28.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 303/1


REGOLAMENT (UE) 2018/1805 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Novembru 2018

dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 82(1)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

L-Unjoni stabbilixxiet għaliha nnifisha l-objettiv li żżomm u tiżviluppa spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja.

(2)

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-Unjoni hija bbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji, li, mill-Kunsill Ewropew ta' Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999 lil hawn, tqieset komunement bħala l-pedament tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fi ħdan l-Unjoni.

(3)

L-iffriżar u l-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat minn kriminalità huma fost l-aktar mezzi effettivi fil-ġlieda kontra l-kriminalità. L-Unjoni tinsab impenjata li tiżgura identifikazzjoni, konfiska u użu mill-ġdid aktar effettivi ta' assi kriminali f'konformità ma' “Il-Programm ta' Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini” (2).

(4)

Peress li l-kriminalità hi ta' spiss ta' natura transnazzjonali, hu essenzjali li jkun hemm kooperazzjoni transfruntiera effettiva sabiex jiġu ffriżati u kkonfiskati l-mezzi strumentali u r-rikavat tal-kriminalità.

(5)

Il-qafas legali attwali tal-Unjoni b'rabta mar-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska huwa magħmul mid-Deċiżjonijiet Qafas tal-Kunsill 2003/577/ĠAI (3) u 2006/783/ĠAI (4).

(6)

Ir-rapporti ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-Deċiżjonijiet Kwadru 2003/577/ĠAI u 2006/783/ĠAI juru li s-sistema eżistenti tar-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska mhijiex effettiva għalkollox. Dawk id-Deċiżjonijiet Qafas ma ġewx implimentati u applikati b'mod uniformi fl-Istati Membri, li wassal għal rikonoxximent reċiproku insuffiċjenti u kooperazzjoni transfruntiera subottimali.

(7)

Il-qafas legali tal-Unjoni dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska ma baqax aġġornat mal-iżviluppi leġislattivi reċenti fil-livelli tal-Unjoni u dawk nazzjonali. B'mod partikolari, id-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) tistabbilixxi regoli minimi dwar l-iffriżar u l-konfiska tal-proprjetà. Dawk ir-regoli minimi jikkonċernaw il-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat tal-kriminalità, inkluż f'każijiet ta' mard jew ħarba tal-persuna suspettata jew akkużata, fejn il-proċedimenti kriminali jkunu diġà nbdew rigward reat kriminali, konfiska estiża, u konfiska minn parti terza. Dawn ir-regoli minimi jikkonċernaw ukoll l-iffriżar ta' proprjetà bil-ħsieb tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement. Jenħtieġ li t-tipi ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska koperti minn dik id-Direttiva ikunu koperti wkoll mill-qafas legali dwar ir-rikonoxximent reċiproku.

(8)

Meta adottaw id-Direttiva 2014/42/UE, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill sostnew f'dikjarazzjoni li l-effettività tas-sistema ta' ffriżar u ta' konfiska fl-Unjoni hija marbuta b'mod inerenti mal-funzjonament tajjeb tar-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska. Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi stabbilita sistema komprensiva għall-iffriżar u l-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat tal-kriminalità fl-Unjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill stiednu lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġislattiva dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' ordnijiet ta' konfiska.

(9)

Fil-komunikazzjoni tagħha tat-28 ta' April 2015 bit-titolu l-“Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà”, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali hija bbażata fuq strumenti transfruntiera effettivi u li r-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji huwa element ewlieni fil-qafas tas-sigurtà. Il-Kummissjoni fakkret ukoll fil-ħtieġa li jkun hemm titjib fir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska.

(10)

Fil-komunikazzjoni tagħha tat-2 ta' Frar 2016 dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-kriminali li jiffinanzjaw it-terroriżmu jiġu mċaħħda mill-assi tagħhom. Il-Kummissjoni stqarret li sabiex jiġu sfrattati l-attivitajiet tal-kriminalità organizzata li jiffinanzjaw it-terroriżmu, huwa essenzjali li dawk il-kriminali jiġu mċaħħda mir-rikavat minn kriminalità. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni stqarret li jenħtieġ li jiġi żgurat li t-tipi kollha ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska jiġu infurzati sal-limitu massimu possibbli fl-Unjoni permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku.

(11)

Sabiex jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku effettiv ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska, jenħtieġ li r-regoli dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' dawn l-ordnijiet jiġu stabbiliti permezz ta' att legali tal-Unjoni legalment vinkolanti u direttament applikabbli.

(12)

Huwa importanti li r-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska jiġu ffaċilitati billi jiġu stabbiliti regoli li jobbligaw lil Stat Membru jirrikonoxxi mingħajr formalitajiet oħra l-ordnijiet ta' ffriżar u l-ordnijiet ta' konfiska maħruġa minn Stat Membru ieħor fil-qafas tal-proċedimenti f'materji kriminali u jeżegwixxi dawk l-ordnijiet fit-territorju tiegħu.

(13)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika għall-ordnijiet ta' ffriżar kollha u l-ordnijiet ta' konfiska kollha maħruġa fil-qafas ta' proċedimenti f'materji kriminali. “Proċedimenti f'materji kriminali” huwa kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni li ġie interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, minkejja l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. It-terminu b'hekk ikopri t-tipi kollha ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska maħruġa wara proċedimenti b'rabta ma' reat kriminali, mhux biss l-ordnijiet koperti mid-Direttiva 2014/42/UE. Ikopri wkoll tipi oħra ta' ordnijiet maħruġa mingħajr kundanna finali. Filwaqt li jista' jagħti l-każ li tali ordnijiet ma jeżistux fis-sistema legali ta' Stat Membru, jenħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat ikun jista' jirrikonoxxi u jeżegwixxi tali ordni maħruġa minn Stat Membru ieħor. Il-proċedimenti f'materji kriminali jistgħu jinkludu wkoll investigazzjonijiet kriminali mill-pulizija u awtoritajiet oħra tal-infurzar tal-liġi. Jenħtieġ li l-ordnijiet ta' ffriżar u l-ordnijiet ta' konfiska li jinħarġu fil-qafas ta' proċedimenti f'materji ċivili jew amministrattivi jkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(14)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament ikopri ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska relatati ma' reati kriminali koperti mid-Direttiva 2014/42/UE, kif ukoll ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska relatati ma' reati kriminali oħra. Għaldaqstant, ir-reati kriminali koperti minn dan ir-Regolament ma għandhomx ikunu limitati għal reati partikularment gravi li jkollhom dimensjoni transfruntiera, peress li l-Artikolu 82 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropa (TFUE) ma jeħtieġx tali limitazzjoni għal miżuri li jistabbilixxu regoli u proċeduri biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi f'materji kriminali.

(15)

Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, li hija bbażata fuq il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni immedjata ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji, tippresupponi fiduċja li d-deċiżjonjiet li ser jiġu rikonoxxuti u eżegwiti dejjem ser jittieħdu f'konformità mal-prinċipji ta' legalità, sussidjarjetà u proporzjonalità. Tali kooperazzjoni tippresupponi wkoll li jenħtieġ li jiġu ppreservati d-drittijiet ta' persuni li jkunu affettwati minn ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska. Jenħtieġ li tali persuni affettwati, li jistgħu jkunu persuni fiżiċi jew persuni ġuridiċi, jinkludu l-persuna li kontriha tkun inħarġet ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska, jew il-persuna li tkun sid il-proprjetà li tkun koperta minn dik l-ordni, kif ukoll kwalunkwe parti terza li d-drittijiet tagħha b'rabta ma' dik il-proprjetà jkunu ġew direttament preġudikati minn dik l-ordni, inkluż partijiet terzi bona fide. jenħtieġ li d-deċiżjoni dwar jekk tali partijiet terzi jkunux ġew direttament preġudikati minn ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska, tittieħed f'konformità mal-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

(16)

Dan ir-Regolament ma jimmodifikax l-obbligu ta' rispett għad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali kif stabbiliti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropa (TUE).

(17)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”) u fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (il-“KEDB”). Dan jinkludi l-prinċipju li kull diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe raġuni bħall-ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, in-nazzjonalità, il-lingwa, l-opinjoni politika, jew id-diżabilità jenħtieġ li tiġi pprojbita. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiġi applikat skont dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(18)

Jenħtieġ li d-drittijiet proċedurali stabbiliti fid-Direttivi 2010/64/UE (6), 2012/13/UE (7), 2013/48/UE (8), (UE) 2016/343 (9), (UE) 2016/800 (10) u (UE) 2016/1919 (11) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill japplikaw, fil-limiti tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk id-Direttivi, għall-proċedimenti kriminali koperti minn dan ir-Regolament rigward l-Istati Membri marbuta b'dawn id-Direttivi. Fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li s-salvagwardji previsti fil-Karta japplikaw għall-proċedimenti kollha koperti minn dan ir-Regolament. B'mod partikolari, jenħtieġ li s-salvagwardji essenzjali għall-proċedimenti kriminali stabbiliti fil-Karta japplikaw għall-proċedimenti f'materji kriminali li mhumiex proċedimenti kriminali iżda li huma koperti minn dan ir-Regolament.

(19)

Filwaqt li jenħtieġ li r-regoli dwar it-trasmissjoni, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' ordnijiet ta' konfiska jiżguraw l-effiċjenza tal-proċess għall-irkupru ta' assi kriminali, jenħtieġ li jiġu rrispettati d-drittijiet fundamentali.

(20)

Meta tkun qed tivvaluta l-kriminalità doppja, jenħtieġ li l-awtorità kompetenti tal-Istat ta' eżekuzzjoni tivverifika jekk l-elementi fattwali sottostanti tar-reat kriminali inkwistjoni, kif riflessi fiċ-ċertifikat ta' ffriżar jew iċ-ċertifikat ta' konfiska ppreżentat mill-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti, ikunux ukoll, bħala tali, soġġetti għal piena kriminali fl-Istat ta' eżekuzzjoni jekk kienu preżenti f'dak l-Istat fil-mument tad-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent tal-ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska.

(21)

Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tiżgura li, meta toħroġ ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska, jiġu rrispettati l-prinċipji tan-neċessità u tal-proporzjonalità. Taħt dan ir-Regolament, ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska għandha tinħareġ biss u tiġi trasmessa lill-awtorità ta' eżekuzzjoni fi Stat Membru ieħor fejn din tkun setgħet ġiet maħruġa u użata biss f'każ domestiku. Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tkun responsabbli biex tivvaluta n-neċessità u l-proporzjonalità ta' tali ordnijiet f'kull każ, peress li r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska ma għandhomx jiġu rrifjutati fuq raġunijiet oħra għajr dawk previsti f'dan ir-Regolament.

(22)

F'xi każijiet, ordni ta' ffriżar tista' tinħareġ minn awtorità, maħtura mill-Istat emittenti, li hija kompetenti f'materji kriminali biex toħroġ jew teżegwixxi l-ordni ta' ffriżar skont il-liġi nazzjonali, u li mhix imħallef, qorti jew prosekutur pubbliku. F'każijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-ordni ta' ffriżar tkun ivvalidata minn imħallef, qorti jew prosekutur pubbliku, qabel ma tiġi trasmessa lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

(23)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu dikjarazzjoni fejn jistqarru li, meta ċertifikat ta' ffriżar jew ċertifikat ta' konfiska jiġi trasmess lilhom bil-ħsieb li l-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska tiġi rikonoxxuta u eżegwita, l-awtorità emittenti għandha tittrasmetti l-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska oriġinali, jew kopja attestata tagħha, flimkien maċ-ċertifikat ta' ffriżar jew iċ-ċertifikat ta' konfiska. Jenħtieġ li l-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni fejn jagħmlu jew jirtiraw dikjarazzjoni bħal din. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tqiegħed tali informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha u tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (NĠE) pprovdut permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/976/ĠAI (12). Il-NĠE għandu jqiegħed dik l-informazzjoni għad-dispożizzjoni fuq is-sit web imsemmi f'dik id-Deċiżjoni.

(24)

Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tittrasmetti ċertifikat ta' ffriżar jew ċertifikat ta' konfiska, flimkien mal-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska, fejn applikabbli, jew direttament lill-awtorità ta' eżekuzzjoni jew lill-awtorità ċentrali tal-Istat ta' eżekuzzjoni, kif applikabbli, bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub skont kondizzjonijiet li jippermettu li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tistabbilixxi l-awtentiċità taċ-ċertifikat jew tal-ordni, per eżempju b'ittra reġistrata jew b'posta elettronika sigura. L-awtorità emittenti għandha tkun tista' tuża kwalunkwe mezz ta' trasmissjoni rilevanti, inkluż is-sistema sigura tat-telekomunikazzjoni tan-NĠE, il-Eurojust, jew mezzi oħra użati mill-awtoritajiet ġudizzjarji.

(25)

Fejn l-awtorità emittenti jkollha raġunijiet raġonevoli biex temmen li l-persuna li kontriha tkun inħarġet ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska dwar ammont ta' flus għandha proprjetà jew dħul fi Stat Membru, jenħtieġ li tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' ffriżar jew iċ-ċertifikat ta' konfiska, relatat ma' ordni li tikkonċerna ammont ta' flus, li dak l-Istat Membru. Abbażi ta' dan, iċ-ċertifikat jista', pereżempju, jiġi trasmess lill-Istat Membru fejn il-persuna fiżika, li kontriha nħarġet l-ordni, qed tirrisjedi jew, fejn dik il-persuna ma għandhiex indirizz permanenti jew stabbli, fejn tirrisjedi normalment. Fejn l-ordni tinħareġ kontra persuna ġuridika, iċ-ċertifikat jista' jiġi trasmess lill-Istat Membru li fih il-persuna ġuridika hija domiċiljata.

(26)

Bil-ħsieb tat-trasmissjoni u r-riċeviment amministrattiv ta' ċertifikati rigward ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jaħtru awtorità ċentrali waħda jew aktar, fejn meħtieġ, minħabba l-istruttura tas-sistema legali interna tagħhom. Dawn l-awtoritajiet ċentrali jistgħu jipprovdu wkoll appoġġ amministrattiv, jaqdu rwol ta' koordinazzjoni u jassistu fil-ġbir ta' statistika, u b'hekk jiffaċilitaw u jippromwovu r-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska.

(27)

Fejn ċertifikat ta' konfiska li huwa relatat ma' ordni ta' konfiska u li jikkonċerna ammont ta' flus jiġi trasmess lil aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed, jenħtieġ li l-Istat emittenti jipprova jevita sitwazzjoni fejn tiġi kkonfiskata aktar proprjetà milli meħtieġ sabiex il-valur totali miksub mill-eżekuzzjoni tal-ordni jeċċedi l-ammont massimu speċifikat. Għal dak il-għan, jenħtieġ inter alia, li l-awtorità emittenti, tindika fiċ-ċertifikat ta' konfiska l-valur tal-assi, jekk ikun magħruf, f'kull Stat ta' eżekuzzjoni, sabiex l-awtoritajiet ta' eżekuzzjoni jkunu jistgħu jieħdu kont tagħhom; iżżomm il-kuntatti u d-djalogu meħtieġa mal-awtoritajiet ta' eżekuzzjoni dwar il-proprjetà li għandha tiġi kkonfiskata; u tinforma lill-awtorità jew l-awtoritajiet ta' eżekuzzjoni rilevanti b'mod immedjat jekk tqis li jista' jkun hemm riskju li tista' issir konfiska li teċċedi l-ammont massimu. Fejn adatt, il-Eurojust tista' teżerċita rwol ta' koordinazzjoni fil-kompetenza tagħha sabiex tiġi evitata konfiska eċċessiva.

(28)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jagħmlu dikjarazzjoni, fejn jistqarru li, bħala Stati ta' eżekuzzjoni, jaċċettaw ċertifikati ta' ffriżar, ċertifikati ta' konfiska, jew it-tnejn, f'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Unjoni Ewropea li ma tkunx il-lingwa/i uffiċjali tagħhom.

(29)

Jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tirrikonoxxi ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska u tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħhom. Jenħtieġ li d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska tittieħed, u l-iffriżar jew il-konfiska titwettaq, bl-istess rapidità u prijorità bħal fir-rigward ta' każijiet domestiċi simili. Jenħtieġ li l-limiti ta' żmien, li għandhom jiġu kkalkulati f'konformità mar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill (13), jiġu stabbiliti sabiex jiġu żgurati deċiżjoni u eżekuzzjoni rapidi u effiċjenti fir-rikonoxximent tal-ordni ta' ffriżar jew tal-ordni ta' konfiska u eżekuzzjoni rapida u effiċjenti. Fir-rigward tal-ordnijiet ta' ffriżar, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tibda tieħu l-miżuri konkreti neċessarji sabiex teżegwixxi tali l-ordnijiet mhux aktar tard minn 48 siegħa minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tagħhom.

(30)

Fl-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar, jenħtieġ li l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' eżekuzzjoni jikkunsidraw b'mod dovut il-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni. Jenħtieġ b'mod partikolari li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-sustanza tal-ordni ta' ffriżar. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-persuni affettwati jiġu infurmati bl-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(31)

Jenħtieġ li r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ta' ordni ta' konfiska ma jiġux irrifjutati għal raġunijiet oħra għajr dawk previsti f'dan ir-Regolament. Jeħtieġ li dan ir-Regolament jippermetti li l-awtoritajiet ta' eżekuzzjoni ikunu jistgħu ma jirrikonoxxux jew ma jeżegwixxux ordnijiet ta' konfiska abbażi tal-prinċipju ne bis in idem, abbażi tad-drittijiet ta' persuni affettwati, jew abbażi tad-dritt li persuna tkun preżenti waqt il-proċess.

