11.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 294/1


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2055

tat-23 ta' Ġunju 2017

li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għar-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà ta' provvista ta' servizzi tal-istituzzjonijiet ta' pagament

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 28(5) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u jiġi żgurat li jkun hemm proċess konsistenti u effiċjenti ta' notifika għall-istituzzjonijiet ta' pagament li jkollhom l-intenzjoni li jeżerċitaw id-dritt ta' stabbiliment u l-libertà ta' provvediment ta' servizzi fuq bażi transfruntiera, huwa neċessarju li jiġi stabbilit il-qafas għall-kooperazzjoni, u għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju u dak ospitanti, li jistabbilixxi l-metodu, il-mezzi u d-dettalji tal-kooperazzjoni u, b'mod partikolari, l-ambitu u t-trattament tal-informazzjoni li jkollha tiġi ppreżentata, inkluż terminoloġija komuni u forom standard ta' notifika.

(2)

Bl-iskop li jkun hemm terminoloġija komuni u forom standard ta' notifika, huwa neċessarju li jiġu ddefiniti xi termini tekniċi sabiex tkun tista' ssir distinzjoni ċara bejn applikazzjonijiet ta' fergħa, applikazzjonijiet ta' servizzi u applikazzjonijiet ta' aġent f'dak li għandu x'jaqsam ma' istituzzjonijiet ta' pagament li jkunu jixtiequ jwettqu l-attivitajiet tagħhom fi Stati Membru ieħor.

(3)

L-istabbiliment ta' proċeduri standard li jkopru l-lingwa u l-mezzi ta' komunikazzjoni ta' notifiki ta' passaport bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tad-domiċilju u dawk ospitanti se jiffaċilitaw l-eżerċizzju tal-libertà ta' stabbiliment jew il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u l-effiċjenza tal-prestazzjoni tal-kompiti u r-responsabbiltajiet rispettivi tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ta' domiċilju u dawk ospitanti.

(4)

Jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri ta' domiċilju jkunu obbligati li jevalwaw il-preċiżjoni u l-kompletezza tal-informazzjoni ppreżentata minn istituzzjonijiet ta' pagament li jkollhom l-intenzjoni li jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor sabiex tiġi żgurata l-kwalità tan-notifiki ta' passaport. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju jindikaw lill-istituzzjonijiet ta' kreditu l-aspetti partikolari li fih in-notifiki ta' passaport jitqiesu li jkunu inkompluti jew żbaljati sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta' identifikazzjoni, komunikazzjoni u s-sottomissjoni ta' elementi nieqsa jew inkorretta. Barra minn dan, jenħtieġ li l-evalwazzjoni tal-kompletezza u l-preċiżjoni tiżgura proċess effiċjenti ta' notifika billi jiġi stabbilit b'mod ċar li l-perjodu ta' xahar u l-perjodu ta' tliet xhur li ssir referenza għalih, rispettivament, fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(2) u fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 jkun beda fid-data li fiha tidħol applikazzjoni ta' passaport li jkun fiha l-informazzjoni li tiġi vvalutata bħala kompluta u korretta mill-awtoritajiet kompetenti ta' domiċilju.

(5)

Meta tkun ġiet inizjalata proċedura għar-riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri differenti, skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju jinfurmaw lill-istituzzjoni ta' pagament li deċiżjoni rigward l-applikazzjoni ta' passaport tkun differita sakemm ikun hemm riżoluzzjoni skont dik id-dispożizzjoni.

(6)

Sabiex jiġi żgurat proċess effiċjenti u bla skossi, li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju kif ukoll ospitanti jagħmlu l-evalwazzjoni rispettivi tagħhom f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/2366, jenħtieġ li l-informazzjoni li tkun trid tiġi kondiviża bejn l-awtoritajiet kompetenti f'rabta ma' applikazzjoni ta' passaport tkun iddefinita b'mod ċar fil-każ ta' applikazzjonijiet ta' passaport ta' fergħa, applikazzjonijiet ta' passaport ta' aġent u applikazzjonijiet ta' passaport ta' servizzi, rispettivament. Huwa wkoll xieraq li jiġu pprovduti mudelli standard għat-trażmissjoni ta' tali informazzjoni. Meta jkunu disponibbli, jenħtieġ li dawk il-forom ikunu jinkludu wkoll l-Identifikatur ta' Entità Legali għall-entitajiet legali.

(7)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' pagament li joperaw b'mod transfruntier fi Stati Membri differenti, huwa xieraq li jiġi stabbilit il-format tan-numru ta' identifikazzjoni uniku relevanti użat f'kull Stat Membru li jidentifika l-istituzzjoni ta' pagament, il-fergħat jew l-aġenti reklutati mill-istituzzjonijiet ta' pagament biex jipprovdu servizzi ta' pagament fl-Istat Membru ospitanti.

(8)

Meta istituzzjoni ta' pagament li twettaq l-attivitajiet tagħha fi Stat Membru ieħor tibdel l-informazzjoni kkomunikata fl-applikazzjoni inizjali, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ta' domiċilju jittrażmettu biss l-informazzjoni li tkun affettwata bit-tibdil f'konformità mal-Artikolu 28(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti.

(9)

F'konformita mal-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniku, b'żieda mal-ħruġ ta' flus elettroniku, huma intitolati għall-provvista ta' servizzi ta' pagament. Barra minn dan, f'konformità mal-Artikolu 3(1) ta' dik id-Direttiva, il-proċeduri għan-notifika ta' passaport tal-istituzzjonijiet ta' pagament japplikaw mutatis mutandis għall-istituzzjonijiet ta' flus elettroniku. L-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2009/110/KE tistabbilixxi wkoll li d-dispożizzjonijiet għan-notifiki ta' passaport ta' istituzzjonijiet ta' pagament japplikaw mutatis mutandis għal istituzzjonijiet ta' flus elettroniku li jiddistribwixxu flus elettroniku fi Stat Membru ieħor permezz ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jaġixxu f'isimhom. L-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2009/110/KE jistipula li l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniku ma għandhomx joħorġu flus elettroniku permezz ta' aġenti, filwaqt li jkunu permessi li jipprovdu servizzi ta' pagament permezz ta' aġenti skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19 tad-Direttiva (UE) 2015/2366. Jenħtieġ għalhekk li n-notifiki bejn l-awtoritajiet kompetenti jkunu ffaċilitati għar-rigward tal-informazzjoni marbuta ma' applikazzjoni ta' passaport minn istituzzjoni ta' flus elettroniku li jkollha l-intenzjoni li teżerċita d-dritt ta' stabbiliment jew il-libertà li tipprovdi servizzi, inkluż billi tirrekluta aġent għall-provvediment ta' servizzi ta' pagament jew billi tiddistribwixxi u tifdi flus elettroniku permezz ta'distributuri li jaġixxu f'isimhom fi Stat Membru ieħor, skont il-qafas applikabbli tal-attivitajiet li l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniku huma intitolati li jwettqu.

(10)

Dan ir-Regolament huwa msejjes fuq l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) lill-Kummissjoni.

