6.6.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/38


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/832

tal-5 ta' Ġunju 2018

li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi ta' residwi għaċ-ċjantraniliprol, iċ-ċimoksanil, id-deltametrin, id-difenokonażol, il-fenamidon, il-flubendiammid, il-fluwopikolid, il-folpet, il-fosetil, il-mandestrobin, il-mepikwat, il-metażaklor, il-propamokarb, il-propargit, il-pirimetanil, is-sulfoksaflor u t-trifloksistrobin f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 18(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Għaċ-ċjantraniliprol, iċ-ċimoksanil, id-deltametrin, il-fenamidon, il-folpet, il-mandestrobin, il-mepikwat, il-metażaklor, il-propamokarb, il-pirimetanil, is-sulfoksaflor u t-trifloksistrobin ġew stabbiliti l-livelli massimi ta' residwi (MRLs) fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għad-difenokonażol, il-flubendiammid, il-fluwopikolid u l-fosetil, l-MRLs ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta' dak ir-Regolament. Għall-propargit, l-MRLs ġew stabbiliti fl-Anness V ta' dak ir-Regolament.

(2)

Fil-11 ta' Lulju 2015, il-Kummissjoni Codex Alimentarius (CAC) adottat il-limiti massimi ta' residwi tal-Codex (CXLs) għall-fenamidon (2).

(3)

B'konformità mal-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), fejn jeżistu standards internazzjonali jew fejn it-tlestija tagħhom tkun imminenti, dawn għandhom jitqiesu fl-iżvilupp jew fl-adattament tal-liġi dwar l-ikel, ħlief fejn dawn l-istandards jew partijiet relevanti jkunu mezz ineffettiv jew mhux adattat għat-twettiq tal-għanijiet leġittimi tal-liġi dwar l-ikel jew fejn ikun hemm ġustifikazzjoni xjentifika, jew fejn dawn jirriżultaw f'livell differenti ta' protezzjoni minn dak stabbilit bħala xieraq fl-Unjoni. Barra minn hekk, f'konformità mal-punt (e) tal-Artikolu 13 ta' dak ir-Regolament, l-Unjoni għandha tippromwovi l-konsistenza bejn l-istandards tekniċi internazzjonali u l-liġi dwar l-ikel waqt li tiżgura li l-livell għoli ta' protezzjoni adottat fl-Unjoni ma jitnaqqasx.

(4)

L-Unjoni ppreżentat riżerva lill-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi (CCPR) dwar is-CXLs proposti għall-kombinamenti ta' pestiċidi/prodotti li ġejjin: Fenamidon (brassika ta' ras il-fjura; Ħxejjex oħrajn li jagħmlu l-frott minbarra l-kukurbiti).

(5)

Għalhekk is-CXLs għall-fenamidon, li mhumiex inklużi fil-premessa 4, jentħieġ li jiddaħħlu fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 bħala MRLs ħlief meta dawn jirrelataw ma' prodotti li mhumiex stabbiliti fl-Anness I ta' dak ir-Regolament jew meta dawn ikunu stabbiliti f'livell aktar baxx mill-MRLs attwali. Dawk is-CXLs huma sikuri għall-konsumaturi fl-Unjoni (4).

(6)

Fil-kuntest ta' proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta' prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva ċimoksanil fuq il-fażola mingħajr miżwed, ġiet ippreżentata applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għal modifika fl-MRLs eżistenti.

(7)

