art, il-bini jew riżorsi oħra tal-azjenda agrikola.

MLFO 013

-

Artiġjanat

Preżenza ta’ manifattura ta’ artiġjanat, immanifatturat fl-azjenda agrikola jew mill-proprjetarju jew mill-membri tal-familja, jew mill-forza tax-xogħol mhux tal-familja, irrispettivament minn kif jinbiegħu il-prodotti.

MLFO 014

-

Ipproċessar ta’ prodotti tal-biedja

Preżenza ta’ kwalunkwe pproċessar ta’ prodott agrikolu primarju fi prodott sekondarju pproċessat fl-azjenda agrikola, irrispettivament minn jekk il-materja prima tiġix prodotta fl-azjenda agrikola jew tinxtrax minn barra.

MLFO 015

-

Produzzjoni ta’ enerġiji rinnovabbli

Preżenza ta’ produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli għas-suq, inklużi l-bijogass, il-bijokarburanti jew l-elettriku, permezz ta’ turbini eoliċi, tagħmir ieħor jew minn materja prima agrikola. Enerġija rinnovabbli prodotta biss għall-użu proprju tal-azjenda agrikola ma hijiex inkluża.

MLFO 016

-

Ipproċessar tal-injam

Preżenza ta’ pproċessar tal-injam għas-suq fl-azjenda agrikola (qtugħ ta’ njam, eċċ.).

MLFO 017

-

Akkwakultura

Preżenza ta’ produzzjoni ta’ ħut, ċkal, eċċ. fl-azjenda agrikola. Huma esklużi attivitajiet li jinvolvu s-sajd biss.

 

 

Xogħol kuntrattwali (bl-użu tal-mezzi ta’ produzzjoni tal-azjenda agrikola)

Xogħol kuntrattwali bl-użu tat-tagħmir tal-azjenda agrikola, b’differenza bejn xogħol li jaqa’ taħt is-settur agrikolu u dak li ma jaqax taħt is-settur agrikolu.

MLFO 018

-

-

Xogħol kuntrattwali agrikolu

Preżenza ta’ xogħol li jaqa’ taħt is-settur agrikolu.

MLFO 019

-

-

Xogħol kuntrattwali mhux agrikolu

Preżenza ta’ xogħol li ma jaqax taħt is-settur agrikolu (eż. tneħħija ta’ borra, trasport ta’ merkanzija, manutenzjoni tal-pajsaġġ, servizzi agrikoli u ambjentali, eċċ.).

MLFO 020

-

Forestrija

Preżenza ta’ xogħol ta’ forestrija bl-użu kemm tal-forza tax-xogħol tal-farm kif ukoll tal-makkinarju u t-tagħmir tal-azjenda agrikola, li ġeneralment jintużaw għal finijiet agrikoli.

MLFO 021

-

Attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

Preżenza ta’ attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola u li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra.

 

Suġġett dettaljat: importanza għall-azjenda agrikola

MLFO 022

-

Il-perċentwal ta’ attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola fl-output finali tal-azjenda agrikola

Il-medda perċentwali tal-attivitajiet l-oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola fl-output finali tal-azjenda agrikola. Is-sehem tal-attivitajiet l-oħra li jagħmlu l-qligħ li huma relatati direttament mal-azjenda agrikola, meta mqabbel mal-output tal-azjenda agrikola, huwa stmat bħala s-sehem tal-attivitajiet l-oħra li jagħmlu l-qligħ li huma relatati direttament mal-fatturat tal-azjenda agrikola fis-somma tal-fatturat totali tal-azjenda agrikola, u l-pagamenti diretti ta’ dik l-azjenda agrikola taħt ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew, fejn applikabbli, il-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti.

Image 1

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol

Dan il-punt japplika:

(i)

għall-proprjetarji ta’ azjendi bi proprjetarju uniku u azjendi li jappartjenu għal grupp;

(ii)

għall-membri tal-familja f’azjendi bi proprjetarju uniku; u

(iii)

għall-membri mhux tal-familja li jaħdmu regolarment fil-farm.

Ma tinġabar ebda informazzjoni għal azjendi legali.

MLFO 023

-

Proprjetarju li għandu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola)

Il-proprjetarju ta’ azjendi bi proprjetarju uniku jew azjendi li jappartjenu għal grupp għandu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola:

M — attività ewlenija

S — attività sekondarja

N — ebda involviment

Dawn l-attivitajiet jistgħu jitwettqu fl-azjenda agrikola nfisha (xogħol mhux agrikolu fl-azjenda agrikola), jew barra mill-azjenda agrikola.

MLFO 024

-

Membri tal-familja li jaħdmu fl-azjenda agrikola u li għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività prinċipali tagħhom

Għadd ta’ membri tal-familja li jwettqu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ direttament relatati mal-azjenda agrikola bħala l-attività prinċipali tagħhom.

MLFO 025

-

Membri tal-familja li jaħdmu fl-azjenda agrikola u li għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività sekondarja tagħhom

Għadd ta’ membri tal-familja li jwettqu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ direttament relatati mal-azjenda agrikola bħala l-attività sekondarja tagħhom.

MLFO 026

-

Forza tax-xogħol mhux tal-familja li taħdem regolarment fl-azjenda agrikola u li għandha attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività prinċipali tagħha

Għadd ta’ membri mhux tal-familja li, f’azjendi bi proprjetarju uniku u azjendi li jappartjenu għal grupp, iwettqu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola bħala l-attività prinċipali tagħhom.

MLFO 027

-

Forza tax-xogħol mhux tal-familja li taħdem regolarment fl-azjenda agrikola u li għandha attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività sekondarja tagħha

Għadd ta’ membri mhux tal-familja li, f’azjendi bi proprjetarju uniku u azjendi li jappartjenu għal grupp, iwettqu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola bħala l-attività sekondarja tagħhom.

Suġġett: attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ li ma humiex relatati mal-azjenda agrikola

Tirreferi għal xogħol mhux agrikolu fl-azjenda agrikola u għal xogħol barra mill-azjenda agrikola. Dan jinkludi kull atttività mwettqa għal remunerazzjoni (salarju, pagi, profitti jew pagamenti oħra, inklużi pagamenti in natura) għajr:

(i)

ix-xogħol agrikolu fl-azjenda agrikola: u

(ii)

attivitajiet oħra tal-proprjetarju li jagħmlu l-qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola.

Attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ mhux relatati mal-azjenda agrikola jirreferu għal attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ:

(a)

fl-azjenda agrikola (xogħol mhux agrikolu fl-azjenda agrikola); jew

(b)

barra mill-azjenda agrikola.

