27.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

LI 85/39


REGOLAMENT (UE) 2019/501 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta' Marzu 2019

dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tal-passiġġieri bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 91(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit issottometta n-notifika tal-intenzjoni tiegħu li joħroġ mill-Unjoni, skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (“TUE”). It-Trattati ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' ftehim dwar il-ħruġ jew, fin-nuqqas ta' dan, sentejn wara li tkun saret in-notifika, jiġifieri mit-30 ta' Marzu 2019, sakemm il-Kunsill Ewropew, bi ftehim mar-Renju Unit, ma jiddeċidix b'mod unanimu li jestendi dan il-perjodu.

(2)

Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, itemm, fir-rigward tar-relazzjoni tiegħu mas-sebgħa u għoxrin Stat Membru li jifdal u fin-nuqqas ta' kwalunkwe dispożizzjoni speċjali, id-drittijiet u l-obbligi kollha li joriġinaw mid-dritt tal-Unjoni fir-rigward tal-aċċess għas-suq, kif stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 (3) u mir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 (4) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(3)

Is-sistema multilaterali tal-kwoti tal-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport (ECMT) hija l-unika qafas ġuridiku ieħor disponibbli li jista' jipprovdi bażi għat-trasport tal-merkanzija bit-triq bejn l-Unjoni u r-Renju Unit wara d-data tal-ħruġ. Madankollu, minħabba l-għadd limitat ta' permessi attwalment disponibbli taħt is-sistema tal-ECMT u l-ambitu limitat tagħha fir-rigward tat-tipi ta' operazzjonijiet tat-trasport bit-triq koperti, is-sistema attwalment mhijiex adegwata biex tindirizza bis-sħiħ il-ħtiġijiet tat-trasport tal-merkanzija bit-triq bejn l-Unjoni u r-Renju Unit.

(4)

Sabiex jiġi evitat tfixkil serju kawża ta' dan, inkluż fir-rigward tal-ordni pubbliku, huwa għalhekk meħtieġ li jiġi stabbilit sett temporanju ta' miżuri li jippermettu lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u l-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank liċenzjati fir-Renju Unit iġorru merkanzija u passiġġieri bit-triq bejn it-territorju ta' dan tal-aħħar u tal-bqija tas-sebgħa u għoxrin Stat Membru, jew mit-territorju tar-Renju Unit għat-territorju tar-Renju Unit bi tranżitu fi Stat Membru wieħed jew aktar. Sabiex jiġi żgurat ekwilibriju ġust bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri li jifdal, jenħtieġ li d-drittijiet mogħtija jkunu soġġetti għall-għoti ta' drittijiet ekwivalenti u għal ċerti kundizzjonijiet li jiżguraw il-kompetizzjoni ġusta.

(5)

Ġibiltà mhijiex inkluża fil-kamp ta' applikazzjoni territorjali ta' dan ir-Regolament u kwalunkwe referenza għar-Renju Unit fih ma jinkludux lil Ġibiltà.

(6)

Id-dritt li jitwettqu operazzjonijiet tat-trasport fit-territorju ta' Stat Membru jew bejn l-Istati Membri huwa kisba fundamentali tas-suq intern u jenħtieġ li, wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u fin-nuqqas ta' kwalunkwe dispożizzjoni speċifika għall-kuntrarju, ma jitħalliex jibqa' disponibbli għal operaturi tat-trasport bit-triq tar-Renju Unit li mhumiex stabbiliti fl-Unjoni. Madankollu, jenħtieġ li jiġu previsti miżuri temporanji ta' eliminazzjoni gradwali sabiex jippermettu lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit iwettqu għadd limitat ta' operazzjonijiet addizzjonali fit-territorju tal-Unjoni fil-kuntest ta' operazzjonijiet bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni. Immedjatament wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni mingħajr ftehim ta' ħruġ, jenħtieġ li tali miżuri jgħinu biex jipprevjenu tfixkil fil-flussi tat-traffiku, li huma mistennija bħala konsegwenza tal-kontrolli addizzjonali tal-vetturi u l-merkanzija tagħhom, u t-theddid li jirriżulta għall-ordni pubblika. Jenħtieġ li dawn jgħinu biex itaffu, b'mod aktar partikolari, il-pressjoni fuq il-punti tal-fruntiera, li jkunu ta' numru żgħir u li jkunu fejn tali tfixkil huwa l-aktar probabbli, minħabba li l-vetturi m'għandhomx bżonn jerġgħu lura immedjatament. Jenħtieġ li dawn ikunu proporzjonati u ma jirreplikawx l-istess livell ta' drittijiet bħal dawk li jgawdu l-operaturi tat-trasport bit-triq tal-Unjoni skont ir-regoli tas-suq intern, u jenħtieġ li jitneħħew b'mod gradwali f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(7)

