29.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 91/1


REGOLAMENT (UE) 2019/515 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta' Marzu 2019

dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' merkanzija kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 764/2008

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Is-suq intern jinkludi żona mingħajr fruntieri interni li fiha l-moviment liberu tal-merkanzija huwa żgurat skont it-Trattati. Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjonijiet u kull miżura li għandha effett ekwivalenti huma pprojbiti bejn l-Istati Membri. Dik il-projbizzjoni tkopri kwalunkwe miżura nazzjonali li tista' tfixkel, direttament jew indirettament, attwalment jew potenzjalment, l-iskambju intra-Unjoni ta' merkanzija. Il-moviment liberu tal-merkanzija huwa żgurat fis-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni ta' regoli fil-livell tal-Unjoni li jistabbilixxu rekwiżiti komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerta merkanzija jew, għal merkanzija jew aspetti ta' merkanzija mhux koperti b'mod eżawrjenti mir-regoli ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni, permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku kif definit mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(2)

Prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku li jiffunzjona tajjeb jikkomplementa b'mod essenzjali l-armonizzazzjoni tar-regoli fil-livell tal-Unjoni, speċjalment meta jitqies li bosta merkanzija għandha aspetti kemm armonizzati kif ukoll mhux armonizzati.

(3)

Jistgħu jinħolqu illegalment ostakli għall-moviment liberu tal-merkanzija bejn l-Istati Membri jekk, fin-nuqqas ta' regoli ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni li jkopru merkanzija jew ċerti aspetti tal-merkanzija, l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tapplika regoli nazzjonali għal merkanzija li tkun kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor, li jirrikjedu li l-merkanzija tissodisfa ċerti rekwiżiti tekniċi, pereżempju rekwiżiti relatati mad-denominazzjoni, il-forma, id-daqs, il-piż, il-kompożizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar jew l-imballaġġ. L-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli għal merkanzija li hija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor tista' tmur kontra l-Artikoli 34 u 36 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), anki jekk ir-regoli japplikaw għall-merkanzija kollha mingħajr distinzjoni.

(4)

Il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku joħroġ mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Skont dan il-prinċipju, l-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu l-bejgħ fit-territorju tagħhom ta' merkanzija li tkun kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor, anki fejn dik il-merkanzija tkun ġiet prodotta skont regoli tekniċi differenti, inkluż merkanzija li ma tkunx ir-riżultat ta' proċess ta' manifattura. Iżda l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku mhuwiex assolut. L-Istati Membri jistgħu jirristrinġu l-kummerċjalizzazzjoni ta' merkanzija li tkun ġiet kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor, meta tali restrizzjonijiet ikunu ġustifikati għar-raġunijiet stabbiliti fl-Artikolu 36 TFUE jew abbażi ta' raġunijiet prevalenti oħra ta' interess pubbliku, rikonoxxuti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropeafir-rigward tal-moviment liberu tal-merkanzija, u meta dawk ir-restrizzjonijiet ikunu proporzjonati mal-għan segwit. Dan ir-Regolament jimponi l-obbligu ta' ġustifikazzjoni ċara għar-raġuni wara restrizzjoni jew rifjut ta' aċċess għas-suq.

(5)

Il-kunċett ta' raġunijiet prevalenti fl-interess pubbliku huwa kunċett li qed jevolvi żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-ġurisprudenza tagħha fir-rigward tal-Artikoli 34 u 36 TFUE. Fejn ikunu jeżistu differenzi leġittimi bejn Stat Membru u ieħor, tali raġunijiet prevalenti jistgħu jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta' regoli nazzjonali mill-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, id-deċiżjonijiet amministrattivi jridu dejjem ikunu ġustifikati sewwa, ikunu leġittimi, ikunu xierqa u li jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità, u l-awtorità kompetenti għandha tieħu d-deċiżjoni l-anqas restrittiva possibbli. Sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern għall-merkanzija, jenħtieġ li r-regoli nazzjonali jkunu adatti għall-iskop tagħhom u jenħtieġ li ma joħolqux ostakli nontariffarji sproporzjonati. Barra minn hekk, deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq fir-rigward ta' merkanzija li tkun kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor ma jridux ikunu bbażati fuq is-sempliċi fatt li l-prodotti li jkunu qed jiġu vvalutati jissodisfaw l-objettiv pubbliku leġittimu segwit mill-Istat Membru b'mod differenti mill-mod li fihom il-merkanzija f'dak l-Istat Membru tissodisfa dak l-objettiv. Sabiex tgħin lill-Istati Membri, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi gwida mhux vinkolanti fir rigward tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar il-kunċett ta' raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku u kif għandu jiġi applikat il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom l-opportunità li jikkontribwixxu u jagħtu feedback dwar il-gwida.

(6)

Fil-konklużjonijiet dwar il-Politika tas-Suq Uniku ta' Diċembru 2013, iil-Kunsill Kompetittività nnota li sabiex jittejbu l-kondizzjonijiet qafas għan-negozji u l-konsumaturi fis-Suq Uniku, jenħtieġ li jintużaw tajjeb l-istrumenti kollha rilevanti, inkluż ir-rikonoxximent reċiproku. Il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni tirrapporta dwar każijiet fejn il-funzjonament tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għadu inadegwat jew problematiku. Fil-Konklużjonijiet tiegħu dwar il-Politika tas-Suq Uniku ta' Frar 2015, il-Kunsill Kompetittività ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tieħu passi sabiex tiżgura li l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jiffunzjona b'mod effettiv u biex tressaq proposti għal dak il-għan.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) ġie adottat sabiex jiffaċilita l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku billi jistabbilixxi proċeduri sabiex tiġi minimizzata l-possibbiltà li jinħolqu ostakli illegali għall-moviment liberu tal-merkanzija li diġà tkun kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor. Minkejja l-adozzjoni ta' dak ir-Regolament, għad hemm bosta problemi fir-rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. L-evalwazzjoni mwettqa bejn l-2014 u l-2016 uriet li l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku mhux jiffunzjona kif suppost, u li r-Regolament (KE) Nru 764/2008 kellu effett limitat biex jiffaċilita l-applikazzjoni ta' dak il-prinċipju. L-għodod u l-garanziji proċedurali stabbiliti b'dak ir-Regolament fallew fl-għan tagħhom li jtejbu l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Pereżempju, in-netwerk ta' Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti li ġie stabbilit sabiex jipprovdi informazzjoni lill-operaturi ekonomiċi dwar ir-regoli nazzjonali applikabbli u l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ftit li xejn huwa magħruf jew użat mill-operaturi ekonomiċi. Fi ħdan dak in-netwerk, l-awtoritajiet nazzjonali ma jikkooperawx b'mod suffiċjenti. Ir-rekwiżit tan-notifika ta' deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq rarament jitħares. Minħabba f'hekk, għad hemm ostakli għall-moviment liberu tal-merkanzija fis-suq intern.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 għandu diversi nuqqasijiet, u għalhekk jenħtieġ li jiġi rivedut u msaħħaħ. Għal raġunijiet ta' ċarezza, ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 jenħtieġ li jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi proċeduri ċari li jiżguraw il-moviment liberu ta' merkanzija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor u li jiżguraw li l-moviment liberu jkun jista' jiġi limitat biss meta l-Istati Membri jkollhom raġunijiet ta' interess pubbliku leġittimi biex jagħmlu dan u li r-restrizzjoni tkun ġustifikata u proporzjonata. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jiżgura li d-drittijiet u l-obbligi eżistenti li joħorġu mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jiġu osservati, kemm mill-operaturi ekonomiċi kif ukoll mill-awtoritajiet nazzjonali.

(9)

Dan ir-Regolament ma għandux jippreġudika l-armonizzazzjoni ulterjuri tal-kondizzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni ta' merkanzija bil-għan li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern, fejn ikun xieraq.

(10)

Huwa wkoll possibbli li l-ostakli għall-kummerċ jirriżultaw ukoll minn tipi oħra ta' miżuri li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikoli 34 u 36 TFUE. Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu, pereżempju, speċifikazzjonijiet tekniċi mfassla għall-proċeduri tal-akkwist pubbliku jew rekwiżiti għall-użu tal-lingwi uffiċjali fl-Istati Membri. Madankollu, miżuri bħal dawn jenħtieġ li ma jikkostitwixxux regoli tekniċi nazzjonali fis-sens ta' dan ir-Regolament u jenħtieġ li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tiegħu.

