23.4.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 108/5


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/621

tas-17 ta' April 2019

dwar l-informazzjoni teknika meħtieġa għall-ittestjar tal-affidabbiltà stradali tal-oġġetti li jridu jiġu ttestjati, dwar l-użu tal-metodi ta' ttestjar rakkomandati, u li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-format tad-data u l-proċeduri għall-aċċess għall-informazzjoni teknika rilevanti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 2014/45/UE, sabiex jiġi ffaċilitat l-ittestjar perjodiku tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi bil-mutur u tat-trejlers tagħhom, jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta atti ta' implimentazzjoni li jiddefinixxu l-ġabra meħtieġa ta' informazzjoni teknika għall-ittestjar tal-oġġetti u dwar l-użu tal-metodi ta' ttestjar rakkomandati.

(2)

L-Anness I tad-Direttiva 2014/45/UE jistabbilixxi l-għadd minimu ta' oġġetti li jridu jiġu ttestjati, l-istandards minimi li jridu jintużaw u l-metodi ta' ttestjar rakkomandati.

(3)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-ittestjar perjodiku tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi bil-mutur u tat-trejlers tagħhom, jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta wkoll regoli dettaljati dwar il-format tad-data u l-proċeduri għall-aċċess għall-informazzjoni teknika rilevanti.

(4)

L-Istati Membri jistgħu jeskludu mill-ittestjar tal-affidabbiltà stradali l-vetturi b'żewġ jew bi tliet roti – il-kategoriji ta' vetturi L3e, L4e, L5e u L7e b'ċilindrata ta' iktar minn 125 cm3 – jekk ikunu ddaħħlu fis-seħħ miżuri alternattivi effettivi tas-sikurezza fit-toroq. Madankollu, bil-ħsieb li jiġu ffaċilitati l-introduzzjoni u l-armonizzazzjoni tal-ittestjar tal-affidabbiltà stradali ta' dawn il-vetturi, jenħtieġ li tiġi definita wkoll ġabra ta' informazzjoni bħala gwida.

(5)

Jenħtieġ li l-obbligi u r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament ma jaffettwawx l-obbligi u r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 (2) u (KE) Nru 595/2009 (3) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(6)

Jenħtieġ li l-manifatturi jingħataw biżżejjed żmien biex jimplimentaw is-soluzzjonijiet online meħtieġa biex l-informazzjoni teknika ssir disponibbli għaċ-ċentri tal-ittestjar u għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti.

(7)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma adottati skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2014/45/UE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi għat-testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali tal-vetturi bil-mutur u tat-trejlers tagħhom:

(a)

il-ġabra ta' informazzjoni teknika dwar it-tagħmir tal-ibbrejkjar, l-istering, il-viżibbiltà, il-fanali, ir-rifletturi, it-tagħmir elettriku, il-fusien, ir-roti, it-tajers, is-suspenxin, ix-xażì, l-aċċessorji tax-xażì, tagħmir u partijiet oħra meħtieġa għall-ittestjar tal-affidabbiltà stradali tal-oġġetti li jridu jiġu ttestjati, u dwar l-użu tal-metodi ta' ttestjar rakkomandati, skont il-punt 3 tal-Anness I tad-Direttiva 2014/45/UE, u

(b)

ir-regoli dettaljati dwar il-format tad-data u l-proċeduri għall-aċċess għall-informazzjoni teknika rilevanti.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-vetturi soġġetti għal testijiet tal-affidabbiltà stradali f'konformità mal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/45/UE, li ġew irreġistrati jew li bdew jintużaw għall-ewwel darba fi Stat Membru mill-20 ta' Mejju 2018.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“manifattur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika kif definit fir-Regolamenti (UE) Nru 167/2013 (4) u (UE) Nru 168/2013 (5) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6);

(2)

“rappreżentant tal-manifattur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika kif definit fir-Regolament (UE) Nru 167/2013, fir-Regolament (UE) Nru 168/2013 u fid-Direttiva 2007/46/KE;

(3)

“tinqara mill-magna” tfisser li tista' tintuża direttament minn kompjuter;

(4)

“informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni” tfisser l-informazzjoni kif definita fir-Regolamenti (UE) Nru 167/2013 u (UE) Nru 168/2013 u fid-Direttiva 2007/46/KE;

(5)

“reġistrazzjoni” tfisser l-awtorizzazzjoni amministrattiva għad-dħul fis-servizz fit-traffiku tat-triq ta' vettura kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE (7).

Artikolu 4

Informazzjoni teknika dwar il-vettura

L-informazzjoni teknika meħtieġa għat-twettiq tat-test tal-affidabbiltà stradali hija stabbilita fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Proċeduri għall-aċċess għall-informazzjoni teknika dwar il-vettura

1.   L-informazzjoni teknika dwar il-vettura stabbilita fl-Anness ta' dan ir-Regolament għandha tkun disponibbli għaċ-ċentri tal-ittestjar u għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti b'mod mhux diskriminatorju, faċilment aċċessibbli, mingħajr restrizzjonijiet, f'waqtu u konsistenti.

2.   L-informazzjoni teknika għandha tkun disponibbli mhux iktar tard minn sitt xhur wara r-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz tal-vettura. Madankollu, għall-vetturi rreġistrati jew li ddaħħlu fis-servizz bejn l-20 ta' Mejju 2018 u l-20 ta' Novembru 2019, din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli fl-20 ta' Mejju 2020.

3.   Bħala eċċezzjoni għall-paragrafu 2, fil-każijiet stabbiliti fl-ewwel, fit-tieni u fil-ħames inċiż tal-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 2014/45/UE, il-manifattur għandu jipprovdi l-informazzjoni teknika liċ-ċentru tal-ittestjar u lill-awtorità kompetenti rilevanti meta tintalablu u mingħajr dewmien.

4.   Il-manifattur għandu jipprovdi l-emendi u s-supplimenti sussegwenti għall-informazzjoni teknika msemmija fil-paragrafu 1 liċ-ċentri tal-ittestjar u lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti fl-istess ħin li jsiru disponibbli l-emendi u s-supplimenti għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura.

5.   L-informazzjoni teknika għandha tkun disponibbli bil-lingwa jew bil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru taċ-ċentru tal-ittestjar jew bi kwalunkwe lingwa oħra miftiehma mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

6.   Il-manifatturi għandhom jiddeżinjaw punt ta' kuntatt responsabbli għall-għoti ta' aċċess għall-informazzjoni teknika dwar il-vettura. Id-dettalji ta' kuntatt tal-punt ta' kuntatt għandhom ikunu disponibbli fuq is-sit web tal-manifattur. Il-punt ta' kuntatt jista' jkun ukoll ir-rappreżentant tal-manifattur.