Fin-nuqqas ta' kwalunkwe dispożizzjoni speċjali, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni jwassal ukoll għal tfixkil serju, inkluż fir-rigward tal-ordni pubbliku, fil-kuntest tas-servizzi tal-passiġġieri bit-triq. Il-Ftehim dwar it-trasport internazzjonali okkażjonali ta' passiġġieri bil-coach u bix-xarabank (5) (“il-Ftehim Interbus”) huwa l-uniku qafas legali li jipprevedi bażi għat-trasport ta' passiġġieri bix-xarabank u bil-kowċ bejn l-Unjoni u r-Renju Unit wara d-data tal-ħruġ. Ir-Renju Unit se jsir Parti Kontraenti għalih innifsu għall-Ftehim Interbus mill-1 ta' April 2019. Madankollu, il-Ftehim Interbus ikopri biss servizzi okkażjonali u huwa, għalhekk, inadegwat biex jindirizza t-tfixkil li jirriżulta mill-ħruġ, minħabba l-għadd kbir ta' persuni li jkomplu jfittxu li jivvjaġġaw bejn l-Unjoni u r-Renju Unit. Ġie nnegozjat Protokoll għall-Ftehim Interbus li jkopri s-servizzi regolari tat-trasport tal-passiġġieri bejn il-Partijiet Kontraenti tiegħu, iżda mhuwiex mistenni li jidħol fis-seħħ fil-ħin biex joffri soluzzjoni alternattiva vijabbli għas-sitwazzjoni attwali għall-perjodu immedjatament wara l-ħruġ tar-Renju Unit. Għalhekk, għal servizzi regolari u speċjali tat-trasport tal-passiġġieri bix-xarabank u bil-kowċ, l-istrumenti attwali ma jindirizzawx il-ħtiġijiet tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri bejn l-Unjoni u r-Renju Unit. Biex jittaffa t-tfixkil maġġuri li jirriżulta u li jista' jqiegħed l-ordni pubbliku f'riskju, huwa għalhekk xieraq li t-trasportaturi tar-Renju Unit jitħallew iġorru passiġġieri mir-Renju Unit lejn l-Unjoni u viċe versa sakemm ir-Renju Unit jagħti għall-inqas drittijiet ekwivalenti lit-trasportaturi tal-UE. Dawk id-drittijiet mogħtija taħt dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu limitati għal perjodu qasir ta' żmien, sabiex jippermettu li l-Protokoll għall-Ftehim Interbus dwar is-servizzi regolari jidħol fis-seħħ u r-Renju Unit jaderixxi għal dak il-Protokoll.

Is-servizzi transfruntiera bil-kowċ u x-xarabank bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq huma ta' importanza partikolari għall-komunitajiet li jgħixu fir-reġjuni tal-fruntieri, bil-ħsieb li tiġi żgurata konnettività bażika bejn il-komunitajiet inter alia bħala parti miż-Żona Komuni għall-Ivvjaġġar. Il-ġbir u t-tniżżil ta' passiġġieri fir-reġjuni fuq kull naħa tal-fruntiera jsostnu l-vijabbiltà ta' dawk is-servizzi. Għalhekk, il-ġbir u t-tniżżil ta' passiġġieri minn operaturi tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit jenħtieġ li jkomplu jiġu awtorizzati fir-reġjuni tal-fruntiera tal-Irlanda matul servizzi internazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq. Dawn id-drittijiet jenħtieġ li jingħataw għal perjodu ta' żmien limitat (sat-30 ta' Settembru 2019) biex l-alternattivi jkunu jistgħu jiġu implimentati.

(8)

Sabiex jirriflettu l-karattru temporanju tagħhom, filwaqt li ma jiġix stabbilit preċedent, jenħtieġ li s-sett ta' miżuri previst f'dan ir-Regolament ikun limitat għal perjodu qasir ta' żmien. Fir-rigward ta' operazzjonijiet tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, il-limitu ta' żmien isir fid-dawl ta' arranġamenti possibbli li jsiru għall-konnettività bażika fl-ambitu tas-sistema tal-EMCT, u mingħajr preġudizzju kemm għan-negozjati possibbli kif ukoll għad-dħul fis-seħħ ta' ftehim futur li jkopri t-trasport tal-merkanzija bit-triq bejn l-Unjoni u r-Renju Unit u regoli futuri tal-Unjoni dwar it-trasport. F'dak li għandu x'jaqsam mat-trasport tal-passiġġieri bix-xarabank u bil-kowċ, il-limitu ta' żmien isir biex il-Protokoll għall-Ftehim Interbus dwar is-servizzi regolari jkun jista' jidħol fis-seħħ u biex ir-Renju Unit jaderixxi għal dak il-Protokoll, u mingħajr preġudizzju għal ftehim futur possibbli dwar il-kwistjoni bejn l-Unjoni u r-Renju Unit.

