9.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 317/1


REGOLAMENT (UE) 2019/2088 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-27 ta' Novembru 2019

dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fil-25 ta’ Settembru 2015, l-Assemblea Ġenerali tan-NU adottat qafas globali ġdid għall-iżvilupp sostenibbli: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli (‘l-Aġenda 2030’), li għandha fil-qalba tagħha l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs, Sustainable Development Goals). Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2016 dwar il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli torbot l-SDGs mal-qafas ta’ politika tal-Unjoni biex jiġi żgurat li l-azzjonijiet u l-inizjattivi ta’ politika kollha tal-Unjoni, kemm fl-Unjoni kif ukoll fuq livell dinji, jieħdu inkonsiderazzjoni mill-bidu nett l-SDGs. Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-20 ta’ Ġunju 2017, il-Kunsill ikkonferma l-impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 b’mod sħiħ, koerenti, komprensiv, integrat u effettiv, u f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ sħab u ma’ partijiet ikkonċernati oħra.

(2)

It-transizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju, aktar sostenibbli, effiċjenti fir-riżorsi u ċirkolari f'konformità mal-SDGs hija kruċjali biex tiġi żgurata l-kompetittività fit-tul tal-ekonomija tal-Unjoni. Il-Ftehim ta’ Pariġi adottat taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (il-‘Ftehim ta’ Pariġi’), li ġie approvat mill-Unjoni fil-5 ta’ Ottubru 2016 (3) u li daħal fis-seħħ fl-4 ta’ Novembru 2016, għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rispons għat-tibdil fil-klima billi, inter alia, jagħmel il-flussi finanzjarji konsistenti ma’ perkors lejn emissjonijiet baxxi ta’ gassijiet serra u l-iżvilupp reżistenti għat-tibdil fil-klima.

(3)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u biex jitnaqqsu b'mod sinifikanti r-riskji u l-impatti tat-tibdil fil-klima, il-mira globali għandha tkun li ż-żieda fit-temperatura medja globali tinżamm sew taħt iż-2 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali.

(4)

Id-Direttivi 2009/65/KE (4), 2009/138/KE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/65/UE (8), (UE) 2016/97 (9), (UE) 2016/2341 (10) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 (11), (UE) Nru 346/2013 (12), (UE) 2015/760 (13) u (UE) 2019/1238 (14) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jaqsmu l-għan komuni li jiġi ffaċilitat il-bidu u t-tkomplija tal-attivitajiet tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS), l-istituzzjonijiet ta' kreditu, il-maniġers ta’ fondi ta’ investiment alternattiv (AIFMs) li jimmaniġġaw jew jikkummerċjalizzaw fondi ta’ investiment alternattivi, inklużi fondi ta' investiment Ewropej fit-tul (ELTIFs), l-impriżi tal-assigurazzjoni, id-ditti tal-investiment, l-intermedjarji tal-assigurazzjoni, l-istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali (IORPs), il-maniġers ta’ fondi kwalifikanti ta’ kapital ta’ riskju (maniġers tal-EuVECA), il-maniġers ta’ fondi kwalifikanti ta’ intraprenditorija soċjali (maniġers tal-EuSEF) u fornituri ta' prodotti tal-pensjoni personali pan-Ewropej (PEPPs). Dawk id-Direttivi u r-Regolamenti jiżguraw protezzjoni aktar uniformi tal-investituri aħħarin u jagħmluha aktar faċli għalihom biex jibbenefikaw minn firxa wiesgħa ta’ prodotti finanzjarji, filwaqt li fl-istess ħin jipprevedu regoli li jippermettu lill-investituri aħħarin jiddeċiedu b'mod infurmat dwar investimenti.

(5)

Id-divulgazzjonijiet lill-investituri aħħarin dwar l-integrazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà, dwar il-kunsiderazzjoni ta' impatti avversi għas-sostenibbiltà, dwar l-objettivi ta' investimenti sostenibbli, jew dwar karatteristiċi ambjentali jew soċjali, fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' investiment u fi proċessi konsultattivi, mhumiex żviluppati biżżejjed peress li tali divulgazzjonijiet għadhom mhumiex soġġetti għal rekwiżiti armonizzati.

(6)

L-eżenzjoni minn dan ir-Regolament għal konsulenti finanzjarji li jimpjegaw anqas minn tliet persuni jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jittrasponu d-Direttivi 2014/65/UE u (UE) 2016/97, b'mod partikolari r-regoli dwar l-investiment u l-parir dwar l-assigurazzjoni. Għalhekk, għalkemm tali konsulenti mhumiex meħtieġa li jipprovdu informazzjoni f'konformità ma' dan ir-Regolament, huma meħtieġa jqisu u jieħdu kont tar-riskji għas-sostenibbiltà fil-proċessi konsultattivi tagħhom.

(7)

L-entitajiet koperti minn dan ir-Regolament, skont in-natura tal-attivitajiet tagħhom, jenħtieġ li jikkonformaw mar-regoli dwar il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji fejn huma jimmanifatturaw prodotti finanzjarji u jenħtieġ li jikkonformaw mar-regoli dwar konsulenti finanzjarji fejn huma jipprovdu parir dwar l-investiment jew parir dwar l-assigurazzjoni. Għaldaqstant, fejn tali entitajiet iwettqu attivitajiet kemm ta' parteċipanti fis-swieq finanzjarji kif ukoll ta' konsulenti finanzjarji fl-istess ħin, jenħtieġ li tali entitajiet jitqiesu li huma parteċipanti fis-swieq finanzjarji fejn jaġixxu fil-kapaċità ta' manifatturi ta' prodotti finanzjarji, inkluż l-immaniġġar ta' portafoll, u jenħtieġ li jitqiesu bħala konsulenti finanzjarji fejn jipprovdu parir dwar l-investiment jew parir dwar l-assigurazzjoni.

(8)

Peress li kull ma jmur l-Unjoni qed tkun ikkonfrontata mill-konsegwenzi katastrofiċi u imprevedibbli tat-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tar-riżorsi u kwistjonijiet oħra relatati mas-sostenibbiltà, hija meħtieġa azzjoni urġenti biex jiġi mmobilizzat il-kapital mhux biss permezz ta' politiki pubbliċi iżda ukoll permezz tas-settur tas-servizzi finanzjarji. Għalhekk, jenħtieġ li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jkunu meħtieġa jiddivulgaw informazzjoni speċifika rigward l-approċċi tagħhom għall-integrazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà u l-kunsiderazzjoni tal-impatti avversi għas-sostenibbiltà.

(9)

Fin-nuqqas ta’ regoli armonizzati tal-Unjoni dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà lill-investituri aħħarin, huwa probabbli li ser jibqgħu jiġu adottati miżuri diverġenti fil-livell nazzjonali u jistgħu jippersistu approċċi differenti f'setturi ta' servizzi finanzjarji differenti. Tali miżuri u approċċi diverġenti jkomplu jikkawżaw distorsjonijiet sinifikanti tal-kompetizzjoni minħabba differenzi sinifikanti fl-istandards ta’ divulgazzjoni. Barra minn hekk, l-iżvilupp parallel ta' prattiki bbażati fuq is-suq li huma fuq il-bażi ta’ prijoritajiet immexxija mill-kummerċ li jipproduċu riżultati diverġenti attwalment qed jikkawża frammentazzjoni ulterjuri tas-suq u jista’ jaggrava ulterjorment ineffiċjenzi fil-funzjonament tas-suq intern fil-futur. L-istandards diverġenti tad-divulgazzjoni u l-prattiki bbażati fuq is-suq jagħmluha diffiċli ħafna li tqabbel prodotti finanzjarji differenti, joħolqu kundizzjonijiet mhux ekwi għal tali prodotti u għal kanali ta’ distribuzzjoni, u joħolqu ostakli addizzjonali fi ħdan is-suq intern. Tali diverġenzi jistgħu joħolqu wkoll konfużjoni għall-investituri aħħarin u jistgħu jfixklu d-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom. Meta jiżguraw konformità mal-Ftehim ta' Pariġi, hemm riskju li l-Istati Membri jadottaw miżuri nazzjonali diverġenti li jistgħu joħolqu ostakli għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern u jkunu ta' detriment għal parteċipanti fis-swieq finanzjarji u konsulenti finanzjarji. Barra minn hekk, in-nuqqas ta’ regoli armonizzati relatati mat-trasparenza jagħmilha diffiċli għall-investituri aħħarin biex iqabblu b’mod effettiv il-prodotti finanzjarji differenti fl-Istati Membri differenti fir-rigward tar-riskju ambjentali, soċjali u ta’ governanza tagħhom u l-objettivi ta’ investiment sostenibbli. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu indirizzati l-ostakli eżistenti għall-funzjonament tas-suq intern u li tissaħħaħ il-komparabbiltà tal-prodotti finanzjarji sabiex jiġu evitati ostakli futuri probabbli.

