20.5.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 132/1


DIRETTIVA (UE) 2017/828 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-17 ta’ Mejju 2017

li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta’ involviment fit-tul tal-azzjonisti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 50 u 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1)

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) tistabbilixxi r-rekwiżiti fir-rigward tal-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet tal-azzjonisti marbuta ma’ ishma ta’ votazzjoni fir-rigward tal-laqgħat ġenerali ta’ kumpaniji li għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat li jinsab jew li jopera fi Stat Membru.

(2)

Il-kriżi finanzjarja wriet li f’ħafna każijiet, l-azzjonisti appoġġaw it-teħid eċċessiv tar-riskji fuq terminu qasir ta’ żmien mill-maniġers. Barra minn hekk, hemm evidenza ċara li l-livell attwali ta’ “monitoraġġ” tal-kumpaniji li fihom isir investiment u l-involviment mill-investituri istituzzjonali u mill-maniġers tal-assi spiss mhuwiex adegwat u jiffoka wisq fuq redditu fuq terminu qasir ta’ żmien, li jista’ jwassal għal governanza korporattiva u prestazzjoni subottimali.

(3)

Fil-komunikazzjoni tagħha tat-12 ta’ Diċembru 2012 intitolata “Pjan ta’ Azzjoni: id-dritt soċjetarju Ewropew u l-governanza korporattiva — qafas legali modern għal azzjonisti aktar impenjati u kumpaniji sostenibbli”, il-Kummissjoni ħabbret għadd ta’ azzjonijiet fil-qasam tal-governanza korporattiva, b’mod partikolari sabiex tħeġġeġ l-involviment fit-tul tal-azzjonisti u biex ittejjeb it-trasparenza bejn il-kumpaniji u l-investituri.

(4)

L-ishma ta’ kumpaniji kkwotati ta’ spiss ikunu miżmuma permezz ta’ ktajjen kumplessi ta’ intermedjarji, u dan jagħmel l-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti aktar diffiċli u jista’ jaġixxi bħala ostaklu għall-involviment tal-azzjonisti. Il-kumpaniji spiss ma jkunux jistgħu jidentifikaw l-azzjonisti tagħhom. L-identifikazzjoni tal-azzjonisti hija prerekwiżit għal komunikazzjoni diretta bejn l-azzjonisti u l-kumpanija u għalhekk essenzjali biex jiġi ffaċilitat l-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti u l-involviment tal-azzjonisti. Dan huwa partikolarment rilevanti f’sitwazzjonijiet transkonfinali u meta jiġu użati mezzi elettroniċi. Kumpaniji kkwotati jenħtieġ għalhekk li jkollhom id-dritt li jidentifikaw lill-azzjonisti tagħhom sabiex ikunu jistgħu jikkomunikaw magħhom direttament. Jenħtieġ li l-intermedjarji jiġu mitluba, fuq talba tal-kumpanija, li jikkomunikaw lill-kumpanija l-informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jitħallew jeskludu minn dan ir-rekwiżit ta’ identifikazzjoni l-azzjonisti li għandhom biss għadd żgħir ta’ ishma.

(5)

Sabiex jintlaħaq dak l-għan, ċertu livell ta’ informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti għandu jiġi trażmess lill-kumpanija. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi mill-inqas l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-azzjonist u, fejn l-azzjonist hija persuna ġuridika, in-numru ta’ reġistrazzjoni tagħha jew, jekk in-numru ta’ reġistrazzjoni ma jkunx disponibbli, identifikatur uniku, bħalma huwa l-Kodiċi ta’ Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (Kodiċi LEI), u n-numru ta’ ishma miżmuma mill-azzjonist kif ukoll, jekk mitluba mill-kumpanija, il-kategoriji jew klassijiet ta’ ishma miżmuma u d-data tal-akkwist tagħhom. It-trażmissjoni ta’ inqas informazzjoni ma tkunx biżżejjed biex tippermetti lill-kumpanija tidentifika lill-azzjonisti tagħha sabiex tikkomunika magħhom.

(6)

Skont din id-Direttiva, jenħtieġ li d-data personali tal-azzjonisti tiġi pproċessata biex il-kumpanija tkun tista’ tidentifika lill-azzjonisti attwali tagħha sabiex tikkomunika direttament magħhom, bl-għan li jiġi ffaċilitat l-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti u l-involviment tal-azzjonisti fil-kumpanija. Dan huwa mingħajr preġudizzju għal-liġijiet tal-Istati Membri li jipprovdu għall-ipproċessar tad-data personali tal-azzjonisti għal skopijiet oħra, bħall-iskop li l-azzjonisti jkunu jistgħu jikkooperaw ma’ xulxin.

(7)

Sabiex il-kumpanija tkun tista’ tikkomunika direttament mal-azzjonisti attwali tagħha sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti u l-involviment tal-azzjonisti, jenħtieġ li l-kumpanija u l-intermedjarji jitħallew jaħżnu data personali dwar l-azzjonisti sakemm huma jibqgħu azzjonisti. Madankollu, il-kumpaniji u l-intermedjarji ta’ spiss ma jkunux jafu li persuna ma tkunx baqgħet azzjonist sakemm ma jkunux ġew informati mill-persuna jew sakemm ma jkunux kisbu dik l-informazzjoni permezz ta’ eżerċizzju ta’ identifikazzjoni tal-azzjonist ġdid, li ħafna drabi jseħħ biss darba fis-sena b’rabta mal-laqgħa annwali ġenerali jew ma’ avvenimenti oħra importanti bħalma huma offerti ta’ akkwiżizzjoni jew fużjonijiet. Jenħtieġ li kumpaniji u intermedjarji għalhekk jitħallew jaħżnu data personali sad-data li huma jkunu saru jafu bil-fatt li persuna ma tkunx baqgħet azzjonist u għal perjodu massimu ta’ 12-il xahar wara li jsiru jafu b’dak il-fatt. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-fatt li l-kumpanija jew l-intermedjarju jistgħu jeħtieġu li jżommu d-data personali ta’ persuni li ma jkunux baqgħu azzjonisti għal skopijiet oħra, bħal pereżempju l-iżgurar ta’ rekords adegwati għall-finijiet ta’ żamma ta’ rekord tas-suċċessjoni tat-titolu tal-ishma ta’ kumpanija, iż-żamma ta’ rekords meħtieġa fir-rigward ta’ laqgħat ġenerali, inkluż fir-rigward tal-validità tar-riżoluzzjonijiet tagħha, għall-issodisfar min-naħa tal-kumpanija tal-obbligi tagħha fir-rigward tal-ħlas ta’ dividendi jew ta’ mgħax li għandhom x’jaqsmu ma’ ishma jew kwalunkwe somom oħra li trid titħallas lil eks azzjonisti.

(8)

L-eżerċitar effettiv tad-drittijiet tal-azzjonisti jiddependi ħafna fuq l-effiċjenza tal-katina tal-intermedjarji li jżommu l-kontijiet tat-titoli f’isem l-azzjonisti jew persuni oħra, speċjalment f’kuntest transkonfinali. Fil-katina ta’ intermedjarji, speċjalment meta l-katina tinvolvi ħafna intermedjarji, l-informazzjoni mhux dejjem tgħaddi mill-kumpanija lill-azzjonisti tagħha, u l-voti tal-azzjonisti mhux dejjem jiġu trażmessi b’mod korrett lill-kumpanija. Din id-Direttiva għandha l-għan li ttejjeb it-trażmissjoni ta’ informazzjoni permezz tal-katina ta’ intermedjarji biex jiġi ffaċiltat l-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti.

(9)

Fid-dawl tar-rwol importanti tagħhom, jenħtieġ li l-intermedjarji jkunu obbligati jiffaċilitaw l-eżerċitar tad-drittijiet mill-azzjonisti, kemm jekk l-azzjonisti jkunu jixtiequ jeżerċitaw dawn id-drittijiet huma stess kif ukoll meta jkunu jixtiequ jinnominaw lil persuna terza biex tagħmel dan. Meta l-azzjonisti ma jkunux jixtiequ jeżerċitaw id-drittijiet huma stess u jkunu nnominaw lill-intermedjarju biex jagħmel dan, jenħtieġ li dan tal-aħħar jeżerċita dawk id-drittijiet fuq l-awtorizzazzjoni u l-istruzzjoni espliċiti tal-azzjonisti u għall-benefiċċju tagħhom.

(10)

Huwa importanti li jkun żgurat li l-azzjonisti li jipparteċipaw ma’ kumpanija li fiha isir investiment permezz ta’ votazzjoni jafu li l-voti tagħhom ikunu ġew ikkunsidrati b’mod korrett. Jenħtieġ li tingħata konferma li l-voti jkunu waslu fil-każ ta’ votazzjoni elettronika. Barra minn hekk, jenħtieġ li kull azzjonist li jitfa’ vot f’laqgħa ġenerali tal-inqas ikollu l-possibbiltà li jivverifika wara l-laqgħa ġenerali jekk il-vot ikunx ġie validament irreġistrat u magħdud mill-kumpanija.

(11)

Sabiex jiġi promoss l-investiment ta’ ekwità madwar l-Unjoni u biex jiġi faċilitat l-eżerċitar tad-drittijiet relatati mal-ishma, din id-Direttiva għandha tistabbilixxi grad għoli ta’ trasparenza fir-rigward tal-imposti, inklużi l-prezzijiet u l-ħlasijiet, għas-servizzi fornuti mill-intermedjarji. Diskriminazzjoni bejn il-ħlasijiet imposti għal eżerċitar domestiku u transkonfinali tad-drittijiet tal-azzjonisti taġixxi bħala deterrent għal investiment transkonfinali kif ukoll għall-funzjonament effiċjenti tas-suq intern, u jenħtieġ li tkun ipprojbita. Jenħtieġ li kull differenza bejn il-ħlasijiet imposti fuq l-eżerċitar domestiku u transkonfinali tad-drittijiet tal-azzjonisti tkun permessa biss jekk tkun ġustifikata kif xieraq u jekk tirrifletti l-varjazzjoni fl-ispejjeż attwali mġarrba għall-għoti tas-servizzi minn intermedjarji.

(12)

Il-katina ta’ intermedjarji tista’ tinkludi intermedjarji li ma jkollhomx la uffiċċju rreġistrat tagħhom u lanqas uffiċċju prinċipali tagħhom fl-Unjoni. Madankollu, l-attivitajiet imwettqa minn intermedjarji minn pajjiżi terzi jista’ jkollhom effetti fuq is-sostenibbiltà fit-tul tal-kumpaniji tal-Unjoni u fuq il-governanza korporattiva fl-Unjoni. Barra minn hekk, sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ din id-Direttiva, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni tiġi trażmessa tul il-katina ta’ intermedjarji. Jekk intermedjarji minn pajjiżi terzi ma jkunux soġġetti għal din id-Direttiva u ma kellhomx l-istess obbligi relatati mat-trażmissjoni ta’ informazzjoni bħall-intermedjarji tal-Unjoni, ikun hemm riskju li l-fluss ta’ informazzjoni jiġi interrott. Jenħtieġ għalhekk li intermedjarji minn pajjiżi terzi li jipprovdu servizzi fir-rigward ta’ ishma ta’ kumpaniji li għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fl-Unjoni u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat li jinsab jew li jopera fl-Unjoni jkunu soġġetti għar-regoli dwar l-identifikazzjoni tal-azzjonisti, it-trażmissjoni ta’ informazzjoni, il-faċilitazzjoni tad-drittijiet tal-azzjonisti, u t-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni ta’ spejjeż biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet dwar l-ishma miżmuma permezz ta’ intermedjarji ta’ dan it-tip.

(13)

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal-liġijiet nazzjonali li jirregolaw iż-żamma u s-sjieda tat-titoli u arranġamenti li jsostnu l-integrità tat-titoli u ma taffettwax lis-sidien benefiċjarji jew persuni oħra li mhumiex azzjonisti skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

(14)

L-involviment effettiv u sostenibbli tal-azzjonisti huwa wieħed mill-pedamenti tal-mudell ta’ governanza korporattiva tal-kumpaniji kkwotati, li jiddependi fuq kontrolli u bilanċi bejn l-organi u l-partijiet interessati differenti. Involviment ikbar min-naħa tal-azzjonisti fil-governanza korporattiva jikkostitwixxi waħda mil-lievi li jistgħu jikkontribwixxu għal titjib fil-prestazzjoni finanzjarja u dik mhux finanzjarja tal-kumpaniji, inkluż fir-rigward ta’ fatturi ambjentali, soċjali u ta’ governanza, b’mod partikolari skont il-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli, appoġġati min-Nazzjonijiet Uniti. Barra minn hekk, involviment ikbar mill-partijiet interessati kollha, b’mod partikolari l-impjegati, fil-governanza korporattiva huwa fattur importanti li jiżgura approċċ aktar fit-tul minn kumpaniji kkwotati li jeħtieġ li jitħeġġeġ u jiġi kkunsidrat.

(15)

Investituri istituzzjonali u maniġers tal-assi spiss huma azzjonisti importanti ta’ kumpaniji kkwotati fl-Unjoni u jista’ jkollhom għalhekk rwol importanti fil-governanza korporattiva ta’ dawk il-kumpaniji, iżda wkoll b’mod aktar ġenerali fir-rigward tal-istrateġija u l-prestazzjoni fit-tul tagħhom. Madankollu, l-esperjenza tal-aħħar snin uriet li ħafna drabi l-investituri istituzzjonali u l-maniġers tal-assi ma jinvolvux ruħhom mal-kumpaniji li fihom ikollhom ishma u l-provi juru li s-swieq kapitali spiss jagħmlu pressjoni fuq il-kumpaniji biex jagħtu riżultati fuq żmien qasir, li jista’ jipperikola l-prestazzjoni finanzjarja u dik mhux finanzjarja tal-kumpaniji fuq żmien twil u jista’, fost konsegwenzi negattivi oħra, iwassal għal livell subottimali ta’ investimenti, pereżempju fir-riċerka u l-iżvilupp għad-detriment tal-prestazzjoni fuq żmien twil kemm tal-kumpaniji kif ukoll tal-investituri.

