24.5.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 135/6


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/881

tat-23 ta' Mejju 2017

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar, fir-rigward tal-modalitajiet u l-istruttura tar-rapporti ta' kwalità u l-format tekniku għat-trażmissjoni tad-dejta, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1151/2010

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5(5) u 6(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 763/2008 jistabbilixxi regoli komuni għall-provvista deċennali tad-dejta komprensiva dwar il-popolazzjoni u d-djar.

(2)

Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/712 (2), iċ-ċensiment li jmiss tal-popolazzjoni u tad-djar għandu jirrigwarda s-sena ta' referenza 2021.

(3)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1151/2010 (3) stabbilixxa l-modalitajiet u l-istruttura tar-rapporti tal-kwalità u l-format tekniku għat-trażmissjoni tad-dejta dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar għas-sena ta' referenza 2011.

(4)

Għall-finijiet taċ-ċensiment li jmiss tal-popolazzjoni u tad-djar tal-2021, u sabiex tiġi vvalutata l-kwalità tad-dejta trażmessa lill-Kummissjoni (il-Eurostat), huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti modalitajiet ġodda u struttura ġdida għar-rapporti tal-kwalità u l-format tekniku għat-trażmissjoni tad-dejta.

(5)

Skont l-Artikolu 5(5) tar-Regolament (KE) Nru 763/2008, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-dejta u l-metadejta vvalidati b'mod elettroniku, b'format tekniku xieraq li għandha tadotta l-Kummissjoni. L-inizjattiva tal-Iskambju tad-Dejta u l-Metadejta Statistiċi (SDMX) dwar l-istandards statistiċi u tekniċi għall-iskambju u l-kondiviżjoni tad-dejta u l-metadejta, li fuqha hija bbażata l-pjattaforma taċ-ċensiment (“Census Hub”), tnediet mill-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kummissjoni (Eurostat), il-Fond Monetarju Internazzjonali, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), in-Nazzjonijiet Uniti u l-Bank Dinji. Għall-iskambju tal-istatistiki uffiċjali, l-inizjattiva SDMX u l-pjattaforma taċ-ċensiment (“Census Hub”) jipprovdu standards statistiċi, tekniċi u tat-trażmissjoni. Għaldaqstant għandu jiddaħħal format tekniku b'konformità ma' dawk l-istandards.

(6)

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2010 jeżiġi li l-Istati Membri jaħżnu d-dejta taċ-ċensiment tal-popolazzjoni u tad-djar għas-sena ta' referenza 2011 sal-1 ta' Jannar 2025. Sabiex l-utenti jkunu jistgħu jagħmlu paraguni bejn iż-żewġ ċensimenti, id-dejta taċ-ċensiment tal-2011 għandha tkun disponibbli sal-1 ta' Jannar 2035 b'mod parallel mad-dejta tal-2021.

(7)

Għaldaqstant ir-Regolament (UE) Nru 1151/2010 għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-suġġett

Dan ir-Regolament jistipula l-modalitajiet u l-istruttura tar-rapporti tal-Istati Membri dwar il-kwalità tad-dejta li huma jittrażmettu lill-Kummissjoni (il-Eurostat) miċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar tagħhom għas-sena ta' referenza 2021, u l-format tekniku għat-trażmissjoni tad-dejta.

Artikolu 2

Id-definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 763/2008, fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/543 (4) u fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/712 għandhom japplikaw għall-fini ta' dan ir-Regolament.

Għandhom japplikaw ukoll dawn id-definizzjonijiet:

1.

“unità statistika” tfisser l-unità ta' osservazzjoni bażika, jiġifieri persuna fiżika, unità domestika, familja, post tal-għajxien, jew akkomodazzjoni konvenzjonali;

2.

“enumerazzjoni individwali” tfisser il-ġbir tal-informazzjoni fuq kull unità statistika sabiex il-karatteristiċi tagħha jkunu jistgħu jiġu rreġistrati separatament kif ukoll ikunu soġġetti għal klassifikazzjoni inkroċjata ma' karatteristiċi oħra;

3.

“simultanjetà” tfisser li l-informazzjoni miksuba f'ċensiment jirreferi għall-istess waqt (data ta' referenza);

4.

