2.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 178/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2019/1111

tal-25 ta’ Ġunju 2019

dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri

(riformulazzjoni)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 81(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, (1)

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, (2)

Filwaqt li jaġixxi skont il-proċedura leġislattiva ordinarja,

Billi:

(1)

Fil-15 ta’ April 2014, il-Kummissjoni adottat rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 (3). Ir-rapport ikkonkluda li r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 huwa strument li jiffunzjona sew li ġab benefiċċji importanti għaċ-ċittadini, iżda li r-regoli eżistenti jistgħu jittejbu. Għandhom isiru għadd ta’ emendi għal dak ir-Regolament. Fl-interess taċ-ċarezza, dak ir-Regolament jenħtieġ li jiġi riformulat.

(2)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli uniformi ta’ ġurisdizzjoni għad-divorzju, għas-separazzjoni legali u għall-annullament taż-żwieġ kif ukoll għat-tilwim dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri b’element internazzjonali. Huwa jiffaċilita ċ-ċirkolazzjoni tad-deċiżjonijiet, kif ukoll tal-istrumenti awtentiċi u ta’ ċerti ftehimiet fl-Unjoni billi jistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar tagħhom fi Stati Membri oħra. Barra minn hekk, dan ir-Regolament jikkjarifika d-dritt tal-minuri li jingħata opportunità jesprimi fehmtu fi proċedimenti li huwa suġġett għalihom u fih ukoll dispożizzjonijiet li jikkomplementaw il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tal-Minuri ("il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980") f’relazzjonijiet bejn l-Istati Membri. Għalhekk jenħtieġ li dan ir-Regolament jgħin biex tissaħħaħ iċ-ċertezza legali u tiżdied il-flessibbiltà, biex jiġi żgurat li l-aċċess għall-proċedimenti tal-qorti jitjieb u biex jiġi żgurat li tali proċedimenti jsiru aktar effiċjenti.

(3)

Il-funzjonament korrett u bla xkiel ta’ spazju ta’ ġustizzja tal-Unjoni b’rispett għas-sistemi u t-tradizzjonijiet legali differenti tal-Istati Membri huwa essenzjali għall-Unjoni. F’dan ir-rigward, il-fiduċja reċiproka fis-sistemi ta’ ġustizzja ta’ xulxin jenħtieġ li tkompli tittejjeb. L-Unjoni ffissat l-objettiv lilha nnifisha li toħloq, iżżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, li fiha l-moviment liberu tal-persuni u l-aċċess għall-ġustizzja jkunu żgurati. Bil-għan li jiġu implimentati dak l-objettiv, id-drittijiet tal-persuni, b’mod partikolari il-minuri, fi proċeduri ġuridiċi jenħtieġ li jissaħħu sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi u l-infurzar tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tal-liġi tal-familja b’implikazzjonijiet transfruntiera. Jenħtieġ li r-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ċivili jittejbu, l-aċċess għall-ġustizzja jiġi ssimplifikat u l-iskambji ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri jitjiebu.

(4)

Għal dan il-għan, l-Unjoni għandha tadotta, fost affarijiet oħra, miżuri fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transfruntiera, b’mod partikolari meta jkun neċessarju għat-tħaddim kif suppost tas-suq intern. Jenħtieġ li t-terminu "kwistjonijiet ċivili" jiġi interpretat b’mod awtonomu, f’konformità mal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (“il-Qorti tal-Ġustizzja”). Jenħtieġ li jitqies bħala kunċett awtonomu li għandu jiġi interpretat b’riferiment, l-ewwel nett, għall-objettivi u għas-sistema ta’ dan ir-Regolament u, it-tieni nett, għall-prinċipji ġenerali li jirriżultaw mill-corpus tas-sistemi legali nazzjonali. Għaldaqstant, jenħtieġ li t-terminu "kwistjonijiet ċivili" jiġi interpretat fis-sens li jista’ wkoll jinkludi miżuri li, mill-perspettiva tas-sistema legali ta’ Stat Membru, jistgħu jaqgħu taħt id-dritt pubbliku. Jenħtieġ li jkopri b’mod partikolari l-applikazzjonijiet, il-miżuri jew id-deċiżjonijiet kollha fi kwistjonijiet ta’ "responsabbiltà tal-ġenituri" fis-sens ta’ dan ir-Regolament, f’konformità mal-objettivi tiegħu.

(5)

Dan ir-Regolament ikopri "kwistjonijiet ċivili", li jinkludi proċedimenti tal-qorti ċivili u d-deċiżjonijiet li jirriżultaw kif ukoll strumenti awtentiċi u ċerti ftehimiet extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. Barra minn hekk, jenħtieġ li t-terminu "kwistjonijiet ċivili" ikopri applikazzjonijiet, miżuri jew deċiżjonijiet kif ukoll strumenti awtentiċi u ċerti ftehimiet extra-ġudizzjarji li jikkonċernaw ir-ritorn ta’ minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u f’konformità mal-Artikolu 19 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, mhumiex proċedimenti dwar il-mertu tar-responsabbiltà tal-ġenituri iżda huma relatati mill-qrib magħha u huma indirizzati minn ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Sabiex tiġi ffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni ta’ deċiżjonijiet kif ukoll ta’ strumenti awtentiċi u ċerti ftehimiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, huwa neċessarju u xieraq li r-regoli li jirregolaw il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet jiġu rregolati minn strument legali tal-Unjoni li jkun vinkolanti u applikabbli direttament.

(7)

Sabiex l-ugwaljanza għall-minuri kollha tkun assigurata, dan ir-Regolament jenħtieġ li jkopri d-deċiżjonijiet kollha dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri, inkluż il-miżuri għall-protezzjoni tal-minuri, indipendentement minn kwalunkwe konnessjoni ma’ proċedimenti matrimonjali jew proċedimenti oħra.

(8)

Madankollu, ladarba l-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri ta’ sikwit titfaċċa fil-kuntest ta’ proċedimenti matrimonjali, huwa xieraq li jkun hemm strument uniku għal kwistjonijiet ta’ divorzju u responsabbiltà tal-ġenituri.

(9)

Fir-rigward ta’ deċiżjonijiet dwar divorzju, separazzjoni legali jew annullament taż-żwieġ, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika biss għax-xoljiment ta’ rabtiet matrimonjali. Jenħtieġ li dan ma jittrattax kwistjonijiet bħar-raġunijiet għal divorzju, effetti patrimonjali taż-żwieġ jew kwalunkwe miżura anċillari oħra. Deċiżjonijiet li jirrifjutaw ix-xoljiment ta’ rabtiet matrimonjali jenħtieġ li ma jkunux koperti mid-dispożizzjonijiet tiegħu dwar ir-rikonoxximent.

(10)

Fir-rigward tal-proprjetà tal-minuri, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-miżuri għall-protezzjoni tal-minuri, jiġifieri n-nomina u l-funzjonijiet ta’ persuna jew korp li jkollu l-inkarigu tal-proprjetà tal-minuri, li jirrappreżenta jew li jgħin lill-minuri, u l-amministrazzjoni, il-konservazzjoni jew it-trasferiment tal-proprjetà tal-minuri. F’dan il-kuntest, jenħtieġ li dan ir-Regolament, pereżempju, japplika f’każijiet fejn is-suġġett tal-proċedimenti jkun il-ħatra ta’ persuna jew korp li jamministra l-proprjetà tal-minuri. Il-miżuri relatati mal-proprjetà tal-minuri li ma jikkonċernawx il-protezzjoni tal-minuri jenħtieġ li jkomplu jiġu rregolati mir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Madankollu, jenħtieġ li jkun possibbli li d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-ġurisdizzjoni fuq kwistjonijiet inċidentali japplikaw f’tali każijiet.

(11)

Kwalunkwe tip ta’ tqegħid ta’ minuri fil-kura f’familja – jiġifieri, skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali, ma’ individwu wieħed jew aktar – jew f’kustodja istituzzjonali, pereżempju f’orfanatrofju jew dar tat-tfal, fi Stat Membru ieħor jenħtieġ li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma jiġix eskluż espliċitament, li huwa per eżempju l-każ għat-tqegħid bi ħsieb ta’ adozzjoni, tqegħid ma’ ġenitur jew, fejn applikabbli, ma’ kwalunkwe familjari qarib ieħor kif iddikjarat mill-Istat Membru riċeventi. B’riżultat ta’ dan, anke "tqegħid edukattiv" ordnat minn qorti jew organizzat minn awtorità kompetenti bil-qbil tal-ġenituri jew tal-minuri jew fuq talba tagħhom wara imġiba devjanti tal-minuri, jenħtieġ li jiġi inkluż. Jenħtieġ li jiġi eskluż biss, it-tqegħid – kemm jekk edukattiv kif ukoll jekk punittiv – ordnat jew organizzat wara att tal-minuri li, jekk jitwettaq minn adult, jista’ jammonta għal att punibbli skont il-liġi kriminali nazzjonali, irrispettivament minn jekk fil-każ partikolari dan jistax iwassal għal kundanna.

(12)

Jenħtieġ li dan il-Regolament ma japplikax għall-istabbiliment tal-paternità u l-maternità, peress li din hija kwistjoni differenti mill-attribuzzjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri, u lanqas ma jenħtieġ li japplika għall-kwistjonijiet oħra konnessi mal-istatus tal-persuni.

(13)

L-obbligi ta’ manteniment huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament peress li dawn l-obbligi huma diġà koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 (5). Minbarra l-qrati għall-post fejn jirrisjedi normalment il-konvenut, jew il-kreditur, il-qrati li jkollhom il-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet matrimonjali skont dan ir-Regolament jenħtieġ li ġeneralment ikollhom il-ġurisdizzjoni biex jiddeċiedu dwar l-obbligi ta’ manteniment anċillari bejn il-konjuġi jew l-eks konjuġi bl-applikazzjoni tal-punt (c) tal-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament. Il-qrati li jkollhom il-ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, ikollhom b’mod ġenerali l-ġurisdizzjoni biex jiddeċiedu dwar l-obbligi ta’ manteniment anċillari tal-minuri bl-applikazzjoni tal-punt (d) tal-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament.

(14)

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, jenħtieġ li t-terminu "qorti" tingħata tifsira wiesgħa sabiex tkopri wkoll awtoritajiet amministrattivi, jew awtoritajiet oħra, bħal nutara, li jeżerċitaw ġurisdizzjoni f’ċerti kwistjonijiet matrimonjali jew kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. Jenħtieġ li kwalunkwe ftehim approvat mill-qorti wara eżami tal-mertu tal-każ f’konformità mal-liġi u l-proċedura nazzjonali jiġi rikonoxxut jew infurzat bħala "deċiżjoni". Jenħtieġ li ftehimiet oħra li jiksbu effett legali vinkolanti fl-Istat Membru tal-oriġini wara l-intervent formali ta’ awtorità pubblika jew awtorità oħra kif ikkomunikata lill-Kummissjoni minn Stat Membru għal dak il-fini jingħataw effett fi Stati Membri oħra f’konformità mad-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar strumenti awtentiċi u ftehimiet f’dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jippermettix ċirkolazzjoni libera ta’ sempliċi ftehimiet privati. Madankollu, ftehimiet li la jkunu deċiżjoni u lanqas strument awtentiku iżda li jkunu ġew irreġistrati minn awtorità pubblika kompetenti li tagħmel dan, jenħtieġ li jiġu ċċirkolati. Tali awtoritajiet pubbliċi jistgħu jinkludu nutara li jirreġistraw ftehimiet, anke fejn dawn jeżerċitaw professjoni liberali.

(15)

Fir-rigward ta’ "strument awtentiku", it-terminu "għoti tas-setgħa" f’dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġi interpretat b’mod awtonomu f’konformità mad-definizzjoni ta’ "strument awtentiku" użata orizzontalment fi strumenti oħra tal-Unjoni u fid-dawl tal-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

(16)

Għalkemm proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 mhumiex proċedimenti dwar il-mertu tar-responsabbiltà tal-ġenituri, jenħtieġ li d-deċiżjonijiet li jordnaw ir-ritorn ta’ minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jibbenefikaw minn rikonoxximent u infurzar skont il-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament fejn ikun meħtieġ li dawn jiġu infurzati fi Stat Membru ieħor minħabba sekwestru ulterjuri wara li jkun ġie ordnat ir-ritorn. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jinbdew proċedimenti ġodda għar-ritorn ta’ minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 fir-rigward tas-sekwestru ulterjuri. Barra minn hekk, jenħtieġ li dan ir-Regolament ikompli japplika għal aspetti oħra f’sitwazzjonijiet ta’ tneħħija jew żamma illegali ta’ minuri, pereżempju id-dispożizzjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni għall-qorti tal-Istat Membru ta’ residenza abitwali, u d-dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar għal kwalunkwe ordni magħmula minn dik il-qorti.

(17)

Dan ir-Regolament jenħtieġ, bħall-Konvenzjoni tal-Aja tad-19 ta’ Ottubru 1996 fuq il-Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, Rikonoxximent, Infurzar u Kooperazzjoni dwar ir-Responsabbiltà tal-Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-Tfal ("il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996"), li japplika għall-minuri kollha sal-età ta’ 18-il sena anke f’każijiet fejn huma jkunu kisbu l-kapaċità qabel dik l-età skont il-liġi li tirregola l-istatus personali tagħhom, pereżempju permezz ta’ emanċipazzjoni minħabba żwieġ. Jenħtieġ li dan jevita trikkib mal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Aja tat-13 ta’ Jannar 2000 dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-Adulti li tapplika mill-età ta’ 18-il sena ’l quddiem u fl-istess ħin, jevita lakuni bejn dawk iż-żewġ strumenti. Jenħtieġ li l-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, u konsegwentement anke l-Kapitolu III ta’ dan ir-Regolament. li jikkomplementa l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 f’relazzjonijiet bejn l-Istati Membri, ikomplu japplikaw għal minuri sal-età ta’ 16-il sena.

(18)

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li persuna tiġi kkunsidrata li għandha "drittijiet ta’ kustodja" fejn, skont deċiżjoni, b’leġittimità jew bi ftehim li jkollu effett legali skont il-liġi tal-Istat Membru fejn il-minuri jkollu residenza abitwali, detentur tar-responsabbiltà tal-ġenituri ma jistax jiddeċiedi dwar il-post ta’ residenza tal-minuri mingħajr il-kunsens ta’ dik il-persuna, irrispettivament mit-termini użati skont il-liġi nazzjonali. F’xi sistemi legali li jżommu t-termini "kustodja" u "aċċess", il-ġenitur bla kustodja jista’ fil-fatt iżomm responsabbiltajiet importanti għal deċiżjonijiet li jikkonċernaw lill-minuri li jmorru lil hinn minn sempliċi dritt ta’ aċċess.

(19)

Ir-raġunijiet tal-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri huma ffurmati fid-dawl tal-aħjar interessi tal-minuri u jenħtieġ li jiġu applikati skont dawn. Kwalunkwe referenza għall-aħjar interessi tal-minuri jenħtieġ li tiġi interpretata fid-dawl tal-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (“il-Karta”) u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-20 ta’ Novembru 1989 ("il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal") kif implimentati mil-liġi u l-proċedura nazzjonali.

(20)

Sabiex jiġu ssalvagwardjati l-aħjar interessi tal-minuri, jenħtieġ li l-ġurisdizzjoni l-ewwel nett tiġi ddeterminata skont il-kriterju tal-prossimità. Konsegwentement, jenħtieġ li l-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri jkollu l-ġurisdizzjoni, ħlief għal ċerti każijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, pereżempju,fejn ikun hemm tibdil fir-residenza tal-minuri jew skont ftehim bejn id-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

(21)

Meta ma jkun għadu pendenti l-ebda proċediment fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri u r-residenza abitwali tal-minuri tinbidel wara rilokazzjoni leġittima, jenħtieġ li l-ġurisdizzjoni ssegwi lill-minuri sabiex tinżamm il-prossimità. Għal proċedimenti li jkunu diġà pendenti, iċ-ċertezza legali u l-effiċjenza tal-ġustizzja jiġġustifikaw li din il-ġurisdizzjoni tinżamm sakemm dawn il-proċedimenti jkunu rriżultaw f’deċiżjoni finali jew ikunu ntemmu b’xi mod ieħor. Madankollu, jenħtieġ li l-qorti li quddiemha jkollha proċedimenti pendenti tkun intitolata f’ċerti ċirkostanzi li tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni lill-Istat Membru fejn il-minuri jkun qed jgħix wara rilokazzjoni leġittima.

(22)

F’każijiet ta’ tneħħija jew żamma illegali ta’ minuri, u mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tal-għażla tal-qorti skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-qrati tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri jżommu l-ġurisdizzjoni tagħhom sakemm tiġi stabbilita residenza abitwali ġdida fi Stat Membru ieħor u jiġu ssodisfati xi kondizzjonijiet speċifiċi. Jenħtieġ li l-Istati Membri li jkollhom ġurisdizzjoni kkonċentrata jqisu li jippermettu li l-qorti invokata għall-applikazzjoni ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 teżerċita wkoll il-ġurisdizzjoni maqbula jew aċċettata mill-partijiet skont dan ir-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri fejn ikun intlaħaq ftehim bejn il-partijiet matul dawn il-proċedimenti ta’ ritorn. Jenħtieġ li tali ftehimiet jinkludu ftehimiet kemm dwar ir-ritorn kif ukoll dwar in-nonritorn tal-minuri. Jekk jintlaħaq ftehim dwar nonritorn, jenħtieġ li l-minuri jibqa’ fl-Istat Membru tar-residenza abitwali l-ġdida u jenħtieġ li l-ġurisdizzjoni għal kwalunkwe proċedimenti ta’ kustodja futuri hemmhekk tiġi ddeterminata abbażi tar-residenza abitwali l-ġdida tal-minuri.

(23)

Taħt kondizzjonijiet speċifiċi stabbiliti minn dan ir-Regolament, jenħtieġ li jkun possibbli li l-ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri tiġi stabbilita wkoll fi Stat Membru fejn il-proċedimenti għal divorzju, separazzjoni legali jew annullament ta’ żwieġ ikunu pendenti bejn il-ġenituri, jew fi Stat Membru ieħor li l-minuri jkollu konnessjoni sostanzjali miegħu u li l-partijiet ikunu ftehmu dwaru minn qabel, mhux aktar tard minn meta l-qorti tiġi invokata, jew li jkunu aċċettaw espressament matul dawk il-proċedimenti, anke jekk il-minuri ma jkunx residenti abitwali f’dak l-Istat Membru, dment li l-eżerċitar ta’ tali ġurisdizzjoni jkun fl-aħjar interessi tal-minuri. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, kwalunkwe persuna għajr il-ġenituri li, skont il-liġi nazzjonali, ikollha l-kapaċità ta’ parti tal-proċedimenti mibdija mill-ġenituri, jenħtieġ li tiġi kkunsidrata bħala parti tal-proċedimenti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u għalhekk, l-oppożizzjoni minn dik il-parti għall-għażla ta’ ġurisdizzjoni li tkun saret mill-ġenituri tal-minuri inkwistjoni, wara d-data li fiha l-qorti tkun ġiet invokata, jenħtieġ li tipprekludi li tiġi stabbilita l-aċċettazzjoni tal-estensjoni tal-ġurisdizzjoni mill-partijiet kollha tal-proċedimenti f’dik id-data. Qabel ma teżerċita l-ġurisdizzjoni tagħha abbażi ta’ għażla ta’ ftehim jew aċċettazzjoni tal-qorti, il-qorti jenħtieġ li teżamina jekk dan il-ftehim jew l-aċċettazzjoni kinitx ibbażata fuq għażla libera u informata tal-partijiet ikkonċernati u li ma kinitx ir-riżultat ta’ vantaġġ li tkun ħadet xi parti mis-sitwazzjoni prekarja jew il-pożizzjoni dgħajfa tal-parti l-oħra. L-aċċettazzjoni tal-ġurisdizzjoni matul il-proċedimenti jenħtieġ li tiġi rrekordjata mill-qorti skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali.

(24)

Jenħtieġ li kwalunkwe ġurisdizzjoni miftehma jew aċċettata tieqaf, dment li ma jiġix miftiehem mod ieħor mill-partijiet, hekk kif deċiżjoni f’dawk il-proċedimenti dwar kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri ma tkunx għadha soġġetta għal appell ordinarju jew il-proċedimenti jkunu ntemmu għal xi raġuni oħra, sabiex jiġi rispettat ir-rekwiżit ta’ prossimità għal kwalunkwe proċediment ġdid fil-futur.

(25)

Meta r-residenza abitwali ta’ minuri ma tkunx tista’ tiġi stabbilita u l-ġurisdizzjoni lanqas ma tkun tista’ tiġi ddeterminata abbażi ta’ ftehim dwar l-għażla tal-qorti, jenħtieġ li l-qrati tal-Istat Membru fejn il-minuri jkun preżenti jkollhom il-ġurisdizzjoni. Jenħtieġ li din ir-regola tapplika wkoll għal minuri refuġjati u minuri li huma internazzjonalment spostati minħabba inkwiet li jinqala’ fl-Istat Membru ta’ residenza abitwali tagħhom. Madankollu, fid-dawl ta’ dan ir-Regolament flimkien mal-Artikolu 52(2) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996, jenħtieġ li din ir-regola tal-ġurisdizzjoni tapplika biss għal minuri li kellhom ir-residenza abitwali tagħhom fi Stat Membru qabel l-ispostament. Fejn ir-residenza abitwali tal-minuri qabel l-ispostament kien fi Stat terz, jenħtieġ li tapplika r-regola tal-ġurisdizzjoni tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 dwar it-tfal refuġjati u tfal internazzjonalment spostati.

(26)

F’każijiet eċċezzjonali, qorti tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri jaf ma tkunx l-aktar qorti adatta biex tittratta l-każ. Bħala eċċezzjoni u skont ċerti kondizzjonijiet, filwaqt li ma tkun taħt l-ebda obbligu li tagħmel dan, jenħtieġ li l-qorti li jkollha l-ġurisdizzjoni tkun tista’ tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni tagħha f’każ speċifiku għal qorti ta’ Stat Membru ieħor jekk din il-qorti tkun f’pożizzjoni aħjar biex tivvaluta l-aħjar interessi tal-minuri fil-każ partikolari. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, jenħtieġ li t-trasferiment ta’ ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, minn qorti ta’ Stat Membru, isir biss għal qorti ta’ Stat Membru ieħor li miegħu l-minuri jkollu "konnessjoni partikolari". Dan ir-Regolament jenħtieġ li jistabbilixxi lista eżawrjenti tal-elementi deċiżivi ta’ tali "konnessjoni partikolari" għal dawk il-finijiet. Jenħtieġ li l-qorti li jkollha ġurisdizzjoni tagħmel it-talba lill-qorti ta’ Stat Membru ieħor biss jekk id-deċiżjoni preċedenti tagħha li tissospendi l-proċedimenti u li tagħmel talba għat-trasferiment tal-ġurisdizzjoni tkun saret finali, fil-każ fejn dik id-deċiżjoni tkun tita’ tiġi appellata skont il-liġi nazzjonali.

(27)

F’ċirkostanzi eċċezzjonali u meta jitqiesu l-aħjar interessi tal-minuri fil-każ partikolari, qorti ta’ Stat Membru li ma jkollhiex ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament, iżda jkollha konnessjoni partikolari mal-minuri f’konformità ma’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li tkun tista’ titlob trasferiment tal-ġurisdizzjoni mill-qorti kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri. Madankollu, jenħtieġ li dak ma jkunx permess f’każijiet ta’ tneħħija jew żamma illegali tal-minuri. Jenħtieġ li tkun il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru rikjest li tidentifika din il-qorti kompetenti speċifika.

(28)

Jenħtieġ li t-trasferiment tal-ġurisdizzjoni, kemm jekk mitlub minn qorti li tixtieq tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni tagħha jew minn qorti li tixtieq tikseb il-ġurisdizzjoni, ikollu effett biss għall-każ partikolari li fih isir. Jenħtieġ li ladarba l-proċedimenti li għalihom ikun intalab u ngħata t-trasferiment tal-ġurisdizzjoni jaslu fi tmiemhom, it-trasferiment ma jipproduċi l-ebda effett għal proċedimenti futuri.

(29)

Fejn l-ebda qorti ta’ Stat Membru ma jkollha ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-ġurisdizzjoni tiġi ddeterminata, f’kull Stat Membru, mil-liġijiet ta’ dak l-Istat Membru. It-terminu "liġijiet ta’ dak l-Istat Membru" jenħtieġ li jinkludi l-istrumenti internazzjonali fis-seħħ f’dak l-Istat Membru.

(30)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jimpedixxix lill-qrati ta’ Stat Membru li ma jkollhomx ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ milli jieħdu miżuri proviżorji, inkluż protettivi, f’każijiet urġenti, fir-rigward tal-persuna jew il-proprjetà ta’ minuri preżenti f’dak l-Istat Membru. Jenħtieġ li dawk il-miżuri ma jiġu rikonoxxuti u infurzati f’ebda Stat Membru ieħor skont dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni ta’ miżuri li ttieħdu biex jipproteġu lill-minuri minn riskju serju kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Il-miżuri li ttieħdu biex jipproteġu lill-minuri minn tali riskju jenħtieġ li jibqgħu fis-seħħ sakemm qorti tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri tkun ħadet il-miżuri li tqis adatti. Sa fejn il-protezzjoni tal-aħjar interessi tal-minuri tkun tirrikjedi dan, il-qorti jenħtieġ li tinforma, direttament jew permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali, lill-qorti tal-Istat Membru li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ skont dan ir-Regolament dwar il-miżuri li ttieħdu. Madankollu, jenħtieġ li n-nuqqas li tingħata tali informazzjoni ma jkunx raġuni għan-nuqqas ta’ rikonoxximent tal-miżura.

(31)

Jenħtieġ li qorti li jkollha biss ġurisdizzjoni fuq miżuri proviżorji, inkluż miżuri protettivi, jekk tiġi invokata b’applikazzjoni fuq il-mertu tal-każ, tiddikjara b’mozzjoni tagħha stess li ma għandha l-ebda ġurisdizzjoni jekk qorti ta’ Stat Membru ieħor ikollha ġurisdizzjoni rigward il-mertu tal-każ skont dan ir-Regolament.

(32)

Jekk l-eżitu tal-proċedimenti quddiem qorti ta’ Stat Membru li ma jkollux ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament jiddependi fuq id-determinazzjoni ta’ kwistjoni inċidentali li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jimpedixxix lill-qrati ta’ dak l-Istat Membru milli jiddeterminaw dik il-kwistjoni. Għaldaqstant, jekk is-suġġett tal-proċedimenti jkun, pereżempju, tilwima dwar suċċessjoni li fiha jkun involut il-minuri u jeħtieġ li jinħatar tutur ad litem biex jirrappreżenta lill-minuri f’dawk il-proċedimenti, l-Istat Membru li jkollu ġurisdizzjoni għat-tilwima dwar is-suċċessjoni jenħtieġ li jitħalla jaħtar lit-tutur għall-proċedimenti pendenti, irrispettivament minn jekk ikollux ġurisdizzjoni għal kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri skont dan ir-Regolament. Kwalunkwe tali determinazzjoni jenħtieġ li tipproduċi biss effetti fil-proċedimenti li għalihom kienet saret.

(33)

Jekk il-validità ta’ att legali mwettaq jew li għandu jitwettaq f’isem minuri fi proċedimenti dwar suċċessjoni quddiem qorti ta’ Stat Membru tirrikjedi permess jew approvazzjoni minn qorti, qorti f’dak l-Istat Membru jenħtieġ li jkun jista’ jiddeċiedi jekk jippermettix jew japprovax tali att legali anke jekk ma jkollux il-ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament. It-terminu "att legali" jenħtieġ li jinkludi, pereżempju, l-aċċettazzjoni jew iċ-ċaħda ta’ wirt jew ftehim bejn il-partijiet dwar il-kondiviżjoni jew id-distribuzzjoni tal-patrimonju.

(34)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament ikun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-dritt internazzjonali pubbliku dwar l-immunità diplomatika. Meta l-ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament ma tistax tiġi eżerċitata minħabba l-immunità diplomatika f’konformità mad-dritt internazzjonali, jenħtieġ li l-ġurisdizzjoni tiġi eżerċitata f’konformità mad-dritt nazzjonali fi Stat Membru li fih il-persuna kkonċernata ma tgawdix tali immunità.

(35)

Dan ir-Regolament jiddefinixxi f’liema mument qorti titqies li tiġi invokata għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Fid-dawl taż-żewġ sistemi differenti li jeżistu fl-Istati Membri, li jew jirrikjedu li l-att promotur jiġi nnotifikat l-ewwel lill-konvenut, jew li l-ewwel jiġi ppreżentat lill-qorti, jenħtieġ li jkun biżżejjed li jkun ittieħed l-ewwel pass skont il-liġi nazzjonali, dment li l-applikant ma jkun sussegwentement naqas milli jieħu ebda pass li kien meħtieġ jieħu skont il-liġi nazzjonali sabiex ikollu t-tieni pass effetwat. Filwaqt li tieħu kont tal-importanza li qed tikber tal-medjazzjoni u metodi oħra ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, anke matul proċedimenti tal-qorti, f’konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, jenħtieġ li qorti titqies ukoll li ġiet invokata fil-mument meta l-att promotur jew dokument ekwivalenti jiġi ppreżentat lill-qorti f’każijiet fejn il-proċedimenti sadanittant ikunu ġew sospiżi, bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni amikevoli, fuq applikazzjoni tal-parti li tagħmel ir-rikors, mingħajr ma l-att promotur ikun għadu ġie nnotifikat lill-konvenut u mingħajr ma l-konvenut ikollu għarfien dwar il-proċedimenti jew ikun ipparteċipa fihom b’xi mod, dment li l-parti li għamlet ir-rikors ma tkunx sussegwentement naqset milli tieħu ebda pass li kien meħtieġ tieħu sabiex issir in-notifika fuq il-konvenut. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, fil-każ ta’ lis pendens, id-data li fiha tkun ġiet ippreżentata proċedura obbligatorja ta’ konċiljazzjoni quddiem awtorità nazzjonali ta’ konċiljazzjoni jenħtieġ li titqies bħala d-data li fiha "qorti" titqies li ġiet invokata.

(36)

Jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) japplika għan-notifika ta’ dokumenti fi proċedimenti mibdija skont dan ir-Regolament.

(37)

Qorti ta’ Stat Membru li tiġi invokata li ma jkollha ebda ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ skont dan ir-Regolament u li qorti ta’ Stat Membru ieħor ikollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li tiddikjara b’mozzjoni tagħha stess li ma għandha ebda ġurisdizzjoni. Madankollu, qorti ta’ Stat Membru li jkollu konnessjoni partikolari mal-minuri f’konformità ma’ dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollha d-diskrezzjoni li titlob li l-ġurisdizzjoni tiġi ttrasferita skont dan ir-Regolament iżda ma tkunx obbligata tagħmel dan.

(38)

Fl-interessi tal-amministrazzjoni armonjuża tal-ġustizzja, huwa neċessarju li tiġi minimizzata l-possibbiltà ta’ proċedimenti konkurrenti u li jiġi żgurat li ma jingħatawx deċiżjonijiet irrikonċiljabbli fi Stati Membri differenti. Jenħtieġ li jkun hemm mekkaniżmu ċar u effettiv għas-soluzzjoni ta’ każijiet lis pendens u azzjonijiet relatati, u biex jiġu evitati l-problemi li jirriżultaw minn differenzi nazzjonali fir-rigward tad-determinazzjoni taż-żmien meta każ jitqies pendenti. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, dak iż-żmien jenħtieġ li jiġi definit b’mod awtonomu. Madankollu, sabiex tiżdied l-effettività ta’ ftehimiet esklużivi dwar l-għażla tal-qorti, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar lis pendens ma jkunux ta’ ostaklu meta l-ġenituri jikkonferixxu ġurisdizzjoni esklużiva lill-qrati ta’ Stat Membru.

(39)

Il-proċedimenti fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri skont dan ir-Regolament kif ukoll proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jenħtieġ li, bħala prinċipju bażiku, jipprovdu lill-minuri li jkun soġġett għal dawk il-proċedimenti u li jkun kapaċi jifforma fehmtu, f’konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, opportunità ġenwina u effettiva biex jesprimi fehmtu u meta jiġu vvalutati l-aħjar interessi tal-minuri, jenħtieġ li jingħata l-piż dovut lil dawk il-fehmiet. L-opportunità tal-minuri li jesprimi fehmtu liberament f’konformità mal-Artikolu 24(1) tal-Karta u fid-dawl tal-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal taqdi rwol importanti fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, jenħtieġ li r-Regolament iħalli f’idejn il-liġi u l-proċedura nazzjonali tal-Istati Membri biex jiġi ddeterminat min ser jisma’ lill-minuri u kif il-minuri għandu jinstema’. Konsegwentement, ma għandux ikun il-fini ta’ dan ir-Regolament li jistabbilixxi jekk jenħtieġx li l-minuri jinstema’ mill-imħallef direttament jew minn espert imħarreġ apposta li mbagħad jirrapporta lill-qorti, jew jekk jenħtieġx li l-minuri jinstema’ fl-awla tal-qorti jew f’post ieħor jew b’mezzi oħrajn. Barra minn hekk, filwaqt li jibqa’ dritt tal-minuri, is-smigħ tal-minuri ma jistax jikkostitwixxi obbligu assolut, iżda jenħtieġ li jiġi vvalutat b’kont meħud tal-aħjar interessi tal-minuri, pereżempju f’każijiet li jinvolvu ftehimiet bejn il-partijiet.

Filwaqt li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, mhuwiex rekwiżit tal-Artikolu 24 tal-Karta u tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003 li l-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini tieħu l-fehmiet tal-minuri f’kull kawża permezz ta’ smigħ, u li dik il-qorti għaldaqstant iżżomm livell ta’ diskrezzjoni, il-ġurisprudenza tipprevedi wkoll li, fejn dik il-qorti tiddeċiedi li tipprovdi l-opportunità biex il-minuri jinstemgħu, il-qorti meħtieġa tieħu l-miżuri kollha li huma xierqa għall-arranġament ta’ dan is-smigħ, filwaqt li tqis l-aħjar interessi tal-minuri u ċ-ċirkostanzi ta’ kull kawża individwali, sabiex tiżgura l-effettività ta’ dawk id-dispożizzjonijiet, u biex toffri opportunità ġenwina u effettiva lill-minuri biex jesprimu l-fehmiet tagħhom. Jenħtieġ li l-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini, sa fejn possibbli u filwaqt li dejjem tqis l-aħjar interessi tal-minuri, tuża l-mezzi kollha disponibbli għaliha skont il-liġi nazzjonali kif ukoll l-istrumenti speċifiċi tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali, inkluż, meta jkun adatt, dawk previsti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 (7).

