16.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 251/1


REGOLAMENT (UE) 2016/1624 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Settembru 2016

dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 77(2)(b) u (d) u l-Artikolu 79(2)(c) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Fil-laqgħa tiegħu fil-25 u s-26 ta' Ġunju 2015, il-Kunsill Ewropew sejjaħ għal sforzi akbar biex jiġu riżolti flussi migratorji bħal qatt qabel lejn it-territorju tal-Unjoni b'mod komprensiv, inkluż billi tissaħħaħ il-ġestjoni tal-fruntieri biex jiġu ġestiti aħjar il-flussi migratorji mħallta li qegħdin jiżdiedu. Barra minn hekk, fil-laqgħa informali tagħhom dwar il-migrazzjoni fit-23 ta' Settembru 2015, il-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern enfasizzaw il-ħtieġa li tiġi indirizzata s-sitwazzjoni drammatika fil-fruntieri esterni u li jissaħħu l-kontrolli f'dawk il-fruntieri, b'mod partikolari permezz ta' riżorsi addizzjonali għall-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil u l-Europol (EASO), b'riżorsi umani u kontribuzzjonijiet tekniċi mill-Istati Membri.

(2)

L-għan tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni huwa li tiżviluppa u timplimenta ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, li hija konsegwenza meħtieġa għall-moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni u komponent fundamentali tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Il-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri ħi qofol ċentrali biex titjieb il-ġestjoni tal-migrazzjoni. L-għan hu li l-qsim tal-fruntieri esterni jiġi ġestit b'mod effiċjenti u, li jiġu indirizzati l-isfidi migratorji u t-theddidiet futuri potenzjali f'dawk il-fruntieri, u b'hekk jingħata kontribut biex tiġi indirizzata l-kriminalità serja b'dimensjoni transfruntiera u jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà interna fl-Unjoni. Fl-istess ħin, jeħtieġ li azzjoni tittieħed b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali u b'mod li jiġi ssalvagwardjat il-moviment liberu tal-persuni fi ħdan l-Unjoni.

(3)

Il-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, ibbażata fuq il-mudell ta' kontroll tal-aċċess b'erba' livelli, tinkludi miżuri f'pajjiżi terzi, bħal dawk skont il-politika komuni tal-viża, miżuri ma' pajjiżi terzi ġirien, miżuri ta' kontroll tal-fruntieri fil-fruntieri esterni, analiżi tar-riskju, u miżuri fiż-żona Schengen u r-ritorn.

(4)

Meta tkun qed tiġi implimentata l-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, għandha tiġi żgurata l-koerenza ma' objettivi oħra ta' politika, inkluż it-tħaddim xieraq tat-trasport transfruntier.

(5)

Biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, għandha tiġi stabbilita Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta. Din għandha tingħata r-riżorsi finanzjarji u umani u t-tagħmir li teħtieġ. Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, għandha tinkludi l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (“l-Aġenzija”) u l-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu kompiti ta' kontroll tal-fruntieri. Bħala tali hija ser tiddependi fuq l-użu komuni ta' informazzjoni, kapaċitajiet u sistemi fil-livell nazzjonali u r-rispons tal-Aġenzija fil-livell tal-Unjoni.

(6)

Il-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri għandha tiġi implimentata bħala responsabbiltà kondiviża tal-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu operazzjonijiet ta' sorveljanza tal-fruntieri marittimi u kwalunkwe kompitu ieħor ta' kontroll tal-fruntieri. Filwaqt li r-responsabbiltà primarja għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni tagħhom tibqa' tal-Istati Membri, fl-interess tagħhom u fl-interess tal-Istati Membri kollha, l-Aġenzija għandha tappoġġa l-applikazzjoni tal-miżuri tal-Unjoni li għandhom x'jaqsmu mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni billi ssaħħaħ, tivvaluta u tikkoordina l-azzjonijiet tal-Istati Membri li jimplimentaw dawk il-miżuri.

(7)

Ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri ma tbiddilx il-kompetenzi rispettivi tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fil-qasam doganali, b'mod partikolari rigward il-kontrolli, il-ġestjoni tar-riskju u l-iskambju ta' informazzjoni.

(8)

L-iżvilupp tal-politika u tal-liġi dwar il-kontroll tal-fruntieri esterni u r-ritorn, inkluż l-iżvilupp ta' strateġija ta' ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, tibqa' responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni mill-qrib bejn l-Aġenzija u dawk l-istituzzjonijiet għandha tiġi garantita.

