25.10.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 377/33


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2021/1866

tat-22 ta’ Ottubru 2021

li temenda d-Deċiżjoni 2010/788/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/788/PESK tal-20 ta’ Diċembru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2008/369/PESK (1),

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fl-20 ta’ Diċembru 2010, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2010/788/PESK.

(2)

Fid-29 ta’ Ġunju 2021, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni (“UNSCR”) 2582 (2021) li temenda l-kriterji għad-deżinjazzjoni ta’ persuni u entitajiet biex ikunu soġġetti għall-miżuri restrittivi stabbiliti fil-paragrafi 9 u 11 ta’ UNSCR 1807 (2008).

(3)

Hija meħtieġa azzjoni ulterjuri mill-Unjoni sabiex jiġu implimentati ċerti miżuri.

(4)

Għaldaqstant, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2010/788/PESK tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni 2010/788/PESK, il-punt (i) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(i)

l-ippjanar, id-direzzjoni, l-isponsorjar jew il-parteċipazzjoni f’attakki kontra l-forzi taż-żamma tal-paċi tal-MONUSCO jew kontra l-persunal tan-Nazzjonijiet Uniti, inkluż il-membri tal-Grupp tal-Esperti, jew kontra l-persunal mediku jew il-persunal umanitarju;”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Ottubru 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

G. DOVŽAN


(1)  ĠU L 336, 21.12.2010, p. 30.