16.5.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 121/30


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/686

tal-4 ta’ Mejju 2018

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu għal klorpirifos, klorpirifos-metil u triklopir f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Għall-klorpirifos u l-klorpirifos-metil, il-limiti massimi ta’ residwi (MRLs) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għat-tirklopir ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Għall-klorpirifos, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn ’il quddiem imsejħa “l-Awtorità”, ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (2). L-Awtorità identifikat riskju għall-konsumaturi fir-rigward tal-MRLs għall-għeneb tal-inbid. Għalhekk, huwa xieraq li dan l-MRL jitnaqqas. Huwa rakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għall-isfarġel, in-naspli, il-berquq, iċ-ċiras, il-qara’ aħmar, il-qamħirrum, il-brokkli, il-kaboċċi ta’ Brussell, il-kale, il-ġdur, il-ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata, l-ispinaċijiet, il-legumi, l-asparagu, il-qaqoċċ, iż-żrieragħ imnixxfin tal-legumi, iż-żerriegħa tal-peprin, iż-żerriegħa tal-ġirasol, iż-żerriegħa tal-kolza, iż-żerriegħa tal-mustarda, iż-żerriegħa tal-camelina sativa, iż-żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt, il-qamħ saraċin, il-millieġ komuni, iż-żrieragħ tal-kafè u l-pollam (il-muskolu, ix-xaħam u l-fwied). Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. Hija kkonkludiet li fir-rigward l-MRLs għal-lewż, il-ġellewż/ġellewż Ewropew, il-ġewż Amerikan, il-ġewż, it-tuffieħ, il-lanġas, l-għeneb tal-mejda, il-pitravi, ir-ravanell, it-tewm, ix-xalotti, il-basal tar-rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales, it-tadam, il-bżar ħelu, il-brunġiel, il-kaboċċa Ċiniża, il-ħass tal-ħaruf/insalata tal-qamħ, il-ħass, l-escaroles/indivja tal-weraq wiesa’, l-aruka, il-fażola (bil-miżwed), il-fażola (mingħajr miżwed), il-piżelli (bil-miżwed), il-piżelli (mingħajr miżwed), l-asparagu, il-qaqoċċ, il-fażola, il-piżelli, il-lupini, iż-żerriegħa tal-peprin, iż-żerriegħa tal-ġirasol, iż-żerriegħa tal-kolza, il-fażola tas-sojja, iż-żerriegħa tal-mustarda, iż-żerriegħa tal-qoton, iż-żerriegħa tal-camelina sativa, iż-żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt, il-qamħ Saraċin u ċereali foloz oħrajn, il-millieġ komuni, it-tejiet, il-ħwawar (żrieragħ, frott, għeruq u riżomi), il-ħnieżer (il-muskolu u t-tessut xaħmi), il-bovini (il-muskolu u t-tessut xaħmi), in-nagħaġ (il-muskolu u t-tessut xaħmi), il-mogħoż (il-muskolu u t-tessut xaħmi), il-pollam (il-muskolu u t-tessut xaħmi) u l-ħalib (tal-bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż), kien hemm xi informazzjoni li ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta’ dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(3)