(9)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, komunement imsejħa Frontex, ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 (3). Minn meta ħadet ir-responsabbiltajiet tagħha fl-1 ta' Mejju 2005, din irnexxilha tgħin lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-aspetti operazzjonali tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni permezz ta' operazzjonijiet konġunti u interventi rapidi fil-fruntiera, fl-analiżi tar-riskju, fl-iskambju ta' informazzjoni, fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi u fir-ritorn ta' persuni rimpatrijati.

(10)

Huwa meħtieġ li l-qsim tal-fruntieri esterni jiġi mmonitorjat b'mod effiċjenti, li jiġu indirizzati sfidi migratorji u theddidiet futuri potenzjali fil-fruntieri esterni, li jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà interna fl-Unjoni, li jiġi salvagwardjat il-funzjonament taż-żona Schengen u rrispettat il-prinċipju ġenerali tas-solidarjetà. Fid-dawl ta' dan, huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-ġestjoni tal-fruntieri esterni billi jinbena fuq il-ħidma tal-Frontex u din tiġi żviluppata f'aġenzija b'responsabbiltà kondiviża għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni.

(11)

Il-kompiti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom għaldaqstant jiġu estiżi. Biex jiġu riflessi dawk il-bidliet, għandha tingħata l-isem ġdid ta' Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, li ser tkompli komunement tissejjaħ Frontex. Għandha tibqa' l-istess persuna ġuridika, b'kontinwità sħiħa fl-attivitajiet u l-proċeduri kollha tagħha. Ir-rwol ewlieni tal-Aġenzija għandu jkun li tistabbilixxi strateġija teknika u operazzjonali għall-implimentazzjoni ta' ġestjoni integrata tal-fruntieri fil-livell tal-Unjoni; biex tissorvelja l-funzjonament effettiv tal-kontroll tal-fruntieri fil-fruntieri esterni; biex tipprovdi aktar assistenza teknika u operazzjonali lill-Istati Membri permezz ta' operazzjonijiet konġunti u interventi rapidi fil-fruntiera; biex tiżgura l-eżekuzzjoni prattika tal-miżuri f'każ ta' sitwazzjoni li teħtieġ azzjoni urġenti fil-fruntieri esterni; biex tipprovdi assistenza teknika u operazzjonali fl-appoġġ ta' operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ ta' persuni li jkunu jinsabu f'diffikultajiet fuq il-baħar; u biex torganizza, tikkoordina u twettaq operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn.

(12)

L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti tagħha mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-ħarsien tal-liġi u tal-ordni u s-salvagwardja tas-sigurtà interna.

(13)

L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti tagħha mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward tad-difiża.

(14)

Il-kompiti u l-kompetenza estiżi tal-Aġenzija għandhom ikunu bbilanċjati b'salvagwardji msaħħa tad-drittijiet fundamentali u aktar responsabbiltà.

(15)

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jibqgħu jikkooperaw f'livell operazzjonali ma' Stati Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet militari għal fini ta' infurzar tal-liġi, sa fejn din il-kooperazzjoni tkun kompatibbli mal-azzjonijiet tal-Aġenzija.

(16)

L-Aġenzija tiddependi fuq il-kooperazzjoni tal-Istati Membri biex tkun tista' twettaq il-kompiti tagħha b'mod effettiv. F'dan ir-rigward, huwa importanti għall-Aġenzija u l-Istati Membri li jaġixxu in bona fede u li jiskambjaw informazzjoni preċiża fil-ħin. L-ebda Stat Membru ma għandu jkun obbligat li jagħti tagħrif li l-iżvelar tiegħu jqis li jmur kontra l-interessi vitali tas-sigurtà tiegħu.

(17)

L-Istati Membri għandhom ukoll, fl-interess tagħhom stess u fl-interess tal-Istati Membri l-oħra, idaħħlu d-data fil-bażijiet ta' data Ewropej. Bl-istess mod, għandhom jiżguraw li d-data tkun preċiża, aġġornata u miksuba u mdaħħla legalment.

