5.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 146/3


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/912

tat-28 ta' Mejju 2019

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi implimentattivi fir-rigward tal-format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata mill-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 143(3) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 650/2014 (2) jispeċifika l-format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni li trid tiġi ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti b'konformità mal-Artikolu 143 tad-Direttiva 2013/36/UE. Issa l-informazzjoni li trid tiġi ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti b'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni jenħtieġ li tiġi aġġornata biex tiġi żgurata l-konsistenza mat-tibdil li sar fuq il-qafas għas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet.

(2)

Huwa importanti li l-informazzjoni li tiġi ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti tkun ta' kwalità għolja u faċilment komparabbli. Għaldaqstant l-Artikolu 5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jiġi ċċarat li jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jikkumpilaw biss id-data statistika aggregata mill-istituzzjonijiet li jaqgħu taħt is-superviżjoni tagħhom, u sabiex jiġi ċċarat liema data perjodika jenħtieġ li tiġi rrappurtata.

(3)

L-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jistabbilixxi l-mudelli għall-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar il-liġijiet, ir-regolament, ir-regoli amministrattivi u l-gwidi ġenerali adottati f'kull wieħed mill-Istati Membri. Dak l-Anness jenħtieġ li jiġi emendat sabiex tingħata informazzjoni aktar utli u aktar rilevanti dwar kif l-awtoritajiet kompetenti jwettqu s-superviżjoni tal-ġuriżdizzjonijiet.

(4)

L-Anness II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jistabbilixxi l-mudelli għall-pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar l-għażliet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fid-Dritt tal-Unjoni. Dan l-Anness jenħtieġ li jiġi emendat biex ikopri l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet addizzjonali li joħorġu mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (3). Jenħtieġ li jiġi emendat ukoll biex tkun tista' ssir id-distinzjoni bejn in-natura tranżitorja jew permanenti ta' dawk l-opinjonijiet u d-diskrezzjonijiet, u biex tkun tista' ssir id-distinzjoni bejn l-applikazzjoni ta' dawk l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet għal, fuq naħa waħda, l-istituzzjoni ta' kreditu u, fuq in-naħa l-oħra, id-ditti tal-investiment.

(5)

Jenħtieġ li l-implimentazzjoni tal-Linji gwida tal-EBA dwar ir-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni (SREP) (4) tkun aktar trasparenti. Għaldaqstant l-Anness III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat sabiex jinkludi deskrizzjoni tal-approċċ superviżorju għall-proċess ta' valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-likwidità (ILAAP).

(6)

Jenħtieġ li jiġi evitat it-trikkib filwaqt li jenħtieġ li tittejjeb il-kumparabbiltà tad-data statistika aggregata ppubblikata mill-awtoritajiet kompetenti. Għaldaqstant l-Anness IV għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat biex iqis il-livell ta' konsolidament prudenzjali applikat mill-istituzzjonijiet f'konformità mal-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Ewwel Parti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(7)

Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni li tiġi ppubblikata u jkun jista' jsir paragun sinifikanti ta' dik l-informazzjoni, il-mudelli fl-Annessi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jinkludu gwida u struzzjonijiet dettaljati.

(8)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni.

(9)

L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Konċernati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(10)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 650/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 5, it-tieni u t-tielet paragrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:

“L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġġornaw l-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 143(1) ta' dik id-Direttiva sal-31 ta' Lulju ta' kull sena. Dik l-informazzjoni għandha tkopri s-sena kalendarja preċedenti.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom, fir-rigward tal-istituzzjonijiet suġġetti għas-superviżjoni prudenzjali tagħhom, jaġġornaw l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 143(1) ta' dik id-Direttiva fuq bażi regolari, u fi kwalunkwe każ sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, sakemm ma jkunx hemm ebda bidla fl-informazzjoni ppubblikata l-aħħar.”;

(2)

l-Anness I huwa sostitwit bit-test mogħti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(3)

l-Anness II huwa sostitwit bit-test mogħti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(4)

l-Anness III huwa sostitwit bit-test tal-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(5)

l-Anness IV huwa sostitwit bit-test tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 650/2014 tal-4 ta' Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-istandards tekniċi implimentattivi fir-rigward tal-format, l-istruttura, il-lista tal-kontenut u d-data tal-pubblikazzjoni annwali tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata mill-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 185, 25.6.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

(4)  Il-Linji gwida dwar il-proċeduri u l-metodolġiji komuni għar-rieżami superviżorju u l-proċess ta' evalwazzjoni (SREP) tad-19 ta' Diċembru 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Regolament (UE) 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1)

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS I

REGOLI U GWIDA

Lista ta' formoli

Parti 1

Traspożizzjoni tad-Direttiva 2013/36/UE

Parti 2

Approvazzjoni tal-mudell

Parti 3

Skoperturi speċjalizzati ta' għoti ta' self

Parti 4

Mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu

Parti 5

Rekwiżiti speċifiċi ta' żvelar applikati għall-istituzzjonijiet

Parti 6

Eżenzjonijiet mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali

Parti 7

Parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu

Parti 8

Rapportar regolatorju u finanzjarju

Rimarki ġenerali dwar il-mili tal-formoli fl-Anness I

Meta jippubblikaw l-informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiżvelaw l-ebda miżura superviżorja diretta lejn istituzzjonijiet speċifiċi, kemm jekk tittieħed fir-rigward ta’ istituzzjoni unika kif ukoll ta’ grupp ta’ istituzzjonijiet.

PARTI 1

Traspożizzjoni tad-Direttiva 2013/36/UE

 

Traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2013/36/UE

Dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2013/36/UE

Links għat-test nazzjonali (1)

Referenza/i għad-dispożizzjonijiet nazzjonali (2)

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

 

(jj/xx/ssss)

020

I.

Suġġett, kamp ta' applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikoli 1 sa 3

 

 

 

030

II.

Awtoritajiet kompetenti

Artikoli 4 sa 7

 

 

 

040

III.

Rekwiżiti għall-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

Artikoli 8 sa 27

 

 

 

050

1.

Rekwiżiti ġenerali għall-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

Artikoli 8 sa 21

 

 

 

060

2.

Parteċipazzjoni azzjonarja kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu

Artikoli 22 sa 27

 

 

 

070

IV.

Kapital inizjali tad-ditti tal-investiment

Artikoli 28 sa 32

 

 

 

080

V.

Dispożizzjonijiet rigward il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà ta' forniment ta' servizzi

Artikoli 33 sa 46

 

 

 

090

1.

Prinċipji ġenerali

Artikoli 33 sa 34

 

 

 

100

2.

Id-dritt tal-istabbiliment tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

Artikoli 35 sa 38

 

 

 

110

3.

Eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi

Artikolu 39

 

 

 

120

4.

Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti

Artikoli 40 sa 46

 

 

 

130

VI.

Relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi

Artikoli 47 sa 48

 

 

 

140

VII.

Superviżjoni prudenzjali

Artikoli 49 sa 142

 

 

 

150

1.

Prinċipji tas-superviżjoni prudenzjali

Artikoli 49 sa 72

 

 

 

160

1.1

Kompetenza u dmirijiet tal-Istati Membri tal-oriġini u ospitanti

Artikoli 49 sa 52

 

 

 

170

1.2

Skambju ta' informazzjoni u segretezza professjonali

Artikoli 53 sa 62

 

 

 

180

1.3

Dmir tal-persuni responsabbli għall-kontroll legali tal-kontijiet annwali u kkonsolidati

Artikolu 63

 

 

 

190

1.4

Setgħat superviżorji, setgħat ta' impożizzjoni ta' penali u dritt ta' appell

Artikoli 64 sa 72

 

 

 

200

2.

Proċessi ta' reviżjoni

Artikoli 73 sa 110

 

 

 

210

2.1

Proċess ta' valutazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital intern

Artikolu 73

 

 

 

220

2.2

Arranġamenti, proċessi u mekkaniżmi tal-istituzzjonijiet

Artikoli 74 sa 96

 

 

 

230

2.3

Rieżami superviżorju u proċess ta' evalwazzjoni

Artikoli 97 sa 101

 

 

 

240

2.4

Miżuri u setgħat superviżorji

Artikoli 102 sa 107

 

 

 

250

2.5

Livell ta' applikazzjoni

Artikoli 108 sa 110

 

 

 

260

3.

Superviżjoni fuq bażi konsolidata

Artikoli 111 sa 127

 

 

 

270

3.1

Prinċipji għat-twettiq ta' superviżjoni fuq bażi konsolidata

Artikoli 111 sa 118

 

 

 

280

3.2

Kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta u kumpaniji azzjonarji b'attività mħallta

Artikoli 119 sa 127

 

 

 

290

4.

Riżervi ta' kapital

Artikoli 128 sa 142

 

 

 

300

4.1

Riżervi kontroċikliċi

Artikoli 128 sa 134

 

 

 

310

4.2

L-iffissar u l-kalkolu tar-riżervi ta' kapital kontroċikliċi

Artikoli 135 sa 140

 

 

 

320

4.3

Miżuri ta' konservazzjoni tal-kapital

Artikoli 141 sa 142

 

 

 

330

VIII.

Żvelar mill-awtoritajiet kompetenti

Artikoli 143 sa 144

 

 

 

340

IX.

Emendi għad-Direttiva 2002/87/KE

Artikolu 150

 

 

 

350

X.

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali u finali

Artikoli 151 sa 165

 

 

 

360

1.

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali dwar is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet li jeżerċitaw il-libertà ta' stabbiliment u l-libertà ta' forniment ta' servizzi

Artikoli 151 sa 159

 

 

 

370

2.

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal riżervi ta' kapital

Artikolu 160

 

 

 

380

3.

Dispożizzjonijiet finali

Artikoli 161 sa 165

 

 

 


PARTI 2

Approvazzjoni tal-formola

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

 

Deskrizzjoni tal-approċċ

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu tal-Approċċ Ibbażat fuq Klassifikazzjonijiet Interni (IRB) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju tal-kreditu

020

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw biex jużaw l-Approċċ IRB

[test liberu]

030

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

040

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu ta' Approċċ ta' Mudell Intern (IMA) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju tas-suq

050

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw biex jużaw l-Approċċ IMA

[test liberu]

060

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

070

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu ta' Metodu tal-Mudell Intern (IMM) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju tal-kontroparti

080

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw biex jużaw l-Approċċ IMM

[test liberu]

090

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

100

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]

 

Approċċ superviżorju għall-approvazzjoni tal-użu ta' Approċċ ta' Kejl Avvanzat (AMA) għall-kalkolu tar-rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju operazzjonali

110

Dokumentazzjoni minima li għandha tingħata mill-istituzzjonijiet li japplikaw għall-użu ta' approċċ AMA

[test liberu]

120

Deskrizzjoni tal-proċess ta' valutazzjoni mwettaq mill-awtorità kompetenti (l-użu ta' mezzi ta' awtovalutazzjoni, id-dipendenza fuq awdituri esterni u spezzjonijiet fuq il-post) u kriterji ewlenin tal-valutazzjoni

[test liberu]

130

Forma tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti u l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet lill-applikanti

[test liberu]


PARTI 3

Skoperturi speċjalizzati ta' għoti ta' self

 

Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjonijiet

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

010

Data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 153(5)

L-awtorità kompetenti ppubblikat gwida biex tispeċifika kif jenħtieġ li l-istituzzjonijiet jikkunsidraw il-fatturi msemmija fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 153 meta jassenjaw il-piżijiet tar-riskju għal skoperturi speċjalizzati ta' għoti ta' self?

[Iva/Le]

030

Jekk iva, jekk jogħġbok agħti referenza tal-gwida nazzjonali

[referenza għat-test nazzjonali]

040

Il-gwida nazzjonali hija disponibbli bl-Ingliż?

[Iva/Le]


PARTI 4

Mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu

 

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjonijiet

Deskrizzjoni

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

010

Data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 201(2)

Pubblikazzjoni tal-lista ta' istituzzjonijiet finanzjarji li huma fornituri eliġibbli ta' protezzjoni ta' kreditu mhux iffinanzjata jew tal-kriterji ta' gwida għall-identifikazzjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw u jżommu l-lista tal-istituzzjonijiet finanzjarji li huma fornituri eliġibbli ta' protezzjoni ta' kreditu mhux iffinanzjata skont il-punt (f) tal-Artikolu 201(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew il-kriterji ta' gwida biex jiġu identifikati tali fornituri eliġibbli

Lista tal-istituzzjonijiet finanzjarji jew il-kriterji ta' gwida biex jiġu identifikati

[test liberu - jista' jingħata iperlink għal din il-lista jew il-kriterji ta gwida dwar is-sit web tal-awtorità kompetenti]

030

Deskrizzjoni tar-rekwiżiti prudenzjali applikabbli

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw deskrizzjoni tar-rekwiżiti prudenzjali applikabbli flimkien mal-lista tal-istituzzjonijiet finanzjarji eliġibbli jew il-kriterji ta' gwida biex jiġu identifikati dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji

Deskrizzjoni dettaljata tar-rekwiżiti prudenzjali applikati mill-awtorità kompetenti

[test liberu]

040

Artikolu 227(2)(e)

Kundizzjoni għall-applikazzjoni ta' aġġustament għall-volatilità ta' 0 %

Skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju l-istituzzjonijiet jistgħu japplikaw aġġustament għall-volatilità ta' 0 % sakemm it-tranżazzjoni tkun saldata f'sistema tas-saldu ppruvata għal dik it-tip ta' tranżazzjoni

Deskrizzjoni dettaljata dwar kif l-awtorità kompetenti tikkunsidra s-sistema tas-saldu bħala s-sistema ppruvata

[test liberu]

050

Artikolu 227(2)(f)

Kundizzjoni għall-applikazzjoni ta' aġġustament għall-volatilità ta' 0 %

Skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju l-istituzzjonijiet jistgħu japplikaw aġġustament għall-volatilità ta' 0 % sakemm id-dokumentazzjoni li tkopri l-ftehim jew it-tranżazzjoni tkun dokumentazzjoni tas-suq standard għal tranżazzjonijiet ta' riakkwist jew tranżazzjonijiet ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli fit-titoli konċernati

Speċifikazzjoni tad-dokumentazzjoni li għandha tiġi kkunsidrata bħala dokumentazzjoni tas-suq standard

[test liberu]

060

Artikolu 229(1)

Prinċipji ta' valutazzjoni għal kollateral fuq proprjetà immobbli skont l-Approċċ IRB

Il-proprjetà immobbli tista' tiġi vvalutata minn valutatur indipendenti fuq valur daqs jew inqas mill-valur tas-self b'ipoteka f'dawk l-Istati Membri li stabbilew kriterji rigorużi għall-valutazzjoni tal-valur ta' self ipotekarju f'dispożizzjonijiet statutorji jew regolatorji

Kriterji stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-valutazzjoni tal-valur tas-self b'ipoteka.