“universalità fi ħdan territorju definit” tfisser li d-dejta tkun provduta għall-unitajiet statistiċi kollha fi ħdan territorju definit b'mod preċiż. Meta l-unitajiet statistiċi jkunu persuni, “universalità fi ħdan territorju definit” tfisser li d-dejta tkun provduta abbażi ta' informazzjoni għall-persuni kollha li għandhom r-residenza abitwali tagħhom fit-territorju definit (popolazzjoni totali);

5.

“disponibbiltà tad-dejta għal żona żgħira” tfisser id-disponibbiltà tad-dejta għal żoni ġeografiċi żgħar u għal gruppi żgħar ta' unitajiet statistiċi;

6.

“perjodiċità definita” tfisser it-twettiq regolari ta' ċensimenti fil-bidu ta' kull deċennju, inkluża l-kontinwità tar-reġistri;

7.

“sors tad-dejta” tfisser is-sett ta' rekords tad-dejta għall-unitajiet statistiċi u/jew avvenimenti relatati mal-unitajiet statistiċi li jifforma bażi għall-produzzjoni tad-dejta taċ-ċensiment dwar suġġett speċifiku jew iktar għal popolazzjoni fil-mira speċifikata;

8.

“popolazzjoni fil-mira” tfisser is-sett ta' unitajiet statistiċi f'żona ġeografika definita fid-data ta' referenza li jikkwalifikaw għar-rappurtar ta' suġġett speċifiku jew iktar. Tinkludi għal darba biss kull unità statistika valida;

9.

“stima tal-popolazzjoni fil-mira” tfisser l-aqwa approssimazzjoni disponibbli tal-popolazzjoni fil-mira. Tikkonsisti mill-popolazzjoni fiċ-ċensiment biż-żieda tas-sottokopertura u bis-soprakopertura mnaqqsa;

10.

“popolazzjoni fiċ-ċensiment” tfisser is-sett ta' unitajiet statistiċi li jkun rappreżentat fattwalment mir-riżultati taċ-ċensiment dwar wieħed mis-suġġetti speċifikati jew iktar għal popolazzjoni fil-mira speċifikata. Ir-rekords tad-dejta għall-popolazzjoni fiċ-ċensiment huma dwak fis-sors tad-dejta għall-popolazzjoni fil-mira speċifikata, inklużi r-rekords imputati kollha u esklużi r-rekords imħassra kollha. Jekk sors tad-dejta jinkludi, bħala kwistjoni ta' prinċipju metodoloġiku, rekords tad-dejta għal kampjun biss tal-unitajiet statistiċi fl-istima tal-popolazzjoni fil-mira, il-popolazzjoni taċ-ċensiment tinkludi s-sett komplementari ta' unitajiet statistiċi, flimkien mal-unitajiet statistiċi fil-kampjun;

11.

“sett komplementari ta' unitajiet statistiċi” tfisser is-sett ta' dawk l-unitajiet statistiċi li jappartjenu għal stima ta' popolazzjoni fil-mira, imma li fir-rigward tagħhom, bħala riżultat tal-metodoloġija applikata tal-kampjunar, is-sors tad-dejta ma fih l-ebda rekord tad-dejta;

12.

“valutazzjoni tal-kopertura” tfisser studju tad-differenza bejn popolazzjoni fil-mira speċifikata u l-popolazzjoni tagħha fiċ-ċensiment;

13.

“stħarriġ ta' wara l-enumerazzjoni” tfisser stħarriġ li sar ftit wara l-enumerazzjoni għall-finijiet ta' valutazzjoni tal-kopertura u tal-kontenut;

14.

“sottokopertura” tfisser is-sett tal-unitajiet statistiċi kollha li jappartjenu għal popolazzjoni fil-mira speċifikata, imma li mhumiex inklużi fil-popolazzjoni korrispondenti taċ-ċensiment;

15.

“soprakopertura” tfisser is-sett tal-unitajiet statistiċi kollha li jkunu inklużi f'popolazzjoni f'ċensiment użat biex jirrapporta dwar popolazzjoni fil-mira speċifikata, mingħajr ma jkun jappartjeni għal dik il-popolazzjoni fil-mira;

16.