7.   Sabiex jiġi żgurat li ċentru ta' ttestjar li jitlob l-aċċess għall-informazzjoni teknika dwar il-vettura jiġi awtorizzat skont l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 2014/45/UE, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom għandhom jassistu lill-manifattur kif xieraq.

Artikolu 6

Format tad-data

1.   L-informazzjoni teknika għandha tkun disponibbli mill-manifattur abbażi tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura f'format ta' data b'sors miftuħ u strutturat:

(a)

għall-awtoritajiet kompetenti, jekk jitolbuha, bħala ġabra ta' fajls ta' data li jistgħu jinqraw u jintużaw mill-magna offline, u

(b)

għaċ-ċentri tal-ittestjar u għall-awtoritajiet kompetenti permezz ta' soluzzjoni online. Meta tintuża soluzzjoni online, l-informazzjoni teknika, li jeħtieġ li tiġi pprovduta fuq sit web mill-manifattur fl-istess ħin bħala parti mill-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni, għandha tkun disponibbli fl-istess format tad-data. Informazzjoni teknika oħra dwar il-vettura għandha tkun disponibbli fil-format tad-data li jintuża għal informazzjoni simili.

2.   Il-manifattur jista' jiddevja mir-rekwiżiti definiti fil-paragrafu 1 fir-rigward ta' vetturi li jirċievu approvazzjoni tat-tip individwali, nazzjonali jew ta' serje żgħira kif imsemmi fir-Regolamenti (UE) Nru 167/2013 u (UE) Nru 168/2013 u fid-Direttiva 2007/46/KE, jew jekk il-manifattur ma jkollux jikkonforma mar-Regolamenti (KE) Nru 715/2007, (UE) Nru 167/2013 jew (UE) Nru 168/2013. Madankollu, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta b'mod faċilment aċċessibbli u konsistenti li jista' jiġi pproċessat bi sforz raġonevoli.

3.   Fil-każ ta' vetturi li jirċievu approvazzjoni tat-tip stadju wara l-ieħor, imħallta jew f'diversi stadji kif imsemmi fir-Regolamenti (UE) Nru 167/2013 u (UE) Nru 168/2013 u fid-Direttiva 2007/46/KE, il-manifattur responsabbli għall-istadju partikolari tal-immuntar għandu jkun responsabbli biex jikkomunika l-informazzjoni teknika dwar il-vettura b'rabta ma' sistema, ma' komponent jew ma' unità teknika separata partikolari għal dak l-istadju lill-manifattur finali. Il-manifattur finali għandu jkun responsabbli biex jipprovdi l-informazzjoni teknika dwar il-vettura kompluta lill-awtoritajiet kompetenti u liċ-ċentri tal-ittestjar.

4.   Il-paragrafu 3 ma għandux japplika għall-vetturi li jirċievu approvazzjonijiet individwali, nazzjonali jew ta' serje żgħira kif imsemmi fir-Regolament (UE) Nru 167/2013 u (UE) Nru 168/2013 u fid-Direttiva 2007/46/KE.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-20 ta' Mejju 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' April 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 127, 29.4.2014, p. 51.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy — duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 52).

(6)  Id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru) (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE tad-29 ta' April 1999 dwar id-dokumenti ta' reġistrazzjoni għall-vetturi (ĠU L 138, 1.6.1999, p. 57).


ANNESS

1.   ĠENERALI

I.

Għall-finijiet ta' dan l-Anness, “struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura” għandha tfisser l-informazzjoni dijanjostika bażika u l-informazzjoni dwar it-test tal-iffittjar, b'mod partikolari:

I.1.

Deskrizzjoni tal-post fejn tinsab l-interfaċċa elettronika tal-vettura u tal-aċċess tagħha li tkun speċifika għall-vettura kkonċernata.

I.2.

Informazzjoni dwar jekk is-sistema speċifika tappoġġax l-interazzjoni dijanjostika (Iva/Le). Jekk iva:

I.2.1.

Speċifikazzjoni tat-tipi ta' xarabanks u tal-protokolli li tkun speċifika għall-vettura kkonċernata

I.2.2.

Speċifikazzjoni tal-parametri tal-komunikazzjoni tas-sistema/tal-funzjoni spezzjonata li tkun speċifika għall-vettura kkonċernata

I.3.

Informazzjoni dwar is-sistema installata oriġinarjament li tkun speċifika għall-vettura kkonċernata.

II.

L-informazzjoni teknika tal-vettura li tikkonċerna l-vetturi tal-kategorija L u l-vetturi barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/45/UE hija indikata bħala gwida.

2.   INFORMAZZJONI GĦALL-ITTESTJAR

Oġġett

Metodu

Informazzjoni meħtieġa

Kategorija li għaliha hija meħtieġa l-informazzjoni

 

< 3,5t

> 3,5t

O

L

T

1.

TAGĦMIR TAL-IBBREJKAR

 

1.1.

Kundizzjoni mekkanika u tħaddim

 

1.1.1.

Pern tal-pedala/liver manwali tal-brejk ta' servizz

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

Nota: Jenħtieġ li l-vetturi b'sistemi tal-ibbrejkjar assistiti jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Kundizzjoni tal-pedala/liver manwali u kors tal-apparat li jħaddem il-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar

Nota: Jenħtieġ li l-vetturi b'sistemi tal-ibbrejkjar assistit jiġu spezzjonati bil-magna mitfija.

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Pompa li toħloq vakwu jew kompressur u kompartimenti

Spezzjoni viżiva tal-komponenti fi pressjoni operattiva normali. Kontroll tal-ħin meħtieġ sakemm il-vakwu jew il-pressjoni tal-arja jilħqu livell sikur ta' tħaddim u l-funzjonament tal-apparat ta' twissija, tal-valv ta' protezzjoni b'diversi ċirkwiti u tal-valv għar-rilaxx tal-pressjoni.

Pressjoni/livell massimu – livell minimu f'[bar]

Ara UN R13 5.1.4.5.2

 

X

 

 

 

Pressjoni statika tal-għeluq tal-valv ta' protezzjoni b'diversi ċirkwiti [bar]

Ara UN R13 5.1.4.5.2

 

X

 

 

X

1.1.4.

Gejġ jew indikatur ta' twissija ta' pressjoni baxxa

Kontroll tal-funzjonament

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Valv tal-kontroll tal-brejkijiet imħaddem manwalment

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Attivatur tal-brejk tal-ipparkjar, kontroll tal-liver, krikk tal-brejk tal-ipparkjar, brejk elettroniku tal-ipparkjar

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

Deskrizzjoni ġenerali għall-brejk elettroniku tal-ipparkjar

X

X

 

 

X

1.1.7.

Valvijiet tal-ibbrejkjar (valvijiet irregolati bis-sieq, unloaders, u regolaturi)

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar.

