31.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 30/1


REGOLAMENT (UE) 2019/125 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta' Jannar 2019

dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra

(kodifikazzjoni)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikolu 207(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 (2) inbidel b'mod sostanzjali diversi drabi (3). Għal iktar ċarezza u razzjonalità, dak ir-Regolament għandu jiġu kkodifikat.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem huwa wieħed mill- valuri komuni tal-Istati Membri. Il-Komunità Ewropea ddeċidiet, fl-1995, li r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali isir element essenzjali tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi. Għal dak l-għan kien deċiż li tiġi inserita klawsola fi kwalunkwe ftehim ġdid kummerċjali, ta' kooperazzjoni u assoċjazzjoni ta' natura ġenerali konkluż ma' pajjiżi terzi.

(3)

L-Artikolu 5 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Artikolu 7 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali kollha jistabbilixxu projbizzjoni komprensiva u mingħajr kondizzjonijiet tat-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. Dispożizzjonijiet oħrajn, partikolarment id-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Ħarsien tal-Persuni kollha mit-Tortura u minn Trattament jew Pieni oħra Krudili, Inumani jew Degradanti (4) u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra tal-1984, jobbligaw lill-Istati biex jipprevjenu t-tortura.

(4)

L-Artikolu 2(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-Karta) jiddikjara li ħadd ma għandu jiġi kkundannat għall-piena kapitali, jew maqtul. Fit-, 22 ta' April 2013 il-Kunsill approva l-“Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena Kapitali” u ddeċieda li l-Unjoni jenħtieġ li taħdem għall abolizzjoni universali tal-piena kapitali.

(5)

Skont l-Artikolu 4 tal-Karta, l-ebda persuna ma għandha tkun soġġetta għal tortura jew għal trattament jew pieni inumani jew degradanti. Fl- 20 ta' Marzu 2012, il-Kunsill approva l-“Linji gwida għall-Politika tal-UE lejn Pajjiżi Terzi dwar it-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra”. Skont dawk il-linji gwida il-pajjiżi terzi jenħtieġ li jkunu mħeġġa jipprevjenu l-użu u l-produzzjoni, u l-kummerċ, ta' tagħmir li huwa intiż sabiex bih tingħata tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u li jipprevjenu l-abbuż ta' kwalunkwe tagħmir ieħor għal dawk l-għanijiet. Barra minn hekk, il-projbizzjoni tal-pieni krudili, inumani jew degradanti jenħtieġ li timponi limiti ċari dwar l-użu tal-piena kapitali. Għaldaqstant, il-piena kapitali taħt l-ebda ċirkostanza m'għandha titqies bħala piena legali.

(6)

Għaldaqstant huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli tal-Unjoni dwar il-kummerċ ma' pajjiżi terzi f'oġġetti li jistgħu jintużaw għall-fini tal-piena kapitali, u f'oġġetti li jistgħu jintużaw għall-fini ta' tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. Dawn ir-regoli huma strumentali fil-promozzjoni tar-rispett għall-ħajja tal-bniedem u għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u għalhekk iservu l-għan tal-protezzjoni tal-morali pubblika. Dawk ir-regoli għandhom jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni ma jiksbux benefiċċji mill-kummerċ li jippromovi jew b'xi mod jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' linji ta' politika favur il-piena kapitali jew tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, li ma jkunux kompatibbli mal-Linji Gwida relevanti tal-UE, mal-Karta u mal-konvenzjonijiet u t-trattati internazzjonali.

(7)

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, huwa meqjus xieraq li tiġi applikata d-definizzjoni tat-tortura stabbilita fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Tortura u t-Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra tal-1984 u fir-Riżoluzzjoni 3452 (XXX) tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. L-interpretazzjoni ta' dik id-definizzjoni għandha tqis il-każistika dwar l-interpretazzjoni tat-terminu korrispondenti fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u fit-testi rilevanti adottati mill-Unjoni jew mill-Istati Membri tagħha. Id-definizzjoni ta' “trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra”, li ma tinsabx f'dik il-Konvenzjoni, jenħtieġ li tkun allinjata mal-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. It-tifsira tat-terminu “penali leċiti” fid-definizzjonijiet ta' “tortura” u ta' “trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra”, jenħtieġ li tqis il-politika tal-Unjoni dwar il-piena kapitali.

(8)

Jitqies li huwa meħtieġ li jiġu pprojbiti l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' oġġetti li m'għandhom l-ebda użu prattiku ħlief għall-iskop ta' piena kapitali jew ta' tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra u biex tiġi projbita l-provvista ta' assistenza teknika fir-rigward ta' dawn l-oġġetti.

(9)

Fejn dawk l-oġġetti jinsabu f'pajjiżi terzi, huwa meħtieġ li jkun projbit li s-sensara fl-Unjoni jipprovdu servizzi ta' senserija fir-rigward ta' dawk l-oġġetti.

(10)

Sabiex isir kontribut għat-tneħħija tal-piena kapitali f'pajjiżi terzi u għall-prevenzjoni ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, jenħtieġ li jkun projbit li l-pajjiżi terzi jingħataw assistenza teknika relatata ma' oġġetti li m'għandhom l-ebda użu prattiku ħlief għall-iskop tal-piena kapitali jew ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

(11)

Huwa xieraq 1 ukoll li s-sensara u dawk li jipprovdu assistenza teknika jkunu projbiti milli jagħtu taħriġ dwar l-użu ta' dawk l-oġġetti lill-pajjiżi terzi, u jenħtieġ li tkun projbita wkollil-promozzjoni ta' dawk l-oġġetti fil-fieri kummerċjali jew fil-wirjiet fl-Unjoni kif ukoll il-bejgħ jew ix-xiri ta' spazju pubbliċitarju fl-istampa jew fl-Internet u ta' ħin pubbliċitarju fuq it-televiżjoni jew fuq ir-radju fir-rigward ta' dawk l-oġġetti.

(12)

Bil-għan li l-operaturi ekonomiċi ma jkunux jistgħu jiksbu benefiċċju mit-trasport ta' oġġetti li huma maħsuba għall-użu fil-piena kapitali, it-tortura u t-trattamenti jew l-pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u li jgħaddu mit-territorju doganali tal-Unjoni fi triqthom lejn pajjiż terz, huwa neċessarju li t-trasport ta' dawk l-oġġetti fl-Unjoni jkun ipprojbit, jekk ikunu elenkati fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(13)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu japplikaw miżuri li jillimitaw il-provvista ta' ċerti servizzi fir-rigward ta' oġġetti li ma għandhom l-ebda użu prattiku għajr l-użu għal skopijiet ta' piena kapitali jew għal-iskop ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumana jew degradanti oħra f'konformità mar-regoli applikabbli tad-dritt tal-Unjoni.

(14)

Dan r-Regolament jistabblixxi sistema ta' awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni mfassla biex tipprevjeni li ċerti oġġetti jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

(15)

Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu imposti kontrolli fuq l-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw mhux biss għall-fini ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, iżda wkoll għal finijiet leġittimi. Dawk il-kontrolli għandhom japplikaw għal oġġetti li huma primarjament użati għal finijiet ta' infurzar tal-liġi u, dment li dawk il-kontrolli ma jirriżultawx li huma sproporzjonati għal kwalunkwe tagħmir jew prodott ieħor li jista' jiġi abbużat għall-fini ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, billi jitqies id-disinn u l-fatturi tekniċi tiegħu.

(16)

Fir-rigward tat-tagħmir tal-infurzar tal-liġi, għandu jiġi nnutat li l-Artikolu 3 tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Uffiċjali tal-Infurzar tal-Liġi (5) jipprevedi li l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi jistgħu jużaw il-forza biss meta jkun strettament meħtieġ u safejn meħtieġ għat-twettiq ta' dmirhom. Il-Prinċipji Bażiċi dwar l-Użu tal-Forza u ta' Armi tan-Nar mill-Uffiċjali tal-Infurzar tal-Liġi, adottati mit-Tmien Kungress tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Prevenzjoni tal-Kriminalità u t-Trattament tat-Trasgressuri fl-1990, jistipulaw li fil-qadi ta' dmirijiethom, l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi jenħtieġ li, kemm jista' jkun, japplikaw mezzi mhux vjolenti qabel jirrikorru għall-użu tal-forza u armi tan-nar.

(17)

F'dan ir-rigward, il-Prinċipji Bażiċi jappoġġaw l-iżvilupp ta' armi inkapaċitanti mhux letali għall-użu f'sitwazzjonijiet adatti, filwaqt li jammettu li l-użu ta' dawk l-armi għandu jiġi kkontrollat bir-reqqa. F'dan il-kuntest, ċertu tagħmir tradizzjonalment użat mill-pulizija għall-awtodifiża u biex jikkontrollaw l-irvellijiet ġie mmodifikat b'tali mod li jista' jintuża biex jiġu applikati xokkijiet elettriċi u sustanzi kimiċi biex irendu lill-persuni inkapaċi. Hemm indikazzjonijiet li, f'diversi pajjiżi, dawk l-armi huma abbużati għall-fini ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

(18)

Il-Prinċipji Bażiċi jisħqu li l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi għandhom ikunu mgħammra b'tagħmir għall-awtodifiża. Għalhekk, dan ir-Regolament ma jenħtieġx li japplika għall-kummerċ ta' tagħmir tradizzjonali għall-awtodifiża, bħal tarki.

(19)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika għall-kummerċ ta' xi sustanzi kimiċi speċifiċi użati biex irendu lill-persuni inkapaċi.

(20)

Fir-rigward tal-manetti tas-saqajn, il-ktajjen għall-grupp ta' priġunieri u l-manetti, għandu jiġu nnotat li l-Artikolu 33 tar-Regoli Standard Minimi tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Trattament tal-Priġunieri (6) jipprevedi li l-istrumenti ta' trażżin m'għandhom qatt jiġu applikati bħala piena. Barra minn hekk, ktajjen u manetti m'għandhom qatt jintużaw għat-trażżin. Għandu wkoll jiġi nnotat li r-Regoli Standard Minimi tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Trattament tal-Priġunieri jipprevedu li strumenti oħra ta' trażżin m'għandhomx jintużaw ħlief bħala prekawzjoni biex il-prinġunieri ma jaħirbux waqt trasferiment, għal raġunijiet mediċi kif ordnat minn uffiċjal mediku, jew, jekk metodi oħra ta' kontroll ma jirnexxux, sabiex jiġi evitat li priġunier iweġġa' lilu nnifsu jew lill-oħrajn, jew li jagħmel ħsara lil xi proprjetà.

(21)

Sabiex il-persunal u persuni oħra jkunu protetti kontra min jobżoq, il-priġunieri xi kultant ikunu mġegħla jilbsu l-hekk imsejħa barnuża tal-bżieq. Peress li dik il-barnuża tkopri l-ħalq u ta' spiss ukoll l-imnieħer, tippreżenta riskju inerenti ta' qtugħ ta' nifs. Jekk tkun ikkombinata ma' strument ta' trażżin, bħal manetti, hemm ukoll riskju ta' korriment fl-għonq. Għalhekk l-esportazzjonijiet ta' barnużi tal-bżieq jenħtieġ li tiġi kkontrollata.

(22)

Minbarra armi li jistgħu jinġarru, l-ambitu tal-kontrolli tal-esportazzjoni jenħtieġ li jinkludi l-armi ta' skariku elettriku fissi jew li jistgħu jiġu mmuntati li jkopru firxa kbira u li jolqtu bosta individwi. Armi bħal dawn huma ta' sikwit ippreżentati bħala armi hekk imsejħa mhux letali, imma jinvolvu, mill-anqas, l-istess riskju li jikkawżaw uġigħ u tbatija bħal armi ta' skariku elettriku li jistgħu jinġarru.

(23)

Peress li qed jiġi kkumerċjalizzat apparat fiss li jferrex sustanzi kimiki irritanti għall-użu ġewwa bini, u l-użu fuq ġewwa ta' dawk is-sustanzi jinvolvi riskju li jikkawża uġigħ u sofferenza mhux assoċjati mal-użu tradizzjonali fil-beraħ, l-esportazzjoni ta' tagħmir bħal dan jenħtieġ li tkun ikkontrollata.

(24)

Jenħtieġ ukoll li jiġu applikati kontrolli tal-esportazzjoni fir-rigward ta' apparat fiss jew li jista' jiġi mmuntat li jferrex sustanzi inkapaċitanti jew irritanti li jkopru firxa wiesgħa, fejn tagħmir bħal dak ma jkunx għadu soġġett għal kontrolli tal-esportazzjoni skont il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK (7). Tagħmir bħal dak huwa ta' sikwit ippreżentat bħala teknoloġija hekk imsejħa mhux letali, imma jinvolvi mill-anqas, l-istess riskju li jikkawża uġigħ u tbatija severa bħal armi u apparat li jistgħu jinġarru. Għalkemm l-ilma mhuwiex wieħed mill-aġenti kimiki li jikkawża inkapaċitazzjoni jew irritazzjoni, kanuni li jisparaw l-ilma jistgħu jintużaw biex jitferrxu aġenti bħal dawn f'forma likwida u l-esportazzjoni tagħhom jenħtieġ li tkun ikkontrollata.

(25)

Il-kontrolli tal-esportazzjoni fir-rigward l-oleoreżina tal-kapsiku (OC) u l-aċidu pelargoniku vanillilamide (PAVA) jenħtieġ li jiġu supplimentati b'kontrolli ta' esportazzjoni fir-rigward ta' ċerti taħlitiet li jkun fihom dawk is-sustanzi li jistgħu jiġu amministrati bħala aġenti inkapaċitanti jew irritanti jew użati għall-manifattura ta' dawk l-aġenti. Fejn xieraq, jenħtieġ li referenzi għal aġenti kimiċi inkapaċitanti jew irritanti jintqies li jinkludu l-oleoreżina tal-kapsiku u t-taħlitiet relevanti li jkun fihom dik l-oleoreżina tal-kapsiku.

(26)

Huwa xieraq li jiġu previsti eżenzjonijiet speċifiċi mill-kontrolli tal-esportazzjoni sabiex ma jixxekkilx il-funzjonamet tal-forzi tal-pulizija tal-Istati Membri u t-twettiq taż-żamma tal-paċi jew l-operati tal-maniġġar tal-kriżijiet.

(27)

Meta jitqies li xi Stati Membri diġà pprojbixxew l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta' oġġetti ta' dak it-tip, huwa xieraq li l-Istati Membri jingħataw id-dritt li jipprojbixxu l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet ta' manetti tas-saqajn, ktajjen għall-grupp ta' priġunieri u tagħmir tax-xokk elettriku li jista' jinġarr minbarra ċ-ċinturini tax-xokk elettriku. L-Istati Membri jenħtieġ ukoll li jingħataw is-setgħa li, jekk jixtiequ, japplikaw kontrolli tal-esportazzjoni fuq manetti li għandhom dimensjoni ġenerali, inklużi l-ktajjen, li itwal minn 240 mm meta jinqaflu.

(28)

Sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv fuq l-esportaturi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jitħallew jagħtu awtorizzazzjoni globali lil esportatur fir-rigward ta' oġġetti elenkati fl-Anness III ta' dan ir-Regolament sabiex jiġi evitat li l-oġġetti rilevanti jintużaw għat-tortura jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

(29)

F'ċerti każijiet, prodotti mediċinali esportati lejn pajjiżi terzi ġew żvijati u użati għall-piena kapitali, notevolment bl-amministrazzjoni ta' doża eċċessiva letali permezz ta' injezzjoni. L-Unjoni ma tapprovax il-piena kapitali fiċ-ċirkostanzi kollha u taħdem favur l-abolizzjoni universali tagħha. L-esportaturi oġġezzjonaw għall-assoċjazzjoni involontarja tagħhom mal-użu tal-prodotti li żviluppaw għall-użu mediku.

(30)

Jeħtieġ għalhekk li jiġu imposti kontrolli fuq l-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, sabiex jiġi evitat li ċerti prodotti mediċinali li jintużaw għal dak l-iskop u sabiex ikun żgurat li, f'dan ir-rigward, l-esportaturi kollha tal-prodotti mediċiinali fl-Unjoni ikunu suġġetti għal kundizzjonijiet uniformi. Il-prodotti mediċinali relevanti ġew żviluppati, fost oħrajn, għall-anestesija u l-loppju.

(31)

Jenħtieġ li s-sistema ta' awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa proporzjonat. Għalhekk, jenħtieġ li ma tipprevjenix l-esportazzjoni ta' prodotti mediċinali li għandhom jintużaw għal skopijiet terapewtiċi leġittimi.

(32)

Il-lista ta' oġġetti li għalihom hija meħtieġa awtorizzazzjoni biex jiġu esportati, bil-għan li jkun evitat li dawk l-oġġetti jintużaw għall-piena kapitali, jenħtieġ li tinkludi biss oġġetti li ntużaw għall-piena kapitali f'pajjiż terz li ma abolixxiex il-piena kapitali u oġġetti li l-użu tagħhom għall-piena kapitali jkun ġie approvat minn kwalunkwe pajjiż terz li ma abolixxiex il-piena kapitali, mingħajr ma jkun għadu użhom għal dak l-iskop. Jenħtieġ li dik il-lista ma tinkludix oġġetti mhux letali li mhumiex essenzjali għall-eżekuzzjoni tal-persuni kkundannati, bħal għamara standard li tista' tintuża wkoll fil-kamra tal-eżekuzzjoni.

