6.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 71/10


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2020/373

tal-5 ta’ Marzu 2020

li temenda d-Deċiżjoni 2014/119/PESKdwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni,entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-5 ta’ Marzu 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/119/PESK (1).

(2)

Abbażi ta’ reviżjoni tad-Deċiżjoni 2014/119/PESK, jenħtieġ li l-applikazzjoni tal-miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi tiġi estiża sas-6 ta’ Marzu 2021, jenħtieġ li jitħassru l-entrati għal żewġ persuni u fl-Anness jenħtieġ li tiġi aġġornata l-informazzjoni dwar id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva.

(3)

Għalhekk, jenħtieġ li d-Deċiżjoni 2014/119/PESK tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2014/119/PESK hija emendata kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 5, it-tieni paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sas-6 ta’ Marzu 2021.”;

(2)

l-Anness huwa emendat kif stabbilit fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Marzu 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

T. ĆORIĆ


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/119/PESK tal-5 ta’ Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna (ĠU L 66, 6.3.2014, p. 26).


ANNESS

L-Anness tad-Deċiżjoni 2014/119/PESK huwa emendat kif ġej:

(1)

fit-taqsima “A. Lista ta’ persuni, entitajiet u korpi msemmija fl-Artikolu 1”, jitħassru l-entrati għall-persuni li ġejjin:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

(2)

it-taqsima “B. Drittijiet tad-difiża u dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva” tinbidel b’dan li ġej:

“B.

Drittijiet tad-difiża u dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva

Id-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva taħt il-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali tal-Ukrajna

L-Artikolu 42 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali tal-Ukrajna (‘Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali’) jipprevedi li kull persuna li tkun suspettata jew mixlija fi proċedimenti kriminali tgawdi d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva. Dawn jinkludu: id-dritt li wieħed ikun infurmat bir-reat kriminali li jkun ġie ssuspettat jew akkużat bih; id-dritt li jkun infurmat, espressament u fil-pront, bid-drittijiet tiegħu taħt il-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali; id-dritt li jkollu, meta jkun talab mill-ewwel darba, aċċess għal avukat tad-difiża; id-dritt li jippreżenta petizzjonijiet għal azzjonijiet proċedurali; u d-dritt li jikkontesta d-deċiżjonijiet, l-azzjonijiet u l-omissjonijiet mill-investigatur, il-prosekutur pubbliku u l-imħallef inkwirenti. L-Artikolu 306 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali jipprevedi li l-ilmenti kontra deċiżjonijiet, atti jew omissjonijiet tal-investigatur jew il-prosekutur pubbliku għandhom jiġu kkunsidrati minn imħallef inkwirenti ta’ Qorti lokali fil-preżenza tar-rikorrenti jew l-avukat tad-difiża jew ir-rappreżentant legali tiegħu. L-Artikolu 308 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali jipprevedi li l-ilmenti li jirrigwardaw in-nuqqas mill-investigatur jew mill-prosekutur pubbliku li josservaw żmien raġonevoli matul l-investigazzjoni ta’ qabel il-proċess jistgħu jiġu ppreżentati lil prosekutur pubbliku superjuri u għandhom jiġu kkunsidrati fi żmien tlett ijiem minn meta jiġu ppreżentati. Barra minn hekk, l-Artikolu 309 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali jispeċifika d-deċiżjonijiet tal-imħallfin inkwirenti li jistgħu jiġu kkontestati b’appell, u li deċiżjonijiet oħra jistgħu jkunu soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju fil-kuntest ta’ proċeduri preparatorji fil-Qorti. Barra minn hekk, għadd ta’ azzjonijiet investigattivi proċedurali huma possibbli biss soġġett għal deċiżjoni mill-imħallef inkwirenti jew minn Qorti (pereżempju s-sekwestru ta’ proprjetà taħt l-Artikoli 167 sa 175, u miżuri ta’ detenzjoni taħt l-Artikoli 176 sa 178 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali).

Applikazzjoni tad-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva ta’ kull waħda mill-persuni elenkati

