12.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/87


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2286

tas-6 ta' Diċembru 2017

dwar ir-rikonoxximent tar-rekwiżiti tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali Eco-Lighthouse bħala li huma konformi mar-rekwiżiti korrispondenti tal-Iskema ta' Ġestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS) b'konformità mal-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali

(notifikata bid-dokument C(2017) 8082)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 45 tiegħu,

Wara li kkonsultat lill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009,

Billi:

(1)

L-għan tal-EMAS huwa li tippromwovi titjib kontinwu fil-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjonijiet permezz tal-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' sistema ta' ġestjoni ambjentali, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ta' din is-sistema, l-għoti ta' informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali, id-djalogu miftuħ mal-pubbliku u mal-partijiet interessati l-oħra u l-involviment attiv tal-impjegati.

(2)

L-organizzazzjonijiet li jimplimentaw sistemi oħra ta' ġestjoni ambjentali u li jkunu jridu jaqilbu għall-EMAS jenħtieġ li jkunu jistgħu jagħmlu dan bl-eħfef mod possibbli. Jenħtieġ li jiġu kkunsidrati rabtiet ma' skemi oħra ta' ġestjoni ambjentali sabiex l-implimentazzjoni tal-EMAS tiġi faċilitata mingħajr ma jkun hemm duplikazzjoni tal-prattiki u tal-proċeduri eżistenti.

(3)

Sabiex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni tal-EMAS u tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-prattiki u tal-proċeduri eżistenti bbażati fuq sistemi oħra ta' ġestjoni ambjentali ċertifikati bi proċeduri xierqa, il-partijiet rilevanti ta' sistemi ta' ġestjoni ambjentali oħrajn rikonoxxuti mill-Kummissjoni li huma konformi mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS għandhom jitqiesu ekwivalenti għal dawn ir-rekwiżiti.

(4)

Dan ir-rikonoxximent għandu jkun ibbażat fuq analiżi tar-rekwiżiti u tal-proċeduri ta' dawn is-sistemi ta' ġestjoni ambjentali l-oħra, u fuq il-kapaċità tagħhom li jilħqu l-istess għanijiet bħar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009.

(5)

Fis-26 ta' Jannar 2016, in-Norveġja bagħtet talba bil-miktub lill-Kummissjoni għal rikonoxximent tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali Eco-Lighthouse. Din it-talba kienet segwita b'informazzjoni kumplimentari biex il-Kummissjoni tiġi pprovduta bl-evidenza meħtieġa biex tivvaluta l-ekwivalenza tal-partijiet rilevanti tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali għar-rekwiżiti tal-EMAS,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Abbażi tal-evidenza pprovduta mill-awtoritajiet Norveġiżi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-partijiet mill-iskema Eco-Lighthouse identifikati fl-anness ta' din id-Deċiżjoni huma konformi mar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009.

Artikolu 2

Il-bidliet fir-rekwiżiti tal-iskema Eco-Lighthouse li jħallu impatt fuq ir-rikonoxximent attwali għandhom jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni tal-anqas fuq bażi annwali. F'każ ta' bidliet f'dawn ir-rekwiżiti jew fir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tirtira d-Deċiżjoni attwali, jew li temendaha.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Karmenu VELLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1.


ANNESS

Daħla

Ir-Regolament dwar l-EMAS (1) jistabbilixxi sistema ta' ġestjoni ewlenija għall-organizzazzjonijiet biex jevalwaw il-prestazzjoni ambjentali tagħhom u biex jirrappurtaw dwarha u jtejbuha fuq bażi volontarja. L-EMAS hija miftuħa għall-organizzazzjonijiet kollha li jixtiequ jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Hija tkopri b'mod ġenerali s-setturi ekonomiċi u tas-servizzi u hija applikabbli fid-dinja kollha.

L-għan tal-EMAS huwa l-promozzjoni ta' titjib kontinwu fil-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjonijiet permezz tal-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni ambjentali, l-evalwazzjoni sistematika, oġġettiva u perjodika tal-prestazzjoni ta' dawk is-sistemi, il-forniment ta' informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali, il-ħolqien ta' djalogu miftuħ mal-pubbliku u l-involviment b'mod attiv tal-impjegati fl-organizzazzjoni waqt li jkun qed jingħata taħriġ xieraq.

Ir-Regolament dwar l-EMAS jiżgura l-kredibbiltà u t-trasparenza tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjonijiet irreġistrati mal-EMAS permezz ta' sistema ta' verifika minn parti terza mwettqa minn verifikaturi akkreditati jew liċenzjati.

Biex tiġi ffaċilitata r-reġistrazzjoni ta' organizzazzjonijiet li implimentaw sistemi oħra ta' ġestjoni ambjentali u li jkunu jridu jaqilbu għall-EMAS, ir-Regolament jipproponi (2) li l-Kummissjoni għandha tirrikonoxxi skemi oħra ta' ġestjoni ambjentali nazzjonali jew reġjonali, jew partijiet minnhom, li jkunu konformi mar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati kundizzjonijiet speċifiċi.

L-Artikolu 45 tar-Regolament jistipula li l-Istati Membri jistgħu jippreżentaw rapport bil-miktub lill-Kummissjoni għar-rikonoxximent ta' sistemi eżistenti ta' ġestjoni ambjentali, jew ta' partijiet minnhom, li jkunu ċċertifikati skont proċeduri xierqa ta' ċertifikazzjoni rikonoxxuti fil-livell nazzjonali jew reġjonali bħala li huma konformi mar-rekwiżiti korrispondenti ta' dan ir-Regolament.

Wara li teżamina din it-talba, u filwaqt li taġixxi skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 49(2) tar-Regolament, il-Kummissjoni għandha tirrikonoxxi l-partijiet rilevanti tas-sistemi ta' ġestjoni ambjentali u tirrikonoxxi r-rekwiżiti ta' akkreditazzjoni jew ta' liċenzjar għall-korpi ta' ċertifikazzjoni jekk tkun tal-fehma li Stat Membru jkun wettaq dawn li ġejjin:

fit-talba jkun speċifika b'mod suffiċjenti u ċar biżżejjed il-partijiet rilevanti tas-sistemi ta' ġestjoni ambjentali u r-rekwiżiti korrispondenti ta' dan ir-Regolament;

ikun ta biżżejjed provi dwar l-ekwivalenza tal-partijiet rilevanti kollha tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali kkonċernata, għal dan ir-Regolament.

Il-konsegwenzi tar-rikonoxximent: abbażi tal-Artikolu 4(3) tar-Regolament, l-organizzazzjonijiet li jkunu jixtiequ jiksbu reġistrazzjoni mal-EMAS u li jkollhom sistema ċċertifikata ta' ġestjoni ambjentali rikonoxxuta skont l-Artikolu 45, ma għandhomx ikunu obbligati jwettqu dawk il-partijiet li jkunu ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dan ir-Regolament.

Madankollu jenħtieġ li jiġi nnutat li, fiż-żmien tal-verifika għat-tħejjija tar-reġistrazzjoni mal-EMAS jew għat-tiġdid ta' din ir-reġistrazzjoni, għandha tapplika d-dispożizzjoni tal-Artikolu 18.

Verifikatur akkreditat jew liċenzjat tal-EMAS għandu jivvaluta jekk il-proċeduri meħtieġa bħalma huma r-rieżami ambjentali tal-organizzazzjoni u l-politika ambjentali, is-sistema ta' ġestjoni jew il-proċeduri ta' verifika u l-implimentazzjoni tagħhom humiex konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. Għaldaqstant, il-partijiet tas-sistemi l-oħra ta' ġestjoni ambjentali rikonoxxuti skont l-Artikolu 45 bħala konformi mar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 għandhom jiġu verifikati wkoll biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tagħhom hija konformi mar-rekwiżiti stabbiliti bħala ekwivalenti fir-rikonoxximent attwali.

Pereżempju, il-fatt li l-proċedura ta' dokumentazzjoni ta' sistema oħra ta' ġestjoni ambjentali tkun rikonoxxuta bħala ekwivalenti ma jipprekludix li ssir verifika tal-implimentazzjoni xierqa ta' din il-proċedura sabiex jiġi żgurat li tinkludi l-informazzjoni materjali meħtieġa.

Id-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku (3) wkoll tagħmel referenza għal dan ir-rikonoxximent fl-Artikolu 62(2) tagħha, fejn tistipula li sistemi oħra ta' ġestjoni ambjentali rikonoxxuti skont l-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 huma wieħed mit-tliet tipi ta' ċertifikati li jistgħu jiġu referenzjati minn awtoritajiet kontraenti li jeħtieġu li jingħataw ċertifikati li juru konformità ma' ċerti sistemi jew standards ta' ġestjoni ambjentali fil-kuntest ta' proċedura tal-akkwist pubbliku.

Fis-26 ta' Jannar 2016, in-Norveġja bagħtet applikazzjoni preliminari biex l-iskema ta' ċertifikazzjoni ambjentali nazzjonali tagħha Eco-Lighthouse Foundation (ELH) tiġi rikonoxxuta skont ir-Regolament dwar l-EMAS. Din it-talba kienet segwita minn informazzjoni kumplimentari sabiex ir-rekwiżiti tas-sistema ta' ċertifikazzjoni ambjentali Eco-Lighthouse jiġu ddettaljati b'mod ċar flimkien mar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament dwar EMAS (inklużi l-Annessi), u biex il-Kummissjoni tingħata l-provi meħtieġa biex tistabbilixxi l-ekwivalenza potenzjali tal-partijiet rilevanti tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali.

Abbażi ta' dawn il-provi, il-Kummissjoni setgħet tistabbilixxi l-livell ta' konformità bejn ir-rekwiżiti tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali kkonċernata u r-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament tal-EMAS kif deskritt fid-dokument li jmiss.

Tabella ta' spjegazzjoni dwar l-ELH – kunċetti

Kunċett ELH (EN)

Kunċett ELH (NO)

Definizzjoni tal-Kunċett mill-ELH

Eco-Lighthouse Foundation (Eco-Lighthouse/ELH)

Stiftelsen Miljøfyrtårn (Miljøfyrtårn)

L-entità legali li tamministra, li timmonitorja u li tiżviluppa l-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-ELH.

Id-dikjarazzjoni ambjentali tal-ELH

Miljøkartlegging

Rappurtar ibbażat fuq l-Internet iġġenerat minn lista ta' kriterji mħejjija minn konsulent. Il-konformità tad-dokumenti tal-intrapriża mal-kriterji. Min joħroġ iċ-ċertifikat finalment japprova l-Miljøkartlegging u b'hekk jikkonferma l-konformità mal-kriterji tal-ELH.

Kriterji Ġenerali tal-Industrija

Felles kriterier

Il-kriterji li japplikaw għall-intrapriżi kollha li jixtiequ jkunu ċertifikati mill-ELH. L-intrapriża tindika wkoll jekk il-bini fejn hi bbażata huwiex proprjetà tagħha jew jekk huwiex mikri, u tiddeċiedi liema kriterji japplikaw, pereżempju, b'rabta mal-enerġija, ir-rimi tal-iskart, eċċ. Il-Kriterji Ġenerali tal-Industrija jindirizzaw l-aktar aspetti ambjentali importanti li huma komuni għall-intrapriżi kollha.

Il-kriterji speċifiċi tal-industrija

Bransjespesifikke kriterier

Il-kriterji li japplikaw għal intrapriżi f'industriji speċifiċi li jixtiequ jkunu ċertifikati mill-ELH. Il-kriterji tal-industrija speċifiċi għall-intrapriżi jindirizzaw l-aktar aspetti ambjentali importanti fl-industrija.

Maniġer Ambjentali

miljøfyrtårnansvarlig

Il-persuna fl-intrapriża maħtura mill-maniġment bħala persuna responsabbli għall-implimentazzjoni tal-ELH.

Ir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent

årlig Klima- og miljørapport

L-intrapriża tirrapporta sal-1 ta' April kull sena fuq il-portal tal-Internet tal-ELH. L-indikaturi: xi wħud minnhom huma universali; oħrajn huma ġġenerati mill-kriterji magħżula. Il-pjan ta' azzjoni huwa rrappurtat hawnhekk ukoll. Ir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent għandu jsir disponibbli għall-pubbliku ġenerali:

il-pjan ta' azzjoni/il-programm ambjentali

handlingsplan

Il-pjan ta' azzjoni tal-intrapriża għas-sena li jmiss, li jittratta kull tema ambjentali u dokumentat fir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent. Ir-responsabbiltajiet u l-iskadenzi jistgħu jiġu dokumentati fid-dikjarazzjoni ambjentali (Miljøkartlegging) jew internament fis-sistemi tal-intrapriża stess.

eżami annwali mill-maniġment

ledelsens gjennomgang

Il-maniġers ġenerali u l-maniġers tal-livell tan-nofs jiltaqgħu fuq bażi annwali biex jeżaminaw u jevalwaw is-sistema tas-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza (HSE), is-sistema tal-kontroll tal-kwalità, l-implimentazzjoni tal-ELH u kwistjonijiet oħra rilevanti għall-intrapriża

il-grupp tal-ġestjoni ambjentali

miljøgruppe

Il-grupp ta' ħidma maħtur biex jagħti assistenza lill-maniġer ambjentali fl-implimentazzjoni tal-ELH. Jista' jinkludi lid-Diriġent tas-Saħħa u s-Sikurezza (HSE) responsabbli, u lil partijiet rilevanti oħra.

Il-portal tal-Internet Eco-Lighthouse

Miljøfyrtårnportalen

Il-portal tal-Internet li permezz tiegħu tinżamm dokumentazzjoni relatata mal-intrapriżi, il-muniċipalitajiet, il-konsulenti u ċ-ċertifikaturi, u li tinkludi d-dokumentazzjoni kollha b'rabta mal-konformità mal-kriterji u maċ-ċertifikazzjoni.

indikaturi speċifiċi għall-intrapriżi

virksomhetsspesifikke sjekkpunkter

Indikaturi mfasslin apposta fuq talba tal-intrapriża u inkorporati fir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent. Servizz bi ħlas.

Konsulent intern

Internkonsulent

Impjegat f'intrapriża li qed timpenja ruħha li tikseb ċertifikazzjoni tal-ELH. L-impjegat ilesti t-taħriġ biex isir konsulent tal-ELH, u b'hekk jikkwalifika biex jiggwida l-intrapriża biex tikseb iċ-ċertifikazzjoni, filwaqt li tiġi evitata l-ħtieġa li jiġi mqabbad konsulent estern tal-ELH għaċ-ċertifikazzjoni inizjali.

Lista ta' kontroll tal-HSE

HMS sjekkliste

Il-lista ta' kontroll interna tal-intrapriża għall-eżami annwali tal-HSE. Fost il-punti ewlenin insibu: l-aġġornament tar-rekwiżiti legali, it-taħriġ intern tal-persunal u tal-maniġment, il-politika ambjentali, l-għanijiet u l-kisbiet fir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent, it-trattament tan-nuqqas ta' konformità.

Il-politika ambjentali

Miljøpolicy

L-intenzjonijiet u d-direzzjonijiet marbuta mal-prestazzjoni ambjentali, ifformulati f'intrapriża mill-maniġment superjuri

L-aspett ambjentali

miljøaspekt

Elementi tal-attivitajiet, tas-servizzi jew tal-prodotti li twettaq, tipprovdi jew tipproduċi intrapriża u li jistgħu jaffettwaw l-ambjent

Aspett ambjentali dirett

Direkte miljøaspekt

Elementi tal-attivitajiet, tas-servizzi jew tal-prodotti li twettaq, tipprovdi jew tipproduċi intrapriża u li fuqhom l-intrapriża għandha kontroll dirett

Aspett ambjentali indirett

Indirekte miljøaspekt

Elementi tal-attivitajiet, tas-servizzi jew tal-prodotti li twettaq, tipprovdi jew tipproduċi intrapriża u li fuqhom l-intrapriża ma għandhiex kontroll dirett, iżda li tista' tinfluwenzahom

objettiv ambjentali

miljømål

l-għanijiet ambjentali li għandhom jinkisbu fis-sena li jmiss, li huma dokumentati fir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent.

sistema ta' ġestjoni ambjentali

miljøledelsessystem

Sistema ta' ġestjoni integrata li tanalizza l-impatti ambjentali tal-intrapriżi u tuża ġabra ta' kriterji ambjentali għall-ġestjoni ta' dawn l-impatti. L-EMS għandha tkun adattata għat-tmexxija tal-intrapriża, u għandu jkollha għanijiet ċari u pjanijiet ta' azzjoni b'miżuri konkreti maħsuba biex jiġu implimentati, filwaqt li għandha tiżgura li jkun hemm titjib kontinwu.

tibdil sostanzjali

stor endring

kull tibdil fl-attività – inkluż fil-prodotti u s-servizzi – fil-post, fl-organizzazzjoni jew fl-amministrazzjoni tal-intrapriża li għandu impatt sinifikanti fuq is-sistema ta' ġestjoni ambjentali jew fuq aspetti ambjentali relatati mal-intrapriża

Nuqqas ta' konformità

Avvik

Devjazzjoni minn rekwiżit legali jew mill-kriterji tal-ELH, jew mit-tnejn jekk ir-rekwiżit legali huwa kriterju tal-ELH ukoll. Ir-rekwiżiti legali ambjentali ewlenin huma kriterji tal-ELH ukoll. Jekk ikun hemm nuqqas ta' konformità ma' xi kriterju tal-ELH, l-intrapriża ma tistax tiġi ċċertifikata.

Il-metodoloġija użata biex jiġu eżaminati r-referenzi tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali rikonoxxuta

L-għan ta' dan id-dokument huwa li jiddeskrivi r-rekwiżiti tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali “Eco-Lighthouse” u li jivvaluta l-konformità ta' dawn ir-rekwiżiti mar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament dwar l-EMAS. Din il-valutazzjoni għandha żewġ objettivi ewlenin:

1.

li tiffaċilita t-tranżizzjoni ta' organizzazzjoni lejn l-EMAS meta dik l-organizzazzjoni tkun diġà implimentat sistema oħra ta' ġestjoni ambjentali u tkun tixtieq taqleb għall-EMAS.

2.

li tiffaċilita t-tqabbil bejn ir-rekwiżiti tal-Eco-Lighthouse u dawk tal-EMAS.

Biex tħejji din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni wettqet analiżi tad-diskrepanzi bejn ir-rekwiżiti taż-żewġ sistemi. Wara li saret din l-analiżi, ir-rekwiżiti rilevanti ġew miġbura f'rekwiżiti prinċipali li jikkorrispondu għal partijiet differenti tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali. Imbagħad ġiet evalwata l-konformità ta' dawn il-partijiet mar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament dwar l-EMAS.

Fil-paġni li jmiss ta' dan ir-rapport se jiġu analizzati l-partijiet li ġejjin tas-Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali:

1.

L-impenn u l-involviment tal-maniġment superjuri;

2.

L-Istabbiliment ta' Rieżami Ambjentali – analiżi preliminari;

3.

L-istabbiliment ta' politika ambjentali;

4.

L-iżgurar tal-konformità legali;

5.