[test liberu]


PARTI 5

Rekwiżiti speċifiċi ta' żvelar applikati għall-istituzzjonijiet

 

Id-Direttiva 2013/36/UE

Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjoni

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

 

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 106(1)(a)

 

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li l-istituzzjonijiet jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fil-Parti Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 aktar minn darba fis-sena, u jistabbilixxu skadenzi għall-pubblikazzjoni

Il-frekwenza u l-iskadenzi għall-pubblikazzjoni applikabbli għall-istituzzjonijiet

[test liberu]

030

Artikolu 106(1)(b)

 

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li l-istituzzjonijiet jużaw mezzi tax-xandir u postijiet speċifiċi għall-pubblikazzjonijiet apparti r-rapporti finanzjarji

Tipi ta' mezzi tax-xandir speċifiċi biex jintużaw minn istituzzjonijiet

[test liberu]

040

 

Artikolu 13(1) u (2)

Sussidjarji sinifikanti u dawk is-sussidjarji li għandhom sinifikat materjali għas-suq lokali tagħhom jiżvelaw l-informazzjoni speċifikata fil-Parti Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, fuq bażi individwali jew subkonsolidata.

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta s-sinifikat ta' sussidjarja

[test liberu]


PARTI 6

Eżenzjonijiet mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali

 

Regolament (UE) Nru 575/2013

Dispożizzjonijiet

Deskrizzjoni

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

 

010

Data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 7(1) u (2)

(Rinunzji individwali għas-sussidjarji)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali fuq bażi individwali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-rinunzja tista' tingħata lil kwalunkwe sussidjarja sakemm ma jkunx hemm impediment, attwali jew previst, materjali prattiku jew ġuridiku għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew rimborż tal-obbligazzjonijiet mill-impriża prinċipali tagħha skont il-punt (a) tal-Artikolu 7(1).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tevalwa li ma hemm ebda ostakolu għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew għar-rimborż ta' obbligazzjonijiet

[test liberu]

030

Artikolu 7(3)

(Rinunzji individwali għal istituzzjonijiet prinċipali)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti prudenzjali fuq bażi individwali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-rinunzja tista' tingħata lil istituzzjoni prinċipali sakemm ma jkunx hemm impediment, attwali jew previst, materjali prattiku jew ġuridiku għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew rimborż ta' obbligazzjonijiet lill-istituzzjoni prinċipali skont il-punt (a) tal-Artikolu 7(3).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta li ma hemm ebda ostakolu għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew għar-rimborż ta' obbligazzjonijiet

[test liberu]

040

Artikolu 8

(Rinunzji tal-likwidità għal sussidjarji)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni ta' rekwiżiti tal-likwidità fuq bażi individwali stabbiliti fil-Parti Sitta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Ir-rinunzja tista' tingħata lill istituzzjonijiet f'sottogrupp sakemm dawn l-istituzzjonijiet ikunu daħlu f'kuntratti li, għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti, jipprevedu l-moviment liberu tal-fondi bejniethom sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom individwali u konġunti meta jsiru dovuti skont il-punt (c) tal-Artikolu 8(1).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta jekk il-kuntratti jipprevedux il-moviment liberu ta' fondi bejn l-istituzzjonijiet f'sottogrupp tal-likwidità

[test liberu]

050

Artikolu 9(1)

(Metodu ta' konsolidazzjoni individwali)

Il-permess mogħti lil istituzzjonijiet prinċipali biex jinkorporaw sussidjarji fil-kalkolu tar-rekwiżiti prudenzjali tagħhom stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Jingħata l-permess biss meta l-istituzzjoni prinċipali turi b'mod komplet lill-awtoritajiet kompetenti li ma hemm l-ebda impediment, attwali jew previst, materjali prattiku jew legali għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji, jew rimborż tal-obbligazzjonijiet meta jkun dovut mis-sussidjarja inkorporati fil-kalkolu tar-rekwiżiti lill-istituzzjoni prinċipali tagħha skont l-Artikolu 9(2).

Kriterji applikati mill-awtorità kompetenti biex tivvaluta li ma hemm ebda ostakolu għat-trasferiment immedjat ta' fondi proprji jew għar-rimborż ta' obbligazzjonijiet

[test liberu]

060

Artikolu 10

(Istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati permanentement ma' korp ċentrali)

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali ta' rekwiżiti prudenzjali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

L-Istati Membri jistgħu jżommu u jagħmlu użu mil-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-eżenzjoni sakemm dan ma jmurx kontra Regolament (UE) Nru 575/2013 jew id-Direttiva 2013/36/UE

Il-liġi nazzjonali/Regolament applikabbli rigward l-applikazzjoni tal-eżenzjoni

[referenza għat-test nazzjonali]


PARTI 7

Parteċipazzjonijiet azzjonarji kwalifikanti f'istituzzjoni ta' kreditu

 

Direttiva 2013/36/UE

Kriterji ta' valutazzjoni u informazzjoni meħtieġa biex tiġi evalwata l-adegwatezza tal-akkwirent propost li jkun qed ifittex li jikseb istituzzjoni ta' kreditu u s-solidità finanzjarja tal-akkwist propost

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-awtorità kompetenti

 

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Artikolu 23(1)(a)

Reputazzjoni tal-akkwirent propost

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta l-integrità tal-akkwirent propost

[test liberu]

030

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta l-kompetenza professjonali tal-akkwirent propost

[test liberu]

040

Dettalji prattiċi fuq il-proċess ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2013/36/UE

[test liberu]

050

Artikolu 23(1)(b)

Reputazzjoni, għarfien, ħiliet u esperjenza ta' kwalunkwe membru tal-korp ta' ġestjoni jew tal-amministrazzjoni għolja li ser imexxi n-negozju tal-istituzzjoni ta' kreditu

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta r-reputazzjoni, l-għarfien, il-ħiliet u l-esperjenza tal-membri tal-korp ta' ġestjoni u tal-amministrazzjoni għolja

[test liberu]

060

Artikolu 23(1)(c)

Sodezza finanzjarja tal-akkwirent propost

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta s-sodezza finanzjarja tal-akkwirent propost

[test liberu]

070

Dettalji prattiċi fuq il-proċess ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2013/36/UE

[test liberu]

080

Artikolu 23 (1)(d)

Konformità tal-istituzzjoni ta' kreditu mar-rekwiżiti prudenzjali

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta jekk l-istituzzjoni tal-kreditu hux se tkun tista' tkun konformi mar-rekwiżiti prudenzjali

[test liberu]

090

Artikolu 23(1)(e)

Suspett ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament ta' terroristi

Deskrizzjoni dwar kif l-awtorità kompetenti tivvaluta jekk hemmx raġunijiet raġonevoli biex ikun hemm suspett ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament ta' terroristi

[test liberu]

100

Dettalji prattiċi fuq il-proċess ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2013/36/UE

[test liberu]

110

Artikolu 23(4)

Lista li tispeċifika l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-awtoritajiet kompetenti fil-mument tan-notifika

Lista ta' informazzjoni li trid tiġi pprovduta mill-akkwirent propost fil-mument tan-notifika sabiex l-awtorità kompetenti twettaq il-valutazzjoni tal-akkwirent propost u l-akkwiżizzjoni proposta

[test liberu]


PARTI 8

Rapportar regolatorju u finanzjarju

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'din il-formola

(jj/xx/ssss)

020

Implimentazzjoni tar-rapportar dwar informazzjoni finanzjarja skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 680/2014

030

L-applikazzjoni tar-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 99(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 hija estiża għal istituzzjonijiet li ma japplikawx standards internazzjonali tal-kontabilità kif japplikaw skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002?

[Iva/Le]

040

Jekk iva, liema oqfsa ta' kontabilità japplikaw għal dawn l-istituzzjonijiet?

[test liberu]

050

Jekk iva, liema hu l-livell ta' applikazzjoni tar-rappurtar? (bażi individwali/konsolidata/subkonsolidata)

[test liberu]

060

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 99(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 hija estiża għal entitajiet finanzjarji li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu jew ditti ta' investiment?

[Iva/Le]

070

Jekk iva, x'tipi ta' entitajiet finanzjarji (eż. ditti finanzjarji) huma soġġetti għal dawn ir-rekwiżiti ta' rapportar?

[test liberu]

080

Jekk iva, x'inhu d-daqs ta' dawn l-entitajiet finanzjarji f'termini tat-total tal-karta tal-bilanċ (fuq bażi individwali)?

[test liberu]

090

Jintużaw standards XBRL għall-preżentazzjoni ta' rapportar lill-awtorità kompetenti?

[Iva/Le]

100

Implimentazzjoni tar-rapportar dwar il-fondi proprji u r-rekwiżiti tal-fondi proprji skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 680/2014

110

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 99(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 hija estiża għal entitajiet finanzjarji li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu jew ditti ta' investiment?

[Iva/Le]

120

Jekk iva, liema oqfsa ta' kontabilità japplikaw għal dawn l-entitajiet finanzjarji?

[test liberu]

130

Jekk iva, x'tipi ta' entitajiet finanzjarji (eż. ditti finanzjarji) huma soġġetti għal dawn ir-rekwiżiti ta' rapportar?

[test liberu]

140

Jekk iva, x'inhu d-daqs ta' dawn l-entitajiet finanzjarji f'termini tat-total tal-karta tal-bilanċ (fuq bażi individwali)?

[test liberu]

150

Jintużaw standards XBRL għall-preżentazzjoni ta' rapportar lill-awtorità kompetenti?

[Iva/Le]


(1)  Iperlink(s) għas-sit web li fih it-test nazzjonali li jittrasponi d-dispożizzjoni tal-Unjoni inkwistjoni.

(2)  Referenzi dettaljati għad-dispożizzjonijiet nazzjonali, bħat-Titolu, il-Kapitolu, il-paragrafu rilevanti, eċċ.


ANNESS II

OPZJONIJIET U DISKREZZJONIJIET

Lista ta' mudelli

Parti 1

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE, fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fir-Regolament Delegat tal-LCR (UE) 2015/61

Parti 2

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE u fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Parti 3

Elementi varjabbli tar-remunerazzjoni (l-Artikolu 94 tad-Direttiva 2013/36/UE)

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jiddivulgaw azzjonijiet superviżorji jew deċiżjonijiet diretti għal istituzzjonijiet speċifiċi. Meta jippubblikaw informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiddivulgaw ebda miżura superviżorja diretta għal istituzzjonijiet speċifiċi, kemm jekk meħuda fir-rigward ta’ istituzzjoni waħda kif ukoll grupp ta’ istituzzjoni.

PARTI 1

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE, fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u fir-Regolament ta' Delega tal-LCR (UE) 2015/61

 

Direttiva 2013/36/UE

Regolament (UE) Nru 575/2013

Regolament ta' Delega tal-LCR (UE) 2015/61

Destinatarju

Kamp ta' applikazzjoni

Denominazzjoni

Deskrizzjoni tal-opzjoni jew tad-diskrezzjoni

Eżerċitati (IVA/LE/Mhux applikabbli) (1)

Test nazzjonali (2)

Referenza/i (3)

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

Dettalji/Kummenti

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

 

020

Artikolu 9(2)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Eċċezzjoni kontra l-projbizzjoni kontra persuni jew impriżi li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu milli jiġbru depożiti jew fondi rimborżabbli oħrajn mill-pubbliku

Il-projbizzjoni kontra persuni jew impriżi li mhumiex istituzzjonijiet ta' kreditu milli jwettqu n-negozju ta' ġbir ta' depożiti jew fondi rimborżabbli oħrajn mill-pubbliku ma tapplikax fil-każ ta' Stat Membru, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali ta' Stat Membru, korpi internazzjonali pubbliċi li tagħhom ikun membru Stat Membru wieħed jew aktar, jew għal każijiet koperti espressament mil-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni, dment li dawk l-attivitajiet ma jkunux soġġetti għal regolamenti u kontrolli maħsuba biex jipproteġu lid-depożitanti u l-investituri.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

030

Artikolu 12(3)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Kapital inizjali

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu li ma jissodisfawx ir-rekwiżit li jkollhom fondi proprji separati u li kienu eżistenti fil-15 ta' Diċembru 1979 jistgħu jibqgħu jwettqu n-negozju tagħhom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

040

Artikolu 12(3)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Kapital inizjali

L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu li għalihom l-Istati Membri jkunu ddeċidew li jistgħu jkomplu jwettqu n-negozju tagħhom skont l-Artikolu 12(3) tad-Direttiva 2013/36/UE jistgħu jiġu eżentati mill-Istati Membri milli jikkonformaw mar-rekwiżiti li jinsabu fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2013/36/UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

050

Artikolu 12(4)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Kapital inizjali

L-Istati Membri jistgħu jagħtu awtorizzazzjoni lil kategoriji partikolari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li l-kapital inizjali tagħhom ikun inqas minn EUR 5 miljun, sakemm il-kapital inizjali ma jkunx inqas minn EUR 1 miljun u l-Istat Membru kkonċernat jinnotifika lill-Kummissjoni u lill-ABE bir-raġunijiet tiegħu għall-eżerċizzju ta' dik l-opzjoni.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