Fil-każ tal-klorpirifos-metil, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (3). L-Awtorità pproponiet li tibdel id-definizzjoni tar-residwu għas-somma tal-klorpirifos-metil u d-desmetil klorpirifos-metil għaċ-ċereali. Hija rrakkomandat it-tnaqqis tal-MRL għall-frawli, il-passolina (sewda, ħamra u bajda), il-kiwi, il-patata, il-qamħirrum, is-segala, is-sorgu, il-qamħ, il-ħnieżer (il-fwied u l-kliewi), il-bovini (il-fwied u l-kliewi), in-nagħaġ (il-fwied u l-kliewi) u l-mogħoż (il-fwied u l-kliewi) u l-pollam (il-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi). Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. Hija kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-ħwawar (żerriegħa, frott, għeruq u riżomi), ix-xgħir, il-ħafur, ir-ross, il-ħnieżer (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), il-bovini (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), in-nagħaġ (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), il-mogħoż (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), il-pollam (il-laħam, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), il-ħalib (tal-bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż) u l-bajd tal-għasafar, kien hemm xi informazzjoni li ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskji. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta’ dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Id-dejta tal-monitoraġġ turi li jkun hemm residwi fuq iż-żrieragħ imnixxfin tal-legumi, fuq iż-żrieragħ taż-żejt u fuq iċ-ċereali mhux trattati f’livell ogħla mil-limitu l-ġdid tad-detezzjoni (LOD) identifikat mill-Awtorità iżda inqas mil-LOD eżistenti. Dawn ir-residwi jirriżultaw minn kontaminazzjoni kroċjata mill-uċuħ tar-raba’ ttrattati skont il-liġi bil-klorpirifos-metil. Billi l-valutazzjoni turi li ma hemmx riskju inaċettabbli għall-konsumaturi jew għall-annimali mil-LOD eżistenti, l-MRLs għal dawn l-uċuħ tar-raba’ jenħtieġ li jiġu ffissati temporanjament fil-livell tal-LOD eżistenti. Se jsir rieżami ta’ dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien erba’ snin mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(4)

Għat-triklopir, l-Awtorità bagħtet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (4). L-Awtorità rrakkomandat li jitnaqqsu l-MRLs għat-tuffieħ, il-lanġas, il-berquq, il-ħawħ, ir-ross, il-ħnieżer (il-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi), il-kliewi tal-bovini, il-kliewi tan-nagħaġ, il-kliewi tal-mogħoż u l-ħalib (tal-bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż). Għall-prodotti l-oħrajn, l-Awtorità rrakkomandat li l-MRLs jiżdiedu jew li jibqgħu kif inhuma. Hija kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-grejpfrut, il-larinġ, il-lumi, il-mandolin, it-tuffieħ, il-lanġas, il-berquq, il-ħawħ u r-ross, kien hemm xi informazzjoni li ma kinitx disponibbli u kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemm l-ebda riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti jenħtieġ li jiġu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta’ dawn l-MRLs; ir-rieżami se jqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(5)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti li fuqhom mhux awtorizzat l-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti kkonċernat, u li għalihom ma jeżistu l-ebda tolleranzi tal-importazzjoni jew limiti massimi tar-residwi fil-Codex (CXLs), l-MRLs jentħeiġ li jiġu stabbiliti fil-limitu speċifiku ta’ determinazzjoni jew jenħtieġ li japplika l-MRL prestabbilit, kif previst fl-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(6)

Il-Kummissjoni kkonsultat lil-laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea għar-residwi tal-pestiċidi dwar il-bżonn li ċertu limiti ta’ determinazzjoni jiġu adattati. Għal diversi sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċertu prodotti bażiċi l-iżvilupp tekniku jeżiġi li jiġu stabbiliti limiti speċifiċi ta’ determinazzjoni.

(7)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, l-emendi xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(8)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati dwar l-MRLs il-ġodda permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u tqiesu l-kummenti tagħhom.

(9)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(10)

Sabiex il-prodotti jkunu jistgħu jiġu kkummerċjalizzati, ipproċessati u kkunsmati b’mod normali, jenħtieġ li dan ir-Regolament jipprevedi arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li jkunu ġew prodotti qabel il-modifika tal-MRLs u li għalihom jintwera li nżamm livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi. Minħabba li ma jistax jiġi eskluż ir-riskju għall-konsumaturi bl-MRLs attwali, jenħtieġ li l-valur għall-klorpirifos ta’ 0,01 mg/kg għall-għeneb tal-inbid japplika mid-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(11)

Jenħtieġ li jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli taż-żmien qabel ma jibdew japplikaw l-MRLs immodifikati, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw biżżejjed żmien biex iħejju ruħhom ħalli jkunu konformi mar-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-modifika tal-MRLs.

(12)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

F’dak li għandu x’jaqsam mas-sustanzi attivi klorpirifos-metil u triklopir fil-prodotti kollha jew fuqhom, għandu jkompli japplika r-Regolament (KE) Nru 396/2005 hekk kif kien qabel ma ġie emendat b’dan ir-Regolament għall-prodotti li kienu manifatturati qabel il-5 ta’ Diċembru 2018.