L-objettivi u l-programm ambjentali stabbiliti biex jiġi żgurat titjib kontinwu;

6.

L-istruttura organizzazzjonali, it-taħriġ, u l-involviment tal-impjegati;

7.

Rekwiżiti marbutin mad-dokumentazzjoni;

8.

Il-kontroll operattiv

9.

It-tħejjija għall-emerġenzi u r-rispons f'każ ta' emerġenza;

10.

Iċċekkjar, verifika interna u azzjoni korrettiva;

11.

Il-komunikazzjoni (interna u esterna);

12.

L-eżami mill-maniġment;

Barra minn hekk, dan ir-rapport jevalwa wkoll ir-rekwiżiti ta' akkreditazzjoni jew ta' liċenzjar li jippermettu l-verifika tal-iskemi minn awditur indipendenti kwalifikat.

Għal kull waħda minn dawn il-partijiet, il-valutazzjoni li ġejja tiddeskrivi sa liema punt ir-rekwiżiti tal-ELH huma konformi mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS. Sabiex tevalwa din il-konformità l-Kummissjoni qieset il-kapaċità tar-rekwiżiti tal-ELH li jilħqu l-objettivi tar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS bl-istess livell ta' robustezza u kredibbiltà (4).

F'diversi okkażjonijiet, xi partijiet tar-rekwiżiti tal-ELH jaqblu mar-rekwiżiti tal-EMAS sa ċertu punt, mingħajr ma jkunu konformi magħhom bis-sħiħ. Sabiex tiġi pprovduta evalwazzjoni differenzjata, dawn il-partijiet huma indikati bħala li “Jaqblu b'mod parzjali mar-rekwiżiti tal-EMAS”, u qed jingħataw xi spjegazzjonijiet biex jgħinu lill-organizzazzjonijiet iċċertifikati mill-ELH li jixtiequ jxejnu d-diskrepanzi mal-EMAS.

Wara l-valutazzjoni tagħhom il-partijiet differenti jistgħu jiġu klassifikati fi tliet kategoriji:

Il-parti ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-EMAS

Il-parti tissodisfa r-rekwiżiti tal-EMAS b'mod parzjali

Il-parti tikkonforma mar-rekwiżiti tal-EMAS

Il-partijiet rikonoxxuti bħala konformi mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS (it-tielet kategorija) għandhom jiġu kkunsidrati bħala ekwivalenti.

Deskrizzjoni tal-Eco-Lighthouse

L-iskema ta' ċertifikazzjoni Eco-Lighthouse hija l-aktar sistema ta' ġestjoni ambjentali użata fin-Norveġja, b'aktar minn 5 000 ċertifikat validu mogħti lil organizzazzjonijiet żgħar, ta' daqs medju u kbar (l-ELH mhix maħsuba għall-kumpaniji bi sfidi ambjentali kumplessi (5)). Permezz ta' miżuri li huma faċli biex jiġu implimentati, konkreti, rilevanti u profitabbli (fis-sens l-aktar wiesa': lokali, reġjonali u globali), l-intrapriżi jistgħu jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom, jikkontrollaw l-impatt ambjentali tagħhom u jagħtu prova tad-dedikazzjoni tagħhom lejn ir-responsabbiltà soċjali korporattiva.

L-iskema ta' ċertifikazzjoni Eco-Lighthouse tintegra l-ġestjoni ambjentali ta' aspetti ambjentali, kemm interni kif ukoll esterni, fil-qafas legali tar-Regolamenti Norveġiżi dwar Attivitajiet Sistematiċi b'rabta mas-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza fl-Intrapriżi.

Intrapriża li tkun tixtieq ċertifikazzjoni Eco-Lighthouse għandha:

Qabel iċ-ċertifikazzjoni

1.

Tqabbad konsulent kwalifikat tal-Eco-Lighthouse li jkun imħarreġ, approvat u mmonitorjat mill-ELH biex:

a.

iwettaq rieżami ambjentali (miljøanalyse) tal-intrapriża. Abbażi ta' din l-analiżi preliminari, huwa jagħżel l-kriterji tal-industrija speċifiċi għall-intrapriżi (bransjespesifikke kriterier) li huma rilevanti għall-intrapriża, flimkien mal-Kriterji Ġenerali tal-Industrija (6) li huma applikabbli għall-organizzazzjonijiet kollha.

b.

jiġġenera u jgħin biex timtela d-dikjarazzjoni ambjentali (7) (Miljøkartlegging) fuq il-portal tal-Internet tal-ELH.

c.

bl-għajnuna ta' din l-għodda bbażata fuq l-Internet (Miljøkartlegging) imexxi u jiddokumenta l-issodisfar tal-kriterji rilevanti.

d.

iħarreġ lill-maniġer ambjentali intern (miljøfyrtårnansvarlig) maħtur mill-organizzazzjoni fl-użu tal-portal tal-Internet tal-ELH u tad-dikjarazzjoni ambjentali.

e.

iħarreġ lill-maniġer ambjentali intern biex jimla l-ewwel edizzjoni tar-Rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent li jirrapporta fuq bażi annwali (wara li ssir iċ-ċertifikazzjoni) b'rabta mas-sena kalendarja sħiħa ta' qabel

f.

imexxi l-proċess tal-issodisfar tal-kriterji.

2.

Fid-dikjarazzjoni ambjentali, l-organizzazzjoni, permezz tas-sistema ta' awtorappurtar permezz tal-Internet, għandha tikkonferma l-istatus ta' konformità ma' ġabra ta' kriterji ġenerali u speċifiċi tal-industrija qabel jitlesta l-proċess ta' ċertifikazzjoni. Biex tinkiseb iċ-ċertifikazzjoni għandhom jiġu ssodisfati l-kriterji ġenerali u l-kriterji speċifiċi tal-industrija kollha. Bħala parti mid-dikjarazzjoni ambjentali għandha tinżamm indikazzjoni bil-miktub ta' dan l-eżerċizzju ta' awtorappurtar.

3.

Il-kriterji ġenerali u speċifiċi tal-industrija huma żviluppati mill-ELH f'kollaborazzjoni ma' korpi governattivi, xjenzati, organizzazzjonijiet ta' interess, klijenti u konsulenti b'esperjenza u ċertifikaturi rilevanti biex jiġu identifikati u indirizzati l-aspetti ambjentali rilevanti u miżuri effettivi tal-industrija kkonċernata. Il-kriterji huma soġġetti għal rieżamijiet li jsiru b'mod regolari kull tant żmien.

4.

Il-kriterji huma s-sinsla tas-sistema ta' ġestjoni, li tiżgura li s-sistema taħdem kif suppost. Il-konformità mal-kriterji kollha għandha tiġi rrappurtata fil-portal tal-Internet tal-Eco-Lighthouse permezz tad-dikjarazzjoni ambjentali.

5.

Ir-rapport dwar il-Klima u l-Ambjent (Klima- og miljørapport) jitlesta u jiġi ppreżentat fil-portal tal-Internet tal-ELH universali, u jintegra indikaturi u parametri universali applikabbli għall-industriji kollha b'indikaturi speċifiċi ġġenerati permezz tal-għażla ta' kriterji rilevanti.

6.

Meta l-intrapriża tqis li l-kriterji kollha jkunu ġew issodisfati, u wara li jiġi ppreżentat l-ewwel rapport dwar il-Klima u l-Ambjent, iċ-ċertifikazzjoni titwettaq minn ċertifikatur/verifikatur. Hu jkollu aċċess għall-informazzjoni rilevanti fil-portal tal-Internet qabel iżur il-post u qabel isiru l-intervisti u l-kontrolli. Il-verifikatur/ċertifikatur jiċċertifika f'isem il-muniċipalità fejn tkun ibbażata l-intrapriża, iżda jkun imħarreġ, approvat (liċenzjat) u mmonitorjat mill-amministrazzjoni ċentrali tal-Eco-lighthouse, inkluż b'osservazzjoni fuq il-post (mill-2017). Devjazzjonijiet mill-kriterji u l-għeluq ta' devjazzjonijiet huma dokumentati permezz tad-dikjarazzjoni ambjentali.

7.

Ir-riżultati dokumentati tal-proċess kollu jiġu kkontrollati mill-ELH foundation, u jinħareġ ċertifikat. Huwa biss f'dan l-istadju li jinħarġu r-rapport ta' ċertifikazzjoni u l-ittra ta' rikonoxximent korrispondenti.

Wara ċ-ċertifikazzjoni

Wara ċ-ċertifikazzjoni r-rapport dwar il-Klima u l-Ambjent jiġi ppreżentat kull sena sal-1 ta' April, u fih jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet ta' għadd ta' parametri, il-ksib tal-għanijiet ambjentali speċifikati qabel u deskrizzjoni dettaljata tal-għanijiet għall-futur. Dan ir-rapport annwali għandu jsir mill-Maniġer Ambjentali.

Iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid issir kull tliet snin.

Il-proċess huwa l-istess, għalkemm għaċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid ma hemm l-ebda obbligu li jiġi mqabbad konsulent. Minflok, il-Maniġer Ambjentali (Miljøfyrtårnansvarlig) huwa responsabbli għall-organizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, li jikkontrolla li hemm konformità kontinwa mal-kriterji, bil-mili tad-dikjarazzjoni ambjentali u bl-għoti tal-aċċess għad-dokumentazzjoni liċ-ċertifikatur/verifikatur billi jtih aċċess għall-intrapriża permezz tal-portal tal-Internet tal-ELH. Id-dikjarazzjoni ambjentali l-ġdida b'dokumentazzjoni korrispondenti tas-snin preċedenti u r-rapporti dwar il-Klima u l-Ambjent tas-snin ta' qabel jikkostitwixxu l-provi ewlenin imressqa qabel iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, filwaqt li waqt il-laqgħa mal-intrapriża iċ-ċertifikatur/verifikatur iwettaq intervisti, verifiki għal għarrieda u spezzjoni tal-bini, bħalma jkun sar għaċ-ċertifikazzjoni inizjali.

Għandu jiġi nnutata dan li ġej:

Aktar minn 300 muniċipalità Norveġiża minn madwar 430 huma membri bi ħlas tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Eco-Lighthouse. Is-sħubija tinvolvi l-faċilitazzjoni taċ-ċertifikazzjoni tal-ELH għal intrapriżi lokali billi tiżgura d-disponibbiltà ta' ċertifikatur/verifikatur għall-intrapriżi fiż-żoni partikolari tagħhom. Hemm ukoll l-aspettattiva li l-muniċipalitajiet għandhom jimpenjaw ruħhom biex l-intrapriżi tagħhom stess jiksbu ċ-ċertifikazzjoni.

Il-verifikaturi/ċertifikaturi li jiġu involuti fil-fażi ta' ċertifikazzjoni jistgħu jitqabbdu mill-amministrazzjoni tal-muniċipalità jew tal-kontea, jew minn kumpanija privata, u għandhom ikunu mħarrġa, approvati u mmonitorjati mill-Eco-Lighthouse Foundation. Importanti li wieħed jinnota li fl-iskema Eco-Lighthouse, il-muniċipalità tikkostitwixxi l-korp ta' ċertifikazzjoni, fis-sens li ċ-ċertifikaturi (liċenzjati mill-ELH) joperaw f'isem il-muniċipalità, u mhux f'isem l-amministrazzjoni tal-Eco-Lighthouse.

Eco-Lighthouse Foundation ilha ċċertifikata skont l-istandard ISO-9001:2015 minn Mejju 2016.

L-iskeda ġenerali għall-implimentazzjoni tal-ELH u tal-EMAS

Image

PARTI 1

L-impenn u l-involviment tal-maniġment superjuri

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

1.

Involviment u impenn tal-maniġment superjuri. Fl-EMAS, il-maniġment superjuri għandu jiddefinixxi l-politika ambjentali tal-organizzazzjoni (1.1) u huwa responsabbli għall-implimentazzjoni korretta tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali (1.2), inkluża l-ħatra ta' rappreżentant għall-ġestjoni ambjentali (1.3). Bażi legali: L-Artikolu 2(1) u l-Anness II, A2, A4

2.

Il-maniġment għandu jirrevedi, b'mod regolari, il-progress li jkun sar u għandu jindirizza l-kwistjonijiet identifikati. Jenħtieġ li l-maniġment jinvolvi ruħu b'mod regolari fil-laqgħat u l-inizjattivi li jsiru b'rabta mas-sistema ta' ġestjoni ambjentali. (L-Anness II, A6).

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

1.   Sehem u impenn tal-maniġment superjuri

1.1   Id-definizzjoni tal-politika ambjentali tal-organizzazzjoni:

Il-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1945 (8) jistipula li l-organizzazzjonijiet għandhom jistabbilixxu Politika Ambjentali. Barra minn hekk, id-deċiżjoni li jkun hemm parteċipazzjoni fl-iskema u l-impenn li jkun hemm konformità mad-diversi kriterji għandhom jiġu approvati mill-maniġment.

1.2   Responsabbiltà għall-implimentazzjoni korretta tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali:

Skont il-GIC 6, il-maniġment għandu jwettaq eżami annwali tas-sistema tal-HSE u tal-proċeduri tal-Eco-Lighthouse sabiex jivvaluta jekk dawn humiex jaħdmu kif suppost.

Billi jiffirma t-termini u l-kundizzjonijiet tal-ELH u l-minuti tal-eżami mill-maniġment fuq bażi annwali, il-maniġment superjuri jkun responsabbli għall-implimentazzjoni korretta tas-sistema ta' ġestjoni u għall-korrettezza tar-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent (Klima- og miljørapport).

1.3   Il-ħatra ta' rappreżentant għall-ġestjoni ambjentali:

Membru wieħed tal-persunal jinħatar maniġer ambjentali (Miljøfyrtårnansvarlig). Dan mhux bilfors għandu jkun rwol full-time, għalkemm għandu jiddependi mid-daqs tal-organizzazzjoni. Il-maniġer ambjentali jista' jiġi mħarreġ mill-konsulent waqt iċ-ċertifikazzjoni inizjali, jew jista' jiġi mgħallem mill-maniġer preċedenti. F'organizzazzjonijiet ta' daqs kbir, hemm drabi meta l-maniġer ambjentali jattendi l-kors għal konsulent tal-ELH (biex jikkwalifika bħala konsulent intern (internkonsulent)). Il-kompiti tiegħu huma speċifikati fir-rekwiżit 6 (l-istruttura organizzazzjonali, it-taħriġ, u l-involviment tal-impjegati).

2.   Il-maniġment jirrevedi, b'mod regolari, il-progress li jkun sar u jindirizza l-kwistjonijiet identifikati.

Dan isir permezz tal-eżami annwali mill-maniġment (9) (ledelsens gjennomgang) approvat mill-maniġment (il-maniġment jiffirma l-minuti tal-laqgħa għall-eżami annwali mill-maniġment). Jiġi ppreżentat rapport dwar in-nuqqas ta' konformità (legali u/jew kwalunkwe nuqqas ta' konformità mal-kriterji tal-ELH) u r-rapport(i) Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent. Dan tal-aħħar jinkludi l-valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali u l-għanijiet ambjentali għas-sena li jmiss. Jistgħu jiġu ppreżentati r-rapporti ta' ċertifikazzjoni jew ta' ċertifikazzjoni mill-ġdid, speċjalment f'każ li jkun seħħ nuqqas ta' konformità.

Għalhekk, din il-valutazzjoni annwali hija kontroll tal-kwalità (sodisfazzjon tal-konsumatur, l-organizzazzjoni, l-identifikazzjoni ta' nuqqas ta' konformità), li tittratta wkoll l-ilħiq tal-miri ambjentali u tal-pjan ta' azzjoni, u sservi biex jiġi eżaminat il-progress fir-rigward ta' kwistjonijiet bħalma huma l-iskart, l-użu tal-enerġija u indikaturi ambjentali rilevanti għall-industrija. Jekk ikun hemm nuqqas ta' konformità b'rabta mal-ELH u/jew li jkollu x'jaqsam mal-ambjent estern, dan jiġi ttrattat hawn (billi jiġu ttrattati f'daqqa jew - jekk dan ma jkunx possibbli - billi jiddaħħlu fil-pjan ta' azzjoni għas-sena li jmiss).

Il-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1950 jistabbilixxi li: “L-intrapriża għandha tistabbilixxi proċeduri għar-rappurtar u għat-trattament tan-nuqqas ta' konformità” (10). Għalhekk, il-maniġment għandu jġedded ir-responsabbiltà għall-politika, l-għanijiet u l-kisbiet ambjentali fl-ELH permezz ta' aġġornament u konferma tal-impenn tiegħu li għandu jsir (mill-inqas) darba fis-sena.

Barra minn hekk, is-sistema addizzjonali tal-HSE meħtieġa mil-Liġijiet Norveġiżi (11) tiżgura li l-miri ambjentali ppreżentati fil-pjan ta' azzjoni u li jkunu saru rapporti dwarhom fit-taqsima dwar il-kisbiet tat-taqsima tar-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent jiġu ssodisfati, u li l-istruzzjonijiet jiġu segwiti.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Il-maniġer superjuri jiffirma t-termini u l-impenji tal-ELH fl-istadju inizjali tal-proċess ta' ċertifikazzjoni (permezz tal-portal tal-Internet). Il-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1945 jistipula li l-organizzazzjonijiet għandhom jistabbilixxu Politika Ambjentali. Għandu jkun hemm involviment dettaljat u ripetittiv min-naħa tal-Maniġment (permezz ta' kontrolli) f'ħinijiet differenti matul is-sena u permezz tal-eżami annwali mill-maniġment. L-organizzazzjoni li timplimenta l-ELH għandha taħtar ukoll maniġer ambjentali li għandu jirrapporta lill-maniġment superjuri (jew li jkun parti mill-maniġment superjuri) u għandha tikkoordina mal-persunal b'rabta ma' kwistjonijiet relatati mal-ELH. -

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata mal-“Impenn u l-involviment tal-maniġment superjuri” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

PARTI 2

L-Istabbiliment ta' Rieżami Ambjentali (analiżi preliminari)

Ir-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS

Qabel tiġi rreġistrata, organizzazzjoni għandha twettaq rieżami ambjentali abbażi tal-Anness I tar-Regolament - l-Artikolu 4(1)(a), l-Anness I, it-Taqsima A.3.1 tal-Anness II.

Din l-analiżi preliminari għandha tkopri l-oqsma li ġejjin:

1)

L-identifikazzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent

2)

L-identifikazzjoni tal-aspetti ambjentali diretti u indiretti kollha b'impatt sinifikanti fuq l-ambjent, ikkwalifikati u kkwantifikati kif xieraq, u l-kumpilazzjoni ta' reġistru ta' dawk identifikati bħala sinifikanti

3)

Deskrizzjoni tal-kriterji għall-valutazzjoni tas-sinifikanza ta l-impatt ambjentali

4)

L-eżami tal-prattiki u tal-proċeduri eżistenti kollha tal-ġestjoni ambjentali.

5)

L-evalwazzjoni tal-feedback mill-investigazzjoni ta' inċidenti preċedenti.

Dan ir-rieżami għandu jiġi verifikat mill-verifikatur estern.

