12.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 284/6


REGOLAMENT (UE) 2018/1672 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-23 ta’ Ottubru 2018

dwar kontrolli fir-rigward ta’ flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 33 u 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-promozzjoni tal-iżvilupp armonjuż, sostenibbli u inklużiv tas-suq intern bħala żona fejn l-oġġetti, il-persuni, is-servizzi u l-kapital jistgħu jiċċirkolaw b’mod liberu u sikur hija waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni.

(2)

L-introduzzjoni mill-ġdid ta’ rikavati illeċiti fl-ekonomija u d-devjazzjoni tal-flus għall-finanzjament ta’ attivitajiet illeċiti joħolqu distorsjonijiet u żvantaġġi kompetittivi inġusti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji li josservaw il-liġi, u huma għalhekk theddida għall-funzjonament tas-suq intern. Barra minn hekk, dawk il-prattiki jħeġġu attivitajiet kriminali u terroristiċi li jipperikolaw is-sigurtà taċ-ċittadini tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-Unjoni ħadet azzjoni biex tipproteġi lilha nnifisha.

(3)

Wieħed mill-pilastri ewlenin tal-azzjoni meħuda mill-Unjoni kienet id-Direttiva 91/308/KEE (3), li stabbilixxiet sensiela ta’ miżuri u obbligi fuq istituzzjonijiet finanzjarji, persuni ġuridiċi u ċerti professjonijiet fir-rigward, fost l-oħrajn, tat-trasparenza u ż-żamma ta’ rekords, kif ukoll ta’ dispożizzjonijiet dwar l-għarfien dwar il-klijent, u li stabbilixxiet l-obbligu li jirrapportaw tranżazzjonijiet suspettużi lill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIUs, Financial Intelligence Units) nazzjonali. L-FIUs ġew stabbiliti bħala ċentri għall-valutazzjoni ta’ tali tranżazzjonijiet, jinteraġixxu mal-kontropartijiet tagħhom f’pajjiżi oħra u, fejn meħtieġ, jikkuntattjaw lill-awtoritajiet ġudizzjarji. Minn dak iż-żmien, id-Direttiva 91/308/KEE ġiet emendata u sostitwita minn miżuri suċċessivi. Bħalissa, id-dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus huma stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(4)

Fid-dawl tar-riskju li l-applikazzjoni tad-Direttiva 91/308/KEE twassal għal żieda fil-movimenti tal-flus kontanti għal finijiet illeċiti, li jistgħu joħolqu theddida għas-sistema finanzjarja u għas-suq intern, dik id-Direttiva ġiet ikkumplimentata bir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Dak ir-Regolament għandu l-għan li jipprevjeni u jidentifika l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu billi jistabbilixxi sistema ta’ kontrolli applikabbli għall-persuni fiżiċi deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni filwaqt li jġorru ammonti ta’ flus kontanti jew strumenti negozjabbli għall-portatur ta’ EUR 10 000 jew aktar, jew l-ekwivalenti tiegħu f’muniti oħra. Jenħtieġ li t-terminu “deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni” jiġi definit b’referenza għat-territorju tal-Unjoni kif definit fl-Artikolu 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament ikollu l-aktar kamp ta’ applikazzjoni wiesa’ possibbli u li l-ebda żona ma tiġi eżentata mill-applikazzjoni tiegħu u tippreżenta opportunitajiet sabiex jiġu evitati l-kontrolli applikabbli.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 implimenta fil-Komunità l-istandards internazzjonali dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu żviluppati mit-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF).

(6)

Il-FATF, stabbilit fis-summit tal-G7 li sar f’Pariġi fl-1989, huwa korp intergovernattiv li jistabbilixxi standards u jippromwovi l-implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri legali, regolatorji u operazzjonali għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u perikli oħra relatati mal-integrità tas-sistema finanzjarja internazzjonali. Diversi Stati Membri huma membri tal-FATF jew huma rrappreżentati fl-FATF permezz ta’ korpi reġjonali. L-Unjoni hija rrappreżentata fl-FATF mill-Kummissjoni u impenjat ruħha li timplimenta b’mod effettiv ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF. Ir-Rakkomandazzjoni 32 tal-FATF dwar il-kurriera li jwasslu l-flus kontanti tispeċifika li jenħtieġ li jkunu stabbiliti miżuri fis-seħħ rigward il-kontrolli adegwati fuq movimenti transfruntiera ta’ flus kontanti.

(7)

Id-Direttiva (UE) 2015/849 tidentifika u tiddeskrivi għadd ta’ attivitajiet kriminali li r-rikavat tagħhom jista’ jkun suġġett għall-ħasil tal-flus jew jista’ jintuża għall-finanzjament tat-terroriżmu. Ħafna drabi t-trasport tar-rikavat ta’ dawk l-attivitajiet kriminali jaqsam il-fruntieri esterni tal-Unjoni biex jinħasel jew jintuża għall-finanzjament tat-terroriżmu. Jenħtieġ li dan ir-Regolament iqis dak il-fatt u jistabbilixxi sistema ta’ regoli li, minbarra li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, u speċjalment reati presupposti bħal reati fiskali kif definiti fil-liġi nazzjonali, u l-finanzjament tat-terroriżmu bħala tali, jiffaċilitaw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-investigazzjoni tal-attivitajiet kriminali definiti fid-Direttiva (UE) 2015/849.

(8)

Saru avvanzi fir-rigward tal-għarfien dwar il-mekkaniżmi li jintużaw għat-trasferiment ta’ valur akkwistat illeċitament li jaqsam il-fruntieri. Bħala riżultat, ġew aġġornati r-rakkomandazzjonijiet tal-FATF, ġie introdott mid-Direttiva (UE) 2015/849 tibdil fil-qafas legali tal-Unjoni u ġew żviluppati l-aħjar prattiki ġodda. Fid-dawl ta’ dawk l-iżviluppi u abbażi tal-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni, jenħtieġ li jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005. Madankollu, minħabba n-natura estensiva tal-emendi meħtieġa, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 1889/2005 jitħassar u jiġi sostitwit b’Regolament ġdid.

(9)

Dan ir-Regolament ma jaffettwax il-kapaċità tal-Istati Membri li jipprevedu, taħt il-liġi nazzjonali tagħhom, kontrolli nazzjonali addizzjonali fuq movimenti tal-flus kontanti fl-Unjoni, sakemm dawk il-kontrolli jkunu jikkonformaw mal-Artikoli 63 u 65 tat-TFUE.

(10)

Ġabra ta’ regoli fil-livell tal-Unjoni li jippermettu kontrolli komparabbli fuq flus kontanti fl-Unjoni tkun tiffaċilita ħafna l-isforzi għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

(11)

Dan ir-Regolament ma jikkonċernax il-miżuri li jieħdu l-Unjoni jew l-Istati Membri taħt l-Artikolu 66 tat-TFUE li jillimitaw il-movimenti tal-kapital li jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw, diffikultajiet serji għat-tħaddim tal-unjoni ekonomika u monetarja jew taħt l-Artikoli 143 u 144 tat-TFUE bħala riżultat ta’ kriżi li tinqala’ f’daqqa fil-bilanċ tal-pagamenti.