(9)

F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità stabbilit fl-Artikolu 5 TUE, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(10)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b'urġenza u japplika mill-jum wara dak li fih it-Trattati ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit, sakemm ma jkunx daħal- fis-seħħ sa dik id-data ftehim dwar il-ħruġ konkluż mar-Renju Unit. Jenħtieġ li dan ir-Regolament fi kwalunkwe każ ma jibqgħax japplika mill-31 ta' Diċembru 2019. L-Unjoni, għalhekk, se tieqaf milli teżerċita l-kompetenza eżerċitata permezz ta' dan ir-Regolament wara dik id-data. Mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra tal-Unjoni, u soġġett għall-konformità ma' dawk il-miżuri, dik il-kompetenza, f'konformità mal-Artikolu 2(2) tat-TFUE, terġa' tiġi eżerċitata mill-Istati Membri wara dan. Il-kompetenzi rispettivi tal-Unjoni u tal-Istati Membri fir-rigward tal-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali fil-qasam tat-trasport bit-triq għandhom jiġu ddeterminati f'konformità mat-Trattati u filwaqt li titqies il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

(11)

Fejn meħtieġ biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tas-suq, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (“TFUE”) jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, biex terġa' tiġi stabbilita l-ekwivalenza tad-drittijiet mogħtija mill-Unjoni lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit, kif ukoll lill-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit, ma' dawk mogħtija mir-Renju Unit lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni, u lill-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tal-Unjoni, inkluż meta d-drittijiet mogħtija mir-Renju Unit jingħataw fuq il-bażi tal-Istat Membru ta' oriġini jew inkella ma jkunux ugwalment disponibbli għall-operaturi kollha tal-Unjoni, u biex jiġi offrut rimedju għall-okkorrenzi ta' kompetizzjoni inġusta għad-detriment tal-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni u tal-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tal-Unjoni.

(12)

L-atti delegati jenħtieġ li jkunu konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità, u għalhekk it-termini tagħhom jenħtieġ li jkunu proporzjonati mal-problemi li jinqalgħu minħabba n-nuqqas ta' għoti ta' drittijiet ekwivalenti jew permezz ta' kundizzjonijiet inġusti ta' kompetizzjoni. Is-sospensjoni tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi prevista mill-Kummissjoni biss fil-każijiet l-aktar serji, fejn l-ebda drittijiet ekwivalenti ma jingħataw lil operaturi tat-trasport bit-triq tal-Unjoni jew lil operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tal-Unjoni mir-Renju Unit jew fejn id-drittijiet mogħtija jkunu minimi, jew fejn il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni għall-operaturi tat-trasport bit-triq tar-Renju Unit jew l-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank fir-Renju Unit ikunu tant differenti minn dawk tal-operaturi tal-Unjoni li l-provvista tas-servizzi inkwistjoni tal-operaturi tal-Unjoni ma tkunx ekonomikament vijabbli għalihom.

(13)

Meta jiġu adottati l-atti delegati, huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitmexxew f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (6). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li fih jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati. Jenħtieġ li jiġi żgurat li kwalunkwe att delegat bħal dan ma jaffettwax bla bżonn il-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(14)

Sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet mogħtija mir-Renju Unit lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni u lill-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tal-Unjoni ekwivalenti għal dawk mogħtija minn dan ir-Regolament lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit u lill-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit ikunu disponibbli bl-istess mod għall-operaturi kollha tal-Unjoni, il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 1072/2009 u (KE) Nru 1073/2009 jenħtieġ li jiġi estiż temporanjament. Dawk ir-Regolamenti diġà jkopru l-parti tal-vjaġġ bejn Stat Membru u pajjiż terz fit-territorju ta' kwalunkwe Stat Membru li wieħed jgħaddi minnu fi tranżitu. Madankollu, huwa meħtieġ li jiġi żgurat, f'dan il-każ, li r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 japplika wkoll għall-parti tal-vjaġġ fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt, u li r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 japplika għall-parti tal-vjaġġ fit-territorju tal-Istat Membru ta' ġbir jew ta' tniżżil tal-passiġġieri. Tali estensjoni għandha l-għan li tiżgura li l-operaturi tal-Unjoni jkunu jistgħu jwettqu operazzjonijiet ta' trasport transfruntier minn terzi lejn jew mir-Renju Unit, kif ukoll waqfiet addizzjonali fl-operazzjoni tagħhom tat-trasport tal-passiġġieri,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri temporanji li jirregolaw it-trasport tal-merkanzija bit-triq, kif ukoll il-provvista ta' servizzi tat-trasport regolari u tat-trasport regolari speċjali ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank, bejn l-Unjoni u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (“ir-Renju Unit”) wara l-ħruġ tiegħu mill-Unjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“vettura” tfisser, fir-rigward tat-trasport tal-merkanzija, vettura bil-mutur irregistrata fir-Renju Unit jew vetturi kkombinati, li talanqas il-vettura bil-mutur tagħhom tkun irreġistrata fir-Renju Unit, użata esklussivament għat-trasport tal-merkanzija, li tkun jew proprjetà tal-impriża, wara li tkun inxtrat minnha b'kundizzjonijiet differiti jew li tkun ġiet mikrija, sakemm, fil-każ tal-aħħar, tikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) ufir-rigward tat-trasport tal-passiġġieri, xarabank jew kowċ;

