22.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/356

tat-13 ta' Diċembru 2018

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs) li għandhom jiġu rrapportati lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(9) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex jiżdiedu l-effiċjenza u s-similaritajiet fl-ingranaġġ bejn ir-rapportar dwar id-derivattivi u r-rapportar dwar it-tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (“SFTs”), l-obbligu ta' rapportar dwar id-dettalji tal-SFTs lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2015/2365 jenħtieġ li jiġi allinjat mal-obbligu ta' rapportar dwar it-tranżazzjonijiet derivattivi lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Għaldaqstant, ir-rekwiżiti tar-rapportar li jispeċifikaw id-dettalji tal-SFTs jenħtieġ li jkunu simili għar-rekwiżiti tar-rapportar li jispeċifikaw id-dettalji tal-kuntratt tad-derivattivi.

(2)

Sabiex ikunu żgurati l-effiċjenza u s-siwi tal-informazzjoni rrapportata dwar l-SFTs, id-dettalji speċifiċi tal-SFTs li għandhom jiġu rrapportati, jenħtieġ li jiġu adattati għat-tipi differenti ta' SFTs identifikati fir-Regolament (UE) 2015/2365. Fir-rigward tar-rapportar dwar it-tranżazzjonijiet ta' self b'marġni, l-iskop tar-Regolament (UE) 2015/2365 huwa li jkopri t-tranżazzjonijiet li għandhom l-istess skop bħat-tranżazzjonijiet ta' riakkwist, tranżazzjonijiet ta' akkwist bil-patt ta' rivendita jew tranżazzjonijiet ta' għoti ta' self ta' titoli u għalhekk jippreżentaw riskji simili għall-istabbiltà finanzjarja billi jippermettu l-akkumulu tal-ingranaġġ, il-proċikliċità u l-interkonnessjoni fis-swieq finanzjarji jew billi jikkontribwixxu għat-trasformazzjoni tal-likwidità u tal-maturità. Filwaqt li s-self b'marġni jinkludi għalhekk it-tranżazzjonijiet soġġetti għal ftehimiet ta' marġni bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-klijenti tagħhom li fihom l-istituzzjonijiet finanzjarji jipprovdu servizzi ta' senserija primarja lill-klijenti tagħhom, dan ma jinkludix self ieħor bħal self għal skopijiet ta' ristrutturar korporattiv li, minkejja l-possibbiltà ta' involviment tat-titoli, ma jikkontribwix għar-riskji sistemiċi indirizzati mir-Regolament (UE) 2015/2365.

(3)

Huwa importanti li d-dettalji ta' kwalunkwe SFT ikklirjata minn kontroparti ċentrali jiġu korretti u jkunu jistgħu jiġu identifikati faċilment, irrispettivament minn jekk dik l-SFT kinitx ikklirjata fl-istess jum jew aktar tard mill-jum li fih dik l-SFT ġiet konkluża.

(4)

Sabiex ikun żgurat rapportar komprensiv meta ma jkunux magħrufa d-dettalji speċifiċi dakinhar tat-tranżazzjoni, jenħtieġ li l-kontropartijiet jaġġornaw l-informazzjoni dwar il-kollateral hekk kif dik l-informazzjoni ssir disponibbli għall-kontropartijiet, u mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol ta' wara d-data tal-valur ta' dik l-SFT.

(5)

Sabiex jipprovdu informazzjoni aktar utli għall-awtoritajiet li jkollhom aċċess għad-dettalji tal-SFTs fir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet, jenħtieġ li l-kontropartijiet jirrapportaw lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet in-Numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (“ISIN” - International Securities Identification Number) ta' kwalunkwe basket ta' kollateral li jużaw biex jipprovdu kollateral lil SFT, jekk dak il-basket ikollu ISIN.

(6)

Fil-każijiet li fihom il-kontropartijiet jipprovdu kollateral fuq il-bażi ta' skopertura netta, li jirriżulta mit-tpaċija ta' għadd ta' SFTs bejn żewġ kontropartijiet, ta' sikwit ma jkunx possibbli li jkun hemm allokazzjoni speċifika tal-kollateral lil SFT individwali, u b'hekk l-allokazzjoni tal-kollateral jaf ma tkunx magħrufa. F'dawk is-sitwazzjonijiet, il-kontropartijiet jeħtieġ li jkunu kapaċi jirrapportaw il-kollateral indipendentement mis-self sottostanti.

(7)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (“ESMA”) skont il-proċedura fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(8)

L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar dan l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq tal-ESMA stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Dettalji tal-SFTs li għandhom jiġu rrapportati

1.   Rapport li jsir skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 għandu jinkludi d-dettalji kompluti u preċiżi stabbiliti fit-Tabelli 1, 2, 3 u 4 tal-Anness li jirrigwardaw l-SFT ikkonċernata.

2.   Meta tirrapporta l-konklużjoni ta' SFT, il-kontroparti għandha tispeċifika, fir-rapport tagħha, it-tip ta' azzjoni “Ġdid” fil-Kaxxa 98 fit-Tabella 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament. Kwalunkwe rapport sussegwenti tad-dettalji ta' dik l-SFT għandu jispeċifika fil-Kaxxa 98 fit-Tabella 2 tal-Anness ta' dan ir-Regolament, it-tip ta' azzjoni rilevanti li tirrigwarda dik l-SFT.

Artikolu 2

SFTs ikklirjati minn kontropartijiet ċentrali

1.   SFT li d-dettalji tagħha jkunu diġà ġew irrapportati skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 u li tiġi sussegwentement ikklirjata minn kontroparti ċentrali, għandha tiġi rrapportata, ladarba tiġi kklirjata, bħala terminata billi fil-Kaxxa 98 fit-Tabella 2 tal-Anness jiġi speċifikat it-tip ta' azzjoni “Terminazzjoni/Terminazzjoni Bikrija”, u għandhom jiġu rrapportati l-SFTs il-ġodda li jirriżultaw mill-ikklirjar.

2.   SFT li tiġi konkluża f'ċentru tan-negozjar u li tiġi kklirjata minn kontroparti ċentrali fl-istess jum għandha tiġi rrapportata biss wara li dik l-SFT tkun ġiet ikklirjata.

3.   Kontroparti għandha, għall-marġni depożitat jew riċevut għal SFT ikklirjata, tirrapporta d-dettalji stabbiliti fit-Tabella 3 tal-Anness ta' dan ir-Regolament u tispeċifika l-azzjoni rilevanti stipulata fil-Kaxxa 20 ta' dik it-Tabella tal-Anness.

Artikolu 3

Rapportar dwar il-kollateral

1.   Kontropartijiet għal tranżazzjoni ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli jew ta' komoditajiet li jaqblu li ma għandu jkun provdut l-ebda kollateral, għandhom jispeċifikaw dan fil-Kaxxa 72 tat-Tabella 2 tal-Anness.

2.   Meta kollateral ta' SFT ikun marbut ma' self individwali u d-dettalji tal-kollateral ikunu magħrufa mill-kontroparti sal-iskadenza għar-rapportar, il-kontroparti għandha tispeċifika d-dettalji kompluti u preċiżi tal-komponenti kollha tal-kollateral individwali ta' dik l-SFT fil-Kaxex minn 75 sa 94 tat-Tabella 2 tal-Anness meta din l-SFT tiġi rrapportata għall-ewwel darba bit-tip ta' azzjoni “Ġdid” fil-Kaxxa 98 tat-Tabella 2 tal-Anness.