(11)

L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri ta' domiċilju u dawk ospitanti rigward notifiki għall-eżerċizzju tad-dritt ta' stabbiliment jew il-libertà li jiġu pprovduti servizzi minn istituzzjonijiet ta' pagament, f'konformità mal-Artikolu 28 tad-Direttiva (UE) 2015/2366.

2.   Dan ir-Regolament japplika mutatis mutandis għal notifiki bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri ta' domiċilju u ospitanti fl-eżerċizzju tad-dritt ta' stabbiliment jew tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi minn istituzzjonijiet ta' flus elettroniku, inkluż fejn huma jiddistribwixxu flus elettroniku billi jirreklutaw xi persuna fiżika jew ġuridika, f'konformita mal-Artikolu 3(1), (4) u (5) tad-Direttiva 2009/110/KE u l-Artikolu 111 tad-Direttiva (UE) 2015/2366.

3.   L-ambitu u t-trattament tal-informazzjoni skambjata bejn l-awtoritajiet kompetenti taħt il-qafas ta' kooperazzjoni kif definit f'dan ir-Regolament ma jkollu l-ebda konsegwenza fuq il-kompetenza tal-awtoritajiet ta' domiċilju u ospitanti kif definit taħt id-Direttiva (UE) 2015/2366.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“applikazzjoni ta' passaport” tfisser applikazzjoni ta' passaport ta' fergħa, applikazzjoni ta' passaport ta' servizzi jew applikazzjoni ta' passaport ta' aġent;

(b)

“applikazzjoni ta' passaport ta' fergħa” tfisser applikazzjoni li ssir skont l-Artikolu 28(1) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 minn istituzzjoni ta' pagament awtorizzata li tkun tixtieq tistabbilixxi fergħa fi Stat Membru ieħor;

(c)

“applikazzjoni ta' passaport ta' servizzi” tfisser applikazzjoni li ssir skont l-Artikolu 28(1) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 minn istituzzjoni ta' pagament awtorizzata li tkun tixtieq toffri servizzi fi Stat Membru ieħor;

(d)

“applikazzjoni ta' passaport ta' aġent” tfisser applikazzjoni li ssir skont l-Artikolu 28(1) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 minn istituzzjoni ta' pagament awtorizzata li tkun tixtieq toffri servizzi ta' pagament fi Stat Membru ieħor billi tirrekluta aġent kif issir referenza għal dan fl-Artikolu 19(5) ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 3

Rekwiżiti ġenerali

1.   Notifiki li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 1(1) għandhom ikunu trażmessi permezz tal-mudelli stabbiliti fl-Annessi II, III, V u VI.

2.   Notifiki li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 1(2) għandhom ikunu trażmessi permezz tal-mudelli stabbiliti fl-Annessi II, III, V u VI.

3.   Notifiki li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 1(2) fejn l-istituzzjonijiet ta' flus elettroniku jiddistribwixxu flus elettroniku billi jirreklutaw persuna fiżika jew ġuridika għandhom jiġu trażmessi permezz tal-mudelli stabbiliti fl-Annessi IV u VI.

4.   Il-mudelli li ssir referenza għalihom fil-paragrafi 1, 2, u 3, u l-informazzjoni li fihom, għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

għandhom ikunu bil-miktub u f'lingwa li tkun aċċettata mill-awtoritajiet kompetenti ta' kemm l-Istati Membru ta' domiċilju kif ukoll ospitanti;

(b)

għandhom jiġu trażmessi b'mezzi elettroniċi, meta dawk il-mezzi jkunu aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti li fih l-istituzzjoni ta' pagament jkollha l-intenzjoni li tipprovdi servizzi ta' pagament, segwit minn konferma elettronika ta' riċevuta minn dawk l-awtoritajiet kompetenti, jew trażmessi bil-posta b'għarfien ta' riċevuta.

5.   Kull awtorità kompetenti għandha tagħmel l-informazzjoni li ġejja disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra:

(a)

il-lingwi aċċettati, skont il-punt (a) tal-paragrafu 4:

(b)

l-indirizz tal-posta elettroniku li lejh għandhom jiġu trażmessi l-informazzjoni u l-mudelli meta jiġu ppreżentati b'mezzi elettroniċi jew l-indirizz fejn għandhom jintbagħtu l-informazzjoni u l-mudelli meta jintbagħtu bil-posta.

Artikolu 4

Evalwazzjoni ta' kompletezza u ta' preċiżjoni

1.   Mal-wasla ta' applikazzjoni ta' passaport minn istituzzjoni ta' pagament, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jivvalutaw il-kompletezza u l-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta skont l-Artikolu 28(1) tad-Direttiva (UE) 2015/2366.

2.   Fejn l-informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni tkun evalwata bħala mhux kompluta jew mhux korretta skont il-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandha tinforma lill-istituzzjoni ta' pagament mingħajr dewmien, u tindika b'liema mod l-informazzjoni titqies mhux kompluta jew żbaljata.

3.   Il-perjodi ta' żmien li ssir referenza għalihom fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(2) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 għandhom jiġu kkunsidrati bħala li jkunu bdew fid-data tal-irċevuta ta' applikazzjoni kompluta u preċiża.

Artikolu 5

Risoluzzjoni ta' disputi bejn l-awtoritajiet kompetenti

Meta tkun ġiet inizjalata proċedura għar-riżoluzzjoni ta' disputi bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri differenti skont l-Artikolu 27 tad-Direttiva (UE) 2015/2366 f'rabta ma' applikazzjoni ta' passaport minn istituzzjoni ta' pagament skont l-Artikolu 28 ta' dik id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw lill-istituzzjoni ta' pagament bil-posponiment ta' deċiżjoni fuq l-applikazzjoni sakemm ikun hemm riżoluzzjoni skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.

KAPITOLU 2

APPLIKAZZJONNI TA' PASSAPORT TA' FERGĦA

Artikolu 6

Informazzjoni li għandha tiġi trażmessa

1.   Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(2) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, meta applikazzjoni ta' passaport ta' fergħa tkun ippreżentata minn istituzzjoni ta' pagament, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membrut ta' domiċilju għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti:

(a)

id-data ta' riċevuta ta' applikazzjoni ta' passaport komputa u preċiża mill-istituzzjoni ta' pagament skont l-Artikolu 4;

(b)

l-Istati Membru li fih l-istituzzjoni ta' pagament ikollha l-intenzjoni li topera;

(c)

it-tip ta' applikazzjoni ta' passaport;

(d)

l-isem, l-indirizz u fejn applikabbli, in-numru ta' awtorizzazzjoni u n-numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' pagament fl-Istat Membru ta' domiċilju skont il-formati stabbilit fl-Anness I;

(e)

fejn disponibbli, l-Identifikatur ta' Entità Legali tal-istituzzjoni ta' pagament;

(f)

l-identità u d-dettalji ta' kuntatt ta' persuna konkreta fl-istituzzjoni ta' pagament li tkun qiegħda tippreżenta n-notifika ta' fergħa;