(40)

F’każijiet ta’ tneħħija jew żamma illegali ta’ minuri, jenħtieġ li r-ritorn tal-minuri jinkiseb mingħajr dewmien, u għal dan il-għan jenħtieġ li tkompli tapplika l-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 kif kumplementata minn dan ir-Regolament, b’mod partikolari l-Kapitolu III.

(41)

Sabiex jikkonkludu l-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 kemm jista’ jkun malajr, jenħtieġ li l-Istati Membri, f’koerenza mal-istruttura tal-qrati nazzjonali tagħhom, jikkunsidraw li jikkonċentraw il-ġurisdizzjoni għal dawk il-proċedimenti f’għadd kemm jista’ jkun limitat ta’ qrati. Il-ġurisdizzjoni għal każijiet ta’ sekwestru ta’ minuri tista’ tkun ikkonċentrata f’qorti waħda unika għall-pajjiż kollu jew f’għadd limitat ta’ qrati, bl-użu, pereżempju, tal-għadd ta’ qrati tal-appell bħala punt tat-tluq u l-ġurisdizzjoni għal każijiet ta’ sekwestru internazzjonali ta’ minuri tiġi kkonċentrata f’qorti ġenerali waħda f’kull distrett ta’ qorti tal-appell.

(42)

Fi proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, il-qrati f kull istanza jenħtieġ li jagħtu d-deċiżjoni tagħhom fi żmien sitt ġimgħat, ħlief fejn ċirkostanzi eċċezzjonali ma jippermettux dan. Jenħtieġ li l-fatt li jintużaw mezzi oħra ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim bħala tali ma jitqiesx bħala ċirkostanza eċċezzjonali li tippermetti li l-perijodu ta’ żmien jinqabeż. Madankollu, ċirkostanzi eċċezzjonali jistgħu jinqalgħu waqt l-użu ta’ tali mezzi jew bħala riżultat tagħhom. Għal qorti ġenerali, il-perijodu ta’ żmien jenħtieġ li jibda fil-mument li tiġi invokata l-qorti. Għal qorti ta’ istanza ogħla, jenħtieġ li jibda fil-mument li jkunu ttieħdu l-passi proċedurali meħtieġa kollha. Tali passi jistgħu jinkludu, skont is-sistema legali kkonċernata, notifika tal-appell lill-konvenut, fl-Istat Membru fejn tinsab il-qorti jew fi Stat Membru ieħor, trasmissjoni tal-fajl u l-appell lill-qorti tal-appell fl-Istati Membri fejn l-appell jeħtieġ li jiġi ppreżentat lill-qorti li d-deċiżjoni tagħha tkun appellata, jew applikazzjoni minn parti biex tiġi konvokata seduta fejn tali applikazzjoni tinħtieġ skont il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw ukoll li jillimitaw l-għadd ta’ appelli possibbli minn deċiżjoni li tagħti jew tirrifjuta r-ritorn ta’ minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 għal appell wieħed.

(43)

Fil-każijiet kollha li jikkonċernaw il-minuri, u b’mod partikulari f’każijiet ta’ sekwestru internazzjonali ta’ minuri, il-qrati jenħtieġ li jqisu l-possibbiltà li jiksbu soluzzjonijiet permezz tal-medjazzjoni u mezzi adatti oħra, assistiti, fejn adatt, min-netwerks u l-istrutturi ta’ appoġġ eżistenti għal medjazzjoni f’tilwim transfruntier dwar responsabbiltà tal-ġenituri. Madankollu jenħtieġ li tali sforzi ma jtawlux bla bżonn il-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Barra minn hekk, il-medjazzjoni tista’ mhux dejjem tkun adatta, b’mod speċjali f’każijiet ta’ vjolenza domestika. Fejn matul il-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, il-ġenituri jilħqu ftehim mhux biss dwar ir-ritorn jew in-nonritorn tal-minuri, u wkoll dwar kwistjonijiet oħrajn ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, jenħtieġ li dan ir-Regolament, f’ċerti ċirkostanzi, jagħmilha possibbli għalihom li jaqblu li l-qorti invokata skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jenħtieġ li jkollha l-ġurisdizzjoni li tagħti effett legali vinkolanti lill-ftehim tagħhom, billi tinkorporah f’deċiżjoni, tapprovah jew billi tuża kwalunkwe forma oħra prevista mil-liġi u l-proċedura nazzjonali. Għalhekk, l-Istati Membri li jkollhom ġurisdizzjoni konċentrata jenħtieġ li jqisu li jippermettu lill-qorti li tiġi invokata bil-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 teżerċita wkoll il-ġurisdizzjoni miftehma jew aċċettata mill-partijiet skont dan ir-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri fejn il-ftehim tal-partijiet ikun intlaħaq matul dawk il-proċedimenti ta’ ritorn.

(44)

Jenħtieġ li l-qorti tal-Istati Membru li lejh jew fih, il-minuri tneħħa jew inżamm illegalment, tkun tista’ tirrifjuta r-ritorn tiegħu f’każijiet speċifiċi u debitament ġustifikati, kif permess mill-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Qabel ma tagħmel dan, jenħtieġ li tqis jekk ġewx stabbiliti jew jekk jistgħux jittieħdu miżuri adatti ta’ protezzjoni biex jipproteġu lill-minuri mir-riskju serju msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

(45)

Fejn qorti tqis li tirrifjuta r-ritorn ta’ minuri unikament fuq il-bażi tal-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, jenħtieġ li ma tirrifjutax ir-ritorn tal-minuri jekk il-parti li qed titlob ir-ritorn tal-minuri tissodisfa lill-qorti, jew il-qorti tkun issodisfata mod ieħor, li jkunu saru arranġamenti adegwati biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-minuri wara r-ritorn tiegħu. Eżempji għal tali arranġamenti jistgħu jinkludu digriet tal-qorti minn dak l-Istat Membru li jipprojbixxi lill-applikant milli javviċina lill-minuri, miżura proviżorja jew protettiva, minn dak l-Istat Membru li tippermetti lill-minuri joqogħdu mal-ġenitur li jaħtaf li jkun il-kustodju primarju sakemm tingħata deċiżjoni dwar is-sustanza tal-kustodju f’dak l-Istat Membru wara r-ritorn, jew it-turija ta’ faċilitajiet mediċi disponibbli għal minuri fil-bżonn ta’ trattament. L-għażla ta’ liema tip ta’ arranġament ikun adegwat fil-każ partikolari jenħtieġ li tiddependi mir-riskju serju konkret li għalih x’aktarx ikun espost il-minuri f’każ ta’ ritorn mingħajr tali arranġamenti. Il-qorti li tfittex tistabbilixxi jekk ikunux saru arranġamenti adegwati jenħtieġ li primarjament toqgħod fuq il-partijiet u, fejn meħtieġ u adatt, titlob l-assistenza ta’ Awtoritajiet Ċentrali jew imħallfin tan-netwerk, b’mod partikolari fin-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali, kif stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE, (8) u n-Netwerk Internazzjonali tal-Imħallfin tal-Aja.

(46)

Fejn xieraq, meta jkun ordnat ir-ritorn tal-minuri, jenħtieġ li jkun possibbli li l-qorti tordna kwalunkwe miżura proviżorja, inkluż protettiva, skont dan ir-Regolament, li hija tqis neċessarja biex il-minuri jiġi protett mir-riskju serju ta’ ħsara fiżika jew psikoloġika involut fir-ritorn li mod ieħor iwassal għal rifjut tar-ritorn. Jenħtieġ li tali miżuri proviżorji u ċ-ċirkolazzjoni tagħhom ma jdewmux il-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jew jimminaw id-delimitazzjoni tal-ġurisdizzjoni bejn il-qorti invokata bil-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 u l-qorti li jkollha l-ġurisdizzjoni fuq il-mertu tar-responsabbiltà tal-ġenituri skont dan ir-Regolament. Jekk ikun meħtieġ, jenħtieġ li l-qorti invokata bil-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 tikkonsulta lill-qorti jew lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru tar-residenza abitwali tal-minuri, bl-assistenza tal-Awtoritajiet Ċentrali jew l-imħallfin ta’ netwerk, b’mod partikolari fin-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali u n-Netwerk Internazzjonali tal-Imħallfin ta’ The Hague. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jiġu rikonoxxuti u infurzati fl-Istati Membri l-oħra kollha inkluż l-Istati Membri li jkollhom ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament sakemm qorti ta’ tali Stat Membru tkun ħadet il-miżuri li hija tqis adatti. Tali miżuri proviżorji, inkluż dawk protettivi, jistgħu jinkludu, pereżempju, li l-minuri jkompli jirrisjedi ma min ikollu r-responsabbiltà ewlenija li jieħu ħsiebu jew kif jenħtieġ li jsir kuntatt mal-minuri wara r-ritorn sakemm il-qorti tar-residenza abitwali tal-minuri tkun ħadet il-miżuri li tqis adatti. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura jew deċiżjoni tal-qorti tar-residenza abitwali tal-minuri wara r-ritorn tagħhom.

(47)

Jenħtieġ li jkun possibbli li deċiżjoni li tordna r-ritorn tal-minuri tiġi ddikjarata infurzabbli proviżorjament, minkejja kwalunkwe appell, fejn ir-ritorn tal-minuri qabel id-deċiżjoni dwar l-appell ikun meħtieġ fl-aħjar interessi tal-minuri. Il-liġi nazzjonali tista’ tispeċifika minn liema qorti d-deċiżjoni tista’ tiġi ddikjarata infurzabbli proviżorjament.

(48)

Meta l-qorti tal-Istat Membru li lejh jew fih il-minuri jitneħħa jew jinżamm b’mod illegali tiddeċiedi li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, jenħtieġ li fid-deċiżjoni tagħha tirreferi b’mod espliċitu għall-artikoli rilevanti tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 li fuqhom ikun ġie bbażat ir-rifjut. Irrispettivament minn jekk tali deċiżjoni ta’ rifjut tkunx finali jew tkunx għadha soġġetta għal appell, din tista’ madankollu tiġi sostitwita minn deċiżjoni sussegwenti, mogħtija fi proċedimenti tal-kustodja mill-qorti tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali. Matul dawn il-proċedimenti, iċ-ċirkostanzi kollha, inkluż, iżda mhux limitat biss għall-imġieba tal-ġenituri, jenħtieġ li jiġu eżaminati bir-reqqa, b’kont meħud tal-aħjar interessi tal-minuri. Jekk id-deċiżjoni dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja li tirriżulta minn dan timplika r-ritorn tal-minuri, ir-ritorn jenħtieġ li jseħħ mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura speċjali għar-rikonoxximent u l-infurzar ta’ dik id-deċiżjoni f’ebda Stat Membru ieħor.

(49)

Il-qorti li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri fuq il-bażi unika tal-punt (b) tal-Artikolu 13(1), jew tal-Artikolu 13(2), jew tat-tnejn li huma, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jenħtieġ li, fuq inizjattiva tagħha stess, toħroġ ċertifikat bl-użu tal-formola xierqa stabbilita f’dan ir-Regolament. Il-fini ta’ dan iċ-ċertifikat huwa li jinforma lill-partijiet bil-possibbiltà li tiġi invokata qorti fl-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali, fi żmien tliet xhur min-notifika tad-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri, b’applikazzjonijiet dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja, jew, jekk dik il-qorti tkun diġà invokata, li jikkomunika lill-qorti dokumenti rilevanti relatati mal-proċedimenti tar-ritorn.

(50)

Fejn proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja diġà jkunu pendenti fl-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali fil-mument li qorti invokata b’applikazzjoni ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 tirrifjuta r-ritorn tal-minuri biss fuq il-bażi tal-punt (b) tal-Artikolu 13(1), jew tal-Artikolu 13(2), jew tat-tnejn, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, jenħtieġ li l-qorti li rrifjutat ir-ritorn tal-minuri, jekk tkun konxja minn dawk il-proċedimenti, tibgħat fi żmien xahar mid-data tad-deċiżjoni tagħha kopja […] tad-deċiżjoni, iċ-ċertifikat adatt u, fejn applikabbli, traskrizzjoni, sommarju jew minuti tas-seduta kif ukoll kwalunkwe dokument ieħor li tqis rilevanti għall-qorti invokata bil-proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja. It-terminu "kwalunkwe dokument ieħor li tqis rilevanti" jenħtieġ li jirreferi għal kwalunkwe dokument li jkun fih informazzjoni li jista’ jkollha influwenza fuq l-eżitu ta’ dawk l-proċedimenti ta’ kustodja, jekk tali informazzjoni ma tkunx diġà tinsab fid-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn.

(51)

Fejn ma jkun għadu pendenti ebda proċediment dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja fl-Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma inġusta u parti tinvoka qorti ta’ dak l-Istat Membru fi żmien tliet xhur mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni li rrifjutat l-minuri ma jiġix ritornat, jenħtieġ li dik il-parti tippreżenta lill-qorti invokata bl-applikazzjoni dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja, kopja tad-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, iċ-ċertifikat adatt u; fejn applikabbli, traskrizzjoni, sommarju jew minuti tas-seduta. Dan ma jipprekludix lill-qorti invokata milli titlob kwalunkwe dokument addizzjonali li tqis rilevanti, li jkun fih informazzjoni li jista’ jkollha influwenza fuq l-eżitu tal-proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja, jekk tali informazzjoni ma tkunx diġà tinsab fid-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn.

(52)

Jekk il-qorti li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja tiġi invokata minn parti fi żmien tliet xhur min-notifika tad-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, jew jekk proċedimenti dwar il-kustodja kienu diġà pendenti quddiem dik il-qorti fil-mument li rċeviet dik id-deċiżjoni mill-qorti li rrifjutat ir-ritorn tal-minuri, jenħtieġ li kwalunkwe deċiżjoni li tirriżulta minn dawk il-proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja li tinvolvi r-ritorn tal-minuri lejn dak l-Istat Membru tkun infurzabbli fi kwalunkwe Stat Membru ieħor f’konformità mat-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament, mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura speċjali u mingħajr ebda possibbiltà li jkun hemm oppożizzjoni għar-rikonoxximent tagħha. Dan jenħtieġ li japplika dment li u sa fejn ma tinstabx li teżisti irrikonċiljabbiltà ma’ deċiżjoni posterjuri relatata mar-responsabbiltà tal-ġenituri li tikkonċerna l-istess minuri, sakemm ikun inħareġ ċertifikat għal "deċiżjonijiet privileġġjati" għad-deċiżjoni dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja li jinvolvu r-ritorn tal-minuri. Jekk il-qorti li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja tiġi invokata wara li jkunu skadew it-tliet xhur, jew il-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ ċertifikat għal dawn id-deċiżjonijiet privileġġjati ma jkunux sodisfatti, jenħtieġ li d-deċiżjoni riżultanti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja tiġi rikonoxxuta u infurzata fi Stati Membri oħra f’konformità mat-Taqsima 1 tal-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament.

(53)

Mingħajr preġudizzju għal strumenti oħra tal-Unjoni, fejn ma jkunx possibbli li tinstema’ parti jew il-minuri in persona, u fejn ikunu disponibbli l-mezzi tekniċi, il-qorti tista’ tikkunsidra li torganizza smigħ permezz ta’ vidjokonferenza jew permezz ta’ kwalunkwe teknoloġija ta’ komunikazzjoni oħra għajr jekk, minħabba iċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, l-użu ta’ tali teknoloġija ma jkunx adatt għall-andament ġust tal-proċedimenti.

(54)

Il-fiduċja reċiproka fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja fl-Unjoni tiġġustifika l-prinċipju li deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali jew fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri meħuda fi Stat Membru jenħtieġ li jkunu rikonoxxuti fl-Istati Membri kollha mingħajr il-ħtieġa għal ebda proċedura ta’ rikonoxximent. B’mod partikulari, meta ppreżentati b’deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor u jingħata divorzju, separazzjoni legali jew l-annullament taż-żwieġ, li ma tistax tiġi kkontestata iżjed ġewwa l-Istati Membri ta’ oriġini, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru rikjest jenħtieġ li jirrikonoxxu d-deċiżjoni leġittima mingħajr ma tkun neċessarja ebda proċedura speċjali u jaġġornaw l-atti tal-istat ċivili tagħhom skont dan. Huwa f’idejn il-liġi nazzjonali li tiddeċiedi jekk ir-raġunijiet għar-rifjut jistgħux jitqajmu minn parti jew ex officio kif previst mil-liġi nazzjonali. Dan ma jipprekludi lil ebda parti interessata milli tapplika, skont dan ir-Regolament, għal deċiżjoni li ma hemm ebda raġuni għal rifjut ta’ rikonoxximent kif imsemmi f’dan ir-Regolament. Jenħtieġ li jkun fuq il-bażi tal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru fejn issir tali applikazzjoni li jiġi ddeterminat min jista’ jitqies parti interessata intitolata li tagħmel tali applikazzjoni.

(55)

Ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet, strumenti awtentiċi u ftehimiet mogħtija fi Stat Membru jenħtieġ li jkunu bbażati fuq il-prinċipju tal-fiduċja reċiproka. Għaldaqstant jenħtieġ li r-raġunijiet għal nuqqas ta’ rikonoxximent jinżammu fil-livelli minimi neċessarji fid-dawl tal-għan sottostanti ta’ dan ir-Regolament li huwa li jiġu ffaċilitati r-rikonoxximent u l-infurzar u li effettivament jiġu protetti l-aħjar interessi tal-minuri.

(56)

Ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni jenħtieġ li jiġi rrifjutat biss jekk raġuni għal rifjut ta’ rikonoxximent waħda jew aktar kif previst f’dan ir-Regolament ikunu preżenti. Il-lista ta’ raġunijiet għal rifjut ta’ rikonoxximent f’dan ir-Regolament jenħtieġ li tkun eżawrjenti. Jenħtieġ li ma jkunx possibbli li jiġu invokati bħala raġunijiet għal rifjut, raġunijiet li ma jkunux elenkati f’dan ir-Regolament, bħal, pereżempju, ksur tar-regola lis pendens. Fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, deċiżjoni aktar reċenti dejjem tieħu preċedenza fuq deċiżjoni aktar bikrija b’effett għall-futur sa fejn ma jkunux rikonċiljabbli.

(57)

B’rabta mal-opportunità mogħtija lil minuri biex jesprimi l-fehmiet tiegħu, jenħtieġ li tkun il-qorti tal-oriġini li tiddeċiedi dwar il-metodu xieraq għas-smigħ tal-minuri. Għaldaqstant, jenħteġ li ma jkunx possibbli li tiġi miċħuda r-rikonoxximent ta’ deċiżjoni għar-raġuni unika li l-qorti tal-oriġini tkun użat metodu differenti biex tisma’ lill-minuri minn dak li kieku tuża qorti fl-Istat Membru tar-rikonoxximent. L-Istat Membru fejn jiġi invokat ir-rikonoxximent jenħtieġ li ma jirrifjutax ir-rikonoxximent fejn tapplika waħda mill-eċċezzjonijiet minn din ir-raġuni partikolari għal rifjut kif permess minn dan ir-Regolament. L-effett ta’ dawk l-eċċezzjonijiet huwa li jenħtieġ li ma jkunx possibbli li qorti fl-Istat Membru ta’ infurzar tirrifjuta li tinforza deċiżjoni għall-unika raġuni li l-minuri ma ngħatax l-opportunità jesprimi l-fehmiet tiegħu, filwaqt li jitqiesu l-aħjar interessi tiegħu, jekk il-proċedimenti kienu jikkonċernaw biss il-proprjetà tal-minuri u dment li l-għoti ta’ tali opportunità ma kienx meħtieġ fid-dawl tas-suġġett tal-proċedimenti, jew fil-każ tal-eżistenza ta’ raġunijiet serji meta titqies, b’mod partikolari, l-urġenza tal-każ. Tali raġunijiet serji jistgħu jingħataw, pereżempju, fejn ikun hemm perikolu imminenti għall-integrità fiżika u psikoloġika tal-minuri jew għall-ħajtu u kwalunkwe dewmien ulterjuri jista’ jirriskja li dan il-perikolu jsir realtà.

(58)

Barra minn hekk, l-għan li l-litigazzjoni transfruntiera rigward il-minuri tieħu inqas żmien u flus jiġġustifika l-abolizzjoni tad-dikjarazzjoni tal-infurzabbiltà jew ir-reġistrazzjoni għall-infurzar, kif applikabbli, qabel l-infurzar fl-Istat Membru tal-infurzar għad-deċiżjonijiet kollha dwar kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri. Filwaqt li r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 abolixxa dan ir-rekwiżit biss għal ċerti deċiżjonijiet li jagħtu drittijiet ta’ aċċess u ċerti deċiżjonijiet li jinvolvu r-ritorn ta’ minuri, dan ir-Regolament jenħtieġ li jabolixxih għall-infurzar transfruntier tad-deċiżjonijiet kollha fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri filwaqt li jżomm trattament saħansitra aktar favorevoli ta’ ċerti deċiżjonijiet li jagħtu drittijiet ta’ aċċess u ċerti deċiżjonijiet li jinvolvu r-ritorn ta’ minuri. B’riżultat ta’ dan, soġġett għal dan ir-Regolament, deċiżjoni meħuda mill-qorti ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor jenħtieġ li titqies daqslikieku ttieħdet fl-Istat Membru tal-infurzar.

(59)

Meta jiġu ordnati miżuri proviżorji, inkluż dawk protettivi, minn qorti li għandha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ, iċ-ċirkolazzjoni ta’ dawk il-miżuri jenħtieġ li tiġi żgurata skont dan ir-Regolament. Madankollu, miżuri proviżorji, inkluż protettivi, li jkunu ġew ordnati minn tali qorti mingħajr ma l-konvenut ikun tħarrek biex jidher jenħtieġ li ma jiġux rikonoxxuti u infurzati skont dan ir-Regolament sakemm id-deċiżjoni li jkun fiha l-miżura ma tkunx ingħatat lill-konvenut qabel l-infurzar. Jenħtieġ li dan ma jipprekludix ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ tali miżuri skont il-liġi nazzjonali. Fejn miżuri proviżorji, inkluż protettivi, jiġu ordnati minn qorti ta’ Stat Membru li ma jkollhiex ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ, jenħtieġ li ċ-ċirkolazzjoni tagħhom tkun limitata, skont dan ir-Regolament, għal miżuri meħuda f’kawżi internazzjonali ta’ sekwestru ta’ tfal u bil-għan li l-minuri jiġi protett mir-riskju serju msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Dawk il-miżuri jenħtieġ li japplikaw sakemm qorti ta’ Stat Membru li jkollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ skont dan ir-Regolament tkun ħadet il-miżuri li hi tqis xierqa.

(60)

Billi l-proċeduri ta’ infurzar jistgħu jkunu kemm ġudizzjarji kif ukoll extra-ġudizzjarji skont il-liġi nazzjonali, l-"awtoritajiet kompetenti għall-infurzar" jistgħu jinkludu qrati, uffiċjali ġudizzjarji u kwalunkwe awtorità oħra kif iddeterminat mil-liġi nazzjonali. Fejn, flimkien mal-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar, jissemmew ukoll il-qrati f’dan ir-Regolament, dan jenħtieġ li jkopri każijiet fejn skont il-liġi nazzjonali, korp għajr qorti jkun l-awtorità kompetenti għall-infurzar, iżda ċerti deċiżjonijiet huma riservati għall-qrati, jew mill-bidu jew fil-forma ta’ rieżami tal-atti tal-awtorità kompetenti għall-infurzar. Jenħtieġ li jkun f’idejn l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tal-Istat Membru tal-infurzar li tordna jew tieħu miżuri speċifiċi, jew tagħmel arranġamenti biex dawn jittieħdu, fl-istadju tal-infurzar, bħal kwalunkwe miżura mhux koerċittiva li tista’ tkun disponibbli fil-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru, jew kwalunkwe miżura koerċittiva li tista’ tkun disponibbli f’dik il-liġi, inkluż multi, ħabs jew it-teħid tal-minuri permezz ta’ uffiċjal ġudizzjarju.

(61)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-infurzar ta’ deċiżjonijiet dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet ta’ aċċess minn Stat Membru ieħor, l-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar jew il-qrati fl-Istat Membru tal-infurzar jenħtieġ li jkunu intitolati jispeċifikaw dettalji marbutin ma’ ċirkostanzi prattiċi, jew kondizzjonijiet legali meħtieġa skont il-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar. Jenħtieġ li l-arranġamenti previsti f’dan ir-Regolament jiffaċilitaw l-infurzar ta’ deċiżjoni fl-Istat Membru tal-infurzar, li kieku ma tkunx infurzabbli mod ieħor minħabba n-nuqqas ta’ ċarezza tagħha, sabiex l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tal-infurzar tkun tista’ tagħmel id-deċiżjoni aktar konkreta u preċiża. Jenħtieġ li anke kwalunkwe arranġament ieħor biex jitħarsu r-rekwiżiti legali skont il-liġi nazzjonali dwar l-infurzar tal-Istat Membru tal-infurzar, bħal, pereżempju, il-parteċipazzjoni ta’ awtorità għall-protezzjoni tat-tfal jew psikologu fl-istadju tal-infurzar, isir bl-istess mod. Madankollu, kwalunkwe arranġament bħal dan jenħtieġ li ma jinterferixxix fl-elementi essenzjali tad-deċiżjoni dwar id-drittijiet ta’ aċċess, jew imur lil hinn minnhom. Barra minn hekk, jenħtieġ li s-setgħa, skont dan ir-Regolament, li jiġu aġġustati miżuri ma tippermettix lill-qorti tal-infurzar li tissostitwixxi miżuri li mhumiex magħrufa fil-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar, b’miżuri differenti.

(62)

Jenħtieġ li l-infurzar fi Stat Membru ta’ deċiżjoni li ttieħdet fi Stat Membru ieħor mingħajr dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà ma jipperikolax ir-rispett għad-drittijiet tad-difiża. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-persuna li jkun qed jintalab infurzar kontriha tkun tista’ tapplika għar-rifjut tar-rikonoxximent jew tal-infurzar ta’ deċiżjoni jekk hi tqis li jkun hemm preżenti waħda mir-raġunijiet għar-rifjut tar-rikonoxximent jew tal-infurzar ta’ dan ir-Regolament. Huwa f’idejn il-liġi nazzjonali li tiddetermina jekk huwiex meħtieġ li r-raġunijiet għar-rifjut ta’ rikonoxximent stabbiliti f’dan ir-Regolament jiġu eżaminati ex officio jew meta ssir l-applikazzjoni. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-istess eżami jkun possibbli fil-kuntest tar-rifjut tal-infurzar. L-applikazzjoni ta’ kwalunkwe raġuni nazzjonali għar-rifjut jenħtieġ li ma jkollhiex l-effett li testendi l-kondizzjonijiet u l-modalitajiet tar-raġunijiet previsti f’dan ir-Regolament.

(63)

Parti li tikkontesta l-infurzar ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru ieħor jenħtieġ li, sa fejn ikun possibbli u skont is-sistema legali tal-Istat Membru tal-infurzar, tkun tista’ tagħmel dan fil-proċedura għall-infurzar u tkun tista’ tqajjem, fi proċedura waħda, flimkien mar-raġunijiet għal rifjut previsti f’dan ir-Regolament, ir-raġunijiet għal rifjut disponibbli skont il-liġi tal-Istat Membru fejn ikun qed jintalab l-infurzar li jkomplu japplikaw għax ma jkunux inkompatibbli mar-raġunijiet previsti f’dan ir-Regolament. Dawk ir-raġunijiet jistgħu jinkludu, pereżempju, oġġezzjonijiet ibbażati fuq żbalji formali skont il-liġi nazzjonali f’att ta’ infurzar jew fuq l-affermazzjoni li l-azzjoni meħtieġa mid-deċiżjoni tkun diġà twettqet jew tkun saret impossibbli, pereżempju, fil-każ ta’ force majeure, mard serju tal-persuna li għandha ser jgħaddi l-minuri, il-priġunerija jew il-mewt ta’ dik il-persuna, il-fatt li l-Istat Membru li fih ikun ser jiġi rritornat il-minuri jkun inbidel f’żona ta’ gwerra wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni, jew ir-rifjut tal-infurzar ta’ deċiżjoni li skont il-liġi tal-Istat Membru fejn jintalab l-infurzar ma jkollha ebda kontenut infurzabbli u ma tkunx tista’ tiġi aġġustata għal dan il-għan.

(64)

Sabiex il-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar tiġi infurmata bl-infurzar ta’ deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor, iċ-ċertifikat stabbilit skont dan ir-Regolament, jekk meħtieġ akkumpanjat mid-deċiżjoni, jenħtieġ li jiġi nnotifikat lil dik il-persuna fi żmien raġonevoli qabel l-ewwel miżura ta’ infurzar. F’dak il-kuntest, l-ewwel miżura ta’ infurzar jenħtieġ li tfisser l-ewwel miżura ta’ infurzar wara din in-notifika. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-parti li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar għandha d-dritt għal rimedju effettiv, li jinkludi l-possibbiltà li jinbdew proċedimenti biex tiġi kkontestata l-infurzabbiltà tad-deċiżjoni qabel il-bidu effettiv tal-infurzar.

(65)

Fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, l-infurzar dejjem ser jikkonċerna minuri, u f’bosta każijiet ser jikkonċerna l-mument li fih il-minuri jgħaddi għand persuna oħra għajr il-persuna li l-minuri jkun qed jgħix magħha f’dak iż-żmien u/jew ir-rilokazzjoni tal-minuri fi Stat Membru ieħor. L-għan ewlieni għaldaqstant jenħtieġ li jkun li jinstab il-bilanċ it-tajjeb bejn id-dritt tal-applikant, bħala prinċipju, li jikseb l-implimentazzjoni ta’ deċiżjoni mill-aktar fis possibbli wkoll f’każijiet transfruntiera fi ħdan l-Unjoni u, jekk ikun meħtieġ, saħansitra bl-applikazzjoni ta’ miżuri koerċittivi, u l-ħtieġa li l-esponiment tal-minuri għal miżuri koerċittivi ta’ infurzar possibbilment trawmatizzanti jiġi limitat, sa fejn possibbli, f’każijiet fejn dan ma jkunx jista’ jiġi evitat. Din il-valutazzjoni jenħtieġ li ssir mill-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar u l-qrati f’kull Stat Membru fid-dawl ta’ kull każ individwali.

(66)

Dan ir-Regolament jipprova jistabbilixxi kondizzjonijiet indaqs f’dak li jirrigwarda l-infurzar transfruntier ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri fost l-Istati Membri. F’għadd ta’ Stati Membri, dawn id-deċiżjonijiet diġà huma infurzabbli anke jekk għadhom soġġetti għal appell, jew diġà qed isir appell kontrihom. Fi Stati Membri oħrajn, hija infurzabbli biss deċiżjoni finali li ma tkunx għadha soġġetta għal appell ordinarju. Sabiex jittratta sitwazzjonijiet ta’ urġenza, dan ir-Regolament għaldaqstant jipprevedi li ċerti deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri jistgħu jiġu ddikjarati infurzabbli b’mod proviżorju mill-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini anke jekk ikunu għadhom soġġetti għal appell, jiġifieri deċiżjonijiet li jordnaw ir-ritorn ta’ minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 u deċiżjonijiet li jagħtu drittijiet ta’ aċċess.

(67)

Fil-proċeduri ta’ infurzar li jikkonċernaw minuri, madankollu, hu importanti li l-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar jew il-qrati jkunu jistgħu jirreaġixxu malajr għal bidla rilevanti fiċ-ċirkostanzi, inkluż oġġezzjonijiet kontra d-deċiżjoni fl-Istat Membru tal-oriġini, it-telf tal-infurzabbiltà tad-deċiżjoni u ostakli jew sitwazzjonijiet ta’ emerġenza li jiltaqgħu magħhom fl-istadju tal-infurzar. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-proċedimenti ta’ infurzar jiġu sospiżi, mal-applikazzjoni jew b’mozzjoni tal-qorti jew tal-awtorità stess, fejn l-infurzabbiltà tad-deċiżjoni tiġi sospiża fl-Istat Membru tal-oriġini. L-awtorità jew il-qorti kompetenti għall-infurzar jenħtieġ madankollu li ma tkunx obbligata tinvestiga attivament jekk sadanittant l-infurzabbiltà tkunx ġiet sospiża, wara appell jew b’mod ieħor, fl-Istat Membru tal-oriġini, jekk ma jkun hemm ebda indikazzjoni li dan huwa l-każ. Barra minn hekk, is-sospensjoni jew ir-rifjut tal-infurzar fl-Istat Membru tal-infurzar jenħtieġ li jkun mal-applikazzjoni u, anke fejn jinstab li teżisti raġuni waħda jew aktar minn dawk imniżżla f’dan ir-Regolament jew permessi minnu, is-sospensjoni jew ir-rifjut tal-infurzar fl-Istat Membru tal-infurzar jenħtieġ li jitħalla għad-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti.

(68)

Fejn id-deċiżjoni tkun għadha soġġetta għal appell fl-Istat Membru tal-oriġini u ż-żmien għall-preżentazzjoni ta’ appell ordinarju jkun għadu ma għalaqx, l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti fl-Istat Membru tal-infurzar jenħtieġ li jkollha d-diskrezzjoni, mal-applikazzjoni, biex tissospendi, il-proċedimenti ta’ infurzar. F’dawk il-każijiet tista’ tispeċifika ż-żmien li fih għandu jiġi ppreżentat kwalunkwe appell fl-Istat Membru tal-oriġini, sabiex tinkiseb jew tinżamm is-sospensjoni tal-proċedimenti ta’ infurzar. L-ispeċifikazzjoni ta’ limitu ta’ żmien jenħtieġ li jkollha effett biss għall-proċedimenti ta’ infurzar u jenħtieġ li ma taffettwax id-data tal-għeluq għall-preżentazzjoni ta’ appell skont ir-regoli proċedurali tal-Istat Membru tal-oriġini.