(10)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jnaqqas asimetriji ta’ informazzjoni f'relazzjonijiet ta' prinċipal-aġent fir-rigward tal-integrazzjoni ta’ riskji għas-sostenibbiltà, fil-kunsiderazzjoni ta' impatti avversi għas-sostenibbiltà, fil-promozzjoni ta' karatteristiċi ambjentali jew soċjali, u fl-investiment sostenibbli, billi tirrikjedi li l-partiċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jagħmlu divulgazzjonijiet prekuntrattwali u kontinwi lil investituri aħħarin meta jaġixxu bħala aġenti ta' dawk l-investituri aħħarin (prinċipali).

(11)

Dan ir-Regolament jissupplimenta r-rekwiżiti ta' divulgazzjoni stabbiliti fid-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, u r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013, (UE) Nru 346/2013, (UE) 2015/760 u (UE) 2019/1238 kif ukoll fil-liġi nazzjonali li tirregola prodotti pensjonistiċi personali u individwali. Sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ ordnat u effettiv tal-konformità ma’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Istati Membri jiddependu fuq l-awtoritajiet kompetenti diġà maħtura taħt dawk ir-regoli.

(12)

Dan ir-Regolament iżomm ir-rekwiżiti għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji biex jaġixxu fl-aħjar interess tal-investituri aħħarin, b'mod li jinkludi, iżda mhux limitatament għar-rekwiżit tat-twettiq tad-diliġenza dovuta adegwata qabel ma jsiru investimenti, previsti fid-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, u r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013, kif ukoll fil-liġi nazzjonali li tirregola prodotti tal-pensjoni personali u individwali. Sabiex jikkonformaw mad-dmirijiet tagħhom taħt dawk ir-regoli, jenħtieġ li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jintegraw fil-proċessi tagħhom, inkluż fil-proċessi tad-diliġenza dovuta tagħhom, u jenħtieġ li jivvalutaw fuq bażi kontinwa mhux biss ir-riskji finanzjarji rilevanti kollha iżda wkoll inklużi r-riskji għas-sostenibbiltà rilevanti kollha li jista' jkollhom impatt negattiv materjali rilevanti fuq ir-rendiment finanzjarju ta' investiment jew parir. Għalhekk, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jenħtieġ li jispeċifikaw fil-politiki tagħhom kif huma jintegraw dawk ir-riskji u jippubblikaw dawk il-politiki.

(13)

Dan ir-Regolament jirrikjedi l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji li jipprovdu parir dwar l-investiment jew parir dwar l-assigurazzjoni fir-rigward ta' prodotti ta' investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni (IBIPs, insurance-based investment products), irrispettivament mit-tfassil tal-prodott finanzjarju u s-suq fil-mira, li jippubblikaw politiki bil-miktub dwar l-integrazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà u li jiżguraw it-trasparenza ta’ tali integrazzjoni.

(14)

Riskju għas-sostenibbiltà jfisser avveniment jew kundizzjoni ambjentali, soċjali jew ta' governanza li, jekk dawn iseħħu, jistgħu jikkawżaw impatt negattiv materjali fuq il-valur tal-investiment, kif speċifikat fil-leġislazzjoni settorjali, b'mod partikolari fid-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, jew f'atti delegati u standards tekniċi regolatorji adottati taħthom.

(15)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar l-integrazzjoni tar-riskju taħt id-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, u r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013 kif ukoll taħt il-liġi nazzjonali li tirregola prodotti tal-pensjoni personali u individwali, inkluż, iżda mhux limitatament, għall-kriterji ta’ proporzjonalità applikabbli rilevanti bħad-daqs, l-organizzazzjoni interna u n-natura, l-ambitu u l-kumplessità tal-attivitajiet inkwistjoni. Dan ir-Regolament ifittex li jikseb aktar trasparenza rigward kif il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jintegraw riskji għas-sostenibbiltà fid-deċiżjonijiet tagħhom rigward investiment u fil-parir tagħhom rigward investiment jew assigurazzjoni. Fejn il-valutazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà twassal għall-konklużjoni li ma hemm ebda riskji għas-sostenibbiltà meqjusa rilevanti għall-prodott finanzjarju, jenħtieġ li jiġu spjegati r-raġunijiet għal dan. Fejn il-valutazzjoni twassal għall-konklużjoni li dawk ir-riskji huma rilevanti, jenħtieġ li l-punt sa fejn dawk ir-riskji għas-sostenibbiltà jista' jkollhom impatt fuq il-prestazzjoni tal-prodott finanzjarju jiġi divulgat f'termini kwalitattivi jew kwantitattivi. Il-valutazzjonijiet tar-riskji għas-sostenibbiltà u divulgazzjonijiet prekuntrattwali relatati minn parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jikkontribwixxu għal divulgazzjonijiet prekuntrattwali minn konsulenti finanzjarji. Jenħtieġ li l-konsulenti finanzjarji jiddivulgaw kif huma jieħdu kont tar-riskji għas-sostenibbiltà fil-proċess ta' għażla tal-prodott finanzjarju li jiġi ppreżentat lill-investituri aħħarin qabel ma jagħtu l-parir tagħhom irrispettivament mill-preferenzi tal-investituri aħħarin rigward is-sostenibbiltà. Jenħtieġ li dan ikun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jittrasponu d-Direttivi 2014/65/UE u (UE) 2016/97, b'mod partikolari l-obbligi tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji fir-rigward tal-governanza tal-prodotti, il-valutazzjonijiet tal-adattabbiltà u l-adegwatezza, u t-test fir-rigward tad-domandi u l-ħtiġijiet.

(16)

Id-deċiżjonijiet u l-pariri ta' investiment jistgħu jikkawżaw, jikkontribwixxu għal, jew ikunu direttament marbutin ma', effetti fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà li jkunu negattivi, materjali jew x'aktarx ikunu materjali.

(17)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni koerenti u konsistenti ta’ dan ir-Regolament, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita definizzjoni armonizzata ta’ “investiment sostenibbli” li tipprevedi li l-kumpanniji li fihom isiru l-investimenti jsegwu prattiki ta' governanza tajbin u jiġi żgurat il-prinċipju ta’ prekawzjoni "la tagħmilx ħsara sinifikanti", biex la ssir ħsara sinifikanti lill-objettiv ambjentali u lanqas lill-objettiv soċjali.

(18)

Fejn il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji, b'kont meħud tad-daqs tagħhom, in-natura u l-iskala tal-attivitajiet tagħhom u t-tipi tal-prodotti finanzjarji li huma jagħmlu disponibbli, jikkunsidraw l-impatti avversi prinċipali, kemm jekk materjali kif ukoll jekk x'aktarx ikunu materjali, ta' deċiżjonijiet ta’ investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà, jenħtieġ li dawn jintegraw fil-proċessi tagħhom, inkluż fil-proċessi tagħhom ta’ diliġenza dovuta, il-proċeduri biex jikkunsidraw l-impatti avversi prinċipali flimkien mar-riskji finanzjarji rilevanti u r-riskji għas-sostenibbiltà rilevanti. L-informazzjoni dwar tali proċeduri tista’ tiddeskrivi kif il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom ta' ġestjoni jew l-impenji azzjonistiċi oħra tagħhom relatati mas-sostenibbiltà. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jenħtieġ li jinkludu fis-siti web tagħhom informazzjoni dwar dawk il-proċeduri u deskrizzjonijiet tal-impatti avversi prinċipali. F’dak ir-rigward, il-Kumitat Konġunt tal-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) (ABE), tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) (EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority) u tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17) (AETS) (il-‘Kumitat Konġunt’), u l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jenħtieġ li jikkunsidraw il-gwida dwar id-diliġenza dovuta għal imġiba kummerċjali responsabbli żviluppata mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) u l-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli appoġġati min-Nazzjonijiet Uniti.