“imputazzjoni tar-rekord” tfisser l-assenjazzjoni ta' rekord tad-dejta artifiċjali imma plawżibbli għal eżattament żona ġeografika waħda fl-iktar livell ġeografiku dettaljat li għalih ġiet prodotta dejta għaċ-ċensiment, u l-imputazzjoni ta' dak ir-rekord tad-dejta f'sors tad-dejta;

17.

“tħassir ta' rekord” tfisser l-att ta' tħassir jew li jiġi injorat/ma jitqiesx rekord tad-dejta li jkun inkluż f'sors tad-dejta użat biex jirrapporta dwar popolazzjoni fil-mira speċifikata, imma ma jirrapporta l-ebda informazzjoni valida dwar xi unità statistika fi ħdan il-popolazzjoni fil-mira;

18.

“imputazzjoni ta' partita” tfisser l-inseriment ta' valur artifiċjali imma plawżibbli dwar suġġett speċifiku f'rekord tad-dejta li jkun jeżisti diġà f'sors tad-dejta imma ma jkunx fih dan il-valur jew fih valur li huwa kkunsidrat bħala implawżibbli;

19.

“dejta bbażata fuq il-kwestjonarji” tfisser dejta li tkun inkisbet oriġinalment minn min iwieġeb kwestjonarju fil-kuntest ta' ġbir ta' dejta statistika li tirreferi għal waqt speċifiku;

20.

“tagħqid ta' rekords” tfisser il-proċess ta' fużjoni ta' informazzjoni minn sorsi tad-dejta differenti permezz tat-tqabbil tar-rekords għall-unitajiet statistiċi individwali u l-fużjoni ta' informazzjoni li tirreferi għall-istess unità statistika;

21.

“identifikatur uniku” tfisser element varjabbli jew sett ta' elementi varjabbli fir-rekords tad-dejta f'sors tad-dejta jew kwalunkwe lista ta' unitajiet statistiċi li tintuża

biex jiġi vverifikat li s-sors tad-dejta (jew lista ta' unitajiet statistiċi) jinkludi mhux iktar minn rekord tad-dejta wieħed għal kull unità statistika, u/jew

għal tagħqid ta' rekords;

22.

“reġistru” tfisser repożitorju tal-informazzjoni dwar l-unitajiet statistiċi li jkun aġġornat direttament tul l-avvenimenti li jaffettwaw l-unitajiet statistiċi;

23.

“dejta bbażata fuq ir-reġistri” tfisser dejta li tkun ġor-reġistri jew meħuda minnhom;

24.

“tqabbil ta' reġistri” tfisser tagħqid ta' rekords fejn is-sorsi tad-dejta mqabbla kollha jinżammu f'reġistri;

25.

“estrazzjoni tad-dejta” tfisser il-proċess biex tinkiseb informazzjoni għaċ-ċensiment minn informazzjoni miżmuma f'reġistru u relatata ma' unitajiet statistiċi individwali;

26.

“kodifikazzjoni” tfisser il-proċess biex l-informazzjoni tinqaleb f'kodiċijiet li jirrappreżentaw il-klassijiet fi ħdan skema ta' klassifikazzjoni;

27.

“qbid” tfisser il-proċess li bih id-dejta miġbura tiġi importata f'forma xierqa għal proċessar ulterjuri;

28.

“editjar tar-rekord” tfisser il-proċess ta' kontroll u modifika tar-rekords tad-dejta biex isiru plawżibbli filwaqt li jiġu ppreservati partijiet ewlenin tagħhom;

29.

“ġenerazzjoni ta' unità domestika” tfisser l-identifikazzjoni ta' unità domestika privata skont il-kunċett ta' min ikun resident fl-unità domestika kif definit fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/543 taħt is-suġġett “Stat ta' unità domestika”;

30.

“ġenerazzjoni ta' familja” tfisser l-identifikazzjoni ta' familja bbażata fuq informazzjoni dwar jekk il-persuni jgħixux fl-istess unità domestika, imma mingħajr informazzjoni jew informazzjoni mhux kompluta dwar ir-relazzjonijiet familjari bejniethom. It-terminu “familja” huwa speċifikat bħala n-“nukleu ta' familja” fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/543 taħt is-suġġett “Stat ta' familja”;

31.

“unità bla informazzjoni” tfisser in-nuqqas ta' ġbir tad-dejta mingħand unità statistika li qiegħda fil-popolazzjoni taċ-ċensiment;

32.