(32)

Dan ir-Regolament jeħtieġ li jippermetti lill-awtoritajiet ta' eżekuzzjoni li ma jirrikonoxxux jew ma jeżegwixxux ordnijiet ta' konfiska fejn il-persuna li kontriha tkun inħarġet l-ordni ta' konfiska ma dehritx personalment fil-proċess li rriżulta fl-ordni ta' konfiska marbuta ma' kundanna finali. Jenħtieġ li din tkun biss raġuni għan-nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni fejn proċessi jirriżultaw f'ordni ta' konfiska marbuta ma' kundanna finali u fejn proċedimenti jirriżultaw f'ordnijiet ta' konfiska mhux ibbażati fuq kundanna. Madankollu, jenħtieġ li ssir seduta waħda jew aktar sabiex tali raġuni tkun disponibbli,. Jenħtieġ li r-raġuni ma tkun disponibbli jekk is-seduta mhijiex prevista mir-regoli ta' proċedura nazzjonali rilevanti. Jenħtieġ li tali regoli ta' proċedura nazzjonali jikkonformaw mal-Karta u mal-KEDB, b'mod partikolari fir-rigward tad-dritt għal proċess ġust. Dan ikun il-każ, pereżempju, fejn il-proċedimenti jitmexxew b'mod simplifikat skont, kompletament jew parzjalment, proċedura bil-miktub jew proċedura fejn ma tkun prevista l-ebda seduta.

(33)

Jenħtieġ li jkun possibbli, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, li ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska ma tiġix rikonoxxuta jew eżegwita, fejn tali rikonoxximent jew eżekuzzjoni jipprevjeni lill-Istat ta' eżekuzzjoni milli japplika r-regoli kostituzzjonali tiegħu relatati mal-libertà tal-istampa jew l-libertà ta' espressjoni f'media oħra.

(34)

Il-ħolqien ta' spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni huwa bbażat fuq fiduċja reċiproka u preżunzjoni ta' konformità minn Stati Membri oħra mad-dritt tal-Unjoni u, b'mod partikolari, mad-drittijiet fundamentali. Madankollu, f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali, fejn ikun hemm raġunijiet sostanzjali biex wieħed jemmen, abbażi ta' evidenza speċifika u oġġettiva, li l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska tista', fiċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, tinvolvi ksur manifest ta' dritt fundamentali rilevanti kif jinsab fil-Karta, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun tista' tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix u li ma teżegwixxix l-ordni kkonċernata. Id-drittijiet fundamentali li jenħtieġ li jkunu rilevanti f'dan ir-rispett huma, b'mod partikolari, id-dritt għal rimedju effettiv, id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għal difiża. Jenħtieġ li,fil-prinċipju, d-dritt għal proprjetà ma jkunx rilevanti, minħabba li l-iffriżar u l-konfiska ta' assi jimplikaw neċessarjament interferenza tad-dritt ta' persuna għal proprjetà u minħabba li s-salvagwardji neċessarji f'dak ir-rigward huma diġà previsti fid-dritt tal-Unjoni, inkluż f'dan ir-Regolament.

(35)

Qabel ma tieħu deċiżjoni li ma tirrikonoxxix jew ma teżegwixxix ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska abbażi ta' kwalunkwe raġuni għan-nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tikkonsulta mal-awtorità emittenti, sabiex tikseb kull informazzjoni addizzjonali meħtieġa.

(36)

Meta teżamina talba mill-awtorità ta' eżekuzzjoni biex jiġi limitat il-perijodu li matulu jenħtieġ li l-proprjetà tiġi ffriżata, jenħtieġ li l-awtorità emittenti tieħu kont taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ, b'mod partikolari jekk il-kontinwazzjoni tal-ordni ta' ffriżar tistax tikkawża danni mhux ġustifikati fl-Istat ta' eżekuzzjoni. L-awtorità ta' eżekuzzjoni hija inkoraġġuta tikkonsulta mal-awtorità emittenti dwar din il-kwistjoni qabel ma tagħmel talba formali.

(37)

Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tinforma lill-awtorità ta' eżekuzzjoni meta awtorità tal-Istat emittenti tirċievi kwalunkwe somma ta' flus li tkun tħallset b'rabta mal-ordni ta' konfiska, bl-intendiment li l-Istat ta' eżekuzzjoni jrid jiġi infurmat biss jekk l-ammont mħallas b'rabta mal-ordni jkollu impatt fuq l-ammont li jibqa', li ser jiġi kkonfiskat skont l-ordni.

(38)

Jenħtieġ li jkun possibbli għall-awtorità ta' eżekuzzjoni li tipposponi l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ta' ordni ta' konfiska, b'mod partikolari fejn il-eżekuzzjoni tagħha tista' tkun ta' ħsara lil investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja. Hekk kif ir-raġunijiet għall-posponiment ma jibqgħux jeżistu, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-ordni.

(39)

Wara l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar, u wara d-deċiżjoni li tirrikonoxxi u teżegwixxi ordni ta' konfiska, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni, sa fejn ikun possibbli, tinforma lill-persuni affettwati li taf bihom, b'tali eżekuzzjoni jew tali deċiżjoni. Għal dak l-għan, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tagħmel kull sforz raġonevoli biex tidentifika l-persuni affettwati, tivverifika kif dawn jistgħu jiġu kkuntattjati u tinformahom bl-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar jew bid-deċiżjoni li tirrikonoxxi u teżegwixxi l-ordni ta' konfiska. Fit-twettiq ta' dak l-obbligu, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' titlob l-assistenza tal-awtorità emittenti, pereżempju fejn il-persuni affettwati jidhru li jirrisjedu fl-Istat emittenti. L-obbligu skont dan ir-Regolament li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tipprovdi informazzjoni lill-persuni affettwati huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu impost tal-awtorità emittenti li tipprovdi informazzjoni lill-persuni skont il-liġi tal-Istat emittenti, pereżempju dwar il-ħruġ ta' ordni ta' ffriżar jew dwar ir-rimedji legali eżistenti skont il-liġi tal-Istat emittenti.

(40)

F'każ li ma jkunx possibbli li ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska tiġi eżegwita, jenħtieġ li l-awtorità emittenti tiġi nnotifikata mingħajr dewmien. Tali impossibbiltà tista' tirriżulta mill-fatt li l-proprjetà tkun diġà ġiet ikkonfiskata, tkun sparixxiet, inqerdet, jew ma tistax tinstab fil-post indikat mill-awtorità emittenti, jew peress li l-post fejn tinstab il-proprjetà ma kienx ġie indikat b'mod preċiż biżżejjed minkejja konsultazzjonijiet bejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni u l-awtorità emittenti. F'tali ċirkostanzi, l-awtorità ta' eżekuzzjoni jenħtieġ li ma tibqax aktar obbligata li teżegwixxi l-ordni. Madankollu, jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni sussegwentement tikseb informazzjoni li tippermettilha ssib il-proprjetà, jenħtieġ li hija tkun tista' teżegwixxi l-ordni mingħajr il-ħtieġa li jiġi trasmess ċertifikat ġdid, f'konformità ma' dan ir-Regolament.

(41)

Fejn l-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni tirrendi l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska legalment impossibbli, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tikkuntattja lill-awtorità emittenti sabiex tiddiskuti s-sitwazzjoni u ssib soluzzjoni. Tali soluzzjoni tista' tikkonsisti fl-irtirar tal-ordni kkonċernata mill-awtorità emittenti.

(42)

Hekk kif tiġi kkompletata l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tinforma lill-awtorità emittenti bir-riżultati tal-eżekuzzjoni. Fejn ikun possibbli fil-prattika, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni, f'dak iż-żmien, tinforma wkoll lill-awtorità emittenti dwar l-ammont ta' flus jew il-proprjetà li tkun ġiet ikkonfiskata, u dwar dettalji oħra li tqis li jkunu rilevanti.

(43)

Jenħtieġ li l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ta' ordni ta' konfiska tkun regolata mil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni u jenħtieġ li l-awtoritajiet ta'dak l-Istat biss ikollhom il-kompetenza li jiddeċiedu dwar il-proċeduri għall-eżekuzzjoni. Fejn xieraq, jenħtieġ li l-awtorità emittenti u ta' eżekuzzjoni tkun tista'tistieden lill-Eurojust jew lin-NĠE biex jipprovdu assistenza, fi ħdan il-mandat tagħhom, dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska.

(44)

Il-funzjonament xieraq ta' dan ir-Regolament jippresupponi li jkun hemm komunikazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti involuti, b'mod partikolari f'każijiet tal-eżekuzzjoni simultanja ta' ordni ta' konfiska f'iżjed minn Stat Membru wieħed. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jikkonsultaw ma' xulxin kull meta jkun meħtieġ, direttament jew, fejn xieraq, permezz tal-Eurojust jew tan-NĠE.

(45)

Jenħtieġ li d-drittijiet tal-vittmi għall-kumpens u r-restituzzjoni ma jiġux ippreġudikati f'każijiet transfruntiera. Jenħtieġ li r-regoli dwar id-disponiment ta' proprjetà ffriżata jew kkonfiskata jagħtu prijorità lill-kumpens u r-restituzzjoni tal-proprjetà lill-vittmi. Il-kunċett ta' vittma għandu jiġi interpretat f'konformità mal-liġi tal-Istat emittenti, li jenħtieġ li tkun ista' tipprevedi wkoll li persuna ġuridika tista' tkun vittma għall-fini ta' dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-kumpens u r-restituzzjoni ta' proprjetà lill-vittmi fi proċedimenti nazzjonali.

(46)

Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun informata b' deċiżjoni, maħruġa mill-awtorità emittenti jew minn awtorità kompetenti oħra fl-Istat emittenti, għar-restituzzjoni ta' proprjetà ffriżata lill-vittma, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tieħu l-miżuri neċessarji sabiex tiżgura li l-proprjetà kkonċernata tkun iffriżata u tingħata lura lill-vittma malajr kemm jista' jkun. Jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun tista' tittrasferixxi l-proprjetà lill-Istat emittenti, sabiex dan ikun jista' jagħti lura l-proprjetà lill-vittma, jew direttament lill-vittma soġġett għall-approvazzjoni tal-Istat emittenti. Jenħtieġ li l-obbligu għar-restituzzjoni ta' proprjetà ffriżata lill-vittma jkun soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin: it-titolu tal-vittma għall-proprjetà jenħtieġ li ma jkunx ikkontestat, li jfisser li huwa aċċettat li l-vittma hija s-sid leġittimu tal-proprjetà u ma hemm l-ebda pretensjoni li toħloq dubju dwar dak; il-proprjetà jeħtieġ li ma tkunx meħtieġa bħala evidenza fi proċedimenti kriminali fl-Istat ta' eżekuzzjoni; u id-drittijiet ta' persuni affettwati, b'mod partikolari d-drittijiet ta' pajjiżi terzi bona fede, jenħtieġ li ma jiġux preġudikati. Jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tagħti lura proprjetà ffriżata lill-vittma biss fejn jintlaħqu dawk il-kondizzjonijiet. Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tqis li ma ntlaħqux dawk il-kondizzjonijiet, jenħtieġ li hija tikkonsulta mal-awtorità emittenti, pereżempju biex titlob kwalunkwe informazzjoni addizzjonali jew biex tiddiskuti s-sitwazzjoni, sabiex tinstab soluzzjoni. Jekk ma tkun tista' tinstab l-ebda soluzzjoni, l-awtorità ta' eżekuzzjoni jenħtieġ li tkun tista' tiddeċiedi li ma tagħtix lura l-proprjetà ffriżata lill-vittma.

(47)

Kull Stat Membru jenħtieġ li jikkunsidra jistabbilixxi uffiċċju nazzjonali ċentralizzat responsabbli għall-ġestjoni tal-proprjetà ffriżata fid-dawl tal-possibbiltà ta' konfiska ulterjuri, kif ukoll għall-ġestjoni ta' proprjetà kkonfiskata. Il-proprjetà ffriżata u l-proprjetà kkonfiskati tista' tiġi identifikata, bħala kwistjoni ta' prijorità, għall-proġetti ta' infurzar tal-liġi u ta' prevenzjoni tal-kriminalità organizzata kif ukoll għal proġetti oħra ta' interess pubbliku u utilità soċjali.

(48)

Kull Stat Membru jenħtieġ li jikkunsidra li jistabbilixxi fond nazzjonali li jiggarantixxi kumpens xieraq għall-vittmi ta' kriminalità, bħall-familji ta' uffiċjali tal-pulizija u uffiċjali pubbliċi maqtula jew li jkunu ġarrbu diżabilità b'mod permanenti waqt il-qadi ta' dmirijiethom. L-Istati Membri jistgħu jallokaw porzjon ta' assi kkonfiskati għal dak il-għan.

(49)

Jenħtieġ li ma jkunx possibbli għall-Istati Membri li jitolbu mingħand xulxin il-kumpens għall-ispejjeż li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Madankollu, fejn l-Istat ta' eżekuzzjoni jkun ġarrab spejjeż kbar jew eċċezzjonali, pereżempju minħabba li l-proprjetà tkun ġiet iffriżata għal perijodu ta' żmien konsiderevoli, jenħtieġ li kwalunkwe proposta mill-awtorità ta' eżekuzzjoni għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż tiġi kkunsidrata mill-awtorità emittenti.

(50)

Sabiex tkun tista'tindirizza l-problemi identifikati fil-futur rigward il-kontenut taċ-ċertifikati li jinsabu fl-Annessi għal dan ir-Regolament kemm jista' jkun malajr, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun iddelegata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE rigward emendi għal dawk iċ-ċertifikati. Huwa partikularment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (14). B'mod partikolari, biex tkun żgurata l-istess parteċipazzjoni fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin mal-esperti tal-Istati Membri, u b'mod sistematiku l-esperti tagħhom ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(51)

Billi l-objettiv ta' dan ir-Regolament, jiġifieri r-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista', minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 TUE. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-objettiv.

(52)

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru 2003/577/ĠAI diġà ġew sostitwiti bid-Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) fir-rigward tal-iffriżar tal-evidenza għall-Istati Membri marbuta b'din id-Direttiva. Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru 2003/577/ĠAI rigward l-iffriżar tal-proprjetà jiġu sostitwiti minn dan ir-Regolament bejn l-Istati Membri marbuta minnha. Jenħtieġ li d-Deċiżjoni Kwadru 2006/783/ĠAI tiġi wkoll sostitwita minn dan ir-Regolament bejn l-Istati Membri marbuta bih. Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru 2003/577/ĠAI fir-rigward tal-iffriżar tal-proprjetà, kif ukoll id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas 2006/783/ĠAI, jenħtieġ għalhekk li jkomplu japplikaw mhux biss bejn l-Istati Membri li mhumiex marbuta minn dan ir-Regolament, iżda wkoll bejn kwalunkwe Stat Membru li mhuwiex marbut b'dan ir-Regolament u kwalunkwe Stat Membru li huwa marbut b'dan ir-Regolament.

(53)

Il-forma legali ta' dan l-att jenħtieġ li ma tikkostitwixxix preċedent għal atti legali futuri tal-Unjoni fil-qasam tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji f'materji kriminali. L-għażla tal-forma legali għal atti legali futuri tal-Unjoni jenħtieġ li tiġi vvalutata bir-reqqa fuq bażi ta' każ b'każ filwaqt li jittieħed kont, fost fatturi oħra, tal-effettività tal-att legali u l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' sussidjarjetà.

(54)

L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/845/ĠAI (16), l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi tagħhom jikkooperaw ma' xulxin sabiex jiġu ffaċilitati r-rintraċċar u l-identifikazzjoni tar-rikavat minn kriminalità u proprjetà oħra relatata mal-kriminalità li jistgħu jsiru l-oġġett ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska.

(55)

F'konformità mal-Artikolu 3 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, ir-Renju Unit innotifika x-xewqa tiegħu li jieħu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(56)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, l-Irlanda mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(57)

F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, DEFINIZZJONIJIET U KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li skonthom Stat Membru jirrikonoxxi u jeżegwixxi fit-territorju tiegħu ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska maħruġa minn Stat Membru ieħor fil-qafas ta' proċedimenti f'materji kriminali.

2.   Dan ir-Regolament ma għandux ikollu l-effett li jimmodifika l-obbligu ta' rispett għad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali stabbiliti fl-Artikolu 6 TUE.

3.   Meta joħroġu ordnijiet ta' ffriżar jew ordnijiet ta' konfiska, l-awtoritajiet emittenti għandhom jiżguraw li l-prinċipji ta' neċessità u proporzjonalità jiġu rispettati.

