26.4.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 109/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/716

tal-10 ta’ April 2017

li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-mudelli tal-formoli li għandhom jintużaw għall-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-listi tas-soċjetajiet tat-tnissil u tal-operazzjonijiet tat-tnissil rikonoxxuti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi għat-tnissil, kummerċ u dħul fl-Unjoni ta’ annimali ta’ razza pura għat-tnissil, ħnieżer tat-tnissil ibridi u tal-prodotti ġerminali tagħhom u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 652/2014, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE u 90/425/KEE u jħassar ċerti atti fil-qasam tat-tnissil tal-annimali (“ir-Regolament dwar it-Tnissil tal-Annimali”) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2016/1012 jistipula li l-Istati Membri għandhom ifasslu u jżommu aġġornata l-lista tas-soċjetajiet tat-tnissil u tal-operazzjonijiet tat-tnissil li l-awtorità kompetenti tagħhom tkun irrikonoxxiet skont l-Artikolu 4(3) ta’ dak ir-Regolament u li jimplimentaw mill-inqas programm ta’ tnissil wieħed li ġie approvat skont l-Artikolu 8(3) ta’ dak ir-Regolament. Barra minn hekk, ir-Regolament (UE) 2016/1012 jipprevedi li l-Istati Membri għandhom jagħmlu dik il-lista disponibbli għall-pubbliku.

(2)

L-Artikoli 7(2) u 19(5) u l-punt 2 tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/1012 jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-lista ta’ soċjetajiet tat-tnissil u operazzjonijiet tat-tnissil rikonoxxuti.

(3)

Barra minn hekk, l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) 2016/1012 jistipula li l-Istati Membri għandhom jinkludu wkoll fil-lista tas-soċjetajiet tat-tnissil u tal-operazzjonijiet tat-tnissil rikonoxxuti, kull awtorità kompetenti li twettaq programm ta’ tnissil skont l-Artikolu 38 ta’ dak ir-Regolament.

(4)

Għaldaqstant, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti mudelli ta’ formoli li għandhom jintużaw mill-Istati Membri għall-elenkar tas-soċjetajiet tat-tnissil ta’ anninali tar-razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina u għall-operazzjonijiet tat-tnissil ta’ ħnieżer tat-tnissil ibridi rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti tagħhom skont ir-Regolament (UE) 2016/1012.

(5)

Fid-dawl tar-rwol tal-Istati Membri fir-rikonoxximent ta’ razza bħala razza fil-periklu, skont id-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 2(24) tar-Regolament (UE) 2016/1012, huwa meħtieġ li dik l-informazzjoni tiġi inkluża fil-listi ta’ soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti previsti f’dak ir-Regolament.

(6)

Biex ikun iffaċilitat il-kummerċ tal-annimali għat-tnissil u tal-kontrolli uffiċjali mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti, huwa wkoll neċessarju li jiġi indikat fil-listi tas-soċjetajiet tat-tnissil u tal-operazzjonijiet tat-tnissil rikonoxxuti stipulati fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2016/1012, id-dati ta’ meta ngħata jew ġie rtirat ir-rikonoxximent, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 64(4) ta’ dak ir-Regolament jew meta approvazzjoni ta’ programm tat-tnissil tkun ingħatat, ġiet sospiża jew ġiet irtirata.

(7)

Dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Novembru 2018 skont id-data ta’ applikazzjoni stipulata fir-Regolament (UE) 2016/1012.

(8)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Żootekniku Permanenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-listi tas-soċjetajiet tat-tnissil u tal-operazzjonijiet tat-tnissil rikonoxxuti stipulati fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2016/1012 għandha tiġi ppreżentata f’konformità mal-mudell tal-formoli li jinsab fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Novembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ April 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 171, 29.6.2016, p. 66.