(12)

Fid-dawl tal-preżenza tagħhom fil-fruntieri esterni tal-Unjoni, l-għarfien espert tagħhom fit-twettiq ta’ kontrolli fuq il-passiġġieri u l-merkanzija li jaqsmu l-fruntieri esterni u l-esperjenza tagħhom miksuba fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005, jenħtieġ li l-awtoritajiet doganali jkomplu jaġixxu bħala l-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Fl-istess ħin, l-Istati Membri għandhom jibqgħu jkunu jistgħu jagħżlu awtoritajiet nazzjonali oħra preżenti fil-fruntieri esterni biex jaġixxu bħala awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu jipprovdu taħriġ adegwat għall-persunal tal-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet nazzjonali l-oħra għat-twettiq ta’ dawk il-kontrolli, inklużi dawk kontra l-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-flus kontanti.

(13)

Wieħed mill-kunċetti ewlenin użati f’dan ir-Regolament huwa dak tal-“flus kontanti”, li jenħtieġ li jiġi ddefinit li jinkludi erba’ kategoriji: muniti, strumenti negozjabbli għall-portatur, komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur u ċerti tipi ta’ kards bi ħlas antiċipat. Minħabba l-karatteristiċi tagħhom, ċerti strumenti negozjabbli għall-portatur, komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur u kards bi ħlas antiċipat li ma jkunux marbutin ma’ kont bankarju u li jistgħu jaħżnu ammont ta’ flus li diffiċli jiġi identifikat x’aktarx li jintużaw flok munita bħala mezz anonimu ta’ trasferiment ta’ valur minn naħa għal oħra tal-fruntieri esterni b’mod li ma jistax jiġi ntraċċat mill-awtoritajiet pubbliċi bis-sistema klassika ta’ sorveljanza. Għalhekk jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-komponenti essenzjali tad-definizzjoni ta’ “flus kontanti”, filwaqt li fl-istess ħin jippermetti lill-Kummissjoni temenda l-komponenti mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament bħala reazzjoni għall-attentati minn persuni kriminali u minn dawk assoċjati magħhom biex jevitaw miżura li tikkontrolla tip wieħed biss ta’ ħażna likwida ħafna ta’ valur billi jġibu tip ieħor min-naħa għal oħra tal-fruntieri esterni. Jekk tiġi identifikata evidenza ta’ tali mġiba fuq skala konsiderevoli, huwa essenzjali li jittieħdu miżuri malajr biex is-sitwazzjoni tiġi rimedjata. Minkejja l-livell għoli ta’ riskju li jippreżentaw il-muniti virtwali, kif evidenzjat fir-rapport tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Ġunju 2017 dwar il-valutazzjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-suq intern u li huma relatati ma’ attivitajiet transfruntiera, l-awtoritajiet doganali ma għandhomx il-kompetenza biex jimmonitorjawhom.

(14)

L-istrumenti negozjabbli għall-portatur jippermettu li d-detentur fiżiku tagħhom jitlob pagament ta’ ammont finanzjarju mingħajr ma jkun irreġistrat jew imsemmi b’ismu. Dawn jistgħu faċilment jintużaw biex jiġu ttrasferiti ammonti ta’ valur kbar u għandhom ħafna similaritajiet mal-muniti f’termini ta’ likwidità, anonimità u riskji ta’ abbuż.

(15)

Il-komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur jirrappreżentaw proporzjon kbir bejn il-valur u l-volum tagħhom, li għalihom jeżisti suq kummerċjali internazzjonali li jista’ jiġi aċċessat faċilment, li jippermettilhom jiġu kkonveriti f’munita filwaqt li jġarrbu biss spejjeż tat-tranżazzjoni żgħar. Tali komoditajiet, fil-parti l-kbira tagħhom, jiġu ppreżentati b’mod standardizzat li jippermetti verifika rapida tal-valur tagħhom.

(16)

Il-kards bi ħlas antiċipat huma kards mhux nominattivi li jaħżnu jew jagħtu aċċess għal valur monetarju jew fondi li jistgħu jintużaw fi tranżazzjonijiet ta’ ħlas, fl-akkwist ta’ oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta’ muniti. Ma għandhomx rabta ma’ kont bankarju. Il-kards bi ħlas antiċipat jinkludu l-kards anonimi bi ħlas antiċipat imsemmija fid-Direttiva (UE) 2015/849. Dawn jintużaw ħafna għal diversi skopijiet leġittimi u xi wħud minn dawk l-istrumenti jippreżentaw ukoll interess soċjali ċar. Tali kards bi ħlas antiċipat huma faċilment trasferibbli u jistgħu jintużaw faċilment biex jinġarru valuri kbar minn naħa għal oħra tal-fruntieri esterni. Għaldaqstant jenħtieġ li l-kards bi ħlas antiċipat jiġu inklużi fid-definizzjoni ta’ flus kontanti, b’mod partikolari jekk dawn jistgħu jinxtraw mingħajr proċeduri ta’ diliġenza dovuta tal-klijent. Dan ikun jippermetti li l-kontrolli jiġu estiżi għal ċerti tipi ta’ kards bi ħlas antiċipat, b’kont meħud tat-teknoloġija disponibbli, jekk ikun ġustifikat mill-evidenza, sakemm tali kontrolli jiġu estiżi b’kont meħud tal-proporzjonalità u l-infurzabbiltà fil-prattika.

(17)

Għall-prevenzjoni tal-ħasil ta’ flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, jenħtieġ li jiġi impost l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti fuq il-persuni fiżiċi deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni. Biex ma jiġix limitat il-moviment liberu mingħajr raġuni valida jew biex ċittadini u awtoritajiet ma jitgħabbewx iżżejjed b’formalitajiet amministrattivi, jenħtieġ li l-obbligu ta’ dikjarazzjoni jiġi suġġett għal-livell limitu ta’ EUR 10 000. Dan jenħtieġ li japplika għal portaturi li jġorru tali ammonti fuqhom stess, fil-bagalji tagħhom jew fil-mezzi ta’ trasport li fihom jaqsmu l-fruntieri esterni. Jenħtieġ li huma jkunu obbligati jqiegħdu l-flus kontanti għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti għal finijiet ta’ kontroll u, jekk ikun hemm bżonn, jippreżentawhom lil dawk l-awtoritajiet kompetenti. Jenħtieġ li d-definizzjoni ta’ “portatur” tinftiehem li teskludi dawk il-portaturi li jwettqu t-trasport professjonali ta’ beni jew ta’ persuni.