(11)

Ir-regoli tekniċi nazzjonali xi drabi jingħataw effett fi Stat Membru permezz ta' proċedura ta' awtorizzazzjoni minn qabel, li biha trid tinkiseb approvazzjoni formali minn awtorità kompetenti qabel ma l-merkanzija tkun tista' titqiegħed fis-suq hemmhekk. L-eżistenza ta' proċedura ta' awtorizzazzjoni minn qabel minnha nnifisha tillimita l-moviment liberu tal-merkanzija. Għalhekk, sabiex tkun ġustifikata fir-rigward tal-prinċipju fundamentali tal-moviment liberu tal-merkanzija fi ħdan is-suq intern, proċedura bħal din trid issegwi objettiv ta' interess pubbliku rikonoxxut mid-dritt tal-Unjoni, u trid tkun proporzjonata u mhux diskriminatorja. Il-konformità ta' tali proċedura mad-dritt tal-Unjoni trid tiġi vvalutata fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet stabbiliti fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq esklużivament minħabba li l-merkanzija ma jkollhiex awtorizzazzjoni valida minn qabel jenħtieġ li jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Madankollu, meta ssir applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni obbligatorja minn qabel tal-merkanzija, jenħtieġ li kwalunkwe deċiżjoni amministrattiva biex tiċħad l-applikazzjoni abbażi ta' regola teknika nazzjonali applikabbli f'dak l-Istat Membru tittieħed biss skont dan ir-Regolament, sabiex l-applikant ikun jista' jibbenefika mill-protezzjoni proċedurali li jipprovdi dan ir-Regolament. L-istess japplika għall-awtorizzazzjoni volontarja minn qabel tal-merkanzija, fejn din teżisti.

(12)

Huwa importanti li jiġi ċċarat li t-tipi ta' merkanzija koperti minn dan ir-Regolament jinkludu l-prodotti agrikoli. It-terminu “prodotti agrikoli” jinkludi l-prodotti tas-sajd, kif previst fl-Artikolu 38(1) TFUE. Sabiex tgħin biex tidentifika liema tipi ta' merkanzija huma soġġetti għal dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-fattibbiltà u l-benefiċċji tal-iżvilupp ulterjuri ta' lista indikattiva ta' prodotti għar-rikonoxximent reċiproku.

(13)

Huwa importanti wkoll li jiġi ċċarat li t-terminu “produttur” jinkludi mhux biss manifatturi ta' merkanzija, iżda wkoll persuni li jipproduċu merkanzija li ma kinitx ir-riżultat ta' proċess ta' manifattura, inkluż prodotti agrikoli, kif ukoll persuni li jippreżentaw ruħhom bħala l-produtturi ta' merkanzija.

(14)

Id-deċiżjonijiet ta' qrati jew tribunali nazzjonali li jivvalutaw il-legalità ta' każijiet fejn, minħabba l-applikazzjoni ta' regola teknika nazzjonali, merkanzija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru partikolari ma tingħatax aċċess għas-suq fi Stat Membru ieħor, u d-deċiżjonijiet ta' qrati jew tribunali nazzjonali li japplikaw penali, jenħtieġ li jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(15)

Sabiex jibbenefikaw mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, il- merkanzija trid tkun kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor. Jenħtieġ li jiġi ċċarat li, biex il- merkanzija titqies bħala kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor, il- merkanzija trid tikkonforma mar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru, u trid tkun disponibbli għall-utenti finali f'dak l-Istat Membru.

(16)

Biex issir sensibilizzazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet u l-operaturi ekonomiċi nazzjonali tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, jenħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw li jipprevedu “klawżoli dwar is-suq uniku” ċari u mhux ambigwi fir-regoli tekniċi nazzjonali tagħhom bil-ħsieb li jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta' dak il-prinċipju.

(17)

L-evidenza meħtieġa sabiex jintwera li l- merkanzija tkun kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor tvarja b'mod sinifikanti minn Stat Membru għall-ieħor. Dan jikkawża piżijiet, dewmien u spejjeż addizzjonali bla bżonn għall-operaturi ekonomiċi, u jimpedixxi lill-awtoritajiet nazzjonali milli jiksbu l-informazzjoni neċessarja għall-valutazzjoni tal- merkanzija fil-ħin. Dan jista' jfixkel l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Għalhekk huwa essenzjali li jsir aktar faċli għall-operaturi ekonomiċi biex juru li l- merkanzija tagħhom hija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor. Jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jibbenefikaw minn awtodikjarazzjoni, li tipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti bl-informazzjoni neċessarja kollha dwar il- merkanzija u dwar il-konformità tagħha mar-regoli applikabbli f'dak l-Istat Membru l-ieħor. L-użu ta' dikjarazzjonijiet volontarji jenħtieġ li ma jżommx lill-awtoritajiet nazzjonali milli jieħdu deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq, bil-kondizzjoni li tali deċiżjonijiet ikunu proporzjonati, ġustifikati u jirrispettaw il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u jkunu f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(18)

Jenħtieġ li jkun possibbli għall-produttur, l-importatur jew id-distributur li jfassal dikjarazzjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni legali ta' merkanzija għall-finijiet ta' rikonoxximent reċiproku (“dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku”). Il-produttur huwa fl-aħjar pożizzjoni biex jipprovdi l-informazzjoni fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku peress li l-produttur jaf il- merkanzija l-iktar u għandu fil-pussess tiegħu l-evidenza meħtieġa għall-verifika tal-informazzjoni fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku. Jenħtieġ li l-produttur ikun jista' jagħti mandat lil rappreżentant awtorizzat tiegħu li jfassal tali dikjarazzjonijiet f'isem il-produttur u taħt ir-responsabbiltà tal-produttur. Madankollu, fejn operatur ekonomiku jkun jista' biss jipprovdi l-informazzjoni dwar il-legalità tal-kummerċjalizzazzjoni tal- merkanzija fid-dikjarazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li operatur ekonomiku ieħor jipprovdi l-informazzjoni li l- merkanzija qed issir disponibbli għall-utenti finali fl-Istat Membru kkonċernat, dment li dak l-operatur ekonomiku jieħu responsabbiltà għall-informazzjoni li jkun ipprovda fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku u jkun jista' jipprovdi l-evidenza meħtieġa biex tiġi vverifikata din l-informazzjoni.

(19)

Jenħtieġ li d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tinkludi dejjem fiha informazzjoni preċiża u sħiħa dwar il- merkanzija. Għalhekk jenħtieġ li d-dikjarazzjoni tinżamm aġġornata sabiex tirrifletti l-bidliet, pereżempju l-bidliet fir-regoli tekniċi nazzjonali rilevanti.

(20)

Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni mogħtija f'dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tkun komprensiva, jenħtieġ li tiġi stabbilita struttura armonizzata għal tali dikjarazzjonijiet li tintuża mill-operaturi ekonomiċi li jkunu jixtiequ jagħmlu tali dikjarazzjonijiet.

(21)

Importanti jiġi żgurat li d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku timtela b'mod onest u preċiż. Għalhekk huwa neċessarju li l-operaturi ekonomiċi jiġu meħtieġa jkunu responsabbli għall-informazzjoni pprovduta minnhom fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku.

(22)

Sabiex jiżdiedu l-effiċjenza u l-kompetittività tan-negozji li joperaw fil-qasam ta' merkanzija li mhijiex koperta mil-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li wieħed jibbenefika mit-teknoloġiji l-ġodda tal-informazzjoni sabiex jiġi ffaċilitat il-forniment tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku. Għalhekk, jenħtieġ li l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jagħmlu d-dikjarazzjonijiet ta' rikonoxximent reċiproku tagħhom pubblikament disponibbli online, dment li d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tkun faċilment aċċessibbli u tkun f'format affidabbli.

(23)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li mudell għad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku u linji gwida biex timtela jsiru disponibbli fil-Portal Diġitali Uniku bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

(24)

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal merkanzija li xi aspetti tagħha biss huma koperti mil-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni. Fejn, skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni, l-operatur ekonomiku jkun meħtieġ ifassal dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE biex juri l-konformità ma' dik il-leġislazzjoni, jenħtieġ li dak l-operatur ekonomiku jitħalla jehmeż id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku prevista f'dan ir-Regolament mad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE.

(25)

Fejn l-operaturi ekonomiċi jiddeċiedu li ma jużawx id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, jenħtieġ li jkunu l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni li jagħmlu talbiet definiti 'mod ċar għal informazzjoni li huma jqisu neċessarja biex issir valutazzjoni tal- merkanzija, fir-rigward tal-prinċipju ta' proporzjonalità.

(26)

Jenħtieġ li l-operatur ekonomiku jingħata żmien xieraq sabiex jippreżenta dokumenti jew kwalunkwe informazzjoni oħra mitluba mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, jew biex jippreżenta kwalunkwe argument jew kumment fir-rigward tal-valutazzjoni tal- merkanzija inkwistjoni.

(27)

Id-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) tirrikjedi li l-Istati Membri jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kwalunkwe abbozz ta' regolament tekniku nazzjonali dwar kwalunkwe prodott, inkluż kwalunkwe prodott agrikolu jew tas-sajd, u dikjarazzjoni tar-raġunijiet li fuqhom il-promulgazzjoni ta' dak ir-regolament tkun neċessarja. Madankollu, jeħtieġ li jiġi żgurat li, wara l-adozzjoni ta' tali regolament tekniku nazzjonali, il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jiġi applikat b'mod korrett għal merkanzija speċifika f'każijiet individwali. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi proċeduri għall-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku f'każijiet individwali, pereżempju, billi jirrikjedi li l-Istati Membri jindikaw ir-regoli tekniċi nazzjonali li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni amministrattiva u r-raġuniijiet leġittimi ta' interess pubbliku li jiġġustifikaw l-applikazzjoni tar-regola teknika nazzjonali fir-rigward ta' prodott li jkun ġie kummerċjalizzat legalment fi Stat Membru ieħor. Il-proporzjonalità tar-regola teknika nazzjonali hija l-bażi li turi l-proporzjonalità tad-deċiżjoni amministrattiva li hija bbażata fuq dik ir-regola. Madankollu, il-mezz li bih trid tintwera l-proporzjonalità tad-deċiżjoni amministrattiva jenħtieġ li jkun stabbilit fuq il-bażi ta' każ b'każ.