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Akkoppjamenti għall-brejkijiet tat-trejlers (tal-elettriku u pnewmatiċi)

Skonnettja u kkonnettja mill-ġdid l-akkoppjament tas-sistema tal-ibbrejkjar bejn il-vettura tal-irmonk u t-trejler.

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Akkumulatur jew tank tal-pressjoni

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Unitajiet servo tal-brejk, iċ-ċilindru ewlieni (sistemi idrawliċi)

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Pajpijiet riġidi tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Pajpijiet flessibbli tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Kisi u pads tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva.

Metodu ta' valutazzjoni tal-użu u tal-limitu tal-użu

Ara UN R13 5.2.1.11.2 u 5.2.2.8.2.

X

X

X

X

 

1.1.14.

Tnabar tal-brejkijiet, diski tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva.

Metodu ta' valutazzjoni tal-użu u tal-limitu tal-użu

Ara UN R13 5.2.1.11.2 u 5.2.2.8.2.

X

X

X

 

 

1.1.15.

Kejbils, vireg, livers u konnessjonijiet tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

 

 

 

 

 

 

1.1.16.

Attwaturi tal-brejkijiet (inkluż il-brejkijiet bil-molla jew iċ-ċilindri idrawliċi)

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

Tip ta' ċilindru tal-brejk Ta' servizz/Tal-ipparkjar

Stroke massima [mm]

Tul tal-liver [mm]

Ara UN R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

1.1.17.

Valv ta' detezzjoni tat-tagħbija fuq il-brejk

Spezzjoni viżiva tal-komponenti waqt li tkun qed titħaddem is-sistema tal-ibbrejkjar, jekk possibbli.

Pressjoni tal-input [bar]

 

X

X

 

 

Pressjoni tal-output għal x % tat-tagħbija massima fuq il-fus [bar]

UN R 13, Anness 10 7.4+ id-Dijagramma 5

 

X

X

 

 

1.1.18.

Aġġustaturi u indikaturi tal-laxkezza

Spezzjoni viżiva.

Stroke massima [mm]

Ara UN R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

prinċipju ta' tħaddim [aġġustament awtomatiku/manwali]

 

X

X

 

 

1.1.19.

Sistema tal-ibbrejkjar ta' reżistenza (jekk iffittjata jew meħtieġa)

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

1.1.20.

Tħaddim awtomatiku tal-brejkijiet tat-trejler

Skonnettja l-akkoppjament tal-brejkijiet bejn il-vettura tal-irmonk u t-trejler.

 

 

 

 

 

 

1.1.21.

Sistema tal-ibbrejkjar kompleta

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

1.1.22.

Konnessjonijiet li jintużaw għall-ittestjar (jekk iffittjati jew meħtieġa)

Spezzjoni viżiva

Post u identifikazzjoni tal-konnessjonijiet tat-test

Ara UN R 13 5.1.4.2

 

X

X

 

 

Post u identifikazzjoni tal-konnessjonijiet tat-test

Ara 2015/68, l-Anness I. 2.1.8.1

 

 

 

 

X

1.1.23.

Brejk tal-overrun

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

1.2

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk ta' servizz

 

1.2.1.

Prestazzjoni

Waqt test fuq tagħmir tal-ittestjar tal-brejkijiet jew, jekk ma jkunx possibbli, waqt test fit-triq, agħfas il-brejkijiet b'mod progressiv sal-ogħla sforz possibbli.

Rekwiżiti speċifiċi għall-ittestjar tal-vettura fuq tagħmir tal-ittestjar tal-brejkijiet (modalità tal-ittestjar)

X

X

X

X

X

1.2.2.

Effiċjenza

Ittestja b'tagħmir tal-ittestjar tal-brejkijiet jew, jekk dan ma jistax jintuża minħabba raġunijiet tekniċi, permezz ta' test fit-triq bl-użu ta' strument tal-irrekordjar tad-deċellerazzjoni biex jiġi stabbilit il-proporzjon tal-ibbrejkjar li huwa relatat mal-massa awtorizzata massima, jew fil-każ tas-semitrejlers, mal-ammont totali tat-tagħbijiet awtorizzati fuq il-fus.

Il-vetturi jew trejler b'massa massima permissibbli ogħla minn 3,5 tunnellati jridu jiġu spezzjonati skont l-istandards mogħtija mill-ISO 21069 jew metodi ekwivalenti.

Jenħtieġ li t-testijiet fit-triq isiru f'kundizzjonijiet xotti fuq triq ċatta u dritta.

Pressjoni tad-disinn tas-sistema għat-tagħbija massima [bar]

Ara UN R13 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Il-forza tal-ibbrejkjar ta' referenza [kN] bi pressjoni tal-input [bar] fuq il-fus 1

 

X

X

 

 

Il-forza tal-ibbrejkjar ta' referenza [kN] bi pressjoni tal-input [bar] fuq il-fus 2

 

X

X

 

 

Il-forza tal-ibbrejkjar ta' referenza [kN] bi pressjoni tal-input [bar] fuq il-fus 3

 

X

X

 

 

Il-forza tal-ibbrejkjar ta' referenza [kN] bi pressjoni tal-input [bar] fuq il-fus 4

Ara UN R13 5.1.4.6.2

 

X

X

 

 

Kalkolu tal-pressjoni għal kull fus

 

X

X

 

 

1.3.

Prestazzjoni u effiċjenza tal-ibbrejkjar sekondarju (ta' emerġenza) (jekk issodisfati minn sistema separata)

 

1.3.1.

Prestazzjoni

Jekk is-sistema sekondarja tal-ibbrejkjar tkun separata mis-sistema tal-ibbrejkjar ta' servizz, uża l-metodu speċifikat f'1.2.1.

Deskrizzjoni ġenerali tas-sistema inkluż iċ-ċirkwiti (definizzjoni ċara tal-brejk sekondarju)

X

X

 

 

X

1.3.2.

Effiċjenza

Jekk is-sistema sekondarja tal-ibbrejkjar tkun separata mis-sistema tal-ibbrejkjar ta' servizz, uża l-metodu speċifikat f'1.2.2.

 

 

 

 

 

 

1.4.

Prestazzjoni u effiċjenza tal-brejk tal-ipparkjar

 

1.4.1.

Prestazzjoni

Agħfas il-brejk waqt it-test fuq tagħmir tal-ittestjar tal-brejkijiet.

Deskrizzjoni ġenerali tas-sistema, inkluż il-proċedura tat-test rakkomandata jekk it-test dinamiku (fuq tagħmir tal-ittestjar tal-brejkijiet jew test fit-triq) ma jkunx possibbli

X

X

X

 

 

1.4.2.

Effiċjenza

Ittestja b'tagħmir tal-ittestjar tal-brejkijiet. Jekk mhux possibbli, allura ttestja b'test fit-triq bl-użu ta' strument ta' rekordjar indikattiv jew tad-deċellerazzjoni jew bil-vettura fuq pendil b'gradjent magħruf.

