15.2.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 51/605


ID-DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZOJNI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/163

tal-21 ta’ Jannar 2021

li tadotta l-erbatax-il aġġornament tal-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku

(notifikata bid-dokument C(2021) 23)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (1), u b’mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 4(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku li hemm referenza għalih fl-Artikolu 1(c)(iii) tad-Direttiva 92/43/KEE huwa magħmul mit-territorji tal-Unjoni tal-Irlanda, in-Netherlands u r-Renju Unit, u partijiet mit-territorji tal-Unjoni tal-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, Spanja, Franza u l-Portugall kif speċifikat fil-mappa bijoġeografika approvata fl-20 ta’ April 2005 mill-kumitat stabbilit bl-Artikolu 20 ta’ dik id-Direttiva (“il-Kumitat dwar il-Ħabitats”).

(2)

Il-lista inizjali ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku, skont it-tifsira tad-Direttiva 92/43/KEE, ġiet adottata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/813/KE (2). Dik il-lista ġiet aġġornata l-aħħar bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/495 (3).

(3)

Is-siti inklużi fil-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku jiffurmaw parti min-netwerk Natura 2000, li huwa element essenzjali għall-ħarsien tal-bijodiversità fl-Unjoni. Sabiex in-netwerk Natura 2000 ikompli jiġi stabbilit dejjem iktar u fil-kuntest tal-adattament dinamiku ta’ dak in-netwerk, il-listi ta’ siti ta’ importanza Komunitarja jiġu rieżaminati regolarment.

(4)

Bejn il-21 ta’ Mejju 2019 u t-22 ta’ Jannar 2020, l-Istati Membri pproponew siti addizzjonali ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku. L-Istati Membri ppreżentaw ukoll tibdil fit-tagħrif dwar is-siti li jinsab fil-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku.

(5)

Abbażi tal-abbozz tal-lista mfassla mill-Kummissjoni bi ftehim ma’ kull wieħed mill-Istati Membri kkonċernati, li jidentifika wkoll is-siti li għandhom tipi ta’ ħabitats naturali ta’ prijorità jew speċijiet ta’ prijorità, jenħtieġ li tiġi adottata lista aġġornata ta’ siti magħżulin bħala siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku. L-Artikoli 4(4) u 6 tad-Direttiva 92/43/KEE japplikaw għas-siti ġodda li ġew inklużi.

(6)

L-għarfien dwar l-eżistenza u t-tqassim tat-tipi ta’ ħabitats naturali u ta’ speċijiet qiegħed jevolvi b’mod kostanti minħabba s-sorveljanza mwettqa f’konformità mal-Artikolu 11 tad-Direttiva 92/43/KEE. Għalhekk, l-evalwazzjoni u l-għażla tas-siti fil-livell tal-Unjoni saru bl-użu tal-aqwa informazzjoni disponibbli f’dak iż-żmien.

(7)

Uħud mill-Istati Membri ma pproponewx biżżejjed siti biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tad-Direttiva 92/43/KEE għal ċerti tipi ta’ ħabitats u ta’ speċijiet. Barra minn hekk, l-għarfien dwar l-eżistenza u t-tqassim ta’ wħud mit-tipi ta’ ħabitats naturali fl-Anness I u ta’ wħud mill-ispeċijiet elenkati fl-Anness II tad-Direttiva 92/43/KEE baqa’ mhux komplut. Għaldaqstant, għal dawk it-tipi ta’ ħabitats u ta’ speċijiet ma jistax jiġi konkluż li n-netwerk Natura 2000 huwa komplut.

(8)

Fl-interess taċ-ċarezza u tat-trasparenza, id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/495 jenħtieġ li titħassar.

(9)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Ħabitats,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Ġie adottat l-erbatax-il aġġornament tal-lista tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku kif stipulat fl-Anness.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/495 titħassar.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Jannar 2021.

Għall-Kummissjoni

Virginijus SINKEVIČIUS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/813/KE tas-7 ta’ Diċembru 2004 li tadotta, skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, l-elenku ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bioġeografiku Atlantiku (ĠU L 387, 29.12.2004, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/495 tal-24 ta’ Marzu 2020 li tadotta t-tlettax-il aġġornament tal-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku (ĠU L 111 8.4.2020, p. 176).


ANNESS

L-erabatax-il aġġornament tal-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Atlantiku

Kull sit ta’ importanza Komunitarja (SIK) huwa identifikat bit-tagħrif mogħti fil-format tan-Natura 2000, inkluża l-mappa korrispondenti. Dan it-tagħrif intbagħat mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti f’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 92/43/KEE.

It-tabella ta’ hawn taħt tagħti t-tagħrif li ġej:

A

:

kodiċi SCI b’disa’ karattri, l-ewwel tnejn il-kodiċi ISO tal-Istat Membru;

B

:

isem is-SIK;

C

:

* = il-preżenza tas-SIK f’mill-inqas tip ta’ ħabitat naturali u/jew speċi ta’ prijorità wieħed/waħda fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 92/43/KEE;

D

:

l-erja tas-SIK f’ettari jew it-tul tas-SIK f’km;

E

:

il-koordinati ġeografiċi tas-SIK (il-latitudni u l-lonġitudni) fi gradi deċimali.

It-tagħrif kollu mogħti fil-lista tal-Unjoni ta’ hawn taħt huwa msejjes fuq id-data proposta, mibgħuta u vvalidata mill-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, Spanja, Franza, in-Netherlands, il-Portugall u r-Renju Unit.

A

B

C

D

E

Kodiċi SIK

Isem is-SIK

*

Erja tas-SIK (ettari)

Tul tas-SIK (km)

Koordinati ġeografiċi tas-SIK

 

 

 

 

 

Lonġitudni

Latitudni

BE1000001

La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe

*

,

,

4,4306

50,7833

BE1000002

Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsendael

*

,

,

4,3549

50,7879

BE1000003

Zones boisées et zones humides de la Vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise

*

,

,

4,3055

50,8825

BE2100015

Kalmthoutse Heide

 

,

,

4,4167

51,4

BE2100016

Klein en Groot Schietveld

*

,

,

4,5833

51,3667

BE2100017

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

*

,

,

4,7444

51,2667

BE2100019

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats

*

,

,

4,8

51,3333

BE2100020

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop

*

,

,

4,7444

51,3694

BE2100024

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

*

,

,

4,9667

51,3667

BE2100026

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden

*

,

,

5,0833

51,25

BE2100040

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

*

,

,

5,1833

51,1611

BE2100045

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat

*

,

,

4,4833

51,2167

BE2200028

De Maten

*

,

,

5,45

50,95

BE2200029

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden

*

8 306

,

5,3333

51,1167

BE2200030

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode

*

,

,

5,4333

51,05

BE2200031

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden

*

,

,

5,3

50,9833

BE2200032

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen

*

,

,

5,5

51,2833

BE2200033

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

*

2 523

,

5,7

51,175

BE2200034

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

*

,

,

5,7306

51,1

BE2200035

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

*

,

,

5,6333

50,95

BE2200036

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten

*

,

,

5,6833

50,8139

BE2200037

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

*

,

,

5,7667

51,0333

BE2200038

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

*

2 604

,

5,2667

50,8167

BE2200041

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

*

,

,

5,5167

50,85

BE2200042

Overgang Kempen-Haspengouw

*

,

,

5,5667

50,9097

BE2200043

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik

*

,

,

5,6167

51,0583

BE2300005

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

*

,

,

3,45

51,15

BE2300006

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

*

,

,

4,1919

51,1531

BE2300007

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

*

,

,

3,75

50,7917

BE2300044

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

*

,

,

4,25

50,9583

BE2400008

Zoniënwoud

*

,

,

4,4167

50,75

BE2400009

Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden

*

,

,

4,2833

50,7083

BE2400010

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem

*

,

,

4,5833

50,9167

BE2400011

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden

*

,

,

4,6833

50,8083

BE2400012

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen

*

,

,

4,8667

50,9333

BE2400014

Demervallei

*

4 910

,

4,9833

51,0028

BE2500001

Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin

*

,

,

2,8681

51,195

BE2500002

Polders

*

,

,

3,1003

51,2417

BE2500003

Westvlaams Heuvelland

*

,

,

2,7667

50,775

BE2500004

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel

*

,

,

3,32

51,1

BE31001C0

Affluents brabançons de la Senne

*

709,5762

,

4,2526

50,6657

BE31002C0

Vallées de l'Argentine et de la Lasne

*

821,522

,

4,4379

50,7335

BE31003C0

Vallée de la Lasne

*

431,0107

,

4,5508

50,7201

BE31004C0

Vallée de la Dyle en aval d'Archennes

*

141,244

,

4,6444

50,7711

BE31005C0

Vallée de la Nethen

*

194,6652

,

4,679826

50,789925

BE31006C0

Vallée de la Dyle à Ottignies

*

304,5974

,

4,5966

50,678

BE31007C0

Vallée du Train

*

488,6304

,

4,706911

50,700949

BE31008C0

Carrière de Dongelberg

 

9,6443

,

4,8196

50,695

BE31009B0

Carrières souterraines d'Orp-Jauche

 

12,3688

1,6

4,9427

50,667

BE31010C0

Sources de la Dyle

*

728,2849

,

4,4959

50,6382

BE31011C0

Vallée de la Thyle

*

1 112,3159

,

4,5335

50,5962

BE31012C0

Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes

*

85,0401

,

4,6465

50,7447

BE32001C0

Vallée de la Lys

*

404,2262

,

2,8973

50,7365

BE32002C0

Vallée de l'Escaut en aval de Tournai

*

363,6272

,

3,3564

50,6643

BE32003C0

Pays des Collines

*

132,9427

,

3,5096

50,7585

BE32004C0

Vallée de la Rhosnes

*

191,7365

,

3,745547

50,769694

BE32005C0

Vallées de la Dendre et de la Marcq

*

534,9537

,

3,643501

50,706257

BE32006C0

Bois d'Enghien et de Silly

*

534,5405

,

3,9738

50,6394

BE32007C0

Bois de la Houssière

*

711,8023

,

4,187514

50,616437

BE32008B0

Bois d'Arpes et de l'Hôpital

*

139,3308

,

4,27353

50,592094

BE32010C0

Marais de la Verne

*

102,0778

,

3,5694

50,5227

BE32011C0

Forêt de Bon-Secours

*

386,7204

,

3,6277

50,4918

BE32012C0

Bord nord du bassin de la Haine

*

2 214,5146

,

3,7358

50,509

BE32014C0

Vallée de la Haine en amont de Mons

*

485,7836

,

4,0608

50,4565

BE32015B0

Canal souterrain de la Bête Refaite

 