 

Suġġett dettaljat: input ta’ xogħol

MLFO 028

-

Il-proprjetarju uniku li huwa wkoll il-maniġer tal-azjenda agrikola bi proprjetarju uniku għandu attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (mhux relatati mal-azjenda agrikola)

Il-proprjetarju għandu attivitajiet li jagħmlu l-qligħ li ma humiex relatati direttament mal-azjenda agrikola:

M — attività ewlenija

S — attività sekondarja

N — ebda involviment

Dawn l-attivitajiet jistgħu jitwettqu fl-azjenda agrikola nfisha (xogħol mhux agrikolu fl-azjenda agrikola), jew barra mill-azjenda agrikola.

MLFO 029

-

Membri tal-familja tal-proprjetarji uniċi (meta l-proprjetarju uniku huwa l-maniġer tal-azjenda agrikola), li jaħdmu fl-azjenda agrikola u għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (mhux relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività prinċipali tagħhom

Għadd ta’ membri tal-familja li jwettqu attivitajiet li jagħmlu l-qligħ li ma humiex relatati mal-azjenda agrikola bħala l-attività prinċipali tagħhom.

MLFO 030

-

Membri tal-familja tal-proprjetarji uniċi (meta l-proprjetarju uniku huwa l-maniġer tal-azjenda agrikola), li jaħdmu fl-azjenda agrikola u għandhom attivitajiet oħra li jagħmlu l-qligħ (mhux relatati mal-azjenda agrikola) bħala l-attività sekondarja tagħhom

Għadd ta’ membri tal-familja li jwettqu attivitajiet li jagħmlu l-qligħ li ma humiex relatati mal-azjenda agrikola bħala l-attività sekondarja tagħhom.

MODULU 2.   ŻVILUPP RURALI

DESKRIZZJONI TAL-VARJABBLI TAL-IŻVILUPP RURALI

Għall-varjabbli dwar il-miżuri ta’ żvilupp rurali implimentati fl-azjendi agrikoli individwali, il-perjodu ta’ referenza għandu jkun il-perjodu ta’ tliet snin li jintemm fil-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ referenza.

Suġġett: azjendi agrikoli appoġġati minn miżuri ta’ żvilupp rurali

L-azjenda agrikola titqies bħala li bbenefikat, fl-aħħar tliet snin, mill-miżuri ta’ żvilupp rurali stabbiliti fit-Titolu III, il-Kapitolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, f’konformità ma’ ċerti standards u regoli fissi speċifikati fil-leġiżlazzjoni l-aktar reċenti, irrispettivament minn jekk il-pagament ikunx sar fil-perjodu ta’ referenza, diment li tkun ittieħdet deċiżjoni pożittiva rigward l-għoti ta’ miżura bħal din (eż. l-applikazzjoni għal sussidju tkun ġiet aċċettata).

MRDV 001

-

Servizzi konsultattivi, servizzi ta’ ġestjoni tal-farm u ta’ sostituzzjoni fl-azjendi agrikoli

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 002

-

Skemi tal-kwalità għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 003

-

Investiment f’assi fiżiċi

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 004

-

Ir-restawr tal-potenzjal tal-produzzjoni agrikola li saritlu ħsara b’diżastri naturali u avvenimenti katastrofiċi u l-introduzzjoni ta’ azzjonijiet ta’ prevenzjoni xierqa

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

 

 

Żvilupp ta’ farm u negozju

Miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u fil-każ tal-Kroazja, anke taħt l-Artikolu 40 ta’ dak ir-Regolament.

MRDV 005

-

-

Appoġġ għall-bidu ta’ negozju għal bdiewa żgħażagħ

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 19(1), il-punt (a)(i) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 006

-

-

Appoġġ għall-bidu ta’ negozju għall-iżvilupp ta’ farms żgħar

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 19(1), il-punt (a)(iii) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 007

-

-

Pagamenti diretti nazzjonali komplementari għall-Kroazja

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 008

-

Investimenti fl-iżvilupp ta’ żoni tal-foresti u titjib tal-vijabbiltà tal-foresti

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

 

 

Pagamenti agroambjentali klimatiċi

MRDV 009

-

-

Agroambjentali klimatiku

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 010

-

-

Servizzi ambjentali u klimatiċi b’rabta mal-foresti u konservazzjoni tal-foresti

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 011

-

Biedja organika

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 012

-

Pagamenti skont Natura 2000 u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 013

-

Pagamenti għal żoni li qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 014

-

Trattament xieraq tal-annimali

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MRDV 015

-

Ġestjoni tar-riskju

L-azjenda agrikola bbenefikat minn miżuri ta’ żvilupp rurali skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

MODULU 3.   TISQIJA

DESKRIZZJONI TAL-VARJABBLI TAT-TISQIJA

Għall-varjabbli dwar it-tisqija, il-perjodu ta’ referenza huwa perjodu ta’ 12-il xahar li jintemm fis-sena ta’ referenza, li għandu jiġi stabbilit minn kull Stat Membru bil-għan li jkunu koperti ċ-ċikli ta’ produzzjoni relatati.

L-Istati Membri b’inqas minn 2 % ta’ erja li tista’ tissaqqa tal-EAU, u mingħajr reġjuni fil-livell NUTS 2 b’mill-inqas 5 % ta’ erja li tista’ tissaqqa tal-EAU, għandhom ikunu eżentati milli jwettqu l-modulu “Tisqija”.

Suġġett: Prattiki tat-tisqija

 

Suġġett dettaljat: disponibbiltà tat-tisqija

MIRR 001

-

EAU ta’ barra medja msaqqija f’dawn l-aħħar 3 snin

MIRR 002

-

Total ta’ EAU ta’ barra msaqqija

Erja ta’ għelejjel li jkunu fil-fatt issaqqew mill-inqas darba matul il-perjodu ta’ referenza.

MIRR 003

-

Volum ta’ ilma

Metri kubi ta’ ilma użati għat-tisqija fil-perjodu ta’ referenza.

 

Suġġett dettaljat: metodi ta’ tisqija

MIRR 004

-

Tisqija tal-wiċċ

Ettari msaqqija bl-użu ta’ tisqija tal-wiċċ, sistema fejn l-art hija parzjalment jew kompletament miksija bl-ilma, irrispettivament mill-metodu tat-trasport tal-ilma mis-sors sal-għalqa (li jista’ jkun bil-gravità jew bl-ippumpjar). Tinkludi tisqija manwali bi bramel, jew laned tat-tisqija. Tinkludi wkoll tisqija kkontrollata parzjalment (kontroll tal-ilma tal-għargħar biex jissaqqu l-għelejjel (tisqija b’għargħar) jew jitgħammru l-pjanuri (metodi ta’ kontroll tal-ilma f’żoni mistagħdra u fil-qiegħ ta’ widien interni, il-kultivazzjoni tar-reċessjoni tal-għargħar))

MIRR 005

-

Tisqija bil-friefet

Ettari msaqqija bil-friefet tal-ilma (magħruf ukoll bħala sistema ta’ tisqija minn fuq), sistema fejn in-networks tal-pajpijiet iġorru l-ilma taħt pressjoni, li jasal sal-għelejjel permezz taż-żnienen, u tistimula x-xita.