(28)

Billi d-deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għall-merkanzija li tkun diġà kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor jenħtieġ li jkunu eċċezzjonijiet għall-prinċipju fundamentali tal-moviment liberu tal-merkanzija, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li tali deċiżjonijiet josservaw l-obbligi eżistenti li joħorġu mill-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Għalhekk huwa xieraq li tiġi stabbilita proċedura ċara biex jiġi determinat jekk merkanzija hjiiex kummerċjalizzata legalment f'dak l-Istat Membru l-ieħor u, f'każ li iva, jekk l-interessi pubbliċi leġittimi koperti mir-regola teknika nazzjonali tal-Istat Membru destinatarju jkunux imħarsa b'mod adegwat, f'konformità mal-Artikolu 36 TFUE u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Jenħtieġ li tali proċedura tiżgura li kwalunkwe deċiżjoni amministrattiva li tkun meħuda tkun proporzjonata u tirrispetta l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u tkun f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(29)

Meta awtorità kompetenti tkun qiegħda tivvaluta l- merkanzija qabel ma tiddeċiedi għandhiex tillimita jew tiċħad l-aċċess għas-suq, dik l-awtorità jenħtieġ li ma tkunx tista' tieħu deċiżjonijiet li tissospendi l-aċċess għas-suq, ħlief meta jkun meħtieġ intervent rapidu sabiex jipprevjeni dannu għas-sigurtà jew is-saħħa ta' persuni, jew sabiex jipprevjeni ħsara lill-ambjent, jew biex jipprevjeni li l- merkanzija ssir disponibbli f'każjiet meta d-disponibbiltà ta' dik il- merkanzija tkun ġeneralment ipprojbita għal raġunijiet ta' moralità pubblika jew ta' sigurtà pubblika, inkluż, pereżempju l-prevenzjoni tal-kriminalità.

(30)

Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jistabbilixxi sistema ta' akkreditazzjoni li tiżgura l-aċċettazzjoni reċiproka tal-livell ta' kompetenza tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità. Jenħtieġ għalhekk li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma jirrifjutawx li jaċċettaw rapporti ta' testijiet u ċertifikati maħruġa minn korp ta' valutazzjoni tal-konformità akkreditat għal raġunijiet relatati mal-kompetenza ta' dak il-korp. Barra minn hekk, sabiex kemm jista' jkun tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' testijiet u proċeduri li diġà jkun twettqu fi Stat Membru ieħor, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jirrifjutawx li jaċċettaw rapporti ta' testijiet u ċertifikati maħruġa minn korpi oħra ta' valutazzjoni tal-konformità skont id-dritt tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu meħtieġa jieħdu kont xieraq tal-kontenut tar-rapporti tat-testijiet jew iċ-ċertifikati ppreżentati.

(31)

Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) tispeċifika li prodotti sikuri biss jistgħu jitqiegħdu fis-suq u tistabbilixxi l-obbligi tal-produtturi u tad-distributuri fir-rigward tas-sikurezza tal-prodotti. Hija tagħti d-dritt lill-awtoritajiet kompetenti li jipprojbixxu kwalunkwe prodott perikoluż b'effett immedjat jew li jipprojbixxu prodotti li jistgħu jkunu perikolużi b'mod temporanju għall-perijodu meħtieġ għad-diversi valutazzjonijiet u kontrolli tas-sikurezza. Dik id-Direttiva tiddeskrivi wkoll il-proċedura biex l-awtoritajiet kompetenti japplikaw miżuri xierqa jekk prodotti jippreżentaw riskju, bħall-miżuri msemmija fl-Artikolu 8(1) ta' dik id-Direttiva, u timponi wkoll l-obbligu fuq l-Istati Membri li jinnotifikaw dawk il-miżuri lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra. Għalhekk, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jkomplu japplikaw dik id-Direttiva u, b'mod partikolari, il-punti (b) sa (f) tal-Artikolu 8(1) u fl-Artikolu 8(3) ta' dik id-Direttiva.

(32)

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) jistabbilixxi, fost affarijiet oħra, sistema ta' twissija rapida għan-notifika ta' riskju dirett jew indirett għas-saħħa tal-bniedem li jkun ġej mill-ikel jew l-għalf. Huwa jeħtieġ li l-Istati Membri jinnotifikaw immedjatament lill-Kummissjoni, permezz tas-sistema ta' twissija rapida, bi kwalunkwe miżura li jadottaw li tkun immirata li tillimita t-tqegħid fis-suq ta' ikel jew għalf, jew tirtira jew issejjaħ lura ikel jew għalf, għall-fini li titħares is-saħħa tal-bniedem, u li tkun teħtieġ azzjoni rapida. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jkomplu japplikaw dak ir-Regolament u b'mod partikolari l-Artikoli 50(3) u 54 ta' dak ir-Regolament.

(33)

Ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) jistabbilixxi qafas armonizzat tal-Unjoni għall-organizzazzjoni tal-kontrolli uffiċjali, u għall-organizzazzjoni ta' attivitajiet uffiċjali oħra għajr il-kontrolli uffiċjali, tul il-katina agroalimentari kollha, b'kont meħud tar-regoli dwar il-kontrolli uffiċjali stipulati fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) u fil-leġislazzjoni settorjali rilevanti tal-Unjoni. Ir-Regolament (UE) 2017/625 jistabbilixxi proċedura speċifika sabiex jiġi żgurat li l-operaturi ekonomiċi jirrimedjaw sitwazzjoni ta' nuqqas ta' konformità mal-liġi dwar l-ikel u l-għalf, mar-regoli dwar is-saħħa jew il-benessri tal-annimali. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jkomplu japplikaw ir-Regolament (UE) 2017/625 u, b'mod partikolari l-Artikolu 138 tiegħu.

(34)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) jistabbilixxi qafas tal-Unjoni armonizzat biex isiru kontrolli fir-rigward tal-obbligi stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) f'konformità mal-kriterji stipulati fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 u jispeċifika li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe operatur li jkun konformi ma' dawk l-obbligi jkun intitolat li jkun kopert b'sistema ta' verifiki. Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jkomplu japplikaw ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u, b'mod partikolari, l-Artikolu 90 tiegħu.

(35)

Kwalunkwe deċiżjoni amministrattiva meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont dan ir-Regolament jenħtieġ li tispeċifika r-rimedji disponibbli għall-operatur ekonomiku, sabiex operatur ekonomiku jkun jista', skont il-liġi nazzjonali, jappella kontra d-deċiżjoni jew jibda proċedimenti quddiem il-qorti jew it-tribunal nazzjonali kompetenti. Jenħtieġ li d-deċiżjoni amministrattiva tirreferi wkoll għall-possibbiltà li l-operaturi ekonomiċi jużaw in-Netwerk għas-Soluzzjoni ta' Problemi fis-Suq Intern (SOLVIT) u li jkollhom aċċess għall-proċedura għas-soluzzjoni ta' problemi prevista f'dan ir-Regolament.

(36)

Soluzzjonijiet effettivi għall-operaturi ekonomiċi li jkunu jixtiequ alternattiva faċli għan-negozji meta jikkontestaw deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq huma essenzjali sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta u konsistenti tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Sabiex jiġu garantiti dawn is-soluzzjonijiet, u sabiex jiġu evitati spejjeż legali, speċjalment għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), jenħtieġ li tkun disponibbli għall-operaturi ekonomiċi proċedura mhux ġudizzjarja għas-soluzzjoni ta' problemi.

(37)

Is-SOLVIT huwa servizz ipprovdut mill-amministrazzjoni nazzjonali f'kull Stat Membru li għandu l-għan li jinstabu soluzzjonijiet għallindividwi u n-negozji meta d-drittijiet tagħhom ikunu nkisru mill-awtoritajiet pubbliċi fi Stat Membru ieħor. Il-prinċipji li jirregolaw il-funzjonament tas-SOLVIT huma stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE (12), li skonthom jenħtieġ li kull Stat Membru jipprevedi Ċentru SOLVIT li jkollu riżorsi umani u finanzjarji adegwati biex jiġi żgurat li ċ-Ċentru SOLVIT jieħu sehem fis-SOLVIT. Jenħtieġ li l-Kummissjoni żżid l-għarfien dwar l-eżistenza u l-benefiċċji tas-SOLVIT, speċjalment fost in-negozji.