(g)

l-indirizz tal-fergħa li għandha tiġi stabbilita fl-Istat Membru ospitanti;

(h)

L-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuni responsabbli għall-amministrazzjoni tal-fergħa li għandha tiġi stabbilita fl-Istat Membru ospitanti;

(i)

Is-servizzi ta' pagament li għandhom jiġu pprovduti fl-Istat Membru ospitanti;

(j)

L-istruttura organizzattiva tal-fergħa li għandha tiġi stabbilita fl-Istat Membru ospitanti;

(k)

pjan tan-negozju, inkluż kalkolu ta' tbassir ta' baġit għall-ewwel tliet snin finanzjarji, li juri li l-fergħa tkun fi grad li tuża s-sistemi, ir-riżorsi u l-proċeduri xierqa u proporzjonati biex topera kif imiss fl-Istati Membru ospitanti;

(l)

deskrizzjoni tal-arranġamenti ta' governanza u l-mekkaniżmi ta' kontroll intern tal-fergħa, inkluż proċeduri amministrattivi u proċeduri ta' ġestjoni ta' riskju, li turi li dawn l-arranġamenti ta' governanza, mekkaniżmi ta' kontroll u proċeduri huma proporzjonati, xierqa, sodi u adegwati għar-rigward tan-negozju ta' servizz ta' pagament fl-Istat Membru ospitanti u jkunu konformi mar-rekwiżiti dwar il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu skont id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

2.   Meta istituzzjoni ta' pagament tkun infurmat lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membru ta' domiċilju bl-intenzjoni tagħha li testernalizza l-funzjonijiet operattivi ta' servizzi ta' pagament lil entitajiet oħra fl-Istati Membru ospitanti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw kif imiss lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti.

Artikolu 7

Trażmissjoni ta' informazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jittrażmettu l-informazzjoni li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 6 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti permezz tal-mudell stabbilit fl-Anness II, u jinfurmaw lill-istituzzjoni ta' pagament li jkunu ttrażmettew l-informazzjoni.

2.   Fejn ikun hemm notifiki multipli li jkunu jridu jiġu kkomunikati, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkomunikaw informazzjoni aggregata billi jużaw il-kaxex stabbiliti fl-Anness II.

Artikolu 8

Komunikazzjoni ta' bidliet fl-applikazzjoni

1.   Meta, skont l-Artikolu 28(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, istituzzjoni ta' pagament tinnotifika lill-awtoritajeit kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju b'xi bidla relevanti għal xi applikazzjoni preċedenti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jikkomunikaw dawk il-bidliet relevanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jittrażmettu l-bidliet relevanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti billi jimlew biss dawk il-partijiet tal-mudell stabbilit fl-Anness II ta' dan ir-Regolament li jkunu affettwati minn dawn it-tibdiliet.

Artikolu 9

Informazzjoni dwar il-bidu ta' attivitajiet tal-fergħa

Għall-iskopijiet tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jikkomunikaw id-data li minnha istituzzjoni ta' pagament tibda' l-attivitajiet tagħha fi Stat Membru ospitanti lill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru ospitanti mingħajr dewmien mhux dovut, permezz tal-mudell stabbilit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU 3

APPLIKAZZJONI TA' PASSAPORT TA' AĠENT

Artikolu 10

Informazzjoni li għandha tiġi trażmessa

1.   Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(2) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, meta applikazzjoni ta' passaport ta' aġent tkun ippreżentata minn istituzzjoni ta' pagament, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membrut ta' domiċilju għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti:

(a)

id-data ta' riċevuta ta' applikazzjoni ta' passaport kompluta u preċiża mill-istituzzjoni ta' pagament skont l-Artikolu 4;

(b)

l-Istat Membru li fih l-istituzzjoni ta' pagament ikollha l-intenzjoni li topera billi tirrekluta aġent;

(c)

it-tip ta' applikazzjoni ta' passaport;

(d)

in-natura tal-applikazzjoni ta' passaport u, fejn l-użu tal-aġent fl-Istat Membru ospitanti ma jagħtix lok għal stabbiliment, deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi li ttieħdu f'kunsiderazzjoni mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' domiċilju fl-evalwazzjoni tagħha;

(e)

l-isem, l-indirizz u fejn applikabbli, in-numru ta' awtorizzazzjoni u n-numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' pagament fl-Istat Membru ta' domiċilju skont il-formati stabbilit fl-Anness I;

(f)

fejn disponibbli, l-Identifikatur ta' Entità Legali tal-istituzzjoni ta' pagament;

(g)

l-identità u d-dettalji ta' kuntatt ta' persuna ta' kuntatt fl-istituzzjoni ta' pagament li tkun qiegħda tippreżenta n-notifika ta' passaport ta' aġent;

(h)

l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-aġent reklutat mill-istituzzjoni ta' pagament;

(i)

in-numru ta' identifikazzjoni uniku tal-aġent fl-Istat Membru fejn tkun lokalizzata, fejn applikabbli, skont il-formati li jsir provvediment għalihom fl-Anness I;

(j)

fejn applikabbli, l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuni responsabbli għall-punt ta' kuntatt ċentrali, meta dan ikun inħatar skont l-Artikolu 29(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366;

(k)

is-servizzi ta' pagament li għandhom jiġu pprovduti fl-Istat Membru ospitanti bir-reklutaġġ tal-aġent;

(l)

deskrizzjoni tal-mekkaniżmi interni ta' kontroll li se jkunu applikati mill-aġenti sabiex jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu skont id-Direttiva (UE) 2015/849;

(m)

l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tad-diretturi u l-persuni responsabbli għall-ġestjoni tal-aġent li jkunu ser jintużaw fil-forniment ta' servizzi ta' pagament u, għal aġenti minbarra fornituri ta' servizzi ta' pagament, evidenza li huma persuni kompetenti u idonei;

2.   Meta istituzzjoni ta' pagament tkun infurmat lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membru ta' domiċilju bl-intenzjoni tagħha li testernalizza l-funzjonijiet operattivi ta' servizzi ta' pagament lil entitajiet oħra fl-Istati Membru ospitanti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti kif imiss.

Artikolu 11

Trażmissjoni ta' informazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jittrażmettu l-informazzjoni li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 10 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti permezz tal-mudell stabbilit fl-Anness III, u jinfurmaw lill-istituzzjoni ta' pagament li jkunu ttrażmettew l-informazzjoni.

2.   Fejn ikun hemm notifiki multipli li jkunu jridu jiġu kkomunikati, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkomunikaw informazzjoni aggregata billi jużaw il-kaxex stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 12

Komunikazzjoni ta' bidliet fl-applikazzjoni

1.   Meta, skont l-Artikolu 28(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, istituzzjoni ta' pagament tinnotifika lill-awtoritajeit kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju b'xi bidla relevanti għal applikazzjoni ta' passaport ta' aġent preċedenti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jikkomunikaw dawk il-bidliet relevanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jittrażmettu l-bidliet relevanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti billi jimlew biss dawk il-partijiet tal-mudell stabbilit fl-Anness III li jkunu affettwati minn dawn il-bidliet.

