17.3.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/459

tas-16 ta' Marzu 2017

li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk dwar il-Mekkaniżmi ta' Allokazzjoni tal-Kapaċità fis-Sistemi ta' Trażmissjoni tal-Gass u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 984/2013

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6(11) u 7(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 jistabbilixxi regoli nondiskriminatorji għall-kundizzjonijiet ta' aċċess għas-sistemi ta' trażmissjoni tal-gass naturali bl-għan li jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tas-suq intern tal-gass.

(2)

Id-duplikazzjoni tas-sistemi ta' trażmissjoni tal-gass f'ħafna mill-każijiet la hija ekonomika u lanqas effiċjenti. Għaldaqstant, il-kompetizzjoni fis-swieq tal-gass naturali teħtieġ aċċess trasparenti u nondiskriminatorju għall-infrastruttura tal-gass mill-utenti kollha tan-netwerk. Madankollu, f'partijiet kbar mill-Unjoni, in-nuqqas ta' aċċess ugwali u trasparenti għall-kapaċità ta' trażmissjoni jibqa' ostaklu kbir għall-ilħuq ta' kompetizzjoni effettiva fis-suq tal-operaturi. Barra minn hekk, il-fatt li r-regoli nazzjonali huma differenti minn Stat Membru għall-ieħor ifixkel il-ħolqien ta' suq intern li jaħdem tajjeb għall-gass.

(3)

L-użu ineffiċjenti tal-pipelines bi pressjoni għolja tal-Unjoni u l-aċċess limitat għalihom iwassal għal kundizzjonijiet tas-suq subottimali. Jeħtieġ li tiġi implimentata sistema ta' allokazzjoni tal-kapaċitajiet ta' trażmissjoni skarsi aktar trasparenti, effiċjenti u nondiskriminatorja għas-sistemi ta' trażmissjoni tal-gass tal-Unjoni, biex b'hekk il-kompetizzjoni transfruntiera tkun tista' tiżviluppa aktar u jkun hemm progress fl-integrazzjoni tas-suq. L-iżvilupp ta' tali regoli ġie appoġġat b'mod konsistenti mill-partijiet ikkonċernati.

(4)

Il-ftuħ għal kompetizzjoni effettiva bejn il-fornituri kemm mill-Unjoni u kemm minn barra l-Unjoni jitlob li dawn ikunu jistgħu jużaw is-sistemi ta' trażmissjoni eżistenti b'mod flessibbli biex jittrasportaw il-gass tagħhom skont is-sinjali tal-prezzijiet. Huwa biss netwerk ta' grilji ta' trażmissjoni interkonnessi li jaħdem sew u li joffri kundizzjonijiet ta' aċċess ugwali għal kulħadd, li jippermetti lill-gass jgħaddi liberament fl-Unjoni kollha. Dan imbagħad jattira lil aktar fornituri, iżid il-likwidità fil-hubs ta' kummerċ, u jikkontribwixxi biex ikun hemm mekkaniżmi għall-iskoperta ta' prezzijiet effiċjenti u għaldaqstant prezzijiet tal-gass ġusti li huma bbażati fuq il-prinċipju tad-domanda u l-provvista.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 984/2013 (2) li jistabbilixxi kodiċi tan-netwerk għall-mekkaniżmu ta' allokazzjoni tal-kapaċità f'sistemi ta' trażmissjoni tal-gass kellu l-għan li jistabbilixxi l-grad meħtieġ ta' armonizzazzjoni mal-Ewropa kollha. L-implimentazzjoni effettiva ta' dak ir-Regolament kienet tiddependi wkoll mill-introduzzjoni ta' sistema ta' tariffi li huma konsistenti mal-mekkaniżmi ta' allokazzjoni tal-kapaċità proposti f'dan ir-Regolament, biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni mingħajr l-ebda effett ta' detriment fuq il-pożizzjonijiet tad-dħul u l-fluss tal-flus tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni.

(6)

Dan ir-Regolament għandu kamp ta' applikazzjoni aktar wiesa' minn dak tar-Regolament (UE) Nru 984/2013, prinċipalment f'termini tar-regoli għall-offerta tal-kapaċità inkrementali, filwaqt li jiċċara ċerti dispożizzjonijiet relatati kemm mad-definizzjoni u l-offerta ta' kapaċitajiet kostanti u mingħajr interruzzjoni kif ukoll mat-titjib tal-allinjament ta' termini u kundizzjonijiet kuntrattwali tal-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni rispettivi għall-offerta ta' kapaċità raggruppata. Id-dispożizzjonijiet f'dan ir-Regolament dwar il-koordinazzjoni tal-manutenzjoni u l-istandardizzazzjoni tal-komunikazzjoni għandhom jiġu interpretat fil-kuntest tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/703 (3).

(7)

Sabiex l-utenti tan-netwerk ikunu jistgħu jibbenefikaw minn mekkaniżmi ta' allokazzjoni tal-kapaċità armonizzati sal-punt massimu f'suq integrat, dan ir-Regolament għandu japplika għall-kapaċitajiet mhux eżentati f'infrastrutturi ġodda maġġuri li jkunu rċevew eżenzjoni mill-Artikolu 32 tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), sal-punt li l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament ma jipperikolax tali eżenzjoni, u filwaqt li titqies in-natura speċifika tal-interkonnetturi meta l-kapaċità tiġi raggruppata.

(8)

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni u dawk nazzjonali dwar il-kompetizzjoni, b'mod partikolari l-projbizzjonijiet ta' ftehimiet restrittivi (l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) u ta' abbuż ta' pożizzjoni dominanti (l-Artikolu 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea). Il-mekkaniżmu ta' allokazzjoni tal-kapaċità implimentat għandu jiġi ddisinjat b'tali mod li jevita l-esklużjoni ta' swieq ta' provvista downstream.

(9)

Sabiex jiġi żgurat li l-offerta ta' kapaċità kostanti tiġi massimizzata mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, għandha tiġi osservata ġerarkija ta' prodotti li bis-saħħa tagħha l-kapaċità interrompibbli ta' kull sena, trimestrali u ta' kull xahar tiġi offruta biss jekk il-kapaċità kostanti ma tkunx disponibbli.

(10)

Fejn it-termini u l-kundizzjonijiet rispettivi applikabbli għall-offerta ta' prodotti ta' kapaċità raggruppata mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni fuq iż-żewġ naħat ta' punt ta' interkonnessjoni jkunu differenti b'mod sostanzjali, il-valur u l-utilità ta' prenotazzjoni mill-utenti tan-netwerk ta' kapaċità raggruppata jistgħu jkunu limitati. Għalhekk għandu jitnieda proċess, immexxi mill-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (“l-Aġenzija”) u min-Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-Sistemi ta' Trażmissjoni tal-Gass (“ENTSOG”), li permezz tiegħu dawn it-termini u kundizzjonijiet tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni fl-Unjoni kollha għal prodotti ta' kapaċità raggruppata għandhom jiġu vvalutati u allinjati sa fejn possibbli, bl-għan li jinħoloq mudell komuni ta' termini u kundizzjonijiet.

(11)

Jenħtieġ proċess iktar sempliċi u armonizzat fl-Unjoni kollha għall-offerta ta' kapaċità inkrementali sabiex ikun hemm rispons għal domanda tas-suq possibbli għal tali kapaċità. Dan il-proċess għandu jikkonsisti f'valutazzjonijiet tad-domanda mwettqa b'mod regolari, segwiti minn fażi strutturata ta' disinn u allokazzjoni, fuq il-bażi ta' kooperazzjoni effettiva bejn l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni. Kull deċiżjoni ta' investiment li tkun se tittieħed bħala segwitu għall-valutazzjoni tal-kapaċità tad-domanda tas-suq għandha tkun soġġetta għal test ekonomiku sabiex tiġi ddeterminata l-vijabbiltà ekonomika tagħha. Min-naħa tiegħu, dan it-test ekonomiku għandu jiżgura li l-utenti tan-netwerk li jitolbu l-kapaċità jieħdu responsabbiltà għar-riskji korrispondenti assoċjati mad-domanda tagħhom sabiex jiġi evitat li l-klijentela magħluqa tkun esposta għar-riskju ta' investimenti ta' dan it-tip.

(12)

L-allokazzjoni tal-kapaċità fil-kuntest ta' proġetti inkrementali standard għandha ssir skont il-proċess standard ta' allokazzjoni bi rkant sabiex jiġi garantit l-ogħla livell ta' trasparenza u nondiskriminazzjoni. Madankollu, fil-każ ta' proġetti kbar u kumplessi li jaffettwaw bosta Stati Membri, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom ikunu jistgħu jużaw mekkaniżmi ta' allokazzjoni alternattivi. Dawk il-mekkaniżmi għandhom jipprovdu l-flessibbiltà meħtieġa biex ikun jista' jsir l-investiment f'każ li jkun hemm domanda tas-suq ġenwina, iżda xorta waħda għandhom ikunu allinjati fl-Unjoni kollha. F'każ li jiġi permess mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv, l-esklużjoni mis-suq għandha tiġi evitata u jkun meħtieġ li titwarrab kapaċità akbar għal prenotazzjonijiet fil-qosor.

(13)

Fl-implimentazzjoni ta' sistemi ta' dħul u ħruġ kumplessi, b'mod partikolari fir-rigward ta' flussi tal-gass destinati għal swieq oħra minn u lejn dawn iż-żoni, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni implimentaw, filwaqt li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali approvaw, approċċi kuntrattwali differenti għal prodotti ta' kapaċità kostanti, li l-effett tagħhom għandu jiġi evalwat fil-kuntest tal-Unjoni kollha.

(14)

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni għandhom iqisu l-aqwa prattiki u sforzi biex jiġu armonizzati l-proċessi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. Bi qbil mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), l-Aġenzija u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li mekkaniżmi ta' allokazzjoni tal-kapaċità jiġu implimentati fil-punti ta' interkonnessjoni applikabbli mal-Unjoni kollha fl-aktar mod effettiv possibbli.

(15)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2009/73/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk li jistabbilixxi mekkaniżmi tal-allokazzjoni tal-kapaċità f'sistemi ta' trażmissjoni tal-gass għal kapaċità eżistenti u inkrementali. Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi kif l-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni jikkooperaw sabiex jiffaċilitaw il-bejgħ ta' kapaċità, filwaqt li jqis ir-regoli kummerċjali ġenerali kif ukoll dawk tekniċi relatati mal-mekkaniżmi ta' allokazzjoni tal-kapaċità.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-punti ta' interkonnessjoni. Jista' japplika wkoll għall-punti ta' dħul minn pajjiżi terzi u l-punti ta' ħruġ tagħhom, soġġett għad-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali relevanti. Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-punti ta' ħruġ għall-konsumaturi aħħarin u n-netwerks ta' distribuzzjoni, il-punti ta' dħul mit-terminals ta' “gass naturali likwifikat” (LNG) u l-faċilitajiet ta' produzzjoni, u l-punti ta' dħul minn jew punti ta' ħruġ lejn il-faċiltajiet ta' ħażna.

2.   Il-mekkaniżmi standardizzati tal-allokazzjoni tal-kapaċità stabbiliti b'konformità ma' dan ir-Regolament għandhom jinkludu proċedura ta' rkant għal punti ta' interkonnessjoni relevanti fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll il-prodotti ta' kapaċità standard li għandhom jiġu offruti u allokati. Fejn tiġi offruta kapaċità inkrementali jistgħu jintużaw ukoll mekkaniżmi ta' allokazzjoni alternattivi, soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 30(2).

3.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-kapaċità teknika u interrompibbli kollha fil-punti ta' interkonnessjoni, kif ukoll għall-kapaċità addizzjonali skont it-tifsira tal-punt 2.2.1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2009 u għall-kapaċità inkrementali. Dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-punti ta' interkonnessjoni bejn l-Istati Membri fejn Stat Membru minnhom ikollu deroga abbażi tal-Artikolu 49 tad-Direttiva 2009/73/KE.

4.   Meta jiġi applikat mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv tal-kapaċità skont l-Artikolu 30, l-Artikolu 8(1) sa (7), l-Artikoli 11 sa 18, l-Artikolu 19(2) u l-Artikolu 37 ma għandhomx japplikaw għal-livelli tal-offerti, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti.

5.   Fejn jiġu applikati metodi ta' allokazzjoni impliċita tal-kapaċità, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx l-Artikoli 8 sa 37.

6.   Biex tiġi evitata l-esklużjoni tas-swieq ta' provvista downstream, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, wara li jikkonsultaw mal-utenti tan-netwerk, jistgħu jiddeċiedu li jieħdu miżuri proporzjonati biex jillimitaw l-offerti minn qabel għall-kapaċità mingħand kwalunkwe utent tan-netwerk waħda, f'punti ta' interkonnessjoni fi Stat Membru.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 715/2009, l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/460 (6) (TAR NC) u l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2009/73/KE. Barra minn hekk għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“kapaċità inkrementali” tfisser żieda futura possibbli permezz ta' proċeduri bbażati fuq is-suq f'kapaċità teknika, jew kapaċità ġdida possibbli maħluqa fejn bħalissa ma teżistix u li tista' tiġi offruta fuq il-bażi ta' investimenti fl-infrastruttura fiżika jew l-ottimizzazzjoni tal-kapaċità fit-tul u li sussegwentement tista' tiġi allokata soġġett għal eżitu pożittiv f'test ekonomiku, fil-każijiet li ġejjin:

(a)

f'punti ta' interkonnessjoni eżistenti,

(b)

billi jiġi stabbilit punt ġdid ta' interkonnessjoni, jew billi jiġu stabbiliti punti ġodda ta' interkonnessjoni;

(c)

bħala fluss fiżiku fid-direzzjoni opposta f'punt jew punti ta' interkonnessjoni jew punti, li ma ġiex ipprovdut qabel.

2.

“punt ta' interkonnessjoni” tfisser punt fiżiku jew virtwali li jgħaqqad sistemi kontigwi ta' dħul u ħruġ, jew li jgħaqqad sistema ta' dħul u ħruġ ma' interkonnettur, safejn dawn il-punti jkunu soġġetti għall-proċeduri ta' prenotazzjoni mill-utenti tan-netwerk;

3.

“mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv” tfisser mekkaniżmu ta' allokazzjoni għal livell ta' offerta jew tal-kapaċità inkrementali mfassal fuq bażi ta' każ b'każ mill-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni, u approvat mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, biex jakkomoda talbiet ta' domanda kondizzjonali.

4.

“prodott ta' kapaċità standard” tfisser ammont partikulari ta' kapaċità tat-trasport matul perjodu ta' ħin partikolari, f'punt ta' interkonnessjoni speċifikat;

5.

“livell ta' offerta” tfisser l-ammont totali tal-kapaċità disponibbli u l-livell rispettiv tal-kapaċità inkrementali offruti għal kull prodott ta' kapaċità standard annwali f'punt ta' interkonnessjoni;

6.

“metodu ta' allokazzjoni impliċita” tfisser metodu ta' allokazzjoni tal-kapaċità fejn, possibbilment permezz ta' rkant, kemm il-kapaċità ta' trażmissjoni kif ukoll kwantità korrispondenti ta' gass jiġu allokati fl-istess ħin;

7.

“sessjoni ta' offerti” tfisser perjodu ta' ħin li matulu l-utenti tan-netwerk jistgħu jissottomettu, jemendaw u jirtiraw l-offerti;

8.

“żieda qawwija fil-prezz” tfisser ammont fiss jew varjabbli ddefinit għal kull punt ta' interkonnessjoni u prodott ta' kapaċità standard;

9.

“proġett ta' kapaċità inkrementali” tfisser proġett biex jiżdied l-ammont tal-kapaċità teknika f'punt ta' interkonnessjoni eżistenti jew biex jiġi stabbilit punt ta' interkonnessjoni ġdid fuq il-bażi tal-allokazzjoni tal-kapaċità fil-proċess ta' kapaċità inkrementali ta' qabel;

10.

“test ekonomiku” tfisser test li jiġi applikat biex tiġi vvalutata l-vijabbiltà ekonomika ta' proġetti relatati mal-kapaċità inkrementali;

11.

“proċess ta' kapaċità inkrementali” tfisser proċess biex tiġi vvalutata d-domanda tas-suq għal kapaċità inkrementali li jinkludi fażi ta' natura mhux vinkolanti, fejn l-utenti tan-netwerk jesprimu u jikkwantifikaw id-domanda tagħhom għal kapaċità inkrementali, u fażi vinkolanti li fiha l-utenti tan-netwerk jintalbu għal impenji vinkolanti għal kapaċità ta' kuntrattar minn operatur ta' sistema ta' trażmissjoni wieħed jew aktar;

12.