(16)

Ħafna drabi, l-investituri istituzzjonali u l-maniġers tal-assi ma jkunux trasparenti dwar l-istrateġiji ta’ investiment tagħhom, il-politika dwar l-involviment tagħhom u l-implimentazzjoni tagħhom. L-iżvelar pubbliku ta’ din l-informazzjoni jista’ jkollu impatt pożittiv fuq l-għarfien tal-investituri, jippermetti li l-benefiċjarji aħħarin bħall-pensjonanti futuri jottimizzaw id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom, jiffaċilita d-djalogu bejn il-kumpaniji u l-azzjonisti tagħhom, iħeġġeġ l-involviment tal-azzjonisti u jsaħħaħ ir-responsabiltà tagħhom fir-rigward tal-partijiet interessati u s-soċjetà ċivili.

(17)

Jenħtieġ għalhekk li investituri istituzzjonali u maniġers tal-assi jkunu aktar trasparenti rigward l-approċċ tagħhom lejn l-involviment tal-azzjonisti. Jenħtieġ li huma jiżviluppaw u jiżvelaw pubblikament politika dwar l-involviment tal-azzjonisti jew inkella jispjegaw għaliex ikun għażlu li ma jagħmlux dan. Jenħtieġ li l-politika dwar l-involviment tal-azzjonisti tiddeskrivi kif l-investituri istituzzjonali u l-maniġers tal-assi jintegraw l-involviment tal-azzjonisti fl-istrateġija ta’ investiment tagħhom, liema attivitajiet ta’ involviment differenti jagħżlu li jwettqu u kif jagħmlu dan. Jenħtieġ li l-politika dwar l-involviment tinkludi wkoll politiki għall-immaniġġar tal-kunflitti ta’ interess attwali jew potenzjali, b’mod partikolari sitwazzjonijiet fejn l-investituri istituzzjonali jew il-maniġers tal-assi jew l-impriżi affiljati tagħhom ikollhom relazzjonijiet kummerċjali sinifikanti mal-kumpanija li fiha jsir investiment. Jenħtieġ li l-politika dwar l-involviment jew l-ispjegazzjoni ikunu pubblikament disponibbli fuq l-internet.

(18)

Jenħtieġ li l-investituri istituzzjonali u l-maniġers tal-assi jiżvelaw pubblikament informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-involviment tagħhom u b’mod partikolari dwar kif dawn ikunu eżerċitaw id-drittijiet tal-vot tagħhom. Madankollu, bil-ħsieb li jitnaqqas il-piż amministrattiv possibbli, jenħtieġ li l-investituri jkunu jistgħu jiddeċiedu li ma jippubblikawx kull vot li jintefa’ jekk il-vot ikun ikkunsidrat bħala insinifikanti minħabba s-suġġett tal-votazzjoni jew id-daqs tal-parteċipazzjoni fil-kumpanija. Tali voti insinifikanti jistgħu jinkludu voti mitfugħa fuq kwistjonijiet purament proċedurali jew voti mitfugħa f’kumpaniji fejn l-investitur ikollu sehem żgħir ħafna meta mqabbel mal-parteċipazzjonijiet tal-investitur f’kumpaniji oħra li fihom isir investiment. Jenħtieġ li l-investituri jistabbilixxu l-kriterji tagħhom stess dwar liema voti huma insinifikanti abbażi tas-suġġett tal-vot jew id-daqs tal-parteċipazzjoni fil-kumpanija, u japplikawhom b’mod konsistenti.

(19)

Approċċ fuq terminu ta’ żmien medju sa twil huwa faċilitatur ewlieni ta’ ġestjoni responsabbli tal-assi. Jenħtieġ li l-investituri istituzzjonali għalhekk jiżvelaw pubblikament, kull sena, informazzjoni li tispjega kif l-elementi ewlenin tal-istrateġija tagħhom dwar l-investimenti ta’ ekwità huma konsistenti mal-profil u t-tul tal-obbligazzjonijiet tagħhom u kif dawk l-elementi jikkontribwixxu għall-prestazzjoni fuq terminu medju sa twil tal-assi tagħhom. Meta jagħmlu użu minn maniġer tal-assi, jew permezz ta’ mandati diskrezzjonali li jinvolvu l-ġestjoni tal-assi fuq bażi individwali jew permezz ta’ fondi raggruppati, jenħtieġ li l-investituri istituzzjonali jiżvelaw pubblikament ċerti elementi ewlenin tal-arranġament mal-maniġer tal-assi, b’mod partikolari kif jinċentiva l-maniġer tal-assi biex jallinja l-istrateġija u d-deċiżjonijiet ta’ investiment tiegħu mal-profil u t-tul tal-obbligazzjonijiet tal-investitur istituzzjonali, b’mod partikolari obbligazzjonijiet fit-tul, kif jivvaluta l-prestazzjoni tal-maniġer tal-assi, inkluża r-remunerazzjoni tiegħu, kif jimmonitorja l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll imġarrba mill-maniġer tal-assi u kif jinċentiva l-maniġer tal-assi biex jinvolvi ruħu fl-aħjar interess fuq perjodu medju sa twil tal-investitur istituzzjonali. Dan ikun jikkontribwixxi għall-allinjament korrett tal-interessi bejn il-benefiċjarji finali ta’ investituri istituzzjonali, il-maniġers tal-assi u l-kumpaniji li fihom isir investiment u potenzjalment għall-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ investiment aktar fit-tul u relazzjonijiet aktar fit-tul mal-kumpaniji li fihom isir investiment li jinvolvu l-involviment tal-azzjonisti.

(20)

Jenħtieġ li l-maniġers tal-assi jipprovdu informazzjoni lill-investitur istituzzjonali li hija biżżejjed biex tippermetti lil dan tal-aħħar li jevalwa jekk u kif il-maniġer jaġixxi fl-aħjar interessi fit-tul tal-investitur u jekk il-maniġer tal-assi japplikax strateġija li tipprovdi l-involviment effiċjenti tal-azzjonisti. Fil-prinċipju, ir-relazzjoni bejn il-maniġer tal-assi u l-investitur istituzzjonali hija kwistjoni ta’ arranġamenti kuntrattwali bilaterali. Madankollu, għalkemm l-investituri istituzzjonali l-kbar jistgħu jitolbu rappurtar dettaljat mingħand il-maniġer tal-assi, speċjalment jekk l-assi jkunu ġestiti fuq il-bażi ta’ mandat diskrezzjonali, għal investituri istituzzjonali żgħar u anqas sofistikati, huwa kruċjali li jiġi stabbilit sett minimu ta’ rekwiżiti legali, sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw adegwatament, u jżommu responsabbli, lill-maniġer tal-assi. Għalhekk, jenħtieġ li l-maniġers tal-assi jkunu meħtieġa jiżvelaw lill-investituri istituzzjonali kif l-istrateġija ta’ investiment tagħhom u l-implimentazzjoni tagħha jikkontribwixxu għall-prestazzjoni fuq medda ta’ żmien medju sa twil tal-assi tal-investitur istituzzjonali jew tal-fond. Jenħtieġ li dak l-iżvelar ikopri rappurtar dwar riskji materjali ewlenin fuq żmien medju sa twil marbuta mal-investimenti tal-portafoll, inkluż kwistjonijiet ta’ governanza korporattiva u riskji oħra fuq medda ta’ żmien medju sa twil. Dik l-informazzjoni hija importanti biex l-investitur istituzzjonali jivvaluta jekk il-maniġer tal-assi jwettaqx analiżi fuq medda ta’ żmien medju sa twil tal-ekwità u tal-portafoll, li tikkostitwixxi faċilitatur ewlieni tal-involviment effiċjenti tal-azzjonisti. Billi dawk ir-riskji fuq medda ta’ żmien medju sa twil se jkollhom impatt fuq ir-redditi tal-investituri, integrazzjoni aktar effettiva ta’ dawk il-kwistjonijiet fil-proċessi ta’ investiment tista’ tkun kruċjali għall-investituri istituzzjonali.

(21)

Barra minn hekk, jenħtieġ li l-maniġers tal-assi jiżvelaw lill-investituri istituzzjonali l-kompożizzjoni, it-tranżazzjonijiet u l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet tal-portafoll tagħhom kif ukoll tal-politika tagħhom dwar self ta’ titoli. Il-livell tal-fatturat tal-portafoll huwa indikatur sinifikanti ta’ jekk il-proċessi tal-maniġer tal-assi humiex allinjati kompletament mal-istrateġija u l-interessi identifikati tal-investitur istituzzjonali, u jindika jekk il-maniġer tal-assi għandux l-ishma għal perjodu ta’ żmien li jippermetti impenn mal-kumpanija b’mod effettiv. Rata għolja ta’ tranzazzjonijiet fil-portafoll jista’ jkun indikatur ta’ nuqqas ta’ konvinzjoni f’deċiżjonijiet ta’ investiment u momentum wara l-imġiba, li l-ebda waħda minnhom ma hija probabbilment fl-aħjar interessi fit-tul tal-investituri istituzzjonali, speċjalment minħabba li żieda fit-tranżazzjonijiet iżżid l-ispejjeż li jħabbtu magħhom l-investitur u jistgħu jinfluwenzaw ir-riskju sistemiku. Min-naħa l-oħra, tranżazzjonijiet sorprendentement baxxi jistgħu jissinjalaw nuqqas ta’ attenzjoni fir-rigward tal-ġestjoni tar-riskju jew moviment lejn approċċ għall-investiment aktar passiv. Is-self ta’ titoli jista’ jwassal għall-kontroversja fil-qasam tal-involviment tal-azzjonisti, billi skontu l-ishma tal-investituri huma fil-fatt mibjugħa, suġġetti għal dritt ta’ xiri lura. Ishma mibjugħa jridu jerġgħu jinkisbu għal finijiet ta’ involviment, inkluż votazzjoni fil-laqgħa ġenerali. Għalhekk huwa importanti li l-maniġer tal-assi jirrapporta dwar il-politika tiegħu dwar self ta’ titoli u dwar kif din hija applikata biex jissodisfa l-attivitajiet ta’ involviment, b’mod partikolari fi żmien il-laqgħa ġenerali tal-kumpanija li fiha jsir investiment.

(22)

Jenħtieġ ukoll li l-maniġer tal-assi jgħarraf lill-investitur istituzzjonali jekk u, jekk iva, kif il-maniġer tal-assi jagħmel deċiżjonijiet ta’ investiment abbażi ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni fuq terminu ta’ żmien medju sa twil tal-kumpanija li fiha jsir investiment, inkluż tal-prestazzjoni mhux finanzjarja tiegħu. Tali informazzjoni hija partikolarment utli biex tindika jekk il-maniġer tal-assi jadottax approċċ orjentat fit-tul u attiv lejn il-ġestjoni tal-assi u jekk iqisx kwistjonijiet soċjali, ambjentali u ta’ governanza.

(23)

Jenħtieġ li l-maniġer tal-assi jipprovdi l-informazzjoni adegwata lill-investitur istituzzjonali dwar jekk u, jekk iva, liema konflitti ta’ interessi żviluppaw b’rabta mal-attivitajiet ta’ involviment, u kif il-maniġer tal-assi jkun indirizzahom. Pereżempju, kunflitti ta’ interessi jistgħu jipprevjenu lill-maniġer tal-assi milli jivvota jew milli jinvolvi ruħu kompletament. Jenħtieġ li tali sitwazzjonijiet jiġu żvelati lill-investitur istituzzjonali.

(24)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jipprevedu li meta l-assi ta’ investitur istituzzjonali ma jiġux amministrati fuq bażi individwali iżda flimkien ma’ assi ta’ investituri oħra u amministrati permezz ta’ fond, jenħtieġ li tiġi wkoll ipprovduta informazzjoni lill-investituri l-oħra, tal-anqas fuq talba, sabiex l-investituri l-oħra kollha tal-istess fond ikunu jistgħu jirċievu dik l-informazzjoni jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan.

(25)

Ħafna investituri istituzzjonali u maniġers tal-assi jużaw is-servizzi tal-konsulenti f’materji relatati mal-vot li jipprovdu riċerka, pariri u rakkomandazzjonijiet dwar kif jivvutaw fil-laqgħat ġenerali tal-kumpaniji kkwotati. Filwaqt li l-konsulenti f’materji relatati mal-vot għandhom rwol importanti fil-governanza korporattiva billi jikkontribwixxu biex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-analiżi relatata ma’ informazzjoni tal-kumpanija, dawn jista’ jkollhom ukoll influwenza importanti fuq l-imġiba tal-investituri meta jittieħed vot. B’mod partikolari, l-investituri b’portafolli diversifikati ħafna u b’ħafna ishma barranin jiddependu aktar fuq rakkomandazzjonijiet f’materji relatati mal-vot.

(26)

Fid-dawl tal-importanza tagħhom, jenħtieġ li l-konsulenti f’materji relatati mal-vot ikunu soġġetti għal rekwiżiti ta’ trasparenza. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-konsulenti f’materji relatati mal-vot li huma suġġetti għal kodiċi ta’ kondotta jirrapportaw b’mod effettiv dwar l-applikazzjoni tagħhom ta’ dak il-kodiċi. Jenħtieġ li jiżvelaw ukoll ċerta informazzjoni importanti relatata mat-tħejjija tar-riċerka, il-konsulenza u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom rigward il-votazzjoni u kwalunkwe kunflitti ta’ interessi reali jew potenzjali jew relazzjonijiet ta’ negozju li jistgħu jinfluwenzaw it-tħejjija tar-riċerka, il-pariri ur-rakkomandazzjonijiet rigward il-votazzjoni. Jenħtieġ li dik l-informazzjoni tibqa’ disponibbli pubblikament għal perjodu ta’ mill-inqas tliet snin sabiex tippermetti lill-investituri istituzzjonali jagħżlu s-servizzi tal-konsulenti f’materji relatati mal-vot filwaqt li jqisu l-prestazzjoni tagħhom fil-passat.