(38)

Is-SOLVIT huwa mekkaniżmu mhux ġudizzjarju effettiv għas-soluzzjoni ta' problemi li jiġi pprovdut mingħajr ħlas. Jaħdem bi skadenzi qosra u jipprovdi soluzzjonijiet prattiċi lill-individwi u n-negozji meta jkunu qegħdin jesperjenzaw diffikultajiet biex id-drittijiet tagħhom tal-Unjoni jiġu rikonoxxuti mill-awtoritajiet pubbliċi. Fejn l-operatur ekonomiku, iċ-Ċentru SOLVIT rilevanti u l-Istati Membri involuti kollha jaqblu dwar l-eżitu xieraq, jenħtieġ li ma tkun meħtieġa l-ebda azzjoni ulterjuri.

(39)

Madankollu, meta l-approċċ informali tas-SOLVIT ifalli, u jkun għad fadal dubji rigward il-kompatibbiltà tad-deċiżjoni amministrattiva mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li teżamina l-kwistjoni fuq talba ta' kwalunkwe wieħed miċ-ċentri SOLVIT involuti. Wara l-valutazzjoni tagħha, jenħtieġ li l-Kummissjoni toħroġ opinjoni li tiġi kkomunikata permezz taċ-ċentru SOLVIT rilevanti lill-operatur ekonomiku kkonċernat u lill-awtoritajiet kompetenti, li jenħtieġ li jitqiesu matul il-proċedura SOLVIT. Jenħtieġ li l-intervent tal-Kummissjoni jkun soġġett għal limitu ta' żmien ta' 45 jum ta' xogħol, li jenħtieġ li ma jkunx jinkludi ż-żmien meħtieġ biex il-Kummissjoni tirċievi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali u dokumenti li tikkunsidra bħala neċessarji. Jekk il-każ jiġi solvut matul dan il-perjodu, jenħtieġ li l-Kummissjoni ma tkunx meħtieġa toħroġ opinjoni. Jenħtieġ li tali każijiet tas-SOLVIT ikunu soġġetti għal fluss tax-xogħol separat fil-bażi tad-data tas-SOLVIT u jenħtieġ li ma jkunux inklużi fl-istatistika regolari tas-SOLVIT.

(40)

L-opinjoni tal-Kummissjoni fir-rigward ta' deċiżjoni amministrattiva li tillimita jew tiċħad l-aċċess għas-suq jenħtieġ li tindirizza biss jekk id-deċiżjoni amministrattiva tkunx kompatibbli mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Dan huwa mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE u l-obbligu tal-Istati Membri li jikkonformaw mad-dritt tal-Unjoni, fl-indirizzar tal-problemi sistemiċi identifikati fir-rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jistgħu jiġu indirizzati aktar.

(41)

Huwa importanti għas-suq intern għall-merkanzija li n-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, ikunu jistgħu jiksbu informazzjoni affidabbli u speċifika dwar il-liġi fis-seħħ fi Stat Membru partikolari. Il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jenħtieġ li jkollhom rwol importanti sabiex jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-operaturi ekonomiċi, billi jxerrdu informazzjoni dwar regoli speċifiċi għall-prodotti u dwar kif il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku jiġi applikat fit-territorju tal-Istati Membri tagħhom. Għalhekk, huwa neċessarju li jissaħħaħ ir-rwol tal-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti bħala l-fornituri prinċipali ta' informazzjoni dwar ir-regoli kollha relatati mal-prodotti, inkluż ir-regoli tekniċi nazzjonali koperti mir-rikonoxximent reċiproku.

(42)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-moviment liberu tal-merkanzija, jenħtieġ li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jipprovdu, bla ħlas, livell raġonevoli ta' informazzjoni dwar ir-regoli tekniċi nazzjonali tagħhom u l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. Jenħtieġ li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jkollhom tagħmir u riżorsi adegwati. Skont ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) jenħtieġ li jipprovdu tali informazzjoni permezz ta' sit web u jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-kriterji ta' kwalità stabbiliti f'dak ir-Regolament. Il-kompiti tal-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti relatati mal-għoti ta' tali informazzjoni, inkluż kopji elettroniċi ta' jew aċċess online għar-regola teknika nazzjonali, jenħtieġ li jsiru mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali li jirregolaw id-distribuzzjoni ta' regoli tekniċi nazzjonali. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti ma jkunux meħtieġa jipprovdu kopji ta' jew aċċess online għal standards li huma soġġetti għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ta' korpi jew organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni.

(43)

Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti hija essenzjali għall-funzjonament bla xkiel tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u għall-ħolqien ta' kultura ta' rikonoxximent reċiproku. Għalhekk, jenħtieġ li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni u għarfien espert sabiex jiżguraw l-applikazzjoni korretta u konsistenti tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u dan ir-Regolament.

(44)

Għall-finijiet tan-notifika ta' deċiżjonijiet amministrattivi li jillimitaw jew jiċħdu l-aċċess għas-suq, li tkun tista' ssir komunikazzjoni bejn il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u li tiġi żgurata l-kooperazzjoni amministrattiva, huwa neċessarju li l-Istati Membri jiġu pprovduti aċċess għal sistema għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

(45)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu konferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14).

(46)

Fejn, għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, ikun meħtieġ li tiġi pproċessata data personali, tali pproċessar jenħtieġ li jitwettaq skont il-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni ta' data personali. Kwalunkwe pproċessar ta' data personali skont dan ir-Regolament huwa soġġett għar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) jew ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

(47)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti mekkaniżmi affidabbli u effiċjenti ta' monitoraġġ sabiex jipprovdu informazzjoni dwar l-applikazzjoni tar-Regolament u dwar l-impatt tiegħu fuq il-moviment liberu tal-merkanzija. Jenħtieġ li tali mekkaniżmi ma jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu dawn l-objettivi.

(48)

Għall-finijiet ta' sensibilizzazzjoni dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u sabiex ikun żgurat li dan ir-Regolament jiġi applikat b'mod korrett u konsistenti, jenħtieġ li jkun previst finanzjament tal-Unjoni ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni, taħriġ, skambju ta' uffiċjali u attivitajiet oħra relatati bil-għan li tittejjeb u tiġi sostnuta l-fiduċja u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u l-operaturi ekonomiċi.

(49)

Sabiex tirrimedja n-nuqqas ta' data preċiża relatata mal-funzjonament tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u l-impatt tiegħu fuq is-Suq Uniku għall-merkanzija, l-Unjoni jenħtieġ li tiffinanzja l-ġbir ta' tali data.

(50)

Jenħtieġ li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jitħarsu permezz ta' miżuri proporzjonati tul iċ-ċiklu sħiħ tan-nefqa, li jinkludu l-prevenzjoni, is-sejbien u l-investigazzjoni ta' irregolaritajiet, l-irkupru ta' fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b'mod ħażin u, fejn ikun xieraq, penali amministrattivi u finanzjarji.

(51)

Huwa xieraq li l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament tiġi differita sabiex l-awtoritajiet kompetenti u l-operaturi ekonomiċi jingħataw żmien suffiċjenti sabiex jadattaw għar-rekwiżiti stabbiliti fih.

(52)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament fid-dawl tal-objettivi li jsegwi. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tuża d-data miġbura dwar il-funzjonament tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u l-impatt tiegħu fuq is-suq uniku għall- merkanzija u l-informazzjoni disponibbli fis-sistema ta' informazzjoni u komunikazzjoni sabiex tevalwa dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' titlob lill-Istati Membri biex jipprovdu informazzjoni addizzjonali meħtieġa għall-evalwazzjoni tiegħu. Skont il-punt 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (17), l-evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament, li jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-effiċjenza, l-effettività, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud, jenħtieġ li tipprovdi l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-impatt tal-għażliet għal azzjoni ulterjuri.

(53)

Billi l-objettivi ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li tiġi żgurata l-applikazzjoni bla xkiel, konsistenti u korretta tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

1.   L-għan ta' dan ir-Regolament hu li jissaħħaħ il-funzjonament tas-suq intern billi tittejjeb l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u jitneħħew l-ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli u proċeduri dwar l-applikazzjoni mill-Istati Membri tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku f'każijiet individwali b'rabta mal-merkanzija li hija soġġetta għall-Artikolu 34 TFUE u li hija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor, b'kunsiderazzjoni għall-Artikolu 36 -TFUE u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

3.   Dan ir-Regolament jipprevedi wkoll l-istabbiliment u ż-żamma ta' Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti fl-Istati Membri u l-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni fil-kuntest tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għal merkanzija ta' kwalunkwe tip, inkluż il-prodotti agrikoli skont it-tifsira tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(1) TFUE, u għad-deċiżjonijiet amministrattivi li jkunu ttieħdu jew li jridu jittieħdu minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru tad-destinazzjoni fir-rigward ta' kwalunkwe merkanzija minn dawn li tkun kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor, meta d-deċiżjoni amministrattiva tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

(a)

il-bażi għad-deċiżjoni amministrattiva tkun regola teknika nazzjonali applikabbli fl-Istat Membru tad-destinazzjoni; u

(b)

l-effett dirett jew indirett tad-deċiżjoni amministrattiva jkun li tillimita jew tiċħad l-aċċess għas-suq fl-Istat Membru tad-destinazzjoni.

Deċiżjoni amministrattiva tinkludi kwalunkwe pass amministrattiv li huwa bbażat fuq regola teknika nazzjonali u li jkollu l-istess jew sostanzjalment l-istess effett legali bħall-effett imsemmi fil-punt (b).