3.   Meta kollateral ta' SFT ikun marbut ma' self individwali iżda d-dettalji tal-kollateral ma jkunux magħrufa mill-kontroparti sal-iskadenza għar-rapportar, il-kontroparti għandha tispeċifika, bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-kollateral” fil-Kaxxa 98 tat-Tabella 2 tal-Anness, id-dettalji kompluti u preċiżi tal-komponenti kollha tal-kollateral individwali ta' dik l-SFT fil-Kaxex minn 75 sa 94 tat-Tabella 2 tal-Anness hekk kif dawn isiru magħrufa u sa mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol ta' wara d-data tal-valur speċifikata fil-Kaxxa 13 tat-Tabella 2 tal-Anness.

4.   Kontroparti li tikkollateralizza SFT waħda jew aktar b'basket ta' kollateral li huwa identifikat minn Numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (“ISIN”), għandha tispeċifika l-ISIN fil-Kaxxa 96 tat-Tabella 2 tal-Anness meta tirrapportaha bit-tip ta' azzjoni “Ġdid” fil-Kaxxa 98 tat-Tabella 2 tal-Anness.

5.   Kontroparti li tikkollateralizza SFT waħda jew aktar b'basket ta' kollateral li mhuwiex identifikat minn ISIN, għandha tispeċifika l-kodiċi “NTAV” fil-Kaxxa 96 tat-Tabella 2 tal-Anness meta tirrapporta l-SFT bit-tip ta' azzjoni “Ġdid” fil-Kaxxa 98 tat-Tabella 2 tal-Anness.

6.   Għall-finijiet tal-paragrafi 4 u 5, il-kontroparti għandha tispeċifika wkoll, bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-kollateral” fil-Kaxxa 98 tat-Tabella 2 tal-Anness, id-dettalji kompluti u preċiżi tal-komponenti kollha tal-kollateral individwali ta' dik l-SFT fil-Kaxex minn 75 sa 94 tat-Tabella 2 tal-Anness hekk kif dawn id-dettalji jsiru magħrufa u sa mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol ta' wara d-data tal-valur speċifikata fil-Kaxxa 13 tat-Tabella 2 tal-Anness.

7.   Kontroparti li tikkollateralizza diversi SFTs fuq bażi ta' skopertura netta għandha tispeċifika l-valur “veru” fil-Kaxxa 73 tat-Tabella 2 tal-Anness. Dik il-kontroparti għandha tispeċifika, bit-tip ta' azzjoni “Aġġornament tal-kollateral” fil-Kaxxa 98 tat-Tabella 2 tal-Anness, id-dettalji kompluti u preċiżi tal-komponenti kollha tal-kollateral individwali ta' dawn l-SFTs fil-Kaxex minn 75 sa 94 tat-Tabella 2 tal-Anness hekk kif dawn id-dettalji jsiru magħrufa u sa mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol ta' wara d-data tal-valur speċifikata fil-Kaxxa 13 tat-Tabella 2 tal-Anness.

Artikolu 4

Rapportar tal-użu mill-ġdid tal-kollateral

1.   Kontroparti li tirċievi strument finanzjarju wieħed jew aktar bħala kollateral f'SFT għandha tispeċifika d-dettalji kompluti u preċiżi ta' kwalunkwe użu mill-ġdid ta' kull wieħed minn dawk l-istrumenti finanzjarji fil-Kaxex 7, 8 u 9 tat-Tabella 4 tal-Anness.

2.   Kontroparti li tirċievi kontanti bħala kollateral f'SFT għandha tispeċifika d-dettalji kompluti u preċiżi tal-investiment mill-ġdid tal-kollateral f'kontanti għal kull munita fil-Kaxex 11, 12 u 13 tat-Tabella 4 tal-Anness.

Artikolu 5

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANNESS

Tabella 1

Data tal-Kontroparti

Nru

Kaxxa

Dettalji li għandhom jiġu rrapportati

Repo

BSB

SL

ML

1

Kronogramma tar-rapportar

Data u ħin tas-sottomissjoni tar-rapport lir-repożitorju tat-tranżazzjonijiet.

Y

Y

Y

Y

2

Entità li tissottometti r-rapport

Kodiċi uniku li jidentifika l-entità li tissottometti r-rapport. Meta s-sottomissjoni tar-rapport tkun ġiet iddelegata lil parti terzi jew lill-kontroparti l-oħra, kodiċi uniku li jidentifika dik l-entità.

Y

Y

Y

Y

3

Kontroparti li tirrapporta

Kodiċi uniku li jidentifika l-kontroparti li tirrapporta.

Y

Y

Y

Y

4

Natura tal-kontroparti li tirrapporta.

Indikazzjoni dwar jekk il-kontroparti li tirrapporta hijiex kontroparti finanzjarja jew mhux finanzjarja.

Y

Y

Y

Y

5

Settur tal-kontroparti li tirrapporta

Kodiċi wieħed jew aktar li jikklassifika n-natura tal-attivitajiet ta' negozju tal-kontroparti li tirrapporta.

Meta l-kontroparti li tirrapporta tkun kontroparti finanzjarja, il-kodiċijiet rilevanti kollha inklużi fit-tassonomija għall-kontropartijiet finanzjarji u li japplikaw għal dik il-kontroparti.

Meta l-kontroparti li tirrapporta tkun kontroparti mhux finanzjarja, il-kodiċijiet rilevanti kollha inklużi fit-tassonomija għal kontropartijiet mhux finanzjarji u li japplikaw għal dik il-kontroparti.

Meta tiġi rrapportata aktar minn attività waħda, il-kodiċijiet għandhom jiġu speċifikati fl-ordni tal-importanza relattiva tal-attivitajiet korrispondenti.

Y

Y

Y

Y

6

Klassifikazzjoni tas-setturi addizzjonali

Meta l-kontroparti li tirrapporta tkun Impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) jew Fond ta' investiment alternattiv (AIF), kodiċi li jiddetermina jekk din tkunx Fond innegozjat fil-Borża (ETF) jew Fond tas-suq monetarju (MMF)

Meta l-kontroparti li tirrapporta tkun Fond ta' investiment alternattiv (AIF) jew kontroparti mhux finanzjarja li twettaq attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni jew attivitajiet marbuta mal-proprjetà immobbli, kodiċi li jiddetermina jekk din tkunx Fond Fiduċjarju ta' investiment fi proprjetà immobbli (REIT)

Y

Y

Y

Y

7

Fergħa tal-kontroparti li tirrapporta

Meta l-kontroparti li tirrapporta tikkonkludi SFT permezz ta' uffiċċju f'fergħa, il-kodiċi li tidentifika l-fergħa.

Y

Y

Y

Y

8

Fergħa tal-kontroparti l-oħra

Meta l-kontroparti l-oħra tikkonkludi SFT permezz ta' uffiċċju f'fergħa, il-kodiċi li tidentifika l-fergħa.

Y

Y

Y

Y

9

Naħa tal-kontroparti

Indikazzjoni dwar jekk il-kontroparti li tirrapporta hijiex fornitur tal-kollateral jew riċevitur tal-kollateral f'konformità mal-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/363 (1)

Y

Y

Y

Y

10

L-entità responsabbli għar-rapport

Meta kontroparti finanzjarja tkun responsabbli għar-rapportar f'isem il-kontroparti l-oħra f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015 tal-Parlament u tal-Kunsill (2), il-kodiċi uniku li jidentifika dik il-kontroparti finanzjarja.