Artikolu 13

Informazzjoni dwar il-bidu tal-attivitajiet tal-aġent

Għall-iskopijiet tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 28(3) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, l-awtoritajiet komptenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom, mingħajr dewmien mhux dovut, jikkomunikaw id-data li minnha istituzzjoni ta' pagament tibda' l-attivitajiet tagħha permezz ta'aġent fi Stat Membru ospitanti lill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru ospitanti, permezz tal-mudell stabbilit fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

KAPITOLU 4

APPLIKAZZJONI TA' PASSAPORT TA' SERVIZZI

Artikolu 14

Informazzjoni li għandha tiġi trażmessa

1.   Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(2) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, meta applikazzjoni ta' passaport ta' servizzi tkun ippreżentata minn istituzzjoni ta' pagament, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ta' domiċilju għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti:

(a)

id-data ta' riċevuta ta' applikazzjoni ta' passaport kompluta u preċiża mill-istituzzjoni ta' pagament skont l-Artikolu 4;

(b)

l-Istat Membru li fih l-istituzzjoni ta' pagament ikollha l-intenzjoni li tipprovdi servizzi;

(c)

it-tip ta' applikazzjoni ta' passaport;

(d)

l-isem, l-indirizz u fejn applikabbli, in-numru ta' awtorizzazzjoni u n-numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' pagament fl-Istat Membru ta' domiċilju skont il-formati stabbilit fl-Anness I;

(e)

fejn disponibbli, l-Identifikatur ta' Entità Legali tal-istituzzjoni ta' pagament;

(f)

l-identità u d-dettalji ta' kuntatt ta' persuna konkreta fl-istituzzjoni ta' pagament li tkun qiegħda tippreżenta l-applikazzjoni ta' passaport ta' servizzi;

(g)

id-data intenzjonata tal-bidu tal-provvediment ta' servizzi fl-Istat Membru ospitanti;

(h)

is-servizz(i) ta' pagament li għandhom jiġu pprovduti fl-Istat Membru ospitanti;

2.   Meta istituzzjoni ta' pagament tkun infurmat lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membru ta' domiċilju bl-intenzjoni tagħha li testernalizza l-funzjonijiet operattivi ta' servizzi ta' pagament lil entitajiet oħra fl-Istati Membru ospitanti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jinfurmaw kif imiss lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti.

Artikolu 15

Trażmissjoni ta' informazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju għandhom jittrażmettu l-informazzjoni li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 14 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti permezz tal-mudell stabbilit fl-Anness V, u jinfurmaw lill-istituzzjoni ta' pagament li jkunu ttrażmettew l-informazzjoni.

2.   Fejn ikun hemm notifiki multipli li jkunu jridu jiġu kkomunikati, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkomunikaw informazzjoni aggregata billi jużaw il-kaxex stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 16

Komunikazzjoni ta' bidliet fl-applikazzjoni ta' passaport ta' servizzi

1.   Meta, skont l-Artikolu 28(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, istituzzjoni ta' pagament tinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju b'xi bidla relevanti għal applikazzjoni ta' passaport ta' servizzi preċedenti, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jikkomunikaw dawk il-bidliet relevanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ospitanti.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju għandhom jittrażmettu l-bidliet relevanti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti billi jimlew biss dawk il-partijiet tal-mudell stabbilit fl-Anness V li jkunu affettwati minn dawn it-tibdiliet.

KAPITOLU 5

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Ġunju 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12)

(3)  Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

(4)  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).


ANNESS I

Format tan-numru uniku ta' identifikazzjoni relevanti f'kull Stat Membru

Stat Membru

Persuna ġuridika

Persuna fiżika

Tip tan-numru ta' ID

Format tan-numru ta' ID

Tip tan-numru ta' ID

Format tan-numru ta' ID

L-Awstrija

Jekk reġistrat:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Massimu: sitt ċifri flimkien ma' ittra waħda ta' kontroll

Jekk mhux reġistrat

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Il-Belġju

Numru KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + numru tal-VAT (0XXX.XXX.XXX)

Numru KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 ċifri (0 + 9 ċifri- numru tal-VAT)

Il-Bulgarija

Kodiċi Unifikat ta' Identifikazzjoni kif irregolat mill-Art. 23(1) tal-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali tal-Bulgarija.

9 ċifri

Kodiċi Unifikat ta' Identifikazzjoni kif irregolat mill-Art. 23(1) tal-Att dwar ir-Reġistru Kummerċjali tal-Bulgarija.

9 ċifri

Il-Kroazja

OIB

(Numru fiskali; Osobni identifikacijski broj — Numru personali ta' identifikazzjoni)

11-il ċifra

(10 ċifri bla ordni partikolari + 1 ċifra ta' kontroll)

OIB

(Numru fiskali; (Osobni identifikacijski broj — Numru Personali ta' Identifikazzjoni)

11 ċifri

(10 ċifri bla ordni partikolari + 1 ċifra ta' kontroll)

Ċipru

Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa (NIT)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 ċifri u ittra waħda (1) (eż: 99999999L)

Kodiċi ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa (KIT)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 ċifri u ittra waħda (1) (l-ewwel ċifra tkun dejjem żero)

Ir-Repubblika Ċeka

Numru Personali ta' Identifikazzjoni (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 ċifri (pereż. 12345678)

Numru ta' identifikazzjoni personali (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 ċifri (pereż. 12345678)

Id-Danimarka

Numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji (Numru CVR)

Numru bi 8 ċifri (pereż. 12345678)

Numru personali ta' reġistrazzjoni (Numru CPR)

Numru b'10 ċifri fil-format “123456-7890”

L-Estonja

Kodiċi ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji, aċċessibbli fuq is-sit web tar-Reġistru Kummerċjali tal-Kumpaniji. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

Numru bi 8 ċifri

Kodiċi personali ta' identifikazzjoni (Kodiċi ID)

Kodiċi personali ta' identifikazzjoni (Kodiċi ID)

Il-Finlandja

ID ta' negozju lokali (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

jew

in-numru internazzjonali tal-VAT

ID ta' negozju lokali: 7 ċifri, sing u marka ta' kontroll, pereż. 1234567-8

In-numru tal-VAT: 8 ċifri — (pereż. 12345678)

Franza

SIREN

9 ċifri

SIREN

9 ċifri

Il-Ġermanja

Jekk reġistrat:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (Numru tar-Reġistru Kummerċjali; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), incl. place of registration

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Agħżel il-format applikabbli, skont it-tip ta' persuna (ġuridika), segwit minn numru ta' tul differenti

Jekk mhux reġistrat

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(Numru tal-VAT)

DExxxxxxxxx

U warajh numru b'9 ċifri

Il-Ġreċja

Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa (NIT — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 ċifri

Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa (NIT — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 ċifri

L-Ungerija

Numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji

Numri (##-##-######)

Numru tar-reġistru tal-imprendituri privati

Numru ta' reġistrazzjoni għal proprjetajiet singoli

Numri (########);

Numri (##-##-######)