060

Artikolu 21(1)

 

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Eżenzjonijiet għal istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkonċedu eżenzjoni fir-rigward ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li jkunu affiljati ma' korp ċentrali mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 10, 12 u 13(1) tad-Direttiva 2013/36/UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

070

Artikolu 29(3)

 

 

Stati Membri

Ditti tal-investiment

Kapital inizjali ta' tipi partikolari ta' ditti tal-investiment

L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-ammont minimu ta' kapital inizjali minn EUR 125 000 għal EUR 50 000 meta ditta ma tkunx awtorizzata li żżomm il-flus jew it-titoli tal-klijent, li tinnegozja għaliha nnifisha, jew li tissottoskrivi l-ħruġ fuq bażi ta' impenn irrevokabbli.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

080

Artikolu 32(1)

 

 

Stati Membri

Ditti tal-investiment

Klawżola ta' anterjorità tal-kapital inizjali tad-ditti ta' investiment

L-Istati Membri jistgħu jkomplu jawtorizzaw ditti ta' investiment u ditti koperti mill-Artikolu 30 tad-Direttiva 2013/36/UE li kienu jeżistu fil-31 ta' Diċembru 1995 jew qabel din id-data, li l-fondi proprji tagħhom ikunu inqas mil-livelli ta' kapital inizjali speċifikati għalihom fl-Artikolu 28(2), l-Artikolu 29(1) jew (3) jew l-Artikolu 30 ta' din id-Direttiva.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

090

Artikolu 40

 

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti ospitanti

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti, għal skopijiet ta' informazzjoni, ta' statistika jew ta' superviżjoni, jistgħu jeħtieġu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha li jkollhom fergħat fit-territorji tagħhom, għandhom jirrapportaw perjodikament dwar l-attivitajiet tagħhom f'dawk l-Istati Membri ospitanti, b'mod partikolari biex jiġi vvalutat jekk fergħa tkunx sinifikanti skont l-Artikolu 51(1) tad-Direttiva 2013/36/UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

100

Artikolu 129(2)

 

 

Stati Membri

Ditti ta' investiment

Eżenzjoni mill-obbligu li tinżamm riżerva ta' konservazzjoni ta' kapital għal ditti ta' investiment żgħar u ta' daqs medju.

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 129, Stat Membru jista' jeżenta ditti żgħar u ta' daqs medju ta' investiment mir-rekwiżiti stipulati f'dak il-paragrafu jekk tali eżenzjoni ma theddidx l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta' dak l-Istat Membru.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

110

Artikolu 130(2)

 

 

Stati Membri

Ditti tal-investiment

Eżenzjoni mill-obbligu li tinżamm riżerva kontroċiklika ta' kapital għal ditti ta' investiment żgħar u ta' daqs medju

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 130, Stat Membru jista' jeżenta ditti żgħar u ta' daqs medju ta' investiment mir-rekwiżiti stipulati f'dak il-paragrafu jekk tali eżenzjoni ma theddidx l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta' dak l-Istat Membru.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

120

Artikolu 133(18)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment

Rekwiżit biex tinżamm riżerva għal riskju sistemiku

L-Istati Membri jistgħu japplikaw riżerva ta' riskju għall-iskoperturi kollha.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

130

Artikolu 134(1)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment

Rikonoxximent ta' rata ta' riżerva għal riskju sistemiku

Stati Membri oħrajn jistgħu jirrikonoxxu r-rata tar-riżerva għal riskju sistemiku ffissata skont l-Artikolu 133 u jistgħu japplikaw dik ir-rata tar-riżerva għal istituzzjonijiet awtorizzati domestikament għall-iskoperturi li qegħdin fl-Istat Membru li jiffissa dik ir-rata tar-riżerva.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

140

Artikolu 152 l-ewwel paragrafu

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti ospitanti

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti, għall-finijiet ta' statistika, jistgħu jeħtieġu li l-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha li jkollhom fergħat fit-territorji tagħhom għandhom jirrapportaw perjodikament lilhom dwar l-attivitajiet tagħhom f'dawk l-Istati Membri ospitanti.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

150

Artikolu 152 it-tieni paragrafu

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti ospitanti

L-Istati Membri ospitanti jistgħu jimponu obbligu li l-fergħat tal-istituzzjonijiet ta' kreditu minn Stati Membri oħra jipprovdu l-istess informazzjoni li jkunu jeħtieġu mill-istituzzjonijiet ta' kreditu nazzjonali għal dik il-fini.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

160

Artikolu 160(6)

 

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal riżervi ta' kapital

L-Istati Membri jistgħu jimponu perjodu tranżizzjonali iqsar għal riżervi ta' kapital minn dak speċifikati fil-paragrafi 1 sa 4 tal-Artikolu 160. Tali perjodu tranżizzjonali iqsar jista' jiġi rikonoxxut minn Stati Membri oħra.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

170

 

Artikolu 4(2)

 

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament ta' parteċipazzjonijiet indiretti fi proprjetà immobbli

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistgħu jippermettu ishma li jikkostitwixxu parteċipazzjoni indiretta ekwivalenti ta' proprjetà immobbli biex jiġu trattati bħala parteċipazzjoni diretta ta' proprjetà immobbli, dment li tali parteċipazzjoni indiretta tkun regolata b'mod speċifiku fil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru, u li meta tkun imwiegħda bħala kollaterali, din tipprovdi protezzjoni ekwivalenti għall-kredituri.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

180

 

Artikolu 6(4)

 

Awtoritajiet kompetenti

Ditti ta' investiment

Applikazzjoni tar-rekwiżiti fuq bażi individwali

Sakemm ikun lest ir-rapport tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 508(3), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw id-ditti ta' investiment milli jikkonformaw mal-obbligi stipulati fil-Parti Sitta (likwidità) b'kont meħud tan-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitajiet tad-ditti ta' investiment.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

190

 

Artikolu 24(2)

 

 

 

Rappurtar u l-użu obbligatorju tal-IFRS

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li istituzzjonijiet jagħmlu l-valutazzjoni tal-assi u l-elementi li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ u d-determinazzjoni tal-fondi proprji f'konformità mal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà kif japplikaw skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

200

 

Artikolu 89(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Ippeżar tar-riskju u l-projbizzjoni ta' holdings kwalifikattivi 'l barra mis-settur finanzjarju

L-awtoritajiet kompetenti japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin għall-holdings kwalifikattivi tal-istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2:

għall-finijiet tal-kalkolu tar-rekwiżit ta' kapital skont il-Parti Tlieta ta' dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw piż tar-riskju ta' 1 250 % għall-ikbar wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

l-ammont ta' holdings kwalifikattivi msemmija fil-paragrafu 1 li jaqbeż il-15 % tal-kapital eliġibbli;

(ii)

l-ammont totali ta' holdings kwalifikattivi msemmija fil-paragrafu 2 li jaqbeż is-60 % tal-kapital eliġibbli tal-istituzzjoni;

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

201

 

Artikolu 89(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Ippeżar tar-riskju u l-projbizzjoni ta' holdings kwalifikattivi 'l barra mis-settur finanzjarju

L-awtoritajiet kompetenti japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin għall-holdings kwalifikattivi tal-istituzzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2:

l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprojbixxu lill-istituzzjonijiet milli jkollhom holdings kwalifikattivi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 li l-ammont tagħhom jaqbeż il-perċentwali ta' kapital eliġibbli stabbilit f'dawk il-paragrafi.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

210

 

Artikolu 95(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Ditti ta' investiment

Rekwiżiti għal ditti ta' investiment li jkollhom awtorizzazzjoni limitata biex jipprovdu servizzi ta' investiment

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-fondi proprji għal ditti ta' investiment b'awtorizzazzjoni limitata li jipprovdu servizzi ta' investiment bħala r-rekwiżiti ta' fondi proprji li jkunu vinkolanti fuq dawk id-ditti skont il-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 2013 għad-Direttiva 2006/49/KE u d-Direttiva 2006/48/KE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

220

 

Artikolu 99(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rappurtar dwar ir-rekwiżiti ta' fondi proprji u informazzjoni finanzjarja

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeħtieġu li dawk l-istituzzjonijiet tal-kreditu li japplikaw l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà bħala applikabbli skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għar-rappurtar tal-fondi proprji fuq bażi konsolidata skont l-Artikolu 24(2) ta' dan ir-Regolament jirrappurtaw ukoll l-informazzjoni finanzjarja kif stabbilit fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

230

 

Artikolu 124(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Piżijiet u kriterji ta' riskju applikati għal skoperturi ggarantiti minn ipoteki fuq proprjetà immobbli

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistabbilixxu piż tar-riskju ogħla jew kriterji aktar stretti minn dawk stabbiliti fl-Artikolu 125(2) u l-Artikolu 126(2), fejn adatt, abbażi ta' kunsiderazzjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

240

 

Artikolu 129(1)

 

 

 

Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, wara li jikkonsultaw mal-ABE, jirrinunzjaw parzjalment għall-applikazzjoni tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu u jippermettu l-iskala 2 tal-kwalità kreditizja sa 10 % tal-iskopertura totali tal-ammont nominali ta' bonds koperti pendenti tal-istituzzjoni emittenti, sakemm il-problemi potenzjali sinifikanti tal-konċentrazzjoni fl-Istati Membri konċernati jistgħu jiġu ddokumentati minħabba l-applikazzjoni tar-rekwiżit tal-iskala 1 tal-kwalità kreditizja msemmi f'dak il-punt;

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

250

 

Artikolu 164(5)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Valuri minimi ta' Telf fil-każ ta' Inadempjenza (LGD) medju ppeżat skont l-iskopertura, fil-każ ta' skoperturi assigurati bil-proprjetà

Abbażi tad-data miġbura skont l-Artikolu 101 u meta jitqiesu l-iżviluppi li jħarsu 'l quddiem tas-suq ta' proprjetà immobbli u kwalunkwe indikatur rilevanti ieħor, l-awtoritajiet kompetenti għandhom perjodikament, u mill-inqas darba fis-sena, jivvalutaw jekk il-valuri minimi tal-LGD fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu humiex adatti fir-rigward ta' skoperturi ggarantiti permezz ta' proprjetà residenzjali jew immobbli kummerċjali li tinstab fit-territorju tagħhom. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, fejn ikun adatt abbażi ta' kunsiderazzjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja, jistabbilixxu valuri minimi ogħla tal-LGD ippeżata ta' skopertura fir-rigward ta' skoperturi ggarantiti permezz ta' proprjetà immobbli li tinstab fit-territorju tagħhom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

260

 

Artikolu 178(1)(c)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Inadempjenza ta' debitur

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jissostitwixxu 90 jum b'180 jum għall-iskoperturi ggarantiti permezz ta' proprjetà residenzjali jew proprjetà immobbli kummerċjali tal-SMEs fil-klassi tal-iskoperturi fil-livell tal-konsumatur, kif ukoll għall-iskoperturi għal entitajiet tas-settur pubbliku.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

270

 

Artikolu 284(4)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Valur tal-iskopertura

L-awtoritajiet jistgħu jeżiġu α ogħla minn 1.4 jew jippermettu lill-istituzzjonijiet jużaw l-istimi tagħhom stess skont l-Artikolu 284(9).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

280

 

Artikolu 284(9)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Valur tal-iskopertura

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu lill-istituzzjonijiet jużaw l-istimi tagħhom stess għal alpha

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

290

 

Artikolu 327(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Netting bejn pożizzjoni konvertibbli u pożizzjoni mqabbla fl-istrument sottostanti

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jadottaw approċċ taħt liema tittieħed fkunsiderazzjoni l-probabbiltà li element konvertibbli partikolari jiġi kkonvertit jew jirrikjedu rekwiżit ta' fondi proprji biex jiġi kopert kwalunkwe telf li jista' jirriżulta mill-konverżjoni.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

300

 

Artikolu 395(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Limiti tal-iskoperturi kbar għal skoperturi għal istituzzjonijiet

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jistabbilixxu limitu iżgħar minn EUR 150 000 000 għal skoperturi għal istituzzjonijiet

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

310

 

Artikolu 400(2)(a) 493(3)(a)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment bonds koperti li jaqgħu fit-termini tal-Artikolu129(1), (3) u (6).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

320

 

Artikolu 400(2)(b) 493(3)(b)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali tal-Istati Membri.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

330

 

Artikolu 400(2)(c) 493(3)(c)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi mġarrba minn istituzzjoni għall-impriża prinċipali tagħha, jew għas-sussidjarji tagħha stess.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

340

 

Artikolu 400(2)(d) 493(3)(d)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet reġjonali jew ċentrali ta' kreditu fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tappartjeni lil netwerk u li jkunu responsabbli għall-operazzjonijiet ta' kklerjar ta' flus fi ħdan in-netwerk.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

350

 

Artikolu 400(2)(e) 493(3)(e)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet ta' kreditu mġarrba minn istituzzjonijiet ta' kreditu, li minnhom waħda tkun topera fuq bażi mhux kompetittiva u li tipprovdi jew tiggarantixxi għoti ta' self skont programmi leġiżlattivi jew l-istatuti tagħha, biex tippromwovi oqsma speċifiċi tal-ekonomija taħt xi forma ta' sorveljanza governattiva u restrizzjonijiet fuq l-użu tas-self, bil-kundizzjoni li l-iskoperturi rispettivi joriġinaw minn tali self li jkun mgħoddi lill-benefiċjarji permezz ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew mill-garanziji fuq dan is-self.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

360

 

Artikolu 400(2)(f) 493(3)(f)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet, sakemm dawk l-iskoperturi ma jikkostitwux il-fondi proprji ta' istituzzjonijiet bħal dawn u ma jdumux aktar mill-jum tax-xogħol ta' wara u li ma jkunux denominati f'munita kummerċjali ewlenija;

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

370

 

Artikolu 400(2)(g) 493(3)(g)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal banek ċentrali fil-forma ta' riżervi minimi meħtieġa miżmuma minn dawk il-banek ċentrali li jkunu denominati fil-muniti nazzjonali tagħhom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