4.   Dan ir-Regolament ma japplikax għal ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska maħruġa fil-qafas ta' proċedimenti f'materji ċivili jew amministrattivi.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“ordni ta' ffriżar” tfisser deċiżjoni maħruġa jew ivvalidata minn awtorità emittenti sabiex tipprevjeni l-qerda, it-trasformazzjoni, it-tneħħija, it-trasferiment jew id-disponiment ta' proprjetà bil-ħsieb tal-konfiska tagħha;

(2)

“ordni ta' konfiska” tfisser penali jew miżura finali, imposta minn qorti b'segwitu għal proċedimenti fir-rigward ta' reat kriminali, li tirriżulta fil-privazzjoni definittiva ta' proprjetà ta' persuna fiżika jew ġuridika;

(3)

“proprjetà” tfisser proprjetà ta' kwalunkwe deskrizzjoni, kemm jekk materjali kif ukoll jekk immaterjali, mobbli jew immobbli, u d-dokumenti jew l-istrumenti legali li jixhdu dritt jew interess fi proprjetà bħal din, li l-awtorità emittenti tikkunsidra li tkun:

(a)

ir-rikavat minn reat kriminali, jew l-ekwivalenti tiegħu, sew l-ammont sħiħ tal-valur jew parti biss minn tali rikavat;

(b)

il-mezzi strumentali ta' reat kriminali, jew il-valur tali mezzi strumentali;

(c)

soġġetta għal konfiska permezz tal-applikazzjoni fl-Istat emittenti ta' kwalunkwe setgħa ta' konfiska prevista fid-Direttiva 2014/42/UE; jew

(d)

soġġetta għal konfiska skont kwalunkwe dispożizzjoni oħra relatata mas-setgħat ta' konfiska, inkluż il-konfiska mingħajr kundanna finali, skont il-liġi tal-Istat emittenti b'segwitu għal proċedimenti b'rabta ma' reat kriminali;

(4)

“rikavat” tfisser kwalunkwe vantaġġ ekonomiku li jirriżulta direttament jew indirettament minn reat kriminali, li jikkonsisti minn kwalunkwe forma ta' proprjetà u jinkludi kwalunkwe investiment mill-ġdid jew kwalunkwe trasformazzjoni li jsiru sussegwentement ta' rikavat dirett u kwalunkwe benefiċċju ta' valur;

(5)

“mezzi strumentali” tfisser kwalunkwe proprjetà użata jew maħsuba biex tintuża, bi kwalunkwe mod, kompletament jew parzjalment, biex jitwettaq reat kriminali;

(6)

“Stat emittenti” tfisser l-Istat Membru li fih tinħareġ ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska;

(7)

“Stat ta' eżekuzzjoni” tfisser l-Istat Membru li lilu ġiet trasmessa ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska għall-iskop tar-rikonoxximent u tal-eżekuzzjoni;

(8)

“awtorità emittenti” tfisser:

(a)

fir-rigward ta' ordni ta' ffriżar:

(i)

imħallef, qorti, jew prosekutur pubbliku kompetenti fil-każ ikkonċernat; jew

(ii)

awtorità kompetenti oħra li tinħatar bħala tali mill-Istat emittenti u li hija kompetenti f'materji kriminali li tordna l-iffriżar ta' proprjetà jew li teżegwixxi ordni ta' ffriżar skont il-liġi nazzjonali. Barra minn hekk, qabel ma tiġi trasmessa lill-awtorità ta' eżekuzzjoni, l-ordni ta' ffriżar għandha tiġi vvalidata minn imħallef, qorti jew prosekutur pubbliku fl-Istat emittenti wara eżami tal-konformità tagħha mal-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta' tali ordni skont dan ir-Regolament. Fejn l-ordni tkun ġiet ivvalidata minn imħallef, qorti, jew prosekutur pubbliku, dik l-awtorità oħra kompetenti tista' titqies ukoll bħala awtorità emittenti għall-finijiet tat-trasmissjoni tal-ordni;

(b)

fir-rigward ta' ordni ta' konfiska, awtorità li tinħatar bħala tali mill-Istat emittenti u li hija kompetenti f'materji kriminali biex teżegwixxi ordni ta' konfiska maħruġa minn qorti f'konformità mal-liġi nazzjonali;

(9)

“awtorità ta' eżekuzzjoni” tfisser awtorità li hija kompetenti biex tirrikonoxxi ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska u biex tiżgura l-eżekuzzjoni tagħha f'konformità ma' dan ir-Regolament u l-proċeduri applikabbli skont il-liġi nazzjonali għall-iffriżar u l-konfiska ta' proprjetà; fejn tali proċeduri jirrikjedu li qorti tirreġistra l-ordni u tawtorizza l-eżekuzzjoni tagħha, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tinkludi l-awtorità li hija kompetenti li titlob din ir-reġistrazzjoni u l-awtorizzazzjoni;

(10)

“persuna affettwata” tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika li kontriha tinħareġ ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska, jew il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun is-sid tal-proprjetà li tkun koperta minn dik l-ordni, kif ukoll kwalunkwe parti terza li d-drittijiet tagħha rigward dik il-proprjetà jkunu direttament preġudikati minn dik l-ordni skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

Artikolu 3

Reati kriminali

1.   Ordnijiet ta' ffriżar jew ordnijiet ta' konfiska għandhom jiġu eżegwiti mingħajr il-verifika tal-kriminalità doppja tal-atti li jagħtu lok għal tali ordnijiet, fejn dawk l-atti huma punibbli fl-Istat emittenti b'sentenza ta' kustodja għal tul massimu ta' mill-inqas tliet snin u jikkostitwixxu wieħed jew aktar mir-reati kriminali li ġejjin skont il-liġi tal-Istat emittenti:

(1)

parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali;

(2)

terroriżmu;

(3)

traffikar tal-bnedmin;

(4)

sfruttament sesswali ta' tfal u pornografija tat-tfal;

(5)

traffikar illeċitu ta' drogi narkotiċi u ta' sustanzi psikotropiċi;

(6)

traffikar illeċitu ta' armi, munizzjon u splussivi;

(7)

korruzzjoni;

(8)

frodi, inkluż frodi u reati kriminali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif definiti fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17);

(9)

ħasil tar-rikavat mill-kriminalità;

(10)

falsifikazzjoni ta' munita, inkluż tal-euro;

(11)

kriminalità relatata mal-informatika;

(12)

kriminalità ambjentali, inkluż it-traffikar illeċitu ta' speċijiet ta' annimali fil-periklu u ta' speċijiet u varjetajiet ta' pjanti fil-periklu;

(13)

faċilitazzjoni tad-dħul u tar-residenza mhux awtorizzati;

(14)

omiċidju jew dannu gravi fuq il-persuna;

(15)

kummerċ illeċitu ta' organi u tessuti umani;

(16)

ħtif ta' persuni, restrizzjoni illegali jew ħtif ta' ostaġġi;

(17)

razziżmu u ksenofobija;

(18)

serq organizzat jew bl-użu ta' armi;

(19)

traffikar illeċitu ta' beni kulturali, inkluż antikitajiet u opri tal-arti;

(20)

qligħ b'qerq;

(21)

racketeering u estorsjoni;

(22)

falsifikazzjoni ta' flus u piraterija ta' prodotti;

(23)

falsifikazzjoni ta' dokumenti amministrattivi u t-traffikar fihom;

(24)

falsifikazzjoni ta' mezzi ta' ħlas;

(25)

traffikar illeċitu ta' sustanzi ormonali u promoturi oħra tat-tkabbir;

(26)

traffikar illeċitu ta' materjali nukleari jew radjuattivi;

(27)

traffikar ta' vetturi misruqa;

(28)

stupru;

(29)

ħruq;

(30)

reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Qorti Kriminali Internazzjonali;

(31)

sekwestru illegali ta' inġenji tal-ajru jew ta' bastimenti;

(32)

sabutaġġ.

2.   Għal reati kriminali oħra minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istat ta' eżekuzzjoni jista' jagħmel ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska soġġetti għall-kondizzjoni li l-atti li jagħtu lok għal ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska jikkostitwixxu reat kriminali skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, indipendentement mill-elementi kostitwenti tiegħu jew il-mod kif inhu deskritt fil-liġi tal-Istat emittenti.

KAPITOLU II

TRASMISSJONI, RIKONOXXIMENT U EŻEKUZZJONI TA' ORDNIJIET TA' FFRIŻAR

Artikolu 4

Trasmissjoni tal-ordnijiet ta' ffriżar

1.   Ordni ta' ffriżar għandha tiġi trasmessa permezz ta' ċertifikat ta' ffriżar. L-awtorità emittenti għandha tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' ffriżar previst fl-Artikolu 6 direttament lill-awtorità ta' eżekuzzjoni jew, fejn applikabbli, lill-awtorità ċentrali msemmija fl-Artikolu 24(2), bi kwalunkwe mezz li ista' jipproduċi rekord bil-miktub f'kondizzjonijiet li jippermettu lill-awtorità ta' eżekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità taċ-ċertifikat ta' iffriżar.

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu dikjarazzjoni li tgħid li meta ċertifikat ta' ffriżar jiġi trasmess lilhom bil-ħsieb tar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar, l-awtorità emittenti għandha tittrasmetti, l-ordni ta' ffriżar oriġinali jew kopja attestata tagħha flimkien maċ-ċertifikat ta' ffriżar. Madankollu, huwa biss iċ-ċertifikat ta' ffriżar li jrid jiġi tradott, f'konformità mal-Artikolu 6(2).

3.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 qabel id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jew f'data aktar tard. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw tali dikjarazzjoni f'kull ħin. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni meta jagħmlu jew jirtiraw tali dikjarazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed tali informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha u tan-NĠE

4.   Rigward ordni ta' ffriżar li tikkonċerna ammont ta' flus, fejn l-awtorità emittenti għandha raġunijiet validi biex temmen li l-persuna li kontriha tkun inħarġet l-ordni jkollha proprjetà jew dħul fi Stat Membru, għandha tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' ffriżar lil dak l-Istat Membru.

5.   Rigward ordni ta' ffriżar li tikkonċerna beni speċifiċi, fejn l-awtorità emittenti ikollha raġunijiet validi biex temmen li tali beni jkunu jinsabu fi Stat Membru, hija għandha tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' ffriżar lill dak l-Istat Membru.

6.   Iċ-ċertifikat ta' ffriżar għandu:

(a)

ikun akkumpanjat minn ċertifikat ta' konfiska trasmess f'konformità mal-Artikolu 14; jew

(b)

ikun fih struzzjoni li l-proprjetà għandha tibqa' ffriżata fl-Istat ta' eżekuzzjoni sakemm tiġi trasmessa u eżegwita l-ordni ta' konfiska f'konformità mal-Artikolu 14, f'liema każ l-awtorità emittenti għandha tindika d-data prevista ta' din it-trasmissjoni fiċ-ċertifikat ta' ffriżar.

7.   L-awtorità emittenti għandha tinforma lill-awtorità ta' eżekuzzjoni jekk tkun taf b'xi persuni affettwati. L-awtorità emittenti għandha, fuq talba, tipprovdi wkoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kwalunkwe informazzjoni rilevanti għal kwalunkwe pretensjoni li tali persuni affettwati jista' jkollhom b'rabta mal-proprjetà, inkluż kwalunkwe informazzjoni li tidentifika lil dawk il-persuni.

8.   Fejn, minkejja l-informazzjoni li tkun saret disponibbli f'konformità mal-Artikolu 24(3), l-awtorità kompetenti ta' eżekuzzjoni ma tkunx magħrufa lill-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti għandha tagħmel l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa, inkluż permezz tal-punti ta' kuntatt tan-NĠE, sabiex tiddetermina liema awtorità tkun kompetenti għar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar.

9.   Fejn l-awtorità fl-Istat ta' eżekuzzjoni li tirċievi ċ-ċertifikat ta' ffriżar ma tkunx kompetenti biex tirrikonoxxi l-ordni ta' ffriżar jew tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha, dik l-awtorità għandha b'mod immedjat, tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' ffriżar lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat Membru tagħha u għandha tinforma lill-awtorità emittenti, skont dan.

Artikolu 5

Trasmissjoni ta' ordni ta' ffriżar lil Stat ta' eżekuzzjoni wieħed jew aktar

1.   Ċertifikat ta' ffriżar għandu jiġi trasmess biss skont l-Artikolu 4 lil Stat ta' eżekuzzjoni wieħed kull darba, sakemm ma jkunx japplika l-paragrafu 2 jew 3 ta' dan l-Artikolu.

2.   Fejn ordni ta' ffriżar tikkonċerna beni speċifiċi, iċ-ċertifikat ta' ffriżar jista' jiġi trasmess kontemporanjament lil aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed fejn:

(a)

l-awtorità emittenti jkollha raġunijiet validi biex temmen li beni differenti koperti mill-ordni ta' ffriżar ikunu jinstabu fi Stati ta' eżekuzzjoni differenti; jew

(b)

l-iffriżar ta' beni speċifiku kopert mill-ordni ta' ffriżar jirrikjedi azzjoni f'iżjed minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed.

3.   Fejn ordni ta' ffriżar tikkonċerna ammont ta' flus, iċ-ċertifikat ta' ffriżar jista' jiġi trasmess kontemporanjament lil iżjed minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed fejn l-awtorità emittenti tikkunsidra li hemm bżonn speċifiku li jsir hekk, b'mod partikolari fejn il-valur stmat tal-proprjetà li tista' tiġi ffriżata fl-Istat emittenti u f'xi Stat ta' eżekuzzjoni probabbilment ma jkunx biżżejjed għall-iffriżar tal-ammont sħiħ kopert mill-ordni ta' ffriżar.

Artikolu 6

Ċertifikat ta' ffriżar standard

1.   Sabiex tittrasmetti ordni ta' iffriżar, l-awtorità emittenti għandha timla ċ-ċertifikat ta' ffriżar stabbilit fl-Anness I, għandha tiffirmah u għandha tiċċertifika l-kontenut tiegħu bħala preċiż u korrett.

2.   L-awtorità emittenti għandha tipprovdi lill-awtorità ta' eżekuzzjoni bi traduzzjoni taċ-ċertifikat ta' ffriżar f'lingwa uffiċjali tal-Istat ta' eżekuzzjoni jew fi kwalunkwe lingwa oħra li l-Istat ta' eżekuzzjoni jaċċetta f'konformità mal-paragrafu 3.

3.   Kwalunkwe Stat Membru jista', fi kwalunkwe ħin, jiddikjara permezz ta' dikjarazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni li huwa jaċċetta traduzzjonijiet ta' ċertifikati ta' ffriżar f'waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni għajr il-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed id-dikjarazzjonijiet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha u tan-NĠE.

Artikolu 7

Rikonoxximent u eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta' ffriżar

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tirrikonoxxi ordni ta' ffriżar trasmessa f'konformità mal-Artikolu 4 u għandha tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha bl-istess mod bħal ma' tieħu għal ordni ta' iffriżar domestiku maħruġa minn awtorità tal-Istat ta' eżekuzzjoni, sakemm l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tinvokax waħda mir-raġunijiet għan-nonrikonoxximent u noneżekuzzjoni previsti fl-Artikolu 8 jew waħda mir-raġunijiet għal posponiment previsti fl-Artikolu 10.

2.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tirrapporta lill-awtorità emittenti dwar l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, inkluż deskrizzjoni tal-proprjetà ffriżata u, fejn disponibbli, tipprovdi stima tal-valur tagħha. Tali rappurtar għandu jitwettaq bl-użu ta' kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, mingħajr dewmien żejjed ladarba l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun ġiet infurmata li l-ordni ta' ffriżar tkun ġiet eżegwita.

Artikolu 8

Raġunijiet għal nonrikonoxximent u għal noneżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix jew teżegwixxix ordni ta' ffriżar biss fejn:

(a)

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar tmur kontra l-prinċipju ta' ne bis in idem;

(b)

ikun hemm privileġġ jew immunità skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li jimpedixxu l-iffriżar tal-proprjetà kkonċernata, jew ikun hemm regoli dwar id-determinazzjoni jew il-limitazzjoni tar-responsabbiltà kriminali relatati mal-libertà tal-istampa jew il-libertà ta' espressjoni f'media oħrajn, li jimpedixxu l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar;

(c)

iċ-ċertifikat ta' ffriżar ma jkunx komplut jew ikun manifestament żbaljat, u ma jkunx imtela b'segwitu għall-konsultazzjoni msemmija fil-paragrafu 2;

(d)

l-ordni ta' ffriżar tkun relatata ma' reat kriminali li jkun twettaq, totalment jew parzjalment, barra t-territorju tal-Istat emittenti u, totalment jew parzjalment, fit-territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni, u l-imġiba li fir-rigward tagħha tkun inħarġet l-ordni ta' ffriżar ma tkunx tikkostitwixxi reat kriminali skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni;

(e)

f'każ li jaqa' taħt l-Artikolu 3(2), l-imġiba li b'konnessjoni magħha inħarġet l--ordni ta' ffriżar ma tikkostitwixxix reat kriminali skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni; madankollu, f'każijiet li jinvolvu regoli dwar taxxi jew dazji, jew regoli doganali u regoli marbutin mal-kambju, ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar ma għandhiex tiġi rrifjutata għar-raġuni li l-liġi fl-Istat ta' eżekuzzjoni ma timponix l-istess tip ta' taxxi jew dazji jew ma tipprevedix l-istess tip ta' regoli rigward taxxi u dazji jew l-istess tip ta' regoli doganali u regoli marbutin mal-kambju bħal-liġi tal-Istat emittenti;

(f)

f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali, hemm raġunijiet sostanzjali biex jitwemmen, fuq il-bażi ta' evidenza oġġettiva u speċifika, li l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, fiċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, tkun tinvolvi ksur manifest ta' dritt fundamentali rilevanti kif stabbiliti fil-Karta, b'mod partikolari d-dritt għal rimedju effettiv, id-dritt għal proċess ġust jew id-drittijiet tad-difiża.

2.   Fi kwalunkwe mill-każi msemmija fil-paragrafu 1, qabel ma jiġi deċiż li l-ordni ta' ffriżar ma għandhiex tiġi rikonoxxuta jew eżegwita, sew jekk kompletament jew parzjalment, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tikkonsulta lill-awtorità emittenti, bi kwalunkwe mezz adatt, u, fejn xieraq, għandha titlob lill-awtorità emittenti biex tipprovdi kwalunkwe informazzjoni meħtieġa mingħajr dewmien.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li l-ordni ta' ffriżar ma tiġix rikonoxxuta jew eżegwita għandha tittieħed mingħajr dewmien u għandha tiġi nnotifikata immedjatament lill-awtorità emittenti bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub.

4.   Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun irrikonoxxiet ordni ta' ffriżar, iżda ssir taf, matul l-eżekuzzjoni tagħha, li tkun tapplika waħda mir-raġunijiet għal nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni, hi għandha tikkuntattja b'mod immedjat lill-awtorità emittenti bi kwalunkwe mezz adatt sabiex tiddiskuti l-miżuri adatti li għandhom jittieħdu. Abbażi ta' dak, l-awtorità emittenti tista' tiddeċiedi li tirtira l-ordni ta' ffriżar. Jekk, b'segwitu għal tali diskussjonijiet, ma tkun intlaħqet l-ebda soluzzjoni, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li twaqqaf l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar.