“kontroll ta' żvelar statistiku” tfisser il-metodi u l-proċessi applikati sabiex jiġi minimizzat ir-riskju li tinkixef informazzjoni dwar unitajiet statistiċi individwali meta tiġi rilaxxata informazzjoni statistika;

33.

“stima” tfisser il-kalkolu ta' stimi statistiċi li jużaw formula matematika u/jew algoritmu applikat għad-dejta disponibbli;

34.

“definizzjoni tal-istruttura tad-dejta” tfisser sett ta' metadejta strutturali assoċjat ma' sett ta' dejta, li jinkludi informazzjoni dwar kif is-suġġetti jkunu assoċjati mal-miżuri, id-dimensjonijiet, u l-attributi ta' iperkubu, flimkien ma' kategorizzazzjonijiet u informazzjoni dwar ir-rappreżentanza tad-dejta u tal-metadejta deskrittiva relatata.

Artikolu 3

Il-metadejta u r-rappurtar tal-kwalità

Sal-31 ta' Marzu 2024 l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni (il-Eurostat) l-informazzjoni ġenerali u d-dejta relatata mal-kwalità u l-metadejta speċifikata fl-Anness ta' dan ir-Regolament b'referenza għaċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar għas-sena ta' referenza 2021 u għad-dejta u l-metadejta trażmessi lill-Kummissjoni (il-Eurostat) skont ir-Regolament (UE) 2017/712.

Artikolu 4

Is-sorsi tad-dejta

Kull Stat Membru għandu jirrapporta dwar kull sors tad-dejta użat għall-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 763/2008, b'mod partikolari sabiex:

(a)

jiġu ssodisfati l-karatteristiċi essenzjali elenkati fil-punt (i) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 763/2008;

(b)

tiġi rappreżentata l-popolazzjoni fil-mira;

(c)

issir konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/543; u

(d)

isir kontribut għall-forniment ta' dejta għall-programm tad-dejta statistika stabbilit fir-Regolament (UE) 2017/712.

Artikolu 5

Aċċess għall-informazzjoni rilevanti

1.   Meta titlobhom, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (il-Eurostat) aċċess għal kull informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni tal-kwalità tad-dejta u tal-metadejta trażmessi skont ir-Regolament (UE) 2017/712.

2.   B'konformità mal-paragrafu 1, l-Istati Membri ma għandhomx ikunu obbligati li jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) mikrodejta u dejta kunfidenzjali.

Artikolu 6

Il-format tekniku għat-trażmissjoni tad-dejta

Il-format tekniku li għandu jintuża għat-trażmissjoni tad-dejta u l-metadejta għas-sena ta' referenza 2021 għandu jkun il-format tal-Iskambju ta' Dejta u Metadejta Statistiċi (SDMX) kif implimentat mill-pjattaforma taċ-ċensiment (“Census Hub”). L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-dejta meħtieġa b'konformità mad-definizzjonijiet tal-istruttura tad-dejta u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati pprovduti mill-Kummissjoni (Eurostat). L-Istati Membri għandhom jaħżnu d-dejta u l-metadejta meħtieġa sal-1 ta' Jannar 2035, għal kull trażmissjoni futura mitluba mill-Kummissjoni (il-Eurostat).

Artikolu 7

Emenda fir-Regolament(UE) Nru 1151/2010

Fl-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2010, it-tielet sentenza tinbidel b'dan li ġej:

“L-Istati Membri għandhom jaħżnu d-dejta u l-metadejta għas-sena ta' referenza 2011 sal-1 ta' Jannar 2035. L-Istati Membri ma għandhomx ikunu obbligati li jagħmlu bidliet jew reviżjonijiet f'din id-dejta wara l-1 ta' Jannar 2025. L-Istati Membri li jagħżlu jagħmlu dan għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (il-Eurostat) dwar il-bidliet jew ir-reviżjonijiet qabel ma jiġu implimentati.”