1,0883

1,27

4,290256

50,503266

BE32016C0

Forêt de Mariemont

*

153,6496

,

4,2454

50,4681

BE32017C0

Vallée de la Haine en aval de Mons

*

1 789,4082

,

3,6805

50,4622

BE32018C0

Bois de Colfontaine

*

836,674

,

3,8413

50,384

BE32019C0

Vallée de la Trouille

*

1 280,2266

,

3,9822

50,4172

BE32020C0

Vallée de la Princesse

*

132,5409

,

4,225903

50,395888

BE32021C0

Haute-Sambre en aval de Thuin

*

718,7647

,

4,301736

50,357234

BE32025C0

Haut-Pays des Honnelles

*

585,1827

,

3,7134

50,3488

BE32026C0

Haute-Sambre en amont de Thuin

*

394,1453

,

4,2404

50,3236

BE32044C0

Bassin de l'Escaut en amont de Tournai

*

193,5639

,

3,5143

50,4941

BE32045C0

Vallée de l'Aubrecheuil

*

36,6316

,

4,019947

50,502719

BE32046C0

Vallée du Piéton

*

55,6067

,

4,301417

50,485023

BE33001B0

Sources du Geer

*

42,3707

,

5,1459

50,6626

BE33002B0

Basse vallée du Geer

*

544,5084

,

5,6464

50,774

BE33003C0

Montagne Saint-Pierre

*

241,6443

,

5,6776

50,782

BE33008C0

Vallée de la Burdinale

*

291,8088

,

5,1365

50,5735

BE33009C0

Vallée de la Mehaigne

*

226,5797

,

5,1942

50,5938

BE33010C0

Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières

*

491,5381

,

5,192

50,5062

BE35002C0

Vallée de l'Orneau

*

324,6002

,

4,6831

50,4782

BE35004C0

Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames

*

491,511

,

4,9495

50,4895

BE35006C0

Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne

*

353,9865

,

5,0499

50,5013

BEMNZ0001

Vlaamse Banken

 

109 939,9

,

2,5489

51,3339

BEMNZ0005

Vlakte van de Raan

 

,

,

3,2431

51,4411

DE0916391

NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete

*

,

,

8,4614

54,5333

DE0916392

Dünen- und Heidelandschaften Nord-Sylt

*

,

,

8,3894

55,0172

DE1003301

Doggerbank

 

,

,

4,1675

55,5958

DE1016392

Dünen- und Heidelandschaften Nord- und Mittel-Sylt

*

,

,

8,3306

54,955

DE1115301

NSG Rantumbecken

 

,

,

8,3172

54,8736

DE1115391

Dünenlandschaft Süd-Sylt

*

,

,

8,2911

54,8061

DE1116391

Küstenlandschaft Ost-Sylt

*

,

,

8,4019

54,8839

DE1118301

Ruttebüller See

 

,

,

8,7636

54,8953

DE1119303

Süderlügumer Binnendünen

*

,

,

8,9558

54,8692

DE1121304

Eichenwälder der Böxlunder Geest

 

,

,

9,2331

54,7889

DE1121391

NSG Fröslev-Jardelunder Moor

 

,

,

9,2356

54,8217

DE1209301

Sylter Außenriff

 

,

,

7,1842

54,7831

DE1219301

Leckfeld

*

,

,

8,9644

54,7953

DE1219391

Gewässer des Bongsieler Kanal-Systems

*

,

,

9,0161

54,7069

DE1219392

Heide- und Magerrasenlandschaft am Ochsenweg und im Soholmfeld

*

,

,

8,9836

54,7464

DE1220301

Wälder an der Lecker Au

*

,

,

9,04

54,7722

DE1315391

Küsten- und Dünenlandschaften Amrums

*

,

,

8,3361

54,6497

DE1316301

Godelniederung / Föhr

*

,

,

8,4372

54,6981

DE1319301

NSG Bordelumer Heide und Langenhorner Heide mit Umgebung

*

,

,

8,9547

54,6556

DE1320302

Lütjenholmer und Bargumer Heide

*

,

,

9,0022

54,6839

DE1320303

Schirlbusch

 

,

,

9,0961

54,6222

DE1320304

Löwenstedter Sandberge

*

,

,

9,1511

54,6286

DE1321302

Pobüller Bauernwald

*

,

,

9,2531

54,6086

DE1321303

Dünen am Rimmelsberg

*

,

,

9,2725

54,6233

DE1322391

Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au

*

2 906

,

9,4797

54,7039

DE1420301

Standortübungsplatz Husum

*

,

,

9,0675

54,505

DE1420302

Moorweiher im Staatsforst Drelsdorf

 

,

,

9,1064

54,5964

DE1420391

Quell- und Niedermoore der Arlauniederung

*

,

,

9,0908

54,5519

DE1421301

Immenstedter Wald

*

,

,

9,1978

54,5464

DE1421303

Wälder im Süderhackstedtfeld

*

,

,

9,2856

54,5825

DE1421304

Ahrenviölfelder Westermoor

 

,

,

9,2653

54,5439

DE1422301

Wald Rumbrand

*

,

,

9,3497

54,5233

DE1422303

Gammellunder See

 

,

,

9,4494

54,5642

DE1423393

Idstedtweger Geestlandschaft

*

,

,

9,4925

54,5572

DE1521391

Wälder der Ostenfelder Geest

*

,

,

9,3111

54,4892

DE1522301

Kalkquellmoor bei Klein Rheide

 

,

,

9,4611

54,4633

DE1617301

Dünen St. Peter

*

,

,

8,6083

54,3203

DE1620302

Lundener Niederung

 

,

,

9,0678

54,2953

DE1621301

Wälder bei Bergenhusen

*

,

,

9,3075

54,3925

DE1622308

Gräben der nördlichen Alten Sorge

 

,

,

9,3639

54,3833

DE1622391

Moore der Eider-Treene-Sorge-Niederung

*

,

,

9,4761

54,3094

DE1623303

Fockbeker Moor

 

,

,

9,5908

54,3294

DE1623304

Wald östlich Hohn

 

,

,

9,5331

54,3042

DE1623306

Owschlager See

*

,

,

9,6044

54,3881

DE1623351

Übergangsmoor im Kropper Forst

 

,

,

9,5106

54,3989

DE1623392

Binnendünen- und Moorlandschaft im Sorgetal

*

,

,

9,5342

54,3508

DE1714391

Steingrund

 

,

,

8,1117

54,2361

DE1719391

Untereider

 

3 606

,

8,8969

54,2819

DE1720301

Weißes Moor

 

,

,

9,0322

54,25

DE1721301

Wald bei Welmbüttel

*

,

,

9,2361

54,205

DE1721302

Wald bei Hollingstedt

*

,

,

9,2086

54,2925

DE1721309

Kleiner Geestrücken südlich Dörpling

 

,

,

9,3131

54,2422

DE1722301

Wald westlich Wrohm

*

,

,

9,3567

54,2161

DE1723301

Gehege Osterhamm-Elsdorf

*

,

,

9,5575

54,2731

DE1723302

Dachsberg bei Wittenmoor

 

,

,

9,5469

54,2883

DE1724334

Dünen bei Kattbek

*

,

,

9,75

54,2169

DE1813391

Helgoland mit Helgoländer Felssockel

*

5 509

,

7,8972

54,2086

DE1820302

NSG Fieler Moor

 

,

,

9,1414

54,1592

DE1820303

Ehemaliger Fuhlensee

 

,

,

9,135

54,1203

DE1821304

Gieselautal

*

,

,

9,3031

54,1358

DE1821391

Riesewohld und angrenzende Flächen

*

,

,

9,2183

54,1367

DE1823301

Wälder der nördlichen Itzehoer Geest

*

,

,

9,6889

54,1528

DE1823304

Haaler Au

*

,

,

9,5447

54,1522

DE1920301

Windberger Niederung

*

,

,

9,1467

54,0547

DE1922301

Wälder östlich Mehlbek

*

,

,

9,4622

54,0108

DE1922391

Iselbek mit Lindhorster Teich

*

,

,

9,355

54,0711

DE1923301

Schierenwald

*

,

,

9,6661

54,0175

DE1923302

Reher Kratt

 

,

,

9,5983

54,0558

DE1923304

Moore bei Christinenthal

 

,

,

9,5656

54,0361

DE1923305

Quellhangmoor Lohfiert

 

8,6

,

9,5589

54,0125

DE1924391

Wälder im Aukrug

*

,

,

9,7892

54,0481

DE1927301

Kiebitzholmer Moor und Trentmoor

*

,

,

10,2189

54,0044

DE1927352

Tarbeker Moor

*

,

,

10,3058

54,0275

DE2016301

Hamburgisches Wattenmeer

*

,

,

8,2833

53,8833

DE2018331

Unterelbe

*

18 789,7

,

9,4297

53,7269

DE2020301

Klev- und Donnlandschaft bei St. Michaelisdonn

*

,

,

9,1375

53,9772

DE2021301

Kudensee

 

,

,

9,2064

53,9553

DE2022302

Vaaler Moor und Herrenmoor

 

,

,

9,3617

53,9764

DE2023303

Rantzau-Tal

*

,

,

9,5919

53,9544

DE2024301

Heiden und Dünen bei Störkathen

*

,

,

9,7483

53,9725

DE2024308

Mühlenbarbeker Au und angrenzendes Quellhangmoor

*

,

,

9,6842

53,9825

DE2024391

Mittlere Stör, Bramau und Bünzau

*

,

,

9,7722

53,9883

DE2024392

Moore der Breitenburger Niederung

 

,

,

9,68

53,905

DE2025303

Hasenmoor

 

,

,

10,0081

53,9292

DE2026303

Osterautal

*

,

,

10,0219

53,95

DE2026304

Barker Heide

*

,

,

10,1531

53,9158

DE2026305

Altwaldbestände im Segeberger Forst

 

,

,

10,1394

53,9617

DE2026307

Moorweiher im Segeberger Forst

 

,

,

10,1486

53,9375

DE2104301

Borkum-Riffgrund

 

,

,

6,4139

53,8706

DE2117331

Küstenheiden und Krattwälder bei Cuxhaven

*

953,51

,

8,6161

53,8361

DE2123301

Binnendünen Nordoe

*

,

,

9,5022

53,8897

DE2124301

Klein Offenseth-Bokelsesser Moor

*

,

,

9,6814

53,8289

DE2125334

Kaltenkirchener Heide

*

510,59

,

9,8972

53,8297

DE2126303

Pfeifengraswiese nördlich Seth

 

,

,

10,165

53,8706

DE2126391

Wälder im Kisdorfer Wohld und angrenzende Flächen

*

,

,

10,0708

53,8056

DE2127302

Birkenmoor bei Groß Niendorf

*

,

,

10,2286

53,8414

DE2218301

Ahlen-Falkenberger Moor, Seen bei Bederkesa

*

,

,

8,7647

53,6775

DE2218302

Aßbütteler und Herrschaftliches Moor

*

,

,

8,7564

53,7611

DE2220301

Balksee und Randmoore, Nordahner Holz

*

1 513

,

9,0219

53,6831

DE2221301

Oederquarter Moor

*

,

,

9,2536

53,7692

DE2222321

Wetternsystem in der Kollmarer Marsch

 

,

,

9,4914

53,7547

DE2224305

Staatsforst Rantzau östlich Tornesch

 

,

,

9,7653

53,7053

DE2224306

Obere Krückau

 