(19)

Il-kunsiderazzjoni ta' fatturi ta' sostenibbiltà fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-investiment u fil-proċessi konsultattivi tista' twassal għal benefiċċji li jmorru lil hinn mis-swieq finanzjarji. Hija tista' żżid ir-reżiljenza tal-ekonomija reali u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja. Meta tagħmel hekk, ikollha fl-aħħar mill-aħħar impatt fuq ir-riskju/redditu tal-prodotti finanzjarji. Għaldaqstant, huwa essenzjali li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa biex l-investituri aħħarin ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment infurmati.

(20)

Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji li jqisu l-impatti avversi prinċipali ta' deċiżjonijiet ta’ investiment fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà jenħtieġ li jiddivulgaw fl-informazzjoni prekuntrattwali għal kull prodott finanzjarju, konċiżament f'termini kwalitattivi jew kwantitattivi, kif jitqiesu tali impatti kif ukoll dikjarazzjoni li l-informazzjoni dwar l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta' sostenibbiltà hija disponibbli fir-rapportar li jkun għaddej. L-impatti avversi prinċipali jenħtieġ li jinftiehmu bħala dawk l-impatti ta’ deċiżjonijiet u pariri ta' investiment li jirriżultaw f’effetti negattivi fuq fatturi ta’ sostenibbiltà.

(21)

S'issa ġew żviluppati prodotti sostenibbli b’livelli differenti ta’ ambizzjoni. Sal-lum ġew żviluppati prodotti sostenibbli bi gradi varji ta ’ambizzjoni. Għalhekk, għall-finijiet ta’ divulgazzjonijiet prekuntrattwali u divulgazzjonijiet f’rapporti perjodiċi, huwa meħtieġ li ssir distinzjoni bejn ir-rekwiżiti għal prodotti finanzjarji li jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali u dawk għal prodotti finanzjarji li għandhom bħala objettiv impatt pożittiv fuq l-ambjent u s-soċjetà. Bħala konsegwenza, fir-rigward tal-prodotti finanzjarji b'karatteristiċi ambjentali jew soċjali, jenħtieġ li parteċipanti fis-swieq finanzjarji jiddivulgaw jekk u kif l-indiċi indikat, l-indiċi ta’ sostenibbiltà jew l-indiċi konvenzjonali, huwa allinjat ma' dawk il-karatteristiċi u fejn ma jintuża l-ebda parametru referenzjarju, informazzjoni dwar kif il-karatteristiċi ta’ sostenibbiltà tal-prodotti finanzjarji huma sodisfatti. Fir-rigward tal-prodotti finanzjarji li għandhom bħala objettiv impatt pożittiv fuq l-ambjent u s-soċjetà, jenħtieġ li parteċipanti fis-swieq finanzjarji jiddivulgaw liema parametru referenzjarju sostenibbli jużaw biex ikejlu l-prestazzjoni sostenibbli u fejn ma jintuża l-ebda parametru referenzjarju, jispjegaw kif jintlaħaq l-objettiv sostenibbli. Dawk id-divulgazzjonijiet jenħtieġ li jkunu fir-rapporti annwali tagħhom.

(22)

Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar ir-remunerazzjoni jew il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-persunal tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji taħt id-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341 u r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013 u (UE) Nru 346/2013, jew għall-atti ta' implimentazzjoni u l-liġi nazzjonali li tirregola prodotti tal-pensjoni personali u individwali, inklużi, iżda mhux limitatament għal, il-kriterji ta’ proporzjonalità applikabbli rilevanti bħad-daqs, l-organizzazzjoni interna u n-natura, l-ambitu u l-kumplessità tal-attivitajiet inkwistjoni. Madankollu, huwa xieraq li tinkiseb aktar trasparenza, f'termini kwalitattivi jew kwantitattivi, dwar il-politiki ta' remunerazzjoni tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji, fir-rigward tal-parir tagħhom dwar l-investiment jew l-assigurazzjoni, li jippromwovu maniġġar tar-riskju b'saħħtu u effettiv fir-rigward tar-riskji għas-sostenibbiltà filwaqt li l-istruttura ta' remunerazzjoni ma tinkoraġġixxix teħid eċċessiv ta' riskji rigward riskji għas-sostenibbiltà u hija marbuta ma' rendiment aġġustat għar-riskju.

(23)

Sabiex tiżdied it-trasparenza u jiġu infurmati l-investituri aħħarin, l-aċċess għall-informazzjoni dwar kif il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jintegraw ir-riskji għas-sostenibbiltà rilevanti, kemm jekk materjali kif ukoll jekk x’aktarx ikunu materjali, fil-proċessi tagħhom tat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-investiment, inklużi l-aspetti organizzattivi, ta' maniġġar tar-riskju u ta' governanza ta' tali proċessi, u fil-proċessi konsultattivi tagħhom, rispettivament, jenħtieġ li jiġu regolati billi dawk l-entitajiet ikunu obbligati jżommu informazzjoni konċiża dwar dawk il-politiki fis-siti web tagħhom.

(24)

Ir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni attwali stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni ma jirrikjedux id-divulgazzjoni tal-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġu infurmati kif xieraq l-investituri aħħarin dwar l-impatt relatat mas-sostenibbiltà tal-investimenti tagħhom fi prodotti finanzjarji b’karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew prodotti finanzjarji li jsegwu objettivi ta’ sostenibbiltà. Għalhekk, huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti ta’ divulgazzjoni aktar speċifiċi u standardizzati fir-rigward ta' tali investimenti. Pereżempju, l-impatt ġenerali relatat mas-sostenibbiltà tal-prodotti finanzjarji jenħtieġ li jiġi rrappurtat regolarment permezz ta’ indikaturi rilevanti għall-kejl tal-objettiv ta’ investiment sostenibbli magħżul. Fejn indiċi adegwat ikun ġie indikat bħala parametru referenzjarju, dik l-informazzjoni jenħtieġ li tiġi pprovduta wkoll għall-indiċi indikat kif ukoll għal indiċi tas-suq wiesa’ biex ikun jista’ jsir paragun. Fejn il-maniġers tal-EuSEF jagħmlu disponibbli informazzjoni dwar l-impatt soċjali pożittiv li jkun l-objettiv ta' fond partikolari, dwar l-eżitu soċjali globali milħuq u dwar il-metodi relatati użati skont ir-Regolament (UE) Nru 346/2013, dawn jistgħu, fejn xieraq, jużaw tali nformazzjoni għall-finijiet tad-divulgazzjonijiet taħt dan ir-Regolament.

(25)

Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18) timponi obbligi ta’ trasparenza fir-rigward ta' materji ta' governanza ambjentali, soċjali u korporattiva f’rappurtar mhux finanzjarju. Madankollu, il-forma u l-preżentazzjoni meħtieġa minn dik id-Direttiva mhumiex dejjem xierqa għall-użu dirett mill-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji fir-relazzjonijiet tagħhom mal-investituri aħħarin. Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji jenħtieġ li jkollhom l-għażla li jużaw informazzjoni fir-rapporti ta’ maniġġar u d-dikjarazzjonijiet mhux finanzjarji għall-finijiet ta' dan ir-Regolament skont dik id-Direttiva, fejn xieraq.

(26)

Biex tiġi żgurata l-affidabbiltà tal-informazzjoni ppubblikata fis-siti web tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u tal-konsulenti finanzjarji, tali informazzjoni jenħtieġ li tinżamm aġġornata, u kwalunkwe reviżjoni jew tibdil ta' tali informazzjoni jenħtieġ li jiġu spjegati b’mod ċar.