(18)

Fir-rigward ta’ movimenti ta’ flus kontanti li ma jkunux akkumpanjati, pereżempju flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni f’pakketti postali, konsenji bil-kurrier, bagalji mhux akkumpanjati jew merkanzija fil-kontejners, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jitolbu lill-ispeditur jew lir-riċevitur, jew lir-rappreżentant tagħhom, biex jagħmlu dikjarazzjoni ta’ divulgazzjoni, sistematikament jew każ b’każ, skont il-proċeduri nazzjonali. Jenħtieġ li tali divulgazzjoni tkopri għadd ta’ elementi, li ma jkunux koperti mid-dokumentazzjoni tas-soltu ppreżentata lid-dwana, bħal dokumenti tal-konsenja u dikjarazzjonijiet doganali. Tali elementi huma l-oriġini, id-destinazzjoni, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat tal-flus kontanti. L-obbligu ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti li ma jkunux akkumpanjati jenħtieġ li jkun suġġett għal livell limitu identiku għal dak tal-flus kontanti li jinġarru minn portaturi.

(19)

Jenħtieġ li jiġu rreġistrati, sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, għadd ta’ elementi tad-data standardizzati rigward il-moviment tal-flus kontanti, bħad-dettalji personali tad-dikjarant, tas-sid jew tar-riċevitur, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat tal-flus kontanti. B’mod partikolari, hemm bżonn li d-dikjarant, is-sid jew ir-riċevitur jipprovdu d-dettalji personali tagħhom kif jinsabu fid-dokumenti ta’ identifikazzjoni tagħhom, sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju ta’ żbalji fir-rigward tal-identitajiet tagħhom u d-dewmien minħabba l-possibbiltà li sussegwentement ikun hemm bżonn issir verifika.

(20)

Fir-rigward tal-obbligu ta’ dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati u l-obbligu ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti li ma jkunux akkumpanjati, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħa li jwettqu l-kontrolli kollha meħtieġa fuq il-persuna tagħhom, il-bagalja tagħhom, il-mezz tat-trasport użat biex jaqsmu l-fruntieri esterni u kwalunkwe konsenja mhux akkumpanjata jew reċipjent li jaqsam dik il-fruntiera li jista’ jkun fihom flus kontanti, jew mezz tat-trasport li jġorrhom. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ dawk l-obbligi, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jfasslu dikjarazzjoni ex officio għat-trażmissjoni sussegwenti tal-informazzjoni rilevanti lil awtoritajiet oħrajn.

(21)

Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li l-kontrolli primarjament ikunu bbażati fuq analiżi tar-riskju, bil-għan li jiġu identifikati u evalwati r-riskji u li jiġu żviluppati l-kontromiżuri meħtieġa.

(22)

Jenħtieġ li l-ħolqien ta’ qafas komuni ta’ ġestjoni tar-riskju ma jimpedixxix lill-awtoritajiet kompetenti milli jwettqu verifiki każwali jew kontrolli spontanji kull meta jħossu li dan ikun meħtieġ.

(23)

Fejn jidentifikaw ammonti ta’ flus kontanti taħt il-livell limitu iżda jkun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti għandhom mnejn ikunu marbuta ma’ attività kriminali, kif koperti minn dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jirreġistraw, f’każ ta’ flus kontanti akkumpanjati, informazzjoni dwar il-portatur, is-sid u, fejn tkun disponibbli, dwar ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, dettalji dwar in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat tagħhom.

(24)

F’każ ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jirreġistraw informazzjoni dwar id-dikjarant, is-sid, l-ispeditur, u r-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, dettalji dwar in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti, il-provenjenza ekonomika u l-użu intenzjonat tagħhom.

(25)

Jenħtieġ li dik l-informazzjoni tintbagħat lill-FIU tal-Istat Membru inkwistjoni, li min-naħa tiegħu jenħtieġ li jiżgura li l-FIU tittrażmetti kwalunkwe informazzjoni rilevanti spontanjament jew fuq talba lill-FIU tal-Istati Membri l-oħra. Dawk l-unitajiet huma indikati bħala l-elementi ċentrali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jirċievu u jipproċessaw l-informazzjoni minn diversi sorsi bħal istituzzjonijiet finanzjarji u janalizzaw dik l-informazzjoni biex jiddeterminaw jekk hemmx raġunijiet għal aktar investigazzjoni li jistgħu ma jkunux evidenti għall-awtoritajiet kompetenti li jiġbru d-dikjarazzjonijiet tal-kontroll u jwettqu l-kontrolli skont dan ir-Regolament. Biex ikun garantit li l-fluss ta’ informazzjoni jkun effettiv, jenħtieġ li l-FIUs jkunu lkoll konnessi mas-Sistema ta’ Informazzjoni Doganali (is-’CIS’, Customs Information System) stabbilita mir-Regolament tal-Kunsil (KE) Nru 515/97 (6) u li d-data ġġenerata jew skambjata mill-awtoritajiet kompetenti u l-FIUs tkun kompatibbli u komparabbli.

(26)

Fid-dawl tal-importanza li dan ir-Regolament ikollu segwitu tajjeb biex ikun hemm skambju effettiv ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti, inklużi l-FIUs fil-qafas ġuridiku li jkopri dawk l-entitajiet, u l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-FIUs fl-Unjoni, jenħtieġ li, sal-1 ta’ Ġunju 2019, il-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li jinħoloq mekkaniżmu komuni għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

(27)

L-identifikazzjoni ta’ ammonti, taħt il-livell limitu, ta’ flus kontanti f’sitwazzjonijiet fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta’ attività kriminali hija rilevanti ħafna f’dan il-kuntest. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll li tinqasam l-informazzjoni dwar ammonti taħt il-limitu mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra jekk ikun hemm xi indikazzjonijiet ta’ attività kriminali.

(28)

Minħabba li l-movimenti ta’ flus kontanti li jiġu suġġetti għal kontrolli taħt dan ir-Regolament iseħħu minn naħa għal oħra tal-fruntieri esterni, u minħabba d-diffikultà li tittieħed azzjoni ladarba l-flus kontanti ikunu ħallew il-punt tad-dħul jew tal-ħruġ, kif ukoll ir-riskju assoċjat, jekk anki ammonti żgħar jintużaw b’mod illeċitu, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu, f’ċerti ċirkostanzi, iżommu l-flus kontanti temporanjament, suġġett għal verifiki u kunsiderazzjonijiet: l-ewwel, fejn l-obbligu ta’ dikjarazzjoni jew ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti ma jkunx ġie ssodisfat u, it-tieni, fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta’ attività kriminali, irrispettivament mill-ammont jew minn jekk il-flus kontanti humiex akkumpanjati jew mhux akkumpanjati. Minħabba n-natura ta’ tali żamma temporanja u l-impatt li jista’ jkollha fuq il-libertà tal-moviment u fuq id-dritt tal-proprjetà, il-perjodu ta’ żamma jenħtieġ li jiġi limitat għaż-żmien minimu assolut li jkollhom bżonn awtoritajiet kompetenti oħrajn biex jiddeterminaw jekk hemmx raġunijiet għal aktar interventi, bħal investigazzjonijiet jew sekwestru tal-flus kontanti abbażi ta’ strumenti legali oħrajn. Jenħtieġ li d-deċiżjoni li jinżammu flus kontanti temporanjament taħt dan ir-Regolament tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni tar-raġunijiet u tiddeskrivi adegwatament il-fatturi speċifiċi li jkunu wasslu għall-azzjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi estiż il-perjodu ta’ żamma temporanja tal-flus kontanti f’każijiet speċifiċi u debitament valutati, pereżempju meta l-awtoritajiet kompetenti jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex jiksbu informazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ attività kriminali, fost l-oħrajn meta jkun hemm bżonn ta’ komunikazzjoni ma’ pajjiż terz, meta dokumenti jkunu jridu jiġu tradotti jew meta jkun diffiċli li jiġi identifikat u kkuntattjat l-ispeditur jew ir-riċevitur fil-każ ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati. Jekk fi tmiem il-perijodu ta’ żamma, ma tkun ittieħdet ebda deċiżjoni dwar interventi oħra, jew jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li ma jeżistux raġunijiet biex ikomplu jinżammu l-flus kontanti, jenħtieġ li dawn jiġu rilaxxati immedjatament, skont is-sitwazzjoni, lill-persuna li lilha nżammewlha temporanjament il-flus kontanti, il-portatur jew is-sid.