“kapaċità raggruppata” tfisser prodott ta' kapaċità standard offrut fuq bażi kostanti, li jikkonsisti minn kapaċità ta' dħul u ħruġ korrispondenti fuq iż-żewġ naħat ta' kull punt ta' interkonnessjoni;

13.

“ftehim ta' interkonnessjoni” tfisser ftehim konkluż minn operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni, li s-sistemi tagħhom huma mqabbda f'punt ta' interkonnessjoni partikolari, li jispeċifika t-termini u l-kundizzjonijiet, il-proċeduri operattivi u d-dispożizzjonijiet, fir-rigward tat-twassil u/jew l-irtirar tal-gass fil-punt ta' interkonnessjoni bl-għan li tiġi ffaċilitata l-interoperabbiltà tan-netwerks ta' trażmissjoni interkonnessi, kif stabbilit fil-Kapitolu II tar-Regolament (UE) 2015/703;

14.

“kapaċitajiet f'kompetizzjoni” tfisser kapaċitajiet li għalihom il-kapaċità disponibbli f'punt wieħed tan-netwerk ma tistax tiġi allokata mingħajr ma l-kapaċità disponibbli titnaqqas b'mod sħiħ jew parzjali f'punt ieħor tan-netwerk;

15.

“kalendarju tal-irkant” tfisser tabella li turi informazzjoni relatata ma' rkanti speċifiċi li tiġi ppubblikata mill-ENTSOG sa Jannar ta' kull sena kalendarja għal irkanti li jiġu organizzati matul il-perjodu ta' Marzu sa Frar tas-sena kalendarja sussegwenti u li tikkonsisti mill-ħinijiet relevanti għall-irkanti, inklużi d-dati ta' bidu u l-prodotti ta' kapaċità standard li japplikaw għalihom;

16.

“jum tal-gass” tfisser perjodu mill-5:00 sal-5:00 UTC l-ġurnata ta' wara għall-ħin tax-xitwa, u mill-4:00 sal-4:00 UTC l-ġurnata ta' wara meta jiġi applikat il-ħin tas-sajf;

17.

“kapaċità matul l-istess jum” tfisser il-kapaċità offruta u allokata wara l-għeluq tal-irkanti tal-kapaċità ta' jum bil-quddiem fir-rigward ta' dak il-jum;

18.

“irkant b'arloġġ li jgħolli l-prezz” tfisser irkant li fih utent tan-netwerk jqiegħed il-kwantitajiet mitluba ma' żidiet fil-prezz iddefiniti, li jiġu mħabbra sussegwentement;

19.

“irkant bi prezz uniformi” tfisser irkant li fih l-utent tan-netwerk, f'sessjoni waħda ta' offerti, jagħmel offerta ta' prezz kif ukoll ta' kwantità, u l-utenti tan-netwerk kollha li jkollhom suċċess fil-kisba tal-kapaċità jħallsu l-prezz tal-iżgħar offerta b'suċċess;

20.

“prezz ta' riżerva” tfisser il-prezz minimu eliġibbli fl-irkant;

21.

“skaluna minuri ta' prezz” tfisser ammont fiss jew varjabbli ddefinit għal kull punt ta' interkonnessjoni u prodott ta' kapaċità standard li jkun iżgħar miż-żieda qawwija fil-prezz;

22.

“l-ewwel bejgħ eċċessivament taħt il-prezz” tfisser okkorrenza fejn id-domanda aggregata tal-utenti tan-netwerk kollha tkun inqas mill-kapaċità offruta jew inqas minnha fi tmiem it-tieni sessjoni ta' offerti jew sessjoni ta' offerti sussegwenti;

23.

“punt ta' interkonnessjoni virtwali” tfisser żewġ punti ta' interkonnessjoni jew aktar li jgħaqqdu l-istess żewġ sistemi kontingwi ta' dħul u ħruġ, integrati flimkien sabiex jipprovdu servizz ta' kapaċità wieħed;

24.

“fattur-f” tfisser is-sehem tal-valur attwali taż-żieda stmata fid-dħul permess jew fil-mira tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni assoċjat mal-kapaċità inkrementali inkluża fil-livell ta' offerta rispettiva kif stabbilit fl-Artikolu 22(1)(b) li għandu jiġi kopert mill-valur attwali tal-impenji vinkolanti tal-utenti tan-netwerk għall-kapaċità ta' kuntrattar kif ikkalkulata skont l-Artikolu 22(1)(a);

25.

“nomina eċċessiva” tfisser id-dritt tal-utenti tan-netwerk li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi għas-sottomissjoni tan-nomini biex jitolbu kapaċità interrompibbli fi kwalunkwe ħin matul l-istess jum, billi jissottomettu nomina li żżid it-total tan-nomini tagħhom għal livell ogħla mill-kapaċità kuntrattata tiegħu.

KAPITOLU II

PRINĊIPJI TA' KOOPERAZZJONI

Artikolu 4

Koordinazzjoni tal-manutenzjoni

Meta l-manutenzjoni ta' pipeline jew parti minn netwerk ta' trażmissjoni jkollha impatt fuq l-ammont ta' kapaċità ta' trażmissjoni li jista' jiġi offrut f'punti ta' interkonnessjoni, l-operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni għandhom jikkooperaw mal-operatur(i) kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-rigward tal-pjanijiet ta' manutenzjoni rispettivi tagħhom, sabiex inaqqsu kemm jistgħu jkun l-impatt fuq il-flussi potenzjali ta' gass u l-kapaċità f'punt ta' interkonnessjoni.

Artikolu 5

Standardizzazzjoni tal-komunikazzjoni

1.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jikkoordinaw l-implimentazzjoni tal-proċeduri ta' komunikazzjoni standard, is-sistemi ta' informazzjoni kkoordinati u l-komunikazzjoni elettronika fuq l-Internet kumpatibbli bħal formati u protokolli ta' skambju ta' dejta kondiviża, u għandhom jaqblu fuq prinċipji dwar kif trid tiġi indirizzata din id-dejta.

2.   Il-proċeduri ta' komunikazzjoni standard għandhom jinkludu, b'mod partikolari, dawk relatati mal-aċċess tal-utenti tan-netwerk għas-sistema ta' rkant tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni jew pjattaforma relevanti ta' prenotazzjoni u r-reviżjoni tal-informazzjoni dwar l-irkant ipprovduta. Il-ħin u l-kontenut tad-dejta li trid tiġi skambjata għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu III.

3.   Il-proċeduri ta' komunikazzjoni standard adottati mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jinkludu pjan ta' implimentazzjoni u t-tul tal-applikabbiltà, li għandhom ikunu konformi mal-iżvilupp ta' pjattaforma/pjattaformi ta' prenotazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 37. L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità ta' informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

Artikolu 6

Kalkolu u massimizzazzjoni tal-kapaċità

1.   Il-kapaċità teknika massima għandha tkun disponibbli għall-utenti tan-netwerk, filwaqt li jitqiesu l-integrità tas-sistema tal-kontijiet, is-sikurezza, u l-operat effiċjenti tan-netwerk.

(a)

Sabiex tiġi massimizzata l-offerta ta' kapaċità raggruppata tul l-ottimizzazzjoni tal-kapaċità teknika, l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jieħdu l-miżuri li ġejjin fil-punti ta' interkonnessjoni, filwaqt li jagħtu prijorità lil dawk il-punti ta' interkonnessjoni fejn ikun hemm konġestjoni kuntrattwali skont il-punt 2.2.3(1) tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2009: l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jistabbilixxu u japplikaw metodu konġunt, li jistipula l-passi speċifiċi li għandhom jittieħdu mill-operaturi rispettivi tas-sistema ta' trażmissjoni, għall-ksib tal-ottimizzazzjoni meħtieġa:

(1)

il-metodu konġunt għandu jinkludi analiżi fil-fond tal-kapaċitajiet tekniċi, inkluża kwalunkwe diskrepanza li jkun fihom fuq iż-żewġ naħat ta' punt ta' interkonnessjoni, kif ukoll azzjonijiet speċifiċi u skeda ddettaljata — inklużi l-implikazzjonijiet possibbli u l-ksib tal-approvazzjonijiet regolatorji meħtieġa biex jiġu rkuprati l-ispejjeż u jiġi aġġustat ir-reġim regolatorju -, meħtieġa biex tiġi mmassimizzata l-offerta tal-kapaċità raggruppata. Tali azzjonijiet speċifiċi ma għandhomx jipperikolaw l-offerta ta' kapaċità f'punti relevanti oħra tas-sistemi kkonċernati u f'punti għan-netwerk ta' distribuzzjoni relevanti għas-sikurezza tal-provvista lill-klijenti aħħarija, bħal dawk lejn il-faċilitajiet ta' ħażna, terminals tal-LNG u klijenti protetti, kif definit fir-Regolament (UE) Nru 994/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

(2)

Il-metodoloġija għall-kalkolu u r-regoli rigward id-disponibbiltà tal-kapaċità, li ġew adottati mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, għandhom jindirizzaw sitwazzjonijiet speċifiċi fejn kapaċitajiet f'kompetizzjoni f'sistemi differenti jinvolvu punti ta' interkonnessjoni u punti ta' ħruġ lejn faċilitajiet ta' ħżin.

(3)

Din l-analiżi fil-fond għandha tqis l-assunzjonijiet magħmula fil-pjan ta' żvilupp tan-netwerk għal għaxar snin mifrux fl-Unjoni kollha skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 715/2009, il-pjanijiet ta' investiment nazzjonali, l-obbligi relevanti skont il-liġijiet nazzjonali applikabbli u kull obbligu kuntrattwali relevanti;

(4)

l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni relevanti għandhom japplikaw approċċ dinamiku għall-kalkolu mill-ġdid tal-kapaċità teknika, fejn xieraq flimkien mal-kalkolu dinamiku applikat għall-kapaċità addizzjonali abbażi tal-punt 2.2.2.2 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 715/2009, biex jidentifikaw b'mod konġunt il-frekwenza xierqa għall-kalkolu mill-ġdid għal kull punt ta' interkonnessjoni, u filwaqt li jikkunsidraw l-ispeċifiċitajiet partikulari tiegħu;

(5)

fil-metodu konġunt, l-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jikkonsultaw operaturi oħra ta' sistemi ta' trażmissjoni milqutin b'mod speċifiku mill-punt ta' interkonnessjoni;

(6)

l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom iqisu l-informazzjoni li l-utenti tan-netwerk jistgħu jipprovdu fir-rigward ta' flussi mistennija fil-futur meta jiġu biex jikkalkulaw mill-ġdid il-kapaċità teknika.

(b)

l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jivvalutaw b'mod konġunt tal-anqas il-parametri li ġejjin, u fejn xieraq jaġġustawhom:

(1)

l-impenji ta' pressjoni;

(2)

ix-xenarji ta' domanda u provvista relevanti kollha, inklużi d-dettalji dwar il-kundizzjonijiet klimatiċi ta' referenza u l-konfigurazzjonijiet tan-netwerk assoċjati ma' xenarji estremi;

(3)

il-valur kalorifiku.

2.   Fejn l-ottimizzazzjoni tal-kapaċità teknika tikkaġuna spejjeż lill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, partikularment spejjeż li jolqtu b'mod żbilanċjat lill-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni fuq naħa jew oħra ta' punt ta' interkonnessjoni, l-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni għandu jkollhom il-permess jirkupraw tali spejjeż imġarrba permezz tal-qafas regolatorju stabbilit mill-awtoritajiet regolatorji relevanti skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 715/2009 jew l-Artikolu 42 tad-Direttiva 2009/73/KE. L-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 713/2009 għandu japplika.

3.   Fejn xieraq, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkonsultaw mal-utenti tan-netwerk dwar il-metodu ta' kalkolu applikat u l-approċċ konġunt.

4.   Il-bidliet fl-ammont tal-kapaċità raggruppata offruta f'punti ta' interkonnessjoni b'riżultat tal-proċess skont il-paragrafu 1 għandhom jiġu inklużi fir-rapport tal-Aġenzija ppubblikat skont il-punt 2.2.1(2) tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 715/2009.

Artikolu 7

Skambju ta' informazzjoni bejn operaturi kontingwi tas-sistema ta' trażmissjoni

1.   L-operaturi kontigwi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar in-nomina, in-nomina mill-ġdid, it-tqabbil u l-konferma f'punti ta' interkonnessjoni relevanti fuq bażi regolari.

2.   L-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jiskambjaw l-informazzjoni dwar il-manutenzjoni tan-netwerk ta' trażmissjoni individwali sabiex jikkontribwixxu għall-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fir-rigward tal-użu tekniku tal-punti ta' interkonnessjoni. Il-proċeduri għall-iskambju ta' dejta bejn l-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni għandhom jiġu integrati fil-ftehim ta' interkonnessjoni rispettiv tagħhom.

KAPITOLU III

ALLOKAZZJONI TA' PRODOTTI TA' KAPAĊITÀ KOSTANTI

Artikolu 8

Metodoloġija tal-allokazzjoni

1.   L-allokazzjoni tal-kapaċità f'punti ta' interkonnessjoni għandha ssir permezz ta' rkanti, ħlief fejn tiġi applikata l-metodoloġija ta' allokazzjoni alternattiva skont l-Artikolu 30.

2.   Fil-punti ta' interkonnessjoni kollha għandu jiġi applikat l-istess disinn ta' rkant. Il-proċessi ta' rkant relevanti għandhom jibdew fl-istess ħin għall-punti ta' interkonnessjoni kkonċernati kollha. Kull proċess ta' rkant, relatat ma' prodott ta' kapaċità standard uniku, għandu jalloka kapaċità indipendentement minn kull proċess ta' rkant ieħor ħlief meta tiġi offruta kapaċità inkrementali jew meta, soġġett għall-ftehim bejn l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni involuti direttament u l-approvazzjoni tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti, tiġi allokata kapaċità ta' kompetizzjoni. L-awtorità regolatorja nazzjonali ta' kull Stat Membru kontigwu affettwat tista' tistabbilixxi pożizzjoni li għandha tiġi kkunsidrata mill-awtorità regolatorja nazzjonali relevanti. Jekk tiġi offruta kapaċità inkrementali, l-allokazzjoni indipendenti m'għandhiex tapplika għall-proċessi simultanji tal-irkant għal-livelli rispettivi tal-offerti, peress li dawn huma dipendenti fuq xulxin billi tista' tiġi allokata offerta waħda biss.

3.   Il-prodotti ta' kapaċità standard għandhom isegwu ordni loġika li permezz tagħha l-ewwel għandhom jiġu offruti l-prodotti li jkopru kapaċità annwali, segwiti mill-iqsar tul li jmiss għall-użu fl-istess perjodu. Il-ħin tal-irkanti stipulat fl-Artikoli 11 sa 15 għandu jkun konsistenti ma' dan il-prinċipju.

4.   Ir-regoli dwar il-prodotti ta' kapaċità standard kif stabbiliti fl-Artikolu 9 u l-irkanti kif stabbiliti fl-Artikoli 11 sa 15 għandhom japplikaw għall-kapaċità raggruppata u għall-kapaċità mhux raggruppata f'punt ta' interkonnessjoni.

5.   Skont l-irkant inkwistjoni, għandha tiġi kkomunikata d-disponibbiltà tal-prodotti ta' kapaċità standard relevanti skont l-Artikoli 11 sa 15 u skont il-kalendarju tal-irkant.

6.   Ammont li jkun tal-inqas ugwali għal 20 % tal-kapaċità teknika eżistenti f'kull punt ta' interkonnessjoni għandu jitwarrab, u jiġi offrut skont il-paragrafu 7. Jekk il-kapaċità disponibbli tkun inqas mill-proporzjon ta' kapaċità teknika li għandu jiġi mwarrab, għandu jitwarrab l-intier ta' kwalunkwe kapaċità disponibbli. Din il-kapaċità għandha tiġi offruta skont il-punt (b) tal-paragrafu 7, filwaqt li kwalunkwe kapaċità li jifdal li tkun twarrbet għandha tiġi offruta skont il-punt (a) tal-paragrafu 7.