MIRR 006

-

Tisqija bil-qatra

Ettari ta’ tisqija bil-qatra, metodu fejn l-ilma jitqassam taħt pressjoni baxxa permezz ta’ network ta’ pajpijiet, b’mod iddeterminat minn qabel, u jiġi applikat direttament għaż-żona ta’ influwenza tal-għerq tal-pjanta. Tinkludi t-tisqija bil-mikrofriefet u t-tisqija bis-sifuni.

 

Suġġett dettaljat: sorsi ta’ ilma tat-tisqija

Indika s-sorsi kollha ta’ tisqija użati fil-farm. Fil-każ ta’ sorsi intermedjarji, indika biss l-aktar sors primarju.

L- ilma ta’ taħt l-art huwa ilma maħżun taħt l-art f’akwiferi u normalment jiġi ppompjat mill-bjar.

L- ilma tal-wiċċ jinsab f’wiċċ id-dinja, bħal fix-xmajjar, fix-xmajriet, fl-għadajjar, fil-lagi, fl-artijiet mistagħdra jew fl-oċeani.

MIRR 007

-

Ilma ta’ taħt l-art fil-farm

Is-sors tal-ilma ta’ taħt l-art jinsab fil-farm

MIRR 008

-

Ilma tal-wiċċ fil-farm u barra minnu

Is-sors tal-ilma huwa l-ilma tal-wiċċ irrispettivament minn jekk jinsabx fil-farm jew barra minnu

MIRR 009

-

Ilma barra mill-farm min-networks tal-provvista tal-ilma

L-ilma jittieħed min-network ta’ pajpijiet ta’ distribuzzjoni pubbliku

MIRR 010

 

Ilma mormi ttrattat

L-ilma jkun għadda minn trattament tal-ilma mormi.

MIRR 011

-

Sorsi oħrajn

Sorsi oħra ta’ ilma użati għat-tisqija fil-farm (bħall-ilma tax-xita miġbur) li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

MIRR 012

 

Termini ta’ ħlas għall-ilma tat-tisqija

Agħżel waħda biss minn dawn li ġejjin

Ma sarx ħlas għall-ilma

Tħallset tariffa bbażata fuq l-erja ta’ art imsaqqija

Tħallset tariffa bbażata fuq il-volum tal-ilma

Modalità oħra ta’ ħlas li ma hijiex ikklassifikata fi bnadi oħra

 

Suġġett dettaljat: parametri tekniċi tat-tagħmir tat-tisqija

MIRR 013

 

Ġibjuni

Il-farm għandu ġibjun tal-ilma li ntuża matul il-perjodu ta’ referenza.

MIRR 014

 

Status tal-manutenzjoni tas-sistema tat-tisqija

F’dawn l-aħħar tliet snin, l-azjenda

Ma wettqet l-ebda manutenzjoni fis-sistema ta’ tisqija u lanqas fin-network ta’ distribuzzjoni

Wettqet biss manutenzjoni annwali regolari fis-sistema ta’ tisqija (inkluż fin-network ta’ distribuzzjoni)

Għamlet tiswijiet jew riabilitazzjonijiet kbar fis-sistema ta’ tisqija (inkluż lin-network ta’ distribuzzjoni)

MIRR 015

 

Stazzjon tal-ippumpjar

L-azjenda għandha stazzjon tal-ippumpjar, irrispettivament minn jekk huwiex ċentrifugu (fuq l-art), turbina tal-bjar fondi, sommerġibbli, skrun jew ieħor li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

MIRR 016

-

Sistema ta’ kejl tal-ilma

Agħżel waħda biss minn dawn li ġejjin

Diga sommerġibbli (weir) jew kanal artifiċjali (flume) (qari manwali)

Sistema awtomatika

It-tnejn

Ebda

MIRR 017

-

Kontrollur tat-tisqija

Agħżel waħda biss minn dawn li ġejjin

Manwali

Awtomatiku

Tisqija ta’ preċiżjoni (bis-sensuri tal-umdità tal-ħamrija jew mingħajrhom)

Taħlita ta’ metodi

Ebda

MIRR 018

-

Sistema ta’ fertigazzjoni

Il-preżenza ta’ sistema ta’ fertigazzjoni fil-farm, għall-injezzjoni ta’ fertilizzanti, emendi fis-sistema ta’ tisqija.

Suġġett: Għelejjel imsaqqija tul perjodu ta’ 12-il xahar

Erja msaqqija (barra) fit-12-il xahar preċedenti. Tirreferi għall-metodi ta’ tisqija koperti taħt MIRR 004, MIRR 005 u MIRR 006.

 

Suġġett dettaljat: ċereali għall-produzzjoni tal-ħbub

MIRR 019

-

Ċereali għall-produzzjoni ta’ ħbub (inkluża ż-żerriegħa) minbarra ż-żerriegħa tal-qamħirrum, it-taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum u r-ross

Ettari ta’ ċereali msaqqija għall-produzzjoni ta’ ħbub (inkluża ż-żerriegħa) minbarra ż-żerriegħa tal-qamħirrum, it-taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum u r-ross

MIRR 020

-

Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum

Ettari ta’ żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrum imsaqqija

 

Suġġett dettaljat: ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub

MIRR 021

-

Ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inklużi ż-żerriegħa u t-taħlitiet taċ-ċereali u tal-ħemes)

Ettari ta’ ħemes niexef u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħbub (inklużi ż-żerriegħa u t-taħlitiet taċ-ċereali u l-ħemes)

 

Suġġett dettaljat: għelejjel tal-għeruq

MIRR 022

-

Patata (inkluża l-patata taż-żrigħ)

Ettari ta’ patata msaqqija (inkluża l-patata taż-żrigħ)

MIRR 023

-

Pitrava taz-zokkor (minbarra ż-żerriegħa)

Ettari ta’ pitrava taz-zokkor imsaqqija (minbarra ż-żerriegħa)

 