380

 

Artikolu 400(2)(h) 493(3)(h)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal gvernijiet ċentrali fil-forma ta' rekwiżiti statutorji ta' likwidità miżmuma f'titoli tal-gvern li huma denominati u ffinanzjati fil-muniti nazzjonali tagħhom bil-kundizzjoni li, fid-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti, il-valutazzjoni tal-kreditu ta' dawk il-gvernijiet ċentrali assenjati minn Istituzzjoni ta' Valutazzjoni tal-Kreditu Esteru tkun grad ta' investiment.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

390

 

Artikolu 400(2)(i) 493(3)(i)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment 50 % tad-dokumenti ta' kreditu briskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ u tal-faċilitajiet ta' kreditu mhux miġbud b'riskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ imsemmija fl-Anness I u soġġett għall-qbil tal-awtoritajiet kompetenti, 80 % tal-garanziji barra mill-garanziji fuq self li għandhom bażi ġuridika jew regolatorja u jingħataw għall-membri tagħhom bi skemi ta' garanzija reċiproka li għandhom status ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

400

 

Artikolu 400(2)(j) 493(3)(j)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment garanziji legalment meħtieġa li jintużaw meta self b'ipoteka ffinanzjat permezz tal-ħruġ ta' bonds ta' ipoteki jitħallas lill-mutwatarju tal-ipoteka qabel ir-reġistrazzjoni finali tal-ipoteka fir-reġistru tal-artijiet, bil-kundizzjoni li l-garanzija ma tintużax biex tnaqqas ir-riskju fil-kalkolu tal-ammonti ta' skoperturi ppeżati skont ir-riskju.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

410

 

Artikolu 400(2)(k) 493(3)(k)

 

Awtoritajiet kompetenti

Awtoritajiet kompetenti

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq boroż rikonoxxuti u skoperturi oħra għalihom.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

420

 

Artikolu 412(5)

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' likwidità qabel ma jkunu speċifikati u introdotti kompletament fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' kopertura tal-likwidità f'konformità mal-Artikolu 460.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

430

 

Artikolu 412(5)

 

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu lill-istituzzjonijiet awtorizzati domestikament, jew sottogrupp ta' dawk l-istituzzjonijiet, biex iżommu rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità ogħla sa 100 % sakemm jiġi introdott kompletament l-istandard minimu vinkolanti bir-rata ta' 100 % f'konformità mal-Artikolu 460.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

440

 

Artikolu 413(3)

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' finanzjament stabbli

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' finanzjament stabbli qabel ma jkunu speċifikati u introdotti fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' finanzjament stabbli nett f'konformità mal-Artikolu 510.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

450

 

Artikolu 415(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar dwar likwidità

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jibqgħu jiġbru l-informazzjoni permezz ta' għodod ta' monitoraġġ sabiex tiġi mmonitorjata l-konformità mal-istandards tal-likwidità nazzjonali eżistenti, sa ma ssir l-introduzzjoni sħiħa ta' rekwiżiti vinkolanti ta' likwidità.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

460

 

Artikolu 420(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rata ta' fluss 'il barra ta' likwidità

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu japplikaw rata ta' flussi 'l barra ta' mhux aktar minn 5 % għall-prodotti marbutin mal-finanzjament tal-kummerċ barra mill-karta tal-bilanċ, kif imsemmi fl-Artikolu 429 u l-Anness 1.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

470

 

Artikolu 467(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 467, l-awtoritajiet kompetenti, f'każijiet fejn trattament bħal dan kien jiġi applikat qabel l-1 ta' Jannar 2014, jistgħu jippermettu lill-istituzzjonijiet biex ma jinkludu fl-ebda element tal-fondi proprji qligħ jew telf mhux realizzat fuq skoperturi lil gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija “Disponibbli għall-Bejgħ” tal-IAS 39 approvat mill-UE.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

480

 

Artikolu 467(3) it-tieni subparagrafu

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 467.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

490

 

Artikolu 468(2)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu lil istituzzjonijiet li jinkludu fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom 100 % tal-qligħ mhux realizzat tagħhom b'valur ġust fejn skont l-Artikolu 467 l-istituzzjonijiet huma obbligati li jinkludu t-telf mhux realizzat tagħhom ikkalkulat b'valur ġust fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

500

 

Artikolu 468(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli tal-qligħ mhux realizzat fil-meded speċifikati fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 468 li tneħħa mill-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

510

 

Artikolu 471(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjoni mit-tnaqqis ta' holdings ta' ekwità f'kumpaniji ta' assigurazzjoni mill-Elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1

B'deroga mill-Artikolu 49(1), matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2022, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet ma jnaqqsux holdings ta' ekwità f'impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-riassigurazzjoni u kumpanniji azzjonarji tal-assigurazzjoni meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 471.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

520

 

Artikolu 473(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Introduzzjoni tal-emendi għall-IAS 19

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 481, matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2018, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet li jħejju l-kontijiet tagħhom f'konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 iżidu mal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom l-ammont applikabbli skont il-paragrafu 2 jew 3 tal-Artikolu 473, kif applikabbli, multiplikat bil-fattur applikat skont il-paragrafu 4 tal-Artikolu 473.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

530

 

Artikolu 478(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 478 għal kull tnaqqis li ġej:

(a)

it-tnaqqis individwali meħtieġ skont il-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 36(1), għajr l-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji;

(b)

l-ammont aggregat tal-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji u l-elementi msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 36(1) li għandu jitnaqqas skont l-Artikolu 48;

(c)

kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 56;

(d)

kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 66.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

540

 

Artikolu 479(4)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizjonali fil-kapital konsolidat tal-istrumenti ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 u elementi li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

L-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 479.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

550

 

Artikolu 480(3)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizzjonali ta' interessi minoritarji u kapital kwalifikanti Addizzjonali tal-Grad 1 u l-Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-valur tal-fattur applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 480.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

560

 

Artikolu 481(5)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Filtri tranżizzjonali u tnaqqis addizzjonali

Għal kull filtru jew tnaqqis imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 481, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwali applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 3 u 4 ta' dak l-Artikolu

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

570

 

Artikolu 486(6)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1, ta' Grad 1 Addizzjonali u ta' Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwali applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 486.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

580

 

Artikolu 495(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' skoperturi għal ekwità skont l-Approċċ IRB

Permezz ta' deroga mill-Kapitolu 3 tal-Parti Tlieta, sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw mit-trattament IRB ċerti kategoriji ta' skoperturi tal-ekwità tal-istituzzjonijiet u s-sussidjarji mill-UE tal-istituzzjonijiet f'dak l-Istat Membru.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

590

 

Artikolu 496(1)

 

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Dispożizzjoni tranżizzjonali dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għal skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

Sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment mil-limitu ta' 10 % lill-unitajiet prijoritarji maħruġa mill-Fonds Communs de Créances Franċiżi jew minn entitajiet ta' titolizzazzjoni li huma ekwivalenti għall-Fonds Communs de Créances Franċiżi stabbiliti fil-punti (d) u (f) tal-Artikolu 129(1), dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 496(1).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

600

 

 

Artikolu 10(1)(b)(iii)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi likwidi

Ir-riżerva ta' likwidità miżmuma mill-istituzzjoni ta' kreditu f'bank ċentrali hija rikonoxxibbli bħala assi tal-Livell 1 dment li tista' tiġi rtirata fi żminijiet ta' stress. Il-finijiet li bihom ir-riżervi tal-bank ċentrali jistgħu jiġu rtirati għall-finijiet ta' dan l-Artikolu jridu jiġu speċifikati fi ftehim bejn l-awtorità kompetenti u l-BĊE jew il-bank ċentrali.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

610

 

 

Artikolu 10(2)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi likwidi

Il-valur tas-suq ta' bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna msemmijin fil-paragrafu 1(f) ikunu soġġetti għal telf impost tal-anqas ta' 7 %. Ħlief għal kif inhu speċifikat b'rabta mal-ishma u l-unitajiet fis-CIUs fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 15(2), ma jkunx hemm bżonn ta' telf impost fuq il-valur tal-assi li jifdal tal-livell 1.

Dawn il-każijiet fejn it-telf impost ogħla kien stabbilit għal klassi sħiħa ta' assi (l-assi kollha soġġetti għal telf impost speċifiku u differenzjat fir-Regolament ta' Delega tal-LCR) (eż. għall-bonds koperti kollha tal-livell 1, eċċ.).

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

620

 

 

Artikolu 12(1)(c)(i)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi ta' livell 2B

L-ishma jistgħu jikkostitwixxu assi ta' livell 2B dment li jiffurmaw parti minn indiċi ta' stokks maġġuri fi Stta Membru jew f'pajjiż terz, kif identifikat bħala tali mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru jew l-awtorità pubblika rilevanti f'pajjiż terz.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

630

 

 

Artikolu 12(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Assi ta' livell 2B

Għall-istituzzjonijiet ta' kreditu li skont l-istatuti tal-inkorporazzjoni tagħhom ma jistax għal raġunijiet ta' osservanza reliġjuża ikollhom assi li jagħtu mgħax, l-awtorità kompetenti tista' tippermetti li ssir deroga mill-punti (ii) u (iii) tal-paragrafu 1(b) ta' dan l-Artikolu, dejjem jekk ikun hemm evidenza ta' nuqqas ta' disponibbiltà ta' assi li ma jagħtux imgħax li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti u li l-assi li ma jagħtux imgħax inkwistjoni huma biżżejjed likwidi fis-swieq privati.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 

640

 

 

Artikolu 24(6)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

LCR - Flussi ta' ħruġ minn depożiti stabbli f'pajjiż terz li jikkwalifika għar-rata ta' 3 %

L-istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jkunu awtorizzati mill-awtorità kompetenti tagħhom li jimmoltiplikaw bi 3 % l-ammont tad-depożiti fil-livell tal-konsumatur koperti minn skema ta' garanzija tad-depożiti f'pajjiż terz ekwivalenti għall-iskema msemmija fil-paragrafu 1 jekk il-pajjiż terz jippermetti dan it-trattament.

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

 


PARTI 2

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fid-Direttiva 2013/36/UE u fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Direttiva 2013/36/UE

Regolament (UE) Nru 575/2013

Destinatarju

Kamp ta' applikazzjoni

Denominazzjoni

Deskrizzjoni tal-opzjoni jew tad-diskrezzjoni

Sena/Snin tal-applikazzjoni u l-valur f'% (jekk applikabbli)

Eżerċitati (IVA/LE/Mhux applikabbli)

Test nazzjonali

Referenzi

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

Dettalji/Kummenti

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

 

011

Artikolu 160(6)

 

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għal riżervi ta' kapital

L-Istati Membri jistgħu jimponu perjodu tranżizzjonali iqsar għal riżervi ta' kapital minn dak speċifikati fil-paragrafi 1 sa 4 tal-Artikolu 160. Tali perjodu tranżizzjonali iqsar jista' jiġi rikonoxxut minn Stati Membri oħra.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

012

 

Artikolu 493(3)(a)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment bonds koperti li jaqgħu fit-termini tal-Artikolu129(1), (3) u (6).

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

013

 

Artikolu 493(3)(b)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali tal-Istati Membri.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

014

 

Artikolu 493(3)(c)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi mġarrba minn istituzzjoni għall-impriża prinċipali tagħha, jew għas-sussidjarji tagħha stess.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

015

 

Artikolu 493(3)(d)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet reġjonali jew ċentrali ta' kreditu fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tappartjeni lil netwerk u li jkunu responsabbli għall-operazzjonijiet ta' kklerjar ta' flus fi ħdan in-netwerk.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

016

 

Artikolu 493(3)(e)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet ta' kreditu mġarrba minn istituzzjonijiet ta' kreditu, li minnhom waħda tkun topera fuq bażi mhux kompetittiva u li tipprovdi jew tiggarantixxi għoti ta' self skont programmi leġiżlattivi jew l-istatuti tagħha, biex tippromwovi oqsma speċifiċi tal-ekonomija taħt xi forma ta' sorveljanza governattiva u restrizzjonijiet fuq l-użu tas-self, bil-kundizzjoni li l-iskoperturi rispettivi joriġinaw minn tali self li jkun mgħoddi lill-benefiċjarji permezz ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew mill-garanziji fuq dan is-self.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

017

 

Artikolu 493(3)(f)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal istituzzjonijiet, dejjem jekk dawk l-iskoperturi ma jikkostitwux il-fondi proprji ta' istituzzjonijiet bħal dawn u ma jdumux aktar mill-jum tax-xogħol ta' wara u ma jkunux denominati f'munita kummerċjali ewlenija.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

018

 

Artikolu 493(3)(g)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal banek ċentrali fil-forma ta' riżervi minimi meħtieġa miżmuma minn dawk il-banek ċentrali li jkunu denominati fil-muniti nazzjonali tagħhom.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

019

 

Artikolu 493(3)(h)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment skoperturi għal gvernijiet ċentrali fil-forma ta' rekwiżiti statutorji ta' likwidità miżmuma f'titoli tal-gvern li huma denominati u ffinanzjati fil-muniti nazzjonali tagħhom bil-kundizzjoni li, fid-diskrezzjoni tal-awtorità kompetenti, il-valutazzjoni tal-kreditu ta' dawk il-gvernijiet ċentrali assenjati minn Istituzzjoni ta' Valutazzjoni tal-Kreditu Esteru tkun grad ta' investiment.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

020

 

Artikolu 493(3)(i)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment 50 % tad-dokumenti ta' kreditu briskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ u tal-faċilitajiet ta' kreditu mhux miġbud b'riskju medju/baxx li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ imsemmija fl-Anness I u soġġett għall-qbil tal-awtoritajiet kompetenti, 80 % tal-garanziji barra mill-garanziji fuq self li għandhom bażi ġuridika jew regolatorja u jingħataw għall-membri tagħhom bi skemi ta' garanzija reċiproka li għandhom status ta' istituzzjonijiet ta' kreditu.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

021

 