7.   Kwalunkwe kapaċità mwarrba skont il-paragrafu 6 għandha tiġi offruta, soġġett għad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandu jiġi offrut ammont li jkun tal-inqas ugwali għal 10 % tal-kapaċità teknika f'kull punt ta' interkonnessjoni mhux qabel l-irkant ta' kapaċità annwali ta' kull sena kif previst fl-Artikolu 11 organizzat skont il-kalendarju tal-irkant matul il-ħames sena tal-gass li tippreċedi l-bidu tas-sena tal-gass relevanti; u

(b)

l-ewwel għandu jiġi offrut ammont ulterjuri li jkun tal-inqas daqs 10 % tal-kapaċità teknika f'kull punt ta' interkonnessjoni mhux qabel l-irkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena kif previst fl-Artikolu 12 organizzat skont il-kalendarju tal-irkant matul il-ħames sena tal-gass li tippreċedi l-bidu tas-sena tal-gass relevanti.

8.   Fil-każ ta' kapaċità ġdida, għandu jitwarrab ammont li jkun tal-inqas ugwali għal 10 % tal-kapaċità teknika inkrementali f'kull punt ta' interkonnessjoni kkonċernat, u ma għandux jiġi offrut qabel l-irkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena kif previst fl-Artikolu 12, imtella' skont il-kalendarju tal-irkant matul is-sena tal-gass li tippreċedi l-bidu tas-sena tal-gass relevanti.

9.   Il-proporzjon eżatt tal-kapaċità li għandu jitwarrab skont il-paragrafi 6 u 8 għandu jkun soġġett għal konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, l-allinjament bejn l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni u l-approvazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali f'kull punt ta' interkonnessjoni. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom b'mod partikolari jikkunsidraw li jwarrbu ishma akbar ta' kapaċità għal tul ta' żmien iqsar biex jevitaw l-esklużjoni tas-swieq ta' provvista downstream.

10.   Il-kapaċità maħluqa permezz ta' proċeduri mhux ibbażati fuq is-suq u li għaliha d-deċiżjoni finali dwar l-investiment tkun ittieħdet mingħajr impenji preċedenti mingħand l-utenti tan-network għandha tiġi offruta u allokata bħala prodotti ta' kapaċità standard disponibbli skont kif stabbilit f'dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Prodotti ta' kapaċità standard

1.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom joffru prodotti ta' kapaċità standard fuq bażi annwali, trimestrali, ta' kull xahar, ta' kuljum, u ta' matul l-istess jum.

2.   Il-prodotti ta' kapaċità standard ta' kull sena għandhom ikunu l-kapaċità, li tista' ssir applikazzjoni għaliha, f'ammont partikolari, minn utent tan-netwerk għall-jiem tal-gass kollha f'sena tal-gass partikolari (li tibda fl-1 ta' Ottubru).

3.   Il-prodotti ta' kapaċità standard trimestrali għandhom ikunu l-kapaċità, li tista' ssir applikazzjoni għaliha, f'ammont partikolari, minn utent tan-netwerk għall-jiem tal-gass kollha f'trimestru partikolari (li jibda fl-1 ta' Ottubru, l-1 ta' Jannar, l-1 ta' April jew l-1 ta' Lulju rispettivament).

4.   Il-prodotti ta' kapaċità standard ta' kull xahar għandhom ikunu l-kapaċità, li tista' ssir applikazzjoni għaliha, f'ammont partikolari, minn utent tan-netwerk għall-jiem tal-gass kollha f'xahar tal-kalendarju partikolari (li jibda fl-ewwel jum ta' kull xahar).

5.   Il-prodotti ta' kapaċità standard ta' kuljum għandhom ikunu l-kapaċità, li tista' ssir applikazzjoni għaliha, f'ammont partikolari, minn utent tan-netwerk għal jum tal-gass uniku.

6.   Il-prodotti ta' kapaċità standard matul l-istess jum għandhom ikunu l-kapaċità, li tista' ssir applikazzjoni għaliha, f'ammont partikolari, minn utent tan-netwerk minn ħin tal-bidu f'jum tal-gass partikolari sa tmiem l-istess jum tal-gass.

Artikolu 10

Unitá ta' kapaċità applikata

Il-kapaċità offruta għandha tiġi espressa f'unitajiet ta' enerġija għal kull unità ta' ħin. Għandhom jintużaw l-unitajiet li ġejjin: kWh/h jew KWh/d. F'każ ta' kWh/d, wieħed għandu jassumi rata ta' fluss fissa matul il-jum tal-gass.

Artikolu 11

Irkanti ta' kapaċità annwali ta' kull sena

1.   L-irkanti annwali ta' kapaċità għandhom jiġu organizzati darba f'sena.

2.   Il-kapaċità għal kull prodott ta' kapaċità standard annwali għandha tiġi rkantata permezz ta' rkant ta' kapaċità annwali ta' kull sena permezz ta' algoritmu ta' rkant b'arloġġ li jgħolli l-prezz skont l-Artikolu 17.

3.   Il-proċess ta' rkant għandu mill-inqas joffri kapaċità għall-ħames snin tal-gass li ġejjin, u mhux aktar mill-15-il sena tal-gass għall-kapaċità eżistenti. Meta tiġi offruta kapaċità inkrementali, il-livelli tal-offerti jistgħu jiġu offruti f'irkanti annwali ta' kapaċità għal massimu ta' 15-il sena wara l-bidu tal-użu operattiv.

4.   Mill-2018, l-irkanti ta' kapaċità annwali ta' kull sena għandhom jibdew fl-ewwel nhar ta' Tnejn ta' Lulju ta' kull sena sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fil-kalendarju tal-irkant.

5.   Matul l-irkant ta' kapaċità annwali ta' kull sena, l-utenti tan-netwerk għandhom ikunu jistgħu jieħdu sehem f'irkant wieħed jew aktar li jsiru b'mod parallel fir-rigward ta' kull punt ta' interkonnessjoni sabiex japplikaw għall-prodotti ta' kapaċità standard.

6.   Il-kapaċità li għandha tiġi offruta matul l-irkant ta' kapaċità annwali ta' kull sena għandha tkun daqs:

 

A – B – C + D + E – F

 

Fejn:

A hija l-kapaċità teknika tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni għal kull wieħed mill-prodotti ta' kapaċità standard;

B għal irkanti annwali ta' kull sena li joffru kapaċità għall-ħames snin li jmiss, hija l-proporzjoni ta' kapaċità teknika (A) imwarrba skont l-Artikolu 8(7); għal irkanti annwali ta' kull sena għal kapaċità li tmur lil hinn mill-ewwel ħames snin, hija l-proporzjon ta' kapaċità teknika (A) imwarrba skont l-Artikolu 8(7);

C hija l-kapaċità teknika mibjugħa preċedentement, aġġustata mill-kapaċità li tiġi offruta mill-ġdid skont il-proċeduri ta' ġestjoni tal-konġestjoni applikabbli;

D hija kapaċità addizzjonali, għal dik is-sena, jekk ikun hemm.

E hija l-kapaċità inkrementali għal dik is-sena inkluża f'livell ta' offerta rispettiv, jekk ikun hemm;

F hija l-ammont tal-kapaċità inkrementali (E), jekk ikun hemm, imwarrab skont l-Artikolu 8(8) u (9).

7.   Il-kapaċità li għandha tiġi offruta tista' tkun kapaċità raggruppata jew kapaċità mhux raggruppata skont l-Artikolu 19. Dan japplika wkoll għall-irkanti l-oħra kollha kif stabbilit fl-Artikoli 12 sa 15.

8.   Mill-inqas xahar qabel ma jibda l-irkant, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jinnotifikaw lill-utenti tan-netwerk dwar l-ammont ta' kapaċità kostanti li għandhom jiġu offruti għal kull sena għall-irkant ta' kapaċità annwali ta' kull sena li jkun imiss.

9.   Is-sessjonijiet ta' offerti ta' kull irkant għandhom isiru bejn 08:00 UTC sa 17:00 UTC (ħin tax-xitwa) jew 07:00 UTC sa 16:00 UTC (ħin tas-sajf) fil-Jiem tal-Gass rilevanti kollha. Is-sessjonijiet ta' offerti għandhom jinfetħu u jingħalqu f'kull jum tal-gass, kif speċifikat fl-Artikolu 17(2).

10.   Ir-riżultati ta' allokazzjoni tal-irkant għandhom ikunu disponibbli malajr kemm jista' jkun u fl-istess ħin għall-utenti individwali tan-netwerk li jieħdu sehem fl-irkant rispettiv, sa mhux aktar tard mill-jum ta' negozju li jmiss wara l-għeluq tas-sessjoni ta' offerti.

Fil-każ tal-kapaċità inkrementali, l-impenji vinkolanti tal-utenti tan-netwerk għall-kapaċità ta' kuntrattar, inkluż jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet għal repetizzjoni ta' rkant skont l-Artikolu 29(3), għandhom ikunu disponibbli fl-istess ħin għall-utenti individwali tan-netwerk li jkunu qed jieħdu sehem fl-irkant rispettiv, mhux aktar tard mill-jum ta' negozju li jkun imiss wara l-għeluq tas-sessjoni ta' offerti Ir-riżultati tat-testijiet ekonomiċi għandhom jiġu magħmula disponibbli sa mhux aktar tard minn jumejn ta' negozju wara l-għeluq tas-sessjoni ta' offerti, u fl-istess ħin għall-utenti individwali tan-netwerk li jkunu qed jieħdu sehem fl-irkant rispetti.

11.   L-informazzjoni aggregata dwar ir-riżultati tal-irkant għandha tiġi ppubblikata għas-suq.

Artikolu 12

Irkanti trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena

1.   Kull sena tal-gass għandhom isiru erba' rkanti trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena.

2.   Il-kapaċità għal kull prodott ta' kapaċità standard trimestrali għandha tiġi rkantata permezz tal-irkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena permezz ta' algoritmu ta' rkant b'arloġġ li jgħolli l-prezz skont l-Artikolu 17.

3.   Il-kapaċità għal perjodi trimestrali għas-sena tal-gass li jkun imiss għandha tiġi rkantata permezz ta' rkanti trimestrali li jsiru b'mod parallel u fir-rigward ta' kull punt ta' interkonnessjoni, kif ġej:

(a)

għall-ewwel trimestru (Ottubru-Diċembru) sar-raba' trimestru (Lulju-Settembru) fl-ewwel irkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena;

(b)

għat-tieni trimestru (Jannar-Marzu) sar-raba' trimestru (Lulju-Settembru) fit-tieni rkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena;

(c)

għat-tielet trimestru (April-Ġunju) sar-raba' trimestru (Lulju-Settembru) fit-tielet irkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena;

(d)

għall-aħħar trimestru (Lulju-Settembru) fir-raba' rkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena.

Għal kull irkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena, l-utenti tan-netwerk għandhom ikunu jistgħu jieħdu sehem fl-irkanti kollha li jsiru b'mod parallel.

4.   Kull sena tal-gass, l-irkanti trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena għandhom jibdew fil-jiem ta' wara, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor fil-kalendarju tal-irkant:

(a)

l-ewwel irkanti trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena għandhom jibdew fl-ewwel nhar ta' Tnejn ta' Awwissu;

(b)

it-tieni rkanti trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena għandhom jibdew fl-ewwel nhar ta' Tnejn ta' Novembru;

(c)

it-tielet irkanti trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena għandhom jibdew fl-ewwel nhar ta' Tnejn ta' Frar;

(d)

ir-raba' rkanti trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena għandhom jibdew fl-ewwel nhar ta' Tnejn ta' Mejju.

5.   Il-kapaċità li għandha tiġi offruta fl-irkanti trimestrali kollha ta' kapaċità ta' kull sena għandha tkun ugwali għal:

 

A – C + D

 

Fejn:

A hija l-kapaċità teknika tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni għal kull wieħed mill-prodotti ta' kapaċità standard;

C hija l-kapaċità teknika mibjugħa preċedentement, aġġustata mill-kapaċità li tiġi offruta mill-ġdid skont il-proċeduri ta' ġestjoni tal-konġestjoni applikabbli;

D hija kapaċità addizzjonali, għal dak it-trimestru, jekk ikun hemm.

6.   Ġimagħtejn qabel ma jibda l-irkant, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jinnotifikaw lill-utenti tan-netwerk dwar l-ammont ta' kapaċità li għandha tiġi offruta kull trimestru għall-irkant trimestrali ta' kapaċità ta' kull sena li jkun imiss.

7.   Is-sessjonijiet ta' offerti ta' kull irkant għandhom isiru bejn it-08:00 UTC u l-17:00 UTC (ħin tax-xitwa) jew mis-07:00 UTC sal-16:00 UTC (ħin tas-sajf) fil-jiem tal-gass relevanti kollha. Is-sessjonijiet ta' offerti għandhom jinfetħu u jingħalqu f'kull jum tal-gass, kif speċifikat fl-Artikolu 17(2).

8.   Ir-riżultati ta' allokazzjoni tal-irkant għandhom jiġu ppubblikati, malajr kemm jista' jkun, u sa mhux aktar tard mill-jum ta' negozju li jmiss wara l-għeluq tas-sessjoni ta' offerti, u fl-istess ħin għall-utenti individwali tan-netwerk li jieħdu sehem fl-irkant rispettiv.

9.   L-informazzjoni aggregata dwar ir-riżultati tal-irkant għandha tiġi ppubblikata għas-suq.

Artikolu 13

Irkanti rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar

1.   L-irkanti rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar għandhom jittellgħu darba fix-xahar.

2.   Il-kapaċità għal kull prodott ta' kapaċità standard ta' kull xahar għandha tiġi rkantata permezz tal-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar permezz ta' algoritmu ta' rkant b'arloġġ li jgħolli l-prezz skont l-Artikolu 17. Kull xahar, il-prodott ta' kapaċità standard ta' kull xahar għax-xahar kalendarju ta' wara għandu jiġi rkantat.

3.   Matul l-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar, l-utenti tan-netwerk għandhom ikunu jistgħu japplikaw għal prodott ta' kapaċità standard ta' kull xahar wieħed.

4.   L-irkanti rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar għandhom jibdew fit-tielet nhar ta' Tnejn ta' kull xahar għall-prodott ta' kapaċità standard ta' kull xahar li jmiss sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fil-kalendarju tal-irkanti.

5.   Il-kapaċità li għandha tiġi offruta fl-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar, kull xahar, għandha tkun daqs:

 

A – C + D

 

Fejn:

A hija l-kapaċità teknika tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni għal kull wieħed mill-prodotti ta' kapaċità standard;

C hija l-kapaċità teknika mibjugħa preċedentement, aġġustata mill-kapaċità li tiġi offruta mill-ġdid skont il-proċeduri ta' ġestjoni tal-konġestjoni applikabbli;

D hija kapaċità addizzjonali, għal dak ix-xahar, jekk ikun hemm.

6.   Ġimgħa qabel ma jibda l-irkant, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jinnotifikaw lill-utenti tan-netwerk dwar l-ammont ta' kapaċità li għandha tiġi offruta għall-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar li jmiss.

7.   Is-sessjonijiet ta' offerti ta' kull irkant għandhom isiru bejn 08:00 UTC sa 17:00 UTC (ħin tax-xitwa) jew 07:00 UTC sa 16:00 UTC (ħin tas-sajf) fil-Jiem tal-Gass rilevanti kollha. Is-sessjonijiet ta' offerti għandhom jinfetħu u jingħalqu f'kull jum tal-gass, kif speċifikat fl-Artikolu 17(2).

8.   Ir-riżultati ta' allokazzjoni tal-irkant għandhom jiġu ppubblikati, malajr kemm jista' jkun, u sa mhux aktar tard mill-jum ta' negozju li jmiss wara l-għeluq tas-sessjoni ta' offerti, u fl-istess ħin għall-utenti individwali tan-netwerk li jieħdu sehem fl-irkant rispettiv.

9.   L-informazzjoni aggregata dwar ir-riżultati tal-irkant għandha tiġi ppubblikata għas-suq.

Artikolu 14

Irkanti rikorrenti tal-kapaċità ta' jum bil-quddiem

1.   L-irkanti rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar għandhom jittellgħu darba fix-xahar.

2.   Kuljum, prodott ta' kapaċità standard għall-jum tal-gass ta' wara għandu jiġi rkantat permezz tal-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' jum bil-quddiem.

3.   Il-kapaċità għal kull prodott ta' kapaċità standard ta' kuljum għandha tiġi rkantata permezz tal-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' jum bil-quddiem permezz ta' algoritmu ta' rkant skont l-Artikolu 18. Kuljum, il-prodott ta' kapaċità standard ta' kuljum għall-jum tal-gass ta' wara għandu jiġi rkantat.

4.   Matul l-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' jum bil-quddiem, l-utenti tan-netwerk għandhom ikunu jistgħu japplikaw għal kapaċità ta' prodott ta' kapaċità standard ta' kuljum.