Suġġett dettaljat: għelejjel industrijali

MIRR 024

-

Rapa u żrieragħ tar-rapa tan-nevew

Ettari ta’ żerriegħa tar-rapa u r-rapa tan-nevew imsaqqija

MIRR 025

-

Żerriegħa tal-ġirasol

Ettari ta’ żerriegħa tal-ġirasol imsaqqija

MIRR 026

-

Għelejjel tal-fibra

Ettari ta’ għelejjel tal-fibra msaqqija

 

Suġġett dettaljat: pjanti maħsuda fi stadju bikri mir-raba’ li jinħadem

MIRR 027

 

Pjanti maħsuda fi stadju bikri mir-raba’ li jinħadem

Ettari ta’ pjanti msaqqija maħsuda fi stadju bikri mir-raba’ li jinħadem

 

Suġġett dettaljat: għelejjel oħra f’raba’ li jinħadem

MIRR 028

-

Ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli mkabbra b’newba ma’ għelejjel mhux ortikulturali (għalqa fil-miftuħ)

Ettari ta’ ħxejjex friski (inkluż il-bettieħ) u frawli mkabbra b’newba ma’ għelejjel mhux ortikulturali (għalqa fil-miftuħ)

MIRR 029

-

Għelejjel oħra msaqqija f’raba’ li jinħadem barra

Ettari ta’ għelejjel oħra msaqqija f’raba’ li jinħadem barra

 

Suġġett dettaljat: bur permanenti

MIRR 030

-

Bur permanenti

Ettari ta’ bwar permanenti msaqqija

 

Suġġett dettaljat: għelejjel permanenti

MIRR 031

-

Frott, frott artab u ġewż (minbarra l-frott taċ-ċitru, l-għeneb u l-frawli)

Ettari ta’ frott, frott artab u ġewż imsaqqija (minbarra l-frott taċ-ċitru, l-għeneb u l-frawli)

MIRR 032

-

Frott taċ-ċitru

Ettari ta’ frott taċ-ċitru msaqqi

MIRR 033

 

Żebbuġ

Ettari ta’ żebbuġ imsaqqi

MIRR 034

 

Vinji

Ettari ta’ vinji msaqqija

MODULU 4.   PRATTIKI TA’ ĠESTJONI TAL-ĦAMRIJA

DESKRIZZJONI TAL-VARJABBLI TAL-PRATTIKI TA’ ĠESTJONI TAL-ĦAMRIJA

Għall-varjabbli dwar il-prattiki ta’ ġestjoni tal-ħamrija, il-perjodu ta’ referenza huwa perjodu ta’ 12-il xahar li jintemm fis-sena ta’ referenza, li għandu jiġi stabbilit minn kull Stat Membru bil-għan li jkunu koperti ċ-ċikli ta’ produzzjoni relatati.

Suġġett: prattiki ta’ ġestjoni tal-ħamrija fuq art ta’ barra

MSMP 001

 

Drenaġġ fl-azjenda agrikola

Ettari tal-EAU tal-azjenda agrikola li huma soġġetti għad-drenaġġ, għat-tneħħija artifiċjali ta’ ilma tal-wiċċ jew ilma ta’ taħt l-art żejjed biex jiġi evitat it-tgħarriq, permezz ta’ kanali tal-wiċċ jew ta’ taħt il-wiċċ. Din ma tinkludix id-drenaġġ naturali ta’ ilma żejjed f’lagi, f’artijiet mistagħdra u fi xmajjar

 

Suġġett dettaljat: metodi ta’ ħdim tar-raba’

MSMP 002

-

Ħdim tar-raba’ konvenzjonali

Ettari ta’ raba’ li jinħadem ittrattat bi ħdim tar-raba’ konvenzjonali, li jinvolvi l-inverżjoni tal-ħamrija, bl-irdim tar-residwi tal-għelejjel.

MSMP 003

-

Ħdim tar-raba’ ta’ konservazzjoni

Ettari ta’ raba’ li jinħadem ittrattat bi ħdim tar-raba’ ta’ konservazzjoni (baxx), fejn ma sseħħ l-ebda inverżjoni tal-ħamrija. Normalment parti mir-residwi tal-pjanti ma tintradamx.

MSMP 004

-

Żrigħ mingħajr ħrit

Ettari ta’ raba’ li jinħadem li ma jsirx ħdim fuqu bejn il-ħsad u ż-żrigħ.

 

Suġġett dettaljat: kopertura tal-ħamrija fuq ir-raba’ li jinħadem

MSMP 005

-

Kopertura tal-ħamrija: għalla normali tax-xitwa

Ettari ta’ raba’ li jinħadem li fuqu jinżergħu l-għelejjel fil-ħarifa u li jikbru matul ix-xitwa.

MSMP 006

-

Kopertura tal-ħamrija: għalla tat-titwiq, għalla intermedja jew għelejjel ta’ kopertura f’raba’ li jinħadem

Ettari ta’ raba’ li jinħadem li fuqu jinżergħu l-pjanti speċifikament biex jiġu ġestiti l-erożjoni, il-fertilità, il-kwalità tal-ħamrija, l-ilma, il-ħaxix ħażin, il-pesti, il-mard, il-bijodiversità u l-ħajja selvaġġa, bejn il-ħsad u ż-żrigħ, matul ix-xitwa jew perjodi oħra meta l-art kieku tkun mikxufa.

MSMP 007

-

Kopertura tal-ħamrija: residwi tal-pjanti u/jew mulching

Ettari ta’ raba’ li jinħadem miksi bir-residwi tal-pjanti, u l-qasbija tal-istaġun preċedenti tal-għelejjel matul ix-xitwa u/jew l-art miksija bil-mulch (għata laxka b’materjal li huwa naturali bħal marqad, ħaxix maqtugħ, tiben, weraq, residwi taż-żbir, qoxra tas-siġar jew serratura, jew artifiċjali bħal karti jew fibri sintetiċi).

MSMP 008

 

Kopertura tal-ħamrija: ħamrija mikxufa wara l-għalla ewlenija

Ettari ta’ raba’ li jinħadem li jinħarat jew li b’xi mod ieħor jinħadem wara l-ħsad u li fuqu ma jinżerax xi residwu ta’ pjanti jew jiġi mgħotti matul ix-xitwa b’dawn ir-residwi, u jibqa’ mikxuf sal-operazzjonijiet ta’ qabel iż-żrigħ jew ta’ żrigħ.