(29)

Sabiex titqajjem kuxjenza dwar dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jiżviluppaw materjal xieraq dwar l-obbligu li l-flus kontanti jiġu ddikjarati jew divulgati.

(30)

Huwa essenzjali li l-awtoritajiet kompetenti li jiġbru l-informazzjoni skont dan ir-Regolament jittrażmettuha malajr lill-FIU biex din tkun tista’ tkompli tanalizza u tqabbel l-informazzjoni ma’ data oħra, kif previst fid-Direttiva (UE) 2015/849.

(31)

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, fejn l-awtoritajiet kompetenti jirreġistraw in-nuqqas ta’ dikjarazzjoni jew divulgazzjoni ta’ flus kontanti jew fejn ikun hemm indikazzjonijiet ta’ attività kriminali, jenħtieġ li huma jaqsmu dik l-informazzjoni minnufih ma’ awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħrajn permezz ta’ mezzi xierqa. Tali skambju ta’ data jkun proporzjonat meta wieħed iqis li l-persuni li jkunu kisru l-obbligu tad-dikjarazzjoni jew divulgazzjoni ta’ flus kontanti u li jkunu nqabdu fi Stat Membru wieħed x’aktarx jagħżlu Stat Membru ieħor ta’ dħul jew ta’ ħruġ fejn l-awtoritajiet kompetenti ma jkollhom l-ebda għarfien dwar il-ksur li jkunu wettqu qabel. Jenħtieġ li l-iskambju ta’ tali informazzjoni jsir obbligatorju sabiex jiġi żgurat li dan ir-Regolament ikun applikat b’mod konsistenti fl-Istati Membri kollha. Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu relatati ma’ attività kriminali li tista’ taffettwa ħażin l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jenħtieġ li dik l-informazzjoni titqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (7) mill-Istati Membri li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa taħt dak ir-Regolament, u tal-Europol kif stabbilita mir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ta’ prevenzjoni u deterrenza fir-rigward tal-evażjoni tal-obbligu ta’ dikjarazzjoni jew divulgazzjoni ta’ flus kontanti, jenħtieġ li jiġu skambjati wkoll b’mod obbligatorju bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, informazzjoni anonimizzata dwar ir-riskju u riżultati tal-analiżi tar-riskju, skont standards li għandhom jiġu stabbiliti f’atti ta’ implimentazzjoni adottati taħt dan ir-Regolament.

(32)

Jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi skambjata informazzjoni bejn awtorità kompetenti ta’ Stat Membru jew il-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta’ pajjiż terz sakemm ikun hemm salvagwardji xierqa. Jenħtieġ li tali skambju jkun permess biss fejn jitħarsu d-dispożizzjonijiet rilevanti nazzjonali u tal-Unjoni dwar id-drittijiet fundamentali u t-trasferiment tad-data personali, wara awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet li jkunu kisbu l-informazzjoni oriġinarjament. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġi infurmata b’kull okkorrenza ta’ skambju ta’ informazzjoni li jsir ma’ pajjiżi terzi taħt dan ir-Regolament u li hija tirrapporta dwarha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(33)

Minħabba n-natura tal-informazzjoni li tinġabar u l-aspettattivi leġittimi tal-portaturi u tad-dikjaranti li d-data personali tagħhom u l-informazzjoni rigward il-valur tal-flus kontanti li jkunu daħħlu fl-Unjoni jew ħarġu mill-Unjoni jiġu ttrattati b’mod kunfidenzjali, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jipprovdu biżżejjed salvagwardji biex jiżguraw li l-aġenti li jitolbu aċċess għall-informazzjoni jirrispettaw is-segretezza professjonali, u jipproteġu tali informazzjoni tajjeb kontra l-aċċess, l-użu jew il-komunikazzjoni mhux awtorizzati. Sakemm mhux previst mod ieħor minn dan ir-Regolament jew mil-liġi nazzjonali, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ proċedimenti legali, jenħtieġ li tali informazzjoni ma tiġix divulgata mingħajr il-permess tal-awtorità li tkun kisbitha.

Il-proċessar ta’ data taħt dan ir-Regolament jista’ jkopri wkoll data personali u jenħtieġ li jsir skont il-liġi tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jipproċessaw data personali b’mod biss li jkun kompatibbli mal-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Kull ġbir, divulgazzjoni, trażmissjoni, komunikazzjoni u pproċessar ieħor tad-data personali fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jenħtieġu li jkunu suġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 (9) u (UE) 2016/679 (10) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Jenħtieġ ukoll li l-ipproċessar ta’ data personali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament jirrispetta d-dritt fundamentali għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja kif rikonoxxuti mill-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali tal-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja, u d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali kif rikonoxxuti, rispettivament, mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-“Karta”).

(34)

Għall-finijiet tal-analiżi li ssir mill-FIUs u biex l-awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra jkunu jistgħu jikkontrollaw u jinfurzaw l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti, b’mod partikolari fir-rigward ta’ persuni li jkunu diġà wettqu ksur kontra dak l-obbligu, jenħtieġ li d-data li tinsab fid-dikjarazzjonijiet magħmula taħt dan ir-Regolament tinħażen għal perjodu twil biżżejjed. Biex l-FIU twettaq l-analiżi tagħhom b’mod effettiv u biex l-awtoritajiet kompetenti jikkontrollaw u b’mod effettiv jinfurzaw l-obbligu tad-dikjarazzjoni jew ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti, jenħtieġ li l-perjodu ta’ żamma tad-data li tinsab fid-dikjarazzjonijiet magħmula taħt dan ir-Regolament ma jaqbiżx ħames snin bil-possibbiltà ta’ estensjoni oħra, wara valutazzjoni bir-reqqa tan-neċessità u l-proporzjonalità ta’ tali żamma ulterjuri, li jenħtieġ li ma taqbiżx tliet snin oħra.