(2)

“trasport awtorizzat ta' merkanzija” tfisser:

(a)

vjaġġ bit-tagħbija li jsir minn vettura mit-territorju tal-Unjoni għat-territorju tar-Renju Unit, jew viċe versa, li jgħaddi jew bla ma jgħaddi minn Stat Membru wieħed jew aktar jew minn pajjiżi terzi;

(b)

wara vjaġġ bit-tagħbija mit-territorju tar-Renju Unit kopert mill-punt (a) ta' dan il-punt, il-prestazzjoni fi żmien sebat ijiem mill-ħatt fit-territorju tal-Unjoni sa żewġ operazzjonijiet addizzjonali ta' tagħbija u ħatt fit-territorju tal-Unjoni għal perjodu ta' erba' xhur mill-ewwel jum ta' applikazzjoni stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12, u operazzjoni waħda fi żmien sebat ijiem mill-ħatt fit-territorju tal-Unjoni, matul it-tliet xhur ta' wara;

(c)

vjaġġ bit-tagħbija li jsir minn vettura mit-territorju tar-Renju Unit għat-territorju tar-Renju Unit bi tranżitu fit-territorju tal-Unjoni;

(d)

vjaġġ bla tagħbija li huwa involut ma' trasport imsemmi fil-punti (a) u (c);

(3)

“trasport awtorizzat ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank” tfisser:

(a)

vjaġġ bit-tagħbija li jsir minn xarabank jew kowċ biex jipprovdi trasport tal-passiġġieri mit-territorju tal-Unjoni għat-territorju tar-Renju Unit, jew viċe versa, bi tranżitu jew bla tranżitu li jgħaddi minn Stat Membru jew aktar jew minn pajjiżi terzi;

(b)

vjaġġ li jsir minn xarabank jew minn kowċ biex jipprovdi trasport tal-passiġġieri mit-territorju tar-Renju Unit għat-territorju tar-Renju Unit bi tranżitu fit-territorju tal-Unjoni;

(c)

vjaġġ li ma jittrasportax passiġġieri li huwa involut ma' trasport imsemmi fil-punti (a) u (b);

(d)

il-ġbir u t-tniżżil ta' passiġġieri fir-reġjun tal-fruntiera tal-Irlanda matul servizzi regolari u servizzi regolari speċjali internazzjonali bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq, sat-30 ta' Settembru 2019;

(4)

“reġjun tal-fruntiera tal-Irlanda” tfisser il-kontej tal-Irlanda li jmissu mal-fruntiera tal-art bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq;

(5)

“operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni” tfisser impriża, involuta fit-trasport tal-merkanzija bit-triq, li jkollha liċenzja Komunitarja valida, f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009;

(6)

“operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit” tfisser impriża stabbilita fir-Renju Unit li hija awtorizzata li teżerċita t-trasport tal-merkanzija bit-triq u li għandha liċenzja valida tar-Renju Unit;

(7)

“liċenzja tar-Renju Unit”, meta maħruġa lil operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit, tfisser liċenzja maħruġa mir-Renju Unit għall-finijiet ta' trasport internazzjonali fir-rigward tat-trasport awtorizzat ta' merkanzija u, meta maħruġa lil operatur ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit, liċenzja maħruġa mir-Renju Unit għall-finijiet ta' trasport internazzjonali fir-rigward ta trasport awtorizzat ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank;

(8)

“xarabank jew kowċ” tfisser vettura rreġistrata fir-Renju Unit, li tkun, minħabba l-kostruzzjoni u t-tagħmir tagħha, adattata u maħsuba biex tittrasporta aktar minn disa' passiġġieri, inkluż is-sewwieq;

(9)

“servizzi regolari” tfisser servizzi li jipprovdu trasport tal-passiġġieri f'intervalli speċifikati tul rotot speċifikati, filwaqt li passiġġieri jinġabru u jitniżżlu f'punti ta' waqfien determinati minn qabel;

(10)

“servizzi regolari speċjali” tfisser servizzi regolari, irrispettivament minn min jorganizzahom, li jipprovdu trasport ta' kategoriji speċifikati ta' passiġġieri, bl-esklużjoni ta' passiġġieri oħra;

(11)

“operatur ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank fl-Unjoni” tfisser impriża involuta fit-trasport ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank li jkollha liċenzja Komunitarja valida f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1073/2009;

(12)

“operatur ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit” tfisser impriża stabbilita fir-Renju Unit li hija awtorizzata biex tingaġġa ruħha fit-trasport ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank u li jkollha liċenzja valida tar-Renju Unit;

(13)

“operatur” tfisser jew operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew operatur ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank;

(14)

“liġi tal-kompetizzjoni” tfisser kwalunkwe liġi li tindirizza l-imġiba li ġejja, meta din tista' taffettwa servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew servizzi tal-kowċ u x-xarabank:

(a)

Imġiba li tikkonsisti fi:

(i)

ftehimiet bejn operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank, rispettivament, deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet ta' operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew minn operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank, u prattiki miftiehma li għandhom bħala skop tagħhom il-prevenzjoni, ir-restrizzjoni jew id-distorsjoni tal-kompetizzjoni jew li jaffettwawhom;

(ii)

abbużi ta' pożizzjoni dominanti minn operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew ta' operatur ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank wieħed jew aktar;

(iii)

miżuri meħuda jew miżmuma fis-seħħ mir-Renju Unit fil-każ ta' impriżi pubbliċi u impriżi li r-Renju Unit jagħtihom drittijiet speċjali jew esklużivi u li jmorru kontra l-punt (i) jew (ii); u

(b)

konċentrazzjonijiet bejn operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank, li jimpedixxu b'mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva, b'mod partikolari b'riżultat tal-ħolqien jew tat-tisħiħ ta' pożizzjoni dominanti;

(15)

“sussidju” tfisser kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija lil operatur mill-gvern jew minn kwalunkwe korp pubbliku ieħor fi kwalunkwe livell, li jikkonferixxi benefiċċju, u li jinkludi:

(a)

it-trasferiment dirett ta' fondi bħalma huma għotjiet, self jew infużjoni tal-kapital ta' ekwità, it-trasferiment dirett potenzjali ta' fondi, it-teħid ta' obbligazzjonijiet, bħalma huma garanziji fuq is-self, l-injezzjonijiet ta' kapital, is-sjieda, il-protezzjoni kontra l-falliment jew l-assigurazzjoni;

(b)

l-astensjoni mill-ġbir jew in-nuqqas ta' ġbir ta' dħul li altrimenti huwa dovut;

(c)

il-provvista ta' merkanzija jew servizzi oħra għajr l-infrastruttura ġenerali, jew ix-xiri ta' merkanzija jew servizzi; jew

(d)

li jsiru pagamenti lil mekkaniżmu ta' fondi, jew li jitħalla f'idejn entità privata sabiex twettaq funzjoni waħda jew iktar imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) li normalment jiġu vestiti fil-gvern jew korp pubbliku ieħor u l-prattika f'ebda sens ma tkun differenti mill-prattiki normalment segwiti mill-gvernijiet.

L-ebda benefiċċju ma jitqies li jkun ġie mogħti minn kontribuzzjoni finanzjarja li tkun saret minn gvern jew korp pubbliku ieħor jekk operatur tas-suq privat immotivat biss mill-prospett ta' profitt, li jinsab fl-istess sitwazzjoni bħal korp pubbliku inkwistjoni, ikun wettaq l-istess kontribuzzjoni finanzjarja;

(16)

“awtorità tal-kompetizzjoni indipendenti” tfisser awtorità li hija responsabbli mill-applikazzjoni u mill-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni kif ukoll mill-kontroll tas-sussidji, u li tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-awtorità hija operazzjonalment indipendenti u hija mgħammra b'mod adegwat bir-riżorsi meħtieġa biex twettaq il-kompiti tagħha;

(b)

fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha u waqt li teżerċita s-setgħat tagħha, l-awtorità tgawdi mill-garanziji neċessarji ta' indipendenza minn indħil politiku jew minn kwalunkwe influwenza esterna oħra u taġixxi b'mod imparzjali; u

(c)

id-deċiżjonijiet tal-awtorità huma soġġetti għal rieżami ġudizzjarju;

(17)

“diskriminazzjoni” tfisser divrenzjar ta' kull tip mingħajr ġustifikazzjoni oġġettiva fir-rigward tal-provvista ta' merkanzija jew servizzi, inklużi s-servizzi pubbliċi, użati għat-tħaddim ta' servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank, jew fir-rigward tat-trattament tagħhom mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti għat-tali servizzi;

(18)

“territorju tal-Unjoni” tfisser it-territorju tal-Istati Membri li għalih japplikaw it-TUE u t-TFUE, bil-kundizzjonijiet stipulati f'dawk it-Trattati.

Artikolu 3

Id-dritt li jitwettaq trasport awtorizzat ta' merkanzija

1.   L-operaturi tat-trasport ta' merkanzija bit-triq tar-Renju Unit jistgħu, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, iwettqu trasport awtorizzat ta' merkanzija.

2.   It-trasport awtorizzat ta' merkanzija tat-tipi li ġejjin jistgħu jitwettqu minn persuni naturali jew ġuridiċi stabbiliti fir-Renju Unit, mingħajr il-ħtieġa għal liċenzja tar-Renju Unit fis-sens tal-Artikolu 2(7):

(a)

it-trasport tal-posta bħala servizz universali;

(b)

it-trasport ta' vetturi li jkunu ġarrbu ħsarat jew li waqfu jiffunzjonaw;

(c)

it-trasport ta' merkanzija f'vetturi bil-mutur li l-massa bit-tagħbija permissibbli tagħhom, li jinkludi anke t-toqol tal-karrijiet, ma teċċedix it-3,5 tunnellati;