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

Valutazzjoni ġenerali: L-analiżi preliminari tal-ELH, imsejħa “dikjarazzjoni ambjentali” (Miljøkartlegging) issir minn konsulent (imħarreġ, approvat u mmonitorjat mill-ELH). Wara li ssir analiżi tal-organizzazzjoni, huwa jagħżel il-kriterji rilevanti li magħhom għandha tikkonforma l-organizzazzjoni biex tikseb iċ-ċertifikazzjoni tal-ELH. Abbażi ta' din l-analiżi, id-dikjarazzjoni ambjentali online (Miljøkartlegging) tiġi ġġenerata bħala lista ta' kriterji li għandhom jiġu ssodisfati, u tiggwida l-organizzazzjoni fl-identifikazzjoni tal-qasam fejn għandu jsir progress. Bħala l-pass li jmiss, il-proċedura interattiva li tinsab fuq il-portal tal-Internet (Miljøfyrtårnportalen) tippermetti lill-organizzazzjoni ddaħħal informazzjoni dwar il-progress u timmonitorja l-lista sħiħa ta' kriterji li għandhom jiġu ssodisfati.

L-ELH toffri kriterji ġenerali tal-industrija applikabbli għas-setturi kollha, kif ukoll kriterji speċifiċi definiti minn qabel għal industriji speċifiċi b'rabta ma' 14-il settur differenti tal-industrija (12).

(1)   L-identifikazzjoni tar-rekwiżiti ġuridiċi applikabbli relatati mal-ambjent

Il-kriterji ġenerali tal-industrija jinkludu wkoll kriterji dwar il-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti legali. Din issir skont il-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1944: L-intrapriża għandha tiżgura aċċess  (13) għal ħarsa ġenerali aġġornata tal-liġijiet u r-regolamenti rilevanti b'rabta mas-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza. L-aċċess u l-elenkar huma faċilitati mis-sit web tal-gvern Norveġiż Regelhjelp (14), li fih l-intrapriża tista' ddaħħal il-kodiċi uniku tal-organizzazzjoni tagħha biex tiġi ġġenerata lista ta' rekwiżiti legali applikabbli b'rabta mal-intrapriża, inklużi dawk relatati mal-ambjent. Fil-Kriterji Ġenerali u Speċifiċi, il-kriterji kollha li ġejjin minn liġijiet u regolamenti huma mmarkati b'mod ċar bis-simbolu §, bħala dikjarazzjoni speċifika tal-fatt li l-intenzjoni wara l-kriterju hija li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti legali.

(2)   L-identifikazzjoni tal-aspetti ambjentali diretti u indiretti kollha b'impatt sinifikanti fuq l-ambjent, ikkwalifikati u kkwantifikati kif xieraq, u l-kumpilazzjoni ta' reġistru ta' dawk identifikati bħala sinifikanti

Permezz tal-proċess ta' żvilupp tal-kriterji tal-industrija, jiġu identifikati u elenkati aspetti ambjentali ta' importanza ċentrali għall-industriji koperti mill-kriterji speċifiċi tal-ELH. Il-kriterji stabbiliti minn qabel jiġu żviluppati f'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet tal-industrija, ma' gruppi ta' interess, mal-gvern, ma' xjenzati/riċerkaturi u ma' konsumaturi prinċipali rilevanti. Il-ġenerazzjoni b'mod interattiv ta' ġabra ta' kriterji definiti minn qabel għandha l-għan li tgħin u li tiggwida lill-organizzazzjonijiet biex joħolqu punt ta' riferiment ċar mingħajr diffikultajiet. Jidher b'mod ċar li dan il-proċess huwa wieħed mid-differenzi ewlenin li jeżistu bejn il-metodi tal-EMAS u dawk tal-ELH. Filwaqt li l-ewwel wieħed jiffoka fuq l-identifikazzjoni tal- aspetti ambjentali fil-livell tal-organizzazzjoni, it-tieni wieħed jidentifikahom fil-livell tal-industrija.

Minn 31 Kriterji Ġenerali tal-Industrija, 35 % huma kriterji dwar is-sistema u 4 % jikkonċernaw l-ambjent tax-xogħol, filwaqt li 52 % huma identifikati mill-ELH bħala li huma relatati mal-ambjent estern (15). Mill-Kriterji Speċifiċi tal-Industrija, skont l-ELH, bħala medja 10 % huma kriterji dwar is-sistema u 20 % jikkonċernaw l-ambjent tax-xogħol, filwaqt li 70 % huma identifikati mill-ELH bħala li huma relatati mal-ambjent estern (16). Ħarsa mill-qrib lejn il-kriterji bl-akbar għadd ta' ċertifikati (li bħala konsegwenza jiġu riveduti u aġġornati l-aktar ta' spiss), bħal-lukandi jew ħwienet tal-merċa bl-imnut (17) tikkonferma li dawn il-kriterji jinkludu għadd ta' aspetti ambjentali prinċipali rilevanti.

Fost il-Kriterji Ġenerali tal-Industrija (GIC) hemm ukoll il-kriterju 1963 “Aspetti Ambjentali Oħrajn”, li jobbliga lill-intrapriża tevalwa u tindirizza l-aspetti ambjentali rilevanti kollha li mhumiex koperti mill-kriterji ġenerali u speċifiċi tal-industrija: “L-intrapriża għandha tidentifika aspetti ambjentali sinifikanti oħrajn tal-intrapriża, u tikkunsidra kwalunkwe azzjoni u/jew inklużjoni meħtieġa fir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent u/jew monitoraġġ permezz tal-pjan ta' azzjoni.” Madankollu, l-ELH ma tiddefinix kif għandu jiġi applikat dan il-kriterju, pereżempju liema tip ta' aspetti għandhom jiġu kkunsidrati (diretti jew indiretti), u kif għandha tiġi evalwata s-sinifikanza tal-impatt tagħhom (18). Barra minn hekk, mhuwiex ċar kif tista' tiġi evalwata l-konformità ma' dan il-kriterju, inter alia fuq liema bażi ċ-ċertifikatur tal-ELH jista' jiżgura li ġew identifikati l-aspetti ambjentali sinifikanti kollha (19).

Il-kriterji elenkati huma verifikati matul il-verifika/iċ-ċertifikazzjoni u għandu jkun hemm konformità magħhom kollha qabel (20) tingħata ċ-ċertifikazzjoni. Il-kriterji jiġu verifikati mill-ġdid/ċertifikati mill-ġdid għal ċertifikazzjoni mill-ġdid kull tliet snin.

(3)   Deskrizzjoni tal-kriterji għall-valutazzjoni tas-sinifikanza ta l-impatt ambjentali

Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali titwettaq permezz tal-proċess tal-iżvilupp tal-kriterji tal-industrija. Għalhekk, din il-valutazzjoni ma titwettaqx mill-organizzazzjoni iżda tiġi kkunsidrata fil-livell settorjali mill-partijiet ikkonċernati rilevanti tal-industrija. L-Anness I(3) tal-EMAS jinkludi gwida u kriterji speċifiċi sabiex tiġi vvalutata s-sinifikanza tal-impatti ambjentali fil-livell tal-organizzazzjoni. L-ELH ma tagħtix gwida ta' dan it-tip meta l-valutazzjoni ssir fil-livell tal-industrija minn gruppi esperti ta' konsultazzjoni.

(4) u (5).   Il-prattika u l-proċedura eżistenti ta' ġestjoni u l-evalwazzjoni tal-feedback mill-investigazzjoni ta' inċidenti preċedenti.

Il-prattika u l-proċedura eżistenti ta' ġestjoni jiġu eżaminati u evalwati permezz tal-kriterji tal-industrija. Qabel iċ-ċertifikazzjoni jsir abbozz inizjali ta' rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent, li jiġi miżjud mad-Dikjarazzjoni Ambjentali. Dan ir-rapport jinkludi l-punti pożittivi u negattivi tal-ġestjoni ambjentali fi ħdan l-organizzazzjoni. Huwa jqis b'mod espliċitu “l-inizjattivi li saru” (Gjennomførte tiltak) biex jiġu kkoreġuti sitwazzjonijiet li ma kinux/li mhumiex ideali. Abbażi ta' din l-informazzjoni jiġi abbozzat Pjan ta' Azzjoni (Handlingsplan med mål).

Konklużjoni tal-Kummissjoni

L-analiżi preliminari tal-ELH tistrieħ fuq ġabra ta' kriterji bbażati fuq aspetti ambjentali identifikati fil-livell settorjali. Parti sinifikanti mill-aspetti ambjentali potenzjali tal-organizzazzjoni jistgħu jiġu kkunsidrati b'mod dovut mill-ELH waqt id-definizzjoni tal-kriterji tal-industrija. L-organizzazzjoni mbagħad tindirizza dawn l-aspetti meta tivvalutata l-konformità tagħha mal-kriterji definiti bi tħejjija għaċ-ċertifikazzjoni

L-EMAS teħtieġ analiżi individwalizzata tal-aspetti ambjentali speċifiċi diretti u indiretti tal-organizzazzjoni u teħtieġ li l-organizzazzjoni tistabbilixxi kriterji biex tiġi ddeterminata s-sinifikanza tal-impatti relatati mal-aspetti identifikati fil-kuntest speċifiku tal-organizzazzjoni. Dan l-approċċ iċċentrat fuq l-organizzazzjoni għandu l-għan li jidentifika aspetti li huma sinifikanti fil-kuntest speċifiku tal-organizzazzjoni, u mhux għas-settur kollu kemm hu. Din l-individwalizzazzjoni tal-approċċ hija waħda mid-differenzi prinċipali bejn iż-żewġ skemi.

L-eżistenza tal-kriterju ġenerali tal-ELH 1963 li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati wkoll “Aspetti ambjentali oħrajn” rilevanti tista' tintuża biex jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-analiżi u biex jinkiseb rieżami aktar speċifiku. Permezz tal-gwida għall-kriterju, l-ELH tirrakkomanda li dan jista' jiġi applikat b'rabta mal-analiżi tar-riskju. Madankollu, hija ma tiddefinix kif għandha tiġi vvalutata s-sinifikanza ta' dawn l-aspetti addizzjonali.

Għalkemm iż-żewġ approċċi huma siewja u joffru l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom, il-metodoloġiji li japplikaw huma ferm differenti. It-tnejn li huma għandhom l-għan li jiksbu l-istess objettiv, jiġifieri l-identifikazzjoni ta' aspetti ambjentali sinifikanti, iżda jagħmlu użu minn metodi differenti. L-ELH tiffoka fuq l-identifikazzjoni ta' aspetti ambjentali fil-livell settorjali, filwaqt li l-EMAS għandha l-għan li tidentifika aspetti sinifikanti speċifiċi fil-livell tal-organizzazzjoni. Għal din ir-raġuni, iż-żewġ approċċi ma setgħux jitqiesu bħala ekwivalenti (21).

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tqis li l-parti tal-ELH dwar “L-Istabbiliment ta' Rieżami Ambjentali” taqbel b'mod parzjali mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS.

Miżuri potenzjali biex jingħalaq id-distakk mal-EMAS

Għalkemm din il-parti tal-ELH ma tistax titqies bħala ekwivalenti, l-analiżi turi li hemm qbil mill-qrib ma' bosta rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS. Sabiex tinkiseb konformità mar-rekwiżiti kollha korrispondenti, għandhom jiġu implimentati l-elementi addizzjonali li ġejjin:

Bidla minn approċċ ta' analiżi tar-riskju lejn approċċ u metodu bbażati fuq l-Anness I tal-EMAS, ukoll bl-għan li jiġi identifikati aspetti ambjentali sinifikanti li mhumiex koperti mill-kriterji tal-industrija.

F'din il-kuntest, il-GIC 1963 għandu jiġi applikat abbażi tal-għoti tar-rieżami ambjentali tal-EMAS.

Iċ-ċertifikatur tal-ELH, permezz tal-metodu xieraq, għandu jiżgura li l-aspetti ambjentali, l-indikaturi u r-rekwiżiti legali addizzjonali kollha li jista' jkun hemm jiġu identifikati u indirizzati.

PARTI 3

L-Istabbiliment ta' Politika Ambjentali

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

Il-maniġment superjuri għandu jiddefinixxi l-politika ambjentali tal-organizzazzjoni. Din il-politika għandha tinkludi l-elementi differenti msemmija fl-Anness II tar-Regolament dwar l-EMAS. (L-Artikolu 4(1)(b) u l-Anness II A2)

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

ELH tinkludi rekwiżit formali għall-istabbiliment tal-objettivi permezz tal-kriterju 1945 (“L-intrapriża trid tistabbilixxi politika ambjentali (22) u miri b'rabta mas-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza. Dawn għandhom jiġu ddokumentati fis-sistema ta' ġestjoni ambjentali jew fil-pjan ta' azzjoni għar-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent tal-Eco-Lighthouse”). Il-politika ambjentali u miri ambjentali speċifiċi l-ewwel jiġu ttrattati permezz tal-iffissar tal-kriterji qabel iċ-ċertifikazzjoni, u jintwerew fid-dikjarazzjoni ambjentali (Miljøkartlegging). Fit-tieni fażi, isir kontroll tal-prestazzjoni ambjentali billi din tiġi mqabbla ma' indikaturi magħżula fir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent, li jinkludi wkoll pjan ta' azzjoni għal titjib kontinwu.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Il-Kriterju 1945 li għadu kemm ġie rivedut jobbliga lill-impriża biex jiddefinixxu politika ambjentali. Il-kombinament tad-dikjarazzjoni ambjentali, l-istabbiliment ta' kriterji, ir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent, il-kontroll tal-indikaturi u l-iffissar ta' objettivi jkomplu jżidu ma' din il-politika ambjentali u jgħinu biex tiġi implimentata.

Ir-rieda li tinkiseb ċertifikazzjoni permezz tal-Eco-lighthouse u l-iffirmar tat-termini u l-impenji tal-ELH juru intenzjoni favur it-tisħiħ tal-ġestjoni tal-aspetti ambjentali u favur it-titjib kontinwu tal-prestazzjonijiet ambjentali. Permezz tal-“Pjan ta' Azzjoni”, ir-rapport Annwali dwar il-Klima u l-Ambjent huwa xprun għal titjib kontinwu.

Ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent huwa soġġett għal ratifika waqt l-eżami annwali mill-maniġment.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata ma' “L-Istabbiliment ta' Politika Ambjentali” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

PARTI 4

L-iżgurar tal-konformità legali

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

L-EMAS teħtieġ li l-organizzazzjonijiet:

1.

jidentifikaw l-obbligu legali tagħhom b'rabta mal-ambjent

2.

jipprovdu għal konformità ma' dawn ir-rekwiżiti,

3.

jistabbilixxu l-proċeduri xierqa biex jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti fuq bażi kontinwa

4.

jipprovdu materjal u dokumenti ta' prova b'rabta ma' din il-konformità.

L-Artikolu 4(1)(b) u (4), l-Anness II A3.2, B2, A5.2)

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

1.

Qabel iċ-ċertifikazzjoni tal-ELH il-konsulent iħejji lista ta' kriterji. Permezz tal-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1944 (23) l-intrapriża għandha l-obbligu li tiżgura li ċ-ċertifikatur/il-verifikatur (u barra minn hekk, il-kumpaniji kollha kemm hi) ikollu aċċess għal ħarsa ġenerali aġġornata tal-liġijiet u r-regolamenti rilevanti għall-intrapriża.

Il-konformità ma' dan l-obbligu hija faċilitata permezz tas-sit web tal-gvern Norveġiż Regelhjelp  (24), fejn l-intrapriża tista' tikseb lista tal-leġiżlazzjoni rilevanti bbażata fuq in-numru uniku tagħha tal-organizzazzjoni. Ir-regoli u r-regolamenti li huma l-aktar rilevanti għall-industrija jiffurmaw parti mill-kriterji ġenerali u speċifiċi tal-industrija (immarkati bi §), li għandu jkun hemm konformità magħhom għal ċertifikazzjoni u għal ċertifikazzjoni mill-ġdid. L-aġġornament annwali tal-ħarsa ġenerali jiġi żgurat permezz tal-eżami annwali mill-maniġment (permezz tal-eżami annwali tal-HSE).

Il-lista ta' kriterji tinkludi wkoll kriterji relatati mal-obbligi legali speċifiċi li trid tikkonforma magħhom l-organizzazzjoni.

Eżempji:

Il-kriterju ġenerali legali 42: “l-iskart perikoluż (u …) għandu jinħażen b'mod sikur u jintbagħat lejn faċilità (…) b'konformità mar-Regolamenti dwar ir-riċiklaġġ tal-iskart”.

Il-kriterju ġenerali legali 311: “Għandhom jittieħdu kampjuni tal-ilma mormi, li għandu jiġi analizzat b'konformità mar-regolamenti lokali u mar-regolament dwar it-tniġġis 15 A-3 u 4”. (traduzzjoni)

2.

Permezz ta' awtovalutazzjoni qabel iċ-ċertifikazzjoni, l-intrapriża tikkonferma l-konformità ma' dawn il-kriterji. Wara, il-kriterji jiġu eżaminati mill-ġdid mill-verifikatur/ċertifikatur indipendenti waqt iċ-ċertifikazzjoni. Qabel jinħareġ iċ-ċertifikat tal-ELH, l-ELH Foundation terġa' twettaq kontroll fuq ix-xogħol li jkunu wettqu l-konsulent, l-intrapriża u ċ-ċertifikatur/verifikatur, u tapprovah. Il-kontrolli jerġgħu jsiru waqt iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid kull tliet snin. Jeħtieġ li jkun hemm konformità mal-kriterji kollha qabel tkun tista' ssir iċ-ċertifikazzjoni, inklużi mal-kriterji ġenerali u speċifiċi li huma inkorporati direttament mil-leġiżlazzjoni Norveġiża fil-kriterji tal-ELH (immarkati b'“§”). Nuqqas ta' konformità ma' rekwiżit legali li mhuwiex kriterju tal-ELH jiġi trattat permezz tal-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1950, li jobbliga lill-intrapriżi jistabbilixxu proċeduri għar-rapportar u t-trattament ta' dan in-nuqqas ta' konformità. Abbażi ta' dan il-kriterju, l-intrapriża tista' tiġi ċertifikata jekk turi li għandha sistema għat-trattament ta' nuqqas ta' konformità. Iċ-ċertifikatur/il-verifikatur jivverifika l-konformità mal-kriterji tal-ELH u jivverifika li l-intrapriża stabbilixxiet proċedura biex tirrettifika n-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet legali ġenerali.

B'kuntrast mal-EMAS, l-ELH ma teħtieġx li l-organizzazzjonijiet jipprovdu liċ-ċertifikatur b'evidenza ta' konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni ambjentali (25) lil hinn mill-kriterji (legali) speċifiċi.

3.

Iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid issir kull tliet snin, u f'dak iż-żmien il-kriterji kollha jiġu kkontrollati mill-ġdid, inkluż GIC 1950 li jindirizza n-nuqqas ta' konformità. Ma tinħareġ l-ebda ċertifikazzjoni mill-ġdid meta jkun hemm nuqqas ta' konformità mal-kriterji.