73,8

,

9,7122

53,7681

DE2224391

Himmelmoor, Kummerfelder Gehege und angrenzende Flächen

*

,

,

9,8328

53,7336

DE2225303

Pinnau / Gronau

*

56,6

,

9,8644

53,7142

DE2226302

Wohldorfer Wald

*

,

,

10,1408

53,7039

DE2226303

Duvenstedter Brook

*

,

,

10,1678

53,725

DE2226306

Glasmoor

 

,

,

10,0447

53,7144

DE2226307

Wittmoor

*

,

,

10,0769

53,7064

DE2226391

Alstersystem bis Itzstedter See und Nienwohlder Moor

*

,

,

10,1031

53,7728

DE2227303

Hansdorfer Brook mit Ammersbek

*

,

,

10,1919

53,7136

DE2227304

Neuenteich und Binnenhorster Teiche

 

,

,

10,24

53,7667

DE2227351

Nördlich Tiergarten

 

,

,

10,3039

53,6992

DE2306301

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

*

276 956,22

,

6,9203

53,6036

DE2311331

Ochsenweide, Schafhauser Wald und Feuchtwiesen bei Esens

*

214,12

,

7,6081

53,6236

DE2312331

Teichfledermaus-Habitate im Raum Wilhelmshaven

 

308,74

,

7,9897

53,4692

DE2316331

Unterweser

*

3 512,14

,

8,4978

53,4244

DE2317302

Dorumer Moor

*

,

,

8,6406

53,6619

DE2317331

Extensivweiden nördlich Langen

*

4,27

,

8,6144

53,6303

DE2320331

Westerberge bei Rahden

*

186,67

,

9,0947

53,6681

DE2320332

Osteschleifen zwischen Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen

 

49,55

,

9,1631

53,5592

DE2322301

Schwingetal

*

,

,

9,4275

53,5531

DE2322331

Wasserkruger Moor und Willes Heide

*

56,73

,

9,3553

53,6656

DE2323392

Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen

*

19 279,7

,

8,8681

53,8769

DE2324302

Schnaakenmoor

 

,

,

9,7611

53,6033

DE2324303

Holmer Sandberge und Buttermoor

*

,

,

9,6986

53,6181

DE2324304

NSG Tävsmoor / Haselauer Moor

*

154,65

,

9,7131

53,6453

DE2325301

Ohmoor

 

,

,

9,9689

53,6539

DE2326301

Wittmoor

 

,

,

10,0683

53,6972

DE2327301

Kammolchgebiet Höltigbaum / Stellmoor

 

,

,

10,2228

53,6542

DE2327302

Stellmoorer Tunneltal/Höltigbaum

*

,

,

10,205

53,6256

DE2408331

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

 

57,95

,

7,5514

53,545

DE2410301

Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich

*

,

,

7,4383

53,5383

DE2413331

Upjever und Sumpfmoor Dose

*

118,81

,

7,8897

53,5258

DE2417370

Weser bei Bremerhaven

 

,

,

8,5583

53,5833

DE2418301

Sellstedter See und Ochsentriftmoor

*

,

,

8,7031

53,5344

DE2418331

Niederung von Geeste und Grove

*

495,18

,

8,8875

53,5197

DE2421331

Hohes Moor

*

853,96

,

9,2514

53,5528

DE2423301

Feerner Moor

*

,

,

9,5069

53,5381

DE2424302

Mühlenberger Loch/Neßsand

*

,

,

9,7825

53,5444

DE2424303

Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe

 

,

,

9,7919

53,5567

DE2426301

Boberger Düne und Hangterrassen

*

,

,

10,1514

53,5103

DE2427302

Talwald Hahnenkoppel

*

,

,

10,3031

53,5725

DE2427391

Bille

*

,

,

10,3606

53,5725

DE2428393

Wälder im Sachsenwald und Schwarze Au

*

,

,

10,4394

53,5411

DE2429301

Birkenbruch südlich Groß Pampau

*

,

,

10,5569

53,5142

DE2507301

Hund und Paapsand

 

,

,

6,9392

53,3819

DE2507331

Unterems und Außenems

*

7 376,81

,

7,1739

53,3281

DE2509331

Großes Meer, Loppersumer Meer

 

891,07

,

7,2925

53,4264

DE2510331

Ihlower Forst

*

327,48

,

7,4492

53,405

DE2511331

Fehntjer Tief und Umgebung

*

2 496,99

,

7,4625

53,3728

DE2511332

Kollrunger Moor und Klinge

*

479,85

,

7,7017

53,4383

DE2513301

Schwarzes Meer

*

,

,

7,8869

53,4139

DE2513331

Neuenburger Holz

*

664,39

,

7,9833

53,3853

DE2516331

Nebenarme der Weser mit Strohauser Plate und Juliusplate

*

1 637,34

,

8,4797

53,3942

DE2517301

Placken-, Königs- und Stoteler Moor

*

,

,

8,6022

53,4214

DE2517331

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Bremerhaven/Bremen

*

448,63

,

8,5764

53,4531

DE2518301

Silbersee, Laaschmoor, Bülter See, Bülter Moor

*

,

,

8,7792

53,4811

DE2518331

Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach

*

400,19

,

8,7933

53,3822

DE2519301

Wollingster See mit Randmoor

*

,

,

8,8711

53,4558

DE2519331

Malse

*

80,2

,

8,965

53,4697

DE2519332

Franzhorn

*

143,55

,

9,0056

53,4236

DE2520331

Oste mit Nebenbächen

*

3 720,15

,

9,1433

53,3689

DE2520332

Spreckenser Moor

*

63,35

,

9,0986

53,4589

DE2522301

Auetal und Nebentäler

*

,

,

9,5381

53,4692

DE2522302

Braken

*

,

,

9,4956

53,4233

DE2522331

Hahnenhorst

*

65,24

,

9,3653

53,4139

DE2523331

Neuklosterholz

*

240,64

,

9,6411

53,4747

DE2524331

Este, Bötersheimer Heide, Glüsinger Bruch und Osterbruch

*

1 127,75

,

9,7239

53,3456

DE2524332

Este-Unterlauf

 

7,03

,

9,7136

53,4911

DE2525301

Fischbeker Heide

*

,

,

9,8519

53,4506

DE2525302

Buchenwälder in Rosengarten

 

,

,

9,8497

53,4106

DE2526302

Heuckenlock/Schweenssand

*

,

,

10,0469

53,4719

DE2526303

Die Reit

 

,

,

10,1108

53,4764

DE2526304

Kirchwerder Wiesen

 

,

,

10,1636

53,4342

DE2526305

Hamburger Unterelbe

*

,

,

10,0994

53,4533

DE2526331

Seeve

*

884,11

,

9,9867

53,33

DE2526332

Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg

*

573,41

,

10,1053

53,4289

DE2527302

NSG Dalbekschlucht

*

,

,

10,2969

53,4731

DE2527303

Borghorster Elblandschaft

*

,

,

10,2939

53,435

DE2527391

Besenhorster Sandberge und Elbinsel

*

,

,

10,3286

53,4436

DE2528301

GKSS-Forschungszentrum Geesthacht

 

0,2

,

10,4272

53,4103

DE2529306

Gülzower Holz

 

,

,

10,5028

53,4819

DE2611331

Heseler Wald

 

26,81

,

7,6211

53,3019

DE2613301

Lengener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers-Moor

*

,

,

7,8706

53,3481

DE2616331

Dornebbe, Braker Sieltief und Colmarer Tief

 

13,35

,

8,3997

53,3417

DE2617331

Kuhlmoor, Tiefenmoor

*

40,75

,

8,615

53,3019

DE2619302

Springmoor, Heilsmoor

*

,

,

8,8494

53,3347

DE2620301

Huvenhoopssee, Huvenhoopsmoor

*

,

,

9,1047

53,3739

DE2626331

Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze

*

2 479,4

,

10,1953

53,2478

DE2627301

Zollenspieker/Kiebitzbrack

*

,

,

10,1989

53,4008

DE2627331

Birken-Eichenwald bei Sangenstedt

 

36,07

,

10,2633

53,3478

DE2628331

Ilmenau mit Nebenbächen

*

5 381,85

,

10,5714

53,0925

DE2710331

Wolfmeer

*

33,2

,

7,5056

53,2886

DE2711331

Magerwiese bei Potshausen

*

3,26

,

7,6192

53,2019

DE2712331

Holtgast

*

35,55

,

7,7111

53,2203

DE2713331

Wittenheim und Silstro

*

94,22

,

7,9517

53,2933

DE2713332

Garnholt

*

31,58

,

8,0044

53,2458

DE2714331

Mansholter Holz, Schippstroht

*

289,63

,

8,1264

53,2239

DE2714332

Elmendorfer Holz

*

28,8

,

8,03

53,2183

DE2715301

Ipweger Moor, Gellener Torfmöörte

*

,

,

8,3336

53,2169

DE2715331

Eichenbruch, Ellernbusch

*

131,44

,

8,2408

53,2428

DE2715332

Funchsbüsche, Ipweger Büsche

*

93,8

,

8,2703

53,2244

DE2716331

Mittlere und Untere Hunte (mit Barneführer Holz und Schreensmoor)

*

573,99

,

8,2011

53,1156

DE2717301

Heide und Heideweiher auf der Rekumer Geest

 

,

,

8,55

53,2042

DE2717331

Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche

*

307,78

,

8,6664

53,2717

DE2717332

Brundorfer Moor

*

11,26

,

8,6678

53,2439

DE2718301

Reithbruch

*

,

,

8,7658

53,2203

DE2718331

Schönebecker Aue

*

97,14

,

8,7053

53,22

DE2718332

Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor

*

4 153,32

,

8,8456

53,2367

DE2720331

Hepstedter Büsche

 

109,26

,

9,0847

53,2769

DE2721301

Bullensee, Hemelsmoor

*

,

,

9,2256

53,2417

DE2721331

Borstgrasrasen bei Badenstedt

*

6,93

,

9,1875

53,2717

DE2722331

Sotheler Moor

*

66,99

,

9,4389

53,2175

DE2723301

Großes Moor bei Wistedt

*

,

,

9,6439

53,2836

DE2723331

Wümmeniederung

*

8 578,95

,

9,4653

53,1639

DE2724331

Kauers Wittmoor

*

33,36

,

9,6733

53,2625

DE2725301

Lüneburger Heide

*

,

,

9,9347

53,15

DE2726331

Garlstorfer und Toppenstedter Wald

*

416,04

,

10,0628

53,2261

DE2727331

Laubwälder am Einemhof und Kranichmoor

 

94,05

,

10,265

53,2767

DE2809331

Ems

*

8 216,66

,

7,2822

52,7056

DE2811331

Barger Meer

 

,

,

7,6675

53,1903

DE2812331

Godensholter Tief

*

85,26

,

7,8289

53,1694

DE2812332

Glittenberger Moor

*

28,61

,

7,8194

53,1108

DE2813331

Fintlandsmoor und Dänikhorster Moor

*

240,05

,

7,8981

53,1717

DE2814331

Haaren und Wold bei Wechloy

*

200,47

,

8,1294

53,1608

DE2814332

Everstenmoor

*

112,4

,

8,14

53,1156

DE2815331

Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe

*

868,95

,

8,1236

52,9494

DE2817301

Werderland

 

,

,

8,65

53,1417

DE2817331

Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bäke

 