Artikolu 9

Limiti ta' żmien għar-rikonoxximent u għall-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar u teżegwixxi dik l-ordni mingħajr dewmien u bl-istess ħeffa u prijorità bħal f'każ domestiku simili wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun irċeviet iċ-ċertifikat ta' ffriżar.

2.   Fejn l-awtorità emittenti tkun indikat fiċ-ċertifikat ta' ffriżar li l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar għandha titwettaq f'data speċifika, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tieħu kont kemm jista' jkun sħiħ tagħha. Fejn l-awtorità emittenti tkun indikat li hemm ħtieġa ta' koordinazzjoni bejn l-Istati Membri involuti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni u l-awtorità emittenti għandhom jikkoordinaw ma' xulxin sabiex jaqblu dwar id-data tal-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar. Fejn ma jkun jista' jintlaħaq l-ebda ftehim, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tiddeċiedi dwar id-data tal-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, filwaqt li tieħu kont kemm jista' jkun sħiħ tal-interessi tal-awtorità emittenti.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, fejn l-awtorità emittenti tkun iddikjarat fiċ-ċertifikat ta' ffriżar li jenħtieġ l-iffriżar immedjat peress li hemm raġunijiet leġittimi biex wieħed jemmen li l-proprjetà inkwistjoni ser titneħħa jew tinqered b'mod imminenti, jew fid-dawl ta' kwalunkwe ħtieġa proċedurali jew ta' investigazzjoni fl-Istat emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tiddeċiedi dwar ir-rikonoxximent tal-ordni ta' ffriżar mhux aktar tard minn 48 siegħa wara li tkun irċevietha l-awtorità ta' eżekuzzjoni. Mhux aktar tard minn 48 siegħa wara li tkun ittieħdet tali deċiżjoni, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tieħu l-miżuri konkreti meħtieġa sabiex teżegwixxi l-ordni.

4.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tikkomunika, mingħajr dewmien u bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar lill-awtorità emittenti.

5.   Fejn, f'każ speċifiku, ma jkunx possibbli li jiġu ssodisfati l-limiti ta' żmien stabbiliti fil-paragrafu 3, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma immedjatament lill-awtorità emittenti bi kwalunkwe mezz, filwaqt li tindika r-raġunijiet għalfejn ma kienx possibbli li jiġu ssodisfati dawk il-limiti ta' żmien, u għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti dwar iskeda adatta għar-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar.

6.   L-iskadenzi tal-limiti ta' żmien stipulati fil-paragrafu 3 ma għandhomx jeħilsu lill-awtorità ta' eżekuzzjoni mill-obbligu tagħha li tieħu deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, u mill-eżekuzzjoni ta' dik l-ordni, mingħajr dewmien.

Artikolu 10

Posponiment tal-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tipposponi l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar trasmessa f'konformità mal-Artikolu 4 fejn:

(a)

l-eżekuzzjoni tagħha tista' tagħmel ħsara lil investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja, fejn f'dak il-każ l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar tista' tiġi posposta għal perijodu ta' żmien li jitqies raġonevoli mill-awtorità ta' eżekuzzjoni;

(b)

il-proprjetà tkun diġà s-suġġett ta' ordni ta' ffriżar eżistenti, f'liema każ l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar tista' tiġi posposta sakemm dik l-ordni eżistenti tiġi rtirata; jew

(c)

il-proprjetà tkun diġà soġġetta għal ordni eżistenti maħruġa fil-perkors ta' proċedimenti oħra fl-Istat ta' eżekuzzjoni, f'liema każ l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar tista' tiġi posposta sakemm dik l-ordni eżistenti tiġi rtirata; madankollu, dan il-punt għandu japplika biss fejn l-ordni eżistenti jkollha prijorità, skont il-liġi nazzjonali, fuq ordnijiet ta' ffriżar nazzjonali sussegwenti f'materji kriminali.

2.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, b'mod immedjat u bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, tirrapporta lill-awtorità emittenti dwar il-posponiment tal-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, u tispeċifika r-raġunijiet għall-posponiment u, fejn possibbli, id-durata prevista tiegħu.

3.   Hekk kif ir-raġunijiet għall-posponiment ma jibqgħux jeżistu, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha immedjatament tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar u tinforma lill-awtorità emittenti tagħha permezz ta' kwalunkwe mezz li jħalli rekord bil-miktub.

Artikolu 11

Kunfidenzjalità

1.   Matul l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar, l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandhom jikkunsidraw b'mod dovut il-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni li fil-kuntest tiegħu tkun inħarġet l-ordni ta' ffriżar.

2.   Bl-eċċezzjoni ta' dak li huwa meħtieġ biex teżegwixxi l-ordni ta' ffriżar, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tiggarantixxi l-kunfidenzjalità tal-fatti u s-sustanza tal-ordni ta' ffriżar f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, malli l-ordni ta' ffriżar tkun ġiet eżegwita, l-awtorità ta'eżekuzzjoni għandha tinforma lill-persuni affettwati dwar dan f'konformità mal-Artikolu 32.

3.   Sabiex tipproteġi investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, l-awtorità emittenti tista' titlob lill-awtorità ta' eżekuzzjoni li tipposponi li tinforma l-persuni affettwati dwar l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar skont l-Artikolu 32. Hekk kif ma tkunx aktar meħtieġa li tipposponi li jiġu infurmati l-persuni affettwati sabiex jiġu mħarsa l-investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, l-awtorità emittenti għandha tinforma lill-awtorità ta' eżekuzzjoni b'dan, sabiex l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tinforma lill-persuni affettwati dwar l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar f'konformità mal-Artikolu 32.

4.   Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' tikkonforma mal-obbligi ta' kunfidenzjalità skont dan l-Artikolu, hija għandha tinnotifika lill-awtorità emittenti b'mod immedjat, u, fejn possibbli, qabel l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar.

Artikolu 12

Durata tal-ordnijiet ta' ffriżar

1.   Il-proprjetà soġġetta għal ordni ta' iffriżar għandha tibqa' ffriżata fl-Istat ta' eżekuzzjoni sakemm l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat twieġeb b'mod definittiv għal ordni ta' konfiska trasmessa skont l-Artikolu 14 jew sakemm l-awtorità emittenti tkun infurmat lill-awtorità ta' eżekuzzjoni bi kwalunkwe deċiżjoni jew miżura li tirrendi l-ordni mhux infurzabbli jew li twassal li tiġi rtirata skont l-Artikolu 27(1).

2.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni, waqt li tikkunsidra ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' tagħmel talba motivata lill-awtorità emittenti biex jiġi limitat il-perijodu li għalih għandha tkun iffriżata l-proprjetà. Tali talba, inkluż kwalunkwe informazzjoni ta' sostenn rilevanti, għandha tiġi trasmessa bi kwalunkwe mezz kapaċi li jipproduċi rekord bil-miktub, b'kondizzjonijiet li jippermettu lill-Istat emittenti li jistabbilixxi l-awtentiċità tat-talba. Meta teżamina talba bħal din, l-awtorità emittenti għandha tieħu kont tal-interessi kollha, inklużi dawk tal-awtorità ta' eżekuzzjoni. L-awtorità emittenti għandha tirrispondi għal din it-talba malajr kemm jista' jkun. Jekk l-awtorità emittenti ma taqbilx mal-limitazzjoni, hija għandha tinforma lill-awtorità ta' eżekuzzjoni bir-raġunijiet għal dan. F'tali każ, il-proprjetà għandha tibqa' ffriżata skont il-paragrafu 1. Jekk l-awtorità emittenti ma tirrispondix fi żmien sitt ġimgħat mill-wasla tat-talba, l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma għandhiex tibqa' obbligata li teżegwixxi l-ordni ta' ffriżar.

Artikolu 13

Impossibbiltà ta' eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar

1.   Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tqis li ma jkunx possibbli li ordni ta' ffriżar tiġi eżegwita, hija għandha tinnotifika lill-awtorità emittenti b'dan, mingħajr dewmien.

2.   Qabel ma tinnotifika lill-awtorità emittenti skont il-paragrafu 1, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, fejn adatt, tikkonsulta mal-awtorità emittenti.

3.   L-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar skont dan l-Artikolu tista' tiġi ġġustifikata biss fejn il-proprjetà:

(a)

diġà ġiet ikkonfiskata;

(b)

sparixxiet;

(c)

inqerdet;

(d)

ma tistax tinstab fil-post indikat fuq iċ-ċertifikat ta' ffriżar; jew

(e)

ma tistax tinstab minħabba li l-post fejn tinstab ma ġiex indikat b'mod preċiż biżżejjed, minkejja l-konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

4.   Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punti (b), (d) u (e) tal-paragrafu 3, fejn sussegwentement l-awtorità ta' eżekuzzjoni tikseb informazzjoni li tippermettilha tillokalizza l-proprjetà, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' teżegwixxi l-ordni ta' ffriżar mingħajr il-ħtieġa li jiġi trasmess ċertifikat ta' ffriżar ġdid, dment li qabel l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun ivverifikat mal-awtorità emittenti li l-ordni ta' ffriżar tkun għadha valida.

5.   Minkejja l-paragrafu 3, fejn l-awtorità emittenti tkun indikat li proprjetà ta' valur ekwivalenti tista' tiġi ffriżata, l-awtorità ta' eżekuzzjoni m'għandhiex tkun meħtieġa li teżegwixxi l-ordni ta' ffriżar fejn tkun teżisti waħda miċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 3 u ma jkun hemm l-ebda proprjetà ta' valur ekwivalenti li tista' tiġi ffriżata.

KAPITOLU III

TRASMISSJONI, RIKONOXXIMENT`U EŻEKUZZJONI TA' ORDNIJIET TA' KONFISKA

Artikolu 14

Trasmissjoni ta' ordnijiet ta' konfiska

1.   L-ordni ta' konfiska għandha tiġi trasmessa permezz ta' ċertifikat ta' konfiska. L-awtorità emittenti għandha tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' konfiska previst fl-Artikolu 17 direttament lill-awtorità ta' eżekuzzjoni jew, fejn applikabbli, lill-awtorità ċentrali msemmija fl-Artikolu 24(2) bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, skont kondizzjonijiet li jippermettu lill-awtorità ta' eżekuzzjoni li tistabbilixxi l-awtentiċità taċ-ċertifikat ta' konfiska.

2.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu dikjarazzjoni li tgħid li meta ċertifikat ta' konfiska jiġi trasmess lilhom bil-ħsieb li l-ordni ta' konfiska tiġi rikonoxxuta u eżegwita, l-awtorità emittenti għandha tittrasmetti l-ordni ta' konfiska oriġinali jew kopja attestata tagħha flimkien maċ-ċertifikat ta' konfiska. Madankollu, huwa biss iċ-ċertifikat ta' konfiska li jrid jiġi tradott, f'konformità mal-Artikolu 17(2).

3.   L-Istati Membri jistgħu jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 qabel l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jew f'data aktar tard. L-Istati Membri jistgħu jirtiraw tali dikjarazzjoni f'kull ħin. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni meta jagħmlu jew jirtiraw tali dikjarazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed tali informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha u tan-NĠE.

4.   Fir-rigward ta' ordni ta' konfiska li tikkonċerna ammont ta' flus, fejn l-awtorità emittenti jkollha raġunijiet validi biex temmen li l-persuna li kontriha nħarġet l-ordni ta' konfiska għandha proprjetà jew dħul fi Stat Membru, hija għandha tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' konfiska lil dak l-Istat Membru.

5.   Fir-rigward ta' ordni ta' konfiska li tikkonċerna beni speċifiċi, fejn l-awtorità emittenti jkollha raġunijiet validi biex temmen li tali beni jkunu jinsabu fi Stat Membru, hija għandha tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' konfiska lil dak l-Istat Membru.

6.   L-awtorità emittenti għandha tinforma lill-awtorità ta' eżekuzzjoni jekk tkun taf b'xi persuni affettwati. L-awtorità emittenti għandha, fuq talba, tipprovdi wkoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kwalunkwe informazzjoni rilevanti għal kwalunkwe pretensjoni li tali persuni affettwati jista' jkollhom b'rabta mal-proprjetà, inkluż kwalunkwe informazzjoni li tidentifika lil dawk il-persuni.

7.   Fil-każ fejn, minkejja l-fatt li l-informazzjoni li tkun tqiegħdet għad-dispożizzjoni f'konformità mal-Artikolu 24(3), l-awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti ma tkunx magħrufa mal-awtorità emittenti, l-awtorità emittenti għandha tagħmel l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa, inkluż permezz tal-punti ta' kuntatt tan-NĠE, sabiex tiddetermina liema awtorità tkun kompetenti għar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska.

8.   Fejn l-awtorità fl-Istat ta' eżekuzzjoni li jirċievi ċ-ċertifikat ta' konfiska, mhijiex kompetenti li tirrikonoxxi l-ordni ta' konfiska jew li tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tiegħu, dik l-awtorità għandha b'mod immedjat tittrasmetti ċ-ċertifikat ta' konfiska lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti fl-Istat Membru tagħha u għandha tinforma lill-awtorità emittenti, kif meħtieġ.

Artikolu 15

Trasmissjoni ta' ordni ta' konfiska lil Stat ta' eżekuzzjoni wieħed jew aktar

1.   Iċ-ċertifikat ta' konfiska għandu jiġi trasmess biss, skont l-Artikolu 14, lil Stat ta' eżekuzzjoni wieħed kull darba, sakemm ma jkunx japplika l-paragrafu 2 jew 3 ta' dan l-Artikolu.

2.   Fejn ordni ta' konfiska tikkonċerna beni speċifiċi, iċ-ċertifikat ta' konfiska jista' jiġi trasmess kontemporanjament lil aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed fejn:

(a)

l-awtorità emittenti jkollha raġunijiet validi biex temmen li beni differenti koperti mill-ordni ta' konfiska jkunu jinstabu fi Stati ta' eżekuzzjoni differenti, jew

(b)

il-konfiska ta' beni speċifiku kopert mill-ordni ta' konfiska tkun tirrikjedi azzjoni f'aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed.

3.   Fejn ordni ta' konfiska tikkonċerna ammont ta' flus, iċ-ċertifikat ta' konfiska jista' jiġi trasmess kontemporanjament lil aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed, fejn l-awtorità emittenti tikkunsidra li hemm bżonn speċifiku li jsir hekk, b'mod partikolari fejn:

(a)

il-proprjetà kkonċernata ma ġietx iffriżata skont dan ir-Regolament; jew

(b)

il-valur stmat tal-proprjetà li tista' tiġi kkonfiskata fl-Istat emittenti u f'xi Stat ta' eżekuzzjoni probabbilment ma jkunx biżżejjed għall-konfiska tal-ammont sħiħ kopert mill-ordni ta' konfiska.

Artikolu 16

Konsegwenzi tat-trasmissjoni ta' ordnijiet ta' konfiska

1.   It-trasmissjoni ta' ordni ta' konfiska, skont l-Artikoli 14 u 15, m'għandhiex tirrestrinġi d-dritt tal-Istat emittenti li jeżegwixxi l-ordni.

2.   L-ammont totali miksub mill-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska li tikkonċerna ammont ta' flus m'għandux jeċċedi l-ammont massimu speċifikat f'dik l-ordni, irrispettivament minn jekk dik l-ordni tkunx ġiet trasmessa lil Stat ta' eżekuzzjoni wieħed jew aktar.

3.   L-awtorità emittenti għandha tinforma b'mod immedjat lill-awtorità ta' eżekuzzjoni bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub fejn:

(a)

tikkunsidra li hemm riskju li tista' sseħħ konfiska li teċċedi l-ammont massimu, b'mod partikolari abbażi ta' informazzjoni riċevuta mill-awtorità ta' eżekuzzjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 21(1);

(b)

l-ordni ta' konfiska tkun ġiet eżegwita kompletament jew parzjalment fl-Istat emittenti jew fi Stat ta' eżekuzzjoni differenti, u f'liema każ għandha tispeċifika l-ammont li għalih l-ordni ta' konfiska għadha ma ġietx eżegwita; jew

(c)

wara t-trasmissjoni ta' ċertifikat ta' konfiska skont l-Artikolu 14, awtorità tal-Istat emittenti tirċievi kwalunkwe somma ta' flus li tkun tħallset fir-rigward tal-ordni ta' konfiska.

Fejn japplika l-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, l-awtorità emittenti għandha tinforma kemm jista' jkun malajr lill-awtorità ta' eżekuzzjoni dwar meta r-riskju msemmi f'dak il-punt ma jibqax jeżisti.

Artikolu 17

Ċertifikat ta' konfiska standard

1.   Sabiex tittrasmetti ordni ta' konfiska, l-awtorità emittenti għandha timla ċ-ċertifikat ta' konfiska stabbilit fl-Anness II, għandha tiffirmah u għandha tiċċertifika l-kontenut tiegħu bħala preċiż u korrett.

2.   L-awtorità emittenti għandha tipprovdi lill-awtorità ta' eżekuzzjoni biċ-ċertifikat ta' konfiska f'lingwa uffiċjali tal-Istat ta' eżekuzzjoni jew fi kwalunkwe lingwa oħra li l-Istat ta' eżekuzzjoni jaċċetta skont il-paragrafu 3.

3.   Kwalunkwe Stat Membru jista', fi kwalunkwe ħin, jistqarr permezz ta' dikjarazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni, li jaċċetta traduzzjonijiet ta' ċertifikati ta' konfiska l f'waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni għajr il-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed id- għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha u tan-NĠE.

Artikolu 18

Rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' konfiska

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tirrikonoxxi ordni ta' konfiska li tkun ġiet trasmessa skont l-Artikolu 14, u għandha tieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tagħha bl-istess mod bħal fil-każ ta' ordni ta' konfiska domestika maħruġa minn awtorità tal-Istat ta' eżekuzzjoni, sakemm l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tinvokax waħda mir-raġunijiet għan-nonrikonoxximent u noneżekuzzjoni previsti fl-Artikolu 19 jew waħda mir-raġunijiet għal posponiment previsti fl-Artikolu 21.