Il-provi tal-konformità legali jiġu evalwati miċ-ċertifikatur waqt l-evalwazzjoni taċ-ċertifikazzjoni (mill-ġdid), iżda huma limitati għall-kompetenzi taċ-ċertifikatur (ara r-rekwiżit dwar l-akkreditazzjoni). Madankollu, il-kriterji legali huma fformulati b'tali mod li l-verifikatur/iċ-ċertifikatur ikun jista' jivvaluta l-konformità u jiddokumenta l-istat ta' konformità. Il-verifikatur/iċ-ċertifikatur jiċċekkja wkoll li l-impriża jkollha ħarsa ġenerali aġġornata tal-liġijiet u r-regolamenti disponibbli, u li teżisti sistema għat-trattament tan-nuqqas ta' konformità.

Barra minn hekk, il-konformità mar-rekwiżiti legali tiġi żgurata permezz tal-verifika interna annwali tal-HSE, li hija parti mil-eżami annwali mill-maniġment. Il-verifika tal-HSE tindirizza kull forma ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti legali.

Il-portal tal-ELH jagħmel disponibbli gwida u kampjuni għall-indirizzar ta' proċeduri ta' nuqqas ta' konformità (GIC 1950).

4.

Skont l-ispjegazzjoni mogħtija fil-punt 2 ta' din it-taqsima, id-dokumentazzjoni li tiġi pprovduta se tkun limitata għar-rekwiżiti legali speċifiċi koperti mill-kriterji tal-ELH u mhux se tkopri r-rekwiżiti legali applikabbli kollha marbuta mal-ambjent. Id-dokumentazzjoni se tiġi pprovduta u maħżuna permezz tal-interfaċċa diġitali tal-ELH.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Simili għall-proċess li ġie stabbilit għad-dikjarazzjoni ambjentali (analiżi preliminari) l-ELH tagħmel użu minn sistema bbażata fuq kriterji biex tivvaluta l-konformità legali tal-organizzazzjonijiet. Din is-sistema, flimkien mas-sit web tal-gvern Regelhjelp  (26), hija meqjusa bħala li tipprovdi ħarsa ġenerali tajba tar-rekwiżiti legali li għandhom jiġu ssodisfati kif mitlub skont l-EMAS.

Il-konformità mal-kriterji kollha tal-ELH, inklużi l-kriterji legali, l-ewwel tgħaddi minn proċess ta' awtovalutazzjoni qabel iċ-ċertifikazzjoni, u tiġi verifikata mill-verifikatur/miċ-ċertifikatur fil-ħin taċ-ċertifikazzjoni. F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' wieħed mill-kriterji elenkati, ma jkunx jista' jinħareġ iċ-ċertifikat.

Il-provi ta' konformità mal-kriterji (legali) tal-ELH jiġu magħmula disponibbli permezz tas-sistema. L-ELH teħtieġ ukoll li l-organizzazzjoni jkollha fis-seħħ proċedura għar-rappurtar u t-trattament ta' każijiet pendenti ta' nuqqas ta' konformità (27) mad-dispożizzjonijiet legali. L-osservanza tal-liġijiet u r-regolamenti l-aktar importanti marbuta mal-Attivitajiet b'rabta mas-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza hija kkontrollata kull sena permezz ta' lista ta' kontroll li hija kkonfermata u ffirmata mill-maniġer ġenerali, u li hija soġġetta għall-eżami mill-maniġment. Il-gwida dwar il-GIC 1944 tiddikjara b'mod espliċitu li hija meħtieġa l-osservanza, u mhux biss ħarsa ġenerali tar-rekwiżiti legali.

Madankollu, b'kuntrast mal-EMAS, l-ELH ma tinkludix kriterju li jeħtieġ li l-organizzazzjoni tipprevedi li jkun konformità mar-rekwiżiti legali kollha relatati mal-ambjent. Minflok, ELH tenfasizza l-aktar leġiżlazzjoni ambjentali importanti permezz ta' kriterji rilevanti tal-industrija, u tirriformula l-iktar leġiżlazzjoni rilevanti sabiex din tkun tista' tiġi mifhuma bis-sħiħ mill-intrapriża u miċ-ċertifikatur.

Barra minn hekk, f'każ ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti legali li mhumiex koperti mill-kriterji legali tal-ELH, iċ-ċertifikazzjoni tista' tingħata bil-kundizzjoni li jkun hemm fis-seħħ proċeduri għar-rappurtar u għat-trattament ta' nuqqas ta' konformità mar-regolamenti tal-HSE (28).

Hemm differenza notevoli oħra b'rabta mal-kompetenza tal-verifikatur. Il-verifikaturi tal-EMAS għandhom ikunu kapaċi li jindunaw f'każ li titħalla barra kwalunkwe leġiżlazzjoni, u għalhekk għandhom ikunu kkwalifikati b'mod formali f'dan ir-rigward. B'kuntrast għal dan, il-verifikaturi tal-ELH jiġu mħarrġa bħala verifikaturi ġenerali. L-ELH dan tantiċipah billi tifformula l-kriterji (legali) b'mod ċar u li jiftiehem, għalkemm il-kompetenza taċ-ċertifikatur li jidentifika nuqqas ta' konformità legali li tmur lil hinn mill-kriterji legali stabbiliti minn qabel tista' titqiegħed taħt skrutinju.

Fl-aħħar nett, meta mqabbel mal-EMAS, hemm ukoll differenza fil-frekwenza ta' din il-verifika esterna. Skont l-ELH, iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid trid issir kull tliet snin. F'dak iż-żmien, il-kriterji kollha, inklużi l-kriterji marbuta mar-rekwiżiti legali, jiġu kkontrollati mill-ġdid. Skont l-EMAS, it-tqabbil tal-prestazzjoni mad-dispożizzjoni legali huwa wkoll parti mill-validazzjoni ta' kull sena tad-dikjarazzjoni ambjentali mill-verifikatur tal-EMAS. Madankollu, għandu jiġi nnutat li, li kieku kienu ċerifikati mill-EMAS, 98 % tal-intrapriżi tal-ELH kienu jkunu eliġibbli għal Deroga għall-organizzazzjonijiet iż-żgħar skont l-Artikolu 7, li kieku tqarreb aktar il-frekwenza tal-verifika annwali (kull sentejn) u taċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid (kull erba' snin) ma' dawk tal-ELH.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tqis li l-parti tal-ELH dwar “L-iżgurar tal-konformità legali” taqbel b'mod parzjali mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS.

Miżuri potenzjali biex jingħalaq id-distakk mal-EMAS

Għalkemm din il-parti tal-ELH ma tistax titqies bħala ekwivalenti, l-analiżi turi li hemm qbil mill-qrib ma' bosta rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS. Sabiex tinkiseb konformità mar-rekwiżiti kollha korrispondenti, għandhom jiġu implimentati l-elementi addizzjonali li ġejjin:

Isir adattament tat-test tal-GIC 1944 b'mod li fih jissemma li l-organizzazzjonijiet għandhom jiżguraw li jkun hemm identifikazzjoni tar-rekwiżiti legali kollha relatati mal-ambjent qabel iċ-ċertifikazzjoni, u li jkun hemm konformità magħhom.

Jenħtieġ li l-intrapriża tagħti provi tal-konformità mar-rekwiżiti ambjentali legali rilevanti, jekk tintalab tagħmel hekk.

Tiġi żgurata l-validazzjoni tal-konformità legali minn awditur indipendenti akkreditat jew liċenzjat kull sena għall-organizzazzjonijiet imdaqqsin, u kull sentejn għall-SMEs

PARTI 5

L-objettivi u l-programm ambjentali stabbiliti biex jiġi żgurat titjib kontinwu

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

1.

L-għanijiet għandhom jiġu definiti fi ħdan l-organizzazzjoni sabiex jiġi żgurat titjib kontinwu fil-prestazzjoni ambjentali (l-Artikolu 1, l-Anness II, B3, B4(3)).

2.

Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet għandu jiġi stabbilit u implimentat programm ta' azzjoni ambjentali. (L-Artikolu 18(7), l-Anness II, A2, A3 (3)).

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

Il-proċeduri tal-ELH jeħtieġu li għandha tiġi abbozzata dikjarazzjoni ambjentali dettaljata qabel organizzazzjoni tiġi ċertifikata (Miljøkartlegging, lista ta' kontroll ta' kriterji ġenerali rilevanti u kriterji speċifiċi rilevanti li għandhom jintużaw għaċ-ċertifikazzjoni). Għandu jiġi abbozzat ukoll ir-rapport annwali inizjali dwar il-Klima u l-Ambjent, li jkun jinkludi l-għanijiet u l-azzjonijiet ambjentali previsti għas-sena li jmiss, kif ukoll il-prestazzjonijiet ambjentali attwali.

Kull sena ta' wara (sal-1 ta' April) għandu jiġi ppreżentat rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent permezz tal-portal tal-Internet tal-ELH. Il-prestazzjoni ambjentali tiġi mqabbla ma' dik tas-sena ta' qabel. Ir-rapport jiġbor fil-qosor l-inizjattivi li ttieħdu, kif ukoll il-miri u l-għanijiet li nkisbu, filwaqt li fih jitressaq pjan ta' azzjoni għas-sena li jmiss. Ir-rapport(i) annwali dwar il-Klima u l-Ambjent jiġi eżaminat/jiġu eżaminati miċ-ċertifikatur/mill-verifikatur fi żmien l-ewwel ċertifikazzjoni, u ma' kull ċertifikazzjoni mill-ġdid li ssir kull tliet snin. Huwa jiġi eżaminat kull sena waqt l-Eżami Annwali mill-Maniġment.

Ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent jiġi ġġenerat fil-portal tal-Internet tal-ELH minn ġabra ta' indikaturi universali u minn indikaturi li jikkorrispondu għal kriterji speċifiċi tal-industrija. L-għanijiet ambjentali u l-pjan ta' azzjoni fir-rapport dwar il-Klima u l-Ambjent għandhom jiddokumentaw titjib kontinwu. Il-proċedura hija stabbilita fil-linji gwida tal-Kriterju Ġenerali tal-Industrija (GIC) 7 (29), fil-gwida assoċjata u fil-portal tal-Internet tal-ELH.

Barra minn hekk, il-GIC 1963 (Aspetti ambjentali addizzjonali) jistabbilixxi li: “L-intrapriża għandha tidentifika aspetti ambjentali sinifikanti oħrajn tal-intrapriża, u tikkunsidra kwalunkwe azzjoni u/jew inklużjoni meħtieġa fir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent u/jew monitoraġġ permezz tal-pjan ta' azzjoni.” Għalhekk, il-pjan ta' azzjoni jista' jinkludi kwalunkwe mill-aspetti speċifiċi għall-intrapriża li mhumiex koperti permezz tal-kriterji ġenerali jew speċifiċi.

L-impriżi li jkunu jixtiequ jkomplu jestendu r-rapport tagħhom dwar il-klima u l-ambjent jistgħu jagħmlu użu mis-servizz tal-ELH imsemmi “indikaturi speċifiċi għall-intrapriżi” (virksomhetsspesifikke sjekkpunkter), li bħala parti minnu fir-rapport jiġu miżjuda mistoqsijiet u indikaturi personalizzati definiti mill-intrapriża.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Fil-ħin taċ-ċertifikazzjoni jiġi stabbilit programm ta' ġestjoni ambjentali inizjali li jkun fih kriterji u objettivi ta' valutazzjoni. Permezz tar-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent iġġenerat fil-portal tal-Internet tal-ELH, kull sena ssir valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni, jiġi indikat il-progress li jkun sar u jiġu stabbiliti l-għanijiet ambjentali.

Il-programm ambjentali jiġi aġġornat u vvalutat mill-ġdid permezz ta' dikjarazzjoni ambjentali li tiġi mġedda kull tliet snin meta ssir iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid.

Għalkemm dawn il-proċessi jiffokaw fuq l-aspetti koperti minn ġabra ta' kriterji meta tiġi stabbilita s-sistema ta' mmaniġġjar ambjentali (inklużi l-aspetti addizzjonali koperti mill-GIC 1963 (30)), dawn għandhom il-kapaċità li jiżguraw it-titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali b'rabta ma' dawn l-aspetti.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata ma' “L-objettivi u l-programm ambjentali stabbiliti biex jiġi żgurat titjib kontinwu” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

PARTI 6

L-istruttura organizzazzjonali (rwoli u responsabbiltajiet), it-taħriġ, u l-involviment tal-impjegati

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

1.

Il-maniġment għandu jiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi (inklużi r-riżorsi umani) sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-sistema. Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet għandhom ikunu definiti, dokumentati u komunikati (L-Anness II, A.4.1).

2.

Il-maniġment superjuri għandu jaħtar rappreżentant(i) maniġerjali speċifiku/speċifiċi bi rwol, responsabbiltajiet u awtorità definiti biex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-manutenzjoni korretta tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali u r-rappurtar lill-maniġment superjuri b'rabta mal-prestazzjoni ta' dik is-sistema (L-Anness II, A.4.1).

3.

L-impjegati għandhom jingħataw taħriġ bl-għan li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali (l-Artikolu 1, Anness II, A.4.2)

4.

L-impjegati għandhom jiġu involuti b'mod attiv fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni. (l-Artikolu 1, Anness II, A.4.2 u B4).

1.   L-impenn tal-maniġment b'rabta mal-implimentazzjoni korretta tas-sistema u mal-forniment tar-riżorsi meħtieġa:

Skont il-GIC 1946: “L-intrapriża trid tħejji skeda organizzazzjonali jew deskrizzjoni ġenerali simili tar-rwoli ewlenin fl-organizzazzjoni, bħall-punt ta' kuntatt tal-Eco-Lighthouse, ir-rappreżentant tas-sikurezza, il-president tal-kumitat tal-ambjent tax-xogħol, il-maniġer tas-Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali, il-kap tal-akkwisti pubbliċi u l-uffiċjal tas-sikurezza kontra n-nirien.”

Skont il-liġijiet tan-Norveġja, il-maniġment superjuri huwa responsabbli mill-ġestjoni tal-intrapriża, li tinkludi s-Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali, u b'hekk, b'mod impliċitu mill-implimentazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni ambjentali. Jekk ma jiġux ipprovduti r-riżorsi meħtieġa, in-nuqqasijiet jidhru b'mod awtomatiku fir-rapport li jkun imiss dwar l-HSE u fir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent. Dawn in-nuqqasijiet imbagħad jiġu kkunsidrati waqt l-eżami annwali mill-maniġment. Dan il-każ jista' wkoll ikun ta' xkiel għaċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid li jkun jmiss.

2.   Rappreżentanti speċifiċi għas-sistema ta' ġestjoni ambjentali:

Membru wieħed tal-persunal jinħatar maniġer ambjentali (Miljøfyrtårnansvarlig). Dan mhux bilfors għandu jkun rwol full-time, għalkemm għandu jiddependi mid-daqs tal-organizzazzjoni. Il-maniġer ambjentali jista' jiġi mħarreġ mill-konsulent waqt iċ-ċertifikazzjoni inizjali, jew jista' jiġi mgħallem mill-maniġer preċedenti. Il-kompiti tiegħu huma dawn li ġejjin:

li jkun il-kelliem li jikkomunika mal-konsulent (fil-bidu tal-proċess)

li jkun il-kelliem għaċ-ċertifikatur/għall-verifikatur waqt iċ-ċertifikazzjoni inizjali u ċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid

li jiżgura l-konformità mal-kriterji tal-industrija

li jħarreġ u jimmotiva lill-kollegi tiegħu.

li jipproduċi u jippreżenta r-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent fuq il-portal tal-Internet tal-ELH.

li jiddiskuti dan ir-rapport mal-maniġment waqt l-eżami annwali mill-maniġment (ledelsens gjennomgang), kif ukoll mal-persunal waqt il-laqgħat tal-persunal, u li jxerred ir-rapport annwali fl-organizzazzjoni, permezz tal-intranet jew permezz ta' kanali interni oħra ta' komunikazzjoni

jikkomunika lill-kollegi, b'mod partikolari, il-politika ambjentali globali tal-organizzazzjoni (u l-għanijiet u l-objettivi għas-sena li jmiss) kif stabbilit fir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent

jikkontribwixxi lejn it-titjib fuq bażi permanenti.

L-ELH implimentat taħriġ ibbażat fuq l-Internet immirat lejn it-taħriġ tal-maniġer ambjentali (Miljøfyrtårnansvarlig) b'rabta ma' kif għandu jimtela r-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent, u b'mod speċifiku dwar kif għandha tinkiseb iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid.

L-ELH speċifikat struzzjoni għall-maniġer ambjentali, kif jeħtieġ il-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1947: “L-intrapriża trid tħejji struzzjonijiet bil-miktub għall-impjegat responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Eco-Lighthouse. Il-maniġer ambjentali għandu jinvolvi, jimmotiva u jinkludi lill-impjegati tal-organizzazzjoni. Fil-fehma tal-ELH, l-involviment b'mod attiv tal-impjegati huwa wieħed mill-fatturi prinċipali tas-sistema tal-ELH”

F'organizzazzjonijiet ta' daqs kbir jistgħu jiġu involuti membri addizzjonali tal-persunal permezz ta' grupp ta' ġestjoni ambjentali (31) (Miljøgruppe – EMG). Il-grupp ta' ġestjoni ambjentali jista' jiġi integrat fil-Grupp dwar is-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza (HSE), li huwa obbligatorju skont il-liġi għal organizzazzjonijiet b'aktar minn 50 impjegat.

3.   It-taħriġ:

Il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet huma marbuta bil-Kriterju Ġenerali tal-Industrija (GIC) 1951: “L-intrapriża għandu jkollha fis-seħħ proċeduri għat-taħriġ tal-impjegati b'rabta mas-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza f'livell bażiku, kif ukoll proċeduri biex tinfurmahom dwar il-bidliet. It-taħriġ għandu jinkludi proċeduri sodi relatati mal-ambjent estern.”

L-għan hu li jiġi żgurat li l-impjegati jkollhom biżżejjed għarfien u ħiliet biex iwettqu l-ħidma tagħhom b'mod xieraq u skont ir-regolamenti dwar l-HSE. Il-kamp ta' applikazzjoni tat-taħriġ għall-impjegati għandu jiddependi fuq ir-riskji assoċjati mal-attivitajiet tal-intrapriża. Il-filosofija ewlenija tal-ELH hija li l-organizzazzjoni għandha l-aħjar għarfien dwarha nnifisha u dwar il-kompetenzi/il-ħtiġijiet tal-persunal tagħha stess, u għalhekk tinsab fl-aqwa pożizzjoni biex tkun taf liema taħriġ huwa meħtieġ. Il-verifika tal-kriterju ssir bil-fomm (miċ-ċertifikatur/mill-verifikatur) billi jiġi mistoqsi liema proċeduri għandha l-intrapriża biex tħarreġ lill-impjegati tagħha u lil rekluti ġodda f'suġġetti relatati mal-HSE.