(27)

Għalkemm dan ir-Regolament ma jkoprix skemi tas-sigurtà soċjali nazzjonali koperti mir-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009, fid-dawl tal-fatt li l-Istati Membri jiftħu dejjem iżjed partijiet tal-immaniġġar tal-iskemi tal-pensjonijiet obbligatorji fi ħdan is-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom għal parteċipanti fis-swieq finanzjarji jew entitajiet oħra taħt id-dritt privat, u li tali skemi jkunu esposti għal riskji għas-sostenibbiltà u jistgħu jqisu impatti avversi għas-sostenibbiltà, jippromwovu karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew isegwu investiment sostenibbli, l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom l-għażla li japplikaw dan ir-Regolament fir-rigward ta' tali skemi sabiex jimmitigaw asimetriji ta' informazzjoni.

(28)

Dan ir-Regolament m'għandux jimpedixxi lil Stat Membru milli jadotta jew iżomm fis-seħħ dispożizzjonijiet aktar stretti dwar il-pubblikazzjoni ta' politiki ta’ adattament għat-tibdil fil-klima u dwar divulgazzjonijiet addizzjonali lill-investituri aħħarin rigward riskji għas-sostenibbiltà sakemm il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u konsulenti finanzjarji affettwati jkollhom l-uffiċċji prinċipali tagħhom fit-territorju tiegħu. Madankollu, jenħtieġ li tali dispożizzjonijiet ma jimpedux l-applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament jew il-kisba tal-objettivi tiegħu.

(29)

Taħt id-Direttiva (UE) 2016/2341, l-IORPs diġà huma meħtieġa japplikaw regoli dwar il-governanza u l-immaniġġar tar-riskji għad-deċiżjonijiet ta' investiment u l-valutazzjonijiet tar-riskju tagħhom sabiex tkun żgurata kontinwità u regolarità. Id-deċiżjonijiet ta' investiment u l-valutazzjoni tar-riskji rilevanti, inklużi riskji ambjentali, soċjali u ta’ governanza, jenħtieġ li jsiru b’tali mod li jiżguraw konformità mal-interessi tal-membri u l-benefiċjarji tal-IORPs. Jenħtieġ li l-EIOPA toħroġ linji gwida li jispeċifikaw kif id-deċiżjonijiet ta' investiment u l-valutazzjonijiet tar-riskju minn IORPs għandhom jieħdu kont tar-riskji ambjentali, soċjali u ta’ governanza taħt dik id-Direttiva.

(30)

L-ABE, l-EIOPA u l-ESMA (kollettivament, l-"ESAs") jenħtieġ li jingħataw mandat, permezz tal-Kumitat Konġunt, biex jiżviluppaw abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji, biex jispeċifikaw aktar il-kontenut, il-metodoloġiji u l-preżentazzjoni ta' informazzjoni b'rabta mal-indikaturi tas-sostenibbiltà fir-rigward ta' impatti avversi fuq il-klima u impatti avversi oħra relatati mal-ambjent, ma' kwistjonijiet soċjali u dawk relatati ma' impjegati, mar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u ma' materji dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim, kif ukoll biex jispeċifikaw il-preżentazzjoni u l-kontenut tal-informazzjoni rigward il-promozzjoni ta' karatteristiċi ambjentali jew soċjali u objettivi ta’ investiment sostenibbli li għandhom jiġu ddivulgati f’dokumenti prekuntrattwali, rapporti annwali u f'siti web ta’ parteċipanti fis-swieq finanzjarji skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tadotta dawk l-istandards tekniċi regolatorji permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

(31)

L-ESAs jenħtieġ li jingħataw mandat, permezz tal-Kumitat Konġunt, biex jiżviluppaw abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex jiddeterminaw il-preżentazzjoni standard tal-informazzjoni dwar il-promozzjoni ta' karatteristiċi ambjentali jew soċjali u investimenti sostenibbli fil-komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata s-setgħa li tadotta dawk l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-TFUE u skont l-Artikoli 15 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

(32)

Peress li r-rapporti annwali fil-prinċipju jagħtu sommarju tar-riżultati tan-negozju għal snin kalendarji sħaħ, id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar ir-rekwiżiti ta' trasparenza għal tali rapporti jenħtieġ li ma japplikawx sal-1 ta' Jannar 2022.

(33)

Ir-regoli ta’ divulgazzjoni inklużi f’dan ir-Regolament jenħtieġ li jissupplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 u (UE) 2016/2341, u r-Regolamenti (UE) Nru 345/2013, (UE) Nru 346/2013, (UE) 2015/760 u (UE) 2019/1238.

(34)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(35)

Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li tissaħħaħ il-protezzjoni għall-investituri aħħarin u li jittejbu d-divulgazzjonijiet għalihom, inkluż f’każijiet ta’ xiri transfruntier minn investituri aħħarin, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-ħtieġa li jiġu stabbiliti rekwiżiti uniformi ta' divulgazzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettivi,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli armonizzati għall-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji dwar trasparenza fir-rigward tal-integrazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà u l-kunsiderazzjoni ta’ impatti avversi għas-sostenibbiltà fil-proċessi tagħhom u l-għoti ta’ informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà fir-rigward ta' prodotti finanzjarji.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“parteċipant fis-swieq finanzjarji” tfisser:

(a)

impriża tal-assigurazzjoni li tagħmel disponibbli prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni (IBIP);

(b)

ditta tal-investiment li tipprovdi mmaniġġar ta' portafolji;

(c)

istituzzjoni għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali (IORP);

(d)

manifattur ta' prodott tal-pensjoni;

(e)

maniġer ta’ fondi ta’ investiment alternattiv (AIFM);

(f)

fornitur ta' prodott tal-pensjoni personali pan-Ewropew (PEPP);

(g)

maniġer ta’ fond kwalifikanti ta’ kapital ta’ riskju rreġistrat skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 345/2013;

(h)

maniġer ta’ fond kwalifikanti ta’ intraprenditorija soċjali rreġistrat skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 346/2013;

(i)

kumpannija maniġerjali ta' impriża ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (kumpannija maniġerjali ta' UCITS); jew

(j)

istituzzjoni ta' kreditu li tipprovdi mmaniġġar ta' portafolji;

(2)

“impriża tal-assigurazzjoni” tfisser impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2009/138/KE;

(3)

“prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni” jew “IBIP” tfisser:

(a)

prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19); jew

(b)

prodott tal-assigurazzjoni, li hu magħmul disponibbli għal investitur professjonali u, li joffri valur fil-maturità jew valur ta' ċessjoni li jkunu kompletament jew parzjalment esposti, direttament jew indirettament, għaċ-ċaqliq tas-suq;

(4)

“maniġer ta’ fondi ta’ investiment alternattiv” jew “AIFM” tfisser AIFM kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2011/61/UE;

(5)

“ditta tal-investiment” tfisser ditta tal-investiment kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(6)

“immaniġġar ta’ portafoll” tfisser immaniġġar ta’ portafoll kif definit fil-punt (8) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(7)

“istituzzjoni għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali” jew “IORP” tfisser istituzzjoni għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali awtorizzata jew irreġistrata skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2016/2341 ħlief istituzzjoni li fir-rigward tagħha Stat Membru ikun għażel li japplika l-Artikolu 5 ta' dik id-Direttiva jew istituzzjoni li topera skemi tal-pensjoni li flimkien ikollhom anqas minn 15-il membru b'kollox;

(8)

“prodott tal-pensjoni” tfisser:

(a)

prodott tal-pensjoni kif imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014; jew

(b)

prodott tal-pensjoni individwali kif imsemmi fil-punt (g) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014;

(9)

“Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew” jew “PEPP” tfisser prodott kif imsemmi fil-punt (2) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/1238;

(10)

“kumpannija maniġerjali ta' UCITS” tfisser:

(a)

kumpannija maniġerjali kif definita fil-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2009/65/KE; jew

(b)

kumpannija ta’ investiment awtorizzata skont id-Direttiva 2009/65/KE li ma nnominatx kumpannija maniġerjali awtorizzata taħt dik id-Direttiva għall-immaniġġar tagħha;

(11)

"konsulent finanzjarju" tfisser:

(a)

intermedjarju tal-assigurazzjoni li jipprovdi parir dwar l-assigurazzjoni fir-rigward ta' IBIPs;