(d)

it-trasport ta' prodotti mediċinali, apparat, tagħmir u artikoli oħra li huma meħtieġa għall-kura medika f'każijiet ta' emerġenza, partikolarment fil-każijiet ta' diżastri naturali;

(e)

it-trasport tal-merkanzija sakemm:

(i)

il-merkanzija li tinġarr tkun il-proprjetà tal-impriża jew li tkun inbiegħet, inxtrat, ingħatat b'kera jew inkriet, kienet prodotta, estratta, ipproċessata jew imsewwija mill-impriża;

(ii)

l-iskop tal-vjaġġ ikun li tinġarr il-merkanzija lejn jew mill-impriża jew biex tiġi mċaqalqa, kemm jekk ġewwa l-impriża jew barra minnha, għall-ħtiġiet tagħha;

(iii)

vetturi bil-magna użati għat-tali trasport iridu jsuquhom l-impjegati tal-impriża jew għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħha fuq obbligu kuntrattwali;

(iv)

il-vetturi li jġorru l-merkanzija jkunu proprjetà tal-impriża jew ikunu nxtraw minnha bi ħlas bin-nifs jew mikrijin, sakemm fil-każ tal-aħħar, dawn ikunu jilħqu l-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2006/1/KE; u

(v)

dan it-trasport ma jkunx ħlief anċillari għall-attivitajiet kollha tal-impriża;

Artikolu 4

Dritt ta' twettiq ta' servizzi regolari u servizzi regolari speċjali bil-kowċ u x-xarabank

1.   L-operaturi tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit jistgħu, taħt kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, iwettqu trasport awtorizzat ta' passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank li jikkostitwixxi servizzi regolari u servizzi regolari speċjali.

2.   L-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit iridu jkunu fil-pussess ta' awtorizzazzjoni maħruġa qabel id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-Artikoli 6 sa 11 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 biex iwettqu servizzi regolari u servizzi regolari speċjali awtorizzati bil-kowċ u x-xarabank għall-kiri u għal remunerazzjoni.

3.   L-awtorizzazzjonijiet li jibqgħu validi taħt il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jistgħu jkomplu jintużaw għall-iskopijiet speċifikati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jekk ikunu ġew imġedda taħt l-istess termini u kundizzjonijiet, jew jinbidlu f'termini ta' waqfiet, nollijiet jew skeda, u soġġetti għar-regoli u l-proċeduri tal-Artikoli 6 sa 11 tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 għal perjodu ta' validità li ma jestendix lil hinn mill-31 ta' Diċembru 2019.

4.   It-trasport awtorizzat tal-passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank imwettaq minn persuni naturali jew ġuridiċi stabbiliti fir-Renju Unit, għal skopijiet mhux kummerċjali u mingħajr profitt jistgħu jitwettqu mingħajr il-ħtieġa ta' liċenzja tar-Renju Unit fis-sens tal-Artikolu 2(7), fejn:

(a)

l-attività tat-trasport tkun biss attività anċillari għal dik il-persuna fiżika jew ġuridika; u

(b)

il-vetturi użati jkunu l-proprjetà ta' dik il-persuna fiżika jew ġuridika jew ikunu ġew akkwistati minn dik il-persuna b'xiri fit-tul jew ikunu soġġetti għal kuntratt ta' kiri fit-tul, u jinsaqu minn membru tal-persunal tal-persuna fiżika jew ġuridika, jew mill-persuna fiżika nnifisha, jew minn persunal impjegat mill-impriża, jew imqiegħed għad-dispożizzjoni tagħha, taħt obbligu kuntrattwali.

Dawk l-operazzjonijiet tat-trasport għandhom ikunu eżentati minn kwalunkwe sistema ta' awtorizzazzjoni fl-Unjoni, sakemm il-persuna li twettaq l-attività tkun fil-pussess ta' awtorizzazzjoni nazzjonali maħruġa qabel id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament f'konformità mal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1073/2009.

5.   Il-bdil ta' vettura, jew l-interruzzjoni ta' trasport biex ikun possibbli li parti mill-vjaġġ isir b'mezz ieħor ta' trasport, ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Ftehimiet jew arranġamenti bilaterali

L-Istati Membri ma għandhom la jinnegozjaw u lanqas jidħlu f'ebda ftehim jew arranġament bilaterali mar-Renju Unit dwar kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-perjodu li matulu japplika dan ir-Regolament. Fir-rigward ta' dak il-perjodu, dawn ma għandhom jagħtu lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit jew lill-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit ebda dritt mod ieħor għajr dawk id-drittijiet mogħtija f'dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għal arranġamenti bilaterali eżistenti.