Il-kwistjoni prinċipali hija jekk dan it-taħriġ huwiex orjentat lejn it-titjib tal-prestazzjonijiet ambjentali jew jekk huwiex iffukat biss fuq punti proċedurali tal-ELH u fuq il-ġestjoni tar-riskju b'rabta mal-HSE. Il-lista ta' kontroll użata mill-ELH biex jiġi vvalutat jekk ir-rutini tal-ELH humiex magħrufa fost l-impjegati tikkonferma li l-kamp ta' applikazzjoni tat-taħriġ imur lil hinn mill-proċeduri u li jindirizza oqsma ambjentali ewlenin bħalma huma l-ġestjoni tal-iskart, l-effiċjenza enerġetika jew it-trattament ta' sustanzi perikolużi.

4.   Involviment tal-impjegati

Sabiex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-EMAS, l-impjegati għandhom ikunu involuti fil-proċess immirat lejn it-titjib kontinwu tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni.

Jenħtieġ li jinħatar grupp ambjentali fi ħdan l-organizzazzjoni u li jkun hemm parteċipazzjoni b'mod attiv tal-impjegati fl-attivitajiet ambjentali (32). L-impjegati għandhom jiġu infurmati dwar il-kontenut tar-rapport dwar il-Klima u l-Ambjent u għandhom ukoll jiġu involuti b'mod speċifiku fi proċessi li jikkontribwixxu lejn it-titjib tal-prestazzjoni ambjentali, bħal pereżempju s-separazzjoni tal-iskart. Diversi kriterji (1953, 1962 u 36) jappoġġaw it-titjib kontinwu permezz tal-użu ta' “bank tal-ideat”. Dawn il-banek tal-ideat li tipprovdi l-Eco-Lighthouse Foundation fihom diversi miżuri biex tittejjeb il-prestazzjoni f'oqsma relatati mal-ambjent bħal pereżempju t-trasport, l-iskart jew l-enerġija f'kollaborazzjoni mal-impjegati tal-organizzazzjoni.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Il-maniġment huwa obbligat bil-liġi li jipprevedi r-riżorsi umani meħtieġa għall-funzjonament korrett tal-proċeduri tal-HSE u, skont ir-regoli tal-ELH, għandu wkoll jaħtar rappreżentant tal-ELH bħalma jsir fil-każ tal-EMAS. Għalhekk, ir-riżorsi meħtieġa biex ikun hemm funzjonament tajjeb għandhom isiru disponibbli għall-persuni responsabbli.

L-organizzazzjonijiet jintalbu wkoll iħarrġu lill-impjegati tagħhom fil-kompetenzi b'rabta mal-HSE, li jinkludu t-titjib tal-prestazzjoni ambjentali, u li jinvolvu lill-impjegati fl-implimentazzjoni tal-EMS u f'attivitajiet ambjentali.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata ma' “L-istruttura organizzazzjonali, it-taħriġ, u l-involviment tal-impjegati:” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

PARTI 7

Rekwiżiti marbutin mad-dokumentazzjoni

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

L-EMAS teħtieġ dokumentazzjoni dwar il-politika ambjentali, l-għanijiet, il-pjanijiet ta' azzjoni, il-kamp ta' applikazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni u l-elementi prinċipali tagħha bħal pereżempju r-rekords meħtieġa għall-ippjanar u l-kontroll effettivi tal-proċessi relatati mal-impatti ambjentali sinifikanti tagħha.

L-Artikolu A.4.4 tal-Anness II

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

Id-dokumentazzjoni dwar l-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proċeduri u l-għanijiet tal-EMS għandha tkun disponibbli.

Fuq is-sit web tagħha, l-ELH tippreżenta lista estensiva ta' dokumenti obbligatorji meħtieġa għaċ-ċertifikazzjoni, flimkien ma' formoli oħra u għodod utli (verktøy) kif ukoll informazzjoni (33) marbuta mas-setturi differenti għaċ-ċertifikazzjoni. Bosta dokumenti rilevanti huma maħżuna fuq il-portal tal-Internet tal-ELH (34) (Miljøfyrtårnportal). L-ELH tirrakkomanda wkoll struttura ta' arkivjar tad-dokumentazzjoni.

Fil-linji gwida għaċ-ċertifikatur/għall-verifikatur fil-Kriterju Ġenerali tal-Industrija (GIC) 1944, iċ-ċertifikatur/il-verifikatur jintalab jivverifika li d-dokumentazzjoni u s-sistema tal-HSE huma maħżuna b'mod faċli u sistematiku, u jekk l-intrapriża tafx kif taċċessa l-informazzjoni. Id-dokumentazzjoni marbuta mal-kriterji tal-industrija hija maħżuna fid-dikjarazzjoni ambjentali (Miljøkartlegging) u fuq il-portal tal-Internet tal-ELH. L-intrapriża tista' tagħżel li turiha liċ-ċertifikatur/lill-verifikatur waqt il-laqgħa proprja, u ma hemm l-ebda obbligu li din tittella' fuq il-portal. Iċ-ċertifikatur/il-verifikatur jieħu impressjoni ta' kemm is-sistema hija magħrufa fost l-impjegati permezz tal-laqgħa dwar iċ-ċertifikazzjoni jew dwar iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Din il-parti tiffoka fuq id-disponibbiltà ta' dokumentazzjoni xierqa. Minkejja li l-kampi ta' applikazzjoni taż-żewġ sistemi mhumiex identiċi, l-istruttura tal-informazzjoni proposta mill-ELH u l-istruttura ta' arkivjar tal-arkivju jistgħu jitqiesu bħala sodisfaċenti.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata mar-“Rekwiżiti Marbutin mad-Dokumentazzjoni” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

Nota: skont id-definizzjoni, il-kamp ta' applikazzjoni tal-proċedura ta' dokumentazzjoni tal-ELH huwa mfassal biex jissodisfa l-ħtiġijiet tas-sistema ta' ġestjoni tal-ELH b'rabta mad-dokumentazzjoni. Jekk organizzazzjoni tkun tixtieq tapplika għar-reġistrazzjoni mal-EMAS, il-kamp ta' applikazzjoni tal-proċedura ta' dokumentazzjoni għandu jiġi adattat biex ikopri r-rekwiżiti kollha tal-EMAS, inklużi dawk li bħalissa mhumiex issodisfati mill-ELH.

PARTI 8

Kontroll operattiv

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

L-operazzjonijiet assoċjati mal-aspetti ambjentali sinifikanti identifikati għandhom jitwettqu b'kundizzjonijiet speċifiċi. Biex dan jiġi żgurat, l-organizzazzjoni għandha:

1.

tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i dokumentata/i sabiex tikkontrolla s-sitwazzjonijiet fejn in-nuqqas tagħhom jista' jwassal għal devjazzjoni mill-politika ambjentali, mill-għanijiet u mill-miri;

2.

tistipula l-kriterji operattivi fil-proċedura/i;

3.

tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċeduri relatati mal-aspetti ambjentali sinifikanti identifikati tal-oġġetti u s-servizzi użati mill-organizzazzjoni u tikkomunika proċeduri u rekwiżiti applikabbli lill-fornituri, inklużi l-kuntratturi.

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

1 u 2.

L-ELH teżiġi li l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi politika ambjentali u tiddefinixxi objettivi speċifiċi b'rabta mal-prestazzjoni ambjentali. Barra minn hekk, l-intrapriżi Norveġiżi għandhom jiffissaw miri globali għall-HSE skont ir-Regolament dwar il-Kontroll Intern. Il-GIC 1945 u 1947 tal-ELH jispeċifikaw li s-sistema ta' ġestjoni għandha tinkludi proċeduri dokumentati biex jintlaħqu dawn l-għanijiet dwar is-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza, inkluża konformità mal-kriterji b'mod kontinwu. Għandhom jiġu stabbiliti proċeduri għat-trattament tan-nuqqas ta' konformità (GIC 1950). Kriterji oħra tal-ELH (1949) jobbligaw lill-intrapriżi biex iwettqu valutazzjoni tar-riskju (aġġornat), flimkien ma' abbozz ta' pjan ta' azzjoni korrispondenti.

Għandhom jiġu pprovduti proċeduri speċifiċi għal industriji speċifiċi b'rabta mat-trattament ta' prodotti perikolużi li tipikament jintużaw mill-industrija speċifika. (fost l-oħrajn SIC 983, 984 għall-industrija tat-tindif, SIC 1931, 1932, 1933 għall-istabbilimenti fejn jissewwew u jinżebgħu l-karrozzeriji ta' vetturi, SIC 14 għall-istabbilimenti fejn jissewwew il-karozzi).

3.

Wara ċ-ċertifikazzjoni, l-intrapriża għandha tinforma lill-klijenti u lill-fornituri tagħha dwar l-attivitajiet ambjentali tagħha (GIC 5). Għandhom jiġu stabbiliti kriterji ambjentali għall-akkwisti sinifikanti kollha (GIC 1954) u l-intrapriża għandha tinfluwenza lill-aktar fornituri sinifikanti tagħha biex jgħaddu minn ċertifikazzjoni ambjentali. L-intrapriża għandha wkoll tinfluwenza lill-fornituri tagħha sabiex jipprovdu informazzjoni dwar prodotti ta' partijiet terzi mmarkati b'mod ambjentali fil-katalgu tal-prodotti tagħhom, u dwar statistika rigward il-prodotti bl-ekotikketta li takkwista mingħandhom (GIC 1956).

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Din il-parti tiffoka fuq proċeduri fis-seħħ għal kontroll operattiv xieraq. L-istruttura tal-proċeduri proposti mill-ELH flimkien mar-Regolament dwar il-Kontroll Intern Norveġiż, u l-flussi ta' informazzjoni relatati jistgħu jitqiesu sodisfaċenti.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata mal-“Kontroll operattiv” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

PARTI 9

It-tħejjija għall-emerġenzi u r-rispons f'każ ta' emerġenza

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

1.

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i sabiex tidentifika sitwazzjonijiet potenzjali ta' emerġenza u inċidenti u modi kif tirreaġixxi għalihom.

2.

L-organizzazzjoni trid tirreaġixxi għal sitwazzjonijiet u inċidenti ta' emerġenza effettivi u tipprevjeni jew ittaffi l-impatti ambjentali avversi assoċjati.

3.

L-organizzazzjoni għandha tirrevedi perjodikament u, fejn meħtieġ, tirrevedi l-proċeduri tagħha ta' tħejjija u ta' rispons għall-emerġenzi.

4.

L-organizzazzjoni għandha teżamina perjodikament ukoll dawn il-proċeduri fejn prattikabbli.

(L-Anness II, A.4.7).

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

Din hija rregolata permezz tal-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1949: “L-intrapriża trid tipprovdi valutazzjoni tar-riskju aġġornata li tkopri l-ambjenti tax-xogħol u esterni, kif ukoll pjan ta' azzjoni korrispondenti.”

L-industriji speċifiċi fejn din id-dispożizzjoni hija aktar rilevanti għandhom liġijiet u regolamenti speċifiċi. L-intrapriżi Norveġiżi jistgħu faċilment jivverifikaw liema leġiżlazzjoni tapplika għalihom billi jiċċekkjaw is-sit web tar-regoli u r-regolamenti tal-gvern Regelhjelp  (35), fejn l-intrapriża ddaħħal in-numru uniku tagħha tal-organizzazzjoni biex tikseb lista tal-leġiżlazzjoni rilevanti. Eżempji ta' liġijiet u regolamenti rilevanti li jikkonċernaw it-tħejjija u r-rispons għall-emerġenzi għall-industriji differenti jistgħu jinstabu fuq l-Internet, fuq is-sit tal-Protezzjoni Ċivili (DSB) (36). Madankollu għandu jiġi nnutat li ġeneralment l-ELH ma tiċċertifikax organizzazzjonijiet attivi fl-industrija tqila jew lil intrapriżi li l-operat tagħhom jinvolvi sfidi ambjentali kumplessi.

Il-kriterji speċifiċi tal-ELH dwar l-industrija jinkludu wkoll dispożizzjonijiet b'rabta mat-tħejjija u r-rispons, għalkemm f'xi każijiet, bħalma huwa l-każ fil-bini tad-dgħajjes, dan jidher li hu limitat għal listi ta' sustanzi perikolużi u għal dispożizzjonijiet dwar l-ewwel għajnuna. Fil-każ tal-impriżi li jużaw sustanzi kimiċi jew sustanzi oħra (bħas-servizzi tal-ħasil tal-ħwejjeġ kriterji speċifiċi tal-industrija), dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati mill-kriterji speċifiċi tal-industrija.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

It-Tħejjija u r-Rispons għall-Emerġenzi huma rregolati b'mod strett (37) mil-liġi Norveġiża. Fejn rilevanti, l-ELH tikkumplimentahom permezz tal-Kriterji Ġenerali tal-Industrija u l-kriterji speċifiċi tal-industrija.

Waqt iċ-ċertifikazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, u waqt il-proċess li jwassal għall-eżami annwali mill-maniġment, isiru kontrolli b'rabta mar-regoli dwar l-għarfien tar-riskji, it-tħejjija u r-rispons, u l-applikazzjoni effiċjenti tagħhom, filwaqt li jsir ukoll kontroll tal-proċeduri.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata ma' “It-Tħejjija u r-Rispons għall-Emerġenzi” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

PARTI 10

Iċċekkjar, verifika interna u azzjoni korrettiva

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

1.

Bħala parti mill-politika tagħha dwar is-Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali u b'mod konsistenti mal-objettivi tagħha, l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i sabiex tikkontrolla, fuq bażi regolari, il-karatteristiċi ewlenin tal-operazzjonijiet tagħha li jista' jkollhom impatt ambjentali sinifikanti u sabiex tieħu azzjonijiet korrettivi meta jkun meħtieġ. (L-Anness II, A.5.1)

L-organizzazzjoni għandha twettaq verifika interna bl-objettiv li ssir valutazzjoni tas-sistemi ta' ġestjoni fis-seħħ u biex tiġi ddeterminata l-konformità mal-politika u mal-programm tal-organizzazzjoni (inkluża l-konformità legali) b'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(c), fl-Artikolu 9 u fl-Anness III. Il-verifika għandha ssir minn awdituri kompetenti tal-inqas darba fis-sena u ċ-ċiklu tal-awditjar li jkopri l-attivitajiet kollha tal-organizzazzjoni għandu jiġi kkompletat f'intervalli mhux itwal minn tliet snin (jew erba' snin għall-SMEs).

2.

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi, timplimenta u żżomm proċedura/i sabiex tidentifika, tikkoreġi u tinvestiga nuqqasijiet ta' konformità reali jew potenzjali u sabiex tieħu azzjoni korrettiva u ta' prevenzjoni. Ir-riżultati tal-azzjonijiet korrettivi u preventivi għandhom jiġu rreġistrati u l-effikaċja tagħhom għandha tiġi analizzata. (l-Anness II A.5.3)

3.

Ir-riżultat tal-verifika interna għandu jkun rapport lill-maniġment dwar il-konklużjoni u s-sejbiet tal-verifika.

Il-bażi ġuridika (l-Artikolu 4(1)(b) u 4(1)(c), l-Artikolu 6(2)(a), l-Artikolu 9, l-Anness II A.5 u l-Anness III)

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

1.   Twettiq ta' kontrolli rigward il-karatteristiċi ewlenin tal-operazzjonijiet u twettiq ta' valutazzjoni tal-konformità tal-EMS mal-politika u mal-programm tal-organizzazzjoni permezz ta' verifika interna

Skont il-Kriterju Ġenerali tal-Industrija (GIC) 6, “il-maniġment għandu jwettaq eżami annwali tas-sistema tal-HSE u tal-proċeduri tal-Eco-Lighthouse sabiex jivvaluta jekk dawn humiex jaħdmu kif suppost.” Innota li dan il-kriterju huwa mmarkat b'§, li jindika li għandu funzjoni ta' bażi ġuridika.

Il-linji gwida tal-GIC 6 jistabbilixxu wkoll li “l-awtorità legali għal dan il-kriterju hija t-Taqsima 5.8 tar-Regolamenti dwar l-Attivitajiet Sistematiċi b'rabta mas-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza fl-Intrapriżi (ir-Regolamenti dwar il-Kontroll Intern) L-intrapriża trid timmonitorja s-sistema tal-HSE u timplimenta, darba fis-sena, il-verifika tas-sistema u l-verifika interna biex tiżgura li s-sistema tal-HSE taħdem kif suppost. Il-proċeduri tal-Eco-Lighthouse għall-ambjenti esterni għandhom jiġu integrati mas-sistema tal-HSE u għandhom isiru parti inerenti tal-verifika interna. Il-maniġment għandu r-responsabbiltà ewlenija tas-sistema tal-HSE u tal-proċeduri integrati tal-Eco-Lighthouse, u għandu jwettaq eżami tagħhom kull sena sabiex jiġi żgurat li dawn jaħdmu kif suppost. Il-mod li bih il-maniġment iwettaq l-eżami fil-prattika se jvarja minn intrapriża għal oħra. Il-punt importanti huwa li jinstabu soluzzjonijiet prattiċi. (…)

Nota: Minbarra li jiġu eżaminati l-kriterji relatati mal-HSE, huwa importanti li l-konsulent/l-intrapriża jeżaminaw ukoll is-sistema tal-HSE tal-intrapriża kollha kemm hi. Il-konsulent/l-intrapriża jridu jeżaminaw jekk is-sistema tal-HSE hix taħdem sew fil-prattika, u jekk hix strutturata tajjeb”.

Għaldaqstant, l-eżami annwali mill-maniġment u d-dokumentazzjoni u l-proċeduri addizzjonali li teħtieġ iċ-ċertifikazzjoni tal-ELH jaħdmu id f'id mal-obbligu legali li tiġi kostitwita verifika annwali tal-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet b'rabta mal-HSE skont ir-Regolamenti Norveġiżi dwar il-Kontroll Intern (38) (ICR). Permezz ta' dan il-proċess ta' eżami integrat, l-intrapriża trid teżamina jekk is-sistema tal-HSE hix taħdem sew fil-prattika, u jekk hix strutturata tajjeb.

Dan jirriżulta fl-integrazzjoni tal-proċeduri ambjentali tas-sistema tal-ELH fis-sistema diġà eżistenti tal-HSE, u fit-tisħiħ tas-sistema ta' ġestjoni kollha kemm hi fir-rigward tal-ambjent tax-xogħol u tal-ambjent estern.

Il-verifiki/il-kontrolli huma bbażati fuq listi ta' kontroll settorjali speċifiċi, fuq mudelli u fuq eżempji mogħtija mill-ELH foundation u jirriflettu l-livell ta' riskju ambjentali tas-setturi differenti. Il-kontroll għandu jinkludi eżami tal-proċeduri tal-Eco-Lighthouse u tal-miri, l-għanijiet u l-kisbiet ambjentali awtodefiniti, kif definiti fir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent.

Skont id-daqs tal-kumpanija, is-sistema tista' tiġi verifikata minn awditur intern qabel l-eżami annwali mill-maniġment jew, fil-każ ta' negozji żgħar, matul il-laqgħa stess. Waqt l-eżami annwali mill-maniġment jiġu evalwati d-devjazzjonijiet, il-kisbiet, il-miri u l-għanijiet, filwaqt li jiġu stabbiliti oħrajn ġodda.