(35)

Sabiex tiġi inkoraġġita l-konformità u skoraġġita l-evażjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jintroduċu penali għal nuqqas ta’ konformità mal-obbligi ta’ dikjarazzjoni jew ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti. Jenħtieġ li dawk il-penali japplikaw biss għan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni jew ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti skont dan ir-Regolament u ma jieħdux kont tal-possibbiltà ta’ attività kriminali assoċjata mal-flus kontanti, li tista’ tkun l-għan ta’ investigazzjoni ulterjuri u miżuri li jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dawk il-penali jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi, u li ma jmorrux lil hinn minn dak li jkun meħtieġ biex tiġi inkoraġġita l-konformità. Jenħtieġ li l-penali introdotti mill-Istati Membri jkollhom effett deterrenti ekwivalenti mal-Unjoni kollha fuq il-ksur ta’ dan ir-Regolament.

(36)

Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri diġà jużaw formola ta’ dikjarazzjoni armonizzata, l-EU Cash Declaration Form (EU-CDF), fuq bażi volontarja, biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tal-kontrolli u l-ipproċessar, it-trażmissjoni u l-analiżi effettivi tad-dikjarazzjonijiet minn awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta mudelli għall-formola tad-dikjarazzjoni u għall-formola tad-divulgazzjoni, biex tiddetermina l-kriterji għal qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju, biex tistabbilixxi r-regoli tekniċi għall-iskambju tal-informazzjoni u l-mudell għall-formola li jkollha tintuża għat-trażmissjoni tal-informazzjoni, u biex tistabbilixxi r-regoli u l-format li jkollhom jintużaw għall-għoti ta’ informazzjoni statistika lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati b’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11).

(37)

Sabiex tittejjeb is-sitwazzjoni attwali fejn hemm aċċess limitat għal informazzjoni statistika u hemm disponibbli biss xi indikazzjonijiet dwar l-ammonti ta’ flus kontanti li t-trasport tagħhom bil-kuntrabandu mill-kriminali jaqsam il-fruntieri esterni tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi introdotta kooperazzjoni aktar effettiva permezz ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni. Biex ikun garantit li dan l-iskambju ta’ informazzjoni jkun effettiv u effiċjenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni teżamina jekk is-sistema stabbilita taqdix l-iskop jew jekk hemmx ostakli għal skambju ta’ informazzjoni f’waqtu u dirett. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippubblika informazzjoni statistika fuq is-sit web tagħha.

(38)

Sabiex tkun tista’ rapidament tieħu kont ta’ modifiki futuri fl-istandards internazzjonali, bħal standards stabbiliti mil-FATF jew sabiex tiġi indirizzata l-evażjoni ta’ dan ir-Regolament billi wieħed jistrieħ fuq il-komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur jew fuq il-kards bi ħlas antiċipat, jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti, skont l-Artikolu 290 tat-TFUE fir-rigward ta’ emendi għall-Anness I ta’ dan ir-Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni jkollha konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (12). B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(39)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda pjuttost jistgħu, minħabba l-iskala transnazzjonali tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, u l-ispeċifiċitajiet tas-suq intern u l-libertajiet fundamentali tiegħu, li jistgħu jiġu implimentati għalkollox biss billi jiġi żgurat li ma jiġi impost l-ebda trattament eċċessivament differenti abbażi ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali dwar flus kontanti li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Unjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Trattat dwar l-UE). F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(40)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-UE u riflessi fil-Karta, b’mod partikolari fit-Titolu II tagħha.

(41)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat b’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta’ kontrolli fir-rigward ta’ flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni biex jikkomplementa l-qafas legali għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu stabbilit fid-Direttiva (UE) 2015/849.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw dawn id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“flus kontanti” tfisser:

(i)

munita;

(ii)

l-istrumenti negozjabbli għall-portatur;

(iii)

il-komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur;

(iv)

il-kards bi ħlas antiċipat;

(b)

“deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni” tfisser ġejjin minn territorju li huwa barra t-territorju kopert mill-Artikolu 355 tat-TFUE lejn it-territorju li huwa kopert minn dak l-Artikolu, jew ħerġin mit-territorju kopert minn dak l-Artikolu;

(c)

“munita” tfisser karti tal-flus u muniti li huma fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta’ skambju jew li kienu fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta’ skambju u li għadu possibbli li jiġu skambjati, permezz ta’ istituzzjonijiet finanzjarji jew banek ċentrali, għal karti tal-flus u muniti li huma fiċ-ċirkolazzjoni bħala mezz ta’ skambju;

(d)

“strumenti negozjabbli għall-portatur” tfisser strumenti li mhumiex munita, li jagħtu d-dritt lid-detenturi tagħhom li jitolbu ammont finanzjarju meta jippreżentaw l-istrumenti, mingħajr ma jkollhom bżonn jagħtu prova tal-identità tagħhom jew jagħtu prova li huma intitolati għal dak l-ammont. Dawk l-istrumenti huma:

(i)

traveller’s cheques; u

(ii)

ċekkijiet, promissory notes jew money orders li huma jew f’forma għall-portatur, iffirmati iżda mingħajr isem ir-riċevitur, iffirmati mingħajr restrizzjoni, indirizzati lil riċevitur fittizju, jew inkella f’tali forma li t-titoli tagħhom jiġu ttrasferiti mal-għoti tagħhom;

(e)

“komodità li tintuża bħala ħażna likwida ħafna ta’ valur” tfisser oġġett, kif elenkat fil-punt 1 tal-Anness I, li għandu proporzjon kbir bejn il-valur tiegħu u l-volum tiegħu u li jista’ jinbidel f’munita faċilment permezz tas-swieq tan-negozjar aċċessibbli filwaqt li joħloq biss spejjeż tat-tranżazzjoni żgħar;

(f)

“kard bi ħlas antiċipat” tfisser kard mhux nominattiva, kif elenkat fil-punt 2 tal-Anness I, li taħżen jew tipprovdi aċċess għal valur monetarju jew fondi li jistgħu jintużaw fi tranżazzjonijiet ta’ ħlas, fl-akkwist ta’ oġġetti jew servizzi jew għat-tifdija ta’ munita fejn tali kard mhijiex marbuta ma’ kont bankarju;

(g)

“awtoritajiet kompetenti” tfisser l-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri u kull awtorità oħra li tingħata s-setgħa mill-Istati Membri biex tapplika dan ir-Regolament;

(h)

“portatur” tfisser kwalunkwe persuna fiżika li tidħol fl-Unjoni jew toħroġ mill-Unjoni u ġġorr flus kontanti fuq il-persuna tagħha, fil-bagalja tagħha jew fil-mezz ta’ trasport tagħha;

(i)

“flus kontanti mhux akkumpanjati” tfisser flus kontanti li jagħmlu parti minn konsenja mingħajr portatur;

(j)

“attività kriminali” tfisser kwalunkwe attività elenkata fil-punt (4) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2015/849;

(k)

“Unità tal-Intelligence Finanzjarja (FIU)” tfisser l-entità stabbilita fi Stat Membru għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2015/849.