 

Suġġett dettaljat: newba tal-għelejjel f’raba’ li jinħadem

MSMP 009

-

Sehem ta’ raba’ li jinħadem b’newba tal-għelejjel

Perċentwal ta’ raba’ li jinħadem b’tinwib fuq it-total ta’ raba’ li jinħadem

 

Suġġett dettaljat: erja b’fokus ekoloġiku

Tirreferi għaż-żoni b’fokus ekoloġiku skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 jew fejn applikabbli l-aktar leġiżlazzjoni riċenti

MSMP 010

-

Art imtarrġa

Ettari ta’ art imtarrġa

MSMP 011

-

Ġmiem madwar l-għelieqi jew biċċiet ta’ art ta’ lqugħ

Ettari ta’ ġmiem madwar l-għelieqi jew biċċiet ta’ art ta’ lqugħ

MSMP 012

-

Elementi lineari: sisien ta’ sġajriet u linji ta’ siġar

Ettari ta’ sisien ta’ sġajriet u linji ta’ siġar

MSMP 013

-

Elementi lineari: ħitan tal-ġebel

Ettari ta’ ħitan tal-ġebel

MSMP 014

-

Agroforestrija

Ettari ta’ agroforestrija

MODULU 5.   MAKKINARJU U TAGĦMIR

DESKRIZZJONI TAL-VARJABBLI TAL-MAKKINARJU U TAT-TAGĦMIR

Għall-varjabbli dwar il-makkinarju u t-tagħmir, għandu jiġi stabbilit jum ta’ referenza komuni fis-sena ta’ referenza minn kull Stat Membru.

Suġġett: makkinarju

 

Suġġett dettaljat: faċilitajiet tal-Internet

MMEQ 001

-

Aċċess għall-Internet

L-azjenda għandha aċċess għall-Internet

MMEQ 002

-

Użu ta’ sistemi ta’ informazzjoni ta’ ġestjoni

L-azjenda tuża sistemi ta’ informazzjoni ta’ ġestjoni bħal għodda għall-appoġġ tat-teħid ta’ deċiżjonijitet, jew fuq kompjuter proprju jew permezz ta’ sistema online. Dan jinkludi (iżda ma huwiex ristrett għal) għodod bħal reġistru diġitali dwar l-għelieqi jew reġistru diġitali dwar il-merħliet.

 

Suġġett dettaljat: makkinarju bażiku

Tirreferi għal makkinarju li huwa l-proprjetà tal-proprjetarju jew tal-azjenda, kooperattiva tal-bdiewa, makkinarju minn stazzjonijiet, makkinarju minn kuntrattur (bis-sewwieq jew mingħajru). Teskludi makkinarju li ma ntużax fis-sena ta’ referenza

 

 

Makkinarju proprju

Tirreferi għal makkinarju li huwa l-proprjetà tal-bidwi jew tal-azjenda li ntuża mill-azjenda agrikola matul it-12-il xahar ta’ qabel il-jum ta’ referenza tal-istħarriġ u li huwa l-unika proprjetà tal-azjenda agrikola fil-jum ta’ referenza tal-istħarriġ.

Teskludi makkinarju li jinkera għal perjodu ta’ żmien qasir bħal kiri bis-siegħa jew bil-ġurnata, makkinarju li huwa l-proprjetà ta’ kooperattivi tal-bdiewa, minn stazzjonijiet jew kuntratturi

MMEQ 003

 

 

Għadd ta’ tratturi <= 40 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

MMEQ 004

 

 

Għadd ta’ tratturi > 40 kW u <= 60 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

MMEQ 005

 

 

Għadd ta’ tratturi > 60 kW u <= 100 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

MMEQ 006

 

 

Għadd ta’ tratturi > 100 kW li huma l-proprjetà tal-azjenda

MMEQ 007

-

-

Makkinarju tal-ħdim tar-raba’

L-azjenda tipposjedi makkinarju tal-ħdim tar-raba’ bħal:

Moħriet bil-mouldboard

Magna tal-ħdim tar-raba’

Magna tal-ħdim tar-raba’ bi xfafar li jduru

Moħriet bi skarpell

Xatba

Magna tal-ħdim tar-raba’

Magna li tiċċattja l-għelejjel

Oħrajn

MMEQ 008

-

-

Magni taż-żrigħ u tat-tħawwil

L-azjenda tipposjedi magni taż-żrigħ u tat-tħawwil bħal:

Magna taż-żrigħ bl-isprej

Magna taż-żrigħ bid-drill

Magna tat-tħawwil

Oħrajn

MMEQ 009

-

-

Magni tat-tixrif, magni tat-tħin jew magni tal-isprej għal fertilizzanti

L-azjenda tipposjedi magni tat-tixrif, magni tat-tħin jew magni tal-isprej (minbarra ajruplani u droni) għall-applikazzjoni ta’ demel jew fertilizzanti, bħal:

Magna tat-tixrif ta’ fertilizzant minerali solidu

Magna tat-tixrif ta’ demel solidu

Magna tat-tixrif ta’ demel likwidu/semisolidu (manka tkarkar)

Magna tat-tixrif ta’ demel likwidu/semisolidu (nagħla tkarkar)

Injettur tad-demel (qasma baxxa/miftuħa)

Injettur tad-demel (qasma fonda/magħluqa)

Magni tal-isprej bi pressa baxxa

Magni tal-isprej bi pressa għolja

Oħrajn

MMEQ 010

-

-

Tagħmir ta’ applikazzjoni għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

L-azjenda tipposjedi waħda jew aktar minn dawn li ġejjin (minbarra ajruplani u droni) għall-applikazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti bħal:

Magna tal-isprej b’boma orizzontali mgħammra bi żnienen ta’ riskju baxx

Magna tal-isprej b’boma orizzontali li ma humiex mgħammra bi żnienen ta’ riskju baxx

Magni tal-isprej għal ġardini, vinji jew għelejjel permanenti oħra

Oħrajn

MMEQ 011

-

-

-

Il-magni tal-isprej b’boma orizzontali u l-magni tal-isprej għal ġardini, vinji jew għelejjel permanenti oħra użati għall-applikazzjoni tal-PPPs fil-perjodu ta’ referenza, huma mgħammra bi żnienen ta’ riskju baxx?

Iva, kollha kemm huma

Le, uħud biss

Le, ebda

MMEQ 012

-

-

Magni tal-ħsad

L-azjenda tipposjedi magni tal-ħsad.

MMEQ 013

-

-

Magni tal-ħsad oħra mekkanizzati għalkollox

L-azjenda tipposjedi magni tal-ħsad oħra mekkanizzati għalkollox bħal:

Magna tal-qtugħ tal-qoton

Magna tal-ħsad tal-patata

Magna tal-ħsad tal-karrotti

Magna tal-ħsad tal-pitrava taz-zokkor

Magna tal-ġbir tal-ħxejjex (piżelli, fażola, eċċ.)