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, “regola teknika nazzjonali” hija kwalunkwe dispożizzjoni ta' liġi, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva oħra ta' Stat Membru, li jkollha l-karatteristiċi li ġejjin:

(a)

tkopri merkanzija jew aspetti tal- merkanzija li ma jkunux is-suġġett ta' armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni;

(b)

jew tipprojbixxi li merkanzija, jew merkanzija ta' dak it-tip, titqiegħed fis-suq f'dak l-Istat Membru, jew inkella tagħmel il-konformità mad-dispożizzjoni obbligatorja, de facto jew de jure, kull meta merkanzija, jew merkanzija ta' tip partikolari, titqiegħed f'dak is-suq; u

(c)

tagħmel mill-anqas waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

tistabbilixxi l-karatteristiċi meħtieġa ta' merkanzija jew merkanzija ta' tip partikolari, bħal-livelli tagħhom ta' kwalità, prestazzjoni jew sikurezza, jew il-qisien tagħhom, inkluż ir-rekwiżiti applikabbli għal dik il- merkanzija fir-rigward tal-ismijiet li bih jinbiegħu, it-terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-metodi ta' ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar jew it-tikkettar, u l-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità;

(ii)

għall-fini ta' protezzjoni tal-konsumaturi u tal-ambjent, timponi rekwiżiti oħra fuq merkanzija jew merkanzija ta' tip partikolari li jaffettwaw iċ-ċiklu tal-ħajja tal- merkanzija wara li jkunu tqiegħdu fis-suq f'dak l-Istat Membru, bħall-kondizzjonijiet tal-użu, ir-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid jew ir-rimi, meta dawk il-kondizzjonijiet jistgħu jinfluwenzaw b'mod sinifikanti l-kompożizzjoni jew in-natura ta' dik il- merkanzija, jew it-tqiegħed tagħha fis-suq f'dak l-Istat Membru.

3.   Il-punt (c)(i) tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jkopri wkoll il-metodi u l-proċessi ta' produzzjoni użati fir-rigward ta' prodotti agrikoli kif imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(1) TFUE, u fir-rigward ta' prodotti maħsuba għall-użu mill-bniedem jew l-annimali, kif ukoll il-metodi u l-proċessi ta' produzzjoni relatati ma' prodotti oħra, meta dawn ikollhom effett fuq il-karatteristiċi tagħhom.

4.   Proċedura ta' awtorizzazzjoni minn qabel fiha nnifisha ma tikkostitwixxix regola teknika nazzjonali għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, iżda deċiżjoni li tinċaħad l-awtorizzazzjoni minn qabel abbażi ta' regola teknika nazzjonali għandha titqies bħala deċiżjoni amministrattiva li għaliha japplika dan ir-Regolament, jekk dik id-deċiżjoni tissodisfa r-rekwiżiti tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

5.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a)

deċiżjonijiet ta' natura ġudizzjarja meħuda minn qrati jew tribunali nazzjonali;

(b)

deċiżjonijiet ta' natura ġudizzjarja meħuda mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi waqt l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reat kriminali fir-rigward tat-terminoloġija, is-simboli jew kwalunkwe referenza materjali għal organizzazzjonijiet mhux kostituzzjonali jew kriminali jew reati ta' natura razzista, diskriminatorja jew ksenofobika.

6.   L-Artikoli 5 u 6 ma għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-punti (b) sa (f) tal-Artikolu 8(1) u l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/95/KE;

(b)

il-punt (a) tal-Artikolu 50(3) u l-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002;

(c)

l-Artikolu 90 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013; u

(d)

l-Artikolu 138 tar-Regolament (UE) 2017/625.

7.   Dan ir-Regolament ma jaffettwax l-obbligu skont id-Direttiva (UE) 2015/1535 li l-abbozz tar-regolamenti tekniċi nazzjonali jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri qabel l-adozzjoni tagħhom.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor” tfisser li merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip tikkonforma mar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru jew ma humiex soġġetti għal ebda regola ta' dak it-tip f'dak l-Istat Membru, u jsiru disponibbli għall-utenti finali f'dak l-Istat Membru;

(2)

“tqegħid fis-suq” tfisser kwalunkwe provvista ta' merkanzija għad-distribuzzjoni, konsum jew użu fis-'suq fi ħdan it-territorju ta' Stat Membru waqt attività kummerċjali, kemm jekk bi ħlas jew mingħajr ħlas;

(3)

“restrizzjoni tal-aċċess għas-suq” tfisser li jiġu imposti kondizzjonijiet li jridu jiġu ssodisfati qabel ma merkanzija tkun tista' titqiegħwd fis-suq fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, jew kondizzjonijiet għaż-żamma ta' merkanzija f'dak is-suq, li fiż-żewġ każijiet jirrikjedu l-modifika ta' xi waħda jew aktar mill-karatteristiċi ta' dik il-merkanzija, kif imsemmi fil-punt (c)(i) tal-Artikolu 2(2), jew jeħtieġu t-twettiq ta' ttestjar addizzjonali;

(4)

“ċaħda tal-aċċess għas-suq” tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-projbizzjoni ta' merkanzija milli titqiegħed fis-suq fl-Istat Membru tad-destinazzjoni jew milli tinżamm f'dak is-suq; jew

(b)

il-ħtieġa li dik il- merkanzija tiġi rtirata jew tissejjaħ lura minn dak is-suq;

(5)

“irtirar” tfisser kwalunkwe miżura maħsuba biex merkanzija li tkun fil-katina tal-provvista tiġu impedita milli titqiegħed fis-suq;

(6)

“sejħa lura” tfisser kwalunkwe miżura mmirata biex tittieħed lura merkanzija li tkun diġà saret disponibbli għall-utent finali;

(7)

“proċedura ta' awtorizzazzjoni minn qabel” tfisser proċedura amministrattiva skont il-liġi ta' Stat Membru li biha l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru tkun meħtieġa, fuq il-bażi ta' applikazzjoni minn operatur ekonomiku, li tagħti l-approvazzjoni formali tagħha qabel ma l- merkanzija tkun tista' titqiegħed fis-suq ta' dak l-Istat Membru;

(8)

“produttur” tfisser:

(a)

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li timmanifattura merkanzija jew li merkanzija tiġi ddisinjata jew manifatturata għaliha, jew li tipproduċi l- merkanzija li ma kinitx miksuba permezz ta' proċess ta' manifattura, inkluż prodotti agrikoli, u tikkummerċjalizzahom taħt l-isem jew it-trademark ta' dik il-persuna,

(b)

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li timmodifika merkanzija diġà kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru b'mod li jista' jaffettwa l-konformità mar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru, jew

(c)

kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra li, billi tpoġġi isimha, it-trademark jew karatteristika distintiva tagħha oħra fuq merkanzija jew fuq id-dokumenti li jakkumpanjaw dik il- merkanzija, tippreżenta ruħha bħala l-produttur ta' dik il- merkanzija;

(9)

“rappreżentant awtorizzat” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fi ħdan l-Unjoni li tkun irċeviet mandat bil-miktub mingħand produttur sabiex taġixxi f'isem dak il-produttur fir-rigward tat-tqiegħed ta' merkanzija fis-suq inkwistjoni;

(10)

“importatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li tqiegħed il- merkanzija minn pajjiż terz fis-suq tal-Unjoni għall-ewwel darba;

(11)

“distributur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika fil-katina tal-provvista, għajr il-produttur jew l-importatur, li tqiegħed merkanzija fis-suq fi Stat Membru;

(12)

“operatur ekonomiku” tfisser kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin fir-rigward tal- merkanzija: il-produttur, ir-rappreżentant awtorizzat, l-importatur jew id-distributur;

(13)

“utent finali” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika residenti jew li tkun stabbilita fl-Unjoni, li l- merkanzija tkun saret disponibbli jew tkun qiegħda ssir disponibbli għaliha jew bħala konsumatur barra minn kwalunkwe kummerċ, negozju, artiġjanat jew professjoni jew bħala utent finali professjonali waqt l-attivitajiet industrijali jew professjonali tagħha;

(14)

“raġunijiet ta' interess pubbliku leġittimu” tfisser kwalunkwe waħda mir-raġunijiet stabbiliti fl-Artikolu 36 TFUE jew kwalunkwe raġuni prevalenti oħra ta' interess pubbliku;

(15)

“korp ta' valutazzjoni tal-konformità” tfisser korp ta' valutazzjoni tal-konformità kif definit fil-punt 13 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

KAPITOLU II

PROĊEDURI FIR-RIGWARD TAL-APPLIKAZZJONI TAL-PRINĊIPJU TAR-RIKONOXXIMENT REĊIPROKU F'KAŻIJIET INDIVIDWALI

Artikolu 4

Dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku

1.   Il-produttur ta' merkanzija, jew ta' merkanzija ta' tip partikolari, li jkunu jew li jkunu ser jitqiegħdu fis-suq fl-Istat Membru tad-destinazzjoni jista' jfassal dikjarazzjoni volontarja ta' kummerċjalizzazzjoni legali ta' merkanzija għall-finijiet ta' rikonoxximent reċiproku (“dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku”) biex juri lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni li l- merkanzija, jew il- merkanzija ta' dak it-tip, hija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor.