5.   Is-sessjoni ta' offerti għandha tiftaħ kuljum fit-15:30 UTC (ħin tax-xitwa) jew fis-14:30 UTC (ħin tas-sajf).

6.   Offera ta' kapaċità għall-prodott ta' kapaċità standard ta' kuljum għall-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' jum bil-quddiem għandha tiġi ttrattata kif ġej: sottomissjoni, irtirar jew emenda minn 15:30 UTC sa 16:00 UTC (ħin tax-xitwa) jew 14:30 UTC sa 15:00 UTC (ħin tas-sajf).

7.   Il-kapaċità li għandha tiġi offruta fl-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' jum bil-quddiem, kuljum, għandha tkun daqs:

 

A – C + D

 

Fejn:

A hija l-kapaċità teknika tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni għal kull wieħed mill-prodotti ta' kapaċità standard;

C hija l-kapaċità teknika mibjugħa preċedentement, aġġustata mill-kapaċità li tiġi offruta mill-ġdid skont il-proċeduri ta' ġestjoni tal-konġestjoni applikabbli;

D hija kapaċità addizzjonali, għal dak il-jum, jekk ikun hemm.

8.   Meta tiftaħ is-sessjoni ta' offerti, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jinnotifikaw lill-utenti tan-netwerk dwar l-ammont ta' kapaċità li għandha tiġi offruta għall-irkant rikorrenti ta' kapaċità ta' jum bil-quddiem li jmiss.

9.   Ir-riżultati ta' allokazzjoni tal-irkant għandhom jiġu ppubblikati, sa mhux aktar tard minn 30 minuta wara l-għeluq tas-sessjoni ta' offerti, u fl-istess ħin għall-utenti individwali tan-netwerk li jieħdu sehem fl-irkant rispettiv.

10.   L-informazzjoni aggregata dwar ir-riżultati tal-irkant għandha tiġi ppubblikata għas-suq.

Artikolu 15

Irkanti rikorrenti ta' kapaċità matul l-istess jum

1.   Soġġett għat-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' kapaċità, għandu jsir irkant ta' kapaċità matul l-istess jum kull siegħa matul jum tal-gass, permezz ta' algoritmu tal-irkant bi prezzijiet uniformi skont l-Artikolu 18.

2.   L-ewwel sessjoni ta' offerti għandha tinfetaħ direttament fl-ewwel bar ta' siegħa li jmiss wara l-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-aħħar irkant b'jum bil-quddiem (anki kapaċità interrompibbli, jekk tiġi offruta) skont l-Artikolu 14. L-ewwel sessjoni ta' offerti tagħlaq fis-01:30 UTC (ħin tax-xitwa) jew fin-00:30 UTC (ħin tas-sajf) qabel il-jum tal-gass. L-allokazzjoni ta' offerti b'suċċess għandha tkun effettiva minn 05:00 UTC (ħin tax-xitwa) jew 04:00 UTC (ħin tas-sajf) fil-jum tal-gass rilevanti.

3.   L-aħħar sessjoni ta' offerti tagħlaq fin-00:30 UTC (ħin tax-xitwa) jew fil-23:30 UTC (ħin tas-sajf) fil-jum tal-gass relevanti.

4.   L-utenti tan-netwerk għandhom ikunu intitolati li jressqu, jirtiraw jew jemendaw offerti mill-ftuħ ta' kull sessjoni ta' offerti, sal-għeluq ta' dik is-sessjoni ta' offerti.

5.   Kull siegħa fil-jum tal-gass relevanti, il-kapaċità effettiva mis-siegħa +4 għandha tiġi rkantata bħala kapaċità matul l-istess jum.

6.   Kull sessjoni ta' offerti għandha tiftaħ fil-bidu ta' kull siegħa fil-jum tal-gass relevanti.

7.   It-tul ta' kull sessjoni ta' offerti għandu jkun 30 minuta bħal tal-ftuħ tas-sessjoni ta' offerti.

8.   Il-kapaċità li għandha tiġi offruta fl-irkant ta' kapaċità matul l-istess jum, kull siegħa, għandha tkun daqs:

 

A – C + D

 

Fejn:

A hija l-kapaċità teknika tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni għal kull wieħed mill-prodotti ta' kapaċità standard;

C hija l-kapaċità teknika mibjugħa preċedentement, aġġustata mill-kapaċità li tiġi offruta mill-ġdid skont il-proċeduri ta' ġestjoni tal-konġestjoni applikabbli;

D hija kapaċità addizzjonali, jekk ikun hemm.

9.   L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jippubblikaw l-ammont disponibbli ta' kapaċità kostanti matul l-istess jum li jkun qiegħed jiġi offrut, wara l-għeluq tal-aħħar irkant ta' jum bil-quddiem u skont l-Artikolu 32(9).

10.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-utenti tan-netwerk li jressqu offerta fl-irkanti ta' jum bil-quddiem bl-għażla li l-offerti tagħhom validi iżda bla suċċess jiddaħħlu awtomatikament fl-irkant sussegwenti ta' jum bil-quddiem.

11.   Il-kapaċità għandha tiġi allokata fi żmien 30 minuta mill-għeluq tas-sessjoni ta' offerti sakemm l-offerti jiġu aċċettati u l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni jkun għaddej bil-proċess ta' allokazzjoni.

12.   Ir-riżultati tal-irkant għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-utenti tan-netwerk individwali fl-istess ħin.

13.   L-informazzjoni aggregata dwar ir-riżultati tal-irkant għandha tiġi ppubblikata tal-anqas fi tmiem kull jum.

Artikolu 16

Algoritmi ta' rkant

1.   Jekk jiġu offruti diversi prodotti ta' kapaċità standard matul irkant, l-algoritmu ta' allokazzjoni rispettiv għandu jiġi applikat b'mod separat għal kull prodott ta' kapaċità standard meta jkun qiegħed jiġi allokat. L-offerti għall-prodotti ta' kapaċità standard differenti għandhom jitqiesu indipendenti minn xulxin fl-applikazzjoni tal-algoritmu ta' rkant.

2.   Għall-irkanti ta' kapaċità annwali ta' kull sena, l-irkanti ta' kapaċità trimestrali ta' kull sena u l-irkanti rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar, għandu jiġi applikat algoritmu ta' rkant bi prezz axxendenti, b'aktar minn sessjoni waħda ta' offerti, kif stipulat fl-Artikolu 17.

3.   Għall-irkanti rikorrenti ta' kapaċità ta' jum bil-quddiem u l-irkanti ta' kapaċità matul l-istess jum, għandu jiġi applikat algoritmu ta' rkant bi prezz uniformi, b'sessjoni ta' offerti unika, skont l-Artikolu 18.

Artikolu 17

Algoritmu ta' rkant b'arloġġ li jgħolli l-prezz

1.   L-irkanti b'arloġġ li jgħolli l-prezz għandhom jippermettu li l-utenti tan-netwerk jagħmlu offerti ta' volum kontra prezzijiet li jkunu qegħdin jogħlew li jkunu ġew imħabbra f'sessjonijiet ta' offerti konsekuttivi, li jibdew bil-prezz ta' riżerva P0.

2.   L-ewwel sessjoni ta' offerti, bi prezz assoċjat daqs il-prezz ta' riżerva P0, għandha ddum tliet (3) sigħat. Sessjonijiet ta' offerti sussegwenti għandhom idumu siegħa. Għandu jkun hemm perjodu ta' siegħa bejn is-sessjonijiet ta' offerti.

3.   Offerta għandha tispeċifika:

(a)

l-identità tal-utent tan-netwerk li jkun qiegħed japplika;

(b)

Offerta għandha tispeċifika:

(c)

il-prodott ta' kapaċità standard li għalih tkun saret l-applikazzjoni għall-kapaċità;

(d)

għal kull żieda tal-prezz, l-ammont ta' kapaċità għall-prodott ta' kapaċità standard rispettiv li għalih tkun saret l-applikazzjoni;

(e)

fejn tiġi offruta kapaċità inkrementali, il-livell ta' offerta kkonċernat.

4.   Offerta għandha titqies valida jekk tkun ġiet sottomessa minn utent tan-netwerk u tikkonforma ma' kull dispożizzjoni ta' dan l-Artikolu.

5.   Biex l-utenti tan-netwerk jieħdu sehem fi rkant, għandu jkun obbligatorju għall-utenti tan-netwerk li dawn jagħmlu offerta ta' volum fl-ewwel sessjoni ta' offerti.

6.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-utenti tan-netwerk bl-għażla li jdaħħlu offerti b'mod awtomatiku kontra kull żieda fil-prezz.

7.   Malli tagħlaq is-sessjoni ta' offerti relevanti, ma għandhom isiru l-ebda modifika, irtirar jew varjazzjoni tal-offerti validi. Kull offerta valida għandha ssir impenn vinkolanti min-naħa ta' utent tan-netwerk biex jipprenota l-kapaċità għall-ammont mitlub skont il-prezz imħabbar, sakemm il-prezz ta' approvazzjoni tal-irkant ikun dak li jiġi mħabbar fis-sessjoni ta' offerti relevanti.

8.   L-offerta ta' volum fi kwalunkwe sessjoni ta' offerti għal kull utent tan-netwerk għandha tkun daqs il-kapaċità offruta jew inqas fi rkant speċifiku. L-offerta ta' volum għal kull utent tan-netwerk bi prezz speċifiku għandha tkun daqs l-offerta ta' volum jew inqas li jagħmel l-utent tan-netwerk fis-sessjoni preċedenti, ħlief fejn japplika l-paragrafu 16.

9.   L-offerti jistgħu jiddaħħlu, jiġu mmodifikati u rtirati liberament matul sessjoni ta' offerti, sakemm l-offerti kollha jikkonformaw mal-paragrafu 8. L-offerti validi għandhom jibqgħu validi sakemm jiġu mmodifikati jew irtirati.

10.   Skaluna maġġuri ta' prezz u skaluna minuri ta' prezz għandhom jiġu ddefiniti għal kull punt ta' interkonnessjoni u għal kull prodott ta' kapaċità standard, u għandhom jiġu ppubblikati qabel isir l-irkant relevanti. L-iskaluna minuri ta' prezz għandha tiġi stabbilita b'tali mod li żieda b'numru sħiħ ta' skaluni minuri ta' prezz tkun daqs skaluna maġġuri ta' prezz.

11.   L-istabbilment taż-żieda qawwija fil-prezz għandha tfittex li tnaqqas, sa fejn ikun raġenevolment possibbli, it-tul tal-proċess ta' rkant. L-istabbilment tal-iskaluna minuri ta' prezz għandha tfittex li tnaqqas, sa fejn ikun raġenevolment possibbli, il-livell ta' kapaċità mhux mibjugħa fejn l-irkant jagħlaq bi prezz ogħla mill-prezz ta' riżerva.

12.   Jekk id-domanda aggregata tal-utenti tan-netwerk kollha tkun daqs il-kapaċità offruta jew inqas minnha fi tmiem l-ewwel sessjoni ta' offerti, l-irkant għandu jagħlaq.

13.   Jekk id-domanda aggregata tal-utenti tan-netwerk kollha tkun akbar mill-kapaċità offruta fi tmiem l-ewwel sessjoni ta' offerti jew sessjoni ta' offerti sussegwenti, għandha tinfetaħ sessjoni ta' offerti oħra bi prezz li jkun daqs il-prezz fis-sessjoni ta' offerti preċedenti, flimkien maż-żieda qawwija fil-prezz.

14.   Jekk id-domanda aggregata tal-utenti tan-netwerk kollha tkun daqs il-kapaċità offruta jew inqas minnha fi tmiem it-tieni sessjoni ta' offerti jew sessjoni ta' offerti sussegwenti, l-irkant għandu jagħlaq.

15.   Jekk għall-ewwel darba jkun hemm bejgħ eċċessivament taħt il-prezz, għandu jkun hemm tnaqqis fil-prezz u għandha tinfetaħ sessjoni ta' offerti oħra. Is-sessjoni ta' offerti oħra jkollha prezz li jkun daqs il-prezz applikabbli fis-sessjoni tal-offerti li tippreċedi l-ewwel bejgħ eċċessivament taħt il-prezz, flimkien mal-iskaluna minuri ta' prezz. Suċċessivament għandhom jinfetħu sessjonijiet ta' offerti oħra b'inkrimenti ta' żieda żgħira fil-prezz sakemm id-domanda tal-utenti tan-netwerk kollha tkun daqs il-kapaċità offruta jew inqas minnha, f'liema punt l-irkant għandu jagħlaq.

16.   L-offerta ta' volum għal kull utent ta' netwerk fis-sessjonijiet kollha ta' offerti fejn jiġu applikati skaluni minuri ta' prezz għandha tkun daqs l-offerta ta' volum jew inqas minnha li jkun għamel l-utent tan-netwerk fis-sessjoni ta' offerti li tkun ippreċediet l-ewwel bejgħ eċċessivament taħt il-prezz. L-offerta ta' volum għal kull utent tan-netwerk għal skaluna minuri ta' prezz speċifika għandha tkun ugwali għall-offerta ta' volum li jagħmel l-utent tan-netwerk fis-sessjoni ta' offerti preċedenti ta' skaluni minuri ta' prezz, jew inkella tkun iżgħar minnha. L-offerta ta' volum għal kull utent ta' netwerk f'kull sessjoni ta' offerti fejn jiġu applikati skaluni minuri ta' prezz għandha tkun daqs l-offerta ta' volum jew aktar minnha li jkun għamel l-utent tan-netwerk matul is-sessjoni ta' offerti li tkun ippreċediet l-ewwel sottokwotazzjoni.

17.   Jekk id-domanda aggregata tal-utenti tan-netwerk kollha tkun akbar mill-kapaċità offruta fis-sessjoni ta' offerti bi prezz li jkun daqs dak li wassal għall-ewwel sottokwotazzjoni, mingħajr skaluna minuri ta' prezz waħda, l-irkant għandu jagħlaq. Il-prezz ta' approvazzjoni għandu jkun il-prezz li wassal għall-ewwel bejgħ eċċessivament taħt il-prezz u l-offerti suċċessivi għandhom ikunu dawk sottomessi matul is-sessjoni ta' offerti oriġinali fejn sar l-ewwel bejgħ eċċessivament taħt il-prezz.

18.   Wara kull sessjoni ta' offerti, id-domanda tal-utenti tan-netwerk kollha fi rkant speċifiku għandha tiġi ppubblikata malajr kemm jista' jkun f'forma aggregata.

19.   Il-prezz imħabbar għall-aħħar sessjoni ta' offerti fejn jagħlaq l-irkant, għandu jitqies bħala l-prezz ta' approvazzjoni tal-irkant speċifiku, ħlief fil-każijiet fejn japplika l-paragrafu 17.

20.   L-utenti tan-netwerk kollha li jkunu għamlu offerti ta' volum validi bil-prezz ta' approvazzjoni għandhom jingħataw il-kapaċità skont l-offerti ta' volum tagħhom bil-prezz ta' approvazzjoni. Fejn tiġi offruta kapaċità inkrementali, l-allokazzjoni tal-kapaċità inkrementali għandha tkun soġġetta għall-eżitu tat-test ekonomiku skont l-Artikolu 22. L-utenti tan-netwerk li jiksbu suċċess għandhom iħallsu l-prezz ta' approvazzjoni tal-irkant speċifiku, li jista' jkun approċċ ta' prezz pagabbli fiss jew varjabbli kif stabbilit fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2017/460, u kwalunkwe spejjeż oħra possibbli li jkunu applikabbli meta tkun tista' tintuża l-kapaċità allokata lilhom.

21.   Wara kull irkant magħluq, ir-riżultat finali tal-irkant inkluż l-aggregazzjoni tal-kapaċitajiet allokati u l-prezz ta' approvazzjoni għandhom jiġu ppubblikati. L-utenti tan-netwerk b'suċċess għandhom jiġu infurmati dwar l-ammont ta' kapaċitajiet li ġew allokati lilhom; l-informazzjoni individwali għandha tintbagħat biss lill-partijiet ikkonċernati. Meta tiġi allokata kapaċità inkrementali, dan il-paragrafu għandu japplika biss għar-riżultati tal-irkant tal-livell ta' offerta li joffri l-ogħla ammont ta' kapaċità li rriżulta f'test ekonomiku b'eżitu pożittiv skont l-Artikolu 22(3).