Pjattaformi tal-ġbir tal-frott

Magna tal-ħsad tal-foraġġ jew tas-silaġġ

Sassla

Magna tal-ħsad tal-għeneb

Magna tal-ħsad taż-żebbuġ

 

 

Makkinarju użat minn diversi azjendi

Tirreferi għal vetturi bil-mutur u għal makkinarju użati mill-azjenda agrikola matul it-12-il xahar ta’ qabel il-jum ta’ referenza tal-istħarriġ iżda li huma l-proprjetà ta’ azjenda agrikola oħra (eż. użati taħt arranġamenti ta’ assistenza reċiproka jew mikrija minn sindikat tal-kiri tal-makkinarju), jew assoċjazzjoni kooperattiva, jew żewġ azjendi agrikoli jew aktar b’mod konġunt, jew grupp ta’ makkinarju, jew aġenzija għall-provvista ta’ servizzi agrikoli.

MMEQ 014

-

-

Tratturi

MMEQ 015

-

-

Kultivaturi, imħaret, magni taż-żrigħ, magni tat-tħin, magni tal-isprej, tagħmir għall-applikazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jew fertilizzanti

MMEQ 016

-

-

Magni tal-ħsad

MMEQ 017

-

-

Magni tal-ħsad oħra mekkanizzati għalkollox

 

Suġġett dettaljat: użu ta’ biedja ta’ preċiżjoni

MMEQ 018

-

Robotika

L-azjenda tipposjedi, tikri jew tuża r-robots, bħal:

Makkinarju li jsuq waħdu

Robots tal-ġbir tal-frott artab

Tagħmir ta’ preċiżjoni għolja ħafna bbażat fuq l-RTK-GPS (preċiżjoni ta’ 1 cm)

Oħrajn

MMEQ 019

-

-

Robotika għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

Il-farm jipposjedi, jikri, jew juża tagħmir li juża gwida bil-GPS għall-applikazzjoni tal-PPP

MMEQ 020

-

-

Sprejjar fi strixxi ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

Il-farm jipposjedi, jikri jew juża tagħmir għall-sprejjar fi strixxi tal-PPP

MMEQ 021

-

Tekniki b’rata varjabbli

L-azjenda tuża tekniki ta’ rata varjabbli għal wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

Fertilizzazzjoni

Protezzjoni tal-pjanti

Tnaqqija

Żrigħ

Tħawwil

Oħrajn

MMEQ 022

-

Monitoraġġ ta’ preċiżjoni tal-għelejjel

L-azjenda timmonitorja l-għelejjel billi tuża waħda jew aktar minn dawn it-tekniki li ġejjin:

Stazzjonijiet meteoroloġiċi

Immappjar diġitali (immappjar tal-kwalità tal-ħamrija, immappjar tar-rendiment, immappjar tal-NDVI)

Skennjar tal-ħamrija

Sensuri ta’ monitoraġġ tar-rendiment

Oħrajn

MMEQ 023

-

Analiżi tal-ħamrija

L-azjenda ħadet kampjuni tal-ħamrija biex tanalizzahom fil-perjodu ta’ referenza

 

Suġġett dettaljat: makkinarju għall-ġestjoni tal-bhejjem

MMEQ 024

 

Monitoraġġ tal-benesseri u tas-saħħa tal-annimali

L-azjenda timmonitorja l-annimali billi tuża waħda jew aktar minn dawn it-tekniki li ġejjin

Monitoraġġ bil-kamera

Monitoraġġ tal-ħoss

Sistemi ta’ twissija

Sensuri tal-attività

Intraċċar tal-annimali

Monitoraġġ tas-saħħa (eż. monitoraġġ tat-temperatura, tal-piż, taz-zuppjatura jew tal-mastite)

Reġistrazzjoni tal-għalf

Reġistrazzjoni tax-xorb

Oħrajn

MMEQ 025

-

Magna tat-taħlit u tat-tħin għat-tagħlif tal-annimali

L-azjenda tipposjedi, tikri jew tuża magni tat-taħlit u tat-tħin għat-tagħlif tal-annimali.

MMEQ 026

 

Sistemi ta’ tagħlif awtomatiku

L-azjenda tipposjedi, tikri jew tuża sistemi ta’ tagħlif awtomatiku għall-annimali.

MMEQ 027

-

Regolazzjoni awtomatika tal-klima fil-matmura

L-azjenda tuża regolamentazzjoni awtomatika tal-klima fil-matmura.

MMEQ 028

-

Robots tal-ħlib

L-azjenda tipposjedi, tikri jew tuża robots tal-ħlib.

 

Suġġett dettaljat: ħżin għall-prodotti agrikoli

MMEQ 029

-

Ħżin ta’ żrieragħ (ċereali, żrieragħ taż-żejt u ħemes)

Metri kubi ta’ ħżin għaċ-ċereali, għaż-żrieragħ taż-żejt u għall-ħemes

MMEQ 030

-

Ħżin ta’ għeruq, tuberi u basal

L-azjenda għandha post għall-ħżin tal-għeruq, tat-tuberi u tal-basal

MMEQ 031

-

Ħżin ta’ ħxejjex u frott

L-azjenda għandha post għall-ħżin tal-frott u l-ħxejjex fix-xott (minbarra l-ħżin imkessaħ)

MMEQ 032

-

Ħżin imkessaħ

Metri kubi ta’ ħżin fi friġġijiet (irrispettivament minn jekk humiex għall-ħxejjex, għall-frott, għall-fjuri, għal-laħam u għall-prodotti tal-laħam, għall-ħalib u għall-prodotti tal-ħalib, jew għall-bajd)

Suġġett: tagħmir

 

Suġġett dettaljat: tagħmir użat għall-produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli f’azjendi agrikoli

MMEQ 033

-

Riħ

L-azjenda tuża t-turbini eoliċi biex tipproduċi l-enerġija

MMEQ 034

-

Bijomassa

L-azjenda tuża l-bijomassa biex tipproduċi l-enerġija

MMEQ 035

-

-

Bijogass mill-bijomassa

L-azjenda tuża l-bijogass mill-bijomassa biex tipproduċi l-enerġija

MMEQ 036

-

Enerġija solari (termali)

L-azjenda tuża l-pannelli solari biex tipproduċi l-enerġija termali

MMEQ 037

-

Enerġija solari (fotovoltajka)

L-azjenda tuża l-pannelli solari biex tipproduċi l-enerġija fotovoltajka

MMEQ 038

-

Idroenerġija

L-azjenda tuża l-ġeneraturi idrawliċi biex tipproduċi l-enerġija

MMEQ 039

-

Sorsi oħrajn

L-azjenda tipproduċi enerġija rinnovabbli minn sorsi oħra li ma humiex ikklassifikati fi bnadi oħra

MODULU 6.   ĠARDINA

DESKRIZZJONI TAL-VARJABBLI TAL-ĠARDINI

Għall-varjabbli tal-art, l-użu tal-art għandu jirreferi għas-sena ta’ referenza. Fil-każ ta’ għelejjel suċċessivi mill-istess biċċa art, l-użu tal-art għandu jirreferi għal għalla li tinħasad matul is-sena ta’ referenza, irrispettivament minn meta tinżera’ l-għalla inkwistjoni.