Meta kumpanija tal-maniġment tkun responsabbli għar-rapportar f'isem Impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) f'konformità mal-Artikolu 4(3) ta' dak ir-Regolament, il-kodiċi uniku li jidentifika dik il-kumpanija tal-maniġment.

Meta Maniġer ta' fondi ta' investiment alternattiv (AIFM) ikun responsabbli għar-rapportar f'isem Fond ta' investiment alternattiv (AIF) f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015, il-kodiċi uniku li jidentifika dak l-AIFM.

Y

Y

Y

Y

11

Kontroparti oħra

Il-kodiċi uniku li jidentifika l-entità li magħha l-kontroparti li tirrapporta tkun ikkonkludiet l-SFT. Fil-każ ta' individwu privat, kodiċi tal-klijent għandu jkun speċifikat b'mod konsistenti.

Y

Y

Y

Y

12

Pajjiż tal-Kontroparti l-oħra

Il-kodiċi tal-pajjiż fejn jinsab l-uffiċċju rreġistrat tal-kontroparti l-oħra jew il-kodiċi tal-pajjiż tar-residenza f'każ li dik il-kontroparti l-oħra tkun persuna fiżika.

Y

Y

Y

Y

13

Benefiċjarju

Meta l-benefiċjarju tal-kuntratt ma jkunx kontroparti f'dan il-kuntratt, il-kontroparti li tirrapporta trid tidentifika lil dan il-benefiċjarju billi tispeċifika kodiċi uniku jew, fil-każ ta' individwu privat, billi tispeċifika kodiċi tal-klijent użat b'mod konsistenti kif assenjat mill-entità ġuridika użata minn dak l-individwu privat.

Y

Y

Y

N

14

Aġent triparti

Kodiċi uniku li jidentifika l-parti terza li lilha l-parti li tirrapporta tkun esternalizzat l-ipproċessar ta' SFT li jiġi wara n-negozjar (jekk applikabbli).

Y

Y

Y

N

15

Sensar

Kodiċi uniku tal-entità li taġixxi bħala intermedjarju għall-kontroparti li tirrapporta mingħajr ma ssir hi stess kontroparti fl-SFT. Għal tranżazzjonijiet ta' għoti ta' self ta' titoli, sensar ma jinkludix l-aġent mutwanti.

Y

Y

Y

N

16

Membru tal-ikklirjar

Meta t-tranżazzjoni tkun ikklirjata, kodiċi uniku li jidentifika l-membru tal-ikklirjar responsabbli tal-kontroparti li tirrapporta.

Y

Y

Y

N

17

Parteċipant jew parteċipant indirett tad-Depożitorju ċentrali tat-titoli (“CSD”)

Kodiċi uniku tal-parteċipant jew parteċipant indirett tas-CSD tal-kontroparti li tirrapporta.

Meta kemm il-parteċipant kif ukoll il-parteċipant indirett tas-CSD ikunu involuti fit-tranżazzjoni, il-kodiċi tal-parteċipant indirett.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

Y

Y

Y

N

18

Aġent mutwanti

Il-kodiċi uniku tal-aġent mutwanti involut fit-tranżazzjoni ta' għoti ta' self ta' titoli.

Y

N

Y

N


Tabella 2

Data dwar is-self u l-kollateral

Nru

Kaxxa

Dettalji li għandhom jiġu rrapportati

Repo

BSB

SL

ML

1

Identifikatur Uniku ta' Tranżazzjoni (“UTI”)

Referenza unika assenjata lill-SFT sabiex tidentifika t-tranżazzjoni.

Y

Y

Y

Y

2

Numru tal-intraċċar tar-rapport

Fil-każ ta' tranżazzjonijiet li jirriżultaw mill-ikklirjar, għandu jiġi rrapportat l-UTI preċedenti, jiġifieri l-UTI tat-tranżazzjoni bilaterali oriġinali. Madankollu, il-UTI preċedenti ma hemmx għalfejn li jiġi rrapportat mill-kontropartijiet li huma kontropartijiet ċentrali (“CCPs”) li jkunu kklirjaw l-SFT.

Meta SFT tkun ġiet eżegwita f'ċentru tan-negozjar u kklirjata fl-istess jum, numru ġġenerat miċ-ċentru tan-negozjar u uniku għal dik l-eżekuzzjoni.

Y

Y

Y

N

3

Data meta seħħ l-avveniment

Id-data li fiha jkun seħħ l-avveniment rapportabbli relatat mal-SFT u mniżżel fir-rapport. Fil-każ tat-tipi ta' azzjonijiet “Aġġornament tal-valwazzjoni”, “Aġġornament tal-kollateral”, “Aġġornament tal-użu mill-ġdid”, “Aġġornament tal-marġni”, id-data li fiha tingħata l-informazzjoni li tinsab fir-rapport.

Y

Y

Y

Y

4

Tip ta' SFT

It-tip ta' tranżazzjoni SFT kif definita fil-paragrafi (7) sa (10) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015.

Y

Y

Y

Y

5

Ikklirjat

Indikazzjoni ta' jekk ikunx seħħ l-ikklirjar ċentrali.

Y

Y

Y

N

6

Kronogramma tal-ikklirjar

Ħin u data meta seħħ l-ikklirjar

Y

Y

Y

N

7

CCP

F'każ ta' kuntratt li ġie kklirjat, il-kodiċi uniku għas-CCP li jkun ikklirja l-kuntratt.

Y

Y

Y

N

8

Ċentru tan-negozjar

Kodiċi uniku li jidentifika ċ-ċentru tal-eżekuzzjoni tal-SFT.

Meta l-SFT tkun ġiet konkluża barra l-Borża u tiġi ammessa għan-negozjar, il-kodiċi MIC “XOFF”.

Meta l-SFT tkun ġiet konkluża barra l-Borża u ma tiġix ammessa għan-negozjar, il-kodiċi MIC “XXXX”.

Y

Y

Y

N

9

Tip tal-ftehim prinċipali

Ir-referenza għat-tip ta' ftehim prinċipali li skontu l-kontropartijiet ikunu kkonkludew SFT.

Y

Y

Y

N

10

Tip ta' ftehim prinċipali ieħor

Isem il-ftehim prinċipali. Din il-kaxxa għandha timtela biss meta tiġi rrapportata “OTHR” fil-kaxxa 9.

Y

Y

Y

N

11

Verżjoni tal-ftehim prinċipali

Ir-referenza għas-sena tal-ftehim prinċipali rilevanti għat-tranżazzjoni rapportata, jekk applikabbli.

Y

Y

Y

N

12

Kronogramma tal-eżekuzzjoni

Data u ħin ta' meta ġiet eżegwita l-SFT.

Y

Y

Y

Y

13

Data tal-valur (Data tal-bidu)

Data maqbula kuntrattwalment bejn il-kontropartijiet għall-iskambju ta' kontanti, titoli jew komoditajiet għal kollateral għal-leg ta' ftuħ (spot leg) tal-SFT.

Y

Y

Y

N

14

Data tal-maturità (Data tat-tmiem)

Data maqbula kuntrattwalment bejn il-kontropartijiet għall-iskambju ta' kontanti, titoli jew komoditajiet għal kollateral għal-leg ta' għeluq (forward leg) tal-SFT. Din l-informazzjoni ma għandhiex tiġi rrapportata għar-repos b'terminu miftuħ.

Y

Y

Y

N

15

Data tat-terminazzjoni

Id-data tat-terminazzjoni fil-każ ta' terminazzjoni bikrija sħiħa tal-SFT.