Fir-rigward tas-sustanza attiva klorpirifos fil-prodotti kollha u fuqhom, għajr l-għeneb tal-inbid, għandu jkompli japplika r-Regolament (KE) Nru 396/2005 hekk kif kien qabel ma ġie emendat b’dan ir-Regolament għall-prodotti li kienu manifatturati qabel il-5 ta’ Diċembru 2018.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-5 ta’ Diċembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Mejju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) N 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4733.

(3)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) N 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4734.

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) N 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4735.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kolonni għall-klorpirifos u l-klorpirifos-metil huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Klorpirifos (F)

Klorpirifos-metil (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FROTT, FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

1,5

2

0110010

Grejpfrut

 

 

0110020

Larinġ

 

 

0110030

Lumi

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

 

0,01  (*1)

0120010

Lewż

0,05 (+)

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

0,01  (*1)

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

0,01  (*1)

 

0120040

Qastan

0,01  (*1)

 

0120050

Ġewż tal-Indi

0,01  (*1)

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

0,01  (*1) (+)

 

0120070

Macadamia

0,01  (*1)

 

0120080

Ġewż Amerikan

0,05 (+)

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

0,01  (*1)

 

0120100

Pistaċċi

0,01  (*1)

 

0120110

Ġewż

0,05 (+)

 

0120990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0130000

Pomu

 

1

0130010

Tuffieħ

0,01  (*1) (+)

 

0130020

Lanġas

0,01  (*1) (+)

 

0130030

Sfarġel

0,4

 

0130040

Naspli

0,01  (*1)

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

1

 

0130990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0140000

Frott tal-għadma

 

0,5

0140010

Berquq

0,01  (*1)

 

0140020

Ċiras (ħelu)

0,05

 

0140030

Ħawħ

0,08

 

0140040

Għanbaqar

0,3

 

0140990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

0151000

(a)

għeneb

0,01  (*1)

1

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

0152000

(b)

frawli

0,3

0,06

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Tut

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

 

0,01  (*1)

0154010

Mirtill

0,01  (*1)

 

0154020

Cranberries

1

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

0,01  (*1)

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

0,01  (*1)

 

0154050

Warda skoċċiża

0,01  (*1)

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

0,01  (*1)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,01  (*1)

 

0154080

Frott tas-sebuqa

0,01  (*1)

 

0154990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0160000

Frott - diversi bi

 

 

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

 

0161010

Tamal

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Tin

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Larinġ tal-qsari

1

2

0161050

Karambola

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Kaki

0,01  (*1)

0,5

0161070

Jambolan

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

0162020

Liċċi

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

0163010

Avokado

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Banana

4

0,01  (*1)

0163030

Mango

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papaja

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Rummien

0,01  (*1)

0,3

0163060

Ċerimoja

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Gwava

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durjan

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

patata

0,01  (*1)

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*1)

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

0213010

Pitravi

0,05 (+)

 

0213020

Zunnarija

0,1

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,01  (*1)

 

0213040

Għerq tal-mustarda

0,01  (*1)

 

0213050

Artiċokks

0,01  (*1)

 

0213060

Zunnarija bajda

0,01  (*1)

 

0213070

Tursin tuberuż

0,01  (*1)

 

0213080

Ravanell

0,01  (*1) (+)

 

0213090

Sassefrika

0,01  (*1)

 

0213100

Swedes

0,01  (*1)

 

0213110

Kromb

0,01  (*1)

 

0213990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

 

0,01  (*1)

0220010

Tewm

0,01  (*1) (+)

 

0220020

Basal

0,2

 

0220030

Xalotti

0,01  (*1) (+)

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

0,01  (*1) (+)

 

0220990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

0231000

(a)

solanacea

 

 

0231010

Tadam

0,1 (+)

1

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

0,01  (*1) (+)

1

0231030

Brunġiel

0,01  (*1) (+)

1

0231040

Okra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

0232030

Qargħabagħli

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Bettieħ

 

 

0233020

Qargħa aħmar

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0234000

(d)

qamħirrum

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

 

 

0241010

Brokkli

0,01  (*1)