ANNESS

I.   Soċjetajiet tat-tnissil li jżommu kotba tat-tnissil għall-annimali ta’ razza pura għat-tnissil

(a)   Annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina

Lingwa uffiċjali/

Stat Membru

(daħħal l-isem)

Lingwa uffiċjali/

Lista ta’ soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 4(3), u l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-programmi ta’ tnissil fuq annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi bovina, kif imsemmi fl-Artikolu 7(1) u (3) tar-Regolament (UE) 2016/1012

Lingwa uffiċjali/

Verżjoni

(daħħal jj.xx.ssss)

1

2

3

4

5

6

Lingwa uffiċjali/

Is-soċjetà tat-tnissil jew l-awtorità kompetenti

Lingwa uffiċjali/

Programm ta’ tnissil (1)

Lingwa uffiċjali/

Sospensjoni, irtirar u limitazzjoni taż-żmien

Lingwa uffiċjali/

Isem is-soċjetà tat-tnissil/l-awtorità kompetenti

Dettalji ta’ kuntatt

Data ta’ rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil

Lingwa uffiċjali/

Isem ir-razza koperta minn programm tat-tnissil approvat

Aċċess għall-web għal informazzjoni dwar il-programm(i) ta’ tnissil (2)

Lingwa uffiċjali/

It-territorju ġeografiku ta’ kull programm ta’ tnissil approvat

Lingwa uffiċjali/

Derogi (3)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil

(jj.xx.ssss)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-irtirar tar-rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil (4)

Data tas-sospensjoni jew tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil (4)

Data sa meta l-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil hija limitata biż-żmien (4)

Isem

Image

Image

Image

Image

www (2)

Data tar-rikonoxximent: (jj.xx.ssss)

 

 

 

 

 

(b)   Annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi porċina

Lingwa uffiċjali/

Stat Membru

(daħħal l-isem)

Lingwa uffiċjali/

Lista ta’ soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 4(3), u l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-programmi ta’ tnissil fuq annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi porċina, kif imsemmi fl-Artikolu 7(1) u (3) tar-Regolament (UE) 2016/1012

Lingwa uffiċjali/

Verżjoni

(daħħal jj.xx.ssss)

1

2

3

4

5

6

Lingwa uffiċjali/

Is-soċjetà tat-tnissil jew l-awtorità kompetenti

Lingwa uffiċjali/

Programm ta’ tnissil (5)

Lingwa uffiċjali/

Sospensjoni, irtirar u limitazzjoni taż-żmien

Lingwa uffiċjali/

Isem is-soċjetà tat-tnissil/l-awtorità kompetenti

Dettalji ta’ kuntatt

Data ta’ rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil

Lingwa uffiċjali/

Isem ir-razza koperta minn programm tat-tnissil approvat

Aċċess għall-web għal informazzjoni dwar il-programm(i) ta’ tnissil (6)

Lingwa uffiċjali/

It-territorju ġeografiku ta’ kull programm ta’ tnissil approvat

Lingwa uffiċjali/

Derogi (7)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil

(jj.xx.ssss)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-irtirar tar-rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil (8)

Data tas-sospensjoni jew tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil (8)

Data sa meta l-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil hija limitata biż-żmien (8)

Isem

Image

Image

Image

Image

www (6)

Data tar-rikonoxximent: (jj.xx.ssss)

 

 

 

 

 

(c)   Annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ovina

Lingwa uffiċjali/

Stat Membru

(daħħal l-isem)

Lingwa uffiċjali/

Lista ta’ soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 4(3), u l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-programmi ta’ tnissil fuq annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ovina, kif imsemmi fl-Artikolu 7(1) u (3) tar-Regolament (UE) 2016/1012

Lingwa uffiċjali/

Verżjoni

(daħħal jj.xx.ssss)

1

2

3

4

5

6

Lingwa uffiċjali/

Is-soċjetà tat-tnissil jew l-awtorità kompetenti

Lingwa uffiċjali/

Programm ta’ tnissil (9)

Lingwa uffiċjali/

Sospensjoni, irtirar u limitazzjoni taż-żmien

Lingwa uffiċjali/

Isem is-soċjetà tat-tnissil/l-awtorità kompetenti

Dettalji ta’ kuntatt

Data ta’ rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil

Lingwa uffiċjali/

Isem ir-razza koperta minn programm tat-tnissil approvat

Aċċess għall-web għal informazzjoni dwar il-programm(i) ta’ tnissil (10)

Lingwa uffiċjali/

It-territorju ġeografiku ta’ kull programm ta’ tnissil approvat

Lingwa uffiċjali/

Derogi (11)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil

(jj.xx.ssss)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-irtirar tar-rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil (12)