L-Istati Membri b’tal-inqas 1 000 ettaru ta’ kwalunkwe għalla individwali, imsemmija taħt is-suġġetti dettaljati tal-modulu “Ġardina” fl-Anness IV tar-Regolament (UE) 2018/1091, li jipproduċu kompletament jew fil-biċċa l-kbira għas-suq, għandhom iwettqu l-modulu “Ġardina” għal dik l-għalla partikolari

Suġġett: frott taż-żerriegħa

 

Suġġett dettaljat: tuffieħ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 001

-

Tuffieħ

Ettari ta’ tuffieħ

MORC 002

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 003

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 004

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 005

-

-

Tuffieħ fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tal-età >= 25 sena

 

Suġġett dettaljat: tuffieħ: erja skont id-densità tas-siġar

MORC 006

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità < 400 siġra/ettaru

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tad-densità < 400 siġra/ettaru

MORC 007

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità 400 sa 1 599 siġra/ettaru

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tad-densità 400 sa 1 599 siġra/ettaru

MORC 008

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità 1 600 sa 3 199 siġra/ettaru

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tad-densità 1 600 sa 3 199 siġra/ettaru

MORC 009

-

-

Tuffieħ fil-klassi tad-densità >= 3 200 siġra/ettaru

Ettari ta’ tuffieħ fil-klassi tad-densità >= 3 200 siġra/ettaru

 

Suġġett dettaljat: lanġas: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 010

-

Lanġas

Ettari ta’ lanġas

MORC 011

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 012

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 013

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 014

-

-

Lanġas fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tal-età >= 25 sena

 

Suġġett dettaljat: lanġas: erja skont id-densità tas-siġar

MORC 015

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità < 400 siġra/ettaru

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tad-densità < 400 siġra/ettaru

MORC 016

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità 400 sa 1 599 siġra/ettaru

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tad-densità 400 sa 1 599 siġra/ettaru

MORC 017

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità 1 600 sa 3 199 siġra/ettaru

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tad-densità 1 600 sa 3 199 siġra/ettaru

MORC 018

-

-

Lanġas fil-klassi tad-densità >= 3 200 siġra/ettaru

Ettari ta’ lanġas fil-klassi tad-densità >= 3 200 siġra/ettaru

Suġġett: frott tal-għadma

 

Suġġett dettaljat: ħawħ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 019

-

Ħawħ

Ettari ta’ ħawħ

MORC 020

-

-

Ħawħ fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ ħawħ fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 021

-

-

Ħawħ fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ ħawħ fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 022

-

-

Ħawħ fil-klassi tal-età >= 15-il sena

Ettari ta’ ħawħ fil-klassi tal-età >= 15-il sena

 

Suġġett dettaljat: ħawħ: erja skont id-densità tas-siġar

MORC 023

-

-

Ħawħ fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

Ettari ta’ ħawħ fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

MORC 024

-

-

Ħawħ fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

Ettari ta’ ħawħ fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

MORC 025

-

-

Ħawħ fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

Ettari ta’ ħawħ fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

 

Suġġett dettaljat: nuċiprisk: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 026

-

Nuċiprisk

Ettari ta’ nuċiprisk

MORC 027

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ nuċiprisk fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 028

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ nuċiprisk fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 029

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tal-età >= 15-il sena

Ettari ta’ nuċiprisk fil-klassi tal-età >= 15-il sena

 

Suġġett dettaljat: nuċiprisk: erja skont id-densità tas-siġar

MORC 030

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

Ettari ta’ nuċiprisk fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

MORC 031

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

Ettari ta’ nuċiprisk fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

MORC 032

-

-

Nuċiprisk fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

Ettari ta’ nuċiprisk fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

 

Suġġett dettaljat: berquq: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 033

-

Berquq

Ettari ta’ berquq

MORC 034

-

-

Berquq fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ berquq fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 035

-

-

Berquq fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ berquq fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 036

-

-

Berquq fil-klassi tal-età >= 15-il sena

Ettari ta’ berquq fil-klassi tal-età >= 15-il sena

 

Suġġett dettaljat: berquq: erja skont id-densità tas-siġar

MORC 037

-

-

Berquq fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

Ettari ta’ berquq fil-klassi tad-densità < 600 siġra/ettaru

MORC 038

-

-

Berquq fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

Ettari ta’ berquq fil-klassi tad-densità 600 sa 1 199 siġra/ettaru

MORC 039

-

-

Berquq fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

Ettari ta’ berquq fil-klassi tad-densità >= 1 200 siġra/ettaru

Suġġett: frott taċ-ċitru

 

Suġġett dettaljat: larinġ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 040

-

Larinġ ta’ Baħija

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija

MORC 041

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 042

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 043

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 044

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tal-età >= 25 sena

MORC 045

-

Larinġ abjad

Ettari ta’ larinġ abjad

MORC 046

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 047

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 048

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 049

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tal-età >= 25 sena

MORC 050

-

Larinġ tad-demm

Ettari ta’ larinġ tad-demm

MORC 051

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 052

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 053

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 054

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tal-età >= 25 sena

MORC 055

-

Larinġ ieħor li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

Ettari ta’ larinġ ieħor li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

MORC 056

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 057

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 058

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 059

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tal-età >= 25 sena

 

Suġġett dettaljat: larinġ: erja skont id-densità tas-siġar

 

 

Larinġ ta’ Baħija

MORC 060

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

MORC 061

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 062

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 063

-

-

Larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ta’ Baħija fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

 

 

Larinġ abjad

MORC 064

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

MORC 065

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 066

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 067

-

-

Larinġ abjad fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ abjad fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

 

 

Larinġ tad-demm

MORC 068

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

MORC 069

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 070

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 071

-

-

Larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ tad-demm fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

 

 

Larinġ ieħor li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

MORC 072

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

MORC 073

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 074

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 075

-

-

Larinġ ieħor fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ larinġ ieħor fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

 

Suġġett dettaljat: frott taċ-ċitru żgħir: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 076