(18)

L-Aġenzija għandha tipprepara analiżi tar-riskju ġenerali u mfassla apposta bbażata fuq mudell ta' analiżi ta' riskju komuni u integrat, li għandha titwettaq mill-Aġenzija nnifisha u mill-Istati Membri. L-Aġenzija għandha, abbażi wkoll tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri, tipprovdi informazzjoni adegwata li tkopri l-aspetti kollha rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri, speċjalment il-kontroll tal-fruntieri, ir-ritorn, movimenti irregolari sekondarji ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Unjoni, il-prevenzjoni tal-kriminalità transfruntiera inkluż il-faċilitazzjoni tal-qsim mhux awtorizzat tal-fruntieri, it-traffikar tal-bnedmin, it-terroriżmu u t-theddid ta' natura ibrida kif ukoll is-sitwazzjoni fil-pajjiżi terzi ġirien, sabiex ikun hemm lok għal miżuri xierqa li għandhom jittieħdu jew biex jindirizzaw it-theddid u r-riskji identifikati sabiex tittejjeb il-ġestjoni integrata tal-fruntieri esterni.

(19)

Minħabba l-attivitajiet tagħha fil-fruntieri esterni, l-Aġenzija għandha tikkontribwixxi għall-prevenzjoni u d-detezzjoni ta' reati serji b'dimensjoni transfruntiera, bħalma huma l-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, meta huwa xieraq li taġixxi u meta tkun kisbet informazzjoni rilevanti permezz tal-attivitajiet tagħha. Hija għandha tikkoordina l-attivitajiet tagħha mal-Europol bħala l-aġenzija responsabbli biex tappoġġa u ssaħħaħ l-azzjonijiet tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni tagħhom fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità serja li tolqot żewġ Stati Membri jew aktar. Reati transfruntiera jinvolvu neċessarjament dimensjoni transfruntiera. Tali dimensjoni transfruntiera hija kkaratterizzata minn reati marbuta direttament ma' qsim mhux awtorizzat tal-fruntieri esterni, inkluż it-traffikar tal-bnedmin u l-faċilitazzjoni ta' dħul ta' migranti. Minkejja dan, l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE (4) jippermetti lill-Istati Membri li ma jimponux sanzjonijiet fejn l-għan tal-imġiba hu li jipprovdi assistenza umanitarja lil migranti.

(20)

Fi spirtu ta' responsabbiltà kondiviża, ir-rwol tal-Aġenzija għandu jkun li timmonitorja regolarment il-ġestjoni tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija għandha tiżgura monitoraġġ sew u effettiv mhux biss permezz ta' analiżi tar-riskju, l-iskambju ta' informazzjoni u s-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR), iżda anki permezz tal-preżenza ta' esperti mill-persunal tagħha stess fl-Istati Membri. L-Aġenzija għandha għalhekk tkun tista' tibgħat uffiċjali ta' kollegament fi Stati Membrigħal perijodu ta' żmien li matulu l-uffiċjal ta' kollegament jirrapporta lid-direttur eżekuttiv. Ir-rapport tal-uffiċjali ta' kollegament għandu jifforma parti mill-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà.

(21)

L-Aġenzija għandha twettaq valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, ibbażata fuq kriterji oġġettivi, biex tivvaluta l-kapaċità u kemm huma lesti l-Istati Membri li jiffaċċjaw sfidi fil-fruntieri esterni tagħhom. Din għandha tinkludi valutazzjoni tat-tagħmir, l-infrastruttura, il-persunal, il-baġit u r-riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri kif ukoll il-pjanijiet ta' kontinġenza tagħhom sabiex jiġu indirizzati kriżijiet possibbli fil-fruntieri esterni. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jindirizzaw kwalunkwe nuqqas identifikat f'din il-valutazzjoni. Id-direttur eżekuttiv għandu jidentifika l-miżuri li għandhom jittieħdu u jirrakkomandahom lill-Istat Membru kkonċernat. Huwa jew hija għandu/ha jistabbilixxi/tistabbilixxi limitu ta' żmien li fih għandhom jittieħdu dawn il-miżuri. Fejn il-miżuri meħtieġa ma jittieħdux sal-limitu ta' żmien stabbilit, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-bord amministrattiv għal deċiżjoni ulterjuri.

(22)

Jekk l-Aġenzija ma tingħatax informazzjoni preċiża u rapida neċessarja biex twettaq valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, hija għandha tkun tista' tieħu inkunsiderazzjoni dan il-fatt meta twettaq valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, sakemm ma jiġux ipprovduti raġunijiet debitament ġustifikati biex id-data tinżamm milli tingħata.