Data tas-sospensjoni jew tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil (12)

Data sa meta l-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil hija limitata biż-żmien (12)

Isem

Image

Image

Image

Image

www (10)

Data tar-rikonoxximent: (jj.xx.ssss)

 

 

 

 

 

(d)   Annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi kaprina

Lingwa uffiċjali/

Stat Membru

(daħħal l-isem)

Lingwa uffiċjali/

Lista ta’ soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 4(3), u l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-programmi ta’ tnissil fuq annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi kaprina, kif imsemmi fl-Artikolu 7(1) u (3) tar-Regolament (UE) 2016/1012

Lingwa uffiċjali/

Verżjoni

(daħħal jj.xx.ssss)

1

2

3

4

5

6

Lingwa uffiċjali/

Is-soċjetà tat-tnissil jew l-awtorità kompetenti

Lingwa uffiċjali/

Programm ta’ tnissil (13)

Lingwa uffiċjali/

Sospensjoni, irtirar u limitazzjoni taż-żmien

Lingwa uffiċjali/

Isem is-soċjetà tat-tnissil/l-awtorità kompetenti

Dettalji ta’ kuntatt

Data ta’ rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil

Lingwa uffiċjali/

Isem ir-razza koperta minn programm tat-tnissil approvat

Aċċess għall-web għal informazzjoni dwar il-programm(i) ta’ tnissil (14)

Lingwa uffiċjali/

It-territorju ġeografiku ta’ kull programm ta’ tnissil approvat

Lingwa uffiċjali/

Derogi (15)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil

(jj.xx.ssss)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-irtirar tar-rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil (16)

Data tas-sospensjoni jew tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil (16)

Data sa meta l-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil hija limitata biż-żmien (16)

Isem

Image

Image

Image

Image

www (14)

Data tar-rikonoxximent: (jj.xx.ssss)

 

 

 

 

 

(e)   Annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina

Lingwa uffiċjali/

Stat Membru

(daħħal l-isem)

Lingwa uffiċjali/

Lista ta’ soċjetajiet tat-tnissil rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 4(3), u l-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-programmi ta’ tnissil fuq annimali ta’ razza pura għat-tnissil tal-ispeċi ekwina, kif imsemmi fl-Artikolu 7(1) u (3) tar-Regolament (UE) 2016/1012

Lingwa uffiċjali/

Verżjoni

(daħħal jj.xx.ssss)

1

2

3

4

5

6

7

Lingwa uffiċjali/

Is-soċjetà tat-tnissil jew l-awtorità kompetenti

Lingwa uffiċjali/

Programm ta’ tnissil (17)

Lingwa uffiċjali/

Sospensjoni, irtirar u limitazzjoni taż-żmien

Lingwa uffiċjali/

Isem is-soċjetà tat-tnissil/l-awtorità kompetenti

Dettalji ta’ kuntatt

Data ta’ rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil

Lingwa uffiċjali/

Isem ir-razza koperta minn programm tat-tnissil approvat

Aċċess għall-web għal informazzjoni dwar il-programm(i) ta’ tnissil (18)

Lingwa uffiċjali/

It-territorju ġeografiku ta’ kull programm ta’ tnissil approvat

Lingwa uffiċjali/

Derogi (19)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil

(jj.xx.ssss)

Lingwa uffiċjali/

Il-ktieb tat-tnissil tal-oriġini tar-razza (20)

Isem is-soċjetà tat-tnissil/l-awtorità kompetenti

Dettalji ta’ kuntatt

Lingwa uffiċjali/

Data tal-irtirar tar-rikonoxximent tas-soċjetà tat-tnissil (21)

Data tas-sospensjoni jew tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil (21)

Data sa meta l-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil hija limitata biż-żmien (21)

Isem

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Data tar-rikonoxximent: (jj.xx.ssss)

 

 

 

 

Isem

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Operazzjonijiet tat-tnissil li jżommu reġistri ta’ razez għall-ħnieżer tat-tnissil ibridi

Lingwa uffiċjali/

Stat Membru

(daħħal l-isem)