-

Satsumi

Ettari ta’ satsumi

MORC 077

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 078

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 079

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 080

-

-

Satsumi fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tal-età >= 25 sena

MORC 081

-

Klementin

Ettari ta’ klementin

MORC 082

-

-

Klementin fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ klementin fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 083

-

-

Klementin fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ klementin fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 084

-

-

Klementin fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ klementin fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 085

-

-

Klementin fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ klementin fil-klassi tal-età >= 25 sena

MORC 086

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi l-ibridi) li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi l-ibridi) li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

MORC 087

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 088

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 089

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 090

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tal-età >= 25 sena

 

Suġġett dettaljat: frott taċ-ċitru żgħir: erja skont id-densità tas-siġar

 

 

Satsumi

MORC 091

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

MORC 092

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 093

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 094

-

-

Satsumi fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ satsumi fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

 

 

Klementin

MORC 095

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ klementin fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

MORC 096

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ klementin fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 097

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ klementin fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 098

-

-

Klementin fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ klementin fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

 

 

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi l-ibridi) li ma huwiex ikklassifikat fi bnadi oħra

MORC 099

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

MORC 100

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 101

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 102

-

-

Frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ frott taċ-ċitru żgħir ieħor (inklużi ibridi) fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

 

Suġġett dettaljat: lumi: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 103

-

Lumi

Ettari ta’ lumi isfar (Citrus aurantifolia, C. latifolia Yu. Tanaka) u xkomp aċiduż (Citrus limon (L.) Burm.f., C. jambhiri Lush., C. meyeri Yu. Tanaka, C. pseudolimon Tanaka)

MORC 104

-

-

Lumi fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ lumi fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 105

-

-

Lumi fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

Ettari ta’ lumi fil-klassi tal-età 5 snin sa 14-il sena

MORC 106

-

-

Lumi fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

Ettari ta’ lumi fil-klassi tal-età 15-il sena sa 24 sena

MORC 107

-

-

Lumi fil-klassi tal-età >= 25 sena

Ettari ta’ lumi fil-klassi tal-età >= 25 sena

 

Suġġett dettaljat: lumi: erja skont id-densità tas-siġar

MORC 108

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità < 250 siġra/ettaru

Ettari ta’ lumi fil-klassi tad-densità ta’ < 250 siġra/ettaru

MORC 109

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ lumi fil-klassi tad-densità 250 sa 499 siġra/ettaru

MORC 110

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

Ettari ta’ lumi fil-klassi tad-densità 500 sa 749 siġra/ettaru

MORC 111

-

-

Lumi fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Ettari ta’ lumi fil-klassi tad-densità >= 750 siġra/ettaru

Suġġett: żebbuġ

 

Suġġett dettaljat: żebbuġ: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 112

-

Żebbuġ għall-ikel

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel

MORC 113

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 114

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età 5 snin sa 11-il sena

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età 5 snin sa 11-il sena

MORC 115

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età 12-il sena sa 49 sena

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età 12-il sena sa 49 sena

MORC 116

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel fil-klassi tal-età >= 50 sena

MORC 117

-

Żebbuġ għaż-żejt

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt

MORC 118

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età < 5 snin

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età < 5 snin

MORC 119

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età 5 snin sa 11-il sena

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età 5 snin sa 11-il sena

MORC 120

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età 12-il sena sa 49 sena

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età 12-il sena sa 49 sena

MORC 121

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tal-età >= 50 sena

 

Suġġett dettaljat: żebbuġ: erja skont id-densità tas-siġar

 

 

Żebbuġ għall-ikel

MORC 122

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità < 140 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità < 140 siġra/ettaru

MORC 123

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità 140 sa 399 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità 140 sa 399 siġra/ettaru

MORC 124

-

-

Żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità >= 400 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għall-ikel fil-klassi tad-densità >= 400 siġra/ettaru

 

 

Żebbuġ għaż-żejt

MORC 125

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità < 140 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità < 140 siġra/ettaru

MORC 126

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 140 sa 399 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 140 sa 399 siġra/ettaru

MORC 127

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 400 sa 699 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 400 sa 699 siġra/ettaru

MORC 128

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 700 sa 1 499 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità 700 sa 1 499 siġra/ettaru

MORC 129

-

-

Żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità >= 1 500 siġra/ettaru

Ettari ta’ żebbuġ għaż-żejt fil-klassi tad-densità >= 1 500 siġra/ettaru

Suġġett: għeneb għall-ikel u ż-żbib

 

Suġġett dettaljat: għeneb għall-ikel: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 130

-

Għeneb għall-ikel

Ettari ta’ għeneb għall-ikel

MORC 131

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età < 3 snin

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età < 3 snin

MORC 132

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 3 snin sa 9 snin

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 3 snin sa 9 snin

MORC 133

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 10 snin sa 19-il sena

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 10 snin sa 19-il sena

MORC 134

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 20 sena sa 49 sena

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età 20 sena sa 49 sena

MORC 135

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tal-età >= 50 sena

 

Suġġett dettaljat: għeneb għall-ikel: erja skont id-densità tal-vinji

MORC 136

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità < 1 000 pjanta/ettaru

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità < 1 000 pjanta/ettaru

MORC 137

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità 1 000 sa 1 499 pjanta/ettaru

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità 1 000 sa 1 499 pjanta/ettaru

MORC 138

-

-

Għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità >= 1 500 pjanta/ettaru

Ettari ta’ għeneb għall-ikel fil-klassi tad-densità >= 1 500 pjanta/ettaru

 

Suġġett dettaljat: għeneb għaż-żbib: erja skont l-età tal-pjantaġġuni

MORC 139

-

Għeneb għaż-żbib

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib

MORC 140

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età ta’< 3 snin

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età ta’< 3 snin

MORC 141

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 3 snin sa 9 snin

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 3 snin sa 9 snin

MORC 142

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 10 snin sa 19-il sena

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 10 snin sa 19-il sena

MORC 143

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 20 sena sa 49 sena

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età 20 sena u 49 sena

MORC 144

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età >= 50 sena

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tal-età >= 50 sena

 

Suġġett dettaljat: għeneb għaż-żbib: erja skont id-densità tal-vinji

MORC 145

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità < 1 000 pjanta/ettaru

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità < 1 000 pjanta/ettaru

MORC 146

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità 1 000 sa 1 499 pjanta/ettaru

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità 1 000 u 1 499 pjanta/ettaru

MORC 147

-

-

Għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità >= 1 500 pjanta/ettaru

Ettari ta’ għeneb għaż-żbib fil-klassi tad-densità >= 1 500 pjanta/ettaru