L-Iżlanda

L-Irlanda

Numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji

https://www.cro.ie/

6 ċifri

L-Italja

Numru ta' reġistrazzjoni

5 ċifri

Kodiċi fiskali, disponibbli fuq is-sit web tal-OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Kodiċi alfanumerika ta' 16-il karattru (“SP” segwit minn ċifri)

Il-Latvja

Numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 ċifri

Numru tal-ID Personali (XXXXXX-XXXXX), jew jekk il-persuna tkun kontribwent — imprenditur individwali, numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Numru ta' reġistrazzjoni tat-taxxa: 11 ċifri

Il-Liechtenstein

Fejn disponibbli, l-Identifikatur ta' Entità Ġuridika tal-entità, jew jekk ma jkunx disponibbli:

In-numru ta' reġistrazzjoni kummerċjali (Handelsregister-Nummer)

Prefiss FL + 11-il ċifra (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (Numru Personali ta' Identifikazzjoni)

Massimu ta'12-il ċifra

Il-Litwanja

Kodiċi tal-kumpanija mir-Reġistru tal-Entitajiet Legali ġestit miċ-Ċentru tar-Reġistri tar-Repubblika tal-Litwanja (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

jew

9 ċifri (li kienu jkunu 7 sal-2004)

Kodiċi tal-kontribwenti — Isem u Kunjom (il-kodiċi tal-kontribwent tkun identika għall-kodiċi personali; madankollu, għal skopijiet ta' protezzjoni ta' data, normalment ma jiġix żvelat), jew

Isem u Kunjom (ittri)

Il-Lussemburgu

Numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji

L-ittra B segwita minn 6 ċifri (pereż. B 123456)

Numru tas-sigurtà soċjali

13-il ċifra (l-ewwel 8 ċifri huma d-data tat-twelid tal-persuna: YYYYMMDD)

Malta

Numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

L-ittra C segwita minn 5 ċifri — pereż. C 28938

Numru tal-Karta tal-Identità JEW tal-Passaport:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 ċifri u ittra kapitali — Eżempju: 034976M

JEW

6 ċifri (pereż. 728349)

In-Netherlands

Numru tal-Kamra tal-Kummerċ (KvK)

8 ċifri

Numru tal-Kamra tal-Kummerċ (KvK)

8 ċifri

In-Norveġja

Numru ta' Reġistrazzjoni tan-Negozji (Numru tal-organizzazzjoni)

9 ċifri (pereżempju 981 276 957)

Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni/Numru-D

11-il ċifra (l-ewwel 6 ċifri huma d-data tat-twelid tal-persuna: DD.MM.YY.)

Il-Polonja

NIP Pollakk (numer identyfikacji podatkowej)

NIP Pollakk (numer identyfikacji podatkowej)

Il-Portugall

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 ċifri

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 ċifri

Ir-Rumanija

Ir-Repubblika Slovakka

Identifikačné číslo organizácie/Numru ta' Reġistrazzjoni tal-Kumpanija (IČO)

8 ċifri

IČO — 00 000 000

Numru ta' Reġistrazzjoni tal-Kumpanija (IČO) jiġi assenjat lil persuni ġuridiċi u lil imprendituri

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 ċifri

IČO — 00 000 000

Is-Slovenja

Numru ta' identifikazzjoni (reġistrazzjoni) assenjat mill-Aġenzija tar-Repubblika tas-Slovenja għal Rekord Legali Pubbliċi u Servizzi Relatati (www.ajpes.si)

10 ċifri

Numru ta' identifikazzjoni (reġistrazzjoni) assenjat mill-Aġenzija tar-Repubblika tas-Slovenja għal Rekord Legali Pubbliċi u Servizzi Relatati (www.ajpes.si)

10 ċifri

Spanja

Kodiċi LEI

Fin-nuqqas ta' dan:

NIF (‘Número de Identificación Fiscal’) magħruf ukoll bħala numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa.

Aktar tagħrif dwar l-istruttura tan-numru ta' ID tat-taxxa jinsab fil-links li ġejjin:

NIF (Entitajiet Legali):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Jikkonsisti minn 20 karattru kif ġej:

Karattri 1-4: Prefiss ta' 4 karattri allokati b'mod uniku lil kull LOU (Unità li topera lokalment).

Karattri 5-6: 2 karattri riżervati imniżżla bħala żero.

Karattri 7-18: Il-parti mill-kodiċi speċifika għall-entità, iġġenerata u assenjat mil-LOUs skont linji ta' politika dwar l-allokazzjoni trasparenti, sodi u robusti

Karattri 19-20: Żewġ ċifri ta' kontroll kif deskritt fl-istandard ISO 17442.

Jikkonsisti minn 9 karattru kif ġej:

a)

Ittra li tipprovdi informazzjoni dwar il-forma legali tagħha:

A.

Korporazzjonijiet.

B.

Kumpaniji b'Responsabbiltà Limitata.

C.

Sħubija ġenerali

D.

Sħubiji limitati

E.

Sjieda konġunta u wirt sospiż

F.

Kooperattivi

G.

Assoċjazzjonijiet

H.

Komunitajiet ta' sidien ta' djar

J.

Korporazzjonijiet ċivili

N.

Entitajiet barranin

P.

Gvern lokali

Q.

Organiżmi pubbliċi

R.

Kongregazzjonijiet reliġjużi u istituzzjonijiet

S.

Gvern ċentrali u korpi ta' reġjuni awtonomi

U.

Impriżi konġunti b'personalità legali

V.

Oħrajn mhux definiti fil-lista preċedenti

W.

Stabbilimenti permanenti li huma okkupati minn entitajiet mhux reżidenti

(b)

Numru mingħajr ordni partikolari ta' 7 ċifri.

(c)

Ittra jew numru, skont il-forma legali (kodiċi ta' verifika).

NIF (‘Número de Identificación Fiscal’), jew numru ta' identifikazzjoni tat-taxxa.

Fil-każ ta' individwi Spanjoli mhux reżidenti, fil-każ ta' individwi Spanjoli taħt l-14-il sena u fil-każ ta' individwi barranin mhux reżidenti li jkunu qegħdin jagħmlu tranżazzjonijiet b'tranxendenza tat-taxxa:

Fil-każ ta' individwi barranin: NIE (‘Número de Identidad de Extranjero’).

Aktar tagħrif dwar l-istruttura tan-numru ta' ID tat-taxxa jinsab fil-links li ġejjin:

NIF (Individwi) u NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Jikkonsisti minn 9 karattri:

8 ċifri u ittra finali bħala kodiċi ta' verifika fl-aħħar.

Jikkonsisti minn ittra (“L” fil-każ ta' persuni Spanjoli mhux reżidenti, “K” għal dawk ta' taħt l-14-il sena u “M” għal barranin mhux reżidenti),

7 karattri alfanumeriċi flimkien ma' ittra (kontroll ta' verifika)

Jikkonsisti minn 9 karattri: ittra inizjali, “X”, segwita minn 7 ċifri u ittra fl-aħħar bħala kodiċi ta' kontroll.