(27)

Il-konsulenti f’materji relatati mal-vot minn pajjiż terz li ma jkollhomx la uffiċċju reġistrat tagħhom u lanqas uffiċċju prinċipali tagħhom fl-Unjoni jistgħu jipprovdu analiżi fir-rigward ta’ kumpaniji tal-Unjoni. Sabiex jiġi żgurat ambjent ekwu bejn il-konsulenti f’materji relatati mal-vot tal-Unjoni u minn pajjiż terz, jenħtieġ li din id-Direttiva tapplika wkoll għal konsulenti f’materji relatati mal-vot minn pajjiżi terzi li jwettqu l-attivitajiet tagħhom permezz ta’ stabbiliment fl-Unjoni, irrispettivament mill-forma ta’ dak l-istabbiliment.

(28)

Id-diretturi jikkontribwixxu għas-suċċess fit-tul tal-kumpanija. Il-forma u l-istruttura tar-remunerazzjoni tad-diretturi huma materji li jaqgħu primarjament taħt il-kompetenza tal-kumpanija, il-bordijiet rilevanti tagħha, l-azzjonisti u, fejn applikabbli, ir-rappreżentanti tal-impjegati. Huwa għalhekk importanti li tiġi rispettata d-diversità tas-sistemi ta’ governanza tal-kumpaniji fi ħdan l-Unjoni, li jirreflettu l-opinjonijiet differenti tal-Istati Membri dwar ir-rwoli tal-kumpaniji u l-korpi responsabbli mid-determinazzjoni tal-politika ta’ remunerazzjoni u tar-remunerazzjoni tad-diretturi individwali. Peress li r-remunerazzjoni hija waħda mill-istrumenti ewlenin għall-kumpaniji biex jallinjaw l-interessi tagħhom u dawk tad-diretturi tagħhom u fid-dawl tar-rwol kruċjali tad-diretturi fil-kumpaniji, huwa importanti li l-politika ta’ remunerazzjoni tal-kumpaniji tiġi stabbilita b’mod xieraq minn korpi kompetenti fi ħdan il-kumpanija u li l-azzjonisti jkollhom il-possibbiltà li jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar il-politika ta’ remunerazzjoni tal-kumpanija.

(29)

Sabiex jiġi żgurat li l-azzjonisti jkollhom vuċi effettiva dwar il-politika ta’ remunerazzjoni, jenħtieġ li jingħataw id-dritt li jagħmlu votazzjoni vinkolanti jew konsultattiva dwar il-politika ta’ remunerazzjoni, abbażi ta’ ħarsa ġenerali ċara, li tinftiehem u komprensiva tal-politika ta’ remunerazzjoni tal-kumpanija. Jenħtieġ li l-politika ta’ remunerazzjoni tikkontribwixxi għall-istrateġija tan-negozju, l-interessi fit-tul u s-sostenibbiltà tal-kumpanija u jenħtieġ li ma tkunx marbuta biss jew prinċipalment ma’ objettivi fuq perijodu qasir ta’ żmien. Jenħtieġ li l-prestazzjoni tad-diretturi tiġi vvalutata kemm permezz ta’ kriterji dwar il-prestazzjoni finanzjarja u kemm permezz ta’ kriterji dwar il-prestazzjoni mhux finanzjarja, inklużi, fejn xieraq, fatturi ambjentali, soċjali u ta’ governanza. Jenħtieġ li l-politika ta’ remunerazzjoni tiddeskrivi l-komponenti differenti ta’ remunerazzjoni tad-diretturi u l-firxa tal-proporzjonijiet relattivi tagħhom. Hija tista’ tkun iddisinjata bħala qafas li fih trid tinżamm il-paga tad-diretturi. Jenħtieġ li l-politika ta’ remunerazzjoni tiġi żvelata pubblikament mingħajr dewmien wara l-vot mill-azzjonisti fil-laqgħa ġenerali.

(30)

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-kumpaniji jistgħu jkollhom bżonn li jidderogaw minn ċerti regoli fil-politika ta’ remunerazzjoni bħall-kriterji għal remunerazzjoni fissa jew varjabbli. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jippermettu lill-kumpaniji japplikaw tali deroga temporanja għall-politika ta’ remunerazzjoni applikabbli jekk jispeċifikaw fil-politika ta’ remunerazzjoni tagħhom kif din tiġi applikata f’ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali. Jenħtieġ li ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jkopru biss sitwazzjonijiet fejn id-deroga mill-politika ta’ remunerazzjoni hija meħtieġa biex isservi l-interessi u s-sostenibilità fit-tul tal-kumpanija kollha kemm hi jew biex tiġi żgurata l-vijabbiltà tagħha. Jenħtieġ li r-rapport ta’ remunerazzjoni jinkludi informazzjoni dwar ir-remunerazzjoni mogħtija taħt dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali.

(31)

Biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-politika ta’ remunerazzjoni tkun konformi ma’ dik il-politika, jenħtieġ li l-azzjonisti jingħataw id-dritt li jivvutaw fuq ir-rapport ta’ remunerazzjoni tal-kumpanija. Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza korporattiva, u r-responsabbiltà tad-diretturi, jenħtieġ li r-rapport ta’ remunerazzjoni jkun ċar u jinftiehem u jenħtieġ li jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva tar-remunerazzjoni tad- diretturi individwali matul is-sena finanzjarja l-aktar reċenti. Fejn l-azzjonisti jivvutaw kontra r-rapport ta’ remunerazzjoni, jenħtieġ li l-kumpanija tispjega, fir-rapport ta’ remunerazzjoni li jmiss, kif il-vot tal-azzjonisti kien ġie ikkunsidrat. Madankollu, għall-kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprovdu, bħala alternattiva għall-vot dwar ir-rapport ta’ remunerazzjoni, li r-rapport ta’ remunerazzjoni jrid jiġi sottomess lill-azzjonisti unikament għal diskussjoni fil-laqgħa ġenerali annwali bħala punt separat tal-aġenda. Jekk Stat Membru juża din il-possibbiltà, jenħtieġ li l-kumpanija tispjega, fir-rapport ta’ remunerazzjoni li jmiss, kif id-diskussjoni fil-laqgħa ġenerali kienet ġiet ikkunsidrata.

(32)

Sabiex l-azzjonisti jkollhom aċċess faċli għar-rapport ta’ remunerazzjoni, u sabiex l-investituri potenzjali u l-partijiet interessati jiġu infurmati dwar ir-remunerazzjoni tad-diretturi, jenħtieġ li r-rapport ta’ remunerazzjoni jkun ippubblikat fuq il-websajt tal-kumpanija. Jenħtieġ li dan ikun mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li għandhom l-Istati Membri sabiex jirrikjedu wkoll il-pubblikazzjoni tar-rapport permezz ta’ mezzi oħra, pereżempju bħala parti mid-dikjarazzjoni ta’ governanza korporattiva jew ir-rapport ta’ ġestjoni.

(33)

L-iżvelar tar-remunerazzjoni tad-diretturi individwali u l-pubblikazzjoni tar-rapport ta’ remunerazzjoni huma intiżi li jipprovdu aktar trasparenza korporattiva u aktar responsabbiltà tad-diretturi, kif ukoll aktar sorveljanza min-naħa tal-azzjonisti fuq ir-remunerazzjoni tad-diretturi. Dan joħloq prerekwiżit meħtieġ għall-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti u l-involviment tal-azzjonisti b’rabta mar-remunerazzjoni. B’mod partikolari, l-iżvelar ta’ tali informazzjoni lill-azzjonisti huwa meħtieġ biex ikunu jistgħu jivvalutaw ir-remunerazzjoni tad-diretturi u jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-modalitajiet u l-livell tal-paga tad-diretturi kif ukoll dwar ir-rabta bejn il-paga u l-prestazzjoni ta’ kull direttur individwali, sabiex jirrimedjaw sitwazzjonijiet potenzjali li fihom l-ammont ta’ remunerazzjoni ta’ direttur ma tkunx iġġustifikata abbażi tal-prestazzjoni individwali tiegħu jew tagħha u l-prestazzjoni tal-kumpanija. Il-pubblikazzjoni tar-rapport ta’ remunerazzjoni hija meħtieġa sabiex tippermetti mhux biss lill-azzjonisti, iżda wkoll lill-investituri potenzjali u l-partijiet interessati li jivvalutaw ir-remunerazzjoni tad-diretturi, sa liema punt dik ir-remunerazzjoni hija marbuta mal-prestazzjoni tal-kumpanija u kif il-kumpanija timplimenta l-politika ta’ remunerazzjoni tagħha fil-prattika. L-iżvelar u l-pubblikazzjoni ta’ rapporti ta’ remunerazzjoni anonimizzati ma jippermettux l-ilħuq ta’ dawk l-objettivi.

(34)

Sabiex jiżdiedu t-trasparenza korporattiva, u r-responsabbiltà tad-diretturi, u biex l-azzjonisti, l-investituri potenzjali u l-partijiet interessati jiksbu stampa kompluta u affidabbli dwar ir-remunerazzjoni ta’ kull direttur, huwa partikolarment importanti li kull element, u l-ammont totali ta’ remunerazzjoni, jiġu żvelati.

(35)

B’mod partikolari, sabiex jiwaqqaf l-evitar tar-rekwiżiti stabbiliti b’din id-Direttiva min-naħa tal-kumpanija, sabiex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta’ interess u sabiex tiġi żgurata l-lealtà tad-diretturi lejn il-kumpanija, huwa meħtieġ li jiġu previsti l-iżvelar u l-pubblikazzjoni tar-remunerazzjoni mogħtija jew dovuta lil diretturi individwali mhux biss mill-kumpanija nnifisha, iżda wkoll minn kull impriża li tappartjeni għall-istess grupp. Jekk ir-remunerazzjoni mogħtija jew dovuta lil diretturi individwali minn impriżi li jappartjenu għall-istess grupp bħall-kumpanija jiġu esklużi minn dan ir-rapport ta’ remunerazzjoni, ikun hemm ir-riskju li l-kumpaniji jippruvaw jevitaw ir-rekwiżiti stabbiliti minn din id-Direttiva billi jipprovdu lid-diretturi remunerazzjoni moħbija permezz ta’ impriża kontrollata. F’dan il-każ, l-azzjonisti ma jkollhomx stampa kompluta u affidabbli dwar ir-remunerazzjoni mogħtija lid-diretturi mill-kumpannija u l-objettivi segwiti minn din id-Direttiva ma jintlaħqux.

(36)

Sabiex jipprovdi stampa kompluta tar-remunerazzjoni tad-diretturi, jenħtieġ li r-rapport jiżvela wkoll, meta applikabbli, l-ammont tar-remunerazzjoni mogħtija abbażi tas-sitwazzjoni tal-familja tad-diretturi individwali. Jenħtieġ li r-rapport ta’ remunerazzjoni għalhekk ikopri wkoll, meta applikabbli, komponenti ta’ remunerazzjoni bħal allowances tal-familja jew tat-tfal. Madankollu, minħabba li data personali li tirreferi għas-sitwazzjoni tal-familja tad-diretturi individwali jew kategoriji speċjali ta’ data personali fis-sens tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), huma partikolarment sensittivi u jirrikjedu protezzjoni speċifika, jenħtieġ li r-rapport jiżvela biss l-ammont tar-remunerazzjoni u mhux ir-raġuni li għaliha jkun ingħata.

(37)

Skont din id-Direttiva, jenħtieġ li d-data personali inkluża fir-rapport ta’ remunerazzjoni tiġi pproċessata sabiex iżżid it-trasparenza korporattiva fir-rigward tar-remunerazzjoni tad-diretturi bil-ħsieb li jissaħħu r-responsabbiltà tad-diretturi u s-superviżjoni tal-azzjonisti fuq ir-remunerazzjoni tad-diretturi. Dan huwa mingħajr preġudizzju għal-liġi ta’ Stat Membru li tipprevedi l-ipproċessar tad-data personali ta’ diretturi għal skopijiet oħra.

(38)

Huwa essenzjali li r-remunerazzjoni u l-prestazzjoni tad-diretturi jiġu vvalutati mhux biss b’mod annwali iżda wkoll fuq perjodu ta’ żmien xieraq biex l-azzjonisti, l-investituri potenzjali u l-partijiet interessati jkunu jistgħu jivvalutaw b’mod xieraq jekk ir-remunerazzjoni tippremjax il-prestazzjoni fit-tul u biex ikejlu l-evoluzzjoni fuq medda ta’ żmien medju sa twil fil-prestazzjoni u r-remunerazzjoni tad-diretturi, partikolarment fir-rigward tal-prestazzjoni tal-kumpanija. F’ħafna każijiet, ikun possibbli biss wara bosta snin li wieħed jevalwa jekk ir-remunerazzjoni mogħtija kinitx konformi mal-interessi fit-tul tal-kumpanija. B’mod partikolari l-għoti ta’ inċentivi fit-tul jista’ jkopri perjodi ta’ massimu 7 sa 10 snin u jista’ jiġi kkombinat ma’ perjodi ta’ diferiment ta’ diversi snin.

(39)

Huwa importanti wkoll li wieħed ikun jista’ jivvaluta r-remunerazzjoni ta’direttur matul il-perjodu kollu tal-kariga tiegħu jew tagħha fuq bord ta’ kumpanija partikolari. Fl-Unjoni, id-diretturi jibqgħu fuq bord ta’ kumpanija għal perjodu ta’ sitt snin bħala medja, għalkemm f’xi Stati Membri dak il-perjodu jaqbeż it-tmien snin.