(23)

L-Aġenzija għandha torganizza l-assistenza teknika u operazzjonali xierqa għall-Istati Membri sabiex issaħħaħ il-kapaċità tagħhom li jimplimentaw l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni, u jiffaċċjaw sfidi fil-fruntieri esterni li jirriżultaw mill-immigrazzjoni illegali jew kriminalità transfruntiera. Tali assistenza għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti biex jibdew investigazzjonijiet kriminali. F'dan ir-rigward, l-Aġenzija għandha, fuq talba ta' Stat Membru jew fuq inizjattiva proprja, torganizza u tikkoordina operazzjonijiet konġunti għal Stat Membru wieħed jew aktar u tistazzjona timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta kif ukoll it-tagħmir tekniku meħtieġ. Tista' wkoll tistazzjona esperti minn fost il-persunal tagħha stess.

(24)

F'każijiet fejn hemm sfida speċifika u sproporzjonata fil-fruntieri esterni, l-Aġenzija għandha, fuq talba ta' Stat Membru jew fuq inizjattiva proprja, torganizza u tikkoordina interventi rapidi fil-fruntiera u tistazzjona kemm timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta minn riżerva ta' reazzjoni rapida u tagħmir tekniku. Interventi rapidi fil-fruntiera għandhom jipprovdu rinforz għal perijodu limitat ta' żmien f'sitwazzjonijiet fejn tkun meħtieġa azzjoni immedjata u fejn tali intervent jipprovdi rispons effettiv. Biex jiġi żgurat l-operat effettiv ta' dan l-intervent, l-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor għar-riżerva ta' reazzjoni rapida u jipprovdu t-tagħmir tekniku neċessarju. L-Aġenzija u l-Istat Membru kkonċernat għandhom jiftiehmu dwar pjan operazzjonali.

(25)

Meta Stat Membru jiffaċċja sfidi migratorji speċifiċi u sproporzjonati f'żoni partikolari tal-fruntieri esterni kkaratterizzati mill-wasla ta' flussi migratorji kbar u mħallta, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jserrħu fuq it-tisħiħ tekniku u operazzjonali. Dan għandu jiġi pprovdut fiż-żoni hotspot minn timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. Dawn it-timijiet għandhom ikunu magħmula minn esperti li ser ikunu stazzjonati minn Stati Membri mill-Aġenzija u mill-EASO u mill-Aġenzija, l-Europol jew aġenziji oħrajn rilevanti tal-Unjoni. L-Aġenzija għandha tassisti lill-Kummissjoni fil-koordinazzjoni bejn l-aġenziji differenti fuq il-post.

(26)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe awtorità li x'aktarx tirċievi applikazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali bħal pulizija, gwardji tal-fruntiera, awtoritajiet tal-immigrazzjoni u persunal tal-faċilitajiet ta' detenzjoni jkollha l-informazzjoni rilevanti. Dawn għandhom ukoll jiżguraw li l-persunal ta' dawn l-awtoritajiet jirċievi l-livell meħtieġ ta' taħriġ li jkun xieraq għall-kompiti u r-responsabbiltajiet tagħhom u istruzzjonijiet biex jinformaw lill-applikanti fejn u kif l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni internazzjonali jistgħu jiġu ppreżentati.

(27)

Fiż-żoni hotspot l-aġenziji differenti u l-Istati Membri għandhom joperaw fil-limiti tal-mandati u s-setgħat rispettivi tagħhom. Il-Kummissjoni, flimkien mal-aġenziji rilevanti l-oħrajn, għandha tassigura l-konformità tal-attivitajiet fiż-żoni hotspot mal-acquis tal-Unjoni rilevanti, li jinkludu s-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u d-drittijiet fundamentali.

(28)