Fir-rigward tad-deltametrin, tressqet applikazzjoni bħal din għall-kale. Fir-rigward tad-difenokonażol, tressqet applikazzjoni bħal din għall-“brassika li tagħmel il-fjuri”, Brussell sprouts, l-escaroles, l-aruka, l-“ispinaċi u weraq simili”, il-witloof u r-rabarbru. Fir-rigward tal-fluwopikolid, tressqet applikazzjoni bħal din għall-weraq tal-pitravi. Fir-rigward tal-folpet, tressqet applikazzjoni bħal din għat-tuffieħ u l-lanġas. Fir-rigward tal-fosetil, tressqet applikazzjoni bħal din għall-frott taż-żerriegħa, il-ħawħ u l-patata. Fir-rigward tal-mandestrobin, tressqet applikazzjoni ta' dan it-tip għall-berquq, iċ-ċirasa, il-ħawħ u l-għanbaqar. Fir-rigward tal-metażaklor, tressqet applikazzjoni bħal din għall-kaboċċa Ċiniża. Fir-rigward tal-propamokarb, tressqet applikazzjoni bħal din għall-weraq tal-pitravi. Fir-rigward tal-pirimetanil, tressqet applikazzjoni bħal din għall-kukurbiti bil-qoxra li tittiekel. Għas-sulfoksaflor, tressqet applikazzjoni bħal din għall-frott tal-għadma u l-qaqoċċ. Fir-rigward tat-trifloksistrobin, tressqet applikazzjoni bħal din għall-“frott żgħir u berries”, il-“ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata”, il-burdlieq, il-fażola mingħajr miżwed, il-piżelli u ż-żrieragħ imnixxfin tal-legumi.

(8)

Skont l-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 intbagħtu applikazzjonijiet għall-flubendiammid użat fl-Istati Uniti fuq il-berquq, il-ħawħ, l-għanbaqar u l-fażola tas-sojja, għall-fosfonat tad-disodju użat fl-Istati Uniti fuq il-ġewż tas-siġar (ħlief ġewż tal-Indi) u għall-propargit użat fil-Brażil fuq il-larinġ u fl-Indja fuq it-tè. L-applikanti jisħqu li l-użi awtorizzati ta' dawk is-sustanzi fuq għelejjel bħal dawn fil-pajjiżi esportaturi rispettivi jwasslu għal residwi ogħla minn dawk stabbiliti għall-MRLs indikati fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u li jeħtieġ li jkun hemm MRLs ogħla sabiex jiġu evitati l-ostakli kummerċjali għall-importazzjoni ta' dawk l-għelejjel.

(9)

Skont l-Artikolu 53 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), fit-8 ta' Awwissu 2017 ir-Renju Unit informa lill-Kummissjoni li huwa awtorizzat it-tqegħid fis-suq ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva ċjantraniliprol biex jintużaw fuq it-tut u l-lampun, minħabba tifqigħa mhux mistennija ta' Drosophila suzukii. Fit-13 ta' Settembru 2017, skont l-Artikolu 53 r-Renju Unit informa lill-Kummissjoni dwar awtorizzazzjoni ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva ċjantraniliprol għall-użu fuq il-kurrat minħabba tifqigħa mhux mistennija ta' Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua u Phytomyza gymnostoma. Dawn l-awtorizzazzjonijiet dehru miżura neċessarja, minħabba li t-tifqigħa ta' dawn l-organiżmi ta' ħsara kienet tikkostitwixxi periklu li ma setax jiġi kkontrollat b'xi mezz ieħor mhux raġonevoli. Ir-Renju Unit innotifika l-awtorizzazzjonijiet lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) skont l-Artikolu 18(4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u ressqet applikazzjoni bil-għan li jiġu ffissati MRLs temporanji għal dawn l-uċuħ.

(10)

Skont l-Artikolu 53 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, fid-19 ta' Settembru 2017, il-Greċja għarrfet lill-Kummissjoni li hija awtorizzat il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva mepikwat biex jintuża fuq il-qoton bħala regolatur tat-tkabbir tal-pjanti. Din l-awtorizzazzjoni kienet tidher bħala miżura neċessarja biex ma jkunx hemm telf fil-produzzjoni. Il-Greċja nnotifikat l-awtorizzazzjoni lill-Istati Membri l-oħra, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità skont l-Artikolu 18(4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 u ressqet applikazzjoni bil-għan li jiġi ffissat MRL temporanju għaż-żerriegħa tal-qoton.