(b)

impriża tal-assigurazzjoni li tipprovdi konsulenza dwar l-assigurazzjoni fir-rigward ta' IBIPs;

(c)

istituzzjoni ta’ kreditu li tipprovdi konsulenza ta' investiment;

(d)

ditta tal-investiment li tipprovdi parir dwar l-investiment;

(e)

AIFM li jipprovdi konsulenza dwar l-investiment skont il-punt (b)(i) tal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 2011/61/UE; jew

(f)

kumpannija maniġerjali tal-UCITS li tipprovdi parir dwar l-investiment skont il-punt (b)(i) tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 2009/65/KE;

(12)

“prodott finanzjarju” tfisser:

(a)

portafoll immaniġġat skont il-punt (6) ta’ dan l-Artikolu;

(b)

fond ta’ investiment alternattiv (AIF);

(c)

IBIP;

(d)

prodott tal-pensjoni;

(e)

skema tal-pensjoni;

(f)

UCITS; jew

(g)

PEPP;

(13)

“fondi ta’ investiment alternattiv” jew “AIFs” tfisser AIFs kif definiti fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2011/61/UE;

(14)

“skema tal-pensjoni” tfisser skema tal-pensjoni kif definita fil-punt (2) tal-Artikolu 6 tad-Direttiva (UE) 2016/2341;

(15)

“impriża ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli” jew “UCITS” tfisser impriża awtorizzata skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/65/KE;

(16)

“parir dwar l-investiment” tfisser parir dwar investiment kif definit fil-punt (4) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(17)

“investiment sostenibbli” tfisser investiment f’attività ekonomika li jikkontribwixxi għal objettiv ambjentali, bħal dawk imkejla, pereżempju, b’indikaturi ewlenin tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi dwar l-użu tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli, il-materja prima, l-ilma u l-art, dwar il-produzzjoni tal-iskart, u l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, jew dwar l-impatt fuq il-bijodiversità u l-ekonomija ċirkolari; jew investiment f'attività ekonomika li jikkontribwixxi għal objettiv soċjali, b’mod partikolari investiment li jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-inugwaljanza jew li jrawwem il-koeżjoni soċjali, l-integrazzjoni soċjali u r-relazzjonijiet industrijali, jew investiment fil-kapital uman jew f’komunitajiet ekonomikament jew soċjalment żvantaġġati, dment li tali investimenti ma jagħmlux ħsara sinifikanti lil xi wieħed minn dawk l-objettivi u li l-kumpanniji destinatarji ta’ investiment isegwu prattiki ta' governanza tajbin, b'mod partikolari fir-rigward ta’ strutturi ta' maniġġar b'saħħithom, relazzjonijiet mal-impjegati, remunerazzjoni tal-persunal u konformità tat-taxxa;

(18)

“investitur professjonali” tfisser klijent li jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Anness II tad-Direttiva 2014/65/UE;

(19)

“investitur fil-livell tal-konsumatur” tfisser investitur li mhuwiex investitur professjonali;

(20)

“intermedjarju tal-assigurazzjoni” tfisser intermedjarju tal-assigurazzjoni kif definit fil-punt (3) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva (UE) 2016/97;

(21)

“parir dwar l-assigurazzjoni” tfisser konsulenza kif definita fil-punt (15) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva (UE) 2016/97;

(22)

"riskju għas-sostenibbiltà" tfisser avveniment jew kundizzjoni ambjentali, soċjali jew ta' governanza li, jekk dawn iseħħu, jistgħu jikkawżaw impatt attwali jew potenzjali negattiv fuq il-valur tal-investiment;

(23)

"fond Ewropew tal-investiment fuq terminu twil" jew "ELTIF" tfisser fond awtorizzat skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2015/760;

(24)

“fatturi ta’ sostenibbiltà” tfisser materji ambjentali, soċjali u dwar impjegati, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, u materji fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Artikolu 3

Trasparenza tal-politiki dwar ir-riskju għas-sostenibbiltà

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippubblikaw fis-siti web tagħhom informazzjoni dwar il-politiki tagħhom dwar l-integrazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà fil-proċess tagħhom ta' teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ investiment.

2.   Il-konsulenti finanzjarji għandhom jippubblikaw fis-siti web tagħhom informazzjoni dwar il-politiki tagħhom dwar l-integrazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà fil-pariri tagħhom ta' investiment jew assigurazzjoni.

Artikolu 4

Trasparenza ta’ impatti avversi għas-sostenibbiltà fil-livell ta’ entità

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippubblikaw u jżommu fis-siti web tagħhom:

(a)

fejn iqisu l-impatti avversi prinċipali ta' deċiżjonijiet ta’ investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà, dikjarazzjoni dwar il-politiki tad-diliġenza dovuta fir-rigward ta’ dawk l-impatti, b'kont meħud kif dovut tad-daqs, in-natura u l-iskala tal-attivitajiet tagħhom u t-tipi ta’ prodotti finanzjarji li huma jagħmlu disponibbli; jew

(b)

fejn ma jqisux impatti avversi ta' deċiżjonijiet ta’ investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà, raġunijiet ċari għaliex ma jagħmlux dan, inkluża, fejn rilevanti, informazzjoni dwar jekk u meta huma għandhom l-intenzjoni li jikkunsidraw tali impatti avversi.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fl-informazzjoni pprovduta skont il-punt (a) tal-paragrafu 1 mill-inqas dan li ġej:

(a)

informazzjoni dwar il-politiki tagħhom dwar l-identifikazzjoni u l-prijoritizzazzjoni tal-impatti u l-indikaturi avversi prinċipali għas-sostenibbiltà;

(b)

deskrizzjoni tal-impatti avversi prinċipali għas-sostenibbiltà u ta' kwalunkwe azzjoni relatata magħhom, meħuda jew, fejn rilevanti, ippjanata;

(c)

sommarji qosra tal-politiki ta’ involviment skont l-Artikolu 3g tad-Direttiva 2007/36/KE, fejn applikabbli;

(d)

referenza għall-konformità tagħhom ma’ kodiċijiet responsabbli ta’ kondotta kummerċjali u standards rikonoxxuti internazzjonalment għad-diliġenza dovuta u r-rappurtar u, fejn rilevanti, il-grad ta’ allinjament tagħhom mal-objettivi tal-Ftehim ta’ Pariġi.

3.   B’deroga mill-paragrafu 1, mit-30 ta’ Ġunju 2021, il-parteċipanti fis-suq finanzjarju li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tagħhom jaqbżu l-kriterju tan-numru medju ta' 500 impjegat matul is-sena finanzjarja għandhom jippubblikaw u jżommu fis-siti web tagħhom dikjarazzjoni dwar politiki tagħhom ta’ diliġenza dovuta fir-rigward ta' l-impatti avversi prinċipali ta’ deċiżjonijiet ta' investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà. Dik id-dikjarazzjoni għandha tal-inqas tinkludi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

4.   B’deroga mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, mit-30 ta’ Ġunju 2021, il-parteċipanti fis-suq finanzjarju li huma impriżi omm ta’ grupp kbir kif imsemmi fl-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 2013/34/UE li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tal-grupp jaqbżu, fuq bażi konsolidata, il-kriterju tan-numru medju ta' 500 impjegat matul is-sena finanzjarja għandhom jippubblikaw u jżommu fis-siti web tagħhom dikjarazzjoni dwar il-politiki tagħhom ta’ diliġenza dovuta fir-rigward ta' impatti avversi prinċipali ta’ deċiżjonijiet ta' investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà. Dik id-dikjarazzjoni għandha tal-inqas tinkludi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

5.   Il-konsulenti finanzjarji għandhom jippubblikaw u jżommu fis-siti web tagħhom:

(a)

informazzjoni dwar jekk, b'kont meħud kif dovut tad-daqs, in-natura u l-iskala tal-attivitajiet tagħhom u t-tipi ta' prodotti finanzjarji li dwarhom jagħtu pariri, jikkunsidrawx fil-pariri tagħhom dwar l-investiment jew dwar l-assigurazzjoni l-impatti avversi prinċipali fuq il-fatturi ta’ sostenibbiltà; jew

(b)

informazzjoni għalfejn ma jqisux impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà fil-pariri tagħhom dwar l-investiment jew dwar l-assigurazzjoni, u, fejn rilevanti, inkluża informazzjoni dwar jekk u meta huma għandhom l-intenzjoni li jikkunsidraw tali impatti avversi.