82,42

,

8,6619

53,1033

DE2817370

Weser zwischen Ochtummündung und Rekum

 

,

,

8,5917

53,1744

DE2818301

Grambker Feldmarksee

 

22,6

,

8,7289

53,1556

DE2818302

Zentrales Blockland

 

,

,

8,8042

53,1375

DE2818304

Lesum

 

,

,

8,6917

53,1653

DE2819301

Untere Wümme

 

,

,

8,8667

53,1333

DE2819302

Kuhgrabensee

 

32,3

,

8,8458

53,1194

DE2819370

Hollerland

*

290,9

,

8,8708

53,1222

DE2820301

Wiestetal, Glindbusch, Borchelsmoor

*

,

,

9,2433

53,1481

DE2822331

Stellmoor und Weichel

*

219,8

,

9,3908

53,1408

DE2824331

Schwarzes Moor und Seemoor

*

82,52

,

9,7342

53,1217

DE2830331

Buchen- und Eichenwälder in der Göhrde (mit Breeser Grund)

*

805,08

,

10,8297

53,1222

DE2830332

Rotbauchunken-Vorkommen Strothe/Almstorf

 

202,6

,

10,7036

53,0975

DE2910301

Krummes Meer, Aschendorfer Obermoor

*

,

,

7,4394

53,0239

DE2911301

Leegmoor

 

,

,

7,5553

52,9992

DE2911302

Esterweger Dose

*

,

,

7,6175

53,0778

DE2912331

Lahe

 

34,34

,

7,9619

53,0417

DE2912332

Ohe

 

22,68

,

7,6581

52,9825

DE2913331

Sandgrube Pirgo

 

1,73

,

7,9022

53,0486

DE2915331

Tannersand und Gierenberg

*

29,65

,

8,2953

53,02

DE2916301

Hasbruch

*

627,9

,

8,4917

53,0719

DE2916331

Stühe

*

209,18

,

8,4783

53,0067

DE2917331

Delmetal zwischen Harpstedt und Delmenhorst

*

476,06

,

8,5592

52,9783

DE2917332

Stenumer Holz

*

93,89

,

8,5656

53,0831

DE2918302

Binnensalzstelle Rethriehen

*

,

,

8,7569

53,0458

DE2918331

Steller Heide

 

76,25

,

8,6831

53,0158

DE2918370

Niedervieland-Stromer Feldmark

 

424,5

,

8,6833

53,0958

DE2918371

Bremische Ochtum

 

,

,

8,7583

53,0542

DE2919331

Sandtrockenrasen Achim

 

57,23

,

8,9944

53,0206

DE2919370

Krietes Wald (Im Holze)

*

,

,

8,9611

53,0611

DE2919371

Parks in Oberneuland

*

,

,

8,9389

53,0972

DE2921331

Wolfsgrund

*

43,36

,

9,3236

53,0242

DE2921332

Wedeholz

 

182,52

,

9,3356

53,01

DE2922301

Großes und Weißes Moor

*

,

,

9,3975

53,0572

DE2923331

Moor am Schweinekobenbach

*

63,78

,

9,5572

53,0433

DE2924301

Böhme

*

1 711,71

,

9,7528

52,8869

DE2924331

Riensheide

*

140,83

,

9,7458

53,0106

DE2928331

Bobenwald

 

212,58

,

10,4628

53,0183

DE2929301

Lohn

 

,

,

10,5619

53,0586

DE2929331

Kammmolch-Biotop Mührgehege/Oetzendorf

 

108,07

,

10,6419

53,0344

DE2932301

Maujahn

*

,

,

11,0431

53,0947

DE3010331

Stillgewässer bei Kluse

 

52,11

,

7,3642

52,9181

DE3011331

Windelberg

 

15,14

,

7,5114

52,9292

DE3012301

Markatal mit Bockholter Dose

*

,

,

7,8258

52,9289

DE3012331

Langelt

 

50,1

,

7,7839

52,9289

DE3013301

Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld

*

,

,

7,9403

52,9136

DE3014302

NSG Baumweg

*

,

,

8,1422

52,8969

DE3015331

Döhler Wehe

 

68,22

,

8,2558

52,9817

DE3016301

Poggenpohlsmoor

*

,

,

8,3467

52,9583

DE3018331

Hachetal

*

248,33

,

8,8331

52,865

DE3018332

Kammmolch-Biotop bei Syke

*

159,97

,

8,7664

52,9206

DE3019301

Amphibienbiotop Friedeholzer Schlatt

 

,

,

8,8492

52,9278

DE3019331

Okeler Sandgrube

 

3,53

,

8,8864

52,9472

DE3021331

Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker

*

18 030,69

,

10,0964

52,6258

DE3021332

Sandgrube bei Walle

 

5,31

,

9,2747

52,9839

DE3021333

Dünengebiet bei Neumühlen

*

54,3

,

9,2467

52,9408

DE3021334

Poggenmoor

*

14,48

,

9,2839

52,9781

DE3021335

Mausohr-Habitate nördlich Nienburg

 

175,1

,

9,2789

52,77

DE3021336

Mausohr-Jagdgebiet Lindhoop

 

31,76

,

9,3036

52,9381

DE3022331

Lehrde und Eich

*

762,76

,

9,4522

52,9139

DE3023301

Grundloses Moor

*

,

,

9,5456

52,9006

DE3026301

Örtze mit Nebenbächen

*

,

,

10,0933

52,8289

DE3026302

Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Munster-Süd

*

2 932

,

10,0592

52,9531

DE3031331

Konau bei Braudel

 

46,73

,

10,8928

52,9942

DE3110301

Tinner Dose, Sprakeler Heide

*

,

,

7,3836

52,7972

DE3115301

Bäken der Endeler und Holzhauser Heide

*

,

,

8,3319

52,885

DE3116301

Herrenholz

*

,

,

8,3686

52,7922

DE3116302

Pestruper Gräberfeld

 

,

,

8,45

52,8775

DE3117331

Bassumer Friedeholz

 

56,72

,

8,6361

52,8672

DE3118331

Geestmoor und Klosterbachtal

*

376,86

,

8,7397

52,7839

DE3118332

Kammmolch-Biotop bei Bassum

 

4,54

,

8,6908

52,8556

DE3120331

Burckhardtshöhe

*

104,95

,

9,0617

52,8153

DE3120332

Hägerdorn

 

57,12

,

9,1164

52,8267

DE3122301

Vehmsmoor

*

,

,

9,4978

52,8631

DE3124301

Moor- und Heidegebiete im Truppenübungsplatz Bergen-Hohne

*

7 101

,

9,8047

52,8017

DE3125301

Großes Moor bei Becklingen

*

,

,

9,9539

52,8747

DE3126331

Heiden und Magerrasen in der Südheide

*

630,59

,

10,1703

52,8114

DE3127331

Lutter, Lachte, Aschau (mit einigen Nebenbächen)

*

5 113,62

,

10,3492

52,7153

DE3127332

Lünsholz

 

171,77

,

10,3311

52,8367

DE3129301

Bullenkuhle

*

2,55

,

10,5181

52,8144

DE3130331

Kammmolch-Biotop nordöstlich Langenbrügge

*

72,16

,

10,7331

52,8056

DE3210301

Stadtveen, Kesselmoor, Süd-Tannenmoor

*

,

,

7,4561

52,7528

DE3210302

Untere Haseniederung

*

,

,

7,4178

52,6786

DE3216301

Goldenstedter Moor

*

,

,

8,4086

52,7311

DE3217331

Wietingsmoor

*

2 815,59

,

8,6475

52,7092

DE3218331

Rathloser Gehäge

 

116,27

,

8,7436

52,7036

DE3218332

Pastorendiek und Amphibiengewässer nördlich Schwaförden

*

44,06

,

8,8192

52,7531

DE3221331

Lichtenmoor

*

359,01

,

9,3439

52,7225

DE3224331

Meißendorfer Teiche, Ostenholzer Moor

*

3 299,16

,

9,7731

52,7294

DE3226301

Bornriethmoor

*

,

,

10,1022

52,7753

DE3226331

Entenfang Boye und Bruchbach

*

297,41

,

10,0131

52,6917

DE3227301

Breites Moor

*

,

,

10,1786

52,7019

DE3227331

Kleingewässer bei Dalle

*

5,23

,

10,3128

52,7858

DE3229331

Ise mit Nebenbächen

 

272,34

,

10,5992

52,6367

DE3230331

Ohreaue

*

199,55

,

10,8547

52,6814

DE3231301

Diesdorfer Wohld

*

,

,

10,8903

52,7728

DE3309331

Esterfelder Moor bei Meppen

 

1,31

,

7,2569

52,6989

DE3311301

Hahnenmoor, Hahlener Moor, Suddenmoor

*

1 205

,

7,6603

52,6533

DE3312331

Bäche im Artland

*

1 481,21

,

7,8517

52,6222

DE3312332

Börsteler Wald und Teichhausen

*

140,61

,

7,7169

52,6497

DE3314331

Wald bei Burg Dinklage

*

118,31

,

8,1497

52,6572

DE3315331

Diepholzer Moor

*

459,24

,

8,3194

52,6

DE3317301

Neustädter Moor

*

,

,

8,6622

52,5883

DE3318331

Swinelake bei Barenburg

 

19,8

,

8,8369

52,6156

DE3319331

Hohes Moor bei Kirchdorf

*

,

,

8,8869

52,5894

DE3319332

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Nienburg

*

687,09

,

9,0992

52,5172

DE3320331

Marklohe

 

7,03

,

9,1497

52,6711

DE3321331

Nienburger Bruch

*

112,48

,

9,2022

52,6022

DE3322331

Fledermauslebensraum bei Rodewald

 

393,62

,

9,4567

52,6672

DE3324331

Hellern bei Wietze

 

65,78

,

9,8142

52,6106

DE3326331

Henneckenmoor bei Scheuen

*

,

,

10,1256

52,6867

DE3329301

Rössenbergheide-Külsenmoor, Heiliger Hain

*

,

,

10,5711

52,6542

DE3329331

Teichgut in der Oerreler Heide

 

52,23

,

10,5256

52,6289

DE3329332

Großes Moor bei Gifhorn

*

2 630,34

,

10,6469

52,5719

DE3406301

Itterbecker Heide

 

,

,

6,7892

52,5167

DE3409331

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

 

109,9

,

7,2167

52,5506

DE3410331

Lingener Mühlenbach und Nebenbach

 

19,18

,

7,3647

52,5458

DE3411331

Pottebruch und Umgebung

*

158,81

,

7,6528

52,5058

DE3411332

Swatte Poele

 

4,09

,

7,6428

52,55

DE3414331

Dammer Berge

*

772,24

,

8,1636

52,5408

DE3415301

Dümmer

*

,

,

8,335

52,4992

DE3416301

Rehdener Geestmoor

*

,

,

8,5025

52,5747

DE3416302

Oppenweher Moor

*

,

,

8,5069

52,5175

DE3417301

Oppenweher Moor

*

471,51

,

8,5247

52,5022

DE3418301

Renzeler Moor

*

,

,

8,7475

52,5778

DE3420331

Steinhuder Meer (mit Randbereichen)

