20.12.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1974

tal-14 ta' Diċembru 2018

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 23 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 (2) jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni tal-apparat ta' taħriġ ta' simulazzjoni tat-titjir, għaċ-ċertifikazzjoni tal-piloti involuti fit-tħaddim ta' ċerti inġenji tal-ajru u għaċ-ċertifikazzjoni tal-persuni u tal-organizzazzjonijiet involuti fit-taħriġ, fit-testijiet u fil-kontrolli tal-piloti.

(2)

Għal dawn l-aħħar għaxar snin, l-instabbiltà jew it-telf tal-kontroll tal-ajruplani ġew identifikati bħala fost il-fatturi ta' riskju ewlenin li jistgħu jwasslu għal aċċidenti fatali f'operazzjonijiet tat-trasport kummerċjali bl-ajru, u l-prevenzjoni tagħhom saret prijorità strateġika kemm fl-Ewropa (3) kif ukoll f'livell globali. Dan kien jinkludi rekwiżiti ġodda ta' taħriġ biex il-piloti jiġu ppreparati aħjar għal sitwazzjonijiet avversi ta' instabbiltà jew ta' telf tal-kontroll ta' inġenji tal-ajru.

(3)

Bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/445 (4), ir-rekwiżiti eżistenti ta' taħriġ għall-piloti kummerċjali ġew aġġornati biex jinkludi taħriġ għall-prevenzjoni ta' instabbiltà u għall-irkuprar tal-pożizzjonament tal-inġenju tal-ajru (UPRT) bħala kostitwent obbligatorju tal-għarfien teoretiku tal-piloti. Hemm bżonn ta' elementi ta' taħriġ u ta' objettivi ta' taħriġ aktar dettaljati biex jittejbu l-kompetenzi tal-piloti kemm fil-prevenzjoni ta' instabbiltà kif ukoll fl-irkuprar tal-pożizzjonament tal-ajruplan li jistgħu jwasslu għal telf ta' kontroll u, eventwalment, għal inċidenti fatali.

(4)

Il-UPRT għandu jiġi integrat f'diversi stadji tal-karriera ta' pilota professjonali u għandu jkun rifless fil-privileġġi ddikjarati fil-liċenzja tal-pilota individwali. Għandha tiġi żgurata kompetenza żviluppata u miżmuma sew tal-piloti professjonali fil-prevenzjoni ta' instabbiltà u fl-irkuprar tal-pożizzjonament tal-ajruplan. Il-UPRT għandu jsir parti obbligatorja mill-kors ta' taħriġ għal-liċenzja għal ekwipaġġ b'aktar minn membru wieħed (MPL) u mill-kors ta' taħriġ integrat għall-piloti tat-trasport tal-linji tal-ajru għall-ajruplani (ATP(A)) u minn kors ta' taħriġ għal-liċenzja ta' pilota kummerċjali għall-ajruplani (CPL(A)), kif ukoll għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għal ajruplani b'pilota wieħed li jitħaddmu f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed, ajruplani kumplessi mhux ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed, ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed u klassifikazzjonijiet ta' ajruplani b'aktar minn pilota wieħed. Sabiex il-piloti jkunu jistgħu jiżviluppaw kompetenzi avvanzati fil-prevenzjoni ta' instabbiltà u fl-irkuprar tal-pożizzjonament, il-kors rilevanti ta' taħriġ għandu jinkludi eżerċizzji relatati fl-ajru, fl-ajruplan.

(5)

Wara l-introduzzjoni tal-kors il-ġdid dwar l-iżvilupp ta' kompetenzi avvanzati tal-piloti b'rabta mal-prevenzjoni ta' instabbiltà u l-irkuprar tal-pożizzjonament, ir-rekwiżiti għal ċertifikati ta' għalliem għandhom jiġu riveduti sabiex jiġi żgurat li persuni li jgħallmu waqt dan il-kors ikunu kwalifikati b'mod xieraq.

(6)

Dan ir-Regolament jirrifletti d-dispożizzjonijiet li ġew adottati mill-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) fl-2014 rigward il-UPRT għal liċenzji għal ekwipaġġ b'aktar minn membru wieħed u klassifikazzjonijiet ta' ajruplani b'aktar minn pilota wieħed permezz tal-emenda għall-Anness 1 tal-Konvenzjoni ta' Chicago dwar il-Liċenzji tal-Persunal.

(7)

Huwa fl-interess tas-sikurezza tal-avjazzjoni li l-elementi ġodda tal-UPRT jiġu implimentati mill-aktar fis possibbli. Għandhom jiddaħħlu fis-seħħ dispożizzjonijiet tranżitorji, sabiex il-korsijiet ta' taħriġ li jkunu bdew qabel isiru effettivi dawn l-emendi relatati mal-UPRT ikunu jistgħu jitlestew mingħajr aktar adattament. F'dan il-kuntest, għandu jiġi kkunsidrat li l-piloti li jtiru għal operaturi tat-trasport kummerċjali bl-ajru skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 (5) jeħtieġ li jgħaddu minn taħriġ għal operatur regolari li llum diġà jinkludi elementi ta' UPRT. Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet ta' taħriġ tal-piloti għandhom jingħataw perjodu ta' tranżizzjoni biex jadattaw il-programmi ta' taħriġ tagħhom b'mod li jikkonformaw mar-rekwiżiti l-ġodda tal-UPRT. Fi tmiem dak il-perijodu ta' tranżizzjoni, il-korsijiet ta' taħriġ rilevanti kollha għandhom jitwettqu skont ir-rekwiżiti l-ġodda tal-UPRT.

(8)

Bħalissa għadhom għaddejjin negozjati bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi, inkluż rigward il-konverżjoni tal-liċenzji tal-piloti u taċ-ċertifikati mediċi assoċjati. Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jkunu jistgħu jkomplu jirrikonoxxu liċenzji u ċertifikati mediċi minn pajjiżi terzi għal perjodu interim fid-dawl ta' dawk in-negozjati, jeħtieġ li jittawwal il-perjodu li matulu l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1178/2011 fit-territorju tagħhom għall-piloti li jkollhom liċenzja u ċertifikat mediku assoċjat maħruġa minn pajjiż terz li jkun involut fl-operazzjoni mhux kummerċjali ta' ċerti inġenji tal-ajru.

(9)

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sikurezza tal-Avjazzjoni bagħtet abbozz ta' regoli ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Opinjoni tagħha Nru 06/2017.

(10)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 127 tar-Regolament (UE) 2018/1139,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 1178/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

Wara l-Artikolu 4a għandu jiddaħħal l-Artikolu 4b li ġej:

“Artikolu 4b

Taħriġ għall-prevenzjoni ta' instabbiltà u għall-irkuprar tal-pożizzjonament

1.   It-taħriġ għall-prevenzjoni ta' instabbiltà u għall-irkuprar tal-pożizzjonament għandu jsir parti obbligatorja minn kors ta' taħriġ għal-liċenzja għal ekwipaġġ b'aktar minn membru wieħed (MPL), kors ta' taħriġ integrat għall-piloti tat-trasport tal-linji tal-ajru għall-ajruplani (ATP(A)), kors ta' taħriġ għal-liċenzja ta' pilota kummerċjali għall-ajruplani (CPL(A)) u korsijiet ta' taħriġ għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għal:

(a)

ajruplani b'pilota wieħed li jitħaddmu f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed;

(b)

ajruplani kumplessi mhux ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed;

(c)

ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed; jew

(d)

ajruplani b'aktar minn pilota wieħed;

skont l-Anness I (il-Parti-FCL).

2.   Għall-korsijiet ta' taħriġ imsemmija fil-paragrafu 1 li jibdew qabel l-20 ta' Diċembru 2019 f'organizzazzjoni tat-taħriġ approvata (ATO), it-taħriġ għall-prevenzjoni ta' instabbiltà u għall-irkuprar tal-pożizzjonament m'għandux ikun obbligatorju sakemm:

(a)

ikun tlesta kors ta' taħriġ CPL(A), ATP(A) jew MPL skont l-Anness I (il-Parti-FCL) u jkun tlesta t-test tal-aptitudni f'konformità mal-punti FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR) jew FCL.415.A (MPL) tal-Anness I (il-Parti-FCL) sa mhux aktar tard mill-20 ta' Diċembru 2021; jew

(b)

ikun tlesta kors ta' taħriġ għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għall-ajruplani skont l-Anness I (il-Parti-FCL) u jkun tlesta t-test tal-aptitudni f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-paragrafu (c) tal-punt FCL.725 tal-Anness I (il-Parti-FCL) ta' dan ir-Regolament sa mhux aktar tard mill-20 ta' Diċembru 2021.

Għall-finijiet tal-paragrafu 1 l-awtorità kompetenti tista', fuq l-evalwazzjoni tagħha stess u skont rakkomandazzjoni minn ATO, tagħti kreditu għal kull taħriġ għall-prevenzjoni ta' instabbiltà u għall-irkuprar tal-pożizzjonament li jkun tlesta qabel l-20 ta' Diċembru 2019 u li jkun sar skont ir-rekwiżiti nazzjonali tat-taħriġ.”

(2)

fl-Artikolu 12, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.   B'deroga mill-paragrafu 1, sal-20 ta' Ġunju 2020 l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għall-piloti li jkollhom liċenzja u ċertifikat mediku assoċjat maħruġa minn pajjiż terz li jkun involut fl-operat mhux kummerċjali ta' inġenji tal-ajru kif speċifikat fl-Artikolu 2(1)(b), il-punti (i) jew (ii), tar-Regolament (UE) 2018/1139. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw dawk id-deċiżjonijiet.”;

(3)

Il-paragrafu 8 tal-Artikolu 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“8.   B'deroga mill-paragrafu 1, il-punt FCL.315.A, it-tieni sentenza tal-paragrafu (a) tal-punt FCL.410.A u l-paragrafu (c) tal-punt FCL.725.A tal-Anness I (il-Parti-FCL) għandhom japplikaw mill-20 ta' Diċembru 2019.”

(4)

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1178/2011 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Madankollu:

(a)

L-Artikolu 1(1) għandu japplika mill-20 ta' Diċembru 2019.

(b)

L-Artikolu 1(4) għandu japplika mill-20 ta' Diċembru 2019.

(c)

Minkejja l-punt (b) ta' hawn fuq, il-punti (2), (4), (5) u (12) tal-Anness ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw mill-31 ta' Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal- Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal- Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1).

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta' Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  Pjan Ewropew għas-Sikurezza tal-Avjazzjoni 2018-2022, pt. 5.3.1, p. 33.

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/445 tas-17 ta' Marzu 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili (ĠU L 74, 18.3.2015, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta' Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1).


ANNESS

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1178/2011 (il-Parti-FCL) huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-punt FCL.010 huwa emendat kif ġej:

(a)

is-sentenza ta' introduzzjoni hija sostitwita b'dan li ġej:

“Għall-finijiet ta' dan l-Anness (il-Parti-FCL), għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:”;

(b)

definizzjoni ġdida ta' “Aċċessibbli” tiddaħħal qabel id-definizzjoni ta' “Titjira ajrubatika” kif ġej:

“‘Aċċessibbli’ tfisser li apparat jista' jintuża minn dawn li ġejjin:

organizzazzjoni tat-taħriġ approvata (ATO), li bl-approvazzjoni tagħha jkun qed isir kors ta' taħriġ għall-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip; jew

l-eżaminatur li jkun qed iwettaq il-valutazzjoni tal-kompetenza, it-test tal-aptitudni jew il-kontroll tal-profiċjenza għall-għan ta' valutazzjoni, ittestjar jew iċċekkjar.”;

(c)

id-definizzjoni ta' “Titjira ajrubatika” tinbidel b'dan li ġej:

“‘Titjira ajrubatika’ tfisser manuvra intenzjonali li tinvolvi bidla f'daqqa fil-pożizzjonament tal-inġenju tal-ajru, pożizzjonament anormali, jew aċċellerazzjoni anormali, mhux meħtieġa għal titjir normali jew għal tagħlim għal liċenzji, ċertifikati jew klassifikazzjonijiet għajr il-klassifikazzjoni ajrubatika.”;

(d)

Wara d-definizzjoni ta' “Ajruplan li jeħtieġ li jiġi mħaddem b'kopilota”, tiddaħħal definizzjoni ġdida ta' “Taħriġ għall-prevenzjoni tal-instabbiltà u għall-irkuprar tal-pożizzjonament tal-ajruplan”, kif ġej:

“‘Taħriġ għall-prevenzjoni tal-instabbiltà u għall-irkuprar tal-pożizzjonament tal-ajruplan (UPRT)’ tfisser taħriġ li jikkonsisti minn:

taħriġ għall-prevenzjoni tal-instabbiltà tal-ajruplan: kombinament ta' għarfien teoretiku u ta' taħriġ fit-titjir bl-għan li l-ekwipaġġ tat-titjira jingħata l-kompetenzi meħtieġa biex jevita episodji ta' instabbiltà tal-ajruplan; kif ukoll

taħriġ għall-irkuprar tal-pożizzjonament tal-ajruplan waqt instabbiltà: kombinament ta' għarfien teoretiku u ta' taħriġ fit-titjir bl-għan li l-ekwipaġġ tat-titjira jingħata l-kompetenzi meħtieġa biex jirkupra l-pożizzjonament f'każ ta' episodji ta' instabbiltà tal-ajruplan.”;

(e)

Wara d-definizzjoni ta' “Ġifen tal-ajru”, tiddaħħal definizzjoni ġdida ta' “FSTD disponibbli”, kif ġej:

“‘FSTD disponibbli’ tfisser kull apparat ta' taħriġ ta' simulazzjoni tat-titjir (FSTD) li huwa liberu biex jintuża mill-operatur tal-FSTD jew mill-klijent irrispettivament minn kull kunsiderazzjoni ta' ħin.”;

(2)

Il-punt FCL.310 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“FCL.310 CPL — Eżamijiet tal-għarfien teoretiku

L-applikanti għall-ħruġ ta' CPL għandhom juru livell ta' għarfien adattat għall-privileġġi mogħtija fis-suġġetti li ġejjin:

(a)

il-liġi tal-ajru;

(b)

għarfien ġenerali dwar l-inġenju tal-ajru — qafas tal-inġenju tal-ajru/sistemi/power plant;

(c)

għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru — strumentazzjoni;

(d)

massa u bilanċ;

(e)

il-prestazzjoni;

(f)

l-ippjanar u l-monitoraġġ tat-titjira;

(g)

il-prestazzjoni umana;

(h)

meteoroloġija;

(i)

in-navigazzjoni ġenerali;

(j)

ir-radjunavigazzjoni;

(k)

il-proċeduri operazzjonali;

(l)

il-prinċipji tat-titjir; kif ukoll

(m)

il-komunikazzjonijiet.”;

(3)

Il-punt FCL.410.A huwa sostitwit b'dan li ġej:

“FCL.410.A MPL – Kors ta' taħriġ u eżamijiet tal-għarfien teoretiku

(a)   Rotta

L-applikanti għall-ħruġ ta' MPL għandhom ikunu lestew kors ta' taħriġ tal-għarfien teoretiku u tat-tagħlim fit-titjir f'ATO skont l-Appendiċi 5 ta' dan l-Anness (il-Parti-FCL).

(b)   Eżaminazzjoni

L-applikanti għall-ħruġ ta' MPL għandhom juru livell ta' għarfien teoretiku adattat għad-detenturi ta' ATPL(A), skont FCL.515, u għall-klassifikazzjoni tat-tip b'aktar minn pilota wieħed.”;

(4)

Il-punt FCL.515 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“FCL.515 ATPL – Kors ta' taħriġ u eżamijiet tal-għarfien teoretiku

(a)   Rotta

L-applikanti għal ATPL għandhom ikunu lestew kors ta' taħriġ f'ATO. Il-kors għandu jkun kors ta' taħriġ integrat jew kors modulari, skont l-Appendiċi 3 ta' dan l-Anness (il-Parti-FCL).

(b)   Eżaminazzjoni

L-applikanti għall-ħruġ ta' ATPL għandhom juru livell ta' għarfien adattat għall-privileġġi mogħtija fis-suġġetti li ġejjin:

(1)

il-liġi tal-ajru;

(2)

għarfien ġenerali dwar l-inġenju tal-ajru — qafas tal-inġenju tal-ajru/sistemi/power plant;

(3)

għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru — strumentazzjoni;

(4)

massa u bilanċ;

(5)

il-prestazzjoni;

(6)

l-ippjanar u l-monitoraġġ tat-titjira;

(7)

il-prestazzjoni umana;

(8)

meteoroloġija;

(9)

in-navigazzjoni ġenerali;

(10)

ir-radjunavigazzjoni;

(11)

il-proċeduri operazzjonali;

(12)

il-prinċipji tat-titjir; kif ukoll

(13)

il-komunikazzjonijiet.”;

(5)

Il-punt FCL.615 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“FCL.615 IR — Għarfien teoretiku u tagħlim fit-titjir

(a)   Rotta

L-applikanti għal IR għandhom ikunu lestew kors ta' għarfien teoretiku u ta' tagħlim fit-titjir f'ATO. Il-kors għandu jkun:

(1)

kors ta' taħriġ integrat li jinkludi taħriġ għall-IR, skont l-Appendiċi 3 ta' dan l-Anness (il-Parti-FCL); jew

(2)

kors modulari skont l-Appendiċi 6 ta' dan l-Anness (il-Parti-FCL).