22.   Jekk irkant b'arloġġ li jgħolli l-prezz ma jkunx spiċċa sal-punt tal-bidu skedat (skont il-kalendarju tal-irkant) tal-irkant li jmiss għal kapaċità li tkopri l-istess perjodu, l-ewwel irkant għandu jagħlaq u ma għandha tiġi allokata l-ebda kapaċità. Il-kapaċità għandha tiġi offruta fl-irkant relevanti li jmiss.

Artikolu 18

Algoritmu ta' rkant bi prezz uniformi

1.   Fi rkant ta' prezz uniformi, issir sessjoni ta' offerti waħda, li fiha l-utent tan-netwerk joffri prezz kif ukoll kwantità.

2.   Matul is-sessjoni ta' offerti ta' rkant partikolari, l-utenti tan-netwerk jistgħu jissottomettu sa 10 offerti. Kull offerta għandha tiġi ttrattata b'mod indipendenti minn offerti oħra. Wara l-għeluq tas-sessjoni ta' offerti, l-offerti li jifdal ma jistgħux jiġu modifikati jew irtirati.

3.   Offerta għandha tispeċifika:

(a)

l-identità tal-utent tan-netwerk li jkun qiegħed japplika;

(b)

Offerta għandha tispeċifika:

(c)

il-prodott ta' kapaċità standard li għalih tkun saret l-applikazzjoni għall-kapaċità;

(d)

l-ammont ta' kapaċità għall-prodott ta' kapaċità standard rispettiv li tkun saret l-applikazzjoni għalih, li għandu jkun ugwali għal jew iżgħar mill-kapaċità offruta fi rkant speċifiku;

(e)

l-ammont minimu ta' kapaċità għall-prodott ta' kapaċità standard rispettiv li l-utent tan-netwerk ikun lest li jiġi allokat skont l-algoritmu rilevanti f'każ li l-Utent tan-netwerk ma jkunx ġie allokat l-ammont mitlub skont il-punt (d);

(f)

il-prezzijiet tal-offerti, li ma għandhomx ikunu inqas mill-prezz ta' riżerva applikabbli għall-prodott ta' kapaċità standard relevanti, li l-utent tan-netwerk ikun lest li jħallas fir-rigward tal-kapaċità li jkun għamel applikazzjoni għaliha. L-offerti bi prezz ta' offerta taħt il-prezz ta' riżerva ma għandhomx jiġu aċċettati.

4.   L-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni għandu jikklassifika l-offerti kollha relatati ma' prodott ta' kapaċità standard partikolari skont il-prezz ta' offerta tagħhom, bl-ogħla prezz jiġi kklassifikat l-ewwel.

5.   L-offerti kollha li jifdal fil-ħin tal-għeluq tas-sessjoni ta' offerti għandhom jitqiesu bħala vinkolanti fuq dawk l-utenti tan-netwerk li jkunu tal-inqas ġew allokati l-ammont minimu ta' kapaċità mitluba skont il-punt (e) tal-paragrafu 3.

6.   Wara l-klassifikazzjoni tal-offerti skont il-paragrafu 4, u suġġett għall-paragrafu 7 sa 10, l-offerti għandhom jiġu allokati kapaċità skont il-funzjoni tal-klassifikazzjoni ta' prezzhom. L-offerti kollha li għalihom tiġi allokata kapaċità għandhom jitqiesu bħala ta' suċċess. Wara l-allokazzjoni tal-kapaċità, il-kapaċità mhux allokata li jifdal għandha titnaqqas b'dik il-kwantità.

7.   Wara l-applikazzjoni tal-paragafu 6 u suġġett għall-paragrafu 9, fejn l-ammont tal-offerta ta' kapaċità minn utent tan-netwerk tkun aktar mill-kapaċità mhux allokata li jifdal (wara li l-kapaċità tkun ġiet allokata lill-utenti tan-netwerk li jkunu għamlu l-ogħla offerti), dan l-utent tan-netwerk għandu jiġi allokat kapaċità li tkun daqs il-kapaċità mhux allokata li jkun jifdal.

8.   Wara l-applikazzjoni tal-paragrafu 7 u soġġett għall-paragrafu 9, meta kull waħda minn żewġ offerti jew aktar tkun tispeċifika l-istess prezz ta' offerta, u l-ammont ta' kapaċità relevanti li jifdal li tkun saret applikazzjoni għaliha b'mod aggregat taħt dawn l-offerti tkun aktar mill-ammont mhux allokat li jifdal, l-ammont mhux allokat li jifdal għandu jiġi allokat prorata għall-ammonti li tkun saret applikazzjoni għalihom f'kull waħda minn dawn l-offerti.

9.   Fejn l-ammont li għandu jiġi allokat fir-rigward ta' offerta konformi mal-paragrafi 6, 7 jew 8 ikun inqas mill-ammont minimu ta' kapaċità skont il-punt (e) tal-paragrafu 3, l-offerta għandha titqies bħala li ma rnexxietx, u għandha ssir allokazzjoni riveduta bejn l-offerta/i li jifdal bi prezz indaqs skont il-paragrafu 8, jew issir allokazzjoni fir-rigward tal-offerta bil-prezz li jmiss, skont il-paragrafu 6.

10.   Meta l-ammont li jifdal li għandu jiġi allokat fir-rigward ta' kwalunkwe offerta konformi mal-paragrafi 6, 7, 8, jew 9 ikun daqs żero, ma għandha tiġi allokata l-ebda kapaċità ulterjuri għall-offerti li jifdal. Dawn l-offerti għandhom jitqiesu mingħajr suċċess.

11.   Il-prezz ta' approvazzjoni għandu jiġi ddefinit bħala l-prezz tal-offerta b'suċċess l-aktar baxxa, jekk id-domanda tkun taqbeż l-offerta tal-prezz ta' riżerva. Fil-każijiet l-oħrajn kollha, il-prezz ta' approvazzjoni għandu jkun daqs il-prezz ta' riżerva. L-utenti tan-netwerk li jiksbu suċċess għandhom iħallsu l-prezz ta' approvazzjoni tal-irkant speċifiku, li jista' jkun approċċ ta' prezz pagabbli fiss jew varjabbli kif stabbilit fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2017/460 u kwalunkwe spejjeż oħra possibbli li jkunu applikabbli meta tkun tista' tintuża l-kapaċità allokata lilhom.

KAPITOLU IV

IR-RAGGRUPPAMENT TAL-KAPAĊITÀ FIL-PUNTI TA' INTERKONNESSJONI

Artikolu 19

Prodotti ta' kapaċità raggruppata

L-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom joffru b'mod konġunt prodotti ta' kapaċità raggruppata, skont il-prinċipji li ġejjin:

1.

fuq iż-żewġ naħat tal-punt ta' interkonnessjoni, il-kapaċità kostanti kollha għandha tiġi offruta bħala kapaċità raggruppata, sa fejn ikun hemm disponibbli kapaċità kostanti jew inkrementali fuq iż-żewġ naħat tal-punt ta' interkonnessjoni;

2.

l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom joffru kapaċità għall-prodott ta' kapaċità standard relevanti fuq pjattaforma ta' prenotazzjoni, skont l-Artikolu 37 u skont il-proċedura ta' allokazzjoni applikabbli, kif stabbilit fil-Kapitolu III;

3.

il-kapaċità raggruppata li għandha tiġi offruta mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni kkonċernati f'punt ta' interkonnessjoni għandha tiġi kuntrattata permezz ta' proċedura ta' allokazzjoni unika;

4.

l-utenti tan-netwerk għandhom jikkonformaw mat-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli tal-kuntratt(i) ta' kapaċità tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni kkonċernati sa minn meta tiġi kkuntrattata l-kapaċità tat-trasport;

5.

meta jkun hemm disponibbli aktar kapaċità kostanti fuq naħa waħda tal-punt ta' interkonnessjoni milli fuq in-naħa l-oħra għal kwalunkwe perjodu kkunsidrat, l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni bl-aktar kapaċità kostanti disponibbli jista' joffri din il-kapaċità eċċessiva lill-utenti tan-netwerk bħala prodott mhux raggruppat skont il-kalendarju tal-irkanti u r-regoli li ġejjin:

(a)

fejn ikun hemm kuntratt eżistenti ta' trasport mhux raggruppat fuq in-naħa l-oħra tal-punt ta' interkonnessjoni, tista' tiġi offruta kapaċità fuq bażi mhux raggruppata li ma tkunx aktar mill-ammont u t-tul tal-kuntratt ta' kapaċità tat-trasport eżistenti fuq in-naħa l-oħra;

(b)

fejn din il-kapaċità żejda ma taqax taħt il-punt (a) tal-paragrafu 5, din tista' tiġi offruta għal perjodu massimu ta' sena;

6.

kwalunkwe kapaċità mhux raggruppata allokata skont il-paragrafu 5 tista' tintuża u tiġi nnominata bħala tali. Tista' wkoll tiġi nnegozjata fis-suq sekondarju;

7.

l-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jistabbilixxu proċedura ta' nomina konġunta għall-kapaċità raggruppata, li tipprovdi lill-utenti tan-netwerk b'mezzi biex jinnominaw il-flussi tal-kapaċità magħquda tagħhom permezz ta' nomina unika;

8.

l-obbligi li tiġi offruta kapaċità raggruppata japplikaw ukoll, sal-punt li jkunu relevanti għas-swieq ta' kapaċità sekondarji. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, il-kapaċità allokata oriġinalment bħala kapaċità raggruppata tista' tinbiegħ biss bħala kapaċità raggruppata fis-suq sekondarju;

9.

fejn żewġ punti ta' interkonnessjoni jew aktar jgħaqqdu l-istess żewġ sistemi kontigwi ta' dħul u ħruġ, l-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni kkonċernati għandhom joffru l-kapaċitajiet disponibbli fil-punti ta' interkonnessjoni f'punt ta' interkonnessjoni virtwali wieħed. F'każ li jkunu involuti aktar minn żewġ operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni peress li l-kapaċità f'sistema ta' dħul u ħruġ jew fiż-żewġ sistemi tkun mmarkata minn aktar minn operatur tas-sistema ta' trażmissjoni wieħed, il-punt ta' interkonnessjoni virtwali għandu jinkludi kull wieħed minn dawn l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, sal-limitu possibbli. Fil-każijiet kollha għandu jiġi stabbilit punt ta' interkonnessjoni virtwali biss jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kapaċità teknika totali fil-punti ta' interkonnessjoni virtwali tkun daqs jew ogħla mis-somma tal-kapaċitajiet tekniċi f'kull wieħed mill-punti ta' interkonnessjoni li jikkontribwixxu għall-punti ta' interkonnessjoni virtwali;

(b)

il-punti ta' interkonnessjoni virtwali jiffaċilitaw l-użu ekonomiku u effiċjenti tas-sistema, inkluż iżda mhux limitat għar-regoli stabbiliti fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 715/2009.

L-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jibdew l-analiżi meħtieġa, u għandhom jistabbilixxu punti ta' interkonnessjoni virtwali funzjonali sa mhux aktar tard mill-1 ta' Novembru 2018.

Artikolu 20

Allinjament tat-termini u l-kundizzjonijiet ewlenin għal prodotti ta' kapaċità raggruppata

1.   Qabel is-6 ta' Jannar 2018, l-ENTSOG, wara konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, għandu joħloq katalogu tat-termini u l-kundizzjonijiet ewlenin fil-kuntratt(i) ta' trasport tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għal prodotti ta' kapaċità raggruppata. L-ENTSOG għandu janalizza l-kuntratti eżistenti ta' trasport, u jidentifika u jikkategorizza d-differenzi fir-rigward tat-termini u l-kundizzjonijiet ewlenin, kif ukoll ir-raġunijiet għal dawn id-differenzi, u jippubblika l-konklużjonijiet tiegħu f'rapport.

2.   Fuq il-bażi tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, l-ENTSOG, wara li jikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati għandu, fi żmien 6 xhur wara l-pubblikazzjoni tar-rapport, jiżviluppa u jippubblika mudell għat-termini u l-kundizzjonijiet ewlenin li jkopri d-dispożizzjoni kuntrattwali li mhumiex affettwati minn differenzi fundamentali fil-prinċipji tad-dritt jew tal-ġurisprudenza nazzjonali, għall-offerta ta' prodotti ta' kapaċità raggruppata.

3.   Filwaqt li tikkunsidra b'mod xieraq l-opinjonijiet tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-Aġenzija għandha tagħti opinjoni dwar il-mudell għat-termini u l-kundizzjonijiet ewlenin fi żmien perjodu ieħor ta' tliet xhur. Wara li jqis l-opinjoni maħruġa mill-Aġenzija, l-ENTSOG għandu jippubblika l-mudell finali għat-termini u l-kundizzjonijiet ewlenin fuq is-sit web tiegħu mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-wasla tal-opinjoni tal-Aġenzija.

4.   Wara li jiġi ppubblikat il-mudell finali għat-termini u l-kundizzjonijiet ewlenin, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, soġġett għall-approvazzjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali, jistgħu japplikaw it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-mudell fil-każ ta' prodotti ta' kapaċità raggruppata li jkunu qed isiru taħt kuntratti ġodda.

Artikolu 21

Raggruppament fil-każ ta' kuntratti eżistenti ta' trasport

1.   L-utenti tan-netwerk li huma partijiet għal kuntratti mhux raggruppati ta' trasport f'punti ta' interkonnessjoni rispettivi għandhom jimmiraw li jilħqu ftehim dwar ir-raggruppament tal-kapaċità permezz ta' arranġamenti kuntrattwali (“arranġamenti ta' raggruppament”), bi qbil mad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 19. Dawk l-utenti tan-netwerk u l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jirrappurtaw lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti l-arranġamenti kuntrattwali kollha milħuqa mill-partijiet kollha għall-kuntratti ta' trasport eżistenti.

2.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni li huma partijiet għall-kuntratti eżistenti ta' trasport jistgħu jieħdu sehem fid-diskussjonijiet dwar l-arranġament ta' raggruppament f'kull ħin, fuq stedina mill-utenti tan-netwerk li huma partijiet għall-kuntratti eżisenti ta' trasport.

3.   Mill-1 ta' Jannar 2018, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom joffru lill-utenti tan-netwerk b'kapaċità mhux raggruppata assimetrika fuq naħa waħda ta' punt ta' interkonnessjoni b'servizz ta' konverżjoni tal-kapaċità mingħajr ħlas. Servizz ta' konverżjoni tal-kapaċità ta' dan it-tip għandu japplika għal prodotti ta' kapaċità annwali, trimestrali jew ta' kull xahar għal kapaċità kostanti raggruppata f'dak il-punt ta' interkonnessjoni li l-utent tan-netwerk kellu jakkwiżixxi minħabba li tkun ġiet offruta kapaċità insuffiċenti mhux raggruppata fuq in-naħa l-oħra tal-punt ta' interkonnessjoni minn operatur kontigwu tas-sistema ta' trażmissjoni. Dan is-servizz għandu jiġi offrut fuq bażi nondiskriminatorja u għandu jevita li jiġu applikati tariffi addizzjonali għall-utenti tan-netwerk għall-kapaċità li diġà tinsab fil-pussess tagħhom. B'mod partikolari, il-ħlasijiet għall-parti tal-kapaċità raggruppata kkuntrattata li diġà tinsab fil-pussess tal-utenti tan-netwerk bħala kapaċità mhux raggruppata assimetrika għandhom ikunu limitati għal primjum possibbli tal-irkant. Dan is-servizz għandu jkun ibbażat fuq il-mudell ta' konverżjoni li qed jiġi żviluppat mill-ENTSOG u li għandu jiġi finalizzat sa mhux aktar tard mill-1 ta' Ottubru 2017 wara konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati u mal-Aġenzija. L-implimentazzjoni tista' tiġi faċilitata permezz tal-pjattaformi ta' prenotazzjoni tal-kapaċità msemmija fl-Artikolu 37. L-użu ta' dan is-servizz għandu jiġi rrappurtat lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali rispettivi fuq bażi annwali.

4.   Meta jintlaħaq arranġament ta' raggruppament bejn utenti tan-netwerk rispettivi, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni involuti fil-punt ta' interkonnessjoni għandhom jiġu infurmati mill-partijiet dwar dan l-arranġament ta' raggruppament maħsub mingħajr dewmien żejjed, filwaqt li għandu jiġi implimentat it-trasferiment tal-kapaċità kkonċernata. Fi kwalunkwe każ, l-arranġament ta' raggruppament għandu jiġi implimentat, skont it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli tal-kuntratti ta' trasport relatati eżistenti. Ladarba jiġi implimentat l-arraġament ta' raggruppament, il-kapaċità relevanti għandha tiġi ttrattata bħala kapaċità raggruppata.