(69)

F’każijiet eċċezzjonali, jenħtieġ li jkun possibbli li l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tissospendi l-proċedimenti ta’ infurzar jekk l-infurzar jesponi lill-minuri għal riskju serju ta’ ħsara fiżika jew psikoloġika minħabba xkiel temporanju li jkun inħoloq wara li ttieħdet id-deċiżjoni, jew permezz ta’ kwalunkwe bidla sinifikanti oħra taċ-ċirkostanzi. L-infurzar jenħtieġ li jerġa’ jkompli hekk kif ir-riskju serju ta’ ħsara fiżika jew psikoloġika ma jibqax jeżisti. Jekk jibqa’ jeżisti, madankollu, qabel ma jiġi rrifjutat l-infurzar, jenħtieġ li jittieħed kwalunkwe pass xieraq, skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali, inkluż, fejn xieraq bl-assistenza ta’ professjonisti rilevanti oħrajn, bħal assistenti soċjali jew psikologi tat-tfal, biex isir tentattiv biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti, skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali, jippruvaw jegħlbu kwalunkwe xkiel li jinħoloq minn bidla fiċ-ċirkostanzi, bħal, pereżempju, oġġezzjoni ċara mill-minuri mleħħna biss wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni li tkun tant qawwija li, jekk tiġi injorata, dan ikun jammonta għal riskju serju ta’ ħsara fiżika jew psikoloġika għall-minuri.

(70)

L-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet bejn il-partijiet dwar separazzjoni legali u divorzju li jkollhom effett legali vinkolanti fi Stat Membru wieħed jenħtieġ li jiġu ttrattati bħala ekwivalenti għal "deċiżjonijiet" għall-iskop tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-rikonoxximent. L-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet bejn il-partijiet fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri li huma infurzabbli fi Stat Membru wieħed jenħtieġ li jiġu ttrattati bħala ekwivalenti għal "deċiżjonijiet" għall-fini tal-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar.

(71)

Għalkemm l-obbligu li l-minuri jingħata l-opportunità li jesprimi l-fehmiet tiegħu skont dan ir-Regolament jenħtieġ li ma japplikax għal strumenti awtentiċi u ftehimiet, id-dritt tal-minuri li jesprimi l-fehmiet tiegħu jenħtieġ li jibqa’ japplika skont l-Artikolu 24 tal-Karta u fid-dawl tal-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal kif implimentati skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali. Jenħtieġ li l-fatt li l-minuri ma jkunx ingħata l-opportunità li jesprimi l-fehmiet tiegħu ma jkunx awtomatikament raġuni għar-rifjut tar-rikonoxximent u l-infurzar ta’ strumenti awtentiċi u ftehimiet fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri.

(72)

Fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, jenħtieġ li l-Awtoritajiet Ċentrali jinħatru fl-Istati Membri kollha. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-ħatra tal-istess Awtorità Ċentrali għal dan ir-Regolament kif maħtura u għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 u dik tal-1996. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-Awtoritajiet Ċentrali ikollhom biżżejjed riżorsi finanzjarji u umani biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti assenjati lilhom skont dan ir-Regolament.

(73)

Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri ma japplikawx għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għar-ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 li, skont l-Artikolu 19 ta’ dik il-Konvenzjoni u l-ġurisprudenza stabbilita mill-Qorti tal-Ġustizzja, mhumiex proċedimenti dwar il-mertu tar-responsabbiltà tal-ġenituri. Madankollu jenħtieġ li l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 tkun ikkomplementata mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar is-sekwestru internazzjonali ta’ minuri u mill-Kapitolu ta’ dan ir-Regolament dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar u l-Kapitolu dwar id-dispożizzjonijiet ġenerali.

(74)

L-Awtoritajiet Ċentrali jenħtieġ li jassistu lill-qrati u lill-awtoritajiet kompetenti, u f’ċerti każijiet anke lid-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri, fi proċeduri transfruntiera u jikkooperaw kemm fi kwistjonijiet ġenerali kif ukoll f’każijiet speċifiċi, inkluż għall-finijiet li jiffavorixxu soluzzjoni amikevoli ta’ tilwim familjari.

(75)

Ħlief f’każijiet urġenti, u mingħajr preġudizzju għall-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni diretta bejn il-qrati permessa skont dan ir-Regolament, it-talbiet skont dan ir-Regolament li jikkonċernaw il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri jistgħu jsiru mill-qrati u mill-awtoritajiet kompetenti u jenħtieġ li jitressqu quddiem l-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru tal-qorti jew tal-awtorità kompetenti rikjedenti. Ċerti talbiet jistgħu jsiru wkoll mid-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri u jenħtieġ li jitressqu quddiem l-Awtorità Ċentrali tar-residenza abitwali tal-applikant. Tali talbiet jenħtieġ li jkun fihom talbiet għall-għoti ta’ informazzjoni u assistenza lid-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri li qegħdin jitolbu r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fit-territorju tal-Awtorità Ċentrali rikjesta b’mod partikolari dwar id-drittijiet ta’ aċċess u r-ritorn tal-minuri, inkluż, fejn meħtieġ, informazzjoni dwar kif jakkwistaw l-għajnuna legali; talbiet biex ikun iffaċilitat ftehim bejn id-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri permezz tal-medjazzjoni jew b’mezzi oħra ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, u talbiet lill-qorti jew lill-awtorità kompetenti biex tqis il-ħtieġa li tieħu miżuri għall-protezzjoni tal-persuna jew il-proprjetà tal-minuri.

(76)

Eżempju ta’ każ urġenti li jippermetti l-kuntatt inizjali dirett mal-qorti jew l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest ikun talba diretta lill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ieħor biex tqis il-ħtieġa li jittieħdu miżuri għall-protezzjoni tal-minuri fejn il-minuri jkunu preżunti li jinsabu f’riskju imminenti. L-obbligu li l-proċedura ssir permezz tal-mezzi tal-Awtorità Ċentrali jenħtieġ li jkun obbligatorju biss għat-talbiet inizjali; kwalunkwe komunikazzjoni sussegwenti mal-qorti, awtorità kompetenti jew applikant tista’ wkoll issir direttament.

(77)

Jenħtieġ li l-Awtoritajiet Ċentrali jew l-awtoritajiet kompetenti ma jkunux preklużi milli jidħlu fi jew iżommu ftehimiet jew arranġamenti eżistenti mal-Awtoritajiet Ċentrali jew mal-awtoritajiet kompetenti ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri l-oħrajn li jippermettu komunikazzjonijiet diretti fir-relazzjonijiet reċiproċi tagħhom. L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jinfurmaw lill-Awtoritajiet Ċentrali tagħhom dwar tali ftehimiet jew arranġamenti.

(78)

F’każijiet speċifiċi fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Awtoritajiet Ċentrali jikkooperaw ma’ xulxin biex jipprovdu assistenza lill-qrati u lill-awtoritajiet kompetenti kif ukoll lid-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri. L-assistenza mogħtija mill-Awtorità Ċentrali rikjesta jenħtieġ li tinkludi, b’mod partikulari, il-lokalizzazzjoni tal-minuri, direttament jew permezz tal-qrati, ta’ awtoritajiet kompetenti jew ta’ korpi oħra, meta dan ikun meħtieġ biex titwettaq talba skont dan ir-Regolament, u l-għoti ta’ kwalunkwe informazzjoni rilevanti fi proċeduri fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri.

(79)

Jenħtieġ ukoll li l-Awtoritajiet Ċentrali rikjesti jieħdu l-passi adatti kollha biex jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn il-qrati, fejn meħtieġ, b’mod partikolari għall-applikazzjoni tar-regoli dwar it-trasferiment tal-ġurisdizzjoni, dwar miżuri proviżorji, inkluż miżuri protettivi f’każijiet urġenti, b’mod partikolari fejn huma relatati mas-sekwestru internazzjonali ta’ minuri u mmirati biex il-minuri jiġi protett mir-riskju serju msemmi f’punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, u dwar lis pendens u azzjonijiet dipendenti. Għal dan il-għan, huwa possibbli li l-għoti ta’ informazzjoni għal komunikazzjoni diretta ulterjuri tkun suffiċjenti f’xi każijiet, pereżempju, l-għoti ta’ dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet tal-benesseri tal-minuri, il-maġistrati ta’ netwerk jew il-qorti kompetenti.

(80)

Sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament u mingħajr preġudizzju għal ebda rekwiżit skont id-dritt proċedurali nazzjonali tagħha, qorti jew awtorità kompetenti rikjedenti jenħtieġ li jkollha d-diskrezzjoni li tagħżel liberament bejn il-mezzi differenti disponibbli għaliha biex tikseb l-informazzjoni meħtieġa.

(81)

Meta ssir talba b’raġunijiet li jsostnuha għal rapport jew għal kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra fil-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri fl-Istat Membru rikjedenti, l-Awtoritajiet Ċentrali, direttament jew permezz tal-qrati, l-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħrajn tal-Istat Membru rikjest jenħtieġ li jwettqu tali talba. It-talba jenħtieġ li tinkludi b’mod partikulari deskrizzjoni tal-proċeduri li għalihom hija meħtieġa l-informazzjoni u s-sitwazzjoni fattwali li wasslet għal dawk il-proċeduri.

(82)

Meta qorti ta’ Stat Membru tkun diġà ħadet deċiżjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri jew tkun qed tikkontempla tali deċiżjoni u l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni għandha sseħħ fi Stat Membru ieħor, jenħtieġ li l-qorti tkun tista’ titlob li l-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru l-ieħor jassistu fl-implimentazzjoni tad-deċiżjoni. Dan jenħtieġ li japplika, pereżempju, għal deċiżjonijiet li jagħtu aċċess issorveljat li għandu jiġi eżerċitat fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru fejn tkun lokalizzata l-qorti li tordna l-aċċess jew li jinvolvu kwalunkwe miżura ta’ akkumpanjament oħra tal-qrati jew tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn għandha tiġi implimentata d-deċiżjoni.

(83)

Fejn qorti jew awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tqis it-tqegħid ta’ minuri fi Stat Membru ieħor, jenħtieġ li titwettaq proċedura ta’ konsultazzjoni biex jinkiseb il-kunsens qabel it-tqegħid. Il-qorti jew l-awtorità kompetenti li tqis it-tqegħid jenħtieġ li tikseb il-kunsens tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li l-minuri jkun ser jitqiegħed fih qabel ma tordna jew tirranġa t-tqegħid. Barra minn hekk, f’konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu regoli u proċeduri ċari għall-finijiet tal-kunsens li jrid jinkiseb skont dan ir-Regolament, sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali u l-ħeffa. Fost l-oħrajn, jenħtieġ li l-proċeduri jippermettu lill-awtorità kompetenti tagħti jew tirrifjuta l-kunsens tagħha minnufih. Jenħtieġ li n-nuqqas ta’ tweġiba fi żmien tliet xhur ma jinftehimx bħala kunsens u jenħtieġ li mingħajr kunsens it-tqegħid ma jsirx. It-talba għall-kunsens jenħtieġ li tinkludi mill-inqas rapport dwar il-minuri flimkien mar-raġunijiet għall-proposta tat-tqegħid jew l-għoti ta’ kura, kemm mistenni jdum it-tqegħid, informazzjoni dwar kwalunkwe finanzjament, u tkun issupplimentata minn kwalunkwe informazzjoni oħra li l-Istat Membru rikjest jista’ jqis li tkun pertinenti bħal kwalunkwe superviżjoni prevista tal-miżura, l-arranġamenti għal kuntatt mal-ġenituri, familjari oħra jew persuni li magħhom il-minuri jkollu relazzjoni mill-qrib, jew ir-raġunijiet għaliex tali kuntatt mhuwiex ikkontemplat fid-dawl tal-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. B’kont meħud tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, fejn il-kunsens għat-tqegħid ikun ingħata għal perijodu speċifiku ta’ żmien, dak il-kunsens jenħtieġ li ma japplikax għal deċiżjonijiet jew arranġamenti li jestendu d-durata tat-tqegħid. F’dawn iċ-ċirkostanzi, jenħtieġ li ssir talba ġdida għall-kunsens.

(84)

Fejn deċiżjoni għat-tqegħid ta’ minuri f’kustodja istituzzjonali jew f’kura ta’ familja tkun qed tiġi kkontemplata fl-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri, il-qorti jenħtieġ li tqis, fl-aktar stadju bikri tal-proċedimenti, miżuri xierqa biex jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-minuri, b’mod partikolari d-dritt li jippreserva l-identità tiegħu u d-dritt li jżomm kuntatt mal-ġenituri, jew, fejn xieraq, ma’ familjari oħra, fid-dawl tal-Artikoli 8, 9 u 20 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Fejn il-qorti tkun konxja ta’ konnessjoni mill-qrib tal-minuri ma’ Stat Membru ieħor, miżuri xierqa jistgħu jinkludu b’mod partikolari, fejn il-punt (b) tal-Artikolu 37 tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari huwa applikabbli, notifika lill-Korp Konsulari ta’ dak l-Istat Membru. Il-qorti tista’ ssir konxja wkoll ta’ dan minn informazzjoni pprovduta mill-Awtorità Ċentrali ta’ dak l-Istat Membru l-ieħor. Miżuri xierqa jistgħu jinkludu wkoll talba skont dan ir-Regolament lil dak l-Istat Membru għal informazzjoni dwar ġenitur, familjari jew persuni oħra li jistgħu jkunu adatti biex jieħdu ħsieb il-minuri. Barra minn hekk, skont iċ-ċirkostanzi, il-qorti tista’ titlob ukoll informazzjoni dwar il-proċeduri u d-deċiżjonijiet rigward ġenitur jew aħwa tal-minuri. Jenħtieġ li l-aħjar interessi tal-minuri jibqgħu l-kunsiderazzjoni ewlenija. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-ebda waħda minn dawk id-dispożizzjonijiet ma taffettwa l-liġi jew il-proċedura nazzjonali applikabbli għal kwalunkwe deċiżjoni ta’ tqegħid meħuda mill-qorti jew mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru li tikkontempla t-tqegħid. B’mod partikolari, jenħtieġ li dawk id-dispożizzjonijiet ma jpoġġu l-ebda obbligu fuq l-awtoritajiet tal-Istat Membru li jkollu l-ġurisdizzjoni li jqiegħed lill-minuri fl-Istat Membru l-ieħor jew ikomplu jinvolvu lil dak l-Istat Membru fid-deċiżjoni jew il-proċedimenti tat-tqegħid.

(85)

Billi fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri ż-żmien huwa prezzjuż, l-informazzjoni mitluba skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-kooperazzjoni, inkluż dwar il-ġbir u l-iskambju ta’ informazzjoni rilevanti fi proċeduri ta’ kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u d-deċiżjoni tal-għoti jew tar-rifjut tal-kunsens għat-tqegħid tal-minuri fi Stat Membru ieħor, jenħtieġ li tintbagħat lill-Istat Membru rikjedenti mill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjest sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-wasla tat-talba, ħlief meta ċirkostanzi eċċezzjonali jagħmlu dan impossibbli. Dan jenħtieġ li jinkludi l-obbligu li l-awtorità nazzjonali kompetenti tipprovdi l-informazzjoni lill-Awtorità Ċentrali rikjesta, jew tispjega għaliex ma tistax tipprovdiha, qabel jagħlaq iż-żmien li fih tista’ tagħmel dan f’konformità ma’ dak il-perijodu ta’ żmien. Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti kollha involuti jenħtieġ li jistinkaw biex jipprovdu t-tweġiba saħansitra aktar malajr milli f’dan il-perijodu ta’ żmien massimu.

(86)

Il-fatt li l-laqgħat tal-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jissejħu, b’mod partikolari, mill-Kummissjoni fi ħdan il-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali skont id-Deċiżjoni 2001/470/KE, jenħtieġ li ma jipprekludix li jiġu organizzati laqgħat oħra tal-Awtoritajiet Ċentrali.

(87)

Sakemm dan ir-Regolament ma jipprevedix mod ieħor, ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) jenħtieġ li japplika għall-ipproċessar ta’ data personali mill-Istat Membru mwettaq b’applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, sabiex ma jkunx ipperikolat it-twettiq ta’ talba skont dan ir-Regolament, pereżempju għar-ritorn tal-minuri f’konformità mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jew biex qorti tqis il-ħtieġa li jittieħdu miżuri għall-protezzjoni tal-persuna jew tal-proprjetà tal-minuri, in-notifika tas-suġġett tad-data kif mitlub mill-Artikolu 14(1)-(4) tar-Regolament (UE) Nru 2016/679, pereżempju dwar id-data mitluba għal-lokalizzazzjoni tal-minuri, tista’ tiġi diferita sakemm it-talba li għaliha tintalab din l-informazzjoni tkun twettqet. Din l-eċċezzjoni qed issir f’konformità mal-Artikolu 14(5) kif ukoll il-punti (f), (g), (i) u (j) tal-Artikolu 23(1) tar-Regolament (UE) Nru 2016/679. Jenħtieġ li dan ma jipprekludix intermedjarju, qorti jew awtorità kompetenti li lilha tkun ġiet trasmessa l-informazzjoni, milli tieħu miżuri għall-protezzjoni tal-minuri, jew milli tippermetti li jittieħdu tali miżuri, fejn il-minuri jkun fil-periklu jew ikun hemm indikazzjonijiet ta’ riskju bħal dan.

(88)

F’każijiet fejn id-divulgazzjoni jew il-konferma tal-informazzjoni rilevanti tista’ tipperikola s-saħħa, is-sikurezza jew il-libertà tal-minuri jew ta’ persuna oħra, pereżempju fejn tkun seħħet vjolenza domestika u l-qorti ordnat li l-indirizz il-ġdid tal-minuri ma jiġix divulgat lill-applikant, dan ir-Regolament jagħmel li jista’ biex isib bilanċ delikat. Filwaqt li dan ir-Regolament jenħtieġ li jipprevedi li Awtorità Ċentrali, qorti jew awtorità kompetenti jenħtieġ li ma tiddivulga jew tikkonferma lill-applikant jew lil parti terza ebda informazzjoni miġbura jew mibgħuta għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament jekk tiddetermina li dan jista’ jipperikola s-saħħa, is-sikurezza jew il-libertà tal-minuri jew ta’ persuna oħra, jenħtieġ li dan madankollu jissottolinja li dak jenħtieġ li ma jimpedixxix il-ġbir u t-trasmissjoni tal-informazzjoni minn u bejn l-Awtoritajiet Ċentrali, il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti sakemm ikun meħtieġ biex jitwettqu l-obbligi skont dan ir-Regolament. Dan ifisser li fejn possibbli u xieraq, jenħtieġ li jkun possibbli li applikazzjoni tiġi pproċessata skont dan ir-Regolament mingħajr ma l-applikant jingħata l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-ipproċessar tagħha. Pereżempju, fejn il-liġi nazzjonali hekk tipprevedi, Awtorità Ċentrali tista’ tagħmel rikors f’isem applikant mingħajr ma tgħaddi l-informazzjoni lill-applikant dwar fejn jinsab il-minuri. Madankollu, f’każijiet fejn is-sempliċi talba tista’ tkun diġà tipperikola s-saħħa, is-sikurezza jew il-libertà tal-minuri jew ta’ persuna oħra, jenħtieġ li ma jkun hemm l-ebda obbligu skont dan ir-Regolament li ssir tali talba.

(89)

Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċertifikati li għandhom jintużaw flimkien mal-applikazzjoni tal-Kapitoli III u IV ta’ dan ir-Regolament jinżammu aġġornati, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni b’rispett lejn l-emendi għall-Annessi minn I sa IX għal dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (10). B’mod partikolari, sabiex jiżgura parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Kunsill jirċievi d-dokumenti kollha fl-istess ħin mal-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom sistematikament ikollhom aċċess għall-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(90)

Il-kontinwità bejn il-Konvenzjoni tal-1998 imfassla abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar il-Ġurisdizzjoni u r-Rikonoxximent u l-Infurzar tas-Sentenzi f’Materji Matrimonjali ("il-Konvenzjoni Brussell II") (11), ir-Regolament (KE) Nru 1347/2000, ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 u dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi żgurata sa fejn id-dispożizzjonijiet ma jkunux inbidlu, u jenħtieġ li jiġu stabbiliti proviżjonijiet tranżizzjonali għal dan il-għan. L-istess ħtieġa għal kontinwità tapplika fir-rigward tal-interpretazzjoni, inkluż mill-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Konvenzjoni Brussell II u tar-Regolamenti (KE) Nru 1347/2000 u (KE) Nru 2201/2003.

(91)

Huwa mfakkar li għal ftehimiet ma’ Stat terz wieħed jew aktar konklużi minn Stat Membru qabel id-data tal-adeżjoni tiegħu mal-Unjoni, japplika l-Artikolu 351 TFUE.

(92)

Il-liġi applikabbli fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri jenħtieġ li tiġi ddeterminata f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996. Fl-applikazzjoni ta’ dik il-Konvenzjoni fi proċedimenti quddiem qorti ta’ Stat Membru li fih japplika dan ir-Regolament, ir-referenza għall-Artikolu 15(1) ta’ dik il-Konvenzjoni għad-"dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II" ta’ dik il-Konvenzjoni jenħtieġ li jkunu mifhuma bħala li qed jirreferu għad-"dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament".

(93)

Għall-funzjonament tajjeb ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-applikazzjoni tagħha u tipproponi tali emendi li jidhru neċessarji.

(94)

Il-Kummissjoni jenħtieġ li tpoġġi għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri u taġġornaha.

(95)

F’konformità mal-Artikolu 3 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u mat-TFUE, dawk l-Istati Membri nnotifikaw ix-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(96)

F’konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(97)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f’konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 41(2) u l-Artikolu 46(d) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) u ta opinjoni fil-15 ta’ Frar 2018 (13).

(98)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba d-differenzi bejn ir-regoli nazzjonali li jirregolaw il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet iżda jistgħu, minħabba l-applikabbiltà diretta u n-natura vinkolanti ta’ dan ir-Regolament, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Kamp ta’ Applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika f’materji ċivili ta’:

(a)

id-divorzju, is-separazzjoni legali jew l-annullament taż-żwieġ;

(b)

l-attribuzzjoni, l-eżerċizzju, id-delegazzjoni, ir-restrizzjoni jew it-terminazzjoni tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

2.   Il-materji msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 jistgħu, b’mod partikolari, jinkludu:

(a)

drittijiet ta’ kustodja u drittijiet ta’ aċċess;

(b)

kuratura, tutela u istituzzjonijiet simili;

(c)

in-nomina u l-funzjonijiet ta’ kwalunkwe persuna jew korp li jkollu l-inkarigu tal-persuna jew tal-proprjetà ta’ minuri, jew li jirrappreżenta jew jassisti lil minuri;

(d)

it-tqegħid ta’ minuri f’kustodja istituzzjonali jew fil-kura ta’ familja;

(e)

il-miżuri għall-protezzjoni tal-minuri dwar l-amministrazzjoni, il-konservazzjoni u l-ħelsien tal-proprjetà ta’ minuri.

3.   Il-Kapitoli III u VI ta’ dan ir-Regolament japplikaw meta t-tneħħija jew iż-żamma illegali ta’ minuri tkun tikkonċerna aktar minn Stat Membru wieħed, filwaqt li jikkomplementaw il-Konvenzjoni tal -Aja tal-1980. Il-Kapitolu IV ta’ dan ir-Regolament japplika għal deċiżjonijiet li jordnaw ir-ritorn ta’ minuri lejn Stat Membru ieħor skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 li jkollhom jiġu infurzati fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn tingħata d-deċiżjoni.

4.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a)

l-istabbiliment jew il-kontestazzjoni ta’ relazzjoni bejn minuri u ġenitur;

(b)

id-deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni, il-miżuri preparatorji għall-adozzjoni, jew l-annullament jew ir-revoka tal-adozzjoni;

(c)

il-kunjom u l-ismijiet ta’ minuri;

(d)

l-emanċipazzjoni;

(e)

l-obbligazzjonijiet ta’ manteniment;

(f)

il-fondi fiduċjarji jew ta’ suċċessjoni;

(g)

il-miżuri meħuda bħala riżultat ta’ reati kriminali mwettqa minn minuri.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament: "deċiżjoni" tfisser deċiżjoni ta’ qorti ta’ Stat Membru, inkluż digriet, ordni jew sentenza, li tagħti divorzju, separazzjoni legali, jew annullament ta’ żwieġ, jew li tikkonċerna materji ta’ responsabbiltà tal-ġenituri;

Għall-finijiet tal-Kapitolu IV, "deċiżjoni" tinkludi:

(a)

deċiżjoni li tingħata fi Stat Membru wieħed u li tordna r-ritorn ta’ minuri lejn Stat Membru ieħor skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 li għandha tiġi infurzata fi Stat Membru għajr l-Istat Membru fejn tkun ingħatat id-deċiżjoni;

(b)

miżuri proviżorji, inkluż dawk protettivi, ordnati minn qorti li bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament ikollha ġurisdizzjoni fuq is-sustanza tal-materja jew miżuri ordnati f’konformità mal-Artikolu 27(5) flimkien mal-Artikolu 15;

Għall-finijiet tal-Kapitolu IV, "deċiżjoni" ma tinkludix miżuri proviżorji, inkluż dawk protettivi, li jkunu ordnati minn tali qorti meta l-konvenut ma jkunx irċieva taħrika biex jidher, sakemm id-deċiżjoni li jkun fiha l-miżura ma tiġix notifikata lill-konvenut qabel l-infurzar.

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

"qorti" tfisser kwalunkwe awtorità fi kwalunkwe Stat Membru b’ġurisdizzjoni f’materji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament;

(2)

"strument awtentiku" tfisser dokument li ġie abbozzat jew irreġistrat formalment bħala strument awtentiku fi kwalunkwe Stat Membru fil-materji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u li l-awtentiċità tiegħu:

(a)

hija relatata mal-firma u l-kontenut tal-istrument; u

(b)

ġiet stabbilita minn awtorità pubblika jew minn awtorità oħra mogħtija s-setgħa għal dak il-għan. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw dawn l-awtoritajiet lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 103;

(3)

"ftehim", għall-finijiet tal-Kapitolu IV, tfisser dokument li mhuwiex strument awtentiku, ġie konkluż mill-partijiet fil-materji li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u ġie rreġistrat minn awtorità pubblika kif ikkomunikata lill-Kummissjoni minn Stat Membru f’konformità mal-Artikolu 103 għal dak il-għan;

(4)

"Stat Membru ta’ oriġini" tfisser l-Istat Membru li fih tkun ingħatat id-deċiżjoni, ikun ġie formalment imfassal jew irreġistrat l-istrument awtentiku, jew ikun ġie rreġistrat il-ftehim;

(5)

"Stat Membru tal-infurzar" tfisser l-Istat Membru li fih ikun mistenni li tiġi infurzata d-deċiżjoni, l-istrument awtentiku jew il-ftehim;

(6)

"minuri" tfisser kull persuna taħt l-età ta’ 18-il sena;

(7)

"responsabbiltà tal-ġenituri" tfisser id-drittijiet u d-doveri kollha relatati mal-persuna jew il-proprjetà tal-minuri li jingħataw lil persuna fiżika jew legali b’deċiżjoni, b’leġittimità jew bi ftehim li għandu effetti legali inkluż id-drittijiet ta’ kustodja u d-drittijiet ta’ aċċess;

(8)

"detentur tar-responsabbiltà tal-ġenituri" tfisser kull persuna, istituzzjoni jew korp ieħor li għandhom ir-responsabbiltà tal-ġenituri għal minuri;

(9)

id-"drittijiet ta’ kustodja" tinkludi drittijiet u doveri relatati mal-kura tal-persuna ta’ minuri, u b’mod partikolari, id-dritt li jiġi ddeterminat il-post ta’ residenza ta’ minuri;

(10)

"drittijiet ta’ aċċess" tfisser drittijiet ta’ aċċess għal minuri, inkluż id-dritt li tieħu l-minuri f’post differenti minn dak li huwa r-residenza abitwali tiegħu għal perijodu ta’ żmien limitat;

(11)

"tneħħija jew żamma illegali" tfisser it-tneħħija jew iż-żamma ta’ minuri fejn:

(a)

tali tneħħija jew żamma tkun bi ksur tad-drittijiet ta’ kustodja akkwistati permezz ta’ deċiżjoni, b’leġittimità jew b’xi ftehim li għandu effett legali taħt il-liġi tal-Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma; u

(b)

f’dak iż-żmien tat-tneħħija jew iż-żamma, id-drittijiet ta’ kustodja kienu attwalment eżerċitati, konġuntament jew unikament, jew kieku kienu jkunu hekk eżerċitati minħabba t-tneħħija jew iż-żamma.

3.   Għall-fini tal-Artikoli 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 u 102 il-kunċett ta’ "domiċilju" jissostitwixxi l-kunċett ta’ "nazzjonalità" għall-Irlanda u r-Renju Unit, u għandu l-istess tifsira bħal fis-sistemi legali ta’ dawk l-Istati Membri.

KAPITOLU II

ĠURISDIZZJONI F’MATERJI MATRIMONJALI U F’MATERJI TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-ĠENITURI

TAQSIMA 1

Divorzju, separazzjoni legali u annullament taż-żwieġ

Artikolu 3

Ġurisdizzjoni ġenerali

F’materji dwar id-divorzju, is-separazzjoni legali jew l-annullament taż-żwieġ, il-ġurisdizzjoni taqa’ taħt il-qrati tal-Istat Membru:

(a)

f’liema territorju:

(i)

il-konjuġi huma abitwalment residenti,

(ii)

il-konjuġi kienu abitwalment residenti abitwali hemm l-aħħar, sa fejn xi ħadd minnhom għadu residenti hemm,

(iii)

il-konvenut huwa abitwalment residenti,

(iv)

fil-każ ta’ applikazzjoni konġunta, wieħed mill-konjuġi huwa abitwalment residenti,

(v)

ir-rikorrent huwa abitwalment residenti jekk hu jew hija kienu joqogħdu hemm mill-inqas sena immedjatament qabel ma saret l-applikazzjoni, jew

(vi)

ir-rikorrent huwa abitwalment residenti jekk hu kien residenti hemm mill-inqas sitt xhur immedjatament qabel ma saret l-applikazzjoni u jkun ċittadin tal-Istat Membru inkwistjoni; jew

(b)

taċ-ċittadinanza taż-żewġ konjuġi.

Artikolu 4

Kontrotalba

Il-qorti li l-proċedimenti jkunu pendenti quddiemha fuq il-bażi tal-Artikolu 3 għandu jkollha wkoll il-ġurisdizzjoni sabiex teżamina kontrotalba, dment li dik il-kontrotalba taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Bidla ta’ separazzjoni legali f’divorzju

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, qorti ta’ Stat Membru li tkun tat deċiżjoni li tagħti separazzjoni legali għandu jkollha wkoll il-ġurisdizzjoni li tibdel dik is-separazzjoni legali f’divorzju, kemm il-darba l-liġi ta’ dak l-Istat Membru tippermetti.

Artikolu 6

Ġurisdizzjoni residwa

1.   Soġġett għall-paragrafu 2, meta l-ebda qorti ta’ Stat Membru ma jkollha ġurisdizzjoni skont l-Artikolu 3, 4 jew 5, il-ġurisdizzjoni tiġi ddeterminata, f’kull Stat Membru, skont il-liġijiet ta’ dak l-Istat.

2.   Konjuġi li huwa abitwalment residenti fit-territorju ta’ Stat Membru; jew ċittadin ta’ Stat Membru, jista’ jiġi mħarrek fi Stat Membru ieħor skont l-Artikoli 3, 4 u 5 biss.

3.   Kuntrarju għal konvenut li mhuwiex abitwalment residenti u lanqas ma huwa ċittadin ta’ Stat Membru, kwalunkwe ċittadin ta’ Stat Membru li huwa abitwalment residenti fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor jista’, bħaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat, jagħmel użu mir-regoli ta’ ġurisdizzjoni li huma applikabbli f’dak l-Istat.

TAQSIMA 2

Talresponsabbiltà tal-ġenituri

Artikolu 7

Ġurisdizzjoni ġenerali

1.   Il-qrati ta’ Stat Membru għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni f’materji ta’ responsabbiltà tal-ġenituri dwar minuri li huma abitwalment residenti f’dak l-Istat Membru fil-mument li l-qorti tiġi invokata.

2.   Il-Paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun soġġett għall-Artikoli 8 sa 10a.

Artikolu 8

Kontinwità tal-ġurisdizzjoni fir-rigward tad-drittijiet ta’ aċċess

1.   Meta minuri jiċċaqlaq legalment minn Stat Membru wieħed għal ieħor u jakkwista residenza abitwali ġdida hemmhekk, il-qrati tal-Istat Membru tar-residenza abitwali ta’ qabel tal-minuri, b’eċċezzjoni għall-Artikolu 7, għandhom iżommu l-ġurisdizzjoni għal tliet xhur wara ċ-ċaqliqa, biex tiġi modifikata deċiżjoni dwar drittijiet ta’ aċċess li tkun ingħatat f’dak l-Istat Membru qabel ma l-minuri jkun ċċaqlaq, jekk il-persuna li tkun ingħata d-drittijiet ta’ aċċess skont id-deċiżjoni jkompli jkollha r-residenza abitwali tagħha fl-Istat Membru tar-residenza abitwali ta’ qabel tal-minuri.

2.   Il-Paragrafu 1 ma japplikax jekk id-detentur tad-drittijiet ta’ aċċess imsemmija fil-paragrafu 1 aċċetta l-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Istat Membru tar-residenza abitwali l-ġdida tal-minuri billi jipparteċipa fi proċedimenti quddiem dawk il-qrati mingħajr ma jikkontesta l-ġurisdizzjoni tagħhom.