Artikolu 8

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Mejju 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 218, 13.8.2008, p. 14.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/712 tal-20 ta' April 2017 li jistabbilixxi s-sena ta' referenza u l-programm tad-data statistika u tal-metadata għaċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar previst bir-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 105, 21.4.2017, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1151/2010 tat-8 ta' Diċembru 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar, fir-rigward tal-modalitajiet u l-istruttura tar-rapporti ta' kwalità u l-format tekniku għat-trażmissjoni tad-dejta (ĠU L 324, 9.12.2010, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/543 tat-22 ta' Marzu 2017 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 763/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-suġġetti u tal-kategorizzazzjonijiet tagħhom (ĠU L 78, 23.3.2017, p. 13).


ANNESS

Il-kontenut u l-istruttura tar-rapporti tal-kwalità għat-trażmissjoni tad-dejta

L-informazzjoni testwali u kwantitattiva tal-metadejta fir-rigward taċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u tad-djar li saru fl-Istati Membri għas-sena ta' referenza 2021 tinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

1.   ĦARSA ĠENERALI

1.1.   Il-kuntest ġuridiku

1.2.   Il-korpi responsabbli

2.   IS-SORSI TAD-DEJTA

2.1.   Klassifika tas-sorsi tad-dejta skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 763/2008

2.2.   Lista tas-sorsi tad-dejta użati għaċ-ċensiment tal-2021

2.3.   Matriċi “Sorsi tad-dejta Suġġetti x”

2.4.   L-adegwatezza tas-sorsi tad-dejta sa liema punt dawn jissodisfaw il-fatturi essenzjali (l-Artikolu 4(4) tar-Regolament (KE) Nru 763/2008).

2.4.1.   In-numerazzjoni individwali;

2.4.2.   Is-simultanjetà;

2.4.3.   L-universalità fi ħdan territorju definit;

2.4.4.   Id-disponibbiltà tad-dejta dwar żoni żgħar;

2.4.5.   Perjodiċità definita.

3.   IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA TAĊ-ĊENSIMENT

3.1.   Id-data ta' referenza

L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-data ta' referenza lill-Kummissjoni (il-Eurostat) skont l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/712.

3.2.   It-tħejjija u l-eżekuzzjoni tal-ġbir tad-dejta

3.2.1.   Id-dejta bbażata fuq il-kwestjonarji

it-tfassil u l-ittestjar tal-kwestjonarji (inklużi l-kopji tal-kwestjonarji finali kollha);

it-tħejjija ta' kull lista tal-indirizzi, it-tħejjija tal-ħidma fuq il-post, il-kartografija, il-pubbliċità;

il-ġbir tad-dejta (inkluż il-ħidma fuq il-post);

l-obbligu legali biex tinġabar l-informazzjoni, l-inċentivi biex tiġi pprovduta informazzjoni li tkun veritiera jew ir-raġunijiet possibbli biex tingħata informazzjoni falza.

3.2.2.   Id-dejta bbażata fuq ir-reġistri

il-ħolqien ta' reġistri ġodda mill-2011 'il quddiem (meta jkun applikabbli);

it-tfassil mill-ġdid tar-reġistri eżistenti mill-2011 'il quddiem (inkluż il-bidliet fil-kontenuti tar-reġistri, l-adattament tal-popolazzjoni taċ-ċensiment, l-adattament tad-definizzjonijiet u/jew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi) (meta jkun applikabbli);

iż-żamma tar-reġistri (għal kull reġistru użat għaċ-ċensiment tal-2021), inkluż

il-kontenut tar-reġistru (l-unitajiet statistiċi u informazzjoni dwarhom, kull editjar tar-rekords u/jew imputazzjoni ta' partita u ta' rekord fir-reġistru),

ir-responsabbiltajiet amministrattivi,

l-obbligu legali biex tiġi rreġistrata l-informazzjoni, l-inċentivi biex tiġi pprovduta informazzjoni li tkun veritiera u r-raġunijiet possibbli biex tingħata informazzjoni falza,

id-dewmien fir-rappurtar, b'mod partikolari d-dewmien legali/uffiċjali, id-dewmien għar-reġistrazzjoni tad-dejta, ir-rappurtar tardiv,

il-valutazzjoni ta' u r-regolazzjoni għall-każijiet ta' nuqqas ta' reġistrazzjoni, nuqqas ta' direġistrazzjoni u ta' reġistrazzjoni multipla,

kull reviżjoni ewlenija tar-reġistri jew aġġornament ta' rekords li jaffettwaw id-dejta taċ-ċensiment tal-2021, il-perjodiċità tar-reviżjonijiet tar-reġistri,

l-użu, inkluż l-“użu statistiku tar-reġistru mhux għall-finijiet taċ-ċensiment” u l-“użu tar-reġistru mhux għal finijiet statistiċi (eż. għal finijiet amministrattivi)”;

it-tqabbil u t-tagħqid tar-reġistri (inkluż l-identifikatur(i) użat(i) għat-tagħqid tar-rekords);

l-estrazzjoni tad-dejta.