B'mod komplemetari għal-eżami mill-maniġment, ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent jikkostitwixxi dokumentazzjoni addizzjonali dwar il-miri u l-kisbiet ambjentali. Fih jiġu vvalutati l-punti ta' hawn fuq, isiru kontrolli dwar jekk ikunx sar progress u dwar jekk intlaħqux xi għanijiet, u jiġu stabbiliti għanijiet ġodda għal titjib għas-sena li jmiss. Dan jiġi evalwat mill-maniġment kull sena waqt l-eżami annwali mill-maniġment.

2.   Il-korrezzjonijiet ta' nuqqas ta' konformità

L-għan tal-eżami tal-HSE hu li jiġu identifikati d-dgħjufijiet u n-nuqqasijiet u li jsir pjan għal rettifika. Kull nuqqas iwassal għal pjan ta' azzjoni li jkollu l-għan li jelimina n-nuqqas (sa skadenza speċifika).

Jeħtieġ li jkun hemm konformità mal-kriterji kollha qabel tkun tista' ssir iċ-ċertifikazzjoni jew iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, b'mod partikolari mal-kriterji ġenerali u speċifiċi li huma inkorporati direttament mil-leġiżlazzjoni Norveġiża. Nuqqas ta' konformità (anki ma' dispożizzjonijiet legali barra l-ELH) jiġi trattat permezz tal-Kriterju Ġenerali tal-Industrija 1950, li jobbliga lill-intrapriżi jistabbilixxu proċeduri għar-rapportar u t-trattament ta' dan in-nuqqas ta' konformità.

Kull nuqqas ta' konformità ma' kriterju li jiġi identifikat matul il-proċess ta' ċertifikazzjoni jew ta' ċertifikazzjoni mill-ġdid iwassal għal sospensjoni mill-ġdid taċ-ċertifikazzjoni tal-ELH.

3.   Rapport lill-maniġment dwar il-konklużjoni u s-sejbiet tal-verifika

Ir-rapport annwali dwar l-HSE u l-pjan ta' azzjoni li jirriżulta, flimkien mar-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent, jiġu ppreżentati lill-maniġment fl-okkażjoni tal-eżami annwali mill-maniġment.

Konklużjoni tal-Kummissjoni:

Il-fażi ta' kontroll tintegra l-proċeduri tal-ELH, il-konformità mar-rekwiżiti legali u r-rekwiżiti tar-Regolamenti dwar il-Kontroll Intern Norveġiżi (ICR) (39). Wara, ir-riżultati tal-kontrolli jiġu eżaminati waqt l-Eżami mill-Maniġment. Biex jiġi ffaċilitat il-proċess, il-kamp ta' applikazzjoni tal-kontrolli mwettqa jiġi ddefinit permezz tal-lista ta' kontroll ipprovduta mill-ELH foundation.

Il-kombinazzjoni ta' dawn il-proċeduri – il-verifika tal-HSE, l-analiżi tar-riskju, il-kontroll u l-mitigazzjoni ta' nuqqasijiet ta' konformità – flimkien jiffurmaw il-verifika interna li tirriżulta f'kontroll konsegwenzjali tal-aspetti tal-HSE u tas-sistema tal-ELH. Ir-riżultat huwa soġġett għal eżami mill-maniġment. Waqt iċ-ċertifikazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, iċ-ċertifikatur ambjentali għandu jikkonferma wkoll li l-verifika twettqet kif xieraq u li l-elementi rilevanti kollha ġew verifikati u rrappurtati.

Minħabba d-differenza bejn iż-żewġ sistemi, il-kamp ta' applikazzjoni kopert mill-verifika jista' jkun differenti, għalkemm jiġu applikati proċeduri komparabbli biex jintlaħqu għanijiet simili. Madankollu l-proċeduri fis-seħħ għandhom il-kapaċità li japplikaw għal kamp ta' applikazzjoni modifikat (pereżempju l-inklużjoni ta' aspetti ambjentali speċifiċi addizzjonali) f'każ li l-organizzazzjoni tkun tixtieq tirreġistra mal-EMAS.

Il-maniġer ambjentali għandu r-responsabbiltà li jikkompila r-rapport mill-kontribut tal-komponenti differenti tal-verifika interna u jressqu għall-eżami mill-maniġment, biex b'hekk jappoġġa s-sistema ambjentali u l-valutazzjoni tal-prestazzjonijiet ambjentali fid-dawl tal-politika u tal-programm ambjentali.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tqis li l-parti tal-ELH relatata mal-“Iċċekkjar, verifika interna u azzjoni korrettiva” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

Nota: skont id-definizzjoni, il-proċeduri ta' verifika tal-ELH fis-seħħ bħalissa huma mfasslin biex jiżguraw kontroll konsegwenzjali tas-sistema ta' ġestjoni tal-ELH. Jekk organizzazzjoni tkun tixtieq tapplika għar-reġistrazzjoni mal-EMAS, il-kamp ta' applikazzjoni tal-verifika interna għandu jiġi adattat biex ikopri r-rekwiżiti kollha tal-EMAS, inklużi dawk li bħalissa mhumiex issodisfati mill-ELH.

PARTI 11

Il-komunikazzjoni (interna u esterna)

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

1.

Bħala parti mill-EMS, l-organizzazzjonijiet għandhom jistabbilixxu proċeduri ta' komunikazzjoni interna u esterna. Permezz tal-proċedura ta' komunikazzjoni esterna, l-organizzazzjonijiet għandhom ikunu kapaċi juru l-kapaċità ta' djalogu miftuħ mal-pubbliku u ma' partijiet oħra interessati, inklużi l-komunitajiet u l-konsumaturi lokali, rigward l-impatt ambjentali tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi tagħhom.

2.

L-organizzazzjonijiet għandhom jipprovdu trasparenza u l-forniment perjodiku ta' informazzjoni ambjentali lill-partijiet interessati esterni abbażi tar-rekwiżiti tal-Anness IV (Rappurtar Ambjentali).

Fost l-oħrajn, din l-informazzjoni tkun tinkludi l-elementi li ġejjin: il-politika ambjentali tal-organizzazzjoni, deskrizzjoni tal-aspetti ambjentali sinifikanti kollha, deskrizzjoni tal-objettivi u l-miri ambjentali, rappurtar dwar l-indikaturi definiti fl-Anness, il-prestazzjoni meta mqabbla ma' dispożizzjonijiet legali u referenza għar-rekwiżiti legali applikabbli.

Din l-informazzjoni għandha tiġi vvalidata kull sena minn verifikatur ambjentali akkreditat jew liċenzjat (jew kull sentejn fil-każ tal-SMEs).

L-Artikolu 4(1)(d), l-Artikolu 5(2)(a), l-Artikolu 6(2)(b), l-Anness II B.5, l-Anness IV

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

1.

Il-komunikazzjoni hija bbażata fuq ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent.

Ir-rieżami ambjentali inizjali tal-ELH (Miljøkartlegging), li jistabbilixxi l-lista ta' kriterji ta' konformità, jittella' fuq il-portal tal-Internet tal-ELH, iżda ma jsir disponibbli għall-pubbliku. Din mhix intiża bħala għodda ta' komunikazzjoni, iżda pjuttost bħala għodda ta' valutazzjoni għall-organizzazzjoni. Huma biss ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent u l-politika ambjentali li għandhom ikunu ppubblikati skont il-GIC 7.

Ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent huwa għodda ta' ġestjoni għall-attivitajiet ambjentali li għandha tiġi ppreżentata sal-1 ta' April ta' kull sena. L-għan hu li l-intrapriżi jiddokumentaw kull sena it-titjib tal-prestazzjonijiet tagħhom f'rapport ambjentali.

Ir-rapport jikkonsisti minn żewġ partijiet: rapport dwar il-prestazzjoni ambjentali tas-sena preċedenti u pjan ta' azzjoni għas-sena li jmiss.

Dan huwa bbażat fuq għadd ta' indikaturi, bħal:

l-għadd ta' impjegati, l-assenza mix-xogħol (liv tal-mard), id-dħul finanzjarju, l-akkwist ekoloġiku u l-għadd ta' prodotti bl-ekotikketta akkwistati għal użu proprju, il-fornituri ċertifikati, l-użu tal-karta, l-użu totali ta' enerġija, id-daqs tas-superfiċje msaħħna, il-klassifikazzjoni enerġetika, il-klassifikazzjoni tat-tisħin (it-tip ta' tisħin użat), l-użu ta' fjuwil, il-kilometri misjuqa, it-tip u n-numru ta' vetturi, l-ivvjaġġar bl-ajru, il-volum ta' skart magħżul u mhux magħżul, kif ukoll aspetti ambjentali oħra b'rabta mal-kriterji tal-industrija magħżula. Parti minn dawn l-indikaturi hija definita b'mod parallel mal-istabbiliment tal-kriterji tal-industrija, u għalhekk tvarja skont is-settur ta' attività.

Għalkemm l-ELH mhix maħsuba għall-organizzazzjonijiet industrijali, għadd ta' indikaturi ewlenin tal-EMAS huma koperti mir-rappurtar. Bħala eżempju, fir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent li għamel il-bejjiegħ tal-ikel bl-ingrossa “Arne Sjule”, ġew irrappurtati indikaturi dwar l-effiċjenza enerġetika, l-effiċjenza materjali fil-kuntest tal-akkwist, l-iskart u l-emissjonijiet tas-CO2 permezz tal-evalwazzjoni tal-użu tal-karburant u tal-vjaġġi bl-ajru.

Madankollu, mhux l-indikaturi ewlenin kollha elenkati fl-Anness IV jiġu rrappurtati, u r-rappurtar mhuwiex kwantitattiv daqs kemm indikat mill-EMAS. Dan, mingħajr ebda dubju, huwa marbut mas-sistema ta' kriterji definiti minn qabel, li hija msejsa fuq l-approċċ tal-ELH b'indikaturi definiti minn qabel imfassla biex jakkomodaw l-ispeċifiċitajiet settorjali. Bħala eżempju, fir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent li għamel l-istess distributur tal-ikel, l-indikaturi dwar l-emissjonijiet ta' sustanzi kimiċi fl-arja (bħal pereżempju NOx, PM), l-emissjonijiet tal-ilma u l-bijodiversità ma kinux preżenti fir-rapport. Madankollu, għalkemm il-ġabra ta' indikaturi meħtieġa mill-EMAS hija usa', għandu jiġi nnutat li organizzazzjoni tal-EMAS tista' wkoll tiddeċiedi li ma tirrappurtax rigward ċerti indikaturi jekk tkun tista' tiġġustifika li dawk l-indikaturi mhumiex rilevanti għall-aspetti ambjentali diretti sinifikanti tagħha.

Skont l-ELH, aspetti sinifikanti addizzjonali jiġu indirizzati permezz tal-GIC 1963 (“l-intrapriża għandha tidentifika u tindirizza aspetti ambjentali oħra”) u r-rappurtar dwar dan għandu jsir fir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent. L-intrapriżi jistgħu jmorru lil hinn fl-eżerċizzju ta' rappurtar u jżidu l-indikaturi fir-rapport dwar il-Klima u l-Ambjent, permezz tal-indikaturi speċifiċi għall-intrapriżi mfasslin apposta (Virksomhetsspesifikke sjekkpunkter).

Il-pjan ta' azzjoni għas-sena li ġejja huwa inkluż fir-rapport, li jiġi ġġenerat permezz tal-gwida tal-portal tal-Internet. Il-portal jobbliga lill-utent idaħħal l-informazzjoni mitluba kollha; informazzjoni oħra hija fakultattiva. Jekk ikun hemm oqsma li mhumiex rilevanti għall-intrapriża jew li ma jistgħux jiġu mwieġba, trid tiddaħħal spjegazzjoni fil-kaxxa għall-kummenti.

Il-prestazzjoni mqabbla mad-dispożizzjoni legali u r-referenza għal rekwiżit legali applikabbli mhumiex inklużi b'mod formali fir-rapport dwar il-Klima u l-Ambjent. Fir-rapport tista' ssir referenza għal azzjonijiet korrettivi minħabba l-identifikazzjoni ta' nuqqas ta' konformità.

2.

Ir-rapport jiġi abbozzat minn impjegat tal-organizzazzjoni (il-maniġer ambjentali) (bħal fil-każ tal-EMAS). Dan jiġi kkontrollat miċ-ċertifikatur/mill-verifikatur waqt iċ-ċertifikazzjoni u waqt iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid li ssir kull tliet snin.

Jiġi rrappurtat lill-persunal (il-GIC 1952) (matul il-laqgħat u permezz tal-intranet) u lill-maniġment (waqt l-eżami annwali mill-maniġment). Ir-reviżjoni tal-GIC 7 (40) (li ġiet implimentata f'Mejju 2017) żiedet it-trasparenza tas-sistema billi daħħlet il-ħtieġa li l-intrapriża tippubblika r-rapport għall-pubbliku ġenerali, għall-klijenti, għall-fornituri u għas-sħab fil-kooperazzjoni. Il-pubblikazzjoni għandha ssir fl-okkażjoni tal-ewwel ċertifikazzjoni, u mbagħad kull sena.

Il-pubblikazzjoni trid tkun konformi mar-regolamenti Norveġiżi dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-liġijiet tal-privatezza, filwaqt li ma hemmx għalfejn jiġu żvelati indikaturi bħal-liv tal-mard u l-fatturat annwali.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Ir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent huwa l-bażi tar-rappurtar tal-ELH (kemm dak intern kif ukoll dak immirat lejn il-pubbliku). Huwa jipprovdi ħarsa ġenerali trasparenti dwar il-prestazzjoni tal-organizzazzjoni f'taqbil ma' indikaturi definiti. Bħas-sistema kollha tal-ELH, dan ir-rapport huwa bbażat fuq metodu fejn il-listi ta' kriterji/indikaturi huma identifikati minn qabel fil-livell settorjali. Dan il-metodu jvarja mis-sistema tal-EMAS fejn l-aspetti kollha jiġu identifikati u jsir rappurtar dwarhom abbażi ta' analiżi f'livell individwali.

Hemm ukoll differenzi fir-rigward tal-kontenut tar-rapporti. Bħal fl-EMAS, ir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent tal-ELH jinkludi deskrizzjoni tal-organizzazzjoni u tal-EMS tagħha, deskrizzjoni tal-politika ambjentali tal-organizzazzjoni kif ukoll referenza għal liema kriterji ġew applikati u għall-istatus taċ-ċertifikat. Madankollu jeżistu differenzi rigward ir-referenza għall-indikaturi ewlenin applikabbli għall-organizzazzjonijiet kollha, għar-rekwiżiti tar-rappurtar bi tqabbil mar-rekwiżiti legali u l-prestazzjoni tal-organizzazzjoni b'taqbil mar-rekwiżiti legali.

L-impjegati u l-partijiet interessati jiġu mgħarrfa dwar ir-rapport annwali b'konformità mal-GIC 1952. Ir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent għandu jiġi ppreżentat lill-impjegati kollha waqt il-laqgħat jew permezz tal-intranet. L-intrapriża trid ukoll tippubblika r-rapport għall-pubbliku ġenerali, għall-klijenti, għall-fornituri u għas-sħab fil-kooperazzjoni. Il-pubblikazzjoni għandha ssir fl-okkażjoni tal-ewwel ċertifikazzjoni, u mbagħad kull sena. Permezz tal-pubblikazzjoni tiegħu, ir-rapport se jkun disponibbli mhux biss għall-persunal iżda wkoll għal atturi esterni.

Ir-rapport tal-ELH għandu jiġi vvalidat minn ċertifikatur maċ-ċertifikazzjoni, kif ukoll wara kull tliet snin (ċertifikazzjoni mill-ġdid). Għall-EMAS, il-validazzjoni minn verifikatur indipendenti tad-“dikjarazzjoni ambjentali tal-EMAS” hija meħtieġa kull sena, jew kull sentejn fil-każ tal-SMEs. Għandu jiġi nnutat li 98 % tal-intrapriżi ċċertifikati mill-ELH jibbenefikaw minn din id-deroga li kieku kienu rreġistrati mal-EMAS.

Iż-żewġ skemi ta' rappurtar għandhom l-għan li jipprovdu ħarsa ġenerali u imparzjali dwar il-prestazzjoni tal-organizzazzjoni bi tqabbil ma' indikaturi relatati ma' aspetti ambjentali definiti. It-tnejn huma xierqa għall-metodoloġija li tappoġġa s-sistema ta' ġestjoni ambjentali rispettiva tagħhom. Madankollu, id-differenzi metodoloġiċi bejn dawn is-sistemi japplikaw ukoll għall-partijiet dwar ir-rappurtar. Barra minn hekk, id-Dikjarazzjoni Ambjentali tal-EMAS tinkludi wkoll rekwiżit ta' konferma ta' konformità legali, u għandha tiġi vvalidata minn verifikatur estern fuq bażi annwali, jew kull sentejn fil-każ tal-SMEs. Minħabba dawn id-differenzi din il-parti ma tistax titqies bħala konformi mar-rekwiżiti kollha tal-EMAS.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tqis li l-parti tal-ELH dwar “Il-komunikazzjoni (interna u esterna)” taqbel b'mod parzjali mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS.

Miżuri potenzjali biex jingħalaq id-distakk mar-rekwiżiti tal-EMAS

Għalkemm din il-parti tal-ELH ma tistax titqies bħala ekwivalenti, l-analiżi turi li hemm qbil mill-qrib ma' bosta rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS. Sabiex tinkiseb konformità mar-rekwiżiti kollha korrispondenti, għandhom jiġu implimentati l-elementi addizzjonali li ġejjin:

Ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent ippubblikat minn organizzazzjoni tal-ELH għandu jinkludi l-elementi kollha meħtieġa skont l-Anness IV tar-Regolament dwar l-EMAS, b'mod partikolari:

deskrizzjoni tal-aspetti ambjentali sinifikanti tal-organizzazzjoni identifikata, ibbażata fuq il-proċedura definita fl-Anness I tar-Regolament dwar l-EMAS

l-indikaturi ewlenin u speċifiċi rrappurtati kif xieraq

referenza għar-rekwiżiti legali applikabbli relatati mal-ambjent u l-prestazzjoni bi tqabbil ma' dawn ir-rekwiżiti legali

Ir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent għandu jiġi vvalidat minn ċertifikatur akkreditat jew liċenzjat fuq bażi annwali, jew kull sentejn fil-każ tal-SMEs. Iċ-ċertifikatur, permezz tal-metodu xieraq, għandu jiżgura li l-aspetti ambjentali, l-indikaturi u r-rekwiżiti legali rilevanti kollha jkunu ġew identifikati u indirizzati.

PARTI 12

L-Eżami mill-Maniġment;

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

Abbażi ta' verifiki interni, evalwazzjonijiet tal-konformità, djalogu mal-partijiet interessati (inklużi l-ilmenti), il-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni f'dak li jirrigwarda l-objettivi, azzjonijiet korrettivi u preventivi u eżaminazzjonijiet preċedenti mill-maniġment, il-maniġment superjuri għandu jeżamina s-sistema ta' ġestjoni ambjentali tal-organizzazzjoni, sabiex jiżgura l-adegwatezza u l-effettività kontinwa tagħha. L-eżamijiet għandhom jivvalutaw l-opportunitajiet għal titjib u l-ħtieġa ta' tibdil fis-sistema ta' ġestjoni ambjentali, inklużi l-politika ambjentali u l-għanijiet u l-miri ambjentali. (L-Anness II, A6).