Fejn kontroll tal-fruntieri esterni jsir ineffettiv sa tali punt li jirriskja li jpoġġi fil-periklu l-funzjonament taż-żona Schengen, jew minħabba li Stat Membru ma jiħux il-miżuri meħtieġa f'konformità ma' valutazzjoni tal-vulnerabbiltà jew minħabba li Stat Membru li jkun qed jiffaċċja sfidi sproporzjonati u speċifiċi, fil-fruntieri esterni, ma jkunx talab appoġġ suffiċjenti mill-Aġenzija jew mhux qed jimplimenta tali appoġġ għandu jingħata rispons unifikat, rapidu u effettiv fil-livell tal-Unjoni. Għall-fini tal-mitigazzjoni ta' dawn ir-riskji, u sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni aħjar fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tipproponi lill-Kunsill deċiżjoni li tidentifika l-miżuri li għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija u titlob lill-Istat Membru kkonċernat jikkoopera mal-Aġenzija fl-implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri. Is-setgħa ta' implimentazzjoni biex tiġi adottata tali deċiżjoni għandha tiġi kkonferita lill-Kunsill minħabba n-natura potenzjalment politikament sensittiva tal-miżuri li għandhom jiġu deċiżi, li x'aktarx jiġu assoċjati mas-setgħat nazzjonali eżekuttivi u ta' infurzar. L-Aġenzija għandha tiddetermina l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni prattika tal-miżuri indikati fid-deċiżjoni tal-Kunsill. Għandha mbagħad tfassal pjan operazzjonali mal-Istat Membru kkonċernat. Jekk Stat Membru ma jikkonformax fi żmien 30 jum ma' dik id-deċiżjoni tal-Kunsill u ma jikkooperax mal-Aġenzija fl-implementazzjoni tal-miżuri li jinsabu f'dik id-deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tkun tista' tagħti lok għall--proċedura speċifika prevista fl-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) tal-biex jiġu ffaċċati ċirkostanzi eċċezzjonali li jqiegħdu l-funzjonament ġenerali taż-żona mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni f'riskju. Għalhekk, ir-Regolament (UE) 2016/399 għandu jkun emendat kif xieraq.

(29)

L-Aġenzija għandha jkollha t-tagħmir u l-persunal meħtieġ għad-dispożizzjoni tagħha biex jiġu stazzjonati f'operazzjonijiet konġunti jew interventi rapidi fil-fruntiera. Għal dan il-għan, meta jitniedu interventi rapidi fil-fruntiera fuq talba ta' Stat Membru jew fil-kuntest ta' sitwazzjoni li teħtieġ azzjoni urġenti, l-Aġenzija għandha tkun tista' tistazzjona fl-Istati Membri, timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera minn riżerva ta' reazzjoni rapida li għandha tkun korp permanenti magħmul minn gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor. Għandu jkun hemm mill-anqas 1 500 gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor fir-riżerva. L-istazzjonament tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta mir-riżerva ta' reazzjoni rapida għandu jkun kumplimentat immedjatament minn timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta addizzjonali fejn ikun meħtieġ.

(30)

L-Anness I jistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għar-riżerva ta' reazzjoni rapida abbażi ta' wegħdiet fid-dawl taċ-ċirkostanzi li jappartjenu għaż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Jekk dawk iċ-ċirkostanzi jinbiddlu sostanzjalment u strutturalment, inkluż meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar it-tneħħija ta' kontrolli fil-fruntieri interni tal-Istati Membri skont id-dispożizzjonijiet tal-Atti ta' Adeżjoni, il-Kummissjoni għandha tipproponi l-emendi xierqa għal dak l-Anness.

(31)

Wara li kkunsidraw ir-rapidità li biha l-istazzjonament tat-tagħmir u l-persunal jeħtieġ li jsir, b'mod partikolari f'żoni tal-fruntieri esterni li qegħdin jiffaċċjaw il-wasla għall-għarrieda ta' flussi migratorji kbar, l-Aġenzija għandha wkoll tkun tista' tuża t-tagħmir tekniku tagħha stess li għandha takkwista hija stess jew f'sjieda konġunta ma' Stat Membru. Dan it-tagħmir tekniku għandu jkun disponibbli għall-Aġenzija meta titolbu mill-Membri Stati fejn it-tagħmir huwa rreġistrat. L-Aġenzija għandha wkoll timmaniġġja sett ta' tagħmir tekniku pprovdut minn Stati Membri, abbażi tal-ħtiġijiet identifikati mill-Aġenzija u li għandu jiġi komplut bil-mezzi tat-trasport u t-tagħmir operazzjonali mixtri mill-Istati Membri taħt l-Azzjonijiet Speċifiċi tal-Fond għas-Sigurtà Interna.

(32)

Fil-15 ta' Ottubru 2015, il-Kunsill Ewropew talab tkabbir tal-mandat tal-Frontex dwar ir-ritorn, biex jiġi inkluż id-dritt li jiġu organizzati operazzjonijiet konġunti ta' ritorn fuq l-inizjattiva proprja, u għat-tisħiħ tar-rwol tagħha fil-ksib ta' dokumenti tal-ivvjaġġar għal persuni rimpatrijati.

