27.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 301/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1832

tal-5 ta' Novembru 2018

li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 għall-fini tat-titjib tat-testijiet u l-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet għal vetturi ħfief għall-passiġġieri u għal vetturi kummerċjali, inklużi dawk it-testijiet u l-proċeduri għall-konformità fis-servizz u l-emissjonijiet f'sewqan reali u li jintroduċi mezzi għall-monitoraġġ tal-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija elettrika

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 5(3) u14(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru) (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 39(2) tagħha,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 huwa att separat skont il-proċedura għall-approvazzjoni tat-tip stabbilita mid-Direttiva 2007/46/KE. Huwa jesiġi li l-vetturi ħfief għall-passiġġieri u dawk kummerċjali l-ġodda jkunu konformi ma' ċerti limiti fuq l-emissjonijiet u jistabbilixxi rekwiżiti addizzjonali dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi. Id-dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament jinsabu fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 (3), li jissostitwixxi u jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (4).

(2)

Uħud mill-effetti tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 jibqgħu sakemm dan jitħassar mill-1 ta' Jannar 2022. Madankollu, jeħtieġ li jiġi ċċarat li tali effetti jinkludu l-possibbiltà li jintalbu estensjonijiet tal-approvazzjonijiet tat-tip eżistenti mogħtija skont dan ir-Regolament.

(3)

Permezz tar-Regolament (UE) 2017/1151, ġiet introdotta proċedura ta' ttestjar regolatorju ġdida li timplimenta l-Proċedura ta' Ttestjar Armonizzata fuq Livell Dinji għall-Vetturi Ħfief (WLTP) fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Id-WLTP tinkludi kundizzjonijiet aktar stretti u dettaljati għat-twettiq tat-testijiet tal-emissjonijiet waqt l-approvazzjoni tat-tip.

(4)

Barra minn hekk, permezz tar-Regolamenti (UE) 2016/427 (5), (UE) 2016/646 (6) u (UE) 2017/1154, (7) ġiet introdotta metodoloġija ġdida għall-ittestjar tal-emissjonijiet tal-vetturi f'kundizzjonijiet ta' sewqan reali, il-proċedura ta' ttestjar tal-RDE.

(5)

Sabiex it-test tad-WLTP ikun possibbli, huwa meħtieġ ċertu marġini ta' tolleranza. Madankollu, it-tolleranza tat-test ma għandhiex tiġi sfruttata sabiex jinkisbu riżultati differenti minn dawk assoċjati mat-twettiq tat-test f'kundizzjonijiet tal-valur programmat. Għalhekk, sabiex jiġu pprovduti kundizzjonijiet ekwi fost il-manifatturi differenti tal-vetturi u sabiex jiġi żgurat li l-valuri mkejla tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil ikunu aktar konformi mal-ħajja reali, jenħtieġ li jiġi introdott metodu li jinnormalizza l-impatt tat-tolleranzi speċifiċi tat-test fuq ir-riżultati tat-test tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil.

(6)

Il-valuri tal-konsum tal-fjuwil jew tal-enerġija elettrika li jirriżultaw mill-proċeduri tat-test regolatorju fil-laboratorju jenħtieġ li jiġu kkomplementati minn informazzjoni dwar il-konsum medju fid-dinja reali meta l-vettura tintuża fit-triq. Din l-informazzjoni, ladarba tiġi anonimizzata, miġbura u aggregata, hija essenzjali biex jiġi vvalutat jekk il-proċeduri tat-test regolatorju jirriflettux biżżejjed l-emissjonijiet medji tas-CO2 fid-dinja reali kif ukoll il-fjuwil u/jew l-enerġija elettrika li jiġu kkunsmati. Barra minn hekk, jenħtieġ li d-disponibbiltà fil-vettura ta' informazzjoni istantanja dwar il-konsum tal-fjuwil tiffaċilita l-ittestjar fuq it-triq.

(7)

Biex tiġi żgurata valutazzjoni f'waqtha tar-rappreżentattività tal-proċeduri regolatorji ġodda tal-ittestjar, b'mod partikolari għal vetturi b'ishma kbar mis-suq, il-kamp ta' applikazzjoni tar-rekwiżiti l-ġodda għall-monitoraġġ abbord tal-konsum tal-fjuwil jenħtieġ li jkun fl-ewwel lok limitat għal vetturi konvenzjonali u ibridi li jaħdmu bi fjuwils likwidi u għal vetturi ibridi rikarikabbli, minħabba li, sal-lum, dawn huma l-uniċi sistemi tal-motopropulsjoni koperti mill-istandards tekniċi korrispondenti.

(8)

Il-kwantità ta' fjuwil u/jew enerġija elettrika użata diġà qed tiġi ddeterminata u tinħażen abbord il-biċċa l-kbira tal-vetturi ġodda; madankollu, l-apparati li qegħdin jintużaw bħalissa sabiex jimmonitorjaw din l-informazzjoni mhumiex soġġetti għal rekwiżiti standardizzati. Sabiex jiġi żgurat li d-data pprovduta minn dawn l-apparati tkun aċċessibbli u tista' sservi bħala bażi armonizzata għal paragun bejn kategoriji ta' vetturi u manifatturi differenti, għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti bażiċi għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-apparati.

(9)

Ir-Regolament (UE) 2016/646 introduċa r-rekwiżit biex il-manifatturi jiddikjaraw l-użu ta' strateġiji awżiljarji għall-kontroll tal-emissjonijiet. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) 2017/1154 żied is-superviżjoni tal-istrateġiji għall-kontroll tal-emissjonijiet. Madankollu, l-applikazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti wriet li teżisti ħtieġa biex l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-istrateġiji għall-kontroll tal-emissjonijiet tiġi armonizzata mill-awtoritajiet differenti tal-approvazzjoni tat-tip. Għalhekk huwa xieraq li jiġi stabbilit format komuni għall-pakkett ta' dokumentazzjoni estiż u metodoloġija komuni għall-valutazzjoni tal-istrateġiji awżiljarji għall-kontroll tal-emissjonijiet.

(10)

Id-deċiżjoni li jkun permess l-aċċess, jekk dan jintalab, għal-pakkett ta' dokumentazzjoni estiż tal-manifattur jenħtieġ li titħalla f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali u għalhekk il-klawsola tal-konfidenzjalità marbuta ma' dan id-dokument jenħtieġ li titħassar mir-Regolament (UE) 2017/1151. Din it-tħassira jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni madwar l-Unjoni kollha, kif ukoll għall-possibbiltà li l-partijiet kollha jaċċessaw l-informazzjoni kollha rilevanti għat-twettiq tat-testjar tal-RDE.

(11)

Wara l-introduzzjoni tat-testijiet tal-RDE fl-istadju tal-approvazzjoni tat-tip, issa huwa meħtieġ li jiġu aġġornati r-regoli dwar il-kontrolli ta' konformità waqt is-servizz sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet f'sewqan reali jkunu wkoll limitati b'mod effettiv matul il-ħajja normali tal-vetturi f'kundizzjonijiet tal-użu normali.

(12)

L-applikazzjoni tal-RDE ġodda matul il-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz ser tkun teħtieġ aktar riżorsi għat-twettiq tal-ittestjar tal-konformità waqt is-servizz ta' vettura u l-evalwazzjoni tar-riżultati tiegħu. Sabiex tiġi bbilanċjata l-ħtieġa li jitwettqu testijiet effettivi tal-konformità waqt is-servizz bil-piż tal-ittestjar miżjud, jenħtieġ li jiġu adattati l-għadd massimu ta' vetturi f'kampjun statistiku u l-kriterji ta' riżultat pożittiv u negattiv għall-kampjun applikabbli għall-ittestjar kollu tal-konformità waqt is-servizz.

(13)

Il-kontrolli ta' konformità waqt is-servizz bħalissa jkopru biss l-emissjonijiet ta' inkwinanti mkejla permezz tat-test tat-Tip 1. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 jiġu ssodisfati, dawn għandhom jiġu estiżi għall-emissjonijiet mit-tailpipe u l-emissjonijiet evaporattivi. Għalhekk, it-testijiet tat-Tip 4 u tat-Tip 6 għandhom jiġu introdotti għall-finijiet tat-testijiet tal-konformità waqt is-servizz. Minħabba l-kost u l-kumplessità ta' dawn it-testijiet, jenħtieġ li dawn jibqgħu fakultattivi.

(14)

Analiżi tat-testijiet attwali tal-konformità waqt is-servizz, imwettqa mill-manifatturi, żvelat li ftit li xejn ġew irrapportati vetturi li ma għaddewx mit-test lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip, għalkemm il-manifatturi implimentaw kampanji ta' sejħiet lura tal-vetturi mis-suq u azzjonijiet volontarji oħrajn marbuta mal-emissjonijiet. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu introdotti aktar trasparenza u kontroll fil-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz.

(15)

Biex il-proċess tal-konformità waqt is-servizz jiġi kkontrollat b'mod aktar effettiv, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip għandhom ikunu responsabbli għat-twettiq ta' testijiet u kontrolli fuq perċentwal tat-tipi ta' vetturi approvati kull sena.

(16)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-flussi ta' informazzjoni ġġenerati mill-ittestjar tal-konformità waqt is-servizz, kif ukoll sabiex l-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip jiġu assistiti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, jenħtieġ li tiġi żviluppata pjattaforma elettronika mill-Kummissjoni.

(17)

Sabiex jittejjeb il-proċess tal-għażla tal-vetturi għall-ittestjar mill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip, hija meħtieġa informazzjoni li tista' tidentifika l-problemi potenzjali u t-tipi ta' vetturi b'emissjonijiet għolja. Jenħtieġ li t-telerilevament, is-sistemi ssimplifikati ta' monitoraġġ tal-emissjonijiet abbord (SEMS) u l-ittestjar b'sistemi portabbli għall-kejl tal-emissjonijiet (PEMS) jiġu rikonoxxuti bħala għodod validi għall-għoti ta' informazzjoni lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip li tista' tiggwida l-għażla tal-vetturi li jridu jiġu ttestjati.

(18)

L-iżgurar tal-kwalità tat-testijiet tal-konformità waqt is-servizz huwa essenzjali. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti r-regoli dwar l-akkreditazzjoni tal-laboratorji tal-ittestjar.

(19)

Sabiex ikun jista' jsir l-ittestjar, l-informazzjoni rilevanti kollha għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku. Barra minn hekk, jenħtieġ li parti mill-informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz tkun disponibbli faċilment u, għalhekk, jenħtieġ li tkun indikata fiċ-ċertifikat tal-konformità.

(20)

Sabiex tiżdied it-trasparenza tal-proċess ta' konformità waqt is-servizz, l-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip għandhom ikunu meħtieġa jippubblikaw rapport annwali bir-riżultati tal-kontrolli ta' konformità waqt is-servizz tagħhom.

(21)

Il-metodoloġiji preskritti sabiex jiġi żgurat li jkunu biss il-vjaġġi magħmula f'kundizzjonijiet normali li jitqiesu bħala testijiet tal-RDE validi wasslu sabiex ikun hemm wisq testijiet invalidi u, għalhekk, jenħtieġ li dawn jiġu riveduti u ssimplifikati.

(22)

Analiżi tal-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tal-emissjonijiet tal-inkwinanti ta' vjaġġ validu wriet li r-riżultati taż-żewġ metodi permessi bħalissa mhumiex konsistenti. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita metodoloġija sempliċi u trasparenti ġdida. Jenħtieġ li l-fatturi ta' evalwazzjoni użati fil-metodoloġija ġdida jinżammu taħt valutazzjoni kostanti mill-Kummissjoni sabiex ikunu jirriflettu l-istat attwali tat-teknoloġija.

(23)

L-użu ta' vetturi ibridi rikarikabbli, li jintużaw parzjalment f'modalità elettrika u parzjalment bil-magna b'kombustjoni interna, għandu jitqies debitament għall-finijiet tal-ittestjar tal-RDE u, għalhekk, jenħtieġ li l-emissjonijiet tal-RDE kkalkolati jkunu jirriflettu dak il-vantaġġ.

(24)

Ġiet żviluppata proċedura ġdida għat-test tal-emissjonijiet evaporattivi fil-livell tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE), li tqis il-progress teknoloġiku fil-kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi minn vetturi b'magna petrol, li tadatta dik il-proċedura għall-proċedura tat-test tal-WLTP u li tintroduċi dispożizzjonijiet ġodda għat-tankijiet issiġillati. Għalhekk, huwa xieraq li r-regoli attwali tal-Unjoni dwar it-testijiet tal-emissjonijiet evaporattivi jiġu aġġornati sabiex ikunu jirriflettu l-bidliet fil-livell tan-NU/KEE.

(25)

Barra minn hekk, taħt l-awspiċi tan-NU/KEE, il-proċedura tat-test tad-WLTP kompliet tittejjeb u ġiet ikkomplementata b'serje ta' elementi ġodda, inklużi modi alternattivi sabiex jitkejlu l-parametri tat-tagħbija fit-triq ta' vettura, dispożizzjonijiet aktar ċari għal vetturi bifjuwil, titjib tal-metodu ta' interpolazzjoni tas-CO2, aġġornamenti relatati mar-rekwiżiti tad-dinamometru b'żewġ fusien u r-reżistenzi għad-dawrien tat-tajers. Jenħtieġ li dawk l-iżviluppi ġodda issa jiġu inkorporati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(26)

L-esperjenza prattika bl-applikazzjoni tal-WLTP sa mill-introduzzjoni obbligatorja tagħha għal tipi ta' vetturi ġodda fl-Unjoni fl-1 ta' Settembru 2017 uriet li jenħtieġ li din il-proċedura tiġi adattata aktar għas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-informazzjoni li trid tiġi inkluża fid-dokumentazzjoni rilevanti.

(27)

Il-bidliet fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip li jirriżultaw mill-emendi f'dan ir-Regolament għandhom ikunu riflessi wkoll fiċ-ċertifikat ta' konformità u fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura kollha fid-Direttiva 2007/46/KE.

(28)

Għalhekk, huwa xieraq li r-Regolament (UE) 2017/1151, ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 u d-Direttiva 2007/46/KE jiġu emendati kif xieraq.

(29)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Tekniku – Vetturi bil-Mutur,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (UE) 2017/1151

Ir-Regolament (UE) 2017/1151 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 1(b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(b)

jaqgħu f'“medda ta' interpolazzjoni tas-CO2” skont it-tifsira tal-punt 2.3.2 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI”;

(b)

il-punt 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(6)

“sistema b'riġenerazzjoni perjodika” tfisser apparat għall-kontroll tal-emissjonijiet tal-egżost (eż. konvertitur katalitiku, filtru tal-partikuli tad-diżil) li jeħtieġ proċess ta' riġenerazzjoni perjodika”;

(c)

il-punti 11 sa 12 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“(11)

“vettura bifjuwil” tfisser vettura b'żewġ sistemi separati għall-ħażna tal-fjuwil li hija maħsuba sabiex taħdem primarjament bi fjuwil wieħed biss f'ħin partikolari;

(12)

“vettura bifjuwil tal-gass” tfisser vettura bifjuwil fejn iż-żewġ fjuwils ikunu l-petrol (modalità ta' petrol) u LPG, l-NG/il-bijometan jew l-idroġenu”;

(d)

jiddaħħal il-punt 33 li ġej:

“(33)

“vettura ICE pura” tfisser vettura fejn il-konvertituri kollha tal-enerġija tal-propulsjoni jkunu magni b'kombustjoni interna”;

(e)

il-punt 38 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(38)

“potenza nominali tal-magna” (Prated) tfisser il-potenza netta massima tal-magna jew tal-mutur f'kW imkejla f'konformità mar-rekwiżiti tal-Anness XX”;

(f)

il-punti 45 sa 48 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“(45)

Sistema tat-tank tal-fjuwil” tfisser l-apparat li jippermetti l-ħażna tal-fjuwil, li jinkludi t-tank tal-fjuwil, il-bokka tal-mili tal-fjuwil, it-tapp tal-bokka u l-pompa tal-fjuwil meta dan ikun immuntat fit-tank tal-fjuwil jew fuqu.;

(46)

“fattur tal-permeabbiltà” (PF) ifisser il-fattur iddeterminat abbażi tat-telf tal-idrokarburi fuq perjodu ta' żmien u użat sabiex jiġu ddeterminati l-emissjonijiet evaporattivi finali;

(47)

“tank mhux tal-metall b'saff wieħed” ifisser tank tal-fjuwil mibni b'saff wieħed ta' materjal mhux tal-metall, li jinkludi materjali fluworurati/sulfonati;

(48)

“tank b'diversi saffi” jfisser tank tal-fjuwil mibni b'mill-inqas żewġ saffi differenti ta' materjali, li wieħed minnhom ikun materjal ta' lqugħ għall-idrokarburi”;

(2)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   Biex jirċievi approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-emissjonijiet, dwar it-tiswija tal-vettura u dwar l-manutenzjoni, il-manifattur għandu juru li l-vetturi jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament meta jiġu ttestjati skont il-proċeduri tat-test speċifikati fl-Annessi IIIA sa VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI u XXII. Il-manifattur għandu jiżgura wkoll li l-fjuwils ta' referenza jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-Anness IX.”;

(2)

Il-paragrafu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“7.   Għat-test tat-Tip 1 stabbilit fl-Anness XXI, il-vetturi li jiġu alimentati bl-LPG jew bl-NG/bil-bijometan għandhom jiġu ttestjati fit-test tat-Tip 1 għal varjazzjoni fil-kompożizzjoni tal-LPG jew tal-NG/bijometan, kif stabbilit fl-Anness 12 għar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 għall-emissjonijiet ta' inkwinanti, bil-fjuwil użat għall-kejl tal-potenza netta f'konformità mal-Anness XX ta' dan ir-Regolament.

Il-vetturi li jistgħu jiġu alimentati bil-petrol jew bl-LPG jew bl-NG/bil-bijometan għandhom jiġu ttestjati biż-żewġ fjuwils, bit-testijiet fuq l-LPG jew l-NG/il-bijometan jitwettqu għal varjazzjoni fil-kompożizzjoni tal-LPG jew tal-NG/bijometan, kif stabbilit fl-Anness 12 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 u bil-fjuwil użat għall-kejl tal-potenza netta f'konformità mal-Anness XX ta' dan ir-Regolament.”