 

0241020

Pastard

0,05

 

0241990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

0,01  (*1)

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

0,01  (*1)

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

0243020

Kale

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

0244000

(d)

ġdur

0,01  (*1)

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

(+)

 

0251020

Ħass

(+)

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

(+)

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

0251060

Aruka

(+)

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

 

 

0251990

Oħrajn

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinaċi

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

0256040

Tursin

 

 

0256050

Salvja

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

0256100

Stragun

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

(+)

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

(+)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

(+)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

(+)

 

0260050

Għads

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asparagu

(+)

 

0270020

Kardun

 

 

0270030

Krafes

 

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

 

0270050

Qaqoċċ

(+)

 

0270060

Kurrat

 

 

0270070

Rabarbru

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

0270990

Oħrajn

 

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01  (*1)

0,05 (+)

0300010

Fażola

(+)

 

0300020

Għads

 

 

0300030

Piżelli

(+)

 

0300040

Lupini

(+)

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

0,05 (+)

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,01  (*1)

 

0401020

Karawett

0,01  (*1)

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,01  (*1) (+)

 

0401040

Ġulġlien

0,01  (*1)

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,01  (*1) (+)

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

0,04 (+)

 

0401070

Fażola tas-sojja

0,1 (+)

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,04 (+)

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,3 (+)

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

0,01  (*1)

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

0,01  (*1)

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0,01  (*1)

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0,04 (+)

 

0401140

Qannebusa

0,01  (*1)

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

0,01  (*1)

 

0401990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

0402000

Frott taż-żejt

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

(+)

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

ĊEREALI

 

 

0500010

Xgħir

0,6

6 (+)

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Qamħirrum

0,05

0,05 (+)

0500040

Millieġ komuni

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Ħafur

0,6

6 (+)

0500060

Ross

0,5

3 (+)

0500070

Segala

0,15

0,05 (+)

0500080

Sorgu

0,5

0,05 (+)

0500090

Qamħ

0,5

0,05 (+)

0500990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,05 (+)

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

0,05  (*1)

0610000

Tejiet

2 (+)

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

0,05

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

0,05  (*1)

 

0631000

(a)

fjuri

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Ibisku

 

 

0631030

Ward

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

0631050

Tilju

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

0632010

Frawla

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

għeruq

 

 

0633010

Valerjana

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,05  (*1)

 

0650000

Grupp Ħarrub

0,05  (*1)

 

0700000

ĦOPS

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

5 (+)

1 (+)

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

0810030

Karfus

 

 

0810040

Kosbor

 

 

0810050

Kemmun

 

 

0810060

Xibt

 

 

0810070

Bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kannella

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

(+)

 

0840010

Għud is-sus

1

5 (+)

0840020

Ġinġer

1

5 (+)

0840030

Żagħfran tal-Indja

1

5 (+)

0840040

Għerq tal-mustarda

 

(+)

0840990

Oħrajn

1

5 (+)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 

0,01  (*1)

0900010

Pitravi taz-zokkor

0,05

 

0900020

Kannamieli

0,01  (*1)

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

0,01  (*1)

 

0900990

Oħrajn

0,01  (*1)

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TAL-ART

 

 

1010000

Tessuti minn

 

 

1011000

(a)

ħnieżer

 

 

1011010

Muskoli

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Tessut xaħmi

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Fwied

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011040

Kliewi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

(b)

bovini

 

 

1012010

Muskoli

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Tessut xaħmi

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Fwied

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012040

Kliewi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

(c)

ngħaġ

 

 

1013010

Muskoli

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Tessut xaħmi

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Fwied

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013040

Kliewi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

(d)

mogħoż

 

 

1014010

Muskoli

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Tessut xaħmi

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Fwied

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014040

Kliewi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

(e)

ekwini

 

 

1015010

Muskoli

0,01  (*1)

0,1 (+)

1015020

Tessut xaħmi

1

0,1 (+)

1015030

Fwied

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015040

Kliewi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

(f)

pollam

0,01  (*1)

 

1016010

Muskoli

(+)

0,1 (+)

1016020

Tessut xaħmi

(+)

0,1 (+)

1016030

Fwied

 

0,01  (*1)

1016040

Kliewi

 

0,01  (*1)

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0,01  (*1)

1016990

Oħrajn

 

0,01  (*1)

1017000

(g)

annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

 

1017010

Muskoli

0,01  (*1)

0,1

1017020

Tessut xaħmi

1

0,1

1017030

Fwied

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017040

Kliewi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017990

Oħrajn

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Ħalib

0,02 (+)

0,01  (*1)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papri

 

 

1030030

Wiżż

 

 

1030040

Summien

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(b)

Tiżdied il-kolonna li ġejja għat-triklopir:

“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

In-numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-LMR (*3)

Triklopir

(1)

(2)

(3)

0100000

FROTT, FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0110000

Frott taċ-ċitru

 

0110010

Grejpfrut

0,1 (+)

0110020

Larinġ

0,1 (+)

0110030

Lumi

0,1 (+)

0110040

Xkomp

0,01  (*2)

0110050

Mandolin

0,1 (+)

0110990

Oħrajn

0,01  (*2)

0120000

Ġewż tas-siġar

0,01  (*2)

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

Pomu

 

0130010

Tuffieħ

0,05 (+)

0130020

Lanġas

0,05 (+)

0130030

Sfarġel

0,01  (*2)

0130040

Naspli

0,01  (*2)

0130050

Naspli tal-Ġappun

0,01  (*2)

0130990

Oħrajn

0,01  (*2)

0140000

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

0,05 (+)

0140020

Ċiras (ħelu)

0,01  (*2)

0140030

Ħawħ

0,05 (+)

0140040

Għanbaqar

0,01  (*2)

0140990

Oħrajn

0,01  (*2)

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

0,01  (*2)

0151000

(a)

għeneb

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

0152000

(b)

frawli

 

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

0153010

Tut

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)

frott żgħir ieħor u berries

 

0154010

Mirtill

 

0154020

Cranberries

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0154990

Oħrajn

 

0160000

Frott - diversi bi

0,01  (*2)

0161000

(a)

qoxra li tittiekel

 

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

0161050

Karambola

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jambolan

 

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0162020

Liċċi

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Rummien

 

0163060

Ċerimoja

 

0163070

Gwava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

0163100

Durjan

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

0163990

Oħrajn

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*2)

0211000

(a)

patata

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jammijiet

 

0212040

Ararut

 

0212990

Oħrajn

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Zunnarija

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0213040

Għerq tal-mustarda

 

0213050

Artiċokks

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Tursin tuberuż

 

0213080

Ravanell

 

0213090

Sassefrika

 

0213100

Swedes

 

0213110

Kromb

 

0213990

Oħrajn

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,01  (*2)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal

 

0220030

Xalotti

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

 

0220990

Oħrajn

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

0,01  (*2)

0231000

(a)

solanacea

 

0231010

Tadam

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

 

0231030

Brunġiel

 

0231040

Okra

 

0231990

Oħrajn

 

0232000

(b)

kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

 

0232010

Ħjar

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

0232030

Qargħabagħli

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)

kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ

 

0233020

Qargħa aħmar

 

0233030

Dulliegħ

 

0233990

Oħrajn

 

0234000

(d)

qamħirrum

 

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,01  (*2)

0241000

(a)

Brassika li twarrad

 

0241010

Brokkli

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn

 

0242000

(b)

brassika bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

0242990

Oħrajn

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

0243020

Kale

 

0243990

Oħrajn

 

0244000

(d)

ġdur

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,01  (*2)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

0251020

Ħass

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

0251060

Aruka

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

 

0251990

Oħrajn

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0,01  (*2)

0252010

Spinaċi

 

0252020

Burdlieq

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01  (*2)

0254000

(d)

krexxuni

0,01  (*2)

0255000

(e)

ċikwejra

0,01  (*2)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,02  (*2)

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

0256040

Tursin

 

0256050

Salvja

 

0256060

Klin

 

0256070

Sagħtar

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

0256090

Weraq tar-rand

 

0256100

Stragun

 

0256990

Oħrajn

 

0260000

Legumi

0,01  (*2)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01  (*2)

0270010

Asparagu

 

0270020

Kardun

 

0270030

Krafes

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

0270050

Qaqoċċ

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0270990

Oħrajn

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01  (*2)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01  (*2)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01  (*2)

0300010

Fażola

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (*2)

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0401040

Ġulġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

0401140

Qannebusa

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

 

0401990

Oħrajn

 

0402000

Frott taż-żejt

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn

 

0500000

ĊEREALI

 

0500010

Xgħir

0,01  (*2)

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

0,01  (*2)

0500030

Qamħirrum

0,01  (*2)

0500040

Millieġ komuni

0,01  (*2)

0500050

Ħafur

0,01  (*2)

0500060

Ross

0,3 (+)

0500070

Segala

0,01  (*2)

0500080

Sorgu

0,01  (*2)

0500090

Qamħ

0,01  (*2)

0500990

Oħrajn

0,01  (*2)

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,05  (*2)

0610000

Tejiet

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

0631000

(a)

fjuri

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Ibisku

 

0631030

Ward

 

0631040

Ġiżimin

 

0631050

Tilju

 

0631990

Oħrajn

 

0632000

(b)

weraq u ħxejjex aromatiċi

 

0632010

Frawla

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

0632990

Oħrajn

 

0633000

(c)

għeruq

 

0633010

Valerjana

 

0633020

Ġinseng

 

0633990

Oħrajn

 

0639000

(d)

kull parti oħra tal-pjanta

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

0650000

Grupp Ħarrub

 

0700000

ĦOPS

0,05  (*2)

0800000

ĦWAWAR

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05  (*2)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

0810030

Karfus

 

0810040

Kosbor

 

0810050

Kemmun

 

0810060

Xibt

 

0810070

Bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05  (*2)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

0820040

Kardamomu

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

0820990

Oħrajn

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05  (*2)

0830010

Kannella

 

0830990

Oħrajn

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*2)

0840020

Ġinġer

0,05  (*2)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05  (*2)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

0840990

Oħrajn

0,05  (*2)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05  (*2)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

0850020

Kappar

 

0850990

Oħrajn

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05  (*2)

0860010

Żagħfran

 

0860990

Oħrajn

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05  (*2)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

0870990

Oħrajn

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*2)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

0900020

Kannamieli

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

0900990

Oħrajn

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TAL-ART

 

1010000

Tessuti minn

 

1011000

(a)

ħnieżer

0,01  (*2)

1011010

Muskoli

 

1011020

Tessut xaħmi

 

1011030

Fwied

 

1011040

Kliewi

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1011990

Oħrajn

 

1012000

(b)

bovini

 

1012010

Muskoli

0,06

1012020

Tessut xaħmi

0,06

1012030

Fwied

0,06

1012040

Kliewi

0,08

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,08

1012990

Oħrajn

0,08

1013000

(c)

ngħaġ

 

1013010

Muskoli

0,06

1013020

Tessut xaħmi

0,06

1013030

Fwied

0,06

1013040

Kliewi

0,08

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,08

1013990

Oħrajn

0,08

1014000

(d)

mogħoż

 

1014010

Muskoli

0,06

1014020

Tessut xaħmi

0,06

1014030

Fwied

0,06

1014040

Kliewi

0,08

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,08

1014990

Oħrajn

0,08

1015000

(e)

ekwini

 

1015010

Muskoli

0,06

1015020

Tessut xaħmi

0,06

1015030

Fwied

0,06

1015040

Kliewi

0,08

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,08

1015990

Oħrajn

0,08

1016000

(f)

pollam

0,01  (*2)

1016010

Muskoli

 

1016020

Tessut xaħmi

 

1016030

Fwied

 

1016040

Kliewi

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1016990

Oħrajn

 

1017000

(g)

annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

1017010

Muskoli

0,06

1017020

Tessut xaħmi

0,06

1017030

Fwied

0,06

1017040

Kliewi

0,08

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,08

1017990

Oħrajn

0,01  (*2)

1020000

Ħalib

0,01  (*2)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

1020020

Nagħaġ

 

1020030

Mogħoż

 

1020040

Żwiemel

 

1020990

Oħrajn

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,01  (*2)

1030010

Tiġieġ

 

1030020

Papri

 

1030030

Wiżż

 

1030040

Summien

 

1030990

Oħrajn

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05  (*2)

1050000

Amfibji u Rettili

0,01  (*2)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01  (*2)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01  (*2)

(2)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-parti A, titħassar il-kolonna għat-triklopir.

(b)

Fil-parti B, jitħassru l-kolonni għall-klorpirifos u l-klorpirifos-metil.


(*1)  Jindika limitu ta' kwantifikazzjoni analitika

(1)  Għal-lista sħiħa tal-prodotti ta' oriġini mill-pjanti u l-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.

(F)= Idub fix-xaħam

Klorpirifos (F)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0120010

Lewż

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

0120080

Ġewż Amerikan

0120110

Ġewż

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0130010

Tuffieħ

0130020

Lanġas

0213010

Pitravi

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0213080

Ravanell

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0220010

Tewm

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0220030

Xalotti

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

0231010

Tadam

0231020

Bżar

0231030

Brunġiel

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

0251020

Ħass

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

0251060

Aruka

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattamenti tal-ħamrija u taż-żerriegħa bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0260010

Fażola (bil-miżwed)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0260020

Fażola (bla miżwed)

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0270010

Asparagu

0270050

Qaqoċċ

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattamenti tal-ħamrija u taż-żerriegħa bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0300010

Fażola

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0300030

Piżelli

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament taż-żerriegħa bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0300040

Lupini

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401030

Żerriegħa tal-peprin

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401060

Żerriegħa tal-kolza

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi, il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401070

Fażola tas-sojja

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401090

Żerriegħa tal-qoton

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi u l-metaboliżmu tal-uċuħ wara t-trattament tal-ħamrija bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

0500040

Millieġ komuni

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u l-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0610000

Tejiet

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0810010

Ħlewwa

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

0810030

Karfus

0810040

Kosbor

0810050

Kemmun

0810060

Xibt

0810070

Bużbież

0810080

Fienu

0810090

Noċemuskata

0810990

Oħrajn

0820000

Ħwawar tal-frott

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

0820020

Bżar tas-Sichuan

0820030

Ħlewwa

0820040

Kardamomu

0820050

Frott tal-ġnibru

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

0820070

Vanilja

0820080

Tamarind (tamar tal-Indja)

0820990

Oħrajn

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

0840010

Għud is-sus

0840020

Ġinġer

0840030

Żagħfran tal-Indja

(+)

Il-livell massimu ta ' resdiwu applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (kodiċi 0840040) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-għeruq u tat-tuberi (kodiċi 0213040) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (tnixxif) skont l-Artikolu 20 (1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0840990

Oħrajn

1011010

Muskoli

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

1011020

Tessut xaħmi

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

1012010

Muskoli

1012020

Tessut xaħmi

1013010

Muskoli

1013020

Tessut xaħmi

1014010

Muskoli

1014020

Tessut xaħmi

1016010

Muskoli

1016020

Tessut xaħmi

1020000

Ħalib

1020010

Bhejjem tal-ifrat

1020020

Nagħaġ

1020030

Mogħoż

1020040

Żwiemel

1020990

Oħrajn

Klorpirifos-metil (F) (R)

(R)= Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet pestiċida-numru tal-kodiċi li ġejjin:

Klorpirifos-metil - kodiċi 500000: is-somma ta’ klorpirifos-metil u desmetil klorpirifos-metil

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha. Id-dejta tal-monitoraġġ turi li tista' sseħħ kontaminazzjoni kroċjata taż-żrieragħ imnixxfin tal-legumi fl-uċuħ tar-raba’ ttrattati skont il-liġi bil-klorpirifos-metil. Din il-kontaminazzjoni kroċjata tista' ma tkunx tiġi evitata kompletament fil-każijiet kollha. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2022, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0300010

Fażola

0300020

Għads

0300030

Piżelli

0300040

Lupini

0300990

Oħrajn

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha. Id-dejta tal-monitoraġġ turi li tista' sseħħ kontaminazzjoni kroċjata taż-żrieragħ taż-żejt fl-uċuħ tar-raba’ ttrattati skont il-liġi bil-klorpirifos-metil. Din il-kontaminazzjoni kroċjata tista' ma tkunx tiġi evitata kompletament fil-każijiet kollha. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2022, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0401000

Żrieragħ taż-żejt

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0401020

Karawett

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0401040

Ġulġlien

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0401060

Żerriegħa tal-kolza

0401070

Fażola tas-sojja

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra

0401110

Żerriegħa tal-għosfor

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0401140

Qannebusa

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

0401990

Oħrajn

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0500010

Xgħir

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha. Id-dejta tal-monitoraġġ turi li tista' sseħħ kontaminazzjoni kroċjata taċ-ċereali fl-uċuħ tar-raba’ ttrattati skont il-liġi bil-klorpirifos-metil. Din il-kontaminazzjoni kroċjata tista' ma tkunx tiġi evitata kompletament fil-każijiet kollha. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2022, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

0500030

Qamħirrum

0500040

Millieġ komuni

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0500050

Ħafur

0500060

Ross

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha. Id-dejta tal-monitoraġġ turi li tista' sseħħ kontaminazzjoni kroċjata taċ-ċereali fl-uċuħ tar-raba’ ttrattati skont il-liġi bil-klorpirifos-metil. Din il-kontaminazzjoni kroċjata tista' ma tkunx tiġi evitata kompletament fil-każijiet kollha. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2022, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha

0500070

Segala

0500080

Sorgu

0500090

Qamħ

0500990

Oħrajn

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0810010

Ħlewwa

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

0810030

Karfus

0810040

Kosbor

0810050

Kemmun

0810060

Xibt

0810070

Bużbież

0810080

Fienu

0810090

Noċemuskata

0810990

Oħrajn

0820000

Ħwawar tal-frott

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

0820020

Bżar tas-Sichuan

0820030

Ħlewwa

0820040

Kardamomu

0820050

Frott tal-ġnibru

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

0820070

Vanilja

0820080

Tamarind (tamar tal-Indja)

0820990

Oħrajn

0840010

Għud is-sus

0840020

Ġinġer

0840030

Żagħfran tal-Indja

(+)

Il-livell massimu ta ' resdiwu applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (kodiċi 0840040) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-għeruq u tat-tuberi (kodiċi 0213040) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (tnixxif) skont l-Artikolu 20 (1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0840990

Oħrajn

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-kampjuni mill-istudji tal-alimentazzjoni tal-bhejjem bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

1011010

Muskoli

1011020

Tessut xaħmi

1012010

Muskoli

1012020

Tessut xaħmi

1013010

Muskoli

1013020

Tessut xaħmi

1014010

Muskoli

1014020

Tessut xaħmi

1015010

Muskoli

1015020

Tessut xaħmi

1016010

Muskoli

1016020

Tessut xaħmi”

(*2)  Jindika limitu ta' kwantifikazzjoni analitika

(*3)  Għal-lista sħiħa tal-prodotti ta' oriġini mill-pjanti u l-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.

Triklopir

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0110010

Grejpfrut

0110020

Larinġ

0110030

Lumi

0110050

Mandolin

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi nuqqas ta' informazzjoni dwar il-metodi analitiċi użati fl-istudji dwar l-istabbiltà tal-ħżin bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0130010

Tuffieħ

0130020

Lanġas

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi nuqqas ta' informazzjoni dwar il-metodi analitiċi użati fl-istudji dwar l-istabbiltà tal-ħżin u fil-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0140010

Berquq

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi nuqqas ta' informazzjoni dwar il-metodi analitiċi użati fl-istudji dwar l-istabbiltà tal-ħżin bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0140030

Ħawħ

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar l-istabbiltà tal-ħażna bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk titressaq sa 16ta’ Mejju 2020, jew, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, in-nuqqas tagħha.

0500060

Ross

(+)

Il-livell massimu ta' resdiwu applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (kodiċi 0840040) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-għeruq u tat-tuberi (kodiċi 0213040) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli bl-ipproċessar (tnixxif) skont l-Artikolu 20 (1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

Għerq tal-mustarda”