3.2.3.   Id-dejta miġbura b'kampjun

Għas-suġġetti li l-informazzjoni dwarhom inġabret b'kampjun, il-metadejta għandu jkun fiha wkoll deskrizzjonijiet:

tat-tfassil tat-teħid tal-kampjuni,

tal-metodoloġiji użati għal xi stimi, mudelli jew imputazzjonijiet,

tad-distorsjonijiet possibbli fl-istima minħabba l-metodoloġiji applikati,

tal-formuli u l-algoritmi użati biex jiġi kkalkulat l-iżball standard.

3.2.4.   Id-dejta miġbura b'metodi kkumbinati (id-dejta bbażata fuq aktar minn tip wieħed ta' sors tad-dejta)

Għas-suġġetti li l-informazzjoni dwarhom inġabret b'metodi kkumbinati, il-metadejta għandu jkun fiha wkoll:

deskrizzjoni tal-metodi (it-tipi tas-sorsi tad-dejta użati u kif l-informazzjoni mingħand sorsi differenti ġiet ikkumbinata, kif id-diversi sorsi u metodi użati jikkumplimentaw u jappoġġaw lil xulxin u, jekk applikabbli, liema partijiet tal-popolazzjoni kienu koperti minn liema sors),

kull kwistjoni oħra tal-kwalità marbuta mal-proċess tal-użu ta' metodi kkumbinati.

3.3.   L-ipproċessar u l-evalwazzjoni

3.3.1.   L-ipproċessar tad-dejta (inkluż il-qbid, il-kodifikazzjoni, l-identifikazzjoni tal-varjabbli, l-editjar tar-rekords, l-imputazzjoni tar-rekords, it-tħassir tar-rekords, l-istima, it-tagħqid tar-rekords inkluż l-identifikazzjoni tal-varjabbli użat(i) għat-tagħqid tar-rekords, il-ġenerazzjoni tal-unitajiet domestiċi u tal-familji, il-miżuri biex tiġi identifikata u limitata unità bla informazzjoni);

3.3.2.   L-attivitajiet ta' valutazzjoni tal-kopertura, il-metodoloġija biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' rispons, l-istħarriġ(iet) postenumerazzjoni (meta jkun applikabbli), il-validazzjoni tad-dejta finali: il-metodu tal-valutazzjoni tas-sottokopertura u tas-soprakopertura, inkluż l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-istimi tas-sottokopertura u tas-soprakopertura.

3.4.   It-tixrid (il-kanali tat-tixrid, l-iżgurar tal-kunfidenzjalità statistika inkluż il-kontroll tal-iżvelar statistiku)

3.5.   Miżuri li jiżguraw il-kosteffettività

4.   VALUTAZZJONI TAL-KWALITÀ TAD-DEJTA

4.1.   Il-komparabbiltà

Għal kull suġġett, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar kull devjazzjoni mill-kunċetti u d-definizzjonijiet meħtieġa jew kull prassi fl-Istat Membru li tista' xxekkel il-komparabbiltà tad-dejta fil-livell tal-UE.

Għas-suġġett “Stat ta' attività attwali”, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar kull metodu tal-istima li ntuża biex id-dejta tiġi aġġustata bil-għan li tiġi rispettata aktar id-definizzjoni stabbilita fl-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/543. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar kemm is-sorsi tad-dejta u kull metodu tl-istima li jintuża jwassal għal devjazzjoni mid-definizzjoni ta' “Stat ta' attività attwali” stabbilita f'dak ir-Regolament.

