24.10.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 266/1


ADOZZJONI DEFINITTIVA (UE, Euratom) 2018/1577

tal-Baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 314(4)(a) u (9) tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (1),

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2),

wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE, u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (3),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (4),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (5),

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, adottat b’mod definittiv fit-30 ta’ Novembru 2017 (6),

wara li kkunsidra l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 adottat mill-Kummissjoni fil-31 ta’ Mejju 2018,

wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 4/2018, adottata mill-Kunsill fl-4 ta’ Settembru 2018 u li ntbagħtet lill-Parlament l-għada,

wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill mill-Parlament fil-11 ta’ Settembru 2018,

wara li kkunsidra l-Artikolu 88 u 91 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew,

JIKKONFERMA LI:

Artikolu Uniku

Il-proċedura prevista fl-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tlestiet u l-baġit emendatorju Nru 4 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 ġie adottat b’mod definittiv.

Magħmul fi Strasburgu, il-11 ta’ Settembru 2018.

Il-President

A. TAJANI


(1)  ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

(2)  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

(3)  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

(4)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)  ĠU L 57, 28.2.2018.


BAĠIT EMENDATORJU Nru 4 GĦAS-SENA FINANZJARJA 2018

WERREJ

DIKJARAZZJONI ĠENERALI TAD-DĦUL

A. Introduzzjoni u finanzjament tal-baġit ġenerali 3
B. Stqarrija ġenerali tad-dħul għal kull titolu tal-baġit 12

— Titolu 1:

Riżorsi proprji 13

DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U TA’ L-INFIQ SKOND IT-TAQSIMA

Taqsima III: Kummissjoni

— Nefqa 18

— Titolu 13:

Politika reġjonali u urbana 21

A.   INTRODUZZJONI U FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

FINANZJAMENT TAL-BAĠIT ĠENERALI

L-approprjazzjonijiet li għandhom ikunu koperti matul is-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta’Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

NEFQA

Deskrizzjoni

Baġit 2018 (1)

Baġit 2017 (2)

Bidla (%)

1.

Tkabbir intelliġenti u inklużiv

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Sigurtà u ċittadinanza

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Ewropa Globali

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Amministrazzjoni

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Kumpens

p.m.

p.m.

Strumenti speċjali

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Nefqa totali  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


DĦUL

Deskrizzjoni

Baġit 2018 (4)

Baġit 2017 (5)

Bidla (%)

Dħul mixxellanju (Titoli 4 sa 9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Surplus disponibbli mis-sena finanzjarja ta’ qabel (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Ħlas lura tas-surplus tal-Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni (Kapitolu 3 0, Artikolu 3 0 2)

p.m.

p.m.

Il-bilanċ nett ta' riżorsi proprji dovuti minn riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq il-PNG/ING għal snin preċedenti (Kapitoli 3 1, 3 2 u 3 3)

p.m.

p.m.

Dħul totali għat-Titoli 3 sa 9

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Ammont nett tad-dazji doganali u levies fuq iz-zokkor (Kapitoli 1 1 u 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Riżorsi proprji relatati mal-VAT bir-rata uniformi (Tabelli 1 u 2, Kapitolu 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Il-bqija għandu jiġi ffinanzjat mir-riżorsa addizzjonali (riżorsa proprja abbażi tal-ING, Tabella 3, Kapitolu 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Approprjazzjonijiet li għandhom ikunu koperti mir-riżorsi proprji msemmija fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (6)

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Dħul totali  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TABELLA 1

Il-kalkolu tal-limiti massimi tal-bażijiet armonizzati tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) skont il-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT mhux limitata

1 % tal-introjtu nazzjonali gross

Rata ta’ Limitu (bħala %)

1 % tal-introjtu nazzjonali gross immoltiplikat bir-rata ta’ limitu

1 % tal-bażi tal-VAT limitata (8)

Stati Membri li r-rata tal-VAT tagħhom hija limitata

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Il-Belġju

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Il-Bulgarija

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Ir-Republika Ċeka

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Id-Danimarka

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Il-Ġermanja

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

L-Estonja

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

L-Estonja

L-Irlanda

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Il-Greċja

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Spanja

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Franza

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

il-Kroazja

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

il-Kroazja

L-Italja

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Ċipru

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Ċipru

Il-Latvja

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Il-Litwanja

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Il-Lussemburgu

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Il-Lussemburgu

L-Ungerija

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

In-Netherlands

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

L-Awstrija

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Il-Polonja

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Il-Portugall

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Ir-Rumanija

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Is-Slovenja

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Is-Slovakkja

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Il-Finlandja

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

L-Iżvezja

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Ir-Renju Unit

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Total

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABELLA 2

Rendikont tar-riżorsi proprji provenjenti mill-VAT skont il-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 3)

Stat Membru

1 % tal-bażi tal-VAT limitata

Rata uniformi ta' riżorsi proprji mill-VAT (f'%)

Riżorsi proprji mill-VAT b'rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Il-Bulgarija

238 743 000

0,30

71 622 900

Ir-Repubblika Ċeka

732 794 000

0,30

219 838 200

Id-Danimarka

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Il-Ġermanja

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

L-Estonja

115 396 000

0,30

34 618 800

L-Irlanda

860 539 000

0,30

258 161 700

Il-Greċja

740 156 000

0,30

222 046 800

Spanja

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Franza

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

il-Kroazja

241 636 000

0,30

72 490 800

L-Italja

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Ċipru

92 779 000

0,30

27 833 700

Il-Latvja

113 835 000

0,30

34 150 500

Il-Litwanja

175 208 000

0,30

52 562 400

Il-Lussemburgu

197 348 500

0,30

59 204 550

L-Ungerija

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

In-Netherlands

3 133 325 000

0,15

469 998 750

L-Awstrija

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Il-Polonja

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Il-Portugall

964 881 000

0,30

289 464 300

Ir-Rumanija

686 064 000

0,30

205 819 200

Is-Slovenja

200 037 000

0,30

60 011 100

Is-Slovakkja

300 056 000

0,30

90 016 800

Il-Finlandja

962 168 000

0,30

288 650 400

L-Iżvezja

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Ir-Renju Unit

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Total

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABELLA 3

Determinazzjoni tal-ammont uniformi u r-rendikont tar-riżorsi bbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross skont id-dispożizzjonijiet tal-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 4)

Stat Membru

1 % tal-introjtu nazzjonali nazzjonali

Rata uniformi tal-“bażi addizjonali” riżorsi proprji

Riżorsi proprji tal-“bażi addizzjonali” b'rata uniformi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Il-Belġju

4 450 833 000

 

2 891 770 039

Il-Bulgarija

503 702 000

 

327 262 414

Ir-Repubblika Ċeka

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Id-Danimarka

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Il-Ġermanja

33 995 907 000

 

22 087 628 385

L-Estonja

230 792 000

 

149 948 873

L-Irlanda

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Il-Greċja

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Spanja

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Franza

23 880 801 000

 

15 515 698 934

il-Kroazja

483 272 000

 

313 988 750

L-Italja

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Ċipru

185 558 000

 

120 559 694

Il-Latvja

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Il-Litwanja

411 930 000

 

267 636 829

Il-Lussemburgu

394 697 000

 

256 440 302

L-Ungerija

1 239 469 000

 

805 300 787

Malta

104 602 000

 

67 961 420

In-Netherlands

7 354 650 000

 

4 778 421 593

L-Awstrija

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Il-Polonja

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Il-Portugall

1 933 791 000

 

1 256 411 749

Ir-Rumanija

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Is-Slovenja

429 322 000

 

278 936 661

Is-Slovakkja

865 923 000

 

562 602 593

Il-Finlandja

2 268 419 000

 

1 473 824 360

L-Iżvezja

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Ir-Renju Unit

24 483 615 000

 

15 907 355 836

Total

157 476 700 000

 

102 314 870 690


TABELLA 4

Kalkolu tat-tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni ING għad-Danimarka, in-Netherlands u l-Iżvezja u l-finanzjament tiegħu, skont l-Artikolu 2(5) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (Kapitolu 1 6)

Stat Membru

Tnaqqis gross

Sehem perċentwali tal-bażi ING ridotta

Kodiċi tal-ING applikata għat-tnaqqis gross

Finanzjament tat-tnaqqis

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Il-Belġju

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Il-Bulgarija

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Ir-Repubblika Ċeka

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Id-Danimarka

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Il-Ġermanja

 

21,59

237 425 396

237 425 396

L-Estonja

 

0,15

1 611 838

1 611 838

L-Irlanda

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Il-Greċja

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Spanja

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Franza

 

15,16

166 782 096

166 782 096

il-Kroazja

 

0,31

3 375 143

3 375 143

L-Italja

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Ċipru

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Il-Latvja

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Il-Litwanja

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Il-Lussemburgu

 

0,25

2 756 540

2 756 540

L-Ungerija

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

In-Netherlands

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

L-Awstrija

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Il-Polonja

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Il-Portugall

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Ir-Rumanija

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Is-Slovenja

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Is-Slovakkja

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Il-Finlandja

 

1,44

15 842 504

15 842 504

L-Iżvezja

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Ir-Renju Unit

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Total

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABELLA 5

Korrezzjoni tal-iżbilanċi baġitarji għar-Renju Unit għas-sena 2017 skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom (il-Kapitolu 1 5)

Deskrizzjoni

Koeffiċjenti (10) (%)

Ammont

1.

Sehem tar-Renju Unit (bħala %) tal-bażi kunċettwali tal-VAT mhux limitata

17,1194

 

2.

Sehem tar-Renju Unit (f' %) tan-nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir

7,4429

 

3.

(1) — (2)

9,6765

 

4.

Nefqa totali allokata

 

118 550 222 885

5

Nefqiet relatati mat-tkabbir (11)

 

25 135 292 635

6.

Nefqa allokata totali aġġustata għat-tkabbir = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

L-ammont orġinali tal-korrezzjoni tar-Renju Unit = (3) × (6) x 0.66

 

5 965 942 623

8.

Vantaġġ tar-Renju Unit (12)

 

1 019 406 910

9.

Korrezzjoni bażika tar-Renju Unit = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Gwadann anormali li ġej mir-riżorsi proprji tradizzjonali (13)

 

–45 769 948

11.

Korrezzjoni għar-Renju Unit = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABELLA 6

Il-kalkolu tal-finanzjament tal-korrezzjoni għar-Renju Unit li jammonta għal EUR –4 992 305 660 (il-Kapitolu 1 5)

Stat Membru

Sehem perċentwali tal-bażi ING ridotta

Ishma mingħajr ir-Renju Unit

Ishma mingħajr il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Awstrija, l-Iżvezja u r-Renju Unit

Tliet kwarti tas-sehem tal-Ġermanja, in-Netherlands, l-Awstrija u l-Iżvezja f’kolonna 2

Kolonna 4 distribwita skont kolonna 3

Skala ta’ finanzjament

Skala ta’ finanzjament applikata lill-korrezzjoni

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Il-Belġju

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Il-Bulgarija

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Ir-Repubblika Ċeka

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Id-Danimarka

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Il-Ġermanja

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

L-Estonja

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

L-Irlanda

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Il-Greċja

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Spanja

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Franza

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

il-Kroazja

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

L-Italja

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Ċipru

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Il-Latvja

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Il-Litwanja

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Il-Lussemburgu

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

L-Ungerija

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

In-Netherlands

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

L-Awstrija

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Il-Polonja

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Il-Portugall

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Ir-Rumanija

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Is-Slovenja

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Is-Slovakkja

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Il-Finlandja

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

L-Iżvezja

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Ir-Renju Unit

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Total

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Il-kalkoli huma magħmula sa 15-il figura deċimali

TABELLA 7

Sommarju tal-finanzjament (14) tal-baġit ġenerali skont it-tip tar-riżorsa proprja u skont l-Istati Membri

Stat Membru

Riżorsi proprji tradizzjonali (RPT)

 

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u d-DNG, inklużi aġġustamenti

Riżorsi proprji totali (15)

Levies netti tas-settur taz-zokkor (80 %)

Nett ta’ dazji doganali (80 %)

Nett totali tar-riżorsi proprji tradizzjonali (80 %)

Kost tal-ġbir (20 % tal- gross RTP) (p.m.)

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT

Riżorsi proprji bbażati fuq il-ING

Tnaqqis favur Id-Danimarka, In-Netherlands u l-Isvezja

Korrezzjoni tar-Renju Unit

Kontribuzzjonijiet nazzjonali' totali

Total tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali (%)

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Il-Belġju

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

Il-Bulgarija

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Ir-Repubblika Ċeka

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Id-Danimarka

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Il-Ġermanja

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

L-Estonja

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

L-Irlanda

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Il-Greċja

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Spanja

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Franza

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

il-Kroazja

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

L-Italja

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Ċipru

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Il-Latvja

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Il-Litwanja

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Il-Lussemburgu

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

L-Ungerija

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

In-Netherlands

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

L-Awstrija

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Il-Polonja

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Il-Portugall

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

Ir-Rumanija

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Is-Slovenja

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Is-Slovakkja

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Il-Finlandja

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

L-Iżvezja

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Ir-Renju Unit

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

Total

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   STQARRIJA ĠENERALI TAD-DĦUL GĦAL KULL TITOLU TAL-BAĠIT

Titolu

Intestatura

Baġit 2018

Baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

1

RIŻORSI PROPRJI

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

BILANĊI POŻITTIVI, BILANĊI U AĠĠUSTAMENTI

555 542 325

 

555 542 325

4

ID-DĦUL MINN PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA TAL-UNJONI

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

DĦUL AKKUMULAT MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONIJIET

45 050 050

 

45 050 050

6

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET KONNESSI MA FTEHIMIET U PROGRAMMI TAL-UNJONI

110 000 000

 

110 000 000

7

MGĦAX TA' INADEMPJENZA U MULTI

115 000 000

 

115 000 000

8

OPERAZZJONIJIET TA' SELF U TISLIF

6 186 061

 

6 186 061

9

DĦUL MIXXELLANJU

25 001 000

 

25 001 000

 

GRAN TOTAL

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

TITOLU 1

RIŻORSI PROPRJI

Artikolu

Partita

Intestatura

Baġit 2018

Baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

 

KAPITOLU 1 1

1 1 0

Imposti ta' produzzjoni relatati mas-sena kummerċjali 2005/2006 u s-snin ta' qabel

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Imposti fuq il-ħażna taz-zokkor

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Ħlasijiet oħra imposti fuq zokkor C , isoglukożju C u produzzjoni ta' xropp tal-inulina C, u fuq zokkor C sostitut u isoglukożju C, mhux esportati

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Taxxa fuq il-produzzjoni

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Ammonti ta’ darba fuq kwota addizzjonali taz-zokkor u kwota supplementari tal-isoglukożju

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Ammont tal-bilanċ pożittiv

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 1 1 — TOTAL

p.m.

 

p.m.

 

KAPITOLU 1 2

1 2 0

Dazji tad-dwana u dazji oħra msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITOLU 1 2 — TOTAL

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITOLU 1 3

1 3 0

Riżorsi proprji dovuti mit-taxxa ta' valur miżjud konformi mal-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITOLU 1 3 — TOTAL

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITOLU 1 4

1 4 0

Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont il-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

KAPITOLU 1 4 — TOTAL

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

KAPITOLU 1 5

1 5 0

Korrezzjoni tal-iżbilanċi tal-baġit konċessa lir-Renju Unit b' konformità ma' Artikoli 4 u 5 tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLU 1 5 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLU 1 6

1 6 0

Tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni annwali bbażata fuq id-DGN mogħti lil ċerti Stati Membri skont l-Artikolu 2(5) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITOLU 1 6 — TOTAL

0 ,—

 

0 ,—

 

Titolu 1 — Total

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

KAPITOLU 1 1 —

IMPOSTI U DAZJI OĦRA STIPULATI TAĦT L-ORGANIZZAZZJONI KOMUNI TAS-SWIEQ TAZ-ZOKKOR (PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM)

KAPITOLU 1 2 —

DAZJI TAD-DWANA U DAZJI OĦRA MSEMMIJA FIL-PUNT (A) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 3 —

RIŻORSI PROPRJI DOVUTI MIT-TAXXA TA' VALUR MIŻJUD KONFORMI MAL-PUNT (B) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 4 —

RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT IL-PUNT (C) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

KAPITOLU 1 5 —

KORREZZJONI TAL-IŻBILANĊI TAL-BAĠIT

KAPITOLU 1 6 —

TNAQQIS GROSS FIL-KONTRIBUZZJONI ANNWALI BBAŻATA FUQ ID-DGN MOGĦTI LIN-NETHERLANDS U LILL-IŻVEZJA

KAPITOLU 1 4 —   RIŻORSI PROPRJI BBAŻATI FUQ ID-DĦUL GROSS NAZZJONALI SKONT IL-PUNT (C) TAL-ARTIKOLU 2(1) TAD-DEĊIŻJONI 2014/335/UE, EURATOM

1 4 0
Riżorsi proprji bbażati fuq id-dħul gross domestiku skont il-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

Baġit 2018

Baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Kummenti

Ir-riżorsa bbażata fuq id-DGN hija riżorsa “addizzjonali”, li tipprovdi d-dħul meħtieġ biex ikopri n-nefqa li teċċedi l-ammont li jħallu r-riżorsi proprji tradizzjonali, il-pagamenti bbażati fuq il-VAT u dħul ieħor fi kwalunkwe sena partikolari. B'dan hu implikat li r-riżorsa bbażata fuq id-DGN tiżgura li l-baġit ġenerali tal-Unjoni jkun dejjem ibbilanċjat ex ante.

Ir-rata tal-ġbir tad-DGN hija ddeterminata mid-dħul addizzjonali meħtieġ biex tiġi ffinanzjata n-nefqa tal-baġit li ma tkunx koperta minn riżorsi oħra (pagamenti bbażati fuq il-VAT, riżorsi proprji tradizzjonali u dħul ieħor). B'hekk tiġi applikata rata ta' ġbir għal kull wieħed mill-Istati Membri.

Ir-rata li għandha tiġi applikata għall-introjtu nazzjonali gross tal-Istat Membru għal din is-sena finanzjarja hija ta’ 0,6497 %.

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas- 26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105), u b'mod partikolari l-punt (c) tal-Artikolu 2(1) tagħha.

Stat Membru

Baġit tal-2018

Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

Il-Belġju

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

Il-Bulgarija

327 153 687

108 727

327 262 414

Ir-Repubblika Ċeka

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Id-Danimarka

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Il-Ġermanja

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

L-Estonja

149 899 055

49 818

149 948 873

L-Irlanda

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Il-Greċja

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Spanja

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Franza

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Il-Kroazja

313 884 433

104 317

313 988 750

L-Italja

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Ċipru

120 519 640

40 054

120 559 694

Il-Latvja

181 662 778

60 375

181 723 153

Il-Litwanja

267 547 912

88 917

267 636 829

Il-Lussemburgu

256 355 105

85 197

256 440 302

L-Ungerija

805 033 241

267 546

805 300 787

Malta

67 938 841

22 579

67 961 420

In-Netherlands

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

L-Awstrija

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Il-Polonja

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Il-Portugall

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

Ir-Rumanija

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Is-Slovenja

278 843 990

92 671

278 936 661

Is-Slovakkja

562 415 679

186 914

562 602 593

Il-Finlandja

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

L-Iżvezja

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Ir-Renju Unit

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Artikolu 1 4 0 — Total

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

TAQSIMA III

KUMMISSJONI

NEFQA

Titolu

Intestatura

Baġit 2018

Baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

01

AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Riżervi (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

SUQ INTERN, INDUSTRIJA, INTRAPRENDITORIJA U SMES

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

KOMPETIZZJONI

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Riżervi (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

AGRIKOLTURA U ŻVILUPP RURALI

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Riżervi (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILITÀ U TRASPORT

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

AMBJENT

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Riżervi (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

RIĊERKA U INNOVAZZJONI

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

NETWERKS TAL-KOMUNIKAZZJONI, KONTENUT U TEKNOLOĠIJA

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

RIĊERKA DIRETTA

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

AFFARIJIET MARITTIMI U SAJD

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Riżervi (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

STABILITÀ FINANZJARJA, SERVIZZI FINANZJARJI, U UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

POLITIKA REĠJONALI U URBANA

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

TASSAZZJONI U UNJONI DOGANALI

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

EDUKAZZJONI U KULTURA

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Riżervi (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

KOMUNIKAZZJONI

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

SAĦĦA U SIKUREZZA ALIMENTARI

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRAZZJONI U AFFARIJIET INTERNI

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

STRUMENTI TA’ POLITIKA BARRANIJA

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Riżervi (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

KUMMERĊ

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI U ŻVILUPP

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Riżervi (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

VIĊINAT U NEGOZJATI GĦAT-TKABBIR

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Riżervi (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Riżervi (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

ĠLIEDA KONTRA L-FRODI

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOORDINAZZJONI TAL-POLITIKI TAL-KUMMISSJONI U KONSULENZA ĠURIDIKA

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

AMMINISTRAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Riżervi (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

BAĠIT

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

AWDITJAR

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIKA

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

PENSJONIJIET U NEFQA RELATATA

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

SERVIZZI LINGWISTIĊI

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERĠIJA

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

ĠUSTIZZJA U KONSUMATURI

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

AZZJONI KLIMATIKA

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Riżervi (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

RIŻERVI

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Total

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

Li minnhom Riżervi (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

TITOLU 13

POLITIKA REĠJONALI U URBANA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Baġit 2018

Baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

13 01

NEFQA AMMINISTRATTIVA TAL-QASAM TA’ POLITIKA “POLITIKA REĠJONALI U URBANA”

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

FOND EWROPEW GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI U OPERAZZJONIJIET REĠJONALI OĦRA

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

FOND TA’ KOEŻJONI (FK)

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

STRUMENT GĦALL-ASSISTENZA TA' QABEL L-ADEŻJONI — ŻVILUPP REĠJONALI U KOOPERAZZJONI REĠJONALI U TERRITORJALI

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

FOND TA’ SOLIDARJETÀ

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

REGOLAMENTAZZJONI DWAR L-GĦAJNUNA

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

PROGRAMM TA’ APPOĠĠ GĦAL RIFORMI STRUTTURALI (SRSP) – ASSISTENZA TEKNIKA OPERAZZJONALI

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Titolu 13 — Total

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

KAPITOLU 13 06 —   FOND TA’ SOLIDARJETÀ

Titolu

Kapitolu

Artikolu

Partita

Intestatura

FF

Baġit 2018

Baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

13 06

FOND TA’ SOLIDARJETÀ

13 06 01

Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Għajnuna għall-pajjiżi li qed jinnegozjaw is-sħubija fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitolu 13 06 — Total

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

Baġit 2018

Baġit emendatorju Nru 4/2018

Ammont ġdid

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

Impenji

Pagamenti

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Kummenti

Dan l-Artikolu huwa maħsub biex jirreġistra approprjazzjonijiet li ġejjin mill-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta’ diżastri kbar jew reġjonali fl-Istati Membri. L-assistenza għandha tiġi pprovduta f’każ ta’ diżastri naturali lill-Istati Membri kkonċerrnati, bi skadenza stabbilita għall-użu tal-assistenza finanzjarja mogħtija u għandhom isiru dispożizzjonijiet għall-istati benefiċjarji biex ikun iġġustifikat l-użu tal-assistenza li jirċievu. Jinħtieġ li l-assistenza miksuba li tiġi sussegwentement ikkumpensata minn pagamenti ta’ partijiet terzi, skont il-prinċipju ta' “min iniġġes iħallas”, pereżempju, jew li tkun ingħatat lil hinn mill-valutazzjoni finali tal-ħsarat, tkun irkuprata.

Bl-eċċezzjoni ta ħlas bil-quddiem, l-allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet tiġi mwettqa permezz ta’ trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet mir-riżerva jew, f’każ li ma jkunx hemm biżżejjed approprjazzjonijiet fir-riżerva, b’baġit emendatorju fl-istess ħin li ssir id-deċiżjoni dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 tal-11 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 311, 14.11.2002, p. 3).

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884), u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tiegħu.


(1)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2018 (ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1), kif ukoll fil-Baġits Emendatorji Nru 1 sa Nru 4/2018.

(2)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2017 (ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1), kif ukoll fil-baġit emendatorju Nru 1 sa Nru 6/2017.

(3)  It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 310(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jaqra: “Id-dħul u l-ħruġ murija fl-estimi finanzjarji għandhom ikunu jaqblu”.

(4)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2018 (ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1), kif ukoll fil-Baġits Emendatorji Nru 1 sa Nru 4/2018.

(5)  Iċ-ċifri f’din il-kolonna jikkorrispondu għal dawk fil-baġit tal-2017 (ĠU L 51, 28.2.2017, p. 1), kif ukoll fil-baġit emendatorju Nru 1 sa Nru 6/2017.

(6)  Ir-riżorsi proprji għall-baġit tal-2018 huma ddeterminati abbażi tal-previżjonijiet tal-baġit adottati fil-169 laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv dwar ir-Riżorsi Proprji fit-19 ta’ Mejju 2017.

(7)  It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 310(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jaqra: “Id-dħul u n-nefqa murija fil-baġit iridu jkunu f'bilanċ”.

(8)  Il-bażi li għandha tintuża ma’ taqbiżx 50 % tal-ING.

(9)  Kalkolu tar-rata: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Perċentwali approssimati.

(11)  L-ammont ta’ nefqa relatata mat-tkabbir jikkorrispondi għat-total tan-nefqa allokata fit-tlettax Stati Membri (li jkunu ssieħbu fl-UE wara t-30 ta' April 2004), minbarra għall-pagamenti diretti tal-agrikoltura u nefqa relatata mas-suq kif ukoll dik il-parti tan-nefqa għall-iżvilupp rurali li ġiet mill-FAEGG, Taqsima tal-Garanziji.

(12)  Il-“Vantaġġ tar-Renju Unit” jikkorrispondi mal-effetti li jqumu għar-Renju Unit mill-bidla għall-VAT limitata u l-introduzzjoni tar-riżorsi proprji bbażati fuq il-PNG/ING.

(13)  Dan il-gwadann anormali jikkorrispondi mal-gwadanji netti tar-Renju Unit li jirriżultaw miż-żieda — minn 10 % għal 20 % fl-1 ta’ Jannar 2014 — fil-perċentwal ta' riżorsi proprji tradizzjonali li l-Istati Membri jżommu sabiex ikopru l-ispejjeż tagħhom tal-ġbir tar-riżorsi proprji tradizzjonali (RPT).

(14)  p.m. (riżorsi proprji + dħul ieħor = dħul totali = nefqa totali); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Riżorsi proprji totali bħala perċentwal tal-ING: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; limitu massimu tar-riżorsi proprji bħala perċentwal tal-ING: 1,20 %.