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

L-eżami mill-maniġmentt huwa kopert b'mod formali mill-GIC 6, li jistabbilixxi li: “il-maniġment għandu jwettaq eżami annwali tas-sistema tal-HSE u tal-proċeduri tal-Eco-Lighthouse sabiex jivvaluta jekk dawn humiex jaħdmu kif suppost”.

Informazzjoni mill-ELH (41) turi li fil-biċċa l-kbira din il-parti tiddependi fuq l-eżami annwali mill-maniġment tal-ELH, li tiċċentralizza l-eżami tas-sistema tal-HSE u tal-proċeduri tal-ELH, u tinkludi l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali kif indikat fir-rapport annwali dwar il-Klima u l-Ambjent.

Il-maniġer ġenerali u l-impjegat responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Eco-Lighthouse, flimkien mar-rappreżentant tas-sikurezza u rappreżentant tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, għandhom jiltaqgħu fuq bażi annwali biex jeżaminaw u jevalwaw is-sistema.

Abbażi tal-eżempju pprovdut, l-eżami annwali mill-maniġment ta' organizzazzjoni tal-ELH ikopri l-elementi li ġejjin:

Opportunitajiet għal titjib tas-sistema. It-twaqqif u r-rieżami tal-pjanijiet ta' azzjoni.

L-evalwazzjoni ta' kwalunkwe ksur ta' leġiżlazzjoni jew ta' regolamenti identifikat matul il-perjodu ta' rappurtar

L-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali kif indikat fir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent

L-istabbiliment ta' miri u għanijiet ambjentali ġodda fil-pjan ta' azzjoni għar-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent.

Konklużjonijiet tal-Kummissjoni

L-idea prinċipali tal-eżami mill-maniġment tal-ELH tixbah ħafna lill-EMAS għax fil-biċċa l-kbira tirrifletti d-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar l-eżami mill-maniġment.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-parti tal-ELH relatata ma' “L-Eżami mill-Maniġment” tikkonforma mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS u għalhekk tista' titqies bħala ekwivalenti.

Ir-rekwiżiti ta' akkreditazzjoni jew ta' liċenzjar għall-korpi ta' ċertifikazzjoni

Din l-analiżi tevalwa r-rekwiżiti ta' akkreditazzjoni jew ta' liċenzjar li jippermettu l-verifika tal-iskemi minn awditur indipendenti kwalifikat.

Ir-rekwiżit korrispondenti tal-EMAS

1.

L-EMAS teħtieġ li ssir verifika tal-elementi ewlenin tas-sistema ta' ġestjoni minn verifikatur akkreditat jew liċenzjat indipendenti. L-elementi soġġetti għal verifika huma deskritti fl-Artikolu 18 tar-Regolament dwar l-EMAS.

2.

Qabel ir-reġistrazzjoni - l-Artikolu 4(5) - ir-rieżami ambjentali inizjali, is-sistema ta' ġestjoni ambjentali, il-proċedura ta' verifika u l-implimentazzjoni tagħha għandhom jiġu verifikati minn verifikatur ambjentali akkreditat jew liċenzjat u d-dikjarazzjoni ambjentali għandha tiġi validata minn dak il-verifikatur.

3.

Biex isir it-tiġdid ta' reġistrazzjoni - l-Artikolu 6 - organizzazzjoni rreġistrata, tal-inqas kull tliet snin, għandha:

(a)

twettaq verifika tas-sistema kollha ta' ġestjoni ambjentali u tal-programm kollu ta' verifika, kif ukoll tal-implimentazzjoni tagħhom;

(b)

tħejji d-dikjarazzjoni ambjentali skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness IV, u jivvalidaha verifikatur ambjentali,

u, mingħajr preġudizzju għall-punti preċedenti, fis-snin tan-nofs, organizzazzjoni rreġistrata għandha tħejji dikjarazzjoni ambjentali aġġornata skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness IV, u għandu jivvalidaha verifikatur ambjentali,

L-Artikolu 7 tar-Regolament jagħti d-deroga li ġejja lill-organizzazzjonijiet żgħar: il-frekwenza msemmija hawn fuq għandha tiġi estiża minn 3 snin sa 4 snin, u minn kull sena għal kull sentejn, sakemm jiġu ssodisfati kundizzjonijiet speċifiċi.

4.

Il-verifika u l-validazzjoni għandhom jitwettqu minn verifikatur akkreditat jew liċenzjat skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 25 u l-Artikolu 26.

5.

Il-verifikaturi ambjentali għandhom ikunu akkreditati jew liċenzjati abbażi tar-rekwiżiti tal-Artikolu 20 tar-Regolament dwar l-EMAS. Il-verifikatur ambjentali għandu, b'mod partikolari, juri evidenza xierqa dwar il-kompetenza tiegħu, inkluż dwar l-għarfien, l-esperjenza rilevanti u l-kapaċitajiet tekniċi rilevanti għall-kamp ta' applikazzjoni tal-akkreditazzjoni jew tal-liċenzja mitluba.

Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti korrispondenti tal-ELH

1.

Verifikatur indipendenti: L-ELH teżiġi li ssir verifika tal-implimentazzjoni tas-sistema minn ċertifikatur/verifikatur indipendenti. Iċ-ċertifikatur/verifikatur għandu jkun ġie mħarreġ u approvat mill-ELH Foundation, u għandu jkun ġie maħtur formalment mill-muniċipalità. Iċ-ċertifikatur/verifikatur għandu jiffoka l-valutazzjoni tiegħu fuq il-konformità tal-organizzazzjoni mal-kriterji ġenerali u speċifiċi tal-industrija magħżula mill-konsulent fis-sistema tal-ELH. Il-ħidma taċ-ċertifikatur/verifikatur għandha tiġi kkontrollata mill-ELH waqt kull ċertifikazzjoni (kull 3 snin).

2.

Valutazzjoni esterna qabel iċ-ċertifikazzjoni: Wara li jsir l-awtorappurtar mill-intrapriża, iċ-ċertifikazzjoni tal-ELH issir minn ċertifikatur/verifikatur. Iċ-ċertifikazzjoni tal-ELH timplika li għandha ssir verifika tal-konformità ma' kriterji determinati minn qabel (ġenerali u speċifiċi għall-industrija), li tinvolvi wkoll li jiġi verifikat li l-organizzazzjoni għandha ħarsa ġenerali aġġornata tar-rekwiżiti legali li hija soġġetta għalihom, kif ukoll sistema biex tittratta n-nuqqas ta' konformità. L-aktar rekwiżiti legali rilevanti huma tradotti fi kriterji tal-ELH li jsiru kontrolli fuqhom b'mod speċifiku. Konsegwentement, il-proċess ta' verifika fl-aħħar mill-aħħar jikkonsisti minn verifika ta' lista ta' kontroll bl-użu ta' dikjarazzjoni ambjentali permezz ta' għodod ibbażati fuq l-Internet b'linji gwida speċifiċi għal kull kriterju (42). Wara l-valutazzjoni mwettqa miċ-ċertifikatur, l-ELH Foundation twettaq kontrolli fuq kull ċertifikazzjoni b'mod individwali, u tapprovahom qabel ma ċ-ċertifikat jinħareġ jew jiġi mġedded.

3.

Tiġdid tar-reġistrazzjoni: Il-liċenzja tal-ELH trid tiġġedded fi tmiem kull perjodu ta' tliet snin.

Qabel iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, l-organizzazzjoni għandha tkun irrevediet il-kriterji, u għandha tkun iċċekkjat jekk l-organizzazzjoni għadhiex tikkonforma mal-kriterji validi. Id-dokumentazzjoni dwar dan il-proċess għandha ssir disponibbli fuq il-portal tal-Internet.

Waqt iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid, il-verifikatur jivverifika jekk ir-rapporti annwali dwar il-Klima u l-Ambjent ġewx ippreżentati kull sena kif meħtieġ. Jekk dan ma jkunx il-każ, ir-rapporti annwali intermittenti jridu jiġu magħmula mill-ġdid bl-aħjar mod possibbli, possibbilment b'mod retroattiv.

Il-proċess ta' ċertifikazzjoni mill-ġdid huwa identiku għall-proċess ta' ċertifikazzjoni. Iċ-ċertifikatur/il-verifikatur għandu jagħti attenzjoni lil progress (ambjentali) kontinwu.

Ma ssir l-ebda verifika esterna fis-snin tan-nofs. Ir-rapporti intermedji dwar il-Klima u l-Ambjent għandhom jiġu abbozzati internament. Meta jitqies li 98 % tal-intrapriżi ċertifikati mill-ELH huma organizzazzjonijiet żgħar, u abbażi tad-dispożizzjoni tal-Artikolu 7, skont l-EMAS din il-frekwenza għandha tiġi mqabbla ma' verifika kull sentejn.

4.

Rekwiżiti dwar il-verifika u l-validazzjoni: Il-verifika għandha ssir skont il-proċess deskritt fil-punt 2 hawn fuq.

Iċ-ċertifikaturi huma ċertifikaturi ġenerali, li joperaw fi ħdan ambitu ta' liċenzja wiesgħa (l-ebda settur speċifiku ta' liċenzjar). Bħall-verifikaturi tal-EMAS, iċ-ċertifikaturi tal-ELH għandhom jiddefinixxu b'mod ċar u jaqblu mal-organizzazzjoni rigward il-kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni (il-partijiet tal-organizzazzjoni soġġetti għaċ-ċertifikazzjoni), u għandhom jeżaminaw id-dokumentazzjoni, iżuru l-organizzazzjoni, u jagħmlu intervisti u jwettqu verifiki għal għarrieda. Skont il-manwal taċ-ċertifikaturi tal-ELH, iċ-ċertifikatur jista' jiddipendi b'mod parzjali fuq l-assigurazzjoni pprovduta mill-konsulent li jkun ħejja ċ-ċertifikazzjoni (43). Iċ-ċertifikatur għandu wkoll ikun jista' jiddokumenta l-analiżi tiegħu permezz ta' noti u permezz ta' kwalunkwe listi ta' kontroll li jaf ikunu saru.

Meta ċ-ċertifikatur japprova l-intrapriża, l-ittra ta' aċċettazzjoni finali tiġi ġġenerata miċ-ċertifikatur li japprova l-Miljøkartlegging flimkien ma' rapport dwar kull nuqqas ta' konformità identifikat u rettifikat. It-tnejn li huma jiġu maħżuna fuq il-portal tal-Internet. L-Eco-Lighthouse imbagħad tivverifika d-dokumentazzjoni u tiżgura li l-proċedura hija skont ir-regoli u l-linji gwida. Ladarba jsir dan, l-ELH toħroġ iċ-ċertifikat.

L-approvazzjoni, it-taħriġ u s-superviżjoni tal-ħidma taċ-ċertifikatur huma żgurati mill-Eco-Lighthouse Foundation permezz tal-portal tal-Internet tagħha, filwaqt li l-istruzzjonijiet għat-twettiq taċ-ċertifikazzjoni huma ddefiniti fil-manwal taċ-ċertifikaturi tal-ELH. Dan jiżgura l-indipendenza u l-professjonalità tal-verifikatur abbażi tar-rekwiżiti ta' liċenzjar tal-ELH.

Kif imsemmi fil-punt 2 ta' hawn fuq, l-ELH ma tinkludix proċess speċifiku ta' validazzjoni annwali.

5.

Ir-rekwiżiti ta' akkreditazzjoni jew ta' liċenzjar:

L-ELH stabbiliet sistema awtonoma ta' “liċenzjar” tal-awdituri u taċ-ċertifikaturi/tal-verifikaturi tagħha. Iċ-ċertifikatur/il-verifikatur huwa approvat, imħarreġ u mmonitorjat mill-ELH, u jopera f'isem il-muniċipalità fejn hija stabbilita l-organizzazzjoni. Ix-xogħol tiegħu jiġi mmonitorjat mill-qrib mill-ELH, iżda b'mod ġenerali ma jiġi akkreditat mill-ebda sistema ta' akkreditazzjoni standardizzata u rikonoxxuta. L-ELH Foundation hija ċċertifikata skont l-istandard ISO 9001, iżda ma tissodisfax l-Istandard għat-twassil ta' ċertifikazzjoni (ISO 17021). Għalhekk, ir-rekwiżiti tal-ELH għandhom jitqabblu mar-rekwiżit ta' liċenzjar stabbilit mill-Artikolu 20 tar-Regolament dwar l-EMAS.

Iċ-ċertifikatur liċenzjat jinħatar mill-muniċipalità. B'hekk tinżamm iċ-ċertifikazzjoni indipendenti, kif tinżamm ukoll ir-rabta mal-muniċipalitajiet, li għandha sehem attiv. Permezz ta' din is-sistema tiġi evitata l-kumplessità, filwaqt li jiġi żgurat li l-ispejjeż jibqgħu baxxi. L-aċċess għal verifikaturi disponibbli lokalment huwa fattur ta' suċċess ewlieni fis-sistema tal-ELH għax permezz tiegħu, l-intrapriżi (li l-biċċa l-kbira minnhom huma żgħar u ta' daqs medju) b'għadd żgħir ta' aspetti ambjentali serji jistgħu jiksbu ċ-ċertifikazzjoni bi spiża raġonevoli.

Ir-rekwiżiti stabbiliti mill-ELH rigward il-kwalifika tal-verifikaturi/taċ-ċertifikaturi jiffokaw fuq l-elementi li ġejjin:

Il-verifikaturi/iċ-ċertifikaturi tal-ELH huma mħarrġa biex ikollhom għarfien tajjeb dwar l-EMS li jiċċertifikaw (ELH) u dwar s-sistema ta' kriterji tagħha;

Il-verifikaturi/iċ-ċertifikaturi tal-ELH ma jkunux akkreditati skont settur partikolari, iżda jiġu approvati għal taħriġ fuq il-bażi ta' kompetenza ġenerali fl-oqsma tal-ambjent, tal-HSE, u tal-kontroll/l-analiżi tal-kwalità. L-ELH tiddependi b'mod qawwi fuq il-preċiżjoni tal-kriterji li għandhom jiġu verifikati. Dan l-approċċ huwa maħsub biex iżomm l-ispejjeż baxxi għall-kumpaniji billi jżid l-għadd ta' ċertifikaturi u jnaqqas l-ivvjaġġar;

B'mod simili, l-għarfien legali jinbidel b'referenza għal kriterji speċifiċi tal-industrija, bi gwida speċifika għall-verifikatur;

L-għarfien ta' aspetti tekniċi huwa ffukat fuq l-aktar temi ambjentali importanti (it-trasport, l-enerġija, l-iskart, eċċ.). L-Eco-Lighthouse tiċċertifika intrapriżi b'impatti ambjentali bażiċi.

Sabiex tkun tista' twettaq dawn il-kompiti, l-ELH tiżgura li ċ-ċertifikaturi/il-verifikaturi jkunu kisbu l-kwalifika (A) u t-taħriġ (B) li ġejjin:

A.

Rekwiżiti ta' kwalifika għall-verifikaturi/għaċ-ċertifikaturi:

Għarfien dwar kwistjonijiet ambjentali (l-enerġija, it-trasport, l-iskart, l-akkwisti, l-emissjonijiet)

Kwalifiki fil-qasam tal-awditjar u/jew esperjenza professjonali

Esperjenza professjonali rilevanti (relatata mal-ambjent, HSE, ISO 14001, EMAS, eċċ.)

Sfond professjonali rilevanti (suġġetti relatati max-xjenza u mal-ambjent, HSE, ISO 14001, EMAS, eċċ.)

Sfond professjonali ieħor jew esperjenza professjonali rilevanti oħra

B.

Taħriġ taċ-ċertifikatur/tal-verifikatur:

Ladarba jiġi aċċettat, iċ-ċertifikatur/il-verifikatur jiġi mħarreġ mill-ELH b'mod individwali. It-taħriġ jinkludi:

Introduzzjoni għall-Eco-Lighthouse. L-istorja fil-qosor, in-netwerk u l-istruttura tal-organizzazzjoni.

Ir-rwoli differenti u r-responsabbiltajiet tagħhom: il-konsulent, il-verifikatur, il-koordinatur tal-muniċipalità, l-amministrazzjoni u l-persuna mill-Eco-Lighthouse responsabbli fl-intrapriża.

Jekk ikun hemm disponibbli konsulent estern: introduzzjoni qasira mogħtija mingħandu stess biex jiġu spjegati l-aspetti prattiċi tal-proċess lejn iċ-ċertifikazzjoni, sabiex jinftiehmu aħjar

Il-portal tal-Internet tal-Eco-Lighthouse li jinkludi r-rieżami ambjentali, ir-rapport ta' ċertifikazzjoni

Ir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent

Il-proċess ta' ċertifikazzjoni u ta' ċertifikazzjoni mill-ġdid tal-Eco-Lighthouse

Il-metodi ta' verifika

Dawn li ġejjin huma l-miżuri addizzjonali li għandhom jiġu implimentati fl-2017:

Eżaminazzjoni

Approvazzjoni għal operat limitata biż-żmien

L-osservazzjoni ta' ċertifikaturi/verifikaturi minn korp estern

L-ELH għandha l-intenzjoni li tintensifika d-djalogu tagħha ma' korpi ta' Akkreditazzjoni fin-Norveġja, u beħsiebha tissodisfa l-istandards u r-rekwiżiti tagħhom, għalkemm ma twassalx akkreditazzjoni proprja ta' ċertifikaturi/verifikaturi minħabba ż-żieda drastika fl-ispejjeż li din tinvolvi għall-intrapriżi li jixtiequ jiġu ċertifikati mill-ELH.

Konklużjoni tal-Kummissjoni

Il-valutazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni tal-ELH ikkonfermat li jistgħu jiġu osservati differenzi bejn il-metodu (ibbażat fuq il-kriterji), il-kamp ta' applikazzjoni (setturi mingħajr aspetti ambjentali kumplessi) u l-mira (prinċipalment SMEs) tal-EMAS u l-istess elementi tal-ELH. Anki r-rekwiżiti ta' akkreditazzjoni u ta' liċenzjar jirriflettu dawn id-differenzi, kif ukoll xi speċifiċitajiet tas-sistema tal-ELH bħalma huma l-kollaborazzjoni mal-muniċipalitajiet jew ir-rieda li l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni jinżammu baxxi.

L-approċċ tal-ELH jinkludi ċertifikazzjoni minn ċertifikatur indipendenti li dan jaqdi l-objettivi tal-iskema sew. Id-differenzi ewlenin, meta mqabbla mal-verifika tal-EMAS, huma dawn li ġejjin:

Il-proċess ta' ċertifikazzjoni tal-ELH jiffoka fuq il-valutazzjoni tal-konformità mal-ġabra ta' kriterji li jiffurmaw il-qalba tas-sistema tal-ELH, inkluża l-osservanza tal-aktar rekwiżiti legali rilevanti. Approċċ strutturat bħal dan ma jeżistix fl-EMAS, fejn il-verifikatur irid jivvaluta l-implimentazzjoni korretta tar-rekwiżiti tar-Regolament fil-każ speċifiku ta' kull organizzazzjoni, inkluża l-identifikazzjoni tal-aspetti ambjentali rilevanti u l-konformità mar-rekwiżiti legali.