6.   Sat-30 ta’ Diċembru 2020, l-ESAs għandhom jiżviluppaw, permezz tal-Kumitat Konġunt, abbozz ta' standards tekniċi regolatorji f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010 dwar il-kontenut, il-metodoloġiji u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 5 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tal-indikaturi tas-sostenibbiltà b'rabta mal-impatti avversi fuq il-klima u impatti avversi oħra relatati mal-ambjent.

L-ESAs għandhom, fejn rilevanti, ifittxu l-kontribut tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea.

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

7.   Sat-30 ta’ Diċembru 2021, l-ESAs għandhom jiżviluppaw, permezz tal-Kumitat Konġunt, abbozz ta' standards tekniċi regolatorji f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010, dwar il-kontenut, il-metodoloġiji u l-preżentazzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 5 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tal-indikaturi tas-sostenibbiltà fir-rigward ta' impatti avversi fil-qasam ta' materji soċjali u ta' impjegati, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u materji fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u kontra t-tixħim.

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 5

Trasparenza tal-politiki ta' remunerazzjoni b'rabta mal-integrazzjoni ta' riskji għas-sostenibbiltà

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jinkludu fil-politiki ta' remunerazzjoni tagħhom informazzjoni dwar kif dawk il-politiki huma konsistenti mal-integrazzjoni ta' riskji għas-sostenibbiltà u għandhom jippubblikaw dik l-informazzjoni fis-siti web tagħhom.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun inkluża fil-politiki ta' remunerazzjoni li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji huma meħtieġa jistabbilixxu u jżommu f'konformità mal-leġislazzjoni settorjali, b'mod partikolari d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 u (UE) 2016/2341.

Artikolu 6

Trasparenza tal-integrazzjoni ta' riskji għas-sostenibbiltà

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu deskrizzjonijiet ta’ dawn li ġejjin fid-divulgazzjonijiet prekuntrattwali:

(a)

il-mod kif jiġu integrati riskji għas-sostenibbiltà fid-deċiżjonijiet tagħhom ta' investiment; u

(b)

ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatti probabbli ta' riskji għas-sostenibbiltà fuq ir-rendimenti tal-prodotti finanzjarji li huma jagħmlu disponibbli.

Fejn il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jqisu li r-riskji għas-sostenibbiltà mhumiex rilevanti, id-deskrizzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jinkludu spjegazzjoni ċara u konċiża tar-raġunijiet għal dan.

2.   Il-konsulenti finanzjarji għandhom jinkludu deskrizzjonijiet ta’ dawn li ġejjin fid-divulgazzjonijiet prekuntrattwali:

(a)

il-mod kif jiġu integrati riskji għas-sostenibbiltà fil-pariri tagħhom dwar l-investiment jew dwar l-assigurazzjoni, u

(b)

ir-riżultat tal-valutazzjoni tal-impatti probabbli ta' riskji għas-sostenibbiltà fuq ir-rendimenti tal-prodotti finanzjarji li dwarhom jagħtu pariri.

Fejn il-konsulenti finanzjarji jqisu li r-riskji għas-sostenibbiltà mhumiex rilevanti, id-deskrizzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jinkludu spjegazzjoni ċara u konċiża tar-raġunijiet għal dan.

3.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandha tiġi ddivulgata b’dan il-mod:

(a)

għall-AIFMs, fid-divulgazzjonijiet lill-investituri msemmija fl-Artikolu 23(1) tad-Direttiva 2011/61/UE;

(b)

għall-impriżi tal-assigurazzjoni, fl-għoti ta’ informazzjoni msemmija fl-Artikolu 185(2) tad-Direttiva 2009/138/KE jew, fejn rilevanti, skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva (UE) 2016/97;

(c)

għall-IORPs, fl-għoti ta’ informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41 tad-Direttiva (UE) 2016/2341;

(d)

għall-maniġers ta' fondi kwalifikanti ta’ kapital ta’ riskju, fl-għoti ta’ informazzjoni msemmija fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 345/2013;

(e)

għall-maniġers ta’ fondi kwalifikanti ta’ intraprenditorija soċjali, fl-għoti tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru 346/2013;

(f)

għall-manifatturi ta’ prodotti tal-pensjoni, bil-miktub, fi żmien sew qabel investitur fil-livell tal-konsumatur ikun marbut minn kuntratt relatat ma’ prodott tal-pensjoni;

(g)

għall-kumpanniji maniġerjali tal-UCITS, fil-prospett imsemmi fl-Artikolu 69 tad-Direttiva 2009/65/KE;

(h)

għad-ditti ta’ investiment li jipprovdu mmaniġġar ta’ portafolji jew jipprovdu parir dwar l-investiment, skont l-Artikolu 24(4) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(i)

għall-istituzzjonijiet tal-kreditu li jipprovdu mmaniġġar ta’ portafolji jew jipprovdu parir dwar l-investiment, skont l-Artikolu 24(4) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(j)

għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni u impriżi tal-assigurazzjoni li jipprovdu parir dwar l-assigurazzjoni fir-rigward tal-IBIPs u għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni li jipprovdu parir dwar l-assigurazzjoni fir-rigward ta' prodotti tal-pensjoni esposti għal fluttwazzjonijiet tas-suq, skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva (UE) 2016/97;

(k)

għall-AIFMs ta' ELTIFs, fil-prospett imsemmi fl-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2015/760;

(l)

għall-fornituri tal-PEPPs, fid-dokument bit-tagħrif ewlieni tal-PEPP imsemmi fl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2019/1238.

Artikolu 7

Trasparenza ta’ impatti avversi għas-sostenibbiltà fil-livell ta’ prodotti finanzjarji

1.   Sat-30 ta’ Diċembru 2022, għal kull prodott finanzjarju, fejn parteċipant fis-suq finanzjarju japplika l-punt (a) tal-Artikolu 4(1) jew l-Artikolu 4(3) jew (4), id-divulgazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(3) għandhom jinkludu dan li ġej:

(a)

spjegazzjoni ċara u motivata dwar jekk u, fil-każ li jkun hekk, kif prodott finanzjarju jikkunsidra impatti avversi prinċipali fuq fatturi ta’ sostenibbiltà;

(b)

dikjarazzjoni li hemm informazzjoni dwar impatti avversi prinċipali fuq fatturi ta’ sostenibbiltà disponibbli fl-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 11(2).

Fejn l-informazzjoni fl-Artikolu 11(2) tinkludi kwantifikazzjonijiet ta' impatti avversi prinċipali fuq fatturi ta’ sostenibbiltà, dik l-informazzjoni tista’ tiddependi fuq id-dispożizzjonijiet tal-istandards tekniċi regolatorji adottati skont l-Artikolu 4(6) u (7).

2.   Fejn parteċipant fis-swieq finanzjarji japplika l-punt (b) tal-Artikolu 4(1), id-divulgazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(3) għandhom jinkludu għal kull prodott finanzjarju dikjarazzjoni li l-parteċipant fis-swieq finanzjarji ma jqisx l-impatti avversi tad-deċiżjonijiet ta’ investiment fuq fatturi ta’ sostenibbiltà u r-raġunijiet għal dan.

Artikolu 8

Trasparenza tal-promozzjoni tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali f'divulgazzjonijiet prekuntrattwali

1.   Fejn prodott finanzjarju jippromwovi, fost karatteristiċi oħra, karatteristiċi ambjentali jew soċjali, jew taħlita ta’ dawk il-karatteristiċi, dment li l-kumpanniji li fihom isiru l-investimenti jsegwu prattiki ta’ governanza tajba, l-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 6(1) u (3) għandha tinkludi dawn li ġejjin:

(a)

informazzjoni dwar kif dawk il-karatteristiċi jiġu sodisfatti;

(b)

jekk ġie indikat indiċi bħala parametru referenzjarju, informazzjoni dwar jekk u kif dan l-indiċi huwa konsistenti ma' dawk il-karatteristiċi.

2.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu, fl-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 6(1) u (3), indikazzjoni dwar fejn għandha tinstab il-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-indiċi msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   L-ESAs għandhom, permezz tal-Kumitat Konġunt, jiżviluppaw abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-preżentazzjoni u l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont dan l-Artikolu.

Meta jkunu qed jiżviluppaw l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-ESAs għandhom jikkunsidraw id-diversi tipi ta’ prodotti finanzjarji, il-karatteristiċi tagħhom u d-differenzi ta’ bejniethom kif ukoll l-għan li d-divulgazzjonijiet għandhom ikunu preċiżi, ġusti, ċari, mhux qarrieqa, sempliċi u konċiżi.

L-ESAs għandhom jippreżentaw l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Diċembru 2020.

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 9

Trasparenza ta' investimenti sostenibbli f'divulgazzjonijiet prekuntrattwali

1.   Fejn prodott finanzjarju jkollu investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu u jiġi indikat indiċi bħala parametru referenzjarju, l-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 6(1) u (3) għandha tkun akkumpanjata minn dawn li ġejjin:

(a)

informazzjoni dwar kif l-indiċi indikat huwa allinjat ma’ dak l-objettiv;

(b)

spjegazzjoni għaliex u kif dak l-indiċi indikat allinjat ma’ dak l-objettiv huwa differenti minn indiċi wiesa’ tas-suq.

2.   Fejn prodott finanzjarju jkollu investimenti sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu u ma jkun ġie indikat l-ebda indiċi bħala parametru referenzjarju, l-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 6(1) u (3) għandha tinkludi spjegazzjoni dwar kif għandu jintlaħaq dak l-objettiv.

3.   Fejn prodott finanzjarju jkollu tnaqqis fl-emissjonijiet tal-karbonju bħala l-objettiv tiegħu, l-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 6(1) u (3) għandha tinkludi l-objettiv tal-iskopertura għal emissjonijiet baxxi ta’ karbonju bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi fit-tul tal-Ftehim ta’ Pariġi kontra t-tisħin globali.

B'deroga mill-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, fejn l-ebda Parametru Referenzjarju tat-Transizzjoni tal-Klima tal-UE jew Parametru Referenzjarji tal-UE allinjat mal-Ftehim ta’ Pariġi skont ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20) ma jkun disponibbli, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 għandha tinkludi spjegazzjoni dettaljata dwar kif l-isforz kontinwu biex jintlaħaq l-objettiv li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju jiġi żgurat bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi kontra t-tisħin globali.

4.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jinkludu fl-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-Artikolu 6(1) u (3) indikazzjoni ta' fejn għandhom jinstabu l-metodoloġija użata għall-kalkolu tal-indiċijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u l-parametri referenzjarji msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

5.   L-ESAs għandhom, permezz tal-Kumitat Konġunt, jiżviluppaw abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar id-dettalji tal-preżentazzjoni u l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont dan l-Artikolu.

Meta jkunu qed jiżviluppaw l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, L-ESAs għandhom jikkunsidraw id-diversi tipi ta’ prodotti finanzjarji, l-objettivi tagħhom kif imsemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 u d-differenzi ta’ bejniethom kif ukoll l-għan li divulgazzjonijiet għandhom ikunu preċiżi, ġusti, ċari, mhux qarrieqa, sempliċi, u konċiżi.

L-ESAs għandhom jippreżentaw dawk l-abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu, lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Diċembru 2020.

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 10

Trasparenza tal-promozzjoni ta' karatteristiċi ambjentali jew soċjali u ta' investimenti sostenibbli fuq siti web

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jippubblikaw u jżommu fis-siti web tagħhom l-informazzjoni li ġejja għal kull prodott finanzjarju msemmi fl-Artikolu 8(1) u fl-Artikolu 9(1), (2) u (3):

(a)

deskrizzjoni tal-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew l-objettiv ta' investiment sostenibbli;

(b)

informazzjoni dwar il-metodoloġiji użati biex jiġu vvalutati, imkejla u ssorveljati l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew l-impatt tal-investimenti sostenibbli magħżula għall-prodott finanzjarju, inklużi s-sorsi ta’ data tiegħu, il-kriterji ta’ skrinjar għall-assi sottostanti u l-indikaturi rilevanti ta’ sostenibbiltà użati biex jitkejlu l-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jew l-impatt sostenibbli globali tal-prodott finanzjarju;

(c)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 8 u 9;

(d)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11.

L-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata skont l-ewwel subparagrafu għandha tkun ċara, konċiża u tinftiehem mill-investituri. Għandha tiġi ppubblikata b’tali mod li tkun preċiża, ġusta, ċara, mhux qarrieqa, sempliċi u konċiża u f’parti tas-sit web li tkun prominenti u aċċessibbli b'mod faċli.

2.   L-ESAs għandhom, permezz tal-Kumitat Konġunt, jiżviluppaw abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-kontenut tal-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, u r-rekwiżiti ta’ preżentazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dak il-paragrafu.

Meta jkunu qed jiżviluppaw l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-ESAs għandhom jikkunsidraw id-diversi tipi ta’ prodotti finanzjarji, il-karatteristiċi u l-objettivi tagħhom kif imsemmija fil-paragrafu 1 u d-differenzi bejniethom. L-ESAs għandhom jaġġornaw l-istandards tekniċi regolatorji fid-dawl tal-iżviluppi regolatorji u teknoloġiċi.

L-ESAs għandhom jippreżentaw l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmi fl-ewwel subparagrafu lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Diċembru 2020.

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 11

Trasparenza tal-promozzjoni ta' karatteristiċi ambjentali jew soċjali u ta' investimenti sostenibbli f'rapporti perjodiċi

1.   Fejn il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jagħmlu disponibbli prodott finanzjarju kif msemmi fl-Artikolu 8(1) jew fl-Artikolu 9(1), (2) jew (3), huma għandhom jinkludu deskrizzjoni ta’ dawn li ġejjin fir-rapporti perjodiċi:

(a)

għal prodott finanzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 8(1), sa liema punt il-karatteristiċi ambjentali jew soċjali jintlaħqu;

(b)

għal prodott finanzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 9(1), (2) jew (3):

(i)

l-impatt globali relatat mas-sostenibbiltà tal-prodott finanzjarju permezz ta’ indikaturi rilevanti ta' sostenibbiltà; jew

(ii)

fejn indiċi jintgħażel bħala parametru referenzjarju, paragun bejn l-impatt globali, relattivament għas-sostenibbiltà, tal-prodott finanzjarju mal-impatti tal-indiċi indikat u ta' indiċi tas-suq wiesa’ permezz ta' indikaturi tas-sostenibbiltà.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha tiġi divulgata b’dan il-mod:

(a)

għall-AIFMs, fir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2011/61/UE;

(b)

għall-impriżi tal-assigurazzjoni, kull sena bil-miktub skont l-Artikolu 185(6) tad-Direttiva 2009/138/KE;

(c)

għall-IORPs, fir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 29 tad-Direttiva (UE) 2016/2341;

(d)

għall-maniġers ta’ fondi kwalifikanti ta’ kapital ta’ riskju, fir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 345/2013;

(e)

għall-maniġers ta’ fondi kwalifikanti ta’ intraprenditorija soċjali, fir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 346/2013;

(f)

għall-manifatturi ta’ prodotti tal-pensjoni, bil-miktub fir-rapport annwali jew f'rapport skont il-liġi nazzjonali;

(g)

għall-kumpanniji maniġerjali tal-UCITS, fir-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 69 tad-Direttiva 2009/65/KE;

(h)

għad-ditti ta' investiment li jipprovdu mmaniġġar ta' portafolji, f'rapport perjodiku kif imsemmi fl-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(i)

għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li jipprovdu mmaniġġar ta' portafolji, f'rapport perjodiku kif imsemmi fl-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 2014/65/UE;

(j)

għall-fornituri tal-PEPPs, fir-Rapport tal-Benefiċċju tal-PEPP imsemmi fl-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) 2019/1238.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jistgħu jużaw l-informazzjoni fir-rapporti tal-immaniġġar skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2013/34/UE jew l-informazzjoni f’dikjarazzjonijiet mhux finanzjarji skont l-Artikolu 19a ta' dik id-Direttiva fejn adatt.

4.   L-ESAs għandhom, permezz tal-Kumitat Konġunt, jiżviluppaw abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-kontenut u l-preżentazzjoni ta’ informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Meta jkunu qed jiżviluppaw l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmi fl-ewwel subparagrafu, l-ESAs għandhom jikkunsidraw id-diversi tipi ta’ prodotti finanzjarji, il-karatteristiċi u l-objettivi tagħhom u d-differenzi bejniethom. L-ESAs għandhom jaġġornaw l-istandards tekniċi regolatorji fid-dawl tal-iżviluppi regolatorji u teknoloġiċi.

L-ESAs għandhom jippreżentaw l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmi fl-ewwel subparagrafu lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Diċembru 2020.

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f’konformità mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 12

Rieżami ta’ divulgazzjonijiet

1.   Il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji għandhom jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni ppubblikata skont l-Artikolu 3, 5 jew 10 tinżamm aġġornata. Fejn parteċipant fis-swieq finanzjarji jemenda tali informazzjoni, għandha tiġi ppubblikata spjegazzjoni ċara ta’ tali emenda fl-istess sit web.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis għal konsulenti finanzjarji fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni ppubblikata f'konformità mal-Artikoli 3 u 5.

Artikolu 13

Komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għal leġislazzjoni settorjali aktar stretta, b’mod partikolari d-Direttivi 2009/65/KE, 2014/65/UE u (UE) 2016/97 u r-Regolament (UE) Nru 1286/2014, il-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji għandhom jiżguraw li l-komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħhom ma jkunux f’kontradizzjoni mal-informazzjoni ddivulgata skont dan ir-Regolament.

2.   L-ESAs jistgħu jiżviluppaw, permezz tal-Kumitat Konġunt, abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni biex jistabbilixxu l-preżentazzjoni standard ta’ informazzjoni dwar il-promozzjoni ta' karatteristiċi ambjentali jew soċjali u investimenti sostenibbli.

Is-setgħa hija ddelegata lill-Kummissjoni biex tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 14

Awtoritajiet kompetenti

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti maħtura skont il-leġislazzjoni settorjali, b'mod partikolari l-leġislazzjoni settorjali msemmija fl-Artikolu 6(3) ta' dan ir-Regolament, u skont id-Direttiva 2013/36/UE, jimmonitorjaw il-konformità tal-parteċipanti fis-swieq finanzjarji u l-konsulenti finanzjarji mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom is-setgħat superviżorji u investigattivi kollha li huma meħtieġa għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament.

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw ma' xulxin u għandhom jipprovdu lil xulxin, mingħajr dewmien bla bżonn, l-informazzjoni li tkun rilevanti għall-finijiet tat-twettiq ta' dmirijiethom taħt dan ir-Regolament.

Artikolu 15

Trasparenza mill-IORPs u intermedjarji tal-assigurazzjoni

1.   L-IORPs għandhom jippubblikaw u jżommu l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1), ta’ dan ir-Regolament f'konformità mal-punt (f) tal-Artikolu 36(2) tad-Direttiva (UE) 2016/2341.

2.   L-intermedjarji tal-assigurazzjoni għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3, fl-Artikolu 4(5), fl-Artikolu 5, fl-Artikolu 6 u fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 10(1), ta’ dan ir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 23 tad-Direttiva (UE) 2016/97.

Artikolu 16

Prodotti tal-pensjoni koperti bir-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009

1.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw dan ir-Regolament għal manifatturi ta' prodotti tal-pensjoni li joperaw skemi ta' sigurtà soċjali nazzjonali li huma koperti bir-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009. F'tali każijiet, il-manifatturi ta’ prodotti tal-pensjoni kif imsemmija fil-punt (1)(d) tal-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament għandhom jinkludu manifatturi ta’ prodotti tal-pensjoni li joperaw skemi tas-sigurtà soċjali nazzjonali u ta' prodotti tal-pensjoni msemmija fil-punt (8) tal-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament. F'tali każ, id-definizzjoni ta' prodott tal-pensjoni fil-punt (8) tal-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament għandha titqies li tinkludi l-prodotti tal-pensjoni msemmija fl-ewwel sentenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-ESAs b’kull deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 1.

Artikolu 17

Eżenzjonijiet

1.   Dan ir-Regolament la għandu japplika għal intermedjarji tal-assigurazzjoni li jipprovdu parir dwar l-assigurazzjoni fir-rigward ta' IBIPs u lanqas għal ditti tal-investiment li jipprovdu parir dwar l-investiment li jkunu intrapriżi irrispettivament mill-forma legali tagħhom, inklużi persuni fiżiċi jew persuni li jaħdmu għal rashom, dment li jimpjegaw anqas minn tliet persuni.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw dan ir-Regolament għal intermedjarji tal-assigurazzjoni li jipprovdu parir dwar l-assigurazzjoni fir-rigward ta' IBIPs jew għal ditti tal-investiment li jipprovdu parir dwar l-investiment kif imsemmi fil-paragrafu 1.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-ESAs b’kull deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 2.

Artikolu 18

Rapport

L-ESAs għandhom jevalwaw il-firxa tal-iżvelar volontarju skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 7(1). Sal-10 ta’ Settembru 2022 u kull sena sussegwentement, l-ESAs għandhom jippreżentaw rapport annwali lill-Kummissjoni dwar l-aħjar prattiki u jagħmlu rakkomandazzjonijiet favur standards ta’ rappurtar volontarju. Dak ir-rapport annwali għandu jikkunsidra l-implikazzjonijiet tal-prattiki ta' diliġenza dovuta għad-divulgazzjonijiet taħt dan ir-Regolament u għandu jipprovdi gwida dwar din il-materja. Dak ir-rapport għandu jkun disponibbli pubblikament u jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 19

Evalwazzjoni

1.   Sat-30 ta’ Diċembru 2022, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u għandha b’mod partikolari tikkunsidra:

(a)

jekk ir-referenza għan-numru medju ta’ impjegati fl-Artikolu 4(3) u (4) għandhiex tinżamm, jew tiġi sostitwita jew tkun akkumpanjata minn kriterji oħrajn, u għandha tikkunsidra l-benefiċċji u l-proporzjonalità tal-piż amministrattiv relatat;

(b)

jekk il-funzjonament ta’ dan ir-Regolament huwiex ostakolat min-nuqqas ta’ data jew mill-kwalità subottimali tagħhom, inklużi indikaturi dwar impatti avversi fuq fatturi ta' sostenibbiltà minn kumpanniji li jsir investiment fihom.

2.   L-evalwazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata, jekk ikun adatt, minn proposti leġislattivi.

Artikolu 20

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika mill-10 ta’ Marzu 2021.

3.   B'deroga mill-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Artikolu 4(6) u (7), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(5), l-Artikolu 10(2), l-Artikolu 11(4), u l-Artikolu 13(2) għandhom japplikaw mid-29 ta’ Diċembru 2019 u l-Artikolu 11(1) sa (3) għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-27 ta’ Novembru 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

D. M. SASSOLI

Għall-Kunsill

Il-President

T. TUPPURAINEN


(1)  ĠU C 62, 15.2.2019, p. 97.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta’ April 2019 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Novembru 2019.

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1841 tal-5 ta’ Ottubru 2016 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (ĠU L 282, 19.10.2016, p. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009, dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

(5)  Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(6)  Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(8)  Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

(9)  Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni (ĠU L 26, 2.2.2016, p. 19).

(10)  Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37).

(11)  Regolament (UE) Nru 345/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2013 dwar fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju (ĠU L 115, 25.4.2013, p. 1).

(12)  Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2013 dwar il-fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej (ĠU L 115, 25.4.2013, p. 18).

(13)  Regolament (UE) 2015/760 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil (ĠU L 123, 19.5.2015, p. 98).

(14)  Regolament (UE) 2019/1238 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (PEPP) (ĠU L 198, 25.7.2019, p. 1).

(15)  Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

(16)  Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48).

(17)  Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(18)  Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

(19)  Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2014 dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) (ĠU L 352, 9.12.2014, p. 1).

(20)  Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (ĠU L 171, 29.6.2016, p. 1).