*

5 371,31

,

9,3706

52,4844

DE3421301

Rehburger Moor

*

,

,

9,235

52,5225

DE3421331

Häfern

 

50,42

,

9,2969

52,5281

DE3423331

Helstorfer, Otternhagener und Schwarzes Moor

*

1 663,61

,

9,6067

52,5253

DE3424301

Bissendorfer Moor

*

,

,

9,6872

52,5072

DE3424331

Quellwald bei Bennemühlen

*

15,5

,

9,7206

52,5717

DE3425301

Trunnenmoor

*

,

,

9,8806

52,5347

DE3426301

Brand

*

,

,

10,1

52,5236

DE3427301

Bohlenbruch

*

,

,

10,2339

52,5319

DE3427331

Erse

*

75,68

,

10,2372

52,4689

DE3430301

Vogelmoor

*

,

,

10,7697

52,5486

DE3431302

Obere Ohre

*

,

,

10,9822

52,5594

DE3431331

Drömling

*

4 224,26

,

10,9183

52,4886

DE3433301

Jeggauer Moor

*

,

,

11,1717

52,5436

DE3507301

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

 

,

,

6,8789

52,4517

DE3508301

Heseper Moor, Engdener Wüste

 

,

,

7,1931

52,4356

DE3508331

Tillenberge

*

94,03

,

7,1264

52,4022

DE3511301

Koffituten

*

20,27

,

7,6683

52,4406

DE3512301

Finkenfeld und Wiechholz

*

269,68

,

7,6786

52,4489

DE3513331

Darnsee

*

15,8

,

8,0003

52,4219

DE3514331

Gehölze bei Epe

 

7,18

,

8,0314

52,4372

DE3515331

Grenzkanal

 

0,35

,

8,3156

52,4067

DE3516301

Stemweder Berg

 

268,08

,

8,46

52,4589

DE3516302

Grabensystem Tiefenriede

 

15,4

,

8,3147

52,4083

DE3517301

Schnakenpohl

 

6,61

,

8,5511

52,4175

DE3517302

Große Aue

*

231,16

,

8,6419

52,4931

DE3517303

Kirche in Rahden mit Wochenstube des Großen Mausohr

 

0,06

,

8,6147

52,4347

DE3518301

Weißes Moor

*

45,56

,

8,6942

52,4314

DE3518302

Osterwald

 

112,63

,

8,7003

52,3936

DE3518331

Feuchtwiese bei Diepenau

*

0,53

,

8,7708

52,3997

DE3520331

Sündern bei Loccum

*

306,34

,

9,1564

52,4419

DE3520332

Schaumburger Wald

 

1 496,92

,

9,1636

52,3897

DE3522331

Feuchtgebiet 'Am Weißen Damm'

*

20,4

,

9,4511

52,4017

DE3525331

Altwarmbüchener Moor

*

1 221,67

,

9,9183

52,4222

DE3526331

Fuhse-Auwald bei Uetze (Herrschaft)

*

149,99

,

10,1822

52,4867

DE3527332

Kammmolch-Biotop Plockhorst

 

40,29

,

10,2886

52,4461

DE3528301

Fahle Heide, Gifhorner Heide

*

355,5

,

10,4894

52,4731

DE3528331

Maaßel

*

188,56

,

10,4931

52,4003

DE3531301

Stauberg nördlich Oebisfelde

 

,

,

10,9947

52,4675

DE3532301

Grabensystem Drömling

 

,

,

11,1275

52,4675

DE3533301

Drömling

*

,

,

11,0108

52,5125

DE3608301

Syen-Venn

*

,

,

7,1122

52,3636

DE3608302

Bentheimer Wald

*

,

,

7,1675

52,3231

DE3608331

Weiher am Syenvenn

 

9,52

,

7,1139

52,3533

DE3609301

Berger Keienvenn

 

5,7

,

7,2672

52,3717

DE3609302

Ahlder Pool

*

,

,

7,2692

52,345

DE3609303

Samerrott

 

,

,

7,2775

52,3075

DE3610301

Gutswald Stovern

 

,

,

7,3422

52,3108

DE3611301

Heiliges Meer - Heupen

 

230,57

,

7,6572

52,3569

DE3612301

Mettinger und Recker Moor

*

426,26

,

7,75

52,385

DE3614331

Mausohr-Wochenstubengebiet Osnabrücker Raum

 

0,1

,

8,0628

52,3881

DE3615331

Hunte bei Bohmte

 

8,87

,

8,3256

52,3547

DE3618302

Mindenerwald

 

519,68

,

8,8092

52,3892

DE3619301

Heisterholz

*

467,85

,

8,9411

52,3508

DE3622331

Mausohr-Wochenstube bei Barsinghausen

 

0,06

,

9,4761

52,3661

DE3623331

Binnensalzstelle am Kaliwerk Ronnenberg

*

1,74

,

9,6503

52,3133

DE3623332

Laubwälder südlich Seelze

*

473,56

,

9,58

52,3578

DE3624331

Leineaue zwischen Hannover und Ruthe

*

967,84

,

9,8014

52,2858

DE3625331

Bockmerholz, Gaim

*

1 094,92

,

9,8842

52,325

DE3625332

Mergelgrube bei Hannover

 

18,05

,

9,8703

52,3828

DE3626301

Hahnenkamp

 

,

,

10,0175

52,3453

DE3626331

Hämeler Wald

*

1 019,67

,

10,0836

52,3481

DE3627331

Binnensalzstelle Klein Oedesse

*

6,74

,

10,2233

52,3842

DE3627332

Meerdorfer Holz

*

363,01

,

10,3247

52,3694

DE3629301

Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg

*

,

,

10,6472

52,3597

DE3630301

Beienroder Holz

*

,

,

10,7133

52,3317

DE3630331

Rieseberger Moor

*

159,75

,

10,8083

52,2931

DE3630332

Sundern bei Boimstorf

*

176,73

,

10,7853

52,3069

DE3631331

Pfeifengras-Wiesen und Binnensalzstelle bei Grasleben

*

100,94

,

10,9858

52,3097

DE3633301

Spetze und Krummbek im Ohre-Aller-Hügelland

 

,

,

11,1783

52,3742

DE3633302

Silberkuhle bei Bodendorf

 

0,01

,

11,2886

52,3033

DE3634301

Klüdener Pax-Wanneweh östlich Calvörde

*

,

,

11,3392

52,3939

DE3634302

Kirche in Bülstringen

 

0,01

,

11,345

52,3197

DE3708302

Gildehauser Venn

*

,

,

7,0975

52,2581

DE3708303

Rüenberger Venn

*

25,43

,

7,0744

52,2422

DE3708331

Kleingewässer Achterberg

 

2,77

,

7,07

52,2819

DE3709301

Harskamp

 

73,63

,

7,2161

52,2514

DE3709302

Salzbrunnen am Rothenberg

*

0,48

,

7,2689

52,2339

DE3709303

Schnippenpohl

 

5,48

,

7,2414

52,2356

DE3709304

Feuchtwiese Ochtrup

*

11,71

,

7,18

52,2522

DE3709305

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

 

0,33

,

7,2664

52,2206

DE3710301

Zachhorn

 

21,49

,

7,5008

52,2742

DE3711301

Emsaue <MS, ST>

*

2 721,33

,

7,4872

52,2494

DE3724331

Hallerburger Holz

 

171,29

,

9,7058

52,1919

DE3724332

Linderter und Stamstorfer Holz

 

105,06

,

9,6828

52,27

DE3727331

Klein Lafferder Holz

 

89,34

,

10,2869

52,2331

DE3729301

Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst

 

,

,

10,6267

52,2886

DE3729331

Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen

*

659,32

,

10,6339

52,24

DE3729332

Riddagshäuser Teiche

*

496,2

,

10,5919

52,2736

DE3730301

Rieseberg

*

,

,

10,7683

52,2875

DE3730303

Nordwestlicher Elm

*

,

,

10,7728

52,2139

DE3730331

Pfeifengraswiese Wohld

 

85,22

,

10,6867

52,2917

DE3730332

Roter Berg (mit Lenebruch, Heiligenholz und Fünfgemeindeholz)

*

134,46

,

10,7306

52,2697

DE3730333

Lutterlandbruch

 

83,73

,

10,8389

52,2856

DE3731331

Dorm

*

677,2

,

10,8811

52,2753

DE3732301

Lappwald südwestlich Walbeck

*

,

,

11,0525

52,2622

DE3732302

Bartenslebener Forst im Aller-Hügelland

 

,

,

11,1219

52,2644

DE3732303

Wälder und Pfeifengras-Wiesen im südl. Lappwald

*

,

,

11,0519

52,2469

DE3732304

Zisterne Weferlingen

 

0,01

,

11,0297

52,295

DE3732305

Marienborn

 

,

,

11,1039

52,2033

DE3733301

Wälder am Flechtinger Höhenzug

 

,

,

11,1947

52,2839

DE3806301

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

*

287,58

,

6,7839

52,1169

DE3807301

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

*

894,38

,

6,9622

52,1639

DE3807302

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

*

28,73

,

6,7231

52,0747

DE3807303

Graeser Venn - Gut Moorhof

*

79,08

,

6,9908

52,1542

DE3808301

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

*

210,57

,

7,0219

52,1489

DE3809301

Alter Bierkeller bei Ochtrup

 

0,15

,

7,1794

52,1925

DE3809302

Vechte

 

139,38

,

7,2231

52,0825

DE3810301

Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal

*

478,72

,

7,4714

52,17

DE3810302

Bagno mit Steinfurter Aa

*

466,38

,

7,3572

52,1158

DE3811301

Eltingmühlenbach

*

309,06

,

7,6642

52,1314

DE3811302

Wentruper Berge

 

61,71

,

7,5986

52,1125

DE3811303

Hanfteich

 

4,42

,

7,6525

52,1692

DE3823331

Hallerbruch

*

212,44

,

9,5936

52,1864

DE3824331

Limberg bei Elze

*

169,5

,

9,69

52,1311

DE3824332

Leineaue unter dem Rammelsberg

*

189,14

,

9,7653

52,1158

DE3824333

Saale mit Nebengewässern

*

39,83

,

9,5906

52,0608

DE3825332

Mausohr-Wochenstubengebiet Hildesheimer Bergland

 

0,24

,

9,7772

52,0856

DE3827331

Berelries

 

124,24

,

10,2153

52,1756

DE3829301

Asse

*

,

,

10,6647

52,1403

DE3830301

Heeseberg-Gebiet

*

,

,

10,8497

52,0889

DE3833301

Salzstelle Wormsdorf

*

,

,

11,1914

52,14

DE3906301

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

*

245,84

,

6,7047

52,0461

DE3907301

Schwattet Gatt

 

61,33

,

6,8656

52,0847

DE3907303

Wacholderheide Hörsteloe

 

8,67

,

6,9103

52,0983

DE3908301

Liesner Wald

 

205,07

,

7,0119

52,0139

DE3909301

Herrenholz und Schöppinger Berg

 

193,34

,

7,2733

52,1086

DE3909302

Wald bei Haus Burlo

 

132,07

,

7,2594

52,0422

DE3910301

Steinfurter Aa

 

31,23

,

7,3953

52,0644

DE3911302

Hanseller Floth

 