2.   Fejn ordni ta' konfiska tkun tikkonċerna beni speċifiku, l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' eżekuzzjoni jistgħu, fejn dan ikun previst mil-liġi tal-Istat emittenti, jaqblu li konfiska fl-Istat ta' eżekuzzjoni tista' ssir permezz tal-konfiska ta' somma flus li tikkorrispondi għall-valur tal-proprjetà li kellha tiġi kkonfiskata.

3.   Fejn ordni ta' konfiska tikkonċerna ammont ta' flus, u l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx tista' tikseb il-ħlas ta' dak l-ammont, hi għandha teżegwixxi l-ordni ta' konfiska skont il-paragrafu 1 fuq kwalunkwe beni li jkun disponibbli għal dak l-iskop. Fejn meħtieġ, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tikkonverti l-ammont ta' flus li għandu jiġi kkonfiskat fil-munita tal-Istat ta' eżekuzzjoni bir-rata tal-kambju tal-ewro ta' kuljum, kif ippublikata fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għad-data meta tkun inħarġet l-ordni ta' konfiska.

4.   Kwalunkwe parti mill-ammont ta' flus li jiġi rkuprat skont l-ordni ta' konfiska fi kwalunkwe Stat ieħor minbarra l-Istat ta' eżekuzzjoni għandha titnaqqas b'mod sħiħ mill-ammont li għandu jiġi kkonfiskat fl-Istat ta' eżekuzzjoni.

5.   Fejn l-awtorità emittenti tkun ħarġet ordni ta' konfiska iżda ma tkunx ħarġet ordni ta' ffriżar, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista', bħala parti mill-miżuri previsti fil-paragrafu 1 tiddeċiedi li tiffriża l-proprjetà kkonċernata fuq deċiżjoni tagħha stess f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħha, bil-ħsieb tal-eżekuzzjoni sussegwenti tal-ordni ta' konfiska. F'dan il-każ, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti mingħajr dewmien, u fejn possibbli, qabel l-iffriżar tal-proprjetà kkonċernata.

6.   Hekk kif tiġi eżegwita l-ordni ta' konfiska, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma, bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, lill-awtorità emittenti bir-riżultati tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 19

Raġunijiet għal nonrikonoxximent u għal noneżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' konfiska

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li ma tirrikonoxxix jew teżegwixxix ordni ta' konfiska biss fejn:

(a)

l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska tkun tmur kontra l-prinċipju ta' ne bis in idem;

(b)

ikun hemm privileġġ jew immunità skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni li jkun jimpedixxi l-konfiska tal-proprjetà kkonċernata jew ikun hemm regoli dwar id-determinazzjoni jew il-limitazzjoni tar-responsabbiltà kriminali relatati mal-libertà tal-istampa jew il-libertà tal-espressjoni f'media oħrajn li jimpedixxu l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska;

(c)

iċ-ċertifikat ta' konfiska ma jkunx komplut jew ikun manifestament żbaljat u ma jkunx imtela b'segwitu għall-konsultazzjoni msemmija fil-paragrafu 2;

(d)

l-ordni ta' konfiska hija relatata ma' reat kriminali li jkun twettaq totalment jew parzjalment, barra t-territorju tal-Istat emittenti u, totalment jew parzjalment, fit-territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni, u l-imġiba li fir-rigward tagħha tkun inħarġet l-ordni ta' konfiska ma tkunx tikkostitwixxi reat kriminali skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni;

(e)

id-drittijiet tal-persuni affettwati jagħmluha impossibbli, skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, li l-ordni ta' konfiska tiġi eżegwita, inkuż fejn dik l-impossibbiltà hija konsegwenza tal-applikazzjoni ta' rimedji legali skont l-Artikolu 33;

(f)

f'każ li jaqa' taħt l-Artikolu 3(2), l-imġiba li b'konnessjoni magħha nħarġet l-ordni ta' konfiska ma tikkostitwixxix reat kriminali skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni; madankollu, f'każijiet li jinvolvu taxxi jew dazji jew regolamenti doganali u dawk marbutin mal-kambju, ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska ma għandhiex tiġi rifjutata għar-raġunijiet li l-liġi fl-Istat ta' eżekuzzjoni ma timponix l-istess tip ta' taxxi jew dazji jew ma tipprevedix l-istess tip ta' regoli fir-rigward tat-taxxi u d-dazji jew l-istess tip ta' regolament doganali u dawk marbutin mal-kambju bħal-liġi tal-Istat emittenti;

(g)

skont iċ-ċertifikat ta' konfiska, il-persuna li kontriha tkun inħarġet l-ordni ta' konfiska ma tkunx dehret personalment fil-proċess li rriżulta f'ordni ta' konfiska marbuta mal-kundanna definittiva, sakemm iċ-ċertifikat ta' konfiska jiddikjara li, f'konformità ma' rekwiżiti proċedurali ulterjuri definiti fil-liġi tal-Istat emittenti, il-persuna:

(i)

tkun ġiet ikkonvokata personalment fi żmien debitu u għaldaqstant tkun ġiet infurmata bid-data u l-post previsti għall-proċess li rriżulta fl-ordni ta' konfiska, jew tkun effettivament irċeviet, b'mezzi oħra, informazzjoni uffiċjali dwar id-data u l-post previsti għal dak il-proċess b'tali mod li jkun ġie stabbilit inekwivokabbilment li dik il-persuna kienet konxja tal-proċess previst, u kienet ġiet infurmata fi żmien debitu li tali ordni ta' konfiska setgħet tingħata jekk dik il-persuna ma tidhirx fil-proċess;

(ii)

konxja mill-proċess previst, kienet tat mandat lil avukat, li kien nħatar mill-persuna kkonċernata jew mill-Istat, biex jiddefendi lil dik il-persuna fil-proċess, u dik il-persuna kienet fil-fatt ġiet difiża minn dak l-avukat fil-proċess; jew

(iii)

wara li kienet ġiet innotifikata bl-ordni ta' konfiska u kienet ġiet infurmata espressament bid-dritt għal proċess ġdid jew appell, li fihom il-persuna jkollha d-dritt li tipparteċipa u li jkunu jippermettu rieżami tal-merti tal-każ, inkluż eżami ta' evidenza ġdida, u li jistgħu jwasslu biex tinbidel l-ordni ta' konfiska oriġinali, iddikjarat espressament li ma tikkontestax l-ordni ta' konfiska, jew ma talbitx proċess ġdid jew appell fi ħdan il-limiti ta' żmien applikabbli;

(h)

f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali, hemm raġunijiet sostanzjali biex jitwemmen, fuq il-bażi ta' evidenza oġġettiva u speċifika, li l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska, fiċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, tkun tinvolvi ksur manifest ta' dritt fundamentali rilevanti kif stabbiliti fil-Karta, b'mod partikolari d-dritt għal rimedju effettiv, id-dritt għal proċess ġust jew id-dritt għal difiża.

2.   Fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, qabel ma jiġi deċiż li l-ordni ta' konfiska ma għandhiex tiġi rikonoxxuta jew eżegwita, kompletament jew parzjalment, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tikkonsulta lill-awtorità emittenti, bi kwalunkwe mezz xieraq, u fejn jkun xieraq, għandha titlob biex l-awtorità emittenti tipprovdi kwalunkwe informazzjoni meħtieġa mingħajr dewmien.

3.   Kwalunkwe deċiżjoni li l-ordni ta' konfiska ma tiġix rikonoxxuta jew eżegwita għandha tittieħed mingħajr dewmien u għandha b'mod immedjat tiġi nnotifikata lill-awtorità emittenti bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub.

Artikolu 20

Limiti ta' żmien għar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' konfiska

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tieħu d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska mingħajr dewmien u, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, mhux aktar tard minn 45 jum wara li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun irċeviet ċ-ċertifikat ta' konfiska.

2.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tikkomunika, mingħajr dewmien u bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska lill-awtorità emittenti.

3.   Sakemm ma jeżistux raġunijiet għal posponiment skont l-Artikolu 21, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tieħu l-miżuri konkreti meħtieġa biex teżegwixxi l-ordni ta' konfiska mingħajr dewmien u, tal-anqas bl-istess rapidità u prijorità bħal fir-rigward ta' każ domestiku simili.

4.   Fejn mhux possibbli, f'każ speċifiku, li jiġi rrispettat il-limitu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 1, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti mingħajr dewmien bi kwalunkwe mezz, u tagħti r-raġunijiet għaliex ma kienx possibbli li l-iskadenza tiġi milħuqa, u għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti dwar skeda xierqa għar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska.

5.   L-iskadenza tal-limitu ta' żmien stabbilita fil-paragrafu 1 ma għandhiex teħles lill-awtorità ta' eżekuzzjoni mill-obbligu tagħha li tieħu deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska, u mill-eżekuzzjoni ta' dik l-ordni, mingħajr dewmien.

Artikolu 21

Posponiment tal-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' konfiska

1.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tipposponi r-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska trasmessa skont l-Artikolu 14 fejn:

(a)

l-eżekuzzjoni tagħha tista' tagħmel ħsara lil investigazzjoni kriminali li tkun għaddejja, fejn f'dak il-każ l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska tista' tiġi posposta għal perijodu ta' żmien li jitqies raġonevoli mill-awtorità ta' eżekuzzjoni;

(b)

fil-każ ta' ordni ta' konfiska li tikkonċerna ammont ta' flus, hija tikkunsidra li jkun hemm riskju li l-ammont totali miksub mill-eżekuzzjoni ta' dik l-ordni ta' konfiska jista' jeċċedi b'mod konsiderevoli l-ammont speċifikat fl-ordni ta' konfiska minħabba l-eżekuzzjoni simultanja tal-ordni ta' konfiska f'iżjed minn Stat Membru wieħed;

(c)

il-proprjetà tkun diġà s-suġġett ta' proċedimenti ta' konfiska li għaddejjin fl-Istat ta' eżekuzzjoni; jew

(d)

rimedju legali msemmi fl-Artikolu 33 ikun ġie invokat.

2.   Minkejja l-Artikolu 18(5), għall-perijodu li matulu tkun ġiet posposta l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska, l-awtorità kompetenti tal-Istat ta' eżekuzzjoni għandha tieħu l-miżuri kollha li kienet tieħu f'każ domestiku simili biex tipprevjeni l-każ li l-proprjetà ma tibqax disponibbli għall-iskop tal-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska.

3.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha, mingħajr dewmien u bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, tirrapporta lill-awtorità emittenti dwar il-posponiment tal-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska, u tispeċifika r-raġunijiet għall-posponiment u, fejn possibbli, id-durata mistennija tal-posponiment.

4.   Hekk kif ir-raġunijiet għall-posponiment ma' jibqgħux jeżistu, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tieħu, mingħajr dewmien, il-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska u tinforma lill-awtorità emittenti b'dan bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub.

Artikolu 22

Impossibbiltà tal-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska

1.   Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tqis li jkun impossibbli li teżegwixxi ordni ta' konfiska, hija għandha tinnotifika lill-awtorità emittenti b'dan, mingħajr dewmien.

2.   Qabel ma tinnotifika lill-awtorità emittenti skont il-paragrafu 1, l-awtorità ta' eżekuzzjoni, fejn adatt, għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti, filwaqt li jittieħed kont ukoll tal-possibiltajiet previsti fl-Artikolu 18(2) jew (3).

3.   In-noneżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska skont dan l-Artikolu jista' jiġi ġġustifikat biss fejn il-proprjetà:

(a)

diġà ġiet ikkonfiskata;

(b)

sparixxiet;

(c)

inqerdet;

(d)

ma tistax tinstab fil-post indikat fuq iċ-ċertifikat ta' konfiska; jew

(e)

ma tistax tinstab minħabba li l-post fejn tinstab ma ġiex indikat b'mod preċiż biżżejjed, minkejja l-konsultazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2.

4.   Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punti (b), (d) u (e) tal-paragrafu 3, fejn sussegwentement l-awtorità ta' eżekuzzjoni tikseb informazzjoni li tippermettilha tillokalizza l-proprjetà, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' teżegwixxi l-ordni ta' konfiska mingħajr il-ħtieġa li tittrasmetti ċertifikat ta' konfiska ġdid, dment li, qabel l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun ivverifikat mal-awtorità emittenti li l-ordni ta' konfiska tkun għadha valida.

5.   Minkejja l-paragrafu 3, fejn l-awtorità emittenti tkun indikat li proprjetà ta' valur ekwivalenti tista' tiġi kkonfiskati, l-awtorità ta' eżekuzzjoni m'għandhiex tkun meħtieġa li teżegwixxi l-ordni ta' konfiska fejn teżisti waħda miċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 3 u ma jkun hemm l-ebda proprjetà ta' valur ekwivalenti li tista' tiġi kkonfiskata.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 23

Liġi li tirregola l-eżekuzzjoni

1.   L-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska għandha tiġi rregolata mil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni u l-awtoritajiet tiegħu għandu jkollhom il-kompetenza esklużiva biex jiddeċiedu dwar il-proċeduri għall-eżekuzzjoni tagħha u biex jiddeterminaw il-miżuri kollha li għandhom x'jaqsmu magħha.

2.   Ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska maħruġa kontra persuna ġuridika għandha tiġi eżegwita anki fejn l-Istat ta' eżekuzzjoni ma jirrikonoxxix il-prinċipju tar-responsabbiltà kriminali ta' persuni ġuridiċi.

3.   Minkejja l-Artikolu 18(2) u (3), l-Istat ta' eżekuzzjoni ma jistax jimponi miżuri alternattivi għall-ordni ta' ffriżar trasmessi skont l-Artikolu 4 jew ordni ta' konfiska trasmessa skont l-Artikolu 14 mingħajr il-kunsens tal-Istat emittenti.

Artikolu 24

Notifika tal-awtoritajiet kompetenti

1.   Sad-19 ta' Diċembru 2020, kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bl-awtorità jew l-awtoritajiet kif definit fil-punti (8) u (9) tal-Artikolu 2 li huma kompetenti skont il-liġi tiegħu fil-każijiet fejn dak l-Istat Membru jkun l-Istat emittenti, jew l-Istat ta' eżekuzzjoni, rispettivament:

2.   Fejn meħtieġ, minħabba l-istruttura tas-sistema legali interna tiegħu, kull Stat Membru jista' jaħtar awtorità ċentrali waħda jew aktar biex ikunu responsabbli għat-trasmissjoni u r-riċeviment amministrattiv ta' ċertifikati ta' iffriżar u ċertifikati ta' konfiska u biex jassistu lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu. Kull Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tali awtorità li huwa jaħtar b'dan il-mod.

3.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed l-informazzjoni li tkun irċeviet taħt dan l-Artikolu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha u tan-NĠE.

Artikolu 25

Komunikazzjoni

1.   Fejn meħtieġ, l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandhom jikkonsultaw lil xulxin, mingħajr dewmien, sabiex jiżguraw l-applikazzjoni effiċjenti ta' dan ir-Regolament, bl-użu ta' kwalunkwe mezz ta' komunikazzjoni xieraq.

2.   Il-komunikazzjonijiet kollha, inkluż dawk maħsuba biex jindirizzaw diffikultajiet li jikkonċernaw it-trasmissjoni jew l-awtentikazzjoni ta' kwalunkwe dokument meħtieġ għall-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska, għandhom isiru direttament bejn l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' eżekuzzjoni u, fejn Stat Membru jkun ħatar awtorità ċentrali skont l-Artikolu 24(2), għandhom isiru, fejn xieraq, bl-involviment ta' dik l-awtorità ċentrali.

Artikolu 26

Ordnijiet multipli

1.   Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni tirċievi żewġ ordnijiet jew aktar ta' ffriżar jew żewġ ordnijiet jew aktar ta' konfiska minn Stati Membri differenti maħruġa kontra l-istess persuna u dik il-persuna ma jkollhiex proprjetà biżżejjed fl-Istat ta' eżekuzzjoni biex tissodisfa l-ordnijiet kollha, jew jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni tirċievi żewġ ordnijiet jew aktar ta' ffriżar jew ordnijiet ta' konfiska fir-rigward tal-istess beni speċifiku, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tiddeċiedi liema ordni teżegwixxi skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li tipposponi l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska skont l-Artikolu 21.

2.   Fit-teħid tad-deċiżjoni tagħha, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tagħti prijorità lill-interessi tal-vittmi, fejn possibbli. Għandha tieħu wkoll inkonsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi rilevanti l-oħra kollha, inkluż dawn li ġejjin:

(a)

jekk l-assi humiex diġà ffriżati;

(b)

id-dati tal-ordnijiet rispettivi u d-dati ta' trasmissjoni tagħhom;

(c)

Il- gravità tar-reat kriminali kkonċernat; u

(d)

il-post fejn ikun sar ir-reat kriminali.

Artikolu 27

Terminazzjoni tal-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska

1.   Fejn l-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska ma tibqax eżegwibbli jew ma tibqax valida, l-awtorità emittenti għandha tirtira l-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska, mingħajr dewmien.

2.   L-awtorità emittenti għandha tinforma b'mod immedjat lill-awtorità ta' eżekuzzjoni, bi kwalunkwe mezz li jipproduċi rekord bil-miktub, dwar l-irtirar ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska, u dwar kwalunkwe deċiżjoni jew miżura li tirriżulta fl-irtirar tal-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska.

3.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tittermina l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska, sakemm l-eżekuzzjoni tkun għadha ma ġietx ikkompletata hekk kif tkun ġiet infurmata mill-awtorità emittenti skont il-paragrafu 2. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tibgħat, mingħajr dewmien żejjed u bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub, konferma tat-terminazzjoni lill-Istat emittenti.

