25.4.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 110/36


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2019/654

tal-15 ta' April 2019

li temenda l-Protokoll Nru 5 dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 308 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-talba tal-Bank Ewropew tal-Investiment,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea (2),

Filwaqt li jaġixxi skont il-proċedura leġislattiva ordinarja,

Billi:

(1)

Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit innotifika lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li joħroġ mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. It-Trattati ser jieqfu japplikaw għar-Renju Unit mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, jew fin-nuqqas ta' dan, sentejn wara dik in-notifika, jiġifieri fit-30 ta' Marzu 2019, sakemm il-Kunsill Ewropew, bi ftehim mar-Renju Unit ma jiddeċidix b'mod unanimu li jestendi dak il-perijodu.

(2)

F'[…]konformità mal-Artikolu 308 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-membri tal-Bank Ewropew tal-Investiment (il-“Bank”) huma l-Istati Membri.

(3)

Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ser iġib fi tmiemha s-sħubija tar-Renju Unit fil-Bank, il-kapital sottoskritt tiegħu fil-Bank, id-dritt tiegħu li jinnomina membri u membri supplenti tal-Bord tad-Diretturi, u l-mandat tal-membri u l-membri supplenti tal-Bord tad-Diretturi nnominati mir-Renju Unit.

(4)

Il-manteniment tal-kapital tal-Bank jeħtieġ żieda fil-kapital sottoskritt mill-Istati Membri li jifdal.

(5)

Jenħtieġ li ż-żieda fil-kapital sottoskritt mill-Istati Membri li jifdal issir b'mod parallel ma' tisħiħ ulterjuri tal-governanza tal-Bank.

(6)

Il-funzjonijiet tal-Bord tad-Diretturi jenħtieġ li jissaħħu billi jippermettu n-nomina ta' membri supplenti addizzjonali, u jenħtieġ li jsir użu aħjar ta' membri supplenti tal-Bord u esperti li ma jivvotawx sabiex jitjieb ir-rwol tagħhom li jappoġġaw il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Bord tad-Diretturi, b'mod partikolari fir-rigward tal-analiżi tal-proposti ta' finanzjament.

(7)

Jenħtieġ li l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata mill-Bord tad-Diretturi u l-Bord tal-Gvernaturi jiġi estiż għal oqsma kruċjali, jiġifieri għad-deċiżjoni dwar il-[…]pjan operazzjonali tal-Bank, il-ħatra ta' membri tal-Kumitat tat-Tmexxija u l-approvazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura.

(8)

Sabiex titjieb l-effettività tar-riformi stabbiliti f'din id-Deċiżjoni, jenħtieġ li l-Bank jieħu inizjattivi ulterjuri sabiex jiġu riflessi, f'konformità mal-aħjar prattika bankarja, il-prinċipji tat-'tliet linji ta' difiża'fil-livelli rilevanti kollha tal-Bank, inkluż fil-Kumitat tat-Tmexxija.

(9)

Barra minn hekk, u f'konformità mal-aspettattivi tal-Istati Membri, jenħtieġ li l-volumi tas-self jibqgħu sostenibbli u jenħtieġ jiġi żviluppat ulterjorment qafas biex jiġu ddeterminati l-livelli ta' self sostenibbli, filwaqt li jenħtieġ li l-funzjonijiet tal-Kumitat tal-Verifika jissaħħaħ billi jiġi żgurat li l-Kumitat jinkludi membri bl-għarfien ta' kwistjonijiet superviżorji. B'mod partikolari, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-Kumitat tal-Verifika jinkludi dejjem membri magħżula minn awtorità superviżorja bankarja kemm miż-żona tal-euro kif ukoll barra minnha.

(10)

Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment jiġi emendat kif skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll Nru 5 dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment, anness għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa emendat kif ġej:

(1)

l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

“1.   Il-kapital tal-Bank għandu jkun ta' EUR 204 089 132 500, sottoskritt mill-Istati Membri kif ġej”;

(b)

il-linja li ġejja fil-lista hija mħassra:

“Ir-Renju Unit

39 195 022 000 ”.

(2)

fl-Artikolu 7(3), il-punt (h) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(h)

japprova, billi jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, ir-Regoli ta' Proċedura tal-Bank.”.

(3)

fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1), tiżdied is-sentenza li ġejja:

“Huwa għandu, billi jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jiddeċiedi dwar il-pjan operazzjonali tal-Bank.”.

(4)

l-Artikolu 9(2) huwa emendat kif ġej:

(a)

l-ewwel subparagrafu huwasostitwit b'dan li ġej:

“2.   Il-Bord tad-Diretturi għandu jikkonsisti minn 28 direttur u 31 direttur supplenti, maħtura f'konformità ma' danil-paragrafu.”;

(b)

it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Id-diretturi supplenti għandhom jiġu maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi għal ħames snin kif jidher hawn taħt:

żewġ diretturi supplenti nominati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja,

żewġ diretturi supplenti nominati mir-Repubblika Franċiża,

żewġ diretturi supplenti nominati mir-Repubblika Taljana,

żewġ diretturi supplenti nominat bi qbil komuni bejn ir-Renju ta' Spanja u r-Repubblika Portugiża,

tliet diretturi supplenti nominati bi qbil komuni bejn ir-Renju tal-Belġju, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu u r-Renju tan-Netherlands,

erba' diretturi supplenti nominati bi qbil komuni bejn ir-Renju tad-Danimarka, ir- Repubblika Ellenika, l-Irlanda u r-Rumanija,

sitt diretturi supplenti nominati bi qbil komuni bejn ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju tal-Iżvezja,

disa' diretturi supplenti nominati bi qbil komuni bejn ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika ta' Ċipru, l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka,

direttur supplenti nominat mill-Kummissjoni.”.

(5)

l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 11(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Il-Kumitat tat-Tmexxija għandu jikkonsisti minn President u tmien Viċi Presidenti maħtura għal perijodu ta' sitt snin mill-Bord tal-Gvernaturi, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, fuq proposta mill-Bord tad-Diretturi, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.”.

Artikolu 2

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-jum wara dak li fih it-Trattati jieqfu japplikaw għar-Renju Unit.

2.   Il-punt (1)(a) tal-Artikolu 1 għandu japplika mid-data msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu sakemm ma tiġix adottata deċiżjoni biex jiżdied il-kapital tal-Bank b'effett minn dik id-data jew qabel dik id-data.

Magħmul fil-Lussemburgu, il-15 ta' April 2019.

Għall-Kunsill

Il-President

P. DAEA


(1)  Opinjoni tal-15 ta' Jannar 2019 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  Opinjoni tal-31 ta' Jannar 2019 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).