16,22

,

7,5717

52,0572

DE3912301

Große Bree

*

63,01

,

7,7103

52,0314

DE3915301

Ruthebach, Laibach, Loddenbach, Nordbruch

 

473,89

,

8,2806

52,0328

DE3915302

Barrelpäule

 

6,53

,

8,2528

52,0142

DE3915303

Tatenhauser Wald bei Halle

*

188,84

,

8,3286

52,0469

DE3929331

Harly, Ecker und Okertal nördlich Vienenburg

*

681,91

,

10,5172

51,9733

DE3930301

Fallsteingebiet nördlich Osterwieck

 

,

,

10,7194

52,0094

DE3930331

Grabensystem Großes Bruch

 

76,31

,

10,9392

52,0606

DE3932301

Großes Bruch bei Wulferstedt

 

,

,

11,1481

52,0286

DE3933301

Hohes Holz bei Eggenstedt

*

,

,

11,2242

52,0869

DE4006301

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

*

100,22

,

6,7475

51,905

DE4008301

Berkel

*

728,13

,

7,1922

51,9764

DE4008302

Fürstenkuhle im Weissen Venn

 

87,98

,

7,0511

51,9086

DE4008304

Felsbachaue

*

13,29

,

7,1297

51,9725

DE4009301

Roruper Holz mit Kestenbusch

*

255,2

,

7,2456

51,9189

DE4009303

Sundern

*

11,57

,

7,22

51,9917

DE4010301

Bombecker Aa

*

149,02

,

7,3469

51,9906

DE4010302

Baumberge

 

396,47

,

7,3994

51,9558

DE4010303

Brunnen Meyer

 

2,11

,

7,3769

51,9667

DE4012301

Wolbecker Tiergarten

 

287,67

,

7,7456

51,9103

DE4012302

Heidbusch

 

106,99

,

7,8403

51,9481

DE4013301

Emsaue, Kreise Warendorf und Gütersloh

*

1 307,95

,

7,7883

51,9861

DE4013303

Wartenhorster Sundern südöstlich von Everswinkel

 

76,26

,

7,8808

51,9125

DE4014301

Tiergarten, Erweiterung Schachblumenwiese

*

90,71

,

8,0597

51,9911

DE4014302

Wald östlich Freckenhorst

 

50,66

,

8,0122

51,9292

DE4029301

Ecker- und Okertal

*

,

,

10,6511

51,8914

DE4029302

Stimmecke bei Suderode

*

5,7

,

10,6217

51,9808

DE4029331

Stimmecke bei Suderode (niedersächsischer Teil)

 

0,4

,

10,6281

51,9569

DE4031301

Huy nördlich Halberstadt

*

,

,

10,9814

51,9572

DE4101301

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

*

25,54

,

5,9567

51,8197

DE4102302

NSG Salmorth, nur Teilfläche

*

932,07

,

6,1231

51,8403

DE4103301

Dornicksche Ward

*

143,36

,

6,2803

51,82

DE4103302

NSG Emmericher Ward

*

248,29

,

6,1972

51,8386

DE4103303

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

*

19,49

,

6,1789

51,8033

DE4104301

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

 

660,77

,

6,345

51,8469

DE4104302

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M.

*

648,65

,

6,3492

51,8142

DE4104304

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bach

 

3,82

,

6,4094

51,8558

DE4108301

Schwarzes Venn

*

39,54

,

7,0153

51,8661

DE4108303

Weißes Venn / Geisheide

*

1 298,02

,

7,1767

51,8175

DE4109301

Teiche in der Heubachniederung

*

331,92

,

7,2219

51,8117

DE4111301

Venner Moor

*

147,43

,

7,5419

51,8597

DE4111302

Davert

*

2 226,29

,

7,6264

51,855

DE4112301

Waldgebiet Brock

 

76,24

,

7,7222

51,8364

DE4113301

Bröckerholz

 

36,45

,

7,9497

51,82

DE4113302

Waldgebiet Kettelerhorst

 

155,7

,

7,8636

51,8792

DE4114301

Bergeler Wald

*

104,65

,

8,1631

51,8097

DE4114302

Vellerner Brook und Hoher Hagen

 

145,87

,

8,0703

51,8069

DE4114303

Geisterholz

 

299,06

,

8,1119

51,835

DE4115302

Stadtholz in Rheda

 

52,5

,

8,2631

51,8467

DE4117301

Sennebäche

*

95,69

,

8,5961

51,8842

DE4117302

Holter Wald

*

313,76

,

8,5764

51,8975

DE4118301

Senne mit Stapelager Senne

*

11 735,02

,

8,6914

51,8064

DE4118303

Strotheniederung

 

93,87

,

8,8422

51,8197

DE4129301

Rohnberg, Westerberg und Köhlerholz bei Ilsenburg

*

,

,

10,6658

51,8656

DE4131301

Ziegenberg, Augstberg und Horstberg bei Benzingerode

*

,

,

10,8939

51,8275

DE4131302

Heers bei Blankenburg

 

,

,

10,9628

51,8178

DE4132301

Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg

*

,

,

11,0903

51,8272

DE4132302

Hoppelberg bei Langenstein

 

,

,

11,0056

51,8392

DE4132303

Sand-Silberscharten-Standorte bei Quedlinburg

*

12,88

,

11,11

51,8058

DE4202301

NSG Kranenburger Bruch

 

118,47

,

6,0381

51,7878

DE4202302

Reichswald

 

582,74

,

6,0556

51,7492

DE4203301

Wisseler Dünen

 

70,97

,

6,3025

51,7706

DE4203302

Kalflack

*

61,96

,

6,2425

51,7914

DE4203303

NSG Grietherorter Altrhein

*

472,28

,

6,3303

51,7975

DE4204301

NSG Reeser Schanz

*

71,13

,

6,4117

51,7439

DE4204302

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

*

121,44

,

6,4161

51,7206

DE4204303

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

*

45,35

,

6,4353

51,7581

DE4204305

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

 

60,97

,

6,4828

51,7542

DE4204306

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl.

*

115,96

,

6,4314

51,7067

DE4205301

Grosses Veen

 

90,28

,

6,5575

51,7153

DE4205302

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

*

606,56

,

6,5433

51,7092

DE4206301

Dämmer Wald

 

209,82

,

6,8028

51,7186

DE4207301

Lichtenhagen

*

99,9

,

6,8408

51,7108

DE4207302

Üfter Mark

 

33,9

,

6,9003

51,7406

DE4207303

Kranenmeer

 

9,79

,

6,95

51,7858

DE4207304

Wienbecker Mühle

 

1,62

,

6,9961

51,7244

DE4208301

Bachsystem des Wienbaches

*

40,5

,

6,9558

51,7264

DE4208302

Holtwicker Wacholderheide

 

5,66

,

7,1275

51,7514

DE4209301

Gagelbruch Borkenberge

*

88,3

,

7,2717

51,7767

DE4209302

Lippeaue

*

2 415,85

,

7,0544

51,6878

DE4209303

Westruper Heide

 

77,96

,

7,2369

51,7375

DE4209304

Truppenübungsplatz Borkenberge

*

1 715,69

,

7,2828

51,7683

DE4210302

Stever

 

14,78

,

7,4044

51,7108

DE4211301

Wälder Nordkirchen

*

325,63

,

7,5569

51,7378

DE4212301

Oestricher Holt

 

299,47

,

7,8333

51,7383

DE4213301

Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm

 

613,84

,

7,9108

51,7019

DE4213302

Uentroper Wald

*

242,85

,

7,9722

51,7258

DE4213303

Am Vinckewald / Düppe

*

8,93

,

7,9847

51,7906

DE4214301

Stockumer Holz

 

369,93

,

8,0469

51,7089

DE4214302

Steinbruch Vellern

*

13,68

,

8,0519

51,7911

DE4214303

Liese- und Boxelbachtal

*

50,19

,

8,1272

51,755

DE4216301

Margarethensee

 

19,91

,

8,3608

51,6989

DE4216302

Scheelenteich

 

2,87

,

8,4475

51,7289

DE4218301

Tallewiesen

 

49,77

,

8,76

51,7558

DE4218302

Langenbergteich

 

1,61

,

8,6922

51,7939

DE4232301

Teufelsmauer nördlich Thale

*

,

,

11,0725

51,7617

DE4232303

Kalkflachmoor im Helsunger Bruch

 

,

,

11,0156

51,7831

DE4232304

Münchenberg bei Stecklenberg

*

,

,

11,0975

51,7394

DE4232305

Marktkirche Quedlinburg

 

0,01

,

11,1419

51,7903

DE4303301

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

*

7,79

,

6,2064

51,6681

DE4304301

Uedemer Hochwald

 

422,67

,

6,3636

51,6742

DE4304302

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

 

67,08

,

6,4828

51,6756

DE4305301

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

*

1 002,02

,

6,5075

51,6514

DE4305302

NSG Weseler Aue

*

31,03

,

6,5983

51,6786

DE4305303

NSG Rheinvorland bei Perrich

*

51,17

,

6,5767

51,6561

DE4305304

Schwarzes Wasser

 

149,07

,

6,5836

51,6972

DE4305305

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

*

17,11

,

6,5158

51,6717

DE4306301

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl.

*

585,48

,

6,7975

51,6678

DE4306302

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

*

308,29

,

6,6908

51,6536

DE4306303

Kaninchenberge

 

112,26

,

6,6961

51,6272

DE4306304

Gartroper Mühlenbach

*

143,39

,

6,8464

51,6469

DE4306305

Stollbach

*

15,78

,

6,7592

51,6211

DE4307301

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord

*

94,65

,

6,9164

51,6508

DE4307302

Steinbach

 

13,36

,

6,8494

51,6686

DE4309301

Die Burg

*

143,32

,

7,1728

51,6614

DE4311301

In den Kämpen, Im Mersche und Langerner Hufeisen

*

127,63

,

7,5383

51,6125

DE4311302

Disselkamp, Lippeaue südlich Waterhues und Unterlauf Beverbach

 

103,78

,

7,5986

51,6406

DE4311303

Beversee

*

99,41

,

7,6386

51,6389

DE4311304

Wälder bei Cappenberg

*

672,9

,

7,5531

51,6631

DE4312301

Lippe zwischen Hamm und Werne

*

117,64

,

7,6736

51,6619

DE4313301

Geithe

 

118,58

,

7,9136

51,6817

DE4313302

Wälder um Welver

 

281,25

,

7,9664

51,63

DE4314301

Ahsewiesen

 

372,13

,

8,0442

51,6361

DE4314302

Teilabschnitte Lippe- Unna, Hamm, Soest, Warendorf

*

1 122,14

,

7,6039

51,6406

DE4314303

Berkenkamp und Quabbeaue

 

211,12

,

8,1022

51,6919

DE4315301

Lusebredde, Hellinghäuser Wiesen und Klostermersch

 

591,64

,

8,2836

51,6686

DE4315302

Manninghofer Bach sowie Gieseler und Muckenbruch

 

120,82

,

8,3522

51,6392

DE4315304

Woeste und Eichenbuchenwald bei Ostinghausen

 

61,45

,

8,1931

51,6386

DE4315305

Haus Düsse

 