Lingwa uffiċjali/

Lista ta’ operazzjonijiet tat-tnissil li jwettqu programmi ta’ tnissil fuq ħnieżer tat-tnissil ibridi (23) kif imsemmi fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2016/1012 rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 4(3)

Lingwa uffiċjali/

Verżjoni

(daħħal jj.xx.ssss)

1

2

3

4

5

6

7

Lingwa uffiċjali/

Operazzjoni tat-tnissil

Lingwa uffiċjali/Programm tat-tnissil (24)

Lingwa uffiċjali/

Sospensjoni, irtirar u limitazzjoni taż-żmien

Lingwa uffiċjali/

Isem tal-operazzjoni tat-tnissil

Dettalji ta’ kuntatt

Data tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil

Lingwa uffiċjali/

Isem ir-razza (razez), il-linja(i) jew l-inkroċju(i) koperti mill-programm(i) tat-tnissil approvat(i)/

Aċċess għall-web għal informazzjoni dwar il-programm(i) ta’ tnissil (25)

Lingwa uffiċjali/

It-territorju ġeografiku ta’ kull programm ta’ tnissil imwettaq

Lingwa uffiċjali/

Data tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil(jj.xx.ssss)

Lingwa uffiċjali/

Data tal-irtirar tar-rikonoxximent tal-operazzjoni tat-tnissil (26)

Data tas-sospensjoni jew tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil (26)

Data sa meta l-approvazzjoni tal-programm tat-tnissil hija limitata biż-żmien (26)

Isem ir-razza jew il-linja ta’ razza pura

Isem l-inkroċju

Isem

Image

Image

Image

Image

www (25)

Data tar-rikonoxximent: (jj.xx.ssss)

 

 

 

 

 


(1)  Kull linja tat-tabella għandha timtela għal kull programm ta’ tnissil imwettaq minn soċjetà tat-tnissil.

(2)  Meta disponibbli.

(3)  Indika, jekk applikabbli, waħda mid-derogi li ġejjin:

“1”

il-ħolqien ta’ razza ġdida (l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“2”

ir-rikostruzzjoni ta’ razza (l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“3”

it-titjib fil-kwalità tal-wild ta’ annimali reġistrati fit-taqsima supplimentari għat-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil (il-punt 2 tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“4”

għal programm ta’ tnissil imwettaq fuq razza fil-periklu ta’ estinzjoni, kif definit fl-Artikolu 2(24) tar-Regolament (UE) 2016/1012;

(4)  Daħħal l-informazzjoni li ġejja skont kif applikabbli:

“A

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tar-rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“B

jj.xx.ssss” għad-data tas-sospensjoni tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“C

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“D

jj.xx.ssss” għad-data sa meta l-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil hija limitata biż-żmien.

(5)  Kull linja tat-tabella għandha timtela għal kull programm ta’ tnissil imwettaq minn soċjetà tat-tnissil.

(6)  Meta disponibbli.

(7)  Indika, jekk applikabbli, waħda mid-derogi li ġejjin:

“1”

il-ħolqien ta’ razza ġdida (l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“2”

ir-rikostruzzjoni ta’ razza (l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“3”

it-titjib fil-kwalità tal-wild ta’ annimali reġistrati fit-taqsima supplimentari għat-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil (il-punt 2 tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“4”

għal programm ta’ tnissil imwettaq fuq razza fil-periklu ta’ estinzjoni, kif definit fl-Artikolu 2(24) tar-Regolament (UE) 2016/1012;

(8)  Daħħal l-informazzjoni li ġejja skont kif applikabbli:

“A

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tar-rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“B

jj.xx.ssss” għad-data tas-sospensjoni tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“C

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“D

jj.xx.ssss” għad-data sa meta l-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil hija limitata biż-żmien.

(9)  Kull linja tat-tabella għandha timtela għal kull programm ta’ tnissil imwettaq minn soċjetà tat-tnissil.

(10)  Meta disponibbli.