Artikolu 28

Ġestjoni u disponiment ta' proprjetà ffriżata u kkonfiskata

1.   Il-ġestjoni tal-proprjetà ffriżata u kkonfiskata għandha tkun irregolata mil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

2.   L-Istat ta' eżekuzzjoni għandu jiġġestixxi l-proprjetà ffriżata jew ikkonfiskata bil-għan li jipprevjeni d-deprezzament tagħha fil-valur. Għal dak il-għan, l-Istat ta' eżekuzzjoni, filwaqt li jikkunsidra l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2014/42/UE, għandu jkun jista' jbiegħ jew jittrasferixxi l-proprjetà ffriżata.

3.   Il-proprjetà ffriżata, u l-flus miksuba wara l-bejgħ ta' tali proprjetà skont il-paragrafu 2, għandhom jibqgħu fl-Istat ta' eżekuzzjoni sakemm ċ-ċertifikat ta' konfiska jkun ġie trasmess u dik l-ordni ta' konfiska tkun ġiet eżegwita, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà tar-restituzzjoni ta' proprjetà skont l-Artikolu 29.

4.   L-Istat ta' eżekuzzjoni ma għandux ikun marbut li jbiegħ jew jirritorna beni speċifiċi koperti mill-ordni ta' konfiska, fejn dawk il-beni jikkostitwixxu oġġetti kulturali, kif definit fil punt (1) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/60/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18). Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-obbligu li jiġu rritornati oġġetti kulturali skont dik id-Direttiva.

Artikolu 29

Restituzzjoni ta' proprjetà ffriżata lill-vittma

1.   Fejn l-awtorità emittenti jew awtorità kompetenti oħra tal-Istat emittenti tkun ħarġet deċiżjoni, f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu, għar-restituzzjoni ta' proprjetà ffriżata lill-vittma, l-awtorità emittenti għandha tinkludi informazzjoni dwar dik id-deċiżjoni fiċ-ċertifikat ta' ffriżar jew tikkomunika informazzjoni dwar dik id-deċiżjoni lill-awtorità ta' eżekuzzjoni fi stadju aktar tard.

2.   Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun ġiet infurmata dwar deċiżjoni għar-restituzzjoni ta' proprjetà ffriżata lill-vittma kif imsemmi fil-paragrafu 1, hija għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li, fejn il-proprjetà kkonċernata tkun ġiet iiffriżata, dik il-proprjetà tingħata lura malajr kemm jista' jkun lill-vittma, f'konformità mar-regoli ta' proċedura tal-Istat ta' eżekuzzjoni, fejn meħtieġ permezz tal-Istat emittenti, bil-kondizzjoni li:

(a)

it-titolu tal-vittma għall-proprjetà ma jkunx ikkontestat;

(b)

il-proprjetà ma tkunx meħtieġa bħala evidenza fi proċedimenti kriminali fl-Istat ta' eżekuzzjoni; kif ukoll

(c)

ma jkunux ippreġudikati d-drittijiet tal-persuni affettwati.

L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti fejn proprjetà tiġi ttrasferita direttament lill-vittma.

3.   Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx sodisfatta li ntlaħqu l-kondizzjonijiet tal-paragrafu 2, hija għandha tikkonsulta mal-awtorità emittenti mingħajr dewmien u bi kwalunkwe mezz adegwat sabiex tinstab soluzzjoni. Jekk ma tkun tista' tinstab l-ebda soluzzjoni, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi li ma tagħtix lura l-proprjetà ffriżata lill-vittma.

Artikolu 30

Disponiment ta' proprjetà kkonfiskata jew flus miksuba b'segwitu għall-bejgħ ta' tali proprjetà

1.   Fejn l-awtorità emittenti jew awtorità kompetenti oħra tal-Istat emittenti tkun ħarġet deċiżjoni, f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu, jew għar-restituzzjoni ta' proprjetà ffriżata lill-vittma jew inkella għall-kumpens tal-vittma, l-awtorità emittenti għandha tinkludi informazzjoni dwar dik id-deċiżjoni fiċ-ċertifikat ta' konfiska, jew tikkomunika, fi stadju aktar tard, informazzjoni dwar dik id-deċiżjoni lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

2.   Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun ġiet infurmata dwar deċiżjoni għar-restituzzjoni ta' proprjetà kkonfiskata kif imsemmi fil-paragrafu 1, hija għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li fejn il-proprjetà kkonċernata tkun ġiet ikkonfiskata, tali proprjetà tingħata lura malajr kemm jista' jkun lill-vittma, fejn meħtieġ permezz tal-Istat emittenti. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti fejn proprjetà tiġi ttrasferita direttament lill-vittma.

3.   Fejn ma jkunx possibbli li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tagħti lura l-proprjetà lill-vittma f'konformità mal-paragrafu 2, iżda jkunu nkisbu flus b'riżultat tal-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska b'rabta ma' dik il-proprjetà, is-somma korrispondenti għandha tiġi ttrasferita lill-vittma għall-iskopijiet tar-restituzzjoni, fejn meħtieġ permezz tal-Istat emittenti. Fuq talba mill-awtorità emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti f'każ fejn il-flus ġew trasferiti direttament lill-vittma. Kwalunkwe proprjetà li jkun fadal għandu jsir minnha skont kif previst mill-paragrafu 7.

4.   Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tkun ġiet infurmata dwar deċiżjoni biex tiġi kkumpensata vittma kif imsemmi fil-paragrafu 1, u jkunu nkisbu flus b'riżultat tal-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska, is-somma korrispondenti, sa fejn din ma taqbiżx l-ammont indikat fiċ-ċertifikat, għandha tiġi ttrasferita lill-vittma għall-iskopijiet tal-kumpens, fejn meħtieġ permezz tal-Istat emittenti. Fuq talba mill-awtorità emittenti, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti f'każ fejn il-flus ġew trasferiti direttament lill-vittma. Kwalunkwe proprjetà li jkun fadal għandu jsir minnha skont kif previst mill-paragrafu 7.

5.   Fejn proċedimenti għar-restituzzjoni tal-proprjetà jew il-kumpens lill-vittma jkunu pendenti fl-Istat emittenti, l-awtorità emittenti għandha tinforma lill-awtorità ta' eżekuzzjoni kif meħtieġ. L-Istat ta' eżekuzzjoni għandu jżomm lura milli jiddisponi mill-proprjetà kkonfiskata sakemm l-informazzjoni dwar id-deċiżjoni għar-restituzzjoni tal-proprjetà, jew ta' kumpens, lill-vittma tkun ġiet ikkomunikata lill-awtorità ta' eżekuzzjoni, anke f'każijiet fejn l-ordni ta' konfiska tkun diġà ġiet eżegwita.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 sa 5, proprjetà minbarra flus li tkun inkisbet b'riżultat tal-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska għandu jsir minnha dak f'konformità mar-regoli segwenti:

(a)

il-proprjetà tista' tinbiegħ, u f'dan il-każ ir-rikavat mill-bejgħ għandu jsir minnu kif previst mill-paragrafu 7;

(b)

il-proprjetà tista' tiġi ttrasferita lill-Istat emittenti dment li, fejn l-ordni ta' konfiska tkopri ammont ta' flus, l-awtorità emittenti tkun tat il-kunsens tagħha għat-trasferiment tal-proprjetà lill-Istat emittenti;

(c)

soġġett għall-punt (d), jekk ma jkunx possibbli li jiġi applikat il-punt (a) jew (b), il-proprjetà għandu jsir minnha mod ieħor skont il-liġi nazzjonali tal-Istat ta' eżekuzzjoni; jew

(d)

il-proprjetà tista' tintuża għall-interess pubbliku jew għal skopijiet soċjali fl-Istat ta' eżekuzzjoni skont il-liġi tagħha, soġġett għall-kunsens tal-Istat emittenti.

7.   Dment li l-ordni ta' konfiska ma tkunx akkumpanjata minn deċiżjoni għar-restituzzjoni tal-proprjetà lill-vittma jew għal kumpens lill-vittma f'konformità mal-paragrafi 1 sa 5, jew dment li ma jkunx maqbul mod ieħor mill-Istati Membri involuti, l-Istat ta' eżekuzzjoni għandu jiddisponi mill-flus miksuba b'riżultat tal-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska kif ġej:

(a)

jekk l-ammont miksub mill-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska jammonta għal jew hu inqas minn EUR 10 000, l-ammont għandu jkun dovut lill-Istat ta' eżekuzzjoni; jew

(b)

jekk l-ammont miksub mill-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska jkun ta' aktar minn EUR 10 000, 50 % tal-ammont għandu jiġi ttrasferit mill-Istat ta' eżekuzzjoni lill-Istat emittenti.

Artikolu 31

Spejjeż

1.   Kull Stat Membru għandu jħallas l-ispejjeż tiegħu li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar id-disponiment ta' proprjetà kkonfiskata stabbiliti fl-Artikolu 28.

2.   L-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tippreżenta proposta lill-awtorità emittenti li l-ispejjeż jiġu kondiviżi fejn jidher li, qabel jew wara l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska, l-eżekuzzjoni tal-ordni tkun tinvolvi spejjeż kbar jew eċċezzjonali.

Tali proposti għandhom ikunu akkumpanjati minn analiżi dettaljata tal-ispejjeż imġarrba mill-awtorità ta' eżekuzzjoni. Wara din il-proposta l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandhom jikkonsultaw ma' xulxin. Fejn xieraq, il-Eurojust tista' tiffaċilita tali konsultazzjonijiet.

Il-konsultazzjonijiet, jew tal-anqas ir-riżultat tagħhom, għandu jkun irreġistrat bi kwalunkwe mezz li jista' jipproduċi rekord bil-miktub.

Artikolu 32

Obbligu li l-persuni affettwati jiġu infurmati

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11, wara l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew wara d-deċiżjoni li tirrikonoxxi u teżegwixxi ordni ta' konfiska, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma, sa fejn ikun possibbli, lill-persuni affettwati magħrufa lilha b'tali eżekuzzjoni u b'tali deċiżjoni mingħajr dewmien, f'konformità mal-proċeduri skont il-liġi nazzjonali tagħha.

2.   L-informazzjoni li għandha tingħata f'konformità mal-paragrafu 1 għandha tispeċifika l-isem tal-awtorità emittenti u r-rimedji legali disponibbli skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni. L-informazzjoni għandha tispeċifika wkoll, tal-inqas fil-qosor, ir-raġunijiet għall-ordni.

3.   Fejn xieraq, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' titlob lill-awtorità emittenti għall-assistenza fit-twettiq tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 33

Rimedji legali fl-Istat ta' eżekuzzjoni kontra r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar jew ordni ta' konfiska

1.   Il-persuni affettwati għandu jkollhom id-dritt għal rimedji legali effettivi fl-Istat ta' eżekuzzjoni kontra d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar skont l-Artikolu 7 u ordnijiet ta' konfiska skont l-Artikolu 18. Id-dritt għal rimedju legali għandu jiġi invokat quddiem qorti fl-Istat ta' eżekuzzjoni skont il-liġi tiegħu. Fir-rigward ta' ordnijiet ta' konfiska, l-invokazzjoni għal rimedju legali jista' jkollha effett sospensiv fejn dan ikun previst fil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni.

2.   Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska ma jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti fl-Istat ta' eżekuzzjoni.

3.   L-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti għandha tiġi infurmata bi kwalunkwe rimedju legali invokat skont il-paragrafu 1.

4.   Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni fl-Istat emittenti ta' salvagwardji u rimedji legali skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2014/42/UE.

Artikolu 34

Rimborż

1.   Fejn l-Istat ta' eżekuzzjoni jkun responsabbli, skont il-liġi tiegħu, għal dannu lil persuna affettwata bħala riżultat tal-eżekuzzjoni ta' ordni ta' ffriżar trasmessa lilu skont l-Artikoli 4 jew ordni ta' konfiska trasmessa lilu skont l-Artikolu 14, l-Istat emittenti għandu jirrimborża lill-Istat ta' eżekuzzjoni għal kwalunkwe dannu li jitħallas lill-persuna affettwata. Madankollu, fejn l-Istat emittenti ma jkunx jista' juri lill-Istat ta' eżekuzzjoni li d-dannu, jew xi parti minnu, kien esklużivament dovut għall-imġiba ta' dan l-Istat ta' eżekuzzjoni, l-Istati emittenti u ta' eżekuzzjoni għandhom jiftiehmu bejniethom dwar l-ammont li għandu jiġi rimborżat.

2.   Il-paragrafu 1 huwa mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Istati Membri dwar pretensjonijiet minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi għal kumpens għal dannu.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 35

Statistika

1.   L-Istati Membri għandhom jiġbru b'mod regolari statistika komprensiva mill-awtoritajiet rilevanti. Huma għandhom iżommu dik l-istatistika u għandhom jibagħtuha lill-Kummissjoni kull sena. Minbarra l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2014/42/UE, din l-istatistika għandha tinkludi l-għadd ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska riċevuti minn Stat Membru mingħand Stati Membri oħra li kienu rikonoxxuti u eżegwiti, u li r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tagħhom ġew irrifjutati.

2.   Kull sena, l-Istati Membri għandhom ukoll jibagħtu l-istatistika li ġejja lill-Kummissjoni, fejn din tkun disponibbli f'livell ċentrali fl-Istat Membru kkonċernat:

(a)

l-għadd ta' każijiet li fihom il-vittma tkun ġiet ikkumpensata jew ingħatat lura l-proprjetà miksuba mill-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska skont dan ir-Regolament; kif ukoll

(b)

il-perjodu medju meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska skont dan ir-Regolament.

Artikolu 36

Emendi għaċ-ċertifikat u għall-formola

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 37 li jikkonċernaw kwalunkwe emenda għaċ-ċertifikati stiplulati fl-Annessi I u II. Tali emendi għandhom ikunu f'konformità ma' dan ir-Regolament u m'għandhomx jaffettwawh.

Artikolu 37

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is- setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 36 għandha tiġi mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat mid-19 ta' Diċembru 2020.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 36 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta ma' esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 36 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 38

Rappurtar u rieżami

Sal-20 ta' Diċembru 2025, u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż dwar:

(a)

il-possibbiltà li l-Istati Membri jagħmlu u jirtiraw dikjarazzjonijiet skont l-Artikoli 4(2) u 14(2);

(b)

l-interazzjoni bejn ir-rispett għad-drittijiet fundamentali u r-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ordnijiet ta' konfiska;

(c)

l-applikazzjoni tal-Artikoli 28, 29 u 30 b'rabta mal-ġestjoni u d-disponiment ta' proprjetà ffriżata u kkonfiskata, ir-restituzzjoni ta' proprjetà lill-vittmi u l-kumpens lill-vittmi.

Artikolu 39

Sostituzzjoni

Dan ir-Regolament jissostitwixxi d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas 2003/577/ĠAI dwar l-iffriżar ta' proprjetà bejn l-Istati Membri marbuta b'dan ir-Regolament mid-19 ta' Diċembru 2020.

Dan ir-Regolament jissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas 2006/783/ĠAI bejn l-Istati Membri marbuta b'dan ir-Regolament mid-19 ta' Diċembru 2020.

Għall-Istati Membri marbuta b'dan ir-Regolament, ir-referenzi għad-Deċiżjoni Qafas 2003/577/ĠAI dwar l-iffriżar ta' proprjetà u referenzi għad-Deċiżjoni Qafas 2006/783/ĠAI għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 40

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għaċ-ċertifikati ta' ffriżar u ċ-ċertifikati ta' konfiska trasmessi fi jew wara d-19 ta' Diċembru 2020.

2.   Ċertifikati ta' ffriżar u ċertifikati ta' konfiska trasmessi qabel id-19 ta' Diċembru 2020 għandhom jibqgħu jiġu rregolati mid-Deċiżjonijiet Kwadru 2003/577/ĠAI u 2006/783/ĠAI, bejn l-Istati Membri marbuta b'dan ir-Regolament sal-eżekuzzjoni finali tal-ordni ta' ffriżar jew l-ordni ta' konfiska.

Artikolu 41

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mid-19 ta' Diċembru 2020.

Madanakollu, l-Artikolu 24 għandu japplika mit-18 ta' Diċembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu, l-14 ta' Novembru 2018.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

K. EDTSTADLER


(1)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2018 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali)] u d-deċiżjoni tal-Kunsill tad-6 ta' Novembru 2018.

(2)  ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.

(3)  Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/577/ĠAI tat-22 ta' Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza (ĠU L 196, 2.8.2003, p. 45).

(4)  Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/ĠAI tas-6 ta' Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta' konfiska (ĠU L 328, 24.11.2006, p. 59).

(5)  Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' mezzi strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 39).

(6)  Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1).

(7)  Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri kriminali (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 1).

(8)  Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar id-dritt ta' aċċess għas-servizzi ta' avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma' partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 6.11.2013, p. 1).

(9)  Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar it-tisħiħ ta' ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali (ĠU L 65, 11.3.2016, p. 1).

(10)  Id-Direttiva (UE) 2016/800 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar il-garanziji proċedurali għal tfal li huma ssuspettati jew li huma persuni akkużati fi proċedimenti kriminali (ĠU L 132, 21.5.2016, p. 1).

(11)  Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali għal persuni ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew (ĠU L 297, 4.11.2016, p. 1).

(12)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/976/ĠAI tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 130).

(13)  Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 1971 dwar id-determinazzjoni tar-regoli applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta' żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1).

(14)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(15)  Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea f'materji kriminali (ĠU L 130, 1.5.2014, p. 1).

(16)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/845/ĠAI tas-6 ta' Diċembru 2007 dwar il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi tal-Istati Membri fil-qasam tar-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta' rikavat mill-kriminalità, jew proprjetà oħra relatata magħha (ĠU L 332, 18.12.2007, p. 103).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

(18)  Id-Direttiva 2014/60/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar ir-ritorn ta' oġġetti ta' kultura mneħħija b'mod illegali mit-territorju ta' Stat Membru u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 1).


