20.9.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 330/69


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1532

tas-17 ta’ Settembru 2021

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklużjoni ta’ 3-(1-((3,5-dimetiliossażol-4-il)metil)-1H-pirażol-4-il)-1-(3-idrossibenżil)imidażolidina-2,4-dion fil-lista tal-Unjoni ta’ sustanzi aromatizzanti

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 jistabbilixxi lista tal-Unjoni ta’ aromatizzanti u ta’ materjali tas-sors approvati għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel, u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom.

(2)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 872/2012 (3) adotta l-lista ta’ sustanzi aromatizzanti u introduċa dik il-lista fil-Parti A tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008.

(3)

Dik il-lista tista’ tiġi aġġornata f’konformità mal-proċedura komuni msemmija fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008, fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jew wara li Stat Membru jew parti interessata tressaq applikazzjoni għal dan.

(4)

Fl-10 ta’ Awwissu 2012, tressqet applikazzjoni lill-Kummissjoni għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta’ 3-(1-((3,5-dimetilisossażol-4-il)metil)-1H-pirażol-4-il)-1-(3-idrossibenżil)imidażolidina-2,4-dion, (FL Nru 16.127), bħala sustanza aromatizzanti f’diversi tipi ta’ ikel li jaqgħu, fis-sustanza, taħt għadd ta’ kategoriji tal-ikel imsemmija fil-lista tal-Unjoni ta’ aromatizzanti u materjali tas-sors. Il-Kummissjoni nnotifikat l-applikazzjoni lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) u talbet l-opinjoni tagħha. Il-Kummissjoni qiegħdet l-applikazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008.

(5)

Fl-opinjoni tagħha adottata fil-21 ta’ Ġunju 2016 (4), l-Awtorità evalwat is-sikurezza tas-sustanza FL Nru 16.127, ikkonkludiet li l-użu tagħha ma jagħtix lok għal tħassib dwar is-sikurezza meta jkun limitat għal livelli mhux iktar minn dawk speċifikati għal diversi tipi ta’ ikel f’kategoriji differenti tal-ikel. Barra minn hekk, l-Awtorità nnutat li hija sustanza bi proprjetajiet għall-modifikazzjoni tat-taħwira.

(6)

Billi l-użu tas-sustanza FL Nru 16.127 bħala sustanza aromatizzanti ma jagħtix lok għal tħassib dwar is-sikurezza fil-kundizzjonijiet speċifiċi tal-użu, u mhuwiex mistenni li jqarraq bil-konsumatur, huwa xieraq li dan l-użu jiġi awtorizzat fid-dawl tal-Opinjoni tal-Awtorità.

(7)

Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Parti A tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tiġi emendata skont dan.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Parti A tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Settembru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34.

(2)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 872/2012 tal-1 ta’ Ottubru 2012 li jadotta l-lista ta’ sustanzi aromatizzanti stipulati bir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jintroduċiha fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2000 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE (ĠU L 267, 2.10.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4334.


ANNESS

Fit-Tabella 1 tat-Taqsima 2 tal-Parti A tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008, tiddaħħal l-annotazzjoni li ġejja dwar FL Nru 16.127, wara l-entrata 16.126:

“16.127

3-(1-((3,5-dimetilisossażol-4-il)metil)-1H-pirażol-4-il)-1-(3-idrossibenżil)imidażolidina-2,4-dion

1119831-25-2

2161

 

mill-anqas 99 %, assaġġ (HPLC/UV)

Restrizzjonijiet għall-użu bħala sustanza aromatizzanti:

 

Fil-kategorija 1.4 – mhux aktar minn 4 mg/kg

 

Fil-kategorija 1.8 – mhux aktar minn 8 mg/kg

 

Fil-kategorija 3 – mhux iktar minn 4 mg/kg

 

Fil-kategorija 5.1. – mhux iktar minn 15 mg/kg

 

Fil-kategorija 5.2. – mhux iktar minn 16 mg/kg

 

Fil-kategorija 5.3. – mhux iktar minn 30 mg/kg

 

Fil-kategorija 5.4 – mhux iktar minn 15 mg/kg

 

Fil-kategorija 6.3. – mhux iktar minn 25 mg/kg

 

Fil-kategorija 12.1. – mhux iktar minn 75 mg/kg

 

Fil-kategorija 12.2. – mhux iktar minn 100 mg/kg

 

Fil-kategorija 12.3. – mhux iktar minn 25 mg/kg

 

Fil-kategorija 12.4. – mhux iktar minn 25 mg/kg

 

Fil-kategorija 12.5. – mhux iktar minn 4 mg/kg

 

Fil-kategorija 13.2. – mhux iktar minn 4 mg/kg

 

Fil-kategorija 13.3 – mhux aktar minn 4 mg/kg

 

Fil-kategorija 14.1.4 – mhux iktar minn 4 mg/l (għal xarbiet abbażi tal-ħalib biss)

 

Fil-kategorija 14.1.5. – mhux iktar minn 8 mg/kg

 

Fil-kategorija 15.1. – mhux iktar minn 20 mg/kg

 

Fil-kategorija 16. – mhux aktar minn 4 mg/l (għal deżerti abbażi tal-ħalib biss)

 

EFSA”