10.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/386

tad-9 ta’ Marzu 2020

li jemenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE fir-rigward tal-lista ta’ pajjiżi terzi jew ta’ partijiet minnhom minn fejn hija awtorizzata l-introduzzjoni fl-Unjoni tal-prodotti tal-laħam u dawk tal-istonku, il-bżieżaq tal-awrina u l-imsaren ittrattati, u li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 fir-rigward tal-lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew partijiet minnhom minn fejn hija awtorizzata l-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ laħam frisk

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (1), u b’mod partikolari l-frażi introduttorja tal-Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu tal-punt (1) tal-Artikolu 8, il-punt (4) tal-Artikolu 8, u l-Artikolu 9(4)(c) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE (3) tistabbilixxi, inter alia, il-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ċerti prodotti tal-laħam u tal-istonku, ta’ bżieżaq tal-awrina u ta’ msaren ittrattati li għaddew minn wieħed mit-trattamenti stipulati fil-Parti 4 tal-Anness II tagħha (“il-prodotti bażiċi”). Barra minn hekk, il-Parti 3 tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE tistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi jew ta’ partijiet minnhom minn fejn hija awtorizzata l-importazzjoni fl-Unjoni tal-biltong/jerky u tal-prodotti tal-laħam pasturizzat, diment li jkun sarilhom wieħed mit-trattamenti msemmija fil-Parti 4 ta’ dak l-Anness.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2010 (4) jistabbilixxi, inter alia, ir-rekwiżiti relatati maċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ laħam frisk tal-annimali ungulati. Il-Parti 1 tal-Anness II ta’ dak ir-Regolament tistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi, territorji jew partijiet minnhom minn fejn dawn il-kunsinni jistgħu jiġu importati fl-Unjoni, kif ukoll il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-introduzzjoni ta’ dawk il-kunsinni minn ċerti pajjiżi terzi.

(3)

Ċerti partijiet tal-Afrika t’Isfel huma elenkati fil-Partijiet 1 u 3 tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE bħala awtorizzati għall-importazzjoni fl-Unjoni tal-prodotti bażiċi u tal-biltong rispettivament.

(4)

Ċerti partijiet tal-Afrika t’Isfel huma wkoll elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 bħala awtorizzati għall-importazzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ laħam frisk ta’ ċerti annimali ungulati domestiċi u selvaġġi, minbarra l-annimali ekwini. Madankollu, l-importazzjonijiet ta’ laħam frisk minn dawk l-ispeċijiet ilhom sospiżi mill-2011 minħabba s-sitwazzjoni tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer fiż-żona

(5)

Id-Deċiżjoni 2007/777/KE u r-Regolament (UE) Nru 206/2010 jirrikonoxxu r-reġjonalizzazzjoni ta’ pajjiżi terzi. Id-deskrizzjoni ta’ parti mit-territorju tal-Afrika ta’ Isfel, bil-kodiċi “ZA-1”, kif emendata mill-awtoritajiet tal-Afrika t’Isfel wara tifqigħa tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer fl-2011, li ssir referenza għaliha f’dawk iż-żewġ atti, ma għadhiex preċiża.

(6)

L-Anness tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/163/UE (5) jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi li l-pjanijiet tagħhom għall-monitoraġġ ta’ gruppi ta’ residwi u sustanzi fl-annimali u fil-prodotti tal-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem ġew approvati mill-Kummissjoni. L-importazzjonijiet fl-Unjoni mill-Afrika t’Isfel ta’ prodotti tal-laħam mill-ispeċijiet kollha tal-annimali, bl-eċċezzjoni tal-prodotti tal-laħam tal-kaċċa slavaġ, mhumiex permessi skont dik id-Deċiżjoni, billi l-Afrika t’Isfel ma għandhiex pjan approvat.