(3)

Jiddaħħal l-Artikolu 4a li ġej:

“Artikolu 4a

Rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip rigward l-apparat għall-monitoraġġ tal-konsum tal-fjuwil u/jew tal-enerġija elettrika

Il-manifattur għandu jiżgura li l-vetturi tal-kategoriji M1 u N1 li ġejjin ikunu mgħammra b'apparat għad-determinazzjoni, il-ħażna u d-disponibbiltà tad-data dwar il-kwantità ta' fjuwil u/jew enerġija elettrika użati għat-tħaddim tal-vettura:

(1)

ICE puri u Vetturi elettriċi ibridi bl-iċċarġjar fuq il-vettura (NOVC-HEV) li jaħdmu biss bid-diżil minderali, bil-bijodiżil, bil-petrol, bl-etanol jew kwalunkwe kombinazzjoni ta' dawn il-fjuwils;

(2)

Il-Vetturi Elettriċi Ibridi b'Iċċarġjar Mhux fuq il-Vettura (OVC-HEVs) li jaħdmu bl-elettriku u bi kwalunkwe wieħed mill-fjuwils imsemmija fil-punt 1.

L-apparat għall-monitoraġġ tal-konsum tal-fjuwil u/jew tal-enerġija elettrika għandu jkun konformi mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness XXII.”;

(4)

L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)

It-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-pakkett ta' dokumentazzjoni estiż għandu jiġi identifikat u datat mill-awtorità tal-approvazzjoni u jinżamm minn dik l-awtorità għal mill-inqas 10 snin wara li tingħata l-approvazzjoni.”;

(b)

jiżdiedu mit-tielet sas-sitt subparagrafi li ġejjin:

“Fuq talba tal-manifattur, l-awtorità tal-approvazzjoni għandha twettaq valutazzjoni preliminari tal-AES għat-tipi ta' vetturi ġodda. F'dak il-każ, id-dokumentazzjoni rilevanti għandha tiġi pprovduta lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip bejn xahrejn (2) u 12-il xahar qabel il-bidu tal-proċess tal-approvazzjoni tat-tip.

L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħmel valutazzjoni preliminari abbażi tal-pakkett ta' dokumentazzjoni estiż, kif deskritt fil-punt (b) tal-Appendiċi 3a tal-Anness I, ipprovdut mill-manifattur. L-awtorità tal-approvazzjoni għandha tagħmel il-valutazzjoni f'konformità mal-metodoloġija deskritta fl-Appendiċi 3b tal-Anness I. L-awtorità tal-approvazzjoni tista' tiddevja minn dik il-metodoloġija f'każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati.

Il-valutazzjoni preliminari tal-AES għat-tipi ta' vetturi ġodda għandha tibqa' valida għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip għal perjodu ta' 18-il xahar. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż bi 12-il xahar oħra jekk il-manifattur jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni prova li ebda teknoloġija ġdida ma saret aċċessibbli fis-suq li tista' tbiddel il-valutazzjoni preliminari tal-AES.

Lista ta' AES li tqiesu bħala mhux aċċettabbli mill-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip għandha tiġi kkompilata kull sena mill-Grupp ta' Esperti tal-Awtoritajiet tal-Approvazzjoni tat-Tip (TAAEG) u tiġi magħmula disponibbli lill-pubbliku mill-Kummissjoni.”;

(b)

Jiddaħħal il-paragrafu 12 li ġej:

“12.   Il-manifattur għandu jipprovdi wkoll lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li tat l-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet skont dan ir-Regolament (“l-awtorità li tagħti l-approvazzjoni”) b'pakkett dwar it-Trasparenza tal-Ittestjar li fih l-informazzjoni meħtieġa sabiex ikun jista' jitwettaq l-ittestjar f'konformità mal-punt 5.9 tal-Parti B tal-Anness II.”;

(5)

L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-paragrafi 2 sa 6 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“2.   Il-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz għandhom ikunu xierqa sabiex jiġi kkonfermat li l-emissjonijiet evaporattivi u l-emissjonijiet mit-tailpipe jkunu limitati b'mod effettiv matul il-ħajja normali tal-vetturi f'kundizzjonijiet tal-użu normali.

3.   Il-konformità waqt is-servizz għandha tiġi vverifikata fuq vetturi miżmuma u użati kif suppost, f'konformità mal-Appendiċi 1 tal-Anness II, bejn 15 000 km jew 6 xhur, skont liema minnhom isseħħ l-aktar tard, u 100 000 km jew 5 snin, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. Il-konformità waqt is-servizz għall-emissjonijiet evaporattivi għandha tiġi vverifikata fuq vetturi miżmuma u użati kif suppost, f'konformità mal-Appendiċi 1 tal-Anness II, bejn 30 000 km jew 12-il xahar, skont liema minnhom isseħħ l-aktar tard, u 100 000 km jew 5 snin, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

Ir-rekwiżiti għall-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz huma applikabbli sa 5 snin wara li jinħareġ l-aħħar Ċertifikat tal-Konformità jew ċertifikat ta' approvazzjoni individwali għal vetturi ta' dik il-familja ta' konformità waqt is-servizz.

4.   Il-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz ma għandhomx ikunu obbligatorji jekk il-bejgħ annwali tal-familja ta' konformità waqt is-servizz ikun inqas minn 5 000 vettura fl-Unjoni għas-sena preċedenti. Għal familji bħal dawn, il-manifattur għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni b'rapport dwar kwalunkwe garanzija relatata mal-emissjonijiet, pretensjoni ta' tiswija u ħsara fl-OBD kif stabbilit fil-punt 4.1 tal-Anness II. Tali familji ta' konformità waqt is-servizz xorta jistgħu jintgħażlu sabiex jiġu ttestjati f'konformità mal-Anness II.

5.   Il-manifattur u l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandhom iwettqu l-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz f'konformità mal-Anness II.

6.   L-awtorità li tagħti l-approvazzjoni għandha tieħu d-deċiżjoni dwar jekk familja naqsitx milli tissodisfa d-dispożizzjonijiet tal-konformità waqt is-servizz, wara valutazzjoni tal-konformità u tapprova l-pjan ta' miżuri ta' rimedju ppreżentati mill-manifattur f'konformità mal-Anness II.”;

(b)

Jiżdiedu l-paragrafi 7, u 8 li ġejjin:

“7.   Jekk awtorità tal-approvazzjoni tat-tip tkun stabbilixxiet li familja ta' konformità waqt is-servizz ma tissodisfax il-kontroll tal-konformità waqt is-servizz, hija għandha tinnotifika mingħajr dewmien lill-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip, f'konformità mal-Artikolu 30(3) tad-Direttiva 2007/46/KE.

Wara dik in-notifika u soġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30(6) tad-Direttiva 2007/46/KE, l-awtorità li tagħti l-approvazzjoni għandha tgħarraf lill-manifattur li familja ta' konformità waqt is-servizz ma tissodisfax il-kontrolli ta' konformità waqt is-servizz u li għandhom jiġu segwiti l-proċeduri deskritti fil-punti 6 u 7 tal-Anness II.

Jekk l-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tistabbilixxi li ma jista' jintlaħaq ebda ftehim ma' awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li stabbilixxiet li familja ta' konformità waqt is-servizz ma tissodisfax il-kontroll tal-konformità waqt is-servizz, għandha tinbeda l-proċedura skont l-Artikolu 30(6) tad-Direttiva 2007/46/KE.

8.   Flimkien mal-punti 1 sa 7, dan li ġej għandu japplika għal vetturi li ngħataw approvazzjoni tat-tip skont il-Parti B tal-Anness II.

(a)

Vetturi mressqa għal approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji, kif definit fl-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 2007/46/KE, għandhom jiġu ċċekkjati għall-konformità waqt is-servizz f'konformità mar-regoli għal approvazzjonijiet f'diversi stadji stabbiliti fil-punt 5.10.6 tal-Parti B tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(b)

Il-vetturi blindati, il-karozzi tal-mejtin u l-vetturi aċċessibbli għas-siġġijiet bir-roti, kif definiti fil-punti 5.2 u 5.5 tal-Parti A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE, rispettivament, ma għandhomx ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu. Il-vetturi l-oħrajn kollha bi skop speċjali, kif definiti fil-punt 5 tal-Parti A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE, għandhom jiġu ċċekkjati għall-konformità waqt is-servizz f'konformità mar-regoli għal approvazzjonijiet tat-tip b'diversi stadji stabbiliti fil-Parti B tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.”;

(6)

L-Artikolu 15 huwa emendat kif ġej:

(a)

It-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“B'effett mill-1 ta' Settembru 2019, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, abbażi ta' raġunijiet li jirrigwardjaw l-emissjonijiet jew il-konsum tal-fjuwil, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali, fir-rigward ta' tipi ta' vetturi ġodda li ma jkunux konformi mal-Anness VI. Fuq talba tal-manifattur, sal-31 ta' Awwissu 2019 il-proċedura tal-ittestjar tal-emissjonijiet evaporattivi stabbilita fl-Anness 7 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 jew inkella l-proċedura stabbilita fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 xorta jistgħu jintużaw għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip skont dan ir-Regolament.”;

(b)

fil-paragrafu 3, jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

“Bl-eċċezzjoni tal-vetturi approvati għall-emissjonijiet evaporattivi skont il-proċedura stipulata fl-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, b'effett mill-1 ta' Settembru 2019, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda li ma jkunux konformi mal-Anness VI ta' dan ir-Regolament.”;

(c)

fil-paragrafu 4 il-punti (d) u (e) jitħassru

(d)

il-paragrafu 5 huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt (b) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(b)

Fir-rigward tal-vetturi ta' familja ta' interpolazzjoni tad-WLTP li jissodisfaw ir-regoli dwar l-estensjoni speċifikati fil-punt 3.1.4 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, il-proċeduri mwettqa f'konformità mat-taqsima 3.13 tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 692/2008 sa 3 snin wara d-dati mogħtija fl-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 għandhom jiġu aċċettati mill-awtorità tal-approvazzjoni għall-finijiet tal-issodisfar tar-rekwiżiti tal-Appendiċi 1 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI ta' dan ir-Regolament.;”

(ii)

fil-punt (c) jiddaħħal dan li ġej:

“Għall-finijiet ta' dan il-punt, il-possibbiltà li jintużaw ir-riżultati tat-test mill-proċeduri mwettqa u kkompletati f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 692/2008 għandha tkun applikabbli biss għal dawk il-vetturi ta' familja ta' interpolazzjoni tad-WLTP li jissodisfaw ir-regoli dwar l-estensjoni speċifikati fil-punt 3.3.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 692/2008”;

(e)

jiżdiedu l-paragrafi 8 u 11 li ġejjin:

“8.   Il-Parti B tal-Anness II għandha tapplika għall-kategoriji M1, M2 u għall-kategorija N1, klassi I, abbażi tat-tip approvati mill-1 ta' Jannar 2019, u għall-kategorija N1, klassijiet II u II kif ukoll għall-kategorija N2 abbażi ta' tipi approvati mill-1 ta' Settembru 2019. Għandha tapplika wkoll għall-vetturi kollha rreġistrati mill-1 ta' Settembru 2019 għall-kategoriji M1, M2 kif ukoll għall-kategorija N1 klassi I, u għall-vetturi kollha rreġistrati mill-1 ta' Settembru 2020 għall-kategorija N1, klassijiet II u III kif ukoll għall-kategorija N2. Fil-każijiet l-oħra kollha, l-Parti A tal-Anness II għandha tapplika.

9.   B'effett mill-1 ta' Jannar 2020 fil-każ tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 4a tal-kategoriji M1 u N1 tal-klassi I, u mill-1 ta' Jannar 2021 fil-każ tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 4a tal-kategorija N1 tal-klassijiet II u III, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw, abbażi ta' raġunijiet li jirrigwardjaw l-emissjonijiet jew il-konsum tal-fjuwil, li jagħtu approvazzjoni tat-tip KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ta' vetturi ġodda li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 4a.

B'effett mill-1 ta' Jannar 2021, fil-każ tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 4a tal-kategoriji M1 u N1 tal-klassi I, u mill-1 ta' Jannar 2022 fil-każ tal-vetturi msemmija fl-Artikolu 4a tal-kategorija N1 tal-klassijiet II u III, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda li ma jkunux konformi ma' dak l-Artikolu.

10.   Mill-1 ta' Settembru 2019, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IX tad-Direttiva 2007/46/KE kif emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1832 (*1).

Għall-vetturi kollha rreġistrati bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Awwissu 2019 skont l-approvazzjonijiet tat-tip il-ġodda maħruġa fl-istess perjodu u fejn l-informazzjoni elenkata fl-Anness IX tad-Direttiva 2007/46/KE kif emendata bir-Regolament (UE) 2018/1832 ma tkunx għadha ddaħħlet fiċ-Ċertifikat tal-Konformità, il-manifattur għandu jagħmel din l-informazzjoni disponibbli bla ħlas fi żmien 5 ijiem tax-xogħol minn meta ssir it-talba minn laboratorju akkreditat jew servizz tekniku għall-finijiet tal-ittestjar skont l-Anness II.

11.   Ir-rekwiżiti tal-Artikolu 4a m'għandhomx japplikaw għal approvazzjonijiet tat-tip maħruġa lil manifatturi ta' volum żgħir.

(7)

L-Artikolu 18bis jitħassar.

(8)

L-Anness I huwa emendat kif stabbilit fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(9)

L-Anness II huwa emendat kif stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(10)

L-Anness IIIA huwa emendat kif stabbilit fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

(11)

Fl-Anness V, il-punt 2.3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.3.

Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq li jridu jintużaw għandhom ikunu dawk għal vehicle low (VL). Jekk VL ma teżistix, allura għandha tintuża t-tagħbija fit-triq ta' VH. VL u VH huma definiti fil-punt 4.2.1.1.2 tas-Sub-Anness 4 tal-Anness XXI. B'mod alternattiv, il-manifattur jista' jagħżel li juża t-tagħbijiet fit-triq li jkunu ġew iddeterminati f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Appendiċi 7 tal-Anness 4a tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 għal vettura inkluża fil-familja ta' interpolazzjoni.”

(12)

L-Anness VI huwa sostitwit bit-test fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(13)

L-Anness VII huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-punt 2.2, fid-didaskalija tat-tabella, id-deżinjazzjoni tal-fattur tad-deterjorament “P” hija sostitwita b'“PN”

(2)

il-punt 3.10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.10.

Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq li jridu jintużaw għandhom ikunu dawk għal vehicle low (VL). Jekk VL ma teżistix jew it-tagħbija totali ta' vettura (VH) f'veloċità ta' 80 km fis-siegħa tkun ogħla mit-tagħbija totali ta' VL f'veloċità ta' 80 km fis-siegħa + 5 %, allura għandha tintuża t-tagħbija fit-triq ta' VH. VL u VH huma definiti fil-punt 4.2.1.1.2 tas-Sub-Anness 4 għall-Anness XXI.”

(14)

Fl-Anness VIII, il-punt 3.3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.3.

Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq li jridu jintużaw għandhom ikunu dawk għal vehicle low (VL). Jekk VL ma teżistix, allura għandha tintuża t-tagħbija fit-triq ta' VH. VL u VH huma definiti fil-punt 4.2.1.1.2 tas-Sub-Anness 4 għall-Anness XXI. B'mod alternattiv, il-manifattur jista' jagħżel li juża t-tagħbijiet fit-triq li jkunu ġew iddeterminati f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Appendiċi 7 tal-Anness 4a tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 għal vettura inkluża fil-familja ta' interpolazzjoni. Fiż-żewġ każijiet, id-dinamometru għandu jiġi aġġustat sabiex jissimula t-tħaddim ta' vettura fit-triq f'temperatura ta' – 7 °C. Dan l-aġġustament jista' jkun ibbażat fuq determinazzjoni tal-profil tal-forza tat-tagħbija fit-triq f'temperatura ta' – 7 °C. Inkella, ir-reżistenza għas-sewqan iddeterminata tista' tiġi aġġustata għal tnaqqis ta' 10 % tal-ħin tad-deċellerazzjoni libera. Is-servizz tekniku jista' japprova l-użu ta' metodi oħrajn għad-determinazzjoni tar-reżistenza għas-sewqan.”

(15)

L-Anness IX huwa emendat kif stabbilit fl-Anness V ta' dan ir-Regolament;

(16)

L-Anness XI huwa sostitwit bit-test fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

(17)

L-Anness XII huwa emendat kif stabbilit fl-Anness VII ta' dan ir-Regolament;

(18)

Fl-Appendiċi 1 tal-Anness XIV, il-kelmiet “Anness I, it-taqsimiet 2.3.1 u 2.3.5 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1151” huma sostitwiti bil-kelmiet “Anness I, it-taqsimiet 2.3.1 u 2.3.4 tar-Regolament (UE) 2017/1151”;

(19)

L-Anness XVI huwa sostitwit bit-test fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament;

(20)

L-Anness XXI huwa emendat kif stabbilit fl-Anness IX ta' dan ir-Regolament;

(21)

Jiżdied l-Anness XXII, kif stabbilit fl-Anness X ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 692/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 16a tar-Regolament (KE) Nru 692/2008, jiżdied il-punt (d) li ġej:

“(d)

estensjonijiet għall-approvazzjonijiet tat-tip mogħtija skont dan ir-Regolament, sakemm isiru applikabbli rekwiżiti ġodda għal vetturi ġodda”:

(2)

fl-Appendiċi 3 tal-Anness 1, jiżdied il-punt 3.2.12.2.5.7 li ġej:

“3.2.12.2.5.7.

Fattur ta' permeabbiltà (1): …”;

(3)

fl-Anness XII, il-punt 4.4 jitħassar.

Artikolu 3

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

L-Annessi I, III, VIII, IX u XI tad-Direttiva 2007/46/KE huma emendati kif stabbilit fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Novembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 (ĠU L 175, 7.7.2017, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tat-18 ta' Lulju 2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/427 tal-10 ta' Marzu 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 82, 31.3.2016, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/646 tal-20 ta' April 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 692/2008 fir-rigward tal-emissjonijiet minn vetturi ħfief għall-passiġġieri u minn vetturi kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 109, 26.4.2016, p. 1).

(7)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1154 tas-7 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 692/2008 u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-emissjonijiet f'sewqan reali ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 6) (ĠU L 175, 7.7.2017, p. 708).

(*1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1832 tal-5 ta' Novembru 2018 li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 għall-fini tat-titjib tat-testijiet u l-proċeduri tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet għal vetturi ħfief għall-passiġġieri u għal vetturi kummerċjali, inklużi dawk it-testijiet u l-proċeduri għall-konformità fis-servizz u l-emissjonijiet f'sewqan reali u li jintroduċi mezzi għall-monitoraġġ tal-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija elettrika (ĠU L 301, 27.11.2018, p. 1).”;


ANNESS I

L-Anness I tar-Regolament (UE) 2017/1151 huwa emendat kif ġej:

(1)

jiddaħħal il-punt 1.1.3. li ġej:

“1.1.3.

Għal-LPG u l-NG, il-fjuwil li għandu jintuża għandu jkun dak magħżul mill-manifattur għall-kejl tal-potenza netta f'konformità mal-Anness XX ta' dan ir-Regolament. Il-fjuwil magħżul għandu jiġi speċifikat fid-dokument ta' informazzjoni stabbilit fl-Appendiċi 3 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament.”;

(2)

il-punti 2.3.1., 2.3.2. u 2.3.3. huma sostitwiti b'dan li ġej:

2.3.1.   Kull vettura li għandha kompjuter li jikkontrolla l-emissjonijiet għandu jkollha karatteristiċi li jżommu milli jsiru modifikazzjonijiet, ħlief kif awtorizzat mill-manifattur. Il-manifattur għandu jawtorizza l-modifiki jekk dawn il-modifiki jkunu meħtieġa għad-dijanjożi, is-servizz ta' manutenzjoni, l-ispezzjoni, il-modifika retroattiva jew it-tiswija tal-vettura. Kwalunkwe kodiċi tal-kompjuter jew parametru tat-tħaddim riprogrammabbli għandu jkun reżistenti għat-tbagħbis u jagħti livell ta' protezzjoni li jkun mill-inqas ekwivalenti għal dak mogħti mid-dispożizzjonijiet tal-istandard ISO 15031-7:2013. Kwalunkwe ċippa ta' kalibrazzjoni tal-memorja li tista' titneħħa għandha tiġi enkapsulata, magħluqa ġo kontenitur issiġillat jew protetta permezz ta' algoritmi elettroniċi u ma għandhiex tkun tista' tinbidel mingħajr ma jintużaw għodod u proċeduri speċjalizzati. Jistgħu jiġu protetti b'dan il-mod biss komponenti direttament assoċjati mal-kalibrazzjoni tal-emissjonijiet jew mal-prevenzjoni tas-serq tal-vettura.

2.3.2.   Il-parametri tat-tħaddim tal-magni kkodifikati bil-kompjuter ma għandhomx ikunu jistgħu jinbidlu mingħajr l-użu ta' għodod u proċeduri speċjalizzati (eż. komponenti tal-kompjuter issaldjati jew enkapsulati jew kontenituri ssiġillati (jew issaldjati).

2.3.3.   Fuq talba tal-manifattur, l-awtorità tal-approvazzjoni tista' tagħti eżenzjonijiet għar-rekwiżiti fil-punti 2.3.1. u 2.3.2. għal dawk il-vetturi li mhux probabbli jkunu jirrikjedu protezzjoni. Il-kriterji li għandha tevalwa l-awtorità tal-approvazzjoni meta tikkunsidra eżenzjoni għandhom jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, id-disponibbiltà attwali taċ-ċipep tal-prestazzjoni, il-kapaċità ta' prestazzjoni għolja tal-vettura u l-volum tal-bejgħ ipproġettat tal-vettura.”;

(3)

jiddaħħlu l-punti 2.3.4., 2.3.5 u 2.3.6. li ġejjin:

2.3.4.   Il-manifatturi li jużaw sistemi ta' kodiċi tal-kompjuter programmabbli għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex iżommu milli ssir riprogrammazzjoni mhux awtorizzata. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu strateġiji mtejba għal protezzjoni kontra t-tbagħbis u karatteristiċi li jipproteġu milli ssir kitba li jirrikjedu aċċess elettroniku għal kompjuter f'post ieħor li jieħu ħsiebu l-manifattur, li għalih l-operaturi indipendenti wkoll għandu jkollhom aċċess billi jużaw il-protezzjoni mogħtija fil-punt 2.3.1. u fil-punt 2.2. tal-Anness XIV. Il-metodi li jagħtu livell adegwat ta' protezzjoni kontra t-tbagħbis għandhom jiġu approvati mill-awtorità tal-approvazzjoni.

2.3.5.   Fil-każ tal-pompi mekkaniċi għall-injezzjoni tal-fjuwil imwaħħla ma' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni, il-manifatturi għandhom jieħdu passi adegwati sabiex jipproteġu s-setting li jwassal il-fjuwil massimu waqt li l-vettura tkun qed taħdem.

2.3.6.   Il-manifatturi għandhom jiskoraġġixxu b'mod effettiv ir-riprogrammazzjoni tal-qari tal-odometru, fin-netwerk tal-bord, fi kwalunkwe kontrollur fis-sistema tal-motopropulsjoni, kif ukoll fl-unità tat-trażmissjoni għall-iskambju ta' data remota, jekk ikun applikabbli. Il-manifatturi għandhom jinkludu strateġiji sistematiċi ta' protezzjoni kontra t-tbagħbis u karatteristiċi li jipproteġu milli ssir kitba sabiex jipproteġu l-integrità tal-qari tal-odometru. Il-metodi li jagħtu livell adegwat ta' protezzjoni kontra t-tbagħbis għandhom jiġu approvati mill-awtorità tal-approvazzjoni.”;

(4)

Il-punt 2.4.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.4.1.

Il-Figura I.2.4 tispjega l-applikazzjoni tat-testijiet għall-approvazzjoni tat-tip ta' vettura. Il-proċeduri speċifiċi tat-test huma deskritti fl-Annessi II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI u XXII.

Figura I.2.4

Applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-test għall-approvazzjoni tat-tip u l-estensjonijiet

Kategorija tal-vettura

Vetturi b'magni ta' tqabbid bl-ispark, inklużi ibridi (1)  (2)

Vetturi b'magni ta' tqabbid bil-kompressjoni, inklużi ibridi

Vetturi purament elettriċi

Vetturi biċ-ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu

 

Monofjuwil

Bi-fuel (3)

Flex-fuel (3)

 

 

 

Fjuwil ta' referenza

Petrol

(E10)

LPG

NG/Bijometan

Idroġenu (ICE)

Petrol (E10)

Petrol (E10)

Petrol (E10)

Petrol (E10)

Diżil

(B7)

Idroġenu (Ċellula tal-Fjuwil)

LPG

NG/Bijometan

Idroġenu (ICE) (4)

Etanol

(E85)

Inkwinanti gassużi

(Test tat-Tip 1)

Iva

Iva

Iva

Iva (4)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

PM

(Test tat-Tip 1)

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

PN

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Inkwinanti gassużi, RDE (Test tat-Tip 1A)

Iva

Iva

Iva

Iva (4)

Iva (iż-żewġ fjuwils)

Iva (iż-żewġ fjuwils)

Iva (iż-żewġ fjuwils)

Iva (iż-żewġ fjuwils)

Iva

PN, RDE (Test tat-tip 1A) (5)

Iva

Iva (petrol biss)

Iva (petrol biss)

Iva (petrol biss)

Iva (iż-żewġ fjuwils)

Iva

ATCT (test f'temperatura ta' 14°C)

Iva

Iva

Iva

Iva (4)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Emissjonijiet meta l-vettura tkun bil-magna fuq idle

(Test tat-Tip 2)

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(petrol biss)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank

(Test tat-Tip 3)

Iva

Iva

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Emissjonijiet evaporattivi

(Test tat-Tip 4)

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Durabbiltà

(Test tat-Tip 5)

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

Emissjonijiet f'temperaturi baxxi

(Test tat-Tip 6)

Iva

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(petrol biss)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Konformità waqt it-tħaddim

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(fl-approvazzjoni tat-tip)

Iva

(fl-approvazzjoni tat-tip)

Iva

(fl-approvazzjoni tat-tip)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Sistema Dijanjostika Abbord

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

L-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija elettrika u l-awtonomija elettrika

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

(iż-żewġ fjuwils)

Iva

Iva

Iva

Opaċità tad-duħħan

Iva

Il-potenza tal-magna

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

Iva

(5)

Il-punt 3.1.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.1.1.

L-approvazzjoni tat-tip għandha tiġi estiża għal vetturi oħra jekk jikkonformaw mal-kriterji tal-Artikolu 2 (1) jew jekk jikkonformaw mal-Artikolu 2 (1) (a) u (c), u jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:

(a)

l-emissjoni tas-CO2 tal-vettura ttestjata li tirriżulta mill-pass 9 tat-Tabella A7/1 tas-Sub-Anness 7 tal-Anness XXI tkun inqas minn jew ugwali għall-emissjoni tas-CO2 miksuba mil-linja tal-interpolazzjoni li tikkorrespondi għad-domanda għall-enerġija taċ-ċiklu tal-vettura ttestjata;

(b)

il-medda ta' interpolazzjoni ġdida ma taqbiżx il-medda massima stabbilita fil-punt 2.3.2.2. tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI;

(c)

l-emissjonijiet tal-inkwinanti jirrispettaw il-limiti stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007.”;

(6)

jiddaħħal il-punt 3.1.1.1. li ġej:

“3.1.1.1.

L-approvazzjoni tat-tip ma għandhiex tiġi estiża għal familja tal-interpolazzjoni jekk tkun ingħatat biss fir-rigward ta' Vehicle High.”;

(7)

fil-punt 3.1.2., l-ewwel paragrafu taħt it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Għall-Ki tests imwettqa skont l-Appendiċi 1 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI (WLTP), l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għall-vetturi, jekk dawn ikunu konformi mal-kriterji tal-paragrafu 5.9. tal-Anness XXI.”;

(8)

Il-punt 3.2., li jinkludi s-subpunti kollha tiegħu, huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.2.   L-estensjonijiet għall-emissjonijiet evaporattivi (test tat-tip 4)

3.2.1.   Għat-testijiet imwettqa f'konformità mal-Anness 6 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 [NEDC ta' jum wieħed] jew mal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2017/1221 [NEDC ta' jumejn (2)], l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għall-vetturi mgħammra b'sistema ta' kontroll għall-emissjonijiet evaporattivi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

3.2.1.1.

Il-prinċipju bażiku tad-dożaġġ tal-fjuwil/arja (eż. injezzjoni f'punt wieħed) għandu jkun l-istess.

3.2.1.2.

Il-forma tat-tank tal-fjuwil hija identika u l-materjal tat-tank tal-fjuwil u tal-pajpijiet tal-fjuwil likwidu għandhom ikunu teknikament ekwivalenti.

3.2.1.3.

Il-vettura tal-agħar xenarju fir-rigward tas-sezzjoni trażversali u t-tul approssimattiv tal-pajpijiet għandha tiġi ttestjata. Is-servizz tekniku responsabbli mit-testijiet tal-approvazzjoni tat-tip għandu jiddeċiedi jekk is-separaturi mhux identiċi tal-fwar/likwidu humiex aċċettabbli.

3.2.1.4.

Il-volum tat-tank tal-fjuwil għandu jkun fil-medda ta' ± 10 %.

3.2.1.5.

L-issettjar tal-valv li jtaffi l-pressjoni tat-tank tal-fjuwil għandu jkun identiku.

3.2.1.6.

Il-metodu tal-ħżin tal-fwar tal-fjuwil għandu jkun identiku, jiġifieri l-forma u l-volum tar-reċipjent tal-ġmigħ, il-mezz tal-ħżin, is-sistema tat-tindif tal-arja (jekk tintuża għall-kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi), eċċ.

3.2.1.7.

Il-metodu tat-tindif tal-fwar maħżun għandu jkun identiku (eż. il-fluss tal-arja, il-punt tat-tluq jew il-volum tat-tneħħija matul iċ-ċiklu tal-prekundizzjonament).

3.2.1.8.

Il-metodu tal-issiġillar u tal-ventilazzjoni tas-sistema tal-kejl tal-fjuwil għandu jkun identiku.

3.2.2.   Għat-testijiet imwettqa skont l-Anness VI [WLTP ta' jumejn (2)], l-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għall-vetturi mgħammra b'sistema ta' kontroll għall-emissjonijiet evaporattivi li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt 5.5.1. tal-Anness VI.

3.2.3.   L-approvazzjoni tat-tip għandha tkun estiża għal vetturi bi:

3.2.3.1.

magni ta' daqsijiet differenti;

3.2.3.2.

magni ta' potenzi differenti;

3.2.3.3.

gearboxes awtomatiċi u manwali;

3.2.3.4.

ingranaġġi fuq żewġ u erba' roti;

3.2.3.5.

stili ta' bodi differenti; u

3.2.3.6.

roti u tajers ta' daqsijiet differenti.”;

(9)

Il-punt 4.1.2. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.1.2.

Il-manifattur għandu jivverifika l-konformità tal-produzzjoni billi jittestja l-emissjonijiet tal-inkwinanti (mogħtija fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007), l-emissjoni ta' CO2 (flimkien mal-kejl tal-konsum tal-enerġija elettrika (EC) u, fejn applikabbli, il-monitoraġġ tal-akkuratezza tal-apparat OBFCM), l-emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank, l-emissjonijiet evaporattivi u l-OBD f'konformità mal-proċeduri tat-test deskritti fl-Annessi V, VI, XI, XXI u XXII. Għalhekk, il-verifika għandha tinkludi t-testijiet tat-tipi 1, 3, 4 u t-test għall-OBD, kif deskritti fit-taqsima 2.4.

L-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip għandha żżomm rekord għal perjodu ta' mill-inqas 5 snin tad-dokumentazzjoni kollha relatata mal-konformità tar-riżultati tat-test tal-produzzjoni u għandha tagħmilha disponibbli għall-Kummissjoni, jekk tintalab minnha.

Il-proċeduri speċifiċi għall-konformità tal-produzzjoni huma stabbiliti fit-Taqsimiet 4.2 sa 4.7 u fl-Appendiċijiet 1 u 2.”;

(10)

Il-punt 4.1.3. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.1.3.

Għall-finijiet tal-konformità tal-manifattur mal-kontroll tal-produzzjoni, il-familja tfisser il-familja tal-konformità tal-produzzjoni (COP) għat-testijiet tat-Tip 1, inkluż il-monitoraġġ tal-akkuratezza tal-apparat OBFCM, u tat-Tip 3 u tinkludi, għat-test tat-Tip 4, l-estensjonijiet deskritti fil-punt 3.2 u l-familja tal-OBD bl-estensjonijiet deskritti fil-punt 3.4 għat-testijiet tal-OBD.”;

(11)

jiddaħħlu l-punti 4.1.3.1., 4.1.3.1.1. u 4.1.3.1.2. li ġejjin:

“4.1.3.1.   Il-kriterji tal-familja tas-COP

4.1.3.1.1.   Għall-vetturi tal-Kategorija M u għall-vetturi tal-klassijiet I u II tal-Kategorija N1, il-familja tas-COP għandha tkun identika għall-familja tal-interpolazzjoni, kif deskritta fil-paragrafu 5.6. tal-Anness XXI.

4.1.3.1.2.   Għall-vetturi tal-Klassi III tal-Kategorija N1 u tal-Kategorija N2, huma biss il-vetturi li huma identiċi fir-rigward tal-karatteristiċi tal-vettura/tal-motopropulsjoni/tat-trażmissjoni li ġejjin li jistgħu jkunu parti mill-istess familja tas-COP:

(a)

Tip ta' magna tal-kombustjoni interna: it-tip ta' fjuwil (jew tipi fil-każ ta' vetturi bifjuwil jew flex fuel), il-proċess tal-kombustjoni, iċ-ċilindrata, il-karatteristiċi tat-tagħbija sħiħa, it-teknoloġija tal-magni u s-sistema ta' ċċarġjar, kif ukoll is-subsistemi jew karatteristiċi oħrajn tal-magna li għandhom influwenza mhux negliġibbli fuq l-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 f'kundizzjonijiet tad-WLTP;

(b)

L-istrateġija tat-tħaddim tal-komponenti kollha fis-sistema tal-motopropulsjoni li jinfluwenzaw l-emissjonijiet tal-massa ta' CO2;

(c)

It-tip ta' trażmissjoni (eż. manwali, awtomatika, CVT) u l-mudell tat-trażmissjoni (eż. il-klassifikazzjoni tat-torque, in-numru ta' gerijiet, in-numru ta' klaċċijiet, eċċ.);

(d)

L-għadd ta' fusien motorizzati;”;

(12)

il-punt 4.1.4. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.1.4.

Il-frekwenza għall-verifika tal-prodotti mwettqa mill-manifattur għandha tkun ibbażata fuq metodoloġija ta' valutazzjoni tar-riskji konsistenti mal-istandard internazzjonali ISO 31000:2018 — Il-Ġestjoni tar-Riskji — Il-prinċipji u l-linji gwida u mill-inqas għat-Tip 1 bi frekwenza minima ta' verifika waħda għal kull 5 000 vettura prodotti għal kull familja tas-COP, jew darba fis-sena, skont liema tiġi l-ewwel.”;

(13)

fil-punt 4.1.5., it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Jekk l-awtorità tal-approvazzjoni ma tkunx sodisfatta bil-proċedura tal-awditjar tal-manifattur, għandu jitwettaq test fiżiku direttament fuq il-vetturi tal-produzzjoni kif deskritt fil-punti 4.2 sa 4.7.”;

(14)

fil-punt 4.1.6., fl-ewwel paragrafu, it-tieni sentenza hija sostitwita b'dan li ġej:

“L-awtorità tal-approvazzjoni għandha twettaq dawn it-testijiet tal-emissjonijiet fiżiċi u t-testijiet tal-OBD fuq il-vetturi tal-produzzjoni kif deskritt fil-punti 4.2 sa 4.7.”;

(15)

il-punti 4.2.1. u 4.2.2. huma sostitwiti b'dan li ġej:

4.2.1.   It-test tat-Tip 1 għandu jitwettaq fuq il-vetturi tal-produzzjoni ta' membru validu tal-familja tas-COP kif deskritt fil-punt 4.1.3.1. Ir-riżultati tat-test għandhom ikunu l-valuri wara li jiġu applikati l-korrezzjonijiet skont dan ir-Regolament. Il-valuri ta' limitu li abbażi tagħhom tiġi vverifikata l-konformità għall-inkwinanti huma stabbiliti fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007. Fir-rigward tal-emissjonijiet ta' CO2, il-valur ta' limitu għandu jkun il-valur iddeterminat mill-manifattur għall-vettura magħżula f'konformità mal-metodoloġija ta' interpolazzjoni stabbilita fis-Sub-Anness 7 tal-Anness XXI. Il-kalkolu tal-interpolazzjoni għandu jkun ivverifikat mill-awtorità tal-approvazzjoni.

4.2.2.   Għandu jintgħażel kampjun aleatorju ta' tliet vetturi fil-familja tas-COP. Wara li tintgħażel l-awtorità tal-approvazzjoni, il-manifattur ma għandu jagħmel l-ebda aġġustament fuq il-vetturi magħżula.”;

(16)

il-punt 4.2.2.1. huwa mħassar;

(17)

fil-punt 4.2.3., it-tieni u t-tielet paragrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:

“4.2.3.

Il-metodu statistiku għall-kalkolu tal-kriterji tat-test huwa deskritt fl-Appendiċi 1.

Il-produzzjoni ta' familja tas-COP għandha titqies bħala li mhijiex konformi meta tintlaħaq deċiżjoni ta' riżultat negattiv għal wieħed jew aktar mill-inkwinanti u mill-valuri ta' CO2, f'konformità mal-kriterji tat-test stabbiliti fl-Appendiċi 1.

Il-produzzjoni ta' familja tas-COP għandha titqies bħala konformi ladarba tintlaħaq deċiżjoni ta' riżultat pożittiv għall-inkwinanti u l-valuri ta' CO2 kollha f'konformità mal-kriterji tat-test stabbiliti fl-Appendiċi 1.”;

(18)

il-punt 4.2.4. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.2.4.

Fuq talba tal-manifattur u bl-aċċettazzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni, it-testijiet jistgħu jitwettqu fuq vettura tal-familja tas-COP b'massimu ta' 15 000 km sabiex jiġu stabbiliti l-koeffiċjenti ta' evoluzzjoni EvC għall-inkwinanti/CO2 imkejla għal kull familja tas-COP. Il-proċedura tat-tħaddim tal-bidu għandha titwettaq mill-manifattur, li ma għandu jagħmel l-ebda aġġustament f'dawn il-vetturi.”;

(19)

fil-punt 4.2.4.1. (c), il-parti introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

“(c)

il-vetturi l-oħrajn fil-familja tas-COP ma għandux isirilhom run in, iżda l-emissjonijiet ta' EC/CO2 tagħhom f'żero km għandhom jiġu mmultiplikati bil-koeffiċjent tal-evoluzzjoni tal-ewwel vettura soġġetta għar-running in. F'dan il-każ, il-valuri li jridu jittieħdu għall-ittestjar bħal fl-Appendiċi 1 għandhom ikunu:”;

(20)

il-punt 4.4.3.3. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“4.4.3.3.

Il-valur iddeterminat f'konformità mal-punt 4.4.3.2. għandu jitqabbel mal-valur iddeterminat f'konformità mal-punt 2.4. tal-Appendiċi 2.”;

(21)

l-Appendiċi 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.

Dan l-Appendiċi jiddeskrivi l-proċedura li trid tintuża sabiex jiġu vverifikati r-rekwiżiti tal-konformità tal-produzzjoni għat-test tat-Tip 1 għall-inkwinanti/CO2, inklużi r-rekwiżiti tal-konformità għal PEVs u OVC-HEVs, u sabiex tiġi mmonitorjata l-akkuratezza tal-apparat OBFCM.”;

(b)

fil-punt 2., l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Il-kejl tal-inkwinanti speċifikati fit-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u tal-emissjoni ta' CO2 għandu jitwettaq fuq numru minimu ta' 3 vetturi u konsekuttivament jiżdied sakemm tintlaħaq deċiżjoni ta' riżultat pożittiv jew negattiv. L-akkuratezza tal-apparat OBFCM għandha tiġi ddeterminata għal kull wieħed mit-testijiet N.”;

(c)

fil-punt 3.(iii), wara l-parti introduttorja, it-test

“A × LVAR/LXtests < A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L

huwa sostitwit b'dan li ġej:

“A × LVAR/LXtests ≤ A × L – ((N – 3)/13) × VAR/L”;

(d)

fil-punt 4.(iii), wara l-parti introduttorja, it-test

“A – VARXtests < A – ((N – 3)/13) × VAR

huwa sostitwit b'dan li ġej:

“A – VARXtests ≤ A – ((N – 3)/13) × VAR”;

(e)

fil-punt 4., l-aħħar paragrafu huwa mħassar.

(f)

jiżdied il-punt 5 li ġej:

“5.

Għall-vetturi msemmija fl-Artikolu 4a, l-akkuratezza tal-apparat OBFCM għandha tiġi kkalkolata kif ġej:

xi,OBFCM

=

l-akkuratezza tal-apparat OBFCM iddeterminata għal kull test i wieħed f'konformità mal-punt 4.2 tal-formuli tal-Anness XXII.

L-awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip għandha żżomm rekord tal-akkuratezzi iddeterminati għal kull familja tas-COP ittestjata.”;

(23)

L-Appendiċi 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-punt 1.2., il-kelmiet “il-paragrafu 1.1.2.3. tas-Sub-Anness 6” tal-Anness XXII huma sostitwiti bil-kelmiet “il-paragrafu 1.2.3. tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI”

(b)

fil-punt 2.3., il-kelmiet “il-paragrafu 4.1.1. tal-Anness XXI” huma sostitwiti bil-kelmiet “il-paragrafu 4.1.1. tas-Sub-Anness 8 tal-Anness XXI”

(c)

fil-punt 2.4., il-kelmiet “il-paragrafu 1.1.2.3. tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI” huma sostitwiti bil-kelmiet “il-paragrafu 1.2.3. tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI”;

(24)

L-Appendiċi 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

jiddaħħlu l-punti 0.2.2.1. sa 0.2.3.9. li ġejjin:

0.2.2.1.   Il-Valuri tal-Parametri permessi għal approvazzjoni tat-tip f'diversi stadji sabiex jintużaw il-valuri bażi tal-emissjonijiet tal-vetturi (daħħal il-medda jekk applikabbli):

Il-massa tal-Vettura Finali fi stat ta' tħaddim (f'kg) …

L-erja ta' quddiem għall-vettura finali (f'cm2): …

Ir-reżistenza għad-dawrien (kg/t): …

L-erja trażversali tad-dħul tal-arja tax-xibka ta' quddiem (f'cm2): …

0.2.3.   Identifikaturi:

0.2.3.1.   Identifikatur tal-familja tal-interpolazzjoni: …

0.2.3.2.   Identifikatur tal-familja tal-ATCT: …

0.2.3.3.   Identifikatur tal-familja tal-PEMS: …

0.2.3.4.   Identifikatur tal-familja tat-tagħbija fit-triq:

0.2.3.4.1.   Il-familja tat-tagħbija fit-triq ta' VH: …

0.2.3.4.2.   Il-familja tat-tagħbija fit-triq ta' VL: …

0.2.3.4.3.   Il-familji tat-tagħbija fit-triq applikabbli fil-familja tal-interpolazzjoni: …

0.2.3.5.   Identifikatur tal-familja tal-matriċi tat-tagħbija fit-triq: …

0.2.3.6.   Identifikatur tal-familja tar-riġenerazzjoni perjodika: …

0.2.3.7.   Identifikatur tal-familja tat-test evaporattiv: …

0.2.3.8.   Identifikatur tal-familja tal-PEMS: …

0.2.3.9.   Identifikatur ta' familja oħra: …”;

(b)

il-punt 2.6.(b) huwa mħassar;

(c)

jiddaħħal il-punt 2.6.3. li ġej:

“2.6.3.

Massa rotazzjonali: 3 % tas-somma tal-massa fi stat ta' tħaddim u 25 kg jew il-valur, għal kull fus (kg): …”;

(d)

il-punt 3.2.2.1. jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“3.2.2.1.

Diżil/Petrol/LPG/NG jew Bijometan/Etanol (E 85)/Bijodiżil/Idroġenu (1) (6)”;

(e)

punt 3.2.12.2.5.5. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.2.12.2.5.5.

Tpinġija skematika tat-tank tal-fjuwil (magni petrol u etanol biss): …”;

(f)

jiddaħħlu l-punti 3.2.12.2.5.5.1. sa 3.2.12.2.5.5.5. li ġejjin:

3.2.12.2.5.5.1.   Il-kapaċità, il-materjal u l-kostruzzjoni tas-sistema tat-tank tal-fjuwil: …

3.2.12.2.5.5.2.   Deskrizzjoni tal-materjal tal-pajp flessibbli tal-fwar, tal-materjal tal-linja tal-provvista tal-fjuwil u tat-teknika tal-konnessjoni tas-sistema tal-fjuwil: …

3.2.12.2.5.5.3.   Sistema tat-tank issiġillat: iva/le

3.2.12.2.5.5.4.   Deskrizzjoni tal-issettjar tal-valv li jtaffi l-pressjoni tat-tank tal-fjuwil (inġestjoni u tnaqqis tal-arja): …

3.2.12.2.5.5.5.   Deskrizzjoni tas-sistema ta' kontroll tat-tindif: …”;

(g)

il-punt 3.2.12.2.5.6. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.2.12.2.5.6.

Deskrizzjoni u tpinġija skematika tal-ilqugħ tas-sħana bejn it-tank u s-sistema tal-egżost: …”;

(h)

jiddaħħal il-punt 3.2.12.2.5.7. li ġej:

“3.2.12.2.5.7.

Fattur ta' permeabbiltà: …”;

(i)

jiddaħħal il-punt 3.2.12.2.12. li ġej:

“3.2.12.2.12.

Injezzjoni tal-ilma: iva/le (1)”;

(j)

il-punt 3.2.19.4.1. jitħassar;

(k)

il-punt 3.2.20. jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“3.2.20.

Informazzjoni dwar il-ħażna tas-sħana”;

(l)

il-punt 3.2.20.2. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.2.20.2.

Materjali tal-iżolament: iva/le (1)”;

(m)

jiddaħħlu l-punti 3.2.20.2.5., 3.2.20.2.5.1., 3.2.20.2.5.2., 3.2.20.2.5.3. u 3.2.20.2.6. li ġejjin:

3.2.20.2.5.   Tberrid tal-vettura skont l-approċċ tal-agħar xenarju: iva/le (1)

3.2.20.2.5.1.   (mhux approċċ tal-agħar xenarju) Ħin minimu tal-immersjoni, tsoak_ATCT (sigħat): …

3.2.20.2.5.2.   (mhux approċċ tal-agħar xenarju) Il-post fejn titkejjel it-temperatura tal-magna: …

3.2.20.2.6.   Familja ta' interpolazzjoni waħda fi ħdan l-approċċ tal-familja tal-ATCT: iva/le (1)”;

(n)

jiddaħħal il-punt 3.3. li ġej:

“3.3.   Magna elettrika

3.3.1.   Tip (koljatura, eċitazzjoni): …

3.3.1.1.   Output massimu fis-siegħa: … kW

(il-valur iddikjarat mill-manifattur)

3.3.1.1.1.   Potenza netta massima (a) … kW

(il-valur iddikjarat mill-manifattur)

3.3.1.1.2.   Il-potenza massima ta' 30 minuta (a) … kW

(il-valur iddikjarat mill-manifattur)

3.3.1.2.   Vultaġġ tat-tħaddim: … V

3.3.2.   REESS

3.3.2.1.   Għadd ta' ċelloli: …

3.3.2.2.   Massa: … kg

3.3.2.3.   Kapaċità: … Ah (Amp-hours)

3.3.2.4.   Pożizzjoni: …”;

(o)

il-punti 3.5.7.1. u 3.5.7.1.1. huma sostitwiti b'dan li ġej:

“3.5.7.1.   Parametri tal-vettura tat-test

Vettura

Vehicle Low (VL)

jekk eżistenti

Vehicle High

(VH)

VM

jekk eżistenti

V rappreżentattiv (għall-familja tal-matriċi tat-tagħbija fit-triq biss (*1))

Valuri prestabbiliti

Tip ta' bodi tal-vettura

 

 

 

 

Il-metodu użat għat-tagħbija fit-triq (kejl jew kalkolu skont il-familja tat-tagħbija fit-triq)

 

 

 

Informazzjoni dwar it-tagħbija fit-triq:

 

L-għamla u t-tip tat-tajers, jekk jitkejlu

 

 

 

 

Id-dimensjonijiet tat-tajers (quddiem/wara), jekk jitkejlu

 

 

 

 

Ir-reżistenza tat-tajers għad-dawrien (quddiem/wara) (kg/t)

 

 

 

 

 

Il-pressjoni tat-tajers (quddiem/wara) (kPa), jekk jitkejlu

 

 

 

 

 

Delta CD × A tal-vettura L imqabbla mal-vettura H (IP_H nieqes IP_L)

 

 

Delta CD × A mqabbla mal-vettura H tal-familja tat-tagħbija fit-triq (RL_H nieqes IP_H), jekk tiġi kkalkolata skont il-familja tat-tagħbija fit-triq

 

 

 

Il-massa tat-test tal-vettura (kg)

 

 

 

 

 

Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

L-erja ta' quddiem f'm2 (0,000 m2)

 

 

Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.   Il-fjuwil li jintuża għat-test tat-tip 1 u li jintagħżel għall-kejl tal-potenza netta skont l-Anness XX ta' dan ir-Regolament (għall-vetturi LPG jew NG biss): …”;

(p)

il-punti 3.5.7.1.1.1. sa 3.5.7.1.3.2.3. jitħassru;

(q)

il-punti 3.5.7.2.1. s 3.5.7.2.1.2.0. huma sostitwiti b'dan li ġej:

“3.5.7.2.1.   l-emissjonijiet tal-massa tas-CO2 għal vetturi ICE puri u NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.   Il-valuri minimi u massimi ta' CO2 fi ħdan il-familja tal-interpolazzjoni

3.5.7.2.1.1.   Vehicle high: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.   Vehicle high (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.   Vehicle Low (jekk applikabbli) … g/km

3.5.7.2.1.2.0.   Vehicle low (jekk applikabbli) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.   Vettura M (jekk applikabbli): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.   Vettura M (jekk applikabbli (NEDC): … g/km”;

(r)

il-punti 3.5.7.2.2. sa 3.5.7.2.2.3.0. huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“3.5.7.2.2.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 b'Sostenn taċ-Ċarġ għall-OVC-HEVs

3.5.7.2.2.1.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 b'Sostenn taċ-Ċarġ għal vehicle high: g/km

3.5.7.2.2.1.0.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 ikkombinati ta' vehicle high (Kundizzjoni B tal-NEDC): g/km

3.5.7.2.2.2.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 b'Sostenn taċ-Ċarġ għal Vehicle low (jekk applikabbli): g/km

3.5.7.2.2.2.0.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 ikkombinati ta' Vehicle low (jekk applikabbli) (Kundizzjoni B tal-NEDC): g/km

3.5.7.2.2.3.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 b'Sostenn taċ-Ċarġ għal Vehicle M (jekk applikabbli): g/km

3.5.7.2.2.3.0.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 ikkombinati ta' Vehicle M (jekk applikabbli) (Kundizzjoni B tal-NEDC): g/km”;

(s)

il-punti 3.5.7.2.3. sa 3.5.7.2.3.3.0. huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“3.5.7.2.3.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tat-tnaqqis taċ-ċarġ u l-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 ponderati għall-OVC-HEVs

3.5.7.2.3.1.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tat-tnaqqis taċ-ċarġ ta' Vehicle high: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tat-tnaqqis taċ-ċarġ ta' Vehicle high (Kundizzjoni A tal-NEDC): … g/km

3.5.7.2.3.2.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tat-tnaqqis taċ-ċarġ ta' Vehicle low (jekk applikabbli): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tat-tnaqqis taċ-ċarġ ta' Vehicle low (jekk applikabbli) (Kundizzjoni A tal-NEDC): … g/km

3.5.7.2.3.3.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tat-tnaqqis taċ-ċarġ ta' Vehicle M (jekk applikabbli): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tat-tnaqqis taċ-ċarġ ta' Vettura M (jekk applikabbli) (Kundizzjoni A tal-NEDC): … g/km”;

(t)

jiżdied il-punt 3.5.7.2.3.4. li ġej:

“3.5.7.2.3.4.

Il-valuri minimi u massimi ponderati ta' CO2 fi ħdan il-familja tal-interpolazzjoni tal-OVC”;

(u)

il-punt 3.5.7.4.3. huwa mħassar;

(v)

il-punt 3.5.8.3. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.5.8.3.

Data dwar l-emissjonijiet relatata mal-użu tal-ekoinnovazzjonijiet (irrepeti t-tabella għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat) (w (1))

Id-deċiżjoni li tapprova l-ekoinnovazzjoni (w2)

Il-kodiċi tal-ekoinnovazzjoni (w3)

1.

L-emissjonijiet ta' CO2 tal-vettura bażi (g/km)

2.

L-emissjonijiet ta' CO2 tal-vettura tal-ekoinnovazzjoni (g/km)

3.

L-emissjonijiet ta' CO2 tal-vettura bażi fiċ-ċiklu tat-test tat-tip 1 (w4)

4.

L-emissjonijiet ta' CO2 tal-vettura tal-ekoinnovazzjoni fiċ-ċiklu tat-test tat-tip 1

5.