5.   Fi kwalunkwe każ, it-tul tal-arranġamenti ta' raggruppament li jirrigwardaw il-kapaċità raggruppata taħt l-emenda tal-kuntratti eżistenti ma għandux jaqbeż it-tul tal-kuntratti ta' trasport oriġinali.

6.   Il-kapaċità kollha għandha tiġi raggruppata malli dan ikun possibbli. Il-kuntratti eżistenti ta' trasport għal kapaċità mhux raggruppata ma jistgħux jiġġeddu, jittawlu jew jiġu estiżi wara d-data ta' skadenza. Din il-kapaċità għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni mid-data tal-iskadenza tal-kuntratti tat-trasport.

KAPITOLU V

PROĊESS TA' KAPAĊITÀ INKREMENTALI

Artikolu 22

Test ekonomiku

1.   It-test ekonomiku stipulat f'dan l-Artikolu għandu jitwettaq mill-operatur(i) tas-sistema ta' trażmissjoni jew mill-awtorità regolatorja nazzjonali, skont kif deċiż mill-awtorità regolatorja nazzjonali, għal kull livell ta' offerta ta' proġett ta' kapaċità inkrementali wara li l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni involuti jkunu kisbu impenji vinkolanti ta' utenti tan-netwerk għall-kapaċità ta' kuntrattar. Dan għandu jikkonsisti fil-parametri li ġejjin:

(a)

il-valur attwali ta' impenji vinkolanti ta' utenti tan-netwerk għall-kapaċità ta' kuntrattar, li jiġi kkalkulat bħala l-ammont skontat tal-parametri li ġejjin:

(i)

l-ammont totali tal-prezzijiet rispettivi ta' referenza stmati u primjum potenzjali tal-irkant u primjum minimu potenzjali obbligatorju, immultiplikat bl-ammont ta' kapaċità inkrementali kuntrattata;

(ii)

l-ammont totali ta' primjum potenzjali tal-irkant u primjum minimu potenzjali obbligatorju, immultiplikat bl-ammont ta' kapaċità disponibbli li ġie kuntrattat flimkien mal-kapaċità inkrementali;

(b)

il-valur attwali taż-żieda stmata fid-dħul permess jew fid-dħul fil-mira tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni assoċjat mal-kapaċità inkrementali inkluż fil-livell ta' offerta rispettiv, kif approvat mill-awtorità regolatorja nazzjonali relevanti f'konformità mal-Artikolu 28(2);

(c)

il-fattur-f.

2.   L-eżitu tal-applikazzjoni tat-test ekonomiku għandu jkun:

(a)

pożittiv, jekk l-valur tal-parametru stabbilit fil-paragrafu 1(a) ikun mill-inqas daqs is-sehem tal-parametru stabbilit fil-paragrafu 1(b) kif definit mill-fattur-f;

(b)

negattiv, jekk il-valur tal-parametru stabbilit fil-paragrafu 1(a) ikun inqas mis-sehem tal-parametru stabbilit fil-paragrafu 1(b) kif definit mill-fattur-f.

3.   Għandu jinbeda proġett ta' kapaċità inkrementali jekk it-test ekonomiku jkollu eżitu pożittiv fuq iż-żewġ naħat ta' punt ta' interkonnessjoni għal mill-inqas livell wieħed ta' offerta li jinkludi l-kapaċità inkrementali. F'każ li aktar minn offerta waħda tirriżulta f'test ekonomiku b'eżitu pożittiv, il-livell ta' offerta bl-akbar ammont ta' kapaċità li jirriżulta f'riżultat pożittiv għandu jintuża biex il-proġett ta' kapaċità inkrementali jintuża għat-tkomplija lejn il-kummissjonar tal-proġetti. F'każ li ebda livell ta' offerta ma jirriżulta f'eżitu pożittiv, il-proċess speċifiku ta' kapaċità inkrementali għandu jintemm.

Artikolu 23

Il-fattur-f

1.   Meta jiġi applikat it-test ekonomiku msemmi fl-Artikolu 22, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tistabbilixxi l-livell tal-fattur-f għal livell ta' offerta partikolari, filwaqt li jitqies dan li ġej:

(a)

l-ammont tal-kapaċità teknika mwarrba skont l-Artikolu 8(8) u (9);

(b)

l-esternalitajiet pożittivi tal-proġett ta' kapaċità inkrementali fuq is-suq jew fuq in-netwerk ta' trażmissjoni, jew fuq it-tnejn li huma;

(c)

it-tul tal-impenji vinkolanti ta' utenti tan-netwerk għall-kapaċità ta' kuntrattar meta mqabbel mal-ħajja ekonomika tal-assi;

(d)

sa fejn id-domanda għall-kapaċità stabbilita fil-proġett ta' kapaċità inkrementali tista' tkun mistennija li tissokta wara li jintemm il-perjodu ta' żmien użat fit-test ekonomiku.

2.   Jekk it-test ekonomiku jkollu eżitu pożittiv, l-ispejjeż tal-investimenti assoċjati mal-kapaċità inkrementali għandhom jiġu riflessi f'żieda fid-dħul permess jew fil-mira skont ir-regoli nazzjonali applikabbli.

Artikolu 24

Ġabra f'test ekonomiku waħdieni

1.   Sabiex l-offerta ta' prodotti ta' kapaċità raggruppata tiġi faċilitata, il-parametri ekonomiċi individwali tat-test tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni involuti għal livell ta' offerta partikolari għandhom jiġu kkombinati f'test ekonomiku waħdieni.

2.   It-test ekonomiku waħdieni għandu jikkonsisti f'dawn il-parametri li ġejjin:

(a)

il-valur attwali tal-impenji vinkolanti ta' utenti tan-netwerk għal kapaċità ta' kuntrattar ta' kapaċità raggruppata, li huwa l-ammont totali tal-valuri skont l-Artikolu 22(1)(a), tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni involuti;

(b)

l-ammont totali tal-valuri attwali individwali taż-żieda stmata fid-dħul permess jew fil-mira tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni involuti u li jista' jiġi attribwit lill-kapaċità inkrementali ta' livell ta' offerta rispettiv;

(c)

il-fattur-f li jiddefinixxi s-sehem tal-parametru stabbilit fil-punt (b) li jeħtieġ li jiġi kopert mill-parametru stabbilit fil-punt (a) u li jippermetti li l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni kollha involuti jkopru l-ishma tagħhom rispettivi definiti minn qabel b'mod individwali.

3.   L-eżitu tal-applikazzjoni tat-test ekonomiku għandu jkun pożittiv meta t-testijiet ekonomiċi sottostanti kollha jirriżultaw f'eżiti pożittivi kif stabbilit fl-Artikolu 22(2)(a), filwaqt li titqies il-possibbiltà ta' distribuzzjoni mill-ġdid tad-dħul skont il-paragrafi 4 u 5. Jekk le, l-eżitu tal-applikazzjoni tat-test ekonomiku għandu jkun negattiv.

4.   F'każ li distribuzzjoni mill-ġdid tad-dħul tkun tista' potenzjalment twassal għal tnaqqis fil-livell ta' impenji vinkolanti ta' utenti tan-netwerk għall-kapaċità ta' kuntrattar meħtieġa għal eżitu pożittiv f'test ekonomiku waħdieni, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni jistgħu jippreżentaw il-mekkaniżmi ta' distribuzzjoni mill-ġdid tad-dħul minn kapaċità inkrementali lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti għal approvazzjonijiet ikkoordinati.

5.   Distribuzzjoni mill-ġdid tad-dħul tista' titwettaq kif ġej:

(a)

waqt il-proċess tal-integrazzjoni tal-parametri ekonomiċi individwali tat-test f'test ekonomiku waħdieni;

(b)

f'każ li t-test ekonomiku waħdieni jirriżulta f'eżitu negattiv filwaqt li fl-istess ħin il-livell ta' impenn vinkolanti ta' utenti tan-netwerk għal kapaċità ta' kuntrattar jaqbeż il-minimu meħtieġ biex jiġi kopert il-valur attwali taż-żieda fid-dħul permess jew fil-mira għal mill-inqas wieħed mill-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni involuti.

Artikolu 25

Rekwiżiti ta' pubblikazzjoni relatati mat-test ekonomiku

1.   Għal proġett partikolari ta' kapaċità inkrementali, għal kull offerta l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jippreżentaw l-informazzjoni li ġejja lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti għall-approvazzjoni:

(a)

il-prezzijiet ta' referenza stmati għall-perjodu ta' żmien tal-offerta inizjali tal-kapaċità inkrementali li jintużaw għall-kalkolu tal-parametru stabbilit fl-Artikolu 22(1)(a) u 24(2)(a), rispettivament f'każ li jiġi applikat test ekonomiku waħdieni jew separat;

(b)

il-parametri stabbiliti fl-Artikolu 22(1)(b) sa (c) u 24(2)(b) sa (c), rispettivament f'każ li jiġi applikat test ekonomiku waħdieni jew separat;

(c)

jekk tkun applikabbli, il-medda tal-livell għall-primjum minimu obbligatorju msemmi fl-Artikolu 33(4) tar-Regolament (UE) 2017/460 għal kull livell ta' offerta u punt ta' interkonnessjoni applikat fl-ewwel irkant u possibbilment fi rkanti oħra sussegwenti li fihom tiġi offruta kapaċità inkrementali kif definit fl-Artikolu 33(3) tar-Regolament (UE) 2017/460.

2.   Wara l-approvazzjoni tal-awtorità(jiet) regolatorji nazzjonali, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi ppubblikata mill-operatur(i) tas-sistema ta' trażmissjoni involut(i) kif imsemmi fl-Artikolu 28(3).

Artikolu 26

Valutazzjoni tad-domanda tas-suq

1.   Eżatt wara li jkun beda l-irkant annwali ta' kapaċità ta' kull sena mill-inqas f'kull sena farrada, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jikkooperaw fil-proċessi tal-valutazzjoni tad-domanda tas-suq għall-kapaċità inkrementali u fit-twettiq ta' studji tekniċi għal proġetti relatati mal-kapaċità inkrementali għall-punti konġunti tagħhom ta' interkonnessjoni. L-ewwel valutazzjoni tad-domanda għandha titwettaq fl-2017 sa mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2.   Mhux aktar tard minn 8 ġimgħat wara li jkun beda l-irkant annwali ta' kapaċità ta' kull sena mill-inqas f'kull sena farrada, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni kkonċernati fuq kull naħa ta' fruntiera ta' sistema ta' dħul u ħruġ għandhom jipproduċu rapporti komuni ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq, b'kull wieħed minnhom ikopri l-punti kollha ta' interkonnessjoni ta' mill-inqas fruntiera waħda ta' sistema ta' dħul u ħruġ. Ir-rapport ta' valutazzjoni tas-suq għandu jevalwa d-domanda prospettiva għall-kapaċità inkrementali tal-utenti kollha tan-netwerk skont il-paragrafu 8 u għandu jiddikjara jekk proġett ta' kapaċità inkrementali jkunux inbeda.

3.   Ir-rapport ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq għandu jiġi ppubblikat f'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Istat Membru u, sa fejn possibbli, bl-Ingliż fuq is-siti web tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni ikkonċernati sa mhux aktar tard minn 16-il ġimgħa wara li jkun beda l-irkant annwali ta' kapaċità ta' kull sena mill-inqas f'kull sena farrada.

4.   L-ENTSOG għandu jikkoordina u jassisti t-tlestija tar-rapporti ta' valutazzjoni tad-domanda, inkluż billi jipprovdi mudell standard u permezz tal-pubblikazzjoni tar-rapporti fuq is-sit web tal-ENTSOG.

5.   Jekk id-domanda għal kapaċità inkrementali tiġi espressa minn utenti tan-netwerk mhux aktar tard minn 8 ġimgħat wara l-bidu tal-irkant annwali ta' kull sena fi snin mhux farrada, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni kkonċernati jistgħu jaqblu li jwettqu valutazzjoni tad-domanda tas-suq fi snin mhux farrada, sakemm:

(a)

il-proċess stabbilit fl-Artikoli 26-30 jista' jiġi konkluż qabel il-bidu tal-perjodu li jkun imiss taċ-ċiklu ta' valutazzjoni tad-domanda msemmi fil-paragrafu 1, u

(b)

il-kalendarju tal-irkant jiġi rrispettat.

6.   Fil-valutazzjoni tad-domanda tas-suq li tkun qed issir, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jikkunsidraw indikazzjonijiet tad-domanda mhux vinkolanti sottomessi sa mhux aktar tard minn 8 ġimgħat wara l-bidu tal-irkant annwali ta' kull sena.

7.   Fil-valutazzjoni tad-domanda tas-suq li tkun qed issir, l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni jistgħu jikkunsidraw indikazzjonijiet tad-domanda mhux vinkolanti ppreżentati wara l-iskadenza stabbilita fil-paragrafu 6, jew jintroduċuhom fil-valutazzjoni tad-domanda tas-suq li jkun imiss.

8.   L-indikazzjonijiet tad-domanda mhux vinkolanti msemmija fil-paragrafi 6 u 7 għandu jkun fihom mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

iż-żewġ sistemi jew aktar kontigwi ta' dħul u ħruġ li bejnhom id-domanda għal kapaċità inkrementali — fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat ta' punt ta' interkonnessjoni — hija espressa u d-direzzjoni mitluba;

(b)

is-sena/snin tal-gass li għaliha/għalihom hija espressa kapaċità inkrementali;

(c)

l-ammont ta' kapaċità mitlub bejn is-sistemi rispettivi ta' dħul u ħruġ;

(d)

informazzjoni dwar l-indikazzjonijiet tad-domanda mhux vinkolanti li kienet ġiet jew li tkun se tiġi sottomessa lil operaturi oħra ta' sistemi ta' trażmissjoni, jekk dawn l-indikazzjonijiet ikunu relatati ma' xulxin, bħal pereżempju d-domanda għall-kapaċitajiet f'bosta punti ta' interkonnessjoni relatati;

9.   L-utenti tan-netwerk għandhom jindikaw jekk it-talba tagħhom hijiex soġġetta għal kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet b'rabta mal-punti (a) sa (d) tal-paragrafu 8.

10.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jirrispondu għall-indikazzjonijiet tad-domanda mhux vinkolanti fi żmien 16-il ġimgħa minn meta jibdew l-irkanti annwali ta' kull sena, jew fi żmien 8 ġimgħat minn meta jaslu l-indikazzjonijiet tad-domanda skont il-paragrafu 7. Ir-rispons għandu jipprovdi mill-anqas dan li ġej:

(a)

jekk it-talba indikata tistax titqies mill-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni fil-proċess li jkun għaddej; jew

(b)

jekk, fil-każ ta' indikazzjonijiet ta' domandi skont il-paragrafu 7, dawn humiex suffiċjenti biex jiġi kkunsidrat li jingħata bidu għal proċess ta' kapaċità inkrementali skont il-paragrafu 5; jew

(c)

f'liema rapport ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq, skont il-paragrafu 3, se tkun se tiġi vvalutata d-domanda indikata, sakemm id-domanda indikata ma tistax titqies skont il-punti (a) jew (b), li għandu jiġi ġġustifikat.

11.   Operatur ta' sistema ta' trażmissjoni jista' jitlob il-ħlas ta' tariffi għal attivitajiet li jirriżultaw mis-sottomissjoni ta' indikazzjonijiet tad-domanda mhux vinkolanti. Dawn it-tariffi għandhom jirriflettu l-ispejjeż amministrattivi għas-sottomissjoni ta' indikazzjonijiet tad-domanda, u għandhom ikunu soġġetti għal approvazzjoni mill-awtorità regolatorja nazzjonali u għandu jiġi ppubblikat fuq is-sit web tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni. It-tariffi għandhom jiġu rimborżati lill-utent tan-netwerk rispettiv jekk it-test ekonomiku għal mill-inqas livell wieħed ta' offerta li jinkludi l-kapaċità inkrementali fil-punt ta' interkonnessjoni rispettiv ikollu eżitu pożittiv.