 

 

 

 

 

 

1.5.

Prestazzjoni tas-sistema tal-ibbrejkjar ta' reżistenza

Spezzjoni viżiva u, fejn possibbli, ittestja jekk is-sistema tiffunzjonax.

Deskrizzjoni ġenerali

 

X

 

 

 

1.6.

Sistemi antilokk tal-ibbrejkjar (ABS)

Spezzjoni viżiva u spezzjoni tal-apparat ta' twissija u/jew bl-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura.

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

X

X

X

1.7

Sistema elettronika tal-ibbrejkjar (EBS)

Spezzjoni viżiva u spezzjoni tal-apparat ta' twissija u/jew bl-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura.

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

X

 

X

1.8

Fluwidu tal-brejkijiet

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

2.

STERING

 

2.1.

Kundizzjoni mekkanika

 

2.1.1.

Kundizzjoni tat-tagħmir tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bir-roti tat-triq maqtugħin mill-art jew fuq uċuħ tondi jduru, dawwar l-istering minn massimu ta' naħa sal-massimu tan-naħa l-oħra. Spezzjoni viżiva tat-tħaddim tat-tagħmir tal-istering.

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Tqabbid tal-kejsing tat-tagħmir tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u l-piż tar-roti tat-triq tal-vettura fuq l-art, dawwar l-istering/il-manubriju tal-istering favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ jew billi tuża tagħmir adattat apposta tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti. Spezzjoni viżiva tat-tqabbid tal-kejsing tat-tagħmir tal-istering max-xażì.

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

Kundizzjoni tal-konnessjoni tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bir-roti tat-triq fuq l-art, dawwar l-istering favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ jew billi tuża tagħmir adattat apposta tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti. Spezzjoni viżiva tal-komponenti tal-istering għall-użu, għal ksur u għas-sigurtà.

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Tħaddim tal-konnessjoni tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bir-roti tat-triq fuq l-art, dawwar l-istering favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ jew billi tuża tagħmir adattat apposta tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti. Spezzjoni viżiva tal-komponenti tal-istering għall-użu, għal ksur u għas-sigurtà.

 

 

 

 

 

 

2.1.5.

Power stering

Ikkontrolla s-sistema tal-istering għal tqattir u l-livell tal-fluwidu idrawliku (jekk jidher). Bir-roti tat-triq mal-art u bil-magna taħdem, ikkontrolla li s-sistema tal-power stering qiegħda taħdem.

 

 

 

 

 

 

2.2.

Stering, kolonna tal-istering u manubriju tal-istering

 

2.2.1.

Kundizzjoni tal-istering/tal-manubriju tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bil-massa tal-vettura mal-art, imbotta u iġbed l-istering f'linja mal-kolonna tal-istering, imbotta l-istering/il-manubriju tal-istering f'diversi direzzjonijiet f'angoli retti mal-kolonna/frieket. Spezzjoni viżiva tal-laxkezza, u l-kundizzjoni tal-akkoppjamenti flessibbli jew tal-ġonot universali.

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Kolonna/ġogi manjetiċi tal-istering u smorzaturi tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank u bil-massa tal-vettura mal-art, imbotta u iġbed l-istering f'linja mal-kolonna tal-istering, imbotta l-istering/il-manubriju tal-istering f'diversi direzzjonijiet f'angoli retti mal-kolonna/frieket. Spezzjoni viżiva tal-laxkezza, u l-kundizzjoni tal-akkoppjamenti flessibbli jew tal-ġonot universali.

Smorzatur tal-istering iffittjat (IVA/LE)

 

 

 

X

 

2.3.

Laxkezza tal-istering

Bil-vettura fuq fossa jew fuq parank, il-massa tal- vettura fuq ir-roti tat-triq, il-magna, jekk possibbli, taħdem għal vetturi b'power stering u bir-roti tat-triq fil-pożizzjoni dritta, dawwar l-istering bil-mod favur l-arloġġ u kontra l-arloġġ kemm jista' jkun mingħajr ma ċċaqlaq ir-roti tat-triq. Spezzjoni viżiva taċ-ċaqliq ħieles.

 

 

 

 

 

 

2.4

Allinjament tar-roti (X)2

Ikkontrolla l-allinjament tar-roti kkwartjati b'tagħmir adattat.

 

 

 

 

 

 

2.5.

Wiċċ tond idur tal-fus ikkwartjat tat-trejler

Spezzjoni viżiva jew bl-użu ta' tagħmir adattat tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti

 

 

 

 

 

 

2.6.

Power Stering Elettroniku (EPS)

Spezzjoni viżiva u kontroll tal-konsistenza bejn l-angolu tal-istering u l-angolu tar-roti meta tinxtegħel/tintefa' l-magna u/jew bl-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura.

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

 

 

3.

VIŻIBBILTÀ

 

3.1.

Kamp viżiv

Spezzjoni viżiva mis-sit tas-sewwieq.

 

 

 

 

 

 

3.2.

Kundizzjoni tal-ħġieġ

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

3.3.

Mirja jew apparati li juru wara

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

3.4.

Wajpers tal-windscreen

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

3.5.

Tagħmir li jaħsel il-windscreen

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

3.6

Sistema ta' tneħħija tat-titpin (X)2

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.

FANALI, RIFLETTURI U TAGĦMIR ELETTRIKU

 

4.1.

Fanali ta' quddiem

 

4.1.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

Kategorija tas-sors tad-dawl […,…]

X

X

 

X

X

4.1.2.

Allinjament

Stabbilixxi l-mira orizzontali ta' kull fanal ta' quddiem fuq dawl baxx billi tuża apparat biex timmira l-fanali ta' quddiem jew billi tuża l-interfaċċa elettronika tal-vettura.

L-allinjament tad-dawl baxx [fil-mija] kemm għall-inklinazzjoni vertikali u kemm għad-direzzjoni

X

X

 

X

 

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

Sabiex tiġi stabbilita l-mira orizzontali billi tintuża l-informazzjoni tal-interfaċċa elettronika tal-vettura dwar l-attwazzjoni taċ-ċaqliq tad-dawl tal-fanal ta' quddiem biex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-allinjament

X

X

 

X

 

4.1.3.

Bdil

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim jew billi tintuża l-interfaċċa elettronika tal-vettura.

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

4.1.4.

Konformità mar-rekwiżiti1.

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.1.5.

Apparati ta' livellar (fejn obbligatorju)

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim, jekk possibbli, jew billi tintuża l-interfaċċa elettronika tal-vettura.

Modalità tat-tħaddim (manwali/awtomatika)

X

X

 

X

 

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

4.1.6.

Apparat li jnaddaf il-fanali ta' quddiem (fejn obbligatorju)

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim, jekk possibbli.