Artikolu 9

Ġurisdizzjoni f’każ ta’ tneħħija jew żamma illegali ta’ minuri

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10a, fil-każ tat-tneħħija jew taż-żamma illegali ta’ minuri, il-qrati tal-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali għandhom iżommu l-ġurisdizzjoni tagħhom sakemm il-minuri jakkwista residenza abitwali fi Stat Membru ieħor u:

(a)

kull persuna, istituzzjoni jew xi korp ieħor li għandhom drittijiet ta’ kustodja jkunu taw il-kunsens tagħhom għat-tneħħija jew għaż-żamma; jew

(b)

il-minuri jkun residenti f’dak l-Istat Membru l-ieħor għall-perijodu ta’ mill-inqas sena wara li l-persuna, l-istituzzjoni jew korp ieħor li jkollu drittijiet ta’ kustodja jkun kellu jew kellu jkollu informazzjoni dwar fejn qiegħed il-minuri u l-minuri jkun stabbilixxa ruħu fl-ambjent ġdid tiegħu u mill-inqas waħda mill kondizzjonijiet segwenti tiġi ssodisfata:

(i)

fi żmien sena wara li d-detentur tad-drittijiet ta’ kustodja kellu jew kellu jkollu informazzjoni dwar fejn kienu l-minuri, ma tkun saret l-ebda applikazzjoni għar-ritorn mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru li minnu l-minuri jkun tneħħa jew fejn il-minuri jkun qed jinżamm;

(ii)

applikazzjoni għar-ritorn reġistrata mid-detentur tad-drittijiet ta’ kustodja tkun ġiet irtirata u l-ebda applikazzjoni ġdida ma tkun ġiet ippreżentata fiż-żmien limitu stabbilit fil-punt (i);

(iii)

applikazzjoni għar-ritorn ippreżentata mid-detentur tad-drittijiet ta’ kustodja tkun ġiet rifjutata minn qorti ta’ Stat Membru għal raġunijiet oħra għajr il-punt (b) tal-Artikolu 13(1) jew l-Artikolu 13(2) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 u dik id-deċiżjoni ma għadhiex soġġetta għal appell ordinarju;

(iv)

l-ebda qorti ma ġiet invokata kif imsemmi fl-Artikolu 26a(3) u (5) fl-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali;

(v)

tkun ingħatat deċiżjoni dwar id-drittijiet tal-kustodja, mill-qrati tal-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali, li ma timplikax ir-ritorn tal-minuri.

Artikolu 10

Għażla tal-qorti

1.   Il-qrati ta’ Stat Membru għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni f’materji ta’ responsabbiltà tal-ġenituri meta jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-minuri jkollu konnessjoni sostanzjali ma’ dak l-Istat Membru, partikolarment bis-saħħa tal-fatt li

(i)

tal-inqas wieħed mid-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri jkun abitwalment residenti f’dak l-Istat Membru:

(ii)

dak l-Istat Membru ikun ir-residenza abitwali preċedenti tal-minuri; jew

(iii)

il-minuri jkun ċittadin ta’ dak l-Istat Membru;

(b)

il-partijiet, kif ukoll kwalunkwe detentur ieħor tar-responsabbiltà tal-ġenituri ikunu:

(i)

qablu liberament dwar il-ġurisdizzjoni, sa mhux aktar tard mill-mument li tiġi invokata l-qorti; jew

(ii)

aċċettaw espressament il-ġurisdizzjoni matul il-proċedimenti u l-qorti tkun żgurat li l-partijiet kollha jkunu informati dwar id-dritt tagħhom li ma jaċċettawx il-ġurisdizzjoni; u

(c)

l-eżerċizzju tal-ġurisdizzjoni jkun fl-aħjar interessi tal-minuri.

2.   Ftehim dwar l-għażla tal-qorti skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu jkun bil-miktub, datat u ffirmat mill-partijiet ikkonċernati jew jiġi inkluż fir-rekord tal-qorti skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali. Kull komunikazzjoni b’mezzi elettroniċi li tipprovdi reġistrazzjoni durabbli tal-ftehim għandha tkun ekwivalenti għal "miktub".

Persuni li jsiru partijiet għall-proċedimenti wara li l-qorti tkun ġiet invokata jistgħu jesprimu l-qbil tagħhom wara li l-qorti tkun ġiet invokata. Fin-nuqqas ta’ oppożizzjoni tagħhom, il-qbil tagħhom għandu jitqies bħala impliċitu.

3.   Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mill-partijiet, il-ġurisdizzjoni mogħtija fil-paragrafu 1 għandha tieqaf hekk kif:

(a)

id-deċiżjoni mogħtija f’dawk il-proċedimenti ma tkunx għadha soġġetta għal appell ordinarju; jew

(b)

il-proċedimenti jkunu ntemmu għal raġuni oħra.

4.   Il-ġurisdizzjoni mogħtija fil-punt (b)(ii) tal-paragrafu 1 għandha tkun esklużiva.

Artikolu 11

Ġurisdizzjoni bbażata fuq il-preżenza tal-minuri

1.   Meta r- residenza abitwali ta’ minuri ma tistax tiġi stabbilita u l-ġurisdizzjoni ma tistax tiġi ddeterminata abbażi tal-Artikolu 10a, il-qrati tal-Istat Membru fejn il-minuri jkun preżenti għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni.

2.   Il-ġurisdizzjoni skont il-paragrafu 1 għandha tapplika wkoll għal minuri refuġjati jew minuri li huma internazzjonalment spostati minħabba nkwiet li jinqala’ fl-Istat Membru ta’ residenza abitwali tagħhom.

Artikolu 12

Trasferiment tal-ġurisdizzjoni lejn qorti ta’ Stat Membru ieħor

1.   F’ċirkostanzi eċċezzjonali, qorti ta’ Stat Membru li jkollha l-ġurisdizzjoni dwar is-sostanza tal-każ, fuq applikazzjoni ta’ parti jew b’mozzjoni tagħha stess, jekk tikkunsidra li qorti ta’ Stat Membru ieħor li miegħu l-minuri għandu konnessjoni partikolari tkun f’pożizzjoni aħjar biex tivvaluta l- aħjar interessi tal-minuri fil-każ partikolari, tista’ tissospendi l-proċedimenti jew parti speċifika minnhom u jew:

(a)

tistabbilixxi limitu ta’ żmien għal waħda jew aktar mill-partijiet biex jinformaw lill-qorti ta’ dak l-Istat Membru l-ieħor dwar il-proċedimenti pendenti u l-possibbiltà li l-ġurisdizzjoni tiġi trasferita u biex jintroduċu applikazzjoni quddiem dik il-qorti; jew

(b)

titlob lil qorti ta’ Stat Membru ieħor biex tassumi l-ġurisdizzjoni skont il-paragrafu 2.

2.   Il-qorti tal-Istat Membru l-ieħor, fejn minħabba ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, dan ikun fl-aħjar interessi tal-minuri, tista’ taċċetta l-ġurisdizzjoni fi żmien sitt ġimgħat wara li tkun:

(a)

ġiet invokata skont il-punt (a) tal-paragrafu 1; jew

(b)

irċeviet it-talba skont il-punt (b) tal-paragrafu 1.

Il-qorti invokata fit-tieni lok jew li tkun intalbet taċċetta l-ġurisdizzjoni għandha tinforma lill-qorti invokata fl-ewwel lok mingħajr dewmien. Jekk taċċetta, il-qorti invokata fl-ewwel lok għandha tirrinunzja l-ġurisdizzjoni.

3.   Il-qorti invokata fl-ewwel lok għandha tkompli teżerċita l-ġurisdizzjoni tagħha jekk ma tkunx irċeviet l-aċċettazzjoni tal-ġurisdizzjoni mill-qorti tal-Istat Membru l-ieħor fi żmien seba’ ġimgħat wara:

(a)

il-limitu ta’ żmien mogħti lill-partijiet biex jintroduċu applikazzjoni quddiem qorti ta’ Stat Membru ieħor f’konformità mal-punt (a) tal-paragrafu 1 ikun skada; jew

(b)

li dik il-qorti tkun irċeviet it-talba skont il-punt (b) tal-paragrafu 1.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-minuri għandu jiġi kkunsidrat li għandu konnessjoni partikolari ma’ Stat Membru, jekk dak l-Istat Membru:

(a)

ikun sar ir-residenza abitwali tal-minuri wara li l-qorti msemmija fil-paragrafu 1 tkun ġiet invokata;

(b)

ikun ir-residenza abitwali preċedenti tal-minuri;

(c)

ikun l-Istat taċ-ċittadinanza tal-minuri;

(d)

ikun ir-residenza abitwali ta’ detentur tar-responsabbiltà tal-ġenituri; jew

(e)

ikun il-post fejn tinstab il-proprjetà tal-minuri u l-każ jikkonċerna miżuri għall-protezzjoni tal-minuri dwar l-amministrazzjoni, il-konservazzjoni jew id-disponiment ta’ dik il-proprjetà.

5.   Meta l-ġurisdizzjoni esklużiva tal-qorti tkun ġiet stabbilita skont l-Artikolu 10a, dik il-qorti ma tistax tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni lill-qorti ta’ Stat Membru ieħor.

Artikolu 13

Talba għat-trasferiment tal-ġurisdizzjoni minn qorti ta’ Stat Membru li ma jkollhiex ġurisdizzjoni

1.   F’ċirkostanzi eċċezzjonali u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9, jekk qorti ta’ Stat Membru li ma jkollhiex il-ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament iżda li miegħu l-minuri għandu konnessjoni partikolari skont l-Artikolu 12(4), tqis li qiegħda f’pożizzjoni aħjar biex tivvaluta l-aħjar interessi tal-minuri fil-każ partikolari, tista’ titlob trasferiment tal-ġurisdizzjoni mill-qorti tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri.

2.   Fi żmien sitt ġimgħat irċeviet it-talba skont il-paragrafu 1q, il-qorti rikjesta tista’ taċċetta li tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni tagħha, jekk tqis li minħabba ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ dan it-trasferiment ikun fl-aħjar interess tal-minuri. Meta l-qorti rikjesta taċċetta li tittrasferixxi l-ġurisdizzjoni, din għandha tinforma lill-qorti rikjedenti mingħajr dewmien. Fin-nuqqas ta’ tali aċċettazzjoni fil-perijodu ta’ żmien, il-qorti rikjedenti ma għandux ikollha l-ġurisdizzjoni.

Artikolu 14

Ġurisdizzjoni residwa

Fejn l-ebda qorti ta’ Stat Membru ma jkollha l-ġurisdizzjoni skont l-Artikoli 7 sa 11, il-ġurisdizzjoni għandha tkun determinata, f’kull Stat Membru, mil-liġijiet ta’ dak l-Istat Membru.

Artikolu 15

Miżuri proviżorji, inkluż protettivi, f’każijiet urġenti

1.   F’każijiet urġenti, anki jekk il-qorti ta’ Stat Membru ieħor ikollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ, il-qrati ta’ Stat Membru għandu jkollhom il-ġurisdizzjoni li jieħdu miżuri proviżorji, inkluż protettivi, li jistgħu jkunu disponibbli skont il-liġi ta’ dak l-Istat Membru fir-rigward ta’:

(a)

minuri li jkunu preżenti f’dak l-Istat Membru; jew

(b)

proprjetà li tappartjeni lil minuri li tinsab f’dak l-Istat Membru.

2.   Sa fejn il-protezzjoni tal-aħjar interessi tal-minuri tkun tirrikjedi dan, il-qorti li tkun ħadet dawk il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha, mingħajr dewmien, tinforma lill-qorti jew lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li jkollha l-ġurisdizzjoni skont l-Artikolu 7 jew, fejn adatt, kwalunkwe qorti ta’ Stat Membru li teżerċita l-ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament fuq il-mertu tal-każ, direttament f’konformità mal-Artikolu 86 jew permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali maħtura skont l-Artikolu 76.

3.   Il-miżuri li ttieħdu skont il-paragrafu 1 ma għandhomx jibqgħu japplikaw malli l-qorti tal-Istat Membru li jkollha l-ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament fuq il-mertu tal-każ tkun ħadet il-miżuri li tqis adatti.

Fejn adatt, dik il-qorti tista’ tinforma lill-qorti li tkun ħadet miżuri proviżorji, inkluż protettivi, direttament f’konformità mal-Artikolu 86 jew permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali maħtura skont l-Artikolu 76, bid-deċiżjoni tagħha.

Artikolu 16

Kwistjonijiet inċidentali

1.   Jekk l-eżitu ta’ proċedimenti f’materja li ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament quddiem qorti ta’ Stat Membru jiddependi fuq id-determinazzjoni ta’ kwistjoni inċidentali marbuta mar-responsabbiltà tal-ġenituri, qorti f’ dak l-Istat Membru tista’ tiddetermina dik il-kwistjoni għall-finijiet ta’ dawk il-proċedimenti anke jekk dak l-Istat Membru ma jkollux ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament.

2.   Id-determinazzjoni ta’ kwistjoni inċidentali skont il-paragrafu 1 għandha tipproduċi effetti fil-proċedimenti biss li għalihom tkun saret dik id-determinazzjoni.

3.   Jekk il-validità ta’ att legali mwettaq jew li għandu jitwettaq f’isem minuri fi proċedimenti dwar suċċessjoni quddiem qorti ta’ Stat Membru tirrikjedi permess jew approvazzjoni minn qorti, qorti f’dak l-Istat Membru tista’ tiddeċiedi jekk tippermettix jew tapprovax tali att legali anke jekk ma jkollhiex ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament.

4.   L-Artikolu 15(2) għandu japplika skont dan.

TAQSIMA 3

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 17

Invokazzjoni ta’ qorti

Qorti għandha titqies li ġiet invokata:

(a)

fil-mument li l-att promotur jew dokument ekwivalenti jiġi ppreżentat lill-qorti, dment li l-applikant sussegwentement ma jkunx naqas milli jieħu l-passi li kien meħtieġ jieħu sabiex issir in-notifika fuq il-konvenut;

(b)

jekk id-dokument ikollu jiġi nnotifikat qabel ma jiġi ppreżentat lill-qorti, fil-mument li jasal għand l-awtorità responsabbli għas-servizz, dment li l-applikant sussegwentement ma jkunx naqas milli jieħu l-passi li kien meħtieġ jieħu biex id-dokument jiġi ppreżentat lill-qorti; jew

(c)

jekk il-proċedimenti jinfetħu b’mozzjoni tal-qorti stess, fil-mument li l-qorti tiddeċiedi li tiftaħ il-proċedimenti, jew, fejn tali deċiżjoni ma tkunx meħtieġa, fil-mument meta l-kawża tiġi rreġistrata mill-qorti.

Artikolu 18

Eżami skont il-ġurisdizzjoni

Fejn qorti ta’ Stat Membru tiġi invokata b’kawża li ma jkollha ebda ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ skont dan ir-Regolament u li qorti ta’ Stat Membru ieħor ikollha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ skont dan ir-Regolament, din għandha tiddikjara b’mozzjoni tagħha stess li ma għandha ebda ġurisdizzjoni.

Artikolu 19

Eżami skont l-ammissibbiltà

1.   Fejn ma jidhirx konvenut abitwalment residenti fi Stat li ma jkunx l-Istat Membru fejn sar ir-rikors, il-qorti b’ġurisdizzjoni għandha żżomm il-proċedimenti sakemm ma jkunx jista’ jiġi ppruvat li l-konvenut kellu l-possibbiltà li jirċievi l-att promotur jew dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti li jippermettilu jirranġa għad-difiża tiegħu, jew li l-passi meħtieġ kollha jkunu ttieħdu għal dan il-għan.

2.   L-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1393/2007 għandu japplika minflok il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk l-att promotur jew dokument ekwivalenti kellu jintbagħat minn Stat Membru wieħed għall-ieħor skont dak ir-Regolament.

3.   Fejn ma japplikax ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007, l-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-notifika barra l-pajjiż ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali għandu japplikaw jekk l-att promotur jew dokument ekwivalenti kellu jintbagħat barra l-pajjiż skont dik il-Konvenzjoni.

Artikolu 20

Lis pendens u azzjonijiet dipendenti

1.   Fejn tittieħed azzjoni legali b’rabta ma’ divorzju, separazzjoni legali jew annullament ta’ żwieġ bejn l-istess partijiet quddiem qrati ta’ Stati Membri differenti, il-qorti li tiġi invokata fit-tieni lok għandha b’mozzjoni tagħha stess tissospendi l-proċedimenti tagħha sa tali mument li tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti li tiġi invokata fl-ewwel lok.

2.   Ħlief meta l-ġursdizzjoni ta’ waħda mill-qrati tkun ibbażata unikament fuq l-Artikolu 14, meta tittieħed azzjoni legali b’rabta ma’ responsabbiltà tal-ġenituri relatati mal-istess minuri u li tinvolvi l-istess kawża ta’ azzjoni quddiem qrati ta’ Stati Membri differenti, il-qorti li tiġi invokata fit-tieni lok għandha b’mozzjoni tagħha stess tissospendi l-proċedimenti tagħha sa tali mument li tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti li tiġi invokata fl-ewwel lok.

3.   Meta tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti li tiġi invokata fl-ewwel lok, il-qorti li tiġi invokata fit-tieni lok għandha ċċedi l-ġurisdizzjoni favur il-qorti li tiġi invokata fl-ewwel lok.

F’dak il-każ, il-parti li tkun għamlet ir-rikors quddiem il-qorti li tiġi invokata fit-tieni lok, tista’ tressaq dawk il-proċedimenti quddiem il-qorti li tiġi invokata fl-ewwel lok.

4.   Meta tiġi invokata qorti ta’ Stat Membru li lilha tingħata ġurisdizzjoni esklużiva minn aċċettazzjoni ta’ ġurisdizzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 10, kwalunkwe qorti ta’ Stat Membru ieħor għandha tissospendi l-proċedimenti sa dak iż-żmien meta l-qorti invokata abbażi tal-ftehim jew tal-aċċettazzjoni tiddikjara li ma għandha l-ebda ġurisdizzjoni taħt il-ftehim jew l-aċċettazzjoni.

5.   Meta u sa fejn il-qorti tkun stabbilixxiet ġurisdizzjoni esklużiva f’konformità ma’ aċċettazzjoni tal-ġurisdizzjoni kif im semmi fl-Artikolu 10, kwalunkwe qorti ta’ Stat Membru ieħor għandha tirrinunzja l-ġurisdizzjoni favur dik il-qorti.

Artikolu 21

Dritt tal-minuri li jesprimu l-ideat tagħhom

1.   Meta jeżerċitaw il-ġurisdizzjoni tagħhom skont it-Taqsima 2 ta’ dan il-Kapitolu, il-qrati tal-Istati Membri għandhom, f’konformità mal-liġi u l-proċedura nazzjonali, jagħtu lill- minuri li jkunu kapaċi jifformaw l-ideat tagħhom stess opportunità ġenwina u effettiva li jesprimu l-ideat tagħhom, direttament, jew permezz ta’ rappreżentant jew korp adatt.

2.   Fejn il-qorti, f’konformità mal-liġi u l-proċedura nazzjonali, tagħti lil minuri opportunità li jesprimu l-ideat tagħhom f’konformità ma’ dan l-Artikolu, il-qorti għandha tagħti l-piż dovut lill-ideat tal-minuri f’konformità mal-età u l-maturità tagħhom.

KAPITOLU III

SEKWESTRU INTERNAZZJONALI TA’ MINURI

Artikolu 22

Ritorn tal-minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

Fejn persuna, istituzzjoni jew korp ieħor li jallega ksur tad-drittijiet ta’ kustodja japplika, direttament jew bl-assistenza ta’ Awtorità Ċentrali, lill-qorti fi Stat Membru għal deċiżjoni fuq il-bażi tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 li tordna r-ritorn ta’ minuri taħt is-16-il sena li jkunu tneħħew jew inżammu illegalment fi Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali, l-Artikoli 23 sa 29, u l-Kapitolu VI, ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw u jikkumplementaw il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

Artikolu 23

Wasla u pproċessar ta’ applikazzjonijiet minn Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha taġixxi malajr fl-ipproċessar ta’ applikazzjoni, abbażi tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, kif imsemmi fl-Artikolu 22.

2.   Fejn l-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjest tirċievi l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 22, hija għandha, fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol minn meta tirċievi l-applikazzjoni, tirrikonoxxi li rċevietha. Hija għandha, mingħajr dewmien żejjed, tinforma lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti jew lill-applikant, kif adatt, liema passi inizjali ttieħdu jew ser jittieħdu biex jittrattaw l-applikazzjoni, u tista’ titlob kwalunkwe dokument jew informazzjoni ulterjorment meħtieġa.

Artikolu 24

Proċedimenti rapidi tal-qorti

1.   Qorti li tirċievi applikazzjoni għar-ritorn ta’ minuri msemmija fl-Artikolu 21 għandha taġixxi b’mod rapidu fil-proċedimenti dwar l-applikazzjoni, billi tuża l-aktar proċeduri rapidi disponibbli skont il-liġi nazzjonali.

2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1 qorti ġenerali għandha, ħlief fejn ċirkostanzi eċċezzjonali ma jippermettux dan, tagħti d-deċiżjoni tagħha mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara li tiġi invokata.

3.   Ħlief fejn ċirkostanzi eċċezzjonali ma jippermettux dan, qorti ta’ istanza ogħla għandha tagħti d-deċiżjoni tagħha mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara li jkunu ttieħdu l-passi proċedurali meħtieġa kollha u l-qorti tkun f’pożizzjoni li teżamina l-appell, jew permezz ta’ seduta jew b’xi mod ieħor.

Artikolu 25

Soluzzjoni alternattiva għat-tilwim

Kemm jista’ jkun malajr u fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti, il-qorti direttament jew, fejn adatt, bl-assistenza tal-Awtoritajiet Ċentrali, għandha tistieden lill-partijiet biex jikkunsidraw jekk humiex lesti li jimpenjaw ruħhom fil-medjazzjoni jew mezzi oħra ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, ħlief jekk dan imur kontra l-aħjar interessi tal-minuri, ma jkunx adatt fil-każ partikolari jew jekk dan idewwem bla bżonn il-proċedimenti.

Artikolu 26

Dritt tal-minuri li jesprimu l-ideat tagħhom fil-proċedimenti ta’ ritorn

L-Artikolu 21 ta’ dan ir-Regolament għandu japplika wkoll fil-proċedimenti ta’ ritorn skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

Artikolu 27

Proċedura għar-ritorn ta’ minuri

1.   Qorti ma tistax tirrifjuta r-ritorn ta’ minuri jekk il-persuna li qed titlob ir-ritorn tal-minuri ma tkunx ingħatat l-opportunità li tinstema’.

2.   Il-qorti tista’ teżamina fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti, f’konformità mal-Artikolu 14, jekk jenħtieġx li jiġi żgurat il-kuntatt bejn il-minuri u l-persuna li qed titlob ir-ritorn tal-minuri, filwaqt li tieħu kont tal-aħjar interessi tal-minuri.

3.   Meta qorti tqis li tirrifjuta ritorn ta’ minuri biss fuq il-bażi tal-punt (b) tal- Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, hija ma għandhiex tirrifjuta r-ritorn tal-minuri jekk il-parti li titlob ir-ritorn tal-minuri tissodisfa lill-qorti billi tipprovdi evidenza suffiċjenti, jew il-qorti tkun issodisfata mod ieħor, li jkunu saru arranġamenti adegwati biex tiġi assigurata l-protezzjoni tal-minuri wara r-ritorn tagħhom.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, il-qorti tista’ tikkomunika mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali, direttament f’konformità mal-Artikolu 86 jew bl-assistenza ta’ Awtoritajiet Ċentrali.

5.   Meta l-qorti tordna r-ritorn tal-minuri, il-qorti tista’, fejn xieraq, tieħu miżuri proviżorji, inkluż dawk protettivi, f’konformità mal-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament sabiex il-minuri jiġu protetti mir-riskju gravi msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, dment li l-eżaminar u t-teħid ta’ tali miżuri ma jdewmux bla bżonn il-proċedimenti ta’ ritorn.

6.   Deċiżjoni li tordna r-ritorn tal-minuri tista’ tiġi ddikjarata infurzabbli proviżorjament, minkejja xi appell, fejn ir-ritorn tal-minuri qabel ma tkun meħtieġa d-deċiżjoni dwar l-appell tkun meħtieġa fl-aħjar interessi tal-minuri.

Artikolu 28

Infurzar ta’ deċiżjonijiet li jordnaw ir-ritorn ta’ minuri

1.   Awtorità kompetenti għall-infurzar li lilha tkun saret applikazzjoni għall-infurzar ta’ deċiżjoni li tordna r-ritorn ta’ minuri għal Stat Membru ieħor, għandha taġixxi b’mod rapidu fl-ipproċessar tal-applikazzjoni.

2.   Meta deċiżjoni kif imsemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx ġiet infurzata fi żmien sitt ġimgħat mid-data meta jkunu nbdew il-proċedimenti ta’ infurzar, il-parti li tfittex l-infurzar jew l-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru tal-infurzar għandu jkollha d-dritt li titlob dikjarazzjoni tar-raġunijiet għad-dewmien mill-awtorità kompetenti tal-infurzar.

Artikolu 29

Proċedura wara rifjut ta’ ritorn tal-minuri skont il-punt (b) tal-Artikolu 13(1)u l-Artikolu 13(2) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika fejn deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn ta’ minuri għal Stat Membru ieħor tkun ibbażata biss fuq il-punt (b) tal-Artikolu 13(1), jew fuq l-Artikolu 13(2), tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

2.   Il-qorti li tieħu d-deċiżjoni kif msemmi fil-paragrafu 1 għandha, b’mozzjoni tagħha stess, toħroġ ċertifikat billi tuża l-forma li tinsab fl-Anness I. Iċ-ċertifikat għandu jitlesta u jinħareġ bil-lingwa tad-deċiżjoni. Iċ-ċertifikat jista’ jinħareġ ukoll b’lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mitluba minn xi parti. Dan ma joħloq ebda obbligu għall-qorti li toħroġ iċ-ċertifikat li tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu.

3.   Jekk, fil-mument li l-qorti tagħti d-deċiżjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1, qorti fl-Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali tkun diġà ġiet invokata bi proċedimenti biex teżamina s-sustanza tad-drittijiet ta’ kustodja, il-qorti, jekk tkun taf b’dawn il-proċedimenti, għandha, fi żmien xahar mid-data tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, tibgħat lill-qorti ta’ dak l-Istat Membru, direttament jew permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali d-dokumenti li ġejjin:

(a)

kopja tad-deċiżjoni tagħha kif imsemmi fil-paragrafu 1;

(b)

iċ-ċertifikat maħruġ skont il-paragrafu 2; u

(c)

fejn applikabbli, traskrizzjoni, sommarju jew minuti tas-seduti quddiem il-qorti u kwalunkwe dokument ieħor li tqis rilevanti.

4.   Il-qorti fl-Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali tista’, fejn meħtieġ, tirrikjedi li parti tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 91, tad-deċiżjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1u kwalunkwe dokument ieħor mehmuż maċ-ċertifikat f’konformità mal-punt (c) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

5.   Jekk, f’każijiet oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 3, fi żmien tliet xhur tan-notifika tad-deċiżjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1, waħda mill-partijiet tinvoka qorti fl-Istat Membru fejn il-minuri kienu abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali sabiex il-qorti teżamina s-sustanza tad-drittijiet ta’ kustodja, dik il-parti għandha tippreżenta d-dokumenti li ġejjin lill-qorti:

(a)

kopja tad-deċiżjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1;

(b)

iċ-ċertifikat maħruġ skont il-paragrafu 2; u

(c)

fejn applikabbli, traskrizzjoni, sommarju jew minuti tas-seduti quddiem il-qorti li rrifjutat ir-ritorn tal-minuri.

6.   Minkejja deċiżjoni ta’ nonritorn kif imsemmi fil-paragrafu 1, kwalunkwe deċiżjoni dwar is-sustanza tad-drittijiet ta’ kustodja li tirriżulta mill-proċedimenti msemmija fil-paragrafi 3 u 5 li tinkludi r-ritorn tal-minuri, għandha tkun infurzabbli fi Stat Membru ieħor f’konformità mal-Kapitolu IV.

KAPITOLU IV

RIKONOXXIMENT U INFURZAR

TAQSIMA 1

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar

Subtaqsima 1

Rikonoxximent

Artikolu 30

Rikonoxximent ta’ deċiżjoni

1.   Deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħra mingħajr il-bżonn ta’ ebda proċedura speċjali.

2.   Partikolarment, u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, jenħtieġ li ebda proċedura speċjali ma tkun meħtieġa għall-aġġornament tal-atti uffiċjali tal-istat ċivili ta’ Stat Membru abbażi ta’ deċiżjoni dwar id-divorzju, is-separazzjoni legali jew l-annullament taż-żwieġ mogħti fi Stat Membru ieħor u li kontrih ma hemm l-ebda appell ieħor taħt il-liġi ta’ dak l-Istat Membru.

3.   Kwalunkwe parti interessata tista’, f’konformità mal-proċeduri previsti fl-Artikoli 59 sa 62 u, fejn adatt, it-Taqsima 5 ta’ dan il-Kapitolu u l-Kapitolu VI, tapplika għal deċiżjoni li m’hemm ebda raġuni għal rifjut ta’ rikonoxximent kif imsemmi fl-Artikoli 38 u 39.

4.   Il-ġurisdizzjoni lokali tal-qorti kkomunikata minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha tiġi ddeterminata skont il-liġi tal-Istat Membru li fih jinġiebu l-proċedimenti skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

5.   Meta r-rikonoxximent ta’ deċiżjoni jitressaq bħala kwistjoni inċidentali quddiem qorti ta’ Stat Membru, dik il-qorti tista’ tiddetermina dik il-kwistjoni.

Artikolu 31

Dokumenti li għandhom jiġu prodotti għar-rikonoxximent

1.   Parti li tkun tixtieq tinvoka deċiżjoni fi Stat Membru li tkun ittieħdet fi Stat Membru ieħor għandha tipproduċi dawn li ġejjin:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji biex tistabbilixxi l-awtentiċità tagħha; u

(b)

iċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikolu 36.

2.   Il-qorti jew awtorità kompetenti li quddiemha tiġi invokata deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor tista’, meta jkun meħtieġ, titlob lill-parti li tinvokaha biex tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 91, tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu taċ-ċertifikat imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Il-qorti jew awtorità kompetenti li quddiemha tiġi invokata deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor tista’ titlob lill-parti li tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 69, tad-deċiżjoni flimkien ma’ traduzzjoni jew transliterazzjoni tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu taċ-ċertifikat jekk ma tkunx tista’ tipproċedi mingħajr din it-traduzzjoni jew transliterazzjoni.

Artikolu 32

In-nuqqas ta’ dokumenti

1.   Jekk id-dokumenti speċifikati fl-Artikolu 31(1) ma jiġux prodotti, l-awtorità jew il-qorti kompetenti tista’ tispeċifika żmien għall-produzzjoni tagħhom, taċċetta dokumenti ekwivalenti jew, jekk tikkunsidra li jkollha informazzjoni suffiċjenti quddiemha, tgħaddi mingħajrhom.

2.   Jekk il-qorti jew l-awtorità kompetenti tkun teħtieġ, għandha tiġi prodotta traduzzjoni jew transliterazzjoni, skont l-Artikolu 91, ta’ dawn id-dokumenti ekwivalenti.

Artikolu 33

Sospensjoni tal-proċedimenti

Il-qorti li quddiemha tiġi invokata deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor tista’ tissospendi l-proċedimenti tagħha, kompletament jew parzjalment, fejn:

(a)

ikun tressaq appell ordinarju kontra dik id-deċiżjoni fl-Istat Membru tal-oriġini; jew

(b)

tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għal deċiżjoni li ma hemm l-ebda raġuni għal rifjut ta’ rikonoxximent imsemmija fl-Artikoli 38 u 39 jew għal deċiżjoni li r-rikonoxximent għandu jiġi rrifjutat fuq il-bażi ta’ waħda minn dawn ir-raġunijiet.

Subtaqsima 2

Infurzabbiltà u infurzar

Artikolu 34

Deċiżjonijiet infurzabbli

1.   Deċiżjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri meħuda fi Stat Membru li hija infurzabbli f’dak l-Istat Membru għandha tkun infurzabbli fl-Istati Membri l-oħrajn mingħajr ma tkun meħtieġa dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà.

2.   Għall-finijiet tal-infurzar fi Stat Membru ieħor ta’ deċiżjoni li tagħti d-drittijiet ta’ aċċess, il-qorti tal-oriġini tista’ tiddikjara li d-deċiżjoni hija infurzabbli b’mod proviżorju minkejja li jkun sar appell.

Artikolu 35

Dokumenti li għandhom jiġu prodotti għall-infurzar

1.   Għall-finijiet tal-infurzar fi Stat Membru ta’ deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor, il-parti li qed titlob l-infurzar għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti għall-infurzar:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji biex tistabbilixxi l-awtentiċità tagħha; u

(b)

Iċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikolu 36.

2.   Għall-finijiet tal-infurzar fi Stat Membru ta’ deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor li tordna miżura proviżorja, inkluż miżura protettiva, il-parti li titlob l-infurzar għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti għall-infurzar:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji biex tistabbilixxi l-awtentiċità tagħha;

(b)

iċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikolu 36a, li jiċċertifika li d-deċiżjoni hi infurzabbli fl-Istati Membru tal-oriġini u li l-qorti tal-oriġini:

(i)

għandha ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ; jew

(ii)

ordnat din il-miżura skont l-Artikolu 27(5) flimkien mal-Artikolu 15; u

(c)

meta l-miżura ġiet ordnata mingħajr ma l-konvenut ikun tħarrek biex jidher, il-prova tan-notifika tad-deċiżjoni.

3.   L-awtorità kompetenti għall-infurzar tista’, fejn ikun meħtieġ, teħtieġ li l-parti li tkun qed titlob l-infurzar tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, f’konforfmità mal-Artikolu 91, tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu taċ-ċertifikat li jispeċifika l-obbligu li għandu jiġi infurzat.

4.   L-awtorità kompetenti għall-infurzar tista’ teħtieġ li l-parti li qed titlob l-infurzar tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 91, tad-deċiżjoni jekk ma tkunx tista’ tipproċedi mingħajr tali traduzzjoni jew transliterazzjoni.

Subtaqsima 3

Ċertifikat

Artikolu 36

Ħruġ taċ-ċertifikat

1.   Il-qorti ta’ Stat Membru tal-oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha, mal-applikazzjoni minn parti, toħroġ ċertifikat għal:

(a)

deċiżjoni fi kwistjonijiet matrimonjali bl-użu tal-formola li tinsab fl-Anness I;

(b)

deċiżjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri bl-użu tal-formola li tinsab fl-Anness II;

(c)

deċiżjoni li tordna r-ritorn tal-minuri kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1), u, fejn applikabbli, kwalunkwe miżura proviżorja inkluż protettiva mogħtija f’konformità mal-Artikolu 27(5) li takkumpanja d-deċiżjoni bl-użu tal-formola li tinsab fl-Anness IV.

2.   Iċ-ċertifikat għandu jitlesta u jinħareġ bil-lingwa tad-deċiżjoni. Iċ-ċertifikat jista’ jinħareġ ukoll b’lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mitluba mill-parti. Dan ma joħloq ebda obbligu għall-qorti li toħroġ iċ-ċertifikat li tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu.