0,07

,

8,1931

51,6386

DE4317302

Rabbruch und Osternheuland

 

586,09

,

8,4867

51,6586

DE4317303

Heder mit Thüler Moorkomplex

*

450,23

,

8,5517

51,7

DE4404301

Fleuthkuhlen

*

583,99

,

6,3347

51,555

DE4404302

Niederkamp

 

145,98

,

6,4919

51,5228

DE4405301

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

*

2 335,76

,

6,6156

51,5764

DE4405302

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche

 

16,56

,

6,5903

51,5781

DE4405303

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

*

397,01

,

6,6386

51,5686

DE4406301

NSG Rheinaue Walsum

*

521,14

,

6,6992

51,5431

DE4407301

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

*

708,93

,

6,8353

51,5808

DE4407302

Köllnischer Wald

 

187,31

,

6,8989

51,5561

DE4407303

Heidesee in der Kirchheller Heide

 

54,28

,

6,8772

51,5808

DE4413302

Laubwald bei Haus Westrich

*

2,65

,

7,8672

51,5489

DE4414301

Büecke und Hiddingser Schledde

 

190,89

,

8,1142

51,5286

DE4416301

Pöppelsche Tal

*

449,87

,

8,3731

51,5636

DE4416302

Eringerfelder Wald und Prövenholz

 

396,97

,

8,5061

51,5942

DE4503301

Hangmoor Damerbruch

*

8,91

,

6,2364

51,4119

DE4504301

Staatsforst Rheurdt / Littard

 

144,68

,

6,4978

51,4592

DE4504302

Tote Rahm

*

94,53

,

6,4714

51,4033

DE4603301

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

*

1 255,41

,

6,2472

51,3178

DE4604301

Nette bei Vinkrath

 

9,81

,

6,3286

51,4022

DE4605301

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

*

297,74

,

6,6547

51,3181

DE4605302

Egelsberg

 

72,15

,

6,5828

51,3894

DE4606301

Die Spey

*

106,35

,

6,7022

51,3358

DE4606302

Ueberanger Mark

 

327,56

,

6,7997

51,3369

DE4702301

Elmpter Schwalmbruch

*

285,7

,

6,1167

51,2289

DE4702302

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

*

1 611,78

,

6,1444

51,2708

DE4703301

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

*

236,09

,

6,2178

51,2369

DE4706301

Ilvericher Altrheinschlinge

*

311,27

,

6,6681

51,2794

DE4802301

Lüsekamp und Boschbeek

*

253,41

,

6,0825

51,1781

DE4802302

Meinweg mit Ritzroder Dünen

 

188,38

,

6,17

51,1758

DE4803301

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

*

718,72

,

6,2808

51,1767

DE4803302

Schaagbachtal

*

149,87

,

6,1847

51,125

DE4803303

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

*

162,66

,

6,1958

51,1478

DE4806303

Knechtstedener Wald mit Chorbusch

 

1 177,64

,

6,7489

51,085

DE4806304

NSG Uedesheimer Rheinbogen

*

91,97

,

6,7772

51,1833

DE4806305

Wahler Berg

 

8,68

,

6,8122

51,1244

DE4807301

Urdenbach - Kirberger Loch - Zonser Grind

*

705,77

,

6,8597

51,1383

DE4807302

Hilden - Spörkelnbruch

*

107,79

,

6,9547

51,1903

DE4807303

Ohligser Heide

*

136,41

,

6,9733

51,1597

DE4807304

Further Moor

*

43,44

,

6,9825

51,1069

DE4907301

Worringer Bruch

*

163,66

,

6,8575

51,0503

DE5002301

Teverener Heide

 

447,94

,

6,0278

50,9447

DE5003301

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

*

213,25

,

6,3097

50,9525

DE5004301

Lindenberger Wald

 

103,02

,

6,4281

50,9186

DE5006301

Königsdorfer Forst

 

329,34

,

6,7433

50,9433

DE5008301

Thielenbruch

*

62,49

,

7,0842

50,9872

DE5102301

Wurmtal südlich Herzogenrath

*

436,9

,

6,1028

50,8372

DE5102302

Wurmtal nördlich Herzogenrath

*

18,84

,

6,0778

50,89

DE5104301

Indemündung

*

91,76

,

6,3686

50,8994

DE5105301

Dickbusch, Loersfelder Busch, Steinheide

 

448,03

,

6,6628

50,8833

DE5105302

Nörvenicher Wald

 

224,33

,

6,6617

50,8264

DE5106301

Kerpener Bruch und Parrig

*

328,85

,

6,7033

50,8986

DE5107302

Waldseenbereich Theresia

 

41,05

,

6,845

50,8756

DE5107304

Heider Bergsee und Schluchtsee in der Ville-Seenkette

 

26,28

,

6,8644

50,8267

DE5107305

Ober-, Mittel- und Untersee in der Ville-Seenkette

 

58,19

,

6,8511

50,8142

DE5108301

Wahner Heide

*

2 864,52

,

7,1792

50,865

DE5109303

Sandgrube Seligenthal

 

23,32

,

7,2764

50,8047

DE5205301

Drover Heide

*

598,47

,

6,5353

50,7314

DE5207301

Waldville

 

1 129,12

,

6,9561

50,6761

DE5207303

Altwald Ville

 

66,2

,

6,8481

50,7947

DE5207304

Villewälder bei Bornheim

 

724,62

,

6,8719

50,7789

DE5208301

Siegaue und Siegmündung

*

564,36

,

7,1214

50,7778

DE5305305

Ginnicker Bruch

 

3,01

,

6,5739

50,6961

DK009X061

Kongens Mose og Draved Skov

*

,

,

8,9525

55,015556

DK009X070

Frøslev Mose

*

,

,

9,262222

54,823333

DK009X179

Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

*

,

,

8,93

55,160278

DK009X181

Sølsted Mose

*

,

,

8,849722

55,031111

DK009X182

Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen

*

,

,

8,959444

54,940833

DK009X281

Mandbjerg Skov

*

,

,

9,060833

55,156944

DK009X346

Brede Å

*

,

,

8,7822

55,0908

DK00AX048

Hedeområder ved Store Råbjerg

*

,

,

9,031389

55,723333

DK00AX054

Vejen Mose

*

,

,

9,089722

55,505278

DK00AX172

Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter

*

,

,

8,190833

55,753611

DK00AX173

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

*

,

,

8,191111

55,646111

DK00AX174

Nørrebæk ved Tvilho

*

,

,

8,906111

55,5675

DK00AX175

Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde

*

,

,

8,598333

55,6725

DK00AX177

Sneum Å og Holsted Ådal

*

,

,

8,992778

55,521111

DK00AX178

Kongeå

*

,

,

8,963611

55,429167

DK00AX291

Alslev Ådal

*

,

,

8,503611

55,586944

DK00AY176

Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde

*

,

,

8,552778

55,196389

DK00BX170

Øvre Grejs Ådal

*

,

,

9,457222

55,743333

DK00BX289

Ringive Kommuneplantage

*

,

,

9,101111

55,796111

DK00BX290

Egtved Ådal

*

,

,

9,278333

55,638333

DK00BX293

Holtum Ådal, øvre del

*

,

,

9,351944

55,964444

DK00BY165

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

*

,

,

9,183889

56,035556

DK00BY171

Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

*

,

,

9,155556

55,661667

DK00CX037

Borris Hede

*

,

,

8,695833

55,9175

DK00CX042

Sønder Feldborg Plantage

 

,

,

8,964722

56,323333

DK00CX158

Skånsø og Tranemose

*

,

,

8,840556

56,515833

DK00CX159

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø

*

,

,

8,511389

56,263056

DK00CX160

Nissum Fjord

*

,

,

8,333611

56,367778

DK00CX161

Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

*

6 903

,

8,205278

56,189167

DK00CX162

Skjern Å

*

,

,

8,868889

55,958333

DK00CX164

Mose ved Karstoft Å

 

,

,

9,084167

55,880278

DK00CX259

Kimmelkær Landkanal

 

,

,

8,2625

56,184167

DK00CX270

Husby Sø og Nørresø

 

,

,

8,210278

56,262222

DK00CX277

Lønborg Hede

*

,

,

8,457222

55,864444

DK00CX278

Husby klit

*

,

,

8,1325

56,259167

DK00CX285

Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage

*

,

,

8,368889

56,478056

DK00CX286

Idom Å og Ormstrup Hede

*

,

,

8,500833

56,312778

DK00CX292

Ovstrup Hede med Røjen Bæk

*

,

,

8,93

56,246389

DK00CY040

Venø, Venø Sund

*

2 926

,

8,651111

56,55

DK00CY157

Skørsø

 

,

,

8,854167

56,548333

DK00CY163

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

*

,

,

8,273056

55,921111

DK00DY294

Stenholt Skov og Stenholt Mose

*

,

,

9,368611

56,202222

DK00DZ153

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

*

,

,

9,464167

56,035556

DK00EX017

Ålvand Klithede og Førby Sø

*

,

,

8,424444

56,944722

DK00EX025

Vangså Hede

*

,

,

8,456111

57,004444

DK00EX026

Dråby Vig

*

,

,

8,866389

56,868056

DK00EX129

Vullum Sø

*

,

,

8,7975

57,081944

DK00EX130

Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø

*

,

,

8,587778

57,060278

DK00EX132

Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø

*

,

,

8,421944

56,856111

DK00EX135

Kås Hoved

*

,

,

8,695

56,614167

DK00EX258

Mågerodde og Karby Odde

*

,

,

8,557222

56,770833

DK00EX265

Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

*

2 918

,

8,297778

56,843056

DK00EX266

Lild Strand og Lild Strandkær

*

,

,

8,911944

57,128333

DK00EX268

Korsø knude

*

,

,

8,773611

57,074167

DK00EX283

Hanstholmknuden

*

,

,

8,729167

57,100833

DK00EX284

Risum Enge og Selde Vig

*

,

,

9,016389

56,791944

DK00EX287

Kongenshus Hede

*

,

,

9,135278

56,380278

DK00EY124

Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

*

,

,

9,0425

57,0025

DK00EY133

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

*

,

,

8,609722

56,661667

DK00EY136

Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

*

,

,

8,784167

56,556389

DK00EY144

Karup Å

*

1 108

,

9,002778

56,436667

DK00EY145

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

*

,

,

8,900278

56,475

DK00EY288

Hessellund Hede

*

,

,

9,099167

56,321667

DK00FX121

Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand

*

,

,

9,300556

57,142778

DK00VA257

Jyske Rev, Lillefiskerbanke

 

,

,

6,745833

56,84972

DK00VA258

Store Rev

 

,

,

9,271944

57,705

DK00VA259

Gule Rev

 

,

,

8,176666

57,31638

DK00VA301

Lønstrup Rødgrund

 

,

,

9,666388

57,45472

DK00VA302

Knudegrund

 

,

,

9,905555

57,5955

DK00VA340

Sandbanker ud for Thyborøn

 

,

,

8,025

56,74

DK00VA341

Sandbanker ud for Thorsminde

 

,

,

8,054444

56,3455

DK00VA347

Sydlige Nordsø

 