Apparat obbligatorju [Iva/Le]

X

X

 

 

 

4.2.

Dwal ta' pożizzjoni ta' quddiem u ta' wara, dwal laterali, dwal li jimmarkaw il-linja ta' barra u fanali tas-sewqan binhar

 

4.2.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

Iffittjar tal-fanali tas-sewqan binhar, [Iva/Le]

X

X

 

X

 

4.2.2

Bdil

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Konformità mar-rekwiżiti1

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Fanali tal-Waqfien

 

4.3.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Bdil

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim, jew billi tuża l-interfaċċa elettronika tal-vettura.

Iffittjar tas-sinjal tal-waqfien ta' emerġenza, [Iva/Le]

X

X

X

 

 

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

X

 

 

4.3.3.

Konformità mar-rekwiżiti1.

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.4.

Indikatur tad-direzzjoni u dawl ta' twissija ta' periklu

 

4.4.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.4.2.

Bdil

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.4.3.

Konformità mar-rekwiżiti1.

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.4.4.

Frekwenza tat-teptip

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.5.

Fanali kontra ċ-ċpar ta' quddiem u ta' wara

 

4.5.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.5.2

Allinjament (X)2

Bit-tħaddim u billi tuża apparat biex timmira l-fanali ta' quddiem

 

 

 

 

 

 

4.5.3.

Bdil

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.5.4.

Konformità mar-rekwiżiti1.

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.6.

Fanali tar-rivers

 

4.6.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.6.2.

Konformità mar-rekwiżiti1

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.6.3.

Bdil

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.7.

Fanal tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara

 

4.7.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.7.2.

Konformità mar-rekwiżiti1

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.8.

Retrorifletturi, immarkar tal-kospikwità (retroriflettiv) u pjanċi tal-immarkar ta' wara

 

4.8.1.

Kundizzjoni

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

4.8.2.

Konformità mar-rekwiżiti1

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Indikaturi operattivi obbligatorji għat-tagħmir tat-tidwil

 

4.9.1.

Kundizzjoni u tħaddim

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.9.2.

Konformità mar-rekwiżiti1

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.10.

Konnessjonijiet elettriċi bejn il-vettura tal-irmonk u t-trejler jew is-semitrejler

Spezzjoni viżiva: jekk ikun possibbli, eżamina l-kontinwità elettrika tal-konnessjoni.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Sistema tal-wajers tal-elettriku

Spezzjoni viżiva tal-vettura fuq fossa jew fuq parank, inkluż ġewwa l-kompartiment tal-magna (jekk ikun applikabbli).

Identifikazzjoni tas-sistema tal-wajers/tal-kejbil (eż. kulur, ilqugħ, sezzjoni trasversali, daqs), monitoraġġ tal-insulazzjoni (vultaġġ għoli)

X

X

 

X

 

Il-post ta' kwalunkwe sistema tal-wajers b'vultaġġ għoli

X

X

 

X

 

4.12.

Fanali u retrorifletturi mhux obbligatorji (X)2

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

4.13.

Batterija/i

Spezzjoni viżiva.

Il-post tal-batterija/i

X

X

 

X

X

Numru ta' batteriji

X

X

 

X

X

Arranġamenti speċjali għall-batteriji b'vultaġġ għoli

X

X

 

X

 

Informazzjoni speċifika (VIN) tal-vettura dwar l-iswiċċ tal-batterija [Iva/Le]

X

X

 

X

 

Informazzjoni speċifika (VIN) tal-vettura dwar il-fuse tal-batterija [Iva/Le]

X

X

 

X

 

Informazzjoni speċifika (VIN) tal-vettura dwar il-ventilazzjoni tal-batterija [Iva/Le]

X

X

 

X

 

Informazzjoni speċifika (VIN) tal-vettura dwar il-prinċipju tat-tħaddim

X

X

 

X

 

5.

FUSIEN, ROTI, TAJERS U SOSPENSJONI

 

5.1.

Fusien

 

5.1.1.

Fusien

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank. Jista' jintuża tagħmir tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati.

Deskrizzjoni ġenerali, numru ta' fusien

X

X

X

X

X

5.1.2.

Fusien stub

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank. Jista' jintuża tagħmir tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati. Applika forza vertikali jew laterali għal kull rota u nnota l-ammont ta' ċaqliq bejn it-travu tal-fus u l-fus stub.

 

 

 

 

 

 

5.1.3.

Berings tar-roti

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank. Jista' jintuża tagħmir tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati. Heżżeż ir-rota jew applika forza laterali għal kull rota u nnota l-ammont ta' ċaqliq 'il fuq tar-rota meta mqabbel mal-fus stub.

 

 

 

 

 

 

5.2.

Roti u tajers

 

5.2.1.

Buttun tar-roti tat-triq

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Roti

Spezzjoni viżiva taż-żewġ naħat ta' kull rota bil-vettura fuq fossa jew fuq parank.

Daqs/dimensjonijiet/offset tar-roti

X

X

X

X

X

5.2.3.

Tajers

Spezzjoni viżiva tat-tajer sħiħ billi ddawwar ir-rota tat-triq biha maqtugħa mill-art u l-vettura fuq fossa jew fuq parank, jew billi tmexxi l-vettura lura u 'l quddiem fuq fossa.

Daqs tat-tajer,

X

X

X

X

X

kapaċità tat-tagħbija,

X

X

X

X

X

kategorija tal-ispid

X

X

X

X

X

Sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers [Iva/Le] diretta/indiretta

X

X

X

X

X

5.3.

Sistema tas-sospensjoni

 

5.3.1.

Molol u stabbilizzatur

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank. Jista' jintuża tagħmir tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Ammortizzaturi

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank jew billi tuża tagħmir speċjali, jekk ikun disponibbli.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1

Ittestjar tal-effiċjenza tal-ismorzament (X)2

Uża tagħmir speċjali u qabbel id-differenzi bejn ix-xellug u l-lemin

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Tubi torque, vireg ta' radjus, frieket tas-sospensjoni u brazzi tas-sospensjoni

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank. Jista' jintuża tagħmir tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati.

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Ġonot tas-sospensjoni

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank. Jista' jintuża tagħmir tad-detezzjoni tal-laxkezza tar-roti u huma rakkomandati għal vetturi b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati.

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Sospensjoni tal-arja

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

6.

XAŻÌ U TQABBID TAX-XAŻÌ

 

6.1.

Xażì jew qafas u tqabbid

 

6.1.1.

Kundizzjoni ġenerali

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank.

 

 

 

 

 

 

6.1.2.

Pajpijiet tal-egżost u silencers

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank.

 

 

 

 

 

 

6.1.3.