Artikolu 6

Regoli soċjali u tekniċi

Matul it-trasport awtorizzat ta' merkanzija jew passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank f'konformità ma' dan ir-Regolament, ir-regoli li ġejjin għandhom jiġu osservati:

(a)

fir-rigward ta' ħaddiema mobbli u xufiera li jaħdmu għal rashom, ir-rekwiżiti stabbiliti mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8);

(b)

fir-rigward ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali marbuta mat-trasport bit-triq, ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9);

(c)

fir-rigward ta' takografi fit-trasport bit-triq, ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10);

(d)

fir-rigward tal-kwalifika inizjali u t-taħriġ perjodiku tax-xufiera, ir-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11);

(e)

fir-rigward tad-dimensjonijiet u l-piżijiet massimi awtorizzati ta' ċerti vetturi tat-triq, ir-rekwiżiti stabbiliti mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE (12);

(f)

fir-rigward tal-installazzjoni u tal-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur, ir-rekwiżiti stabbiliti mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE (13);

(g)

fir-rigward tal-użu obbligatorju taċ-ċintorini tas-sigurtà u tas-sistemi ta' sikurezza għat-tfal fil-vetturi, ir-rekwiżiti stabbiliti mill-Istati Membri skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/671/KEE (14);

(h)

fir-rigward tal-istazzjonar tal-ħaddiema, ir-rekwiżiti stabbiliti mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15).

(i)

fir-rigward tad-drittijiet tal-passiġġieri, ir-Regolament (UE) Nru 181/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

Artikolu 7

Ekwivalenza tad-drittijiet

1.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja d-drittijiet mogħtija mir-Renju Unit lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u lill-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tal-Unjoni u l-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tagħhom.

2.   Fejn tiddetermina li d-drittijiet mogħtija mir-Renju Unit lill-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni jew tal-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank mhumiex, de jure jew de facto, ekwivalenti għal dawk mogħtija lill-operaturi tar-Renju Unit taħt dan ir-Regolament, jew li dawk id-drittijiet mhumiex disponibbli b'mod ugwali għall-operaturi kollha tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni jew għall-operaturi ta' servizzi tal-kowċ u x-xarabank tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien u sabiex terġa' tistabbilixxi l-ekwivalenza, tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11 sabiex twettaq dan li ġej:

(a)

tissospendi l-applikazzjoni tal-Artikolu 3(1) u (2) jew l-Artikolu 4(1) sa (4) ta' dan ir-Regolament meta l-ebda dritt ekwivalenti ma jingħata lill-operaturi tal-Unjoni, jew meta d-drittijiet mogħtija jkunu minimi;

(b)

tistabbilixxi limiti tal-kapaċità disponibbli permissibbli għall-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit u għall-operaturi tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit jew għall-għadd ta' vjaġġi, jew għat-tnejn; jew

(c)

tadotta restrizzjonijiet operattivi relatati mat-tipi ta' vetturi jew mal-kundizzjonijiet ta' ċirkolazzjoni.

Artikolu 8

Kompetizzjoni ġusta

1.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-kundizzjonijiet li taħthom l-operaturi tal-Unjoni jikkompetu mal-operaturi tar-Renju Unit biex jipprovdu s-servizzi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u s-servizzi tal-kowċ u x-xarabank koperti minn dan ir-Regolament.

2.   Meta tiddetermina li, bħala riżultat ta' kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-kundizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jkunu sostanzjalment inqas favorevoli minn dawk li jgawdu l-operaturi tar-Renju Unit, il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien u sabiex tirrimedja dik is-sitwazzjoni, tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11 sabiex twettaq dan li ġej:

(a)

tissospendi l-applikazzjoni tal-Artikolu 3(1) u (2) jew l-Artikolu 4(1) sa (4) meta l-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni għall-operaturi tat-trasport bit-triq tar-Renju Unit jew tal-operaturi tas-servizzi tax-xarabank u l-kowċ tar-Renju Unit ikunu tant differenti minn dawk li japplikaw liill-operaturi tal-Unjoni li l-provvista ta' servizzi minn dawn tal-aħħar ma tkunx ekonomikament vijabbli għalihom; jew

(b)

tistabbilixxi limiti għall-kapaċità disponibbli permissibbli għall-operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tar-Renju Unit u għall-operaturi ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tar-Renju Unit, jew għall-għadd ta' vjaġġi jew għat-tnejn; jew

(c)

tadotta restrizzjonijiet operattivi relatati mat-tipi ta' vetturi jew mal-kundizzjonijiet ta' ċirkolazzjoni.

3.   L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 2 għandhom, taħt il-kundizzjonijiet speċifikati f'dak il-paragrafu, jiġu adottati sabiex jirrimedjaw is-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-għoti ta' sussidji mir-Renju Unit;

(b)

in-nuqqas mir-Renju Unit, li jkollu stabbilita jew li japplika b'mod effettiv liġi tal-kompetizzjoni;

(c)

in-nuqqas mir-Renju Unit, li jistabbilixxi jew iżomm awtorità tal-kompetizzjoni indipendenti;

(d)

l-applikazzjoni mir-Renju Unit ta' standards dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema, tas-sikurezza, tas-sigurtà jew tal-ambjent li jkunu inferjuri għal dawk stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni jew, fin-nuqqas ta' dispożizzjonijiet rilevanti fil-liġi tal-Unjoni, ikunu inferjuri għal dawk applikati mill-Istati Membri kollha jew, fi kwalunkwe każ, ikunu inferjuri għall-istandards internazzjonali rilevanti;