Meta tkun eżawrita l-kapaċità numerika tal-ittra “X”, is-sekwenza titkompla fl-ordni alfabetika (l-ewwel bil-“Y” u imbagħad b“Z”)

L-Iżvezja

Numru ta' reġistrazzjoni (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Numru tas-Sigurtà Soċjali

YYMMDD-XXXX

Ir-Renju Unit

Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa (NIT)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Numru ta' Identifikazzjoni tat-Taxxa (NIT)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


ANNESS II

Mudell ta' notifika għall-iskambju ta' informazzjoni b'rabta ma' applikazzjonijiet ta' passaport ta' fergħa minn istituzzjonijiet ta' pagament u istituzzjonijiet ta' flus elettroniku

1)

Stat Membru ta' domiċilju

 

2)

Isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju

 

3)

Data ta' riċevuta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-applikazzjoni kompluta u preċiża mill-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku

DD/MM/YY

4)

Stat Membru fejn tkun stabbilita l-fergħa

 

5)

Tip ta' applikazzjoni

☐ L-ewwel applikazzjoni

☐ Tibdil għall-applikazzjoni preċedenti

☐ Tmiem/terminazzjoni tal-attività ta' negozju

6)

Tip ta' istituzzjoni

☐ Istituzzjoni ta' pagament

☐ Istituzzjoni tal-flus elettroniku

7)

Isem tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

8)

Indirizz tas-sede ewlenija tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

9)

Numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku fil-format tal-Istat Membru ta' domiċilju kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

 

10)

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku (fejn disponibbli)

 

11)

Numru tal-awtorizzazzjoni mill-Istat Membru ta' domiċilju tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku (fejn applikabbli)

 

12)

Persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

13)

Posta elettronika tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

14)

Numru tat-telefon tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

15)

Indirizz tal-fergħa

 

16)

Identità tal-persuni responsabbli mill-ġestjoni tal-fergħa

 

17)

Posta elettronika tal-persuni responsabbli mill-ġestjoni tal-fergħa

 

18)

Numru tat-telefon tal-persuni responsabbli mill-ġestjoni tal-fergħa

 

19)

Servizzi ta' pagament li għandhom jingħataw

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus kontanti jitqiegħdu f'kont tal-pagamenti, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa biex jintuża kont tal-pagamenti

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus kontanti minn kont tal-pagamenti, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa biex jiġi operat kont tal-pagamenti

3.

It-twettiq ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferiment ta' fondi fuq kont tal-pagamenti mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

esekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba ☐

(b)

esekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' karta ta' pagament jew xi tagħmir simili ☐

(c)

esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inklużi ordnijiet permanenti ☐

4.

Esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' pagament fejn il-fondi jkunu koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

esekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba ☐

(b)

esekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' karta ta' pagament jew xi tagħmir simili ☐

(c)

esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inklużi ordnijiet permanenti ☐

Inkluż l-għoti ta' kreditu skont l-Artikolu 18(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366: ☐ iva ☐ le

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ Akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

Inkluż l-għoti ta' kreditu skont l-Artikolu 18(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366: ☐ iva ☐ le

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar kontijiet

20)

Għandu jiġi pprovdut flus elettroniku (applikabbli biss għal istituzzjonijiet ta' flus elettroniku)

☐ Ħruġ ta' flus elettroniku

☐ Distribuzzjoni u/jew fidi ta' flus elettroniku

21)

Deskrizzjoni tal-istruttura organizzattiva tal-fergħa

 

22)

Pjan tan-negozju, li juri li l-fergħa tkun tista' tuża s-sistemi, ir-riżorsi u l-proċeduri xierqa u proporzjonati biex topera kif imiss fl-Istati Membru ospitanti, inkluż;

a.

għanijiet ewlenin u l-istrateġija tan-negozju tal-fergħa u spjegazzjoni ta' kif il-fergħa se tikkontribwixxi għall-istrateġija tal-istituzzjoni u, fejn applikabbli, tal-grupp tagħha;

b.

kalkolu previst ta' baġit għall-ewwel tliet snin finanzjarji kompluti.

 

23)

Arranġamenti ta' governanza u mekkaniżmi ta' kontroll intern, inklużi l-elementi li ġejjin:

a.

deskrizzjoni tal-istruttura ta' governanza tal-fergħa, inklużi l-linji ta' rappurtar legali u funzjonali u l-pożizzjoni u r-rwol tal-fergħa fi ħdan l-istruttura korporattiva tal-istituzzjoni u, fejn applikabbli, mill-grupp tagħha

b.

deskrizzjoni tal-mekkaniżmi ta' kontroll intern tal-fergħa, inklużi l-elementi li ġejjin:

i.

proċeduri interni ta' kontroll tar-riskju tal-fergħa, ir-rabta mal-proċedura interna ta' kontroll tar-riskju tal-istituzzjoni ta' pagament/l-istituzzjoni ta' flus elettroniku, u fejn applikabbli, tal-grupp tagħha;

ii.

dettalji tal-arranġamenti ta' verifika interna tal-fergħa;

iii.

dettalji tal-proċeduri ta' kontra l-ħasil tal-flus li għandhom jiġu adottati mill-fergħa fl-Istat Membru ospitanti, skont id-Direttiva (UE) 2015/849.

 

24)

Fil-każ tal-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet operativi ta' servizzi ta' pagament/flus elettroniku:

a.

Isem u l-indirizz tal-entità li lejha għandhom jiġu esternalizzati l-funzjonijiet operattivi;

b.

Dettalji ta' kuntatt (posta elettronika u numru tat-telefon) ta' persuna ta' kuntatt fi ħdan l-entità li lejha l-funzjonijiet operattivi għandhom jiġu esternalizzati;

c.

It-tip u deskrizzjoni eżawrijenti tal-funzjonijiet operattivi esternalizzati.

 


ANNESS III

Mudell ta' notifika għall-iskambju ta' informazzjoni b'rabta ma' applikazzjonijiet ta' passaport minn istituzzjonijiet ta' pagament u istituzzjonijiet ta' flus elettroniku li jużaw aġenti

1)

Stat Membru ta' domiċilju

 

2)

Stat Membru ospitanti li fih l-aġent għandu jipprovdi servizzi ta' pagament

 

3)

Isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju

 

4)

Data ta' riċevuta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-applikazzjoni kompluta u preċiża mill-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku

DD/MM/YY

5)

Tip ta' applikazzjoni

☐ L-ewwel applikazzjoni

☐ Tibdil għall-applikazzjoni preċedenti

☐ Aġenti addizzjonali

☐ Deattivazzjoni ta' aġent

6)

Xorta tal-applikazzjoni (evalwazzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju)

☐ Id-dritt ta' stabbiliment

☐ Libertà li jiġu pprovduti servizzi, abbażi taċ-ċirkostanzi li ġejjin:

7)

Tip ta' istituzzjoni

☐ Istituzzjoni ta' pagament

☐ Istituzzjoni tal-flus elettroniku

8)

Isem tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

9)

Indirizz tas-sede ewlenija tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku

 

10)

Numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku fil-format tal-Istati Membru ta' domiċilju kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

 

11)

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku (fejn disponibbli)

 

12)

Numru tal-awtorizzazzjoni mill-Istat Membru ta' domiċilju tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku (fejn applikabbli)

 

13)

Persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

14)

Posta elettronika tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

15)

Numru tat-telefon tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

16)

Dettalji tal-aġent:

a.