(40)

Sabiex tiġi limitata l-interferenza mad-drittijiet tad-diretturi għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom, jenħtieġ li l-iżvelar pubbliku minn kumpaniji tad-data personali tad-diretturi inkluża fir-rapport ta’ remunerazzjoni jkun limitat għal 10 snin. Dak il-perjodu huwa konsistenti ma’ perjodi oħra stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni dwar l-iżvelar pubbliku ta’ dokumenti dwar il-governanza korporattiva. Pereżempju, skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), ir-rapport ta’ ġestjoni u d-dikjarazzjonijiet dwar il-ġestjoni korporattiva għandhom jibqgħu disponibbli pubblikament bħala parti mir-rapport finanzjarju annwali għal mill-inqas 10 snin. Hemm interess ċar li diversi tipi ta’ rapporti ta’ governanza korporattiva, inkluż ir-rapport ta’ remunerazzjoni, ikunu disponibbli għal 10 snin, sabiex jipprovdu l-istat ġenerali ta’ kumpanija lill-azzjonisti u l-partijiet interessati.

(41)

Fi tmiem il-perjodu ta’ 10 snin, jenħtieġ li l-kumpanija tneħħi kull data personali mir-rapport ta’ remunerazzjoni jew jieqfu milli jiżvelaw pubblikament ir-rapport ta’ remunerazzjoni kollu kemm hu. Wara dak il-perjodu, l-aċċess għal tali data personali jista’ jkun meħtieġ għal raġunijiet oħra, bħall-eżerċizzju ta’ azzjonijiet legali. Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet dwar ir-remunerazzjoni jkunu mingħajr preġudizzju għall-eżerċitar tad-drittijiet fundamentali garantiti bit-Trattati, b’mod partikolari għad-dipożizzjonijiet tal-Artikolu 153(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipji ġenerali tal-liġi nazzjonali dwar il-kuntratti u l-impjieg, il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali dwar l-involviment tal-azzjonisti u r-responsabbiltajiet ġenerali tal-korpi amministrattivi, maniġerjali u superviżorji tal-kumpanija kkonċernata, u d-drittijiet, fejn applikabbli, tas-sħab soċjali li jikkonkludu u jinfurzaw ftehim kollettiv, f’konformità mal-liġijiet u t-tradizzjonijiet nazzjonali. Jenħtieġ ukoll li d-dispożizzjonijiet dwar ir-remunerazzjoni, meta applikabbli, ikunu mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali dwar ir-rappreżentanza tal-impjegati fil-korp amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju.

(42)

Tranżazzjonijiet ma’ partijiet relatati jistgħu jikkawżaw preġudizzju lill-kumpaniji u lill-azzjonisti tagħhom, peress li jistgħu jagħtu lill-parti relatata l-opportunità għal valur xieraq li jappartjeni għall-kumpanija. Għalhekk, huwa importanti li jkun hemm salvagwardji adegwati għall-protezzjoni tal-interessi tal-kumpaniji u tal-partijiet interessati. Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-materjal b’rabta mat-tranżazzjonijiet ta’ partijiet ikun sottomessi għall-approvazzjoni mill-azzjonisti jew mill-korp amministrattiv jew superviżorju tal-kumpaniji, skont proċeduri li ma jħallux parti relatata tieħu vantaġġ mill-pożizzjoni tagħha u jipprovdu protezzjoni adegwata għall-interessi tal-kumpanija u tal-azzjonisti li mhumiex parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji.

(43)

Meta t-tranżazzjoni ma’ parti relatata tinvolvi direttur jew azzjonist, jenħtieġ li dak id-direttur jew azzjonist ma jiħux sehem fl-approvazzjoni jew il-votazzjoni. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li jippermettu li azzjonist li jkun parti relatata jieħu sehem fil-votazzjoni sakemm il-liġi nazzjonali tipprevedi salvagwardji xierqa rigward il-proċess tal-votazzjoni biex jitħarsu l-interessi tal-kumpaniji u tal-azzjonisti li mhumiex parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji, bħal pereżempju limitu massimu ogħla ta’ maġġoranza għall-approvazzjoni ta’ tranżazzjonijiet.

(44)

Jenħtieġ li l-kumpaniji jħabbru pubblikament tranżazzjonijiet materjali mhux aktar tard minn waqt il-konklużjoni tat-tranżazzjoni, billi jidentifikaw il-parti relatata, id-data u l-valur tat-tranżazzjoni u kull informazzjoni oħra meħtieġa biex tiġi valutata l-ġustizzja tat-tranżazzjoni. L-iżvelar pubbliku ta’ din it-tranżazzjoni, pereżempju fuq il-websajt ta’ kumpanija jew permezz ta’ mezzi faċilment disponibbli oħra, huwa meħtieġ sabiex jippermetti li l-azzjonisti, il-kredituri, l-impjegati u l-partijiet interessati l-oħra jiġu infurmati dwar l-impatti potenzjali li dawn it-tranżazzjonijiet jista’ jkollhom fuq il-valur tal-kumpanija. L-identifikazzjoni preċiża tal-parti relatata hija meħtieġa biex jiġu valutati aħjar ir-riskji implikati mit-tranżazzjoni u biex jiġu permessi kontestazzjonijiet ta’ din it-tranżazzjoni, inkluż permezz ta’ azzjoni legali.

(45)

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ trasparenza għall-kumpaniji, l-investituri istituzzjonali, il-maniġers tal-assi u l-konsulenti f’materji relatati mal-vot. Dawk ir-rekwiżiti ta’ trasparenza ma humiex intiżi li jesiġu mill-kumpaniji, l-investituri istituzzjonali, il-maniġers tal-assi jew il-konsulenti f’materji relatati mal-vot li jiżvelaw pubblikament ċerti biċċiet speċifiċi ta’ informazzjoni li l-iżvelar tagħhom jista’ jippreġudika serjament il-pożizzjoni kummerċjali tagħhom jew, fejn dawn ma jkunux impriżi b’għan kummerċjali, l-interess tal-membri jew il-benefiċjarji tagħhom. Jenħtieġ li tali nuqqas ta’ żvelar ma jdgħajjifx l-objettivi tar-rekwiżiti ta’ żvelar stipulati f’din id-Direttiva.

(46)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-identifikazzjoni tal-azzjonisti, it-trażmissjoni tal-informazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(47)

B’mod partikolari, jenħtieġ li l-atti ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni jispeċifikaw ir-rekwiżiti minimi ta’ standardizzazzjoni fir-rigward tal-formati li għandhom jintużaw u l-iskadenzi li jridu jiġu osservati. L-għoti tas-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti ta’ implimentazzjoni jippermetti li dawk ir-rekwiżiti jinżammu aġġornati mal-iżviluppi tas-suq u dawk superviżorji u jipprevjeni implimentazzjoni diverġenti tad-dispożizzjonijiet fl-Istati Membri. Tali implimentazzjoni diverġenti tista’ tirriżulta fl-adozzjoni ta’ standards nazzjonali inkompatibbli, li jżidu r-riskji u l-ispejjeż ta’ operazzjonijiet transkonfinali u, b’hekk, jipperikolaw l-effettività u l-effiċjenza tagħhom u jirriżultaw f’piżijiet addizzjonali fuq l-intermedjarji.

(48)

Fl-eżerċitar tas-setgħat ta’ implementazzjoni tagħha skont din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-iżviluppi tas-suq rilevanti u b’mod partikolari inizjattivi awtoregolatorji eżistenti bħal, pereżempju, l-Istandards tas-Suq għal Azzjonijiet Korporattivi tal-Ipproċessar u l-Istandards tas-Suq għal Laqgħat Ġenerali, u jenħtieġ li tinkoraġġixxi l-użu ta’ teknoloġiji moderni fil-komunikazzjoni bejn il-kumpaniji u l-azzjonisti tagħhom, inkluż permezz tal-intermedjarji u, fejn xieraq, parteċipanti oħra tas-suq.

(49)

Sabiex tiżgura preżentazzjoni aktar komparabbli u konsistenti tar-rapport ta’ remunerazzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta linji gwida biex tispeċifika l-preżentazzjoni standardizzata tiegħu. Prattiki eżistenti tal-Istati Membri fir-rigward tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni inkluża fir-rapport ta’ remunerazzjoni huma differenti ħafna u, b’riżultat ta’ dan, jipprovdu livell inkonsistenti ta’ trasparenza u protezzjoni għall-azzjonisti u l-investituri. Ir-riżultat tad-diverġenza ta’ prattiki huwa li l-azzjonisti u l-investituri, b’mod partikolari fil-każ ta’ investimenti transkonfinali, qed jiġu soġġetti għal diffikultajiet u spejjeż meta jkunu jridu jifhmu u jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-politika ta’ remunerazzjoni u jinvolvu ruħhom mall-kumpanija fir-rigward ta’ din il-kwistjoni speċifika. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkonsulta lill-Istati Membri, kif xieraq, qabel ma tadotta l-linji gwida tagħha.

(50)

Sabiex jiġi żgurat li r-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva jew il-miżuri li jimplimentaw din id-Direttiva jiġu applikati fil-prattika, jenħtieġ li kull ksur ta’ dawk ir-rekwiżiti jkun soġġett għal penali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-penali jkunu dissważivi u proporzjonati biżżejjed.

(51)

Peress li minħabba n-natura internazzjonali tas-suq tal-ekwità tal-Unjoni, l-għanijiet ta’ din id-Direttiva ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u azzjoni mill-Istati Membri weħidhom x’aktarx li twassal għal settijiet differenti ta’ regoli, li jistgħu jimminaw jew joħolqu ostakli ġodda għat-tħaddim tas-suq intern, iżda jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex dawk l-għanijiet jintlaħqu.

(52)

Jenħtieġ li din id-Direttiva tiġi applikata f’konformità mad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni tal-privatezza kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Jenħtieġ li kull ipproċessar tad-data personali ta’ persuni fiżiċi skont din id-Direttiva jsir f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679. B’mod partikolari, jenħtieġ li d-data tinżamm preċiża u aġġornata, jenħtieġ li s-suġġett tad-data jkun infurmat kif xieraq dwar l-ipproċessar ta’ data personali skont din id-Direttiva u jenħtieġ li s-suġġett tad-data jkollu d-dritt ta’ rettifika ta’ data inkompleta jew impreċiża kif ukoll id-dritt għal tħassir tad-data personali. Barra minn hekk, jenħtieġ li kull trażmissjoni ta’ informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti lil intermedjarji ta’ pajjiżi terzi tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2016/679.

(53)

Jenħtieġ li d-data personali skont din id-Direttiva tiġi pproċessata għall-finijiet speċifiċi stabbiliti f’din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-ipproċessar ta’ tali data personali għal finijiet oħra għajr għall-finijiet li għalihom hija tkun inġabret oriġinarjament jitwettaq f’konformita’ mar-Regolament (UE) 2016/679.

(54)

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fi kwalunkwe att leġiżlattiv tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur li jirregola tipi speċifiċi ta’ kumpanija jew tipi speċifiċi ta’ entità, bħal istituzzjonijiet ta’ kreditu, ditti tal-investiment, maniġers tal-assi, kumpaniji tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni. Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe att leġiżlattiv tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur jitqiesu li huma lex specialis fir-rigward ta’ din id-Direttiva u jenħtieġ li jieħdu preċedenza fuq din id-Direttiva sa fejn ir-rekwiżiti previsti f’din id-Direttiva jikkontradixxu r-rekwiżiti stabbiliti f’kwalunkwe att leġiżlattiv tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur. Madankollu, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ att leġiżlattiv tal-Unjoni għal ċertu settur ma jiġux interpretati b’tali mod li jipperikolaw l-applikazzjoni effettiva ta’ din id-Direttiva jew il-kisba tal-objettiv ġenerali tagħha. Jenħtieġ li s-sempliċi eżistenza ta’ regoli speċifiċi tal-Unjoni f’settur partikolari ma teskludix l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Fejn id-Direttiva tipprevedi dispożizzjonijiet aktar speċifiċi jew iżżid rekwiżiti mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fi kwalunkwe att leġiżlattiv tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet stabbiliti minn kwalunkwe att leġiżlattiv tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur jiġu applikati b’mod konġunt ma’ dawk ta’ din id-Direttiva.

(55)

Din id-Direttiva ma tipprevjenix lill-Istati Membri milli jadottaw jew iżommu fis-seħħ dispożizzjonijiet aktar stretti fil-qasam kopert minn din id-Direttiva sabiex jiġi ffaċilitat aktar l-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti, jitħeġġeġ l-involviment tal-azzjonisti u jitħarsu l-interessi tal-azzjonisti minoritarji, kif ukoll biex jiġu sodisfatti objettivi oħra bħalma huma s-sikurezza u s-solidità tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ta’ dawk finanzjarji. Jenħtieġ li dawn id-dispożizzjonijiet madankollu ma jfixklux l-applikazzjoni effettiva ta’ din id-Direttiva jew l-ilħuq tal-objettivi tagħha, u jenħtieġ li f’kull każ ikunu konformi mar-regoli stabbiliti fit-Trattati.

(56)

F’konformità mad-dikjarazzjoni politika konġunta tat-28 ta’ Settembru 2011 tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (7), l-Istati Membri ntrabtu li, f’każijiet ġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjega r-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti ta’ strumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta’ din id-Direttiva, il-leġiżlatur iqis li t-trażmissjoni ta’ tali dokumenti hija ġġustifikata.

(57)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u ta opinjoni fit-28 ta’ Ottubru 2014 (9),

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2007/36/KE

Id-Direttiva 2007/36/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

paragrafi 1 u 2 huma ssostitwiti b’dan li ġej:

“1.   Din id-Direttiva tistabblixxi rekwiżiti fir-rigward tal-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet tal-azzjonisti marbuta ma’ ishma ta’ votazzjoni fir-rigward tal-laqgħat ġenerali ta’ kumpaniji li għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat li jinsab jew li jopera fi Stat Membru. Hija tistabbilixxi wkoll rekwiżiti speċifiċi sabiex jitħeġġeġ l-involviment tal-azzjonisti, b’mod partikolari fit-tul. Dawk ir-rekwiżiti speċifiċi japplikaw b’rabta mal-identifikazzjoni tal-azzjonisti, it-trażmissjoni ta’ informazzjoni, il-faċilitazzjoni tal-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti, it-trasparenza ta’ investituri istituzzjonali, il-maniġers tal-assi u l-konsulenti f’materji relatati mal-vot, ir-remunerazzjoni tad-diretturi u t-tranżazzjonijiet tal-partijiet relatati.

2.   L-Istat Membru kompetenti sabiex jirregola kwistjonijiet koperti f’din id-Direttiva għandu jkun l-Istat Membru li fih il-kumpanija għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha, u riferimenti għal-‘liġi applikabbli’ huma riferimenti għal-liġi ta’ dak l-Istat Membru.

Għall-fini tal-applikazzjoni tal-Kapitolu Ib, l-Istat Membru kompetenti għandu jkun definit kif ġej:

(a)

għal investituri istituzzjonali u maniġers tal-assi, l-Istat Membru ta’ oriġini kif definit fi kwalunkwe att leġiżlattiv applikabbli tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur;

(b)

għal konsulenti f’materji relatati mal-vot, l-Istat Membru li fih il-konsulent f’materji relatati mal-vot ikollu uffiċċju reġistrat tiegħu jew, f’każ li l-konsulent f’materji relatati mal-vot m’għandux uffiċċju reġistrat tiegħu fi Stat Membru, l-Istat Membru li fih il-konsulent f’materji relatati mal-vot ikollu l-uffiċċju prinċipali tiegħu, jew, f’każ li l-konsulent f’materji relatati mal-vot la jkollu uffiċċju reġistrat tiegħu u lanqas ma jkollu uffiċċju prinċipali tiegħu fi Stat Membru, l-Istat Membru li fih huwa jkollu stabbiliment.”;

(b)

fil-paragrafu 3, il-punti (a) u (b) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“(a)

impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) skont it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*1);

(b)

impriżi ta’ investiment kollettiv skont it-tifsira tal-punt (a) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2);

(*1)  Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta’ Lulju 2009, dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS)(ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32)"

(*2)  Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).”;"

(c)

jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“3a.   Il-kumpaniji msemmija fil-paragrafu 3 ma għandhomx jiġu eżentati mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu Ib.”;

(d)

jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“5.   Il-Kapitolu Ia għandu japplika għall-intermedjarji sa fejn huma jipprovdu servizzi lil azzjonisti jew intermedjarji oħra fir-rigward ta’ ishma ta’ kumpaniji li għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat li jinsab jew li jopera fi Stat Membru.

6.   Il-Kapitolu Ib għandu japplika għal:

(a)

investituri istituzzjonali, sakemm dawn jinvestu, direttament jew permezz ta’ maniġer tal-assi, f’ishma kkummerċjalizzati fuq suq regolat;

(b)

maniġers tal-assi, sakemm dawn jinvestu f’dawn l-ishma f’isem investituri; u

(c)

konsulenti f’materji relatati mal-vot, sakemm dawn jipprovdu servizzi lill-azzjonisti fir-rigward ta’ ishma ta’ kumpaniji li għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat li jinsab jew li jopera fi Stat Membru.

7.   Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fi kwalunkwe att leġiżlattiv tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur li jirregola tipi speċifiċi ta’ kumpanija jew tipi speċifiċi ta’ entità. Fejn id-Direttiva tipprevedi regoli aktar speċifiċi jew iżżid rekwiżiti meta mqabbel mad-dispożizzjonijiet stabbiliti b’kull att leġiżlattiv tal-Unjoni għal ċertu settur, dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu applikati b’mod konġunt mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.”.

(2)

L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(a)

‘suq regolat’ tfisser suq regolat kif definit fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*3);

(*3)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).”;"

(b)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“(d)

‘intermedjarju’ tfisser persuna, bħal pereżempju ditta ta’ investiment kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE, istituzzjonijiet ta’ kreditu kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*4) u depożitorju ċentrali tat-titoli kif definit fil-punt (1) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*5), li tipprovdi servizzi ta’ kustodja ta’ ishma, amministrazzjoni ta’ ishma jew żamma ta’ kontijiet ta’ titoli f’isem l-azzjonisti jew persuni oħrajn;

(e)

‘investitur istituzzjonali’ tfisser:

(i)

impriża li twettaq attivitajiet ta’ assigurazzjoni tal-ħajja skont it-tifsira fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*6), u ta’ riassigurazzjoni kif definita fil-punt (7) tal-Artikolu 13 ta’ dik id-Direttiva, bil-kondizzjoni li dawk l-attivitajiet ikopru obbligi ta’ assigurazzjoni tal-ħajja, u li mhjiex eskluża skont dik id-Direttiva;

(ii)

l-istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*7) skont l-Artikolu 2 tagħha, sakemm Stat Membru ma jkunx għażel li ma japplikax dik id-Direttiva sħiħa jew partijiet minnha għal dik l-istituzzjoni skont l-Artikolu 5 ta’ dik id-Direttiva;

(f)

‘maniġer tal-assi’ tfisser ditta ta’ investiment kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE li tipprovdi servizzi tal-ġestjoni tal-portafolli lill-investituri, AIFM (maniġer ta’ fond ta’ investiment alternattiv) kif definit fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2011/61/UE li ma jissodisfax il-kundizzjonijiet għal eżenzjoni f’konformità mal-Artikolu 3 ta’ dik id-Direttiva jew kumpanija maniġerjali kif definita fil-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2009/65/KE jew kumpanija ta’ investiment li hija awtorizzata f’konformità mad-Direttiva 2009/65/KE, sakemm ma tkunx ħatret kumpanija maniġerjali awtorizzata skont dik id-Direttiva għall-amministrazzjoni tagħha;

(g)

‘konsulent f’materji relatati mal-vot’ tfisser persuna ġuridika li tanalizza, fuq bażi professjonali u kummerċjali, l-iżvelar korporattiv u, meta jkun rilevanti, informazzjoni oħra ta’ kumpaniji kkwotati bl-għan li d-deċiżjonijiet dwar il-vot tal-investituri jkunu infurmati billi tipprovdi riċerka, pariri jew rakkomandazzjonijiet dwar il-votazzjoni li jikkonċernaw l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-vot;

(h)

‘parti relatata’ għandha l-istess tifsira bħal fl-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà adottati f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*8);

(i)

‘direttur’ tfisser:

(i)

kwalunkwe membru tal-korpi amministrattivi, maniġerjali jew superviżorji ta’ kumpanija;

(ii)

meta ma jkunux membri tal-korpi amministrattivi, maniġerjali jew superviżorji ta’ kumpanija, l-uffiċjal kap eżekuttiv u, jekk tali funzjoni teżisti f’kumpanija, il-viċi uffiċjal kap eżekuttiv;

(iii)

meta dan ikun ġie deċiż minn Stat Membru, persuni oħra li jwettqu funzjonijiet simili għal dawk imwettqa skont il-punt (i) jew (ii);

(j)

‘informazzjoni rigward l-identità tal-azzjonisti’ tfisser informazzjoni li tippermetti li tiġi stabbilita l-identità ta’ azzjonist, inkluża, tal-anqas, l-informazzjoni li ġejja:

(i)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt (inkluż l-indirizz sħiħ u, meta jkun disponibbli, l-indirizz tal-email) tal-azzjonist, u, meta tkun persuna ġuridika, in-numru ta’ reġistrazzjoni tagħha, jew, jekk in-numru ta’ reġistrazzjoni ma jkunx disponibbli, l-identifikatur uniku tagħha, bħall-identifikatur tal-entità ġuridika;

(ii)

in-numru ta’ ishma miżmuma; u

(iii)

biss sakemm dawn ikunu mitluba mill-kumpanija, wieħed jew aktar mid-dettalji li ġejjin: il-kategoriji jew il-klassijiet tal-ishma miżmuma jew id-data li minnha l-ishma huma miżmuma.

(*4)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1)."

(*5)  Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1)."

(*6)  Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1)."

(*7)  Id-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali (IORPs) (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37)."

(*8)  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).”."

(3)

Jiddaħħlu l-Kapitoli li ġejjin:

“KAPITOLU IA

L-IDENTIFIKAZZJONI TAL-AZZJONISTI, IT-TRAŻMISSJONI TA’ INFORMAZZJONI U L-FAĊILITAZZJONI TAL-EŻERĊIZZJU TAD-DRITTIJIET TAL-AZZJONISTI

Artikolu 3a

L-identifikazzjoni tal-azzjonisti

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji jkollhom id-dritt li jidentifikaw l-azzjonisti tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kumpaniji li jkollhom uffiċċju reġistrat fit-territorju tagħhom jitħallew jitolbu biss l-identifikazzjoni tal-azzjonisti li jżommu aktar minn ċertu perċentwal ta’ ishma jew drittijiet tal-vot. Tali perċentwal ma għandux jeċċedi 0,5 %.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, wara talba tal-kumpanija jew ta’ parti terza nominata mill-kumpanija, l-intermedjarji jikkomunikaw mingħajr dewmien lill-kumpanija l-informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti.

3.   Meta jkun hemm aktar minn intermedjarju wieħed f’katina ta’ intermedjarji, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-talba tal-kumpanija, jew ta’ parti terza nominata mill-kumpanija, tiġi trażmessa bejn l-intermedjarji mingħajr dewmien u li l-informazzjoni rigward l-identità tal-azzjonisti tiġi trażmessa direttament lill-kumpanija jew lil parti terza nominata mill-kumpanija mingħajr dewmien mill-intermedjarju li jkollu l-informazzjoni mitluba. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija tkun tista’ tikseb informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti mingħand kull intermedjarju fil-katina li jkollha l-informazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kumpanija titħalla titlob lid-depożitorju ċentrali tat-titoli jew lil intermedjarju jew fornitur ta’ servizzi ieħor biex jiġbru l-informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti, fosthom mill-intermedjarji fil-katina ta’ intermedjarji u biex jittrażmettu l-informazzjoni lill-kumpanija.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu wkoll li fuq talba tal-kumpanija, jew ta’ parti terza nominata mill-kumpanija, l-intermedjarju jrid jikkomunika lill-kumpanija mingħajr dewmien id-dettalji tal-intermedjarju li jmiss fil-katina ta’ intermedjarji.

4.   Id-data personali tal-azzjonisti għandha tiġi pproċessata skont dan l-Artikolu sabiex il-kumpanija tkun tista’ tidentifika lill-azzjonisti attwali tagħha sabiex tikkomunika magħhom direttament bl-għan li jiġi ffaċilitat l-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti u l-involviment tal-azzjonisti fil-kumpanija.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe perjodu itwal ta’ ħażna stabbilit permezz ta’ kwalunkwe att leġiżlattiv tal-Unjoni speċifiku għal ċertu settur, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji u l-intermedjarji ma jaħżnux id-data personali tal-azzjonisti trażmessa lilhom f’konformità ma’ dan l-Artikolu għall-fini speċifikat f’dan l-Artikolu għal aktar minn 12-il xahar wara li jkunu saru jafu li l-persuna kkonċernata ma tkunx għadha azzjonist.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu bil-liġi l-ipproċessar tad-data personali tal-azzjonisti għal skopijiet oħra.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni ġuridiċi jkollhom id-dritt ta’ rettifika ta’ informazzjoni inkompleta jew ineżatta dwar l-identità tal-azzjonisti tagħhom.

6.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li intermedjarju li jiżvela informazzjoni dwar l-identità tal-azzjonisti f’konformità mar-regoli stabbiliti f’dan l-Artikolu ma jitqiesx li qed jikser xi restrizzjoni fuq l-iżvelar ta’ informazzjoni imposta b’kuntratt jew b’kull dispożizzjoni leġiżlattiva, regolatorja jew amministrattiva.

7.   Sal-10 ta’ Ġunju 2019, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (ESMA), stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*9) informazzjoni dwar jekk għandhomx identifikazzjoni limitata ta’ azzjonisti lil azzjonisti li jkollhom aktar minn ċertu perċentwal tal-ishma jew tad-drittijiet tal-vot f’konformità mal-paragrafu 1 u, jekk iva, il-perċentwal applikabbli. L-ESMA għandha tippubblika dik l-informazzjoni fil-websajt tagħha.

8.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tispeċifika r-rekwiżiti minimi għat-trażmissjoni tal-informazzjoni stabbiliti fil-paragrafu 2 fir-rigward tal-format tal-informazzjoni li għandha tiġi trażmessa, il-format tat-talba, inklużi s-sigurtà u l-interoperabilità tagħhom, u l-iskadenzi li jridu jiġu osservati. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati sal-10 ta’ Settembru 2018 f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14a(2).

Artikolu 3b

It-trażmissjoni ta’ informazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji jkunu mitluba jittrażmettu l-informazzjoni li ġejja, mingħajr dewmien, mill-kumpanija lill-azzjonisti jew lil parti terza nominata mill-azzjonist:

(a)

l-informazzjoni li l-kumpanija hija mitluba tipprovdi lill-azzjonist, biex l-azzjonist ikun jista’ jeżerċita d-drittijiet li jirriżultaw mill-ishma tiegħu, u li tiġi diretta lill-azzjonisti kollha li jkollhom ishma ta’ dik il-klassi; jew

(b)

meta l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tkun disponibbli għall-azzjonisti fil-websajt tal-kumpanija, avviż li jindika fejn fuq il-websajt dik l-informazzjoni tista’ tinstab.

2.   L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-kumpaniji jipprovdu lill-intermedjarji b’mod standardizzat u f’waqtu l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 jew l-avviż imsemmi fil-punt (b) ta’ dak il-paragrafu.

3.   L-Istati Membri m’għandhomx jenħtieġu li l-informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 jew l-avviż msemmi fil-punt (b) ta’ dak il-paragrafu tiġi trażmessa jew ipprovduta f’konformità mal-paragrafi 1 u 2 meta l-kumpanniji jibagħtu dik l-informazzjoni jew dak l-avviż direttament lill-azzjonisti kollha tagħhom jew parti terza nominata mill-azzjonist.

4.   L-Istati Membri għandhom jobbligaw lill-intermedjarji jittrażmettu, mingħajr dewmien, lill-kumpanija, f’konformità mal-istruzzjonijiet riċevuti mill-azzjonisti, l-informazzjoni riċevuta mill-azzjonisti relatata mal-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw mill-ishma tagħhom.

5.   Meta jkun hemm aktar minn intermedjarju wieħed f’katina ta’ intermedjarji, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 4 għandha tiġi trażmessa bejn l-intermedjarji mingħajr dewmien, sakemm l-informazzjoni ma tistax tiġi trażmessa direttament mill-intermedjarju lill-kumpanija jew lill-azzjonist jew lil parti terza nominata mill-azzjonist.

6.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tispeċifika r-rekwiżiti minimi għat-trażmissjoni tal-informazzjoni stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 5 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tat-tipi u l-format tal-informazzjoni li għandha tiġi trażmessa, inklużi s-sigurtà u l-interoperabilità tagħhom, u l-iskadenzi li jridu jiġu osservati. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati sal-10 ta’ Settembru 2018 f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14a(2).

Artikolu 3c

Il-faċilitazzjoni tal-eżerċitar tad-drittijiet tal-azzjonisti

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intermedjarji jiffaċilitaw l-eżerċitar tad-drittijiet mill-azzjonist, inkluż id-dritt li jipparteċipaw u jivvotaw fil-laqgħat ġenerali, li għandu jinkludi mill-inqas wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

l-intermedjarju jagħmel l-arranġamenti meħtieġa għall-azzjonist jew għal parti terza nnominata mill-azzjonist biex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet huma stess;

(b)

l-intermedjarju jeżerċita d-drittijiet li jirriżultaw mill-ishma fuq l-awtorizzazzjoni u l-istruzzjoni espliċiti tal-azzjonist u għall-benefiċċju tal-azzjonist.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta l-votazzjoni ssir b’mod elettroniku konferma elettronika tar-riċevuta tal-voti tintbagħat lill-persuna li tivvota.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li wara l-laqgħa ġenerali l-azzjonist jew parti terza nnominata mill-azzjonist jistgħu jiksbu, tal-anqas fuq talba, konferma li l-voti tagħhom ġew irreġistrati u magħduda b’mod validu mill-kumpanija, sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx diġà disponibbli għalihom. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien sabiex jitolbu għal tali konferma. Tali limitu ta’ żmien m’għandux ikun itwal minn tliet xhur mid-data tal-vot.

Fejn l-intermedjarju jirċievi konferma kif imsemmija fl-ewwel jew fit-tieni subparagrafu, huwa għandu jittrażmettiha mingħajr dewmien lill-azzjonist jew lil parti terza nnominata mill-azzjonist. Meta jkun hemm aktar minn intermedjarju wieħed fil-katina ta’ intermedjarji, il-konferma għandha tiġi trażmessa bejn l-intermedjarji mingħajr dewmien, sakemm il-konferma ma tistax tiġi trażmessa direttament lill-azzjonist jew lil parti terza nnominata mill-azzjonist.

3.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tispeċifika r-rekwiżiti minimi għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tat-tipi tal-faċilitazzjoni, il-format tal-konferma elettronika tar-riċevuta tal-voti, il-format għat-trażmissjoni tal-konferma li l-voti ġew irreġistrati u magħduda b’mod validu tul il-katina ta’ intermedjarji, inklużi s-sigurtà u l-interoperabilità tagħhom, u l-iskadenzi li jridu jiġu osservati. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati sal-10 ta’ Settembru 2018 f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14a(2).

Artikolu 3d

In-nondiskriminazzjoni, il-proporzjonalità u t-trasparenza tal-ispejjeż

1.   L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-intermedjarji jiżvelaw pubblikament kwalunkwe ħlas applikabbli għas-servizzi pprovduti taħt dan il-Kapitolu b’mod separat għal kull servizz.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe ħlas impost minn intermedjarju fuq l-azzjonisti, il-kumpaniji u intermedjarji oħra għandu jkun nondiskriminatorju u proporzjonat fir-rigward tal-ispejjeż attwali mġarrba għall-forniment tas-servizzi. Kwalunkwe differenza bejn il-ħlasijiet imposti bejn l-eżerċizzju domestiku u transfruntier tad-drittijiet għandha tiġi permessa biss meta tkun iġġustifikata kif xieraq u meta tirrifletti l-varjazzjoni fl-ispejjeż attwali mġarrba għall-forniment tas-servizzi.

3.   L-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu lill-intermedjarji milli jimponu ħlasijiet għas-servizzi pprovduti f’dan il-Kapitolu.

Artikolu 3e

Intermedjarji ta’ pajjiżi terzi

Dan il-Kapitolu japplika wkoll għal intermedjarji li la għandhom uffiċċju reġistrat u lanqas ma għandhom uffiċċju prinċipali rreġistrat fl-Unjoni meta jipprovdu servizzi msemmija fl-Artikolu 1(5).

Artikolu 3f

Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar diffikultajiet prattiċi sostanzjali fl-infurzar tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu jew dwar nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu mill-Unjoni jew mill-intermedjarji ta’ pajjiżi terzi.

2.   Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-ESMA u mal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), stabbilita permezz tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*10), għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-Kapitolu, inklużi l-effikaċja tagħha, id-diffikultajiet fl-applikazzjoni prattika u l-infurzar, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi tas-suq rilevanti fil-livell tal-Unjoni u f’dak internazzjonali. Ir-rapport għandu jindirizza wkoll l-adegwatezza tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu fir-rigward ta’ intermedjarji ta’ pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-rapport sal-10 ta’ Ġunju 2023.

KAPITOLU IB

TRASPARENZA TAL-INVESTITURI ISTITUZZJONALI, IL-MANIĠERS TAL-ASSI U L-KONSULENTI F’MATERJI RELATATI MAL-VOT

Artikolu 3g

Il-politika ta’ involviment

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investituri istituzzjonali u l-maniġers tal-assi jew jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a) u (b) jew jiżvelaw pubblikament spjegazzjoni ċara u motivata għaliex għażlu li ma jikkonformawx ma’ wieħed jew iżjed minn dawk ir-rekwiżiti.

(a)

L-investituri istituzzjonali u l-maniġers tal-assi għandhom jiżviluppaw u jiżvelaw pubblikament politika dwar l-involviment li tiddeskrivi kif jintegraw l-involviment tal-azzjonisti fl-istrateġija ta’ investiment tagħhom. Il-politika għandha tiddeskrivi kif jimmonitorjaw il-kumpaniji li fihom isir investiment dwar kwistjonijiet rilevanti, inklużi l-istrateġija, il-prestazzjoni finanzjarja u mhux finanzjarja u r-riskju, l-istruttura tal-kapital, l-impatt soċjali u ambjentali u l-governanza korporattiva, iwettqu djalogi mal-kumpaniji li fihom isir investiment, jeżerċitaw id-drittijiet tal-vot u drittijiet oħra marbuta mal-ishma, jikkooperaw ma’ azzjonisti oħra, jikkomunikaw mal-azzjonisti rilevanti tal-kumpaniji li fihom isir investiment u jimmaniġġjaw kunflitti ta’ interess attwali u potenzjali fir-rigward tal-involviment tagħhom.

(b)

L-investituri istituzzjonali u l-maniġers tal-assi, fuq bażi annwali, għandhom jiżvelaw pubblikament kif il-politika ta’ involviment tagħhom ġiet implimentata, inkluża deskrizzjoni ġenerali ta’ kif jivvutaw, spjegazzjoni tal-votazzjonijiet l-aktar sinifikanti u l-użu tagħhom tas-servizzi tal-konsulenti f’materji relatati mal-vot. Huma għandhom jiżvelaw pubblikament kif ivvutaw fil-laqgħat ġenerali ta’ kumpaniji li għandhom ishma fihom. Tali żvelar jista’ jeskludi voti li huma insinifikanti minħabba s-suġġett tal-votazzjoni jew id-daqs tal-parteċipazzjoni fil-kumpanija.

2.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun disponibbli bla ħlas fil-websajt tal-investitur istituzzjonali jew fil-websajt tal-maniġer tal-assi. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-informazzjoni tkun ippubblikata, bla ħlas, b’mezzi oħra li huma faċilment aċċessibbli online.

Meta maniġer tal-assi jimplimenta l-politika ta’ involviment, inkluża l-votazzjoni, f’isem investitur istituzzjonali, l-investitur istituzzjonali għandu jagħmel referenza għall-post fejn din l-informazzjoni dwar il-votazzjoni tkun ġiet ippubblikata mill-maniġer tal-assi.

3.   Ir-regoli dwar il-kunflitti ta’ interess applikabbli għal investituri istituzzjonali u maniġers tal-assi, inklużi l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2011/61/UE, il-punt (b) tal-Artikolu 12(1) u l-punt (d) tal-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2009/65/KE u r-regoli ta’ implimentazzjoni rilevanti, u l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2014/65/UE għandhom japplikaw ukoll fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ involviment.

Artikolu 3h

Strateġija ta’ investiment ta’ investituri istituzzjonali u arranġamenti ma’ maniġers tal-assi

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investituri istituzzjonali jiżvelaw pubblikament kif l-elementi ewlenin tal-istrateġija tagħhom ta’ investiment ta’ ekwità huma konsistenti mal-profil u d-durata tal-obbligazzjonijiet tagħhom, b’mod partikolari l-obbligazzjonijiet fit-tul, u kif dawn jikkontribwixxu għall-prestazzjoni fuq terminu medju sa twil tal-assi tagħhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta maniġer tal-assi jinvesti f’isem investitur istituzzjonali, sew jekk fuq bażi diskrezzjonali klijent bi klijent jew permezz ta’ impriża ta’ investiment kollettiv, l-investitur istituzzjonali jiżvela pubblikament l-informazzjoni li ġejja dwar l-arranġament tiegħu mal-maniġer tal-assi:

(a)

kif l-arranġament mal-maniġer tal-assi jinċentivizza lill-maniġer tal-assi biex jallinja l-istrateġija u d-deċiżjonijiet ta’ investiment tiegħu mal-profil u d-durata tal-obbligazzjonijiet tal-investitur istituzzjonali, b’mod partikolari l-obbligazzjonijiet fit-tul;

(b)

kif dak l-arranġament jinċentivizza lill-maniġer tal-assi biex jagħmel deċiżjonijiet ta’ investiment ibbażati fuq valutazzjonijiet dwar prestazzjoni fuq terminu medju sa twil finanzjarja u mhux finanzjarja tal-kumpanija li fiha jsir investiment u biex jinvolvi ruħu ma’ kumpaniji li fihom isir investiment sabiex itejbu l-prestazzjoni tagħhom fuq terminu medju sa twil;

(c)

kif il-metodu u l-medda taż-żmien tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-maniġer tal-assi u r-remunerazzjoni għas-servizzi ta’ ġestjoni tal-assi huma konformi mal-profil u d-durata tal-obbligazzjonijiet tal-investitur istituzzjonali, b’mod partikolari l-obbligazzjonijiet fit-tul, u jieħu kont tal-prestazzjoni fit-tul assolut;

(d)

kif dak l-investitur istituzzjonali jimmonitorja l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll imġarrba mill-maniġer tal-assi u kif jiddefinixxi u jimmonitorja t-tranżazzjonijiet fil-portafoll fil-mira jew il-firxa tat-tranżazzjonijiet;

(e)

id-durata tal-arranġament mal-maniġer tal-assi.

Meta l-arranġament mal-maniġer tal-assi ma jkunx fih wieħed jew aktar mit-tali elementi, l-investitur istituzzjonali għandu jagħti spjegazzjoni ċara u motivata għalfejn dan huwa l-każ.

3.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun disponibbli, bla ħlas, fil-websajt tal-investitur istituzzjonali u għandha tiġi aġġornata kull sena sakemm ma jkunx hemm bidla materjali. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li dik l-informazzjoni tkun disponibbli, bla ħlas, b’mezzi oħra li jkunu faċilment aċċessibbli online.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investituri istituzzjonali rregolati bid-Direttiva 2009/138/KE jitħallew jinkludu din l-informazzjoni fir-rapport tagħhom dwar is-solvenza u l-qagħda finanzjarja msemmi fl-Artikolu 51 ta’ dik id-Direttiva.

Artikolu 3i

Trasparenza tal-maniġers tal-assi

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-maniġers tal-assi jiżvelaw fuq bażi annwali lill-investitur istituzzjonali li miegħu jkunu daħlu fl-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 3h kif l-istrateġija ta’ investiment tagħhom u l-implimentazzjoni tagħha hija konformi mal-arranġament u tikkontribwixxi għall-prestazzjoni fuq terminu medju sa twil tal-assi tal-investitur istituzzjonali jew tal-fond. Tali żvelar għandu jinkludi rappurtar dwar ir-riskji materjali ewlenin fuq terminu medju sa twil li huma assoċjati mal-investimenti, dwar il-kompożizzjoni tal-portafoll, dwar it-tranżazzjonijiet u l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet, dwar l-użu ta’ konsulenti f’materji relatati mal-vot għall-fini ta’ attivitajiet ta’ involviment u l-politika tagħhom dwar is-self ta’ titoli u kif inhi applikata biex jitwettqu l-attivitajiet ta’ involviment jekk applikabbli, b’mod partikolari matul il-laqgħa ġenerali tal-kumpaniji li fihom isir investiment. Tali żvelar għandu jinkludi wkoll informazzjoni dwar jekk jagħmlux deċiżjonijiet ta’ investiment abbażi ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni fuq terminu medju sa twil tal-kumpanija li fiha jsir investiment, inkluża l-prestazzjoni mhux finanzjarja, u, jekk iva, dwar kif, jagħmluhom, u dwar jekk inħolqux kunflitti ta’ interessi b’rabta ma’ attivitajiet ta’ involviment, u, jekk iva, liema kienu, u dwar kif il-maniġers tal-assi indirizzawhom.

2.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-informazzjoni fil-paragrafu 1 tiġi żvelata flimkien mar-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 68 tad-Direttiva 2009/65/KE jew fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2011/61/UE, jew il-komunikazzjonijiet perjodiċi msemmija fl-Artikolu 25(6) tad-Direttiva 2014/65/UE.

Meta l-informazzjoni żvelata skont il-paragrafu 1 diġà tkun pubblikament disponibbli, il-maniġer tal-assi mhuwiex meħtieġ jipprovdi l-informazzjoni lill-investitur istituzzjonali direttament.

3.   L-Istati Membri jistgħu meta il-maniġer tal-assi ma jamministrax l-assi fuq bażi diskrezzjonali ta’ klijent bi klijent, jinħtieġu li l-informazzjoni żvelata skont il-paragrafu 1 tkun ipprovduta wkoll lil investituri oħrajn tal-istess fond tal-anqas jekk tintalab.

Artikolu 3j

Trasparenza tal-konsulenti f’materji relatati mal-vot

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsulenti f’materji relatati mal-votjiżvelaw pubblikament referenza għal kodiċi ta’ kondotta li japplikaw u jirrapurtaw dwar l-applikazzjoni ta’ dak il-kodiċi ta’ kondotta.

Meta l-konsulenti f’materji relatati mal-vot ma japplikawx kodiċi ta’ kondotta, għandhom jipprovdu spjegazzjoni ċara u motivata għaliex dan huwa l-każ. Meta konsulenti f’materji relatati mal-vot japplikaw kodiċi ta’ kondotta iżda jiddevjaw minn kwalunkwe waħda mir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, għandhom jiddikjaraw liema partijiet qed jiddevjaw minnhom, jipprovdu spjegazzjonijiet għal dan u jindikaw, meta jkun xieraq, kwalunkwe miżura alternattiva adottata.

L-informazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu għandha tkun pubblikament disponibbli, bla ħlas, fuq is-siti web tal-konsulenti f’materji relatati mal-vot u għandha tiġi aġġornata fuq bażi annwali.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sabiex jinformaw b’mod adegwat lill-klijenti tagħhom dwar l-eżattezza u l-affidabbiltà tal-attivitajiet tagħhom, il-konsulenti f’materji relatati mal-vot jiżvelaw pubblikament fuq bażi annwali tal-anqas l-informazzjoni kollha li ġejja fir-rigward tat-tħejjija tar-riċerka, il-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tal-vot tagħhom:

(a)

il-karatteristiċi essenzjali tal-metodoloġiji u l-mudelli li japplikaw;

(b)

is-sorsi ewlenin ta’ informazzjoni li jużaw;

(c)

il-proċeduri mqiegħda fis-seħħ biex tiġi żgurata l-kwalità tar-riċerka, il-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tal-vot u l-kwalifiki tal-persunal involut;

(d)

jekk iqisux il-kundizzjonijiet nazzjonali tas-suq, legali, regolatorji u speċifiċi għall-kumpaniji u, jekk iva, kif;

(e)

il-karatteristiċi essenzjali tal-politiki tal-votazzjoni li japplikaw għal kull suq;

(f)

jekk ikollhomx djalogi mal-kumpaniji li huma l-oġġett tar-rakkomandazzjonijiet tar-riċerka, tal-pariri jew tal-vot tagħhom u mal-azzjonisti tal-kumpanija, u, jekk iva, l-estent u n-natura tagħhom;

(g)

il-politika dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interess potenzjali.

L-informazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu għandha ssir pubblikament disponibbli fis-siti web tal-konsulenti f’materji relatati mal-vot u għandha tibqa’ disponibbli bla ħlas għal mill-inqas tliet snin mid-data tal-pubblikazzjoni. L-informazzjoni m’għandhiex għalfejn tiġi żvelata separatament meta hija tkun disponibbli bħala parti mill-iżvelar skont il-paragrafu 1.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsulenti f’materji relatati mal-vot jidentifikaw u jiżvelaw mingħajr dewmien lill-klijenti tagħhom kull kunflitt ta’ interess attwali jew potenzjali jew relazzjonijiet ta’ negozju li jistgħu jinfluwenzaw it-tħejjija tar-rakkomandazzjonijiet tar-riċerka, tal-pariri jew tal-vot tagħhom u l-azzjonijiet li jkunu ħadu sabiex jeliminaw, inaqqsu jew jimmaniġġjaw il-kunflitt ta’ interess attwali jew potenzjali.

4.   Dan l-Artikolu japplika wkoll għall-konsulenti f’materji relatati mal-vot li la għandhom l-uffiċċju reġistrat u lanqas ma għandhom l-uffiċċju prinċipali reġistrat fl-Unjoni li jwettqu l-attivitajiet tagħhom permezz ta’ stabbiliment li jinsab fl-Unjoni.

Artikolu 3k

Rieżami

1.   Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Artikoli 3g, 3h and 3i, inkluża l-valutazzjoni tal-ħtieġa li l-maniġers tal-assi jiżvelaw pubblikament ċerta informazzjoni skont l-Artikolu 3i, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi tas-suq rilevanti internazzjonali u tal-Unjoni. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat sal-10 ta’ Ġunju 2022 u għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun xieraq, bi proposti leġiżlattivi.

2.   Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-ESMA, għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 3j, inklużi l-adegwatezza tal-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu u tal-effikaċja tiegħu u l-valutazzjoni tal-ħtieġa li jiġu stabbiliti rekwiżiti regolatorji għall-konsulenti f’materji relatati mal-vot, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi tas-suq rilevanti internazzjonali u tal-Unjoni. Ir-rapport għandu jiġi ppubblikat sal-10 ta’ Ġunju 2023 u għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun xieraq, bi proposti leġiżlattivi.

(*9)  Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84)."

(*10)  Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).”."

(4)

Jiddaħħlu l-artikoli li ġejjin:

“Artikolu 9a

Dritt għall-vot dwar il-politika ta’ remunerazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji jistabbilixxu politika ta’ remunerazzjoni fir-rigward tad-diretturi u lil-azzjonisti jkollhom id-dritt li jivvutaw fuq il-politika ta’ remunerazzjoni fil-laqgħa ġenerali.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-votazzjoni tal-azzjonisti fil-laqgħa ġenerali dwar il-politika ta’ remunerazzjoni tkun vinkolanti. Il-kumpaniji għandhom iħallsu remunerazzjoni lid-diretturi tagħhom biss f’konformità mal-politika ta’ remunerazzjoni li tkun ġiet approvata mil-laqgħa ġenerali.

Meta ma tkunx ġiet approvata ebda politika ta’ remunerazzjoni u l-laqgħa ġenerali ma tapprovax il-politika proposta, il-kumpanija tista’ tkompli tħallas remunerazzjoni lid-diretturi tagħha f’konformità mal-prattiki eżistenti tagħha u għandha tissottometti politika riveduta għall-approvazzjoni fil-laqgħa ġenerali li jmiss.

Meta teżisti politika ta’ remunerazzjoni approvata u l-laqgħa ġenerali ma tapprovax il-politika ġdida proposta, il-kumpanija għandha tkompli tħallas remunerazzjoni lid-diretturi tagħha f’konformità mal-politika approvata eżistenti u għandha tissottometti politika riveduta għall-approvazzjoni fil-laqgħa ġenerali li jmiss.

3.   Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-votazzjoni fil-laqgħa ġenerali dwar il-politika ta’ remunerazzjoni tkun konsultattiva. F’dak il-każ, il-kumpaniji għandhom iħallsu remunerazzjoni lid-diretturi tagħhom biss f’konformità ma’ politika ta’ remunerazzjoni li tkun ġiet sottomessa għal tali votazzjoni fil-laqgħa ġenerali. Meta l-laqgħa ġenerali tirrifjuta l-politika ta’ remunerazzjoni proposta, il-kumpanija għandha tissottometti politika riveduta għal votazzjoni fil-laqgħa ġenerali li jmiss.

4.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-kumpaniji, f’ċirkustanzi straordinarji, jidderogaw temporanjament mill-politika ta’ remunerazzjoni, sakemm il-politika tinkludi l-kundizzjonijiet proċedurali li skonthom id-deroga tista’ tiġi applikata, u tispeċifika l-elementi tal-politika li tista’ tingħata deroga minnhom.

Ċirkustanzi straordinarji kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikopru biss sitwazzjonijiet li fihom id-deroga mill-politika ta’ remunerazzjoni tkun meħtieġa biex taqdi l-interessi u s-sostenibbiltà fit-tul tal-kumpanija b’mod sħiħ jew biex tiżgura l-vijabbiltà tagħha.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji jissottomettu l-politika ta’ remunerazzjoni għal votazzjoni fil-laqgħa ġenerali għal kull bidla materjali u fi kwalunkwe każ mill-inqas kull erba’ snin.

6.   Il-politika ta’ remunerazzjoni għandha tikkontribwixxi għall-istrateġija kummerċjali tal-kumpanija u għall-interessi u s-sostenibbiltà fit-tul tal-kumpanija u għandha tispjega kif tagħmel dan. Hija għandha tkun ċara u intelliġibbli u tiddeskrivi l-komponenti differenti tar-remunerazzjoni fissa u varjabbli, inklużi l-bonusijiet u l-benefiċċji l-oħra kollha, f’kull forma, li jistgħu jingħataw lid-diretturi u tindika l-proporzjon relattiv tagħhom.

Il-politika ta’ remunerazzjoni għandha tispjega kif il-paga u l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati tal-kumpanija kienu kkunsidrati meta ġiet stabbilita l-politika ta’ remunerazzjoni.

Meta kumpanija tagħti remunerazzjoni varjabbli, il-politika ta’ remunerazzjoni għandha tistabbilixxi kriterji ċari, komprensivi u varjati għall-għoti tar-remunerazzjoni varjabbli. Hija għandha tindika l-kriterji tal-prestazzjoni finanzjarja u mhux finanzjarja inklużi, meta jkun xieraq, kriterji marbuta mar-responsabbiltà soċjali korporattiva, u tispjega kif dawn jikkontribwixxu għall-objettivi stabbiliti fl-ewwel subparagrafu, u l-metodi li għandhom jiġu applikati biex jiddeterminaw sa liema punt il-kriterji ta’ prestazzjoni twettqu. Hija għandha tispeċifika l-informazzjoni dwar kwalunkwe perjodu ta’ differiment u dwar il-possibbiltà għall-kumpanija li terġa’ tieħu lura r-remunerazzjoni varjabbli.

Meta kumpanija tagħti remunerazzjoni bbażata fuq l-ishma, il-politika għandha tispeċifika l-perjodi ta’ akkwiżizzjoni u, meta applikabbli, iż-żamma tal-ishma wara l-akkwiżizzjoni, u għandha tispjega kif ir-remunerazzjoni bbażata fuq l-ishma tikkontribwixxi għall-objettivi stabbiliti fl-ewwel subparagrafu.

Il-politika ta’ remunerazzjoni għandha tindika d-durata tal-kuntratti jew l-arranġamenti mad-diretturi u l-perjodi ta’ notifika applikabbli, il-karatteristiċi ewlenin ta’ pensjoni supplementari jew skemi ta’ rtirar bikri u t-termini tat-terminazzjoni u l-pagamenti marbuta mat-terminazzjoni.

Il-politika ta’ remunerazzjoni għandha tispjega l-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet segwita għad-determinazzjoni, ir-rieżami u l-implimentazzjoni tagħha, inklużi miżuri biex jiġu evitati jew ġestiti kunflitti ta’ interess u, meta jkun applikabbli, ir-rwol tal-kumitat tar-remunerazzjoni jew ta’ kumitati kkonċernati oħra. Fil-każ ta’ reviżjoni tal-politika, hija għandha tiddeskrivi u tispjega l-bidliet sinifikanti kollha u kif din tqis il-voti u l-fehmiet tal-azzjonisti dwar il-politika u r-rapporti mill-aktarvotazzjoni reċenti dwar il-politika ta’ remunerazzjoni fil-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li wara l-votazzjoni dwar il-politika ta’ remunerazzjoni fil-laqgħa ġenerali l-politika, flimkien mad-data u r-riżultati tal-votazzjoni, issir pubblika mingħajr dewmien fil-websajt tal-kumpanija u tibqa’ pubblikament disponibbli, bla ħlas, għall-inqas sakemm tibqa’ applikabbli.

Artikolu 9b

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fir-rapport ta’ remunerazzjoni u d-dritt għall-vot dwar ir-rapport ta’ remunerazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpanija tfassal rapport ċar u li jiftiehem dwar ir-remunerazzjoni, li jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva tar-remunerazzjoni, inklużi l-benefiċċji kollha f’kull forma, mogħtija jew dovuti matul is-sena finanzjarja l-aktar reċenti lid-diretturi individwali, inklużi lil diretturi rreklutati ġodda u lil diretturi preċedenti, f’konformità mal-politika ta’ remunerazzjoni msemmija fl-Artikolu 9a.

Meta applikabbli, ir-rapport ta’ remunerazzjoni għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja dwar ir-remunerazzjoni ta’ kull direttur individwali:

(a)

ir-remunerazzjoni totali mogħtija jew imħallsa f’partijiet skont il-komponent, il-proporzjon relattiv tar-remunerazzjoni fissa u varjabbli, spjegazzjoni dwar kif ir-remunerazzjoni totali tikkonforma mal-politika ta’ remunerazzjoni adottata, inkluż kif tikkontribwixxi għall-prestazzjoni fit-tul tal-kumpanija, u informazzjoni dwar kif il-kriterji ta’ prestazzjoni ġew applikati;

(b)

il-bidla annwali fir-remunerazzjoni, tal-prestazzjoni tal-kumpanija, u tar-remunerazzjoni medja fuq bażi ekwivalenti għall-full-time tal-impjegati tal-kumpanija minbarra d-diretturi matul mill-anqas il-ħames snin finanzjarji l-aktar reċenti, ippreżentati flimkien b’mod li jippermetti li jitqabblu;

(c)

kull remunerazzjoni minn kull impriża li tappartjeni għall-istess grupp kif definit fil-punt (11) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*11);

(d)

l-għadd ta’ ishma u l-għażliet ta’ ishma mogħtija jew offruti, u l-kundizzjonijiet ewlenin għall-eżerċizzju tad-drittijiet inklużi l-prezz u d-data tal-eżerċizzju u kwalunkwe bidla li ssir fihom;

(e)

informazzjoni dwar l-użu tal-possibbiltà li r-remunerazzjoni varjabbli tintalab lura;

(f)

informazzjoni dwar kwalunkwe devjazzjoni mill-proċedura għall-implimentazzjoni tal-politika ta’ remunerazzjoni msemmija fl-Artikolu 9a(6) u dwar kwalunkwe deroga applikata f’konformità mal-Artikolu 9a(4), inkluża l-ispjegazzjoni tan-natura taċ-ċirkustanzi straordinarji u l-indikazzjoni tal-elementi speċifiċi li saret deroga minnhom.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jinkludux fir-rapport ta’ remunerazzjoni kategoriji speċjali ta’ data personali ta’ diretturi individwali fis-sens tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*12) jew data personali li tirreferi għas-sitwazzjoni familjari ta’ diretturi individwali.