Tank u pajpijiet tal-fjuwil (inkluż it-tank u l-pajpijiet tal-fjuwil tat-tisħin)

Spezzjoni viżiva bil-vettura fuq fossa jew fuq parank, użu ta' apparati tad-detezzjoni tat-tqattir fil-każ ta' sistemi LPG/CNG/LNG.

Deskrizzjoni ġenerali u l-post fejn jinsab(u), inkluż l-ilqugħ

X

X

 

X

X

6.1.4.

Bampers, apparati għall-protezzjoni laterali u protezzjoni ta' wara kontra l-underrun

Spezzjoni viżiva.

Apparati għall-protezzjoni laterali u/jew protezzjoni ta' wara kontra l-underrun eżentat(i) (Iva/Le)

 

X

X

 

 

6.1.5.

Sostenn tal-istepni (jekk iffittjat)

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.1.6.

Akkoppjament mekkaniku u apparat tal-irmonk

Spezzjoni viżiva għall-użu u t-tħaddim korrett b'attenzjoni speċjali għal kwalunkwe apparat tas-sikurezza li jkun iffittjat u/jew l-użu ta' gejġ tal-kejl.

 

 

 

 

 

 

6.1.7.

Trażmissjoni

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.1.8.

Montaturi tal-magna

Spezzjoni viżiva mhux neċessarjament fuq fossa jew fuq parank.

 

 

 

 

 

 

6.1.9

Prestazzjoni tal-magna (X)2

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta' interfaċċa elettronika

Konfigurazzjoni valida tal-Unità ta' Kontroll tal-Magna

X

X

 

X

X

Struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

X

Struzzjonijiet dwar kif taqra l-Identifikazzjoni tal-Kalibrar

X

X

 

X

X

Informazzjoni dwar l-Identifikazzjonijiet tal-Kalibrar validi

X

X

 

X

X

Numru ta' identifikazzjoni tas-softwer inkluż iċ-checksums jew data simili dwar il-validazzjoni tal-integrità.

X

X

 

X

X

6.2.

Kabina u karozzerija

 

6.2.1.

Kundizzjoni

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

6.2.2.

Montatura

Spezzjoni viżiva fuq fossa jew fuq parank.

 

 

 

 

 

 

6.2.3.

Bibien u molol tal-bibien

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.2.4.

Qiegħ

Spezzjoni viżiva fuq fossa jew fuq parank.

 

 

 

 

 

 

6.2.5.

Sit tas-sewwieq

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.2.6.

Sits oħra

Spezzjoni viżiva.

Total tan-numru massimu ta' sits (eskluż is-sit tas-sewwieq)

X

X

 

 

 

Numru ta' sits li jħarsu lura

X

X

 

 

 

6.2.7.

Kontrolli tas-sewqan

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

6.2.8.

Turġien tal-kabina

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.2.9.

Fittings u tagħmir interni u esterni oħra

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.2.10.

Madgards (wings), apparati għas-soppressjoni tal-isprej

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.2.11

Stand

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

6.2.12

Handgrips u footrests

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

7.

TAGĦMIR IEĦOR

 

7.1.

Ċinturini tas-sikurezza/tal-bokkli u sistemi ta' trażżin (fir-rigward tal-kategorija L: L6/L7)

 

7.1.1.

Sigurtà tal-montatura taċ-ċinturini tas-sikurezza/tal-bokkli

Spezzjoni viżiva.

Numru ta' punti tal-ankraġġ taċ-ċinturini tas-sikurezza u l-post fejn jinsabu

X

X

 

X

X

7.1.2.

Kundizzjoni taċ-ċinturini tas-sikurezza/tal-bokkli.

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

Kategorija taċ-ċinturin tas-sikurezza għal kull pożizzjoni bilqiegħda

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3.

Limitatur tat-tagħbija taċ-ċinturin tas-sikurezza

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta' interfaċċa elettronika

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

7.1.4.

Pretensjonaturi taċ-ċinturini tas-sikurezza

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta' interfaċċa elettronika

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

7.1.5.

Airbag

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta' interfaċċa elettronika

Numru ta' airbags u l-post fejn jinsabu

X

X

 

X

 

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

7.1.6.

Sistemi SRS

Spezzjoni viżiva tal-MIL u/jew bl-użu ta' interfaċċa elettronika

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

7.2.

Apparat tat-tifi tan-nar (X)2

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

7.3.

Serraturi u apparat kontra s-serq

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

7.4.

Trijangolu ta' twissija (jekk meħtieġ) (X)2

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Kaxxa għall-ewwel għajnuna (jekk meħtieġa) (X)2

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

7.6.

Riffieda tar-roti (ifilsa) (jekk meħtieġa) (X)2

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

7.7.

Apparat ta' twissija li jinstema'

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

7.8.

Spidometru

Spezzjoni viżiva jew bit-tħaddim waqt test fit-triq jew b'mezzi elettroniċi.

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

 

X

 

 

 

7.9.

Takografu (jekk iffittjat/meħtieġ)

Spezzjoni viżiva.

Post fejn jinsab is-sensur

 

X

 

 

 

Post fejn jinsabu s-siġilli

 

X

 

 

X

7.10.

Apparat ta' limitazzjoni tal-ispid eċċessiv (jekk iffittjat/meħtieġ)

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim jekk ikun disponibbli t-tagħmir

 

 

 

 

 

 

7.11

Odometru jekk disponibbli (X)2

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta' interfaċċa elettronika

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

X

 

7.12

Kontroll Elettroniku tal-Istabbiltà (ESC) jekk iffittjat/meħtieġ

Spezzjoni viżiva u/jew bl-użu ta' interfaċċa elettronika

struzzjonijiet għall-użu tal-interfaċċa elettronika tal-vettura

X

X

 

 

 

8.

DISTURB

 

8.1.

Storbju

 

8.1.1.

Sistema ta' soppressjoni tal-istorbju

Evalwazzjoni soġġettiva (sakemm l-ispettur ma jikkunsidrax li l-livell tal-istorbju jista' jkun qrib il-limitu, f'liema każ jista' jitkejjel l-istorbju li tagħmel il-vettura stazzjonarja billi jintuża fonometru).

Il-livelli tal-istorbju ta' vettura wieqfa [dB(A) b'1/min].

X

X

 

X

X

8.2.

Emissjonijiet tal-egżost

 

8.2.1.

Emissjonijiet minn magni li jaqbdu bl-ispark plugs

 

8.2.1.1.

Tagħmir tal-kontroll tal-emissjonijiet tal-egżost

Spezzjoni viżiva

Deskrizzjoni ġenerali tas-sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet.

Filtru tal-partikulati installat [Iva/Le]

X

X

 

 

 

8.2.1.2.