(e)

l-applikazzjoni mir-Renju Unit ta' standards relatati mal-għoti ta' liċenzji għal operaturi tat-trasport tal-merkanzija bit-triq jew għal operaturi ta' servizzi tal-kowċ u x-xarabank li huma inferjuri għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) 1071/2009 (17);

(f)

l-applikazzjoni mir-Renju Unit ta' standards relatati mal-kwalifika u t-taħriġ ta' xufiera professjonali li jkunu inferjuri għal dawk stabbiliti fid-Direttiva 2003/59/KE;

(g)

l-applikazzjoni mir-Renju Unit tar-regoli fir-rigward tar-regoli tat-tassazzjoni u tal-pedaġġi tat-triq li jkunu differenti mir-regoli stabbiliti fid-Direttiva 1999/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18); u

(h)

kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni kontra l-operaturi tal-Unjoni.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' titlob informazzjoni mingħand l-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit jew mill-operaturi tar-Renju Unit. dawn ma jipprovdux l-informazzjoni mitluba fil-perjodu ta' żmien raġonevoli stipulat mill-Kummissjoni, jew jipprovdu informazzjoni mhux kompluta, il-Kummissjoni tista' tipproċedi skont il-paragrafu 2.

Artikolu 9

Estensjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 1072/2009 u (KE) Nru 1073/2009

1.   Fil-kuntest tat-trasport ta' merkanzija bejn it-territorju tal-Unjoni u t-territorju tar-Renju Unit imwettaq minn operatur tat-trasport tal-merkanzija bit-triq tal-Unjoni li jiddependi fuq drittijiet mogħtija mir-Renju Unit, kif imsemmi fl-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, ekwivalenti għal dawk mogħtija taħt dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 għandu japplika għall-parti tal-vjaġġ fit-territorju tal-Istat Membru tat-tagħbija jew tal-ħatt.

2.   Fil-kuntest tat-trasport ta' passiġġieri bejn it-territorju tal-Unjoni u t-territorju tar-Renju Unit imwettaq minn operatur ta' servizz tal-kowċ u x-xarabank tal-Unjoni li jiddependi fuq id-drittijiet mogħtija mir-Renju Unit, kif imsemmi fl-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, ekwivalenti għal dawk mogħtija taħt dan ir-Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 għandu japplika għall-parti tal-vjaġġ fit-territorju tal-Istat Membru ta' ġbir jew ta' tniżżil.

Artikolu 10

Konsultazzjoni u kooperazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkonsultaw l-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit u jikkooperaw magħhom skont il-ħtieġa sabiex jassiguraw l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom, fuq talba, jipprovdu lill-Kummissjoni, mingħajr dewmien żejjed kwalunkwe informazzjoni miksuba skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 7 u 8.

Artikolu 11

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 7(2) u 8(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2019.

2.   Qabel l-adozzjoni ta' att delegat skont l-Artikolu 7(2) jew 8(2), il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti maħtura minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

3.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-jum wara dak meta t-Trattati ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit skont l-Artikolu 50(3) TUE.

Madankollu, dan ir-Regolament m'għandux japplika jekk sa dik id-data jkun daħal fis-seħħ ftehim dwar l-ħruġ konkluż mar-Renju Unit f'konformità mal-Artikolu 50(2) TUE.

Dan ir-Regolament għandu jieqaf japplika fil-31 ta' Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, il-25 ta' Marzu 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  Opinjoni tal-20 ta' Frar 2019 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2019 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2019.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88).

(5)  ĠU L 321, 26.11.2002, p. 13.

(6)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(7)  Id-Direttiva 2006/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 2006 dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 82).

(8)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta' Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p. 35).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2014 dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 60, 28.2.2014, p. 1).

(11)  Id-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003 dwar il-kwalifika inizjali u taħriġ perijodiku ta' sewwieqa ta' ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta' prodotti jew passiġġieri, li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 76/914/KEE (ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4).

(12)  Id-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE tal-25 ta' Lulju 1996 li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità id-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (ĠU L 235, 17.9.1996, p. 59).

(13)  Id-Direttiva tal-Kunsill 92/6/KEE tal-10 ta' Frar 1992 dwar l-istallazzjoni u l-użu ta' apparat li jillimita l-veloċità għal ċerti kategoriji ta' vetturi tal-mutur fil-Komunità (ĠU L 57, 2.3.1992, p. 27).

(14)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/671/KEE tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-użu obbligatorju taċ-ċintorini tas-sigurtà u s-sistemi ta' sikurezza għat-tfal fil-vetturi (ĠU L 373, 31.12.1991, p. 26).

(15)  Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).

(16)  Ir-Regolament (UE) Nru 181/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 1).

(17)  Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

(18)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1999/62/KE tas-17 ta' Ġunju 1999 dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (ĠU L 187, 20.7.1999, p. 42).