Artikolu 493(3)(j)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment garanziji legalment meħtieġa li jintużaw meta self b'ipoteka ffinanzjat permezz tal-ħruġ ta' bonds ta' ipoteki jitħallas lill-mutwatarju tal-ipoteka qabel ir-reġistrazzjoni finali tal-ipoteka fir-reġistru tal-artijiet, bil-kundizzjoni li l-garanzija ma tintużax biex tnaqqas ir-riskju fil-kalkolu tal-ammonti ta' skoperturi ppeżati skont ir-riskju.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

022

 

Artikolu 493(3)(k)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjonijiet jew eżenzjonijiet parzjali għal limiti għal skoperturi kbar

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment elementi ta' assi li jkunu jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq boroż rikonoxxuti u skoperturi oħra għalihom.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

023

 

Artikolu 412(5)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' likwidità qabel ma jkunu speċifikati u introdotti kompletament fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' kopertura tal-likwidità f'konformità mal-Artikolu 460.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

024

 

Artikolu 412(5)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu lill-istituzzjonijiet awtorizzati domestikament, jew sottogrupp ta' dawk l-istituzzjonijiet, biex iżommu rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità ogħla sa 100 % sakemm jiġi introdott kompletament l-istandard minimu vinkolanti bir-rata ta' 100 % f'konformità mal-Artikolu 460.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

025

 

Artikolu 413(3)

Stati Membri

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżit ta' finanzjament stabbli

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali fil-qasam ta' rekwiżiti ta' finanzjament stabbli qabel ma jkunu speċifikati u introdotti fl-Unjoni standards minimi vinkolanti għar-rekwiżiti ta' finanzjament stabbli nett f'konformità mal-Artikolu 510.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

026

 

Artikolu 415(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu

Rekwiżiti ta' rappurtar dwar likwidità

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jibqgħu jiġbru l-informazzjoni permezz ta' għodod ta' monitoraġġ sabiex tiġi mmonitorjata l-konformità mal-istandards tal-likwidità nazzjonali eżistenti, sa ma ssir l-introduzzjoni sħiħa ta' rekwiżiti vinkolanti ta' likwidità.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

027

 

Artikolu 467(2)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

B'deroga mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 467, l-awtoritajiet kompetenti, f'każijiet fejn trattament bħal dan kien jiġi applikat qabel l-1 ta' Jannar 2014, jistgħu jippermettu lill-istituzzjonijiet biex ma jinkludu fl-ebda element tal-fondi proprji qligħ jew telf mhux realizzat fuq skoperturi lil gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija “Disponibbli għall-Bejgħ” tal-IAS 39 approvat mill-UE.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

028

 

Artikolu 467(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' telf mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

Il-perċentwali applikabbli ta' telf mhux realizzat skont l-Artikolu 467(1) li huma inklużi fil-kalkolu ta' elementi ta' kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu)

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

029

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

030

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

031

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

032

 

Artikolu 468(2) it-tieni (2) subparagrafu

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu lil istituzzjonijiet li jinkludu fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom 100 % tal-qligħ mhux realizzat tagħhom b'valur ġust fejn skont l-Artikolu 467 l-istituzzjonijiet huma obbligati li jinkludu t-telf mhux realizzat tagħhom ikkalkulat b'valur ġust fil-kalkolu tal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

033

 

Artikolu 468(3)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' qligħ mhux realizzat ikkalkulat b'valur ġust

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli tal-qligħ mhux realizzat fil-meded speċifikati fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 468 li tneħħa mill-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1.

2015 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

034

2016 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

035

2017 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

036

 

Artikolu 471(1)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Eżenzjoni mit-tnaqqis ta' holdings ta' ekwità f'kumpaniji ta' assigurazzjoni mill-Elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1

B'deroga mill-Artikolu 49(1), matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2022, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet ma jnaqqsux holdings ta' ekwità f'impriżi tal-assigurazzjoni, impriżi tar-riassigurazzjoni u kumpanniji azzjonarji tal-assigurazzjoni meta jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 471.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

037

 

Artikolu 473(1)

Awtoritajiet kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Introduzzjoni tal-emendi għall-IAS 19

Permezz ta' deroga mill-Artikolu 481, matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2018, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-istituzzjonijiet li jħejju l-kontijiet tagħhom f'konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 iżidu mal-kapital ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 tagħhom l-ammont applikabbli skont il-paragrafu 2 jew 3 tal-Artikolu 473, kif applikabbli, multiplikat bil-fattur applikat skont il-paragrafu 4 tal-Artikolu 473.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

038

 

Artikolu 478(2)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis minn elementi ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni fil-każ ta' assi ta' taxxa differita qabel l-1 ta' Jannar 2014

Perċentwali applikabbli f'każ li tkun tapplika l-alternattiva (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 478)

2014 (0 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

039

2015 (10 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

040

2016 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

041

2017 (30 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

042

2018 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

043

2019 (50 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

044

2020 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

045

2021 (70 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

046

2022 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

047

2023 (90 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

048

 

Artikolu 478(3)(a)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 478 għal (a) it-tnaqqis individwali meħtieġ skont il-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 36(1), għajr l-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji;

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

049

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

050

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

051

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

052

 

Artikolu 478(3)(b)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 478 għal (b) l-ammont aggregat tal-assi tat-taxxa differita li jistrieħu fuq il-profittabbiltà fil-ġejjieni u li jirriżultaw minn differenzi temporanji u l-elementi msemmija fil-punt (i) tal-Artikolu 36(1) li għandu jitnaqqas skont l-Artikolu 48;

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

053

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

054

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

055

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

056

 

Artikolu 478(3)(c)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 għal (c) kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 56;

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

057

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

058

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

059

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

060

 

Artikolu 478(3)(d)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Tnaqqis tranżizzjonali minn elementi ta' Ekwità Komuni ta; Grad 1, Addizzjonali ta' Grad 1 u Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 1 u 2 għal (d) kull tnaqqis li għandu jsir skont il-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 66.

2014 (20 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

061

2015 (40 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

062

2016 (60 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

063

2017 (80 % sa 100 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

064

 

Artikolu 479(4)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizjonali fil-kapital konsolidat tal-istrumenti ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 u elementi li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwal applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 479.

2014 (0 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

065

2015 (0 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

066

2016 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

067

2017 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

068

 

Artikolu 480(3)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Rikonoxximent tranżizzjonali ta' interessi minoritarji u kapital kwalifikanti Addizzjonali tal-Grad 1 u l-Grad 2

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-valur tal-fattur applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 480.

2014 (0,2 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

069

2015 (0,4 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

070

2016 (0,6 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

071

2017 (0,8 sa 1,0)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

072

 

Artikolu 481(1)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

 

Il-perċentwali applikabbli f'każ li tkun tapplika perċentwali unika (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 481)

2014 (0 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

073

2015 (0 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

074

2016 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

075

2017 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

076

 

Artikolu 481(5)

 

 

Filtri tranżizzjonali u tnaqqis addizzjonali

Għal kull filtru jew tnaqqis imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 481, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw u jippubblikaw il-perċentwali applikabbli fil-meded speċifikati fil-paragrafi 3 u 4 ta' dak l-Artikolu

2014 (0 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

077

2015 (0 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

078

2016 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

079

2017 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

080

 

Artikolu 486(6)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1, ta' Grad 1 Addizzjonali u ta' Grad 2

Perċentwali applikabbli biex jiġu determinati l-limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 486 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu)

2014 (60 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

081

2015 (40 % sa 70 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

082

2016 (20 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

083

2017 (0 % sa 50 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

084

2018 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

085

2019 (0 % sa 30 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

086

2020 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

087

2021 (0 % sa 10 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

088

Il-perċentwali applikabbli biex jiġu determinati l-limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 1 Addizzjonali skont il-paragrafu 3 tal-Artikolu 486 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu)

2014 (60 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

089

2015 (40 % sa 70 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

090

2016 (20 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

091

2017 (0 % sa 50 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

092

2018 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

093

2019 (0 % sa 30 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

094

2020 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

095

2021 (0 % sa 10 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

096

Il-perċentwali applikabbli biex jiġu determinati l-limiti għall-anterjorità ta' elementi ta' Ekwità Komuni ta' Grad 2 skont il-paragrafu 4 tal-Artikolu 486 (perċentwali fil-meded speċifikati fil-paragrafu 5 ta' dak l-Artikolu)

2014 (60 % sa 80 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

097

2015 (40 % sa 70 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

098

2016 (20 % sa 60 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

099

2017 (0 % sa 50 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

100

2018 (0 % sa 40 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

101

2019 (0 % sa 30 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

102

2020 (0 % sa 20 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

103

2021 (0 % sa 10 %)

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

104

 

Artikolu 495(1)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Trattament tranżizzjonali ta' skoperturi għal ekwità skont l-Approċċ IRB

Permezz ta' deroga mill-Kapitolu 3 tal-Parti Tlieta, sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw mit-trattament IRB ċerti kategoriji ta' skoperturi tal-ekwità tal-istituzzjonijiet u s-sussidjarji mill-UE tal-istituzzjonijiet f'dak l-Istat Membru mill-31 ta' Diċembru 2007.

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

105

 

Artikolu 496(1)

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Dispożizzjoni tranżizzjonali dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għal skoperturi fil-forma ta' bonds koperti

Sal-31 ta' Diċembru 2017, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeżentaw kompletament jew parzjalment mil-limitu ta' 10 % lill-unitajiet prijoritarji maħruġa mill-Fonds Communs de Créances Franċiżi jew minn entitajiet ta' titolizzazzjoni li huma ekwivalenti għall-Fonds Communs de Créances Franċiżi stabbiliti fil-punti (d) u (f) tal-Artikolu 129(1), dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 496(1).

[Sena]

(IVA/LE/Mhux applikabbli)

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 


PARTI 3

Elementi varjabbli tar-remunerazzjoni (l-Artikolu 94 tad-Direttiva 2013/36 UE)

 

Direttiva 2013/36/UE

Destinatarju

Kamp ta' applikazzjoni

Dispożizzjonijiet

Informazzjoni li trid tingħata

Eżerċitati (IVA/LE/Mhux applikabbli)

Referenzi

Disponibbli bl-EN (IVA/LE)

Dettalji/Kummenti

010

Data tal-aħħar aġġornament ta' informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

 

020

Artikolu 94(1)(g)(i)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Proporzjon massimu bejn il-komponenti varjabbli u fissi tar-rimunerazzjoni (% stabbilit fil-liġi nazzjonali kkalkulat bħala l-komponent varjabbli maqsum skont il-komponent fiss tar-rimunerazzjoni)

[Valur f'%]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

030

Artikolu 94(1)(g)(ii)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Livell massimu tal-proporzjon bejn il-komponent fiss u dak varjabbli tar-rimunerazzjoni li jista' jiġi approvat mil-partijiet ikkonċernati jew is-sidien jew il-membri tal-istituzzjonijiet (% stabbilit fil-liġi nazzjonali kkalkulat bħala komponent varjabbli maqsum skont il-komponent fiss tar-rimunerazzjoni)

[Valur f'%]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

040

Artikolu 94(1)(g)(iii)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Parti massima tar-rimunerazzjoni varjabbli totali li għaliha tapplika r-rata ta' skont (% tar-rimunerazzjoni varjabbli totali)

[Valur f'%]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 

050

Artikolu 94(1)(l)

Stati Membri jew Awtoritajiet Kompetenti

Istituzzjonijiet ta' kreditu u Ditti ta' investiment

Deskrizzjoni ta' kwalunkwe restrizzjoni fuq it-tipi u d-disinni jew il-projbizzjonijiet tal-istrumenti li jistgħu jintużaw għall-finijiet tal-għoti ta' rimunerazzjoni varjabbli

[Test/valur liberu]

[IVA/LE]

Obbligatorju jekk IVA

Obbligatorju jekk IVA

 


(1)  “IVA” tindika li l-awtorità kompetenti jew l-Istat Membru li jkollu s-setgħa li jeżerċita l-opzjoni jew id-diskrezzjoni rilevanti jkun eżerċitaha.

“LE” tindika li l-awtorità kompetenti jew l-Istat Membru li jkollu s-setgħa li jeżerċita l-opzjoni jew id-diskrezzjoni rilevanti ma jkunx eżerċitaha.

“Mhux” applikabbli tindika li l-eżerċizzju tal-opzjoni ma jkunx possibbli jew id-diskrezzjoni ma teżistix.

(2)  It-test tad-dispożizzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

(3)  Referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali u iperlink(s) għas-sit web li jinkludi t-test nazzjonali li jittrasponi d-dispożizzjoni tal-Unjoni inkwistjoni.


ANNESS III

Proċess ta' rieżami u evalwazzjoni superviżorji (SREP)  (1)

010

Id-data tal-aħħar aġġornament tal-informazzjoni f'dan il-mudell

(jj/xx/ssss)

020

Kamp ta' applikazzjoni tal-SREP

(L-Artikoli 108 sa 110 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-SREP inklużi:

liema tipi ta' istituzzjonijiet huma koperti/esklużi mill-SREP, speċjalment jekk il-kamp ta' applikazzjoni jkun differenti fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 u d-Direttiva 2013/36/UE;

ħarsa ġenerali ta' livell għoli dwar kif l-awtorità kompetenti tqis il-prinċipju tal-proporzjonalità fil-kunsiderazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-SREP u l-frekwenza tal-valutazzjoni ta' diversi elementi tal-SREP (2).

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]

030

Valutazzjoni tal-elementi tal-SREP

(L-Artikoli 74 sa 96 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti fir-rigward tal-valutazzjoni tal-elementi individwali tal-SREP (kif inhu msemmi fil-Linji gwida tal-EBA dwar il-proċeduri u l-metodoloġiji komuni għall-SREP- EBA/GL/2014/13) fosthom:

ħarsa ġenerali ta' livell għoli lejn il-proċess ta' valutazzjoni u l-metodoloġiji applikati fir-rigward tal-valutazzjoni ta' elementi tal-SREP, fosthom: (1) analiżi tal-mudell kummerċjali, (2) valutazzjoni ta' governanza interna u tal-kontrolli fl-istituzzjonijiet kollha, (3) valutazzjoni tar-riskji għall-kapital, u (4) valutazzjoni tar-riskji tal-likwidità u l-finanzjament;

ħarsa ġenerali ta' livell għoli dwar kif l-awtorità kompetenti tqis il-prinċipju tal-proporzjonalità meta tivvaluta l-elementi individwali tal-SREP, fosthom kif tkun ġiet applikata l-kategorizzazzjoni tal-istituzzjonijiet (3).