(11)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawk l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri konċernati u r-rapporti ta' evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(12)

L-Awtorità vvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' valutazzjoni, u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumatur u, fejn rilevanti, għall-annimali, u tat opinjonijiet motivati dwar l-MLRs proposti (6). L-Awtorità għaddiet dawn l-opinjonijiet lill-applikanti, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u qegħdithom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(13)

L-Awtorità kkonkludiet li fl-opinjoni motivata tagħha, fir-rigward tal-użu tad-deltamethrina fuq il-kale, il-valutazzjoni tar-riskju hija milquta minn inċertezzi mhux standard. Madankollu, meta wieħed iqis il-kontribuzzjoni baxxa tal-kale fid-dieta, jixraq li l-MRL jiġi stabbilit fil-livell ta' 0,15 mg/kg.

(14)

Fir-rigward tat-triflossistrobina, l-applikant issottometta informazzjoni nieqsa dwar il-metodi analitiċi għal prodotti li joriġinaw mill-annimali u għamel l-istandard ta' referenza CGA321113 kummerċjalment disponibbli.

(15)

Fir-rigward tal-flubendiammid fuq il-fażola tas-sojja, l-MRL attwali huwa stabbilit għal 0,25 mg/kg fil-pajjiż esportatur. Meta wieħed iqis li l-ogħla residwi mkejla fi provi b'superviżjoni fuq il-post, huma daqsxejn ogħla minn dak il-valur, jixraq li l-MRL jiġi ffissat f'valur aġġustat ta' 0,3 mg/kg

(16)

Fir-rigward l-użu taċ-ċjantraniliprol fuq it-tut, il-lampun u l-kurrat, l-MRLs jenħtieġ li jiġu stabbiliti bħala temporanjament validi sat-30 ta' Ġunju 2021.

(17)

Fir-rigward tal-mepikwat fuq il-qoton, l-MRL jenħtieġ li jkun iffissat għaż-żrieragħ tal-qoton sat-30 ta' Ġunju 2021.

(18)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti kolla fir-rigward tad-dejta ġew issodisfati u li, abbażi tal-evalwazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għal 27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, l-emendi għall-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar tagħrif reċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawk is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għal perjodu qasir minn konsum estrem tal-prodotti rilevanti ma wrew li kien hemm riskju li tinqabeż id-doża aċċettabbli ta' kuljum jew id-doża akuta ta' referenza.

(19)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u filwaqt li tqiesu l-fatturi rilevanti għall-kwistjoni kkunsidrata, l-emendi x-xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(20)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(21)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Ġunju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Il-programm konġunt tal-FAO/WHO dwar l-istandards tal-ikel tal-Kummissjoni Codex Alimentarius. L-Appendiċijiet III u IV. It-Tmienja u Tletin Sessjoni. Ġinevra, l-Iżvizzera, mis-6 sal-11 ta' Lulju 2015.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

(4)  Appoġġ xjentifiku għat-tħejjija ta' pożizzjoni tal-UE għas-46 Sessjoni tal-Kumitat Codex dwar ir-Residwi tal-Pestiċidi (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 pp.].

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

(6)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA huma disponibbli onlajn: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries. EFSA Journal 2017;15(11):5061 [24 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in leeks. EFSA Journal 2018;16(1):5124 [24 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods. EFSA Journal 2017;15(11):5066 [19 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale. EFSA Journal 2018;16(1):4683 [28 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5143[28 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans. EFSA Journal 2018;16(1):5128 [31 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards. EFSA Journal 2018;16(1):5135 [21 pp.].

 

Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears. EFSA Journal 2017;15(10):5041 [21 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato. EFSA Journal 2018;16(2):5161 [36 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums. EFSA Journal 2018;16(1):5148 [22 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for mepiquat chloride in cotton. EFSA Journal 2018;16(2):5162 [25 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage. EFSA Journal 2018;16(1):5127 [20 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves. EFSA Journal 2017;15(11):5055 [22 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea. EFSA Journal 2018;16(2):5193 [25 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2018;16(2):5145 [20 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes. EFSA Journal 2017;15(11):5070 [23 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(1):5154 [33 pp.].