Jekk tkun persuna ġuridika:

i.

Isem

ii.

Indirizz(i) reġistrat(i)

iii.

Numru uniku ta' identifikazzjoni fil-format tal-Istat Membru fejn l-aġent ikun lokalizzat kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

iv.

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-aġent (fejn disponibbli)

v.

Numru tat-telefown

vi.

Posta elettronika

vii.

Isem, post u data tat-twelid tar-rappreżentanti legali

b.

Jekk tkun persuna fiżika:

i.

Isem, data u post tat-twelid

ii.

Indirizz(i) reġistrat(i) tan-negozju

iii.

Numru uniku ta' identifikazzjoni fil-format tal-Istat Membru fejn l-aġent ikun lokalizzat kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

iv.

Numru tat-telefown

v.

Posta elettronika

 

17)

Jekk taħt id-dritt ta' stabbilment, il-punt ta' kuntatt ċentrali, jekk ikun diġà maħtur u/jew meħtieġ mill-awtoritajiet ospitantiu skont l-Artikolu 29(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366:

a.

Isem tar-rappreżentant

b.

Indirizz

c.

Numru tat-telefown

d.

Posta elettronika

 

18)

Servizzi ta' pagament li għandhom jiġu pprovduti mill-aġent

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus kontanti jitqiegħdu f'kont tal-pagamenti, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa biex jintuża kont tal-pagamenti

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus kontanti minn kont tal-pagamenti, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa biex jiġi operat kont tal-pagamenti

3.

It-twettiq ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferiment ta' fondi fuq kont tal-pagamenti mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

esekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba ☐

(b)

esekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' karta ta' pagament jew xi tagħmir simili ☐

(c)

esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inklużi ordnijiet permanenti ☐

4.

Esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' pagament fejn il-fondi jkunu koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

esekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba ☐

(b)

esekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' karta ta' pagament jew xi tagħmir simili ☐

(c)

esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inklużi ordnijiet permanenti ☐

Inkluż l-għoti ta' kreditu skont l-Artikolu 18(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366: ☐ iva ☐ le

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ Akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

Inkluż l-għoti ta' kreditu skont l-Artikolu 18(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366: ☐ iva ☐ le

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar kontijiet

19)

Deskrizzjoni tal-mekkaniżmi interni ta' kontroll li se jintużaw mill-istituzzjoni ta' pagament/l-istituzzjoni ta' flus elettroniku/l-aġent sabiex jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu skont id-Direttiva (UE) 2015/849

 

20)

Identità u d-dettalji ta' kuntatt tad-diretturi u tal-persuni responsabbli għall-ġestjoni tal-aġent reklutat

 

21)

Fil-każ ta' aġenti apparti l-fornituri ta' servizzi ta' pagament, il-kriterji meqjusa biex jiġi żgurat li d-diretturi u l-persuni responsabbli għall-ġestjoni tal-aġent li għandu jintuża fil-provvista ta' servizzi ta' pagament ikunu persuni idonei u adegwati.

a.

☐ Evidenza miġbura mill-istituzzjoni ta' pagament li sservi ta' prova li d-diretturi u l-persuni responsabbli għall-ġestjoni tal-aġent li għandu jintuża fil-provvista ta' servizzi ta' pagament ikunu persuni idonei u adegwati.

b.

☐ Azzjonijiet meħuda mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' domiċilju skont l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 biex tivverifika l-informazzjoni pprovduta mill-istituzzjoni ta' pagament.

22)

Fil-każ tal-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet operativi ta' servizzi ta' pagament/flus elettroniku:

a.

Isem u l-indirizz tal-entità li lejha għandhom jiġu esternalizzati funzjonijiet operattivi;

b.

Dettalji ta' kuntatt (posta elettronika u numru tat-telefon) ta' persuna ta' kuntatt fi ħdan l-entità li lejha l-funzjonijiet operattivi għandhom jiġu esternalizzati;

c.

It-tip u deskrizzjoni eżawrijenti tal-funzjonijiet operattivi esternalizzati.

 


ANNESS IV

Mudell ta' notifika għall-iskambju ta' informazzjoni b'rabta ma' applikazzjonijiet ta' passaport minn istituzzjonijiet ta' flus elettroniku li jużaw distributuri

1)

Stat Membru ta' domiċilju

 

2)

Stat Membru ospitanti fejn se jkunu pprovduti servizzi ta' flus elettroniku

 

3)

Isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju

 

4)

Data ta' riċevuta tal-awtorità kompetenti tal-Istati Membru ta' domiċilju tal-applikazzjoni kompluta u preċiża mill-istituzzjoni ta' flus elettroniku

DD/MM/YY

5)

Tip ta' applikazzjoni

☐ L-ewwel applikazzjoni

☐ Tibdil għall-applikazzjoni preċedenti

☐ Distributuri addizzjonali

☐ Deattivazzjoni ta' distributur

6)

Xorta tal-applikazzjoni (evalwazzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju)

☐ Id-dritt ta' stabbiliment

☐ Libertà li jiġu pprovduti servizzi, abbażi taċ-ċirkostanzi li ġejjin:

7)

Isem tal-istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

8)

Indirizz tas-sede ewlenija tal-istituzzjoni ta' flus elettroniku

 

9)

Numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' flus elettroniku fil-format tal-Istati Membru ta' domiċilju kif speċifika fl-Anness I (fejn applikabbli)

 

10)

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-istituzzjoni ta' flus elettroniku (fejn disponibbli)

 

11)

Numru tal-awtorizzazzjoni mill-Istat Membru ta' domiċilju tal-istituzzjoni tal-flus elettroniku (fejn applikabbli)

 

12)

Persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

13)

Posta elettronika tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

14)

Numru tat-telefon tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

15)

Dettalji tad-distributur:

a.

Jekk tkun persuna ġuridika:

i.

Isem

ii.

Indirizz(i) reġistrat(i)

iii.

Numru uniku ta' identifikazzjoni fil-forma tal-Istat Membru fejn id-distributur ikun lokalizzat kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

iv.

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-aġent (fejn disponibbli)

v.

Numru tat-telefown

vi.

Posta elettronika

vii.

Isem, post u data tat-twelid tar-rappreżentanti legali

b.

Jekk tkun persuna fiżika:

i.

Isem, data u post tat-twelid

ii.

Indirizz(i) reġistrat(i) tan-negozju

iii.

Numru uniku ta' identifikazzjoni fil-forma tal-Istat Membru fejn id-distributur ikun lokalizzat kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

iv.

Numru tat-telefown

v.