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]

040

Rieżami u evalwazzjoni tal-ICAAP u l-ILAAP

(L-Artikoli 73, 86, 97, 98 u 103 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti għar-reviżjoni u l-evalwazzjoni tal-proċess tal-valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-kapital (ICAAP) u tal-proċess ta' valutazzjoni interna dwar l-adegwatezza tal-likwidità (ILAAP) bħala parti mill-SREP u, b'mod partikolari, għall-valutazzjoni tal-affidabbiltà tal-kapital u kalkoli tal-likwidità tal-ICAAP u tal-ILAAP għall-finijiet tal-kostatazzjoni ta' fondi proprji addizzjonali u rekwiżiti ta' likwidità kwantitattivi inkluż (4):

ħarsa ġenerali dwar il-metodoloġija applikata mill-awtorità kompetenti għar-reviżjoni tal-ICAAP u l-ILAAP tal-istituzzjonijiet;

Informazzjoni/referenza tar-rekwiżiti tal-awtorità kompetenti għall-preżentazzjoni ta' informazzjoni relatata mal-ICAAP u l-lLAAP, b'mod partikolari li tkopri liema informazzjoni trid tiġi preżentata;

informazzjoni dwar jekk hijiex meħtieġa reviżjoni indipendenti tal-ICAAP u tal-ILAAP min-naħa tal-istituzzjoni.

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]

050

Valutazzjoni ġenerali tal-SREP u miżuri superviżorji

(L-Artikoli 102 u 104 tad-DRK)

Deskrizzjoni tal-approċċ tal-awtorità kompetenti għall-valutazzjoni kumplessiva tal-SREP (sommarju) u l-applikazzjoni tal-miżuri superviżorji abbażi tal-valutazzjoni ġenerali tal-SREP (5).

Deskrizzjoni ta' kif ir-riżultati tal-SREP huma marbuta mal-applikazzjoni ta' miżuri ta' intervent bikri skont l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2014/59/UE u l-konstatazzjoni tal-kundizzjonijiet jekk l-istituzzjoni tistax titqies li ma tissodisfax jew li x'aktarx ma tissodisfax l-Artikolu 32 ta' dik id-Direttiva (6).

[test ħieles jew referenza jew iperlink għal tali gwida]


(1)  Awtoritajiet kompetenti għandhom jiżvelaw il-kriterji u l-metodoloġiji użati fir-ringieli 020 sa 040 u fir-ringiela 050 għall-valutazzjoni kumplessiva. Din it-tip ta' informazzjoni li għandha tiġi żvelata fil-forma ta' nota ta' spjegazzjoni hija deskritta fit-tieni kolonna.

(2)  Biex il-kamp ta' applikazzjoni tal-SREP jitqies kemm fil-livell ta' istituzzjoni u fir-rigward tar-riżorsi proprji tagħha.

Awtorità kompetenti għandha tispjega l-approċċ li jintuża għall-klassifikazzjoni ta' istituzzjonijiet f'kategoriji differenti għall-finijiet tal-SREP, b'deskrizzjoni tal-kriterji kwantitattivi u kwalitattivi, u kif l-istabbiltà finanzjarja jew l-għanijiet superviżorji kumplessivi jintlaqtu minn tali kategorizzazzjoni.

Awtorità kompetenti għandha tispjega wkoll kif il-kategorizzazzjoni tiddaħħal fil-prattika għall-finijiet li jiġi żgurat tal-anqas impenn minimu fil-valutazzjonijiet tal-SERP, fosthom id-deskrizzjoni tal-frekwenzi għall-valutazzjoni tal-elementi kollha tal-SREP għall-kategoriji differenti ta' istituzzjonijiet.

(3)  Inkluż għodod ta' ħidma, pereż. spezzjonijiet fuq il-post u mhux fuq il-post, kriterji kwalitattivi u kwantitattivi, data statistika użata fil-valutazzjonijiet. Huwa rrakkomandat li jiżdiedu iperlinks għal kwalunkwe gwida fis-sit web.

(4)  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jispjegaw ukoll kif il-valutazzjoni tal-ICAAP u ILAAP hija koperta minn mudelli ta' impenn minimu li huma applikati għal finijiet ta' proporzjonalità abbażi tal-kategoriji tal-SREP, kif ukoll kif il-proporzjonalità hija applikata għall-finijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-istennijiet superviżorji għall-ICAAP u ILAAP u, b'mod partikolari, kwalunkwe linji gwida jew rekwiżiti minimi għall-ICAAP u l-ILAAP li nħarġu mill-awtoritajiet kompetenti.

(5)  L-approċċ li l-awtoritajiet kompetenti japplikaw biex jaslu għal valutazzjoni kumplessiv tal-SREP u kif din tiġi kkomunikata lill-istituzzjonijiet. Il-valutazzjoni kumplessiva min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti hija bbażata fuq ir-reviżjoni tal-elementi kollha msemmija fir-ringieli 020 sa 040, flimkien ma kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra dwar l-istituzzjoni li tinkiseb mill-awtorità kompetenti.

(6)  L-awtoritajiet kompetenti jistgħu ukoll jiżvelaw il-politiki li jiggwidaw id-deċiżjonijiet fir-rigward ta' miżuri superviżorji (fit-tifsira tal-Artikoli 102 u 104 tad-DRK) u l-miżuri ta' intervent bikri (fit-tifsira tal-Artikolu 27 tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD)) kull meta l-valutazzjoni ta' istituzzjoni tidentifika dgħufijiet jew inadegwatezzi li jsejħu għal intervent superviżorji. Tali divulgazzjonijiet jistgħu jinkludu l-pubblikazzjoni ta' linji gwida interni jew dokumenti oħrajn li jiddeskrivu l-prattiki superviżorji ġenerali. Madankollu, mhi meħtieġa ebda divulgazzjoni rigward deċiżjonijiet dwar istituzzjonijiet individwali fir-rispett tal-prinċipju tal-kunfidenzjalità.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar l-implikazzjonijiet fil-każ li istituzzjoni tikser id-dispożizzjonijiet legali rilevanti jew ma tikkonformax mal-miżuri superviżorji jew miżuri ta' intervent bikri imposti li jiġu imposti fuq il-bażi tar-riżultati tal-SREP, pereż. hija għandha telenka l-proċeduri ta' infurzar li jkunu fis-seħħ (fejn applikabbli).


ANNESS IV

DATA STATISTIKA AGGREGATA

Lista ta' mudelli

Parti 1

Data konsolidata għal kull Awtorità Kompetenti

Parti 2

Data dwar ir-riskju ta' kreditu

Parti 3

Data dwar ir-riskju tas-suq

Parti 4

Data dwar ir-riskju operazzjonali

Parti 5

Data dwar miżuri superviżorji u penali amministrattivi

Parti 6

Data dwar id-derogi

Kummenti ġenerali dwar il-mili tal-mudelli fl-Anness IV

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jiżvelaw azzjonijiet jew deċiżjonijiet superviżorji indirizzati lil istituzzjonijiet speċifiċi. Meta jippubblikaw informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiżvelaw l-ebda miżura superviżorja indirizzata lil istituzzjoni speċifika, kemm jekk tittieħed fil-konfront ta' istituzzjoni waħda kemm jekk fil-konfront ta' grupp ta' istituzzjonijiet.

Iċ-ċelloli numeriċi għadhom jinkludu numri biss. Ma għandha ssir l-ebda referenza għal muniti nazzjonali. Il-munita użata hija l-euro u l-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro għandhom jaqilbu l-muniti nazzjonali tagħhom f'euro skont ir-rata tal-kambju tal-BĊE (skont id-data ta' referenza komuni, jiġifieri l-aħħar jum tas-sena li tkun qed tiġi rieżaminata), b'pożizzjoni deċimali wieħed meta jiġu żvelati ammonti f'miljuni.

L-unità tad-divulgazzjoni tal-ammonti monetarji rrapportati għandha tkun f'miljuni ta' euro (minn hawn 'il quddiem - MEUR).

Il-perċentwali għandhom jiġu żvelati sa żewġ pożizzjonijiet deċimali.

Jekk id-data ma tkunx qiegħda tiġi żvelata, ir-raġuni tan-nuqqas ta' divulgazzjoni għandha tingħata permezz tan-nomenklatura tal-EBA, jiġifieri N/A (għal “mhux disponibbli”) jew C (kunfidenzjali).

Id-data għandha tiġi żvelata fuq bażi aggregata u mingħajr ma jiġu identifikati la istituzzjonijiet ta' kreditu u lanqas ditti tal-investiment individwali.

Ir-referenzi għall-mudelli COREP skont ir-regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 jinsabu fil-Partijiet 1 sa 4, fejn dawn ikunu disponibbli.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġbru data mis-sena XXXX 'il quddiem fuq bażi konsolidata. Din se tiżgura l-konsistenza tal-informazzjoni li tinġabar.

Il-mudelli ta' dan l-Anness għandhom jinqraw flimkien mal-ambitu tar-rappurtar tal-konsolidazzjoni definita hawnhekk. Biex jiġi żgurat il-ġbir effiċjenti tad-data, l-informazzjoni fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment għandha tiġi rrapportata separatament, iżda għandu jkun hemm l-istess livell ta' konsolidazzjoni fiż-żewġ każi.

Sabiex tiġi żgurata l-koerenza u l-komparabbiltà tad-data rrapportata, il-BĊE għandu jippubblika data statistika aggregata biss fir-rigward ta' entitajiet taħt superviżjoni li fil-konfront tagħhom twettaq u teżerċita superviżjoni fid-data ta' referenza tal-iżvelar, filwaqt li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jippubblikaw data statistika aggregata biss fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' kreditu li ma jkunux taħt superviżjoni diretta mill-BĊE.

Id-data għandha tinġabar biss fir-rigward tad-ditti tal-investiment suġġetti għad-DRK. Id-ditti tal-investiment li ma jkunux suġġetti għar-reġim tad-DRK huma esklużi mill-eżerċizzju tal-ġbir tad-data.

PARTI 1

Data konsolidata għal kull Awtorità Kompetenti (sena XXXX)

 

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Numru u daqs tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

 

 

010

Numru ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

 

[Valur]

020

Assi totali tal-ġuriżdizzjoni (f'MEUR) (1)

 

[Valur]

030

Assi totali tal-ġuriżdizzjoni (1) bħala % tal-PGD (2)

 

[Valur]

 

Numru u daqs tal-istituzzjonijiet ta' kreditu barranin (3)

 

 

040

Minn pajjiżi terzi

Numru ta' fergħat (4)

 

[Valur]

050

Assi totali tal-fergħat (f'MEUR)

 

[Valur]

060

Numru ta' sussidjarji (5)

 

[Valur]

070

Assi totali tas-sussidjarji (f'MEUR)

 

[Valur]

 

Kapital totali u rekwiżiti kapitali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

 

 

080

Kapital Totali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni Totali bħala % tal-kapital totali (6)

CA1 (ringiela 020 / ringiela 010)

[Valur]

090

Kapital Totali Addizzjonali tal-Grad 1 bħala % tal-kapital totali (7)

CA1 (ringiela 530 / ringiela 010)

[Valur]

100

Kapital totali tal-Grad 2 bħala % tal-kapital totali (8)

CA1 (ringiela 750 / ringiela 010)

[Valur]

110

Rekwiżiti kapitali totali (f'MEUR) (9)

CA2 (ringiela 010) * 8 %

[Valur]

120

Proporzjon kapitali totali (%) (10)

CA3 (ringiela 050)

[Valur]

 

Numru u daqs tad-ditti tal-investiment

 

 

130

Numru ta' ditti tal-investiment

 

[Valur]

140

Assi totali (f'MEUR) (1)

 

[Valur]

150

Assi totali bħala % tal-PDG

 

[Valur]

 

Kapital totali u rekwiżiti kapitali tad-ditti tal-investiment

 

 

160

Kapital Totali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni Totali bħala % tal-kapital totali (6)

CA1 (ringiela 020 / ringiela 010)

[Valur]

170

Kapital Totali Addizzjonali tal-Grad 1 bħala % tal-kapital totali (7)

CA1 (ringiela 530 / ringiela 010)

[Valur]

180

Kapital totali tal-Grad 2 bħala % tal-kapital totali (8)

CA1 (ringiela 750 / ringiela 010)

[Valur]

190

Rekwiżiti kapitali totali (f'MEUR) (9)

CA2 (ringiela 010) *8 %

[Valur]

200

Proporzjon kapitali totali (%) (10)

CA3 (ringiela 050)

[Valur]


PARTI 2

Data dwar ir-riskju ta' kreditu (sena XXXX)

 

Data dwar ir-riskju ta' kreditu

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

 

 

010

Istituzzjonijiet ta' kreditu: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (11)

CA2 (ringiela 040) / (ringiela 010)

[Valur]

020

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (12)

Approċċ Standardizzat (SA)

 

[Valur]

030

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u lanqas fatturi ta' konverżjoni

 

[Valur]

040

Approċċ IRB meta jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u/jew fatturi ta' konverżjoni

 

[Valur]

050

% ibbażat fuq rekwiżiti totali ta' fondi proprji għar-riskju tal-kreditu

SA

CA2 (ringiela 050) / (ringiela 040)

[Valur]

060

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u lanqas fatturi ta' konverżjoni

CR IRB, Fondazzjoni IRB (ringiela 010, kolonna 260) / CA2 (ringiela 040)

[Valur]

070

Approċċ IRB meta jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u/jew fatturi ta' konverżjoni

CR IRB, IRB Avvanzat (ringiela 010, kolonna 260) / CA2 (ringiela 040)