Y

Y

Y

Y

16

Perjodu minimu ta' avviż minn qabel

L-għadd minimu ta' jiem tan-negozju biex waħda mill-kontropartijiet tinforma lill-kontroparti l-oħra bit-terminazzjoni tat-tranżazzjoni.

Y

N

N

N

17

L-aktar data kmieni għall-irtirar

L-aktar data kmieni meta min isellef il-kontanti jkollu d-dritt li jirtira parti mill-fondi jew li jittermina t-tranżazzjoni.

Y

N

N

N

18

Indikatur tal-kollateral ġenerali

Indikazzjoni ta' jekk l-SFT hijiex soġġetta għal arranġament kollaterali ġenerali. Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' għoti ta' self ta' titoli, il-kaxxa tirreferi għal titoli provduti bħala kollateral, u mhux għat-titolu mogħti b'self.

Il-kodiċi “GENE” għandu jiġi speċifikat għal SFT li tkun soġġetta għal arranġament kollaterali ġenerali. Arranġament kollaterali ġenerali jispeċifika arranġament kollaterali għal tranżazzjoni li fiha l-fornitur tal-kollateral ikun jista' jagħżel it-titolu ta' sigurtà li

għandu jiġi provdut bħala kollateral fost firxa relattivament wiesgħa ta' titoli li jissodisfaw kriterji predefiniti. Il-kodiċi “SPEC” għandu jiġi speċifikat għal SFT li tkun soġġetta għal arranġament kollaterali speċifiku. Arranġament kollaterali speċifiku jispeċifika arranġament kollaterali għal tranżazzjoni li fiha r-riċevitur tal-kollateral jitlob Numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (“ISIN”) speċifiku li għandu jiġi provdut mill-fornitur tal-kollateral.

Y

Y

Y

N

19

Indikatur tal-Konsenja skont il-Valur (“DBV”)

Indikazzjoni ta' jekk it-tranżazzjoni ġietx saldata bl-użu tal-mekkaniżmu DBV.

Y

N

Y

N

20

Metodu użat għall-provvediment tal-kollateral

Indikazzjoni ta' jekk il-kollateral fl-SFT huwiex soġġett għal arranġament kollaterali ta' trasferiment ta' titolu, arranġament kollaterali finanzjarju ta' sigurtà, jew arranġament kollaterali finanzjarju ta' sigurtà bi dritt ta' użu.

Meta jkun intuża aktar minn metodu wieħed biex ikun provdut il-kollateral, l-arranġament kollaterali primarju għandu jiġi speċifikat f'din il-kaxxa.

Y

N

Y

Y

21

Terminu miftuħ

Indikazzjoni ta' jekk l-SFT ikunx b'terminu miftuħ (li ma jkollu l-ebda data tal-maturità fissa) jew b'terminu fiss b'data tal-maturità maqbula kuntrattwalment.

Il-kodiċi “Veru” għandu jiġi speċifikat għal SFTs b'terminu miftuħ, u l-kodiċi “Falz” għal SFTs b'terminu fiss.

Y

N

Y

N

22

Opzjonalità tat-terminazzjoni

Indikazzjoni ta' jekk l-SFT tkunx SFT evergreen jew estendibbli.

Y

N

Y

N

Fil-każ ta' self b'marġni, il-kaxxi minn 23 sa 34 għandhom jiġu ripetuti u għandhom jimtlew għal kull munita użata fis-self b'marġni.

23

Rata fissa

Fil-każ tar-repos, ir-rata tal-imgħax annwalizzata fuq l-ammont tal-kapital tat-tranżazzjoni ta' riakkwist f'konformità mal-konvenzjonijiet għall-għadd tal-jiem.

Fil-każ ta' self b'marġni, ir-rata tal-imgħax annwalizzata fuq il-valur tas-self li min jissellef iħallas lil min isellef.

Y

N

N

Y

24

Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem

Il-metodu tal-ikkalkolar tal-imgħax dovut fuq l-ammont tal-kapital għal rata.

Y

N

N

Y

25

Rata varjabbli

Indikazzjoni tar-rata tal-imgħax ta' referenza użata li tiġi risettjata f'intervalli predeterminati b'referenza għar-rata ta' referenza tas-suq, jekk applikabbli.

Y

N

N

Y

26

Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - perjodu ta' żmien

Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli.

Y

N

N

Y

27

Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli - multiplikatur

Il-multiplikatur għall-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli speċifikat fil-kaxxa 26.

Y

N

N

Y

28

Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli - perjodu ta' żmien

Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tal-pagamenti soġġetti għar-rata varjabbli.

Y

N

N

Y

29

Frekwenza ta' pagamenti b'rata varjabbli – multiplikatur

Il-multiplikatur għall-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tal-pagamenti għar-rata varjabbli speċifikat fil-kaxxa 28.

Y

N

N

Y

30

Frekwenza tar-reset tar-rata varjabbli - perjodu ta' żmien

Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tar-resets tar-rata varjabbli.

Y

N

N

Y

31

Frekwenza tar-reset tar-rata varjabbli - multiplikatur

Il-multiplikatur għall-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tar-resets tar-rata varjabbli speċifikat fil-kaxxa 30.

Y

N

N

Y

32

Firxa

L-għadd ta' punti bażi li għandhom jiżdiedu mar-rata tal-imgħax varjabbli jew jitnaqqsu minnha sabiex tkun iddeterminata r-rata tal-imgħax tas-self.

Y

N

N

Y

33

Ammont ta' self b'marġni ta' munita

Ammont ta' self b'marġni f'munita partikolari.

N

N

N

Y

34

Munita tas-self b'marġni

Il-munita tas-self b'marġni.

N

N

N

Y

Il-kaxex 35 u 36 għandhom jiġu ripetuti u jimtlew għal kull aġġustament tar-rata varjabbli.

35

Rata aġġustata

Ir-rata kif iddeterminata mill-iskeda tar-rati.

Y

N

N

N

36

Data tar-rata

Id-data minn meta r-rata tkun effettiva.

Y

N

N

N

37

Ammont tal-kapital fuq id-data tal-valur

Il-valur tal-kontanti għandu jkun saldat mid-data tal-valur tat-tranżazzjoni.

Y

Y

N

N

38

Ammont tal-kapital fuq id-data tal-maturità

Il-valur tal-kontanti għandu jkun saldat mid-data tal-maturità tat-tranżazzjoni.

Y

Y

N

N

39

Munita tal-ammont tal-kapital

Il-munita tal-ammont tal-kapital.

Y

Y

N

N

40

Tip ta' assi

Indikazzjoni tat-tip ta' assi li huwa soġġett għall-SFT.

N

N

Y

N

41

Identifikatur tat-titolu ta' sigurtà

Identifikazzjoni tat-titolu ta' sigurtà li huwa soġġett għall-SFT.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

N

N

Y

N

42

Klassifikazzjoni ta' titolu ta' sigurtà

Il-klassifikazzjoni tal-kodiċi tal-Istrumenti Finanzjarji (“CFI”) tat-titolu ta' sigurtà li huwa soġġett għall-SFT.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet

N

N

Y

N

Meta komodità tkun ingħatat b'self jew tkun ġiet missellfa, il-klassifikazzjoni ta' dik il-komodità għandha tiġi speċifikata fil-kaxex 43, 44 u 45.

43

Prodott bażi

Il-prodott bażi kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 5 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363.

N

N

Y

N

44

Prodott sekondarju

Il-prodott sekondarju kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 5 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363.