Il-produttur jista' jagħti mandat lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu sabiex ifassal id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku f'ismu.

Id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku għandha ssegwi l-istruttura stabbilita fil-Parti I u l-Parti II tal-Anness u għandha tinkludi l-informazzjoni kollha speċifikata fih.

Il-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, meta jkun ingħata l-mandat biex jagħmel dan, jista' jimla d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku bl-informazzjoni stabbilita fil-Parti I tal-Anness biss. F'dak il-każ l-informazzjoni stabbilita fil-Parti II tal-Anness għandha timtela mill-importatur jew mid-distributur.

Alternattivament, iż-żewġ partijiet tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku jistgħu jitfasslu mill-importatur jew mid-distributur, dment li l-firmatarju jkun jista' jipprovdi l-evidenza msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 5(4).

Id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku għandha titfassal b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Meta dik il-lingwa ma tkunx il-lingwa mitluba mill-Istat Membru tad-destinazzjoni, l-operatur ekonomiku għandu jittraduċi d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku f'lingwa meħtieġa mill-Istat Membru tad-destinazzjoni.

2.   L-operaturi ekonomiċi li jiffirmaw id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku jew parti minnha għandhom ikunu responsabbli għall-kontenut u l-eżattezza tal-informazzjoni li huma jipprovdu fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, inkluż il-korrettezza tal-informazzjoni li jittraduċu. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu responsabbli f'konformità mal-liġi nazzjonali.

3.   L-operaturi ekonomiċi għandhom jiżguraw li d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tinżamm aġġornata f'kull ħin, u li tirrifletti kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni li jkunu pprovdew fid-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku.

4.   Id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tista' tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għall-finijiet ta' valutazzjoni li għandha titwettaq skont l-Artikolu 5. Din tista' tiġi pprovduta jew f'forma stampata jew b'mezz elettroniku jew tkun disponibbli online f'konformità mar-rekwiżiti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni.

5.   Meta l-operaturi ekonomiċi jagħmlu d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku disponibbli online, japplikaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

it-tip ta' merkanzija jew is-serje li għaliha tapplika d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku għandha tkun faċilment identifikabbli; u

(b)

il-mezzi tekniċi użati għandhom jiżguraw navigazzjoni faċli u għandhom ikunu mmonitorjati sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà u l-aċċess għad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku.

6.   Fejn il- merkanzija li għaliha tkun qed tiġi pprovduta d-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tkun soġġetta wkoll għal att tal-Unjoni li jirrikjedi dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku tista' tiġi mehmuża mad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE.

Artikolu 5

Valutazzjoni tal- merkanzija

1.   Meta awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni tkun biħsiebha tivvaluta l- merkanzija soġġetta għal dan ir-Regolamentbiex tistabbilixxi jekk il- merkanzija jew il- merkanzija ta' dak it-tip hijiex kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor, u, jekk dan ikun il-każ, jekk l-interessi pubbliċi leġittimi koperti mir-regola teknika nazzjonali applikabbli tal-Istat Membru tad-destinazzjoni humiex protetti b'mod adegwat, b'kunsiderazzjoni għall-karatteristiċi tal- merkanzija inkwistjoni, din għandha tikkuntattja lill-operatur ekonomiku kkonċernat mingħajr dewmien.

2.   Meta tidħol f'kuntatt mal-operatur ekonomiku kkonċernat, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandha tgħarraf lill-operatur ekonomiku bil-valutazzjoni, filwaqt li tindika l- merkanzija li hija soġġetta għal dik il-valutazzjoni u tispeċifika r-regola teknika nazzjonali jew proċedura ta' awtorizzazzjoni ta' qabel applikabbli. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni għandha tgħarraf ukoll lill-operatur ekonomiku bil-possibbiltà li jipprovdi dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku f'konformità mal-Artikolu 4 għall-finijiet ta' dik il-valutazzjoni.

3.   L-operatur ekonomiku għandu jitħalla jqiegħed il- merkanzija fis-suq fl-Istat Membru tad-destinazzjoni waqt li l-awtorità kompetenti twettaq il-valutazzjoni skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, u jista' jibqa' jagħmel dan għajr jekk l-opertur ekonomiku jirċievi deċiżjoni amministrattiva li tillimita jew tiċħad aċċess għas-suq għal dik il- merkanzija. Dan il-paragrafu ma għandux japplika meta l-valutazzjoni titwettaq fil-qafas ta' proċedura ta' awtorizzazzjoni minn qabel, jew meta l-awtorità kompetenti tissospendi temporanjament it-tqegħid fis-suq tal- merkanzija li hija soġġetta għal dik il-valutazzjoni skont l-Artikolu 6.

4.   Jekk tiġi pprovduta dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku lil awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont l-Artikolu 4, f'dak il-każ, għall-finijiet tal-valutazzjoni skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu:

(a)

id-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku, flimkien ma' kwalunkwe evidenza ta' sostenn neċessarja sabiex tiġi vverifikata l-informazzjoni li tinsab fiha li tkun ġiet ipprovduta bi tweġiba għal talba mill-awtorità kompetenti, għandha tiġi aċċettata mill-awtorità kompetenti bħala suffiċjenti biex turi li l- merkanzija hija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor; u

(b)

l-awtorità kompetenti ma għandha tirrikjedi l-ebda informazzjoni jew dokumentazzjoni oħra mingħand l-ebda operatur ekonomiku sabiex jintwera li l- merkanzija hija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor.

5.   Jekk dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku ma tkunx ipprovduta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont l-Artikolu 4, f'dak il-każ għall-finijiet tal-valutazzjoni skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti tista' titlob lill-operaturi ekonomiċi kkonċernati biex jipprovdu d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni li hija neċessarja għal dik il-valutazzjoni li tikkonċerna dan li ġej:

(a)

il-karatteristiċi tal- merkanzija jew tat-tip ta' merkanzija inkwistjoni; u

(b)

il-kummerċjalizzazzjoni legali tal- merkanzija fi Stat Membru ieħor.

6.   L-operatur ekonomiku kkonċernat għandu jitħalla minn tal-anqas 15-il jum ta' xogħol wara t-talba tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni biex jippreżenta d-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 4 jew fil-paragrafu 5, jew biex jippreżenta kwalunkwe argument jew kumment li l-operatur ekonomiku jista' jkollu.

7.   Għall-fini tal-valutazzjoni skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, skont l-Artikolu 10(3), tista' tikkuntattja lill-awtoritajiet kompetenti jew il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti tal-Istat Membru li fih operatur ekonomiku jistqarr li qed jikkummerċjalizza legalment il- merkanzija tiegħu, jekk l-awtorità kompetenti jkollha bżonn tivverifika xi informazzjoni pprovduta mill-operatur ekonomiku.

8.   Meta jkunu qegħdin iwettqu valutazzjoni skont il-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tad-destinazzjoni għandhom iqisu b'mod debitu l-kontenut tar-rapporti tat-testijiet jew taċ-ċertifikati maħruġa minn korp ta' valutazzjoni tal-konformità li jkunu ġew ipprovduti minn kwalunkwe operatur ekonomiku bħala parti mill-valutazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tad-destinazzjoni ma għandhomx jirrifjutaw rapporti ta' testijiet jew ċertifikati li jkunu nħarġu minn korp ta' valutazzjoni tal-konformità akkreditat għall-qasam xieraq tal-attività ta' valutazzjoni tal-konformità skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 għal raġunijiet relatati mal-kompetenza ta' dak il-korp.

9.   Jekk, mat-tlestija ta' valutazzjoni skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tad-destinazzjoni tieħu deċiżjoni amministrattiva fir-rigward tal- merkanzija li tkun ivvalutat, hija għandha tinnotifika dik id-deċiżjoni amministrattiva mingħajr dewmien lill-operatur ekonomiku msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika wkoll dik id-deċiżjoni amministrattiva lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra mhux aktar tard minn 20 jum ta' xogħol wara li tkun ħadet id-deċiżjoni. Għal dan il-għan, hija għandha tuża s-sistema msemmija fl-Artikolu 11.

10.   Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 9 għandha tistipula r-raġunijiet għad-deċiżjoni b'mod li jkun suffiċjentement dettaljat u motivat sabiex tiffaċilita valutazzjoni tal-kompatibbiltà tagħha mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

11.   B'mod partikolari, għandha tiġi inkluża l-informazzjoni li ġejja fid-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 9:

(a)

ir-regola teknika nazzjonali li fuqha tkun ibbażata d-deċiżjoni amministrattiva;

(b)

ir-raġuni ta' interess pubbliku leġittimu li tiġġustifika l-applikazzjoni tar-regola teknika nazzjonali li fuqha tkun ibbażata d-deċiżjoni amministrattiva;

(c)

l-evidenza teknika jew xjentifika li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni tkun ikkunsidrat, inkluż, fejn applikabbli, kwalunkwe bidla rilevanti fl-ogħla livell ta' żvilupp tekniku li tkun seħħet minn mindu daħlet fis-seħħ ir-regola teknika nazzjonali;

(d)

sommarju tal-argumenti mressqa mill-operatur ekonomiku kkonċernat li jkunu rilevanti għall-valutazzjoni skont il-paragrafu 1, jekk ikun hemm;

(e)

l-evidenza li turi li d-deċiżjoni amministrattiva hija adatta sabiex jintlaħaq l-għan segwit u li d-deċiżjoni amministrattiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

12.   Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu għandha tispeċifika r-rimedji disponibbli skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tad-destinazzjoni u l-limiti taż-żmien applikabbli għal dawk ir-rimedji. Hija għandha tinkludi wkoll referenza għall-possibbiltà li l-operaturi ekonomiċi jużaw SOLVIT u l-proċedura skont l-Artikolu 8.