Il-kompetenza taċ-ċertifikatur tal-ELH hija ċċentrata fuq il-valutazzjoni tal-kriterji. Fis-sistema tal-EMAS il-kompetenza hija ċċentrata fuq għarfien usa' dwar l-aspetti ambjentali u fuq għarfien speċifiku tas-settur industrijali kkonċernat.

Il-verifikaturi tal-ELH huma mħarrġa u approvati mill-ELH Foundation u l-ħidma tagħhom tiġi ssorveljata b'mod individwali. Il-verifikaturi tal-EMAS huma akkreditati jew liċenzjati u ssorveljati minn korpi amministrattivi maħtura mill-gvernijiet abbażi tar-rekwiżit tar-Regolament dwar l-EMAS u/jew tal-Istandard ISO 17021.

L-EMAS tinkludi verifika esterna annwali biex tiġi żgurata l-validazzjoni tad-dikjarazzjoni ambjentali (kull sentejn għall-SMEs, li jirrapreżentaw il-maġġoranza vasta tal-organizzazzjonijiet tal-ELH). Iċ-ċertifikazzjoni tal-ELH issir kull tliet snin, mingħajr ma jsiru verifiki intermedjarji.

Is-sistema tal-ELH, bil-ġabriet ta' kriterji predefiniti tagħha, l-enfasi tagħha fuq organizzazzjonijiet żgħar (biss ftit intrapriżi li jħaddmu iktar minn 250 impjegat, l-ebda intrapriża attiva fl-industrija tqila), u s-sistema ta' ċertifikazzjoni tagħha li hija ssorveljata mill-ELH foundation u mmexxija mill-muniċipalitajiet, tipprovdi approċċ effiċjenti u prammatiku għal SMEs li jkollhom ix-xewqa li jivvalutaw u jtejbu l-prattiki tagħhom b'rabta mas-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza.

Madankollu, minħabba n-nuqqas ta' sistema strutturata madwar il-ġabriet ta' kriterji, il-verifikatur/iċ-ċertifikatur tal-ELH mhux meħtieġ li jkun kompetenti biex jidentifika kwistjonijiet ambjentali oħra jew nuqqas ta' konformità li ma jkunux parti mill-kriterji. Barra minn hekk, in-nuqqas ta' għarfien settorjali speċifiku jew ta' għarfien legali jista' jxekklu milli jwettaq verifiki speċifiċi fuq il-post jew li jivverifika l-affidabbiltà ta' dejta teknika speċifika ta' status legali. Analiżi speċifika bħal din tista' tkun meħtieġa sabiex jiġu vvalutati aspetti li jmorru lil hinn mill-kriterji tal-industrija, b'mod partikolari aspetti addizzjonali identifikati skont il-GIC 1963 (44), u għall-verifika tal-konformità legali.

Minn din l-analiżi jista' jiġi konkluż li l-ELH tinkludi sistema koerenti ta' ċertifikazzjoni minn ċertifikatur indipendenti li takkomoda sew l-istruttura u l-ispeċifiċitajiet tas-sistema. Madankollu, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-kompetenzi tal-verifikatur tal-ELH ma jaqblux bis-sħiħ mar-rekwiżiti korrispondenti tar-Regolament dwar l-EMAS.

Abbażi ta' dawn l-elementi, il-Kummissjoni tqis li l-parti tal-ELH dwar “Ir-rekwiżiti ta' akkreditazzjoni jew ta' liċenzjar” taqbel b'mod parzjali mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS.

Konklużjoni

L-ELH tikkostitwixxi skema strutturata sew, moderna u ġusta, li tipprovdi ċertifikazzjoni ambjentali verifikata indipendenti lil bosta organizzazzjonijiet ta' diversi daqsijiet minn setturi differenti. Din hija msejsa madwar ġabra ta' kriterji ġenerali u speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati mill-organizzazzjoni li teħtieġ ċertifikazzjoni. Din l-istrutturazzjoni tvarja mill-approċċ tal-EMAS, li jeħtieġ identifikazzjoni preliminari tal-aspetti ambjentali sinifikanti speċifiċi għall-organizzazzjoni bħala bażi li tappoġġa l-implimentazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni.

Barra minn hekk, iż-żewġ skemi jindirizzaw miri differenti. Filwaqt li ELH tiffoka b'mod ċar fuq l-SMEs, l-EMAS tista' tiġi implimentata minn organizzazzjonijiet ta' kull daqs, inkluż minn organizzazzjonijiet industrijali kbar. F'termini ta' governanza, l-ELH foundation tħaddem l-iskema u tiddefinixxi r-rekwiżiti tagħha. L-ELH foundation topera wkoll bħala korp ta' liċenzjar responsabbli għat-taħriġ u l-approvazzjoni taċ-ċertifikaturi li joperaw fil-muniċipalitajiet differenti. Il-governanza tal-EMAS hija bbażata fuq att leġiżlattiv (Regolament tal-UE), tinvolvi korpi maħtura mill-awtoritajiet u teħtieġ verifika minn verifikatur akkreditat jew liċenzjat.

Kif ġie enfasizzat tul dan id-dokument, iż-żewġ sistemi għandhom l-għan li jiksbu l-istess objettiv ġenerali (it-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjonijiet) permezz ta' metodi differenti. Ir-rekwiżiti mhumiex identiċi. Uħud mill-partijiet tal-ELH jaqblu b'mod parzjali mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS, filwaqt li oħrajn jiġu rikonoxxuti bħala li huma konformi ma' dawn ir-rekwiżiti. Partijiet tal-ELH li ma jikkonformawx bis-sħiħ mar-rekwiżiti tal-EMAS ma jistgħux jiġi rikonoxxuti bħala li huma ekwivalenti. Madankollu, organizzazzjonijiet li jkunu jixtieq jirreġistraw mal-EMAS jistgħu jużaw dan id-dokument biex jadattaw dawn il-partijiet qabel japplikaw għar-reġistrazzjoni mal-EMAS.

Abbażi ta' din l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li:

il-partijiet li ġejjin tal-Eco-Lighthouse jikkonformaw mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS. Għalhekk dawn il-partijiet jistgħu jitqiesu bħala ekwivalenti mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS:

L-impenn u l-involviment tal-maniġment superjuri;

L-Istabbiliment ta' Politika Ambjentali;

L-objettivi u l-programm ambjentali stabbiliti biex jiġi żgurat titjib kontinwu;

L-istruttura organizzazzjonali, it-taħriġ, u l-involviment tal-impjegati;

Rekwiżiti marbutin mad-dokumentazzjoni;

Il-kontroll operattiv

It-tħejjija għall-emerġenzi u r-rispons f'każ ta' emerġenza;

Iċċekkjar, verifika interna u azzjoni korrettiva;

L-Eżami mill-Maniġment;

il-partijiet li ġejjin tal-Eco-Lighthouse jaqblu b'mod parzjali mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS:

L-Istabbiliment ta' Rieżami Ambjentali – analiżi preliminari;

L-iżgurar tal-konformità legali;

Il-komunikazzjoni (interna u esterna);

ir-rekwiżiti tal-Eco-Lighthouse li jirrigwardaw l-akkreditazzjoni jew il-liċenzjar għall-korpi ta' ċertifikazzjoni jaqblu b'mod parzjali mar-rekwiżiti korrispondenti tal-EMAS.


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009.

(2)  L-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009.

(3)  Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).

(4)  Dan il-livell għoli ta' konformità meħtieġ għandu jinftiehem fil-kuntest tal-Artikolu 4 tar-Regolament li jiddefinixxi l-kundizzjonijiet biex tinkiseb ir-reġistrazzjoni mal-EMAS. It-tielet paragrafu ta' dan l-Artikolu jeżenta lill-organizzazzjonijiet li jkollhom sistema ċertifikata ta' ġestjoni ambjentali rikonoxxuta skont l-Artikolu 45 milli jwettqu dawk il-partijiet li jkunu ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dan ir-Regolament. Għalhekk, il-partijiet rikonoxxuti bħala ekwivalenti għandhom ikunu kapaċi jiżguraw l-istess funzjoni bħall-partijiet korrispondenti tal-EMAS fid-dawl ta' implimentazzjoni tal-EMAS u reġistrazzjoni magħha.

(5)  Ara s-sit web tal-ELH http://eco-lighthouse.org/certification-scheme/

(6)  Għal traduzzjonijiet bl-Ingliż tal-kriterji: http://eco-lighthouse.org/statistikk/ (ġew tradotti l-kriterji ġenerali tal-industrija, flimkien ma' għadd żgħir ta' settijiet magħżula ta' kriterji speċifiċi). Għall-verżjonijiet bin-Norveġiż: http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-miljøfyrtårn/bransjekriterier/9-miljt/miljt/55-bransjekriterier-gruppert

(7)  Din ma għandhiex tiġi konfuża mad-“dikjarazzjoni ambjentali” tal-EMAS, li tingħata definizzjoni tagħha fl-Artikoli 2 u 18 u fl-Anness IV, B tar-Regolament dwar l-EMAS.

(8)  Li jistabbilixxi: “L-intrapriża trid tistabbilixxi politika ambjentali u miri b'rabta mas-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza. Dawn għandhom jiġu ddokumentati fis-sistema ta' ġestjoni ambjentali jew fil-pjan ta' azzjoni għar-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent tal-Eco-Lighthouse”.

(9)  L-obbligu li jinżamm kontroll intern: “L-obbligu li jiġi introdott u li jsir kontroll intern jaqa' f'idejn “il-persuna responsabbli” għall-intrapriża. Dan ifisser il-maniġer jew sid l-intrapriża. Għalkemm il-kontroll intern għandu jsir fil-livelli kollha tal-intrapriża, ir-responsabbiltà ewlenija għat-tnedija tas-sistema (u għaż-żamma tagħha) hija f'idejn il-ġestjoni superjuri tal-intrapriża. Din it-taqsima tiċċara, madankollu, li l-kontroll intern għandu jiġi introdott u għandu jsir f'kollaborazzjoni mal-impjegati, mal-kumitat tal-ambjent tax-xogħol, mad-delegat(i) tas-sikurezza u/jew mar-rappreżentanti tal-ħaddiema, fejn dawn ikunu preżenti”

(10)  L-awtorità legali għal dan il-kriterju hija t-Taqsima 5.7 tar-Regolamenti dwar l-Attivitajiet Sistematiċi b'rabta mas-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza fl-Intrapriżi (ir-Regolamenti dwar il-Kontroll Intern).

(11)  Rabta legali https://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll/ u għal referenza ulterjuri: http://www.hse.gov.uk/.

(12)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/

(13)  Liċ-ċertifikatur u lill-organizzazzjoni b'mod ġenerali

(14)  www.regelhjelp.no

(15)  http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/844-general-industry-criteria/file u http://www.miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/866-guidance-to-the-general-industry-criteria/file

(16)  Statistika dwar il-lukandi kif mogħtija mill-ELH: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/864-industry-criteria-hotel/file u dwar il-ħwienet tal-merċa bl-imnut: http://miljofyrtarn.no/dokumenter/bransjekrav/863-industry-criteria-retail-grocery-store/file

(17)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/

(18)  Gwida tal-Eco-Lighthouse dwar il-Kriterji Ġenerali tal-Industrija tal-4 Mejju 2017 – Kriterju 1963: “meta intrapriża tqis li għandhom jiġu implimentati miżuri addizzjonali, Valutazzjoni separata ta' aspetti ambjentali oħra għandha tkun biżżejjed. L-intrapriża hija ħielsa li tagħżel liema metodu tixtieq li timplimenta sabiex tindirizza dawn l-aspetti ambjentali, iżda tista' tkun marbuta mal-analiżi tar-riskju għall-ambjent estern”.

(19)  Iċ-ċertifikaturi tal-ELH huma mħarrġa biex jivvalutaw il-konformità ma' kriterji fattwali, mhux biex iwettqu valutazzjoni speċifika tad-diversi aspetti ambjentali.

(20)  Ara wkoll ir-rekwiżit 4: Konformità legali

(21)  Li jiġu enfasizzati dawn id-differenzi metodoloġiċi huwa partikolarment rilevanti fid-dawl tal-Artikolu 4 tar-Regolament. Is-sostituzzjoni tar-Rieżami Ambjentali tal-EMAS bid-Dikjarazzjoni Ambjentali tal-ELH ma taħdimx fil-kuntest ta' implimentazzjoni tal-EMAS.

(22)  b'konformità mal-Anness II, il-punt A 2 tal-EMAS

(23)  GIC 1944: L-intrapriża għandha tiżgura aċċess għal ħarsa ġenerali aġġornata tal-liġijiet u r-regolamenti rilevanti b'rabta mas-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza.

(24)  http://www.regelhjelp.no/ u http://www.miljofyrtarn.no/dette-er-milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/bransjekriterier

(25)  Ir-Regolament dwar l-EMAS, Anness II, B2(2)

(26)  http://www.regelhjelp.no/

(27)  GIC 1950 “L-intrapriża għandha tistabbilixxi proċeduri għar-rappurtar u għat-trattament tan-nuqqas ta' konformità”.

(28)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/ il-gwida għall-kriterji tinsab fl-aħħar tad-dokument

(29)  http://eco-lighthouse.org/statistikk/ il-gwida għall-kriterji tinsab fl-aħħar tad-dokument

(30)  GIC 1933: L-intrapriża għandha tidentifika aspetti ambjentali sinifikanti oħrajn tal-intrapriża, u tikkunsidra kwalunkwe azzjoni u/jew inklużjoni meħtieġa fir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent u/jew monitoraġġ permezz tal-pjan ta' azzjoni.

(31)  Għandu jiġi nnutat li l-grupp tal-HSE (Arbeidsmiljøutvalg) u l-grupp tal-ELH (Miljøgruppe) huma entitajiet differenti. Il-Grupp dwar is-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza (HSE) huwa obbligatorju skont il-liġi meta jkun hemm aktar minn 50 impjegat. Ma jeżisti l-ebda obbligu li jkun hemm grupp tal-ELH, iżda l-ELH tirrakkomanda li jsir hekk f'organizzazzjonijiet b'aktar minn għadd speċifiku ta' impjegati. Jista' jkun l-istess grupp, bl-għan li jiġu żgurati l-organizzazzjoni u l-integrazzjoni effiċjenti tal-ELH fi strutturi ta' ġestjoni eżistenti.

(32)  Il-manwal taċ-ċertifikazzjoni tal-Eco-Lighthouse tal-2016 - 3.2.4 It-twaqqif u l-ħatra ta' grupp ambjentali/grupp tal-proġetti

(33)  http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy u (eżempju) http://www.miljofyrtarn.no/2015-11-18-23-56-21/avfall

(34)  https://rapportering.miljofyrtarn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2F Ikkuntattja lill-ELH għall-aċċess.

(35)  http://www.regelhjelp.no/

(36)  https://www.dsb.no/ Link għal lovdata (nirien, splużjonijiet, sustanzi perikolużi, eċċ.): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_2

(37)  https://www.dsb.no/

(38)  Silta mil-linji gwida tar-Regolamenti dwar il-Kontroll Intern (ICR) “rieżami perjodiku tal-attivitajiet b'rabta mas-saħħa, l-ambjent u s-sikurezza. Apparti l-azzjonijiet regolari ta' segwitu (eż. l-ispezzjonijiet tas-sikurezza, il-laqgħat tal-persunal, eċċ.), l-intrapriża, tal-inqas darba fis-sena, għandha twettaq eżami aktar komprensiv tal-attivitajiet tal-HSE u għandha tevalwa jekk humiex qed jaħdmu fil-prattika. L-intrapriża għandu jkollha rutina bil-miktub għall-eżami. Ir-riżultati tal-eżami għandhom ikunu aċċessibbli faċilment. L-għan hu li jiġu identifikati d-dgħjufijiet u n-nuqqasijiet, u li dawn jiġu rettifikati. Huwa importanti li jinstabu l-kawżi, u li jiġi żgurat li dawn ma jerġgħux iseħħu. Wara li jsir l-eżami, apparti l-objettiv ġenerali għandhom jiġu stabbiliti għanijiet konkreti għal titjib”. Silta meħuda minn: www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77839 (verżjoni pdf tal-linji gwida u tar-regolament dwar l-Attivitajiet Sistematiċi b'rabta mas-Saħħa, l-Ambjent u s-Sikurezza (HES). Għar-regolament sħiħ żur http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78950 u għall-verżjoni bl-Ingliż żur: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622

(39)  http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=78622

(40)  GIC 7: Mal-ewwel ċertifikazzjoni l-intrapriża trid tħejji rapport dwar il-klima u l-ambjent. Wara l-ewwel ċertifikazzjoni r-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent għas-sena kalendarja preċedenti kollha għandu jitlesta u jiġi ppreżentat fuq il-portal tal-Eco-Lighthouse sal-1 ta' April. Ir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent għandu jkun magħmul disponibbli għall-pubbliku ġenerali, għall-klijenti, għall-fornituri u għas-sħab fil-kooperazzjoni.

(41)  fost l-oħrajn http://miljofyrtarn.no/nyeverktoy

(42)  ara l-parti 7

(43)  Il-manwal taċ-ċertifikazzjoni tal-ELH – il-proċess ta' ċertifikazzjoni: “Il-kriterji kollha ma jistgħux jiġu verifikati bl-istess reqqa, iżda l-kriterji immarkati b'“D” (dokumentazzjoni) iridu jiġu dokumentati. Ir-rieżamijiet ambjentali għandhom jispiraw fiduċja u għandhom ikunu jistgħu jitqiesu bħala li jkunu saru bir-reqqa, u b'hekk għandhom jikkostitwixxu l-bażi prinċipali skont liema jiġi deċiż x'għandu jiġi verifikat. Iċ-ċertifikatur jiddeċiedi liema kundizzjonijiet għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa u liema kriterji jistgħu jiġu verifikati permezz ta' verifiki għal għarrieda. Jekk il-konsulent li jwettaq ir-rieżami ambjentali jagħti assigurazzjoni li jkunu ntlaħqu l-kriterji tal-industrija, fil-prinċipju ċ-ċertifikatur jista' jserraħ fuq din l-informazzjoni sakemm ma jkunx hemm sinjali li jindikaw il-kontra (rieżami ambjentali li ma jkunx sar sew, konklużjonijiet mhux affidabbli, ċirkostanzi oħrajn)”.

(44)  GIC 1963: “L-intrapriża għandha tidentifika aspetti ambjentali sinifikanti oħrajn tal-intrapriża, u tikkunsidra kwalunkwe azzjoni u/jew inklużjoni meħtieġa fir-rapport annwali dwar il-klima u l-ambjent u/jew monitoraġġ permezz tal-pjan ta' azzjoni.”