Emissjonijiet gassużi

Għal vetturi sal-klassijiet ta' emissjoni Euro 5 u Euro V (1):

il-kejl bl-użu ta' analizzatur tal-gass tal-egżost f'konformità mar-rekwiżiti1 jew il-qari tal-OBD. L-ittestjar tal-iżbokk tal-egżost għandu jkun il-metodu prestabbilit għall-valutazzjoni tal-emissjonijiet tal-egżost. Abbażi ta' valutazzjoni ta' ekwivalenza, u billi tiġi kkunsidrata l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-approvazzjoni tat-tip, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu tal-OBD f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u ma' rekwiżiti oħra.

Għal vetturi mill-klassijiet ta' emissjoni Euro 6 u Euro VI (2):

il-kejl bl-użu ta' analizzatur tal-gass tal-egżost f'konformità mar-rekwiżiti1 jew il-qari tal-OBD f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u ma' rekwiżiti oħra1.

Kejl mhux applikabbli għal magni two-stroke.

Livelli ta' emissjonijiet gassużi jekk mogħtija mill-manifattur

X

X

 

X

 

Informazzjoni speċifika dwar il-Kodiċi tal-Magna jew tal-vettura (VIN)

X

X

 

X

 

Għall-ittestjar tal-iżbokk tal-egżost:

Rekwiżiti ta' prekundizzjonament tal-magna bħat-temperatura minima taż-żejt/tal-ilma [°C] u proċeduri li jwasslu l-magna għall-modalità tal-ittestjar tat-Tip II

X

X

 

X

 

Ir-riżultati tat-test tal-emissjonijiet tat-Tip II

X

X

 

X

 

CO bil-magna mhux ingranata [%]

X

X

 

X

 

CO bil-magna ingranata fuq gerijiet għoljin [%]

X

X

 

X

 

Lambda []

X

X

 

X

 

Għall-użu tal-OBD:

Protokoll tal-Konnettur u tal-Komunikazzjoni (Standard, vultaġġ tal-provvista tal-enerġija, il-post fejn jinsab)

X

X

 

 

 

Lista ta' DTCs (attwalment, il-klassi A, B1 u B2 għall-HDV biss)

X

X

 

 

 

8.2.2.

Emissjonijiet minn magni li jaqbdu bil-kompressjoni

 

8.2.2.1

Tagħmir tal-kontroll tal-emissjonijiet tal-egżost

Spezzjoni viżiva

Deskrizzjoni ġenerali tas-sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet. Pereżempju

Sistema deNOx [Iva/Le]

Filtru tal-partikulati installat [Iva/Le]

X

X

 

 

 

Post fejn tinsab l-EGR

X

X

 

 

 

Informazzjoni speċifika dwar it-tip ta' magna (/vettura (VIN))

X

X

8.2.2.2.   Opaċità

Il-vetturi rreġistrati jew imdaħħla fis-servizz qabel l-1 ta' Jannar 1980 huma eżentati minn dan ir-rekwiżit

Għal vetturi sal-klassijiet ta' emissjoni Euro 5 u Euro V (3):

L-opaċità tal-gass tal-egżost trid tiġi mkejla waqt aċċellerazzjoni ħielsa (mingħajr tagħbija minn spid mingħajr ingranaġġ sa dak tal-cut-off) bil-gerliver fil-pożizzjoni newtrali u bil-klaċċ magħfus jew il-qari tal-OBD. L-ittestjar tal-iżbokk tal-egżost għandu jkun il-metodu prestabbilit tal-valutazzjoni tal-emissjonijiet tal-egżost. Abbażi ta' valutazzjoni ta' ekwivalenza, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu tal-OBD f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur u ma' rekwiżiti oħra.

Għal vetturi mill-klassijiet ta' emissjoni Euro 6 u Euro VI (4):

L-opaċità tal-gass tal-egżost trid titkejjel waqt aċċellerazzjoni ħielsa (mingħajr tagħbija minn spid mingħajr ingranaġġ sa dak tal-cut-off) bil-gerliver fil-pożizzjoni newtrali u bil-klaċċ magħfus jew il-qari tal-OBD f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur1 u ma' rekwiżiti oħra.

Prekundizzjonament tal-vettura:

1.

Il-vetturi jistgħu jiġu ttestjati mingħajr prekundizzjonament, għalkemm għal raġunijiet ta' sikurezza, jenħtieġ li jsiru kontrolli li l-magna tkun sħuna u f'kundizzjoni mekkanika sodisfaċenti.

2.

Rekwiżiti ta' prekundizzjoni:

(i)

Il-magna għandha tkun sħuna għalkollox, pereżempju t-temperatura taż-żejt tal-magna mkejla b'sonda fit-tubu tal-ħadida li timmarka l-livell taż-żejt għandha tkun minn tal-inqas 80 °C, jew it-temperatura normali tat-tħaddim f'każ li din tkun iktar baxxa, jew it-temperatura tal-blokka tal-magna mkejla permezz tal-livell ta' radjazzjoni infraħamra biex tkun minn tal-inqas daqs temperatura ekwivalenti. Jekk, minħabba l-konfigurazzjoni tal-vettura, dan il-kejl ma jkunx prattiku, il-mod kif tiġi stabbilita t-temperatura normali tat-tħaddim tal-magna jista' jsir b'mezzi oħra, pereżempju bit-tħaddim tal-fann tat-tkessiħ tal-magna.

(ii)

Is-sistema tal-egżost għandha titnaddaf b'minn tal-inqas tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni ħielsa jew b'metodu ekwivalenti.

Proċedura tat-test:

1.

Magna u kwalunkwe turboċarġer iffittjati, ma għandhomx ikunu ingranati qabel il-bidu ta' kull ċiklu ta' aċċellerazzjoni ħielsa. Għall-vetturi heavy-duty li jaħdmu bid-diżil, dan ifisser stennija ta' minn tal-inqas 10 sekondi wara r-rilaxx tal-pedala tal-gass.

2.

Sabiex jinbeda kull ċiklu ta' aċċellerazzjoni ħielsa, il-pedala tal-gass trid tingħafas għalkollox, bil-ħeffa u b'mod kontinwu (f'inqas minn sekonda) imma mhux fil-goff, sabiex tinkiseb il-kunsinna massima mill-pompa tal-injezzjoni.

3.

Matul kull ċiklu ta' aċċellerazzjoni ħielsa, il-magna għandha tilħaq l-ispid tal-cut-off jew, għall-vetturi bi trażmissjonijiet awtomatiċi, l-ispid speċifikat mill-manifattur jew, jekk din id-data ma tkunx disponibbli, allura żewġ terzi tal-ispid tal-cut-off, qabel ma tiġi rrilaxxata il-pedala tal-gass. Dan jista' jiġi kkontrollat, pereżempju, billi jiġi mmonitorjat l-ispid tal-magna jew billi jitħalla jgħaddi biżżejjed ħin bejn l-għafis inizjali tal-pedala tal-gass u r-rilaxx tagħha, li fil-każ tal-vetturi tal-kategorija M2, M3, N2 u N3, jenħtieġ li jkun minn tal-inqas żewġ sekondi.