2.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament biex jiġi emendat l-Anness I għal dan ir-Regolament biex jitqiesu x-xejriet ġodda tal-ħasil tal-flus, kif definit fl-Artikolu 1(3) u (4) tad-Direttiva (UE) 2015/849, jew tal-finanzjament tat-terroriżmu, kif definit fl-Artikolu 1(5) ta’ dik id-Direttiva, jew biex jitqiesu l-aħjar prattiki għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu jew biex jiġi prevenut l-użu minn persuni kriminali ta’ komoditajiet li jintużaw bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur u ta’ kards bi ħlas antiċipat biex jevadu l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati

1.   Il-portaturi li jġorru flus kontanti ta’ valur ta’ EUR 10 000 jew aktar għandhom jiddikjaraw dawk il-flus kontanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li minnu jkunu deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni u jagħtuhom aċċess għalihom għall-finijiet ta’ kontroll. L-obbligu ta’ dikjarazzjoni ta’ flus kontanti ma għandux jitqies li jkun issodisfat jekk l-informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta jew sħiħa jew jekk ma jingħatax aċċess għall-flus kontanti għall-finijiet ta’ kontroll.

2.   Id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tagħti dettalji dwar dawn li ġejjin:

(a)

il-portatur, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta’ identifikazzjoni;

(b)

sid il-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta’ identifikazzjoni fejn is-sid ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta’ reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT), fejn is-sid ikun persuna ġuridika;

(c)

jekk ikun disponibbli, ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta’ identifikazzjoni, fejn ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta’ reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT, fejn ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna ġuridika;

(d)

in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti;

(e)

il-provenjenza ekonomika tal-flus kontanti;

(f)

l-użu intenzjonat tal-flus kontanti;

(g)

ir-rotta tat-trasport; u

(h)

il-mezz tat-trasport.

3.   Id-dettalji elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu pprovduti bil-miktub jew b’mod elettroniku, permezz tal-formola ta’ dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(1). Meta tintalab, għandha tingħata kopja approvata tad-dikjarazzjoni lid-dikjarant.

Artikolu 4

Obbligu ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati

1.   Fejn flus kontanti ta’ valur ta’ EUR 10 000 jew aktar ikunu deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni mhux akkumpanjati, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membri li minnu jkunu deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni l-flus kontanti jistgħu jeżiġu li l-ispeditur jew ir-riċevitur tal-flus kontanti, jew rappreżentant tagħhom, skont il-każ, jagħmlu dikjarazzjoni ta’ divulgazzjoni f’perjodu ta’ skadenza ta’ 30 jum. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżommu l-flus kontanti sa meta l-ispeditur jew ir-riċevitur, jew rappreżentant tagħhom, jagħmlu d-dikjarazzjoni ta’ divulgazzjoni. L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati ma għandux jitqies li jkun issodisfat jekk id-dikjarazzjoni ma ssirx qabel l-għeluq tal-iskadenza, jekk l-informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta jew sħiħa, jew jekk ma jingħatax aċċess għall-flus kontanti għall-finijiet ta’ kontroll.

2.   Id-dikjarazzjoni ta’ divulgazzjoni għandha tagħti dettalji dwar dawn li ġejjin:

(a)

id-dikjarant, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru ta’ dokument ta’ identifikazzjoni;

(b)

sid il-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta’ identifikazzjoni, fejn is-sid ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta’ reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT, fejn is-sid ikun persuna ġuridika;

(c)

l-ispeditur tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta’ identifikazzjoni, fejn l-ispeditur ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta’ reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT, fejn l-ispeditur ikun persuna ġuridika;

(d)

ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat tal-flus kontanti, inklużi l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tad-dokument ta’ identifikazzjoni, fejn ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna fiżika, jew l-isem sħiħ, id-dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, in-numru ta’ reġistrazzjoni u, jekk ikun disponibbli, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT, fejn ir-riċevitur jew ir-riċevitur intenzjonat ikun persuna ġuridika;

(e)

in-natura u l-ammont jew il-valur tal-flus kontanti;

(f)

il-provenjenza ekonomika tal-flus kontanti; u

(g)

l-użu intenzjonat tal-flus kontanti.

3.   Id-dettalji elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu pprovduti bil-miktub jew b’mod elettroniku, permezz tal-formola ta’ divulgazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(1). Meta tintalab, għandha tingħata kopja approvata tad-dikjarazzjoni ta’ divulgazzjoni lid-dikjarant.

Artikolu 5

Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti

1.   Sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 3, l-awtoritajiet kompetenti għandhom is-setgħa li jwettqu kontrolli fuq persuni fiżiċi, il-bagalji tagħhom u l-mezzi tat-trasport tagħhom, f’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali.

2.   Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom is-setgħa li jwettqu kontrolli fuq kwalunkwe konsenja, reċipjent jew mezz tat-trasport li fihom jista’ jkun hemm flus kontanti mhux akkumpanjati, f’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali.

3.   Jekk ma jkunx ġie ssodisfat l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati taħt l-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati taħt l-Artikolu 4, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu, bil-miktub jew f’forma elettronika, dikjarazzjoni ex officio li għandha tinkludi safejn possibbli d-dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2) jew 4(2), skont il-każ.

4.   Il-kontrolli għandhom ikunu bbażati primarjament fuq analiżi tar-riskju, bil-għan li jiġu identifikati u evalwati r-riskji u li jiġu żviluppati l-kontromiżuri meħtieġa, u għandhom jitwettqu fil-kuntest ta’ qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju konformi mal-kriterji msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 16(1) li għandu jqis ukoll il-valutazzjoni tar-riskju stabbilita mill-Kummissjoni u mill-FIUs taħt id-Direttiva (UE) 2015/849.

5.   Għall-finijiet tal-Artikolu 6, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ukoll jeżerċitaw is-setgħat mogħtija lilhom taħt dan l-Artikolu.

Artikolu 6

Ammonti taħt il-livell limitu ssuspettati li jkunu relatati ma’ attività kriminali

1.   Fejn l-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw portatur b’ammont ta’ flus kontanti taħt il-livell limitu msemmi fl-Artikolu 3 u jaraw indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma marbutin ma’ attività kriminali, huma għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni u d-dettalji elenkati fl-Artikolu 3(2).

2.   Fejn l-awtoritajiet kompetenti jsibu li flus kontanti mhux akkumpanjati taħt il-livell limitu msemmi fl-Artikolu 4 jkunu deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni u li hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti huma marbutin ma’ attività kriminali, huma għandhom jirreġistraw dik l-informazzjoni u d-dettalji elenkati fl-Artikolu 4(2).

Artikolu 7

Żamma temporanja ta’ flus kontanti mill-awtoritajiet kompetenti

1.   L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżommu l-flus kontanti temporanjament permezz ta’ deċiżjoni amministrattiva skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali fejn:

(a)

l-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati taħt l-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati taħt l-Artikolu 4 ma jiġix issodisfat; jew

(b)

ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti, irrispettivament mill-ammont, ikunu marbutin ma’ attività kriminali.