Posta elettronika

 

16)

Servizzi ta' flus elettroniku li għandhom jiġu pprovduti mid-distributur

☐ Distribuzzjoni

☐ Fidi ta' flus elettroniku

17)

Deskrizzjoni tal-mekkaniżmi interni ta' kontroll li se jintużaw mill-istituzzjoni ta' flus elettroniku/id-distributur sabiex jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu skont id-Direttiva 2015/849

 

18)

Fil-każ tal-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet operativi ta' servizzi ta' flus eletttroniku:

a.

Isem u l-indirizz tal-entità li lejha għandhom jiġu esternalizzati funzjonijiet operattivi;

b.

Dettalji ta' kuntatt (posta elettronika u numru tat-telefon) ta' persuna ta' kuntatt fi ħdan l-entità li lejha l-funzjonijiet operattivi għandhom jiġu esternalizzati;

c.

It-tip u deskrizzjoni eżawrijenti tal-funzjonijiet operattivi esternalizzati.

 


ANNESS V

Mudell ta' notifika għall-iskambju ta' informazzjoni b'rabta mal-libertà li jiġu pprovduti applikazzjonijiet ta' servizzi mingħajr aġent jew distributur

1)

Stat Membru ta' domiċilju

 

2)

Isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju

 

3)

Data ta' riċevuta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju tal-applikazzjoni kompluta u preċiża mill-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku

DD/MM/YY

4)

Stat Membru fejn se jkunu pprovduti s-servizzi

 

5)

Tip ta' applikazzjoni

☐ L-ewwel applikazzjoni

☐ Tibdil għall-applikazzjoni preċedenti

☐ Tmiem/terminazzjoni tal-attività ta' negozju

6)

Tip ta' istituzzjoni

☐ Istituzzjoni ta' pagament

☐ Istituzzjoni tal-flus elettroniku

7)

Isem tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

8)

Indirizz tas-sede ewlenija tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

9)

Numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku fil-format tal-Istati Membru ta' domiċilju kif speċifika fl-Anness I (fejn applikabbli)

 

10)

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku (fejn disponibbli)

 

11)

Numru tal-awtorizzazzjoni mill-Istat Membru ta' domiċilju tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku (fejn applikabbli)

 

12)

Persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

13)

Posta elettronika tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

14)

Numru tat-telefon tal-persuna ta' kuntatt fi ħdan l-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

15)

Data intenzjonata għall-bidu tal-provvediment ta' servizzi ta' pagament/flus elettrobiku (ma għandhiex tiġi qabel il-komunikazzjoni tad-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 28(3) tad-Direttiva (UE) 2015/2366

DD/MM/YY

16)

Servizzi ta' pagament li għandhom jingħataw

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus kontanti jitqiegħdu f'kont tal-pagamenti, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa biex jintuża kont tal-pagamenti

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus kontanti minn kont tal-pagamenti, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa biex jiġi operat kont tal-pagamenti

3.

It-twettiq ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferiment ta' fondi fuq kont tal-pagamenti mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

esekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba ☐

(b)

esekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' karta ta' pagament jew xi tagħmir simili ☐

(c)

esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inklużi ordnijiet permanenti ☐

4.

Esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' pagament fejn il-fondi jkunu koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

esekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba ☐

(b)

esekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' karta ta' pagament jew xi tagħmir simili ☐

(c)

esekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inklużi ordnijiet permanenti ☐

Inkluż l-għoti ta' kreditu skont l-Artikolu 18(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366: ☐ iva ☐ le

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ Akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

Inkluż l-għoti ta' kreditu skont l-Artikolu 18(4) tad-Direttiva (UE) 2015/2366: ☐ iva ☐ le

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar kontijiet

17)

Servizzi ta' flus elettroniku li għandhom jiġu pprovduti (applikabbli biss għal istituzzjonijiet ta' flus elettroniku)

☐ Ħruġ ta' flus elettroniku

☐ Distribuzzjoni u/jew fidi ta' flus elettroniku

18)

Fil-każ tal-esternalizzazzjoni ta' funzjonijiet operativi ta' servizzi ta' pagament/flus elettroniku:

a.

Isem u l-indirizz tal-entità li lejha għandhom jiġu esternalizzati funzjonijiet operattivi;

b.

Dettalji ta' kuntatt (posta elettronika u numru tat-telefon) ta' persuna ta' kuntatt fi ħdan l-entità li lejha l-funzjonijiet operattivi għandhom jiġu esternalizzati;

c.

It-tip u deskrizzjoni eżawrijenti tal-funzjonijiet operattivi esternalizzati.

 


ANNESS VI

Mudell ta' notifika għall-iskambju ta' informazzjoni b'rabta mal-bidu ta' attivitajiet ta' passaport ta' fergħa/aġent/distributur minn istituzzjonijiet ta' pagament u istituzzjonijiet ta' flus elettroniku

Bidu tal-attivitajiet

1)

Stat Membru ta' domiċilju

 

2)

Isem tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju

 

3)

Data tal-applikazzjoni inizjali skont l-Anness II jew III jew IV.

 

4)

Stat Membru fejn tkun stabbilita/ikun stabiblit l-fergħa/l-aġent/id-distributur

 

5)

Tip ta' istituzzjoni

☐ Istituzzjoni ta' pagament

☐ Istituzzjoni tal-flus elettroniku

6)

Isem tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

7)

Indirizz tas-sede ewlenija tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku

 

8)

Numru ta' identifikazzjoni uniku tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku fil-format tal-Istati Membru ta' domiċilju kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

 

9)

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni ta' flus elettroniku (fejn disponibbli)

 

10)

Numru tal-awtorizzazzjoni mill-Istat Membru ta' domiċilju tal-istituzzjoni ta' pagament/istituzzjoni tal-flus elettroniku (fejn applikabbli)

 

11)

Tip ta' passaportar

☐ Fergħa

☐ Aġent

☐ Distributur

12)

Għall-aġenti/distributuri,

a.

Jekk tkun persuna ġuridika:

i.

Isem

ii.

Numru uniku ta' identifikazzjoni fil-format tal-Istat Membru fejn l-aġent/id-distributur ikun lokalizzat kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

iii.

Identifikatur ta' Entità Ġuridika (LEI) tal-aġent/id-distributur (fejn disponibbli)

iv.

Numru tat-telefown

b.

Jekk tkun persuna fiżika:

i.

Isem, data u post tat-twelid

ii.

Numru uniku ta' identifikazzjoni fil-format tal-Istat Membru fejn l-aġent/id-distributur ikun lokalizzat kif speċifikat fl-Anness I (fejn applikabbli)

13)

Fil-każ ta' aġenti u fergħat, id-data tad-dħul fir-reġistru tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' domiċilju

DD/MM/YY

14)

Data tal-bidu tal-attivitajiet tal-fergħa/l-aġent/id-distributur (fil-każ ta' aġenti u ta' fergħat, id-data ma għandhiex tiġi qabel id-data tad-dħul tal-aġent/il-fergħa fir-reġistru tal-Istat Membru ta' domiċilju li ssir referenza għaliha fl-Artikolu 28(3) tad-Direttiva (UE) 2015/2366)

DD/MM/YY