24.10.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 270/94


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1766

tat-23 ta’ Ottubru 2019

li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 fir-rigward tal-istandard armonizzat EN ISO 19085-3:2017 għal makkinarju għall-ibborjar u makkinarju għall-irrawtjar, b’kontroll numeriku komputerizzat

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2006/42/KE, il-makkinarju manifatturat f’konformità ma’ standard armonizzat, li r-referenzi għalih ġew ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun preżunt li jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali tas-saħħa u tas-sikurezza koperti minn tali standard armonizzat.

(2)

Permezz tal-ittra M/396 tad-19 ta’ Diċembru 2006, il-Kummissjoni għamlet talba lis-CEN u lis-CENELEC għall-abbozzar, ir-reviżjoni u t-tlestija tal-ħidma fuq l-istandards armonizzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE biex jitqiesu l-modifiki introdotti minn dik id-Direttiva meta mqabbel mad-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(3)

Abbażi tat-talba M/396 tad-19 ta’ Diċembru 2006, is-CEN abbozza l-istandard armonizzat il-ġdid EN ISO 19085-3:2017.

(4)

Il-Kummissjoni, flimkien mas-CEN, ivvalutat jekk l-EN ISO 19085-3:2017 li ġie abbozzat mis-CEN jikkonformax mat-talba M/396 tad-19 ta’ Diċembru 2006.

(5)

F’Diċembru 2017, il-Ġermanja ressqet oġġezzjoni formali skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2006/42/KE fir-rigward tal-istandard EN ISO 19085-3:2017 “Woodworking machines — Safety requirements — Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines”.

(6)

L-oġġezzjoni formali mressqa mill-Ġermanja hija bbażata fuq in-nuqqas ta’ konformità tal-punt 6.6.2.2.3.1 tal-istandard EN ISO 19085-3:2017, li jittratta l-prevenzjoni tal-aċċess għal għodod u partijiet oħra tal-makkinarju, mar-rekwiżiti essenzjali dwar is-saħħa u s-sikurezza stabbiliti fil-punt 1.4.1 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE.

(7)

Wara li eżaminat l-istandard EN ISO 19085-3:2017 flimkien mar-rappreżentanti tal-kumitat stabbilit bl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2006/42/KE u mar-rappreżentanti tal-kumitat stabbilit bl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istandard ma jissodisfax wieħed mir-rekwiżiti essenzjali dwar is-saħħa u s-sikurezza stabbiliti fil-punt 1.4.1. tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, jiġifieri r-rekwiżit li jistipula li ma għandux ikun faċli li l-ilqugħ u l-mezzi ta’ protezzjoni jinqabżu jew jiġu magħmula mhux operabbli. B’mod partikolari, l-istandard jinkludi speċifikazzjonijiet tekniċi għall-aċċess għall-partijiet li jiċċaqilqu tal-makkinarju minn ġoż-żona bejn il-qafas tal-magna u ċ-ċnut laterali tal-makkinarju, iżda ma jindirizzax id-disinn jew il-protezzjoni tal-qafas tal-magna nnifsu, li f’ċerti każijiet jista’ jkun baxx biżżejjed biex jinqabeż. Għalhekk, l-istandard EN ISO 19085-3:2017 għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b’restrizzjoni.

(8)

Ir-referenzi tal-istandards armonizzati abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE huma ppubblikati fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/436 (4). Sabiex jiġi żgurat li r-referenzi kollha tal-istandards armonizzati abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE ikunu elenkati fl-istess att, ir-referenza tal-istandard EN ISO 19085-3:2017 għandha tiġi inkluża f’Anness ta’ dik id-Deċiżjoni. Għalhekk, id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 jenħtieġ li tiġi emendata skont dan.

(9)

Il-konformità ma’ standard armonizzat tikkonferixxi preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali korrispondenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni mid-data tal-pubblikazzjoni tar-referenza ta’ tali standard f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.

(2)  Id-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-makkinarju (ĠU L 207, 23.7.1998, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12).

(4)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/436 tat-18 ta’ Marzu 2019 dwar l-istandards armonizzati għall-makkinarju abbozzati b’appoġġ għad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 75, 19.3.2019, p. 108).


ANNESS

Fl-Anness II tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436, tiżdied ir-ringiela li ġejja:

“3.

EN ISO 19085-3:2017

Woodworking machines - Safety requirements – Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines

Avviż: Fir-rigward tal-punt 6.6.2.2.3.1 tiegħu, l-istandard armonizzat EN ISO 19085-3:2017 ma jikkonferix preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżit essenzjali dwar is-saħħa u s-sikurezza stabbilit fil-punt 1.4.1 tal-Anness I tad-Direttiva 2006/42/KE, li jistipula li ma għandux ikun faċli li l-ilqugħ u l-mezzi ta’ protezzjoni jinqabżu jew jiġu magħmula mhux operabbli.

C”