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Yanukovych ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari fl-ittri tas-26 ta’ Settembru 2014 u t-8 ta’ Ottubru 2014 fir-rigward tan-notifika bil-miktub ta’ suspett li ntbagħtet, fl-informazzjoni li fis-27 ta’ Lulju 2015 ngħata permess għal investigazzjoni speċjali qabel il-proċess in absentia, f’għadd ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti dwar is-sekwestru ta’ proprjetà u mill-fatt li d-deċiżjoni tas-27 ta’ Settembru 2017 ta’ sospensjoni tal-proċedimenti kriminali kienet soġġetta għal appell. Il-Kunsill għandu wkoll evidenza fil-fajl tiegħu li fit-30 ta’ Settembru 2019 ġiet aċċettata eċċezzjoni reċenti tad-difiża.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Zakharchenko ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari fid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tal-21 ta’ Mejju 2018 u tat-23 ta’ Novembru 2018 li jagħtu permess sabiex is-Sur Zakharchenko jinżamm bl-għan li jitressaq quddiem il-Qorti biex jipparteċipa fis-seduta ta’ smigħ tal-petizzjoni għall-applikazzjoni ta’ detenzjoni taħt kustodja. Barra minn hekk, id-deċiżjoni tad-19 ta’ Frar 2019 dwar is-sospensjoni tal-investigazzjoni ta’ qabel il-proċess kienet soġġetta għal appell.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Pshonka ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari mill-fatt li fit-22 ta’ Diċembru 2014 intbagħtet notifika bil-miktub ta’ suspett, mill-fatt li d-deċiżjoni tas-16 ta’ Ġunju 2017 ta’ sospensjoni tal-proċedimenti kriminali kienet soġġetta għal appell u mid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tat-12 ta’ Marzu 2018, tat-13 ta’ Awwissu 2018 u tal-5 ta’ Settembru 2019 li jagħtu permess sabiex is-Sur Pshonka jinżamm bl-għan li jitressaq quddiem il-Qorti biex jipparteċipa fis-seduta ta’ smigħ tal-petizzjoni għall-applikazzjoni ta’ detenzjoni taħt kustodja.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Ratushniak ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari fid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tal-21 ta’ Mejju 2018 u tat-23 ta’ Novembru 2018 li jagħtu permess sabiex is-Sur Ratushniak jinżamm bl-għan li jitressaq quddiem il-Qorti biex jipparteċipa fis-seduta ta’ smigħ tal-petizzjoni għall-applikazzjoni ta’ detenzjoni taħt kustodja. Barra minn hekk, id-deċiżjoni tad-19 ta’ Frar 2019 dwar is-sospensjoni tal-investigazzjoni ta’ qabel il-proċess kienet soġġetta għal appell.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Yanukovych ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari f’għadd ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti relatati mas-sekwestru ta’ proprjetà u fid-deċiżjoni tal-imħallef inkwirenti tas-27 ta’ Ġunju 2018 li tħassar ir-riżoluzzjoni tal-prosekuzzjoni li tiċħad l-eċċezzjoni tad-difiża sabiex tingħalaq l-investigazzjoni.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Pshonka ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari mill-fatt li fid-29 ta’ Diċembru 2014 intbagħtet notifika bil-miktub ta’ suspett, mill-fatt li d-deċiżjoni tas-16 ta’ Ġunju 2017 ta’ sospensjoni tal-proċedimenti kriminali kienet soġġetta għal appell u mid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tat-12 ta’ Marzu 2018, tat-13 ta’ Awwissu 2018 u tal-5 ta’ Settembru 2019 li jagħtu permess sabiex is-Sur Pshonka jinżamm bl-għan li jitressaq quddiem il-Qorti biex jipparteċipa fis-seduta ta’ smigħ tal-petizzjoni għall-applikazzjoni ta’ detenzjoni taħt kustodja.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Kurchenko ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari fid-deċiżjoni tal-imħallef inkwirenti tas-7 ta’ Marzu 2018 li tat permess biex issir investigazzjoni speċjali in absentia. Barra minn hekk, id-difiża ġiet notifikata bit-tlestija tal-investigazzjoni ta’ qabel il-proċess fit-28 ta’ Marzu 2019 u ngħatat aċċess għall-materjali għall-familjarizzazzjoni.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Tabachnyk ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari mid-deċiżjoni tal-imħallef inkwirenti tat-8 ta’ Mejju 2018 li tat permess sabiex is-Sur Tabachnyk jinżamm bl-għan li jitressaq quddiem il-Qorti biex jipparteċipa fis-seduta ta’ smigħ tal-petizzjoni għall-applikazzjoni ta’ detenzjoni taħt kustodja.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Arbuzov ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari fl-ittra tal-24 ta’ April 2017 fir-rigward tan-notifika bil-miktub ta’ suspett li ntbagħtet, fid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tad-19 ta’ Diċembru 2018, tat-18 ta’ Marzu 2019 u tad-29 ta’ Lulju 2019 li aċċettaw l-eċċezzjoni tad-difiża kontra n-nuqqas ta’ azzjoni mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, fid-deċiżjoni tal-imħallef inkwirenti tal-10 ta’ Awwissu 2017 li tat permess għal investigazzjoni speċjali in absentia u fid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tal-4 ta’ Novembru 2019 u tal-5 ta’ Novembru 2019 li jirrifjutaw l-eċċezzjonijiet tad-difiża biex tiġi stabbilita skadenza għat-tlestija tal-investigazzjoni ta’ qabel il-proċess.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il-proċedimenti kriminali relatati mal-miżapproprijazzjoni ta’ fondi jew assi pubbliċi għadhom għaddejjin.

L-informazzjoni fil-fajl tal-Kunsill turi li d-drittijiet tad-difiża u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva tas-Sur Klymenko ġew rispettati fil-proċedimenti kriminali li bbaża ruħu fuqhom il-Kunsill. Dan huwa muri b’mod partikolari fid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tal-1 ta’ Marzu 2017 u tal-5 ta’ Ottubru 2018 li jagħtu permess biex issir investigazzjoni speċjali in absentia, fid-deċiżjonijiet tal-imħallef inkwirenti tat-8 ta’ Frar 2017 u tad-19 ta’ Awwissu 2019 li jagħtu miżura preventiva fil-forma ta’ detenzjoni taħt kustodja u mill-proċess, li għadu għaddej, ta’ familjarizzazzjoni mal-materjali tal-proċedimenti kriminali min-naħa tad-difiża.”.