13.   Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 9 ma għandhiex issir effettiva qabel ma tkun ġiet innotifikata lill-operatur ekonomiku kkonċernat skont dak il-paragrafu.

Artikolu 6

Sospensjoni temporanja tal-aċċess għas-suq

1.   Meta l-awtorità kompetenti ta' Stat Membru tkun qiegħda twettaq valutazzjoni tal- merkanzija skont l-Artikolu 5, hija tista' tissospendi temporanjament it-tqegħid ta' dik il- merkanzija fis-suq f'dak l-Istat Membru biss jekk:

(a)

f'kundizzjonijiet normali jew raġonevolment prevedibbli ta' użu, il- merkanzija joħolqu riskju serju għas-sikurezza jew is-saħħa tal-persuni jew għall-ambjent, inkluż wieħed fejn l-effetti ma jkunux immedjati, li jirrikjedi intervent rapidu mill-awtorità kompetenti; jew

(b)

it-tqegħid tal-merkanzija, jew ta' merkanzija ta' dak it-tip, fis-suq ta' dak l-Istat Membru jkun ġeneralment ipprojbit f'dak l-Istat Membru għal raġunijiet ta' moralità pubblika jew ta' sigurtà pubblika.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha tinnotifika immedjatament lill-operatur ekonomiku kkonċernat, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar kwalunkwe sospensjoni temporanja skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. In-notifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra għandha ssir permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 11. F'każijiet li jaqgħu taħt il-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, in-notifika għandha tkun akkumpanjata minn ġustifikazzjoni teknika jew xjentifika dettaljata li turi għaliex il-każ jaqa' fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dak il-punt.

Artikolu 7

Notifika permezz ta' RAPEX jew RASFF

Jekk id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fl-Artikolu 5 jew is-sospensjoni temporanja msemmija fl-Artikolu 6 tkun ukoll miżura li trid tiġi nnotifikata permezz tas-sistema ta' Skambju Rapidu ta' Informazzjoni (RAPEX) f'konformità mad-Direttiva 2001/95/KE jew permezz tas-sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf (RASFF) f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 178/2002, ma għandhiex tkun meħtieġa notifika separata lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra skont dan ir-Regolament, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

in-notifika bir-RAPEX jew l-RASFF tindika li n-notifika tal-miżura sservi bħala notifika skont dan ir-Regolament; u

(b)

l-evidenza ta' sostenn meħtieġa għad-deċiżjoni amministrattiva skont l-Artikolu 5 jew għas-sospensjoni temporanja skont l-Artikolu 6 tkun inkluża man-notifika bir-RAPEX jew l-RASFF.

Artikolu 8

Proċedura għas-soluzzjoni ta' problemi

1.   Meta operatur ekonomiku affettwat minn deċiżjoni amministrattiva jkun ippreżentaha lil SOLVIT u meta, matul il-proċedura tas-SOLVIT, iċ-Ċentru Domestiku jew iċ-Ċentru Ewlieni jitlob lill-Kummissjoni tagħti opinjoni sabiex tassisti fis-soluzzjoni tal-każ, iċ-Ċentru Domestiku u ċ-Ċentru Ewlieni tas-SOLVIT għandhom jagħtu lill-Kummissjoni d-dokumenti rilevanti kollha relatati mad-deċiżjoni amministrattiva kkonċernata.

2.   Wara li tirċievi t-talba msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk id-deċiżjoni amministrattiva hijiex kompatibbli mal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

3.   Għall-finijiet tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra d-deċiżjoni amministrattiva nnotifikata skont l-Artikolu 5(9) u d-dokumenti u l-informazzjoni pprvduta fil-proċedura tas-SOLVIT. Meta jenħtieġu informazzjoni jew dokumenti addizzjonali għall-finijiet tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien żejjed, titlob liċ-ċentru SOLVIT rilevanti biex jagħmel kuntatt mal-operatur ekonomiku kkonċernat jew mal-awtoritajiet kompetenti li jkunu ħadu d-deċiżjoni amministrattiva, bil-għan li tikseb tali informazzjoni jew dokumenti addizzjonali.

4.   Fi żmien 45 jum ta' xogħol minn meta tirċievi t-talba msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tlesti l-valutazzjoni tagħha u toħroġ opinjoni. Meta jkun xieraq, l-opinjoni tal-Kummissjoni għandha tidentifika kwalunkwe tħassib li jenħtieġ li jiġi indirizzat fil-każ SOLVIT jew għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet biex tassisti fis-soluzzjoni tal-każ. Il-perijodu ta' 45 jum ta' xogħol ma jinkludix il-ħin meħtieġ biex il-Kummissjoni tirċievi l-informazzjoni u d-dokumenti addizzjonali previsti fil-paragrafu 3.

5.   Meta l-Kummissjoni tkun ġiet infurmata li l-każ huwa solvut waqt il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni ma għandhiex tkun meħtieġa toħroġ opinjoni.

6.   L-opinjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi kkomunikata permezz taċ-Ċentru SOLVIT rilevanti lill-operatur ekonomiku kkonċernat u lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti. Dik l-opinjoni għandha tiġi notifikata mill-Kummissjoni lill-Istati Membri kollha permezz tas-sistema msemmija fl-Artikolu 11. L-opinjoni għandha tiġi kkunsidrata waqt il-proċedura tas-SOLVIT imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

KAPITOLU III

KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA, MONITORAĠĠ U KOMUNIKAZZJONI

Artikolu 9

Kompiti tal-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru u jżommu Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti fit-territorju tagħhom u għandhom jiżguraw li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti tagħhom ikollhom setgħat suffiċjenti u riżorsi adegwati għat-twettiq xieraq tal-kompiti tagħhom. Huma għandhom jiżguraw li l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jagħtu s-servizzi tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2018/1724.

2.   Il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja online:

(a)

informazzjoni dwar il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fit-territorju tal-Istat Membru tagħhom, inkluż informazzjoni dwar il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 5;

(b)

id-dettalji ta' kuntatt, li permezz tagħhom l-awtoritajiet kompetenti f'dak l-Istat Membru ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati direttament, inkluż id-dettalji tal-awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni tal-implimentazzjoni tar-regoli tekniċi nazzjonali applikabbli fit-territorju tal-Istat Membru tagħhom;

(c)

ir-rimedji u l-proċeduri disponibbli fit-territorju tal-Istat Membru tiegħu f'każ ta' tilwima bejn l-awtorità kompetenti u operatur ekonomiku, inkluż il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 8.

3.   Fejn ikun meħtieġ sabiex jikkomplementaw l-informazzjoni pprovduta online skont il-paragrafu 2, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandhom jipprovdu, fuq talba ta' operatur ekonomiku jew ta' awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor, kwalunkwe informazzjoni utli, bħal kopji elettroniċi ta' jew aċċess online għar-regoli tekniċi nazzjonali u l-proċeduri amministrattivi nazzjonali applikabbli għal merkanzija speċifika jew merkanzija ta' tip speċifiku fit-territorju li fih ikun stabbilit il-Punt ta' Kuntatt għall-Prodotti jew informazzjoni dwar jekk dik il- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip ikunux soġġetti għal awtorizzazzjoni minn qabel skont il-liġi nazzjonali.

4.   Il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti għandhom iwieġbu fi żmien 15-il jum ta' xogħol minn meta jirċievu kwalunkwe talba skont il-paragrafu 3.

5.   Il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti ma għandhom jitolbu l-ebda ħlas għall-għoti tal-informazzjoni skont il-paragrafu 3.

Artikolu 10

Kooperazzjoni amministrattiva

1.   Il-Kummissjoni għandha tipprevedi u tiżgura kooperazzjoni effiċjenti bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti tal-Istati Membri differenti permezz tal-attivitajiet li ġejjin:

(a)

tal-faċilitazzjoni u l-koordinazzjoni tal-iskambju u l-ġbir ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki fir-rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku;

(b)

tal-appoġġ għall-funzjonament tal-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u t-titjib tal-kooperazzjoni transfruntiera tagħhom;

(c)

tal-faċilitazzjoni u l-koordinazzjoni tal-iskambju ta' uffiċjali bejn l-Istati Membri u l-organizzazzjoni ta' programmi komuni ta' taħriġ u sensibilizzazzjoni għall-awtoritajiet u n-negozji.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti u l-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti tagħhom jipparteċipaw fl-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Fuq talba minn awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont l-Artikolu 5(7), l-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn operatur ekonomiku jsostni li qiegħed jikkummerċjalizza legalment il- merkanzija tiegħu għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' destinazzjoni fi żmien 15-il jum ta' xogħol kwalunkwe informazzjoni rilevanti għall-verifika tad-data u d-dokumenti mogħtija mill-operatur ekonomiku waqt il-valutazzjoni skont l-Artikolu 5 relatata ma' dik il- merkanzija. Il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti jistgħu jintużaw biex jiffaċilitaw il-kuntatti bejn l-awtoritajiet kompetenti rilevanti skont il-limitu ta' żmien għall-għoti ta' informazzjoni rikjesta stabbiliti fl-Artikolu 9(4).