4.2.   It-tempestività u l-puntwalità

Fil-livell nazzjonali għandha tingħata din l-informazzjoni li ġejja:

id-data/i kalendarja/i tat-trażmissjoni tad-dejta lill-Kummissjoni (il-Eurostat), imqassma permezz ta' iperkubi;

id-data/i tar-reviżjoni(jiet) ewlenin tad-dejta trażmessa, imqassma permezz ta' iperkubi;

id-data/i kalendarja/i tat-trażmissjoni tal-metadejta.

Fil-każ ta' reviżjonijiet ewlenin mill-1 ta' April 2024, l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw id-data(i) rispettiva/i separatament lill-Kummissjoni (il-Eurostat) fi żmien ġimgħa.

4.3.   Il-koerenza

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar kull inkonsistenza sinifikanti bejn id-dejta trażmessa fis-settijiet differenti tad-dejta kif definit fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/712.

4.4.   Il-kopertura u l-preċiżjoni

Biex tindika l-kopertura, għandhom jiġu pprovduti dawn il-valuri assoluti li ġejjin għall-għadd tal-persuni fil-livell nazzjonali u għandhom jiġu diżaggregati skont is-sess u l-gruppi ġenerali tal-etajiet kif definit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/543:

(a)

il-popolazzjoni taċ-ċensiment;

(b)

in-numru totali ta' imputazzjonijiet tar-rekords;

(c)

in-numru totali ta' tħassir tar-rekords;

(d)

is-sottokopertura (stima);

(e)

is-soprakopertura (stima);

(f)

l-istima tal-popolazzjoni fil-mira.

Għall-valutazzjoni tal-preċiżjoni għandhom jiġu pprovduti dawn il-valuri assoluti li ġejjin għall-għadd tal-persuni fil-livell nazzjonali u għandhom jiġu diżaggregati skont is-sess u l-gruppi ġenerali tal-etajiet kif definit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/543:

(a)

il-popolazzjoni taċ-ċensiment:

(b)

l-għadd ta' rekords tad-dejta osservati fuq is-suġġett, derivati miċ-ċensiment tradizzjonali;

(c)

l-għadd ta' rekords tad-dejta osservati fuq is-suġġett, derivati mir-reġistri amministrattivi;

(d)

l-għadd ta' rekords tad-dejta osservati fuq is-suġġett, derivati minn stħarriġiet kumpjunarji;

(e)

l-għadd ta' rekords tad-dejta osservati dwar is-suġġett, derivati minn sorsi tad-dejta multipli;

(f)

is-sett komplementari ta' unitajiet statistiċi dwar is-suġġett (għall-kampjuni);

(g)

in-numru ta' osservazzjonijiet imputati dwar is-suġġett;

(h)

in-numru ta' rekords b'informazzjoni nieqsa dwar is-suġġett.

Il-valuri assoluti ta' hawn fuq għall-valutazzjoni tal-preċiżjoni għandhom jiġu pprovduti għas-suġġetti taċ-ċensiment li ġejjin:

(a)

Stat Ċivili De Iure (LMS);

(b)

Stat ta' familja (FST);

(c)

Stat ta' unità domestika (HST);

(d)

Stat ta' attività attwali;

(e)

Professjoni (OCC);

(f)

Industrija (IND);

(g)

Status fl-impjieg (SIE);

(h)

Lok tal-post tax-xogħol (LPW);

(i)

Livell edukattiv milħuq (EDU);

(j)

Pajjiż/Post tat-twelid (POB);

(k)

Pajjiż taċ-ċittadinanza (COC);

(l)

Sena tal-wasla fil-pajjiż mill-2010 'l quddiem (YAT);

(m)

Sena tal-wasla fil-pajjiż mill-1980 'il quddiem (YAE);

(n)

Residenza abitwali sena qabel iċ-ċensiment (ROY);

(o)

Arranġamenti ta' akkomodazzjoni (HAR).

4.5.   Il-kompletezza

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar il-livell ta' kompletezza tad-dejta f'termini tar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 763/2008. Dawn għandhom jagħtu dettalji fuq is-suġġetti taċ-ċensiment u t-tqassim assoċjat li għalihom ma hemmx dejta pprovduta.

4.6.   Ir-rilevanza

Fil-livell tal-Unjoni għandha tingħata din l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-azzjonijiet li ttieħdu biex jiġu identifikati u ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti;

(b)

il-monitoraġġ tal-livell tal-estrazzjonijiet tad-dejta.