Din il-kaxxa tirrikjedi prodott bażi speċifiku fil-kaxxa 43.

N

N

Y

N

45

Prodott sekondarju ieħor

Prodott sekondarju ieħor kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tat-tabella tal-komoditajiet.

Din il-kaxxa tirrikjedi prodott sekondarju speċifiku fil-kaxxa 44.

N

N

Y

N

46

Kwantità jew ammont nominali

Il-kwantità jew l-ammont nominali tat-titolu ta' sigurtà jew tal-komodità soġġetti għall-SFT.

Fil-każ ta' bond, l-ammont nominali totali li jfisser l-għadd ta' bonds immultiplikati bil-valur fuq il-wiċċ tagħhom.

Fil-każ ta' titoli jew komoditajiet oħra, il-kwantità tagħhom.

N

N

Y

N

47

Unità ta' kejl

L-unità ta' kejl li biha tiġi espressa l-kwantità. Din il-kaxxa hija applikabbli għall-komoditajiet.

N

N

Y

N

48

Munita tal-ammont nominali

Fil-każ li jiġi rrapportat l-ammont nominali, il-munita tal-ammont nominali.

N

N

Y

N

49

Titolu ta' sigurtà jew prezz tal-komodità

Fil-każ ta' self u teħid b'self ta' titoli u komoditajiet, il-prezz tat-titolu jew tal-komodità użat biex jiġi kkalkolat il-valur tas-self.

Fil-każ ta' akkwist bil-patt ta' rivendita, il-prezz tat-titolu jew tal-komodità użat biex jiġi kkalkolat l-ammont ta' tranżazzjonijiet għall-ispot leg tal-akkwist bil-patt ta' rivendita.

N

Y

Y

N

50

Munita tal-prezz

Il-munita li biha jkun denominat il-prezz tat-titoli ta' sigurtà jew tal-komoditajiet.

N

N

Y

N

51

Kwalità tat-titolu ta' sigurtà

Il-kodiċi li jikklassifika r-riskju ta' kreditu tat-titolu ta' sigurtà.

N

N

Y

N

52

Maturità tat-titolu ta' sigurtà

Il-maturità tat-titolu ta' sigurtà.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

N

N

Y

N

53

Ġuriżdizzjoni tal-emittent

Il-ġuriżdizzjoni tal-emittent tat-titolu ta' sigurtà. F'każ ta' titoli maħruġa minn sussidjarja barranija, il-ġuriżdizzjoni tal-kumpanija omm apikali jew, jekk ma tkunx magħrufa, il-ġuriżdizzjoni tas-sussidjarja.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

N

N

Y

N

54

LEI tal-emittent

Il-LEI tal-emittent tat-titolu ta' sigurtà.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

N

N

Y

N

55

Tip ta' titolu ta' sigurtà

Il-kodiċi li jikklassifika t-tip ta' titolu ta' sigurtà.

N

N

Y

N

56

Valur tas-self

Il-valur tas-self, jiġifieri l-kwantità jew l-ammont nominali tas-self immultiplikat bil-prezz li jinsab fil-kaxxa 49.

N

N

Y

N

57

Valur fis-suq

Il-valur fis-suq tat-titoli jew tal-komoditajiet mislufa jew imsellfa.

N

N

Y

N

58

Rata fissa ta' ribass

Ir-rata fissa tal-imgħax (ir-rata maqbula li għandha titħallas minn min isellef għall-investiment mill-ġdid tal-kollateral f'kontanti bil-ħlas ta' self imnaqqas) imħallsa minn min isellef it-titolu ta' sigurtà jew il-komodità lil min jissellef (rata ta' ribass pożittiva) jew minn min jissellef lil min isellef (rata ta' ribass negattiva) fuq il-bilanċ tal-kollateral f'kontanti provdut.

N

N

Y

N

59

Rata varjabbli ta' ribass

Indikazzjoni tar-rata tal-imgħax ta' referenza użata għall-ikkalkolar tar-rata ta' ribass (ir-rata maqbula li għandha titħallas minn min isellef għall-investiment mill-ġdid tal-kollateral f'kontanti bil-ħlas ta' self imnaqqas) imħallsa minn min isellef it-titolu ta' sigurtà jew il-komodità lil min jissellef (rata ta' ribass pożittiva) jew minn min jissellef lil min isellef (rata ta' ribass negattiva) fuq il-bilanċ tal-kollateral f'kontanti provdut.

N

N

Y

N

60

Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli ta' ribass - perjodu ta' żmien

Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza għar-rata varjabbli ta' ribass.

N

N

Y

N

61

Perjodu ta' referenza tar-rata varjabbli ta' ribass - multiplikatur

Il-multiplikatur għall-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-perjodu ta' referenza għar-rata varjabbli ta' ribass speċifikata fil-kaxxa 60.

N

N

Y

N

62

Frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli ta' ribass - perjodu ta' żmien

Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tal-pagamenti għar-rata varjabbli ta' ribass.

N

N

Y

N

63

Frekwenza tal-pagamenti tar-rata varjabbli ta' ribass - multiplikatur

Il-multiplikatur għall-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tal-pagamenti għar-rata varjabbli ta' ribass speċifikat fil-kaxxa 62.

N

N

Y

N

64

Frekwenza tar-reset tar-rata varjabbli ta' ribass - perjodu ta' żmien

Il-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tar-resets tar-rata varjabbli ta' ribass.

N

N

Y

N

65

Frekwenza tar-reset tar-rata varjabbli ta' ribass - multiplikatur

Il-multiplikatur għall-perjodu ta' żmien li jiddeskrivi l-frekwenza tar-reset tar-rata varjabbli ta' ribass speċifikat fil-kaxxa 64.

N

N

Y

N

66

Firxa tar-rata ta' ribass

Il-firxa għar-rata varjabbli ta' ribass espressa f'punti bażi.

N

N

Y

N

67

Ħlas ta' self

Il-ħlas li min jissellef it-titolu ta' sigurtà jew il-komodità jħallas lil min isellef.

N

N

Y

N

68

Arranġamenti esklussivi

Fil-każ ta' self u teħid b'self ta' titoli, indikazzjoni ta' jekk min jissellef għandux aċċess esklussiv biex jissellef mill-portafoll tat-titoli ta' min isellef.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

N

N

Y

N

69

Self tal-marġni pendenti

L-ammont totali tas-self b'marġni, fil-munita bażi.

N

N

N

Y

70

Munita bażi ta' self b'marġni pendenti

Il-munita bażi ta' self b'marġni pendenti.

N

N

N

Y

71

Valur qasir fis-suq

Il-valur fis-suq tal-pożizzjoni qasira, fil-munita bażi.

N

N

N

Y

Data dwar il-kollateral

72

Markatura tas-self ta' titoli mhux kollateralizzati (“SL”)

Indikazzjoni ta' jekk it-tranżazzjoni SL ma tkunx kollateralizzata.

Din il-kaxxa ma għandhiex tintuża meta l-kontropartijiet jaqblu li jikkollateralizzaw it-tranżazzjoni iżda l-allokazzjoni speċifika tal-kollateral tkun għadha mhux magħrufa.

N

N

Y

N

73

Kollateralizzazzjoni tal-iskopertura netta

Indikazzjoni ta' jekk il-kollateral ikunx ġie provdut għal skopertura netta, aktar milli għal tranżazzjoni unika.

Y

Y

Y

N

74

Data tal-valur tal-kollateral

Meta t-tranżazzjonijiet ikunu ġew ikkollateralizzati fuq bażi ta' skopertura netta, l-aktar data tal-valur riċenti li tkun tinsab fis-sett tan-netting tal-SFTs, filwaqt li jitqiesu t-tranżazzjonijiet kollha li għalihom ikun ġie provdut il-kollateral.

Y

Y

Y

N

Meta jkun intuża kollateral speċifiku, il-kaxex minn 75 sa 94 għandhom jiġu ripetuti u jimtlew għal kull komponent tal-kollateral, meta applikabbli.

75

Tip ta' komponent tal-kollateral

Indikazzjoni tat-tip ta' komponent tal-kollateral.

Y

Y

Y

Y

Meta jkunu ntużaw kontanti bħala kollateral, dan għandu jiġi speċifikat fil-kaxex 76 u 77.

76

Ammont ta' kollateral f'kontanti

L-ammont ta' fondi provduti bħala kollateral għat-teħid b'self ta' titoli jew komoditajiet.

Y

Y

Y

N

77

Munita tal-kollateral f'kontanti

Il-munita tal-kollateral f'kontanti.

Y

Y

Y

N

78

Identifikazzjoni tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral

L-identifikazzjoni tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

Y

Y

Y

Y

79

Klassifikazzjoni ta' titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral

Il-kodiċi CFI tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

Y

Y

Y

Y

Meta komodità tkun intużat bħala kollateral, il-klassifikazzjoni ta' dik il-komodità għandha tiġi speċifikata fil-kaxex 80, 81 u 82.

80

Prodott bażi

Il-prodott bażi kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 5 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363.

Y

Y

Y

N

81

Prodott sekondarju

Il-prodott sekondarju kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 5 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363. Din il-kaxxa tirrikjedi prodott bażi speċifiku fil-kaxxa 80.

Y

Y

Y

N

82

Prodott sekondarju ieħor

Il-prodott sekondarju kif speċifikat fil-klassifikazzjoni tal-komoditajiet fit-Tabella 5 tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/363. Din il-kaxxa tirrikjedi prodott sekondarju speċifiku fil-kaxxa 81.

Y

Y

Y

N

83

Kwantità jew ammont nominali tal-kollateral

Il-kwantità jew l-ammont nominali tat-titolu ta' sigurtà jew tal-komodità użati bħala kollateral.

Fil-każ ta' bond, l-ammont nominali totali li jfisser l-għadd ta' bonds immultiplikati bil-valur fuq il-wiċċ.

Fil-każ ta' titoli jew komoditajiet oħra, il-kwantità tagħhom.

Y

Y

Y

Y

84

Unità ta' kejl tal-kollateral

L-unità ta' kejl li biha tiġi speċifikata l-kwantità tal-kollateral. Din il-kaxxa hija applikabbli għall-komoditajiet.

Y

Y

Y

N

85

Munita tal-ammont nominali tal-kollateral

Fil-każ li jiġi rrapportat l-ammont nominali tal-kollateral, il-munita tal-ammont nominali.

Y

Y

Y

Y

86

Munita tal-prezz

Munita tal-prezz tal-komponent tal-kollateral.

Y

Y

Y

Y

87

Prezz għal kull unità

Il-prezz għal kull unità fir-rigward tal-komponent tal-kollateral, inkluż l-imgħax dovut għal titoli ta' sigurtà bl-imgħax użati biex jivvalutaw it-titolu ta' sigurtà jew il-komodità.

Y

Y

Y

Y

88

Valur tal-kollateral fis-suq

Il-valur fis-suq tal-komponent tal-kollateral individwali espress fil-munita tal-prezz.

Y

Y

Y

Y

89

Haircut jew marġni

Għar-repos u għall-akkwisti bil-patt ta' rivendita, kull haircut tal-kollateral għandha tiġi speċifikata permezz ta' referenza għal kull miżura ta' kontroll tar-riskji applikata għall-kollateral sottostanti, fil-livell tal-ISIN, fejn il-valur ta' dak il-kollateral sottostanti jiġi kkalkolat bħala l-valur fis-suq tal-assi bit-tnaqqis ta' perċentwal speċifiku.

Għall-għoti b'self ta' titoli, il-perċentwal ta' kwalunkwe haircut tal-kollateral għandu jiġi speċifikat permezz ta' referenza għal kull miżura ta' kontroll tar-riskji applikata għall-kollateral sottostanti, fil-livell tal-ISIN jew fil-livell tal-portafoll, fejn il-valur ta' dak il-kollateral sottostanti jiġi kkalkolat bħala l-valur fis-suq tal-assi bit-tnaqqis ta' perċentwal speċifiku.

Għall-għoti b'self tal-marġni, il-perċentwal tar-rekwiżit tal-marġni applikat għall-portafoll sħiħ tal-kollateral miżmum fil-kont ta' senserija primarja tal-klijent.

Il-valuri attwali vis-à-vis il-valuri stmati jew dawk default, għandhom jiġu speċifikati f'din il-kaxxa.

Y

Y

Y

Y

90

Kwalità tal-kollateral

Il-kodiċi li jikklassifika r-riskju tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral.

Y

Y

Y

Y

91

Data tal-maturità tat-titolu ta' sigurtà

Id-data ta' maturità tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

Y

Y

Y

Y

92

Ġuriżdizzjoni tal-emittent

Il-ġuriżdizzjoni tal-emittent tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral. F'każ ta' titoli ta' sigurtà maħruġa minn sussidjarja barranija, għandha tiġi rrapportata l-ġuriżdizzjoni tal-kumpanija omm apikali jew, jekk ma tkunx magħrufa, il-ġuriżdizzjoni tas-sussidjarja.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

Y

Y

Y

Y

93

LEI tal-emittent

Il-LEI tal-emittent tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral.

Din il-kaxxa mhijiex applikabbli għall-komoditajiet.

Y

Y

Y

Y

94

Tip ta' kollateral

Il-kodiċi li jikklassifika t-tip tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral.

 

 

 

 

95

Disponibbiltà għall-użu mill-ġdid tal-kollateral

Indikazzjoni ta' jekk ir-riċevitur tal-kollateral jistax jerġa' juża t-titoli ta' sigurtà provduti bħala kollateral.

Y

Y

Y

Y

Il-kaxxa 96 għandha tintuża f'każ li jkun intuża basket tal-kollateral. L-allokazzjoni dettaljata tal-kollateral għall-SFTs konklużi b'ġabra ta' kollateral, meta disponibbli, għandha tiġi speċifikata fil-kaxex minn 75 sa 94.

96

Identifikatur tal-basket ta' kollateral

Meta l-basket ta' kollateral ikun jista' jiġi identifikat b'ISIN, l-ISIN tal-basket tal-kollateral.

Meta l-basket tal-kollateral ma jkunx jista' jiġi identifikat permezz ta' ISIN, din il-kaxxa għandha timtela bil-kodiċi “NTAV”.

Y

Y

Y

N

97

Kodiċi tal-portafoll

Meta t-tranżazzjoni tiġi kklirjata u tiġi inkluża f'portafoll ta' tranżazzjonijiet li għalihom isir skambju tal-marġni, il-portafoll għandu jiġi identifikat b'kodiċi uniku ddeterminat mill-kontroparti li tirrapporta.

Meta l-portafoll ta' tranżazzjonijiet jinkludi wkoll il-kuntratt tad-derivattivi rapportabbli skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-kodiċi tal-portafoll għandu jkun l-istess bħal dak irrapportat skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Y

Y

Y

N

98

Tip ta' azzjoni

Ir-rapport għandu jinkludi wieħed minn dawn it-tipi ta' azzjoni:

(a)

SFT irrapportata għall-ewwel darba għandha tiġi identifikata bħala “Ġdida”;

(b)

modifika ta' SFT irrapportata preċedentement għandha tiġi identifikata bħala “Modifika”. Dan jinkludi aġġornament għal rapport preċedenti li juri pożizzjoni sabiex jirrifletti tranżazzjonijiet ġodda inklużi f'dik il-pożizzjoni;

(c)

valwazzjoni tat-titolu ta' sigurtà jew tal-komodità soġġetti għal tranżazzjoni ta' għoti ta' self ta' titoli jew ta' komoditajiet għandha tiġi identifikata bħala “Aġġornament tal-Valwazzjoni”;

(d)

modifika tad-dettalji tad-data tal-kollateral, inkluża l-valwazzjoni tagħha, għandha tiġi identifikata bħala “Aġġornament tal-kollateral”;

(e)

kanċellazzjoni ta' rapport sħiħ sottomess b'mod żbaljat meta l-SFT qatt ma tkun twettqet jew ma kinitx soġġetta għal rekwiżiti tar-rapportar għall-SFTs iżda li tkun ġiet irrapportata lil repożitorju tat-tranżazzjonijiet bi żball, għandha tiġi identifikata bħala “Żball”;

(f)

korrezzjoni ta' kaxex ta' data li jkunu ġew sottomessi b'mod żbaljat f'rapport preċedenti għandha tiġi identifikata bħala “Korrezzjoni”;

(g)

terminazzjoni ta' SFT b'terminu miftuħ jew terminazzjoni bikrija ta' SFT b'terminu fiss għandha tiġi identifikata bħala “Terminazzjoni/Terminazzjoni Bikrija”;

(h)

SFT li tiġi rrapportata bħala tranżazzjoni ġdida u inkluża wkoll f'rapport ta' pożizzjoni separat fl-istess ġurnata, għandha tiġi identifikata bħala “Komponent ta' pożizzjoni”.

Y

Y

Y

Y

99

Livell

Indikazzjoni ta' jekk ir-rapport ikunx sar fil-livell ta' negozjar jew ta' pożizzjoni.

Rapportar fil-livell ta' pożizzjoni jista' jintuża biss bħala suppliment għal rapportar fil-livell ta' negozjar biex jirrapporta avvenimenti ta' wara n-negozjar u biss jekk it-tranżazzjonijiet individwali fi prodotti funġibbli jkunu ġew sostitwiti mill-pożizzjoni.

Y

Y

Y

N


Tabella 3

Data dwar il-marġni

Nru

Kaxxa

Dettalji li għandhom jiġu rrapportati

Repo

BSB

SL

ML

1

Kronogramma tar-rapportar

Data u ħin tas-sottomissjoni tar-rapport lir-repożitorju tat-tranżazzjonijiet.

Y

Y

Y

N

2

Data meta seħħ l-avveniment:

Id-data li fiha jkun seħħ l-avveniment rapportabbli relatat mal-SFT u mniżżel fir-rapport. Fil-każ tat-tipi ta' azzjonijiet “Aġġornament tal-valwazzjoni”, “Aġġornament tal-kollateral”, “Aġġornament tal-użu mill-ġdid”, “Aġġornament tal-marġni”, id-data li fiha tingħata l-informazzjoni li tinsab fir-rapport.

Y

Y

Y

N

3

Entità li tissottometti r-rapport

Kodiċi uniku li jidentifika l-entità li tissottometti r-rapport. F'każ li s-sottomissjoni tar-rapport tkun ġiet delegata lil parti terza jew lill-kontroparti l-oħra, il-kodiċi uniku li jidentifika dik l-entità.

Y

Y

Y

N

4

Kontroparti li tirrapporta

Kodiċi uniku li jidentifika l-kontroparti li tirrapporta.

Y

Y

Y

N

5

L-entità responsabbli għar-rapport

Meta kontroparti finanzjarja tkun responsabbli għar-rapportar f'isem il-kontroparti l-oħra f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015, il-kodiċi uniku li jidentifika dik il-kontroparti finanzjarja.

Meta kumpanija tal-maniġment tkun responsabbli għar-rapportar f'isem Impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015, il-kodiċi uniku li jidentifika dik il-kumpanija tal-maniġment.

Meta Maniġer ta' fondi ta' investiment alternattiv (AIFM) ikun responsabbli għar-rapportar f'isem Fond ta' investiment alternattiv (AIF) f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015, il-kodiċi uniku li jidentifika dak l-AIFM.

Y

Y

Y

Y

6

Kontroparti oħra

Il-kodiċi uniku li jidentifika l-entità li magħha l-kontroparti li tirrapporta tkun ikkonkludiet l-SFT.

Y

Y

Y

N

7

Kodiċi tal-portafoll

Il-portafoll ta' tranżazzjonijiet li għalihom isir skambju tal-marġni għandu jiġi identifikat b'kodiċi uniku ddeterminat mill-kontroparti li tirrapporta.

Meta l-portafoll ta' tranżazzjonijiet jinkludi wkoll il-kuntratt tad-derivattivi rapportabbli skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-kodiċi tal-portafoll għandu jkun l-istess bħal dak irrapportat skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

Y

Y

Y

N

8

Marġni inizjali depożitat

Il-valur tal-marġni inizjali li l-kontroparti li tirrapporta tkun iddepożitat għand il-kontroparti l-oħra.

Meta l-marġni inizjali jiġi depożitat fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tispeċifika l-valur kumplessiv tal-marġni inizjali depożitat għall-portafoll.

Y

Y

Y

N

9

Il-munita tal-marġni inizjali depożitat

Il-munita tal-marġni inizjali depożitat.

Y

Y

Y

N

10

Marġni tal-varjazzjoni depożitat

Il-valur tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat, inkluż il-valur tal-kontanti saldati, mill-kontroparti li tirrapporta lill-kontroparti l-oħra.

Meta l-marġni tal-varjazzjoni jiġi depożitat fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tispeċifika l-valur kumplessiv tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat għall-portafoll.

Y

Y

Y

N

11

Il-munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat

Il-munita tal-marġni tal-varjazzjoni depożitat.

Y

Y

Y

N

12

Marġni inizjali riċevut

Il-valur tal-marġni inizjali riċevut mill-kontroparti li tirrapporta mingħand il-kontroparti l-oħra.

Meta l-marġni inizjali jiġi riċevut fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tispeċifika l-valur kumplessiv tal-marġni inizjali riċevut għall-portafoll.

Y

Y

Y

N

13

Munita tal-marġni inizjali riċevut

Munita tal-marġni inizjali riċevut.

Y

Y

Y

N

14

Marġni tal-varjazzjoni riċevut

Il-valur tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut, inkluż il-valur tal-kontanti saldati, mill-kontroparti li tirrapporta mingħand il-kontroparti l-oħra.

Meta l-marġni tal-varjazzjoni jiġi riċevut fuq bażi ta' portafoll, din il-kaxxa għandha tispeċifika l-valur kumplessiv tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut għall-portafoll.

Y

Y

Y

N

15

Il-munita tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut

Il-munita tal-marġni tal-varjazzjoni riċevut.

Y

Y

Y

N

16

Kollateral f'eċċess depożitat

Il-valur tal-kollateral depożitat f'eċċess tal-kollateral meħtieġ.