2.   Id-deċiżjoni amministrattiva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun suġġetta għal rimedju effettiv skont il-proċeduri previsti fil-liġi nazzjonali. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw dikjarazzjoni tar-raġunijiet għad-deċiżjoni amministrattiva lil:

(a)

il-persuna li għandha l-obbligu li tagħmel id-dikjarazzjoni skont l-Artikolu 3 jew id-dikjarazzjoni ta’ divulgazzjoni skont l-Artikolu 4; jew

(b)

il-persuna li għandha l-obbligu li tipprovdi l-informazzjoni skont l-Artikolu 6(1) jew (2).

3.   Il-perjodu ta’ żamma temporanja għandu jkun limitat strettament taħt il-liġi nazzjonali għaż-żmien meħtieġ biex l-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw jekk iċ-ċirkostanzi tal-każ jiġġustifikawx żamma itwal. Il-perjodu ta’ żamma temporanja ma għandux jeċċedi 30 jum. Wara li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-ħtieġa u l-proporzjonalità ta’ żamma temporanja itwal, huma jistgħu jiddeċiedu li jestendu l-perjodu ta’ żamma temporanja sa massimu ta’ 90 jum.

Fejn ma tiġix iddeterminata żamma itwal tal-flus kontanti f’dak il-perjodu, jew jekk jiġi ddeterminat li ċ-ċirkostanzi tal-każ ma jiġġustifikawx żamma itwal, il-flus kontanti għandhom jiġu minnufih rilaxxati lil:

(a)

il-persuna li lilha jkunu nżammewlha temporanjament il-flus kontanti fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 jew 4; jew

(b)

il-persuna li lilha jkunu nżammewlha temporanjament il-flus kontanti fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) jew (2).

Artikolu 8

Kampanji ta’ informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni jew il-persuni li jibagħtu flus kontanti mhux akkumpanjati mill-Unjoni jew li jirċievu flus kontanti mhux akkumpanjati fl-Unjoni jiġu infurmati dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament u għandhom, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jiżviluppaw materjal xieraq immirat lejn dawk il-persuni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni biżżejjed fondi għal dawn il-kampanji ta’ informazzjoni.

Artikolu 9

Għoti ta’ informazzjoni lill-FIU

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreġistraw l-informazzjoni miksuba taħt l-Artikolu 3 jew 4, l-Artikolu 5(3) jew l-Artikolu 6 u jittrażmettuha lill-FIU tal-Istat Membru fejn tkun inkisbet, f’konformità mar-regoli tekniċi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(1).

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-FIU tal-Istat Membru inkwistjoni taqsam tali informazzjoni mal-FIUs rilevanti tal-Istati Membri l-oħra skont l-Artikolu 53(1) tad-Direttiva (UE) 2015/849.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jittrażmettu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 malajr kemm jista’ jkun, u f’kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 15-il ġurnata tax-xogħol wara d-data li fiha tkun inkisbet l-informazzjoni.

Artikolu 10

Skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni

1.   L-awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru għandha, permezz ta’ mezzi elettroniċi, tittrażmetti l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra kollha:

(a)

id-dikjarazzjonijiet ex officio mfassla taħt l-Artikolu 5(3);

(b)

l-informazzjoni li tinkiseb taħt l-Artikolu 6;

(c)

id-dikjarazzjonijiet li jinkisbu taħt l-Artikolu 3 jew 4, fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin ma’ xi attività kriminali;

(d)

l-informazzjoni anonimizzata dwar riskji u r-riżultati tal-analiżi tar-riskju.

2.   Fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin ma’ attività kriminali li tista’ taffettwa ħażin l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi trażmessa wkoll lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew - mill-Istati Membri li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa taħt ir-Regolament (UE) 2017/1939 u fejn għandu l-kompetenza li jaġixxi taħt l-Artikolu 22 ta’ dak ir-Regolament, u lill-Europol fejn għandha l-kompetenza li taġixxi taħt l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2016/794.

3.   L-awtorità kompetenti għandha tittrażmetti l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 f’konformità mar-regoli tekniċi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(1) u permezz tal-formola msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 16(1).

4.   L-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2 għandha tiġi trażmessa malajr kemm jista’ jkun u f’kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 15-il ġurnata tax-xogħol wara d-data li fiha tkun inkisbet dik l-informazzjoni.

5.   L-informazzjoni u r-riżultati msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu trażmessi kull sitt xhur.

Artikolu 11

Skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi

1.   Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri jew il-Kummissjoni jistgħu, fil-qafas tal-assistenza amministrattiva reċiproka, jittrażmettu l-informazzjoni li ġejja lil pajjiż terz, suġġett għall-awtorizzazzjoni bil-miktub tal-awtorità kompetenti li tkun kisbet l-informazzjoni oriġinarjament, sakemm tali trażmissjoni tikkonforma mal-liġi rilevanti, kemm nazzjonali kif ukoll tal-Unjoni, dwar it-trasferiment ta’ data personali lil pajjiżi terzi:

(a)

id-dikjarazzjonijiet ex officio mfassla taħt l-Artikolu 5(3);

(b)

l-informazzjoni li tinkiseb taħt l-Artikolu 6;

(c)

id-dikjarazzjonijiet li jinkisbu taħt l-Artikolu 3 jew 4, fejn ikun hemm indikazzjonijiet li l-flus kontanti jkunu marbutin mal-ħasil tal-flus jew mal-finanzjament tat-terroriżmu.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe trażmissjoni ta’ informazzjoni skont il-paragrafu 1.

Artikolu 12

Segretezza professjonali u kunfidenzjalità u sigurtà tad-data

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw is-sigurtà tad-data miksuba skont l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6.

2.   L-informazzjoni kollha miksuba mill-awtoritajiet kompetenti għandha tkun koperta mill-obbligu tas-segretezza professjonali.

Artikolu 13

Protezzjoni u perjodi ta’ żamma tad-data personali

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaġixxu bħala kontrolluri tad-data personali li jiksbu taħt l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6.

2.   L-ipproċessar tad-data personali abbażi ta’ dan ir-Regolament għandu jsir biss għal skopijiet ta’ prevenzjoni tal-attivitajiet kriminali u biex dawn jiġu miġġielda.

3.   Id-data personali li tinkiseb taħt l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6 għandha tiġi aċċessata biss mill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti, awtorizzat kif xieraq, u għandha tkun protetta b’mod adegwat kontra l-aċċess jew it-trażmissjoni mhux awtorizzati. Sakemm mhuwiex previst mod ieħor fl-Artikoli 9, 10 u 11, id-data ma tistax tiġi divulgata jew trażmessa mingħajr l-awtorizzazzjoni espressa tal-awtorità kompetenti li tkun kisbitha oriġinarjament. Madankollu, dik l-awtorizzazzjoni ma għandhiex tkun meħtieġa fejn ikun meħtieġ mill-awtoritajiet kompetenti li jiddivulgaw jew jittrażmettu dik id-data skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru inkwistjoni, b’mod partikolari b’rabta ma’ proċedimenti legali.

4.   L-awtoritajiet kompetenti u l-FIU għandhom jaħżnu d-data personali miksuba taħt l-Artikoli 3 u 4, l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 6 għal perjodu ta’ 5 snin minn meta tkun inkisbet id-data. Id-data personali għandha titħassar meta dak il-perjodu jiskadi.