(11)  Indika, jekk applikabbli, waħda mid-derogi li ġejjin:

“1”

il-ħolqien ta’ razza ġdida (l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“2”

ir-rikostruzzjoni ta’ razza (l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“3”

it-titjib fil-kwalità tal-wild ta’ annimali reġistrati fit-taqsima supplimentari għat-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil (il-punt 2 tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“4”

għal programm ta’ tnissil imwettaq fuq razza fil-periklu ta’ estinzjoni, kif definit fl-Artikolu 2(24) tar-Regolament (UE) 2016/1012;

(12)  Daħħal l-informazzjoni li ġejja skont kif applikabbli:

“A

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tar-rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“B

jj.xx.ssss” għad-data tas-sospensjoni tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“C

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“D

jj.xx.ssss” għad-data sa meta l-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil hija limitata biż-żmien.

(13)  Kull linja tat-tabella għandha timtela għal kull programm ta’ tnissil imwettaq minn soċjetà tat-tnissil.

(14)  Meta disponibbli.

(15)  Indika, jekk applikabbli, waħda mid-derogi li ġejjin:

“1”

il-ħolqien ta’ razza ġdida (l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“2”

ir-rikostruzzjoni ta’ razza (l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“3”

it-titjib fil-kwalità tal-wild ta’ annimali reġistrati fit-taqsima supplimentari għat-taqsima ewlenija tal-ktieb tat-tnissil (il-punt 2 tal-Kapitolu III tal-Parti 1 tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“4”

għal programm ta’ tnissil imwettaq fuq razza fil-periklu ta’ estinzjoni, kif definit fl-Artikolu 2(24) tar-Regolament (UE) 2016/1012;

(16)  Daħħal l-informazzjoni li ġejja skont kif applikabbli:

“A

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tar-rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“B

jj.xx.ssss” għad-data tas-sospensjoni tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“C

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“D

jj.xx.ssss” għad-data sa meta l-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil hija limitata biż-żmien.

(17)  Kull linja tat-tabella għandha timtela għal kull programm ta’ tnissil imwettaq minn soċjetà tat-tnissil.

(18)  Meta disponibbli.

(19)  Indika, jekk applikabbli, waħda mid-derogi li ġejjin:

“1”

il-ħolqien ta’ razza ġdida (l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“2”

ir-rikostruzzjoni ta’ razza (l-Artikolu 19(2) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“3”

għal programm ta’ tnissil imwettaq fuq razza fil-periklu ta’ estinzjoni, kif definit fl-Artikolu 2(24) tar-Regolament (UE) 2016/1012;

“4”

il-projbizzjoni jew il-limitazzjoni tal-ġbir ta’ semen għall-inseminazzjoni artifiċjali u/jew il-ġbir ta’ ooċiti għall-produzzjoni ta’ embrijuni jew il-ġbir ta’ embrijuni għat-trasferiment ta’ embrijuni (l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) 2016/1012).

(20)  Ipprovdi informazzjoni jekk il-ktieb tat-tnissil jinżamm minn soċjetà tat-tnissil/awtorità kompetenti differenti minn dik is-soċjetà tat-tnissil/l-awtorità kompetenti fil-kolonna 1.

(21)  Daħħal l-informazzjoni li ġejja skont kif applikabbli:

“A

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tar-rikonoxximent bħala soċjetà tat-tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“B

jj.xx.ssss” għad-data tas-sospensjoni tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“C

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“D

jj.xx.ssss” għad-data sa meta l-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil hija limitata biż-żmien.

(22)  Daħħal il-kodiċi bi tliet (3) ċifri tal-pajjiż u l-kodiċi bi tliet (3) ċifri tal-bażi tad-dejta kif xieraq.

(23)  Kif definit fl-Artikolu 2(10) tar-Regolament (UE) 2016/1012.

(24)  Kull linja tat-tabella għandha timtela għal kull programm ta’ tnissil imwettaq minn operazzjoni tat-tnissil.

(25)  Meta disponibbli.

(26)  Daħħal l-informazzjoni li ġejja skont kif applikabbli:

“A

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tar-rikonoxximent bħala operazzjoni tat-tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“B

jj.xx.ssss” għad-data tas-sospensjoni tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“C

jj.xx.ssss” għad-data tal-irtirar tal-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil (l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) 2016/1012);

“D

jj.xx.ssss” għad-data sa meta l-approvazzjoni tal-programm ta’ tnissil hija limitata biż-żmien.