Artikolu 11

Sistema ta' informazzjoni u komunikazzjoni

1.   Għall-finijiet tal-Artikoli 5, 6 u 10 ta' dan ir-Regolament, għandha tintuża s-sistema ta' informazzjoni u komunikazzjoni stabbilita fl-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008, ħlief kif previst fl-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw id-dettalji u l-funzjonalitajiet tas-sistema msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 15(2).

KAPITOLU IV

FINANZJAMENT

Artikolu 12

Finanzjament ta' attivitajiet b'appoġġ għal dan ir-Regolament

1.   L-Unjoni tista' tiffinanzja l-attivitajiet li ġejjin b'appoġġ għal dan ir-Regolament:

(a)

kampanji ta' sensibilizzazzjoni;

(b)

edukazzjoni u taħriġ;

(c)

skambju ta' uffiċjali u tal-aqwa prattiki;

(d)

kooperazzjoni bejn il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u l-awtoritajiet kompetenti, u l-appoġġ tekniku u loġistiku għal din il-kooperazzjoni;

(e)

il-ġbir ta' data relatata mal-funzjonament tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u l-impatt tiegħu fuq is-Suq Uniku għall-merkanzija.

2.   L-assistenza finanzjarja tal-Unjoni fir-rigward tal-attivitajiet b'appoġġ ta' dan ir-Regolament għandha tiġi implimentata skont ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18), jew direttament jew billi l-kompiti ta' implimentazzjoni tal-baġit jiġu fdati lill-entitajiet elenkati fil-punt (c) tal-Artikolu 62(1) ta' dak ir-Regolament.

3.   L-approprjazzjonijiet allokati għall-attivitajiet imsemmija f'dan ir-Regolament għandhom ikunu stabbiliti kull sena mill-awtorità baġitarja fil-limiti tal-qafas finanzjarju fis-seħħ.

Artikolu 13

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa sabiex tiżgura li, meta jiġu implimentati attivitajiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu mħarsa permezz tal-applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' kontrolli effettivi u, jekk jinstabu irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti li ma kellhomx jitħallsu u, fejn ikun xieraq, permezz ta' penali amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta' verifika, abbażi ta' dokumenti u ta' spezzjonijiet fuq il-post, fuq il-benefiċjarji ta' għotjiet, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni skont dan ir-Regolament.

3.   L-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (20) bil-għan li jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe tip ta' attività irregolari oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' ftehim jew deċiżjoni ta' għotja jew kuntratt iffinanzjat skont dan ir-Regolament.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, il-kuntratti, il-ftehimiet ta' għotja u d-deċiżjonijiet ta' għotja li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li b'mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex iwettqu tali awditi u investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

KAPITOLU V

EVALWAZZJONI U PROĊEDURA TA' KUMITAT

Artikolu 14

Evalwazzjoni

1.   Sal-20 ta' April 2025, u kull erba' snin wara dan, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament fid-dawl tal-objettivi li jsegwi u għandha tippreżenta rapport dwar dan lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tuża l-informazzjoni disponibbli fis-sistema msemmija fl-Artikolu 11 u kwalunkwe data miġbura matul l-attivitajiet imsemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 12(1). Il-Kummissjoni tista' titlob ukoll lill-Istati Membri jippreżentaw kwalunkwe informazzjoni rilevanti għall-evalwazzjoni tal-moviment liberu tal-merkanzija kummerċjalizzata legalment fi Stat Membru ieħor għall-evalwazzjoni tal-effettività ta' dan ir-Regolament, kif ukoll valutazzjoni tal-funzjonament tal-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti.

Artikolu 15

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 16

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 huwa mħassar b'effett mid-19 ta' April 2020.

Referenzi għar-Regolament mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-19 ta' April 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Marzu 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  ĠU C 283, 10.8.2018, p. 19.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Frar 2019 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta' Marzu 2019.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 3052/95/KE (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 21).

(4)  Id-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(6)  Id-Direttiva Nru 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4).

(7)  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

(12)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/461/UE tas-17 ta' Settembru 2013 fuq il-prinċipji li jirregolaw is-SOLVIT (ĠU L 249, 19.9.2013, p. 10).

(13)  Ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(15)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(16)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(17)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(18)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(19)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(20)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANNESS

Dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku għall-finijiet tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)

Parti I

1.   Identifikatur uniku għall-merkanzija jew it-tip ta' merkanzija: … [Nota: daħħal in-numru ta' identifikazzjoni tal-prodotti jew markatur ieħor ta' referenza li jidentifika b'mod uniku l- merkanzija jew it-tip ta' merkanzija]

2.   L-isem u l-indirizz tal-operatur ekonomiku: … [Nota: daħħal l-isem u l-indirizz tal-firmatarju tal-Parti I tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku: il-produttur u, fejn ikun applikabbli, ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, jew l-importatur, jew id-distributur]

3.   Deskrizzjoni tal- merkanzija jew tat-tip ta' merkanzija soġġetta għad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku: … [Nota: id-deskrizzjoni għandha tkun suffiċjenti sabiex tippermetti li l- merkanzija tiġi identifikata għal raġunijiet ta' traċċabilità. Hija tista' tkun akkumpanjata b'ritratt, fejn ikun xieraq]

4.   Dikjarazzjoni u informazzjoni dwar il-legalità tal-kummerċjalizzazzjoni tal- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip: …

4.1.   Il- merkanzija jew tip ta' merkanzija deskritta hawn fuq, inkluż il-karatteristiċi tagħha, jikkonformaw mar-regoli li ġejjin applikabbli fi ... [Nota: identifika l-Istat Membru fejn huwa sostnut li l- merkanzija jew ta' merkanzija ta' dak it-tip hija kummerċjalizzata legalment]: … [Nota: daħħal it-titolu u r-referenza uffiċjali tal-pubblikazzjoni, f'kull każ, tar-regoli rilevanti applikabbli f'dak l-Istat Membru u r-referenza tad-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni jekk il- merkanzija kienet soġġetta għal proċedura ta' awtorizzazzjoni minn qabel],

jew

il- merkanzija jew tip ta' merkanzija deskritta hawn fuq mhijiex soġġetta għal kwalunkwe regola rilevanti fi ... [Nota: identifika l-Istat Membru fejn huwa sostnut li l- merkanzija jew dak merkanzija ta' dak it-tip hija kummerċjalizzata legalment].

4.2.   Referenza tal-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità applikabbli għall- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip, jew referenza għar-rapporti tat-test għal kwalunkwe test imwettaq minn korp ta' valutazzjoni tal-konformità, inkluż l-isem u l-indirizz ta' dak il-korp (jekk twettqet proċedura ta' dan it-tip jew saru xi testijiet ta' dan it-tip): …

5.   Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali kkunsidrata rilevanti għal valutazzjoni ta' jekk il- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip hijiex kummerċjalizzata legalment fl-Istat Membru indikat fil-punt 4.1: …

6.   Din il-parti tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku ġiet imfassla taħt ir-responsabbiltà unika tal-operatur ekonomiku identifikat skont il-punt 2.

Iffirmat għal u f'isem:

(post u data):

(isem, funzjoni) (firma):

Parti II

7.   Dikjarazzjoni u informazzjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip

7.1.   Il- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip tqiegħed fis-suq għall-utenti finali fl-Istat Membru indikat fil-punt 4.1.

7.2.   Informazzjoni li l- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip issir disponibbli għall-utenti finali fl-Istat Membru indikat fil-punt 4.1, inkluż dettalji tad-data meta l- merkanzija tqiegħdet għall-ewwel darba fis-suq għall-utenti finali f'dak l-Istat Membru: …

8.   Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali kkunsidrata rilevanti għal valutazzjoni ta' jekk il- merkanzija jew merkanzija ta' dak it-tip hijiex kummerċjalizzata legalment fl-Istat Membru indikat fil-punt 4.1: …

9.   Din il-parti tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiprokuhija mġiet imfassla taħt ir-responsabbiltà unika ta' … [Nota: daħħal l-isem u l-indirizz tal-firmatarju tal-Parti II tad-dikjarazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku: il-produttur u, fejn ikun applikabbli, ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, jew l-importatur, jew id-distributur].

Iffirmat għal u f'isem:

(post u data):

(isem, funzjoni) (firma):


(1)  Ir-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-19 ta' Marzu 2019 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' merkanzija mqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 764/2008 (ĠU L 91, 29.3.2019, p. 1).