ANNESS I

ĊERTIFIKAT TA' FFRIŻAR

TAQSIMA A:

Stat Emittenti: …

Awtorità emittenti: …

Awtorità li tivvalida (jekk applikabbli): …

Stat ta' Eżekuzzjoni: …

Awtorità ta' eżekuzzjoni (jekk magħrufa): …

TAQSIMA B: Urġenza u/jew id-data tal-eżekuzzjoni mitluba

1.   Jekk jogħġbok indika r-raġunijiet partikolari għall-urġenza:

Hemm raġunijiet leġittimi biex wieħed jemmen li l-proprjetà inkwistjoni dalwaqt ser titneħħa jew tinqered, jiġifieri:

Ħtiġijiet investigattivi jew proċedurali fl-Istat emittenti, jiġifieri:

2.   Id-data tal-eżekuzzjoni:

Hija mitluba data speċifika, jiġifieri: …

Koordinazzjoni meħtieġa bejn l-Istati Membri involuti

Raġuni għal din it-talba:

TAQSIMA C: Persuna(i) affettwata(i)

L-Identità tal-persuna(i) li kontriha/hom inħarġet l-ordni ta' ffriżar, jew il-persuna(i) li hu(ma) s-sid(ien) tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' ffriżar (jekk aktar minn persuna waħda hija affettwata, jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni dwar kull persuna):

1.   Data tal-identifikazzjoni

(i)   Fil-każ ta' persuna/i fiżika/fiżiċi

Isem: …

Isem/ismijiet: …

Isem/ismijiet rilevanti oħra, jekk applikabbli: …

Psewdonimi, jekk applikabbli: …

Sess: …

Nazzjonalità: …

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali, jekk disponibbli: …

Tip u numru tad-dokument(i) tal-identità (Karta tal-identità jew passaport), jekk disponibbli:

Data tat-twelid: …

Post tat-twelid: …

Residenza u/jew indirizz magħruf (jekk l-indirizz mhux magħruf, niżżel l-aħħar indirizz magħruf):

Lingwa/i li l-persuna affettwata tifhem: …

Jekk jogħġbok indika l-pożizzjoni tal-persuna affettwata fil-proċedimenti:

persuna li kontriha hija indirizzata ordni ta' ffriżar

persuna li hu s-sid tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' ffriżar

(ii)   Fil-każ ta' persuna(i) ġuridika/ġuridiċi

Isem: …

Forma legali: …

Verżjoni qasira tal-isem, isem ta' użu komuni jew isem kummerċjali, jekk applikabbli: …

Sede rreġistrata: …

Numru tar-reġistrazzjoni: …

Indirizz: …

Isem ir-rappreżentant: …

Jekk jogħġbok indika l-pożizzjoni tal-persuna milquta fil-proċedimenti:

persuna li kontriha hija indirizzata ordni ta' ffriżar

persuna li hi s-sid tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' ffriżar

2.   Jekk differenti mill-indirizz ta' hawn fuq, jekk jogħġbok indika l-post li fih għandha tiġi eżegwita l-ordni ta' ffriżar:

3.   Partijiet terzi li d-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' ffriżar huma direttament preġudikati bl-ordni (identità u raġunijiet):

4.   Agħti kwalunkwe informazzjoni oħra li tgħin fl-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffriżar:

TAQSIMA D: Informazzjoni dwar il-proprjetà li għaliha tirreferi l-ordni

1.   Jekk jogħġbok indika jekk l-ordni tikkonċerna:

ammont ta' flus

beni speċifiċi (materjali jew imaterjali, mobbli jew immobbli)

proprjetà ta' valur ekwivalenti (fil-kuntest ta' konfiska bbażata fuq il-valur)

2.   Jekk l-ordni tikkonċerna ammont ta' flus jew proprjetà ta' valur ekwivalenti għal dak l-ammont ta' flus:

L-ammont għall-eżekuzzjoni fl-Istat ta' eżekuzzjoni, f'ċifri u kliem (indika l-munita):

L-ammont totali kopert mill-ordni, f'ċifri u kliem (indika l-munita):

Informazzjoni addizzjonali:

Raġunijiet biex wieħed jemmen li l-persuna affettwata għandha proprjetà/dħul fl-Istat ta' eżekuzzjoni::

Deskrizzjoni tal-proprjetà/is-sors ta' dħul tal-persuna affettwata(fejn possibbli):

Post eżatt fejn tinsab il-proprjetà/is-sors ta' dħul tal-persuna affettwata (jekk mhux magħruf, l-aħħar post magħruf):

Dettalji tal-kont bankarju tal-persuna affettwata (jekk magħrufin):

3.   Jekk l-ordni tikkonċerna beni speċifiċi jew proprjetà ta' valur ekwivalenti għal proprjetà simili:

Raġunijiet għat-trasmissjoni tal-ordni lill-Istat ta' eżekuzzjoni:

il-beni speċifiċi jinsabu fl-Istat ta' eżekuzzjoni

il-beni speċifiċi huma rreġistrati fl-Istat ta' eżekuzzjoni

l-awtorità emittenti għandha raġunijiet validi biex temmen li l-beni speċifiċi kollha jew parti minnhom koperti mill-ordni jkunu jinsabu fl-Istati ta' eżekuzzjoni.

Informazzjoni addizzjonali:

Raġunijiet biex wieħed jemmen li l-beni speċifiċi jinsabu fl-Istat ta' eżekuzzjoni:

Deskrizzjoni tal-beni:

Post fejn jinsabu l-beni (jekk mhux magħruf, l-aħħar post magħruf):

Informazzjoni rilevanti oħra (eż. ħatra ta' amministratur ġudizzjarju):

TAQSIMA E: Raġunijiet għall-ħruġ ta' ordni ta' ffriżar

1.   Sommarju tal-fatti

Niżżel ir-raġunijiet għaliex qed tinħareġ l-ordni ta' ffriżar, inkluż:

sommarju tal-fatti, inkluż deskrizzjoni tar-reat(i) kriminali:

stadju tal-investigazzjoni:

raġunijiet għall-iffriżar:

informazzjoni rilevanti oħra:

2.   In-natura u l-klassifikazzjoni legali tar-reat(i) kriminali li b'rabta magħhom inħarġet l-ordni ta' ffriżar u d-dispożizzjoni(jiet) legali applikabbli:

3.   Ir-reat kriminali li b'rabta miegħu nħarġet l-ordni ta' ffriżar huwa punibbli fl-Istat emittenti b'sentenza ta' kustodja ta' massimu ta' mill-inqas tliet snin u inkluż fil-lista ta' reati kriminali li tinsab hawn taħt? (jekk jogħġbok immarka l-kaxxa rilevanti). Fejn l-ordni ta' ffriżar tikkonċerna diversi reati kriminali, jekk jogħġbok indika n-numri fil-lista ta' reati kriminali hawn taħt (li jikkorrispondu għar-reati kriminali kif deskritti taħt il-punti 1 u 2 hawn fuq).

parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali

terroriżmu

traffikar tal-bnedmin

sfruttament sesswali ta' tfal u pornografija tat-tfal

traffikar illeċitu ta' drogi narkotiċi u ta' sustanzi psikotropiċi

traffikar illeċitu ta' armi, munizzjon u splussivi

korruzzjoni

frodi, inkluż frodi u reati kriminali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif definiti fid-Direttiva (UE) 2017/1371

ħasil tar-rikavat mill-kriminalità

falsifikazzjoni ta' munita, inkluż l-euro

kriminalità relatata mal-informatika

reati ambjentali, inkluż it-traffikar illeċitu ta' speċijiet ta' annimali fil-periklu u ta' speċijiet u varjetajiet ta' pjanti fil-periklu

iffaċilitar ta' dħul u residenza mhux awtorizzati

omiċidju jew dannu gravi fuq il-persuna

kummerċ illeċitu ta' organi u tessuti umani

ħtif ta' persuni, restrizzjoni illegali ta' persuni jew teħid ta' ostaġġi

razziżmu u ksenofobija

serq organizzat jew bl-użu ta' armi

traffikar illeċitu ta' beni kulturali, inklużi antikitajiet u opri tal-arti

qligħ b'qerq

racketeering u estorsjoni

falsifikazzjoni u piraterija ta' prodotti

falsifikazzjoni ta' dokumenti amministrattivi u traffikar fihom

falsifikazzjoni ta' mezzi ta' ħlas

traffikar illeċitu ta' sustanzi ormonali u promoturi oħra tat-tkabbir

traffikar illeċitu ta' materjali nukleari jew radjuattivi

traffikar ta' vetturi misruqa

stupru

ħruq

reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Qorti Kriminali Internazzjonali

sekwestru illegali ta' inġenji tal-ajru jew ta' bastimenti

sabutaġġ

4.   Kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra (eż. relazzjoni bejn il-proprjetà u r-reat kriminali):

TAQSIMA F: Kunfidenzjalità tal-ordni u/jew talba għal formalitajiet speċifiċi

Il-ħtieġa li l-informazzjoni fl-ordni tinżamm kunfidenzjali wara l-eżekuzzjoni:

Il-ħtieġa għal formalitajiet speċifiċi fil-mument tal-eżekuzzjoni:

TAQSIMA G: Fejn ċertifikat ta' ffriżar ġie trasmess lil iktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed, ipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

1.   Ċertifikat ta' ffriżar ġie trasmess lill-Istat(i) ta' eżekuzzjoni ieħor/oħra li ġejjin (Stat u awtorità):

2.   Ċertifikat ta' ffriżar ġie trasmess lil aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed għar-raġunijiet li ġejjin:

Fejn l-ordni ta' ffriżar tikkonċerna beni speċifiċi:

Beni differenti koperti mill-ordni huma mifhuma li jinsabu fi Stati ta' eżekuzzjoni differenti

L-iffriżar ta' beni speċifiku jirrikjedi azzjoni f'aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed

Fejn l-ordni ta' ffriżar tikkonċerna ammont ta' flus:

Il-valur stmat tal-beni li jistgħu jiġu ffriżati fl-Istat emittenti u f'xi Stat ta' eżekuzzjoni probabbilment ma jkunx biżżejjed għall-iffriżar tal-ammont sħiħ kopert mill-ordni.

Ħtiġijiet speċifiċi oħrajn:

3.   Valur tal-assi, jekk magħruf, f'kull Stat ta' eżekuzzjoni:

4.   Fejn l-iffriżar tal-beni speċifiċi tirrikjedi azzjoni f'aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed, deskrizzjoni tal-azzjoni li għandha tittieħed fl-Istat ta' eżekuzzjoni:

TAQSIMA H: Rabta ma' ordni ta' ffriżar preċedenti u/jew ordni jew talba oħra

Jekk jogħġbok indika jekk din l-ordni ta' ffriżar hijiex relatata ma' talba jew ordni preċedenti (eż. ordni ta' ffriżar, Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew, mandat ta' arrest Ewropew, jew assistenza legali reċiproka). Jekk applikabbli, agħti informazzjoni rilevanti li ġejja biex tidentifika l-ordni jew it-talba preċedenti:

Tip ta' ordni/talba:

Data tal-ħruġ:

L-Awtorità li lilha ġiet trasmessa l-ordni/it-talba:

Numru ta' referenza mogħti mill-awtorità mittenti:

Numru(i) ta' referenza mogħti mill-awtorità(jiet) ta' eżekuzzjoni:

TAQSIMA I: Konfiska

Jekk jogħġbok indika jekk:

dan iċ-ċertifikat ta' ffriżar huwa akkumpanjat minn ċertifikat maħruġa fl-Istat emittenti (numru ta' referenza taċ-ċertifikat ta' konfiska):

il-proprjetà għandha tibqa' ffriżata fl-Istat ta' eżekuzzjoni sakemm tiġi trasmessa u eżegwita l-ordni ta' konfiska (data stmata għall-preżentazzjoni taċ-ċertifikat ta' konfiska, jekk possibbli):

TAQSIMA J: Miżuri alternattivi

1.   Jekk jogħġbok indika jekk l-Istat emittenti jippermettix lill-Istat ta' eżekuzzjoni li japplika miżuri alternattivi fejn mhux possibbli li tiġi eżegwita l-ordni ta' ffriżar, totalment jew parzjalment:

Iva

Le

2.   Jekk iva, indika liema miżuri jistgħu jiġu applikati:

TAQSIMA K: RESTITUZZJONI TA' PROPRJETÀ FFRIŻATA

1.   Jekk jogħġbok indika jekk inħarġitx deċiżjoni għar-restituzzjoni tal-proprjetà ffriżata lill-vittma:

Iva

Le

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika dan li ġej rigward id-deċiżjoni għar-restituzzjoni tal-proprjetà ffriżata lill-vittma:

Awtorità li ħarġet id-deċiżjoni (isem uffiċjali):

Data tad-deċiżjoni: …

Numru ta' referenza tad-deċiżjoni (jekk disponibbli): …

Deskrizzjoni tal-proprjetà li għandha tiġi restitwita: …

Isem il-vittma: …

Indirizz tal-vittma: …

Jekk jiġi kkontestat it-titolu tal-vittma għall-proprjetà, jekk jogħġbok agħti d-dettalji (persuni li jikkontestaw it-titolu, ir-raġunijiet, eċċ):

Jekk id-drittijiet tal-persuni affettwati jistgħu jkunu ppreġudikati b'riżultat tar-restituzzjoni, jekk jogħġbok agħti d-dettalji (il-persuni affettwati, id-drittijiet li jistgħu jkunu ppreġudikati, ir-raġunijiet, eċċ.):

2.   Hemm xi talba pendenti għar-restituzzjoni ta' proprjetà ffriżata lill-vittma fl-Istat Emittenti?

Le

Iva, l-eżitu ser jiġi kkomunikat lill-awtorità ta' eżekuzzjoni

L-awtorità emittenti għandha tiġi nnotifikata f'każ ta' trasferiment dirett lill-vittma.

TAQSIMA L: Rimedji legali

Awtorità fl-Istat emittenti li tista' tagħti aktar informazzjoni dwar proċeduri sabiex jiġu mitluba rimedji legali fl-Istat emittenti u dwar jekk l-assistenza legali, l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni humiex disponibbli:

L-awtorità emittenti (ara t-Taqsima M)

L-awtorità li tivvalida (ara t-Taqsima N)

Oħrajn:

TAQSIMA M: Dettalji tal-awtorità emittenti

Tip ta' awtorità emittenti:

imħallef, qorti, prosekutur pubbliku

awtorità kompetenti oħra, maħtur mill-Istat emittenti

Isem l-awtorità: …

Isem il-persuna ta' kuntatt: …

Pożizzjoni (titlu/grad): …

Nru tal-fajl: …

Indirizz: …

Nru tat-telefon (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Nru tal-Fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Email: …

Lingwi li bihom hija possibbli l-komunikazzjoni mal-awtorità emittenti: …

Jekk differenti minn dawk ta' hawn fuq, id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna/i li wieħed għandu jikkuntattja għal informazzjoni addizzjonali jew biex isiru arranġamenti prattiċi għall-eżekuzzjoni tal-ordni:

Isem/Titolu/Organizzazzjoni: …

Indirizz: …

Email/Nru tat-Telefon: …

Firma tal-awtorità emittenti u/jew tar-rappreżentant tagħha li tiċċertifika li l-kontenut taċ-ċertifikat ta' ffriżar huwa preċiż u korrett: …

Isem: …

Pożizzjoni (titolu/grad): …

Data: …

Timbru uffiċjali (jekk disponibbli): …

TAQSIMA N: Dettalji tal-awtorità li ħarġet l-ordni ta' ffriżar

Jekk jogħġbok indika t-tip ta' awtorità li vvalidat l-ordni ta' ffriżar, jekk applikabbli:

imħallef jew qorti

prosekutur pubbliku

Isem uffiċjali tal-awtorità li tivvalida: …

Isem il-persuna ta' kuntatt: …

Pożizzjoni (titolu/grad): …

Nru tal-fajl: …

Indirizz: …

Nru tat-telefon (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Nru tal-Fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Email:

Lingwi li bihom hija possibbli l-komunikazzjoni mal-awtorità li tivvalida: …

Jekk jogħġbok indika l-punt ta' kuntatt prinċipali għall-awtorità ta' eżekuzzjoni:

l-awtorità emittenti

l-awtorità li tivvalida

Firma u dettalji tal-awtorità li tivvalida u/jew ir-rappreżentant tagħha:

Isem: …

Pożizzjoni (titolu/grad): …

Data: …

Timbru uffiċjali (jekk disponibbli): …

TAQSIMA O: Awtorità ċentrali

Fejn awtorità ċentrali ġiet mogħtija r-responsabbiltà għat-trasmissjoni amministrattiva u r-riċeviment ta' ċertifikati ta' ffriżar fl-Istat emittenti, jekk jogħġbok indika:

Isem l-awtorità ċentrali: …

Isem tal-persuna ta' kuntatt: …

Pożizzjoni (titolu/grad): …

Nru tal-fajl: …

Indirizz: …

Nru tat-Telefon (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Nru tal-Fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Email: …

TAQSIMA P: Annessi

Jekk jogħġbok indika kwalunkwe dokument mehmuż maċ-ċertifikat: …


ANNESS II

ĊERTIFIKAT TA' KONFISKA

TAQSIMA A:

Stat Emittenti: …

Awtorità emittenti: …

Stat ta' Eżekuzzjoni: …

Awtorità ta' eżekuzzjoni (jekk magħrufa): …

TAQSIMA B: Ordni ta' konfiska

1.   Il-Qorti li ħarġet l-ordni ta' konfiska (isem uffiċjali):

2.   Numru ta' referenza tal-ordni ta' konfiska (jekk disponibbli)

3.   L-ordni ta' konfiska inħarġet fi (data):

4.   L-ordni ta' konfiska saret finali fi (data):

TAQSIMA C: Persuna(i) affettwata(i)

L-identità tal-persuna(i) li kontriha(hom) inħarġet l-ordni ta' konfiska, jew tal-persuna(i) li hu(ma) s-sid(ien) tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' konfiska (jekk aktar minn persuna waħda hija kkonċernata, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni għal kull persuna):