Il-fattur tal-użu (UF), jiġifieri s-sehem temporali tal-użu tat-teknoloġija f'kundizzjonijiet ta' tħaddim normali

Iffrankar tal-emissjonijiet ta' CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iffrankar totali tal-emissjonijiet ta' CO2 tal-NEDC (g/km) (w5)

Iffrankar totali tal-emissjonijiet ta' CO2 tad-WLTP (g/km) (w5)”

(w)

jiddaħħal il-punt 3.8.5. li ġej:

“3.8.5.

Speċifikazzjoni tal-lubrikant: …W…”;

(x)

il-punti 4.5.1.1., 4.5.1.2. u 4.5.1.3. huma mħassrin;

(y)

fil-punt 4.6., il-kelma “Reverse” fil-qiegħ tal-ewwel kolonna tat-tabella hija mħassra;

(z)

jiddaħħlu l-punti 4.6.1. sa 4.6.1.7.1. li ġejjin:

“4.6.1.   Tibdil tal-gerijiet

4.6.1.1.   Il-ger 1 eskluż iva/le (1)

4.6.1.2.   n_95_high għal kull ger: … min– 1

4.6.1.3.   nmin_drive

4.6.1.3.1.   L-ewwel ger: …min– 1

4.6.1.3.2.   Mill-ewwel ger sat-tieni ger:…min– 1

4.6.1.3.3.   Mit-tieni ger sal-waqfien: …min– 1

4.6.1.3.4.   It-tieni ger: …min– 1

4.6.1.3.5.   It-tielet ger u lil hinn: …min– 1

4.6.1.4.   n_min_drive_set għall-fażijiet ta' aċċellerazzjoni/veloċità kostanti (n_min_drive_up):…min– 1

4.6.1.5.   n_min_drive_set għall-fażijiet ta' deċellerazzjoni (nmin_drive_down):

4.6.1.6.   perjodu ta' ħin inizjali

4.6.1.6.1.   t_start_phase:…s

4.6.1.6.2.   n_min_drive_start:….min– 1

4.6.1.6.3.   n_min_drive_up_start:….min– 1

4.6.1.7.   l-użu ta' ASM: iva/le (1)

4.6.1.7.1.   Valuri tal-ASM: …”;

(aa)

jiddaħħal il-punt 4.12. li ġej:

“4.12.

Lubrikant tal-gearbox: …W…”;

(ab)

il-punti 9.10.3. u 9.10.3.1 huma mħassrin;

(ac)

jiddaħħlu l-punti 12.8. sa 12.8.3.2. li ġejjin:

“12.8.   Apparati jew sistemi b'modalitajiet li jistgħu jintgħażlu mis-sewwieq li jinfluwenzaw l-emissjonijiet ta' CO2 u/jew l-emissjonijiet tal-kriterji u li ma għandhomx modalità predominanti: iva/le (1)

12.8.1.   Test tas-sostenn taċ-ċarġ (jekk applikabbli) (iddikjara għal kull apparat jew sistema)

12.8.1.1.   Modalità tal-aħjar xenarju: …

12.8.1.2.   Modalità tal-agħar xenarju: …

12.8.2.   Test tat-tnaqqis taċ-ċarġ (jekk applikabbli) (iddikjara għal kull apparat jew sistema)

12.8.2.1.   Modalità tal-aħjar xenarju: …

12.8.2.2.   Modalità tal-agħar xenarju: …

12.8.3.   Test tat-tip 1 (jekk applikabbli) (iddikjara għal kull apparat jew sistema)

12.8.3.1.   Modalità tal-aħjar xenarju: …

12.8.3.2.   Modalità tal-agħar xenarju: …”;

(ae)

fl-Appendiċi 3, l-“Appendiċi għad-dokument ta' informazzjoni” huwa mħassar;

(23)

L-Appendiċi 3 a huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (d) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(d)

raġunament tekniku dettaljat ta' kwalunkwe AES, inkluża valutazzjoni tar-riskju li tistma r-riskju bl-AES u mingħajrha u informazzjoni dwar dawn li ġejjin:

(i)

għaliex tapplika kwalunkwe waħda mill-klawżoli ta' eċċezzjoni mill-projbizzjoni tal-apparat ta' manipulazzjoni fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007;

(ii)

l-element(i) tal-ħardwer li jeħtieġ li jiġu protetti mill-AES, jekk applikabbli;

(iii)

prova ta' ħsara f'daqqa u irreparabbli fil-magna li ma tistax tiġi evitata permezz ta' manutenzjoni regolari u li sseħħ fin-nuqqas tal-AES, fejn applikabbli;

(iv)

spjegazzjoni motivata dwar għaliex jeħtieġ li tintuża AES malli tiġi startjata l-magna, fejn applikabbli;”;

(b)

jiżdiedu t-tieni u t-tielet paragrafi li ġejjin:

“Il-pakkett ta' dokumentazzjoni estiża għandu jkun limitat għal 100 paġna u għandu jinkludi l-elementi ewlenin kollha li jippermettu lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip tivvaluta l-AES. Il-pakkett jista' jkun ikkomplementat b'annessi u dokumenti mehmuża oħrajn, li fihom elementi komplementarji u addizzjonali, jekk ikunu meħtieġa. Il-manifattur għandu jibgħat verżjoni ġdida tal-pakkett ta' dokumentazzjoni estiża lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip kull darba li jiġu introdotti bidliet fl-AES. Il-verżjoni ġdida għandha tkun limitata għall-bidliet u l-effett tagħhom. Il-verżjoni ġdida tal-AES għandha tiġi evalwata u approvata mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip.

Il-pakkett ta' dokumentazzjoni estiża għandu jkun strutturat kif ġej:

Pakkett ta' Dokumentazzjoni Estiża għall-Applikazzjoni tal-AES Nru. YYY/OEM f'konformità mar-Regolament (UE) 2017/1151

Partijiet

paragrafu

punt

Spjegazzjoni

Dokumenti ta' introduzzjoni

 

Ittra ta' introduzzjoni lit-TAA

Referenza tad-dokument bil-verżjoni, id-data tal-ħruġ tad-dokument, il-firma mill-persuna rilevanti fl-organizzazzjoni tal-manifattur

 

Tabella tal-verżjonijiet

Il-kontenut tal-modifiki ta' kull verżjoni: u liema parti hija mmodifikata

 

Deskrizzjoni tat-tipi (ta' emissjonijiet) ikkonċernati

 

 

Tabella tad-dokumenti mehmuża

Lista tad-dokumenti mehmuża kollha

 

Kontroreferenzi

link għall-paragrafu (a) sa (i) tal-Appendiċi 3a (fejn issib kull rekwiżit tar-regolament)

 

In-nuqqas ta' dikjarazzjoni tal-apparat ta' manipulazzjoni

+ il-firma

Dokument bażiku

0

Akronimi/abbrevjazzjonijiet

 

1

DESKRIZZJONI ĠENERALI

 

1.1

Preżentazzjoni ġenerali tal-magna

Deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewlenin: iċ-ċilindrata, wara t-trattament,…

1.2

Arkitettura tas-sistema ġenerali

Dijagramma tal-blokka tas-sistema: lista ta' sensuri u attwaturi, spjegazzjoni tal-funzjonijiet ġenerali tal-magna

1.3

Qari tal-verżjoni tas-softwer u tal-kalibrar

Eż. spjegazzjoni tal-għodda ta' skennjar

2

Strateġiji tal-Emissjonijiet Bażi

 

2.x

BES x

Deskrizzjoni tal-istrateġija x

2.y

BES y

Deskrizzjoni tal-istrateġija y

3

Strateġiji tal-Emissjonijiet Awżiljarji

 

3.0

Preżentazzjoni tal-AESs

Ir-relazzjonijiet ġerarċiċi fost l-AES: deskrizzjoni u ġustifikazzjoni (eż. sikurezza, affidabilità, eċċ.)

3.x

AES x

3.x.1

Ġustifikazzjoni tal-AES

3.x.2

Il-parametri mkejla u/jew immudellati għal karatterizzazzjoni tal-AES

3.x.3

Il-modalità ta' azzjoni tal-AES - Il-parametri użati

3.x.4

L-effett tal-AES fuq l-inkwinanti u s-CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

eċċ.

Il-limitu ta' 100 paġna jintemm hawnhekk

Anness

 

Il-lista ta' tipi koperti minn din il-BES-AES: inklużi r-referenza tat-TA, ir-referenza tas-softwer, in-numru tal-kalibrazzjoni, checksums ta' kull verżjoni u ta' kull unità ta' kontroll (control unit - CU) (il-magna u/jew il-post-trattament, jekk ikun hemm)

Dokumenti mehmuża

 

Nota teknika għal ġustifikazzjoni tal-AES n° xxx

Valutazzjoni tar-riskju jew ġustifikazzjoni permezz ta' ttestjar jew eżempju ta' ħsara f'daqqa, jekk ikun hemm

 

Nota teknika għal ġustifikazzjoni tal-AES n° yyy

 

 

Rapport tat-test għal kwantifikazzjoni speċifika tal-impatt tal-AES

rapport tat-test tat-testijiet speċifiċi kollha mwettqa għal ġustifikazzjoni tal-AES, dettalji tal-kundizzjonijiet tat-test, deskrizzjoni tal-vettura / id-data tat-testijiet l-impatt tal-emissjoni/tas-CO2 bi/mingħajr attivazzjoni tal-AES”;

(24)

jiddaħħal l-Appendiċi 3b li ġej:

“Appendiċi 3b

Metodoloġija għall-valutazzjoni tal-AES

Il-valutazzjoni tal-AES mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tinkludi mill-inqas il-verifiki li ġejjin:

(1)

Iż-żieda fl-emissjonijiet indotta mill-AES għandha tinżamm fl-aktar livell baxx possibbli:

(a)

Iż-żieda fl-emissjonijiet totali waqt l-użu ta' AES għandha tinżamm fl-aktar livell baxx possibbli matul l-użu normali u l-ħajja tal-vetturi;

(b)

Kull meta, fil-ħin tal-valutazzjoni preliminari tal-AES, ikun hemm disponibbli fis-suq teknoloġija jew disinn li jippermettu kontroll imtejjeb tal-emissjonijiet, dawn għandhom jintużaw mingħajr ebda modulazzjoni mhux ġustifikata

(2)

Meta jintuża sabiex jiġġustifika AES, ir-riskju ta' ħsara f'daqqa u irreparabbli “fil-konvertitur tal-enerġija tal-propulsjoni u fis-sistema tal-mototrażmissjoni”, kif definit fir-Riżoluzzjoni Reċiproka Nru. 2 (M.R.2) tal-Ftehimiet tal-NU/KEE tal-1958 u tal-1998 li fihom id-Definizzjonijiet tas-Sistema ta' Propulsjoni tal-Vettura (6), għandu jintwera u jiġi ddokumentat kif xieraq, inkluża l-informazzjoni li ġejja:

(a)

Il-manifattur għandu jipprovdi prova ta' ħsara katastrofika (jiġifieri f'daqqa u irreparabbli) fil-magna, flimkien ma' valutazzjoni tar-riskju li tinkludi evalwazzjoni tal-probabbiltà tal-okkorrenza tar-riskju u tas-severità tal-konsegwenzi possibbli, inklużi r-riżultati tat-testijiet imwettqa għal dan il-għan;

(b)

Kull meta, fil-ħin tal-applikazzjoni tal-AES, ikun hemm disponibbli fis-suq teknoloġija jew disinn li jeliminaw jew inaqqsu dak ir-riskju, dawn għandhom jintużaw bl-aktar mod teknikament wiesa' possibbli (jiġifieri mingħajr ebda modulazzjoni mhux ġustifikata);

(c)

Id-durabilità u l-protezzjoni fit-tul tal-magna jew tal-komponenti tas-sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet mill-użu u l-ħsara ma għandhomx jitqiesu bħala raġuni aċċettabbli sabiex tingħata eżenzjoni mill-projbizzjoni tal-apparat ta' manipulazzjoni.

(3)

Deskrizzjoni teknika adegwata għandha tiddokumenta għaliex huwa neċessarju li tintuża AES għat-tħaddim sikur tal-vettura:

(a)

Il-manifattur għandu jipprovdi prova ta' riskju akbar għat-tħaddim sikur tal-vettura, flimkien ma' valutazzjoni tar-riskju li tinkludi evalwazzjoni tal-probabbiltà tal-okkorrenza tar-riskju u tas-severità tal-konsegwenzi possibbli, inklużi r-riżultati tat-testijiet imwettqa għal dan il-għan;

(b)

Kull meta, fil-ħin tal-applikazzjoni tal-AES, ikun hemm disponibbli fis-suq teknoloġija jew disinn differenti li jippermettu t-tnaqqis tar-riskju għas-sikurezza, dawn għandhom jintużaw bl-aktar mod teknikament wiesa' possibbli (jiġifieri mingħajr ebda modulazzjoni mhux ġustifikata).

(4)

Deskrizzjoni teknika adegwata għandha tiddokumenta għaliex huwa neċessarju li tintuża AES waqt l-istartjar ta' magna:

(a)

Il-manifattur għandu jipprovdi prova tal-ħtieġa li tintuża AES waqt l-istartjar tal-magna, flimkien ma' valutazzjoni tar-riskju li tinkludi evalwazzjoni tal-probabbiltà tal-okkorrenza tar-riskju u tas-severità tal-konsegwenzi possibbli, inklużi r-riżultati tat-testijiet imwettqa għal dan il-għan;

(b)

Kull meta, fil-ħin tal-applikazzjoni tal-AES, ikun hemm disponibbli fis-suq teknoloġija jew disinn differenti li jippermettu kontroll imtejjeb tal-emissjonijiet mal-istartjar ta' magna, dawn għandhom jintużaw bl-aktar mod teknikament wiesa' possibbli.

”.

(25)

L-Appendiċi 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-mudell taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, fit-Taqsima I, jiddaħħal il-punt 0.4.2. li ġej:

“0.4.2.

vettura bażi (5a) (1): iva/le (1)”;

(b)

l-Addendum għaċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE huwa emendat kif ġej:

(i)

il-punt 0. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“0.   Identifikatur tal-familja ta' interpolazzjoni kif definit fil-paragrafu 5.0 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151.

0.1.   Identifikatur: …

0.2.   Identifikatur tal-vettura bażi (5a) (1): …”;

(ii)

il-punti 1.1., 1.2. u 1.3. huma sostitwiti b'dan li ġej:

1.1.   Il-massa f'kundizzjoni ta' sewqan:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.2.   Il-massa massima:

 

VL (1): …

 

VH: …

1.3.   Il-massa ta' referenza:

 

VL (1): …

 

VH: …”;

(iii)

il-punt 2.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.1.   Ir-riżultati tat-testijiet tal-emissjonijiet mit-tailpipe tal-egżost

Il-klassifikazzjoni tal-emissjonijiet: …

Ir-riżultati tat-test tat-Tip 1, fejn ikun applikabbli

In-numru tal-approvazzjoni tat-tip jekk ma tkunx il-vettura referenzjarja (1): …

Test 1

Riżultat tat-Tip 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Imkejjel (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Il-valur medju kkalkolat b'Ki (M × Ki jew M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Il-valur medju finali kkalkolat b'Ki u DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Valur limitu

 

 

 

 

 

 

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irrepeti t-tabella tat-Test 1 bir-riżultati tat-tieni test.

Test 3 (jekk applikabbli)

Irrepeti t-tabella tat-Test 1 bir-riżultati tat-tielet test.

Irrepeti t-test 1, it-test 2 (jekk applikabbli) u t-test 3 (jekk applikabbli) għal Vehicle Low (jekk applikabbli) u VM (jekk applikabbli)

It-test ATCT

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Ikkombinati

ATCT (14°C) MCO2,Treg

 

Type 1 (23°C) MCO2,23°

 

Il-koeffiċjent ta' korrezzjoni tal-familja (“Family correction factor” - FCF)

 


Ir-riżultat tat-test ATCT

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Imkejla (7)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

Valuri limitu

 

 

 

 

 

 

 

Id-differenza bejn it-temperatura finali tal-fluwidu berried tal-magna u t-temperatura medja taż-żona ta' immersjoni tal-aħħar 3 sigħat ΔT_ATCT (°C) għall-vettura ta' referenza: …

Il-ħin minimu tal-immersjoni tsoak_ATCT (s): …

Il-post fejn jinsab is-sensur tat-temperatura: …

Identifikatur tal-familja tal-ATCT: …

Tip 2: (inkluża d-data meħtieġa għall-ittestjar sabiex jiġi vverifikat jekk il-vettura hijiex tajba għat-triq):

Ittestja

Valur tas-CO

(% vol)

Lambda (1)

Il-veloċità tal-magna

(min– 1)

It-temperatura taż-żejt tal-magna

(°C)

Test b'idle baxx

 

Mhux applikabbli

 

 

Test b'idle għoli

 

 

 

 

Tip 3: …

Tip 4: … g/test;

il-proċedura tat-test f'konformità ma': l-Anness 6 tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 [NEDC ta' jum wieħed] / l-Anness tar-Regolament (KE) 2017/1221 [NEDC ta' jumejn (2)] / l-Anness VI tar-Regolament (UE) 2017/1151 [WLTP ta' jumejn (2)] (1).

Tip 5:

Test tad-durabbiltà: test tal-vettura kollha/test tat-tiqdim fuq il-bank/xejn (1)

Fattur ta' deterjorament (DF): ikkalkolat/assenjat (1)

Speċifika l-valuri: …

Iċ-ċiklu applikabbli tat-Tip 1 (is-Sub-Anness 4 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 jew tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83) (14): …

Tip 6:

CO (g/km)

THC (g/km)

Valur imkejjel

 

 

Valur limitu”;

 

 

(iv)

il-punt 2.5.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.5.1.

Vettura ICE pura u Vettura Elettrika Ibrida li Ma Tistax Tiġi Ċċarjġata Esternament (NOVC)”;

(v)

jiddaħħal il-punt 2.5.1.0. li ġej:

“2.5.1.0.