(7)

Fi Frar 2017, twettaq awditu mill-Kummissjoni fl-Afrika t’Isfel sabiex tiġi evalwata s-sistema ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali fis-seħħ f’dak il-pajjiż terz, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontrolli li jikkonċernaw il-marda tal-ilsien u d-dwiefer (“l-awditu tal-Kummissjoni tal-2017”). Il-Kummissjoni sabet li, għalkemm is-sistema ta’ kontroll li tirregola l-produzzjoni tal-prodotti bażiċi koperti mill-awditu tista’, fil-prinċipju, tipprovdi garanziji adegwati li dawn huma prodotti f’konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-Unjoni, l-effettività tagħha hija mdgħajfa mill-problemi osservati fl-implimentazzjoni tagħha, b’mod partikolari rigward it-twettiq tal-kontrolli uffiċjali u d-diffikultajiet tal-persunal. Barra minn hekk, ir-regoli u l-prinċipji ta’ ċertifikazzjoni joffru, b’mod ġenerali, garanziji ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni, iżda n-nuqqasijiet osservati fl-implimentazzjoni tagħhom jikkompromettu l-affidabbiltà tagħhom u l-garanziji dwar xi wħud mid-dikjarazzjonijiet iffirmati fiċ-ċertifikati għall-importazzjoni fl-Unjoni.

(8)

Billi l-importazzjonijiet ta’ laħam frisk u prodotti tal-laħam ta’ annimali ungulati mill-Afrika t’Isfel mhumiex permessi skont id-Deċiżjoni 2011/163/UE, u filwaqt li jitqiesu s-sejbiet tal-awditu tal-Kummissjoni tal-2017, u b’mod partikolari n-nuqqas ta’ garanziji dwar il-kontrolli uffiċjali għall-marda tal-ilsien u d-dwiefer, u biex jinżammu ċ-ċarezza u l-konsistenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, l-entrata “ZA-1” li tkopri parti mit-territorju tal-Afrika t’Isfel jenħtieġ li titħassar mill-entrata tal-Afrika t’Isfel fil-Partijiet 1 u 3 tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE u mil-lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għall-importazzjoni ta’ laħam frisk tal-annimali ungulati fil-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010.

(9)

Wara l-faċilitazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), Ateni u Skopje laħqu ftehim bilaterali (“Il-Ftehim ta’ Prespa”) f’Ġunju 2018, biex jibdlu r-referenza proviżorja tan-NU għall-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja. Dan il-ftehim issa ġie ratifikat miż-żewġ pajjiżi u r-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq innotifikat formalment lill-UE dwar id-dħul fis-seħħ tiegħu.

(10)

Għalhekk, jenħtieġ li l-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE u l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 jiġu emendati skont dan.

(11)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma f’konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE huwa emendat f’konformità mal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

L-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 huwa emendat f’konformità mal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Marzu 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206.

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/777/KE tad-29 ta’ Novembru 2007 tistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika kif ukoll il-mudelli taċ-ċertifikati għall-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-laħam u tal-istonku, il-bżieżaq tal-awrina u l-imsaren ittrattati għall-konsum mill-bniedem minn pajjiżi terzi u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/432/KE (ĠU L 312, 30.11.2007, p. 49)

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2010 tat-12 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi listi ta’ pajjiżi terzi, territorji jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ annimali partikulari u laħam frisk u r-rekwiżiti relatati maċ-ċertifikazzjoni veterinarja (ĠU L 73, 20.3.2010, p. 1).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/163/UE tas-16 ta’ Marzu 2011 dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet sottomessi mill-pajjiżi terzi skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (ĠU L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANNESS I

L-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE huwa emendat kif ġej:

(1)

Fil-Parti 1, fl-entrata għall-Afrika t’Isfel, titħassar ir-ringiela għat-territorju ZA-1;

(2)

Il-Parti 2 hija emendata kif ġej:

(a)

l-entrata għall-Eks-Repubblika Jugoslava tal- Maċedonja hija sostitwita bl-entrata li ġejja għall-Maċedonja ta’ Fuq:

“MK

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX”

(b)

titħassar in-nota f’qiegħ il-paġna (**) li tikkorrispondi għall-entrata għall-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja;

(3)

Fil-Parti 3, fl-entrata għall-Afrika t’Isfel, titħassar ir-ringiela għat-territorju ZA-1.


ANNESS II

Il-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 hija emendata kif ġej:

fl-entrata għal ZA, titħassar ir-ringiela għat-territorju ZA-1.