1.   Data tal-identifikazzjoni

(i)   Fil-każ ta' persuna/i fiżika/fiżiċi

Kunjom: …

Isem/ismijiet: …

Isem/ismijiet rilevanti oħra, jekk applikabbli: …

Psewdonimi, jekk applikabbli: …

Sess: …

Nazzjonalità: …

Numru tal-identità jew numru tas-sigurtà soċjali, jekk disponibbli: …

Tip u numru tad-dokument(i) tal-identità (karta tal-identità jew passaport), jekk disponibbli:

Data tat-twelid: …

Post tat-twelid: …

Residenza u/jew indirizz magħruf (jekk l-indirizz mhux magħruf, l-aħħar indirizz magħruf):

Lingwa/i li l-persuna affettwata tifhem: …

Jekk jogħġbok indika l-pożizzjoni tal-persuna affettwata fil-proċedimenti:

persuna li kontriha hija indirizzata l-ordni ta' konfiska

persuna li hi s-sid tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' konfiska

(ii)   Fil-każ ta' persuna(i) ġuridika/ġuridiċi

Isem: …

Forma legali: …

Verżjoni qasira tal-isem, isem ta' użu komuni jew isem kummerċjali, jekk applikabbli: …

Sede rreġistrata: …

Numru tar-reġistrazzjoni: …

Indirizz: …

Isem tar- rappreżentant: …

Jekk jogħġbok indika l-pożizzjoni tal-persuna affettwata fil-proċedimenti:

persuna li kontriha hija indirizzata l-ordni ta' konfiska

persuna li hi s-sid tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' konfiska

2.   Jekk differenti mill-indirizz ta' hawn fuq, jekk jogħġbok indika l-post fejn għandha tiġi eżegwita l-ordni ta' konfiska:

3.   Partijiet terzi li d-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-proprjetà koperta bl-ordni ta' konfiska huma direttament preġudikati bl-ordni (identità u raġunijiet):

4.   Agħti kwalunkwe informazzjoni oħra li ser tassisti fl-eżekuzzjoni tal-ordni ta' konfiska:

TAQSIMA D: Informazzjoni dwar il-proprjetà li għaliha tirreferi l-ordni

1.   Il-qorti ddeċidiet li l-proprjetà:

hija r-rikavat minn reat kriminali, jew l-ekwivalenti tiegħu, sew l-ammont sħiħ tal-valur jew parti biss minn tali rikavat

tikkostitwixxi l-mezzi strumentali ta' tali reat kriminali, jew il-valur ta' tali mezzi strumentali

hija soġġetta għal konfiska permezz tal-applikazzjoni fl-Istat emittenti ta' kwalunkwe setgħa ta' konfiska prevista fid-Direttiva 2014/42/UE (inkluż il-konfiska estiża)

hija soġġetta għal konfiska skont kwalunkwe dispożizzjoni oħra relatata mas-setgħat ta' konfiska, inkluż konfiska mingħajr kundanna finali, skont il-liġi tal-Istat emittenti b'segwitu għal proċedimenti b'rabta ma' reat kriminali.

2.   Jekk jogħġbok indika jekk l-ordni tikkonċernax:

ammont ta' flus

beni speċifiċi (materjali jew immaterjali, mobbli jew immobbli)

proprjetà ta' valur ekwivalenti (fil-kuntest ta' konfiska bbażata fuq il-valur)

3.   Jekk l-ordni tikkonċerna ammont ta' flus jew proprjetà ta' valur ekwivalenti għal dak l-ammont ta' flus:

L-ammont għall-eżekuzzjoni fl-Istat ta' eżekuzzjoni f'ċifri u kliem (indika l-munita):

L-ammont totali kopert mill-ordni, f'ċifri u kliem(indika l-munita):

Informazzjoni addizzjonali:

Raġunijiet biex wieħed jemmen li l-persuna affettwata għandha proprjetà/dħul fl-Istat ta' eżekuzzjoni:

Deskrizzjoni tal-proprjetà/is-sors ta' dħul tal-persuna affettwata (fejn possibbli):

Post eżatt fejn tinsab il-proprjetà/is-sors ta' dħul tal-persuna affettwata (jekk mhux magħruf, l-aħħar post magħruf): …

Dettalji tal-kont bankarju tal-persuna affettwata (jekk magħrufin):

4.   Jekk l-ordni tikkonċerna beni speċifiċi jew beni ta' valur ekwivalenti għal dawn il-beni:

Raġunijiet għat-trasmissjoni tal-ordni lill-Istat ta' eżekuzzjoni:

il-beni speċifiċi jinsabu fl-Istat ta' eżekuzzjoni

il-beni speċifiċi huma rreġistrati fl-Istat ta' eżekuzzjoni

l-awtorità emittenti għandha raġunijiet validi biex temmen li l-beni speċifiċi kollha jew parti minnhom koperti mill-ordni jinsabu fl-Istat ta' eżekuzzjoni.

Informazzjoni addizzjonali:

Raġunijiet biex wieħed jemmen li l-beni speċifiċi jinsabu fl-Istat ta' eżekuzzjoni:

Id-deskrizzjoni tal-proprjetà

Post fejn jinsabu l-beni speċifiċi (jekk mhux magħruf, l-aħħar post magħruf):

Informazzjoni rilevanti oħra (eż. il-ħatra ta' amministratur ġudizzjarju):

5.   Informazzjoni dwar konverżjoni u trasferiment ta' proprjetà

Jekk l-ordni tikkonċerna beni speċifiku, iddikjara jekk hemmx provvediment għalih skont il-liġi tal-Istat emittenti li l-konfiska fl-Istat ta' eżekuzzjoni tista' ssir permezz ta' konfiska ta' somma ta' flus li tikkorrispondi għall-valur tal-proprjetà li għandha tiġi kkonfiskata:

Iva

Le

TAQSIMA E: Ordni ta' ffriżar

Jekk jogħġbok indika jekk:

l-ordni ta' konfiska hija akkumpanjata minn ordni ta' ffriżar maħruġ fl-Istat emittenti (numru ta' referenza taċ-ċertifikat ta' ffriżar):

il-proprjetà ġiet iffriżata ordni ta' ffriżar preċedenti trasmessa lill-Istat ta' eżekuzzjoni

data tal-ħruġ tal-ordni ta' ffriżar: …

data tat-trasmissjoni tal-ordni ta' ffriżar: …

l-awtorità li lilha ġiet trasmessa: …

numru ta' referenza mogħti mill-awtorità emittenti: …

numru ta' referenza mogħti mill-awtoritajiet ta' eżekuzzjoni: …

TAQSIMA F: Raġunijiet għall-ħruġ tal-ordni ta' konfiska

1.   Ipprovdi ġabra fil-qosor tal-fatti u r-raġunijiet għaliex inħarġet l-ordni ta' konfiska, inkluż deskrizzjoni tar-reat(i) kriminali u informazzjoni rilevanti oħra:

2.   In-natura u klassifikazzjoni legali tar-reat(i) kriminali li b'rabta magħhom inħarġet l-ordni ta' konfiska u d-dispożizzjoni(ijiet) legali applikabbli:

3.   Ir-reat kriminali li b'rabta miegħu nħarġet l-ordni ta' konfiska huwa punibbli fl-Istat emittenti b'sentenza ta' kustodja ta' massimu ta' mill-inqas tliet snin u inkluż fil-lista ta' reati kriminali li tinsab hawn taħt? (jekk jogħġbok immarka l-kaxxa rilevanti). Fejn l-ordni ta' konfiska tikkonċerna diversi reati kriminali, jekk jogħġbok indika n-numri fil-lista ta' reati kriminali hawn taħt (li jikkorrispondu għar-reati kriminali kif deskritti taħt il-punti 1 u 2 hawn fuq).

parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali

terroriżmu

traffikar tal-bnedmin

sfruttament sesswali ta' tfal u pornografija tat-tfal

traffikar illeċitu ta' drogi narkotiċi u ta' sustanzi psikotropiċi

traffikar illeċitu ta' armi, munizzjon u splussivi

korruzzjoni

frodi, inkluż frodi u reati kriminali oħra, li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif definiti fid-Direttiva (UE) 2017/1371

ħasil tar-rikavat mill-kriminalità

falsifikazzjoni ta' munita, inkluż tal-euro

kriminalità relatata mal-informatika

reati ambjentali, inkluż it-traffikar illeċitu ta' speċijiet ta' annimali fil-periklu u ta' speċijiet u varjetajiet ta' pjanti fil-periklu

iffaċilitar ta' dħul u residenza mhux awtorizzati

omiċidju jew dannu gravi fuq il-persuna

kummerċ illeċitu ta' organi u tessuti umani

ħtif ta' persuni, restrizzjoni illegali ta' persuni jew teħid ta' ostaġġi

razziżmu u ksenofobija

serq organizzat jew bl-użu ta' armi

traffikar illeċitu ta' beni kulturali, inklużi antikitajiet u opri tal-arti

qligħ b'qerq

racketeering u estorsjoni

falsifikazzjoni u piraterija ta' prodotti

falsifikazzjoni ta' dokumenti amministrattivi u traffikar fihom

falsifikazzjoni ta' mezzi ta' ħlas

traffikar illeċitu ta' sustanzi ormonali u promoturi oħra tat-tkabbir

traffikar illeċitu ta' materjali nukleari jew radjuattivi

traffikar ta' vetturi misruqa

stupru

ħruq

reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Qorti Kriminali Internazzjonali

sekwestru illegali ta' inġenji tal-ajru jew ta' bastimenti

sabutaġġ

4.   Kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra (eż. ir-relazzjoni bejn il-proprjetà u r-reat kriminali):

TAQSIMA G: Fejn ċertifikat ta' konfiska jkun ġie trasmess lil iktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed, ipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

1.   Ċertifikat ta' konfiska ġie trasmess lill-Istat(i) ta' eżekuzzjoni ieħor/oħra li ġejjin (Stat u awtorità):

2.   Ċertifikat ta' konfiska ġie trasmess lil aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed għar-raġunijiet li ġejjin:

Fejn l-ordni ta' konfiska tikkonċerna beni speċifiċi:

Beni differenti koperti mill-ordni huma mifhuma li jinsabu fi Stati ta' eżekuzzjoni differenti

Il-konfiska ta' beni speċifiku tirrikjedi azzjoni f'aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed

Fejn l-ordni ta' konfiska tikkonċerna ammont ta' flus:

Il-proprjetà kkonċernata ma ġietx iffriżata skont ir-Regolament (UE) 2018/1805

Il-valur stmat tal-proprjetà li tista' tiġi konfiskata fl-Istat emittenti u f'xi Stat ta' eżekuzzjoni probabbilment ma jkunx biżżejjed għall-konfiska tal-ammont sħiħ kopert mill-ordni.

Ħtiġijiet speċifiċi oħrajn:

3.   Valur tal-assi, jekk magħruf, f'kull Stat ta' eżekuzzjoni:

4.   Fejn l-konfiska tal-beni speċifiċi tirrikjedi azzjoni f'aktar minn Stat ta' eżekuzzjoni wieħed, deskrizzjoni tal-azzjoni li għandha tittieħed fl-Istat ta' eżekuzzjoni:

TAQSIMA H: Proċedimenti li jirriżultaw fl-ordni ta' konfiska

Jekk jogħġbok indika jekk il-persuna li kontriha nħarġet l-ordni ta' konfiska dehritx personalment fil-proċess li wassal għall-ordni ta' konfiska marbuta ma' kundanna finali:

1.

Iva, il-persuna dehret personalment waqt il-proċess.

2.

Le, il-persuna ma dehritx personalment waqt il-proċess.

3.

Le, f'konformità mar-regoli nazzjonali ta' proċedura ma saret l-ebda seduta ta' smigħ.

4.

Jekk immarkajt il-kaxxa taħt il-punt 2, jekk jogħġbok ikkonferma l-eżistenza ta' wieħed minn dawn li ġejjin:

4.1a. ☐

il-persuna kienet ikkonvokata personalment fi (jum/xahar/sena) … u għaldaqstant infurmata bid-data u l-post skedati tal-proċess li rriżulta fl-ordni ta' konfiska u kienet infurmata li tista' tingħata ordni ta' konfiska jekk hi ma tidhirx għall-proċess

JEW

4.1b. ☐

il-persuna ma kinitx ikkonvokata personalment iżda b'mezzi oħrajn fil-fatt irċeviet, l-informazzjoni uffiċjali tad-data u l-post skedati tal-proċess li wassal għall-ordni ta' konfiska, b'tali mod li ġie stabbilit inekwivokabbilment li hi kienet konxja tal-proċess skedat, u kienet infurmata li tista' tingħata ordni ta' konfiska jekk hija ma tidhirx għall-proċess

JEW

4.2. ☐

konxja mill-proċess previst, il-persuna kienet tat mandat lil avukat, li jew kien inħatar mill-persuna kkonċernata jew mill-Istat, biex jiddefendiha fil-proċess, u dik il-persuna fil-fatt ġiet difiża minn dak l-avukat fil-proċess

JEW

4.3.

il-persuna kienet innotifikata bl-ordni ta' konfiska fi (jum/xahar/sena) … u kienet infurmata espressament dwar id-dritt għal proċess ġdid jew appell, li fihom il-persuna kellha d-dritt li tipparteċipa u li ppermetta l-eżami mill-ġdid tal-merti tal-każ, inklużi provi ġodda, u li jistgħu jwasslu biex tinbidel l-ordni ta' konfiska oriġinali, u

il-persuna ddikjarat espressament li hija ma tikkontestax l-ordni ta' konfiska

JEW

il-persuna ma talbitx proċess ġdid jew appell fl-iskadenzi applikabbli

5.

Jekk inti mmarkajt il-kaxxa taħt il-punti 4.1b, 4.2 jew 4.3, jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar kif ġiet issodisfata l-kondizzjoni rilevanti: …

TAQSIMA I: Miżuri alternattivi, inkluż sanzjonijiet ta' kustodja

1.   Jekk jogħġbok indika jekk l-Istat emittenti jippermettix lill-Istat ta' eżekuzzjoni li japplika miżuri alternattivi fejn mhux possibbli li tiġi infurzata l-ordni ta' ffriżar, totalment jew parzjalment:

Iva

Le

2.   Jekk iva, iddikjara liema miżuri jistgħu jiġu applikati:

Kustodja (perijodu massimu):

Servizz komunitarju (jew ekwivalenti) (perijodu massimu):

Miżuri oħra (deskrizzjoni):

TAQSIMA J: Id-deċiżjoni ta' restituzzjoni tal-proprjetà, jew ta' kumpens, lill-vittma

1.   Jekk jogħġbok indika, fejn rilevanti:

Awtorità emittenti jew awtorità kompetenti oħra tal-Istat emittenti ħarġet deċiżjoni ta' kumpens lill-vittma, jew ta' restituzzjoni lill-vittma, is-somma ta' flus li ġejja:

Awtorità emittenti jew awtorità kompetenti oħra ġudizzjarja tal-Istat emittenti ħarġet deċiżjoni ta' restituzzjoni tal-proprjetà li ġejja minbarra flus lill-vittma:

Proċedimenti għar-restituzzjoni tal-proprjetà, jew għall-kumpens, lill-vittma huma pendenti fl-Istat emittenti u r-riżultat ser jiġi kkomunikat lill-awtorità ta' eżekuzzjoni

2.   Id-dettalji tad-deċiżjoni ta' restituzzjoni tal-proprjetà, jew ta' kumpens, lill-vittma:

L-awtorità li ħarġet id-deċiżjoni (isem uffiċjali): …

Id-data tad-deċiżjoni: …

Id-data meta d-deċiżjoni saret finali: …

In-numru ta' referenza tad-deċiżjoni (jekk disponibbli): …

Deskrizzjoni tal-proprjetà li għandha tiġi restitwita: …

Isem il-vittma: …

Indirizz tal-vittma: …

L-awtorità emittenti għandha tiġi nnotifikata f'każ ta' trasferiment dirett lill-vittma.

TAQSIMA K: Dettalji tal-awtorità emittenti

Isem tal-awtorità: …

Isem il- persuna ta' kuntatt: …

Pożizzjoni (titolu/grad) …

Nru tal-fajl: …

Indirizz: …

Nru tat-telefon (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Nru tal-Fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Email: …

Lingwi li bihom hija possibbli l-komunikazzjoni mal-awtorità emittenti: …

Jekk differenti minn dawk ta' hawn fuq, id-dettalji ta' kuntatt tal-persuna(i) li wieħed għandu jinkuntattja għal informazzjoni addizzjonali jew biex isiru arranġamenti prattiċi għall-eżekuzzjoni tal-ordni jew għat-trasferiment tal-proprjetà: …

Isem/Titolu/Organizzazzjoni: …

Indirizz:

Email/Nru tat-Telefon -: …

Firma tal-awtorità emittenti u/jew tar-rappreżentant tagħha li tiċċertifika li l-kontenut taċ-ċertifikat ta' konfiska huwa preċiż u korrett: …

Isem: …

Pożizzjoni (titolu/grad): …

Data:

Timbru uffiċjali (jekk disponibbli): …

TAQSIMA L: Awtorità ċentrali

Fejn awtorità ċentrali ġiet mogħtija r-responsabbiltà għat-trasmissjoni amministrattiva u r-riċeviment ta' ċertifikati ta' konfiska fl-Istat emittenti, jekk jogħġbok indika:

Isem tal-awtorità ċentrali: …

Isem il-persuna ta' kuntatt:: …

Pożizzjoni (titolu/grad) …

Nru tal-fajl: …

Indirizz: …

Nru tat-Telefon (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Nru tal-Fax (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/tal-belt): …

Email: …

TAQSIMA M: Dettalji tal-ħlas tal-Istat Emittenti

IBAN: …

BIC: …

Isem id-detentur tal-kont bankarju: …

TAQSIMA N: Annessi

Jekk jogħġbok indika kwalunkwe dokument mehmuż maċ-ċertifikat: