12.10.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 256/103


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1523

tal-11 ta' Ottubru 2018

li tistabbilixxi mudell tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà b'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tagħha,

Wara li kkonsultat il-kumitat stabbilit bl-Artikolu 11(1) tad-Direttiva (UE) 2016/2102,

Billi:

(1)

Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tistabbilixxi rekwiżiti komuni tal-aċċessibbiltà għas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku u tistipula r-rekwiżiti għad-dikjarazzjonijiet tal-aċċessibbiltà li jeħtieġ jipprovdu l-korpi tas-settur pubbliku b'rabta mal-konformità tas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tagħhom ma' dik id-Direttiva.

(2)

L-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw li l-korpi tas-settur pubbliku jipprovdu dikjarazzjonijiet tal-aċċessibbiltà permezz ta' mudell tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà stabbilit mill-Kummissjoni.

(3)

L-Istati Membri huma mħeġġa jiżguraw li l-korpi tas-settur pubbliku jirrevedu u jaġġornaw id-dikjarazzjonijiet tal-aċċessibbiltà tagħhom b'mod regolari, u mill-inqas darba fis-sena.

(4)

Biex ikun żgurat aċċess faċli għad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà, l-Istati Membri jenħtieġ iħajru lill-korpi tas-settur pubbliku biex jagħmlu d-dikjarazzjonijiet tagħhom aċċessibbli fuq kull paġna tas-sit elettroniku. Id-dikjarazzjonijiet jistgħu jkunu disponibbli wkoll mill-applikazzjoni mobbli.

(5)

Biex iżżid il-faċilità tas-sejbien u l-aċċessibbiltà, u tiffaċilita l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni li tipprovdi, id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà jenħtieġ tkun disponibbli, meta xieraq, b'format li jinqara elettronikament kif imsemmi fid-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-mudell tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà li jridu jużaw il-korpi tas-settur pubbliku fl-Istati Membri b'rabta mal-konformità tas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tagħhom mar-rekwiżiti tad-Direttiva (UE) 2016/2102 kif stabbilit fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Format tad-dikjarazzjoni

Id-dikjarazzjoni għandha tingħata b'format aċċessibbli skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2016/2102 u, meta xieraq, b'format li jinqara elettronikament kif imsemmi fl-Artikolu 2(6) tad-Direttiva 2003/98/KE.

Artikolu 3

Tħejjija tad-dikjarazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dikjarazzjonijiet magħmula fid-dikjarazzjoni, b'rabta mal-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2016/2102, huma preċiżi u bbażati fuq wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

evalwazzjoni effettiva tal-konformità tas-sit elettroniku jew tal-applikazzjoni mobbli mar-rekwiżiti tad-Direttiva (UE) 2016/2102, bħal pereżempju:

awtovalutazzjoni magħmula mill-korp tas-settur pubbliku;

valutazzjoni mwettqa minn parti terza, pereżempju ċertifikazzjoni;

(b)

kwalunkwe miżura oħra, kif meqjus xieraq mill-Istati Membri, li tipprovdi assigurazzjoni ugwali li d-dikjarazzjonijiet magħmula fid-dikjarazzjoni huma preċiżi.

2.   Id-dikjarazzjoni għandha tindika l-metodu użat kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Artikolu 4

Adattament tad-dikjarazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fid-dikjarazzjonijiet rispettivi tagħhom il-korpi tas-settur pubbliku jissodisfaw mill-inqas ir-rekwiżiti tal-kontenut obbligatorju stabbiliti fit-Taqsima 1 tal-Anness.

2.   L-Istati Membri jistgħu jżidu rekwiżiti li jmorru lil hinn mill-kontenut fakultattiv elenkat fit-Taqsima 2 tal-Anness.

Artikolu 5

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Ottubru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1.

(2)  Id-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90).


ANNESS

MUDELL TAD-DIKJARAZZJONI TAL-AĊĊESSIBBILTÀ

Struzzjonijiet

It-test bil-korsiv jenħtieġ jitħassar u/jew jinbidel kif xieraq mill-korp tas-settur pubbliku.

Kull nota ta' qiegħ il-paġna jenħtieġ titħassar qabel il-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà.

Id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà jenħtieġ tkun disponibbli b'tali mod li l-utent isibha faċilment. Fuq il-paġna ewlenija tas-sit elettroniku jenħtieġ ikun hemm link prominenti għad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà, inkella dan jenħtieġ isir disponibbli fuq il-paġna tas-sit elettroniku, pereżempju permezz ta' nota statika isfel nett jew fuq nett. Għad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà jista' jintuża URL standardizzat. Għall-applikazzjonijiet mobbli, id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà jenħtieġ titqiegħed kif jindika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 7(1) tad-Direttiva (UE) 2016/2102. Id-dikjarazzjoni tista' tkun disponibbli wkoll mill-applikazzjoni mobbli.

IT-TAQSIMA 1

REKWIŻITI TAL-KONTENUT OBBLIGATORJU

DIKJARAZZJONI TAL-AĊĊESSIBBILTÀ

[Isem il-korp tas-settur pubbliku] hu impenjat li jagħmel [is-sit(i) elettroniku/ċi] [u] [l-applikazzjoni(jiet) mobbli] tiegħu aċċessibbli skont [il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1)].

Din id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà tapplika għal [daħħal l-ambitu tad-dikjarazzjoni, eż. is-sit(i) elettroniku/ċi/l-applikazzjoni(jiet) mobbli i li għalihom tapplika d-dikjarazzjoni, kif xieraq].

Status tal-konformità ii

(a) iii

[Dan] [Din] [Dawn] [is-sit(i) elettroniku/ċi] [l-applikazzjoni(jiet) mobbli] [hu] [hi] [huma] konformi għalkollox ma' [xxx iv].

(b) v

[Dan] [Din] [Dawn] [is-sit(i) elettroniku/ċi] [l-applikazzjoni(jiet) mobbli] [hu] [hi] [huma] konformi parzjalmentvi ma' [xxx vii], minħabba [n-nuqqas(ijiet) ta' konformità] [u/jew] [l-eżenzjonijiet] elenkati hawn taħt.

(c) viii

[Dan] [Din] [Dawn] [is-sit(i) elettroniku/ċi] [l-applikazzjoni(jiet) mobbli] [mhux] [mhix] [mhumiex] konformi ma' [xxx ix]. [In-nuqqas(ijiet) ta' konformità] [u/jew] [l-eżenzjonijiet] ġew elenkati hawn taħt.

Kontenut mhux aċċessibbli x

Il-kontenut elenkat hawn taħt mhux aċċessibbli minħabba dawn ir-raġuni(jiet):

(a)

nuqqas ta' konformità mal-[leġiżlazzjoni nazzjonali]

[Elenka n-nuqqas(ijiet) ta' konformità tas-sit(i) elettroniku/ċi jew tal-applikazzjoni(jiet) mobbli), u/jew, iddeskrivi liema taqsima/taqsimiet/kontenut/funzjoni(jiet) għadhom mhumiex konformi xi].

(b)

piż sproporzjonat

[Elenka tat-taqsima/taqsimiet/kontenut/funzjoni(jiet) li mhumiex aċċessibbli u li għalihom l-eżenzjoni tal-piż sproporzjonat, fis-sens tal-Artikolu 5 tad-Direttiva (UE) 2016/2102, qed tiġi invokata temporanjament]

(c)

il-kontenut mhuwiex fil-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli

[Elenka tat-taqsima/taqsimiet/kontenut/funzjoni(jiet) li huma barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli].

[Meta xieraq indika alternattivi aċċessibbli oħra].

Tħejjija ta' din id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tħejjiet nhar [data xii].

[Indika l-metodu li użajt biex tħejji d-dikjarazzjoni (ara l-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1523 (2)].

Id-dikjarazzjoni ġiet riveduta l-aħħar nhar [niżżel id-data tal-aħħar reviżjoni xiii].

Rispons u informazzjoni ta' kuntatt

[Agħti deskrizzjoni tal-mekkaniżmu tar-rispons, u link għalih, li jrid jintuża biex il-korp tas-settur pubbliku jiġi notifikat dwar xi nuqqasijiet ta' konformità u biex tintalab informazzjoni u kontenut li huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva].

[Agħti l-informazzjoni ta' kuntatt tal-entità/entitajiet/unità/unitajiet/persuna/persuni rilevanti (kif xieraq) responsabbli għall-aċċessibbiltà u għar-rikjesti tal-ipproċessar mibgħuta permezz tal-mekkaniżmu tar-rispons].

Proċedura ta' infurzar

[Agħti deskrizzjoni tal-proċedura ta' infurzar, u link għaliha, li trid tintuża fil-każ ta' tweġibiet mhux sodisfaċenti għal xi notifika jew rikjesta mibgħuta skont l-Artikolu 7(1)(b) tad-Direttiva].

[Agħti informazzjoni ta' kuntatt tal-korp ta' infurzar rilevanti].

IT-TAQSIMA 2

KONTENUT FAKULTATTIV

Fid-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà jista' jiżdied dan il-kontenut fakultattiv li ġej, skont kif xieraq:

(1)

spjegazzjoni tal-impenn tal-korp tas-settur pubbliku għall-aċċessibbiltà diġitali, pereżempju:

l-intenzjoni tiegħu li jikseb livell ogħla ta' aċċessibbiltà minn dak li teżiġi l-liġi;

il-miżuri ta' rimedju li se jittieħdu biex jindirizzaw il-kontenut mhux aċċessibbli għas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli, inkluż skeda taż-żmien biex dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ;

(2)

l-approvazzjoni formali (fil-livell amministrattiv jew politiku) tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà;

(3)

id-data tal-pubblikazzjoni tas-sit elettroniku u/jew tal-applikazzjoni mobbli;

(4)

id-data tal-aħħar aġġornament tas-sit elettroniku u/jew tal-applikazzjoni mobbli wara reviżjoni sostanzjali tal-kontenut tagħhom;

(5)

link għar-rapport ta' evalwazzjoni, jekk disponibbli, u b'mod partikolari jekk l-istatus tal-konformità tas-sit elettroniku jew tal-applikazzjoni mobbli ġie indikat bħala “(a) konformi għalkollox”;

(6)

assistenza addizzjonali bit-telefown lill-persuni b'diżabbiltà, u appoġġ lill-utenti b'teknoloġija assistiva;

(7)

xi kontenut ieħor meqjus xieraq.

i

Għall-applikazzjonijiet mobbli, trid titniżżel informazzjoni dwar il-verżjoni u d-data.

ii

Agħżel waħda minn dawn, eż. (a), (b), jew (c) u ħassar dawk li ma jgħoddux.

iii

L-alternattiva (a) għandha tingħażel biss jekk qed jiġi ssodisfat kull rekwiżit tal-istandard jew tal-ispeċifikazzjoni teknika mingħajr eċċezzjonijiet.

iv

Agħmel referenza għall-istandards u/jew għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi; jew referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva.

v

L-alternattiva (b) għandha tingħażel biss jekk qed jiġu ssodisfati ħafna mir-rekwiżiti tal-istandard jew tal-ispeċifikazzjoni teknika, għajr għal xi ftit eċċezzjonijiet.

vi

Dan ifisser li għad ma hemmx konformità sħiħa u li jridu jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tinkiseb konformità sħiħa.

vii

Agħmel referenza għall-istandards u/jew għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi; jew referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva.

viii

L-alternattiva (c) għandha tingħażel jekk għadhom ma ġewx issodisfati ħafna mir-rekwiżiti tal-istandard jew tal-ispeċifikazzjoni teknika.

ix

Agħmel referenza għall-istandards u/jew għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi; jew referenza għal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva.

x

Din tista' titħassar jekk ma tgħoddx.

xi

F'termini mhux tekniċi, iddeskrivi kemm jista' jkun, kif il-kontenut mhux aċċessibbli, u agħmel referenza/i għar-rekwiżiti applikabbli fl-istandards u/jew fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti li mhux qed jiġu ssodisfati; eż.:

“Il-formola tal-login tal-applikazzjoni tal-iskambju tad-dokumenti ma tistax tintuża kollha kemm hi b'tastiera (in-numru tar-rekwiżiti XXX (jekk applikabbli))”

xii

Żid id-data tal-ewwel tħejjija, jew aġġornament sussegwenti, tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà wara evalwazzjoni tas-siti elettroniċi/tal-applikazzjonijiet mobbli li tapplika għalihom. Hu rakkomandat li ssir evalwazzjoni u li d-dikjarazzjoni tiġi aġġornata permezz ta' reviżjoni tas-sit elettroniku/tal-applikazzjoni mobbli.

xiii

Hu rakkomandat li d-dikjarazzjonijiet li jsiru fid-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà jiġu riveduti fejn tidħol il-preċiżjoni tagħhom b'mod regolari, mill-anqas darba fis-sena. Jekk din ir-reviżjoni ssir mingħajr evalwazzjoni sħiħa tas-sit elettroniku/tal-applikazzjoni mobbli, kemm jekk din ir-reviżjoni twassal għal xi tibdil fid-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà jew le, trid tiġi indikata d-data tal-aħħar reviżjoni.

(1)  Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1).

(2)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1523 tal-11 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi mudell tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà b'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (ĠU L 256, 12.10.2018, p. 103).