3.   Ma għandu jkun hemm l-ebda kontestazzjoni kontra l-ħruġ taċ-ċertifikat.

Artikolu 37

Rettifika taċ-ċertifikat

1.   Il-qorti ta’ Stat Membru tal-oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha, mal-applikazzjoni, u tista’, b’mozzjoni tagħha stess, tirrettifika ċ-ċertifikat fejn, minħabba żball materjali jew ommissjoni, ikun hemm diskrepanza bejn id-deċiżjoni li għandha tiġi infurzata u ċ-ċertifikat.

2.   Il-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini tapplika għall-proċedura għar-rettifika taċ-ċertifikat.

Subtaqsima 4

Rifjut tar-rikonoxximent u tal-infurzar

Artikolu 38

Raġunijiet għar-rifjut ta’ rikonoxximent ta’ deċiżjonijiet f’materji matrimonjali

Ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni dwar divorzju, separazzjoni legali jew annullament taż-żwieg għandu jiġi rifjutat:

(a)

jekk jidher ċar li l-imsemmi rikonoxximent huwa kuntrarju għall-politika pubblika tal-Istat Membru fejn ir-rikonoxximent qiegħed jiġi invokat;

(b)

meta jingħata b’kontumaċja, jekk il-konvenut ma jkunx ġie notifikat bl-att promotur jew b’dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti u b’mod li jħalli l-konvenut jirranġa għad-difiża tiegħu ħlief jekk ikun ġie ddeterminat li l-konvenut ikun aċċetta d-deċiżjoni inekwivokabbilment;

(c)

jekk ikun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni meħuda fi proċedimenti bejn l-istess partijiet fl-Istat Membru li fih ikun qiegħed jiġi invokat ir-rikonoxximent; jew

(d)

jekk ikun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni meħuda qabel fi Stat Membru ieħor jew fi Stat li mhuwiex Membru bejn l-istess partijiet, kemm-il darba d-deċiżjoni meħuda qabel tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji għar-rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru fejn huwa invokat ir-rikonoxximent.

Artikolu 39

Raġunijiet għar-rifjut tar-rikonoxximent tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri

1.   Ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni f’materji ta’ responsabbiltà tal-ġenituri għandu jiġi rifjutat:

(a)

jekk l-imsemmi rikonoxximent jidher ċar li huwa kuntrarju għall-politika pubblika tal-Istat Membru li fih ir-rikonoxximent qiegħed jiġi invokat, wara li jiġu kkunsidrati l-aħjar interessi tal-minuri;

(b)

meta tkun ġiet mogħtija b’kontumaċja jekk il-kontumaċi ma jkunx ġie notifikat bl-att promotur jew b’xi dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti u b’mod li jkun ħalla dik il-persuna tirranġa għad-difiża tagħha ħlief jekk jiġi ddeterminat li dik il-persuna tkun aċċettat id-deċiżjoni b’mod inekwivokabbli;

(c)

b’applikazzjoni minn kwalunkwe persuna li tistqarr li d-deċiżjoni tikser id-drittijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri tagħha, jekk tittieħed mingħajr ma din il-persuna tkun ingħatat l-opportunità li tinstema’;

(d)

jekk u sa fejn ikun irrikonċiljabbli ma’ xi deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri meħuda aktar tard fl-Istat Membru fejn qed jiġi invokat ir-rikonoxximent;

(e)

jekk u sa fejn ikun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà tal-ġenituri meħuda aktar tard fi Stat Membru ieħor jew f’xi Stat li mhuwiex Membru tar-residenza abitwali tal-minuri kemm-il darba l-aħħar deċiżjoni tkopri l-kondizzjonijiet neċessarji għar-rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru fejn ikun qed jintalab ir-rikonoxximent; jew

(f)

jekk il-proċedura stipulata fl-Artikolu 82 ma tkunx tħarset.

2.   Ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri jista’ jiġi rrifjutat jekk ikun ingħata mingħajr ma l-minuri li jkunu kapaċi jifformaw l-ideat tagħhom ikunu ngħataw opportunità jesprimu l-ideat tiegħu skont l-Artikolu 21, għajr fejn:

(a)

il-proċedimenti jikkonċernaw biss il-proprjetà tal-minuri u sakemm l-għoti ta’ tali opportunità ma kienx meħtieġ fid-dawl tas-suġġett tal-proċedimenti; jew

(b)

ikun hemm raġunijiet serji meta titqies, b’mod partikolari, l-urġenza tal-każ.

Artikolu 40

Proċedura għar-rifjut tar-rikonoxximent

1.   Il-proċeduri previsti fl-Artikoli 59 sa 62 u, fejn xieraq, it-Taqsima 5 ta’ dan il-Kapitolu u l-Kapitolu VI japplikaw kif xieraq għal applikazzjoni għar-rifjut tar-rikonoxximent.

2.   Il-ġurisdizzjoni lokali tal-qorti kkomunikata minn kull Stat Membru lill- Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha tiġi ddeterminata skont il-liġi tal-Istat Membru li fih jinġiebu l-proċedimenti għan-nonrikonoxximent.

Artikolu 41

Raġunijiet għar-rifjut tal-infurzar tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 56(6), l-infurzar ta’ deċiżjoni fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri għandu jiġi rifjutat jekk jinstab li teżisti waħda mir-raġunijiet għar-rifjut ta’ rikonoxximent imsemmijin fl-Artikolu 39.

TAQSIMA 2

Rikonoxximent u infurzar ta’ ċerti deċiżjonijiet privileġġati

Artikolu 42

Kamp ta’ Applikazzjoni

1.   Din it-Taqsima tapplika għat-tipi ta’ deċiżjoni li ġejjin dment lijkunu ġew iċċertifikati fl-Istat Membru tal-oriġini f’konformità mal-Artikolu 47l:

(a)

deċiżjonijiet sa fejn jagħtu drittijiet ta’ aċċess; u

(b)

deċiżjonijiet skont l-Artikolu 29(6) sa fejn jinvolvu r-ritorn tal-minuri.

2.   Din it-Taqsima ma għandhomx jipprevjenu li parti titlob rikonoxximent u infurzar ta’ deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 skont id-dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar stipulati fit-Taqsima 1 ta’ dan il-Kapitolu.

Subtaqsima 1

Rikonoxximent

Artikolu 43

Rikonoxximent

1.   Deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) meħuda fi Stat Membru għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħra mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura speċjali u mingħajr ebda possibbiltà li r-rikonoxximent tagħha jiġi oppost sakemm u sal-livell li d-deċiżjoni tinstab li tkun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni meħuda aktar tard kif imsemmi fl-Artikolu 50.

2.   Parti li tkun tixtieq tinvoka fi Stat Membru deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) li tkun ittieħdet fi Stat Membru ieħor għandha tipproduċi dawn li ġejjin:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji biex tistabbilixxi l-awtentiċità tagħha; u

(b)

iċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikolu 47l.

3.   L-Artikolu 31(2) u (3) għandhom japplikaw kif xieraq.

Artikolu 44

Sospensjoni tal-proċedimenti

Il-qorti li quddiemha tiġi invokata deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) meħuda fi Stat Membru ieħor tista’ tissospendi l-proċedimenti tagħha, kompletament jew parzjalment, fejn:

(a)

tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni li tallega l-irrikonċiljabbiltà ta’ dik id-deċiżjoni ma’ deċiżjoni meħuda aktar tard kif imsemmi fl-Artikolu 50; jew

(b)

il-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar tkun applikat, f’konformità mal-Artikolu 48, għall-irtirar ta’ ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 47.

Subtaqsima 2

Infurzabbiltà u infurzar

Artikolu 45

Deċiżjonijiet infurzabbli

1.   Deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) meħuda fi Stat Membru li tkun infurzabbli f’dak l-Istat Membru għandha tkun infurzabbli taħt din it-Taqsima fl-Istati Membri l-oħrajn mingħajr ma tkun meħtieġa ebda dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà.

2.   Għall-finijiet tal-infurzar fi Stat Membru ieħor ta’ deċiżjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 42(1), il-qrati tal-Istat Membru tal-oriġini jistgħu jiddikjaraw li d-deċiżjoni hija infurzabbli b’mod proviżorju minkejja kwalunkwe appell.

Artikolu 46

Dokumenti li għandhom jiġu prodotti għall-infurzar

1.   Għall-finijiet tal-infurzar fi Stat Membru ta’ deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) li ttieħdet fi Stat Membru ieħor, il-parti li tkun qed titlob infurzar għandha tipprovdi lill-awtorità kompetenti għall-infurzar:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji biex tistabbilixxi l-awtentiċità tagħha; u

(b)

iċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikolu 47l.

2.   Għall-finijiet ta’ infurzar fi Stat Membru ta’ deċiżjoni msemmija f’punt (a) tal-Artikolu 42(1) li tkun ittieħdet fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti għall-infurzar tista’, fejn ikun meħtieġ, titlob lill-applikant jipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 091, tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu taċ-ċertifikat li jispeċifika l-obbligu li għandu jiġi infurzat.

3.   Għall-finijiet ta’ infurzar fi Stat Membru ta’ deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) li tkun ittieħdet fi Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti għall-infurzar tista’ titlob lill-applikant jipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 91, tad-deċiżjoni jekk ma tkunx tista’ tipproċedi mingħajr din it-traduzzjoni jew transliterazzjoni.

Subtaqsima 3

Ċertifikat għal deċiżjonijiet privileġġati

Artikolu 47

Ħruġ taċ-ċertifikat

1.   Il-qorti li tkun ħadet deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) għandha, b’applikazzjoni minn parti, toħroġ ċertifikat għal:

(a)

deċiżjoni li tagħti drittijiet ta’ aċċess, bl-użu tal-formola li tinsab fl-Anness V;

(b)

deċiżjoni dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja li tinvolvi r-ritorn ta’ minuri u mogħtija skont l-Artikolu 29(6), bl-użu tal-formola li tinsab fl-Anness VI.

2.   Iċ-ċertifikat għandu jitlesta u jinħareġ bil-lingwa tad-deċiżjoni. Iċ-ċertifikat jista’ jinħareġ ukoll b’lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mitluba minn xi parti. Dan ma joħloq ebda obbligu għall-qorti li toħroġ iċ-ċertifikat li tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu.

3.   Il-qorti għandha toħroġ iċ-ċertifikat biss jekk jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-partijiet kollha kkonċernati jkunu ngħataw l-opportunità li jinstemgħu;

(b)

il-minuri jkunu ngħataw opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom f’konformità mal-Artikolu 21;

(c)

meta d-deċiżjoni tkun ittieħdet b’kontumaċja jew:

(i)

il-kontumaċi jkun ġie notifikat bl-att promotur jew b’dokument ekwivalenti biżżejjed żmien qabel u b’mod li dik il-persuna tkun setgħet tirranġa għad-difiża tagħha; jew

(ii)

jiġi stabbilit li l-kontumaċi jkun aċċetta d-deċiżjoni b’mod inekwivokabbli.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, iċ-ċertifikat għal deċiżjoni msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 42(1) għandu jinħareġ biss jekk, meta tieħu d-deċiżjoni tagħha, il-qorti tkun qieset ir-raġunijiet għad-deċiżjoni preċedenti meħuda fi Stat Membru ieħor u l-fatti li jirfduha skont il-punt (b) tal-Artikolu 13(1), jew l-Artikolu 13(2), tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

5.   Iċ-ċertifikat għandu jsir effettiv biss fil-limiti tal-infurzabbiltà tad-deċiżjoni.

6.   Ma għandhom isiru ebda oġġezzjonijiet kontra l-ħruġ taċ-ċertifikat għajr dawk imsemmijin fl-Artikolu 48.

Artikolu 48

Rettifika u rtirar taċ-ċertifikat

1.   Il-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha, mal-applikazzjoni, u tista’, b’mozzjoni tagħha stess, tirrettifika ċ-ċertifikat fejn, minħabba żball materjali jew ommissjoni, ikun hemm diskrepanza bejn id-deċiżjoni u ċ-ċertifikat.

2.   Il-qorti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, mal-applikazzjoni jew b’mozzjoni tagħha stess, għandha tirtira ċ-ċertifikat fejn ikun ingħata inġustament, filwaqt li tqis ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 47. L-Artikolu 49 għandu japplika kif meħtieġ.

3.   Il-proċedura, inkluż kwalunkwe appell, fir-rigward tar-rettifika jew l-irtirar taċ-ċertifikat għandha tkun regolata mil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini.

Artikolu 49

Ċertifikat dwar in-nuqqas jew il-limitazzjoni tal-infurzabbiltà

1.   Meta u sa fejn deċiżjoni ċertifikata f’konformità mal-Artikolu 47l tkun waqfet milli tkun infurzabbli jew l-infurzabbiltà tagħha tkun ġiet sospiża jew limitata, malli ssir applikazzjoni fi kwalunkwe mument lill-qorti tal-Istat Membru ta’ oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 81, għandu jinħareġ ċertifikat li jindika n-nuqqas jew il-limitazzjoni tal-infurzabbiltà, bl-użu tal-formola standard li tinsab fl-Anness VII.

2.   Iċ-ċertifikat għandu jitlesta u jinħareġ bil-lingwa tad-deċiżjoni. Iċ-ċertifikat jista’ jinħareġ ukoll b’lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mitluba minn xi parti. Dan ma joħloq ebda obbligu għall-qorti li toħroġ iċ-ċertifikat li tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu.

Subtaqsima 4

Rifjut tar-rikonoxximent u tal-infurzar

Artikolu 50

Deċiżjonijiet irrikonċiljabbli

Ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 42(1) għandhom jiġu rifjutati jekk u sa fejn ikunu irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni meħuda aktar tard marbuta mar-responsabbiltà tal-ġenituri dwar l-istess minuri li tkun ittieħdet:

(a)

fl-Istat Membru fejn jiġi invokat ir-rikonoxximent; jew

(b)

fi Stat Membru ieħor jew f’xi Stat li mhuwiex Membru tar-residenza abitwali tal-minuri kemm-il darba d-deċiżjoni meħuda aktar tard tissodisfa l-kondizzjonijiet neċessarji għar-rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru fejn jiġi invokat ir-rikonoxximent.

TAQSIMA 3

Dispożizzjonijiet komuni dwar l-infurzar

Subtaqsima 1

Infurzar

Artikolu 51

Proċedura ta’ infurzar

1.   Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima, il-proċedura għall-infurzar ta’ deċiżjonijiet meħuda fi Stat Membru ieħor għandha tkun regolata mil-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 41, 50, 56 u 57, deċiżjoni meħuda fi Stat Membru li tkun infurzabbli fl-Istat Membru ta’ oriġini għandha tiġi infurzata fl-Istat Membru tal-infurzar bl-istess kondizzjonijiet bħal deċiżjoni meħuda f’dak l-Istat Membru.

2.   Ma għandux ikun meħtieġ li l-parti li tkun qed titlob l-infurzar ta’ deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor ikollha indirizz postali fl-Istat Membru tal-infurzar. Ikun meħtieġ li dik il-parti jkollha rappreżentant awtorizzat fl-Istat Membru tal-infurzar biss jekk rappreżentant bħal dan ikun obbligatorju bil-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar irrispettivament min-nazzjonalità tal-partijiet.

Artikolu 52

Awtoritajiet kompetenti għall-infurzar

L-applikazzjoni għall-infurzar għandha tiġi ppreżentata lill-awtorità kompetenti għall-infurzar skont il-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar kif ikkomunikata minn dak l-Istat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 81.

Artikolu 53

Infurzar parzjali

1.   Parti li titlob l-infurzar ta’ deċiżjoni tista’ tapplika għal infurzar parzjali tad-deċiżjoni.

2.   Meta tkun ittieħdet deċiżjoni fir-rigward ta’ diversi kwistjonijiet u l-infurzar jiġi rifjutat għal waħda jew uħud minnhom, l-infurzar xorta waħda għandu jkun possibbli għall-partijiet tad-deċiżjoni mhux affettwati mir-rifjut.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx jintużaw biex tiġi infurzata deċiżjoni li tordna r-ritorn ta’ minuri mingħajr ma tiġi infurzata wkoll kwalunkwe miżura proviżorja, inkluż dawk protettivi, li tkun ġiet ordnata biex jiġi protett il-minuri mir-riskju msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

Artikolu 54

Arranġamenti għall-eżerċizzju tad-drittijiet ta’ aċċess

1.   L-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar jew il-qrati tal-Istat Membru tal-infurzar jistgħu jagħmlu arranġamenti għall-organizzazzjoni tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-aċċess, jekk l-arranġamenti neċessarji ma jkunux saru, jew ma jkunux saru sew, fid-deċiżjoni meħuda mill-qrati tal-Istat Membru li jkollu l-ġurisdizzjoni fuq il-mertu tal-każ u sakemm l-elementi essenzjali ta’ din id-deċiżjoni jiġu rispettati.

2.   L-arranġamenti magħmula skont il-paragrafu 1 għandhom jieqfu japplikaw b’segwitu għal deċiżjoni meħuda aktar tard mill-qrati tal-Istat Membru li jkollu l-ġurisdizzjoni dwar il-mertu tal-każ.

Artikolu 55

Notifika taċ-ċertifikat u d-deċiżjoni

1.   Meta jintalab l-infurzar ta’ deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor, iċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikoli 36a jew 47l għandu jiġi nnotifikat lill-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar qabel l-ewwel miżura ta’ infurzar. Iċ-ċertifikat għandu jkun akkumpanjat mid-deċiżjoni, jekk tkun għadha ma ġietx innotifikata lil dik il-persuna, u, fejn applikabbli, mid-dettalji tal-arranġament imsemmi fl-Artikolu 54(1).

2.   Fejn in-notifika jkollha ssir fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tal-oriġini, il-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar tista’ titlob traduzzjoni jew transliterazzjoni ta’ dan li ġej:

(a)

id-deċiżjoni, sabiex tikkontesta l-infurzar;

(b)

fejn applikabbli, il-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu taċ-ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 47,

jekk ma jkunux miktubin jew akkumpanjati minn traduzzjoni jew transliterazzjoni b’lingwa li tifhem, jew il-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru li fih hija resident abitwali jew, meta jkun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn hija resident abitwali.

3.   Meta tintalab traduzzjoni jew transliterazzjoni skont il-paragrafu 2, ma tista’ tittieħed ebda miżura ta’ infurzar għajr miżuri protettivi sakemm dik it-traduzzjoni jew transliterazzjoni tkun ġiet ipprovduta lill-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar.

4.   Il-paragrafi 2 u 3 ma għandhomx japplikaw sakemm id-deċiżjoni u, fejn applikabbli, iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 ma jkunux diġà ġew notifikati lill-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar f’konformità mar-rekwiżiti ta’ traduzzjoni jew transliterazzjoni fil-paragrafu 2.

Subtaqsima 2

Sospensjoni tal-proċedimenti ta’ infurzar u rifjut tal-infurzar

Artikolu 56

Sospensjoni u rifjut

1.   L-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti fl-Istat Membru tal-infurzar għandha b’mozzjoni tagħha stess jew mal-applikazzjoni tal-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar jew, fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, tal-minuri kkonċernat tissospendi l-proċedimenti ta’ infurzar fejn l-infurzabbiltà tad-deċiżjoni tiġi sospiża fl-Istat Membru tal-oriġini.

2.   L-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti fl-Istat Membru tal-infurzar tista’, mal-applikazzjoni tal-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar jew, fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, tal-minuri kkonċernat, tissospendi, kollha kemm huma jew parzjalment, il-proċedimenti ta’ infurzar għal waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)

ikun ġie ppreżentat appell ordinarju kontra d-deċiżjoni fl-Istat Membru tal-oriġini;

(b)

iż-żmien għal appell ordinarju msemmi fil-punt (a) jkun għadu ma għalaqx;

(c)

tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar imsejsa fuq l-Artikolu 41, 50n jew 57;

(d)

il-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar tkun applikat, f’konformità mal-Artikolu 48, għall-irtirar ta’ ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 47l.

3.   Meta l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tissospendi l-proċedimenti ta’ infurzar minħabba r-raġuni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2, hija tista’ tispeċifika l-limitu ta’ żmien li fih ikun jista’ jiġi ppreżentat kwalunkwe appell.

4.   F’każijiet eċċezzjonali, l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti, meta ssir l-applikazzjoni tal-persuna li kontriha qed jintalab l-infurzar jew, fejn applikabbli skont il-liġi nazzjonali, tal-minuri kkonċernati jew kwalunkwe parti interessata li taġixxi fl-aħjar interessi tal-minuri, tista’ tissospendi l-proċedimenti ta’ infurzar jekk l-infurzar jesponi lill-minuri għal riskju serju ta’ ħsara fiżika jew psikoloġika minħabba xkiel temporanju li jkun inħoloq wara li ngħatat id-deċiżjoni, jew permezz ta’ kwalunkwe bidla sinifikanti oħra taċ-ċirkostanzi.

L-infurzar għandu jerġa’ jkompli hekk kif ir-riskju serju ta’ ħsara fiżika jew psikoloġika ma jibqax jeżisti.

5.   Fil-każijiet imsemmijin fil-paragrafu 4, qabel ir-rifjut tal-infurzar skont il-paragrafu 6, l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti għandha tieħu kwalunkwe pass xieraq biex tiffaċilita l-infurzar skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali u l-aħjar interessi tal-minuri.

6.   Fejn ir-riskju serju msemmi fil-paragrafu 4 jkun idum għal żmien twil, l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti, mal-applikazzjoni, tista’ tirrifjuta l-infurzar tad-deċiżjoni.

Artikolu 57

Raġunijiet għas-sospensjoni jew ir-rifjut tal-infurzar skont il-liġi nazzjonali

Ir-raġunijiet għas-sospensjoni jew ir-rifjut tal-infurzar skont il-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar għandhom japplikaw dment li ma jkunux inkompatibbli mal-applikazzjoni tal-Artikoli 56, 41 u 50.

Artikolu 58

Ġurisdizzjoni tal-awtoritajiet jew qrati kompetenti għar-rifjut tal-infurzar

1.   L-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar ibbażata fuq l-Artikolu 39 għandha tiġi ppreżentata lill-qorti kkomunikata minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103. L-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar ibbażata fuq raġunijiet oħra stabbiliti f’dan ir-Regolament jew permessi minnu għandha tiġi ppreżentata lill-awtorità jew il-qorti kkomunikata minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103.

2.   Il-ġurisdizzjoni lokali tal-awtorità jew il-qorti kkomunikata minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha tiġi ddeterminata skont il-liġi tal-Istat Membru li fih jinġiebu l-proċedimenti f’konformità mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 59

Applikazzjoni għal rifjut tal-infurzar

1.   Il-proċedura biex issir applikazzjoni għal rifjut tal-infurzar, sakemm ma tkunx koperta minn dan ir-Regolament, għandha tiġi regolata bil-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar.

2.   L-applikant għandu jipprovdi lill-awtrorità kompetenti għall-infurzar jew lill-qorti b’kopja tad-deċiżjoni u, fejn applikabbli u possibbli, iċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikolu 36 jew 47.

3.   L-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tista’, fejn ikun meħtieġ, teħtieġ li l-applikant jipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni, skont l-Artikolu 91, tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’kontenut liberu taċ-ċertifikat xieraq maħruġ skont l-Artikolu 36 jew 47 li jispeċifika l-obbligu li għandu jiġi infurzat.

4.   Jekk l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti ma tkunx tista’ tipproċedi mingħajr traduzzjoni jew transliterazzjoni tad-deċiżjoni, din tista’ teħtieġ li l-applikant jipprovdi tali traduzzjoni jew transliterazzjoni, skont l-Artikolu 91.

5.   L-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tista’ tgħaddi mingħajr il-produzzjoni tad-dokumenti msemmija fil-paragrafu 2 jekk;

(a)

diġà jkunu fil-pussess tagħha; jew

(b)

jekk tqisha mhux raġonevoli li titlob lill-applikant jipprovdihom.

Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tista’ teħtieġ lill-parti l-oħra biex tipprovdi dawk id-dokumenti.

6.   Ma jkunx meħtieġ li l-parti li tkun qed titlob ir-rifjut tal-infurzar ta’ deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor ikollha indirizz postali fl-Istat Membru tal-infurzar. Ikun meħtieġ li dik il-parti jkollha rappreżentant awtorizzat fl-Istat Membru tal-infurzar biss jekk rappreżentant bħal dan ikun obbligatorju bil-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar irrispettivament min-nazzjonalità tal-partijiet.

Artikolu 60

Proċeduri rapidi

L-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti għandha taġixxi mingħajr dewmien żejjed fi proċeduri dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar.

Artikolu 61

Kontestazzjoni jew appell

1.   Kull waħda mill-partijiet tista’ tikkontesta jew tappella d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar.

2.   Il-kontestazzjoni jew l-appell għandhom jiġu ppreżentati lill-awtorità jew lill-qorti kkomunikata mill-Istat Membru tal-infurzar lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 81 bħala l-awtorità jew l-qorti li quddiemha għandu jiġi ppreżentat tali kontestazzjoni jew appell.

Artikolu 62

Kontestazzjoni jew appell ulterjuri

Deċiżjoni meħuda fil-kontestazzjoni jew fl-appell tista’ tiġi kkontestata biss permezz ta’ kontestazzjoni jew appell fejn il-qrati li quddiemhom għandhom jiġu ppreżentati kwalunkwe kontestazzjoni jew appell ulterjuri jkunu ġew ikkomunikati mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103.

Artikolu 63

Sospensjoni tal-proċedimenti

1.   L-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti li quddiemha tiġi ppreżentata applikazzjoni għar-rifjut tal-infurzar jew li tisma’ appell li jkun sar skont l-Artikolu 61 jew 62 tista’ tissospendi l-proċedimenti minħabba waħda minn dawn ir-raġunijiet:

(a)

ikun ġie ppreżentat appell ordinarju kontra d-deċiżjoni fl-Istat Membru tal-oriġini;

(b)

iż-żmien għal appell ordinarju msemmi fil-punt (a) jkun għadu ma għalaqx; jew

(c)

il-persuna li kontriha jkun qed jintalab l-infurzar tkun applikat, f’konformità mal-Artikolu 48, għall-irtirar ta’ ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 47.

2.   Meta l-awtorità kompetenti għall-infurzar jew il-qorti tissospendi l-proċedimenti minħabba r-raġuni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, hija tista’ tispeċifika l-limitu ta’ żmien li fih l-appell għandu jiġi ppreżentat.

TAQSIMA 4

Strumenti awtentiċi u ftehimiet

Artikolu 64

Kamp ta’ Applikazzjoni

Din it-Taqsima tapplika fi kwistjonijiet ta’ divorzju, separazzjoni legali u responsabbiltà tal-ġenituri għal strumenti awtentiċi li tfasslu jew ġew irreġistrati formalment, u għal ftehimiet li ġew irreġistrati, fi Stat Membru li jassumi l-ġurisdizzjoni skont il-Kapitolu II.

Artikolu 65

Rikonoxximent u infurzar ta’ strumenti awtentiċi u ftehimiet

1.   Strumenti awtentiċi u ftehimiet dwar is-separazzjoni legali u d-divorzju li jkollhom effett legali vinkolanti fl-Istat Membru tal-oriġini għandhom jiġu rikonoxxuti fl-Istati Membri l-oħrajn mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura speċjali. It-Taqsima 1 ta’ dan il-Kapitolu għandha tapplika skont dan, sakemm mhux previst mod ieħor f’din it-Taqsima.

2.   Strumenti awtentiċi u ftehimiet fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri li għandhom effett legali vinkolanti u huma infurzabbli fl-Istat Membru tal-oriġini għandhom jiġu rikonoxxuti u infurzati fi Stati Membri oħrajn mingħajr ma tkun meħtieġa ebda dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà. It-Taqsimiet 1 u 3 ta’ dan il-Kapitolu għandhom japplikaw skont dan, sakemm mhux previst mod ieħor f’din it-Taqsima.

Artikolu 66

Ċertifikat

1.   Il-qorti jew awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha, mal-applikazzjoni minn parti, toħroġ ċertifikat għal strument awtentiku jew ftehim:

(a)

fi kwistjonijiet matrimonjali bl-użu tal-formola li tinsab fl-Anness VIII;

(b)

fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri bl-użu tal-formola li tinsab fl-Anness IX.

Iċ-ċertifikat imsemmi fil-punt (b) għandu jkun fih deskrizzjoni fil-qosor tal-obbligu infurzabbli li jkun fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim.

2.   Iċ-ċertifikat jista’ jinħareġ biss jekk jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

Stat Membru li jkun ta s-setgħa lill-awtorità pubblika jew lil awtorità oħra biex formalment tfassal jew tirreġistra l-istrument awtentiku jew tirreġistra l-ftehim kellu ġurisdizzjoni skont il-Kapitolu IIu

(b)

l-istrument awtentiku jew il-ftehim ikollu effett legali vinkolanti f’dak l-Istat Membru.

3.   Minkejja l-paragrafu 2, fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri ċ-ċertifikat ma għandux jinħareġ jekk ikun hemm indikazzjoni li l-kontenut tal-istrument awtentiku jew tal-ftehim imur kontra l-aħjar interessi tal-minuri.

4.   Iċ-ċertifikat għandu jimtela bil-lingwa tal-istrument awtentiku jew tal-ftehim. Iċ-ċertifikat jista’ jinħareġ ukoll b’lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mitluba mill-parti. Dan ma joħloq ebda obbligu għall-awtorità kompetenti li toħroġ iċ-ċertifikat li tipprovdi traduzzjoni jew transliterazzjoni tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu.

5.   Jekk iċ-ċertifikat ma jiġix prodott, l-istrument awtentiku jew il-ftehim ma għandux jiġi rikonoxxut jew infurzat fi Stat Membru ieħor.

Artikolu 67

Rettifika u irtirar taċ-ċertifikat

1.   Il-qorti jew awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandha, mal-applikazzjoni, u tista’, b’mozzjoni tagħha stess, tirrettifika ċ-ċertifikat fejn, minħabba żball materjali jew ommissjoni, ikun hemm diskrepanza bejn l-istrument awtentiku jew il-ftehim u ċ-ċertifikat.

2.   Il-qorti jew awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, mal-applikazzjoni jew b’mozzjoni tagħha stess, għandha tirtira ċ-ċertifikat fejn ikun ingħata inġustament, filwaqt li tqis ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 66.

3.   Il-proċedura, inkluż kwalunkwe appell, fir-rigward tar-rettifika jew l-irtirar taċ-ċertifikat għandha tkun regolata mil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini.

Artikolu 68

Raġunijiet għal rifjut ta’ rikonoxximent jew infurzar

1.   Ir-rikonoxximent ta’ strument awtentiku jew ftehim dwar separazzjoni legali jew divorzju għandu jiġi rifjutat jekk:

(a)

jidher ċar li l-imsemmi rikonoxximent huwa kuntrarju għall-politika pubblika tal-Istat Membru fejn ir-rikonoxximent qiegħed jiġi invokat;

(b)

jekk ikun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni, strument awtentiku jew ftehim bejn l-istess partijiet fl-Istat Membru li fih ikun qiegħed jiġi invokat ir-rikonoxximent; jew

(c)

jekk ikun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni, strument awtentiku jew ftehim mogħti fi Stat Membru ieħor jew fi stat li mhuwiex Stat Membru bejn l-istess partijiet, dment li d-deċiżjoni, l-istrument awtentiku jew il-ftehim ta’ qabel jissodisfa il-kondizzjonijiet neċessarji għar-rikonoxximent tiegħu fl-Istat Membru fejn qiegħed jiġi invokat ir-rikonoxximent.

2.   Ir-rikonoxximent jew l-infurzar ta’ strument awtentiku jew ftehim fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri għandu jiġi rifjutat:

(a)

jekk l-imsemmi rikonoxximent jidher ċar li huwa kuntrarju għall-politika pubblika tal-Istat Membru li fih ir-rikonoxximent qiegħed jiġi invokat, wara li jiġu kkunsidrati l-aħjar interessi tal-minuri;

(b)

b’applikazzjoni minn kwalunkwe persuna li tiddikjara li l-istrument awtentiku jew il-ftehim jikser ir-responsabbiltà tal-ġenituri tagħha, jekk l-istrument awtentiku kien imfassal jew irreġistrat, jew il-ftehim ġie konkluż jew irreġistrat, mingħajr l-involviment ta’ dik il-persuna;

(c)

jekk u sa fejn ikun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni, strument awtentiku jew ftehim fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri mogħti aktar tard fl-Istat Membru fejn qed jiġi invokat ir-rikonoxximent jew jintalab l-infurzar;

(d)

jekk u sa fejn ikun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni, strument awtentiku jew ftehim fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri mogħti aktar tard fi Stat Membru ieħor jew fi stat li mhuwiex Stat Membru tar-residenza abitwali tal-minuri dment li d-deċiżjoni, l-istrument awtentiku jew il-ftehim mogħti aktar tard ikopri l-kondizzjonijiet neċessarji għar-rikonoxximent tiegħu fl-Istat Membru fejn ikun qed jintalab ir-rikonoxximent.

3.   Ir-rikonoxximent jew l-infurzar ta’ strument awtentiku jew ftehim fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri jista’ jiġi rifjutat jekk l-istrument awtentiku jkun tfassal jew ġie rreġistrat formalment, jew il-ftehim ikun ġie rreġistrat, mingħajr ma l-minuri li huwa kapaċi jifforma l-fehmiet proprji tiegħu ma jkun ingħata l-opportunità li jesprimi l-fehmiet tiegħu.

TAQSIMA 5

Dispożizzjonijiet oħra

Artikolu 69

Projbizzjoni ta’ rieżami tal-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-oriġini

Il-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini ma tistax tiġi rieżaminata. Il-prova tal-politika pubblika msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 38 u l-punt (a) tal-Artikolu 39 ma tistax tiġi applikata għar-regoli dwar il-ġurisdizzjoni msemmijin fl-Artikoli 3 sa 14.

Artikolu 70

Differenzi fil-liġi applikabbli

Ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni fi kwistjonijiet matrimonjali ma tistax tiġi rrifjutata minħabba li l-liġi tal-Istat Membru fejn jiġi invokat dan ir-rikonoxximent ma tippermettix id-divorzju, is-separazzjoni legali jew l-annullament taż-żwieg fuq il-bażi tal-istess fatti.

Artikolu 71

Nuqqas ta’ rieżami tal-mertu

Deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor ma tista’ f’ebda ċirkostanza tiġi rieżaminata fir-rigward tal-mertu tagħha.

Artikolu 72

Appell f’ċerti Stati Membri

Meta d-deċiżjoni tkun ittieħdet fl-Irlanda, f’Ċipru jew fir-Renju Unit, kull forma ta’ appell disponibbli fl-Istat Membru tal-oriġini għandha tiġi ttrattata bħala appell ordinarju għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu.

Artikolu 73

Kostijiet

Dan il-Kapitolu japplika wkoll għall-kalkolu tal-ammont ta’ kostijiet u spejjeż tal-proċedimenti taħt dan ir-Regolament u l-infurzar ta’ kull ordni rigward dawn il-kostijiet u spejjeż.

Artikolu 74

Għajnuna legali

1.   Applikant li, fl-Istat Membru tal-oriġini, kien ibbenefika minn għajnuna legali sħiħa jew parzjali jew minn eżenzjoni mill-kostijiet jew mill-ispejjeż għandu jkun intitolat, fil-proċeduri previsti fl-Artikoli 30(3), 40, u 59, rilevanti għall-proċeduri kollha dwar rikonoxximent, infurzar, nuqqas ta’ rikonoxximent u nuqqas ta’ infurzar li jibbenefika mill-għajnuna legali li tkun l-aktar favorevoli jew mill-eżenzjoni l-aktar estensiva mill-kostijiet u mill-ispejjeż previsti mil-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar.

2.   Applikant li, fl-Istat Membru tal-oriġini, ikun ibbenefika minn proċediment bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva kkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 għandu jkun intitolat, fi kwalunkwe proċedura prevista fl-Artikoli 30(3), 40, u 59, li jibbenefika mill-għajnuna legali skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Għal dak l-għan, il-parti għandha tippreżenta dikjarazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini li tgħid li hija tissodisfa r-rekwiżiti finanzjarji sabiex tikkwalifika għall-għotja ta’ għajnuna legali sħiħa jew parzjali jew eżenzjoni mill-kostijiet jew l-ispejjeż.

Artikolu 75

Titoli ta’ sigurtà, garanzija jew depożitu

Ebda titolu ta’ sigurtà, garanzija jew depożitu, indipendentement minn kif ikun deskritt, ma għandu jkun meħtieġ minn parti li fi Stat Membru tapplika għall-infurzar ta’ deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor għar-raġuni li tkun ċittadin barrani jew li ma tkunx residenti abitwalment fl-Istat Membru tal-infurzar.

KAPITOLU V

KOOPERAZZJONI FI KWISTJONIJIET TA’ RESPONSABBILTÁ TAL-ĠENITURI

Artikolu 76

Ħatra ta’ Awtoritajiet Ċentrali

Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità ċentrali waħda biex jassistuh bl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri u għandu jispeċifika l-ġurisdizzjoni ġeografika jew funzjonali ta’ kull waħda. Fejn Stat Membru jaħtar aktar minn Awtorità Ċentrali waħda, il-komunikazzjonijiet għandhom normalment jintbagħtu direttament lill-Awtorità Ċentrali rilevanti li għandha l-ġurisdizzjoni. Fejn tintbagħat komunikazzjoni lill-Awtorità Ċentrali mingħajr ġurisdizzjoni, din tal-aħħar għandha tibgħatha lill-Awtorità Ċentrali bil-ġurisdizzjoni u tinforma lil min bagħatha skont dan.

Artikolu 77

Kompiti ġenerali tal-Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni dwar il-liġijiet nazzjonali, il-proċeduri u s-servizzi disponibbli fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri u jieħdu l-miżuri li huma jikkunsidraw adatti biex titjieb l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jikkooperaw u jippromwovu l-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri tagħhom biex jintlaħqu l-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1 u 2, jista’ jintuża n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

Artikolu 78

Talbiet permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-Awtoritajiet Ċentrali għandhom, fuq talba minn Awtorità Ċentrali ta’ Stat Membru ieħor, jikkooperaw f’każijiet individwali biex jintlaħqu l-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

2.   Talbiet skont dan il-Kapitolu jistgħu isiru minn qorti jew awtorità kompetenti. It-talbiet skont il-punti (c) u (g) tal-Artikolu 79 u l-punt (c) tal-Artikolu 80(1) jistgħu jsiru wkoll mid-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

3.   Ħlief f’każijiet urġenti u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 86, talbiet skont dan il-Kapitolu għandhom jiġu ppreżentati lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru tal-qorti rikjedenti jew awtorità kompetenti jew tar-residenza abitwali tal-applikant.

4.   Dan l-Artikolu ma għandux jipprekludi lill-Awtoritajiet Ċentrali jew l-awtoritajiet kompetenti milli jidħlu fi jew iżommu ftehimiet jew arranġamenti eżistenti mal-Awtoritajiet Ċentrali jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri l-oħrajn li jippermettu komunikazzjonijiet diretti fir-relazzjonijiet reċiproċi tagħhom.

5.   Dan il-Kapitolu ma għandux jipprekludi l-ebda detentur tar-responsabbiltà tal-ġenituri milli japplika direttament lill-qrati ta’ Stat Membru ieħor.

6.   Xejn fl-Artikolu 79 u fl-Artikolu 80 ma għandu jimponi obbligu fuq Awtorità Ċentrali li teżerċita setgħat li jistgħu jkunu eżerċitati biss minn awtoritajiet ġudizzjarji taħt il-liġi tal-Istat Membru rikjest.

Artikolu 79

Kompiti speċifiċi tal-Awtoritajiet Ċentrali rikjesti

L-Awtoritajiet Ċentrali rikjesti għandhom, waqt li jaġixxu direttament jew permezz tal-qrati, l-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra, jieħdu l-passi adatti kollha biex:

(a)

jipprovdu assistenza, skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali, biex jiġi skopert fejn jinsab il-minuri meta jidher li l-minuri jista’ jkun preżenti ġewwa t-territorju tal-Istat Membru rikjest u dik l-informazzjoni tkun meħtieġa biex issir applikazzjoni jew talba taħt dan ir-Regolament;

(b)

jiġbru u jiskambjaw l-informazzjoni rilevanti fil-proċeduri fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri taħt l-Artikolu 80;

(c)

jipprovdu informazzjoni u assistenza lid-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri li qegħdin jitolbu r-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet fit-territorju tal-Awtorità Ċentrali rikjesta, u b’mod partikolari dwar id-drittijiet ta’ aċċess u r-ritorn tal-minuri, inkluż, fejn meħtieġ, informazzjoni dwar kif jakkwistaw l-għajnuna legali;

(d)

jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn il-qrati, l-awtoritajiet kompetenti u korpi oħra involuti, b’mod partikolari għall-applikazzjoni tal-Artikolu 81;

(e)

jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn il-qrati, fejn meħtieġ, b’mod partikolari għall-applikazzjoni tal-Artikoli 12, 13, 15 u 20;

(f)

jipprovdu tali informazzjoni u assistenza kif ikun meħtieġ mill-qrati u l-awtoritajiet kompetenti għall-applikazzjoni tal-Artikolu 82; u

(g)

jiffaċilitaw il-ftehim bejn id-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri permezz ta’ medjazzjoni jew metodi oħra ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, u jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transfruntiera għal dan il-għan.

Artikolu 80

Il-kooperazzjoni dwar il-ġbir u l-iskambju tal-informazzjoni rilevanti fil-proċeduri fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri

1.   Fuq talba magħmula b’raġunijiet ta’ sostenn, l-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru fejn il-minuri jgħix jew jinsab jew kien jgħix jew jinsab abitwalment, direttament jew permezz tal-qrati, l-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra:

(a)

għandha, fejn ikun disponibbli, tipprovdi, jew tfassal u tipprovdi rapport dwar:

(i)

is-sitwazzjoni tal-minuri;

(ii)

kwalunkwe proċedura li għaddejja fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri għall-minuri; jew

(iii)

deċiżjonijiet meħuda fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri għall-minuri;

(b)

għandha tipprovdi kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti għall-proċeduri fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri fl-Istat membru rikjedenti, b’mod partikolari dwar is-sitwazzjoni ta’ ġenitur, familjari jew persuna oħra li tista’ tkun adatta biex tieħu ħsieb il-minuri, jekk is-sitwazzjoni tal-minuri titlob hekk; jew

(c)

tista’ titlob lill-qorti jew lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tagħha biex tqis il-ħtieġa li jittieħdu miżuri għall-protezzjoni tal-persuna jew tal-proprjetà tal-minuri.

2.   Fi kwalunkwe każ fejn il-minuri jkunu esposti għal periklu serju, il-qorti jew l-awtorità kompetenti li tikkontempla li tieħu jew li tkun ħadet miżuri għall-protezzjoni tal-minuri, jekk tkun taf li r-residenza tal-minuri tkun inbidlet għal, jew li l-minuri jinsab fi, Stat Membru ieħor, għandha tinforma lill-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru dwar il-periklu involut u l-miżuri meħuda jew li qed jiġu kkunsidrati. Din l-informazzjoni tista’ tintbagħat direttament jew permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali.

3.   It-talbiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 u kwalunkwe dokument addizzjonali għandhom ikunu akkumpanjati minn traduzzjoni bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru rikjest jew, fejn ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandha titwettaq it-talba, jew kwalunkwe lingwa oħra li l-Istat Membru rikjest jaċċetta espressament. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw din l-aċċettazzjoni lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 103.

4.   Ħlief meta jkun hemm ċirkustanzi eċċezzjonali li jagħmlu dan impossibbli, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tintbagħat lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara li tasal it-talba.

Artikolu 81

Implimentazzjoni ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri fi Stat Membru ieħor

1.   Qorti ta’ Stat Membru tista’ titlob lill-qrati jew lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ieħor biex jassistu fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri meħuda taħt dan ir-Regolament, b’mod partikolari għall-iżgurar tal-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet ta’ aċċess.

2.   It-talba msemmija fil-paragrafu 1 u kwalunkwe dokument li jkun magħha għandhom ikunu akkompanjati minn traduzzjoni bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru rikjest jew, fejn ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandha titwettaq it-talba, jew kwalunkwe lingwa oħra li l-Istat Membru rikjest jaċċetta espressament. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw din l-aċċettazzjoni lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 103.

Artikolu 82

Tqegħid ta’ minuri fi Stat Membru ieħor

1.   Fejn qorti jew awtorità kompetenti, tikkontempla t-tqegħid ta’ minuri fi Stat Membru ieħor, l-ewwel għandha tikseb il-kunsens tal-awtorità kompetenti f’dak l-Istat Membru l-ieħor. Għal dak il-għan l-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti għandha tibgħat lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti fejn għandu jitqiegħed il-minuri, talba għal kunsens li tinkludi rapport dwar il-minuri flimkien mar-raġunijiet għat-tqegħid jew għall-provediment ta’ kura propost, informazzjoni dwar il-finanzjament kontemplat u kwalunkwe informazzjoni oħra li tikkunsidra rilevanti, bħad-durata mistennija tat-tqegħid.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika fejn il-minuri għandu jitqiegħed ma’ ġenitur.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-kunsens tagħhom skont il-paragrafu 1 ma jkunx meħtieġ għal tqegħid fi ħdan it-territorju tagħhom stess ma’ ċerti kategoriji ta’ qraba minbarra ġenituri. Dawk il-kategoriji għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103.

3.   L-Awtorità Ċentrali ta’ Stat Membru ieħor tista’ tgħarraf lill-qorti jew lill-awtorità kompetenti li tikkontempla tqegħid ta’ minuri b’konnessjoni mill-qrib tal-minuri ma’ dak l-Istat Membru. Dan m’għandux jaffettwa l-liġi u l-proċedura nazzjonali tal-Istat Membru li jikkontempla t-tqegħid.

4.   It-talba u kwalunkwe dokument addizzjonali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu akkumpanjati minn traduzzjoni bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru rikjest jew, fejn ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandha titwettaq it-talba, jew kwalunkwe lingwa oħra li l-Istat Membru rikjest jaċċetta espressament. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw din l-aċċettazzjoni lill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 103.

5.   It-tqegħid imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jiġi ordnat jew organizzat biss mill-Istat Membru rikjedenti wara li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest tkun tat il-kunsens għal dan it-tqegħid.

6.   Ħlief meta jkun hemm ċirkustanzi eċċezzjonali li jagħmlu dan impossibbli, id-deċiżjoni tal-għoti jew tar-rifjut tal-kunsens għandha tintbagħat lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara li tiġi riċevuta t-talba.

7.   Il-proċedura għall-akkwist tal-kunsens għandha tiġi regolata mil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru rikjest.

8.   Dan l-Artikolu ma għandux jipprekludi lill-Awtoritajiet Ċentrali jew l-awtoritajiet kompetenti milli jidħlu fi jew iżommu ftehimiet jew arranġamenti eżistenti mal-Awtoritajiet Ċentrali jew l-awtoritajiet kompetenti ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri l-oħrajn billi jissimplifikaw il-proċedura ta’ konsultazzjoni għall-kisba tal-kunsens fir-relazzjonijiet reċiproċi tagħhom.

Artikolu 83

Spejjeż tal-Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-assistenza provduta mill-Awtoritajiet Ċentrali skont dan ir-Regolament għandha tkun mingħajr ħlas.

2.   Kull Awtorità Ċentrali għandha ġġarrab l-ispejjeż tagħha stess fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 84

Laqgħat tal-Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-Awtoritajiet Ċentrali, biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiltaqgħu regolarment.

2.   Il-laqgħat tal-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jissejħu, b’mod partikolari, mill-Kummissjoni fi ħdan il-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali skont id-Deċiżjoni 2001/470/KE.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 85

Kamp ta’ Applikazzjoni

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-ipproċessar ta’ talbiet u applikazzjonijiet skont il-Kapitoli III sa V.

Artikolu 86

Kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn il-qrati

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-qrati jistgħu jikkooperaw u jikkomunikaw direttament ma’ xulxin, jew jitolbu informazzjoni direttament lil xulxin dment li tali komunikazzjoni tirrispetta d-drittijiet proċedurali tal-partijiet għall-proċedimenti u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni.

2.   Il-kooperazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiġi implimentata bi kwalunkwe mezz li l-qorti tikkunsidra adatt. Hija tista’ b’mod partikolari, tikkonċerna:

(a)

komunikazzjoni għall-finijiet tal-Artikoli 12 u 13;

(b)

informazzjoni f’konformità mal-Artikolu 15;

(c)

informazzjoni dwar proċedimenti pendenti għall-finijiet tal-Artikolu 20;

(d)

komunikazzjoni għall-finijiet tal-Kapitoli III sa V.

Artikolu 87

Ġbir u trasmissjoni ta’ informazzjoni

1.   L-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tibgħat, kwalunkwe applikazzjoni, talba jew l-informazzjoni li tinsab hemmhekk fi kwistjonijiet tar-responsabbiltà tal-ġenituri jew sekwestru internazzjonali ta’ minuri, kif adatt, skont dan ir-Regolament lill-qorti jew lill-awtorità kompetenti ġewwa l-Istat Membru tagħha jew kwalunkwe intermedjarju kif xieraq skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali.

2.   Kwalunkwe intermedjarju, qorti jew awtorità kompetenti li lilhom tkun trażmessa taħt dan ir-Regolament l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jużawha biss għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

3.   L-intermedjarju, il-qorti jew l-awtorità kompetenti li għandha jew hija kompetenti li tiġbor, ġewwa l-Istat rikjest, l-informazzjoni meħtieġa għat-twettiq ta’ talba jew ta’ applikazzjoni skont dan ir-Regolament, għandha tipprovdi dik l-informazzjoni lill-Awtorità Ċentrali rikjesta fuq talba tagħha f’każijiet fejn l-Awtorità Ċentrali rikjesta ma jkollhiex aċċess dirett għall-informazzjoni.

4.   L-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tibgħat, skont il-ħtieġa, l-informazzjoni miksuba skont dan l-Artikolu lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti skont il-liġi u l-proċedura nazzjonali.

Artikolu 88

Notifika lis-suġġett tad-data

Fejn hemm riskju li din taf tippreġudika t-twettiq effettiv tat-talba jew applikazzjoni skont dan ir-Regolament li għalih tkun qed tintbagħat l-informazzjoni, l-obbligu li jiġi notifikat is-suġġett tad-data skont l-Artikolu 14 (1) u (4) tar-Regolament (UE) 2016/679 jista’ jiġi differit sakemm titwettaq it-talba jew l-applikazzjoni.

Artikolu 89

Nuqqas ta’ divulgazzjoni ta’ informazzjoni

1.   Awtorità Ċentrali, qorti jew awtorità kompetenti m’għandhiex tiddivulga jew tikkonferma informazzjoni miġbura jew trasmessa għall-finijiet tal-Kapitoli III sa VI jekk tiddetermina li meta tagħmel dan tista’ tipperikola s-saħħa, is-sigurtà jew il-libertà tal-minuri jew ta’ persuna oħra.

2.   Determinazzjoni għal dak il-għan li ssir fi Stat Membru wieħed għandu jittieħed kont tagħha mill-Awtoritajiet Ċentrali, il-qrati u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati membri l-oħra, b’mod partikolari f’każijiet ta’ vjolenza domestika.

3.   Xejn f’dan l-Artikolu m’għandu jimpedixxi l-ġbir jew it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn u bejn l-Awtoritajiet Ċentrali, il-qrati u l-awtoritajiet kompetenti sa fejn ikun meħtieġ li jitwettqu l-obbligi skont il-Kapitoli III sa VI.

Artikolu 90

Legalizzazzjoni jew formalità oħra simili

L-ebda legalizzazzjoni jew formalità simili oħra ma għandha tkun meħtieġa fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 91

Lingwi

1.   Mingħajr preġudizzju għall-punt (a) tal-Artikolu 55(2), fejn traduzzjoni jew transliterazzjoni tkun meħtieġa skont dan ir-Regolament, dik it-traduzzjoni jew transliterazzjoni tkun fl-ilsien uffiċjali tal-Istat Membru konċernat jew, meta jkun hemm diversi ilsna uffiċjali f’dak l-Istat Membru, fl-ilsien uffiċjali jew wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-proċedimenti tal-qorti tal-post fejn tiġi invokata deċiżjoni meħuda fi Stat Membru ieħor jew fejn issir applikazzjoni, f’konformità mal-liġi ta’ dak l-Istat Membru.

2.   It-traduzzjonijiet jew it-transliterazzjonijiet tal-kontenut traduċibbli tal-partijiet b’test liberu taċ-ċertifikati msemmija fl-Artikoli 29, 36, 47, 49 u 66 jistgħu jkunu f’lingwa uffiċjali oħra jew fil-lingwi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li l-Istat Membru konċernat ikun innotifika li jista’ jaċċettahom f’konformità mal-Artikolu 103.

3.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għajr dik tagħhom stess li fihom jistgħu jiġu aċċettati komunikazzjonijiet lill-Awtoritajiet Ċentrali.

4.   Kull traduzzjoni mitluba għall-finijiet tal-Kapitoli III u IV għandha ssir minn persuna kwalifikata li tagħmel it-traduzzjonijiet f’wieħed mill-Istati Membri.

KAPITOLU VII

ATTI DELEGATI

Artikolu 92

Emendi għall-annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 71 rigward l-emenda tal-Annessi I sa IX sabiex taġġorna jew tagħmel bidliet tekniċi f’dawk l-Annessi.

Artikolu 93

Eżerċizzju tad-delegazzjoni

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati hija konferita lill-Kummissjoni soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 92 tiġi konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta’ żmien mit-22 ta’ Lulju 2019.

3.   Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 92 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka ġġib fi tmiemha d-delegazzjoni tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Mhix ser taffettwa l-validità tal-ebda att delegat diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti maħtura minn kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-Kunsill.

6.   Att delegat skont l-Artikolu 92 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn ta’ notifika ta’ dak l-att lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Kunsill jinforma lill-Kummissjoni li mhix ser toġġezzjona. Dak il-perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Kunsill.

7.   Il-Parlament Ewropew għandu jiġi informat bl-adozzjoni tal-atti delegati mill-Kummissjoni, bi kwalunkwe oġġezzjoni fformulata għalihom, jew bir-revoka tad-delegazzjoni tas-setgħat mill-Kunsill.

KAPITOLU VIII

RELAZZJONIJIET MA’ STRUMENTI OĦRA

Artikolu 94

Relazzjonijiet ma’ strumenti oħra

1.   Soġġett għad-dispożizzjonijet tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikoli 95 sa 100, dan ir-Regolament għandu, għall-Istati Membri, iwarrab il-konvenzjonijiet eżistenti waqt iż-żmien tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003 li kienu ġew konklużi bejn żewġ Stati Membri jew aktar u jirrigwardaw kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament.

2.   Il-Finlandja u l-Iżvezja ngħataw l-għażla li jiddikjaraw, skont l-Artikolu 59(2) tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003 u soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b) u (c) ta’ dik id-dispożizzjoni li l-Konvenzjoni tas-6 ta’ Frar 1931 bejn id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvezja li tinkludi d-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali privata dwar iż-żwieġ, l-adozzjoni u t-tutela, flimkien mal-Protokoll Finali tagħha, għandhom japplikaw, fl-intier jew f’parti biss, fir-relazzjonijiet reċiproki tagħhom, minflok ir-regoli ta’ dak ir-Regolament. Id-dikjarazzjonijiet rispettivi tagħhom kienu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bħala anness għar-Regolament (KE) Nru 2201/2003. Jistgħu jiġu rtirati, fl-intier jew f’parti, f’kwalsijasi ħin mill-imsemmija Stati Membri.

3.   Ir-regoli ta’ ġurisdizzjoni fi kwalsijasi ftehim fil-futur li jrid jiġi konkluż bejn l-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 2 li jirrigwardaw il-kwistjonijiet regolati minn dan ir-Regolament għandhom ikunu konformi ma’ dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament.

4.   Il-prinċipju li ma jkunx hemm diskriminazzjoni għal raġunijiet ta’ nazzjonalità bejn iċ-ċittadini tal-Unjoni għandu jiġi rispettat.

5.   Id-deċiżjonijiet meħuda f’xi wieħed mill-Istati Nordiċi li diġà għamlu d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 taħt forum ta’ ġurisdizzjoni li jikkorrispondi għal wieħed minn dawk stabbiliti fil-Kapitolu II, għandhom jiġu rikonoxxuti u infurzati fl-Istati Membri l-oħra skont ir-regoli stabbiliti fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu IV.

6.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni:

(a)

kopja tal-ftehimiet u tal-liġijiet uniformi li jimplimentaw dawn il-ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 3;

(b)

kwalunkwe denunzja jew emenda tal-ftehimiet jew tal-liġijiet uniformi msemmija fil-paragrafi 2 u 3.

Din l-informazzjoni għandha tkun ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 95

Relazzjonijiet ma’ ċerti konvenzjonijiet multilaterali

Fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri, dan ir-Regolament jieħu preċedenza fuq il-konvenzjonijiet li ġejjin diment li jkunu jikkonċernaw kwistjonijiet li huma rregolati minn dan ir-Regolament:

(a)

il-Konvenzjoni tal-Aja tal-5 ta’ Ottubru tal-1961 dwar il-Poteri tal-Awtoritajiet u l-Liġi Applikabbli fir-rigward tal-Protezzjoni tal-Minuri;

(b)

il-Konvenzjoni tal-Lussemburgu tat-8 ta’ Settembru tal-1967 dwar ir-Rikonoxximent tad-Deċiżjonijiet Dwar il-Validità taż-Żwiġijiet;

(c)

il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1 ta’ Ġunju tal-1970 dwar ir-Rikonoxximent tad-Divorzji u tas-Separazzjonijiet Legali;

(d)

il-Konvenzjoni Ewropea tal-20 ta’ Mejju tal-1980 dwar ir-Rikonoxximent u l-Infurzar tad-Deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-Kustodja tal-Minuri u r-ritorn tal-Kustodja tal-Minuri.

Artikolu 96

Relazzjoni mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

Meta minuri jiġu mċaqalqa inġustament lejn, jew jinżammu inġustament fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru fejn il-minuri jkunu residenti abitwali immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali, id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 għandhom jibqgħu jiġu applikati kif ikkomplementati mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli III u VI ta’ dan ir-Regolament. Fejn deċiżjoni li tordna r-ritorn tal-minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 meħuda fi Stat Membru jkollha tiġi rikonoxxuta u infurzata fi Stat Membru ieħor wara tneħħija jew żamma ulterjuri illegali tal-minuri, għandu japplika l-Kapitolu IV.

Artikolu 97

Relazzjoni mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996

1.   Rigward ir-relazzjoni mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996, dan ir-Regolament għandu japplika:

(a)

soġġett għall-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, meta l-minuri konċernat ikollu r-residenza abitwali tiegħu fit-territorju ta’ xi Stat Membru;

(b)

rigward ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjoni meħuda minn qorti ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor, anki jekk il-minuri kkonċernat ikollu r-residenza abitwali tiegħu fit-territorju ta’ Stat li jkun Parti kontraenti għal dik Konvenzjoni u li fih dan ir-Regolament ma japplikax.

2.   Minkejja l-paragrafu 1,

(a)

meta l-partijiet ikunu qablu fuq il-ġurisdizzjoni ta’ qorti fi Stat li jkun Parti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 li fih dan ir-Regolament ma jkunx japplika, għandu japplika l-Artikolu 10 ta’ dik il-Konvenzjoni;

(b)

fir-rigward tat-trasferiment tal-ġurisdizzjoni bejn qorti fi Stat Membru u qorti fi Stat li jkun Parti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 li fih dan ir-Regolament ma jkunx japplika, għandhom japplikaw l-Artikoli 8 u 9 ta’ dik il-Konvenzjoni;

(c)

meta l-proċedimenti rigward ir-responsabbiltà tal-ġenituri jkunu pendenti quddiem qorti ta’ Stat li jkun Parti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 li fih dan ir-Regolament ma japplikax fiż-żmien meta tinfetaħ kawża quddiem qorti fi Stat Membru ta’ proċedimenti rigward l-istess minuri u li jinvolvu l-istess azzjoni legali, għandu japplika l-Artikolu 13 ta’ dik il-Konvenzjoni.

Artikolu 98

Kamp ta’ applikazzjoni tal-effetti

1.   Il-ftehimiet u l-konvenzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 94 sa 97 għandhom ikomplu jkollhom effett fir-rigward ta’ kwistjonijiet li mhumiex regolati minn dan ir-Regolament.

2.   Il-konvenzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 95 sa 97 ta’ dan ir-Regolament, u partikolarment il-Konvenzjonijiet tal-Aja tal-1980 u tal-1996, għandhom ikomplu jkollhom effett bejn l-Istati Membri li huma Parti fihom, skont l-Artikoli 95 sa 97 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 99

Trattati mas-Santa Sede

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għat-Trattat (Konkordat) Internazzjonali bejn is-Santa Sede u l-Portugall, iffirmat fil-Belt tal-Vatikan fit-18 ta’ Mejju 2004.

2.   Kull deċiżjoni dwar l-invalidità taż-żwieg taħt dan it-Trattat imsemmi fil-paragrafu 1 tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri mingħajr preġudizzju għall-kondizzjonijiet stabbiliti fis-Subsezzjoni 1 tat-Taqsima 1 tal-Kapitolu IV.

3.   Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll għat-trattati internazzjoni mas-Santa Sede li ġejjin:

(a)

"Concordato lateranense" tal-11 ta’ Frar 1929 bejn l-Italja u s-Santa Sede, immodifikat bil-ftehim bi Protokoll addizzjonali ffirmat f’Ruma fit-18 ta’ Frar 1984;

(b)

Ftehim bejn is-Santa Sede u Spanja dwar il-kwistjonijiet legali tat-3 ta’ Jannar 1979;

(c)

Ftehim tat-3 ta’ Frar 1993 bejn is-Santa Sede u Malta dwar ir-rikonoxximent tal-effetti ċivili taż-żwiġijiet kanoniċi u tad-deċiżjonijiet ta’ awtoritajiet u tribunali ekkleżjastiċi fuq dawk iż-żwiġijiet, inkluż il-Protokoll tal-applikazzjoni tal-istess data, bit-tielet Protokoll Addizzjonali tas-27 ta’ Jannar 2014.

4.   Ir-rikonoxximent tad-deċiżjonijiet previsti fil-paragrafu 2 jistgħu, fi Spanja, fl-Italja jew f’Malta, ikunu suġġetti għall-istess proċeduri u għall-istess verifiki kif applikabbli għad-deċiżjonijiet tal-qrati ekkleżjastiċi mogħtija fi qbil mat-trattati internazzjonali konklużi mas-Sante Sede msemmija fil-paragrafu 3.

5.   L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni:

(a)

kopja tat-Trattati msemmija fil-paragrafi 1 u 3;

(b)

kull denunzja ta’, jew emendi għal dawk it-Trattati.

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 100

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Dan ir-Regolament japplika biss għall-azzjonijiet legali meħuda, għall-istrumenti awtentiċi li ġew formalment imfassla jew irreġistrati u għall-ftehimiet irreġistrati fi jew wara l-1 ta’ Awwissu 2022.

2.   Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 għandu jkompli japplika għad-deċiżjonijiet fil-kawżi li saru’, għall-istrumenti awtentiċi formalment imfassla jew irreġistrati u għall-ftehimiet li saru infurzabbli fi Stat Membru fejn kienu ġew konklużi qabel l-1 ta’ Awwissu 2022 u li jaqgħu fil-kamp ta applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 101

Monitoraġġ u Evalwazzjoni

1.   Sat-2 ta’ Awwissu 2032, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-evalwazzjoni ex post ta’ dan ir-Regolament bl-appoġġ tal-informazzjoni fornita mill-Istati Membri. Ir-rapport għandu jiġi akkumpanjat jekk hemm bżonn bi proposta leġislattiva.

2.   Mit-2 ta’ Awwissu 2025, l-Istat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni fuq talba, u fejn disponibbli, l-informazzjoni rilevanti għall-evalwazzjoni tal-operazzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament dwar:

(a)

l-għadd ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali jew fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri li fihom il-ġurisdizzjoni kienet ibbażata fuq ir-raġunijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(b)

fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-infurzar ta’ deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu 28(1), l-għadd ta’ każijiet fejn l-infurzar ma seħħx fi żmien sitt ġimgħat minn meta tnedew il-proċedimenti tal-infurzar;

(c)

l-għadd ta’ applikazzjonijiet għar-rifjut tar-rikonoxximent ta’ deċiżjoni skont l-Artikolu 40 u l-għadd ta’ każijiet li fihom ir-rifjut tar-rikonoxximent kien ingħata;

(d)

l-għadd ta’ applikazzjonijiet għar-rifjut tal-infurzar ta’ deċiżjoni skont l-Artikolu 58 u l-għadd ta’ każijiet li fihom ir-rifjut tal-infurzar kien ingħata;

(e)

l-għadd ta’ appelli ppreżentati skont l-Artikoli 61 u 62, rispettivament.

Artikolu 102

Stati Membri li għandhom żewġ ordinamenti ġuridiċi jew aktar

Rigward Stat Membru li fih japplikaw żewġ ordinamenti ġuridiċi jew settijiet ta’ regoli jew aktar rigward kwistjonijiet regolati minn dan ir-Regolament f’unitajiet territorjali differenti:

(a)

kull referenza għar-residenza abitwali f’dak l-Istat Membru għandha tirreferi għar-residenza abitwali ġewwa unità territorjali;

(b)

kull referenza għan-nazzjonalità għandha tirreferi għall-unità territorjali nominata mil-liġi ta’ dak l-Istat Membru;

(c)

kull referenza għall-awtorità ta’ Stat Membru tirreferi għall-awtorità ta’ unità territorjali f’dak l-Istat Membru li huwa kkonċernat;

(d)

kull referenza għar-regoli tal-Istat Membru mitlub għandha tirreferi għar-regoli tal-unità territorjali li fiha l-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar huwa invokat.

Artikolu 103

Informazzjoni li għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jikkommunikaw lill-Kummissjoni dan li ġej:

(a)

kwalunkwe awtorità msemmija fil-punt (b) tal-punt (2) u l-punt (3) tal-Artikolu 2(2)(2) u l-Artikolu 74(2);

(b)

il-qrati u l-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ċertifikati kif imsemmija fl-Artikolu 36(1) u l-Artikolu 66 u l-qrati kompetenti biex jirrettifikaw ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 37(1), l-Artikolu 48(1), 49, u l-Artikolu 66(3) flimkien mal-Artikolu 37(1);

(c)

il-qrati msemmija fl-Artikolu 30(3), l-Artikolu 52, l-Artikolu 40(1), l-Artikolu 58(1) u l-Artikolu 62 kif ukoll l-awtoritajiet u l-qrati msemmija fl-Artikolu 61(2);

(d)

l-awtoritajiet kompetenti għall-infurzar imsemmija fl-Artikolu 52;

(e)

il-proċeduri ta’ rimedju msemmija fl-Artikoli 61 u 62;

(f)

l-ismijiet, l-indirizzi u l-mezzi ta’ komunikazzjoni għall-Awtoritajiet Ċentrali maħtura skont l-Artikolu 76;

(g)

il-kategoriji ta’ qraba stretti msemmija fl-Artikolu 82(2), fejn applikabbli;

(h)

il-lingwi aċċettati għall-komunikazzjonijiet mal-Awtoritajiet Ċentrali skont l-Artikolu 91(3);

(i)

il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet skont l-Artikolu 80(3), l-Artikolu 81(2), l-Artikolu 82(4), u l-Artikolu 91(2).

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni sat-23 ta’ April 2021.

3.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull tibdil għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

4.   Il-Kummissjoni għandha tpoġġi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa, inkluż permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika.

Artikolu 104

Tħassir

1.   Soġġett għall-Artikolu 100(2) ta’ dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 jitħassar mill-1 ta’ Awwissu 2022.

2.   Ir-referenzi għar-Regolament imħassar jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw f’konformità mat-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness X.

Artikolu 105

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Awwissu 2022, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 92, 93 u 103, li għandhom japplikaw mit-22 ta’ Lulju 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha skont it-Trattati.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-25 ta’ Ġunju 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

A. ANTON


(1)  Opinjoni tat-18 ta’ Jannar 2018 (ĠU C 458, 19.12.2018, p. 499) u opinjoni tal-14 ta’ Marzu 2019 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tas-26 ta’ Jannar 2017 (ĠU C 125, 21.4.2017, p. 46).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment (ĠU L 007, 10.1.2009,p. 1).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, p. 79.

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1).

(8)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta’ Mejju 2001 li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25).

(9)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(10)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(11)  ĠU L C 221, 16.7.1998, p. 1.

(12)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(13)  ĠU C 120, 6.4.2018, p. 18.


ANNESS I

ĊERTIFIKAT LI GĦANDU JINĦAREĠ MILL-QORTI WARA DEĊIŻJONI LI TIRRIFJUTA R-RITORN TA’ MINURI GĦAL STAT MEMBRU IEĦOR ABBAŻI BISS TAL-PUNT (B) TAL-ARTIKOLU 13(1), JEW TAL-ARTIKOLU 13(2), JEW IT-TNEJN, TAL-KONVENZJONI TAL-AJA TAL-1980 (1)

(l-Artikolu 29(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2019/1111 (2))

Informazzjoni għall-persuni li jirċievu dan iċ-ċertifikat għall-finijiet tal-Artikolu 29(5) tar-Regolament

Jekk fid-data tad-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri, indikata fil-punt 3 hawn taħt, l-ebda proċedimenti fuq il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja ma jkunu għadhom pendenti fl-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali, għandek il-possibbiltà li tinvoka qorti f’dak l-Istat b’applikazzjoni dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja f’konformità mal-Artikolu 29(5) tar-Regolament.

Jekk il-qorti tiġi invokata fi żmien tliet xhur min-notifika tad-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri, kwalunkwe deċiżjoni li tirriżulta minn dawk il-proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja li tinvolvi r-ritorn tal-minuri lejn dak l-Istat Membru tkun infurzabbli fi kwalunkwe Stat Membru ieħor f’konformità mal-Artikolu 29(6) tar-Rgolament, mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura speċjali u mingħajr ebda possibbiltà li jkun hemm oppożizzjoni għar-rikonoxximent tagħha dment u sal-punt li ma jinsabx li tkun teżisti irrikonċiljabbiltà ma’ deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 50 tar-Rgolament, sakemm ikun inħareġ ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 47 għad-deċiżjoni. Jekk il-qorti tiġi invokata wara li jkunu skadew it-tliet xhur, jew il-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 47 tar-Regolament ma jkunux sodisfatti, id-deċiżjoni riżultanti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja tiġi rikonoxxuta u infurzata fi Stati Membri oħra f’konformità mat-Taqsima 1 tal-Kapitolu IV tar-Regolament.

Il-parti li tinkova lill-qorti tal-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali għandha tippreżenta lil dik il-qorti id-dokumenti li ġejjin:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri;

(b)

dan iċ-ċertifikat; u

(c)

fejn ikun applikabbli, traskrizzjoni, sommarju jew minuti tas-seduta kif indikat fil-punt 4.1.

Informazzjoni għall-qorti li tirċievi dan iċ-ċertifikat għall-finijiettal-Artikolu 29(3) tar-Regolament (3)

Dan iċ-ċertifikat inħareġ minħabba li l-minuri indikat(i) fil-punt 5 hawn taħt ġie/ġew trasferiti illegalment lejn l-Istat Membru tal-qorti li ħarġet dan iċ-ċertifikat, jew inżamm(u) illegalment fih. Il-proċedimenti għar-ritorn tal-minuri skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 ġew ippreżentati minħabba li l-persuna indikata fil-punt 6.1 hawn isfel sostniet li t-tneħħija jew iż-żamma tal-minuri kienet ksur tad-drittijiet ta’ kustodja u fil-waqt tat-tneħħija jew taż-żamma dawk id-drittijiet kienu fil-fatt eżerċitati, konġuntament jew unikament, jew kienu jiġu hekk eżerċitati li kieku ma seħħitx it-tneħħija jew iż-żamma skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Din il-qorti rrifjutat ir-ritorn ta’ wieħed jew aktar mill-minuri soġġetti għall-proċedimenti abbażi biss tal-punt (b) tal-Artikolu 13(1), jew l-Artikolu 13(2), jew it-tnejn, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

Fejn il-proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja jkunu diġà pendenti fl-Istat Membru fejn il-minuri kien abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali fil-mument li din il-qorti tat id-deċiżjoni tagħha indikata fil-punt 3 hawn taħt li tirrifjuta r-ritorn ta’ minuri abbażi biss tal-punt (b) tal-Artikolu 13(1), jew tal-Artikolu 13(2), jew tat-tnejn, tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, l-Artikolu 29(3) tar-Regolament jipprevedi li din il-qorti, jekk tkun konxja minn dawk il-proċedimenti, għandha, fi żmien xahar mid-data tad-deċiżjoni tagħha, tittrasmetti lill-qorti invokata bi proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja, direttament jew permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali, id-dokumenti segwenti:

(a)

kopja tad-deċiżjoni tagħha li tirrifjuta r-ritorn tal-minuri;

(b)

dan iċ-ċertifikat; u

(c)

fejn ikun applikabbli, it-traskrizzjoni, is-sommarju jew il-minuti tas-seduta kif indikat fil-punt 4.1 u kwalunkwe dokument ieħor li din il-qorti tqis rilevanti kif indikat fil-punt 4.2.

Il-qorti invokata bi proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja tista’, fejn ikun meħtieġ, tirrikjedi li parti tipprovdi traduzzjoni jew translitterazzjoni, f’konformità mal-Artikolu 91 tar-Regolament, tad-deċiżjoni u kwalunkwe dokument ieħor mehmuż ma’ dan iċ-ċertifikat (Artikolu 20(4) tar-Regolament).

1,   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI TAD-DEĊIŻJONI LI TIRRIFJUTA R-RITORN TAL-MINURI* (4)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2,   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI U LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.1

Isem*

2.2

Indirizz*

2.3

Tel./fax/e-mail*

3.   DEĊIŻJONI*

3.1

Data (jj/xx/ssss)*

3.2

Numru ta’ referenza*

4.   DOKUMENTI ADDIZZJONALI (LI JISTGĦU JIĠU KONDIVIŻI MAL-PARTIJIET)*

4.1   Traskrizzjoni, sommarju jew minuti tas-seduta*

4.1.1.

Iva

4.1.2

Le

4.2   Kwalunkwe dokument ieħor li l-qorti tqis li hu rilevanti* (5)

4.2.1

Iva (jekk jogħġbok speċifika)

4.2.2

Le

5.   MINURI (6) LI MA GĦANDUX/GĦANDHOMX JIĠI/U RRITORNAT(I) SKONT ID-DEĊIŻJONI*

5.1   Minuri 1*

5.1.1.

Kunjom(ijiet)*

5.1.2.

Isem/Ismijiet*

5.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

5.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2.   Minuri 2

5.2.1.

Kunjom(ijiet)

5.2.2.

Isem/Ismijiet

5.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.2.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.3.   Minuri 3

5.3.1.

Kunjom(ijiet)

5.3.2.

Isem/Ismijiet

5.3.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.3.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.3.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.   IL-PERSUNI (7) KKONĊERNATI MILL-PROĊEDIMENTI TA’ RITORN*

6.1.   Persuna li qed titlob ir-ritorn tal-minuri*

6.1.1.

Persuna fiżika

6.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

6.1.1.2.

Isem/Ismijiet

6.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

6.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

6.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

6.1.1.6.1.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

6.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

6.1.2.1.

Isem sħiħ

6.1.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

6.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.2   Il-konvenut*

6.2.1.

Persuna fiżika

6.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

6.2.1.2.

Isem/Ismijiet

6.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

6.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

6.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.2.1.5.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

6.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

6.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

6.2.2.1.

Isem sħiħ

6.2.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

6.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.   ID-DEĊIŻJONI LI TIRRIFJUTA R-RITORN TAL-MINURI (8) GĦAL STAT MEMBRU IEĦOR HIJA BBAŻATA BISS FUQ DISPOŻIZZJONI WAĦDA, JEW IT-TNEJN, MINN DAWN LI ĠEJJIN*

7.1.   Minuri 1*

7.1.1.

il-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

7.1.2.

l-Artikolu 13(2) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

7.2.   Minuri 2

7.2.1.

il-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

7.2.2.

l-Artikolu 13(2) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

7.3   Minuri 3

7.3.1.

il-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

7.3.1.

l-Artikolu 13(2) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980

8,   FID-DATA TAD-DEĊIŻJONI INDIKATA TAĦT IL-PUNT 3, PROĊEDIMENTI DWAR IL-MERTU TAD-DRITTIJIET TA’ KUSTODJA HUMA DIĠÀ PENDENTI FL-ISTAT MEMBRU FEJN IL-MINURI KIEN(U) ABITWALMENT RESIDENTI IMMEDJATAMENT QABEL IT-TNEĦĦIJA JEW IŻ-ŻAMMA ILLEGALI*

8.1.   Le

8.2.   Mhux magħruf mill-qorti

8.3.   Iva

8.3.1.

Il-qorti invokata bi proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja

8.3.1.1.

Isem

8.3.1.2.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.3.1.3.

Tel./fax/e-mail (jekk disponibbli)

8.3.2.

Numru ta’ referenza (jekk disponibbli)

8.3.3.

Parti 1˙ (9)

8.3.3.1.

Persuna fiżika

8.3.3.1.1.

Kunjom(ijiet)

8.3.3.1.2.

Isem/Ismijiet

8.3.3.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

8.3.3.2.1.

Isem sħiħ

8.3.4.

Parti 2

8.3.4.1.

Persuna fiżika

8.3.4.1.1.

Kunjom(ijiet)

8.3.4.1.2.

Isem/Ismijiet

8.3.4.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

8.3.4.2.

Isem sħiħ

8.3.5.

Minuri (10) kkonċernat(i) kif indikat fil-punt 5:

8.3.5.1.

Minuri 1

8.3.5.2.

Minuri 2

8.3.5.3.

Minuri 3

9.   ID-DEĊIŻJONI LI TIRRIFJUTA R-RITORN TAL-MINURI ĠIET INNOTIFIKATA LIL DAWN LI ĠEJJIN*

9.1   Persuna 1 kif indikat fil-punt 6.1*

9.1.1.

Le

9.1.2.

Mhux magħruf mill-qorti

9.1.3.

Iva

9.1.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

9.1.3.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

1.1.   Persuna 2 kif indikat fil-punt 6.2*

9.2.1.

Le

9.2.2.

Mhux magħruf mill-qorti

9.2.3.

Iva

9.2.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

9.2.3.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

10.   GĦALL-FINIJIET TA’ INFORMAZZJONI: ITTIEĦDU MIŻURI BIEX JIĠI ŻGURAT KUNTATT BEJN IL-MINURI U L-PERSUNA LI QED TITLOB IR-RITORN TAL-MINURI SKONT L-ARTIKOLU 27(2) TAR-REGOLAMENT*

10.1

Le

10.2

Iva

10.2.1.

Jekk iva, jekk jogħġbok ehmeż kopja jew sommarju tad-deċiżjoni.

F’każ li jiġu mehmuża paġni addizzjonali, jekk jogħġbok iddikjara n-numru tal-paġni: …

Magħmul fi …, … (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru


(1)  Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta’ Minuri (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L 178, 2.7.2019, p. 1) (“ir-Regolament”).

(3)  Fejn il-parti tniedi proċedimenti dwar il-mertu tad-drittijiet ta’ kustodja f’ konformità mal-Artikolu 29(5) tar-Regolament fl-Istat Membru fejn il-minuri kien(u) abitwalment residenti immedjatament qabel it-tneħħija jew iż-żamma illegali wara li din il-qorti tat id-deċiżjoni tagħha indikata fil-punt 3, jekk jogħġbok ara t-taqsima “Informazzjoni għall-persuni li jirċievu dan iċ-ċertifikat għall-finijiet tal-Artikolu 29(5) tar-Regolament”.

(4)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.

(5)  Għandha timtela biss għall-finijiet tal-Artikolu 29(3) tar-Regolament.

(6)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(7)  Jekk aktar minn żewġ persuni huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(8)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(9)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(10)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.


ANNESS II

ĊERTIFIKAT DWAR DEĊIŻJONIJIET FI KWISTJONIJIET MATRIMONJALI

(Punt (a) tal-Artikolu 36a(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq l-applikazzjoni ta’ parti, fir-rigward ta’ deċiżjoni li tagħti divorzju, separazzjoni legali jew annullament ta’ żwieġ, mill-qorti ta’ Stat Membru tal-oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 tar-Regolament.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2.   IL-QORTI LI TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.1

Isem*

2.2

Indirizz*

2.3

Tel./fax/e-mail*

3.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI (jekk differenti)

3.1

Isem

3.2

Indirizz

4.   DEĊIŻJONI*

4.1   Data (jj/xx/ssss)*

4.2   Numru ta’ referenza*

4.3   Tip ta’ deċiżjoni*

4.3.1.

Divorzju

4.3.2.

Annullament taż-żwieġ

4.3.3.

Separazzjoni legali

5   ŻWIEĠ*

5.1.   Konjuġi*

5.1.1.

 

5.1.1.1.

Kunjom(ijiet)*

5.1.1.2

Isem/Ismijiet*

5.1.1.3

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

5.1.1.4

Post tat-twelid

5.1.1.5

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.1.1.6

Indirizz (jekk disponibbli)

5.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.1.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

5.1.2.

 

5.1.2.1.

Kunjom(ijiet)*

5.1.2.2.

Isem/Ismijiet*

5.1.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

5.1.2.4.

Post tat-twelid

5.1.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.1.2.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.1.2.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.1.2.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

5.2.   Data, pajjiż u post taż-żwieġ*

5.2.1.

Data (jj/xx/ssss)*

5.2.2.

Pajjiż*

5.2.3.

Post (jekk disponibbli)

6.   ID-DEĊIŻJONI NGĦATAT FIN-NUQQAS TA’ DEHRA*

6.1.   Le

6.2.   Iva

6.2.1.

Il-parti li naqset milli tidher kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

6.2.2.

Dik il-parti ġiet innotifikata bid-dokument promotur jew b’dokument ekwivalenti.

6.2.2.1.

Le

6.2.2.2.

Mhux magħruf mill-qorti

6.2.2.3.

Iva

6.2.2.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

7.   ID-DEĊIŻJONI HIJA SOĠĠETTA GĦAL APPELL ULTERJURI SKONT IL-LIĠI TAL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

7.1.

Le

7.2.

Iva

8.   DATA TAL-EFFETT LEGALI FL-ISTAT MEMBRU FEJN INGĦATAT ID-DEĊIŻJONI (jj/xx/ssss)*

9.   ISEM/ISMIJIET TAL-PARTI(JIET) LI BBENEFIKAW MINN GĦAJNUNA LEGALI F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 74(1) TAR-REGOLAMENT

9.1.   Parti(jiet)

9.1.1.

kif indikat fil-punt 5.1.1

9.1.2.

kif indikat fil-punt 5.1.2

10.   SPEJJEŻ U INFIQ TAL-PROĊEDIMENTI (3)

10.1

Id-deċiżjoni tkopri wkoll kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u l-informazzjoni dwar l-ispejjeż relatati mal-proċedimenti skont dan ir-Regolament qed tingħata biss fiċ-ċertifikat li jikkonċerna deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri.

10.2

Id-deċiżjoni tipprevedi li (4)

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

għandu/għandha/għandhom jħallas/tħallas/iħallsu lil

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

is-somma ta’ …

Euro (EUR)

lev Bulgaru (BGN)

kuna Kroata (HRK)

kuruna Ċeka (CZK)

forint Ungeriż (HUF)

zloty Pollakk (PLN)

lira sterlina (GBP)

leu Rumen (RON)

krona Żvediża (SEK)

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika (kodiċi ISO)):

10.3

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun rilevanti (pereżempju, ammont fiss jew perċentwali; interessi mogħtija; spejjeż kondiviżi; fejn aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk l-ammont sħiħ jistax jinġabar minn kwalunkwe waħda minnhom): …

Magħmul fi …, … (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L 178, 2.7.2019, p. 1) (“ir-Regolament”).

(2)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.

(3)  Dan il-punt ikopri wkoll sitwazzjonijiet fejn l-ispejjeż jingħataw f’deċiżjoni separata. Is-sempliċi fatt li l-ammont tal-ispejjeż għadu ma ġiex iffissat ma għandux jipprevjeni lill-qorti milli toħroġ iċ-ċertifikat jekk parti tixtieq titlob ir-rikonoxximent tal-parti sostantiva tad-deċiżjoni.

(4)  Jekk aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.


ANNESS III

ĊERTIFIKAT DWAR DEĊIŻJONIJIET FI KWISTJONIJIET TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-ĠENITURI

(Il-punt (b) tal-Artikolu 36a(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE)2019/1111 (1)

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq l-applikazzjoni ta’ parti, fir-rigward ta’ deċiżjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, mill-qorti ta’ Stat Membru tal-oriġini kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 tar-Regolament.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2.   QORTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.1.

Isem*

2.2

Indirizz*

2.3.

Tel./fax/e-mail*

3.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI (jekk differenti)

3.1.

Isem

3.2

Indirizz

4.   DEĊIŻJONI*

4.1

Data (jj/xx/ssss)*

4.2

Numru ta’ referenza*

5.   MINURI (3) KOPERT(I) MID-DEĊIŻJONI*

5.1   Minuri 1*

5.1.1.

Kunjom(ijiet)*

5.1.2.

Isem/Ismijiet*

5.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

5.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2   Minuri 2

5.2.1.

Kunjom(ijiet)

5.2.2.

Isem/Ismijiet

5.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.2.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.3   Minuri 3

5.3.1.

Kunjom(ijiet)

5.3.1.

Isem/Ismijiet

5.3.1.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.3.1.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.3.1.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.   DRITTIJIET TA’ KUSTODJA (4)

6.1   Drittijiet ta’ kustodja attribwiti skont id-deċiżjoni (5)

……

6.2.   Attribwiti lill-parti(jiet) segwenti (6)

6.2.1.

Parti 1

6.2.1.1.

Persuna fiżika

6.2.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

6.2.1.1.2.

Isem/Ismijiet

6.2.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

6.2.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

6.2.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.2.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.2.1.1.6.1

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

6.2.1.1.6.2

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

6.2.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

6.2.1.2.1.

Isem sħiħ

6.2.1.2.1.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

6.2.1.2.1.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.2.2.

Parti 2

6.2.2.1.

Persuna fiżika

6.2.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

6.2.2.1.2.

Isem/Ismijiet

6.2.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

6.2.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

6.2.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.2.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.2.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

6.2.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

6.2.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

6.2.2.2.1.

Isem sħiħ

6.2.2.2.2.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

6.2.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.3.   Id-deċiżjoni tinvolvi t-trasferiment tal-minuri

6.3.1.

Le

6.3.2.

Iva

6.3.2.1.

Dettalji ta’ trasferiment rilevanti għall-infurzar jekk mhux diġà indikati fil-punt 6.1 (pereżempju, lil min, liema minuri, trasferiment perjodiku jew uniku)

……

7.   DRITTIJIET TA’ AĊĊESS

7.1.   Drittijiet ta’ aċċess mogħtija mid-deċiżjoni (7)

……

7.2.   Mogħtija lill-parti(jiet) segwenti (8)

7.2.1.

Parti 1

7.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

7.2.1.2.

Isem/Ismijiet

7.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.2.2.

Parti 2

7.2.2.1.

Kunjom(ijiet)

7.2.2.2.

Isem/Ismijiet

7.2.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.2.2.4.

Post tat-twelid (meta disponibbli)

7.2.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.2.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.2.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.2.2.6.1.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.3.   Id-deċiżjoni tinvolvi t-trasferiment tal-minuri

7.3.1.

Le

7.3.2.

Iva

7.3.2.1.

Dettalji ta’ trasferiment rilevanti għall-infurzar jekk mhux diġà indikati fil-punt 7.1 (pereżempju, lil min, liema minuri, trasferiment perjodiku jew uniku)

……

8.   DRITTIJIET OĦRAJN FI KWISTJONIJIET TA’ RESPONSABBILTÁ TAL-ĠENITURI

8.1.   Dritt(ijiet) attribwiti skont id-deċiżjoni (9)

……

8.2.   Attribwiti lill-parti(jiet) segwenti (10)

8.2.1.

Parti 1

8.2.1.1.

Persuna fiżika

8.2.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

8.2.1.1.2.

Isem/Ismijiet

8.2.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

8.2.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

8.2.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

8.2.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.2.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

8.2.1.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

8.2.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

8.2.1.2.1.

Isem sħiħ

8.2.1.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

8.2.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.2.2.

Parti 2

8.2.2.1.

Persuna fiżika

8.2.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

8.2.2.1.2.

Isem/Ismijiet

8.2.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

8.2.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

8.2.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

8.2.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.2.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

8.2.2.1.6.1.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

8.2.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

8.2.2.2.1.

Isem sħiħ

8.2.2.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

8.2.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.3.   Id-deċiżjoni tinvolvi t-trasferiment tal-minuri

8.3.1.

Le

8.3.2.

Iva

8.3.2.1.

Dettalji ta’ trasferiment rilevanti għall-infurzar jekk mhux diġà indikati fil-punt 8.1 (pereżempju, lil min, liema minuri, trasferiment perjodiku jew uniku)

……

9.   ID-DEĊIŻJONI TORDNA MIŻURA/I PROVIŻORJA/I, INKLUŻ PROTETTIVA/I*

9.1   Le

9.2.   .Iva

9.2.1.

Deskrizzjoni tal-miżura/i ordnata (11)

……

10.   ID-DEĊIŻJONI HIJA SOĠĠETTA GĦAL APPELL ULTERJURI SKONT IL-LIĠI TAL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

10.1

.Le

10.2.

Iva

11.   ID-DEĊIŻJONI HIJA INFURZABBLI FL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

11.2.   Rigward drittijiet ta’ kustodja kif indikat fil-punt 6

11.1.1

Le

11.1.1.1.

Id-deċiżjoni ma tinkludi ebda obbligu infurzabbli (jekk applikabbli).

11.1.2.

Iva, mingħajr ebda restrizzjoni (jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli): …/…/……

11.1.3.

Iva, iżda kontra l-parti biss (12) kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

11.1.3.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli kontra din il-parti: …/…/……

11.1.4.

Iva, iżda limitat għal parti(jiet) segwenti tad-deċiżjoni (jekk jogħġbok speċifika) …

11.1.4.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha din/dawn il-parti(jiet) tad-deċiżjoni saret/saru infurzabbli: …/…/……

11.2   .Rigward drittijiet ta’ aċċess kif indikat fil-punt 7

11.2.1.

Le

11.2.1.1.

Id-deċiżjoni ma tinkludi ebda obbligu infurzabbli (jekk applikabbli).

11.2.2.

Iva, mingħajr ebda restrizzjoni (jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli): …/…/……

11.2.3.

Iva, iżda kontra l-parti biss (13) kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

11.2.3.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli kontra din il-parti: …/…/……

11.2.4.

Iva, iżda limitat għal parti(jiet) segwenti tad-deċiżjoni (jekk jogħġbok speċifika) …

11.2.4.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha din/dawn il-parti(jiet) tad-deċiżjoni saret/saru infurzabbli: …/…/……

11.3   Rigward drittijiet oħrajn fi kwistjonijiet ta’ responsabiltà tal-ġenituri kif indikat fil-punt 8

11.3.1.

Le

11.3.1.1.

Id-deċiżjoni ma tinkludi ebda obbligu infurzabbli (jekk applikabbli).

11.3.2.

Iva, mingħajr ebda restrizzjoni (jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli): …/…/……

11.3.3.

Iva, iżda kontra l-parti biss (14) kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

11.3.3.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli kontra din il-parti: …/…/……

11.3.3.

Iva, iżda limitat għal parti(jiet) segwenti tad-deċiżjoni (jekk jogħġbok speċifika) …

11.3.4.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha din/dawn il-parti(jiet) tad-deċiżjoni saret/saru infurzabbli: …/…/……

12.   MID-DATA TAL-ĦRUĠ TA’ DAN IĊ-ĊERTIFIKAT, ID-DEĊIŻJONI ĠIET INNOTIFIKATA LILL-PARTI(JIET) (15) LI KONTRIHA/KONTRIHOM QED JINTALAB L-INFURZAR*

12.1.   Lill-parti kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

12.1.1.

Le

12.1.2.

Mhux magħruf mill-qorti

12.1.3.

Iva

12.1.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

12.1.3.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

12.2.   Lill-parti kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

12.2.1.

Le

12.2.2.

Mhux magħruf mill-qorti

12.2.3.

Iva

12.2.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

12.2.3.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

13.   ID-DEĊIŻJONI NGĦATAT FIN-NUQQAS TA’ DEHRA*

13.1.   Le

13.2.   Iva

13.2.1.

Il-parti(jiet) li naqset/naqsu milli tidher/jidhru (16) kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

13.2.2.

Dik il-parti ġiet innotifikata bid-dokument promotur jew b’dokument ekwivalenti.

13.2.2.1.

Le

13.2.2.2.

Mhux magħruf mill-qorti

13.2.2.3.

Iva

13.2.2.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

14.   IL-MINURI (17) KIF INDIKAT FIL-PUNT 5 KIEN(U) KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU/TAGĦHOM*

14.1.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.1

14.1.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 15)

14.1.2.

Le

14.2.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.2

14.2.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 15)

14.2.2.

Le

14.3.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.3

14.3.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 15)

14.3.2.

Le

15.   IL-MINURI LI KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU/TAGĦHOM KIF INDIKAT FIL-PUNT 14 INGĦATA(W) OPPORTUNITÀ ĠENWINA U EFFETTIVA LI JESPRIMI/U FEHMTU/FEHMTHOM F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 21 TAR-REGOLAMENT

15.1.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.1

15.1.1.

Iva

15.1.2.

Le, għar-raġunijiet segwenti: …

15.2.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.2

15.2.1.

Iva

15.2.2.

Le, għar-raġunijiet segwenti: …

15.3.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.3

15.3.1.

Iva

15.3.2.

Le, għar-raġunijiet segwenti: …

16.   ISEM (ISMIJIET) TAL-PARTI(JIET) (18) LI BBENEFIKAT/W MINN GĦAJNUNA LEGALI F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 74(1) TAR-REGOLAMENT

16.1   Parti(jiet)

16.1.1.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

16.1.2.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

17.   SPEJJEŻ U NFIQ TAL-PROĊEDIMENTI (19)

17.1

Id-deċiżjoni tkopri wkoll kwistjonijiet matrimonjali, u l-informazzjoni dwar l-ispejjeż relatati mal-proċedimenti skont dan ir-Regolament hija pprovduta biss f’dan iċ-ċertifikat.

17.2

Id-deċiżjoni tipprevedi li (20)

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

għandu/għandha/għandhom jħallas/tħallas/iħallsu lil

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

is-somma ta’ …

Euro (EUR)

lev Bulgaru (BGN)

kuna Kroata (HRK)

kuruna Ċeka (CZK)

forint Ungeriż (HUF)

zloty Pollakk (PLN)

lira sterlina (GBP)

leu Rumen (RON)

krona Żvediża (SEK)

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika (kodiċi ISO)):

17.3

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun rilevanti (pereżempju, ammont fiss jew perċentwali; interessi mogħtija; spejjeż kondiviżi; fejn aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk l-ammont sħiħ jistax jinġabar minn kwalunkwe waħda minnhom): …

Magħmul fi …, … (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L 178, 2.7.2019, p. 1) (“ir-Regolament”).

(2)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.

(3)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(4)  Jekk jogħġbok kun af li t-terminu “drittijiet ta’ kustodja” huwa definit fil-punt 9 tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament.

(5)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(6)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(7)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tassentenza.

(8)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(9)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(10)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(11)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(12)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(13)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(14)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(15)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(16)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(17)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(18)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(19)  Dan il-punt ikopri wkoll sitwazzjonijiet fejn l-ispejjeż jingħataw f’deċiżjoni separata. Is-sempliċi fatt li l-ammont tal-ispejjeż għadu ma ġiex iffissat ma għandux jipprevjeni lill-qorti milli toħroġ iċ-ċertifikat jekk parti tixtieq titlob ir-rikonoxximent jew l-infurzar tal-parti sostantiva tad-deċiżjoni.

(20)  Jekk aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.


ANNESS IV

ĊERTIFIKAT DWAR DEĊIŻJONIJIET LI JORDNAW IR-RITORN TA’ MINURI LEJN STAT MEMBRU IEĦOR SKONT IL-KONVENZJONI TAL-AJA TAL-1980 (1) U KWALUNKWE MIŻURA PROVIŻORJA, INKLUŻ PROTETTIVA, MEĦUDA F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 27(5) TA’ DAN IR-REGOLAMENT LI JAKKUMPANJAWHOM

(Il-punt (c) tal-Artikolu 36a(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (2))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni minn parti, mill-qorti ta’ Stat Membru tal-oriġini ta’ deċiżjoni ta’ ritorn kif ikkomunikata lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 103 tar-Regolament, meta jkun meħtieġ li d-deċiżjoni ta’ ritorn tiġi infurzata fi Stat Membru ieħor minħabba sekwestru ulterjuri tal-minuri wara li r-ritorn ikun ġie ordnat, jew meta d-deċiżjoni ta’ ritorn ikun fiha miżura proviżorja, inkluż protettiva, ibbażata fuq l-Artikolu 27(5) tar-Regolament biex il-minuri jiġi protett mir-riskju serju msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 13(1) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI TAD-DEĊIŻJONI LI TORDNA R-RITORN TAL-MINURI* (3)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2.   QORTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.1.

Isem*

2.2.

Indirizz*

2.3.

Tel./fax/e-mail*

3.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI (jekk differenti)

3.1.

Isem

3.2.

Indirizz

4.   DEĊIŻJONI*

4.1.

Data (jj/xx/ssss)*

4.2.

Numru ta’ referenza*

5.   MINURI (4) LI GĦANDU/GĦANDHOM JIĠI/U RRITORNAT(I) SKONT ID-DEĊIŻJONI*

5.1.   Minuri 1*

5.1.1.

Kunjom(ijiet)*

5.1.2.

Isem/Ismijiet*

5.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

5.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2.   Minuri 2

5.2.1.

Kunjom(ijiet)

5.2.2.

Isem/Ismijiet

5.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.2.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.3.   Minuri 3

5.3.1.

Kunjom(ijiet)

5.3.2.

Isem/Ismijiet

5.3.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.3.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.3.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.   STAT MEMBRU LI FIH IL-MINURI GĦANDU/GĦANDHOM JIĠI/U RRITORNAT(I) SKONT ID-DEĊIŻJONI*

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

7.   JEKK U SA FEJN IDDIKJARAT FID-DEĊIŻJONI, IL-MINURI GĦANDU/GĦANDHOM JIĠI/U RRITORNAT(I) GĦAND (5)

7.1.   Parti 1

7.1.1.

Persuna fiżika

7.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

7.1.1.2.

Isem/Ismijiet

7.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.1.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

7.1.2.1.

Isem sħiħ

7.1.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

7.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.   Parti 2

7.2.1.

Persuna fiżika

7.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

7.2.1.2.

Isem/Ismijiet

7.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

7.2.2.1.

Isem sħiħ

7.2.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.   ARRANĠAMENTI PRATTIĊI GĦAR-RITORN( JEKK U SA FEJN IDDIKJARATI FID-DEĊIŻJONI) (6)

……

9.   ID-DEĊIŻJONI TINKLUDI MIŻURA PROVIŻORJA, INKLUŻ MIŻURI PROTETTIVI, IBBAŻATA FUQ L-ARTIKOLU 27(5) TAR-REGOLAMENT BIEX IL-MINURI JIĠI PROTETT MIR-RISKJU SERJU MSEMMI FIL-PUNT (B) TAL-ARTIKOLU 13(1) TAL-KONVENZJONI TAL-AJA TAL-1980*

9.1.   Le

9.2.   Iva

9.1.1.

Deskrizzjoni tal-miżura/i ordnata/i (7)

……

10.   IL-PARTI (8) LI KONTRIHA QED JIĠI MITLUB L-INFURZAR*

10.1.   Kunjom(ijiet)*

10.2.   Isem/Ismijiet*

10.3.   Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

10.4.   Post tat-twelid (jekk disponibbli)

10.5.   numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

10.6.   Indirizz (jekk disponibbli)

10.1.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

10.1.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

11.   ID-DEĊIŻJONI HIJA SOĠĠETTA GĦAL APPELL ULTERJURI SKONT IL-LIĠI TAL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

11.1.

Le

11.2.

Iva

12.   ID-DEĊIŻJONI HIJA INFURZABBLI FL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

12.1.   Le

12.2.   Iva, mingħajr ebda restrizzjoni (jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli): …/…/……

12.3.   Iva, iżda kontra l-parti biss (9) kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

12.3.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli kontra din il-parti: …/…/……

13.   MID-DATA TAL-ĦRUĠ TAĊ-ĊERTIFIKAT, ID-DEĊIŻJONI ĠIET INNOTIFIKATA LILL-PARTI(JIET) (10) LI KONTRIHA/KONTRIHOM QED JINTALAB L-INFURZAR KIF INDIKAT FIL-PUNT 10*

13.1.

Le

13.2.

Mhux magħruf mill-qorti

13.3.

Iva

13.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

13.3.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

14.   ID-DEĊIŻJONI NGĦATAT FIN-NUQQAS TA’ DEHRA*

14.1.   Le

14.2.   Iva

14.2.1.

Il-parti li naqset milli tidher kif indikat fil-punt ...(jekk jogħġbok imla)

14.2.2.

Dik il-parti ġiet innotifikata bid-dokument promotur jew b’dokument ekwivalenti

14.2.2.1.

Le

14.2.2.2.

Mhux magħruf mill-qorti

14.2.2.3.

Iva

14.2.2.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

15.   IL-MINURI (11) KIF INDIKAT FIL-PUNT 5 KIEN(U) KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU/TAGĦHOM*

15.1.   Minuri kif indikat fil-punt 5.1.

15.1.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 16)

15.1.2.

Le

15.2.   Minuri kif indikat fil-punt 5.2.

15.2.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 16)

15.2.2.

Le

15.3.   Minuri kif indikat fil-punt 5.3.

15.3.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 16)

15.3.2.

Le

16.   IL-MINURI (12) LI KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU (TAGĦHOM) KIF INDIKAT FIL-PUNT 15 INGĦATA(W) OPPORTUNITÀ ĠENWINA U EFFETTIVA BIEX JESPRIMI/U L-FEHMIET TIEGĦU (TAGĦHOM) F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 21 TA’ DAN IR-REGOLAMENT

16.1.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.1

16.1.1.

Iva

16.1.2.

Le, għar-raġunijiet segwenti…

16.2.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.2

16.2.1.

Iva

16.2.2.

Le, għar-raġunijiet segwenti: …

16.3.   Il-minuri kif indikat fil-punt 5.3

16.3.1.

Iva

16.3.2.

Le, għar-raġunijiet segwenti: …

17.   ISEM (ISMIJIET) TAL-PARTI(JIET) (13) LI BBENEFIKAT/W MINN GĦAJNUNA LEGALI F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 74(1) TAR-REGOLAMENT

17.1.   Parti(jiet)

17.1.1.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

17.1.2.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

18.   SPEJJEŻ U INFIQ TAL-PROĊEDIMENTI (14)

18.1.

Id-deċiżjoni tipprevedi li (15)

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

għandu/għandha/għandhom jħallas/tħallas/iħallsu lil

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

is-somma ta’ …

Euro (EUR)

lev Bulgaru (BGN)

kuna Kroata (HRK)

kuruna Ċeka (CZK)

forint Ungeriż (HUF)

zloty Pollakk (PLN)

lira sterlina (GBP)

leu Rumen (RON)

krona Żvediża (SEK)

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika (kodiċi ISO)):

18.2.

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż, li tista’ tkun rilevanti (pereżempju, ammont fiss jew perċentwali; interessi mogħtija; spejjeż kondiviżi; fejn aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk l-ammont sħiħ jistax jinġabar minn kwalunkwe waħda minnhom): …

F’każ li jiġu mehmuża paġni addizzjonali, jekk jogħġbok iddikjara n-numru tal-paġni: …

Magħmul fi …, data (jj/xx/ssss) ….

Firma u/jew timbru


(1)  Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta’ Minuri (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L 178, 2.7.2019, p. 1) ( “ir-Regolament”).

(3)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.

(4)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(5)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(6)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(7)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(8)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(9)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(10)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(11)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(12)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(13)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(14)  Dan il-punt ikopri wkoll sitwazzjonijiet fejn l-ispejjeż jingħataw f’deċiżjoni separata. Is-sempliċi fatt li l-ammont tal-ispejjeż għadu ma ġiex iffissat ma għandux jipprevjeni lill-qorti milli toħroġ iċ-ċertifikat jekk parti tixtieq titlob ir-rikonoxximent jew l-infurzar tal-parti sostantiva tad-deċiżjoni.

(15)  Jekk aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.


ANNESS V

ĊERTIFIKAT DWAR ĊERTI DEĊIŻJONIJIET LI JAGĦTU DRITTIJIET TA’ AĊĊESS

(Il-punt (a) tal-Artikolu 42(1) u l-punt (a) tal-Artikolu 47l(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ biss, fuq applikazzjoni minn parti, mill-qorti li tat id-deċiżjoni, jekk il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 47l(3) tar-Regolament, kif indikat fil-punti 11 sa 14, huma sodisfatti. Jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

 

2.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI U LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.1.

Isem*

2.2.

Indirizz*

2.3.

Tel./fax/e-mail*

3.   DEĊIŻJONI*

3.1.

Data (jj/xx/ssss)*

3.2.

Numru ta’ referenza*

4.   MINURI KOPERT(I) (3) MID-DEĊIŻJONI*

4.1.   Minuri 1*

4.1.1.

Kunjom(ijiet)*

4.1.2.

Isem/Ismijiet*

4.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

4.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

4.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

4.2.   Minuri 2

4.2.1.

Kunjom(ijiet)

4.2.2.

Isem/Ismijiet

4.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

4.2.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

4.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

4.3.   Minuri 3

4.3.1.

Kunjom(ijiet)

4.3.2.

Isem/Ismijiet

4.3.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

4.3.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

4.3.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.   PARTI(JIET) (4) LI NGĦATAT/NGĦATAW DRITTIJIET TA’ AĊĊESS*

5.1.   Parti 1*

5.1.1.

Kunjom(ijiet)*

5.1.2.

Isem/Ismijiet*

5.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

5.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.1.1.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.1.1.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

5.2.   Parti 2

5.2.1.

Kunjom(ijiet)

5.2.2.

Isem/Ismijiet

5.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.2.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.2.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.2.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

6.   DRITTIJIET TA’ AĊĊESS MOGĦTIJA SKONT ID-DEĊIŻJONI U ARRANĠAMENTI PRATTIĊI GĦALL-EŻERĊIZZJU TAGĦHOM (SA FEJN IDDIKJARATI FID-DEĊIŻJONI) (5)

……

7.   PARTI(JIET) (6) LI KONTRIHA/KONTRIHOM QED JINTALAB L-INFURZAR*

7.1.   Parti 1*

7.1.1.

Persuna fiżika

7.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

7.1.1.2.

Isem/Ismijiet

7.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.1.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

7.1.2.1.

Isem sħiħ

7.1.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

7.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.   Parti 2

7.2.1.

Persuna fiżika

7.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

7.2.1.2.

Isem/Ismijiet

7.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

7.2.2.1.

Isem sħiħ

7.2.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.   ID-DEĊIŻJONI HIJA SOĠĠETTA GĦAL APPELL ULTERJURI SKONT IL-LIĠI TAL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

8.1.

Le

8.2.

Iva

9.   ID-DEĊIŻJONI HIJA INFURZABBLI FL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

9.1.

Le

9.2.

Iva, mingħajr ebda restrizzjoni (jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli): …/…/……

9.3.

Iva, iżda kontra l-parti biss (7) kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

9.3.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli kontra din il-parti: …/…/……

9.4.

Iva, iżda limitat għall-parti(jiet) segwenti tad-deċiżjoni (jekk jogħġbok speċifika) …

9.4.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha din/dawn il-parti(jiet) tad-deċiżjoni saret/saru infurzabbli: …/…/……

10.   MID-DATA TAL-ĦRUĠ TAĊ-ĊERTIFIKAT, ID-DEĊIŻJONI ĠIET INNOTIFIKATA LILL-PARTI(JIET) (8) LI KONTRIHA/KONTRIHOM QED JINTALAB L-INFURZAR*

10.1.   Lill-parti kif indikat fil-punt 7.1*

10.1.1.

Le

10.1.2.

Mhux magħruf mill-qorti

10.1.3.

Iva

10.1.1.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

10.1.1.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

10.2.   Lill-parti kif indikat fil-punt 7.2

10.2.1.

Le

10.2.2.

Mhux magħruf mill-qorti

10.2.3.

Iva

10.2.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

10.2.3.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   IL-PARTIJIET KOLLHA KKONĊERNATI NGĦATAW L-OPPORTUNITÀ LI JINSTEMGĦU*

11.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

12.   IL-MINURI (9) KIF INDIKAT FIL-PUNT 4 KIEN(U) KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU/TAGĦHOM*

12.1.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.1

12.1.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 13)

12.1.2.

Le

12.2.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.2

12.2.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 13)

12.2.2.

Le

12.3.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.3

12.3.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 13)

12.3.2.

Le

13.   IL-MINURI LI KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU/TAGĦHOM KIF INDIKAT FIL-PUNT 12 INGĦATA(W) OPPORTUNITÀ ĠENWINA U EFFETTIVA BIEX JESPRIMI/U FEHMTU/FEHMTHOM F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 21 TA’ DAN IR-REGOLAMENT

13.1.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.1

13.1.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

13.2.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.2

13.2.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

13.3.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.3

13.3.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

14.   ID-DEĊIŻJONI NGĦATAT FIN-NUQQAS TA’ DEHRA*

14.1.   Le

14.2.   Iva

14.2.1.

Il-parti (10) li naqset milli tidher kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

14.2.2.

Dik il-parti ġiet innotifikata bid-dokument promotur jew b’dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti u b’tali mod li jippermetti lil dik/dawk il-parti(jiet) torganizza/jorganizzaw id-difiża tagħha/tagħhom

14.2.1.1.

Iva

14.2.2.1.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

14.2.1.2.

Le, iżda l-parti li naqset milli tidher madankollu aċċettat id-deċiżjoni b’mod inekwivoku (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

15.   ISEM/ISMIJIET TAL-PARTI(JIET) (11) LI BBENEFIKAW MINN GĦAJNUNA LEGALI F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 74(1) TAR-REGOLAMENT

15.1.   Parti(jiet)

15.1.1.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

15.1.2.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

16.   SPEJJEŻ U INFIQ TAL-PROĊEDIMENTI (12)

16.1.

Id-deċiżjoni tkopri wkoll kwistjonijiet matrimonjali, u l-informazzjoni dwar l-ispejjeż relatati mal-proċedimenti skont dan ir-Regolament hija pprovduta biss fiċ-ċertifikat dwar deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali.

16.2.

Id-deċiżjoni tkopri wkoll kwistjonijiet oħra ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u l-informazzjoni dwar l-ispejjeż relatati mal-proċedimenti skont dan ir-Regolament qed tingħata biss fiċ-ċertifikat li jikkonċerna deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri.

16.3.

Id-deċiżjoni tipprevedi li (13)

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

għandu/għandha/għandhom jħallas/tħallas/iħallsu lil

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

is-somma ta’ …

Euro (EUR)

lev Bulgaru (BGN)

kuna Kroata (HRK)

kuruna Ċeka (CZK)

forint Ungeriż (HUF)

zloty Pollakk (PLN)

lira sterlina (GBP)

leu Rumen (RON)

krona Żvediża (SEK)

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika (kodiċi ISO)):

16.4.

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż, li tista’ tkun rilevanti (pereżempju, ammont fiss jew perċentwali; interessi mogħtija; spejjeż kondiviżi; fejn aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk l-ammont sħiħ jistax jinġabar minn kwalunkwe waħda minnhom): …

F’każ li jiġu mehmuża paġni addizzjonali, jekk jogħġbok iddikjara n-numru tal-paġni: …

Magħmul fi …, data (jj/xx/ssss) …

Firma u/jew timbru


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L 178, 2.7.2019, p. 1) (“ir-Regolament”).

(2)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.

(3)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(4)  Jekk aktar minn żewġ partijiet ingħataw drittijiet ta’ aċċess, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(5)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(6)  Jekk l-infurzar jintalab kontra aktar minn żewġ partijiet, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(7)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(8)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(9)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(10)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(11)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(12)  Dan il-punt ikopri wkoll sitwazzjonijiet fejn l-ispejjeż jingħataw f’deċiżjoni separata. Is-sempliċi fatt li l-ammont tal-ispejjeż għadu ma ġiex iffissat ma għandux jipprevjeni lill-qorti milli toħroġ iċ-ċertifikat jekk parti tixtieq titlob ir-rikonoxximent jew l-infurzar tal-parti sostantiva tad-deċiżjoni.

(13)  Jekk aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.


ANNESS VI

ĊERTIFIKAT DWAR ĊERTI DEĊIŻJONIJIET DWAR IL-MERTU TAD-DRITTIJIET TA’ KUSTODJA MOGĦTIJA SKONT L-ARTIKOLU 29(6) GĦAR-REGOLAMENT U LI JINVOLVU R-RITORN TAL-MINURI

(l-Artikolu 29(6), il-punt (b) tal-Artikolu 42(1) u l-punt (b) tal-Artikolu 47l(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni minn parti, mill-qorti li tat id-deċiżjoni skont l-Artikolu 29(6) sa fejn din id-deċiżjoni tinvolvi r-ritorn tal-minuri u biss jekk il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 47(3) u (4) tar-Regolament 2019/1111, kif indikati fil-punti 11 sa 15, huma sodisfatti. Jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI U LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.1.

Isem*

2.2.

Indirizz*

2.3.

Tel./fax/e-mail*

3.   DEĊIŻJONI*

3.1.

Data (jj/xx/ssss)*

3.2.

Numru ta’ referenza*

4.   MINURI (3) LI GĦANDU/GĦANDHOM JIĠI/U RRITORNAT(I) SKONT ID-DEĊIŻJONI*

4.1.   Minuri 1*

4.1.1.

Kunjom(ijiet)*

4.1.2.

Isem/Ismijiet*

4.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

4.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

4.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

4.2.   Minuri 2

4.2.1.

Kunjom(ijiet)

4.2.2.

Isem/Ismijiet

4.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

4.2.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

4.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

4.3.   Minuri 3

4.3.1.

Kunjom(ijiet)

4.3.2.

Isem/Ismijiet

4.3.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

4.3.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

4.3.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.   JEKK U SA FEJN IDDIKJARAT FID-DEĊIŻJONI, IL-MINURI GĦANDU/GĦANDHOM JIĠI/U RRITORNAT(I) GĦAND (4)

5.1.   Parti 1

5.1.1.

Persuna fiżika

5.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

5.1.1.2.

Isem/Ismijiet

5.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.1.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

5.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

5.1.2.1.

Isem sħiħ

5.1.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

5.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.2.   Parti 2

5.2.1.

Persuna fiżika

5.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

5.2.1.2.

Isem/Ismijiet

5.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

5.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

5.2.2.1.

Isem sħiħ

5.2.2.2.

Numru ta’ identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.   ARRANĠAMENTI PRATTIĊI GĦAR-RITORN( JEKK U SA FEJN IDDIKJARATI FID-DEĊIŻJONI) (5)

……

7.   IL-PARTI (6) LI KONTRIHA QED JIĠI MITLUB L-INFURZAR*

7.1.   Kunjom(ijiet)*

7.2.   Isem/Ismijiet*

7.3.   Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.4.   Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.5.   Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u jekk disponibbli)

7.6.   Indirizz (jekk disponibbli)

7.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

8.   ID-DEĊIŻJONI HIJA SOĠĠETTA GĦAL APPELL ULTERJURI SKONT IL-LIĠI TAL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

8.1.

Le

8.2.

Iva

9.   IL-PARTI TAD-DEĊIŻJONI LI TINVOLVI R-RITORN TAL-MINURI HIJA INFURZABBLI FL-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI*

9.1.

Le

9.2.

Iva, mingħajr ebda restrizzjoni (jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli): …/…/…….

9.3.

Iva, iżda kontra l-parti biss (7) kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla):

9.3.1.

Jekk jogħġbok indika d-data (jj/xx/ssss) li fiha d-deċiżjoni saret infurzabbli kontra din il-parti: …/…/…….

10.   MID-DATA TAL-ĦRUĠ TAĊ-ĊERTIFIKAT, ID-DEĊIŻJONI ĠIET INNOTIFIKATA LILL-PARTI (8) LI QED JINTALAB INFURZAR KONTRIHA KIF INDIKAT FIL-PUNT 7*

10.1.   Le

10.2.   Mhux magħruf mill-qorti

10.3.   Iva

10.3.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

10.3.2.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata bil-lingwa/i segwenti:

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   IL-PARTIJIET KOLLHA KKONĊERNATI NGĦATAW L-OPPORTUNITÀ LI JINSTEMGĦU*

11.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

12.   IL-MINURI (9) KIF INDIKAT FIL-PUNT 4 KIEN(U) KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU/TAGĦHOM*

12.1.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.1

12.1.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 13)

12.1.2.

Le

12.2.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.2

12.2.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 13)

12.2.2.

Le

12.3.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.3

12.3.1.

Iva (allura jekk jogħġbok imla l-punt 13)

12.3.2.

Le

13.   IL-MINURI LI KAPAĊI JIFFORMA(W) IL-FEHMIET PROPRJI TIEGĦU/TAGĦHOM KIF INDIKAT FIL-PUNT 12 INGĦATA(W) OPPORTUNITÀ ĠENWINA U EFFETTIVA LI JESPRIMI/U FEHMTU/FEHMTHOM F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 21 TAR-REGOLAMENT

13.1.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.1

13.1.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għtr-Regolament)

13.2.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.2

13.2.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

13.3.   Il-minuri kif indikat fil-punt 4.3

13.3.1.

Iva (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

14.   ID-DEĊIŻJONI NGĦATAT FIN-NUQQAS TA’ DEHRA*

14.1.   Le

14.2.   Iva

14.2.1.

Il-parti (10) li naqset milli tidher kif indikat fil-punt .… (jekk jogħġbok imla)

14.2.2.

Dik il-parti ġiet innotifikata bid-dokument promotur jew b’dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti u b’tali mod li jippermetti lil dik/dawk il-parti(jiet) torganizza/jorganizzaw id-difiża tagħha/tagħhom

14.2.2.1.

Iva

14.2.2.1.1.

Data tan-notifika (jj/xx/ssss)

14.2.2.2.

Le, iżda l-parti li naqset milli tidher madankollu aċċettat id-deċiżjoni b’mod inekwivoku (jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

15.   IL-QORTI, META TAT ID-DEĊIŻJONI TAGĦHA, QIESET IR-RAĠUNIJIET U L-EVIDENZA SOTTOSTANTI GĦAD-DEĊIŻJONI PREĊEDENTI LI NGĦATAT FI STAT MEMBRU IEĦOR SKONT IL-PUNT (B) TAL-ARTIKOLU 13(1), JEW L-ARTIKOLU 13(2), TAL-KONVENZJONI TAL-AJA TAL-25 TA’ OTTUBRU 1980 DWAR L-ASPETTI ĊIVILI TAL-ĦTIF INTERNAZZJONALI TA’ MINURI*

15.1.

Iva (Jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament)

16.   ID-DEĊIŻJONI TINKLUDI MIŻURA/I PROVIŻORJA/I, INKLUŻ PROTETTIVA/I*

16.1.   Le

16.2.   Iva

16.2.1.

Deskrizzjoni tal-miżura/i ordnata/i (11)

……

17.   ISEM (ISMIJIET) TAL-PARTI(JIET) (12) LI BBENEFIKAT/W MINN GĦAJNUNA LEGALI F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 74(1) TAR-REGOLAMENT

17.1.   Parti(jiet)

17.1.1.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

17.1.2.

kif indikat fil-punt … (jekk jogħġbok imla)

18.   SPEJJEŻ U INFIQ TAL-PROĊEDIMENTI (13)

18.1.

Id-deċiżjoni tipprevedi li (14)

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

għandu/għandha/għandhom jħallas/tħallas/iħallsu lil

… (kunjom(ijiet))

… (isem/ismijiet)

is-somma ta’ …

Euro (EUR)

lev Bulgaru (BGN)

kuna Kroata (HRK)

kuruna Ċeka (CZK)

forint Ungeriż (HUF)

zloty Pollakk (PLN)

lira sterlina (GBP)

leu Rumen (RON)

krona Żvediża (SEK)

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika (kodiċi ISO)):

18.2.

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali dwar l-ispejjeż, li tista’ tkun rilevanti (pereżempju, ammont fiss jew perċentwali; interessi mogħtija; spejjeż kondiviżi; fejn aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk l-ammont sħiħ jistax jinġabar minn kwalunkwe waħda minnhom): …

F’każ li jiġu mehmuża paġni addizzjonali, jekk jogħġbok iddikjara n-numru tal-paġni: …

Magħmul fi …, data (jj/xx/ssss) …

Firma u/jew timbru


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L , 2.7.2019, p. 1) (“ir-Regolament”).

(2)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.

(3)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(4)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(5)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(6)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(7)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(8)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(9)  Jekk aktar minn tliet minuri huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(10)  Jekk aktar minn parti waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(11)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.

(12)  Jekk aktar minn żewġ partijiet huma kkonċernati, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.

(13)  Dan il-punt ikopri wkoll sitwazzjonijiet fejn l-ispejjeż jingħataw f’ deċiżjoni separata. Is-sempliċi fatt li l-ammont tal-ispejjeż għadu ma ġiex iffissat ma għandux jipprevjeni lill-qorti milli toħroġ iċ-ċertifikat jekk parti tixtieq titlob ir-rikonoxximent jew l-infurzar tal-parti sostantiva tad-deċiżjoni.

(14)  Jekk aktar minn parti waħda ġiet ordnata ġġarrab l-ispejjeż, jekk jogħġbok ehmeż folja addizzjonali.


ANNESS VII

ĊERTIFIKAT DWAR IN-NUQQAS JEW IL-LIMITAZZJONI TAL-INFURZABBILTÀ TA’ ĊERTI DEĊIŻJONIJIET LI JAGĦTU DRITTIJIET TA’ AĊĊESS JEW LI JINVOLVU R-RITORN TAL-MINURI LI ĠEW IĊĊERTIFIKATI SKONT L-ARTIKOLU 47 GĦAR-REGOLAMENT

(Artikolu 49 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni, fejn u sal-punt li deċiżjoni ċċertifikata f’konformità mal-Artikolu 47 għar-Regolament ma għadhiex infurzabbli jew l-infurzabbiltà tagħha ġiet sospiża jew limitata fl-Istat Membru tal-oriġini.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2.   QORTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.1.

Isem*

2.2.

Indirizz*

2.3.

Tel./fax/e-mail*

3.   DEĊIŻJONI LI MA GĦADHIEX INFURZABBLI JEW LI L-INFURZABBILTÀ TAGĦHA ĠIET SOSPIŻA JEW LIMITATA*

3.1.   Il-Qorti li tat id-deċiżjoni (jekk differenti mill-punt 2)

3.1.1.

Isem

3.1.2.

Indirizz

3.1.3.

Tel./fax/e-mail

3.2.   Dettalji tad-deċiżjoni*

3.2.1.

Data (jj/xx/ssss)*

3.2.2.

Numru ta’ referenza*

3.3.   Dettalji dwar iċ-ċertifikat inizjali

3.3.1.

Data (jj/xx/ssss) (jekk magħrufa)

3.3.2.

Ċertifikat f’konformità ma’:

3.3.2.1.

il-punt (a) tal-Artikolu 47(1) għar-Regolament għal deċiżjoni li tagħti drittijiet ta’ aċċess

3.3.2.2.

il-punt (b) tal-Artikolu 47(1) għar-Regolament għal deċiżjoni dwar il-mertu ta’ drittijiet ta’ kustodja li ngħatat skont l-Artikolu 29(6) tar-Regolament li tinvolvi r-ritorn ta’ minuri

4.   L-INFURZABBILTÀ TAD-DEĊIŻJONI MSEMMIJA FIL-PUNT 3*

4.1.   waqfet

4.2.   ġiet sospiża

4.2.1.

Fejn applikabbli, dettalji dwar id-durata tal-perijodu ta’ sospensjoni: …

4.3.   ġiet limitata

4.3.1.

Fejn applikabbli, dettalji dwar sa fejn tapplika din il-limitazzjoni: …

5.   L-EFFETT(I) INDIKAT(I) FIL-PUNT 4*

5.1.   irriżulta(w) ex lege

5.1.1.

Fejn applikabbli, jekk jogħġbok indika d-dispożizzjoni(jiet) rilevanti: …

5.2.   ġew ordnati b’deċiżjoni

5.2.1.

Il-Qorti li tat id-deċiżjoni (jekk differenti mill-punt 2)

5.2.1.1.

Isem

5.2.1.2.

Indirizz

5.2.1.3.

Tel./fax/e-mail

5.2.2.

Dettalji tad-deċiżjoni:

5.2.2.1.

Data (jj/xx/ssss)

5.2.2.2.

Numru ta’ referenza

5.2.2.3.

Kontenut (3) …

Magħmul fi …, data (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L 178, 2.7.2019, p. 1) (“ir-Regolament”).

(2)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.

(3)  Jekk jogħġbok ikkopja l-parti rilevanti tas-sentenza.


ANNESS VIII

ĊERTIFIKAT DWAR STRUMENT AWTENTIKU JEW FTEHIM DWAR DIVORZJU JEW SEPARAZZJONI LEGALI

(Il-punt (a) tal-Artikolu 66(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni minn parti, biss jekk l-Istat Membru li jkun ta s-setgħa lill-awtorità pubblika jew lil awtorità oħra biex formalment tfassal jew tirreġistra l-istrument awtentiku jew tirreġistra l-ftehim, kellu ġurisdizzjoni skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tar-Regolament, kif indikat fil-punt 2, u jekk l-istrument awtentiku jew il-ftehim ikollu effett legali vinkolanti f’dak l-Istat Membru, kif indikat fil-punt 7.5 jew 8.4.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2.   L-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI KELLU ĠURISDIZZJONI SKONT IT-TAQSIMA 1 TAL-KAPITOLU II TAR-REGOLAMENT*

2.1.

Iva

3.   IL-QORTI JEW L-AWTORITÀ KOMPETENTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

3.1.

Isem*

3.2.

Indirizz*

3.3.

Tel./fax/e-mail*

4.   NATURA TAD-DOKUMENT*

4.1.

Strument awtentiku (allura jekk jogħġbok imla l-punt 7)

4.2.

Ftehim (allura jekk jogħġbok imla l-punt 8)

5.   SUĠĠETT TAL-ISTRUMENT AWTENTIKU JEW TAL-FTEHIM*

5.1.

Divorzju

5.2.

Separazzjoni legali

6.   ŻWIEĠ*

6.1.   Konjuġi*

6.1.1.

 

6.1.1.1.

Kunjom(ijiet)*

6.1.1.2.

Isem/Ismijiet*

6.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

6.1.1.4.

Post tat-twelid

6.1.1.5.

numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.1.1.6.1.

kif iddikjarat fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim …

6.1.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

6.1.2.

 

6.1.2.1.

Kunjom(ijiet)*

6.1.2.2.

Isem/Ismijiet*

6.1.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

6.1.2.4.

Post tat-twelid

6.1.2.5.

numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.1.2.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.1.2.6.1.

kif iddikjarat fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim …

6.1.2.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

6.2.   Data, pajjiż u post taż-żwieġ*

6.2.1.

Data (jj/xx/ssss)*

6.2.2.

Pajjiż*

6.2.3.

Post (jekk disponibbli)

7.   STRUMENT AWTENTIKU

7.1.   Awtorità pubblika jew awtorità oħra li jkollha s-setgħa għal dak il-għan li fasslet jew irreġistrat l-istrument awtentiku (jekk differenti mill-qorti jew l-awtorità kompetenti kif indikata fil-punt 3)

7.1.1.

Isem

7.1.2.

Indirizz

7.2.   Data (jj/xx/ssss) li fiha tfassal l-istrument awtentiku mill-awtorità kif indikat fil-punt 3 jew fil-punt 7.1

7.3.   Numru ta’ referenza tal-istrument awtentiku (jekk applikabbli)

7.4.   Data (jj/xx/ssss) li fiha l-istrument awtentiku ġie rreġistrat fl-Istat Membru tal-oriġini (jekk differenti mid-data indikata fil-punt 7.2)

7.4.1.

Numru ta’ referenza fir-reġistru (jekk applikabbli)

7.5.   Data (jj/xx/ssss) li fiha l-istrument awtentiku għandu effett legali vinkolanti fl-Istat Membru tal-oriġini

8.   FTEHIM

8.1.   Awtorità pubblika li rreġistrat il-ftehim (jekk differenti mill-qorti jew l-awtorità kompetenti kif indikat fil-punt 3)

8.1.1.

Isem

8.1.2.

Indirizz

8.2.   Data (jj/xx/ssss) tar-reġistrazzjoni tal-ftehim

8.3.   Numru ta’ referenza fir-reġistru (jekk applikabbli)

8.4.   Data (jj/xx/ssss) minn meta l-ftehim għandu effett legali vinkolanti fl-Istat Membru tal-oriġini

Magħmul fi …, … (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 tal-25 ta’ Ġunju 2019 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u dwar sekwestru internazzjonali ta’ minuri (ĠU L 178, 2.7.2019, p. 1) (“ir-Regolament”).

(2)  Il-partijiet li huma mmarkati b’(*) huma partijiet obbligatorji.


ANNESS IX

ĊERTIFIKAT DWAR STRUMENT AWTENTIKU JEW FTEHIM FI KWISTJONIJIET TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-ĠENITURI

(Il-punt (b) tal-Artikolu 56(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni ta’ parti, biss jekk l-Istat Membru li jkun ta s-setgħa lill-awtorità pubblika jew lil awtorità oħra biex formalment tfassal jew tirreġistra l-istrument awtentiku jew tirreġistra l-ftehim, kellu ġurisdizzjoni skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tar-Regolament, kif indikat fil-punt 2, u jekk l-istrument awtentiku jew il-ftehim ikollu effett legali vinkolanti f’dak l-Istat Membru, kif indikat fil-punt 12.5 jew 13.4.

Iċ-ċertifikat ma għandux jinħareġ jekk ikun hemm indikazzjoni li l-kontenut tal-istrument awtentiku jew tal-ftehim imur kontra l-aħjar interessi tal-minuri.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

Il-Belġju (BE)

Il-Bulgarija (BG)

Iċ-Ċekja (CZ)

Il-Ġermanja (DE)

L-Estonja (EE)

L-Irlanda (IE)

Il-Greċja (EL)

Spanja (ES)

Franza (FR)

Il-Kroazja (HR)

L-Italja (IT)

Ċipru (CY)

Il-Latvja (LV)

Il-Litwanja (LT)

Il-Lussemburgu (LU)

L-Ungerija (HU)

Malta (MT)

In-Netherlands (NL)

L-Awstrija (AT)

Il-Polonja (PL)

Il-Portugall (PT)

Ir-Rumanija (RO)

Is-Slovenja (SI)

Is-Slovakkja (SK)

Il-Finlandja (FI)

L-Iżvezja (SE)

Ir-Renju Unit (UK)

2.   L-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI KELLU ĠURISDIZZJONI SKONT IT-TAQSIMA 2 TAL-KAPITOLU II TAR-REGOLAMENT*

2.1.

Iva

3.   IL-QORTI JEW L-AWTORITÀ KOMPETENTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

3.1.

Isem*

3.2.

Indirizz*

3.3.

Tel./fax/e-mail*

4.   NATURA TAD-DOKUMENT*

4.1.

Strument awtentiku (allura jekk jogħġbok imla l-punt 12)

4.2.

Ftehim (allura jekk jogħġbok imla l-punt 13)

5.   PARTIJIET (3) GĦALL-ISTRUMENT AWTENTIKU JEW IL-FTEHIM*

5.1.   Parti 1*

5.1.1.

Persuna fiżika

5.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

5.1.1.2.

Isem/Ismijiet

5.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.1.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

5.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

5.1.2.1.

Isem sħiħ

5.1.2.2.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

5.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.2.   Parti 2

5.2.1.

Persuna fiżika

5.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

5.2.1.2.

Isem/Ismijiet

5.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

5.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

5.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

5.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

5.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

5.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

5.2.2.1.

Isem sħiħ

5.2.2.2.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

5.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

6.   MINURI (4) KOPERT(I) BL-ISTRUMENT AWTENTIKU JEW BIL-FTEHIM*

6.1.   Minuri 1*

6.1.1.

Kunjom(ijiet)*

6.1.2.

Isem/Ismijiet*

6.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)*

6.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

6.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.2.   Minuri 2

6.2.1.

Kunjom(ijiet)

6.2.2.

Isem/Ismijiet

6.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

6.2.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

6.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

6.3.   Minuri 3

6.3.1.

Kunjom(ijiet)

6.3.2.

Isem/Ismijiet

6.3.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

6.3.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

6.3.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.   DRITTIJIET TA’ KUSTODJA (5)

7.1.   Id-drittijiet ta’ kustodja attribwiti jew miftiehma fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim (6)

……

7.2.   Attribwiti lill-parti(jiet) segwenti (7)

7.2.1.

Parti 1

7.2.1.1.

Persuna fiżika

7.2.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

7.2.1.1.2.

Isem/Ismijiet

7.2.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.2.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.2.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.1.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.2.1.1.6.1.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.2.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

7.2.1.2.1.

Isem sħiħ

7.2.1.2.2.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.2.

Parti 2

7.2.2.1.

Persuna fiżika

7.2.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

7.2.2.1.2.

Isem/Ismijiet

7.2.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

7.2.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

7.2.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.2.2.1.6.1.

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

7.2.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

7.2.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

7.2.2.2.1.

Isem sħiħ

7.2.2.2.2.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

7.2.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

7.3.   L-istrument awtentiku jew il-ftehim jinvolvi t-trasferiment tal-minuri

7.3.1.

Le

7.3.2.

Iva

7.3.2.1.

Dettalji ta’ trasferiment rilevanti għall-infurzar jekk mhux diġà indikati fil-punt 7.1 (pereżempju, lil min, liema minuri, trasferiment perjodiku jew uniku)

……

8.   DRITTIJIET TA’ AĊĊESS

8.1.   Id-drittijiet ta’ aċċess attribwiti jew miftiehma fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim (8)

……

8.2.   Attribwiti lill-parti(jiet) segwenti (9)

8.2.1.

Parti 1

8.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

8.2.1.2.

Isem/Ismijiet

8.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

8.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

8.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

8.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.2.1.6.1.

kif iddikjarat fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim …

8.2.1.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

8.2.2.

Parti 2

8.2.2.1.

Kunjom(ijiet)

8.2.2.2.

Isem/Ismijiet

8.2.2.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

8.2.2.4.

Post tat-twelid (meta disponibbli)

8.2.2.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

8.2.2.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

8.2.2.6.1.

kif iddikjarat fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim …

8.2.2.6.2.

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

8.3.   L-istrument awtentiku jew il-ftehim jinvolvi t-trasferiment tal-minuri

8.3.1.

Le

8.3.2.

Iva

8.3.2.1.

Dettalji ta’ trasferiment rilevanti għall-infurzar jekk mhux diġà indikati fil-punt 8.1 (pereżempju, lil min, liema minuri, trasferiment perjodiku jew uniku)

……

9.   DRITTIJIET OĦRAJN FI KWISTJONIJIET TA’ RESPONSABBILTÁ TAL-ĠENITURI

9.1.   Dritt(ijiet) attribwit(i) jew miftiehem/miftiehma fl-istrument awtentiku jew fil-ftehim (10)

……

9.2.   Attribwiti lill-parti(jiet) segwenti (11)

9.2.1.

Parti 1

9.2.1.1.

Persuna fiżika

9.2.1.1.1.

Kunjom(ijiet)

9.2.1.1.2.

Isem/Ismijiet

9.2.1.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

9.2.1.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

9.2.1.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

9.2.1.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

9.2.1.1.6.1

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

9.2.1.1.6.2

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

9.2.1.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

9.2.1.2.1.

Isem sħiħ

9.2.1.2.2.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

9.2.1.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

9.2.2.

Parti 2

9.2.2.1.

Persuna fiżika

9.2.2.1.1.

Kunjom(ijiet)

9.2.2.1.2.

Isem/Ismijiet

9.2.2.1.3.

Data tat-twelid (jj/xx/ssss)

9.2.2.1.4.

Post tat-twelid (jekk disponibbli)

9.2.2.1.5.

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali (jekk applikabbli u disponibbli)

9.2.2.1.6.

Indirizz (jekk disponibbli)

9.2.2.1.6.1

kif iddikjarat fid-deċiżjoni …

9.2.2.1.6.2

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali (pereżempju, dwar indirizz attwali differenti) …

9.2.2.2.

Persuna ġuridika, istituzzjoni jew korp ieħor

9.2.2.2.1.

Isem sħiħ

9.2.2.2.2.

Numru tal-identifikazzjoni (jekk applikabbli u disponibbli)

9.2.2.2.3.

Indirizz (jekk disponibbli)

9.3.   L-istrument awtentiku jew il-ftehim jinvolvi t-trasferiment tal-minuri

9.3.1.

Le

9.3.2.

Iva