12.   Ir-rapport ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq għandu jqis il-kriterji kollha li ġejjin:

(a)

jekk il-pjan ta' għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk fl-Unjoni jidentifika nuqqas ta' kapaċità fiżika li minħabba fiha reġjun speċifiku jkollu nuqqas ta' provvista f'xenarju ta' quċċata raġonevoli u fejn l-offerta ta' kapaċità inkrementali fil-punt ta' interkonnessjoni inkwistjoni jista' jagħlaq id-distakk; jew pjan ta' żvilupp tan-netwerk nazzjonali jidentifika ħtieġa konkreta u sostnuta għat-trasport fiżiku;

(b)

jekk ma jkun hemm disponibbli l-ebda prodott ta' kapaċità standard li jgħaqqad żewġ sistemi kontigwi ta' dħul u ħruġ fl-irkant annwali ta' kapaċità ta' kull sena għas-sena li fiha l-kapaċità inkrementali tista' tiġi offruta għall-ewwel darba u fit-tliet snin sussegwenti, minħabba li l-kapaċità kollha tkun ġiet ikkuntrattata;

(c)

jekk l-utenti tan-netwerk ikunu ssottomettew indikazzjonijiet tad-domanda mhux vinkolanti li bihom jitolbu kapaċità inkrementali għal għadd sostnut ta' snin u l-mezzi ekonomikament effiċjenti kollha l-oħra għall-massimizzazzjoni tad-disponibbiltà tal-kapaċità eżistenti jkunu ġew eżawriti;

13.   Ir-rapport ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq għandu jinkludi mill-anqas dan li ġej:

(a)

konklużjoni dwar jekk għandux jinbeda proġett ta' kapaċità inkrementali;

(b)

l-indikazzjonijiet tad-domanda aggregata mhux vinkolanti li jaslu sa mhux aktar tard minn 8 ġimgħat wara li jkun beda l-irkant annwali ta' kapaċità ta' kull sena fis-sena tal-pubblikazzjoni tar-rapport ta' valutazzjoni tad-domanda rispettiv;

(c)

l-indikazzjonijiet tad-domanda aggregata mhux vinkolanti sottomessi wara l-iskadenza msemmija fil-paragrafu 6 qabel il-proċess ta' kapaċità inkrementali f'każ li dawn l-indikazzjonijiet tad-domanda ma jkunux ġew ikkunsidrati għall-valutazzjoni tad-domanda preċedenti;

(d)

l-indikazzjonijiet tad-domanda aggregata mhux vinkolanti sottomessi skont il-paragrafu 7 jekk l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni jkunu ddeċidew li jqisuhom itqiesu fil-valutazzjoni tad-domanda tas-suq li tkun qed issir;

(e)

valutazzjoni tal-ammont mistenni, u d-direzzjoni u t-tul mistennija tad-domanda għal kapaċità inkrementali fil-punti ta' interkonnessjoni ma' kull sistema ta' dħul u ta' ħruġ kontigwa jew ma' interkonnetturi kontigwi;

(f)

konklużjoni dwar jekk humiex se jitwettqu, u għal liema punti ta' interkonnessjoni u għal liema livell mistenni ta' domanda, studji tekniċi għal proġetti ta' kapaċità inkrementali;

(g)

skeda ta' żmien provviżorja għall-proġett ta' kapaċità inkrementali, għall-istudji tekniċi u għall-konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 27(3);

(h)

konklużjoni dwar liema tariffi, jekk ikun hemm, se jiġu introdotti, skont il-paragrafu 10;

(i)

it-tipi u, fejn disponibbli, id-daqs aggregat tal-indikazzjonijiet tad-domanda kondizzjonali skont il-paragrafu 9;

(j)

il-mod li bih l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni jkunu beħsiebhom japplikaw l-Artikolu 11(3) fir-rigward tal-limitazzjoni tan-numru ta' snin offruti fl-irkanti ta' kapaċità annwali ta' kull sena matul il-proċess inkrementali.

14.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti għandhom jippubblikaw punti ta' kuntatt rispettivi għal proġetti ta' kapaċità inkrementali li jkunu nbdew meta jiġi ppubblikat ir-rapport ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq, u għandhom jaġġornaw din l-informazzjoni fuq bażi regolari matul il-proġett.

Artikolu 27

Fażi tad-disinn

1.   Il-jum wara l-pubblikazzjoni tar-rapport ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq għandha tibda' l-fażi tad-disinn, jekk ir-rapport ta' valutazzjoni tad-domanda jidentifika domanda għal proġetti ta' kapaċità inkrementali.

2.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni attivi fil-punt ta' interkonnessjoni rispettiv għandhom iwettqu studji tekniċi dwar proġetti ta' kapaċità inkrementali sabiex jiddisinjaw il-proġett ta' kapaċità inkrementali u livelli tal-offerti koordinati bbażati fuq il-fattibbiltà teknika u r-rapporti ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq.

3.   Mhux aktar tard minn 12-il ġimgħa wara l-bidu tal-fażi tad-disinn, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni kkonċernati għandhom iwettqu konsultazzjoni pubblika konġunta dwar l-abbozz ta' proposta għal proġett f'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Istat Membru u, sa fejn possibbli, bl-Ingliż, għal minimu ta' xahar u għal mhux aktar minn xahrejn. Dawn l-operaturi għandhom jieħdu l-passi kollha raġonevoli biex jiżguraw koordinazzjoni transkonfinali.

Il-ftehim għandu jkopri mill-inqas l-aspetti li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tal-proġett ta' kapaċità inkrementali, inkluż stima tal-ispejjeż;

(b)

il-livelli tal-offerti għal prodotti ta' kapaċità raggruppata fil-punt ta' interkonnessjoni;

(c)

fejn relevanti, abbażi tal-indikazzjonijiet tad-domanda kondizzjonali li jkunu waslu, il-mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv propost tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, inkluż il-ġustifikazzjoni tiegħu;

(d)

l-iskedi ta' żmien provviżorji tal-proġett ta' kapaċità inkrementali;

(e)

ir-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali li l-utenti tan-netwerk għandhom jaċċettaw biex jipparteċipaw u biex jaċċessaw il-kapaċità fil-fażi tal-allokazzjoni tal-kapaċità vinkolanti tal-proċess ta' kapaċità inkrementali, inkluż kwalunkwe kollateral li għandu jiġi pprovdut minn utenti tan-netwerk u kif dewmien possibbli fl-għoti ta' kapaċità jew l-eventwalità ta' tfixkil fil-proġett jistgħu jiġu ttrattati fuq bażi kuntrattwali;

(f)

fejn approċċ ta' prezz fiss jiġi segwit għall-proġett ta' kapaċità inkrementali, l-elementi IND u RP deskritti fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2017/460;

(g)

il-livell ta' impenji tal-utenti, espress bħala stima tal-fattur-f kif applikat skont l-Artikolu 23, li jiġi propost u sussegwentement approvat mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kkonċernati wara li jkunu ġew ikkonsultati l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni;

(h)

kwalunkwe indikazzjonijiet tad-domanda kondizzjonali li jaslu skont l-Artikolu 26(7);

(i)

jekk il-kapaċità inkrementali x'aktarx li tirriżulta fi tnaqqis sostnut u sinifikanti fl-użu ta' infrastrutturi oħra tal-gass mhux deprezzati fl-istess sistemi kontigwi ta' dħul u ħruġ, jew fuq l-istess rotta tat-trasport tal-gass.

4.   Fil-proċess tad-disinn ta' livelli tal-offerti kkoordinati, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali involuti u jikkoordinaw bejn il-fruntieri sabiex ikunu jistgħu jsiru offerti ta' kapaċità inkrimentali bħala prodotti raggruppati. Il-proposta għal proġett u d-disinn ta' livelli tal-offerti kkoordinati għandhom iqisu r-riżultati tal-konsultazzjoni prevista fil-paragrafu 3.

Artikolu 28

Approvazzjoni u pubblikazzjoni

1.   Wara l-konsultazzjoni u l-finalizzazzjoni tal-fażi tad-disinn ta' proġett għal proġett ta' kapaċità inkrementali f'konformità mal-Artikolu 27, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni involuti għandhom jippreżentaw il-proposta għal proġett ta' kapaċità inkrementali lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti għal approvazzjonijiet koordinati. Il-proposta għal proġett għandha wkoll tiġi ppubblikata mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni involuti f'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Istat Membru u, sa fejn possibbli, bl-Ingliż, u għandha tinkludi mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-livelli tal-offerti kollha, li jirriflettu l-firxa tad-domanda mistennija għall-kapaċità inkrementali fil-punti ta' interkonnessjoni relevanti bħala riżultat tal-proċessi msemmija fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 27 u l-Artikolu 26;

(b)

ir-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali li l-utenti tan-netwerk għandhom jaċċettaw biex jipparteċipaw u biex jaċċessaw il-kapaċità fil-fażi tal-allokazzjoni tal-kapaċità vinkolanti tal-proċess ta' kapaċità inkrementali, inkluż kwalunkwe kollaterali li għandhom jiġu pprovduti minn utenti tan-netwerk u kif dewmien possibbli fl-għoti ta' kapaċità jew l-eventwalità ta' tfixkil fil-proġett jistgħu jiġu ttrattati fuq bażi kuntrattwali;

(c)

l-iskedi ta' żmien tal-proġett ta' kapaċità inkrementali, inklużi kwalunkwe bidliet minn meta tkun saret il-konsultazzjoni deskritta fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 27, u miżuri għall-prevenzjoni ta' dewmien u għall-minimizzazzjoni tal-impatt ta' dewmien;

(d)

il-parametri definiti fl-Artikolu 22(1)

(e)

Jekk jista' jkun meħtieġ perjodu ta' żmien estiż b'mod eċċezzjonali għall-kapaċità ta' kuntrattar, għal perijodu addizzjonali ta' mhux iktar minn 5 snin wara l-allokazzjoni ta' massimu ta' 15-il sena wara l-bidu tal-użu operattiv, f'konformità mal-Artikolu 30;

(f)

fejn applikabbli, il-mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv propost, inkluż il-ġustifikazzjoni tiegħu skont l-Artikolu 30(2), kif ukoll il-kundizzjonijiet approvati mill-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni għall-fażi vinkolanti skont l-Artikolu 30(3)

(g)

fejn approċċ ta' prezz fiss jiġi segwit għall-proġett ta' kapaċità inkrementali, l-elementi deskritti fl-Artikolu 24(b) tar-Regolament (UE) 2017/460.

2.   Fi żmien sitt xhur minn meta l-aħħar waħda fost dawk l-awtoritajiet regolatorji tirċievi l-proposta sħiħa għall-proġett, l-istess awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jippubblikaw deċiżjonijiet koordinati dwar il-proposta għall-proġett definita fil-paragrafu 1 f'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Istat Membru u, sa fejn possibbli, bl-Ingliż. Id-deċiżjonijiet għandhom jinkludu ġustifikazzjonijiet. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar il-wasla tal-proposta għal proġett u dwar il-kompletezza tagħha sabiex jiġi ddeterminat il-bidu tal-perjodu ta' sitt xhur.

Meta tħejji d-deċiżjoni tal-awtorità regolatorja nazzjonali, kull awtorità regolatorja nazzjonali għandha tikkunsidra l-opinjonijiet tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-oħra involuti. Fi kwalunkwe każ, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom iqisu kwalunkwe effetti detrimentali fuq il-kompetizzjoni jew fuq il-funzjonament effettiv tas-suq intern tal-gass assoċjati mal-proġetti ta' kapaċità inkrementali kkonċernati.

Jekk xi awtorità regolatorja nazzjonali relevanti toġġezzjona għall-proposta għal proġett li tkun ġiet sottomessa, din għandha tinforma lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali involuti l-oħra kemm jista' jkun malajr. F'tali sitwazzjoni, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali involuti għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex jaħdmu flimkien u jilħqu ftehim komuni.

Meta l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim dwar il-mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv propost fi żmien il-perjodu ta' sitt xhur imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-Aġenzija għandha tieħu deċiżjoni dwar mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv għall-implimentazzjoni, skont il-proċess stabbilit fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 713/2009.

3.   Wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali skont il-paragrafu 2 u mhux aktar tard minn xahrejn qabel l-offerta tal-kapaċità inkrementali waqt l-irkant annwali ta' kapaċità ta' kull sena, l-operaturi tas-sistemi ta' trasmissjoni għandhom jippubblikaw avviż b'mod konġunt, f'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Istat Membru u, sa fejn possibbli, bl-Ingliż, li jinkludi l-informazzjoni minima li ġejja:

(a)

l-informazzjoni definita fil-paragrafu 1 kif approvata mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali;

(b)

mudell tal-kuntratt(i) relatat(i) mal-kapaċità offruta.

Artikolu 29

L-irkantar tal-kapaċità inkrementali

1.   Soġġett għat-tlestija tal-miżuri stipulati fl-Artikolu 27, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni involuti għandhom joffru l-kapaċità inkrementali flimkien mal-kapaċità disponibbli rispettiva waqt l-irkant annwali ta' kapaċità ta' kull sena bħala prodotti standard raggruppati miġbura f'irkanti bi prezz axxendenti skont l-Artikolu 17 bħala regola u skont l-Artikolu 8(8) u (9) u l-Artikolu 19.

2.   L-irkanti għal-livelli tal-offerti rispettivi għandhom jitmexxew b'mod parallel u b'mod indipendenti minn xulxin f'konformità mal-Artikolu 17 u soġġett għall-Artikolu 8(2). Livelli tal-offerti koordinati biss jiġu rkantati.

3.   Sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun primjums possibbli tal-irkant u sabiex jinkiseb eżitu pożittiv fit-test ekonomiku għall-ogħla livell ta' offerta possibbli, jista' jingħata bidu għal irkant ieħor darba waħda, u biss jekk:

(a)

kien hemm mill-inqas żewġ livelli tal-offerti stabbiliti mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni qabel il-bidu tal-irkanti deskritti fil-paragrafu 2; u

(b)

tal-inqas offerta waħda ma rnexxietx u rriżultat f'test ekonomiku b'eżitu negattiv; u

(c)

l-iżgħar livell ta' offerta li jmiss tal-iżgħar livell ta' offerta li ma rnexxiex irriżulta f'test ekonomiku b'eżitu pożittiv, u ngħata primjum tal-irkant għal mill-inqas prodott wieħed ta' kapaċità standard ta' kull sena.

Jekk dawn il-kondizzjonijiet jiġu sodisfatti, jista' jinbeda l-irkant il-ġdid għall-iżgħar livell ta' offerta li ma rnexxiex imsemmi fil-punt (b).

4.   Jekk l-irkant il-ġdid ma jwassalx għal eżitu pożittiv fit-test ekonomiku, ir-riżultati ta' allokazzjoni tal-irkant oriġinali msemmija fil-punt (c) għandu jitqiesu bħala prevalenti skont l-Artikoli 17(20) u (21).

Artikolu 30

Il-prinċipji għal mekkaniżmi ta' allokazzjoni alternattivi

1.   Mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv ikopri massimu ta' 15-il sena wara l-bidu tal-użu operattiv. Jekk ma jkunx jista' jinkiseb eżitu pożittiv għat-test ekonomiku fuq il-bażi tal-prenotazzjonijiet ta' 15-il sena, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu jestendu l-perjodu ta' żmien b'massimu ta' 5 snin oħra b'mod eċċezzjonali.

2.   Jista' jintuża mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv tal-kapaċità, soġġett għall-approvazzjoni tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, meta jkun jista' jiġi konkluż b'mod raġonevoli mir-rapporti ta' valutazzjoni tad-domanda tas-suq skont l-Artikolu 26 jew mill-konsultazzjoni definita fl-Artikolu 27(3) li l-irkant b'arloġġ li jgħolli l-prezz mhuwiex xieraq u li l-proġett ta' kapaċità inkrementali jissodisfa ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

li jinvolvi aktar minn żewġ sistemi ta' dħul u ħruġ u l-offerti jintalbu tul diversi punti ta' interkonnessjoni matul il-proċedura ta' allokazzjoni;

(b)

li jiġu mitluba offerti għal tul ta' żmien ta' aktar minn sena.

3.   F'mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv, l-utenti tan-netwerk jistgħu jissottomettu offerti vinkolanti kondizzjonali għal kapaċità ta' kuntrattar soġġett għal waħda jew iżjed minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin speċifikati mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni fil-proposta għal proġett skont l-Artikolu 28(1):

(a)

impenji li jorbtu jew li jeskludu impenji f'punti oħra ta' interkonnessjoni;

(b)

impenji għal diversi prodotti ta' kapaċità standard ta' kull sena f'punt ta' interkonnessjoni;

(c)

impenji li huma kondizzjonali skont l-allokazzjoni ta' ammont speċifiku jew minimu ta' kapaċità.

4.   Il-mekkaniżmu ta' allokazzjoni alternattiv huwa soġġett għal approvazzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kkonċernati skont l-Artikolu 28(2). Il-mekkaniżmu għandu jkun trasparenti u mhux diskriminatorju, iżda jista' jippermetti li ssir prijoritizzazzjoni tad-durata ta' prenotazzjonijiet jew offerti għal ammonti ogħla ta' kapaċità għal prodott ta' kapaċità standard ta' kull sena.