[Valur]

080

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont il-klassi tal-iskopertura IRB

% abbażi tal-ammont totali tal-iskopertura ponderat għar-riskju tal-IRB

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u lanqas fatturi ta' konverżjoni

CA2 (ringiela 250 / ringiela 240)

[Valur]

090

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

CA2 (ringiela 260 / ringiela 240)

[Valur]

100

Istituzzjonijiet

CA2 (ringiela 270 / ringiela 240)

[Valur]

110

Korporazzjonijiet - SME

CA2 (ringiela 280 / ringiela 240)

[Valur]

120

Korporazzjonijiet — Għoti ta' Self Speċjalizzat

CA2 (ringiela 290 / ringiela 240)

[Valur]

130

Korporazzjonijiet — Oħrajn

CA2 (ringiela 300 / ringiela 240)

[Valur]

140

Approċċ IRB meta jintużaw estimi proprji ta' Telf fil-Każ ta' Inadempjenza u/jew fatturi ta' konverżjoni

CA2 (ringiela 310 / ringiela 240)

[Valur]

150

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

CA2 (ringiela 320 / ringiela 240)

[Valur]

160

Istituzzjonijiet

CA2 (ringiela 330 / ringiela 240)

[Valur]

170

Korporazzjonijiet - SME

CA2 (ringiela 340 / ringiela 240)

[Valur]

180

Korporazzjonijiet — Għoti ta' Self Speċjalizzat

CA2 (ringiela 350 / ringiela 240)

[Valur]

190

Korporazzjonijiet — Oħrajn

CA2 (ringiela 360 / ringiela 240)

[Valur]

200

Livell tal-konsumaturi — Garantiti b'SME tal-proprjetà immobbli

CA2 (ringiela 370 / ringiela 240)

[Valur]

210

Livell tal-konsumaturi – Garantiti minn intrapriża tal-proprjetà immobbli li mhijiex SME

CA2 (ringiela 380 / ringiela 240)

[Valur]

220

Livell tal-konsumaturi – Rotanti kwalifikanti

CA2 (ringiela 390 / ringiela 240)

[Valur]

230

Fil-livell tal-konsumatur — SMEs oħrajn

CA2 (ringiela 400 / ringiela 240)

[Valur]

240

Fil-livell tal-konsumatur — Oħrajn mhux SMEs

CA2 (ringiela 410 / ringiela 240)

[Valur]

250

Ekwità IRB

CA2 (ringiela 420 / ringiela 240)

[Valur]

260

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni IRB

CA2 (ringiela 430 / ringiela 240)

[Valur]

270

Assi oħrajn b'obbligi mhux ta' kreditu

CA2 (ringiela 450 / ringiela 240)

[Valur]

 

Data dwar ir-riskju ta' kreditu

Referenza għal data tal-mudell

COREP

280

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

 

 

290

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont il-klassi tal-iskopertura SA*

% abbażi tal-ammont totali tal-iskopertura peżata għar-riskju tal-SA

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

CA2 (ringiela 070 / ringiela 050)

[Valur]

300

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

CA2 (ringiela 080 / ringiela 050)

[Valur]

310

Entitajiet tas-settur pubbliku

CA2 (ringiela 090 / ringiela 050)

[Valur]

320

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

CA2 (ringiela 100 / ringiela 050)

[Valur]

330

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

CA2 (ringiela 110 / ringiela 050)

[Valur]

340

Istituzzjonijiet

CA2 (ringiela 120 / ringiela 050)

[Valur]

350

Korporazzjonijiet

CA2 (ringiela 130 / ringiela 050)

[Valur]

360

Fil-livell tal-konsumaturi

CA2 (ringiela 140 / ringiela 050)

[Valur]

370

Garantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

CA2 (ringiela 150 / ringiela 050)

[Valur]

380

Skoperturi fl-inadempjenza

CA2 (ringiela 160 / ringiela 050)

[Valur]

390

Entrati assoċjati ma' riskju għoli partikolari

CA2 (ringiela 170 / ringiela 050)

[Valur]

400

Bonds koperti

CA2 (ringiela 180 / ringiela 050)

[Valur]

410

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u korporazzjonijiet b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

CA2 (ringiela 190 / ringiela 050)

[Valur]

420

Intrapriżi ta' investiment kollettiv

CA2 (ringiela 200 / ringiela 050)

[Valur]

430

Ekwità

CA2 (ringiela 210 / ringiela 050)

[Valur]

440

Fatturi oħrajn

CA2 (ringiela 211 / ringiela 050)

[Valur]

450

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni SA

CA2 (ringiela 220 / ringiela 050)

[Valur]

460

Istituzzjonijiet ta' kreditu: approċċ tat-tqassim skont il-mitigazzjoni tar-riskju ta' kreditu (CRM)

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (13)

Metodu ssimplifikat tal-kollateral finanzjarju

 

[Valur]

470

Metodu komprensiv tal-kollateral finanzjarju

 

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

 

 

480

Ditti ta' Investiment: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (14)

CA2 (ringiela 040) / (ringiela 010)

[Valur]

490

Ditti ta' Investiment: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' ditti tal-investiment  (12)

SA

 

[Valur]

500

IRB

 

[Valur]

510

% ibbażat fuq rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju tal-kreditu  (15)

SA

CA2 (ringiela 050) / (ringiela 040)

[Valur]

520

IRB

CA2 (ringiela 240) / (ringiela 040)

[Valur]

 

 

 

 

 

 

 

Informazzjoni addizzjonali dwar it-titolizzazzjoni (f'MEUR)

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: oriġinatur

 

 

530

Ammont totali ta' skoperturi ta' titolizzazzjoni oriġinati fuq il-karta tal-bilanċ u barra l-karta tal-bilanċ

CR SEC SA (ringiela 030, kolonna 010) + CR SEC IRB (ringiela 030, kolonna 010)

[Valur]

540

Ammont totali ta' pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni miżmuma (pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni - fatturi ta' qabel il-konverżjoni tal-iskopertura oriġinali) fuq il-karta tal-bilanċ u barra l-karta tal-bilanċ

CR SEC SA (ringiela 030, kolonna 050) + CR SEC IRB (ringiela 030, kolonna 050)

[Valur]

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi u telf minn self kollateralizzat bi proprjetà immobbli (MEUR) (16)

Referenza għal data tal-mudell

COREP

550

L-użu ta' proprjetà residenzjali bħala kollateral

Somma ta' skoperturi garantiti minn proprjetà residenzjali  (17)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 050)

[Valur]

560

Somma tat-telf li ġej minn self sal-perċentwali ta' referenza  (18)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 010)

[Valur]

570

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 020)

[Valur]

580

Somma tat-telf kumplessiv  (20)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 030)

[Valur]

590

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 010, kolonna 040)

[Valur]

600

Użu ta' proprjetà immobbli kummerċjali bħala kollateral

Somma ta' skoperturi garantiti permezz ta' proprjetà kummerċjali  (17)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 050)

[Valur]

610

Somma tat-telf li ġej minn self sal-perċentwali ta' referenza  (18)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 010)

[Valur]

620

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 020)

[Valur]

630

Somma tat-telf kumplessiv  (20)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 030)

[Valur]

640

Li minnhom: proprjetà immobbli evalwata bil-valur tas-self ipotekarju  (19)

Telf CR IP (ringiela 020, kolonna 040)

[Valur]


PARTI 3

Data dwar ir-riskju ta' kreditu  (21) (sena XXXX)

 

Data dwar ir-riskju tas-suq

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

 

 

010

Istituzzjonijiet ta' kreditu: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (22)

CA2 (ringiela 520) / (ringiela 010)

[Valur]

020

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (23)

Metodu standardizzat

 

[Valur]

030

Mudelli interni

 

[Valur]

040

% ibbażat fuq rekwiżiti totali ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

Metodu standardizzat

CA2 (ringiela 530) / (ringiela 520)

[Valur]

050

Mudelli interni

CA2 (ringiela 580) / (ringiela 520)

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

 

 

060

Ditti ta' Investiment: rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (22)

CA2 (ringiela 520) / (ringiela 010)

[Valur]

070

Ditti ta' Investiment: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' ditti tal-investiment  (23)

Metodu standardizzat

 

[Valur]

080

Mudelli interni

 

[Valur]

090

% ibbażat fuq rekwiżiti totali ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq

Metodu standardizzat

CA2 (ringiela 530) / (ringiela 520)

[Valur]

100

Mudelli interni

CA2 (ringiela 580) / (ringiela 520)

[Valur]


PARTI 4

Data dwar ir-riskju ta' operazzjonali (sena XXXX)

 

Data tar-riskju operazzjonali

Referenza għal data tal-mudell

COREP

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

 

 

010

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (24)

CA2 (ringiela 590) / (ringiela 010)

[Valur]

020

Istituzzjonijiet ta' kreditu: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu  (25)

Approċċ tal-Indikatur Bażiku (BIA)

 

[Valur]

030

Approċċ Standardizzat (TSA)

Approċċ Standardizzat Alternattiv (ASA)

 

[Valur]

040

Approċċ ta' Kejl Avvanzat (AMA)

 

[Valur]

050

% ibbażat fuq rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju operazzjonali

BIA

CA2 (ringiela 600) / (ringiela 590)

[Valur]

060

TSA/ASA

CA2 (ringiela 610) / (ringiela 590)

[Valur]

070

AMA

CA2 (ringiela 620) / (ringiela 590)

[Valur]

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Telf dovut għal riskju operazzjonali

 

 

080

Istituzzjonijiet ta' kreditu: Telf totali gross

Telf totali gross bħala % tal-introjtu totali gross  (26)

Dettalji tal-OPR (ringiela 920, kolonna 080) / OPR ((somma (ringiela 010 sa ringiela 130), kolonna 030)

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

 

 

090

Ditti ta' Investiment: Rekwiżiti ta' fondi proprji għal riskju operazzjonali

% tar-rekwiżiti tal-fondi proprji totali  (24)

CA2 (ringiela 590) / (ringiela 010)

[Valur]

100

Ditti ta' Investiment: tqassim skont l-approċċ

% ibbażat fuq in-numru totali ta' ditti tal-investiment  (25)

BIA

 

[Valur]

110

TSA/ASA

 

[Valur]

120

AMA

 

[Valur]

130

% ibbażat fuq rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju operazzjonali

BIA

CA2 (ringiela 600) / (ringiela 590)

[Valur]

140

TSA/ASA

CA2 (ringiela 610) / (ringiela 590)

[Valur]

150

AMA

CA2 (ringiela 620) / (ringiela 590)

[Valur]

 

Ditti ta' Investiment: Telf dovut għal riskju operazzjonali

 

 

160

Ditti ta' Investiment: telf totali gross

Telf totali gross bħala % tal-introjtu totali gross  (26)

Dettalji tal-OPR (ringiela 920, kolonna 080) / OPR ((somma (ringiela 010 sa ringiela 130), kolonna 030)

[Valur]


PARTI 5

Data dwar miżuri superviżorji u penali amministrattivi  (27) (sena XXXX)

 

Miżuri superviżorji

data

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu

 

010

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(a)

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

011

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

012

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

013

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

014

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

015

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

016

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

017

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

018

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

019

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

020

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

021

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

022

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

023

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

024

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(b) u d-dispożizzjonijiet l-oħra tad-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

025

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

026

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

027

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

028

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

029

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

030

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

031

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

032

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

033

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

034

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

035

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

036

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

037

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

 

 

 

 

 

Miżuri superviżorji

data

 

Ditti tal-investiment

 

037

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(a)

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

038

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

039

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

040

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

041

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

042

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

043

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

044

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

045

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

046

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew il-pagamenti tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

047

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

048

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

049

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

050

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

051

Miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 102(1)(b) u d-dispożizzjonijiet l-oħra tad-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Numru totali ta' miżuri superviżorji meħuda skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE:

[Valur]

052

biex jinżammu fondi proprji li jaqbżu r-rekwiżiti kapitali minimi [Artikolu 104(1)(a)]

[Valur]

053

biex jissaħħu l-arranġamenti ta' governanza u l-ġestjoni tal-kapital intern [l-Artikolu 104(1)(b)]

[Valur]

054

biex jiġi ppreżentat pjan biex tiġi stabbilita mill-ġdid il-konformità mar-rekwiżiti superviżorji [l-Artikolu 104(1)(c)]

[Valur]

055

biex tiġi applikata politika speċifika ta' proviżjonament jew it-trattament tal-assi [l-Artikolu 104(1)(d)]

[Valur]

056

biex jiġu ristretti jew limitati n-negozju jew l-attivitajiet [l-Artikolu 104(1)(e)]

[Valur]

057

biex jitnaqqas ir-riskju inerenti fl-attivitajiet, il-prodotti u s-sistemi [l-Artikolu 104(1)(f)]

[Valur]

058

biex tiġi limitata r-rimunerazzjoni varjabbli [l-Artikolu 104(1)(g)]

[Valur]

059

biex jissaħħu l-fondi proprji billi jintużaw il-profitti netti [l-Artikolu 104(1)(h)]

[Valur]

060

biex jiġu ristretti/projbiti d-distribuzzjonijiet jew ħlasijiet tal-imgħax [l-Artikolu 104(1)(i)]

[Valur]

061

biex jiġu imposti rekwiżiti ta' rappurtar addizzjonali jew aktar frekwenti [l-Artikolu 104(1)(j)]

[Valur]

062

biex jiġu imposti rekwiżiti speċifiċi ta' likwidità [l-Artikolu 104(1)(k)]

[Valur]

063

biex jiġu imposti rekwiżiti addizzjonali ta' divulgazzjoni [l-Artikolu 104(1)(l)]

[Valur]

064

Numru u n-natura tal-miżuri superviżorji l-oħra meħuda (mhux elenkati fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

 

 

 

 

 

Data dwar penali (28)

amministrattivi

 

Istituzzjonijiet ta' kreditu

 

065

Penali amministrattivi (għal ksur tal-awtorizzazzjoni/akkwisti ta' rekwiżiti tal-parteċipazzjoni kwalifikanti)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