(b)   Eżaminazzjoni

L-applikanti għandhom juru livell ta' għarfien teoretiku xieraq skont il-privileġġi mogħtija fis-suġġetti li ġejjin:

(1)

il-liġi tal-ajru;

(2)

għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru — strumentazzjoni;

(3)

l-ippjanar u l-monitoraġġ tat-titjira;

(4)

il-prestazzjoni umana;

(5)

meteoroloġija;

(6)

ir-radjunavigazzjoni; kif ukoll

(7)

il-komunikazzjonijiet.”;

(6)

Il-paragrafu (d) tal-punt FCL.725 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(d)

Applikant li diġà għandu klassifikazzjoni tat-tip għal tip ta' inġenju tal-ajru, bil-privileġġ għal operazzjonijiet ta' pilota wieħed jew b'aktar minn pilota wieħed, għandu jiġi kkunsidrat bħala li diġà ssodisfa r-rekwiżiti teoretiċi meta japplika biex iżid il-privileġġ għall-forma l-oħra ta' operazzjoni fuq l-istess tip ta' inġenju tal-ajru. Tali applikant għandu jlesti taħriġ addizzjonali fit-titjir għall-forma l-oħra ta' operazzjoni f'ATO, jew għand detentur ta' AOC awtorizzat b'mod speċifiku għal taħriġ ta' dan it-tip mill-awtorità kompetenti. Il-forma ta' operazzjoni għandha tiddaħħal fil-liċenzja.”

(7)

Il-punt FCL.720.A huwa sostitwit b'dan li ġej:

“FCL.720.A Rekwiżiti tal-esperjenza u prerekwiżiti għall-ħruġ ta' klassifikazzjonijiet tal-klassi jew tat-tip — ajruplani

Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor mid-data tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont l-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (OSD), l-applikanti għall-ħruġ ta' klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-esperjenza u l-prerekwiżiti għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni rilevanti li ġejjin:

(a)   Ajruplani b'pilota wieħed

L-applikanti għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip fuq ajruplan b'pilota wieħed li jkunu qed ifittxu li jiksbu l-privileġġ li jħaddmu l-ajruplan f'operazzjonjiet b'aktar minn pilota wieħed għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punti (b)(4) u (b)(5).

Barra minn hekk, għal:

(1)   Ajruplani b'aktar minn magna waħda u b'pilota wieħed.

L-applikanti għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip fuq ajruplan b'pilota wieħed u b'aktar minn magna waħda għandhom ikunu għamlu mill-inqas 70 siegħa bħala PIC fuq l-ajruplani.

(2)   Ajruplani mhux kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed.

Qabel jibdew it-taħriġ fit-titjir, l-applikanti għall-ħruġ tal-ewwel klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip għal ajruplan b'pilota wieħed klassifikat bħala ajruplan ta' prestazzjoni għolja:

(i)

għandu jkollhom total ta' mill-inqas 200 siegħa esperjenza ta' titjir, li minnhom 70 siegħa bħala PIC fuq l-ajruplani; filwaqt li

(ii)

għandhom jikkonformaw ma' wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin:

(A)

għandu jkollhom ċertifikat ta' tlestija b'mod sodisfaċenti ta' kors għal għarfien teoretiku addizzjonali mwettaq f'ATO; jew

(B)

iridu jkunu għaddew mill-eżamijiet tal-għarfien teoretiku tal-ATPL(A) skont dan l-Anness (il-Parti-FCL); jew

(C)

għandu jkollhom, flimkien ma' liċenzja maħruġa skont dan l-Anness (il-Parti-FCL), ATPL(A) jew CPL(A)/IR bi kreditu ta' għarfien teoretiku għal ATPL(A), maħruġa skont l-Anness 1 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (il-Konvenzjoni ta' Chicago).

(3)   Ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed.

L-applikanti għall-ħruġ ta' klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan kumpless b'pilota wieħed klassifikat bħala ajruplan ta' prestazzjoni għolja, minbarra li jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (2), irid ikollhom jew irid ikun kellhom IR(A) għal ajruplani b'magna waħda jew b'aktar minn magna waħda, skont kif xieraq u kif stabbilit fis-Subparti G, u għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt (b)(5).

(b)   Ajruplani b'aktar minn pilota wieħed.

L-applikanti għall-ħruġ tal-ewwel kors ta' klassifikazzjoni tat-tip għal ajruplan b'aktar minn pilota wieħed għandhom ikunu piloti studenti li attwalment ikunu qed iwettqu taħriġ f'kors ta' taħriġ tal-MPL, jew li jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

(1)

għandu jkollhom mill-inqas 70 siegħa ta' esperjenza fit-titjir bħala PIC fuq l-ajruplani;

(2)

għandu jkollhom jew ikun kellhom IR(A) għal ajruplani b'aktar minn magna waħda;

(3)

iridu jkunu għaddew mill-eżamijiet tal-għarfien teoretiku tal-ATPL(A) skont dan l-Anness (il-Parti-FCL);

(4)

għajr meta l-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip ikun kombinat ma' kors tal-MCC:

(i)

għandu jkollhom ċertifikat ta' tlestija b'mod sodisfaċenti ta' kors tal-MCC fuq l-ajruplani; jew

(ii)

għandu jkollhom ċertifikat ta' tlestija b'mod sodisfaċenti tal-MCC fil-ħelikopters u jkollhom aktar minn 100 siegħa ta' esperjenza individwali fit-titjir bħala piloti fuq ħelikopters b'aktar minn pilota wieħed; jew

(iii)

għandu jkollhom mill-inqas 500 siegħa bħala piloti fuq ħelikopters b'aktar minn pilota wieħed; jew

(iv)

għandu jkollhom mill-inqas 500 siegħa bħala piloti f'operazzjonijiet ta' aktar minn pilota wieħed fuq ajruplani b'aktar minn magna waħda u b'pilota wieħed, fit-trasport kummerċjali bl-ajru skont ir-rekwiżiti applikabbli tal-operazzjonijiet tal-ajru; kif ukoll

(5)

għandhom ikunu lestew il-kors ta' taħriġ speċifikat f'FCL.745.A.

(c)   Minkejja l-punt (b), Stat Membru jista' joħroġ klassifikazzjoni tat-tip bi privileġġi limitati għal ajruplan b'aktar minn pilota wieħed li tippermetti li d-detenturi ta' klassifikazzjoni bħal din jaġixxu bħala kopiloti għal cruise relief 'il fuq mil-Livell tat-Titjira FL 200, sakemm żewġ membri oħra tal-ekwipaġġ ikollhom klassifikazzjoni tat-tip skont il-punt (b).

(d)   Meta jiġi stabbilit hekk fl-OSD, l-eżerċitar tal-privileġġi ta' klassifikazzjoni tat-tip jista' inizjalment ikun limitat għal titjiriet taħt is-sorveljanza ta' għalliem. Is-sigħat ta' titjir taħt sorveljanza għandhom jitniżżlu fil-ġurnal ta' abbord jew f'rekord ekwivalenti tal-pilota, u dan għandu jiġi ffirmat mill-għalliem. Il-limitazzjoni għandha titneħħa meta l-piloti juru li jkunu għamlu s-sigħat ta' titjir taħt sorveljanza meħtieġa mill-OSD.”;

(8)

Il-punt FCL.725.A huwa sostitwit b'dan li ġej:

“FCL.725.A Għarfien teoretiku u tagħlim fit-titjir għall-ħruġ ta' klassifikazzjonijiet tal-klassi u tat-tip — ajruplani

Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor fid-data tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont l-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012:

(a)

għal ajruplani b'aktar minn magna waħda u b'pilota wieħed:

(1)

il-kors tal-għarfien teoretiku għall-klassifikazzjoni tal-klassi b'aktar minn magna waħda u b'pilota wieħed għandu jinkludi mill-inqas 7 sigħat ta' tagħlim b'rabta ma' operazzjonijiet ta' ajruplani b'aktar minn magna waħda; kif ukoll

(2)

il-kors ta' taħriġ fit-titjir għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip b'aktar minn magna waħda u b'pilota wieħed għandu jinkludi mill-inqas sagħtejn u 30 minuta ta' tagħlim fit-titjir b'żewġ piloti taħt kundizzjonijiet normali ta' operazzjonijiet f'ajruplani b'aktar minn magna waħda, u mhux inqas minn 3 sigħat u 30 minuta ta' tagħlim fit-titjir b'żewġ piloti fi proċeduri ta' ħsara fil-magna u tekniki tat-titjir asimettriku.

(b)

għal ajruplani b'pilota wieħed (fuq il-baħar):

(1)

il-kors ta' taħriġ għall-klassifikazzjoni ta' ajruplan b'pilota wieħed (fuq il-baħar) għandu jinkludi għarfien teoretiku u tagħlim fit-titjir; kif ukoll

(2)

it-taħriġ fit-titjir għal klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip (fuq il-baħar) għal ajruplani b'pilota wieħed (fuq il-baħar) għandu jinkludi mill-inqas 8 sigħat ta' tagħlim fit-titjir b'żewġ piloti jekk l-applikanti jkollhom il-verżjoni tal-art tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip rilevanti, jew 10 sigħat jekk l-applikanti ma jkollhomx tali klassifikazzjoni; kif ukoll

(c)

fil-każ ta' ajruplani kumplessi mhux ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed, ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed u ajruplani b'aktar minn pilota wieħed, il-korsijiet ta' taħriġ għandhom jinkludu għarfien teoretiku u tagħlim fit-titjir UPRT relatati mal-ispeċifiċitajiet tal-klassi jew tat-tip rilevanti.”;

(9)

Jiddaħħal punt FCL.745.A ġdid, kif ġej:

“FCL.745.A Kors ta' livell avvanzat fil-UPRT — ajruplani

(a)

Il-kors ta' livell avvanzat fil-UPRT għandu jitlesta f'ATO, u għandu jinkludi mill-inqas:

(1)

5 sigħat ta' tagħlim fl-għarfien teoretiku;

(2)

tgħarrif ta' qabel it-titjiriet u ġbir ta' informazzjoni wara t-titjiriet; kif ukoll

(3)

3 sigħat ta' tagħlim fit-titjir b'żewġ piloti ma' għalliem tat-titjir għall-ajruplani FI(A) ikkwalifikat skont il-punt FCL.915 (e), u li jikkonsisti minn kors ta' livell avvanzat fil-UPRT f'ajruplan kwalifikat għall-iskop tat-taħriġ.

(b)

Malli jlestu l-kors tal-UPRT, l-applikanti għandu jinħarġilhom ċertifikat ta' tlestija mill-ATO.”;

(10)

Il-punt (b)(1) tal-punt FCL.900 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(1)

L-awtorità kompetenti tista' toħroġ ċertifikat speċifiku li jagħti privileġġi għat-tagħlim fit-titjir meta l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'din is-Subparti ma tkunx possibbli fil-każ tal-introduzzjoni ta':

(i)

inġenji tal-ajru ġodda fl-Istati Membri jew fil-flotta ta' operatur; jew

(ii)

korsijiet ta' taħriġ ġodda f'dan l-Anness (il-Parti-FCL).

Tali ċertifikat għandu jkun limitat għat-titjiriet ta' taħriġ meħtieġa għall-introduzzjoni tat-tip ġdid ta' inġenju tal-ajru jew tal-kors ta' taħriġ il-ġdid, u l-validità tiegħu m'għandhiex, fi kwalunkwe każ, tkun ta' aktar minn sena.”;

(11)

Il-punt FCL.915 huwa emendat kif ġej:

“FCL.915 Rekwiżiti u prerekwiżiti ġenerali għall-għalliema

(a)   Elementi ġenerali

L-applikanti għall-ħruġ ta' ċertifikat ta' għalliem għandu jkollhom mill-inqas 18-il sena.

(b)   Rekwiżiti addizzjonali għall-għalliema li jipprovdu tagħlim fit-titjir fl-inġenji tal-ajru

L-applikanti għall-ħruġ ta' ċertifikat ta' għalliem, jew id-detenturi tagħhom bil-privileġġi li jipprovdu tagħlim fit-titjir f'inġenju tal-ajru:

(1)

għal taħriġ għal-liċenzja, gaħndu jkollhom mill-inqas il-liċenzja jew, fil-każ tal-punt FCL.900 (c), il-liċenzja ekwivalenti, li għaliha għandu jingħata t-tagħlim fit-titjir;

(2)

għal taħriġ fil-klassifikazzjoni, għandu jkollhom mill-inqas il-klassifikazzjoni rilevanti jew, fil-każ tal-punt FCL.900(c), il-klassifikazzjoni ekwivalenti, li għaliha għandu jingħata t-tagħlim fit-titjir;

(3)

għajr fil-każ ta' għalliema fit-testijiet tat-titjir (FTIs), għandhom ikunu:

(i)

lestew mill-inqas 15-il siegħa ta' ħin ta' titjir bħala piloti tal-klassi jew tat-tip ta' inġenju tal-ajru li fuqu se tingħata struzzjoni fit-titjir, li minnhom massimu ta' seba' sigħat jistgħu jkunu f'apparat ta' taħriġ ta' simulazzjoni tat-titjir (FSTD) li jirrappreżenta l-klassi jew it-tip ta' inġenju tal-ajru, jekk ikun applikabbli; jew

(ii)

għaddew minn valutazzjoni tal-kompetenza għall-kategorija ta' għalliem rilevanti fuq dik il-klassi jew it-tip ta' inġenju tal-ajru; kif ukoll

(4)

għandhom ikunu intitolati li jaġixxu bħala PIC fl-inġenju tal-ajru matul tali tagħlim fit-titjir.

(c)   Kreditu biex jinkisbu aktar klassifikazzjonijiet u għal validazzjoni mill-ġdid

(1)

L-applikanti għal aktar ċertifikati ta' għalliem jistgħu jiġu kkreditati bil-ħiliet tat-tagħlim li diġà jintwerew għaċ-ċertifikat ta' għalliem li jkollhom.

(2)

Is-sigħat tat-titjir bħala eżaminatur matul it-testijiet tal-aptitudni jew il-kontrolli tal-profiċjenza għandhom ikunu kkreditati bis-sħiħ fir-rigward tar-rekwiżiti tal-validazzjoni mill-ġdid għaċ-ċertifikati ta' għalliem kollha li jkollhom.

(d)   Il-kreditu għal estensjoni għal tipi oħra għandu jqis l-elementi rilevanti kif definiti fid-data tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont l-Anness I (il-Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (OSD).

(e)   Rekwiżiti addizzjonali għat-tagħlim waqt kors ta' taħriġ skont FCL.745.A:

(1)

Apparti dak li hemm imsemmi fil-punt (b), qabel jaġixxu bħala għalliema għal kors ta' taħriġ skont FCL.745.A, id-detenturi ta' ċertifikat ta' għalliem:

(i)

għandu jkollhom mill-inqas 500 siegħa ta' ħin ta' titjir bħala piloti ta' ajruplani, inklużi 200 siegħa ta' tagħlim fit-titjir;

(ii)

wara li jkunu kkonformaw mar-rekwiżiti relatati mal-esperjenza stabbiliti fil-punt (e)(1)(i), iridu jkunu lestew kors ta' taħriġ biex jispeċjalizzaw bħala għalliema tal-UPRT f'ATO, li matulu l-kompetenza tal-applikanti tkun ġiet evalwata b'mod kontinwu; kif ukoll

(iii)

wara li jkunu lestew il-kors, ikun inħarġilhom ċertifikat ta' tlestija tal-kors mill-ATO, li l-Kap ta' Taħriġ tagħha (HT) jrid ikun daħħal il-privileġġi speċifikati fil-punt (e)(1) fil-ġurnal ta' abbord tal-applikanti.

(2)

Il-privileġġi msemmija fil-punt (e)(1) għandhom jiġu eżerċitati biss jekk matul l-aħħar sena l-għalliema jkunu rċevew taħriġ ta' aġġornament f'ATO li matulu l-kompetenza meħtieġa biex jingħata tagħlim f'kors skont il-punt FCL.745.A tiġi vvalutata għas-sodisfazzjon tal-HT.

(3)

Għalliema li jkollhom il-privileġġi speċifikati fil-punt (e)(1) jistgħu jaġixxu bħala għalliema għal kors kif speċifikat fil-punt (e)(1)(ii), sakemm dawn:

(i)

ikollhom esperjenza ta' 25 siegħa ta' tagħlim fit-titjir matul it-taħriġ skont FCL.745.A;

(ii)

ikunu lestew valutazzjoni tal-kompetenza għal dan il-privileġġ; kif ukoll

(iii)

ikunu konformi mar-rekwiżiti ta' attività reċenti stipulati fil-punt (e)(2).

(4)

Dawn il-privileġġi għandhom jitniżżlu fil-ġurnal ta' abbord tal-għalliema u għandhom jiġu ffirmati mill-eżaminatur.”;

(12)

L-Appendiċi 1 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Appendiċi 1

Ikkreditar tal-għarfien teoretiku

IKKREDITAR TAL-GĦARFIEN TEORETIKU FL-ISTESS KATEGORIJA JEW F'KATEGORIJA OĦRA TA' INĠENJU TAL-AJRU — TAGĦLIM TA' INTEGRAZZJONI U R-REKWIŻITI TAL-EŻAMI

1.   LAPL, PPL, BPL u SPL

1.1.   Għall-ħruġ ta' LAPL, id-detenturi ta' LAPL f'kategorija oħra ta' inġenju tal-ajru għandhom ikunu ikkreditati bis-sħiħ bl-għarfien teoretiku dwar is-suġġetti komuni stabbiliti f'FCL.120(a).

1.2.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1.1., għall-ħruġ ta' LAPL, PPL, BPL jew SPL, id-detenturi ta' liċenzja f'kategorija oħra ta' inġenju tal-ajru għandhom jingħataw tagħlim fl-għarfien teoretiku u għandhom jgħaddu mill-eżamijiet tal-għarfien teoretiku fil-livell adattat fis-suġġetti li ġejjin:

il-prinċipji tat-titjir;

il-proċeduri operazzjonali;

il-prestazzjoni u l-ippjanar fit-titjir;

għarfien ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru; kif ukoll

in-navigazzjoni.

1.3.   Għall-ħruġ ta' PPL, BPL jew SPL, id-detenturi ta' LAPL fl-istess kategorija ta' inġenju tal-ajru għandhom jiġu ikkreditati bis-sħiħ bl-għan li jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-tagħlim u l-eżami tal-għarfien teoretiku.

1.4.   Minkejja l-punt 1.2, għall-ħruġ ta' LAPL(A), id-detenturi ta' LAPL(S) b'estensjoni għal TMG għandu jkollhom livell xieraq ta' għarfien teoretiku għall-klassi SEP(tal-art) skont FCL.135.A(a)(2).

2.   CPL

2.1.   L-applikanti għall-ħruġ ta' CPL li jkollhom CPL f'kategorija oħra ta' inġenju tal-ajru għandhom ikunu ngħataw tagħlim ta' integrazzjoni fl-għarfien teoretiku waqt kors approvat f'ATO skont id-differenzi identifikati bejn is-sillabi tas-CPL għal kategoriji differenti ta' inġenji tal-ajru.

2.2.   L-applikanti għandhom jgħaddu mill-eżamijiet tal-għarfien teoretiku kif definit f'dan l-Anness (il-Parti-FCL) għas-suġġetti li ġejjin fil-kategorija xierqa ta' inġenju tal-ajru:

021 — Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: il-qafas u s-sistemi tal-inġenju tal-ajru, kif ukoll l-impjant elettriku, il-power plant u l-apparat ta' emerġenza tal-inġenju tal-ajru;

022 — Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: strumentazzjoni;

032/034 — Ajruplani jew ħelikopters ta' prestazzjoni, kif applikabbli;

070 — Il-proċeduri operazzjonali; kif ukoll

080 — Il-prinċipji tat-titjir.

2.3.   L-applikanti għall-ħruġ ta' CPL li jkunu għaddew mill-eżamijiet rilevanti tal-għarfien teoretiku għal IR fl-istess kategorija ta' inġenju tal-ajru jiġu ikkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoretiku fil-prestazzjoni umana u l-meteoroloġija, sakemm ma jkunux lestew il-kors ta' taħriġ għal IR skont l-Appendiċi 6, it-Taqsima A, ta' dan l-Anness (il-Parti-FCL).

2.4.   L-applikanti għal CPL li jkunu għaddew mill-eżamijiet rilevanti tal-għarfien teoretiku għal IR jew EIR fl-istess kategorija ta' inġenju tal-ajru jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoretiku fis-suġġett tal-komunikazzjonijiet.

3.   ATPL

3.1.   L-applikanti għall-ħruġ ta' ATPL li jkollhom ATPL f'kategorija oħra ta' inġenju tal-ajru għandhom ikunu ngħataw tagħlim ta' integrazzjoni fl-għarfien teoretiku waqt kors approvat f'ATO skont id-differenzi identifikati bejn is-sillabi tal-ATPL għal kategoriji differenti ta' inġenji tal-ajru.

3.2.   L-applikanti għandhom jgħaddu mill-eżamijiet tal-għarfien teoretiku kif definit f'dan l-Anness (il-Parti-FCL) għas-suġġetti li ġejjin fil-kategorija xierqa ta' inġenju tal-ajru:

021 — Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: il-qafas u s-sistemi tal-inġenju tal-ajru, kif ukoll l-impjant elettriku, il-power plant u l-apparat ta' emerġenza tal-inġenju tal-ajru;

022 — Għarfien Ġenerali dwar l-Inġenji tal-ajru: strumentazzjoni;

032/034 — Ajruplani jew ħelikopters ta' prestazzjoni, kif applikabbli;

070 — Il-proċeduri operazzjonali; kif ukoll

080 — Il-prinċipji tat-titjir.

3.3.   L-applikanti għall-ħruġ ta' ATPL(A) li jkunu għaddew mill-eżami teoretiku rilevanti għal CPL(A) jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoretiku fis-suġġett tal-komunikazzjonijiet.

3.4.   L-applikanti għall-ħruġ ta' ATPL(H) li jkunu għaddew mill-eżamijiet teoretiċi rilevanti għal CPL(H) jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoretiku fis-suġġetti li ġejjin:

il-liġi tal-ajru;

il-prinċipji tat-titjir (ħelikopters); kif ukoll

il-komunikazzjonijiet.

3.5.   L-applikanti għall-ħruġ ta' ATPL(A) li jkunu għaddew mill-eżami teoretiku rilevanti għal IR(A) jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoretiku fis-suġġett tal-komunikazzjonijiet.

3.6.   L-applikanti għall-ħruġ ta' ATPL(H) b'IR(H) li jkunu għaddew mill-eżamijiet teoretiċi rilevanti għal CPL(H) jiġu kkreditati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoretiku fis-suġġetti li ġejjin:

il-prinċipji tat-titjir (ħelikopters); kif ukoll

il-komunikazzjonijiet.

4.   IR

4.1.   L-applikanti għall-ħruġ ta' IR jew EIR li jkunu għaddew mill-eżamijiet teoretiċi rilevanti għal CPL fl-istess kategorija ta' inġenju tal-ajru jiġu kkreditatifir-rigward tar-rekwiżiti tal-għarfien teoretiku fis-suġġetti li ġejjin:

il-prestazzjoni umana;

meteoroloġija; kif ukoll

il-komunikazzjonijiet.

4.2.   Applikanti għall-ħruġ ta' IR(H) li jkunu għaddew mill-eżamijiet teoretiċi rilevanti għal ATPL(H) VFR huma meħtieġa jgħaddu minn eżami fis-suġġetti li ġejjin:

il-liġi tal-ajru;

l-ippjanar u l-monitoraġġ tat-titjira; kif ukoll

ir-radjunavigazzjoni.

”;

(13)

It-Taqsima A tal-Appendiċi 3 hija emendata kif ġej:

(a)

il-punt (4) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.

Il-kors għandu jinkludi:

(a)

tagħlim fl-għarfien teoretiku sal-livell ta' għarfien tal-ATPL(A);

(b)

taħriġ fit-titjir viżiv u bl-istrumenti;

(c)

taħriġ fl-MCC għat-tħaddim ta' ajruplani b'aktar minn pilota wieħed; kif ukoll

(d)

UPRT skont FCL.745.A sakemm l-applikanti ma jkunux diġà lestew dan il-kors ta' taħriġ qabel ikunu bdew il-kors integrat tal-ATP.”;

(b)

il-punt (5) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.

Applikanti li ma jirnexxilhomx jew li ma jkunux kapaċi jlestu l-kors tal-ATP(A) kollu jistgħu japplikaw għand l-awtorità kompetenti għall-eżami tal-għarfien teoretiku u għat-test tal-aptitudni għal liċenzja bi privileġġi aktar baxxi, u għal IR jekk ir-rekwiżiti applikabbli jiġu ssodisfati.”;

(c)

il-punt 7 jiġi numerat mill-ġdid bħala “7.1.” u jiddaħħal punt ġdid (7.2.) kif ġej:

“7.2.

It-tagħlim tal-għarfien teoretiku fil-UPRT għandu jsir f'konformità ma' FCL.745.A.”;

(d)

il-punt (9) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“9.

It-taħriġ fit-titjir, minbarra t-taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip, għandu jinkludi total ta' mill-inqas 195 siegħa, inklużi t-testijiet tal-progress kollha, li minnhom sa 55 sigħa tal-kors kollu jistgħu jkunu ħin ta' titjir bl-istrumenti f'simulatur. Fi ħdan it-total ta' 195 siegħa, l-applikanti għandhom iwettqu mill-inqas:

(a)

95 siegħa ta' tagħlim ma' pilota ieħor, li minnhom sa 55 sigħa jistgħu jkunu ħin ta' titjir bl-istrumenti f'simulatur;

(b)

70 siegħa bħala PIC, inkluż titjir VFR, u ħin ta' titjir bl-istrumenti bħala SPIC. Il-ħin ta' titjir bl-istrumenti bħala SPIC għandu jingħadd bħala ħin ta' titjir PIC sa massimu ta' 20 siegħa;

(c)

50 siegħa ta' titjir cross-country bħala PIC, inkluża titjira cross-country VFR waħda ta' mill-inqas 540 km (300 NM) u li matulha għandu jsir illandjar ta' waqfien sħiħ f'żewġ ajrudromi differenti mill-ajrudrom tat-tluq; kif ukoll

(d)

5 sigħat ta' ħin ta' titjir billejl, inklużi mill-inqas 3 sigħat ta' tagħlim ma' għalliem, li għandhom jinkludu mill-inqas:

(1)

siegħa (1) ta' titjir cross-country;

(2)

ħames manuvri ta' qtugħ mill-art b'pilota wieħed; kif ukoll

(3)

ħames manuvri ta' llandjar ta' waqfien sħiħ b'pilota wieħed;

(e)

tagħlim fit-titjir UPRT f'konformità ma' FCL.745.A;

(f)

115 siegħa ta' ħin ta' titjir bl-istrumenti li jinkludu, mill-inqas:

(1)

20 siegħa bħala SPIC;

(2)

l5-il siegħa ta' MCC, li għalihom jista' jintuża FFS jew FNPT II;

(3)

50 siegħa ta' tagħlim fit-titjir bl-istrumenti, li minnhom sa:

(i)

25 siegħa jistgħu jkunu ħin ta' titjir bl-istrumenti f'simulatur f'FNPT I; jew

(ii)

40 siegħa jistgħu jkunu ħin ta' titjir bl-istrumenti f'simulatur f'FNPT II, FTD 2 jew FFS, li minnhom sa 10 sigħat jistgħu jitwettqu f'FNPT I.

Applikanti li jkunu kisbu ċertifikat ta' tlestija tal-kors għall-Modulu Bażiku ta' Titjir bl-Istrumenti għandhom jiġu kkreditati b'sa massimu ta' 10 sigħat fir-rigward tal-ħin mitlub ta' tagħlim ta' titjir bl-istrumenti. Is-sigħat imwettqa f'BITD m'għandhomx jiġu kkreditati; kif ukoll

(g)

5 sigħat f'ajruplan li:

(1)

huwa ċertifikat għall-ġarr ta' mill-inqas 4 persuni; kif ukoll

(2)

għandu skrun b'angolu tal-qala' varjabbli u attrezzatura għall-illandjar li tidħol u toħroġ.”;

(14)

L-Appendiċi 5 hija emendata kif ġej:

(a)

il-punt (7) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“7.

Kors ta' għarfien teoretiku ta' MPL approvat għandu jinkludi mill-inqas 750 siegħa ta' tagħlim sal-livell ta' għarfien tal-ATPL(A), kif ukoll is-sigħat meħtieġa:

(a)

għat-tagħlim tal-għarfien teoretiku għall-klassifikazzjoni tat-tip rilevanti, skont is-Subparti H; kif ukoll

(b)

għat-tagħlim tal-għarfien teoretiku dwar il-UPRT f'konformità ma' FCL.745.A.”;

(b)

il-punt (8) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“8.

It-taħriġ fit-titjir għandu jinkludi total ta' mill-inqas 240 siegħa, magħmula minn sigħat bħala PF u PM, f'titjir reali u simulat, u għandu jkopri l-erba' fażijiet ta' taħriġ li ġejjin:

(a)   Fażi 1 — Il-ħiliet ewlenin tat-titjir

It-taħriġ bażiku speċifiku għal pilota wieħed f'ajruplan

(b)   Fażi 2 — Taħriġ Bażiku

Introduzzjoni għall-operazzjonijiet ta' ekwipaġġ b'aktar minn membru wieħed u titjir bl-istrumenti.

(c)   Fażi 3 — Taħriġ Intermedju

Applikazzjoni tal-operazzjonijiet ta' ekwipaġġ b'aktar minn membru wieħed għal ajruplan b'aktar minn magna waħda bit-turbini ċertifikat bħala ajruplan ta' prestazzjoni għolja skont l-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.

(d)   Fażi 4 — Taħriġ Avvanzat

Taħriġ fil-klassifikazzjoni tat-tip f'ambjent orjentat lejn linja tal-ajru.

Ir-rekwiżiti MCC għandhom ikunu inkorporati fil-fażijiet rilevanti ta' hawn fuq.

It-taħriġ fit-titjir asimmetriku għandu jingħata f'ajruplan jew f'FFS.”

(c)

jiddaħħal punt (8a) ġdid kif ġej:

“8a.

Esperjenza fit-titjir waqt titjir proprju għandha tinkludi:

(a)

ir-rekwiżiti kollha relatati mal-esperjenza tas-Subparti H;

(b)

tagħlim fit-titjir UPRT f'konformità ma' FCL.745.A;

(c)

eżerċizzji UPRT tal-ajruplan relatati mal-ispeċifiċitajiet tat-tip rilevanti skont FCL.725.A(c);

(d)

titjir billejl;

(e)

titjir unikament b'referenza għall-istrumenti; kif ukoll

(f)

l-esperjenza meħtieġa għall-ksib tal-ħila rilevanti fit-titjir.”;

(15)

L-Appendiċi 9 hija sostitwita b'dan li ġej:

“Appendiċi 9

Taħriġ, test tal-aptitudni u kontroll tal-profiċjenza għal klassifikazzjonijiet tat-tip jew tal-klassi MPL, ATPL, u kontroll tal-profiċjenza għal IRs

A.   Elementi ġenerali

1.   L-applikanti għal test tal-aptitudni għandhom ikunu ngħataw tagħlim fuq l-istess klassi jew tip ta' inġenju tal-ajru li għandu jintuża fit-test.

It-taħriġ għal klassifikazzjonijiet tat-tip jew tal-klassi MPA u PL għandu jsir f'FFS, jew f'kombinament ta' FSTD(s) u FFS. It-test tal-aptitudni jew il-kontroll tal-profiċjenza għal klassifikazzjonijiet tat-tip MPA u PL u għall-ħruġ ta' ATPL u MPL għandu jsir f'FFS, jekk ikun disponibbli.

It-taħriġ, it-test tal-aptitudni jew il-kontroll tal-profiċjenza għall-klassifikazzjonijiet tal-klassi jew tat-tip għal SPA u ħelikopters għandhom jitwettqu:

(a)

f'FFS disponibbli u aċċessibbli, jew

(b)

f'kombinament ta' FSTD(s) u l-inġenju tal-ajru, jekk ma jkunx hemm FFS disponibbli jew aċċessibbli; jew

(c)

fl-inġenju tal-ajru, jekk ma jkunx hemm FFS disponibbli jew aċċessibbli.

Jekk jintużaw FSTDs waqt it-taħriġ, l-ittestjar jew il-kontrolli, l-adegwatezza tal-FSTDs użati għandha tiġi verifikata billi tiġi mqabbla mat-“Tabella tal-funzjonijiet u tat-testijiet suġġettivi” applikabbli u mat-“Tabella tat-testijiet ta' validazzjoni tal-FSTD” li tinsab fid-dokument ta' referenza primarja applikabbli għall-apparat użat. Għandhom jiġu kkunsidrati r-restrizzjonijiet u l-limitazzjonijiet kollha indikati fuq iċ-ċertifikat ta' kwalifika tal-apparat.

2.   Fil-każ li l-applikant ma jgħaddix mit-taqsimiet kollha tat-test f'żewġ tentattivi, dan ikollu jieħu taħriġ ulterjuri.

3.   Ma hemm l-ebda limitu fuq in-numru ta' testijiet tal-aptitudni li jistgħu jsiru.

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-APTITUDNI/KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

4.   Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor fid-data tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont l-Anness I (il-Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 (OSD), is-sillabu tat-tagħlim fit-titjir, it-test tal-aptitudni u l-kontroll tal-profiċjenza għandhom ikunu konformi ma' din l-Appendiċi. Is-sillabu, it-test tal-aptitudni u l-kontroll tal-profiċjenza jistgħu jitnaqqsu biex jingħata kkreditar għal esperjenza preċedenti fuq tipi simili ta' inġenji tal-ajru, kif determinat fl-OSD.

5.   Għajr fil-każ ta' testijiet tal-aptitudni għall-ħruġ ta' ATPL, meta jkun definit b'dan il-mod fl-OSD għall-inġenju tal-ajru speċifiku, jista' jingħata kreditu għal punti tat-test tal-aptitudni li huma komuni għal tipi oħrajn jew għal varjanti oħrajn meta l-pilota jkun kwalifikat.

TWETTIQ TAT-TEST/TAL-KONTROLL

6.   L-eżaminatur jista' jagħżel bejn xenarji differenti ta' testijiet tal-aptitudni jew ta' kontrolli tal-profiċjenza li jinkludu operazzjonijiet rilevanti simulati. Għandhom jintużaw simulaturi ta' titjira sħiħa u apparat ieħor tat-taħriġ, kif stabbilit f'dan l-Anness (il-Parti-FCL).

7.   Matul il-kontroll tal-profiċjenza, l-eżaminatur għandu jivverifika li d-detenturi tal-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip iżommu livell adgewat ta' għarfien teoretiku.

8.   Jekk l-applikanti jagħżlu li jtemmu test tal-aptitudni għal raġunijiet meqjusin bħala mhux xierqa mill-eżaminatur, l-applikanti għandhom jerġgħu jagħmlu t-test tal-aptitudni kollu. Jekk it-test jiġi terminat għal raġunijiet meqjusin xierqa mill-eżaminatur, dawk it-taqsimiet li ma jkunux ġew terminati biss għandhom jiġu ttestjati f'titjira oħra.

9.   Għad-diskrezzjoni tal-eżaminatur, kull manuvra jew proċedura tat-test tista' tiġi ripetuta darba mill-applikanti. L-eżaminatur jista' jwaqqaf it-test fi kwalunkwe stadju jekk iqis li l-ħiliet tat-titjir tal-applikant jeħtieġu li jsir test sħiħ mill-ġdid.

10.   L-applikanti għandhom ikunu meħtieġa jtajru l-inġenju tal-ajru minn pożizzjoni fejn jistgħu jitwettqu l-funzjonijiet tal-PIC jew tal-kopilota, kif rilevanti. Taħt kundizzjonijiet ta' pilota wieħed, it-test għandu jitwettaq bħallikieku ma kien hemm l-ebda membru ieħor tal-ekwipaġġ preżenti.

11.   Matul it-tħejjija ta' qabel it-titjira għat-test, l-applikanti huma meħtieġa jistabbilixxu l-parametri tal-potenza u l-veloċitajiet. L-applikanti għandhom jindikaw lill-eżaminatur il-kontrolli u l-kompiti mwettqa, inkluża l-identifikazzjoni tal-faċilitajiet tar-radju. Il-kontrolli għandhom jiġu kkompletati skont il-lista ta' kontroll awtorizzata għall-inġenju tal-ajru li fih ikun qed isir it-test u, jekk applikabbli, skont il-kunċett tal-MCC. Id-data tal-prestazzjoni għall-qtugħ mill-art, l-avviċinament u l-illandjar għandha tiġi kkalkulata mill-applikanti skont il-manwal tal-operazzjonijiet jew skont il-manwal tat-titjira għall-inġenju tal-ajru użat. L-għoli/altitudnijiet deċiżjonali, l-għoli/altitudnijiet ta' nżul minimi u l-punt ta' avviċinamenti mingħajr suċċess għandhom jiġu stabbiliti bi qbil mal-eżaminatur.

12.   L-eżaminatur m'għandux jieħu sehem fit-tħaddim tal-ajruplan, għajr meta jkun meħtieġ intervent fl-interess tas-sigurtà jew sabiex jiġi evitat dewmien mhux aċċettabbli għal traffiku ieħor.

REKWIŻITI SPEĊIFIĊI GĦAT-TEST TAL-APTITUDNI/GĦALL-KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA GĦAL KLASSIFIKAZZJONIJIET TAT-TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU B'AKTAR MINN PILOTA WIEĦED, GĦAL KLASSIFIKAZZJONIJIET TAT-TIP TA' INĠENJU TAL-AJRU B'PILOTA WIEĦED, META MĦADDMA F'OPERAZZJONIJIET B'AKTAR MINN PILOTA WIEĦED, GĦAL MPL U ATPL

13.   It-test tal-aptitudni għal inġenju tal-ajru b'aktar minn pilota wieħed jew għal inġenju tal-ajru b'pilota wieħed meta mħaddem f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed għandu jsir f'ambjent b'ekwipaġġ b'aktar minn membru wieħed. Applikant ieħor jew pilota ikkwalifikat bi klassifikazzjoni tat-tip oħra jista' joqgħod bħala t-tieni pilota. Jekk jintuża inġenju tal-ajru, it-tieni pilota għandu jkun l-eżaminatur jew għalliem.

14.   L-applikanti għandhom jaġixxu bħala PF matul it-taqsimiet kollha tat-test tal-aptitudni, għajr għal proċeduri anormali u ta' emerġenza, li jistgħu jsiru bħala PF jew PM skont l-MCC. L-applikanti għall-ħruġ inizjali ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru b'aktar minn pilota wieħed jew ATPL għandhom juru wkoll il-kapaċità li jaġixxu bħala PM. L-applikanti jistgħu jagħżlu jew il-post fuq in-naħa tal-lemin jew dak fuq in-naħa tax-xellug għat-test tal-aptitudni jekk il-punti kollha jkunu jistgħu jitwettqu mill-post magħżul.

15.   Il-kwistjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu kkontrollati speċifikament mill-eżaminatur għall-applikanti għall-ATPL jew għal klassifikazzjoni tat-tip għal inġenju tal-ajru b'aktar minn pilota wieħed jew għal operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed f'ajruplan b'pilota wieħed li jestendu għad-dmirijiet ta' PIC, irrispettivament minn jekk l-applikanti jaġixxux bħala PF jew PM:

(a)

il-ġestjoni tal-kooperazzjoni tal-ekwipaġġ;

(b)

iż-żamma ta' stħarriġ ġenerali tal-operat tal-inġenju tal-ajru permezz ta' superviżjoni xierqa; kif ukoll

(c)

l-istabbiliment ta' prijoritajiet u t-teħid ta' deċiżjonijiet skont l-aspetti tas-sigurtà u regoli u regolamenti rilevanti xierqa għas-sitwazzjoni operattiva, inklużi emerġenzi.

16.   It-test jew il-kontroll għandu jsir taħt IFR, jekk il-klassifikazzjoni tal-IR tkun inkluża, u kemm jista' jkun għandu jitwettaq f'ambjent tat-trasport tal-ajru kummerċjali simulat. Element essenzjali li għandu jiġi kkontrollat huwa l-kapaċità li wieħed jippjana u jwettaq it-titjira minn materjal ta' briefing ta' rutina.

17.   Meta l-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip ikun inkluda inqas minn sagħtejn ta' taħriġ fit-titjir fuq l-inġenju tal-ajru, it-test tal-aptitudni jista' jsir f'FFS u jista' jitlesta qabel it-taħriġ fit-titjir fuq l-inġenju tal-ajru.

It-taħriġ fit-titjir approvat għandu jitwettaq minn għalliem kwalifikat taħt ir-responsabbiltà ta':

(a)

ATO; jew

(b)

organizzazzjoni li jkollha AOC maħruġ skont l-Anness III (il-Parti-ORO) tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 u approvat b'mod speċifiku għal dak it-taħriġ; jew

(c)

l-għalliem, f'każijiet fejn ma jkun hemm l-ebda taħriġ approvat fit-titjir għal ajruplani SP f'detentur ta' ATO jew AOC, u t-taħriġ fit-titjir tal-inġenju tal-ajru jkun ġie approvat mill-awtorità kompetenti tal-applikanti.

Ċertifikat ta' tlestija tal-kors tal-klassifikazzjoni tat-tip, inkluż it-taħriġ tat-titjir fuq l-inġenju tal-ajru, għandu jiġi ppreżentat lill-awtorità kompetenti qabel il-klassifikazzjoni tat-tip ġdida tiddaħħal fil-liċenzja tal-applikanti.

18.   Għat-taħriġ għall-irkuprar tal-pożizzjonament tal-ajruplan waqt instabbiltà, “avveniment ta' waqfien” tfisser jew avviċinament għal waqfien, jew waqfien. L-ATO tista' tuża FFS biex tħarreġ fl-irkupru minn waqfien, jew biex jintwerew il-karatteristiċi speċifiċi għat-tip ta' waqfien, jew it-tnejn li huma, sakemm:

(a)

l-FFS ikun ġie kwalifikat skont ir-rekwiżiti speċjali ta' evalwazzjoni f'CS-FSTD(A); kif ukoll

(b)

l-ATO tkun uriet b'suċċess lill-awtorità kompetenti li kull trasferiment negattiv ta' taħriġ huwa mitigat.

B.   Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ajruplan

MARKI MINIMI MEĦTIEĠA

1.   Fil-każ ta' ajruplani b'pilota wieħed, bl-eċċezzjoni ta' ajruplani ta' prestazzjoni għolja ta' pilota wieħed, l-applikanti għandhom jgħaddu mit-taqsimiet kollha tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza. Jekk l-applikanti ma jiksbux il-marki minimi meħtieġa fi kwalunkwe punt fit-taqsima, dan ifisser li jeħlu mit-taqsima kollha. Jekk jeħlu biss minn taqsima waħda, għandhom jirrepetu dik it-taqsima biss. Applikanti li ma jgħaddux minn aktar minn taqsima waħda jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu. Jekk jeħlu minn kwalunkwe taqsima fil-każ ta' ttestjar mill-ġdid jew kontroll mill-ġdid, inklużi dawk it-taqsimiet li jkunu għaddew minnhom fit-test preċedenti, l-applikanti jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu. Għal ajruplani b'aktar minn magna waħda u b'pilota wieħed, l-applikant għandu jgħaddi mit-Taqsima 6 tat-test jew tal-kontroll rilevanti, li tindirizza t-titjir asimmetriku.

2.   Fil-każ ta' ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'aktar minn pilota wieħed u dawk b'pilota wieħed, l-applikanti għandhom jgħaddu mit-taqsimiet kollha tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza. Applikanti li ma jgħaddux minn aktar minn ħames punti jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu. Applikanti li ma jgħaddux minn 5 punti jew inqas għandhom jerġgħu jagħmlu l-punti li ma jkunux għaddew minnhom. Jekk jeħlu minn kwalunkwe punt fil-każ ta' ttestjar mill-ġdid jew kontroll mill-ġdid, inklużi dawk il-punti li jkunu għaddew minnhom fit-test preċedenti, l-applikanti jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu. It-Taqsima 6 mhijiex parti mit-test tal-aptitudni tal-ATPL jew MPL. Jekk l-applikanti ma jgħaddux mit-Taqsima 6 biss, jew ma jagħmluhiex, il-klassifikazzjoni tat-tip tinħareġ mingħajr privileġġi ta' CAT II jew CAT III. Biex il-privileġġi tal-klassifikazzjoni tat-tip jiġu estiżi għal CAT II jew CAT III, l-applikanti għandhom jgħaddu mit-Taqsima 6 fuq it-tip ta' inġenju tal-ajru xieraq.

TOLLERANZA WAQT IT-TEST TAT-TITJIRA

3.   L-applikanti għandhom juru l-kapaċità li:

(a)

joperaw l-ajruplan fi ħdan il-limiti tiegħu;

(b)

jeżegwixxu l-manuvri kollha mingħajr intoppi u bi preċiżjoni;

(c)

jeżerċitaw ġudizzju tajjeb u ħila fit-titjir;

(d)

japplikaw għarfien ajrunawtiku;

(e)

iżommu kontroll tal-ajruplan f'kull ħin b'mod li l-eżitu b'suċċess ta' proċedura jew manuvra qatt ma jiġi ddubitat;

(f)

jifhmu u japplikaw il-proċeduri ta' koordinazzjoni u ta' inabilitazzjoni tal-ekwipaġġ, jekk applikabbli; kif ukoll

(g)

jikkomunikaw b'mod effikaċi mal-membri l-oħra tal-ekwipaġġ, skont il-każ.

4.   Il-limiti li ġejjin għandhom japplikaw, hekk kif inhuma kkoreġuti sabiex jiġu kkunsidrati l-kundizzjonijiet turbulenti u l-kwalitajiet tal-immaniġġjar u l-prestazzjoni tal-ajruplan użat:

Għoli

Ġeneralment

± 100 pied

Bidu ta' go-around f'għoli/altitudni deċiżjonali

+ 50 pied/– 0 pied

Għoli/MAPt/altitudni minimu/a ta' nżul

+ 50 pied/– 0 pied

Traċċar

B'għajnuniet bir-radju

± 5°

Għal devjazzjonijiet “angolari”

Diflessjoni ta' nofs skala, ażimut u l-passaġġ tal-inżul (eż. LPV, ILS, MLS, GLS)

Devjazzjonijiet laterali “lineari” 2D (LNAV) u 3D (LNAV/VNAV)

id-devjazzjoni/l-iżball perpendikolari għandhom normalment ikunu limitati għal ±

Formula

tal-valur RNP assoċjat mal-proċedura. Devjazzjonijiet żgħar minn dan l-istandard sa massimu ta' darba tal-valur RNP huma permissibbli.

Devjazzjonijiet vertikali lineari 3D (eż. RNP APCH (LNAV/VNAV) bl-użu ta' BaroVNAV):

mhux aktar minn – 75 pied taħt il-profil vertikali fi kwalunkwe ħin, u mhux aktar minn + 75 pied 'il fuq mill-profil vertikali f'1 000 pied 'il fuq mil-livell tal-ajrudrom jew taħtu.

Direzzjoni tal-pruwa

il-magni kollha joperaw

± 5°

bi ħsara simulata fil-magna

± 10°

Veloċità

il-magni kollha joperaw

± 5 mili nawtiċi

bi ħsara simulata fil-magna

+ 10 mili nawtiċi/– 5 mili nawtiċi

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-APTITUDNI/KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

5.   Ajruplani b'pilota wieħed, għajr għal ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja

(a)

Is-simboli li ġejjin ifissru:

P =

Imħarreġ bħala PIC jew kopilota u bħala PF u PM

OTD =

Għal dan l-eżerċizzju jistgħu jintużaw mezzi oħra ta' taħriġ

X =

Għal dan l-eżerċizzju għandu jintuża FSS (simulatur ta' titjira sħiħa); inkella għandu jintuża ajruplan, jekk ikun xieraq għall-manuvra jew il-proċedura

P# =

It-taħriġ għandu jkun ikkumplimentat bi spezzjoni ta' ajruplan taħt sorveljanza

(b)

It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell tal-apparat tat-taħriġ muri bħala (P), jew jista' jsir fi kwalunkwe livell ogħla ta' apparat muri bil-vleġġa (---->).

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex jiġi indikat it-tagħmir ta' taħriġ użat:

A =

ajruplan

FFS =

simulatur ta' titjira sħiħa

FSTD =

apparat ta' taħriġ ta' simulazzjoni tat-titjir

(c)

Il-punti bi stilla (*) ħdejhom tat-Taqsima 3B u, għall-inġenji tal-ajru b'aktar minn magna waħda, it-Taqsima 6, għandhom jittajru biss b'referenza għall-istrumenti jekk il-validazzjoni mill-ġdid/it-tiġdid ta' IR ikun inkluż fit-test tal-aptitudni jew fil-kontroll tal-profiċjenza. Jekk il-punti bi stilla (*) ħdejhom ma jittajrux biss b'referenza għall-istrumenti matul it-test tal-aptitudni jew il-kontroll tal-profiċjenza, u meta ma jkun hemm l-ebda kkreditar ta' privileġġi IR, il-klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip tkun ristretta għal VFR biss.

(d)

It-taqsima 3 A għandha titlesta sabiex tiġi vvalidata mill-ġdid il-klassifikazzjoni tat-tip jew ta' klassi b'aktar minn magna waħda, VFR biss, fejn l-esperjenza meħtieġa ta' 10 setturi tar-rotot fi ħdan 12-il xahar preċedenti ma tkunx inkisbet. It-Taqsima 3 A mhijex meħtieġa jekk it-Taqsima 3B tkun tlestiet.

(e)

Fejn tidher l-ittra “M” fil-kolonna tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza, dan ikun jindika eżerċizzju obbligatorju jew għażla fejn jidher aktar minn eżerċizzju wieħed.

(f)

FSTD għandu jintuża għal taħriġ prattiku għal klassifikazzjonijiet tat-tip jew tal-klassi b'aktar minn magna waħda jekk huma parti minn kors approvat ta' klassifikazzjoni tal-klassi jew tat-tip. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-approvazzjoni tal-kors:

(i)

il-kwalifika tal-FSTD kif stabbilit fir-rekwiżiti rilevanti tal-Anness VI (il-Parti-ARA) u l-Anness VII (il-Parti-ORA);

(ii)

il-kwalifiki tal-istrutturi;

(iii)

l-ammont ta' taħriġ FSTD ipprovdut matul il-kors; kif ukoll

(iv)

il-kwalifiki u l-esperjenza preċedenti fuq tipi simili tal-piloti li jkunu qed jitħarrġu.

(g)

Jekk ikunu jixtiequ jiksbu privileġġi għal operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed għall-ewwel darba, il-piloti li jkollhom privileġġi għal operazzjonijiet b'pilota wieħed għandhom:

(1)

ilestu kors ta' integrazzjoni li jinkludi manuvri u proċeduri, inkluż MCC kif ukoll l-eżerċizzji tat-Taqsima 7 bl-użu tal-ġestjoni tat-theddid u l-iżbalji (TEM), CRM u fatturi umani f'ATO; kif ukoll

(2)

jgħaddu minn kontroll tal-profiċjenza f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed.

(h)

Jekk ikunu jixtiequ jiksbu privileġġi għal operazzjonijiet b'pilota wieħed għall-ewwel darba, il-piloti li jkollhom privileġġi għal operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed għandhom jiġu mħarrġa f'ATO u jiġu kkontrollati għall-manuvri u l-proċeduri addizzjonali li ġejjin f'operazzjonijiet b'pilota wieħed:

(1)

għal ajruplani SE, 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 u, jekk applikabbli, avviċinament wieħed mit-Taqsima 3.B; u

(2)

għal ajruplani ME, 1.6, it-Taqsima 6 u, jekk applikabbli, avviċinament wieħed mit-Taqsima 3.B.

(i)

Piloti li jkollhom privileġġi kemm għal operazzjonijiet b'pilota wieħed kif ukoll għal operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed skont il-punti (g) u (h) jistgħu jivvalidaw mill-ġdid il-privileġġi għaż-żewġ tipi ta' operazzjonijiet billi jlestu kontroll tal-profiċjenza f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed u jagħmlu l-eżerċizzji msemmija fil-punti (h)(1) jew (h)(2), kif applikabbli, f'operazzjonijiet b'pilota wieħed.

(j)

Jekk jitlesta test tal-aptitudni jew kontroll tal-profiċjenza f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed biss, il-klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għal operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed. Ir-restrizzjoni għandha titneħħa meta l-piloti jkunu konformi mal-punt (h).

(k)

It-taħriġ, l-ittestjar u l-kontrolli għandhom isegwu t-tabella msemmija hawn taħt.

(1)

Rekwiżiti għat-taħriġ f'ATO, għall-ittestjar u l-verifika għal privileġġi ta' pilota wieħed

(2)

Rekwiżiti għat-taħriġ f'ATO, għall-ittestjar u l-verifika għal privileġġi ta' aktar minn pilota wieħed

(3)

Rekwiżiti għat-taħriġ f'ATO, għall-ittestjar u l-verifika għal piloti li jkollhom privileġġi ta' pilota wieħed u li jkunu qed ifittxu li jiksbu privileġġi ta' aktar minn pilota wieħed għall-ewwel darba (kors ta' integrazzjoni)

(4)

Rekwiżiti għat-taħriġ f'ATO, għall-ittestjar u l-verifika għal piloti li jkollhom privileġġi ta' aktar minn pilota wieħed u li jkunu qed ifittxu li jiksbu privileġġi ta' pilota wieħed għall-ewwel darba (kors ta' integrazzjoni)

(5)

Rekwiżiti għat-taħriġ f'ATO u għall-kontroll għall-validazzjoni mill-ġdid u għat-tiġdid kombinati ta' privileġġi ta' pilota wieħed u ta' aktar minn pilota wieħed

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tip ta' operazzjoni

SP

MP

SP → MP (inizjali)

MP → SP (inizjali)

SP + MP

 

Taħriġ

Ittestjar/kontroll

Taħriġ

Ittestjar/kontroll

Taħriġ

Ittestjar/kontroll

Taħriġ, ittestjar u kontroll (ajruplani SE)

Taħriġ, ittestjar u kontroll (ajruplani ME)

Ajruplani SE

Ajruplani ME

Ħarġa inizjali

Taqsimiet 1-6

Taqsimiet 1-6

Taqsimiet 1-7

Taqsimiet 1-7

MCC

CRM

Fatturi umani

TEM

Taqsima 7

Taqsimiet 1-7

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 u, jekk applikabbli, avviċinament wieħed mit-Taqsima 3.B

1.6, it-Taqsima 6 u, jekk applikabbli, avviċinament wieħed mit-Taqsima 3.B

 

 

kumpless SP

1-7

1-7

Validazzjoni mill-ġdid

mhux applikabbli

Taqsimiet 1-6

mhux applikabbli

Taqsimiet 1-7

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

MPO:

Taqsimiet 1-7

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 u, jekk applikabbli, avviċinament wieħed mit-Taqsima 3.B

MPO:

Taqsimiet 1-7

SPO:

1.6, it-Taqsima 6 u, jekk applikabbli, avviċinament wieħed mit-Taqsima 3.B

kumpless SP

1-7

1-7

Tiġdid

FCL.740

Taqsimiet 1-6

FCL.740

Taqsimiet 1-6

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

mhux applikabbli

Taħriġ: FCL.740

Taħriġ: FCL.740

Kontroll: l-istess bħal għall-validazzjoni mill-ġdid

Kontroll: l-istess bħal għall-validazzjoni mill-ġdid

kumpless SP

1-7

1-7

(l)

Biex jiġu stabbiliti u jinżammu l-privileġġi PBN, avviċinament wieħed għandu jkun RNP APCH. Fejn RNP APCH mhux prattikabbli, dan għandu jitwettaq f'FSTD mgħammar b'mod xieraq.

TMGs U AJRUPLANI B'PILOTA WIEĦED, GĦAJR GĦAL AJRUPLANI KUMPLESSI TA' PRESTAZZJONI GĦOLJA

TAĦRIĠ PRATTIKU

TEST TAL-APTITUDNI TA' KLASSIFIKAZZJONI TAL-KLASSI JEW TAT-TIP JEW KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

Manuvri/Proċeduri

FSTD

A

Inizjali tal-għalliem meta jitlesta t-taħriġ

Ittestjat jew iċċekkjat f'FSTD jew A

Inizjali tal-eżaminatur meta jitlesta t-test jew l-iċċekkjar

TAQSIMA 1

1

1.1

Tluq

Operazzjonijiet ta' qabel it-titjira, inkluż:

id-dokumentazzjoni;

massa u bilanċ;

rapport dwar it-temp; kif ukoll

NOTAM.

OTD

 

 

 

 

1.2

Kontrolli ta' qabel l-istartjar

 

 

 

 

 

1.2.1

Estern

OTD

P#

P

 

M

 

1.2.2

Intern

OTD

P#

P

 

M

 

1.3

Startjar tal-magna:

ħsarat normali.

P---->

---->

 

M

 

1.4

Taxiing

P---->

---->

 

M

 

1.5

Kontrolli ta' qabel it-tluq:

run-up tal-magna (jekk applikabbli)

P---->

---->

 

M

 

1.6

Proċedura ta' qtugħ mill-art:

normali bl-impostazzjonijiet tal-flapps skont il-manwal tat-titjir; kif ukoll

riħ trasversali (jekk il-kundizzjonijiet ikunu disponibbli).

P---->

---->

 

M

 

1.7

Tlugħ:

Vx/Vy;

tidwiriet fuq pruwi; kif ukoll

livellar.

P---->

---->

 

M

 

1.8

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

P---->

 

 

M

 

TAQSIMA 2

2

2.1

Kundizzjonijiet tat-titjir (kundizzjonijiet meteoroloġiċi viżwali (VMC))

Titjira dritta u livellata b'veloċitajiet fl-ajru differenti, inkluża titjira b'veloċità fl-ajru baxxa ħafna bil-flapps u mingħajrhom (inkluż avviċinament lejn V Vmca meta applikabbli)

P---->

---->

 

 

 

2.2

Dawriet stretti (360° xellug u lemin b'xaqliba trasversali ta' 45°)

P---->

---->

 

M

 

2.3

Waqfien u rkupru:

(i)

waqfien mingħajr periklu;

(ii)

avviċinament għal waqfien b'qawwa f'dawra ta' nżul b'xaqliba trasversali b'konfigurazzjoni ta' avviċinament;

(iii)

avviċinament għal waqfien b'qawwa b'konfigurazzjoni ta' llandjar; kif ukoll

(iv)

avviċinament għal waqfien, dawra ta' tlugħ bil-flapp ta' qtugħ mill-art u b'qawwa ta' tlugħ (ajruplani b'magna waħda biss)

P---->

---->

 

M

 

2.4

Immaniġġjar bl-użu tal-pilota awtomatiku u d-direttur tat-titjira (jista' jsir fit-Taqsima 3) jekk applikabbli

P---->

---->

 

M

 

2.5

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

P---->

---->

 

M

 

TAQSIMA 3 A

3 A

3 A.1

Proċeduri VFR waqt ir-rotta

(ara B.5 (c) u (d))

Pjan tat-titjira, navigazzjoni stmata u qari ta' mapep

P---->

---->

 

 

 

3 A.2

Żamma tal-altitudni, tad-direzzjoni tal-pruwa u tal-veloċità

P---->

---->

 

 

 

3 A.3

Orjentazzjoni, kronometraġġ u reviżjoni tal-ETAs

P---->

---->

 

 

 

3 A.4

Użu ta' għajnuniet ta' radjunavigazzjoni (jekk applikabbli)

P---->

---->

 

 

 

3 A.5

Immaniġġjar tat-titjira (ġurnal ta' abbord, kontrolli ta' rutina inklużi fjuwil, sistemi u formazzjoni ta' silġ)

P---->

---->

 

 

 

3 A.6

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

P---->

---->

 

 

 

TAQSIMA 3B

3B

3B.1*

Titjira bl-istrumenti

IFR ta' tluq

P---->

---->

 

M

 

3B.2*

IFR waqt rotta

P---->

---->

 

M

 

3B.3*

Proċeduri ta' stennija fir-rotta

P---->

---->

 

M

 

3B.4*

Operazzjonijiet 3D sa għoli/altitudni deċiżjonali (DH/A) ta' 200 pied (60 m) jew sa valuri minimi ogħla jekk meħtieġa fil-proċedura tal-avviċinament (jista' jintuża l-pilota awtomatiku għall-intersezzjoni vertikali fis-segment tal-avviċinament finali)

P---->

---->

 

M

 

3B.5*

Operazzjonijiet 2D sa għoli/altitudni minimi ta' nżul (MDH/A)

P---->

---->

 

M

 

3B.6*

Eżerċizzji f'titjir inkluża ħsara simulata tal-kumpass u tal-indikatur tal-attitudni:

dawriet tar-rata 1; kif ukoll

irkupru minn attitudnijiet mhux tas-soltu.

P---->

---->

 

M

 

3B.7*

Ħsara tal-lokalizzatur jew fl-indikatur tat-trajettorja ta' nżul

P---->

---->

 

 

 

3B.8*

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

P---->

---->

 

M

 

 

Imħalli vojt intenzjonalment

 

 

 

 

 

TAQSIMA 4

4

4.1

Wasla u llandjar

Proċedura ta' wasla f'ajrudrom

P---->

---->

 

M

 

4.2

Inllandjar normali

P---->

---->

 

M

 

4.3

Illandjar mingħajr flapps

P---->

---->

 

M

 

4.4

Illandjar f'riħ trasversali (jekk il-kundizzjonijiet ikunu xierqa)

P---->

---->

 

 

 

4.5

Avviċinament u llandjar b'magna mixgħula iżda mhux ingranata (idle power) sa 2 000 pied 'il fuq mir-runway (ajruplan b'magna waħda biss)

P---->

---->

 

 

 

4.6

Avviċinament b'go-around minn għoli minimu

P---->

---->

 

M

 

4.7

Go-around mal-madwar u llandjar billejl (jekk applikabbli)

P---->

---->

 

 

 

4.8

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

P---->

---->

 

M

 

TAQSIMA 5

5

Proċeduri anormali u ta' emerġenza (Din it-taqsima tista' tingħaqad mat-Taqsimiet 1 sa 4.)

 

 

 

 

 

5.1

Qtugħ mill-art b'veloċità raġonevoli

P---->

---->

 

M

 

5.2

Ħsara simulata ta' magna wara l-qtugħ mill-art (ajruplani b'magna waħda biss)

 

P

 

M

 

5.3

Illandjar furzat simulat mingħajr qawwa (ajruplani b'magna waħda biss)

 

P

 

M

 

5.4

Emerġenzi simulati:

(i)

nar jew duħħan waqt titjira; kif ukoll

(ii)

ħsarat fis-sistemi skont il-każ

P---->

---->

 

 

 

5.5

Taħriġ għal ajruplani ME u għal TMG biss: tifi u startjar mill-ġdid tal-magna (f'altitudni mingħajr periklu jekk isir f'inġenji tal-ajru)

P---->

---->

 

 

 

5.6

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

 

 

 

 

 

TAQSIMA 6

6

6.1*

Titjira asimmetrika simulata

(Din it-taqsima tista' tingħaqad mat-Taqsimiet 1 sa 5.)

Ħsara simulata ta' magna waqt il-qtugħ mill-art (f'altitudni sikura, sakemm ma ssirx f'FFS jew f'FNPT II)

P---->

---> X

 

M

 

6.2*

Avviċinament asimmetriku u avviċinament b'go-around

P---->

---->

 

M

 

6.3*

Avviċinament asimmetriku u llandjar sħiħ

P---->

---->

 

M

 

6.4

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

P---->

---->

 

M

 

TAQSIMA 7

7

UPRT

 

 

 

 

 

7.1

Manuvri u proċeduri ta' titjira

 

 

 

 

 

7.1.1

Titjira manwali bi u mingħajr diretturi tat-titjira

(l-ebda pilota awtomatiku, l-ebda autothrust/autothrottle, u skont liġijiet ta' kontroll differenti, fejn applikabbli)

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.1

B'veloċitajiet (inkluż titjir bil-mod) u altitudnijiet differenti fi ħdan il-pakkett ta' taħriġ FSTD.

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.2

Dawriet stretti b'xaqliba trasversali ta' 45°, 180° sa 360° xellug u lemin

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.3

Dawriet bi spoilers jew mingħajrhom

P----->

---->

 

 

 

7.1.1.4

Titjir u manuvri strumentali proċedurali, inklużi t-tluq u l-wasla bl-istrumenti, u l-avviċinament viżwali

P----->

---->

 

 

 

7.2

7.2.1

Taħriġ għall-irkuprar tal-pożizzjonament waqt instabbiltà

Irkupru minn avveniment ta' waqfien waqt:

konfigurazzjoni tal-qtugħ mill-art;

konfigurazzjoni mingħajr periklu f'altitudni baxxa;

konfigurazzjoni mingħajr periklu qrib l-altitudni operattiva massima; kif ukoll

konfigurazzjoni ta' llandjar

P----->

---->

 

 

 

7.2.2

L-eżerċizzji li ġejjin b'rabta mal-instabbiltà:

l-irkupru minn “nose-high” f'diversi angoli ta' inklinazzjoni laterali; kif ukoll

l-irkupru minn “nose-low” f'diversi angoli ta' inklinazzjoni laterali.

P

FFS ikkwalifikat għall-kompitu ta' taħriġ biss

X

Ma għandux jintuża ajruplan għal dan l-eżerċizzju

 

FFS biss

 

7.3

Go-around bil-magni kollha jaħdmu* minn diversi stadji matul avviċinament bl-istrumenti

P--->

----->

 

 

 

7.4

Illandjar rifjutat bil-magni kollha jaħdmu:

minn għoli differenti taħt id-DH/MDH 15 m (50 pied) 'il fuq mir-runway

wara li tintmess l-art (illandjar abortit)

F'ajruplani li ma jkunux ċertifikati bħala ajruplani tal-kategorija tat-trasport (JAR/FAR 25) jew bħala ajruplani tal-kategorija tal-vjaġġaturi transfruntiera (SFAR 23), l-illandjar rifjutat bil-magni kollha jaħdmu għandu jinbeda taħt l-MDH/A jew wara li tintmess l-art.

P----->

----->

 

 

 

6.   Ajruplani b'aktar minn pilota wieħed u ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed

(a)

Is-simboli li ġejjin ifissru:

P =

Imħarreġ bħala PIC jew kopilota u bħala PF u PM għall-ħruġ ta' klassifikazzjoni tat-tip skont kif applikabbli.

OTD =

Għal dan l-eżerċizzju jistgħu jintużaw mezzi oħra ta' taħriġ

X =

Għal dan l-eżerċizzju għandu jintuża FSS (simulatur ta' titjira sħiħa); inkella għandu jintuża ajruplan, jekk ikun xieraq għall-manuvra jew il-proċedura

P# =

It-taħriġ għandu jkun ikkumplimentat bi spezzjoni ta' ajruplan taħt sorveljanza

(b)

It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell ta' tagħmir ta' taħriġ muri bħala (P), jew jista' jsir sa kull livell ogħla ta' tagħmir muri bil-vleġġa (----->).

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex jiġi indikat it-tagħmir ta' taħriġ użat:

A =

ajruplan

FFS =

simulatur ta' titjira sħiħa

FSTD =

apparat ta' taħriġ ta' simulazzjoni tat-titjir

(c)

Il-punti bi stilla (*) ħdejhom għandhom jittajru biss b'referenza għall-istrumenti.

(d)

Fejn tidher l-ittra “M” fil-kolonna tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza, din tindika eżerċizzju obbligatorju.

(e)

FFS għandu jintuża għal taħriġ prattiku u għal ittestjar jekk l-FFS jagħmel parti minn kors approvat ta' klassifikazzjoni tat-tip. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-approvazzjoni tal-kors:

(i)

il-kwalifiki tal-istrutturi;

(ii)

il-kwalifika u l-ammont ta' taħriġ mogħtija fil-kors f'FSTD; kif ukoll

(iii)

il-kwalifiki u l-esperjenza preċedenti fuq tipi simili tal-piloti li jkunu qed jitħarrġu.

(f)

Il-manuvri u l-proċeduri għandhom jinkludu MCC għal ajruplan b'aktar minn pilota wieħed u għal ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed.

(g)

Il-manuvri u l-proċeduri għandhom isiru fi rwol ta' pilota wieħed għal ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed f'operazzjonijiet b'pilota wieħed.

(h)

Fil-każ ta' ajruplani kumplessi ta' prestazzjoni għolja b'pilota wieħed, meta jsir test tal-ħila jew ta' kontroll tal-profiċjenza f'operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed, il-klassifikazzjoni tat-tip għandha tkun ristretta għal operazzjonijiet b'aktar minn pilota wieħed. Għall-ksib ta' privileġġi ta' pilota wieħed, apparti l-manuvri/proċeduri mniżżla fi 2.5, 3.8.3.4, 4.4 u 5.5, għandha titlesta wkoll mill-inqas manuvra/proċedura waħda mit-Taqsima 3.4 bħala pilota wieħed.

(i)

Fil-każ ta' klassifikazzjoni tat-tip ristretta maħruġa f'konformità ma' FCL.720.A(e), l-applikanti għandhom jissodisfaw l-istess rekwiżiti li jridu jissodisfaw applikanti oħra għall-klassifikazzjoni tat-tip għajr għall-eżerċizzji prattiċi relatati mal-fażijiet tal-qtugħ mill-art u tal-illandjar.

(j)

Biex jiġu stabbiliti u jinżammu l-privileġġi PBN, avviċinament wieħed għandu jkun RNP APCH. Fejn RNP APCH mhux prattikabbli, dan għandu jitwettaq f'FSTD mgħammar b'mod xieraq.

AJRUPLANI B'AKTAR MINN PILOTA WIEĦED U AJRUPLANI KUMPLESSI TA' PRESTAZZJONI GĦOLJA B'PILOTA WIEĦED

TAĦRIĠ PRATTIKU

TEST TAL-APTITUDNI ATPL/MPL/KLASSIFIKAZZJONI TAT-TIP JEW KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

Manuvri/Proċeduri

FSTD

A

Inizjali tal-għalliem meta jitlesta t-taħriġ

Ittestjat jew iċċekkjat f'FSTD jew A

Inizjali tal-eżaminatur meta jitlesta t-test jew l-iċċekkjar

TAQSIMA 1

1

Preparazzjoni għat-titjira

1.1.

Kalkolu tal-prestazzjoni

OTD

P

 

 

 

 

1.2.

Spezzjoni viżiva esterna tal-ajruplan; is-sit fejn ikun jinsab kull oġġett u l-għan tal-ispezzjoni

OTD P#

P

 

 

 

1.3.

Spezzjoni tal-kabina tal-pilota

P----->

----->

 

 

 

1.4.

L-użu tal-lista ta' kontroll qabel ma jinxtgħelu l-magni, proċeduri tal-istartjar, kontroll tat-tagħmir tar-radju u tan-navigazzjoni, l-għażla u l-issettjar tal-frekwenzi ta' navigazzjoni u komunikazzjoni

P----->

----->

 

M

 

1.5.

Taxiing f'konformità mal-istruzzjonijiet ta' ATC jew mal-istruzzjonijiet tal-għalliem

P----->

----->

 

 

 

1.6.

Kontrolli qabel il-qtugħ mill-art

P----->

----->

 

M

 

TAQSIMA 2

2

Qtugħ mill-art

2.1.

Qtugħ mill-art normali bil-flapps issettjati b'mod differenti, inkluż qtugħ mill-art ta' malajr

P----->

----->

 

 

 

2.2*

Qtugħ mill-art bl-istrumenti; tkun meħtieġa tranżizzjoni għal titjira bl-istrumenti matul rotazzjoni jew minnufih wara t-tlugħ fl-ajru

P----->

----->

 

 

 

2.3.

Qtugħ mill-art f'riħ trasversali

P----->

----->

 

 

 

2.4.

Qtugħ mill-art f'massa massima ta' tluq (massa massima reali jew simulata ta' tluq)

P----->

----->

 

 

 

2.5.

Qtugħ mill-art bi ħsara simulata fil-magna:

2.5.1*

ftit wara li tintlaħaq V2

P----->

----->

 

 

 

(F'ajruplani li ma jkunux iċċertifikati bħala kategorija ta' ajruplani ta' trasport jew ta' kategorija ta' vvjaġġar minn post għall-ieħor, il-ħsara fil-magna m'għandhiex tkun simulata qabel ma jintlaħaq għoli massimu ta' 500 pied 'il fuq mit-tarf tar-runway. Għal ajruplani li jkollhom l-istess prestazzjoni ta' ajruplan ta' trasport fir-rigward tal-massa tal-qtugħ mill-art u ta' altitudni ta' densità, l-għalliem jista' jissimula l-ħsara ta' magna ftit wara li tintlaħaq il-V2)

 

 

 

 

 

2.5.2*

bejn V1 u V2

P

X

 

M FFS biss

 

2.6.

Qtugħ mill-art rifjutat f'veloċità raġonevoli qabel ma tintlaħaq il-V1

P----->

---->X

 

M

 

TAQSIMA 3

3

Manuvri u proċeduri ta' titjira

3.1.

Titjira manwali bi u mingħajr diretturi tat-titjira

(l-ebda pilota awtomatiku, l-ebda autothrust/autothrottle, u skont liġijiet ta' kontroll differenti, fejn applikabbli)

P----->

---->

 

 

 

3.1.1.

B'veloċitajiet (inkluż titjir bil-mod) u altitudnijiet differenti fi ħdan il-pakkett ta' taħriġ FSTD

P----->

---->

 

 

 

3.1.2.

Dawriet stretti b'xaqliba trasversali ta' 45°, 180° sa 360° xellug u lemin

P----->

---->

 

 

 

3.1.3.

Dawriet bi spoilers jew mingħajrhom

P----->

---->

 

 

 

3.1.4.

Titjir u manuvri strumentali proċedurali, inklużi t-tluq u l-wasla bl-istrumenti u l-avviċinament viżwali

P----->

---->

 

 

 

3.2.

Tuck under u Mach buffets (jekk applikabbli), u karatteristiċi speċifiċi oħrajn tat-titjir tal-ajruplan (eż. Dutch Roll)

P----->

---->X

Ma għandux jintuża ajruplan għal dan l-eżerċizzju

 

FFS biss

 

3.3.

Operat normali tas-sistemi u kontroll tal-panew tal-inġinier (jekk applikabbli)

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.

Operat normali u anormali tas-sistemi li ġejjin:

 

 

 

M

Għandu jintgħażel minimu obbligatorju ta' 3 punti anormali minn 3.4.0 sa 3.4.14.

3.4.0.

Magna (jekk ikun meħtieġ l-iskrun)

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.1.

Pressurizzazzjoni u kundizzjonament tal-arja

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.2.

Sistema pitot/statika

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.3.

Sistema tal-fjuwil

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.4.

Sistema elettrika

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.5.

Sistema idrawlika

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.6.

Kontroll ta' titjira u s-sistema ta' trim

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.7.

Sistema kontra s-silġ/sistema tat-tneħħija tas-silġ, tisħin għall-protezzjoni kontra t-tleħħija

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.8.

Pilota awtomatiku/direttur tat-titjira

OTD

P----->

----->

 

M

(pilota waħdu biss)

 

3.4.9.

Apparat ta' twissija ta' waqfien jew apparat biex jiġi evitat il-waqfien u apparat biex tiżdied l-istabbiltà

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.10.

Qrubija lejn l-Art sistema ta' twissija, radar tat-temp, altimetru tar-radar, transponder

P----->

----->

 

 

 

3.4.11.

Radji, tagħmir tan-navigazzjoni, strumenti, FMS

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.12.

Attrezzatura għall-illandjar u l-ibbrejkjar

OTD

P----->

----->

 

 

 

3.4.13.

Sistema ta' paletti u flapps

OTD

----->

 

 

 

3.4.14.

Unità ta' potenza awżiljarja (APU)

OTD

P----->

----->

 

 

 

Imħalli vojt intenzjonalment

 

 

 

 

 

3.6.

Proċeduri anormali u ta' emerġenza:

 

 

 

M

Għandu jintgħażel minimu obbligatorju ta' 3 punti minn 3.6.1 sa 3.6.9

3.6.1.

Taħriġ fit-tifi tan-nar, eż. magna, APU, kabina, kompartiment tat-tagħbija, kokpit, nirien fil-ġwienaħ u fis-sistema tal-elettriku, inkluża l-evakwazzjoni

P----->

----->

 

 

 

3.6.2.

Kontroll u tneħħija tad-duħħan

P----->

----->

 

 

 

3.6.3.

Ħsarat, waqfien u startjar mill-ġdid tal-magni f'għoli mingħajr periklu

P----->

----->

 

 

 

3.6.4.

Rimi ta' fjuwil (simulat)

P----->

----->

 

 

 

3.6.5.

Gradjent tar-riħ (wind shear) waqt il-qtugħ mill-art/l-illandjar

P

X

 

FFS biss

 

3.6.6.

Ħsara simulata fil-pressurizzazzjoni tal-kabina/inżul ta' emerġenza simulat

P----->

----->

 

 

 

3.6.7.

Inabilitazzjoni ta' membru tal-ekwipaġġ tat-titjira

P----->

----->

 

 

 

3.6.8.

Proċeduri oħrajn ta' emerġenza kif deskritti fil-manwal xieraq tat-titjira tal-inġenju tal-ajru (AFM)

P----->

----->

 

 

 

3.6.9.

Avveniment TCAS

OTD

P----->

M'għandux jintuża ajruplan

 

FFS biss

 

3.7.

Taħriġ għall-irkuprar tal-pożizzjonament waqt instabbiltà

3.7.1.

Irkupru minn avvenimenti ta' waqfien waqt:

konfigurazzjoni tal-qtugħ mill-art;

konfigurazzjoni mingħajr periklu f'altitudni baxxa;

konfigurazzjoni mingħajr periklu qrib l-altitudni operattiva massima; kif ukoll

konfigurazzjoni ta' llandjar.

P

FFS ikkwalifikat għall-kompitu ta' taħriġ biss

X

Ma għandux jintuża ajruplan għal dan l-eżerċizzju

 

 

 

3.7.2.

L-eżerċizzji li ġejjin b'rabta mal-instabbiltà:

l-irkupru minn “nose-high” f'diversi angoli ta' inklinazzjoni laterali; kif ukoll

l-irkupru minn “nose-low” f'diversi angoli ta' inklinazzjoni laterali

P

FFS ikkwalifikat għall-kompitu ta' taħriġ biss

X

Ma għandux jintuża ajruplan għal dan l-eżerċizzju

 

FFS biss

 

3.8.

Proċeduri ta' titjir bl-istrumenti

 

 

 

 

 

3.8.1.*

Il-konformità mar-rotot tat-tluq u tal-wasla u mal-istruzzjonijiet ATC

P----->

----->

 

M

 

3.8.2*

Proċeduri ta' stennija fir-rotta

P----->

----->

 

 

 

3.8.3*

Operazzjonijiet 3D għal DH/A f'200 pied (60 m) jew għal valuri minimi ogħla jekk mitluba fil-proċedura tal-avviċinament

 

 

 

 

 

Nota: Skont l-AFM, il-proċeduri AFM, RNP APCH jistgħu jeħtieġu l-użu ta' pilota awtomatiku jew ta' direttur tat-titjira. Il-proċedura li għandha tiġi segwita fl-ajru manwalment għandha tintgħażel filwaqt li jitqiesu dawn il-limitazzjonijiet (pereżempju agħżel ILS għal 3.8.3.1 fil-każ ta' limitazzjoni AFM ta' dan it-tip).

3.8.3.1*

Manwalment, mingħajr direttur tat-titjira

P----->

----->

 

M

(test tal-aptitudni biss)

 

3.8.3.2.*

Manwalment, b'direttur tat-titjira

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.3.*

Bil-pilota awtomatiku

P----->

----->

 

 

 

3.8.3.4.

*Manwalment, b'simulazzjoni b'magna waħda ma taħdimx; il-ħsara fil-magna għandha tkun simulata matul l-avviċinament finali qabel ma jinqabżu 1 000 pied 'il fuq mil-livell tal-ajrudrom sakemm tintmess l-art, jew sakemm titlesta l-proċedura ta' avviċinament bla suċċess. F'ajruplani li ma jkunux iċċertifikati bħala kategorija ta' ajruplani ta' trasport (JAR/FAR 25) jew bħala kategorija ta' ajruplani ta' vvjaġġar minn post għall-ieħor (SFAR 23), l-avviċinament bi ħsara simulata tal-magna u l-avviċinament b'go-around li jirriżulta għandhom jinbdew flimkien mal-avviċinament mingħajr preċiżjoni kif deskritt fi 3.8.4. Il-go-around għandu jinbeda meta jintlaħaq l-għoli/tintlaħaq l-altitudni ppubblikata ta' spazju ħieles mingħajr ostaklu (OCH/A); madankollu, mhux aktar tard minn meta jintlaħaq MDH/A ta' 500 pied 'il fuq mill-elevazzjoni minima tar-runway. Għal ajruplani li jkollhom l-istess prestazzjoni ta' ajruplan tal-kategorija tat-trasport fir-rigward tal-massa tal-qtugħ mill-art u l-altitudni ta' densità, l-għalliem jista' jissimula l-ħsara fil-magna skont 3.8.3.4.

P----->

----->

 

M

 

3.8.3.5.

*Manwalment, b'simulazzjoni b'magna waħda ma taħdimx; il-ħsara fil-magna għandha tkun simulata matul l-avviċinament finali wara li tinqabeż il-marka ta' barra (OM) fi ħdan distanza ta' mhux aktar minn 4NM sakemm tintmess l-art, jew sakemm titlesta l-proċedura ta' avviċinament bla suċċess

F'ajruplani li ma jkunux iċċertifikati bħala kategorija ta' ajruplani ta' trasport (JAR/FAR 25) jew bħala kategorija ta' ajruplani ta' vvjaġġar minn post għall-ieħor (SFAR 23), l-avviċinament bi ħsara simulata tal-magna u l-avviċinament b'go-around li jirriżulta għandhom jinbdew flimkien mal-avviċinament mingħajr preċiżjoni kif deskritt fi 3.8.4. Il-go-around għandu jinbeda meta jintlaħaq l-għoli/tintlaħaq l-altitudni ppubblikata ta' spazju ħieles mingħajr ostaklu (OCH/A); madankollu, mhux aktar tard minn meta jintlaħaq MDH/A ta' 500 pied 'il fuq mill-elevazzjoni minima tar-runway. Għal ajruplani li jkollhom l-istess prestazzjoni ta' ajruplan tal-kategorija tat-trasport fir-rigward tal-massa tal-qtugħ mill-art u l-altitudni ta' densità, l-għalliem jista' jissimula l-ħsara fil-magna skont 3.8.3.4.

P----->

----->

 

M

 

3.8.4*

Operazzjonijiet 2D sal-MDH/A

P*--->

----->

 

M

 

3.8.5.

Avviċinament b'tidwir forma ta' ċirku bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)*

avviċinament għall-altitudni minima awtorizzata ta' avviċinament b'tidwir forma ta' ċirku fl-ajrudrom inkwistjoni skont il-faċilitajiet lokali ta' avviċinament bl-istrumenti f'kundizzjonijiet ta' titjir simulat bl-istrumenti;

segwit minn:

(b)

avviċinament b'tidwir forma ta' ċirku għal runway oħra mill-inqas 90° lil hinn mil-linja taċ-ċentru mill-avviċinament finali użat fil-punt (a), fl-altitudni minima awtorizzata ta' avviċinament b'tidwir forma ta' ċirku.

Rimarka: Jekk (a) u (b) ma jkunux possibbli minħabba raġunijiet tal-ATC, tista' ssir proċedura simulata b'viżibbiltà baxxa.

P*--->

----->

 

 

 

3.8.6.

Avviċinamenti viżwali

P---->

----->

 

 

 

TAQSIMA 4

4

Proċeduri ta' avviċinament bla suċċess

 

 

 

 

 

4.1.

Go-around bil-magni kollha jaħdmu* waqt operazzjoni 3D meta tintlaħaq l-altitudni deċiżjonali

P*--->

----->

 

 

 

4.2.

Go-around bil-magni kollha jaħdmu* minn diversi stadji matul avviċinament bl-istrumenti

P*--->

----->

 

 

 

4.3.

Proċeduri oħra ta' avviċinament bla suċċess

P*--->

----->

 

 

 

4.4*

Go-around manwali bil-magna kritika ma taħdimx b'mod simulat wara avviċinament bl-istrumenti meta jintlaħaq DH, MDH jew MAPt

P*----->

----->

 

M

 

4.5.

Illandjar rifjutat bil-magni kollha jaħdmu:

minn għoli differenti taħt id-DH/l-MDH;

wara li tintmess l-art (illandjar abortit)

F'ajruplani li ma jkunux ċertifikati bħala ajruplani tal-kategorija tat-trasport (JAR/FAR 25) jew bħala ajruplani tal-kategorija tal-vjaġġaturi transfruntiera (SFAR 23), l-illandjar rifjutat bil-magni kollha jaħdmu għandu jinbeda taħt l-MDH/A jew wara li tintmess l-art.

P----->

----->

 

 

 

TAQSIMA 5

5

Illandjar

5.1.

Illandjar normali* b'referenza viżiva stabbilita meta jintlaħaq DA/H wara operazzjoni ta' avviċinament bl-istrumenti.

P

 

 

 

 

5.2.

Illandjar bi stabilizzatur simulat iġġammjat b'mod orizzontali f'kull pożizzjoni mingħajr bilanċ

P----->

Ma għandux jintuża ajruplan għal dan l-eżerċizzju

 

FFS biss

 

5.3.

Illandjar f'riħ trasversali (inġenju tal-ajru, jekk fattibbli)

P----->

----->

 

 

 

5.4.

Skema tat-traffiku u llandjar mingħajr flapps jew paletti estiżi jew bi flapps jew b'paletti estiżi parzjalment

P----->

----->

 

 

 

5.5.

Illandjar bil-magna kritika simulata ma taħdimx

P----->

----->

 

M

 

5.6.

Illandjar b'żewġ magni ma jaħdmux:

ajruplani bi tliet magni: il-magna ċentrali u magna waħda fuq barra sa fejn ikun fattibbli skont data tal-AFM; kif ukoll

ajruplani b'erba' magni: żewġ magni fuq ġenb wieħed

P

X

 

M

FFS biss

(test tal-aptitudni biss)

 

Rimarki ġenerali:

Rekwiżiti speċjali għall-estensjoni ta' klassifikazzjoni tat-tip għal avviċinamenti bl-istrumenti sa altitudni deċiżjonali ta' inqas minn 200 pied (60 m), jiġifieri operazzjonijiet CAT II/III.

TAQSIMA 6

Awtorizzazzjoni addizzjonali għal klassifikazzjoni tat-tip għal avviċinamenti bl-istrumenti sa DH ta' inqas minn 60 m (200 pied) (CAT II/III)

Il-manuvri u l-proċeduri li ġejjin huma r-rekwiżiti minimi ta' taħriġ li jippermettu avviċinamenti bl-istrumenti sa DH ta' inqas minn 60 m (200 pied). Waqt il-proċeduri li ġejjin ta' avviċinamenti bl-istrumenti u ta' avviċinament bla suċċess għandu jintuża t-tagħmir kollu tal-ajruplan meħtieġ għal ċertifikazzjoni tat-tip ta' avviċinamenti bl-istrumenti sa DH ta' inqas minn 60 m (200 pied).

 

 

 

 

 

6.1*

Qtugħ mill-art rifjutat f'medda viżwali minima awtorizzata tar-runway (RVR)

P*----->

---->X

Ma għandux jintuża ajruplan għal dan l-eżerċizzju

 

M*

 

6.2*

Avviċinamenti CAT II/III:

f'kundizzjonijiet ta' titjir simulat bl-istrumenti sa DH applikabbli, bl-użu tas-sistema ta' gwida tat-titjir. Il-proċeduri standard ta' koordinazzjoni tal-ekwipaġġ (il-kondiviżjoni tax-xogħol, il-proċeduri ta' call out, sorveljanza reċiproka, skambju ta' informazzjoni u għajnuna) għandhom jiġu osservati.

P----->

----->

 

M

 

6.3*

Go-around:

wara avviċinamenti kif indikat fil-punt 6.2 meta jintlaħaq id-DH.

It-taħriġ għandu jinkludi wkoll go-around minħabba RVR (simulata) insuffiċjenti, gradjent tar-riħ, devjazzjoni tal-ajruplan li taqbeż il-limiti ta' avviċinamenti għal avviċinament li jirnexxi, ħsara fit-tagħmir tal-art/ajru qabel ma jintlaħaq id-DH, u go-around bi ħsara simulata fit-tagħmir tal-ajru.

P----->

----->

 

M*

 

6.4*

Illandjar:

b'referenza viżwali stabbilita fid-DH wara avviċinament bl-istrumenti. Jiddependi mis-sistema speċifika ta' gwida tat-titjir jekk isirx illandjar awtomatiku.

P----->

----->

 

M

 

NOTA: Operazzjonijiet CAT II/III għandhom jitwettqu skont ir-rekwiżiti applikabbli ta' operazzjonijiet tal-ajru.

7.   Klassifikazzjoni tal-klassi — baħar

It-Taqsima 6 għandha tiġi kompluta għall-validazzjoni mill-ġdid ta' ajruplani b'iktar minn magna waħda bi klassifikazzjoni tal-klassi tal-baħar, VFR biss, fejn l-esperjenza meħtieġa ta' 10 setturi tar-rotot fit-12-il xahar preċedenti ma tkunx tlestiet.

KLASSIFIKAZZJONI TAL-KLASSI - BAĦAR

TAĦRIĠ PRATTIKU

TEST TAL-APTITUDNI TA' KLASSIFIKAZZJONI TAL-KLASS JEW KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

Manuvri/Proċeduri

Inizjali tal-għalliem meta jitlesta t-taħriġ

Iniżjali tal-eżaminatur meta jitlesta t-test

TAQSIMA 1

1

Tluq

1.1.

Operazzjonijiet ta' qabel it-titjira, inkluż:

id-dokumentazzjoni;

massa u bilanċ;

rapport dwar it-temp; kif ukoll

NOTAM.

 

 

1.2.

Kontrolli ta' qabel l-istartjar

Esterni/interni

 

 

1.3.

Xegħil u tifi tal-magna

Ħsarat normali

 

 

1.4.

Taxiing

 

 

1.5.

Taxiing gradwali

 

 

1.6.

Irbit tal-inġenju tal-ajru:

Xtajta

Moll

Baga

 

 

1.7.

Titjir bil-magna mitfija

 

 

1.8.

Kontrolli ta' qabel it-tluq:

Run-up tal-magna (jekk applikabbli)

 

 

1.9.

Proċedura ta' qtugħ mill-art:

normali bl-impostazzjonijiet tal-flapps skont il-manwal tat-titjir; kif ukoll

riħ trasversali (jekk il-kundizzjonijiet ikunu disponibbli).

 

 

1.10.

Tlugħ:

tidwiriet fuq pruwi

livellar

 

 

1.11.

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

 

 

TAQSIMA 2

2

Kondizzjonijiet tat-titjir (VFR)

2.1.

Titjira dritta u livellata b'veloċitajiet fl-ajru differenti, inkluża titjira b'veloċità fl-ajru baxxa ħafna bil-flapps u mingħajrhom (inkluż avviċinament lejn VMCA meta applikabbli)

 

 

2.2.

Dawriet stretti (360° xellug u lemin b'xaqliba trasversali ta' 45°)

 

 

2.3.

Waqfien u rkupru:

(i)

waqfien mingħajr periklu;

(ii)

avviċinament għal waqfien b'qawwa f'dawra ta' nżul b'xaqliba trasversali b'konfigurazzjoni ta' avviċinament;

(iii)

avviċinament għal waqfien b'qawwa b'konfigurazzjoni ta' llandjar; kif ukoll

(iv)

avviċinament għal waqfien, dawra ta' tlugħ bil-flapp ta' qtugħ mill-art u b'qawwa ta' tlugħ (ajruplani b'magna waħda biss).

 

 

2.4.

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

 

 

TAQSIMA 3

3

Proċeduri VFR waqt ir-rotta

3.1.

Pjan tat-titjira, navigazzjoni stmata u qari ta' mapep

 

 

3.2.

Żamma tal-altitudni, tad-direzzjoni tal-pruwa u tal-veloċità

 

 

3.3.

Orjentazzjoni, kronometraġġ u reviżjoni tal-ETAs

 

 

3.4.

Użu ta' għajnuniet ta' radjunavigazzjoni (jekk applikabbli)

 

 

3.5.

Immaniġġjar tat-titjira (ġurnal ta' abbord, kontrolli ta' rutina inklużi fjuwil, sistemi u formazzjoni ta' silġ)

 

 

3.6.

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

 

 

TAQSIMA 4

4

Wasliet u llandjar

4.1.

Proċedura ta' wasla f'ajrudrom (inġenji tal-ajru anfibji biss)

 

 

4.2.

Inllandjar normali

 

 

4.3.

Illandjar mingħajr flapps

 

 

4.4.

Illandjar f'riħ trasversali (jekk il-kundizzjonijiet ikunu xierqa)

 

 

4.5.

Avviċinament u llandjar b'magna mixgħula mhux ingranata sa 2 000 ′ 'il fuq mill-ilma (ajruplani b'magna waħda biss)

 

 

4.6.

Go-around minn għoli minimu

 

 

4.7.

Illandjar fuq ilma kalm

Illandjar fuq ilma mqalleb

 

 

4.8.

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

 

 

TAQSIMA 5

5

Proċeduri anormali u ta' emerġenza

(Din it-taqsima tista' tingħaqad mat-Taqsimiet 1 sa 4.)

5.1.

Qtugħ mill-art b'veloċità raġonevoli

 

 

5.2.

Ħsara simulata ta' magna wara l-qtugħ mill-art (ajruplani b'magna waħda biss)

 

 

5.3.

Illandjar furzat simulat mingħajr qawwa (ajruplani b'magna waħda biss)

 

 

5.4.

Emerġenzi simulati:

(i)

nar jew duħħan waqt titjira; kif ukoll

(ii)

ħsarat fis-sistemi skont il-każ.

 

 

5.5.

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

 

 

TAQSIMA 6

6

Titjira asimmetrika simulata

(Din it-taqsima tista' tingħaqad mat-Taqsimiet 1 sa 5.)

6.1.

Ħsara simulata ta' magna waqt il-qtugħ mill-art (f'altitudni sikura, sakemm ma ssirx f'FFS u f'FNPT II)

 

 

6.2.

Tifi u startjar mill-ġdid tal-magna (test tal-aptitudni ta' ME biss)

 

 

6.3.

Avviċinament asimmetriku u go-around

 

 

6.4.

Avviċinament asimmetriku u llandjar sħiħ

 

 

6.5.

Kollegament mal-ATC — konformità, proċeduri R/T

 

 

C.   Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija tal-ħelikopters

1.   Fil-każ ta' test tal-aptitudni jew ta' kontroll tal-profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip u għall-ATPL, l-applikanti għandhom jgħaddu mit-Taqsimiet 1 sa 4 u 6 (skont il-każ) tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza. L-applikanti li ma jgħaddux minn aktar minn ħames punti jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu. L-applikanti li ma jgħaddux minn ħames punti jew inqas ikollhom jerġgħu jagħmlu l-punti li ma jkunux għaddew minnhom. Jekk applikant ma jgħaddix minn punt wieħed meta jerġa' jagħmel it-test jew meta jsir kontroll mill-ġdid f'punti oħra li jkun diġà għadda minnhom, l-applikant ikollu jerġa' jagħmel it-test jew il-kontroll kollu. It-taqsimiet kollha tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza għandhom jiġu kkompletati fi żmien 6 xhur.

2.   Fil-każ ta' kontroll tal-profiċjenza għal IR, l-applikanti għandhom jgħaddu mit-Taqsima 5 tal-kontroll tal-profiċjenza. Jekk l-applikanti ma jgħaddux minn aktar minn 3 punti, ikollhom jerġgħu jagħmlu t-Taqsima 5 kollha. L-applikanti li ma jgħaddux minn 3 punti jew inqas ikollhom jerġgħu jagħmlu l-punti li ma jkunux għaddew minnhom. Jekk l-applikanti ma jgħaddux minn punt wieħed meta jerġa' jsir il-kontroll mill-ġdid, jew jekk ma jgħaddux minn kwalunkwe punti oħra tat-Taqsima 5 li jkunu diġà għaddew minnhom, l-applikanti jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu.

TOLLERANZA WAQT IT-TEST TAT-TITJIRA

3.   L-applikanti għandhom juru l-kapaċità li:

(a)

joperaw l-inġenju tal-ajru fi ħdan il-limiti tiegħu;

(b)

jeżegwixxu l-manuvri kollha mingħajr intoppi u bi preċiżjoni;

(c)

jeżerċitaw ġudizzju tajjeb u ħila fit-titjir;

(d)

japplikaw għarfien ajrunawtiku;

(e)

iżomm kontroll tal-ħelikopter f'kull ħin b'mod li l-eżitu b'suċċess ta' proċedura jew manuvra qatt ma jiġi ddubitat;

(f)

jifhmu u japplikaw il-proċeduri ta' koordinazzjoni u ta' inabilitazzjoni tal-ekwipaġġ, jekk applikabbli; kif ukoll

(g)

jikkomunikaw b'mod effikaċi mal-membri l-oħra tal-ekwipaġġ, skont il-każ.

4.   Il-limiti li ġejjin għandhom japplikaw, hekk kif inhuma kkoreġuti sabiex jiġu kkunsidrati l-kundizzjonijiet turbulenti u l-kwalitajiet tat-trattament u tal-prestazzjoni tal-ħelikopter użat.

(a)

Limiti ta' titjiriet IFR

Għoli

Ġeneralment

± 100 pied

Bidu ta' go-around f'għoli/altitudni deċiżjonali

+ 50 pied/– 0 pied

Għoli/MAPt/altitudni minimu/a ta' nżul

+ 50 pied/– 0 pied

Traċċar

B'għajnuniet bir-radju

± 5°

Għal devjazzjonijiet “angolari”

Diflessjoni ta' nofs skala, ażimut u l-passaġġ tal-inżul (eż. LPV, ILS, MLS, GLS)

Devjazzjonijiet laterali “lineari” 2D (LNAV) u 3D (LNAV/VNAV)

id-devjazzjoni/l-iżball perpendikolari għandhom normalment ikunu limitati għal ±

Formula

tal-valur RNP assoċjat mal-proċedura. Devjazzjonijiet żgħar minn dan l-istandard sa massimu ta' darba tal-valur RNP huma permissibbli.

Devjazzjonijiet vertikali lineari 3D (eż. RNP APCH (LNAV/VNAV) bl-użu ta' BaroVNAV):

mhux aktar minn – 75 pied taħt il-profil vertikali fi kwalunkwe ħin, u mhux aktar minn + 75 pied 'il fuq mill-profil vertikali f'1 000 pied 'il fuq mil-livell tal-ajrudrom jew taħtu.

Direzzjoni tal-pruwa

il-magni kollha joperaw

± 5°

bi ħsara simulata fil-magna

± 10°

Veloċità

il-magni kollha joperaw

± 5 mili nawtiċi

bi ħsara simulata fil-magna

+ 10 mili nawtiċi/– 5 mili nawtiċi

(b)

Limiti ta' titjiriet VFR

Għoli

 

Ġeneralment

± 100 pied

Direzzjoni tal-pruwa

 

Operazzjonijiet normali

± 5°

Operazzjonijiet anormali/emerġenzi

± 10 °

Veloċità

 

Ġeneralment

± 10 mili nawtiċi

Bi ħsara simulata fil-magna

+ 10 mili nawtiċi/– 5 mili nawtiċi

Spostament meta mqabbel mal-art

 

Qtugħ mill-art stazzjonarju b'In Ground Effect (IGE)

± 3 piedi

Illandjar

± 2 piedi (b'titjir b'lura jew titjir laterali ta' 0 piedi)

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-APTITUDNI/KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

ĠENERALI

5.   Is-simboli li ġejjin ifissru:

P

=

Imħarreġ bħala PIC għall-ħruġ ta' klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopters b'pilota wieħed (SPH) jew imħarreġ bħala PIC jew kopilota u bħala PF u PM għall-ħruġ ta' klassifikazzjoni tat-tip għal ħelikopters b'aktar minn pilota wieħed (MPH).

6.   It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell ta' tagħmir ta' taħriġ muri bħala (P), jew jista' jsir sa kull livell ta' tagħmir ogħla muri bil-vleġġa (---->).

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex jiġi indikat it-tagħmir ta' taħriġ użat:

FFS =

simulatur ta' titjira sħiħa

FTD =

apparat għat-taħriġ fit-titjir

H =

ħelikopter

7.   Il-punti li għandhom stilla (*) magħhom għandhom jittajru f'IMC proprja jew simulat, minn applikanti li jixtiequ jġeddu jew jerġgħu jivvalidaw IR(H), jew jestendu l-privileġġi ta' dik il-klassifikazzjoni għal tip ieħor biss.

8.   Il-proċeduri ta' titjir bl-istrumenti (Taqsima 5) għandhom jitwettqu minn biss applikanti li jixtiequ jġeddu jew jerġgħu jivvalidaw IR(H) jew jestendu l-privileġġi ta' dik il-klassifikazzjoni għal tip ieħor. Għal dan l-għan jistgħu jintużaw FFS jew FTD 2/3.

9.   Fejn tidher l-ittra “M” fil-kolonna tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza, din tindika eżerċizzju obbligatorju.

10.   Għandu jintuża FSTD għal taħriġ prattiku u ttestjar jekk l-FSTD jagħmel parti minn kors ta' klassifikazzjoni tat-tip. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-kors:

(a)

il-kwalifika tal-FSTD kif stabbilit fir-rekwiżiti rilevanti tal-Anness VI (il-Parti-ARA) u l-Anness VII (il-Parti-ORA);

(b)

il-kwalifiki tal-għalliem u tal-eżaminatur;

(c)

l-ammont ta' taħriġ FSTD ipprovdut matul il-kors;

(d)

il-kwalifiki u l-esperjenza preċedenti fuq tipi simili tal-piloti li jkunu qed jitħarrġu; kif ukoll

(e)

l-ammont ta' esperjenza fit-titjir b'sorveljanza pprovdut wara l-ħruġ tal-klassifikazzjoni l-ġdida tat-tip.

ĦELIKOPTERS B'AKTAR MINN pilota WIEĦED

11.   L-applikanti għat-test tal-aptitudni għall-ħruġ ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' ħelikopter b'aktar minn pilota wieħed u ATPL(H) għandhom jgħaddu mit-Taqsimiet 1 sa 4 biss u, jekk applikabbli, mit-Taqsima 6.

12.   L-applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-kontroll tal-profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip ta' ħelikopter b'aktar minn pilota wieħed għandhom jgħaddu mit-Taqsimiet 1 sa 4 biss u, jekk applikabbli, mit-Taqsima 6.

ĦELIKOPTERS b'pilota WIEĦED/B'AKTAR MINN pilota WIEĦED

TAĦRIĠ PRATTIKU

TEST TAL-APTITUDNI JEW KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

Manuvri/Proċeduri

FSTD

H

Inizjali tal-għalliem meta jitlesta t-taħriġ

Kontroll imwettaq fil-FSTD jew H

Inizjali tal-eżaminatur meta jitlesta t-test

TAQSIMA 1 — Tħejjijiet u kontrolli ta' qabel it-titjira

1.1

Spezzjoni viżiva esterna tal-ħelikopter; is-sit fejn ikun jinsab kull oġġett u l-għan tal-ispezzjoni

 

P

 

M (jekk isir fil-ħelikopter)

 

1.2

Spezzjoni tal-kabina tal-pilota

P

---->

 

M

 

1.3

Proċeduri tal-istartjar, kontroll tat-tagħmir tar-radju u tan-navigazzjoni, l-għażla u l-issettjar tal-frekwenzi ta' navigazzjoni u komunikazzjoni

P

---->

 

M

 

1.4

Taxiing/taxiing fl-ajru f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-ATC jew mal-istruzzjonijiet tal-għalliem

P

---->

 

M

 

1.5

Proċeduri u kontrolli ta' qabel il-qtugħ mill-art

P

---->

 

M

 

TAQSIMA 2 — Manuvri u proċeduri tat-titjira

2.1

Qtugħ mill-art (diversi profili)

P

---->

 

M

 

2.2

Art inklinata jew qtugħ mill-art u llandjar f'riħ trasversali

P

---->

 

 

 

2.3

Qtugħ mill-art f'massa massima ta' tluq (massa massima reali jew simulata ta' tluq)

P

---->

 

 

 

2.4

Qtugħ mill-art bi ħsara simulata fil-magna ftit qabel ma jintlaħaq TDP jew DPATO

P

---->

 

M

 

2.4.1

Qtugħ mill-art bi ħsara simulata fil-magna ftit wara li jintlaħaq TDP jew DPATO

P

---->

 

M

 

2.5

Dawriet ta' tlugħ u nżul lejn pruwi speċifiċi

P

---->

 

M

 

2.5.1

Dawriet b'xaqliba trasversali ta' 30°, 180° għal 360° xellug u lemin, b'referenza biss għall-istrumenti

P

---->

 

M

 

2.6

Inżul awtorotattiv

P

---->

 

M

 

2.6.1

Illandjar awtorotattiv għal ħelikopters b'magna waħda (SEH) jew irkupru tal-potenza għal ħelikopters b'aktar minn magna waħda (MEH)

P

---->

 

M

 

2.7

Illandjar, diversi profili

P

---->

 

M

 

2.7.1

Go-around jew illandjar wara ħsara simulata ta' magna qabel LDP jew DPBL

P

---->

 

M

 

2.7.2

Illandjar wara ħsara simulata ta' magna wara LDP jew DPBL

P

---->

 

M

 

TAQSIMA 3 — Operazzjonijiet normali u anormali tas-sistemi u l-proċeduri li ġejjin

3

Operazzjonijiet normali u anormali tas-sistemi u l-proċeduri li ġejjin:

 

 

 

M

Minn din it-taqsima għandu jintgħażel minimu obbligatorju ta' 3 punti

3.1

Il-magna

P

---->

 

 

 

3.2

Kundizzjonament tal-arja (tisħin, ventilazzjoni)

P

---->

 

 

 

3.3

Sistema pitot/statika

P

---->

 

 

 

3.4

Sistema tal-fjuwil

P

---->

 

 

 

3.5

Sistema elettrika

P

---->

 

 

 

3.6

Sistema idrawlika

P

---->

 

 

 

3.7

Kontroll ta' titjira u s-sistema ta' trim

P

---->

 

 

 

3.8

Sistema ta' kontra s-silġ u sistema tat-tneħħija tas-silġ

P

---->

 

 

 

3.9

Pilota awtomatiku/direttur tat-titjira

P

--->

 

 

 

3.10

Apparat biex tiżdied l-istabbiltà

P

---->

 

 

 

3.11

Radar tat-temp, altimetru tar-radar, transponder

P

---->

 

 

 

3.12

Sistema ta' navigazzjoni tal-erja

P

---->

 

 

 

3.13

Sistema tal-attrezzatura għall-illandjar

P

----->

 

 

 

3.14

APU

P

---->

 

 

 

3.15

Radju, tagħmir tan-navigazzjoni, strumenti, sistema ta' mmaniġġjar tat-titjira (FMS)

P

---->

 

 

 

TAQSIMA 4 — Proċeduri anormali u ta' emerġenza

4

Proċeduri anormali u ta' emerġenza

 

 

 

M

Minn din it-taqsima għandu jintgħażel minimu obbligatorju ta' 3 punti

4.1

Taħriġ fit-tifi tan-nar (inkluża l-evakwazzjoni jekk applikabbli)

P

---->

 

 

 

4.2

Kontroll u tneħħija tad-duħħan

P

---->

 

 

 

4.3

Ħsarat, waqfien u startjar mill-ġdid tal-magni f'għoli mingħajr periklu

P

---->

 

 

 

4.4

Rimi ta' fjuwil (simulat)

P

---->

 

 

 

4.5

Ħsara fil-kontroll tar-rotor tad-denb (jekk applikabbli)

P

---->

 

 

 

4.5.1

Telf tar-rotor tad-denb (jekk applikabbli)

P

Ma għandux jintuża ħelikopter għal dan l-eżerċizzju

 

 

 

4.6

Inabilitazzjoni ta' membru tal-ekwipaġġ — MPH biss

P

---->

 

 

 

4.7

Ħsarat fit-trażmissjoni

P

---->

 

 

 

4.8

Proċeduri oħra ta' emerġenza kif imfissra fil-qosor fil-manwal tat-titjir xieraq

P

---->

 

 

 

TAQSIMA 5 — Proċeduri tat-titjira bl-istrumenti (li għandhom isiru f'IMC jew f'IMC simulati)

5.1

Qtugħ mill-art bl-istrumenti: tkun meħtieġa tranżizzjoni għal titjira bl-istrumenti malajr kemm jista' jkun wara li jkun sar il-qtugħ mill-art

P*

---->*

 

 

 

5.1.1

Ħsara simulata fil-magna waqt it-tluq

P*

---->*

 

M*

 

5.2

Il-konformità mar-rotot tat-tluq u tal-wasla u mal-istruzzjonijiet ATC

P*

---->*

 

M*

 

5.3

Proċeduri ta' stennija fir-rotta

P*

---->*

 

 

 

5.4

Operazzjonijiet 3D għal DH/A f'200 pied (60 m) jew għal valuri minimi ogħla jekk mitluba fil-proċedura tal-avviċinament

P*

---->*

 

 

 

5.4.1

Manwalment, mingħajr direttur tat-titjira.

Nota: Skont l-AFM, il-proċeduri AFM, RNP APCH jistgħu jeħtieġu l-użu ta' pilota awtomatiku jew ta' direttur tat-titjira. Il-proċedura li għandha tiġi segwita fl-ajru manwalment għandha tintgħażel filwaqt li jitqiesu dawn il-limitazzjonijiet (pereżempju agħżel ILS għal 5.4.1 f'każ ta' limitazzjoni AFM ta' dan it-tip).

P*

---->*

 

M*

 

5.4.2

Manwalment, b'direttur tat-titjira

P*

---->*

 

M*

 

5.4.3

B'pilota awtomatiku akkoppjat

P*

---->*

 

 

 

5.4.4

Manwalment, b'simulazzjoni b'magna waħda ma taħdimx; il-ħsara fil-magna għandha tkun simulata matul l-avviċinament finali qabel ma jinqabżu 1 000 pied 'il fuq mil-livell tal-ajrudrom sakemm tintmess l-art, jew sakemm titlesta l-proċedura ta' avviċinament bla suċċess

P*

---->*

 

M*

 

5.5

Operazzjonijiet 2D sal-MDA/H

P*

---->*

 

M*

 

5.6

Go-around bil-magni kollha jaħdmu meta jintlaħqu DA/H jew MDA/MDH

P*

---->*

 

 

 

5.6.1

Proċeduri oħra ta' avviċinament bla suċċess

P*

---->*

 

 

 

5.6.2

Go-around b'magna waħda ma taħdimx b'mod simulat meta jintlaħqu DA/H jew MDA/MDH

P*

---->*

 

M*

 

5.7

Awtorotazzjoni ta' IMC bi rkupru tal-potenza

P*

---->*

 

M*

 

5.8

Irkupru minn pożizzjonamenti mhux tas-soltu

P*

---->*

 

M*

 

TAQSIMA 6 — Użu ta' tagħmir fakultattiv

6

Użu ta' tagħmir fakultattiv

P

---->

 

 

 

D.   Rekwiżiti speċifiċi għall-kategorija ta' inġenji tal-ajru bil-powered-lift

1.   Fil-każ ta' testijiet tal-aptitudni jew kontrolli tal-profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenji tal-ajru bil-powered-lift, l-applikanti għandhom jgħaddu mit-Taqsimiet 1 sa 5 u 6 (jekk applikabbli) tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza. L-applikanti li ma jgħaddux minn aktar minn ħames punti jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu. L-applikanti li ma jgħaddux minn ħames punti jew inqas ikollhom jerġgħu jagħmlu l-punti li ma jkunux għaddew minnhom. Jekk l-applikanti ma jgħaddux minn punt wieħed fil-każ ta' ttestjar mill-ġdid jew meta jerġa' jsir il-kontroll mill-ġdid, jew jekk ma jgħaddux minn kwalunkwe punti oħra li jkunu diġà għaddew minnhom, l-applikanti jkollhom jerġgħu jagħmlu t-test jew il-kontroll kollu. It-taqsimiet kollha tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza għandhom jiġu kkompletati fi żmien 6 xhur.

TOLLERANZA WAQT IT-TEST TAT-TITJIRA

2.   L-applikanti għandhom juru l-kapaċità li:

(a)

joperaw l-inġenju tal-ajru bil-powered-lift fi ħdan il-limiti tiegħu;

(b)

jeżegwixxu l-manuvri kollha mingħajr intoppi u bi preċiżjoni;

(c)

jeżerċitaw ġudizzju tajjeb u ħila fit-titjir;

(d)

japplikaw għarfien ajrunawtiku;

(e)

iżommu kontroll tal-inġenju tal-ajru bil-powered-lift f'kull ħin b'mod li l-eżitu b'suċċess ta' proċedura jew manuvra qatt ma jiġi ddubitat;

(f)

jifhmu u japplikaw il-proċeduri ta' koordinazzjoni u ta' inabilitazzjoni tal-ekwipaġġ; kif ukoll

(g)

jikkomunikaw b'mod effikaċi mal-membri l-oħra tal-ekwipaġġ.

3.   Dawn il-limiti għandhom japplikaw, hekk kif inhuma kkoreġuti biex jikkunsidraw il-kundizzjonijiet ta' turbulenza u l-kwalitajiet ta' mmaniġġjar u prestazzjoni tal-inġenju tal-ajru bil-powered-lift użat.

(a)

Limiti ta' titjiriet IFR

Għoli

 

Ġeneralment

± 100 pied

Bidu ta' go-around f'għoli/altitudni deċiżjonali

+ 50 pied/– 0 pied

Għoli/altitudni minimi ta' nżul

+ 50 pied/– 0 pied

Traċċar

 

B'għajnuniet bir-radju

± 5°

Avviċinament bi preċiżjoni

diflezzjoni ta' nofs skala, azimuth u l-passaġġ tal-inżul

Direzzjoni tal-pruwa

 

Operazzjonijiet normali

± 5°

Operazzjonijiet anormali/emerġenzi

± 10 °

Veloċità

 

Ġeneralment

± 10 mili nawtiċi

Bi ħsara simulata fil-magna

+ 10 mili nawtiċi/– 5 mili nawtiċi

(b)

Limiti ta' titjiriet VFR:

Għoli

 

Ġeneralment

± 100 pied

Direzzjoni tal-pruwa

 

Operazzjonijiet normali

± 5°

Operazzjonijiet anormali/emerġenzi

± 10 °

Veloċità

 

Ġeneralment

± 10 mili nawtiċi

Bi ħsara simulata fil-magna

+ 10 mili nawtiċi/– 5 mili nawtiċi

Spostament meta mqabbel mal-art

 

Qtugħ mill-art stazzjonarju b'In Ground Effect (IGE)

± 3 piedi

Illandjar

± 2 piedi (b'titjir b'lura jew titjir laterali ta' 0 piedi)

KONTENUT TAT-TAĦRIĠ/TEST TAL-APTITUDNI/KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

4.   Is-simboli li ġejjin ifissru:

P

=

Imħarreġ bħala PIC jew kopilota u bħala PF u PM għall-ħruġ ta' klassifikazzjoni tat-tip skont kif applikabbli.

5.   It-taħriġ prattiku għandu jsir mill-inqas fil-livell ta' tagħmir ta' taħriġ muri bħala (P), jew jista' jsir sa kull livell ta' tagħmir ogħla muri bil-vleġġa (---->).

6.   It-taqsiriet li ġejjin jintużaw biex jiġi indikat it-tagħmir ta' taħriġ użat:

FFS =

simulatur ta' titjira sħiħa

FTD =

apparat għat-taħriġ fit-titjir

OTD =

apparat ieħor ta' taħriġ

PL =

inġenju tal-ajru bil-powered-lift

(a)

L-applikanti għat-test tal-aptitudni għall-ħruġ tal-klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenji tal-ajru bil-powered-lift għandhom jgħaddu mit-Taqsimiet 1 sa 5 u, jekk applikabbli, mit-Taqsima 6.

(b)

L-applikanti għall-validazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-kontroll tal-profiċjenza għal klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenji tal-ajru bil-powered-lift għandhom jgħaddu mit-Taqsimiet 1 sa 5 u, jekk applikabbli, mit-Taqsima 6 u/jew mit-Taqsima 7.

(c)

Il-punti bi stilla (*) ħdejhom għandhom jittajru biss b'referenza għall-istrumenti. Jekk din il-kondizzjoni ma tiġix issodisfata matul it-test tal-aptitudni jew il-kontroll tal-profiċjenza, il-klassifikazzjoni tat-tip għandha tiġi ristretta għal VFR biss.

7.   Fejn tidher l-ittra “M” fil-kolonna tat-test tal-aptitudni jew tal-kontroll tal-profiċjenza, din tindika eżerċizzju obbligatorju.

8.   FSTDs għandhom jintużaw għal taħriġ u għal ittestjar prattiku jekk jagħmlu parti minn kors approvat ta' klassifikazzjoni tat-tip. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-approvazzjoni tal-kors:

(a)

il-kwalifika tal-FSTDs kif stabbilit fir-rekwiżiti rilevanti tal-Anness VI (il-Parti-ARA) u l-Anness VII (il-Parti-ORA); kif ukoll

(b)

il-kwalifiki tal-għalliem.

KATEGORIJA TA' INĠENJU TAL-AJRU BIL-POWERED-LIFT

TAĦRIĠ PRATTIKU

TEST TAL-APTITUDNI JEW KONTROLL TAL-PROFIĊJENZA

Manuvri/Proċeduri

 

 

 

 

Inizjali tal-għalliem meta jitlesta t-taħriġ

Iċċekkjat fl-FFS PL

Iniżjali tal-eżaminatur meta jitlesta t-test

OTD

FTD

FFS

PL

TAQSIMA 1 — Tħejjijiet u kontrolli ta' qabel it-titjira

1.1

Spezzjoni viżiva minn barra ta' inġenju tal-ajru bil-powered-lift;

is-sit fejn ikun jinsab kull oġġett u l-għan tal-ispezzjoni

 

 

 

P

 

 

 

1.2

Spezzjoni tal-kabina tal-pilota

P

---->

---->

---->

 

 

 

1.3

Proċeduri tal-istartjar, kontroll tat-tagħmir tar-radju u tan-navigazzjoni, l-għażla u l-issettjar tal-frekwenzi ta' navigazzjoni u komunikazzjoni

P

---->

---->

---->

 

M

 

1.4

Taxiing f'konformità mal-istruzzjonijiet ta' ATC jew mal-istruzzjonijiet tal-għalliem

 

P

---->

---->

 

 

 

1.5

Proċeduri u kontrolli qabel il-qtugħ mill-art, inkluż il-kontroll tal-potenza

P

---->

---->

---->

 

M

 

TAQSIMA 2 — Manuvri u proċeduri tat-titjira

2.1

Profili ta' qtugħ mill-art VFR normali:

 

Operazzjonijiet tar-runway (qtugħ mill-art u llandjar qosra (STOL) u qtugħ mill-art u llandjar vertikali (VTOL)) inkluż f'riħ trasversali.

 

Eliporti elevati

 

Eliporti fil-livell tal-art

 

P

---->

---->

 

M

 

2.2

Qtugħ mill-art f'massa massima ta' tluq (massa massima reali jew simulata ta' tluq)

 

P

---->

 

 

 

 

2.3.1

Qtugħ mill-art rifjutat:

matul operazzjonijiet tar-runway;

matul operazzjonijiet ta' ħeliports elevati; kif ukoll

matul operazzjonijiet fil-livell tal-art.

 

P

---->

 

 

M

 

2.3.2

Qtugħ mill-art bi ħsara simulata tal-magna wara li jkun inqabeż il-punt deċiżjonali:

 

matul operazzjonijiet tar-runway;

 

matul operazzjonijiet ta' ħeliports elevati; kif ukoll

 

matul operazzjonijiet fil-livell tal-art.

 

P

---->

 

 

M

 

2.4

Inżul awtorotattiv sal-art bil-modalità ta' ħelikopter (ma għandux jintuża inġenju tal-ajru għal dan l-eżerċizzju)

P

---->

---->

 

 

M

FFS

biss

 

2.4.1

Inżul b'awtorotazzjoni bil-modalità ta' ajruplan (ma għandux jintuża inġenju tal-ajru għal dan l-eżerċizzju)

 

P

---->

 

 

M

FFS

biss

 

2.5

Profili ta' llandjar VFR normali:

 

operazzjonijiet tar-runway (STOL u VTOL)

 

eliporti elevati

 

eliporti fil-livell tal-art

 

P

---->

---->

 

M

 

2.5.1

Illandjar bi ħsara simulata tal-magna wara li jkun intlaħaq il-punt deċiżjonali:

matul operazzjonijiet tar-runway;

matul operazzjonijiet ta' ħeliports elevati; kif ukoll

matul operazzjonijiet fil-livell tal-art.

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Go-around jew illandjar wara ħsara simulata ta' magna qabel il-punt deċiżjonali

 

P

---->

 

 

M

 

TAQSIMA 3 — Operazzjonijiet normali u anormali tas-sistemi u l-proċeduri li ġejjin:

3

Operazzjonijiet normali u anormali tas-sistemi u l-proċeduri li ġejjin (jistgħu jsiru f'FSTD jekk ikun jikkwalifika għall-eżerċizzju):

 

 

 

 

 

M

Minn din it-taqsima għandu jintgħażel minimu obbligatorju ta' 3 punti

3.1

Il-magna

P

---->

---->

 

 

 

 

3.2

Pressurizzazzjoni u kundizzjonament tal-arja (tisħin, ventilazzjoni)

P

---->

---->

 

 

 

 

3.3

Sistema pitot/statika

P

---->

---->

 

 

 

 

3.4

Sistema tal-fjuwil

P

---->

---->

 

 

 

 

3.5

Sistema elettrika

P

---->

---->

 

 

 

 

3.6

Sistema idrawlika

P

---->

---->

 

 

 

 

3.7

Kontroll ta' titjira u s-sistema ta' trim

P

---->

---->

 

 

 

 

3.8

Sistema kontra s-silġ u sistema tat-tneħħija tas-silġ, tisħin għall-protezzjoni kontra t-tleħħija (jekk installata)

P

---->

---->

 

 

 

 

3.9

Pilota awtomatiku/direttur tat-titjira

P

--->

--->

 

 

 

 

3.10

Apparat ta' twissija ta' waqfien jew apparat biex jiġi evitat il-waqfien u apparat biex tiżdied l-istabbiltà

P

---->

---->

 

 

 

 

3.11

Radar tat-temp, altimetru tar-radar, transponder, sistema ta' twissija ta' qrubija lejn l-art (jekk installata)

P

---->

---->

 

 

 

 

3.12

Sistema tal-attrezzatura għall-illandjar

P

----->

----->

 

 

 

 

3.13

APU

P

---->

---->

 

 

 

 

3.14

Radju, tagħmir tan-navigazzjoni, strumenti, sistema ta' mmaniġġjar tat-titjira (FMS)

P

---->

---->

 

 

 

 

3.15

Sistema ta' flapps

P

---->

---->

 

 

 

 

TAQSIMA 4 — Proċeduri anormali u ta' emerġenza

4

Proċeduri anormali u ta' emerġenza

(jistgħu jsiru f'FSTD jekk jikkwalifika għall-eżerċizzju)

 

 

 

 

 

M

Minn din it-taqsima għandu jintgħażel minimu obbligatorju ta' 3 punti

4.1

Taħriġ ta' kontra n-nirien, nirien fil-magna, l-APU, il-kompartiment tat-tagħbija, il-kokpit u fis-sistema tal-elettriku, inkluża l-evakwazzjoni jekk applikabbli

P

---->

---->

 

 

 

 

4.2

Kontroll u tneħħija tad-duħħan

P

---->

---->

 

 

 

 

4.3

Ħsarat, tifi u startjar mill-ġdid tal-magni

(ma għandhomx jintużaw inġenji tal-ajru għal dan l-eżerċizzju) inkluża l-konverżjoni ta' magna waħda ma taħdimx minn impostazzjoni ta' ħelikopter għal ta' ajruplan u viċi versa

P

---->

---->

 

 

FFS

biss

 

4.4

Rimi ta' fjuwil (simulat, jekk installat)

P

---->

---->

 

 

 

 

4.5

Gradjent tar-riħ waqt il-qtugħ mill-art u l-illandjar (ma għandhomx jintużaw inġenji tal-ajru għal dan l-eżerċizzju)

 

 

P

 

 

FFS

biss

 

4.6

Ħsara simulata tal-pressjoni tal-kabina/inżul ta' emerġenza (ma għandux jintuża inġenju tal-ajru għal dan l-eżerċizzju)

P

---->

---->

 

 

FFS

biss

 

4.7

Avveniment ACAS

(ma għandhomx jintużaw inġenji tal-ajru għal dan l-eżerċizzju)

P

---->

---->

 

 

FFS

biss

 

4.8

Inabilitazzjoni ta' membru tal-ekwipaġġ

P

---->

---->