5.   Jekk id-durata tal-prenotazzjonijiet jew l-offerti għal ammonti ogħla ta' kapaċità jiġu prijoritizzati, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiddeċiedu dwar it-twarrib ta' ammont ta' mill-inqas 10 % u ta' mhux aktar minn 20 % tal-kapaċità teknika f'kull punt ta' interkonnessjoni meta jiġi applikat l-Artikolu 8(8). Il-kapaċità li tiġi mwarrba b'dan il-mod għandha jiġu offruta bi qbil mal-Artikolu 8(7).

Artikolu 31

Arranġamenti tranżitorji

Fil-każ ta' proġetti ta' kapaċità inkrementali mibdija qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-Artikoli 26 sa 30 għandhom japplikaw sakemm tali proġetti ma jkunux ingħataw l-approvazzjonijiet applikabbli għall-allokazzjoni tal-kapaċità mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali rispettivi qabel l-1 ta' Awwissu 2017.

KAPITOLU VI

KAPAĊITÀ INTERROMPIBBLI

Artikolu 32

Allokazzjoni ta' servizzi interrompibbli

1.   Mill-1 ta' Jannar 2018, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni jistgħu joffru biss prodotti ta' kapaċità standard għall-kapaċità interrompibbli għal tul ta' żmien itwal minn jum jekk il-prodott korrispondenti ta' kapaċità standard ta' kull xahar, trimestrali jew ta' kull sena għall-kapaċità kostanti jkun inbiegħ bi primjum tal-irkant, jekk ikun inbiegħ kollu jew jekk ma kienx disponibbli.

2.   L-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni għandhom joffru prodott ta' kapaċità ta' kuljum għall-kapaċità interrompibbli fiż-żewġ direzzjonijiet f'punti ta' interkonnessjoni meta l-prodott ta' kapaċità standard rispettiv għall-kapaċità kostanti jkun inbiegħ kollu b'jum bil-quddiem jew jekk ma ġiex offrut. F'punti ta' interkonnessjoni unidirezzjonali fejn il-kapaċità kostanti tiġi offruta biss f'direzzjoni waħda, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom joffru mill-inqas prodott ta' kuljum għall-kapaċità interrompibbli fid-direzzjoni l-oħra.

3.   Jekk tkun offruta kapaċità interrompibbli, din ma għandhiex tkun ta' detriment għall-ammont ta' kapaċità kostanti li tkun qiegħda tiġi offruta. L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni ma għandhomx iwarrbu kapaċità li tista' tiġi offruta bħala kapaċità fissa sabiex joffruha bħala kapaċità interrompibbli.

4.   Sal-punt li jiġu offruti prodotti ta' kapaċità interrompibbli għajr prodotti ta' kuljum, l-istess prodotti standard ta' kapaċità għall-kapaċità fissa għandhom japplikaw għall-kapaċità interrompibbli, f'termini ta' tul ta' żmien tal-prodotti.

5.   Sal-punt li tiġi offruta kapaċità interrompibbli, għandha tiġi allokata permezz ta' proċess ta' rkant bl-eċċezzjoni ta' kapaċità interrompibbli matul l-istess jum.

6.   Il-kapaċità interrompibbli matul l-istess jum għandha tiġi allokata permezz ta' proċedura ta' nomini żejda.

7.   Il-kapaċità interrompibbli matul l-istess jum għandha tiġi allokata meta l-kapaċità kostanti, kemm jekk kapaċità teknika kif ukoll jekk kapaċità addizzjonali, tkun inbigħet kollha.

8.   Meta jiġu organizzati rkanti għal kwalunkwe prodott interrompibbli li jkunu itwal minn jum, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, jekk ikunu jafuhom, għandhom jippubblikaw l-ammonti ta' kapaċità interrompibbli li tkun qiegħda tiġi offruta qabel il-bidu tal-proċess ta' rkant.

9.   Jekk tkun offruta, il-kapaċità interrompibbli għandha tiġi allokata permezz ta' rkant separat wara li tkun ġiet allokata kapaċità kostanti ta' tul indaqs, iżda qabel ma jibda l-irkant ta' kapaċità kostanti b'tul iqsar, bl-eċċezzjoni tal-kapaċità interrompibbli matul l-istess jum.

10.   Jekk ikunu offruti, l-irkanti ta' kapaċità interrompibbli għandhom jitwettqu skont l-istess prinċipji ta' disinn u limiti ta' żmien kif applikat għall-kapaċità kostanti. Id-dati eżatti tal-irkanti li għandhom jintużaw għall-irkanti ta' kapaċità interrompibbli għandhom jiġu ddettaljati fil-kalendarju tal-irkant bl-eċċezzjoni tal-kapaċità interrompibbli matul l-istess jum. Għall-irkanti ta' kapaċità annwali ta' kull sena, l-irkanti kollha ta' kapaċità trimestrali ta' kull sena u l-irkanti kollha rikorrenti ta' kapaċità ta' kull xahar, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jinnotifikaw lill-utenti tan-netwerk ġimgħa qabel jibda l-irkant dwar l-ammont ta' kapaċità interrompibbli li għandha tiġi offruta. Fejn irkant ta' kapaċità kostanti ma jkunx għalaq fil-jum skedat ta' bidu għall-irkanti tal-kapaċità interrompibbli, l-irkanti tal-kapaċità interrompibbli għandhom jibdew mhux aktar tard mill-jum ta' negozju li jkun imiss wara l-għeluq tal-irkanti tal-kapaċità kostanti rispettivi. F'każijiet bħal dawn, kwalunkwe bidla fl-ammonti offruti għandha tiġi notifikata tal-anqas 12-il siegħa qabel jibda l-irkant ta' kapaċità interrompibbli rispettivi.

Artikolu 33

Ħinijiet minimi ewlenin ta' interruzzjoni

1.   Il-kapaċitajiet interrompibbli għandu jkollhom ħinijiet minimi ewlenin ta' interruzzjoni, li għandhom jiġu deċiżi b'mod konġunt minn operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni.

2.   Il-ħin minimu ewlieni predefinit ta' interruzzjoni għal siegħa ta' gass partikolari għandu jkun ħamsa u erbgħin minuta wara l-bidu taċ-ċiklu ta' nomina mill-ġdid għal dik is-siegħa tal-gass. Fejn żewġ operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni jkunu jixtiequ jqassru l-ħin ewlieni għall-interruzzjonijiet, kwalunkwe ftehim li jkun intlaħaq bejn l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandu jkun soġġett għall-approvazzjoni mill-awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti.

Artikolu 34

Koordinazzjoni tal-proċess ta' interruzzjoni

L-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni li jibda l-interruzzjoni għandu jinnotifika lill-operatur kontigwu relevanti tas-sistema ta' trażmissjoni. Operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jinnotifikaw lill-utenti tan-netwerk affettwati rispettivi tagħhom malajr kemm jista' jkun, iżda b'kunsiderazzjoni xierqa tal-affidabbiltà tal-informazzjoni.

Artikolu 35

Sekwenza ddefinita ta' interruzzjonijiet

1.   L-ordni li fiha għandhom jitwettqu l-interruzzjonijiet, jekk it-total tan-nomini jkun jaqbeż il-kwantità ta' gass li jista' jgħaddi minn punt ta' interkonnessjoni partikolari, għandu jiġi stabbilit abbażi tas-siġill tal-ħin kuntrattwali tal-kuntratti ta' trasport rispettivi fuq bażi interrompibbli. F'każ ta' interruzzjoni, il-kuntratti ta' trasport li jkunu daħlu fis-seħħ aktar kmieni għandhom jipprevalu fuq kuntratti ta' trasport li jidħlu fis-seħħ aktar tard.

2.   Jekk, wara l-applikazzjoni tal-proċedura stipulata fil-paragrafu 1, żewġ nomini jew aktar jiġu kklassifikati fl-istess pożizzjoni fl-ordni ta' interruzzjoni, u l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni ma jinterrompihomx kollha kemm huma, għandu jiġi applikat tnaqqis prorata fuq dawn in-nomini speċifiċi.

3.   Biex jakkomodaw id-differenzi bejn id-diversi servizzi ta' kapaċità interrompibbli fl-Unjoni, l-operaturi kontigwi tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom jimplimentaw u jikkoordinaw il-proċeduri konġunti previsti f'dan l-Artikolu fuq bażi ta' punt ta' interkonnessjoni wara l-ieħor.

Artikolu 36

Raġunijiet għall-interruzzjonijiet

L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jinkludu raġunijiet għall-interruzzjonijiet jew direttament fil-kuntratti ta' trasport interrompibbli tagħhom, jew fit-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw dawn il-kuntratti. Ir-raġunijiet għall-interruzzjonijiet jistgħu jinkludu il-kwalità tal-gass, il-pressjoni, it-temperatura, il-mudelli ta' flussi, l-użu ta' kuntratti kostanti, il-manutenzjoni, il-limitazzjonijiet downstream jew upstream, l-obbligi tas-servizz pubbliku, u l-ġestjoni tal-kapaċità li tirriżulta mill-proċeduri tal-ġestjoni tal-konġestjoni, iżda mhumiex limitati għalihom.

KAPITOLU VII

PJATTAFORMI TA' PRENOTAZZJONI TA' KAPAĊITÀ

Artikolu 37

Pjattaformi ta' prenotazzjoni ta' kapaċità

1.   L-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni għandhom japplikaw dan ir-Regolament billi joffru kapaċità permezz ta' pjattaforma waħda, jew għadd limitat ta' pjattaformi konġunti, ta' prenotazzjoni fuq l-Internet. L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni jistgħu joperaw tali pjattaformi huma stess, jew permezz ta' parti miftiehma li, fejn meħtieġa, taġixxi f'isimhom lejn l-utenti tan-netwerk.

2.   Il-pjattaformi konġunti ta' prenotazzjoni għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)

għandhom japplikaw ir-regoli u l-proċeduri għall-offerta u l-allokazzjoni tal-kapaċità skont il-Kapitolu III;

(b)

l-istabbilment ta' proċess biex tiġi offruta kapaċità raggruppata kostanti skont il-Kapitolu IV għandu jingħata prijorità;

(c)

għandhom jiġu pprovduti funzjonalitajiet għall-utenti tan-netwerk biex joffru u jiksbu kapaċità sekondarja;

(d)

sabiex jużaw is-servizzi tal-pjattaformi ta' prenotazzjoni, l-utenti tan-netwerk għandhom jaderixxu u jikkonformaw mar-rekwiżiti legali u kontrattwali applikabbli li jippermettulhom jibbukjaw u jużaw il-kapaċità fuq in-netwerk tal-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni relevanti taħt kuntratt ta' trasport;

(e)

il-kapaċità fi kwalunkwe punt ta' interkonnessjoni wieħed, jew punt ta' interkonnessjoni virtwali wieħed, ma għandhiex tiġi offruta f'aktar minn pjattaforma waħda ta' prenotazzjoni, iżda l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni jista' joffri kapaċità f'punti differenti ta' interkonnessjoni jew ta' interkonnessjoni virtwali permezz ta' diversi pjattaformi ta' prenotazzjoni.

3.   Fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni kollha għandhom jilħqu ftehim kuntrattwali biex jużaw pjattaforma waħda għall-prenotazzjonijiet għall-offerta ta' kapaċità fuq iż-żewġ naħat tal-punti ta' interkonnessjoni jew fuq il-punti ta' interkonnessjoni virtwali rispettivi tagħhom. Jekk ma jintlaħaq l-ebda qbil bejn l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni fi żmien dak il-perjodu, il-kwistjoni għandha tintbagħat minnufih mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni lill-awtoritajiet regolatorji. Wara, fi żmien perjodu ulterjuri ta' sitt xhur mid-data ta' riferiment, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jagħżlu flimkien pjattaforma waħda għall-prenotazzjonijiet għal perijodu mhux itwal minn tliet snin. Jekk l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ma jkunux jistgħu jagħżlu flimkien pjattaforma waħda għall-prenotazzjonijiet fi żmien sitt xhur mid-data ta' riferiment, għandu japplika l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 713/2009. L-Aġenzija għandha tiddeċiedi rigward il-pjattaforma ta' prenotazzjoni li għandha tintuża, għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin, fil-punt ta' interkonnessjoni jew il-punt ta' interkonnessjoni virtwali.

4.   F'każ li l-għażla tal-pjattaforma ta' prenotazzjoni f'punt ta' interkonnessjoni jew punt ta' interkonnessjoni virtwali ssir mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew mill-Aġenzija, l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jilħqu ftehim kuntrattwali rigward l-użu ta' pjattaforma ta' prenotazzjoni sa mhux aktar tard minn tmiem il-perjodu msemmi fl-aħħar sentenza tal-paragrafu 3, li għalih tkun saret l-għażla mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew mill-Aġenzija. Jekk ma jintlaħaq ebda ftehim kuntrattwali, għandha titkompla l-proċedura stipulata fil-paragrafu 3.

5.   L-istabbiliment ta' pjattaforma waħda, jew għadd limitat ta' pjattaformi konġunti ta' prenotazzjoni għandu jiffaċilita u jħaffef il-prenotazzjoni tal-kapaċità f'punti ta' interkonnessjoni mal-Unjoni kollha, għall-ġid tal-utenti tan-netwerk. Fejn xieraq, l-ENTSOG u l-Aġenzija għandhom jiffaċilitaw dan il-proċess.

6.   Fir-rigward taż-żidiet fil-kapaċità teknika, ir-riżultati tal-allokazzjoni għandhom jiġu ppubblikati fuq il-pjattaforma ta' prenotazzjoni użata għall-irkant tal-kapaċità eżistenti, u għal kapaċità ġdida maħluqa fejn dak il-ħin ma tkunx teżisti, fuq pjattaforma ta' prenotazzjoni konġunta maqbula bejn l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni relevanti.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 38

Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni

1.   Sabiex jgħin lill-Aġenzija bid-dmirijiet tagħha ta' monitoraġġ skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 715/2009, l-ENTSOG għandu jimmonitorja u janalizza l-mod li bih l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni implimentaw dan ir-Regolament skont l-Artikolu 8(8) u (9) tar-Regolament (KE) Nru 715/2009. B'mod partikolari, l-ENTSOG għandu jiżgura l-kompletezza u l-korrettezza tal-informazzjoni kollha relevanti mill-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni. L-ENTSOG għandu jissottometti dik l-informazzjoni lill-Aġenzija sal-31 ta' Marzu 2019.

2.   L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom jissottomettu lill-ENTSOG l-informazzjoni kollha meħtieġa mill-ENTSOG biex dan jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont il-paragrafu 1 sal-31 ta' Diċembru 2018.

3.   Il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjalment sensittiva għandha tiġi ppreżervata mill-ENTSOG u mill-Aġenzija.

4.   Qabel is-6 ta' April 2019, l-Aġenzija, fi ħdan il-qafas tal-kompiti tagħha ta' monitoraġġ, għandha tirrapporta dwar il-kondizzjonalitajiet stipulati fil-kuntratti għall-prodotti ta' kapaċità standard għall-kapaċità kostanti, filwaqt li tqis l-effetti tagħhom fuq l-użu effiċjenti tan-netwerk u fuq l-integrazzjoni tas-swieq tal-gass tal-Unjoni. Fil-valutazzjoni tagħha, l-Aġenzija għandha tkun appoġġata mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali relevanti u mill-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni relevanti.

Artikolu 39

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 984/2013 għandu jiġi revokat.

Referenzi għar-Regolament irrevokat għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 40

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament japplika minn meta jidħol fis-seħħ.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Marzu 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 211, 14.8.2009, p. 36.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 984/2013 tal-14 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk dwar il-Mekkaniżmi ta' Allokazzjoni tal-Kapaċità fis-Sistemi ta' Trażmissjoni tal-Gass u li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 273, 15.10.2013, p. 5).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/703 tat-30 ta' April 2015 li jistabbilixxi Kodiċi tan-Netwerk għar-Regoli dwar l-Interoperabbiltà u l-Iskambju ta' Dejta (ĠU L 113, 1.5.2015, p. 13).

(4)  Id-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/460 tas-16 ta' Marzu 2017 li jistabbilixxi kodiċi tan-netwerk dwar strutturi tariffarji armonizzati għat-trażmissjoni tal-gass (ara paġna 29 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar miżuri li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE (ĠU L 295, 12.11.2010, p. 1).