ANNESS

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kolonni għaċ-ċjantraniliprol, iċ-ċimoksanil, id-deltametrin, il-fenamidon, il-folpet, il-mandestrobin, il-mepikwat, il-metażaklor, il-propamokarb, il-pirimetanil, is-sulfoksaflor u t-trifloksistrobin jinbidlu b'dawn li ġejjin:

Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

In-numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Ċjantraniliprol

Ċimoksanil

Deltametrin (ċis-deltametrin) (F)

Fenamidon

Is-somma tal-folpet u tal-ftalimmid, espressa bħala folpet (R)

Mandestrobin

Mepikwat (is-somma tal-mepikwat u l-imluħa tiegħu, espressa bħala klorur tal-mepikwat)

Metażaklor (is-somma tal-metaboliti 479M04, 479M08 u 479M16, espressa bħala metażaklor) (R)

Propamokarb (is-somma ta' propamokarb u l-imluħa tiegħu espressa bħala propamokarb) (R)

Pirimetanil (R)

Sulfoksaflor (is-somma tal-isomeri)

Trifloksistrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grejpfrut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Larinġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Lumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandolin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Lewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Pomu

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Tuffieħ

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Lanġas

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Sfarġel

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Naspli

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Oħrajn

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Frott tal-għadma

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Berquq

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Ċiras (ħelu)

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Ħawħ

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Għanbaqar

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Oħrajn

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

(a)

għeneb

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

frawli

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Tut

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Oħrajn

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Mirtill

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Cranberries

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Warda skoċċiża

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Frott tas-sebuqa

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Oħrajn

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Frott - diversi bi

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Tamal

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Tin

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Larinġ tal-qsari

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambola

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kaki

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Jambolan

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Oħrajn

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liċċi

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Oħrajn

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Rummien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Ċerimoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Gwava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Durjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Il-frotta tal-annona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

patata

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Zunnarija

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Għerq tal-mustarda

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Artiċokks

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Tursin tuberuż

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Ravanell

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Sassefrika

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Swedes

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Kromb

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Oħrajn

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Ħxejjex tal-basla

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Tewm

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Basal

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Xalotti

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Oħrajn

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

(a)

solanacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tadam

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Brunġiel

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Okra

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Oħrajn

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Ħjar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Qargħabagħli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Bettieħ

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Qargħa aħmar

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

qamħirrum

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

(a)

Brassika li twarrad

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokkli

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Pastard

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Oħrajn

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

(c)

brassika bil-weraq

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Kale

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Oħrajn

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

(d)

ġdur

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Ħass

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Krexxuni tal-art

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Aruka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Mustarda ħamra

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Oħrajn

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinaċi

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Burdlieq

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Weraq tal-pitravi

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Oħrajn

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Maxxita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Tursin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Salvja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Klin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Sagħtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Stragun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Legumi

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Fażola (bla miżwed)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Għads

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Oħrajn

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Ħxejjex biz-zokk

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Asparagu

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardun

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Krafes

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Bużbież ta' Firenze

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Qaqoċċ

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Kurrat

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarbru

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Qlub tal-palm

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Oħrajn

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Fażola

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Għads

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Piżelli

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Lupini

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Oħrajn

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Karawett

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Ġulġlien

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Żerriegħa tal-kolza

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Fażola tas-sojja

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Żerriegħa tal-qoton

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Qannebusa

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Oħrajn

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Frott taż-żejt

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Kapok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Oħrajn

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

ĊEREALI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Xgħir

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Qamħirrum

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Millieġ komuni

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Ħafur

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Ross

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Segala

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,015

0,3

0500080

Sorgu

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Qamħ

 

 

1

 

0,4 (+)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,2

0,3

0500990

Oħrajn

 

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Tejiet

0,05 (*1)

 

5 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

0,05

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

fjuri

0,05 (*1)

(+)

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

0,05 (*1)

 

15 (+)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Frawla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

għeruq

0,2

 

0,3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0650000

Grupp Ħarrub

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0700000

ĦOPS

0,05 (*1)

0,1 (*1) (+)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

400 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kannella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ġinġer

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,2

0,1 (*1)

0,5 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Oħrajn