(33)

Minħabba d-differenzi bejn il-piena kapitali, min-naħa l-waħda, u t-tortura u t-trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra min-naħa l-oħra, huwa xieraq li tiġi stabbilita sistema ta' awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni speċifika bil-ħsieb li jiġi evitat l-użu ta' ċerti oġġetti għall-piena kapitali. Sistema bħal dik jenħtieġ li tqis il-fatt li għadd ta' pajjiżi abolixxew il-piena kapitali għad-delitti kollha u ntrabtu permezz ta' impenji internazzjonali fir-rigward ta' din il-kwistjoni. Minħabba li hemm ir-riskju ta' riesportazzjoni lejn pajjiżi li għadhom ma ħadux dak l-impenn, jenħtieġ li ċerti kundizzjonijiet u rekwiżiti jkunu imposti meta jiġu awtorizzati l-esportazzjonijiet lejn pajjiżi li jkunu abolixxew il-piena kapitali. Għalhekk huwa xieraq li tingħata awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni ġenerali għall-esportazzjonijiet lejn dawk il-pajjiżi li abolixxew il-piena kapitali għad-delitti kollha u li kkonfermaw dik l-abolizzjoni permezz ta' impenn internazzjonali.

(34)

Jekk pajjiż ma abolixxiex il-piena kapitali għad-delitti kollha u ma kkonfermax dik l-abolizzjoni permezz ta' impenn internazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti, meta jeżaminaw talba għal awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni, jenħtieġ li jaraw jekk hemmx riskju li l-utent aħħari fil-pajjiż ta' destinazzjoni juża l-oġġetti esportati għal piena ta' da kit-tip. Jenħtieġ li jiġu imposti kundizzjonijiet u rekwiżiti xierqa sabiex jiġu kkontrollati l-bejgħ jew it-trasferimenti mill-utent aħħari għal partijiet terzi. Jekk ikun hemm diversi kunsinni bil-baħar bejn l-istess esportatur u l-utent aħħari, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jitħallew jeżaminaw mill-ġdid l-istatus tal-utent aħħari fuq bażi perijodika, pereżempju kull sitt xhur, minflok kull meta tingħata awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni għal kunsinna, mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-awtoritajiet kompetenti li jannullaw, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni, meta jkun hemm ġustifikazzjoni.

(35)

Sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv fuq l-esportaturi, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jitħallew jagħtu awtorizzazzjoni globali lil esportatur għall-kunsinni kollha ta' prodotti mediċinali, li jitilqu mingħand dak l-esportatur għal utent aħħari speċifiku għal perijodu fiss, li tispeċifika, fejn meħtieġ, kwantità ekwivalenti għall-użu normali tal-utent aħħari tal-prodotti. Awtorizzazzjoni ta' dak it-tip jenħtieġ li tkun valida għal bejn sena u tliet snin, bil-possibbiltà li tingħata estensjoni ta' mhux aktar minn sentejn.

(36)

L-għoti ta' awtorizzazzjoni globali jkun xieraq ukoll meta manifattur ikollu l-ħsieb li jesporta prodotti mediċinali li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament lil distributur f'pajjiż li ma abolixxiex il-piena kapitali, sakemm l-esportatur u d-distributur ikunu kkonkludew ftehim ġuridikament vinkolanti li jkun jobbliga lid-distributur japplika sett xieraq ta' miżuri li jiggarantixxi li l-prodotti mediċinali mhux se jintużaw għall-piena kapitali.

(37)

Prodotti mediċinali li jaqgħu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament jistgħu ikunu soġġetti għal kontrolli f'konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi, bħalma hi l-Konvenzjoni tal-1971 dwar is-Sustanzi Psikotropiċi. Billi kontrolli ta' dan it-tip mhumiex applikati biex jevitaw li l-prodotti mediċinali jintużaw għall-piena kapitali iżda biex jevitaw it-traffikar illeċitu tad-drogi, il-kontrolli tal-esportazzjonijiet ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu applikati addizzjonalment ma' dawk il-kontrolli internazzjonali. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu mħeġġa jużaw proċedura unika sabiex japplikaw iż-żewġ sistemi ta' kontroll.

(38)

Il-kontrolli tal-esportazzjonijiet f'konformità ma' dan ir-Regolament jenħtieġ li ma japplikawx għall-oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom hija kkontrollata f'konformità mal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK, mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 (8) u mar-Regolament (UE) Nru 258/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9).

(39)

Il-provvista ta' servizzi ta' senserija u l-provvista ta' assistenza teknika fir-rigward tal oġġetti elenkati fl-Anness III jew fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu suġġetti għal awtorizzazzjoni minn qabel bil-għan li jiġi evitat li s-servizzi ta' senserija jew l-assistenza teknika jikkontribwixxu għall-użu tal-oġġetti li għalihom jirrelataw għal finijiet ta' piena, tortura jew trattamenti jew pieni krudili.

(40)

Is-servizzi ta' senserija u l-assistenza teknika li huma soġġetti għal awtorizzazzjoni minn qabel permezz ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jkunu dawk ipprovduti minn ġo l-Unjoni, jiġifieri minn ġot-territorji fi ħdan l-ambitu territorjali tat-Trattati, inklużi spazju tal-ajru u kwalunkwe inġenju tal-ajru jew bastiment taħt il-ġurisdizzjoni ta' Stat Membru.

(41)

Meta tiġi awtorizzata l-provvista ta' assistenza teknika relatata mal-oġġetti elenkati fl-Anness III għal dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jiggarantixxu li l-assistenza teknika u kwalunkwe taħriġ dwar l-użu ta' oġġetti ta' dak it-tip mogħtija jew offruti flimkien mal-assistenza teknika li għaliha tkun qiegħda tintalab l-awtorizzazzjoni, jingħataw b'mod u manjiera li jippromwovu standards tal-infurzar tal-liġi li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tat-tortura u ta' trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

(42)

Bil-għan li l-operaturi ekonomiċi ma jkunux jistgħu jiksbu benefiċċju mit-trasport ta' oġġetti li jistgħu jintużaw fil-piena kapitali, it-tortura u t-trattamenti jew l-pieni krudili, inumani jew degradanti oħra u li jgħaddu mit-territorju doganali tal-Unjoni fi triqthom lejn pajjiż terz, huwa neċessarju li t-trasport ta' dawk l-oġġetti fl-Unjoni jkun ipprojbit, jekk huma elenkati fl-Anness III jew fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament, dment li l-operatur ekonomiku jkun jaf bl-użu maħsub għalihom.

(43)

Il-Linji Gwida għall-Politika tal-UE lejn Pajjiżi Terzi dwar Tortura, Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra jipprevedu, fost l-oħrajn, li l-Kapijiet tal-Missjoni f'pajjiżi terzi, fir-rapporti perjodiċi tagħhom jinkludu analiżi tal-okkorrenza ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra fl-Istat ta' akkreditazzjoni tagħhom, u l-miżuri meħudin fil-ġlieda kontriha. Huwa xieraq li l-awtoritajiet kompetenti iqisu dawk ir-rapporti u oħrajn simili li jsiru minn organizzazzjonijiet internazzjonali u tas-soċjetà ċivili rilevanti meta jiddeċiedu dwar talbiet għall-awtorizzazzjonijiet. Rapporti ta' dak it-tip jenħtieġ li jiddeskrivu wkoll kwalunkwe tagħmir użat f'pajjiżi terzi bl-iskop li tingħata l-piena kapitali jew ta' tortura, trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

(44)

Filwaqt li l-awtoritajiet doganali għandhom jikkondividu ċerta informazzjoni mal-awtoritajiet doganali l-oħrajn bl-użu tas-sistema doganali ta' ġestjoni tar-riskju skont il-leġislazzjoni doganali tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti msemmija f'dan ir-Regolament jenħtieġ li jikkondividu ċerta informazzjoni mal-awtoritajiet doganali l-oħrajn. Huwa xieraq li jkun meħtieġ li l-awtoritajiet doganali jużaw sistema sigura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni dwar iċ-ċaħdiet. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli funzjonalità ġdida fis-sistema attwali stabbilita skont l-Artikolu 19(4) tar-Regolament (KE) Nru 428/2009.

(45)

Sa fejn ikun jirrigwarda d-data personali, l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni jenħtieġ li jikkonformaw mar-regoli applikabbli dwar l-ipproċessar u l-iskambju ta' data personali f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) u mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(46)

Sabiex jiġu adottati d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħteġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-emendi tal-Annessi I sa IX għal dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (12). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(47)

Biex l-Unjoni titħalla tirreaġixxi malajr meta jiġu żviluppati oġġetti ġodda, li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u meta jeżisti riskju ċar u immedjat li oġġetti ta' dak it-tip se jintużaw għal skopijiet li jinvolvu abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, huwa xieraq li tiġi prevista l-applikazzjoni immedjata tal-att rilevanti tal-Kummissjoni, fejn, bħal fil-każ tal-emenda tal-Anness II jew III għal dan ir-Regolament, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza biex issir emenda bħal dik. Sabiex l-Unjoni titħalla tirreaġixxi malajr meta pajjiż terz jew aktar japprova ċerti oġġetti għall-użu għall-piena kapitali, jew jaċċetta jew jikser impenn internazzjonali li jkun ħa biex jabolixxi l-piena kapitali fir-rigward tad-delitti kollha, huwa xieraq li tiġi prevista l-applikazzjoni immedjata tal-att tal-Kummissjoni rilevanti, fejn, fil-każ tal-emenda għall-Anness IV jew V ta' dan ir-Regolament, ikun meħtieġ għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza. Fil-każijiet li fihom tkun segwita l-proċedura ta' urġenza, huwa ta' importanza partikolari li, matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell tal-esperti.

(48)

Jenħtieġ li jiġi stabbilit grupp ta' koordinament. Il-grupp għandu jservi bħala pjattaforma għall-esperti tal-Istati Membri u għall-Kummissjoni biex jiskambjaw l-informazzjoni dwar il-prassi amministrattiva u jiddiskutu l-kwistjonijiet ta' interpretazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-kwistjonijiet tekniċi fir-rigward tal-oġġetti elenkati, l-iżviluppi marbuta ma' dan ir-Regolament u kull kwistjoni oħra li tista' tqum. Partikolarment, jenħtieġ li l-grupp jiddiskuti kwistjonijiet marbuta man-natura u mal-effett mixtieq tal-oġġetti, id-disponibbiltà tal-oġġetti fil-pajjiżi terzi u l-kwistjoni relatata mal-fatt jekk l-oġġetti humiex speċifikament maħsuba jew modifikati għall-piena kapitali jew għat-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tikkonsulta l-grupp waqt li tħejji l-atti delegati, il-konsultazzjoni jenħtieġ li ssir fir-rispett tal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

(49)

Il-Kummissjoni ma tiksibx tagħmir għal finijiet ta' infurzar tal-liġi billi mhijiex responsabbli miż-żamma tal-ordni pubbliku, mill-proċedimenti fi kwistjonijiet kriminali jew mill-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji fi kwistjonijiet kriminali. Għalhekk, għandha tiġi stabbilita proċedura bil-għan li l-Kummissjoni tirċievi informazzjoni dwar tagħmir u prodotti għall-infurzar tal-liġi mhux elenkati iżda kkummerċjalizzati fl-Unjoni, sabiex jiġi żgurat li l-listi ta' oġġetti li l-kummerċ tagħhom huwa pprojbit jew ikkontrollat jiġu aġġornati b'mod li jqis żviluppi ġodda. Huwa u jressaq it-talba tiegħu lill-Kummissjoni, jenħtieġ li l-Istat Membru rikjedenti jressaq it-talba tiegħu biex jiġu miżjuda oġġetti fl-Anness II, fl-Anness III jew fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament lil Stati Membri oħrajn.

(50)

Il-miżuri ta' dan ir-Regolament huma maħsubin biex jipprevjenu kemm il-piena kapitali kif ukoll it-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra f'pajjiżi terzi. Huma jinkludu restrizzjonijiet fuq il-kummerċ ma' pajjiżi terzi f'oġġetti li jistgħu jintużaw għall-fini tal-piena kapitali jew għall-fini ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. M'huwiex meqjus meħtieġ li jiġu stabbiliti kontrolli simili fuq transazzjonijiet fl-Unjoni, billi fl-Istati Membri l-piena kapitali ma' teżistix u l-Istati Membri ikunu adottaw miżuri adatti biex jiddikjaraw illegali u jipprevjenu t-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

(51)

Il-Linji gwida għall-Politika tal-UE lejn Pajjiżi Terzi dwar it-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti Oħra jiddikjaraw li, sabiex jintlaħaq l-objettiv li jittieħdu miżuri effettivi kontra t-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, għandhom jittieħdu miżuri biex jiġu evitati l-użu, il-produzzjoni u l-kummerċ ta' tagħmir li huwa intiż biex jikkawża tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra. Huma l-Istati Membri li jimponu u jinfurzaw ir-restrizzjonijiet meħtieġa fuq l-użu u l-produzzjoni ta' tagħmir bħal dak.

(52)

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jinformaw lil xulxin dwar il-miżuri meħudin skont dan ir-Regolament u dwar informazzjoni rilevanti oħra li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom dwar dan ir-Regolament.

(53)

L-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu regoli dwar il-penali applikabbli fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jassiguraw li jkunu implimentati. Dawk il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli tal-Unjoni li jirregolaw il-kummerċ ma' pajjiżi terzi ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali jew għat-tortura, jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u r-regoli li jirregolaw il-provvista ta' servizzi ta' senserija, assistenza teknika, taħriġ u pubbliċita' relatati ma' oġġetti bħal dawn.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

(a)

“tortura” tfisser kwalunkwe att li bih l-uġigħ jew it-tbatija gravi, fiżiċi jew mentali, jiġu kkawżati intenzjonalment fuq persuna bi skop li tinkisbe informazzjoni jew konfessjoni min dik il-persuna jew minn terza persuna, l-ikkastigar ta' dik il-persuna għal att li dik il-persuna jew terza persuna tkun wettqet jew tkun issuspettata li wettqet, jew biex tbeżża' jew iġġiegħel lil dik il-persuna jew lil terza persuna, jew għal kwalunkwe raġuni bbażata fuq id-diskriminazzjoni ta' kwalunkwe tip, meta wġigħ jew tbatija ta' dak it-tip jiġu kkawżati bl-istigazzjoni jew bil-kunsens ta' uffiċjal pubbliku jew persuna oħra li taġixxi f'kapaċità uffiċjali. Madankollu, din ma tinkludix uġigħ jew tbatija li jirriżultaw biss minn penalitajiet leċiti. Il-piena kapitali taħt l-ebda ċirkostanza mhija meqjusa penali leċita;

(b)

“trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra” tfisser kwalunkwe att li bih jiġu kkawżati uġigħ jew tbatija li jilħaq livell minimu ta' gravità sew jekk fiżika kif ukoll mentali, fuq persuna, meta dak l-uġigħ jew tbatija jiġu kkawżati bl-istigazzjoni jew bil-kunsens jew qbil ta' uffiċjal pubbliku jew ta' persuna oħra li taġixxi f'kapaċità uffiċjali. Madankollu, mhumiex inklużi l-uġigħ jew it-tbatija li jirriżultaw biss minn penalitajiet leċiti jew ikunu inerenti jew inċidentali għalihom. Il-piena kapitali taħt l-ebda ċirkostanza mhija meqjusa bħala penali leċita;

(c)

“awtorità tal-infurzar tal-liġi” tfisser kwalunkwe awtorità responsabbli għall-prevenzjoni, il-kxif, l-investigazzjoni, il-ġlieda kontra u l-ikkastigar ta' reati kriminali, inkluż, iżda mhux limitat għall-pulizija, kwalunkwe prosekutur, kwalunkwe awtorità ġudizzjarja, kwalunkwe awtorità ta' ħabs pubbliku jew privat u, fejn xieraq, kwalunkwe waħda mill-forzi tas-sigurtà tal-istat u l-awtoritajiet militari;

(d)

“esportazzjoni” tfisser kwalunkwe ħruġ ta' oġġetti mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż il-ħruġ ta' oġġetti li jeħtieġu dikjarazzjoni doganali u l-ħruġ ta' oġġetti wara li jkunu ġew maħżuna f'żona ħielsa fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13);

(e)

“importazzjoni” tfisser kwalunkwe dħul ta' oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż il-ħżin temporanju tagħhom, it-tqegħid f'żona ħielsa, it-tqegħid taħt proċedura speċjali u r-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(f)

“assistenza teknika” tfisser kwalunkwe appoġġ tekniku relatat mat-tiswija, l-iżvilupp, il-manifattura, it-testjar, il-manutenzjoni, l-armar jew kwalunkwe servizz tekniku ieħor, u jista' jieħu l-forma ta' istruzzjoni, pariri, taħriġ, trasmissjoni ta' għarfien dwar it-tħaddim jew ħiliet jew servizzi ta' konsulenza. L-assistenza teknika tinkludi forom verbali ta' assistenza u assistenza pprovduta b'mezzi elettroniċi;

(g)

“mużew” tfisser istituzzjoni permanenti mingħajr qligħ fis-servizz tas-soċjetà u tal-iżvilupp tagħha, u miftuħa għall-pubbliku, li tikseb, tikkonserva, tirriċerka, tikkomunika u tesebixxi, għall-finijiet tal-istudju, l-edukazzjoni u d-divertiment, evidenza materjali tan-nies u l-ambjent tagħhom;

(h)

“awtorità kompetenti” tfisser awtorità ta' wieħed mill-Istati Membri, kif elenkata fl-Anness I, li, f'konformità mal-Artikolu 20, għandha d-dritt tieħu deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew tipprojbixxi lil esportatur milli juża l-awtorizzazzjoni ġenerali tal-Unjoni għall-esportazzjoni;

(i)

“applikant” tfisser:

(1)

l-esportatur, fil-każ tal-esportaturi msemmija fl-Artikoli 3, 11 jew 16;

(2)

il-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp li jittrasportaw l-oġġetti fi ħdan it-territorju doganali tal-Unjoni, fil-każ tat-tranżitu msemmi fl-Artikolu 5;

(3)

il-fornitur tal-assistenza teknika, fil-każ ta' provvisti ta' assistenza teknika msemmija fl-Artikolu 3;

(4)

il-mużew li jpoġġi l-oġġetti għall-wiri fil-każ ta' importazzjonijiet u provvisti ta' assistenza teknika msemmija fl-Artikolu 4;

(5)

il-fornitur tal-assistenza teknika jew is-sensar, fil-każ ta' provvisti ta' assistenza teknika msemmija fl-Artikolu 15 jew servizzi ta' senserija msemmija fl-Artikolu 19;

(j)

“territorju doganali tal-Unjoni” tfisser it-territorju kif stabbilit fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(k)

“servizzi ta' senserija” tfisser:

(1)

in-negozjar jew l-organizzazzjoni ta' tranżazzjonijiet għax-xiri, il-bejgħ jew il-provvista ta' oġġetti rilevanti minn pajjiż terz għal kwalunkwe pajjiż terz ieħor, jew

(2)

il-bejgħ jew ix-xiri ta' oġġetti rilevanti li jkunu jinsabu f'pajjiż terz għat-trasferiment tagħhom lejn pajjiż terz ieħor.

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, meta jiġu pprovuduti biss servizzi anċillari, dawk huma esklużi minn din id-definizzjoni. Is-servizzi anċillari huma t-trasport, is-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew ir-reklamar jew il-promozzjoni ġenerali;

(l)

“sensar” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, inkluża sħubija, residenti jew stabbilita fi Stat Membru li tipprovdu s-servizzi definiti skont il-punt (k), minn ġo l-Unjoni; kwalunkwe persuna fiżika b'ċittadinanza ta' Stat Membru, indipendentement mir-residenza, li tipprovdi dawk is-servizzi minn ġo l-Unjoni; u kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp inkorporat jew ikkostitwit skont id-dritt ta' Stat Membru, indipendentement minn fejn ikunu stabbiliti, li jipprovdu dawk is-servizzi minn ġo l-Unjoni;

(m)

“fornitur tal-assistenza teknika” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, inkluża sħubija, residenti jew stabbilita fi Stat Membru li jipprovdu l-assistenza teknika definita skont il-punt (f), minn ġo l-Unjoni; kwalunkwe persuna fiżika b'ċittadinanza ta' Stat Membru, indipendentement mir-residenza, li tipprovdi dik it-tip ta' assistenza minn fi ħdan l-Unjoni; u kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp inkorporati jew ikkostitwiti skont id-dritt ta' Stat Membru, indipendentement mis-sede, li jipprovdu dik it-tip ta' assistenza minn ġo l-Unjoni;

(n)

“esportatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, inkluża sħubija, li f'isimhom issir dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, jiġifieri l-persuna, l-entità jew il-korp, li, fil-mument li fih id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tiġi aċċettata, jintrabtu b'kuntratt mad-destinatarju fil-pajjiż terz ikkonċernat u jkollhom is-setgħa li jibagħtu l-oġġetti 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Jekk ma jkun ġie konkluż l-ebda kuntratt ta' dak it-tip jew jekk id-detentur ta' dak il-kuntratt ma jkunx aġixxa f'ismu proprju, l-“esportatur” tfisser il-persuna, l-entità jew il-korp li jkollhom is-setgħa meħtieġa li jibagħtu l-oġġetti ikkonċernati 'l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni. Meta l-benefiċċju ta' dritt li wieħed jiddisponi mill-oġġetti jappartjeni lil persuna, entità jew korp residenti jew stabbiliti barra mill-Unjoni skont dak il-kuntratt, l-esportatur jitqies li jkun il-parti kontraenti residenti jew stabbilita fl-Unjoni;

(o)

“Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni” tfisser awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni kif definit fil-punt (d) għal ċerti pajjiżi li hi disponibbli għall-esportaturi kollha li jirrispettaw il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għall-użu tagħha kif elenkat fl-Anness V;

(p)

“awtorizzazzjoni individwali” tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil:

(1)

esportatur speċifiku wieħed għall-esportazzjonijiet, kif definit fil-punt (d) lejn utent aħħari jew destinatarju wieħed f'pajjiż terz u li tkopri oġġett wieħed jew iktar;

(2)

sensar speċifiku għall-provvista ta' servizzi ta' senserija kif definit fil-punt (k) lejn utent aħħari jew destinatarju wieħed f'pajjiż terz u li tkopri oġġett wieħed jew iktar; jew

(3)

persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li jittrasportaw oġġetti fit-territorju doganali tal-Unjoni għal tranżitu kif definit fil-punt (s);

(q)

“awtorizzazzjoni globali” tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil esportatur jew sensar speċifiku wieħed fir-rigward ta' tip ta' oġġetti elenkati fl-Anness III jew fl-Anness IV, li tista' tkun valida għal:

(1)

esportazzjonijiet kif definit fil-punt (d) lil utent aħħari speċifikat wieħed jew aktar f'pajjiż terz speċifikat wieħed jew aktar;

(2)

esportazzjonijiet kif definit fil-punt (d) lil distributur speċifikat wieħed jew aktar f'pajjiż terz speċifikat jew f'aktar, fejn l-esportatur ikun dak li jimmanifattura l-oġġetti inklużi fil-punti 3.2 jew 3.3 tal-Anness III jew it-Taqsima 1 tal-Anness IV;

(3)

provvista ta' servizzi ta' senserija marbuta mat-trasferimenti ta' oġġetti li jinsabu f'pajjiż terz, lil utent aħħari speċifikat wieħed jew aktar f'pajjiż terz speċifikat jew f'aktar;

(4)

is-servizzi ta' senserija marbuta mat-trasferimenti ta' oġġetti li jinsabu f'pajjiż terz, lil distributur speċifikat wieħed jew aktar f'pajjiż terz speċifikat jew f'aktar, meta s-sensar ikun dak li jimmanifattura l-oġġetti inklużi fil-punti 3.2 jew 3.3 tal-Anness III jew it-taqsima 1 tal-Anness IV;

(r)

“distributur” tfisser operatur ekonomiku li jwettaq attivitajiet ta' bejgħ bl-ingrossa b'rabta mal-oġġetti elenkati fil-punt 3.2 jew 3.3 tal-Anness III jew fit-Taqsima 1 tal-Anness IV, bħal pereżempju l-akkwist ta' dawk l-oġġetti mill-manifatturi jew iż-żamma, il-provvista jew l-esportazzjoni ta' dawk l-oġġetti; l-attivitajiet ta' bejgħ bl-ingrossa ta' dawk l-oġġetti ma jinkludux l-akkwist min-naħa ta' sptar, spiżjar jew professjonist mediku għall-iskop waħdieni li jforni oġġetti ta' dak it-tip lill-pubbliku;

(s)

“tranżitu” tfisser trasport fit-territorju doganali tal-Unjoni ta' oġġetti mhux tal-Unjoni li jgħaddu mit-territorju doganali tal-Unjoni b'destinazzjoni li tinsab barra mit-territorju doganali tal-Unjoni.

KAPITOLU II

OĠĠETTI LI M'GĦANDHOM L-EBDA UŻU PRATTIKU ĦLIEF GĦALL-ISKOP TAL-PIENA KAPITALI, TORTURA U TRATTAMENT JEW PIENI KRUDILI, INUMANI JEW DEGRADANTI OĦRA

Artikolu 3

Projbizzjoni tal-esportazzjonijiet

1.   Kwalunkwe esportazzjoni ta' oġġetti elenkati fl-Anness II hija pprojbita, irrispettivament mill-oriġini ta' dawk l-oġġetti.

L-Anness II għandu jinkludi oġġetti li ma għandhom l-ebda użu prattiku ħlief għall-iskop tal-piena kapitali jew għall-fini ta' tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

Fornitur ta' assistenza teknika għandu jiġi pprojbit milli jipprovdi assistenza teknika relatata mal-oġġetti elenkati fl-Anness II lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz, kemm jekk b'xi tip ta' ħlas kif ukoll jekk le.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness II, u l-provvista tal-assistenza teknika relatata, jekk jintwera li, fil-pajjiż li lejh ser jiġu esportati l-oġġetti, dawk l-oġġetti ikunu ser jintużaw bi skop esklużiv ta' wirja pubblika f'mużew fid-dawl tas-sinifikat storiku tagħhom.

Artikolu 4

Projbizzjoni tal-importazzjoni

1.   Kwalunkwe importazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness II għandha tiġi pprojbita, irrispettivament mill-oriġini ta' dawk l-oġġetti.

L-aċċettazzjoni minn persuna, entità jew korp fl-Unjoni ta' assistenza teknika relatata mal-oġġetti elenkati fl-Anness II, ipprovduta minn pajjiż terz, kemm jekk b'xi tip ta' ħlas kif ukoll jekk le, minn persuna, entità jew korp hija pprojbita.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza importazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness II, u l-provvista tal-assistenza teknika relatata, jekk jintwera li, fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, dawk l-oġġetti ikunu ser jintużaw għall-iskop esklużiv ta' wirja pubblika f'mużew fid-dawl tas-sinifikat storiku tagħhom.

Artikolu 5

Projbizzjoni ta' tranżitu

1.   Kwalunkwe tranżitu ta' oġġetti elenkati fl-Anness II għandu jiġi pprojbit.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista' tawtorizza t-tranżitu tal-oġġetti elenkati fl-Anness II, jekk jintwera li, fil-pajjiż ta' destinazzjoni, dawk l-oġġetti se jintużaw għall-iskop esklużiv ta' wirja pubblika f'mużew fid-dawl tas-sinifikat storiku tagħhom.

Artikolu 6

Projbizzjoni ta' servizzi ta' senserija

Sensar għandu jiġi pprojbit milli jipprovdi servizzi ta' senserija lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness II, irrispettivament mill-oriġini ta' dawk l-oġġetti.

Artikolu 7

Projbizzjoni ta' taħriġ

Fornitur ta' assistenza teknika jew sensar huwa pprojbit li jipprovdi jew joffri, lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz, taħriġ dwar l-użu tal-oġġetti elenkati fl-Anness II.

Artikolu 8

Fieri kummerċjali

Għandu jkun projbit li kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, inkluża sħubija, sew jekk residenti jew stabbilita fi Stat Membru jew le, turi jew toffri għall-bejgħ kwalunkwe oġġett minn dawk elenkati fl-Anness II f'wirja jew f'fiera li tittella' fl-Unjoni, sakemm ma jintweriex li, fid-dawl tan-natura tal-wirja jew tal-fiera, dik il-wirija jew offerta għall-bejgħ la hija strumentali għall-bejgħ jew għall-provvista tal-oġġetti rilevanti lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz u lanqas ma tippromwovi dak il-bejgħ jew dik il-provvista.

Artikolu 9

Reklamar

Huwa pprojbit li kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, inkluża sħubija, li hija residenti jew stabbilita fi Stat Membru u li tbiegħ jew tixtri spazju pubbliċitarju jew ħin pubbliċitarju fl-Unjoni, li kwalunkwe persuna fiżika b'ċittadinanza ta' Stat Membru u tbigħ jew tixtri spazju pubbliċitarju jew ħin pubbliċitarju fl-Unjoni, u li kwalunkwe persuna ġuridika, entità jew korp inkorporat jew ikkostitwit skont id-dritt ta' Stat Membru, li tbiegħ jew tixtri spazju pubbliċitarju jew ħin pubbliċitarju fl-Unjoni, tbiegħ lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż też, jew tixtri mingħandhom, spazju pubbliċitarju fl-istampa jew fl-Internet jew ħin pubbliċitarju fit-televiżjoni jew fir-radju fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness II.

Artikolu 10

Miżuri nazzjonali

1.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli tal-Unjoni, fosthom il-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità, l-Istati Membri jistgħu jadottaw jew iżommu miżuri nazzjonali li jillimitaw it-trasport, is-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni, ir-riassigurazzjoni jew ir-reklamar jew il-promozzjoni ġenerali fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness II.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura adottata skont il-paragrafu 1, jew l-emendi u r-revoki tagħha, qabel ma jidħlu fis-seħħ.

KAPITOLU III

OĠĠETTI LI JISTGĦU JINTUŻAW GĦALL-FINI TA' TORTURA JEW TRATTAMENT JEW PIENI KRUDILI, INUMANI JEW DEGRADANTI OĦRA

Artikolu 11

Rekwiżit tal-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni

1.   Għal kwalunkwe esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness III, tkun meħtieġa awtorizzazzjoni, irrispettivament mill-oriġini ta' dawk l-oġġetti. Madankollu, l-ebda awtorizzazzjoni ma għandha tkun meħtieġa għall-oġġetti li jgħaddu biss mit-territorju doganali tal-Unjoni, jiġifieri dawk li ma jingħatawx trattament jew użu approvat mid-dwana, għajr il-proċedura ta' tranżitu estern skont l-Artikolu 226 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, inkluż il-ħażna ta' oġġetti mhux tal-Unjoni f'żona ħielsa.

L-Anness III għandu jinkludi biss l-oġġetti segwenti, li jistgħu jintużaw għat-tortura jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra:

(a)

l-oġġetti li huma primarjament użati għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi;

(b)

l-oġġetti li, meta jitqiesu d-disinn u l-karatteristiċi tekniċi tagħhom, jippreżentaw riskju materjali ta' użu għat-tortura jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

L-Anness III ma jinkludix:

(a)

l-armi tan-nar irregolati mir-Regolament (UE) Nru 258/2012;

(b)

l-oġġetti b'użu doppju rregolati mir-Regolament (KE) Nru 428/2009;

(c)

l-oġġetti rregolati f'konformità mal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK.

2.   Il-Paragrafu 1 m'għandux japplika għall-esportazzjonijiet lejn dawk it-territorji tal-Istati Membri li huma kemm elenkati fl-Anness VI u li mhumiex parti mit-territorju doganali tal- Unjoni, dment li l-oġġetti huma użati minn awtorità responsabbli għall-infurzar tal-liġi kemm fil-pajjiż jew fit-territorju tad-destinazzjoni kif ukoll fil-parti metropolitana tal-Istat Membru li dak it-territorju jkun jagħmel parti minnu. Id-dwana jew l-awtoritajiet rilevanti oħra għandu jkollhom id-dritt li jivverifikaw jekk din il-kondizzjoni hijiex sodisfatta u jistgħu jiddeċiedu li, sakemm issir dik il-verifika, l-esportazzjoni m'għandiex isseħħ.

3.   Il-Paragrafu 1 m'għandux japplika għall-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi, dment li l-oġġetti jintużaw mill-persunal militari jew ċivili ta' Stat Membru, jekk dak il-persunal ikun qed jieħu sehem f'operazzjoni tal-UE jew tan-NU għaż-żamma tal-paċi jew tal-immaniġġjar tal-kriżijiet fil-pajjiż terz ikkonċernat jew f'operazzjoni bbażata fuq qbil bejn Stati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tad-difiża. Id-dwana jew awtoritajiet rilevanti oħra għandu jkollhom id-dritt li jivverifikaw jekk din il-kondizzjoni hijiex sodisfatta. Sakemm issir dik il-verifika, l-esportazzjoni m'għandiex isseħħ.

Artikolu 12

Kriterji għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet tal-esportazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu d-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet fir-rigward tal-esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness III, filwaqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet rilevanti kollha, inkluż b'mod partikolari jekk applikazzjoni fir-rigward ta' esportazzjoni essenzjalment identika tkunx ġiet miċħuda minn Stat Membru ieħor fit-tliet snin ta' qabel, u l-kunsiderazzjonijiet dwar l-użu aħħari maħsub u r-riskju ta' devjazzjoni.

2.   L-awtorità kompetenti m'għandha tagħti l-ebda awtorizzazzjoni meta jkun hemm raġunijiet tajba biex wieħed jemmen li l-oġġetti elenkati fl-Anness III jistgħu jintużaw għat-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, inkluża l-piena korporali ġudizzjarja, minn awtorità tal-infurzar tal-liġi jew kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika f'pajjiż terz.

L-awtorità kompetenti għandha tqis:

(a)

is-sentenzi disponibbli tal-qorti internazzjonali;

(b)

is-sejbiet mill-korpi kompetenti tan-NU, il-Kunsill tal-Ewropa u l-UE, u rapporti tal-Kumitat Ewropew tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Prevenzjoni tat-Tortura u t-Trattament u Pieni Inumani jew Degradanti u tar-Relatur Speċjali tan-NU dwar it-Tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

Tista' titqies ukoll informazzjoni rilevanti oħra, inklużi sentenzi disponibbli tal-qorti nazzjonali, rapporti jew informazzjoni oħra mħejjija minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u informazzjoni dwar restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet tal-oġġetti elenkati fl-Annessi II u III applikati mill-pajjiż tad-destinazzjoni.

3.   Ir-regoli stipulati stabbiliti fit-tieni u t-tielet subparagrafi japplikaw għall-verifika tal-użu aħħari mixtieq u tar-riskju ta' devjazzjoni:

Jekk il-manifattur ta' oġġett elenkat fl-punt 3.2 jew 3.3 tal-Anness III jitlob li jingħata awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta' dawk l-oġġetti lejn distributur, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta l-arranġamenti kuntrattwali magħmula mill-manifattur u mid-distributur u l-miżuri li jkunu qed jieħdu biex jiġi żgurat li dawk l-oġġetti u, jekk applikabbli, il-prodotti li fihom se jkunu inkorporati, ma jintużawx għat-tortura jew għat-trattamenti jew għall-pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

Jekk tintalab awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fil-punt 3.2 jew 3.3 tal-Anness III lejn utent aħħari, l-awtorità kompetenti tista', meta tivvaluta r-riskju ta' devjazzjoni, tikkunsidra l-arranġamenti kuntrattwali li japplikaw u d-dikjarazzjoni tal-użu aħħari ffirmata mill-utent aħħari, jekk dik id-dikjarazzjoni tiġi pprovduta dikjarazzjoni. Jekk ma tiġi pprovduta l-ebda dikjarazzjoni tal-użu aħħari, għandu jkun l-esportatur li jindika min se jkun l-utent aħħari u għal liema skop se jintużaw l-oġġetti. Jekk l-esportatur ma jipprovdix biżżejjed informazzjoni dwar l-utent aħħari u l-użu aħħari, għandu jitqies li l-awtorità kompetenti jkollha bażi raġonevoli sabiex wieħed jemmen li l-oġġetti jistgħu jintużaw għat-tortura jew għat-trattamenti jew għall-pieni krudili, inumani jew degradanti oħra.

4.   Barra l-kriterji mniżżlin fil-paragrafu 1, meta tkun qed tivvaluta applikazzjoni għal awtorizzazzjoni globali, l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra l-applikazzjoni mill-esportatur ta' mezzi u proċeduri proporzjonati u adegwati biex tkun żgurata konformità mad-dispożizzjonijiet u l-objettivi ta' dan ir-Regolament u mal-patti u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 13

Projbizzjoni ta' tranżitu

Persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, inkluża sħubija, sew jekk residenti jew stabbilita fi Stat Membru kif ukoll jekk le, għandha tiġi pprojbita li teżegwixxu t-tranżitu tal-oġġetti elenkati fl-Anness III, jekk tkun taf li kwalunkwe parti ta' kunsinna ta' oġġetti bħal dawk hija ddestinata għall-użu f'tortura jew fi trattamenti jew f'pieni krudili, inumani jew degradanti oħra f'pajjiż terz.

Artikolu 14

Miżuri nazzjonali

1.   Minkejja l-Artikoli 11 u 12, Stat Membru jista' jadotta jew iżomm projbizzjoni fuq l-esportazzjoni jew l-importazzjoni ta' manetti tas-saqajn, ktajjen għall-grupp ta' priġunieri u tagħmir tax-xokk elettriku li jista' jinġarr.

2.   Stat Membru jista' jimponi rekwiżit ta' awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta' manetti li b'qies ġenerali inklużi l-ktajjen, imkejlin mix-xifer ta' barra ta' ħolqa sax-xifer ta' barra tal-ħolqa l-oħra, ta' iktar minn 240 mm meta jinqaflu. L-Istat Membru kkonċernat għandu japplika l-Kapitoli III u V għal dak it-tip ta' manetti.

3.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura adottata skont il-paragrafi 1 u 2 qabel jidħlu fis-seħħ.

Artikolu 15

Rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għal ċerti servizzi

1.   Għandha tiġi rikjesta awtorizzazzjoni għal kwalunkwe provvista, minn fornitur ta' assistenza teknika jew sensar, rispettivament, ta' wieħed mis-servizzi segwenti lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz, kemm jekk b'xi forma ta' ħlas kif ukoll jekk le:

(a)

assistenza teknika relatata mal-oġġetti elenkati fl-Anness III, irrispettivament mill-oriġini ta' tali oġġetti; u

(b)

servizzi ta' senserija relatati mal-oġġetti elenkati fl-Anness III, irrispettivament mill-oriġini ta' tali oġġetti.

2.   Meta tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għall-provvista ta' servizzi ta' senserija fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness III, l-Artikolu 12 għandu japplika mutatis mutandis.

Meta tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għall-provvista ta' assistenza teknika fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness III, il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 12, għandhom jitqiesu għall-valutazzjoni tal-punti li ġejjin:

(a)

jekk l-assistenza teknika tkunx ipprovduta lil persuna, entità jew korp li jistgħu jużaw l-oġġetti li għalihom l-assistenza teknika hija ddestinata għat-tortura, jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra; u

(b)

jekk l-assistenza teknika tkunx użata għal finijiet ta' tiswija, żvilupp, manifattura, ittestjar, manutenzjoni jew assemblaġġ tal-oġġetti elenkati fl-Anness III għal, jew tipprovdi assistenza teknika lil, persuna, entità jew korp li jistgħu jużaw l-oġġetti li l-assistenza teknika hija ddestinata għalihom għat-tortura, jew għal trattamenti jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra;

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-provvista tal-assistenza teknika jekk:

(a)

l-assistenza teknika tkun ipprovduta lil awtorità tal-infurzar tal-liġi ta' Stat Membru jew lil persunal militari jew ċivili ta' Stat Membru kif deskritt fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 11(3);

(b)

l-assistenza teknika tikkonsisti fl-għoti ta' informazzjoni li hija ta' dominju pubbliku; jew

(c)

l-assistenza teknika hija l-minimu neċessarju għall-installazzjoni, l-operazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija ta' dawk l-oġġetti elenkati fl-Anness III li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata minn awtorità kompetenti skont dan ir-Regolament.

4.   Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, Stat Membru jista' jżomm il-projbizzjoni tal-provvista ta' servizzi ta' senserija fir-rigward tal-manetti tas-saqajn, tal-ktajjen għall-grupp ta' priġunieri u tat-tagħmir tax-xokk elettriku li jista' jinġarr. Fil-każijiet li fihom Stat Membru jżomm dawk il-projbizzjoni, huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni jekk il-miżuri adottati u nnotifikati preċedentement skont l-Artikolu 7a (4) tar-Regolament (KE) Nru 1236/2005 jiġu emendati jew revokati.

KAPITOLU IV

OĠĠETTI LI JISTGĦU JINTUŻAW GĦALL-PIENA KAPITALI

Artikolu 16

Rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni

1.   Għal kwalunkwe esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness IV, għandha tiġi rikjesta l-awtorizzazzjoni, irrispettivament mill-oriġini ta' tali oġġetti. Madankollu, l-ebda awtorizzazzjoni ma għandha tkun meħtieġa għall-oġġetti li jgħaddu biss mit-territorju doganali tal-Unjoni, jiġifieri dawk li ma jkunux assenjati trattament jew użu approvat mid-dwana, għajr il-proċedura ta' tranżitu estern skont l-Artikolu 226 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013, inkluż il-ħażna ta' oġġetti mhux tal-Unjoni f'żona ħielsa.

L-Anness IV għandu jinkludi biss l-oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali u li ġew approvati jew effettivament użati għall-piena kapitali minn pajjiż terz wieħed jew aktar li ma abolixxewx il-piena kapitali. Huwa ma jinkludix:

(a)

l-armi tan-nar irregolati mir-Regolament (UE) Nru 258/2012;

(b)

l-oġġetti b'użu doppju rregolati mir-Regolament (KE) Nru 428/2009 u

(c)

l-oġġetti rregolati f'konformità mal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK.

2.   F'każ li l-esportazzjoni ta' prodotti mediċinali tirrikjedi awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni skont dan ir-Regolament u l-esportazzjoni tkun ukoll soġġetta għar-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni f'konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali li jikkontrollaw d-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi, bħall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Sustanzi Psikotropiċi tal-1971, l-Istati Membri jistgħu jużaw proċedura unika biex iwettqu l-obbligi imposti fuqhom mir-Regolament u mill-konvenzjoni rilevanti.

Artikolu 17

Kriterji għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet fir-rigward tal-esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fl-Anness IV, filwaqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet rilevanti kollha, inkluż b'mod partikolari jekk applikazzjoni fir-rigward ta' esportazzjoni essenzjalment identika tkun ġietx miċħuda minn Stat Membru ieħor fit-tliet snin ta' qabel, u l-kunsiderazzjonijiet dwar l-użu aħħari maħsub u r-riskju ta' devjazzjoni.

2.   L-awtorità kompetenti ma għandhiex tagħti l-ebda awtorizzazzjoni meta jkun hemm raġunijiet raġonevoli li jwasslu sabiex wieħed jemmen li l-oġġetti elenkati fl-Anness IV jistgħu jintużaw għall-piena kapitali f'pajjiż terz.

3.   Ir-regoli fit-tieni u fit-tielet subparagrafi għandhom japplikaw għall-verifika tal-użu aħħari mixtieq u tar-riskju ta' devjazzjoni.

Jekk il-manifattur tal-oġġetti elenkati fit-Taqsima 1 tal-Anness IV jitlob li jingħata awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta' tali prodott lejn distributur, l-awtorità kompetenti għandha tivvaluta l-arranġamenti kuntrattwali magħmula mill-manifattur u mid-distributur u tal-miżuri li jkunu qed jieħdu biex jiġi żgurat li l-oġġetti ma jintużawx għall-piena kapitali.

Jekk tintalab awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni tal-oġġetti elenkati fit-Taqsima 1 tal-Anness IV lejn utent aħħari, l-awtorità kompetenti tista', meta tivvaluta r-riskju ta' devjazzjoni, tikkunsidra l-arranġamenti kuntrattwali li japplikaw u d-dikjarazzjoni tal-użu aħħari ffirmata mill-utent aħħari, jekk dik id-dikjarazzjoni tiġi pprovduta. Jekk ma tiġi pprovduta l-ebda dikjarazzjoni tal-użu aħħari, l-esportatur huwa dak li jrid jindika min se jkun l-utent aħħari u għal liema skop se jintużaw l-oġġetti. Jekk l-esportatur ma jipprovdix biżżejjed informazzjoni dwar l-utent aħħari u l-użu aħħari, l-awtorità kompetenti għandha titqies li jkollha bażi raġonevoli sabiex temmen li l-oġġetti jistgħu jintużaw għall-piena kapitali.

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, tista' tadotta linji gwida dwar l-aħjar prassi rigward il-valutazzjoni tal-użu aħħari u tal-iskop li għalih tintuża l-assistenza teknika.

4.   Barra l-kriterji mniżżlin fil-paragrafu 1, meta jkunu qed jivvalutaw applikazzjoni għal awtorizzazzjoni globali, l-awtorità kompetenti għandhom jikkunsidraw l-applikazzjoni mill-esportatur ta' mezzi u proċeduri proporzjonati u adegwati biex tkun żgurata konformità mad-dispożizzjonijiet u l-objettivi ta' dan ir-Regolament u mal-patti u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 18

Projbizzjoni ta' tranżitu

Persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp, inkluża sħubija, sew jekk residenti jew stabbilita fi Stat Membru kif ukoll jekk le, għandha tkun pprojbita milli teżegwixxi t-tranżitu tal-oġġetti elenkati fl-Anness IV, jekk tkun taf li kwalunkwe parti ta' kunsinna ta' oġġetti ta' dak it-tip hija ddestinata għall-użu f'piena kapitali f'pajjiż terz.

Artikolu 19

Rekwiżit ta' awtorizzazzjoni għal ċerti servizzi

1.   Għandha tiġi rikjesta awtorizzazzjoni għal kwalunkwe provvista, minn fornitur ta' assistenza teknika jew minn sensar, rispettivament, ta' wieħed mis-servizzi segwenti lil kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż terz kemm jekk b'xi tip ta' ħlas kif ukoll jekk le:

(a)

assistenza teknika relatata mal-oġġetti elenkati fl-Anness IV, irrispettivament mill-oriġini ta' dawk l-oġġetti; u

(b)

servizzi ta' senserija relatati mal-oġġetti elenkati fl-Anness IV, irrispettivament mill-oriġini ta' dawk l-oġġetti.

2.   Meta tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għall-provvista ta' servizzi ta' senserija fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness IV, l- Artikolu 17 għandu japplika mutatis mutandis.

Meta tittieħed deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni għall-provvista ta' assistenza teknika fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-Anness IV, il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 17, għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni dwar:

(a)

jekk l-assistenza teknika tkunx ipprovduta lil persuna, entità jew korp li jistgħu jużaw l-oġġetti, li għalihom l-assistenza teknika hija ddestinata, għall-piena kapitali; u

(b)

jekk l-assistenza teknika tkunx użata biex issewwi, tiżviluppa, timmanifattura, tittestja, tmantni jew tassembla oġġetti elenkati fl-Anness IV għal, jew tipprovdi assistenza teknika lil, persuna, entità jew korp li jistgħu jużaw l-oġġetti li għalihom l-assistenza teknika hija ddestinata għall-piena kapitali.

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-provvista tal-assistenza teknika jekk:

(a)

l-assistenza teknika tikkonsisti fl-għoti ta' informazzjoni li hija ta' dominju pubbliku; jew

(b)

l-assistenza teknika hija l-minimu neċessarju għall-installazzjoni, l-operazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija ta' dawk l-oġġetti elenkati fl-Anness IV li l-esportazzjoni tagħhom tkun ġiet awtorizzata minn awtorità kompetenti skont dan ir-Regolament.

KAPITOLU V

PROĊEDURI TA' AWTORIZZAZZJONI

Artikolu 20

It-tipi ta' awtorizzazzjonijiet u l-awtoritajiet emittenti

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni għal ċerti esportazzjonijiet kif stipulat fl-Anness V.

L-awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn ikun residenti jew stabbilit l-esportatur tista' tipprojbixxi lill-esportatur milli juża dik l-awtorizzazzjoni, jekk ikun hemm suspetti raġonevoli dwar il-kapaċità tiegħu li jikkonforma mat-termini tal-awtorizzazzjoni jew ma' xi dispożizzjoni tal-leġislazzjoni dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-esportaturi kollha miċħuda mid-dritt li jużaw l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni, sakemm ma jiddeterminawx li esportatur speċifiku mhux se jipprova jesporta l-oġġetti elenkati fl-Anness IV billi jgħaddihom minn Stat Membru ieħor. Għal dan il-għan għandha tintuża sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni.

2.   Awtorizzazzjoni għall-esportazzjonijiet l-oħra għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1, li għalihom tkun meħtieġa awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament, għandha tingħata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun residenti jew stabbilit l-esportatur, kif elenkat fl-Anness I. Dik l-awtorizzazzjoni tista' tkun awtorizzazzjoni individwali jew waħda globali, jekk tikkonċerna l-oġġetti elenkati fl-Anness III jew fl-Anness IV. Awtorizzazzjoni dwar l-oġġetti elenkati fl-Anness II tkun awtorizzazzjoni individwali.

3.   Awtorizzazzjoni għat-tranżitu ta' oġġetti elenkati fl-Anness II għandha tingħata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikunu residenti jew stabbiliti l-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp li jittrasportaw l-oġġetti fit-territorju doganali, kif elenkat fl-Anness I. Jekk dik il-persuna, dik l-entità jew dak il-korp mhumiex stabbiliti fi Stat Membru, għandha tingħata awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih l-oġġetti jidħlu fit-territorju doganali tal-Unjoni. Tali awtorizzazzjoni tkun awtorizzazzjoni individwali.

4.   Awtorizzazzjoni għall-importazzjonijiet li għalihom tkun meħtieġa awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament, għandha tingħata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit il-mużew, kif elenkat fl-Anness I. Awtorizzazzjoni dwar l-oġġetti elenkati fl-Anness II għandha tkun awtorizzazzjoni individwali.

5.   Awtorizzazzjoni għall-provvista ta' assistenza teknika relatata mal-oġġetti elenkati fl-Anness II għandha tingħata:

(a)

mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun residenti jew stabbilit il-fornitur tal-assistenza teknika, kif elenkat fl-Anness I, jew, jekk ma jkunx hemm tali Stat Membru, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li l-fornitur tal-assistenza teknika jkun ċittadin tiegħu jew li jkun ġie inkorporat jew kostitwit skont il-liġi tiegħu, jekk l-għajnuna tkun trid tingħata lil xi mużew f'pajjiż terz; jew

(b)

mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit il-mużew, kif elenkat fl-Anness I, jekk l-għajnuna tkun trid tingħata lil xi mużew fl-Unjoni.

6.   Awtorizzazzjoni għall-provvista ta' assistenza teknika relatata mal-oġġetti elenkati fl-Anness III jew fl-Anness IV għandha tingħata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun residenti jew stabbilit il-fornitur tal-assistenza teknika, kif elenkat fl-Anness I, jew, jekk ma jkunx hemm tali Stat Membru, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li l-fornitur tal-assistenza teknika jkun ċittadin tiegħu jew li jkun ġie inkorporat jew kostitwit skont il-liġi tiegħu.

7.   Awtorizzazzjoni għall-provvista ta' servizzi ta' senserija relatati mal-oġġetti elenkati fl-Anness III jew fl-Anness IV għandha tingħata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn is-sensar ikun residenti jew stabbilit, kif elenkat fl-Anness I, jew, jekk ma jkunx hemm tali Stat Membru, mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li s-sensar ikun ċittadin tiegħu jew li jkun ġie inkorporat jew kostitwit skont il-liġi tiegħu. Tali awtorizzazzjoni għandha tingħata għal kwantità stabbilita ta' oġġetti speċifiċi li jiġu trasferiti bejn żewġ pajjiżi terzi jew aktar. Il-post fejn jinsabu l-oġġetti fil-pajjiż terz ta' oriġini, l-utent aħħari u l-post eżatt fejn jinsab għandhom ikunu identifikati b'mod ċar.

8.   L-applikanti għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-applikazzjonijiet tagħhom għal awtorizzazzjoni individwali jew globali għal esportazzjonijiet jew għal servizzi ta' senserija, għal awtorizzazzjoni għal assistenza teknika, għal awtorizzazzjoni għall-importazzjoni individwali jew għal awtorizzazzjoni individwali għal tranżitu.

Fir-rigward tal-esportazzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirċievu l-informazzjoni kompluta b'mod partikolari dwar l-utent aħħari, il-pajjiż ta' destinazzjoni u l-użu aħħari tal-oġġetti.

Fir-rigward tas-servizzi ta' senserija, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirċievu, b'mod partikolari, dettalji dwar il-post fejn jinsabu l-oġġetti fil-pajjiż terz ta' oriġini, deskrizzjoni ċara tal-oġġetti u l-kwantità involuta, il-partijiet terzi involuti fit-tranżazzjoni, il-pajjiż terz ta' destinazzjoni, l-utent aħħari f'dak il-pajjiż u l-post eżatt fejn jinsab.

L-għoti tal-awtorizzazzjoni tista' tkun soġġetta għal dikjarazzjoni ta' użu finali, jekk ikun xieraq.

9.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 8, meta manifattur jew rappreżentant ta' manifattur ikun se jesporta jew ibigħ u jittrasferixxi oġġetti inklużi fil-punt 3.2 jew 3.3 tal-Anness III jew fit-Taqsima 1 tal-Anness IV lil distributur f'pajjiż terz, il-manifattur għandu jipprovdi informazzjoni dwar l-arranġamenti magħmula u l-miżuri meħuda biex jiġi evitat li l-oġġetti inklużi fil-punt 3.2 jew 3.3 tal-Anness III jintużaw għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra jew biex jiġi evitat li l-oġġetti inklużi fit-Taqsima 1 tal-Anness IV jintużaw għall-piena kapitali, informazzjoni dwar il-pajjiż ta' destinazzjoni u, jekk disponibbli, informazzjoni dwar l-użu aħħari u l-utenti aħħarija tal-oġġetti.

10.   Fuq talba ta' mekkaniżmu nazzjonali ta' prevenzjoni stabbilit skont il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1984 Kontra t-Tortura u t-Trattament jew Piena Krudili, Inumana jew Degradanti Oħra, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiddeċiedu li jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-mekkaniżmu nazzjonali ta' prevenzjoni rikjedenti l-informazzjoni li jkunu rċevew minn applikant dwar il-pajjiż ta' destinazzjoni, id-destinatarju, l-użu aħħari u l-utenti aħħarin jew, meta jkun rilevanti, id-distributur u l-arranġamenti u l-miżuri msemmija fil-paragrafu 9. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jisimgħu lill-applikant qabel l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni u jistgħu jimponu restrizzjonijiet fuq l-użu li jista' jsir mill-informazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom skont il-liġijiet u l-prassi nazzjonali.

11.   L-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet individwali jew globali f'perijodu ta' żmien li għandu jiġi ddeterminat mil-liġi jew mill-prassi nazzjonali.

Artikolu 21

Awtorizzazzjonijiet

1.   L-awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni, l-importazzjoni jew it-tranżitu jinħarġu fuq formola konsistenti mal-mudell stabbilit fl-Anness VII. L-awtorizzazzjonijiet li jikkonċernaw servizzi ta' senserija għandhom jinħarġu fuq formola konsistenti mal-mudell stabbilit fl-Anness VIII. L-awtorizzazzjonijiet li jikkonċernaw assistenza teknika għandhom jinħarġu fuq formola konsistenti mal-mudell stabbilit fl-Anness IX. Dawk l-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi fl-Unjoni kollha. Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni għandu jkun minn tliet xhur sa tnax-il xahar, bil-possibilità ta' estensjoni sa tnax-il xahar. Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni globali għandu jkun minn sena għal tliet snin bil-possibilità ta' estensjoni possibbli sa mhux iktar minn sentejn.

2.   Awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 12 jew l-Artikolu 17 timplika awtorizzazzjoni biex l-esportatur jagħti assistenza teknika lill-utent aħħari sakemm tali assistenza tkun meħtieġa għall-installazzjoni, l-operazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija ta' dawk l-oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom tkun awtorizzata.

3.   L-awtorizzazzjonijiet jistgħu jinħarġu permezz ta' mezzi elettroniċi. Il-proċeduri speċifiċi jiġu stabbiliti fuq bażi nazzjonali. L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din l-għażla għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni.

4.   L-awtorizzazzjonijiet għall-esportazzjoni, l-importazzjoni, it-tranżitu, il-provvista ta' assistenza teknika jew il-provvista ta' servizzi ta' senserija għandhom ikunu soġġetti għal kwalunkwe rekwiżit u kundizzjoni li l-awtorità kompetenti tqis li huma adatti.

5.   L-awtoritajiet kompetenti, filwaqt li jaġixxu skont dan ir-Regolament, jistgħu jirrifjutaw li jagħtu awtorizzazzjoni u jistgħu jannullaw, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw awtorizzazzjoni li jkunu diġà taw.

Artikolu 22

Formalitajiet doganali

1.   Meta jimla l-formalitajiet doganali, l-esportatur jew l-importatur għandu jibgħat il-formola mimlija kif dovut u stabbilita fl-Anness VII bħala prova li l-awtorizzazzjoni meħtieġa għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni kkonċernata nkisbet. Jekk id-dokument ma jimteliex b'lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-formalitajiet doganali jkunu qed isiru, l-esportatur jew l-importatur jista' jintalab jipprovdi traduzzjoni f'dik il-lingwa uffiċjali.

2.   Jekk issir dikjarazzjoni doganali dwar l-oġġetti elenkati fl-Annessi II, III jew IV, u jkun ikkonfermat li ma ngħatat l-ebda awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni intiżi, l-awtoritajiet doganali għandhom jżommu l-oġġetti ddikjarati u għandhom jinfurmaw lill-esportatur jew l-importatur dwar il-possibbiltà li ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament. Jekk sitt xhur wara li jinżammu l-oġġetti ma ssir l-ebda applikazzjoni, jew jekk l-awtorità kompetenti tirrifjuta dik l-applikazzjoni, l-awtoritajiet doganali għandhom jiddisponu mill-oġġetti miżmumin f'konformità mal-liġi nazzjonali applikabbli.

Artikolu 23

Rekwżiti ta' notifika u konsultazzjoni

1.   Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni jekk l-awtoritajiet kompetenti tiegħu, kif elenkati fl-Anness I, jieħdu deċiżjoni li jirrifjutaw applikazzjoni għal awtorizzazzjoni skont dan ir-Regolament jew jekk jannullaw awtorizzazzjoni li jkunu taw. Dik in-notifika għandha ssir mhux aktar tard minn 30 jum wara d-data tad-deċiżjoni jew tal-annullament.

2.   L-awtorità kompetenti, b'mezzi diplomatiċi meta jkun meħtieġ jew xieraq, għandha tikkonsulta lill-awtorità jew lill-awtoritajiet li, fit-tliet snin preċedenti, irrifjutaw applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni, tranżitu, il-provvista ta' assistenza teknika lil persuna, entità jew korp f'pajjiż terz jew il-provvista ta' servizzi ta' senserija skont dan ir-Regolament, jekk tirċievi applikazzjoni dwar esportazzjoni, tranżitu, il-provvista ta' assistenza teknika lil persuna, entità jew korp f'pajjiż terz jew il-provvista ta' servizzi ta' senserija li jinvolvu tranżazzjoni essenzjalment identika msemmija f'tali applikazzjoni preċedenti u tqis li, madankollu, għandha tingħata awtorizzazzjoni.

3.   Jekk, wara l-konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tagħti awtorizzazzjoni, l-Istat Membru rilevanti għandu jinforma minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu u jispjega r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu, filwaqt li jippreżenta informazzjoni ġustifikattiva kif adatt.

4.   Fejn awtorizzazzjoni tiġi rrifjutata fuq il-bażi ta' projbizzjoni nazzjonali skont l-Artikolu 14(1) jew l-Artikolu 15(4), dan ma għandux jikkostitwixxi deċiżjoni li tirrifjuta applikazzjoni fit-tifsira tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

5.   In-notifiki kollha meħtieġa skont dan l-Artikolu għandhom jsiru permezz ta' sistema sikura u kriptata għall-iskambju ta' informazzjoni.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 24

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29, biex temenda l-Annessi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII u IX. Id-data li hemm fl-Anness I dwar l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandha tiġi emendata abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri.

Fejn, fil-każ tal-emenda tal-Annessi II, III, IV jew V, ikun meħtieġ minħabba raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-proċedura prevista fl-Artikolu 30 għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

Artikolu 25

Talbiet biex jiġu miżjuda xi oġġetti f'waħda mil-listi tal-oġġetti

1.   Kull Stat Membru jista' jindirizza talba debitament sostanzjata lill-Kummissjoni biex jiżdiedu oġġetti ddisinjati jew kummerċjalizzati għall-infurzar tal-liġi fl-Anness II, fl-Anness III jew fl-Anness IV. Talba bħal din għandha tinkludi informazzjoni dwar:

(a)

id-disinn u l-karatteristiċi tal-oġġetti inkwistjoni;

(b)

l-iskopijiet kollha li għalihom jistgħu jintużaw l-oġġetti; u

(c)

ir-regoli internazzjonali jew domestiċi li jiġu miksura jekk l-oġġetti jkollhom jintużaw għall-infurzar tal-liġi.

Meta jressaq it-talba tiegħu lill-Kummissjoni, l-Istat Membru rikjedenti għandu jressaq dik it-talba wkoll lill-Istati Membri l-oħra.

2.   Il-Kummissjoni tista', fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi t-talba, titlob lill-Istat Membru rikjedenti jipprovdi informazzjoni supplimentari, jekk tikkunsidra li t-talba tkun tonqos milli tindirizza punt wieħed rilevanti jew aktar jew jekk tara li hemm bżonn ta' informazzjoni addizzjonali fuq punt wieħed rilevanti jew aktar. Hi għandha tgħarraf lill-Istat Membru inkwistjoni bil-punti li dwarhom ikun hemm bżonn li tiġi pprovduta informazzjoni supplimentari. Il-Kummissjoni għandha tressaq il-mistoqsijiet tagħha lill-Istati Membri l-oħra. L-Istati Membri l-oħra jistgħu wkoll jagħtu lill-Kummissjoni informazzjoni addizzjonali għall-valutazzjoni tat-talba.

3.   Jekk tqis li ma jkunx hemm bżonn titlob għal informazzjoni supplimentari jew, fejn applikabbli, malli tirċievi l-informazzjoni supplimentari li tkun talbet, il-Kummissjoni għandha, fi żmien 20 ġimgħa minn meta tirċievi t-talba jew minn meta tirċievi l-informazzjoni supplimentari, rispettivament, tagħti bidu għall-proċedura biex tiġi adottata l-emenda mitluba jew inkella tinforma lill-Istati Membri rikjedenti bir-raġunijiet għalfejn il-proċedura mhux se tinbeda.

Artikolu 26

Skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-Kummissjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, fuq talba, jinformaw lil xulxin dwar il-miżuri meħudin skont dan ir-Regolament u jipprovdu lil xulxin bi kwalunkwe informazzjoni rilevanti għad-dispożizzjoni tagħhom b'rabta ma' dan ir Regolament, b'mod partikolari informazzjoni dwar awtorizzazzjonijiet mogħtija u rrifjutati.

2.   L-informazzjoni rilevanti dwar awtorizzazzjonijiet mogħtija u rrifjutati għandha tinkludi mill-inqas it-tip ta' deċiżjoni, ir-raġunijiet għad-deċiżjoni jew sommarju tagħha, l-ismijiet tad-destinatarji u, jekk ma jkunux l-istess, tal-utenti finali kif ukoll tal-oġġetti kkonċernati.

3.   L-Istati Membri, jekk ikun possibbli f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom jagħmlu rapport pubbliku dwar l-attivitajiet annwali, li jipprovdi informazzjoni dwar in-numru ta' applikazzjonijiet riċevuti, dwar l-oġġetti u l-pajjiżi kkonċernati f'dawn l-applikazzjonijiet, u dwar id-deċiżjonijiet li jkunu ħadu dwar dawn l-applikazzjonijiet. Dan ir-rapport m'għandux jinkludi informazzjoni li l-iżvelar tagħha huwa meqjus minn Stat Membru li jmur kontra l-interessi essenzjali tas-sigurtà tiegħu.

4.   Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport annwali li jkun magħmul mir-rapporti annwali tal-attività msemmija fil-paragrafu 3. Dak ir-rapport annwali għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

5.   Ħlief għall-provvista tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 lill-awtoritajiet tal-Istat Membru l-ieħor u lill-Kummissjoni, dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali applikabbli dwar il-kunfidenzjalità u s-segretezza professjonali.

6.   Ir-rifjut tal-għoti ta' awtorizzazzjoni, jekk ikun ibbażat fuq projbizzjoni nazzjonali adottata f'konformità mal-Artikolu 14(1), m'għandux jitqies bħala awtorizzazzjoni rrifjutata fit-tifsira tal-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 27

L-ipproċessar ta' data personali

Id-data personali għandha tiġi pproċessata u skambjata f'konformità mar-regoli stipulati fir-Regolament (UE) 2016/679 u fir-Regolament (UE) 2018/1725.

Artikolu 28

Użu tal-informazzjoni

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) u l-leġislazzjoni nazzjonali dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, l-informazzjoni riċevuta skont dan ir-Regolament għandha tintuża biss għall-iskop li għalih tkun saret it-talba.

Artikolu 29

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati msemmija fl-Artikolu 24 għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mis-16 ta' Diċembru 2016. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perijodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 24 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 24 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b' xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 30

Proċedura ta' urġenza

1.   L-atti delegati adottati taħt dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2.   Il-Parlament Ewropew jew l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 29(6). F'dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Artikolu 31

Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura

1.   Għandu jiġi stabbilit Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull Stat Membru jaħtar rappreżentant f'dak il-grupp.

2.   Il-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni li tikkonċerna l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inklużi, bla limitazzjoni, l-iskambju ta' informazzjoni dwar prattiki amministrattivi u kwalunkwe kwistjoni li tista' titqajjem jew mill-president inkella minn rappreżentant ta' Stat Membru.

3.   Il-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura, kull meta jqis li huwa meħtieġ, jista' jikkonsulta lill-esportaturi, is-sensara, il-fornituri ta' assistenza teknika u partijiet interessati rilevanti oħra affettwati minn dan ir-Regolament.

4.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport annwali bil-miktub lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet, l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura.

Ir-rapport annwali għandu jitfassal billi titqies b'mod partikolari tal-ħtieġa li ma jiġux kompromessi l-interessi kummerċjali ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi. Id-diskussjonijiet fil-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura jinżammu kunfidenzjali.

Artikolu 32

Rieżami

1.   Sal-31 ta' Lulju 2020, u kull ħames snin wara, il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jistgħu jinkludu proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. Ir-rieżami jivvaluta l-ħtieġa li jiġu inklużi l-attivitajiet ta' ċittadini tal-Unjoni li jgħixu barra. L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni adatta kollha għat-tħejjija tar-rapport.

2.   Taqsimiet speċjali tar-rapport għandhom jittrattaw:

(a)

il-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura u l-attivitajiet tiegħu. Ir-rapport jitfassal billi titqies b'mod partikolari l-ħtieġa li ma jiġux kompromessi l-interessi kummerċjali ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi. Id-diskussjonijiet fil-grupp jinżammu kunfidenzjali;

(b)

l-informazzjoni dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri skont l-l-Artikolu 33(1) u nnotifikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 33(2).

Artikolu 33

Penali

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda li taffetwa r-regoli dwar il-penali notifikati skond l-Artikolu 17 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1236/2005.

Artikolu 34

Kamp ta' applikazzjoni territorjali

1.   Dan ir-Regolament għandu jkollu l-istess kamp ta' applikazzjoni territorjali bħat-Trattati, ħlief għall-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1), l-Artikoli 5, 11, 13, 14, 16 u 18, l-Artikolu 20(1) sa (4) u l-Artikolu 22, li japplikaw:

għat-territorju doganali tal-Unjoni;

għat-territorji Spanjoli ta' Ceuta u Melilla;

għat-territorju Ġermaniż ta' Helgoland.

2.   Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, Ceuta, Helgoland u Melilla għandhom jiġu ttrattati bħala parti mit-territorju doganali tal- Unjoni.

Artikolu 35

Tħassir

Ir-Regolament (KE) No 1236/2005 huwa mħassar.

Referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XI.

Artikolu 36

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta' Jannar 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2018. (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2018.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta' Ġunju 2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (ĠU L 200, 30.7.2005, p. 1).

(3)  Ara Anness X.

(4)  Ir-Riżoluzzjoni 3452 (XXX) tad-9 ta' Diċembru 1975 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(5)  Ir-Riżoluzzjoni 34/169 tas-17 ta' Diċembru 1979 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(6)  Approvat bir-Riżoluzzjonijiet 663 C (XXIV) tal-31 ta' Lulju 1957 u 2076 (LXII) tat-13 ta' Mejju 1977 tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(7)  Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir militari (ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal- 5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (UE) Nru 258/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li jimplimenta l-Artikolu 10 tal-Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-iffabrikar illeċitu ta' u l-ittraffikar fl-armi tan-nar, il-partijiet, komponenti u ammunizzjoni tagħhom, li tissupplimenta l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali (il-Protokoll tan-NU dwar l-Armi tan-Nar) u li jistabbilixxi awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni, u miżuri rigward l-importazzjoni u t-transitu għall-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti tagħhom u l-ammunizzjoni (ĠU L 94, 30.3.2012, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(12)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(13)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).


ANNESS I

LISTA TAL-AWTORITAJIET MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 20 U 23, U L-INDIRIZZI GĦAN-NOTIFIKI LILL-KUMMISSJONI EWROPEA

A.   L-awtoritajiet tal-Istati Membri

IL-BELĠJU

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Faks +32 22775063

Posta elettronika: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

IL-BULGARIJA

Министерство на икономиката

ул.“Славянска” № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel. +359 29407771

Faks +359 29880727

Posta elettronika: exportcontrol@mi.government.bg

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Faks +420 224214558

Posta elettronika: dual@mpo.cz

ID-DANIMARKA

L-Anness III, Nru 2 u 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Faks +45 33933510

Posta elettronika: jm@jm.dk

L-Anness II u l-Anness III, Nru 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel. +45 35291000

Faks +45 35291001

Posta elettronika: eksportkontrol@erst.dk

IL-ĠERMANJA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6196 908 2217

Faks +49 6196 908 1800

Posta elettronika: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

L-ESTONJA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel. +372 6377192

Faks +372 6377199

Posta elettronika: stratkom@vm.ee

L-IRLANDA

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Faks +353 16312562

Posta elettronika: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Faks +353 16312562

Posta elektronika: exportcontrol@djei.ie

IL-GREĊJA

Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, Μεταφορών και δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού & Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministeru tal-Iżvilupp, il-Kompetittività, l-Infrastruttura, it-Trasport u n-Netwerks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Faks +30 2103286094

Posta elettronika: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPANJA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913492587

Faks +34 913492470

Posta elettronika: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANZA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel. +33 1 57 53 43 98

Faks + 33 1 57 53 48 32

Posta elettronika: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

IL-KROAZJA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

REPUBBLIKA HRVATSKA

Tel. +385 1 6444 625 (626)

Faks + 385 1 6444 601

L-ITALJA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Faks +39 0659647506

Posta elettronika: polcom4@mise.gov.it

ĊIPRU

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Faks +357 22375443

Posta elettronika: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy,

IL-LATVJA

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel. +371 67016426

Faks +371 67828121

Posta elettronika: mfa.cha@mfa.gov.lv

IL-LITWANJA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 82719767

Faks +370 52719976

Posta elettronika: leidimai.pd@policija.lt

IL-LUSSEMBURGU

Ministère de l'Économie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 22 61 62

Faks +352 46 61 38

Posta elettronika: office.licences@eco.etat.lu

L-UNGERIJA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 14585599

Faks: +36 14585885

Posta elettronika: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Faks +356 25690286

IN-NETHERLANDS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954, +31 703484652

L-AWSTRIJA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung “Außenwirtschaftskontrolle” C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 1711008341

Faks +43 1711008366

Posta elettronika: post.c29@bmwfw.gv.at

IL-POLONJA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 226935553

Faks +48 226934021

Posta elettronika: SekretariatDHU@mg.gov.pl

IL-PORTUGALL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218813843

Faks +351 218813986

Posta elettronika: dsl@at.gov.pt

IR-RUMANIJA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Faks +40 214010568, +40 213150454

Posta elettronika: adrian.berezintu@dce.gov.ro

IS-SLOVENJA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Tel. +386 1 400 3564;

Faks +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Faks +386 1 400 3588

IS-SLOVAKKJA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542163

Faks: +421 243423915

Posta elettronika: lucia.filipkova@economy.gov.sk

IL-FINLANDJA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 295 480 171

Faks: +358 9 160 44635

Posta elettronika: kirjaamo@intermin.fi

L-IŻVEZJA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Faks: +46 8306759

Posta elettronika: registrator@kommers.se

IR-RENJU UNIT

Importazzjoni ta' prodotti elenkati fl-Anness II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

Posta elettronika: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Esportazzjoni ta' prodotti elenkati fl-Annessi II jew III, u forniment ta' assistenza teknika relatata ma' prodotti elenkati fl-Anness II kif imsemmi fl-Artikoli 3(1) u 4(1):

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

Faks +44 2072152635

Posta elettronika: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.   Indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Posta elettronika: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNESS II

LISTA TA' PRODOTTI MSEMMIJIN FL-ARTIKOLI 3 U 4

Nota Introduttorja:

Il-“kodiċi tan-NM” f'dan l-Anness jirreferu għall-kodiċi speċifikati fit-Tieni Parti tal-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 (1).

Fejn “ex” tippreċedi l-kodiċi tan-NM, il-prodotti koperti minn dan ir-Regolament huma biss parti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-kodiċi tan-NM u huma determinati kemm mid-deskrizzjoni mogħtija f'dan l-Anness kif ukoll mill-kamp ta' applikazzjoni tal-kodiċi tan-NM.

Noti:

1.

Il-punti 1.3 u 1.4 fit-Taqsima 1 dwar oġġetti mfasslin għall-eżekuzzjoni tal-bnedmin ma jkoprux oġġetti tekniċi mediċi.

2.

L-għan tal-kontrolli msemmija f'dan l-Anness m'għandux jingħeleb mill-esportazzjoni ta' oġġetti mhux ikkontrollati (inklużi pjanti) li fihom komponent ikkontrollat wieħed jew aktar meta l-komponent jew il-komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu possibbilment jitneħħew jew jintużaw għal skopijiet oħrajn.

NB:

Meta jiġi vvalutat jekk il-komponent jew komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, hu meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu li l-komponent jew komponenti kkontrollati huma l-element prinċipali tal-oġġetti li jkun qed jiġu akkwistati.

Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni

  1.   

Prodotti maħsubin għall-eżekuzzjoni tal-bnedmin, kif ġej:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Forok, giljottini u xfafar għall-giljottini

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Siġġijiet elettriċi għall-fini tal-eżekuzzjoni tal-bnedmin

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Kmamar mingħajr arja, magħmulin pereżempju mill-azzar u mill-ħġieġ, maħsubin għall-fini tal-eżekuzzjoni tal-bnedmin bl-amministrazzjoni ta' gass jew sustanza letali

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Sistemi awtomatiċi għall-injezzjoni tad-drogi maħsubin għall-fini tal-eżekuzzjoni tal-bnedmin bl-amministrazzjoni ta' sustanza kimika letali

  2.   

Oġġetti li mhumiex xierqa għall-użu mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex irażżnu l-bnedmin, kif ġej:

ex 8543 70 90

2.1.

Apparat għax-xokkijiet tal-elettriku li hu maħsub biex jintlibes fuq il-ġisem minn individwu mrażżan, bħal ċintorini, kmiem u manetti, maħsubin biex irażżnu l-bnedmin bl-amministrazzjoni ta' xokkijiet elettriċi

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Manetti tas-saba' l-kbir u skrejjen tas-saba' l-kbir, u tas-swaba'

Nota:

Din il-partita tinkludi manetti u skrejjen kemm bis-snien u kemm mingħajrhom

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Felq bl-iżbarra, strumenti ta' trażżin tar-riġlejn bil-piż u ktajjen tal-gruppi li jkopru felq bl-izbarra jew istrumenti ta' trażżin tar-riġlejn bil-piż

Noti:

1.

Felq bl-iżbarra huma qajd jew ċrieki tal-għaksa b'mekkaniżmu li jsakkar, marbuta ma' żbarra riġida li tipikament hija tal-metall

2.

Dan il-punt jinkludi felq bl-izbarra u strumenti ta' trażżin tar-riġlejn bil-piż li huma marbuta mal-manetti ordinarji permezz ta' katina

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Manetti mfassla biex jiġu ankrati mal-ħajt, l-art jew is-saqaf

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Siġġijiet għat-trażżin mgħammra b'qajd jew apparat ieħor biex irażżan il-bnedmin.

Nota:

Dan il-punt majipprojbix is-siġġijiet mgħammra biss b'ċineg jew ċintorini

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Twavel tal-qajd u sodod tal-qajd: twavel u sodod bil-qajd jew apparat ieħor li jrażżan il-bnedmin

Nota:

Dan il-punt ma jipprojbix twavel u sodod mgħammra biss b'ċineg jew ċintorini

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Sodod bil-gaġġa: sodod li jinkludu gaġġa (erba' ġnub u saqaf) jew struttura simili li tagħlaq bniedem fil-konfini tas-sodda, bis-saqaf jew ġenb wieħed jew aktar tas-sodda li jkollhom twavel tal-metall jew oħrajn, u li jkunu jistgħu jinfetħu biss minn barra

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Sodod bix-xibka (erba' ġnub u saqaf) jew struttura simili li tagħlaq bniedem fil-konfini tas-sodda, bis-saqaf jew ġenb wieħed jew aktar tas-sodda li jkollhom xibka, u li jkunu jistgħu jinfetħu biss minn barra

  3.   

Apparat li jista' jinġarr li mhuwiex addattat għall-użu mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għall-fini tal-kontroll tal-irvellijiet jew awtodifiża, kif ġej:

ex 9304 00 00

3.1.

Lembubi jew bsaten magħmulin mill-metall jew materjal ieħor li jkollhom lasta b'ponot tal-metall

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Tarki b'ponot tal-metall

  4.   

Frosti kif ġej:

ex 6602 00 00

4.1.

Frosti oħra b'aktar minn siegla jew strixxa waħda, bħal sawwatiet jew cats o'nine tails

ex 6602 00 00

4.2.

Frosti li jkollhom siegla jew strixxa waħda jew aktar li magħhom ikollhom snanar, ganċijiet, takki bil-ponta, wajer tal-metall jew oġġetti simili li jsaħħu l-impatt tas-siegla jew tal-istrixxa


(1)  Ir-Regolament tal- Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta' Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANNESS III

LISTA TA' PRODOTTI MSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 11

Nota Introduttorja:

Il-“kodiċi tan-NM” f'dan l-Anness jirreferu għall-kodiċi speċifikati fit-Tieni Parti tal-Anness I għar-Regolament (KEE) Nru 2658/87.

Fejn l-kodiċi tan-NM ikun preċedut minn “ex”, il-prodotti koperti minn dan ir-Regolament huma biss parti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-kodiċi tan-NM u huma determinati kemm mid-deskrizzjoni mogħtija f'dan l-Anness kif ukoll mill-kamp ta' applikazzjoni tal-kodiċi tan-NM.

Noti:

1.

L-għan tal-kontrolli msemmija f'dan l-Anness m'għandux ikun megħlub mill-esportazzjoni ta' oġġetti mhux ikkontrollati (inklużi pjanti) li fihom komponent ikkontrollat wieħed jew aktar meta l-komponent jew il-komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu possibbilment jitneħħew jew jintużaw għal skopijiet oħrajn.

NB:

Meta jiġi vvalutat jekk il-komponent jew komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, hu meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika u ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu li l-komponent jew komponenti kkontrollati huwa jew huma l-element prinċipali tal-oġġetti li jkunu qed jiġu akkwistati.

2.

F'xi każijiet il-kimiki huma elenkati bl-isem u n-numru CAS. Il-lista tapplika għal kimiki tal-istess formula strutturali (inklużi l-idrati) irrispettivament mill-isem jew min-numru CAS. In-numri CAS huma murija sabiex jassistu fl-identifikazzjoni ta' kimika jew taħlita partikolari, irrispettivament min-nomenklatura. In-numri CAS ma jistgħux jintużaw bħala identifikaturi uniċi minħabba li xi forom tal-kimika elenkata għandhom numri CAS differenti, u taħlitiet li jkollhom kimika elenkata jista' jkollhom ukoll numri CAS differenti.

Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni

  1.   

Prodotti maħsubin għat-trażżin tal-bnedmin, kif ġej:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Qajd u ktajjen tal-gruppi

Noti:

1.

Qajd huma strumenti ta' trażżin li jikkonsistu minn żewġ manetti jew ċrieki b'mekkaniżmu li jsakkar b'katina jew żbarra li tgħaqqadhom

2.

Dan il-punt ma jikkontrollax l-istrumenti ta' trażżin tar-riġlejn jew il-ktajjen tal-gruppi pprojbiti mill-punt 2.3 tal-Anness II.

3.

Dan il-punt ma jikkontrollax “manetti ordinarji”. Il-manetti ordinarji huma manetti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

id-dimensjoni globali tagħhom inkluża l-katina, imkejla mix-xifer ta' barra ta' manetta waħda sax-xifer ta' barra tal-manetta l-oħra, tkun bejn 150 u 280 mm meta ż-żewġ manetti jkunu msakkra;

iċ-ċirkonferenza ta' ġewwa ta' kull manetta tkun massimu ta' 165 mm meta r-rota bis-snien tkun issikkata sal-aħħar sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar;

iċ-ċirkonferenza ta' ġewwa ta' kull manetta tkun mill-inqas 200 mm meta r-rota bis-snien tkun issikkata fuq l-ewwel sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar; kif ukoll

il-manetti ma jkunux ġew modifikati biex jikkawżaw uġigħ jew tbatija fiżika.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Manetti individwali jew ċrieki b'mekkaniżmu li jsakkar li għandhom ċirkonferenza ikbar mill-massimu ta' 165 mm meta r-rota bis-snien tkun issakkata fuq l-aħħar sinna li tidħol fil-mekkaniżmu li jsakkar

Nota:

Dan il-punt jinkludi strumenti ta' trażżin tal-għonq u manetti jew ċrieki individwali oħra b'mekkaniżmu li jsakkar li huma marbuta mal-manetti ordinarji permezz ta' katina

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Barnużi tal-bżieq: inklużi barnużi magħmula minn xibka, li għandhom għata għall-ħalq li tipprevjeni li wieħed jobżoq

Nota:

Dan il-punt jinkludi barnużi tal-bżieq li huma marbuta mal-manetti ordinarji permezz ta' katina

  2.   

Armi u apparat maħsuba għall-fini tal-kontroll tal-irvellijiet jew awtodifiża, kif ġej:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Armi ta' skariku elettriku li jistgħu jinġarru li jistgħu jimmiraw biss lejn individwu wieħed kull darba li jkun amministrat xokk elettriku, inkluż iżda mhux limitat għal-lembubi tax-xokkijiet elettriċi, tarki tax-xokkijiet elettriċi, pistoli tax-xokkijiet u pistoli tad-darts tax-xokkijiet

Noti:

1.

Dan il-punt ma jikkontrollax ċinturini tax-xokkijiet elettriċi skont il-partita 2.1 tal-Anness II.

2.

Dan il-punt ma jikkontrollax it-tagħmir individwali tax-xokkijiet elettroniċi meta jakkumpanja lill-utent tiegħu għall-protezzjoni personali tal-utent stess

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Kits li fihom il-komponenti essenzjali kollha għall-armar ta' armi tal-iskariku elettriku li jinġarru, ikkontrollati minn punt 2.1

Nota:

L-oġġetti li ġejjin huma meqjusa li jkunu komponenti essenzjali:

l-unità li tipproduċi xokk elettriku,

l-iswiċċ, kemm jekk fuq remote control kemm jekk le, u

l-elettrodi jew, fejn applikabbli, il-wajers li permezz tagħhom għandhom jiġu amministrati x-xokkijiet elettriċi

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Armi tal-iskariku elettriku fissi jew li jiġu mmuntati li jkopru żona wiesgħa u jistgħu jimmiraw lejn individwi multipli b'xokkijiet elettriċi

  3.   

Armi u apparat għat-tferrix ta' sustanzi kimiċi inkapaċitanti u irritanti għall-finijiet tal-kontroll tal-irvellijiet jew awtodifiża u sustanzi relatati, kif ġej:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Armi u tagħmir li jistgħu jinġarru li jew jamministraw doża ta' sustanza kimika inkapaċitanti jew irritanti li jimmiraw lejn individwu wieħed jew iferrxu doża ta' tali sustanza fil-forma ta' daħna ta' sprej ċpar jew sħaba li taffettwa żona żgħira, meta s-sustanza kimika hija amministrata jew imferrxa.

Noti:

1.

Dan il-punt ma jikkontrollax l-apparat ikkontrollat mill-partita ML7(e) tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea (1)

2.

Dan il-punt ma jikkontrollax tagħmir individwali li jista' jinġarr, anki jekk ikun fih sustanza kimika, meta jakkumpanja lill-utent tiegħu għall-protezzjoni personali tal-utent stess.

3.

Minbarra sustanzi kimiċi rilevanti, bħal aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet jew PAVA, l-oġġetti kkontrollati mill-punti 3.3 u 3.4 għandhom jitqiesu li huma sustanzi kimiċi inkapaċitanti jew irritanti

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillilamide tal-aċidu pelargoniku (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Oleoreżina tal-kapsiku (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Taħlitiet li fihom mill-inqas 0.3 % bil-piż ta' PAVA jew OC u solvent (bħall-etanol, 1-propanol jew hexane), li jistgħu jiġu amministrati bħala aġenti inkapaċitanti jew irritanti, b'mod partikolari f'aerosols u f'forma likwida, jew użati għall-manifattura ta' aġenti inkapaċitanti jew irritanti

Noti:

1.

Din il-partita ma tikkontrollax zlazi u preparati għalihom, sopop jew preparati għalihom u kondimenti mħallta jew taħwir, sakemm il-PAVA jew l-OC ma jkunux l-uniku togħma kostitwenti fihom.

2.

Din il-partita ma tikkontrollax prodotti mediċinali li għalihom ingħatat awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq skont il-liġi tal-Unjoni (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Tagħmir fiss għat-tifrix ta' sustanzi kimiċi inkapaċitanti jew irritanti, li jista' jitwaħħal mal-ħajt jew ma' saqaf ġo bini, jinkludi ċilindru tal-landa ta' aġenti kimiċi irritanti jew inkapaċitanti u jiġu attivati permezz ta' sistema ta' kontroll mill-bogħod

Nota:

Minbarra sustanzi kimiċi rilevanti, bħal aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet jew PAVA, l-oġġetti kkontrollati bil-partiti 3.3 u 3.4 għandhom jitqiesu li huma sustanzi kimiċi inkapaċitanti jew irritanti

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Apparat fiss jew li jiġi mmuntat għat-tifrix ta' aġenti kimiċi inkapaċitanti jew irritanti li jkopri firxa wiesgħa u mhux maħsub biex jitwaħħal ma' ħajt jew ma' saqaf ġewwa bini

Noti:

1.

Dan il-punt ma jikkontrollax l-apparat ikkontrollat mill-partita ML7(e) tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea

2.

Dan il-punt jikkontrolla wkoll kanuni tal-ilma

3.

Minbarra sustanzi kimiċi rilevanti, bħal aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet jew PAVA, l-oġġetti kkontrollati bil-partiti 3.3 u 3.4 għandhom jitqiesu li huma sustanzi kimiċi inkapaċitanti jew irritanti


(1)  L-aħħar verżjoni adottata mill-Kunsill fis-26 ta' Frar 2018 (ĠU C 98, 15.3.2018, p. 1).

(2)  Ara b'mod partikolari r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 726/2004 tal-31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1) u d-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 fuq il-kodiċi tal-Komunità marbut mal-prodotti mediċiali għall-użu uman (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67)


ANNESS IV

OĠĠETTI LI JISTGĦU JINTUŻAW GĦALL-PIENA KAPITALI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 16

Kodiċi tan-NM

Deskrizzjoni

 

1.

Il-prodotti li jistgħu jintużaw għall-eżekuzzjoni tal-bnedmin permezz ta' injezzjoni letali, huma kif ġej:

 

1.1.

Aġenti anestetiċi barbiturati li jaġixxu fuq perijodu qasir u intermedju jinkludu, iżda mhumiex limitati għal:

ex 2933 53 90

[minn (a) sa (f)]

ex 2933 59 95

[(g) u (h)]

(a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

(b)

melħ tas-sodju tal-amobarbital (CAS RN 64-43-7)

(c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

(d)

melħ tas-sodju tal-pentobarbital (CAS 57-33-0)

(e)

sekobarbital (CAS RN 76-73-3)

(f)

melħ tas-sodju tas-sekobarbital (CAS RN 309-43-3)

(g)

tijopental (CAS RN 76-75-5)

(h)

melħ tas-sodju tijopental (CAS RN 71-73-8), magħruf ukoll bħala tijopenton sodiku

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Nota:

Dan il-punt ikopri wkoll il-prodotti li fihom wieħed mill-aġenti anestetiċi elenkati taħt l-aġenti anestetiċi barbituriċi li jaġixxu fuq perijodu qasir u intermedju.


ANNESS V

AWTORIZZAZZJONI ĠENERALI TAL-UNJONI GĦALL-ESPORTAZZJONI EU GEA 2019/125

PARTI 1

Oġġetti

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni tkopri l-oġġetti kollha elenkati fl-entrati tal-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

Tkopri wkoll il-provvisti ta' assistenza teknika lill-utent aħħari sakemm tali assistenza tkun meħtieġa għall-installazzjoni, l-operazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija ta' dawk l-oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom tkun awtorizzata, jekk dik l-assistenza tkun ipprovduta mill-esportatur.

PARTI 2

Destinazzjonijiet

Mhijiex meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni taħt ir-Regolament (UE) 2019/125 għall-provvisti ddestinati lejn pajjiż jew territorju li jifforma parti mit-territorju doganali tal-Unjoni, li għall-finijiet ta' dan ir-Regolament jinkludi lil Ceuta, Helgoland u Melilla (l-Artikolu 34(2)).

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni hija valida fl-Unjoni kollha għall-esportazzjonijiet lejn id-destinazzjonijiet li ġejjin:

 

It-territorji Daniżi li mhumiex inklużi fit-territorju doganali:

Il-Groenlandja,

Il-Gżejjer Faeroe

 

It-territorji Franċiżi li mhumiex inklużi fit-territorju doganali:

Il-Kaledonja Ġdida u d-Dipendenzi,

Il-Polineżja Franċiża,

Saint Barthélemy,

Saint Pierre u Miquelon,

It-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u Antartiċi,

Wallis u l-Gżejjer Futuna

 

It-territorji Olandiżi li mhumiex inklużi fit-territorju doganali:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten

 

It-territorji Brittaniċi rilevanti li mhumiex inklużi fit-territorju doganali:

Anguilla,

Il-Bermuda,

Ġibiltà,

Il-Ġeorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar,

Il-Gżejjer Falkland,

Il-Gżejjer Turks u Kajkos,

Montserrat,

Sant'Elena u d-Dipendenzi

 

L-Afrika t'Isfel

 

L-Albanija

 

L-Andorra

 

L-Arġentina

 

L-Awstralja

 

Il-Benin

 

Il-Bolivja

 

Il-Bosnja-Ħerzegovina

 

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

 

L-Ekwador

 

Il-Filippini

 

Il-Ġeorġja

 

Ġibuti

 

Il-Gabon

 

Il-Ginea Bissaw

 

Il-Honduras

 

L-Iżlanda

 

L-Iżvizzera (inklużi Büsingen u Campione d'Italia)

 

Il-Kirgiżistan

 

Il-Kolombja

 

Il-Kanada

 

Il-Kap Verde

 

Il-Kosta Rika

 

Il-Liberja

 

Il-Liechtenstein

 

Il-Messiku

 

Il-Moldova

 

Il-Mongolja

 

Il-Montenegro

 

Il-Możambik

 

In-Namibja

 

In-Nepal

 

In-New Zealand

 

In-Nikaragwa

 

In-Norveġja

 

Il-Panama

 

Il-Paragwaj

 

Ir-Repubblika Domenicana

 

Ir-Rwanda

 

San Marino

 

São Tomé u Príncipe

 

Is-Serbja

 

Is-Seychelles

 

Timor Leste

 

It-Togo

 

It-Turkija

 

It-Turkmenistan

 

L-Ukraina

 

L-Urugwaj

 

L-Uzbekistan

 

Il-Venezwela

PARTI 3

Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti biex tintuża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni

(1)

Din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni ma tistax tintuża:

(a)

jekk l-esportatur ikun ġie pprojbit milli juża din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (UE) 2019/125;

(b)

jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti jew stabbilit ikunu infurmaw lill-esportatur li l-oġġetti kkonċernati huma jew jistgħu jkunu maħsuba, totalment jew parzjalment, jew biex jiġu esportati mill-ġdid lejn pajjiż terz jew inkella biex jintużaw għall-finijiet ta' piena kapitali f'pajjiż terz;

(c)

jekk l-esportatur ikun jaf jew ikollu raġunijiet raġonevoli biex jemmen li l-oġġetti kkonċernati huma maħsuba, totalment jew parzjalment, jew biex jiġu esportati mill-ġdid lejn pajjiż terz jew biex jintużaw għall-finijiet ta' piena kapitali f'pajjiż terz;

(d)

jekk l-oġġetti rilevanti jkunu esportati lejn żona ħielsa mid-dazju jew lejn maħżen ħieles mid-dazju li jkun jinsab f'destinazzjoni koperta minn din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni;

(e)

jekk l-esportatur ikun il-manifattur tal-prodotti mediċinali inkwistjoni u ma jkunx ikkonkluda ftehim legalment vinkolanti mad-distributur, li jkun jobbliga lid-distributur biex jissottometti l-provvisti u t-trasferimenti kollha għall-konklużjoni ta' ftehim legalment vinkolanti li jimponi fuq il-klijent, preferibbilment soġġett għal penali kuntrattwali dissważiva, il-kundizzjonijiet lli ġejjin:

(i)

li ma jagħmilx użu mill-oġġetti li jkunu waslu mingħand id-distributur għall-piena kapitali;

(ii)

li ma jipprovdix jew li ma jittrasferixxix dawn l-oġġetti lil xi parti terza, jekk il-klijent ikun jaf jew ikollu raġunijiet raġonevoli biex jemmen li l-oġġetti huma maħsuba biex jintużaw għall-finijiet ta' piena kapitali; u

(iii)

li jimponi l-istess rekwiżiti fuq kwalunkwe parti terza li tista' tkun id-destinatarju ta' provvista jew trasferiment ta' xi oġġetti minn dawn min-naħa tal-klijent.

(f)

jekk l-esportatur ma jkunx il-manifattur tal-prodotti mediċinali kkonċernati u ma jkunx ġab dikjarazzjoni tal-utent aħħari ffirmata mill-utent aħħari fil-pajjiż ta' destinazzjoni;

(g)

jekk l-esportatur ta' prodotti mediċinali ma jkunx ikkonkluda ftehim legalment vinkolanti mad-distributur jew mal-utent aħħari, preferibbilment soġġett għal penali kuntrattwali dissważiva, li jkun jobbliga lid-distributur jew li jkun jobbliga lill-utent aħħari f'każ li l-ftehim ikun ġie konkluż mill-utent aħħari, biex jikseb awtorizzazzjoni minn qabel mingħand l-esportatur għal:

(i)

kwalunkwe trasferiment jew provvista ta' kwalunkwe parti mill-konsenja li tkun diretta lejn awtorità ta' infurzar tal-liġi f'pajjiż jew territorju li ma abolixxiex il-piena kapitali;

(ii)

kwalunkwe trasferiment jew provvista ta' kwalunkwe parti mill-konsenja li tkun diretta lejn persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp li takkwista/jakkwista l-oġġetti rilevanti jew li tipprovdi/jipprovdi servizzi li jinvolvu l-użu ta' dawk l-oġġetti, lil tali awtorità ta' infurzar tal-liġi, u

(iii)

kwalunkwe riesportazzjoni jew trasferiment ta' kwalunkwe parti mill-konsenja li tkun diretta lejn pajjiż jew territorju li ma abolixxiex il-piena kapitali; jew

(h)

jekk l-esportatur ta' oġġetti għajr prodotti mediċinali ma jkunx ikkonkluda ftehim legalment vinkolanti msemmi fil-punt (g), mal-utent aħħari.

(2)

L-esportaturi li jagħmlu użu minn din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni EU GEA 2019/125 għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih ikunu residenti jew stabbiliti meta jużaw din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni għall-ewwel darba sa mhux aktar tard minn 30 jum mid-data ta' meta sseħħ l-ewwel esportazzjoni.

Fid-dikjarazzjoni doganali; l-esportaturi għandhom jirrapportaw ukoll il-fatt li qed jużaw din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni EU GEA 2019/125 billi fil-kaxxa 44 jindikaw il-kodiċi rilevanti li jinsab fil-bażi ta' data TARIC.

(3)

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-rekwiżiti ta' rappurtar marbuta mal-użu ta' din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni kif ukoll kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li l-Istat Membru li minnu ssir l-esportazzjoni jista' jirrikjedi f'dak li jirrigwarda l-oġġetti esportati skont din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni.

Stat Membru jista' jobbliga lill-esportaturi residenti jew stabbiliti f'dak l-Istat Membru biex jirreġistraw qabel ma jużaw din l-awtorizzazzjoni ġenerali għall-esportazzjoni għall-ewwel darba. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20(1) tar-Regolament (UE) 2019/125, ir-reġistrazzjoni għandha tkun awtomatika u kkonfermata mill-awtoritajiet kompetenti lill-esportatur mingħajr dewmien u f'kull każ, fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tiġi rċevuta.


(1)  Ir-Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS VI

LISTA TAT-TERRITORJI TAL-ISTATI MEMBRI MSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 11(2)

DANIMARKA:

Il-Groenlandja

FRANZA:

Il-Kaledonja l-ġdida u d-Dipendenzi tagħha,

Il-Polineżja Franċiża,

It-Territorji Franċiżi tan-Nofs in-Nhar u Antartiċi,

Il-Gżejjer Wallis u Futuna,

St Pierre u Miquelon

ĠERMANJA:

Büsingen


ANNESS VII

FORMOLA TA' AWTORIZZAZZJONI TAL-ESPORTAZZJONI JEW TAL-IMPORTAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 21(1)

Speċifikazzjoni teknika:

Id-daqs tal-formola li ġejja għandu jkun 210 × 297 mm b'tolleranza massima ta' 5 mm inqas u 8 mm aktar. Il-kaxxi huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' wieħed minn għaxra ta' pulzier orizzontalment u wieħed minn sitta ta' pulzier vertikalment. Is-suddiviżjonijiet huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' wieħed minn għaxra ta' pulzier orizzontalment.

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

Noti ta' spjegazzjoni għall-formola

“Awotrizzazzjoni għall-esportazzjoni jew l-importazzjoni ta' oġġetti li jistgħu jintużaw għat-tortura (Regolament (UE) 2019/125)”.

Din il-formola ta' awtorizzazzjoni għandha tintuża għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni għal esportazzjoni jew importazzjoni ta' oġġetti f'konformità mar-Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). M'għandhiex tintuża biex tiġi awtorizzata l-provvista ta' assistenza teknika.

L-awtorità tal-ħruġ hija l-awtorità ddefinita fil-punt h tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125 stabbilit fl-Anness I għal dak ir-Regolament.

L-awtorizzazzjonijiet għandhom jinħarġu fuq din il-formola ta' paġna waħda, li għandha tkun stampata fuq iż-żewġ naħat. L-uffiċċju doganali kompetenti jnaqqas il-kwantitajiet tal-esportazzjoni mill-kwantità totali disponibbli. Għandu jiżgura li l-oġġetti differenti soġġetti għall-awtorizzazzjoni jkunu separati b'mod ċar għal-din l-iskop.

Fejn il-proċeduri nazzjonali tal-Istati Membri jeħtieġu kopji addizzjonali tal-formola (bħal pereżempju għall-applikazzjoni) din il-formola ta' awtorizzazzjoni tista' tiġi inkluża f'sett ta' formoli li fihom il-kopji meħtieġa skont ir-regoli nazzjonali applikabbli. Fil-kaxxa ta' fuq il-kaxxa 3 ta' kull kampjun fil-marġni fuq ix-xellug għandu jiġi indikat b'mod ċar għal-liema skop (pereżempju applikazzjoni, kopja għall-applikant) huma maħsuba l-kopji rilevanti. Kampjun wieħed biss għandu jkun il-formola ta' awtorizzazzjoni mniżżla fl-Anness VII għar-Regolament (UE) 2019/125.

Kaxxa 1

Applikant:

Jekk jogħġbok indika isem l-applikant u l-indirizz sħiħ.

In-numru doganali tal-applikant jista' wkoll jiġi indikat (fakultattiv fil-biċċa l-kbira tal-każijiet).

It-tip ta' applikant għandu jiġi indikat (fakultattiv) fil-kaxxa rilevanti, billi jintużaw in-numri 1, 2 jew 4 li jirreferu għall-punti stabbiliti fid-definizzjoni tal-Artikolu 2(i) tar-Regolament (UE) 2019/125.

Kaxxa 3

Nru tal-Awtorizzazzjoni:

Jekk jogħġbok imla n-numru u ttikkja jew il-kaxxa tal-esportazzjoni jew dik tal-importazzjoni. Ara l-Artikolu 2(d) u 2(e) u l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 2019/125 għad-definizzjonijiet tat-termini “esportazzjoni” u “importazzjoni”.

Kaxxa 4

Data ta' skadenza:

Jekk jogħġbok niżżel id-data (żewġ numri), ix-xahar (żewġ numri) u s-sena (erba' numri).

Kaxxa 5

Aġent/rappreżentant

Jekk jogħġbok indika l-isem ta' rappreżentant debitament awtorizzat jew aġent (doganali) li jaġixxi f'isem l-applikant, jekk l-applikazzjoni ma tkunx ippreżentata mill-applikant. Ara wkoll l-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru. 952/201.

Kaxxa 6

Pajjiż fejn jinsabu l-oġġetti:

Jekk jogħġbok niżżel kemm l-isem tal-pajjiż ikkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru. 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Ara r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru. 1106/2012 (3).

Kaxxa 7

Pajjiż destinatarju:

Jekk jogħġbok niżżel kemm l-isem tal-pajjiż ikkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 471/2009. Ara r-Regolament (UE) No 1106/2012.

Kaxxa 10

Deskrizzjoni tal-oġġett:

Jekk jogħġbok qis li tinkludi d-data fuq il-pakkett tal-oġġetti kkonċernati. Innota li l-valur tal-oġġetti jista' wkoll jiġi indikat f'kaxxa 10.

Jekk ma jkunx hemm biżżejjed spazju f'kaxxa 10, jekk jogħġbok kompli fuq folja vojta mehmuża, waqt li ssemmi n-numru tal-awtorizzazzjoni. Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi fil-kaxxa 16.

Din il-formola hija maħsuba għall-użu ta' mhux aktar minn tliet tipi differenti ta' oġġetti (ara l-Annessi II u III għar-Regolament (UE) 2019/125). Jekk ikun meħtieġ li tiġi awtorizzata l-esportazzjoni jew l-importazzjoni ta' aktar minn tliet tipi ta' oġġetti, jekk jogħġbok agħti żewġ awtorizzazzjonijiet.

Kaxxa 11

Nru tal-Oġġett:

Din il-kaxxa jeħtieġ li timtela fuq wara tal-formola biss. Jekk jogħġbok żgura li n-Nru tal-Oġġett jikkorrispondi man-numru tal-oġġett stampat f'Kaxxa 11 li jinsab maġenb id-deskrizzjoni tal-oġġett rilevanti fuq in-naħa fejn trid tara.

Kaxxa 14

Rekwiżiti u kondizzjonijiet speċifiċi:

Jekk ma jkunx hemm biżżejjed spazju f'kaxxa 14, jekk jogħġbok kompli fuq folja vojta mehmuża, waqt li ssemmi n-numru tal-awtorizzazzjoni. Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi fil-kaxxa 16.

Kaxxa 16

Numru ta' annessi:

Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi, jekk ikun hemm (ara l-ispjegazzjonijiet għal kaxxi 10 u 14).


(1)  Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament u tal-Kunsill tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti (ĠU L 30, 31.1.2019, p. 1).

(2)  Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 6 ta' Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23).

(3)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas- 27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7).


ANNESS VIII

FORMOLA TA' AWTORIZZAZZJONI GĦALL-PROVVISTA TA' SERVIZZI TA' SENSERIJA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 21(1)

Speċifikazzjoni teknika:

Il-formola li ġejja għandu jkollha daqs ta' 210 × 297 mm b'tolleranza massima ta' 5 mm inqas u 8 mm aktar. Il-kaxxi huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' wieħed minn għaxra ta' pulzier orizzontalment u wieħed minn sitta ta' pulzier vertikalment. Is-suddiviżjonijiet huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' wieħed minn għaxra ta' pulzier orizzontalment.

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

Noti ta' spjegazzjoni dwar il-formola

“Awtorizzazzjoni għall-provvista ta' servizzi ta' senserija relatati ma' oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali jew għat-tortura (Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1))”

Din il-formola ta' awtorizzazzjoni tintuża għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni għal servizzi ta' senserija skont ir-Regolament (UE) 2019/125.

L-awtorità emittenti hija l-awtorità ddefinita fil-punt (h) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125. Hija awtorità li hija inkluża fil-lista ta' awtoritajiet kompetenti fl-Anness I ta' dak ir-Regolament.

Kaxxa 1

Sensar rikjedenti

Jekk jogħġbok indika l-isem u l-indirizz sħiħ tas-sensar rikjedenti. Sensar huwa definit fil-punt (l) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125.

Kaxxa 3

Nru tal-Awtorizzazzjoni

Jekk jogħġbok niżżel in-numru u mmarka l-kaxxa adatta li tindika jekk l-awtorizzazzjoni hijiex waħda individwali jew globali (ara l-punti (p) u (q) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125 għad-definizzjonijiet).

Kaxxa 4

Data ta' skadenza

Jekk jogħġbok niżżel il-jum (żewġ numri), ix-xahar (żewġ numri) u s-sena (erba' numri). Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni individwali hija minn tliet xhur sa tnax-il xahar u dak ta' awtorizzazzjoni globali minn sena sa tliet snin. Meta l-perijodu ta' validità jintemm, tista' tintalab estensjoni jekk tkun meħtieġa.

Kaxxa 5

Destinatarju

Jekk jogħġbok indika, minbarra l-isem u l-indirizz, jekk id-destinatarju fil-pajjiż terz ta' destinazzjoni huwiex utent aħħari, distributur kif imsemmija fil-punt (r) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125 jew parti li jkollha rwol ieħor fit-tranżazzjoni.

Jekk id-destinatarju jkun distributur iżda juża wkoll parti mill-kunsinna għal użu aħħari speċifiku, jekk jogħġbok immarka kemm “Distributur” kif ukoll “Utent aħħari” u semmi l-użu aħħari fil-kaxxa 11.

Kaxxa 6

Pajjiż terz fejn jinsabu l-oġġetti

Jekk jogħġbok niżżel kemm l-isem tal-pajjiż ikkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Ara r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 (3).

Kaxxa 7

Pajjiż terz ta' destinazzjoni

Jekk jogħġbok niżżel kemm l-isem tal-pajjiż ikkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 471/2009. Ara r-Regolament (UE) Nru 1106/2012.

Kaxxa 9

Stat Membru emittenti

Jekk jogħġbok niżżel fil-linja xierqa kemm l-isem tal-Istat Membru kkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 471/2009. Ara r-Regolament (UE) Nru 1106/2012.

Kaxxa 11

Użu aħħari

Jekk jogħġbok agħti deskrizzjoni preċiża tal-użu li se jsir mill-oġġetti u indika wkoll jekk l-utent aħħari huwiex awtorità tal-infurzar tal-liġi kif definita fil-punt (c) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125 jew fornitur ta' taħriġ dwar l-użu tal-oġġetti soġġetti għal senserija.

Ħalli vojt jekk is-servizzi ta' senserija jiġu pprovduti lil distributur, sakemm id-distributur innifsu ma jużax parti mill-oġġetti għal użu aħħari speċifiku.

Kaxxa 12

Il-post preċiż fejn jinsabu l-oġġetti fil-pajjiż terz li se jiġu esportati minnu.

Jekk jogħġbok iddeskrivi fejn jinsabu l-oġġetti fil-pajjiż terz li minnu se jiġu fornuti lill-persuna, lill-entità jew lill-korp imsemmija fil-kaxxa 2. Il-post irid ikun indirizz fil-pajjiż imsemmi fil-kaxxa 6 jew informazzjoni simili li tiddeskrivi fejn jinsabu l-oġġetti. Innota li mhuwiex permess li tniżżel numru ta' kaxxa postali jew indirizz postali simili.

Kaxxa 13

Deskrizzjoni tal-oġġett

Id-deskrizzjoni tal-oġġetti tinkludi referenza għal oġġett speċifiku fl-Anness III jew IV tar-Regolament (UE) 2019/125. Jekk jogħġbok ikkunsidra li tinkludi data dwar l-imballaġġ tal-oġġetti kkonċernati.

Jekk ma jkunx hemm biżżejjed spazju f'kaxxa 13, jekk jogħġbok kompli fuq folja vojta mehmuża, u niżżel in-numru tal-awtorizzazzjoni. Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi f'kaxxa 20.

Kaxxa 14

Nru tal-Oġġett

Din il-kaxxa trid timtela fuq wara tal-formola biss. Jekk jogħġbok żgura li n-Nru tal-Oġġett jikkorrispondi għan-numru tal-oġġett stampat f'Kaxxa 14 li jinsab ħdejn id-deskrizzjoni tal-oġġett rilevanti fuq il-view side.

Kaxxa 15

Kodiċi SA

Il-kodiċi SA huwa kodiċi doganali assenjat lill-oġġetti fis-Sistema Armonizzata. Meta l-kodiċi min-Nomenklatura Magħquda tal-UE jkun magħruf, dak il-kodiċi jista' jintuża minflok. Ara r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 (4) għall-verżjoni kurrenti tan-Nomenklatura Magħquda.

Kaxxa 17

Munita u valur

Jekk jogħġbok indika l-valur u l-munita billi tuża l-prezz pagabbli (mingħajr ma tikkonvertih). Jekk dak il-prezz ma jkunx magħruf, jiġi ddikjarat il-valur stmat, preċedut bl-akronimu EV. Il-munita trid tiġi indikata bl-użu tal-kodiċi alfabetiku ISO 4217:2015).

Kaxxa 18

Rekwiżiti u kundizzjonijiet speċifiċi

Il-kaxxa 18 tikkonċerna l-oġġetti 1, 2 jew 3 (jekk jogħġbok speċifika meta jkun xieraq) deskritti f'kaxxi 14 sa 16 li jippreċeduha. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed spazju fil-kaxxa 18, jekk jogħġbok kompli fuq folja vojta mehmuża, u niżżel in-numru tal-awtorizzazzjoni. Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi fil-kaxxa 20.

Kaxxa 20

Numru ta' annessi

Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi, jekk ikun hemm (ara l-ispjegazzjonijiet għall-kaxxi 13 u 18).


(1)  Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament u tal-Kunsill tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti (ĠU L 30, 31.1.2019, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1821 tas-6 ta' Ottubru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (ĠU L 294, 28.10.2016, p. 1).


ANNESS IX

FORMOLA TA' AWTORIZZAZZJONI GĦALL-PROVVISTA TA' ASSISTENZA TEKNIKA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 21(1)

Speċifikazzjoni teknika:

Id-daqs tal-formola għandu jkun 210 × 297 mm b'tolleranza massima ta' 5 mm inqas u 8 mm aktar. Il-kaxxi huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' wieħed minn għaxra ta' pulzier orizzontalment u wieħed minn sitta ta' pulzier vertikalment. Is-suddiviżjonijiet huma bbażati fuq unità ta' kejl ta' wieħed minn għaxra ta' pulzier orizzontalment.

Image

Noti ta' spjegazzjoni dwar il-formola

“Awtorizzazzjoni għall-provvista ta' assistenza teknika relatata ma' oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali jew għat-tortura (Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1))”.

Din il-formola ta' awtorizzazzjoni għandha tintuża biex tawtorizza provvista ta' assistenza teknika skont ir-Regolament (UE) 2019/125. Jekk l-assistenza teknika takkumpanja esportazzjoni li tkun ġiet awtorizzata mir-Regolament (UE) 2019/125 jew skont dak ir-Regolament, din il-formola ma tintużax, ħlief fil-każijiet li ġejjin:

l-assistenza teknika tikkonċerna oġġetti elenkati fl-Anness II għar-Regolament (UE) 2019/125 (ara l-Artikolu 3(2)); jew

l-assistenza teknika relatata ma' oġġetti elenkati fl-Anness III jew fl-Anness IV għar-Regolament (UE) 2019/125 tmur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għall-installazzjoni, l-operazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija tal-oġġetti esportati (ara l-Artikolu 21(2) u, fir-rigward ta' oġġetti elenkati fl-Anness IV, Parti 1 tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni EU GEA (UE) 2019/125 fl-Anness V għar-Regolament (UE) 2019/125).

L-awtorità emittenti hija l-awtorità ddefinita fil-punt (h) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125. Hija awtorità li hija inkluża fil-lista ta' awtoritajiet kompetenti fl-Anness I ta' dak ir-Regolament.

L-awtorizzazzjonijiet jinħarġu f'din il-formola ta' paġna waħda b'annessi kif meħtieġ.

Kaxxa 1

Fornitur ta' assistenza teknika rikjedenti

Jekk jogħġbok indika l-isem u l-indirizz sħiħ tal-applikant. Fornitur ta' assistenza teknika huwa definit fil-punt (m) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125.

Jekk l-assistenza teknika takkumpanja esportazzjoni li tkun ingħatat awtorizzazzjoni, jekk jogħġbok indika wkoll in-numru doganali tal-applikant, jekk ikun possibbli, u indika n-numru tal-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni relatata fil-kaxxa 14.

Kaxxa 3

Nru tal-Awtorizzazzjoni

Jekk jogħġbok niżżel in-numru u mmarka l-kaxxa adatta li tindika l-Artikolu tar-Regolament (UE) 2019/125 li l-awtorizzazzjoni hija bbażata fuqu.

Kaxxa 4

Data ta' skadenza

Jekk jogħġbok niżżel il-jum (żewġ numri), ix-xahar (żewġ numri) u s-sena (erba' numri). Il-perijodu ta' validità ta' awtorizzazzjoni huwa minn tliet xhur sa tnax-il xahar. Meta l-perijodu ta' validità jintemm, tista' tintalab estensjoni jekk tkun meħtieġa.

Kaxxa 5

L-attività tal-persuna fiżika jew ġuridika, l-entità jew il-korp imsemmija fil-punt 2

Jekk jogħġbok indika l-attività ewlenija tal-persuna, l-entità jew il-korp li l-assistenza teknika se tiġi pprovduta lilhom. It-terminu awtorità tal-infurzar tal-liġi huwa definit fil-punt (c) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125.

Jekk l-attività ewlenija mhijiex fil-lista, immarka “Ebda minn dawn” u ddeskrivi l-attività ewlenija bl-użu ta' kliem ġeneriku (pereżempuju bejjiegħ bl-ingrossa, bejjiegħ bl-imnut, sptar).

Kaxxa 6

Il-pajjiż terz jew l-Istat Membru li l-assistenza teknika se tiġi pprovduta lilu.

Jekk jogħġbok niżżel kemm l-isem tal-pajjiż ikkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Ara r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 (3).

Innota li f'kaxxa 6 Stat Membru jitniżżel biss jekk l-awtorizzazzjoni tkun ibbażata fuq l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/125.

Kaxxa 7

Tip ta' awtorizzazzjoni

Jekk jogħġbok indika jekk il-provvista ta' assistenza teknika tingħatax matul perijodu partikolari u, jekk iva, iddikjara l-perijodu f'jiem, ġimgħat jew xhur li matulu l-fornitur ta' assistenza teknika jrid iwieġeb għal talbiet għal pariri, appoġġ jew taħriġ. Provvista unika ta' assistenza teknika tikkonċerna talba speċifika waħda għal pariri jew appoġġ jew taħriġ speċifiku (anke jekk jikkonċerna kors li jingħata tul diversi ġranet).

Kaxxa 8

Stat Membru emittenti

Jekk jogħġbok niżżel fil-linja xierqa kemm l-isem tal-Istat Membru kkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 471/2009. Ara r-Regolament (UE) Nru 1106/2012.

Kaxxa 9

Deskrizzjoni tat-tip ta' oġġetti li l-assistenza teknika hija ddestinata għalihom.

Jekk jogħġbok iddeskrivi t-tip ta' oġġetti li l-assistenza teknika hija ddestinata għalihom. Id-deskrizzjoni tinkludi referenza għal oġġett speċifiku fl-Anness II, III jew IV tar-Regolament (UE) 2019/125.

Kaxxa 10

Deskrizzjoni tal-assistenza teknika li hija awtorizzata

Jekk jogħġbok iddeskrivi l-assistenza teknika b'mod ċar u preċiż. Daħħal referenza għad-data u n-numru ta' ftehim konkluż mill-fornitur tal-assistenza teknika jew ehmeż tali ftehim, meta jkun xieraq.

Kaxxa 11

Mod ta' provvista

Kaxxa 11 ma timteliex jekk l-awtorizzazzjoni tkun ibbażata fuq l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/125.

Jekk l-assistenza teknika tkun ipprovduta minn pajjiż terz għajr il-pajjiż terz fejn ir-riċevitur ikun residenti jew stabbilit, jekk jogħġbok niżżel kemm l-isem tal-pajjiż ikkonċernat kif ukoll il-kodiċi tal-pajjiż rilevanti meħud mill-kodiċijiet stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 471/2009. Ara r-Regolament (UE) Nru 1106/2012.

Kaxxa 12

Deskrizzjoni tat-taħriġ dwar l-użu ta' oġġetti li l-assistenza teknika hija ddestinata għalihom

Jekk jogħġbok indika jekk l-appoġġ tekniku jew is-servizz tekniku kopert bid-definizzjoni ta' assistenza teknika fil-punt (f) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2019/125 jinkludix taħriġ għall-utenti tal-oġġetti rilevanti. Jekk jogħġbok iddikjara x'tip ta' utenti se jirċievu dak it-taħriġ u speċifika l-objettivi u l-kontenuti tal-programm ta' taħriġ.

Kaxxa 14

Rekwiżiti u kundizzjonijiet speċifiċi

Jekk ma jkunx hemm biżżejjed spazju fil-kaxxa 14, jekk jogħġbok kompli fuq folja vojta mehmuża, u niżżel in-numru tal-awtorizzazzjoni. Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi fil-kaxxa 16.

Kaxxa 16

Numru ta' annessi

Jekk jogħġbok indika n-numru ta' annessi, jekk ikun hemm (ara l-ispjegazzjonijiet għal kaxxi 10 u 14).


(1)  Ir-Regolament (UE) 2019/125 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (ĠU L 30, 31.1.2019, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 23).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7).


ANNESS X

REGOLAMENT IMĦASSAR U ELENKU TAL-EMENDI SUĊĊESSIVI

Regolament (KE) Nru 1236/2005 tal-Kunsill

(ĠU L 200, 30.7. 2005, p. 1)

 

Regolament (KE) Nru 1377/2006 tal-Kummissjoni

(ĠU L 255, 19.9.2006, p. 3)

 

Regolament (KE) Nru 1791/2006 tal-Kunsill

(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1)

It-tlettax-il iniċiż biss tal-Artikolu 1(1) f'dak li jirrigwarda r-Regolament (KE) Nru 1236/2005, u l-punt 13(5) tal-Anness

Regolament (KE) Nru 675/2008 tal-Kummissjoni

(ĠU L 189, 17.7.2008, p. 14)

 

Regolament (UE) Nru 1226/2010 tal-Kummissjoni

(ĠU L 336, 21.12.2010, p. 13)

 

Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 1352/2011 tal-Kummissjoni

(ĠU L 338, 21.12.2011, p. 31)

 

Regolament (KE) Nru 517/2013tal- Kunsill

(ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1)

Biss l-Artikolu 1(1)(n), ir-raba' inċiż u l-punt 16(4) tal-Anness

Regolament (UE) Nru 585/2013 tal-Kummissjoni

(ĠU L 169, 21.6.2013, p. 46)

 

Regolament (UE) Nru 37/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 18, 21.1.2014, p. 1)

Il-punt 12 biss tal-Anness

Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 775/2014 tal Kummissjoni

(ĠU L 210, 17.7.2014, p. 1)

 

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/1113

(ĠU L 182, 10.7.2015, p. 10)

 

Regolament (UE) 2016/2134 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 338, 13.12.2016, p. 1)

 

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/181

(ĠU L 40, 13.2.2018, p. 1)

 


ANNESS XI

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Regolament (KE) Nru 1236/2005

Dan ir-Regolament

Artikoli 1

Artikoli 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 4a

Artikolu 5

Artikolu 4b

Artikolu 6

Artikolu 4c

Artikolu 7

Artikolu 4d

Artikolu 8

Artikolu 4e

Artikolu 9

Artikolu 4f

Artikolu 10

Artikolu 5

Artikolu 11

Artikolu 6(1)

Artikolu 12(1)

Artikolu 6(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 12(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 6(2), it-tieni subparagrafu, frażi introduttorja

Artikolu 12(2), it-tieni subparagrafu, frażi introduttorja

Artikolu 6(2), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 12(2), it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 6(2), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 12(2), it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 6(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 12(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 6(3), frażi introduttorja

Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 6(3), punt 3.1

Artikolu 12(3), it-tieni subparagrafu

Artikolu 6(3), punt 3.2

Artikolu 12(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 6a

Artikolu 13

Artikolu 7

Artikolu 14

Artikolu 7a

Artikolu 15

Artikolu 7b

Artikolu 16

Artikolu 7c(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 7c(2)

Artikolu 17(2)

Artikolu 7c(3), frażi introduttorja

Artikolu 17(3), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7c(3), punt 3.1

Artikolu 17(3), it-tieni subpargarfu

Artikolu 7c(3), punt 3.2

Artikolu 17(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 7c(3), punt 3.3

Artikolu 17(3), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 7c(4)

Artikolu 17(4)

Artikolu 7d

Artikolu 18

Artikolu 7e

Artikolu 19

Artikolu 8

Artikolu 20

Artikolu 9

Artikolu 21

Artikolu 10

Artikolu 22

Artikolu 11

Artikolu 23

Artikolu 12

Artikolu 24

Artikolu 12a

Artikolu 25

Artikolu 13(1), (2) u (3)

Artikolu 26(1), (2) u (3)

Artikolu 13(3a)

Artikolu 26(4)

Artikolu 13(4)

Artikolu 26(5)

Artikolu 13(5)

Artikolu 26(6)

Artikolu 13a

Artikolu 27

Artikolu 14

Artikolu 28

Artikolu 15a

Artikolu 29

Artikolu 15b

Artikolu 30

Artikolu 15c

Artikolu 31

Artikolu 15d

Artikolu 32

Artikolu 17

Artikolu 33

Artikolu 18

Artikolu 34

Artikolu 35

Artikolu 19

Artikolu 36

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness III

Anness IIIa

Anness IV

Anness IIIb

Anness V

Anness IV

Anness VI

Anness V

Anness VII

Anness VI

Anness VIII

Anness VII

Anness IX

Anness X

Anness XI