4.

Il-vetturi għandhom jiġu mwaħħla fit-testijiet fil-każ biss li l-medji aritmetiċi ta' minn tal-inqas l-aħħar tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni ħielsa jaqbżu l-valur ta' limitu. Dan jista' jiġi kkalkulat billi jiġi injorat kull kejl li ma jaqbilx b'mod sinifikanti mal-medja mkejla, jew ir-riżultat ta' kwalunkwe kalkolu statistiku ieħor li jikkunsidra t-tifrix tal-kejl. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw in-numru ta' ċikli tat-testijiet.

5.

Sabiex jiġi evitat li jsir ittestjar bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jwaħħlu lill-vetturi li jkollhom valuri mkejla li jkunu ferm ogħla mill-valuri ta' limitu wara inqas minn tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni ħielsa jew wara ċ-ċikli tat-tnaddif. Daqstant ieħor, sabiex jevitaw li jsir ittestjar bla bżonn, l-Istati Membri jistgħu jgħaddu lill-vetturi li jkollhom valuri mkejla ferm iktar baxxi mil-limiti wara inqas minn tliet ċikli ta' aċċellerazzjoni ħielsa jew wara ċ-ċikli tat-tnaddif.

Informazzjoni speċifika dwar it-tip ta' magna (VIN) tal-vettura

X

X

 

X

 

Għall-ittestjar tal-iżbokk tal-egżost:

Rekwiżiti ta' prekundizzjonament tal-magna bħat-temperatura minima taż-żejt/tal-ilma [°C] u proċeduri li jwasslu l-magna għall-modalità tal-ittestjar tat-Tip II

X

X

 

X

 

il-valur-k irrekordjat fuq il-pjanċa tal-manifattur fuq il-vettura (ir-riżultat tat-test tal-emissjonijiet tat-Tip II)

X

X

 

X

 

Spid tal-cut-off tal-magna fit-testijiet tat-Tip II

Limitatur tal-ispid tal-magna għall-aċċellerazzjoni mingħajr tagħbija [Iva/Le]

X

X

 

X

 

Deskrizzjoni għad-diżattivazzjoni tal-limitatur tal-ispid tal-magna biex jitwettaq it-test ta' aċċellerazzjoni ħielsa;

X

X

 

X

 

Għall-użu tal-OBD:

DTCs permessi waqt l-iskennjar tal-OBD {kodiċijiet għall-grupp 3000 ta' NOx għal-LDV}

X

X

 

X

 

Protokoll tal-Konnettur u tal-Komunikazzjoni (Standard, vultaġġ tal-provvista tal-enerġija, il-post fejn jinsab)

X

X

 

X

 

Lista ta' DTCs (attwalment, il-klassi A, B1 u B2 għall-HDV biss)

X

X

 

X

 

8.3.

Soppressjoni tal-interferenza elettromanjetika

 

Interferenza mir-radju (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

Oġġetti oħra relatati mal-ambjent

 

8.4.1

Tqattir ta' fluwidi

 

 

 

 

 

 

 

9.

TESTIJIET SUPPLIMENTARI GĦALL-KATEGORIJI M2 U M3 TA' VETTURI GĦALL-ĠARR TAL-PASSIĠĠIERI

 

9.1.

Bibien

 

9.1.1

Bibien tad-dħul u tal-ħruġ

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

9.1.2

Ħruġ ta' emerġenza

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim (fejn ikun xieraq)

 

 

 

 

 

 

9.2.

Sistema tat-tneħħija tat-titpin u tal-ġlata (X)2

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

9.3.

Sistema ta' ventilazzjoni u tat-tisħin (X)2

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

9.4.

Sits

 

9.4.1

Sits tal-passiġġieri (inklużi s-sits għall-persunal ta' akkumpanjament)

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.4.2.

Sit tas-sewwieq (rekwiżiti addizzjonali)

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.5.

Apparati tat-tidwil intern u tad-destinazzjoni (X)2

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

9.6.

Skaluni, żoni fejn wieħed jista' joqgħod bilwieqfa

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.7.

Turġien

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim (fejn ikun xieraq)

 

 

 

 

 

 

9.8.

Sistema ta' komunikazzjoni għall-passiġġieri (X)2

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim.

 

 

 

 

 

 

9.9.

Avviżi (X)2

Spezzjoni viżiva.

 

 

 

 

 

 

9.10.

Rekwiżiti rigward it-trasport tat-tfal. (X)2

 

9.10.1.

Bibien

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.10.2

Tagħmir tas-sinjalar u tagħmir speċjali

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.11.

Rekwiżiti rigward it-trasport ta' persuni b'mobbiltà mnaqqsa (X)2

 

9.11.1.

Bibien, rampi u lifts

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim

 

 

 

 

 

 

9.11.2

Sistema ta' trażżin tas-siġġu tar-roti

Spezzjoni viżiva u bit-tħaddim jekk ikun xieraq

 

 

 

 

 

 

9.11.3

Tagħmir tas-sinjalar u tagħmir speċjali

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.12.

Tagħmir speċjali ieħor (X)2

 

9.12.1.

Installazzjonijiet għall-preparazzjoni tal-ikel

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.12.2.

Installazzjoni sanitarja

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

9.12.3.

Apparati oħra (eż. sistemi awdjoviżivi)

Spezzjoni viżiva

 

 

 

 

 

 

NOTI:

1

Ir-“rekwiżiti” huma stipulati skont l-approvazzjoni tat-tip fid-data tal-approvazzjoni, l-ewwel reġistrazzjoni jew l-ewwel dħul fis-servizz kif ukoll skont l-obbligi ta' modifiki retroattivi jew skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni. Dawn ir-raġunijiet għal nuqqas ta' ssodisfar japplikaw biss meta tkun ġiet ikkontrollata l-konformità mar-rekwiżiti.

2

(X) tidentifika oġġetti relatati mal-kundizzjoni tal-vettura u mal-adegwatezza tagħha għall-użu fit-triq iżda li mhumiex ikkunsidrati bħala essenzjali f'test tal-affidabbiltà stradali.

(1)  Tip approvat f'konformità mad-Direttiva 70/220/KEE, mat-Tabella 1 (Euro 5) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, mad-Direttiva 88/77/KEE u mad-Direttiva 2005/55/KE.

(2)  Tip approvat f'konformità mat-Tabella 2 (Euro 6) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u mar-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).

(3)  Tip approvat f'konformità mad-Direttiva 70/220/KEE, mat-Tabella 1 (Euro 5) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007, mad-Direttiva 88/77/KEE u mad-Direttiva 2005/55/KE.

(4)  Tip approvat f'konformità mat-Tabella 2 (Euro 6) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u mar-Regolament (KE) Nru 595/2009 (Euro VI).