3.   Il-kumpaniji għandhom jipproċessaw id-data personali tad-diretturi inkluża fir-rapport ta’ remunerazzjoni skont dan l-Artikolu bl-iskop li tiżdied it-trasparenza korporattiva fir-rigward tar-remunerazzjoni tad-diretturi bl-għan li jissaħħu r-responsabbiltà tad-diretturi u s-sorveljanza tal-azzjonisti fuq ir-remunerazzjoni tad-diretturi.

Mingħajr preġudizzju għal xi perjodu itwal stabbilit b’xi atti leġiżlattivi tal-Unjoni speċifiċi għal ċertu settur, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji ma jibqgħux jagħmlu disponibbli pubblikament, skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu, id-data personali tad-diretturi inkluża fir-rapport ta’ remunerazzjoni f’konformità ma’ dan l-Artikolu wara 10 snin mill-pubblikazzjoni tar-rapport ta’ remunerazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu bil-liġi l-ipproċessar tad-data personali tad-diretturi għal skopijiet oħra.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-laqgħa ġenerali annwali jkollha d-dritt torganizza votazzjoni konsultattiva dwar ir-rapport ta’ remunerazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar reċenti. Fir-rapport ta’ remunerazzjoni li jmiss, il-kumpanija għandha tispjega kif tqieset il-votazzjoni fil-laqgħa ġenerali.

Madankollu, għall-kumpaniji żgħar u medji kif definiti, rispettivament, fl-Artikolu 3(2) u (3) tad-Direttiva 2013/34/UE, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu, bħala alternattiva għall-votazzjoni, li r-rapport ta’ remunerazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar reċenti jrid jiġi sottomess għal diskussjoni fil-laqgħa ġenerali annwali bħala punt separat tal-aġenda. Fir-rapport ta’ remunerazzjoni li jmiss, il-kumpanija għandha tispjega kif tqieset id-diskussjoni fil-laqgħa ġenerali.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5(4), wara l-laqgħa ġenerali l-kumpaniji għandhom jagħmlu r-rapport ta’ remunerazzjoni disponibbli pubblikament fil-websajt tagħhom, bla ħlas, għal perjodu ta’ 10 snin, u jistgħu jagħżlu li jżommuh disponibbli għal perjodu itwal sakemm ma jkunx għadu fih id-data personali tad-diretturi. L-awditur statutorju jew id-ditta tal-awditjar għandhom jiċċekkjaw li l-informazzjoni meħtieġa minn dan l-Artikolu tkun ġiet ipprovduta.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-diretturi tal-kumpanija, waqt li jaġixxu fil-limiti tal-qasam tal-kompetenza assenjat lilhom mil-liġi nazzjonali, ikollhom responsabbiltà kollettiva li jiżguraw li r-rapport ta’ remunerazzjoni jiġi mfassal u ppubblikat f’konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom dwar ir-responsabbiltà, tal-anqas lejn il-kumpanija, japplikaw għad-diretturi tal-kumpanija għal ksur tad-dmirijiet imsemmija f’dan il-paragrafu.

6.   Il-Kummissjoni għandha, sabiex tiżgura l-armonizzazzjoni fir-rigward ta’ dan l-Artikolu, tadotta linji gwida biex tispeċifika l-preżentazzjoni standardizzata tal-informazzjoni stabbilita fil-paragrafu 1.

Artikolu 9c

Trasparenza u approvazzjoni ta’ tranżazzjonijiet ma’ partijiet relatati

1.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu tranżazzjonijiet materjali għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu filwaqt li jitqiesu:

(a)

l-influwenza li l-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni jista’ jkollha fuq id-deċiżjonijiet ekonomiċi tal-azzjonisti tal-kumpanija;

(b)

ir-riskju li t-tranżazzjoni toħloq għall-kumpanija u l-azzjonisti tagħha li ma jkunux parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji.

Meta jiddefinixxu t-tranżazzjonijiet materjali l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proporzjon kwantitattiv wieħed jew aktar ibbażat fuq l-impatt tat-tranżazzjoni fuq il-qagħda finanzjarja, id-dħul, l-assi, il-kapitalizzazzjoni, inkluża l-ekwità, jew it-tranżazzjonijiet tal-kumpanija jew iqisu n-natura tat-tranżazzjoni u l-qagħda tal-parti relatata.

L-Istati Membri jistgħu jadottaw definizzjonijiet differenti tal-materjalità għall-applikazzjoni tal-paragrafu 4 pjuttost milli għall-applikazzjoni tal-paragrafi 2 u 3 u jistgħu jiddifferenzjaw id-definizzjonijiet skont id-daqs tal-kumpanija.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji jħabbru pubblikament tranżazzjonijiet materjali ma’ partijiet relatati sa mhux aktar tard fil-ħin tal-konklużjoni tat-tranżazzjoni. It-tħabbira għandu jkun fiha tal-anqas informazzjoni dwar in-natura tar-relazzjoni mal-parti relatata, l-isem tal-parti relatata, id-data u l-valur tat-tranżazzjoni u kull informazzjoni oħra meħtieġa biex jiġi vvalutat jekk it-tranżazzjoni hijiex ġusta u raġonevoli mill-perspettiva tal-kumpanija u tal-azzjonisti li mhumiex parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji.

3.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li t-tħabbira pubblika msemmija fil-paragrafu 2 tkun akkumpanjata b’rapport li jivvaluta jekk it-tranżazzjoni hijiex ġusta u raġonevoli jew le mill-perspettiva tal-kumpanija u tal-azzjonisti li mhumiex parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji, u li jispjega s-suppożizzjonijiet li huwa bbażat fuqhom flimkien mal-metodi użati.

Ir-rapport għandu jitfassal minn wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

parti terza indipendenti;

(b)

il-korp amministrattiv jew superviżorju tal-kumpanija;

(c)

il-kumitat tal-awditjar jew kwalunkwe kumitat li fil-maġġoranza tiegħu jkun magħmul minn diretturi indipendenti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet relatati ma jiħdux sehem fit-tħejjija tar-rapport.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tranżazzjonijiet materjali ma’ partijiet relatati jkunu approvati mil-laqgħa ġenerali jew mill-korp amministrattiv jew superviżorju tal-kumpanija skont proċeduri li jipprevjenu l-parti relatata milli tieħu vantaġġ mill-pożizzjoni tagħha u jipprovdu protezzjoni adegwata għall-interessi tal-kumpanija u tal-azzjonisti li mhumiex parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-azzjonisti fil-laqgħa ġenerali jkollhom id-dritt li jivvutaw dwar tranżazzjonijiet materjali ma’ partijiet relatati li jkunu ġew approvati mill-korp amministrattiv jew superviżorju tal-kumpanija.

Meta t-tranżazzjoni ma’ parti relatata tinvolvi direttur jew azzjonist, id-direttur jew l-azzjonist m’għandux jipparteċipa fl-approvazzjoni jew fil-votazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-azzjonist li jkun parti relatata jieħu sehem fil-votazzjoni sakemm il-liġi nazzjonali tiżgura salvagwardji adegwati li japplikaw qabel jew matul il-proċess tal-votazzjoni biex jitħarsu l-interessi tal-kumpanija u tal-azzjonisti li ma jkunux parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji, billi l-parti relatata ma titħalliex tapprova t-tranżazzjoni minkejja l-opinjoni kuntrarja tal-maġġoranza tal-azzjonisti li ma jkunux parti relatata jew minkejja l-opinjoni kuntrarja tal-maġġaronza tad-diretturi indipendenti.

5.   Il-paragrafi 2, 3 u 4 m’għandhomx japplikaw għal tranżazzjonijiet mibdija fil-perkors normali tan-negozju u konklużi b’termini normali tas-suq. Għal tali tranżazzjonijiet, il-korp amministrattiv jew superviżorju tal-kumpanija għandu jistabbilixxi proċedura interna biex jivvaluta perjodikament jekk dawn il-kundizzjonijiet humiex issodisfati. Il-partijiet relatati m’għandhomx jieħdu sehem f’dik il-valutazzjoni.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-kumpaniji japplikaw ir-rekwiżiti fil-paragrafi 2, 3 jew 4 għal tranżazzjonijiet mibdija fil-perkors normali tan-negozju u konklużi b’termini normali tas-suq.

6.   L-Istati Membri jistgħu jeskludu, jew jistgħu jippermettu lil kumpaniji jeskludu, mir-rekwiżiti fil-paragrafi 2, 3 u 4:

(a)

tranżazzjonijiet mibdija bejn il-kumpanija u s-sussidjarji tagħha sakemm dawn ikunu totalment proprjetà tagħha jew li l-ebda parti relatata oħra tal-kumpanija ma jkollha interess fl-impriża sussidjarja jew sakemm il-liġi nazzjonali tipprevedi protezzjoni adegwata tal-interessi tal-kumpanija, tas-sussidjarja u tal-azzjonisti tagħhom li ma jkunux parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji f’tali tranżazzjonijiet;

(b)

tipi ta’ tranżazzjonijiet definiti b’mod ċar li għalihom il-liġi nazzjonali tirrikjedi l-approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali, sakemm l-azzjonisti kollha jiġu ttrattati b’mod ġust u l-interessi tal-kumpanija u tal-azzjonisti li ma jkunux parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji, jiġu indirizzati b’mod speċifiku u jiġu protetti b’mod adegwat f’tali dispożizzjonijiet tal-liġi;

(c)

tranżazzjonijiet li jirrigwardaw ir-remunerazzjoni tad-diretturi, jew ċerti elementi tar-remunerazzjoni tad-diretturi, mogħtija jew dovuta f’konformitàmal-Artikolu 9a;

(d)

tranżazzjonijiet mibdija minn istituzzjonijiet tal-kreditu abbażi ta’ miżuri, bl-għan li jissalvagwardjaw l-istabbiltà tagħhom, adottati mill-awtorità kompetenti inkarigata mis-superviżjoni prudenzjali fis-sens tal-liġi tal-Unjoni;

(e)

tranżazzjonijiet offruti lill-azzjonisti kollha bl-istess termini fejn it-trattament ugwali tal-azzjonisti kollha u l-protezzjoni tal-interessi tal-kumpanija jkunu żgurati.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji jħabbru pubblikament tranżazzjonijiet materjali konklużi bejn il-parti relatata tal-kumpanija u s-sussidjarja ta’ dik il-kumpanija. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu wkoll li t-tħabbira tkun akkumpanjata b’rapport li jivvaluta jekk it-tranżazzjoni hijiex ġusta u raġonevoli jew le mill-perspettiva tal-kumpanija u tal-azzjonisti li mhumiex parti relatata, inklużi l-azzjonisti minoritarji, u li jispjega s-suppożizzjonijiet li huwa bbażat fuqhom flimkien mal-metodi użati. L-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 5 u 6 għandhom japplikaw ukoll għat-tranżazzjonijiet speċifikati f’dan il-paragrafu.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tranżazzjonijiet mal-istess parti relatata li ġew konklużi fi kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar jew fl-istess sena finanzjarja u li ma kinux soġġetti għall-obbligi elenkati fil-paragrafi 2, 3 jew 4 jiġu aggregati għall-iskopijiet ta’ dawk il-paragrafi.

9.   Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar l-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni privileġġata kif imsemmi fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*13).

(*11)  Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19)."

(*12)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p.1)."

(*13)  Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).”."

(5)

Jiddaħħal il-Kapitolu li ġej:

“KAPITOLU IIA

ATTI TA’ IMPLIMENTAZZJONI U PENALI

Artikolu 14a

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat Ewropew tat-Titoli stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE (*14). Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*15).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 14b

Miżuri u penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-miżuri u l-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva, u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li jiġu implimentati.

Il-miżuri u l-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom, sal-10 ta’ Ġunju 2019, jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dawk ir-regoli u dawk il-miżuri ta’ implimentazzjoni u għandhom jinnotifikawha, mingħajr dewmien, bi kwalunkwe emenda sussegwenti li tolqothom.

(*14)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE tas-6 ta’ Ġunju 2001 li tistabbilixxi l-Kumitat tat-Titoli Ewropej (ĠU L 191, 13.7.2001, p. 45)."

(*15)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p.13).”."

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sal-10 ta’ Ġunju 2019. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni b’dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri, sa mhux aktar tard minn 24 xahar wara l-adozzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 3a(8), l-Artikolu 3b(6) u l-Artikolu 3c(3) tad-Direttiva 2007/36/KE, għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw mal-Artikoli 3a, 3b u 3c ta’ dik id-Direttiva.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżura ewlenija tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, is-17 ta’ Mejju 2017.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

C. ABELA


(1)  ĠU C 451, 16.12.2014, p. 87.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Marzu 2017 (għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2017.

(3)  Id-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta’ kumpaniji kkwotati (ĠU L 184, 14.7.2007, p. 17).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implementazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(9)  ĠU C 417, 21.11.2014, p. 8.