066

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 66(2)(a)]

[Valur]

067

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 66(2)(b)]

[Valur]

068

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika/fiżika [il-punti (c) sa (e) tal-Artikolu 66(2)]

[Valur]

069

sospensjonijiet tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti [l-Artikolu 66(2)(f)]

[Valur]

070

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[test ħieles]

071

Penali amministrattivi (għal ksur ieħor tar-rekwiżiti imposti mid-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

072

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 67(2)(a)]

[Valur]

073

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 67(2)(b)]

[Valur]

074

irtirar tal-awtorizzazzjoni ta' istituzzjoni ta' kreditu [l-Artikolu 67(2)(c)]

[Valur]

075

projbizzjonijiet temporanji kontra persuni naturali milli jeżerċitaw funzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu [l-Artikolu 67(2)(d)]

[Valur]

076

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika/fiżika [il-punti (e) sa (g) tal-Artikolu 67(2)]

[Valur]

077

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[test ħieles]

 

Ditti tal-investiment

 

078

Penali amministrattivi (għal ksur tal-awtorizzazzjoni/akkwisti ta' rekwiżiti tal-parteċipazzjoni kwalifikanti)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

079

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 66(2)(a)]

[Valur]

080

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 66(2)(b)]

[Valur]

081

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika [il-punti (c) sa (e) tal-Artikolu 66(2)]

[Valur]

082

sospensjonijiet tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti [l-Artikolu 66(2)(f)]

[Valur]

083

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[Valur]

084

Penali amministrattivi (għal ksur ieħor tar-rekwiżiti imposti mid-Direttiva 2013/36/UE jew ir-Regolament (UE) Nru 575/2013)

Numru totali ta' penali amministrattivi mill-Artikolu 66(2) tad-Direttiva 2013/36/UE applikat:

[Valur]

085

dikjarazzjonijiet pubbliċi li jidentifikaw il-persuna fiżika/ġuridika responsabbli u n-natura tal-ksur [l-Artikolu 67(2)(a)]

[Valur]

086

ordnijiet li jeħtieġu li l-persuna fiżika jew ġuridika responsabbli twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetix dik l-imġiba [Artikolu 67(2)(b)]

[Valur]

087

irtirar tal-awtorizzazzjoni ta' ditti tal-investiment [l-Artikolu 67(2)(c)]

[Valur]

088

projbizzjonijiet temporanji kontra persuni naturali milli jeżerċitaw funzjonijiet f'ditti tal-investiment [l-Artikolu 67(2)(d)]

[Valur]

089

penali amministrattivi pekunarji imposti fuq persuna ġuridika/fiżika [il-punti (e) sa (g) tal-Artikolu 67(2)]

[Valur]

090

Numru u natura ta' penali amministrattivi oħra applikati (mhux speċifikati fl-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2013/36/UE)

[test ħieles]

L-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx jiżvelaw azzjonijiet superviżorji jew deċiżjonijiet indirizzati lil istituzzjonijiet speċifiċi. Meta jippubblikaw informazzjoni dwar il-kriterji ġenerali u l-metodoloġiji, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhom jiżvelaw l-ebda miżura superviżorja indirizzata lil istituzzjoni speċifika, kemm jekk tittieħed fil-konfront ta' istituzzjoni waħda jew fil-konfront ta' grupp ta' istituzzjonijiet.


PARTI 6

Data dwar id-derogi  (29) (sena XXXX)

 

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali tar-rekwiżiti prudenzjali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa, Sebgħa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 7(1) u (2)

(derogi għas-sussidjarji) (30)

Artikolu 7(3)

(derogi għal istituzzjonijiet prinċipali)

010

Numru totali ta' derogi mogħtija

[Valur]

[Valur]

011

Numru ta' derogi mogħtija lil istituzzjonijiet li għandhom jew qed iżommu parteċipazzjonijiet f'sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi

Mhux disponibbli

[Valur]

012

Ammont totali ta' fondi proprji konsolidati miżmuma fis-sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (f'MEUR)

Mhux disponibbli

[Valur]

013

Perċentwal tal-fondi proprji konsolidati miżmuma f'sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

Mhux disponibbli

[Valur]

014

Perċentwal tar-rekwiżiti tal-fondi proprji konsolidati allokati lil sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

Mhux disponibbli

[Valur]

 

Permess mogħti lil istituzzjonijiet prinċipali li jinkorporaw sussidjarji fil-kalkolu tar-rekwiżiti prudenzjali tagħhom stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Ħamsa u Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 9(1)

(Metodu ta' konsolidazzjoni individwali)

015

Numru totali ta' permessi mogħtija

[Valur]

016

Numru ta' permessi mogħtija lil istituzzjonijiet prinċipali sabiex jinkorporaw sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi fil-kalkolu tar-rekwiżit tagħhom

[Valur]

017

Ammont totali ta' fondi proprji konsolidati miżmuma fis-sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (f'MEUR)

[Valur]

018

Perċentwal tal-fondi proprji konsolidati miżmuma f'sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

[Valur]

019

Perċentwal tar-rekwiżiti tal-fondi proprji konsolidati allokati lil sussidjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi (%)

[Valur]

 

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali tar-rekwiżiti tal-likwidità stabbiliti fil-Parti Sitta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 8

(Derogi għal-likwidità għal sussidjarji)

020

Numru totali ta' derogi mogħtija

[Valur]

021

Numru ta' derogi mogħtija skont l-Artikolu 8(2) meta l-istituzzjonijiet kollha ta' sottogrupp ta' likwidità uniku huma awtorizzati fl-istess Stat Membru

[Valur]

022

Numru ta' derogi mogħtija skont l-Artikolu 8(1) meta l-istituzzjonijiet kollha ta' sottogrupp tal-likwidità uniku huma awtorizzati f'bosta Stati Membri

[Valur]

023

Numru ta' derogi mogħtija skont l-Artikolu 8(3) lil istituzzjonijiet li huma membri tal-istess Skema ta' Protezzjoni Istituzzjonali

[Valur]

 

Eżenzjoni mill-applikazzjoni fuq bażi individwali ta' rekwiżiti prudenzjali stabbiliti fil-Partijiet Tnejn sa Tmienja tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

Referenza ġuridika fir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Artikolu 10

(Istituzzjonijiet ta' kreditu affiljati b'mod permanenti ma' korp ċentrali)

024

Numru totali ta' derogi mogħtija

[Valur]

025

Numru ta' derogi mogħtija lil istituzzjonijiet ta' kreditu permanentement affiljati ma' korp ċentrali

[Valur]

026

Numru ta' derogi mogħtija lil korpi ċentrali

[Valur]


(1)  Iċ-ċifra totali tal-assi għandha tikkorrispondi mal-valur totali tal-assi tal-pajjiżi fir-rigward tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, għar-ringieli 020 sa 030 biss, u fir-rigward tal-BĊE il-valur totali tal-assi ta' Istituzzjonijiet Sinifikanti għall-SSM kollu.

(2)  il-PDG bil-prezz tas-suq; sors issuġġerit - Eurostat/BĊE

(3)  Il-pajjiżi taż-ŻEE ma għandhomx jiġu inklużi.

(4)  In-numru ta' fergħat kif inhu definit fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR. Kwalunkwe numru ta' postijiet ta' negozju stabbiliti fl-istess pajjiż minn istituzzjoni ta' kreditu bi kwartieri ġenerali f'pajjiż ieħor jenħtieġ li jitqiesu bħala fergħa waħda.

(5)  In-numru ta' sussidjarji kif inhu definit fil-punt (16) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR. Kull sussidjarja ta' intrapriża sussidjarja titqies bħala sussidjarja tal-intrapriża omm li tkun tmexxi lil dawk l-intrapriżi.

(6)  Il-proporzjoni ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni kif inhu definit fl-Artikolu 50 tas-CRR għall-fondi proprji kif inhu definit fil-punt (118) tal-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 72 tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(7)  Il-proporzjoni ta' Kapital Addizzjonali tal-Grad 1 kif inhu definit fl-Artikolu 61 tas-CRR għall-fondi proprji kif inhu definit fil-punt (118) tal-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 72 tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(8)  Il-proporzjoni ta' Kapital tal-Grad 2 kif inhu definit fl-Artikolu 71 tas-CRR għall-fondi proprji kif inhu definit fil-punt (118) tal-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 72 tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(9)  It-8 % tal-iskopertura totali għar-riskju huwa definit fl-Artikoli 92(3), 95, 96 u 98 tas-CRR.

(10)  Il-proporzjon tal-fondi proprji tal-iskopertura totali għar-riskju kif inhu definit fil-punt (c) tal-Artikolu 92(2) tas-CRR, espress f'perċentwal (%).

(11)  Il-proporzjon tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu kif definit fil-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) CRR għall-fondi proprji totali kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR.

(12)  Fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati għat-tliet approċċi tista' tkun ogħla minn 100 %.

(13)  Fil-każijiet eċċezzjonali fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati tista' tkun ogħla minn 100 %.

(14)  Il-proporzjon tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu kif definit fil-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) CRR għall-fondi proprji totali kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR.

(15)  Il-perċentwal tar-rekwiżiti ta' fondi proprji tad-ditti tal-investiment li japplikaw l-approċċ SA u IRB rispettivament b'rabta mar-rekwiżiti ta' fondi proprji totali għar-riskju ta' kreditu kif definit fil-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) tas-CRR.

(16)  L-ammont tat-telf stmat għandu jiġi rrapportat fid-data ta' referenza tar-rapportar.

(17)  Kif definit fil-punti (c) u (f) tal-Artikolu 101(1) tas-CRR, rispettivament; il-valur tas-suq u l-valur tas-self ipotekarju skont il-punti (74) u (76) tal-Artikolu 4(1); biss għall-parti tal-iskopertura trattata bħala garantita b'mod sħiħ u komplet skont l-Artikolu 124(1) tas-CRR;

(18)  Kif definit fil-punti (a) u (d) tal-Artikolu 101(1) tas-CRR, rispettivament; il-valur tas-suq u l-valur tas-self ipotekarju skont il-punti (74) u (76) tal-Artikolu 4(1).

(19)  Meta l-valur tal-kollateral ikun ġie kkalkulat bħala valur tas-self ipotekarju.

(20)  Kif definit fil-punti (b) u (e) tal-Artikolu 101(1) tas-CRR, rispettivament; il-valur tas-suq u l-valur tas-self ipotekarju skont il-punti (74) u (76) tal-Artikolu 4(1).

(21)  Il-mudell għandu jinkludi informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet kollha u mhux biss dwar dawk b'pożizzjonijiet ta' riskju tas-suq.

(22)  Il-proporzjon tal-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju għal riskji ta' pożizzjoni, kambju u komoditajiet kif definit fil-punt (i) tal-punt (b), punti (i) u (iii) tal-punt (c) tal-Artikolu 92 (3) CRR u l-punt (b) tal-Artikolu 92(4) CRR għall-ammont tal-iskopertura totali tar-riskju kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR (f'%).

(23)  Fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati tista' tkun ogħla minn 100 %, iżda wkoll inqas minn 100 % hekk kif l-entitajiet b'portafoll kummerċjali żgħir mhumiex obbligati jiddeterminaw ir-riskju tas-suq.

(24)  Il-proporzjon tal-ammont tal-iskopertura għar-riskju kif definit fl-Artikolu 92(3) tas-CRR għall-ammont tal-iskopertura totali għar-riskju kif definit fl-Artikoli 92 (3), 95, 96 u 98 tas-CRR (f'%).

(25)  Fejn istituzzjoni tuża aktar minn approċċ wieħed, l-istituzzjoni għandha tingħadd f'kull wieħed minn dawn l-approċċi. Għaldaqstant, is-somma tal-perċentwali rrappurtati tista' tkun ogħla minn 100 %, iżda wkoll inqas minn 100 % hekk kif xi ditti ta' investiment mhumiex obbligati jiddeterminaw l-imposti kapitali tar-riskju operazzjonali.

(26)  Biss fir-rigward ta' entitajiet, li jużaw approċċ AMA jew TSA/ASA; Il-proporzjon tal-ammont totali ta' telf għal-linji operatorji kollha għas-somma tal-indikatur rilevanti għall-attivitajiet bankarji suġġett għal TSA/ASA u AMA għall-aħħar sena (f'%).

(27)  L-informazzjoni għandha tiġi rrappurtata abbażi tad-data tad-deċiżjoni.

Minħabba d-differenzi fir-regolamenti nazzjonali kif ukoll fil-prattiki u l-approċċi superviżorji fost l-awtoritajiet kompetenti, iċ-ċifri pprovduti f'din it-tabella jaf ma jippermettux paragun sinifikanti bejn il-ġurisdizzjonijiet. Kwalunkwe konklużjoni mingħajr kunsiderazzjoni bir-reqqa ta' dawn id-differenzi tista' tkun qarrieqa.

(28)  Il-penali amministrattivi imposti mill-awtoritajiet kompetenti. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw il-penali amministrattivi kollha li abbażi tagħhom ma jkun hemm l-ebda appell disponibbli fil-ġurisdizzjoni tagħhom sad-data ta' referenza tad-divulgazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn ikollhom il-permess jippubblikaw penali amministrattivi suġġetti għal appell, għandhom jirrapportaw ukoll dawk il-penali amministrattivi, sakemm ma jkunx hemm appell li jannulla l-penali amministrattiva.

(29)  L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrapportaw informazzjoni dwar il-prattiki ta' derogi bbażati fuq in-numru totali ta' derogi mill-awtorità kompetenti, li jkunu għadhom effettivi jew fis-seħħ. L-informazzjoni li għandha tiġi rappurtata hija limitata għal dawk l-entitajiet li ngħataw deroga. Fejn l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, jiġifieri mhux parti mir-rapportar regolari, din għandha tiġi rrapportata bħala “mhux disponibbli”.

(30)  In-numru ta' istituzzjonijiet li jkunu ngħataw id-deroga għandu jintuża bħala bażi għall-għadd tad-derogi.