Y

Y

Y

N

17

Munita tal-kollateral f'eċċess depożitat

Munita tal-kollateral f'eċċess depożitat.

Y

Y

Y

N

18

Kollateral f'eċċess riċevut

Il-valur tal-kollateral riċevut f'eċċess tal-kollateral meħtieġ.

Y

Y

Y

N

19

Munita tal-kollateral f'eċċess riċevut

Munita tal-kollateral f'eċċess riċevut.

Y

Y

Y

N

20

Tip ta' azzjoni

Ir-rapport għandu jinkludi wieħed minn dawn it-tipi ta' azzjoni:

(a)

bilanċ ġdid tal-marġni għandu jiġi identifikat bħala “Ġdid”;

(b)

modifika tad-dettalji tal-marġnijiet għandha tiġi identifikata bħala “Aġġornament tal-marġni”;

(c)

kanċellazzjoni ta' rapport sħiħ sottomess b'mod żbaljat għandha tiġi identifikata bħala “Żball”;

(d)

korrezzjoni ta' kaxex ta' data li jkunu ġew sottomessi inkorrettament f'rapport preċedenti għandha tiġi identifikata bħala “Korrezzjoni”;

Y

Y

Y

N


Tabella 4

Id-data dwar l-użu mill-ġdid, l-investiment mill-ġdid tal-kontanti u s-sorsi ta' finanzjament

Nru

Kaxxa

Dettalji li għandhom jiġu rrapportati

Repo

BSB

SL

ML

1

Kronogramma tar-rapportar

Data u ħin tas-sottomissjoni tar-rapport lir-repożitorju tat-tranżazzjonijiet.

Y

Y

Y

Y

2

Data meta seħħ l-avveniment

Id-data li fiha jkun seħħ l-avveniment rapportabbli relatat mal-SFT u mniżżel fir-rapport. Fil-każ tat-tipi ta' azzjonijiet “Aġġornament tal-valwazzjoni”, “Aġġornament tal-kollateral”, “Aġġornament tal-użu mill-ġdid”, “Aġġornament tal-marġni”, id-data li fiha tingħata l-informazzjoni li tinsab fir-rapport.

Y

Y

Y

Y

3

Entità li tissottometti r-rapport

Kodiċi uniku li jidentifika l-entità li tissottometti r-rapport. F'każ li s-sottomissjoni tar-rapport tkun ġiet iddelegata lil parti terzi jew lill-kontroparti l-oħra, il-kodiċi uniku li jidentifika dik l-entità.

Y

Y

Y

Y

4

Kontroparti li tirrapporta

Kodiċi uniku li jidentifika l-kontroparti li tirrapporta.

Y

Y

Y

Y

5

L-entità responsabbli għar-rapport

Meta kontroparti finanzjarja tkun responsabbli għar-rapportar f'isem il-kontroparti l-oħra f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015, il-kodiċi uniku li jidentifika dik il-kontroparti finanzjarja.

Meta kumpanija tal-maniġment tkun responsabbli għar-rapportar f'isem Impriża ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015, il-kodiċi uniku li jidentifika dik il-kumpanija tal-maniġment.

Meta Maniġer ta' fondi ta' investiment alternattiv (AIFM) ikun responsabbli għar-rapportar f'isem Fond ta' investiment alternattiv (AIF) f'konformità mal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 2365/2015, il-kodiċi uniku li jidentifika dak l-AIFM.

Y

Y

Y

Y

Il-kaxxa 6 għandha tiġi ripetuta u timtela għal kull komponent tal-kollateral.

6

Tip ta' komponent tal-kollateral

Indikazzjoni tat-tip ta' komponent tal-kollateral.

Y

Y

Y

Y

Il-kaxex 7, 8, 9 u 10 għandhom jiġu ripetuti u jimtlew għal kull titolu ta' sigurtà.

7

Komponent tal-kollateral

L-identifikazzjoni tat-titolu ta' sigurtà użat bħala kollateral.

Y

Y

Y

Y

8

Valur tal-kollateral użat mill-ġdid

Il-valur totali tal-kollateral użat mill-ġdid meta dan ikun jista' jiġi kkalkolat fil-livell ta' tranżazzjoni SFT.

Y

Y

Y

Y

9

Użu mill-ġdid stmat tal-kollateral

Meta l-valur attwali tal-kollateral użat mill-ġdid ma jkunx magħruf jew ma jkunx jista' jiġi kkalkolat, għandha tiġi kkalkolata stima tal-valur tal-użu mill-ġdid fil-livell ta' strument finanzjarju individwali, kif stipulat fir-rapport tal-FSB “Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics” tal-25 ta' Jannar 2017.

Y

Y

Y

Y

10

Munita tal-kollateral użat mill-ġdid

Il-munita tal-valur attwali jew stmat tal-kollateral użat mill-ġdid.

Y

Y

Y

Y

11

Rata tal-investiment mill-ġdid

Ir-rata tal-imgħax medja riċevuta minn investiment mill-ġdid tal-kollateral f'kontanti li jkun sar minn min isellef.

N

N

Y

N

Il-kaxex 12, 13 u 14 għandhom jiġu ripetuti u għandhom jimtlew għal kull investiment meta l-kollateral f'kontanti jkun ġie investit mill-ġdid u fir-rigward ta' kull munita.

12

Tip ta' investiment tal-kontanti investit mill-ġdid

Tip ta' investiment mill-ġdid.

N

N

Y

N

13

Ammont ta' kontanti investiti mill-ġdid

Ammont ta' kontanti investiti mill-ġdid f'munita partikolari.

N

N

Y

N

14

Munita ta' kontanti investiti mill-ġdid

Munita tal-kontanti investiti mill-ġdid.

N

N

Y

N

Fil-każ ta' tranżazzjoni ta' self b'marġni, il-kontroparti għandha tirrepeti u timla l-kaxex 15, 16 u 17 għal kull sors ta' finanzjament u għandha tipprovdi l-informazzjoni f'dawn il-kaxex fil-livell ta' entità.

15

Sorsi ta' finanzjament

Is-sorsi ta' finanzjament użati biex jiffinanzjaw is-self b'marġni.

N

N

N

Y

16

Valur fis-suq tas-sorsi ta' finanzjament

Valur fis-suq tas-sorsi ta' finanzjament imsemmija fil-kaxxa 15.

N

N

N

Y

17

Munita tas-sorsi ta' finanzjament

Munita tal-valur fis-suq tas-sorsi ta' finanzjament.

N

N

N

Y

18

Tip ta' azzjoni

Ir-rapport għandu jinkludi wieħed minn dawn it-tipi ta' azzjoni:

(a)

bilanċ ġdid tal-użu mill-ġdid għandu jiġi identifikat bħala “Ġdid”;

(b)

modifika tad-dettalji tal-użu mill-ġdid għandha tiġi identifikata bħala “Aġġornament tal-użu mill-ġdid”;

(c)

kanċellazzjoni ta' rapport sħiħ sottomess b'mod żbaljat għandha tiġi identifikata bħala “Żball”;

(d)

korrezzjoni ta' kaxex ta' data li jkunu ġew sottomessi inkorrettament f'rapport preċedenti għandha tiġi identifikata bħala “Korrezzjoni”.

Y

Y

Y

Y


(1)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/363 tat-13 ta’ Diċembru 2018 li jistipula standards tekniċi ta’ implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti dwar id-dettalji ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1247/2012 rigward l-użu ta’ kodiċi ta’ rapportar fir-rapportar tal-kuntratti tad-derivati (Ara l-paġna 85 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1).