5.   Il-perjodu ta’ żamma jista’ jiġi estiż darba b’perjodu ieħor li ma għandux jaqbeż 3 snin oħra jekk:

(a)

wara li tkun wettqet valutazzjoni bir-reqqa tal-ħtieġa u l-proporzjonalità ta’ tali żamma itwal u tqisha ġustifikata għat-twettiq tal-kompiti tagħha fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, l-FIU tiddetermina li tenħtieġ żamma itwal; jew

(b)

wara li jkunu wettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-ħtieġa u l-proporzjonalità ta’ tali żamma itwal u jqisuha ġustifikata għat-twettiq tal-kompiti tagħhom fir-rigward ta’ kontrolli effettivi b’rabta mal-obbligu ta’ dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati kif stabbilit jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati, l-awtoritajiet kompetenti jiddeterminaw li tenħtieġ żamma itwal.

Artikolu 14

Penali

Kull Stat Membru għandu jintroduċi penali li għandhom japplikaw fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 4. Tali penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 15

Eżerċizzju tad-delega

1.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(2) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mit-2 ta’ Diċembru 2018.

3.   Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 2(2) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. M’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 16

Atti ta’ implimentazzjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-miżuri li ġejjin biex tiżgura l-applikazzjoni uniformi ta’ kontrolli minn awtoritajiet kompetenti:

(a)

il-mudelli għall-formola ta’ dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(3) u għall-formola ta’ divulgazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(3);

(b)

il-kriterji għall-qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskju msemmi fl-Artikolu 5(4) u, aktar speċifikament, il-kriterji ta’ riskju, l-istandards, u ż-żoni ta’ kontroll prijoritarji, abbażi tal-informazzjoni skambjata skont il-punt (d) tal-Artikolu 10(1), u l-politiki u l-aħjar prattika tal-Unjoni u internazzjonali;

(c)

ir-regoli tekniċi għall-iskambju effettiv ta’ informazzjoni taħt l-Artikolu 9(1) u (3) u l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament permezz tas-CIS stabbilita mill-Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 515/97;

(d)

il-mudell għall-formola għat-trażmissjoni ta’ informazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(3); u

(e)

ir-regoli u l-format li għandhom jintużaw mill-Istati Membri biex jipprovdu, skont l-Artikolu 18, lill-Kummissjoni b’informazzjoni statistika anonimizzata dwar id-dikjarazzjonijiet u l-każijiet ta’ ksur.

2.   L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).

Artikolu 17

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat ta’ Kontroll fuq il-Flus Kontanti. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 18

Trażmissjoni ta’ informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament

1.   Sal-4 ta’ Diċembru 2021, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu dawn li ġejjin lill-Kummissjoni:

(a)

il-lista tal-awtoritajiet kompetenti;

(b)

id-dettalji tal-penali introdotti skont l-Artikolu 14;

(c)

l-informazzjoni statistika anonimizzata rigward dikjarazzjonijiet, kontrolli u ksur, permezz tal-format imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 16(1).

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe tibdil sussegwenti fl-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 mhux aktar tard minn xahar wara li dak it-tibdil ikun daħal fis-seħħ.

L-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta lill-Kummissjoni mill-inqas kull sitt xhur.

3.   Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra kollha l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 u kwalunkwe tibdil sussegwenti f’dik l-informazzjoni skont il-paragrafu 2.

4.   Kull sena, il-Kummissjoni għandha tippubblika fis-sit web tagħha l-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1 u kwalunkwe tibdil sussegwenti f’dik l-informazzjoni skont il-paragrafu 2 u għandha tinforma lill-utenti, b’mod ċar, dwar il-kontrolli fir-rigward tal-flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni.

Artikolu 19

Evalwazzjoni

1.   Sat-3 ta’ Diċembru 2021, u kull ħames snin minn hemm ’il quddiem, il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-informazzjoni li tirċievi regolarment mingħand l-Istati Membri, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Ir-rapport imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu, b’mod partikolari, jevalwa jekk:

(a)

fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhomx jiġu inklużi assi oħra;

(b)

il-proċedura tad-divulgazzjoni għal flus kontanti mhux akkumpanjati hijiex effettiva;

(c)

il-livell limitu għal flus kontanti mhux akkumpanjati għandux jiġi rivedut;

(d)

il-flussi ta’ informazzjoni skont l-Artikoli 9 u 10 u l-użu tas-CIS, b’mod partikolari, humiex effettivi għall-iskop jew jekk hemmx ostakli għall-iskambju f’waqtu u dirett ta’ informazzjoni kompatibbli u komparabbli bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-FIUs; u

(e)

il-penali introdotti mill-Istati Membri humiex effettivi, proprozjonati u dissważivi u jaqblux mal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u jekk għandhomx effett deterrenti ekwivalenti mal-Unjoni kollha fuq il-ksur ta’ dan ir-Regolament.

2.   Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinkludi, fejn disponibbli:

(a)

kompilazzjoni ta’ informazzjoni riċevuta mingħand l-Istati Membri dwar flus kontanti relatati ma’ attivitajiet kriminali li jaffettwaw b’mod negattiv l-interessi finanzjarji tal-Unjoni; u

(b)

informazzjoni dwar l-iskambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

Artikolu 20

Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 huwa mħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-3 ta’ Ġunju 2021. Madankollu, l-Artikolu 16 għandu japplika mit-2 ta’ Diċembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, it-23 ta’ Ottubru 2018.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

K. EDTSTADLER


(1)  ĠU C 246, 28.7.2017, p. 22.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Settembru 2018 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2018.

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE tal-10 ta’ Ġunju 1991 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għal l-iskop tal-ħasil tal-flus (ĠU L 166, 28.6.1991, p. 77).

(4)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar il-kontrolli ta’ flus kontanti deħlin fil-Komunità jew ħerġin mill-Komunità (ĠU L 309, 25.11.2005, p. 9).

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (ĠU L 82, 22.3.1997, p. 1).

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(11)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(12)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.


ANNESS I

Komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur u kards bi ħlas antiċipat li huma kkunsidrati flus kontanti skont il-punt (a) (iii) u (iv) tal-Artikolu 2(1)

1.

Komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur:

(a)

muniti b’kontenut ta’ deheb ta’ mill-inqas 90 %; u

(b)

metall ta’ valur bħal lingotti, biċċiet u ċapep b’kontenut ta’ deheb ta’ mill-inqas 99,5 %.

2.

Kards bi ħlas antiċipat: P.M.

ANNESS II

TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4(1)

Artikolu 5

Artikolu 5(2)

Artikolu 6

Artikolu 4(2)

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 5(1)

Artikolu 9

Artikolu 6

Artikolu 10

Artikolu 7

Artikolu 11

Artikolu 8

Artikolu 12

Artikolu 13

Artikolu 9

Artikolu 14

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 10

Artikolu 19

Artikolu 20

Artikolu 11

Artikolu 21

Anness I

Anness II