Il-valuri minimi u massimi ta' CO2 fi ħdan il-familja tal-interpolazzjoni”;

(vi)

il-punti 2.5.1.1.3. u 2.5.1.1.4. huma sostitwiti b'dan li ġej:

“2.5.1.1.3.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (ipprovdi l-valuri għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat, għall-fażijiet: il-valuri mkejla, għal dawk ikkombinati ara l-punti 1.2.3.8 u 1.2.3.9 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151)

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Ittestja

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

medja

 

 

 

 

 

MCO2,p,H / MCO2,c,H finali

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.   Il-konsum tal-fjuwil (ipprovdi l-valuri għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat, għall-fażijiet: il-valuri mkejla, għal dawk ikkombinati ara l-paragrafi 1.2.3.8 u 1.2.3.9 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI

Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km) jew m3/100 km jew kg/100 km (1)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

Valuri finali FCp,H / FCc,H”;

 

 

 

 

 

(vii)

il-punti 2.5.1.2. sa 2.5.1.3. huma sostitwiti b'dan li ġej:

“2.5.1.2.   Vehicle Low (jekk applikabbli)

2.5.1.2.1.   Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu: … J

2.5.1.2.2.   Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

2.5.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (ipprovdi l-valuri għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat, għall-fażijiet: il-valuri mkejla, għal dawk ikkombinati ara l-punti 1.2.3.8 u 1.2.3.9 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI)

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Ittestja

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

medja

 

 

 

 

 

MCO2,p,L / MCO2,c,L finali

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.   Il-konsum tal-fjuwil (ipprovdi l-valuri għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat, għall-fażijiet: il-valuri mkejla, għal dawk ikkombinati ara l-punti 1.2.3.8 u 1.2.3.9 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI

Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km) jew m3/100 km jew kg/100 km (1)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

Valuri finali FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.   vettura M għal NOVC-HEV (jekk applikabbli)”;

(viii)

jiddaħħlu l-punti 2.5.1.3.1. sa 2.5.1.3.4. li ġejjin:

“2.5.1.3.1.   Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu: … J

2.5.1.3.2.   Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

2.5.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (ipprovdi l-valuri għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat, għall-fażijiet: il-valuri mkejla, għal dawk ikkombinati ara l-paragrafi 1.2.3.8 u 1.2.3.9 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Test

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

medja

 

 

 

 

 

MCO2,p,L / MCO2,c,L finali

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Il-konsum tal-fjuwil (ipprovdi l-valuri għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat, għall-fażijiet: il-valuri mkejla, għal dawk ikkombinati ara l-paragrafi 1.2.3.8 u 1.2.3.9 tas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI

Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km) jew m3/100 km jew kg/100 km (1)

Baxx

Medju

Għoli

Għoli Ħafna

Ikkombinati

Valuri finali FCp,L / FCc,L”;

 

 

 

 

 

(ix)

il-punt 2.5.1.3.1. huwa mħassar;

(x)

jiddaħħlu l-punti 2.5.1.4. u 2.5.1.4.1. li ġejjin:

2.5.1.4.   Għal vetturi li jaħdmu b'magna tal-kombustjoni interna biss li jkunu mgħammra b'sistemi b'riġenerazzjoni perjodika kif definiti fil-punt 6 tal-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, ir-riżultati tat-test għandhom jiġu aġġustati bil-fattur Ki kif speċifikat fl-Appendiċi 1 għas-Sub-Anness 6 tal-Anness XXI.

2.5.1.4.1.   Informazzjoni dwar strateġija tar-riġenerazzjoni għall-emissjonijiet tas-CO2 u għall-konsum tal-fjuwil

D — in-numru ta' ċikli ta' tħaddim bejn 2 ċikli fejn iseħħu l-fażijiet riġenerattivi: …

d — in-numru ta' ċikli ta' tħaddim meħtieġa għar-riġenerazzjoni: …

Iċ-ċiklu applikabbli tat-Tip 1 (is-Sub-Anness 4 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 jew tar-Regolament tan-NU/KEE Nru 83) (14): …

 

Ikkombinati

Ki (addittiv / multiplikattiv) (1)

Il-valuri għas-CO2 u għall-konsum tal-fjuwil (10)

 

Irrepeti 2.5.1. fil-każ tal-vettura bażi”;

(xi)

il-punti 2.5.2.1. sa 2.5.2.1.2. huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“2.5.2.1.   Il-konsum tal-enerġija elettrika

2.5.2.1.1.   Vehicle High

2.5.2.1.1.1.   Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu: … J

2.5.2.1.1.2.   Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

2.5.2.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Test

Belt

Ikkombinati

EC ikkalkolat

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medja

 

 

Valur iddikjarat

 

2.5.2.1.1.3.   Il-ħin totali mit-tolleranza għat-twettiq taċ-ċiklu: …sek

2.5.2.1.2.   Vehicle Low (jekk applikabbli)

2.5.2.1.2.1.   Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu: … J

2.5.2.1.2.2.   Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

2.5.2.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

EC (Wh/km)

Test

Belt

Ikkombinati

EC ikkalkolat

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medja

 

 

Valur iddikjarat

 

2.5.2.1.2.3.   Il-ħin totali mit-tolleranza għat-twettiq taċ-ċiklu: …sek”;

(xii)

il-punt 2.5.2.2. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.5.2.2.   Awtonomija Purament Elettrika

2.5.2.2.1.   Vehicle High

PER (km)

Test

Belt

Ikkombinati

Awtonomija Purament Elettrika Mkejla

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medja

 

 

Valur iddikjarat

 

2.5.2.2.2.   Vehicle Low (jekk applikabbli)

PER (km)

Test

Belt

Ikkombinati

Awtonomija Purament Elettrika Mkejla

1

 

 

2

 

 

3

 

 

medja

 

 

Valur iddikjarat

—”;

 

(xiii)

il-punti 2.5.3.1. sa 2.5.3.2. huma sostitwiti b'dan li ġej:

“2.5.3.1.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 għas-sostenn taċ-ċarġ

2.5.3.1.1.   Vehicle High

2.5.3.1.1.1.   Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu: … J

2.5.3.1.1.2.   Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

2.5.3.1.1.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Test

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Medja

 

 

 

 

 

MCO2,p,H / MCO2,c,H finali

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Vehicle Low (jekk applikabbli)

2.5.3.1.2.1.   Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu: … J

2.5.3.1.2.2.   Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

2.5.3.1.2.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Test

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Medja

 

 

 

 

 

MCO2,p,L / MCO2,c,L finali

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Vettura M (jekk applikabbli)

2.5.3.1.3.1.   Id-Domanda għall-Enerġija taċ-Ċiklu: … J

2.5.3.1.3.2.   Il-koeffiċjenti tat-tagħbija fit-triq

2.5.3.1.3.2.1.   f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.   f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.   f2, N/(km/h) (2): …

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Test

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Medja

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 mit-tnaqqis taċ-ċarġ

Vehicle High

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Test

Ikkombinati

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Medja

 

MCO2,CD,H finali

 

Vehicle Low (jekk applikabbli)

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Test

Ikkombinati

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Medja

 

MCO2,CD,L finali

 

Vettura M (jekk applikabbli)

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Test

Ikkombinati

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Medja

 

MCO2,CD,M finali”;

 

(xiv)

fil-punt 2.5.3.3., jiżdied il-punt 2.5.3.3.1. li ġej:

“2.5.3.3.1.

Il-valuri minimi u massimi ta' CO2 fi ħdan il-familja tal-interpolazzjoni”;

(xv)

il-punt 2.5.3.5. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.5.3.5.   Il-konsum tal-fjuwil waqt il-modalità tat-tnaqqis taċ-ċarġ

Vehicle High

Il-konsum tal-fjuwil (l/100km)

Ikkombinati

Il-valuri finali FCCD,H

 

Vehicle Low (jekk applikabbli)

Il-konsum tal-fjuwil (l/100km)

Ikkombinati

Il-valuri finali FCCD,L

 

Vehicle M (jekk applikabbli)

Il-konsum tal-fjuwil (l/100km)

Ikkombinati

Il-valuri finali FCCD,M”;

 

(xvi)

il-punt 2.5.3.7.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.5.3.7.1.   L-Awtonomija Elettrika Kollha(“All Electric Range” - AER)

AER (km)

Test

Belt

Ikkombinati

Il-valuri tal-AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Medja

 

 

Il-valuri finali tal-AER”;

 

 

(xvii)

il-punt 2.5.3.7.4. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.5.3.7.4.   L-Awtonomija taċ-Ċiklu tat-Tnaqqis taċ-Ċarġ RCDC

RCDC (km)

Test

Ikkombinati

Il-valuri ta' RCDC

1

 

2

 

3

 

Medja

 

Il-valuri finali ta' RCDC”;

 

(xviii)

il-punti 2.5.3.8.2. u 2.5.3.8.3. huma sostitwiti b'dan li ġej:

“2.5.3.8.2.   Il-konsum tal-elettriku ECAC,CD (ikkombinat) fit-tnaqqis taċ-ċarġ u ponderat abbażi tal-UF

ECAC,CD (Wh/km)

Test

Ikkombinati

Il-valuri ta' ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

Medja

 

Il-valuri finali ta' ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Il-konsum tal-elettriku ECAC,weighted (ikkombinat) ponderat abbażi tal-UF

ECAC,weighted (Wh/km)

Test

Ikkombinati

Il-valuri ta' ECAC,weighted

1

 

2

 

3

 

Medja

 

Il-valuri finali ta' ECAC,weighted

 

Irrepeti 2.5.3. fil-każ tal-vettura bażi”;

(xix)

jiddaħħal il-punt 2.5.4. li ġej:

“2.5.4.   Vetturi b'ċellula tal-fjuwil (FCV)

Il-konsum tal-fjuwil (kg/100 km)

Ikkombinati

Il-valuri finali ta' FCc

 

Irrepeti 2.5.4. fil-każ tal-vettura bażi”;

(xx)

jiddaħħal il-punt 2.5.5. li ġej:

“2.5.5.

Apparat għall-monitoraġġ tal-konsum tal-fjuwil u/jew tal-enerġija elettrika: iva/mhux applikabbli …”;

(xxi)

fin-Noti ta' Spjegazzjoni, tiddaħħal in-nota f'qiegħ il-paġna 5a li ġejja:

“(5a)

kif definit fil-punt 18 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/46/KE”;

(c)

l-Appendiċi tal-Addendum taċ-Ċertifikat tal-Approvazzjoni tat-Tip huwa emendat kif ġej:

(i)

L-intestatura tal-punt 1. hija sostitwita b'din li ġejja:

“1.

L-emissjonijiet ta' CO2 iddeterminati f'konformità mal-punt 3.2. tal-Anness I tar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1152 u (UE) 2017/1153”;

(ii)

il-punt 2.1.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.1.1.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat) għal vetturi ICE u NOVC-HEV puri

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Urbani

Extra Urbani

Ikkombinati

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

(iii)

jiddaħħlu l-punti 2.1.2. u 2.1.2.1 li ġejjin:

“2.1.2.   Ir-riżultati tat-test tal-OVC

2.1.2.1.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 għall-OVC-HEV

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Ikkombinati

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted”;

 

(iv)

il-punt 2.2.1. huwa sostitwit b'dan li ġej:

“2.2.1.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat) għal vetturi ICE u NOVC-HEV puri

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Urbani

Extra Urbani

Ikkombinati

MCO2,NEDC_L,test”;

 

 

 

(v)

jiddaħħlu l-punti 2.2.2. u 2.2.2.1. li ġejjin:

“2.2.2.   Ir-riżultati tat-test tal-OVC

2.2.2.1.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 għall-OVC-HEV

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Ikkombinati

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted”;

 

(vi)

il-punt 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“3.

Fatturi ta' devjazzjoni u verifika (iddeterminati f'konformità mal-punt 3.2.8 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1152 u (UE) 2017/1153).

Fattur ta' devjazzjoni (jekk applikabbli)

 

Fattur ta' verifika (jekk applikabbli)

‘1’ jew ‘0’

Kodiċi ta' identifikatur tal-hash tal-fajl ta' korrelazzjoni komplet (il-punt 3.1.1.2. tal-Anness I tar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1152 u (UE) 2017/1153”;

 

(vii)

jiddaħħlu l-punti 4. sa 4.2.3. li ġejjin:

“4.   Il-valuri finali tas-CO2 u tal-konsum tal-fjuwil tal-NEDC

4.1.   Il-valuri finali tal-NEDC (għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat) għal vetturi ICE u NOVC-HEV puri

 

 

Urbani

Extra Urbani

Ikkombinati

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Il-Konsum tal-Fjuwil (l/100 km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Il-valuri finali tal-NEDC (għal kull fjuwil ta' referenza ttestjat) għal OVC-HEV

4.2.1.   L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km) ara l-punti 2.1.2.1. u 2.2.2.1.

4.2.2.   Il-konsum tal-enerġija elettrika (Wh/km) ara l-punti 2.1.2.2. u 2.2.2.2.

4.2.3.   Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km)

Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km)

Ikkombinati

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted”;

 

(26)

l-Appendiċi 6 huwa emendat kif ġej:

(a)

it-Tabella 1 hija emendata kif ġej:

(i)

il-linji AG sa AL huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

M, N1 klassi I

PI, CI

1.9.2017 (1)

 

31.8.2019

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

M, N1 klassi I

PI, CI

 

 

31.8.2019

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6-2

M, N1 klassi I

PI, CI

1.1.2019

 

31.8.2019

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

M, N1 klassi I

PI, CI

1.9.2019

1.9.2019

31.12.2020

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 klassi II

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 klassi II

PI, CI

 

 

31.8.2019

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 klassi II

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6-2

N1 klassi III, N2

PI, CI

1.9.2018 (1)

 

31.8.2019

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6-2

N1 klassi III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2019

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6-2

N1 klassi III, N2

PI, CI

1.9.2019

1.9.2020

31.12.2021

AJ

Euro 6d

Euro 6-2

M, N1 klassi I

PI, CI

 

 

31.8.2019

AK

Euro 6d

Euro 6-2

N1 klassi II

PI, CI

 

 

31.8.2020

AL

Euro 6d

Euro 6-2

N1 klassi III, N2

PI, CI

 

 

31.8.2020

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

M, N1 klassi I

PI, CI

 

 

31.12.2020

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 klassi II

PI, CI

 

 

31.12.2021

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6-2

N1 klassi III, N2

PI, CI

 

 

31.12.2021

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M, N1 klassi I

PI, CI

1.1.2020

1.1.2021

 

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 klassi II

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022

 

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 klassi III, N2

PI, CI

1.1.2021

1.1.2022”;

 

(b)

wara t-tabella 1, jiddaħħal it-test li ġej wara t-tifsira fir-rigward ta' EURO 6d-TEMP:

“Standard tal-emissjonijiet “Euro 6d-TEMP-ISC” = Ittestjar tal-RDE skont fatturi ta' konformità temporanji, ir-rekwiżiti kollha tal-Euro 6 tal-emissjonijiet mit-tailpipe (inkluż PN RDE) u l-proċedura l-ġdida tal-ISC;

Standard tal-emissjonijiet “Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC” = Ittestjar tal-NOx tal-RDE skont fatturi ta' konformità temporanji, ir-rekwiżiti kollha tal-Euro 6 tal-emissjonijiet mit-tailpipe (inkluż PN RDE), proċedura ta' test tal-emissjonijiet evaporattivi ta' 48 siegħa u l-proċedura l-ġdida tal-ISC;”

(c)

wara t-tabella 1, jiddaħħal it-test li ġej wara t-tifsira fir-rigward tal-EURO 6d:

“Ittestjar tal-RDE “Euro 6d-ISC” skont il-fatturi ta' konformità finali, ir-rekwiżiti kollha tal-Euro 6 tal-emissjonijiet mit-tailpipe, il-proċedura tat-test tal-emissjonijiet evaporattivi ta' 48 siegħa u l-proċedura l-ġdida tal-ISC.

Ittestjar tal-RDE “Euro 6d-ISC-FCM” skont il-fatturi ta' konformità finali, ir-rekwiżiti kollha tal-Euro 6 tal-emissjonijiet mit-tailpipe, il-proċedura ta' test tal-emissjonijiet evaporattivi ta' 48 siegħa, l-apparat għall-monitoraġġ tal-konsum tal-fjuwil u/jew tal-enerġija elettrika u l-proċedura l-ġdida tal-ISC.”;

(27)

L-appendiċijiet 8a sa 8c huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

“Appendiċi 8a

Rapporti tat-Testijiet

Rapport tat-Test huwa r-rapport maħruġ mis-servizz tekniku responsabbli mit-twettiq tat-testijiet skont dan ir-regolament.

PARTI I

L-informazzjoni li ġejja, jekk tkun applikabbli, hija d-data minima meħtieġa għat-test tat-Tip 1.

Numru tar-RAPPORT

APPLIKANT

 

Manifattur

 

SUĠĠETT

Identifikatur(i) tal-familja tat-tagħbija fit-triq

:

 

Identifikatur(i) tal-familja tal-interpolazzjoni

:

 

Oġġett ippreżentat għat-testijiet

 

Għamla

:

 

 

Identifikatur tal-IP

:

 

KONKLUŻJONI

L-oġġett ippreżentat għat-testijiet jikkonforma mar-rekwiżiti msemmija fis-suġġett.


POST,

JJ/XX/SSSS

Noti ġenerali:

Jekk ikun hemm diversi għażliet (referenzi), dik li tiġi ttestjata għandha tiġi deskritta fir-rapport tat-test

Jekk ma jkunx hemm, referenza waħda għad-dokument ta' informazzjoni fil-bidu tar-rapport tat-test tista' tkun biżżejjed.

Kull Servizz Tekniku huwa liberu li jinkludi xi informazzjoni addizzjonali

(a)

Speċifika għal magna tat-tqabbid bl-ispark

(b)

Speċifika għal magna tat-tqabbid bil-kompressjoni

1.   DESKRIZZJONI TAL-VETTURA/I TTESTJATA/I: HIGH, LOW U M (JEKK APPLIKABBLI)

1.1.   Ġenerali

Numri tal-vetturi

:

In-numru tal-prototip u l-VIN

Il-kategorija

:

 

 

 

 

Il-bodi

:

 

Ir-roti motorizzati

:

 

1.1.1.   L-Arkitettura tas-Sistema tal-Motopropulsjoni

L-arkitettura tas-Sistema tal-Motopropulsjoni

:

vettura ICE pura, ibrida, elettrika jew ċellula tal-fjuwil

1.1.2.   MAGNA TAL-KOMBUSTJONI INTERNA (jekk applikabbli)

Għal aktar minn ICE waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Għamla

:

 

Tip

:

 

Prinċipju tat-tħaddim

:

two/four-stroke

In-numru ta' ċilindri u l-arranġament tagħhom

:

 

Il-kapaċità tal-magna (cm3)

:

 

Il-veloċità idle tal-magna (min– 1)

:

 

+

Il-veloċità għolja tal-idle tal-magna (min– 1) (a)

:

 

+

Il-potenza nominali tal-magna

:

 

kW

fuq

 

rpm

It-torque massimu nett

:

 

Nm

fuq

 

rpm

Lubrikant tal-magna

:

l-għamla u t-tip

Is-sistema tat-tberrid

:

Tip: arja/ilma/żejt

Iżolament

:

materjal, ammont, lokazzjoni, volum u piż

1.1.3.   IL-FJUWIL TAT-TEST għat-test tat-Tip 1 (jekk ikun applikabbli)

Għal aktar minn fjuwil tat-test wieħed, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Għamla

:

 

Tip

:

Petrol E10 - Diżil B7 – LPG – NG - …

Densità f'temperatura ta' 15°C

:

 

Kontenut ta' kubrit

:

Japplika biss għad-Diżil B7 u għall-Petrol E10

 

:

 

In-numru tal-lott

:

 

Il-fatturi ta' Willans (għal ICE) għall-emissjonijiet ta' CO2 (gCO2/MJ)

:

 

1.1.4.   SISTEMA TA' ALIMENTAZZJONI TAL-FJUWIL (jekk applikabbli)

Għal aktar minn sistema waħda ta' alimentazzjoni tal-fjuwil, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Injezzjoni diretta

:

iva/le jew deskrizzjoni

It-tip ta' fjuwil tal-vettura

:

Monofjuwil / bifjuwil / flex fuel

Unità ta' kontroll

Referenza parzjali

:

l-istess bħad-dokument ta' informazzjoni

Softwer ittestjat

:

aqra permezz ta' għodda tal-iskennjar, pereżempju

Miter tal-fluss tal-arja

:

 

Throttle body

:

 

Sensur tal-pressjoni

:

 

Pompa tal-injezzjoni

:

 

Injettatur(i)

:

 

1.1.5.   SISTEMA TAD-DĦUL (jekk applikabbli)

Għal aktar minn sistema tad-dħul waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Kompressur

:

Iva/le

għamla u tip (1)

Intercooler

:

iva/le

tip (arja/arja – arja/ilma) (1)

Filtru tal-arja (element) (1)

:

għamla u tip

Silenzjatur tal-intake (1)

:

għamla u tip

1.1.6.   SISTEMA TAL-EGŻOST U SISTEMA ANTI-EVAPORATTIVA (jekk applikabbli)

Għal aktar minn waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

L-ewwel konvertitur katalitiku

:

għamla u referenza (1)

prinċipju: tridirezzjonali / ossidizzanti / kollettur tal-NOx / Sistema għall-ħażna tan-NOx / Tnaqqis b'Katalizzatur Selettiv…

It-tieni konvertitur katalitiku

:

għamla u referenza (1)

prinċipju: tridirezzjonali / ossidizzanti / kollettur tal-NOx / Sistema għall-ħażna tan-NOx / Tnaqqis b'Katalizzatur Selettiv…

Filtru tal-partikuli

:

bi/mingħajr/mhux applikabbli

katalizzat: iva/le

għamla u referenza (1)

Referenza u pożizzjoni tas-sensur(i) tal-ossiġenu

:

qabel il-katalizzatur / wara l-katalizzatur

Injezzjoni tal-arja

:

bi/mingħajr/mhux applikabbli

Injezzjoni tal-ilma

:

bi/mingħajr/mhux applikabbli

EGR

:

bi/mingħajr/mhux applikabbli

imberrda/mhux imberrda

HP/LP

Is-sistema ta' kontroll tal-emissjonijiet evaporattivi

:

bi/mingħajr/mhux applikabbli

Referenza u pożizzjoni tas-sensur(i) tal-NOx

:

qabel/wara

Deskrizzjoni ġenerali (1)

:

 

1.1.7.   APPARAT GĦALL-ĦAŻNA TAS-SĦANA (jekk applikabbli)

Għal aktar minn Sistema ta' Ħażna tas-Sħana waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Tagħmir għall-ħażna tas-sħana

:

iva/le

Il-kapaċità tas-sħana (entalpija maħżuna J)

:

 

Il-ħin għar-rilaxx tas-sħana (s)

:

 

1.1.8.   TRAŻMISSJONI (jekk applikabbli)

Għal aktar minn Trażmissjoni waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Gearbox

:

manwali / awtomatika / varjazzjoni kontinwa

Il-proċedura għat-tibdil tal-gerijiet

Modalità predominanti (*2)

:

iva/le

normali / sewqan / eko/…

Il-modalità tal-aħjar xenarju għall-emissjonijiet ta' CO2 u għall-konsum tal-fjuwil (jekk applikabbli)

:

 

Il-modalità tal-agħar xenarju għall-emissjonijiet ta' CO2 u għall-konsum tal-fjuwil (jekk applikabbli)

:

 

Modalità tal-ogħla konsum ta' enerġija elettrika (jekk applikabbli)

:

 

Unità ta' kontroll

:

 

Lubrikant tal-gearbox

:

l-għamla u t-tip

Tajers

Għamla

:

 

Tip

:

 

Il-dimensjonijiet tat-tajers ta' quddiem/wara

:

 

Iċ-ċirkonferenza dinamika (m)

:

 

Il-pressjoni tat-tajers (kPa)

:

 

Proporzjonijiet tat-trażmissjoni (R.T.), proporzjonijiet primarji (R.P.) u (veloċità tal-vettura (km/h)) / (veloċità tal-magna (1 000 (min– 1)) (V1000) għal kull wieħed mill-proporzjonijiet tal-gearbox (R.B.).

R.B.

R.P.

R.T.

V1000

1st

1/1

 

 

2nd

1/1

 

 

3rd

1/1

 

 

4th

1/1

 

 

5th

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.   MAGNA ELETTRIKA (jekk applikabbli)

Għal aktar minn Magna Elettrika waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Għamla

:

 

Tip

:

 

L-Ogħla Potenza (kW)

:

 

1.1.10.   REESS TAT-TRAZZJONI (jekk applikabbli)

Għal aktar minn REESS tat-Trazzjoni waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Għamla

:

 

Tip

:

 

Kapaċità (Ah)

:

 

Vultaġġ Nominali (V)

:

 

1.1.11.   ĊELLULA TAL-FJUWIL (jekk applikabbli)

Għal aktar minn Ċellula tal-Fjuwil waħda, jekk jogħġbok irrepeti l-punt

Għamla

:

 

Tip

:

 

Potenza Massima (kW)

:

 

Vultaġġ Nominali (V)

:

 

1.1.12.   ELETTRONIKA TAL-POTENZA (jekk applikabbli)

Tista' tkun aktar minn PE waħda (konvertitur tal-propulsjoni, sistema b'vultaġġ baxx jew ċarġer)

Għamla

:

 

Tip

:

 

Potenza (kW)

:

 

1.2.   Deskrizzjoni ta' vehicle high

1.2.1.   MASSA

Il-massa tat-test ta' VH (kg)

:

 

1.2.2.   IL-PARAMETRI TAT-TAGĦBIJA FIT-TRIQ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Id-domanda għall-enerġija taċ-ċiklu (J)

:

 

Ir-referenza għar-rapport tat-test tat-tagħbija fit-triq

:

 

L-identifikatur tal-familja tat-tagħbija fit-triq

:

 

1.2.3.   IL-PARAMETRI GĦALL-GĦAŻLA TAĊ-ĊIKLU

Ċiklu (mingħajr tnaqqis fl-iskala)

:

Klassi 1 / 2 / 3a / 3b

Il-proporzjon tal-potenza nominali għall-massa fi stat ta' tħaddim (PMR) (W/kg)

:

(jekk applikabbli)

Proċess ta' veloċità limitata użat waqt il-kejl

:

iva/le

Il-veloċità massima tal-vettura (km/h)

:

 

Tnaqqis fl-iskala (jekk applikabbli)

:

iva/le

Fattur ta' tnaqqis fl-iskala fdsc

:

 

Distanza taċ-ċiklu (m)

:

 

Veloċità kostanti (fil-każ tal-proċedura tat-test imqassra)

:

jekk applikabbli

1.2.4.   IL-PUNT TAT-TIBDIL TAL-GERIJIET (JEKK APPLIKABBLI)

Verżjoni tal-kalkolu tat-Tibdil tal-Gerijiet

 

(indika l-emenda applikabbli tar-Regolament (UE)(2017/1151)

It-tibdil tal-gerijiet

:

Ger medju għal v ≥ 1 km/h, imqarreb għal erba' pożizzjonijiet deċimali

nmin drive

L-ewwel ger

:

…min– 1

Mill-ewwel għat-tieni ger

:

…min– 1

Mit-tieni ger sal-waqfien

:

…min– 1

It-tieni ger

:

…min– 1

It-tielet ger u lil hinn

:

…min– 1

Il-ger 1 eskluż

:

iva/le

n_95_għoli għal kull ger

:

…min– 1

n_min_drive_set għall-fażijiet ta' aċċellerazzjoni/veloċità kostanti (n_min_drive_up)

:

…min– 1

n_min_drive_set għall-fażijiet ta' deċellerazzjoni (nmin_drive_down)

:

…min– 1

t_start_phase

:

…s

n_min_drive_start

:

…min– 1

N_min_drive_up_start

:

…min– 1

l-użu tal-ASM

:

iva/le

valuri tal-ASM

:

 

1.3.   Deskrizzjoni ta' vehicle low (jekk applikabbli)

1.3.1.   MASSA

Il-massa tat-test ta' VL (kg)

:

 

1.3.2.   IL-PARAMETRI TAT-TAGĦBIJA FIT-TRIQ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Id-domanda għall-enerġija taċ-ċiklu (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2)

:

 

Ir-referenza għar-rapport tat-test tat-tagħbija fit-triq

:

 

L-identifikatur tal-familja tat-tagħbija fit-triq

:

 

1.3.3.   IL-PARAMETRI GĦALL-GĦAŻLA TAĊ-ĊIKLU

Ċiklu (mingħajr tnaqqis fl-iskala)

:

Klassi 1 / 2 / 3a / 3b

Il-proporzjon tal-potenza nominali għall-massa fi stat ta' tħaddim (PMR) (W/kg)

:

(jekk applikabbli)

Proċess ta' veloċità limitata użat waqt il-kejl

:

iva/le

Veloċità massima tal-vettura

:

 

Tnaqqis fl-iskala (jekk applikabbli)

:

iva/le

Fattur ta' tnaqqis fl-iskala fdsc

:

 

Distanza taċ-ċiklu (m)

:

 

Veloċità kostanti (fil-każ tal-proċedura tat-test imqassra)

:

jekk applikabbli

1.3.4.   IL-PUNT TAT-TIBDIL TAL-GERIJIET (JEKK APPLIKABBLI)

It-tibdil tal-gerijiet

:

Ger medju għal v ≥ 1 km/h, imqarreb għal erba' pożizzjonijiet deċimali

1.4.   Deskrizzjoni ta' vettura m (jekk applikabbli)

1.4.1.   MASSA

Il-massa tat-test ta' VL (kg)

:

 

1.4.2.   IL-PARAMETRI TAT-TAGĦBIJA FIT-TRIQ

f0 (N)

:

 

f1 (N/(km/h))

:

 

f2 (N/(km/h)2)

:

 

Id-domanda għall-enerġija taċ-ċiklu (J)

:

 

Δ(CD × Af)LH (m2 )

:

 

Ir-referenza għar-rapport tat-test tat-tagħbija fit-triq

:

 

L-identifikatur tal-familja tat-tagħbija fit-triq

:

 

1.4.3.   IL-PARAMETRI GĦALL-GĦAŻLA TAĊ-ĊIKLU

Ċiklu (mingħajr tnaqqis fl-iskala)

:

Klassi 1 / 2 / 3a / 3b

Il-proporzjon tal-potenza nominali għall-massa fi stat ta' tħaddim (PMR) (W/kg)

:

(jekk applikabbli)

Proċess ta' veloċità limitata użat waqt il-kejl

:

iva/le

Veloċità massima tal-vettura

:

 

Tnaqqis fl-iskala (jekk applikabbli)

:

iva/le

Fattur ta' tnaqqis fl-iskala fdsc

:

 

Distanza taċ-ċiklu (m)

:

 

Veloċità kostanti (fil-każ tal-proċedura tat-test imqassra)

:

jekk applikabbli

1.4.4.   IL-PUNT TAT-TIBDIL TAL-GERIJIET (JEKK APPLIKABBLI)

It-tibdil tal-gerijiet

:

Ger medju għal v ≥ 1 km/h, imqarreb għal erba' pożizzjonijiet deċimali

2.   IR-RIŻULTATI TAT-TESTIJIET

2.1.   Test tat-tip 1

Il-metodu tal-issettjar tax-xażi dinamometriku

:

Tħaddim fiss / iterattiv / alternattiv biċ-ċiklu ta' tisħin tiegħu

Dinamometru fi tħaddim 2WD/4WD

:

2WD/4WD

Għal tħaddim 2WD, il-fus motorizzat kien qed idur

:

iva/le/mhux applikabbli

Modalità tat-tħaddim tad-dinamometru

 

iva/le

Modalità ta' deċellerazzjoni libera

:

iva/le

Prekundizzjonament addizzjonali

:

iva/le

deskrizzjoni

Fatturi tad-deterjorament

:

assenjati / ittestjati

2.1.1.   Vehicle high

Data tat-testijiet

:

(jum/xahar/sena)

Post tat-test

:

Xażi dinamometriku, post fejn jinsab, pajjiż

L-għoli tat-tarf ta' isfel 'il fuq mill-qiegħ tal-fann li jberred (cm)

:

 

Il-pożizzjoni laterali taċ-ċentru tal-fann (jekk ikun immodifikat kif mitlub mill-manifattur)

:

fil-linja taċ-ċentru tal-vettura/…

Id-distanza min-naħa ta' quddiem tal-vettura (cm)

:

 

IWR (Inertial Work Rating): Klassifikazzjoni tal-Ħidma Inerzjali (%)

:

x,x

RMSSE (Root Mean Squared Speed Error): Żball fil-Veloċità tal-Għerq tal-Medja tal-Kwadrati (km/h)

:

x,xx

Deskrizzjoni tad-devjazzjoni aċċettata taċ-ċiklu tas-sewqan

:

PEV qabel il-kriterji tal-waqfien f'daqqa

jew

Pedala tal-aċċellerazzjoni li titħaddem b'mod sħiħ

2.1.1.1.   Emissjonijiet ta' inkwinanti (jekk applikabbli)

2.1.1.1.1.   L-emissjonijiet ta' inkwinanti ta' vetturi b'mill-inqas magna waħda tal-kombustjoni, ta' NOVC-HEVs u ta' OVC-HEVs fil-każ ta' test tat-Tip 1 li jikkonċerna s-sostenn taċ-ċarġ

Għal kull waħda mill-modalitajiet li jistgħu jintgħażlu mis-sewwieq li jiġu ttestjati, għandhom jiġu ripetuti l-punti ta' hawn taħt (il-modalità predominanti jew il-modalità tal-aħjar xenarju u tal-agħar xenarju, jekk applikabbli)

Test 1

Inkwinanti

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Materja Partikulata

Numru ta' Partikuli

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Valuri mkejla

 

 

 

 

 

 

 

Fatturi ta' riġenerazzjoni (Ki)(2)

Addittiv

 

 

 

 

 

 

 

Fatturi ta' riġenerazzjoni (Ki)(2)

Multiplikattiv

 

 

 

 

 

 

 

Fatturi ta' Deterjorament (DF) addittivi

 

 

 

 

 

 

 

Fatturi ta' Deterjorament (DF) multiplikattivi

 

 

 

 

 

 

 

Il-valuri finali

 

 

 

 

 

 

 

Valuri limitu

 

 

 

 

 

 

 


(2)

Ara r-rapport(i) tal-familja Ki

:

 

Tip 1/I imwettaq għad-determinazzjoni tal-Ki

:

Anness XXI, is-Sub-Anness 4 jew ir-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 (2)

Identifikatur tal-familja tar-riġenerazzjoni

:

 

Test 2 jekk applikabbli: għar-raġuni ta' CO2 (dCO2 1) / għar-raġuni ta' inkwinanti (90 % tal-limiti) / għat-tnejn

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 jekk applikabbli: għar-raġuni ta' CO2 (dCO2 2)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

2.1.1.1.2.   L-emissjonijiet ta' inkwinanti ta' OVC-HEVs fil-każ ta' test tat-Tip 1 li jikkonċerna t-tnaqqis taċ-ċarġ

Test 1

Il-limiti tal-emissjoni tal-inkwinanti għandhom jiġu ssodisfati u l-punt li ġej irid jiġi ripetut għal kull ċiklu tat-test misjuq.

Inkwinanti

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Materja Partikulata

Numru ta' Partikuli

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Il-valuri mkejla ta' ċiklu wieħed

 

 

 

 

 

 

 

Il-valuri ta' limitu ta' ċiklu wieħed

 

 

 

 

 

 

 

Test 2 (jekk applikabbli): għar-raġuni ta' CO2 (dCO2 1) / għar-raġuni ta' inkwinanti (90 % tal-limiti) / għat-tnejn

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli): għar-raġuni ta' CO2 (dCO2 2)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

2.1.1.1.3.   L-EMISSJONIJIET TA' INKWINANTI TA' OVC-HEVS PONDERATI ABBAŻI TAL-UF

Inkwinanti

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

Materja Partikulata

Numru ta' Partikuli

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

Il-valuri kkalkolati

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.   L-EMISSJONIJIET TA' CO2 (jekk applikabbli)

2.1.1.2.1.   L-emissjonijiet ta' CO2 ta' vetturi b'mill-inqas magna waħda tal-kombustjoni, ta' NOVC-HEV u ta' OVC-HEV fil-każ ta' test tat-Tip 1 li jikkonċerna s-sostenn taċ-ċarġ

Għal kull waħda mill-modalitajiet li jistgħu jintgħażlu mis-sewwieq li jiġu ttestjati, għandhom jiġu ripetuti l-punti ta' hawn taħt (il-modalità predominanti jew il-modalità tal-aħjar xenarju u tal-agħar xenarju, jekk applikabbli)

Test 1

L-emissjonijiet ta' CO2

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

Il-valur imkejjel MCO2,p,1

 

 

 

 

Il-veloċità u l-valur ikkoreġut skont id-distanza MCO2,p,1b / MCO2,c,2

 

 

 

 

 

Il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ta' RCB: (5)

 

 

 

 

 

MCO2,p,3 / MCO2,c,3

 

 

 

 

 

Fatturi ta' riġenerazzjoni (Ki)

Addittiv

 

Fatturi ta' riġenerazzjoni (Ki)

Multiplikattiv

 

MCO2,c,4

 

AFKi = MCO2,c,3 / MCO2,c,4

 

MCO2,p,4 / MCO2,c,4

 

 

 

 

Korrezzjoni tal-ATCT (FCF) (4)

 

Valuri temporanji MCO2,p,5 / MCO2,c,5

 

 

 

 

 

Valur iddikjarat

 

dCO2 1 * valur iddikjarat

 


(4)

FCF: il-fattur tal-korrezzjoni tal-familja għall-korrezzjoni tal-kundizzjonijiet rappreżentattivi tat-temperatura reġjonali (ATCT)

Ara r-rapport(i) tal-familja tal-FCF

:

 

Identifikatur tal-familja tal-ATCT

:

 

(5)

korrezzjoni kif imsemmija fis-Sub-Anness 6 tal-Appendiċi 2 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 għall-vetturi ICE puri u s-Sub-Anness 8 tal-Appendiċi 2 tal-Anness XXI tar-Regolament (UE) 2017/1151 għall-HEVs (KCO2)

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Konklużjoni

L-emissjonijiet ta' CO2 (g/km)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

Kalkolu tal-medja MCO2,p,6 / MCO2,c,6

 

 

 

 

 

Allinjament MCO2,p,7 / MCO2,c,7

 

 

 

 

 

Il-valuri finali MCO2,p,H / MCO2,c,H

 

 

 

 

 

Informazzjoni għall-Konformità tal-Produzzjoni għal OVC-HEV

 

Ikkombinati

L-emissionijiet ta' CO2 (g/km)

MCO2,CS,COP

 

AFCO2,CS

 

2.1.1.2.2.   L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 tal-OVC-HEVs fil-każ ta' test tat-Tip 1 li jikkonċerna t-tnaqqis taċ-ċarġ

Test 1:

L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (g/km)

Ikkombinati

Valur ikkalkolat MCO2,CD

 

Valur iddikjarat

 

dCO2 1

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Konklużjoni

L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (g/km)

Ikkombinati

Kalkolu tal-medja MCO2,CD

 

Il-valur finali MCO2,CD

 

2.1.1.2.4.   L-EMISSJONIJIET TAL-MASSA TA' CO2 ta' OVC-HEVs ponderati abbażi tal-UF

L-emissjonijiet tal-massa ta' CO2 (g/km)

Ikkombinati

Valur ikkalkolat MCO2,weighted

 

2.1.1.3   IL-KONSUM TAL-FJUWIL (JEKK APPLIKABBLI)

2.1.1.3.1.   Il-konsum tal-fjuwil ta' vetturi b'magna tal-kombustjoni biss, ta' NOVC-HEVs u ta' OVC-HEVs fil-każ ta' test tat-Tip 1 li jikkonċerna s-sostenn taċ-ċarġ

Għal kull waħda mill-modalitajiet li jistgħu jintgħażlu mis-sewwieq li jiġu ttestjati, għandhom jiġu ripetuti l-punti ta' hawn taħt (il-modalità predominanti jew il-modalità tal-aħjar xenarju u tal-agħar xenarju, jekk applikabbli)

Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Ikkombinati

Valuri finali FCp,H / FCc,H  (6)

 

 

 

 

 

A- Il-Monitoraġġ tal-Konsum tal-Enerġija u/jew tal-Fjuwil abbord għall-vetturi msemmija fl-Artikolu 4a

a.   L-aċċessibbiltà tad-data

Il-parametri elenkati fil-punt 3 tal-Anness XXII huma aċċessibbli: iva/mhux applikabbli

b.   Akkuratezza (jekk applikabbli)

Fjuwil_IkkonsmatWLTP (litri) (8)

Vehicle HIGH - Test 1

x,xxx

Vehicle HIGH - Test 2 (jekk applikabbli)

x,xxx

Vehicle HIGH - Test 3 (jekk applikabbli)

x,xxx

Vehicle LOW - Test 1 (jekk applikabbli)

x,xxx

Vehicle LOW - Test 2 (jekk applikabbli)

x,xxx

Vehicle LOW - Test 3 (jekk applikabbli)

x,xxx

Totali

x,xxx

Fjuwil_IkkonsmatOBFCM (litri) (8)

Vehicle HIGH - Test 1

x,xx

Vehicle HIGH - Test 2 (jekk applikabbli)

x,xx

Vehicle HIGH - Test 3 (jekk applikabbli)

x,xx

Vehicle LOW - Test 1 (jekk applikabbli)

x,xx

Vehicle LOW - Test 2 (jekk applikabbli)

x,xx

Vehicle LOW - Test 3 (jekk applikabbli)

x,xx

Totali

x,xx

Akkuratezza (8)

x,xxx

2.1.1.3.2.   Il-konsum tal-fjuwil ta' OVC-HEVs fil-każ ta' test tat-Tip 1 li jikkonċerna t-tnaqqis taċ-ċarġ

Test 1:

Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km)

Ikkombinati

Valur ikkalkolat FCCD

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Konklużjoni

Il-konsum tal-fjuwil (l/100km)

Ikkombinati

Kalkolu tal-medja FCCD

 

Il-valur finali FCCD

 

2.1.1.3.3.   IL-konsum TAL-Fjuwil ta' OVC-HEVs ponderat abbażi tal-UF

Il-konsum tal-fjuwil (l/100 km)

Ikkombinati

Il-valur ikkalkolat FCweighted

 

2.1.1.3.4.   Il-konsum tal-fjuwil ta' vetturi ta' NOVC-FCHVs fil-każ ta' test tat-Tip 1 li jikkonċerna s-sostenn taċ-ċarġ

Għal kull waħda mill-modalitajiet li jistgħu jintgħażlu mis-sewwieq li jiġu ttestjati, għandhom jiġu ripetuti l-punti ta' hawn taħt (il-modalità predominanti jew il-modalità tal-aħjar xenarju u tal-agħar xenarju, jekk applikabbli)

Il-konsum tal-fjuwil (kg/100 km)

Ikkombinati

Valuri mkejla

 

Il-koeffiċjent tal-korrezzjoni ta' RCB

 

Il-valuri finali ta' FCc

 

2.1.1.4.   AWTONOMIJA (JEKK APPLIKABBLI)

2.1.1.4.1.   Awtonomija għal OVC-HEVs (jekk applikabbli)

2.1.1.4.1.1.   Awtonomija elettrika kollha

Test 1

AER (km)

Belt

Ikkombinati

Valuri mkejla/kkalkolati ta' AER

 

 

Valur iddikjarat

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Konklużjoni

AER (km)

Belt

Ikkombinati

Kalkolu tal-medja ta' AER (jekk applikabbli)

 

 

Il-valuri finali ta' AER

 

 

2.1.1.4.1.2.   L-awtonomija elettrika kollha ekwivalenti

EAER (km)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Belt

Ikkombinati

Il-valuri finali ta' EAER

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4.1.3.   L-awtonomija Attwali bi Tnaqqis taċ-Ċarġ

RCDA (km)

Ikkombinati

Il-valur finali ta' RCDA

 

2.1.1.4.1.4.   Awtonomija taċ-Ċiklu tat-Tnaqqis taċ-Ċarġ

Test 1

RCDC (km)

Ikkombinati

Il-valur finali ta' RCDC

 

In-Numru tal-Indiċi taċ-ċiklu tat-tranżizzjoni

 

REEC taċ-ċiklu tal-konferma (%)

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

2.1.1.4.2.   L-awtonomiji għall-PEVs - Awtonomija purament elettrika (jekk applikabbli)

Test 1

PER (km)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Belt

Ikkombinati

Il-valuri kkalkolati ta' PER

 

 

 

 

 

 

Valur iddikjarat

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Konklużjoni

PER (km)

Belt

Ikkombinati

Il-kalkolu tal-medja ta' PER

 

 

Il-valuri finali ta' PER

 

 

2.1.1.5.   IL-KONSUM TAL-ELETTRIKU (JEKK APPLIKABBLI)

2.1.1.5.1.   Il-konsum tal-elettriku ta' OVC-HEVs (jekk applikabbli)

2.1.1.5.1.1.   Il-konsum tal-elettriku (“electric consumption” - EC)

EC (Wh/km)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Belt

Ikkombinati

Il-valuri finali ta' EC

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.1.2.   Il-konsum tal-elettriku bi tnaqqis taċ-ċarġ ponderat abbażi tal-UF

Test 1

ECAC,CD (Wh/km)

Ikkombinati

Il-valur ikkalkolat ta' ECAC,CD

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Konklużjoni (jekk applikabbli)

ECAC,CD (Wh/km)

Ikkombinati

Il-kalkolu tal-medja ta' ECAC,CD

 

Il-valur finali

 

2.1.1.5.1.3.   Il-konsum tal-elettriku ponderat abbażi tal-UF

Test 1

ECAC,weighted (Wh)

Ikkombinati

Il-valur ikkalkolat ta' ECAC,weighted

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Konklużjoni (jekk applikabbli)

ECAC,weighted (Wh/km)

Ikkombinati

Il-kalkolu tal-medja ta' ECAC,weighted

 

Il-valur finali

 

2.1.1.5.1.4.   Informazzjoni għas-COP

 

Ikkombinati

Il-konsum tal-elettriku (Wh/km) ECDC,CD,COP

 

AFEC,AC,CD

 

2.1.1.5.2.   Il-konsum tal-elettriku ta' PEVs (jekk applikabbli)

Test 1

EC (Wh/km)

Belt

Ikkombinati

Il-valuri kkalkolati ta' EC

 

 

Valur iddikjarat

 

Test 2 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

Test 3 (jekk applikabbli)

Irreġistra r-riżultati tat-testijiet f'konformità mat-tabella tat-Test 1

EC (Wh/km)

Baxxi

Medji

Għoljin

Għoljin Ħafna

Belt

Ikkombinati

Il-kalkolu tal-medja ta' EC

 

 

 

 

 

 

Il-valuri finali ta' EC

 

 

 

 

 

 

Informazzjoni għas-COP

 

Ikkombinati

Il-konsum tal-elettriku (Wh/km) ECDC,COP

 

AFEC

 

2.1.2.   VEHICLE LOW (JEKK APPLIKABBLI)

Irrepeti § 2.1.1.

2.1.3.   VETTURA M (JEKK APPLIKABBLI)

Irrepeti § 2.1.1.

2.1.4.   IL-KRITERJI FINALI TAL-VALURI TAL-EMISSJONIJIET (JEKK APPLIKABBLI)

Inkwinanti

CO

THC (a)

NMHC (a)

NOx

THC + NOx (b)

PM

PN

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(mg/km)

(#.1011/km)

L-ogħla valuri (3)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Test tat-tip 2 (a)

Dan kien jinkludi d-data dwar l-emissjonijiet meħtieġa għall-ittestjar sabiex jiġi vverifikat jekk il-vettura hijiex tajba għat-triq

Ittestja

CO (% vol)

Lambda (x)

Veloċità tal-magna (min– 1)

It-temperatura taż-żejt (°C)

Idle

 

 

 

High idle

 

 

 

 

2.3.   Test tat-tip 3 (a)

L-emissjoni ta' gassijiet mill-kaxxa tal-krank fl-atmosfera: xejn

2.4.   Test tat-tip 4 (a)

Identifikatur tal-familja

:

 

Ara r-rapport(i)

:

 

2.5.   Test tat-tip 5

Identifikatur tal-familja

:

 

Ara r-rapport(i) tal-familja tad-durabbiltà

:

 

Ċiklu tat-Tip 1/I għall-kriterji tal-ittestjar tal-emissjonijiet

:

Anness XXI, is-Sub-Anness 4 jew ir-Regolament tan-NU/KEE Nru 83 (3)

2.6.   Test tal-RDE

Numru tal-familja ta' RDE

:

MSxxxx

Ara r-rapport(i) tal-familja

:

 

2.7.   Test tat-tip 6 (a)

Identifikatur tal-familja

 

 

Data tat-testijiet

:

(jum/xahar/sena)

Il-post fejn isiru t-testijiet

:

 

Il-metodu tal-issettjar tax-xażi dinamometriku

:

deċelerazzjoni libera (referenza għat-tagħbija fit-triq)

Il-massa ta' inerzja (kg)

:

 

Jekk ikun hemm devjazzjoni mill-vettura tat-test tat-Tip 1

:

 

Tajers

:

 

Għamla

:

 

Tip

:

 

Il-dimensjonijiet tat-tajers ta' quddiem/wara

:

 

Iċ-ċirkonferenza dinamika (m)

:

 

Il-pressjoni tat-tajers (kPa)

:

 


Inkwinanti

CO

(g/km)

HC

(g/km)

Ittestja

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Medja

 

 

Medju

 

 

2.8.   Sistema dijanjostika abbord

Identifikatur tal-familja

:

 

Ara r-rapport(i) tal-familja

:

 

2.9.   Test tal-opaċità tad-duħħan (b)

2.9.1.   TEST F'VELOĊITAJIET KOSTANTI

Ara r-rapport(i) tal-familja

:

 

2.9.2.   TEST B'AĊĊELLERAZZJONI ĦIELSA

Valur tal-assorbiment imkejjel (m– 1)

:

 

Valur tal-assorbiment ikkoreġut (m– 1)

:

 

2.10.   Potenza tal-magna

Ara r-rapport(i) jew in-numru tal-approvazzjoni

:

 

2.11.   Informazzjoni dwar it-temperatura relatata ma' vehicle high (VH)

Tberrid tal-vettura skont l-approċċ tal-agħar xenarju

:

iva/le (7)

Familja tal-ATCT magħmula minn familja ta' Interpolazzjoni waħda

:

iva/le (7)

It-temperatura tal-fluwidu berried tal-magna fi tmiem il-ħin tal-immersjoni (°C)

:

 

It-temperatura medja taż-żona tal-immersjoni matul l-aħħar 3 sigħat (°C)

:

 

Id-differenza bejn it-temperatura finali tal-fluwidu berried tal-magna u t-temperatura medja taż-żona tal-immersjoni tal-aħħar 3 sigħat ΔT_ATCT (°C)

:

 

Il-ħin minimu tal-immersjoni tsoak_ATCT (s)

:

 

Il-post fejn jinsab is-sensur tat-temperatura

:

 

It-temperatura tal-magna mkejla

:

żejt/fluwidu berried

Annessi għar-rapport tat-test

(mhux applikabbli għat-test tal-ATCT u għall-PEV),

1.   Id-data tal-input kollha għall-għodda ta' korrelazzjoni, elenkata fil-punt 2.4 tal-Anness I tar-Regolamenti (UE) 2017/1152 u (UE) 2017/1153 (Regolamenti dwar il-Korrelazzjoni);

u

Referenza tal-input file: …

2.   Fajl ta' korrelazzjoni komplet imsemmi fil-punt 3.1.1.2. tal-Anness I tar-Regolamenti ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1152 u (UE) 2017/1153:

3.   ICE u NOVC-HEV puri

Riżultati tal-Korrelazzjoni tal-NEDC

vehicle High

vehicle Low

Il-valur iddikjarat ta' CO2 tal-NEDC

xxx,xx

xxx,xx

Riżultat ta' CO2 tal-MPAS tas-CO2 (inkluż il-Ki)

xxx,xx

xxx,xx

Test doppju jew “dice-test” tar-riżultat tas-CO2 (inkluż il-Ki)

xxx,xx

xxx,xx

Numru tal-hash

 

Dice decision

 

Il-fattur tad-devjazzjoni (valur jew mhux applikabbli)

 

Il-fattur tal-verifika (0/1/mhux applikabbli)

 

Il-valur iddikjarat ikkonfermat minn (MPAS / test doppju tas-CO2)

 

 

 

 

 

Riżultat ta' CO2 tal-MPAS tas-CO2 (minbarra l-Ki)

urbani

 

 

extra urbani

 

 

ikkombinat

 

 

Ir-riżultati ta' kejl fiżiku

Id-data tat-test (s)

Test 1

jj/xx/ssss

jj/xx/ssss

Test 2

 

 

Test 3

 

 

L-emissjonijiet ta' CO2 ikkombinati

Test 1

urbani

xxx,xxx

xxx,xxx

extra urbani

xxx,xxx

xxx,xxx

ikkombinat

xxx,xxx

xxx,xxx

Test 2

urbani

 

 

extra urbani

 

 

ikkombinat

 

 

Test 3

urbani

 

 

extra urbani

 

 

ikkombinat

 

 

Ki CO2

1,xxxx

L-emissjonijiet ta' CO2 ikkombinati, inkluż Ki

Medja

ikkombinat

 

 

Tqabbil mal-valur iddikjarat (medja ddikjarata)/iddikjarat %

 

 

Il-valuri tat-Tagħbija fit-Triq għall-ittestjar

f0 (N)

x,x

x,x

f1 (N/(km/h))

x,xxx

x,xxx

f2 (N/(km/h)2)

x,xxxxx

x,xxxxx

il-klassi tal-inerzja (kg)

 

 

Ir-riżultati finali

NEDC CO2 [g/km]

urbani

xxx,xx

xxx,xx

extra urbani

xxx,xx