,

,

7,434166

55,3633

DK00VA348

Thyborøn Stenvolde

 

7 804

,

7,759722

56,6375

ES0000001

Illas Cíes

*

990,35

,

– 8,9044

42,2167

ES0000003

Picos de Europa

*

23 777,54

0

– 4,9553

43,1526

ES0000054

Somiedo

*

29 006,4336

0

– 6,2492

43,0971

ES0000122

Aritzakun-Urritzate-Gorramendi

*

6 032,48

0

– 1,4294

43,2288

ES0000210

Alto Sil

*

43 768,18

0

– 6,3641

42,9171

ES0000317

Penarronda-Barayo

*

4 316,7

86,66

– 6,7998

43,5619

ES0000319

Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor

*

5 960,15

88

– 4,7977

43,4389

ES1110001

Ortigueira - Mera

*

3 867,81

0

– 7,8352

43,7031

ES1110002

Costa Ártabra

*

7 545,87

0

– 7,9548

43,7181

ES1110003

Fragas do Eume

*

9 127,11

0

– 7,9934

43,3812

ES1110004

Encoro de Abegondo - Cecebre

*

528,56

0

– 8,2628

43,2715

ES1110005

Costa da Morte

*

11 809,36

0

– 9,2448

42,8683

ES1110006

Complexo húmido de Corrubedo

*

9 262,87

0

– 9,0903

42,5306

ES1110007

Betanzos - Mandeo

*

1 020,09

0

– 8,1173

43,2519

ES1110008

Carnota - Monte Pindo

*

4 673,85

0

– 9,1189

42,8902

ES1110009

Costa de Dexo

*

346,53

0

– 8,3275

43,3991

ES1110010

Estaca de Bares

*

851,54

0

– 7,6967

43,7683

ES1110011

Esteiro do Tambre

*

1 581,5

0

– 8,9019

42,8078

ES1110012

Monte e lagoa de Louro

*

1 095,75

0

– 9,1149

42,7609

ES1110013

Xubia - Castro

*

2 074,33

0

– 8,0241

43,4797

ES1110014

Serra do Careón

*

6 661,68

0

– 7,9556

42,9214

ES1110015

Río Anllóns

*

161,98

0

– 8,8371

43,2319

ES1110016

Río Tambre

*

583,25

0

– 8,4401

42,963

ES1120001

Ancares - Courel

*

102 634,51

0

– 6,9657

42,8758

ES1120002

Río Eo

*

982,06

0

– 7,0455

43,5208

ES1120003

Parga - Ladra - Támoga

*

4 939,08

0

– 7,5689

43,1648

ES1120004

A Marronda

*

1 239,06

0

– 7,2157

43,1024

ES1120005

As Catedrais

*

297,46

0

– 7,1226

43,5531

ES1120006

Carballido

*

4 827,93

0

– 7,1523

43,2856

ES1120007

Cruzul - Agüeira

*

651,63

0

– 7,1542

42,8467

ES1120008

Monte Faro

*

2 988,13

0

– 7,8906

42,6288

ES1120009

Monte Maior

*

1 247,11

0

– 7,5364

43,6415

ES1120010

Negueira

*

4 547,23

0

– 6,8693

43,1355

ES1120011

Ría de Foz - Masma

*

643,21

0

– 7,2604

43,5483

ES1120012

Río Landro

*

127,19

0

– 7,6175

43,6287

ES1120013

Río Ouro

*

108,92

0

– 7,4217

43,5318

ES1120015

Serra do Xistral

*

22 963,9

0

– 7,5767

43,4564

ES1120016

Río Cabe

*

1 786,92

0

– 7,4006

42,6441

ES1120017

Costa da Mariña occidental

*

491,24

0

– 7,6297

43,7237

ES1130001

Baixa Limia

*

33 921,45

0

– 7,9855

41,9004

ES1130002

Macizo Central

*

46 985,65

0

– 7,2858

42,2175

ES1130003

Bidueiral de Montederramo

*

1 983,82

0

– 7,4912

42,2229

ES1130004

Pena Veidosa

*

2 321,07

0

– 7,9303

42,5286

ES1130005

Río Támega

*

630,46

0

– 7,4149

41,9235

ES1130006

Veiga de Ponteliñares

*

159,75

0

– 7,8504

42,0423

ES1140001

Sistema fluvial Ulla - Deza

*

1 633,2

0

– 8,4957

42,7569

ES1140002

Río Lérez

*

149,55

0

– 8,604

42,4519

ES1140003

A Ramallosa

*

91,98

0

– 8,8191

42,1177

ES1140004

Complexo Ons - O Grove

*

7 606,64

0

– 8,9099

42,382

ES1140005

Monte Aloia

*

782,89

0

– 8,68

42,0822

ES1140006

Río Tea

*

356,38

0

– 8,4373

42,212

ES1140007

Baixo Miño

*

2 870,95

0

– 8,7096

41,9829

ES1140008

Brañas de Xestoso

*

1 077,12

0

– 8,3286

42,6784

ES1140009

Cabo Udra

*

623,03

0

– 8,8284

42,324

ES1140010

Costa da Vela

*

1 418,85

0

– 8,868

42,2773

ES1140011

Gándaras de Budiño

*

727,09

0

– 8,6291

42,0622

ES1140012

Illas Estelas

*

725,26

0

– 8,8597

42,15

ES1140013

Serra do Candán

*

10 699,06

0

– 8,243

42,5715

ES1140014

Serra do Cando

*

5 458,33

0

– 8,3887

42,466

ES1140015

Sobreirais do Arnego

*

1 123,6

0

– 8,0893

42,7677

ES1140016

Enseada de San Simón

*

2 218,32

0

– 8,6383

42,3121

ES1200001

Picos de Europa (Asturias)

*

25 056,41

0

– 4,8183

43,2234

ES1200002

Muniellos

*

5 323,0966

0

– 6,6979

43,0124

ES1200006

Ría de Villaviciosa

*

1 247,16

0

– 5,3924

43,5197

ES1200007

Cueva Rosa

*

127,02

3,5

– 5,1321

43,4431

ES1200008

Redes

*

37 702,1056

0

– 5,3571

43,1683

ES1200009

Ponga-Amieva

*

28 103,45

0

– 5,1594

43,2064

ES1200010

Montovo-La Mesa

*

15 035,1199

0

– 6,1738

43,155

ES1200011

Peña Ubiña

*

13 235,2763

0

– 5,9215

43,0615

ES1200012

Caldoveiro

*

12 539,3969

0

– 6,0992

43,2275

ES1200014

Sierra de los Lagos

*

10 981,35

0

– 6,6702

43,1933

ES1200016

Ría del Eo

*

1 883,76

0

– 7,0205

43,5454

ES1200022

Playa de Vega

*

39,08

0

– 5,148

43,4783

ES1200023

Río Eo (Asturias)

*

107,4012

23

– 7,1368

43,4215

ES1200024

Río Porcía

*

60,65

9

– 6,878

43,5194

ES1200025

Río Navia

*

89,62

8

– 6,7274

43,4809

ES1200026

Río Negro

*

54,87

17

– 6,5496

43,5061

ES1200027

Río Esva

*

204,35

35

– 6,4634

43,4538

ES1200028

Río Esqueiro

*

16,66

4,5

– 6,2253

43,5644

ES1200029

Río Nalón

*

721,3

47

– 6,0476

43,4037

ES1200030

Río Narcea

*

427,58

32

– 6,1532

43,3679

ES1200031

Río Pigüeña

*

51,07

8,5

– 6,2182

43,3208

ES1200032

Río Sella

*

579,67

78,25

– 5,1764

43,3828

ES1200033

Río Las Cabras-Bedón

*

46,35

7,25

– 4,8824

43,4292

ES1200034

Río Purón

*

31,44

6

– 4,7131

43,3834

ES1200035

Río Cares-Deva

*

333,96

55

– 4,7087

43,3166

ES1200036

Alcornocales del Navia

 

53,8

0

– 6,7819

43,2784

ES1200037

Aller-Lena

*

13 098,0759

0

– 5,5885

43,0467

ES1200038

Carbayera de El Tragamón

*

4,52

0

– 5,6217

43,5195

ES1200039

Cuencas Mineras

*

13 156,07

0

– 5,605

43,2133

ES1200040

Meandros del Nora

*

66,75

0

– 5,9628

43,3796

ES1200041

Peña Manteca-Genestaza

*

7 912,49

0

– 6,302

43,2396

ES1200042

Sierra Plana de la Borbolla

*

1 022,33

0

– 4,6407

43,3872

ES1200043

Sierra del Sueve

*

3 449,18

0

– 5,249

43,4259

ES1200044

Turbera de la Molina

*

34,94

0

– 6,3302

43,3819

ES1200045

Turbera de Las Dueñas

*

26,25

0

– 6,1703

43,5617

ES1200046

Valgrande

*

4 737,4188

0

– 5,8175

42,9864

ES1200047

Yacimientos de Icnitas

*

3 559,56

44,15

– 5,5023

43,5532

ES1200048

Alto Navia

*

74,5374

11,5

– 6,9613

42,9963

ES1200049

Cuenca del Agüeira

*

171,05

44,5

– 6,8861

43,2446

ES1200050

Cuenca del Alto Narcea

*

305,73

68,6

– 6,4815

43,2503

ES1200051

Río Ibias

*

171,4365

29,5

– 6,7942

42,9889

ES1200052

Río Trubia

*

73,97

14,5

– 5,9808

43,3421

ES1200053

Río del Oro

*

71,97

18

– 6,7955

43,1622

ES1200054

Ríos Negro y Aller

*

135,6733

32,75

– 5,6063

43,1503

ES1200055

Cabo Busto-Luanco

*

11 641,87

140,88

– 6,1276

43,5629

ES1200056

Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias

*

52 386,3154

0

– 6,57

42,991

ES1300001

Liébana

*

42 610,39

0

– 4,6532

43,0571

ES1300002

Montaña oriental

*

21 689,82

0

– 3,6123

43,25

ES1300003

Rias occidentales y Duna de Oyambre

*

1 273,32

0

– 4,4082

43,3828

ES1300004

Dunas de Liencres y Estuario del Pas

*

544,24

0

– 3,9348

43,4702

ES1300005

Dunas del Puntal y Estuario del Miera

*

675,12

0

– 3,7466

43,4345

ES1300006

Costa central y Ría de Ajo

*

444,5

0

– 3,6319

43,4966

ES1300007

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

*

3 701,54

0

– 3,4929

43,3708

ES1300008

Rio Deva

*

405,5

0

– 4,677

43,1544

ES1300009

Río Nansa

*

569,87

0

– 4,409

43,25

ES1300010

Río Pas

*

957,32

0

– 3,8628

43,0644

ES1300011

Río Asón

*

530,51

0

– 3,5188

43,1844

ES1300012

Río Agüera

*

213,13

0

– 3,2962

43,3266

ES1300013

Río y Embalse del Ebro

*

7 685,12

0

– 4,0815

42,7893

ES1300014

Río Camesa

 

245,65

0

– 4,1837

42,8612

ES1300015

Río Miera

*

395,55

0

– 3,6882

43,3454

ES1300016

Sierra del Escudo

*

3 198,19