(33)

L-Aġenzija għandha żżid l-assistenza tagħha lill-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, soġġett għall-politika ta' ritorn tal-Unjoni u f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6). B'mod partikolari, din għandha tikkoordina u torganizza operazzjonijiet ta' ritorn minn Stat Membru wieħed jew aktar u torganizza u twettaq interventi ta' ritorn sabiex issaħħaħ is-sistemi ta' ritorn ta' Stati Membri li jeħtieġu aktar assistenza teknika u operazzjonali biex jikkonformaw mal-obbligu tagħhom li jirritornaw ċittadini minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva.

(34)

L-Aġenzija għandha, b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tipprovdi l-assistenza meħtieġa lill-Istati Membri fl-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn ta' persuni rimpatrijati. M'għandhiex tidħol fil-mertu tad-deċiżjonijiet ta' ritorn maħruġa mill-Istati Membri. Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-Istati Membri fil-kisba ta' dokumenti tal-ivvjaġġar għar-ritorn, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-pajjiżi terzi rilevanti.

(35)

L-assistenza lill-Istati Membri fit-twettiq ta' proċeduri ta' ritorn għandha tinkludi l-forniment ta' informazzjoni prattika dwar pajjiżi terzi ta' ritorn rilevanti għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, bħall-forniment ta' dettalji ta' kuntatt u informazzjoni loġistika oħra meħtieġa għall-ġestjoni tajba ta' operazzjonijiet ta' ritorn. Għall-finijiet tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' ritorn, l-Aġenzija m'għandhiex tkun involuta fil-forniment ta' informazzjoni lill-Istati Membri dwar pajjiżi terzi ta' ritorn.

(36)

L-eżistenza potenzjali ta' ftehim bejn Stat Membru u stat terz ma tistax teħles lill-Aġenzija jew l-Istati Membri mill-obbligi tagħhom li jirriżultaw mil-liġi tal-Unjoni jew internazzjonali, b'mod partikolari l-ħarsien tal-prinċipju tan-non-refoulement.

(37)

L-Aġenzija għandha tistabbilixxi gruppi ta' spetturi ta' skorti tar-ritorn imġiegħel u speċjalisti tar-ritorn li jkunu disponibbli mill-Istati Membri, li għandhom jiġu stazzjonati matul operazzjonijiet ta' ritorn u li għandhom jifformaw parti mit-timijiet Ewropej ta' intervent ta' ritorn magħmula apposta u li jiġu stazzjonati f'interventi ta' ritorn. Il-gruppi għandhom jinkludu persunal b'għarfien espert speċifiku fil-protezzjoni tat-tfal. L-Aġenzija għandha tagħtihom it-taħriġ meħtieġ.

(38)

F'konformità ma' strumenti legali internazzjonali bħall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, kull individwu taħt l-età ta' 18-il sena għandu jitqies bħala tifel taħt dan ir-Regolament. L-aħjar interessi tat-tfal għandhom ikunu konsiderazzjoni ewlenija fl-attivitajiet tal-Aġenzija.

(39)

Għandu jsir provvediment speċjali għall-membri tal-persunal involuti f'attivitajiet relatati mar-ritorn biex jispeċifikaw il-kompiti, il-poteri u r-responsabbiltajiet tagħhom. Għandhom jinħarġu wkoll istruzzjonijiet speċjali li jikkonċernaw is-setgħa tal-piloti responsabbli mill-inġenji tal-ajru u l-estensjoni tal-ġurisdizzjoni kriminali tal-pajjiż ta' reġistrazzjoni tal-inġenju tal-ajru taħt il-liġi tal-avjazzjoni internazzjonali, partikolarment il-Konvenzjoni ta' Tokyo dwar ir-Reati u Ċerti Atti Oħra Mwettqa Abbord Inġenji tal-Ajru.

(40)

L-Aġenzija għandha tiżviluppa għodod speċifiċi ta' taħriġ, inkluż taħriġ speċifiku fil-protezzjoni tat-tfal. Għandha tipprovdi taħriġ f'livell tal-Unjoni għall-ħarrieġa nazzjonali tal-gwardji tal-fruntiera. Għandha wkoll toffri korsijiet ta' taħriġ u seminars addizzjonali dwar kompiti ta' ġestjoni integrata tal-fruntieri, inkluż lill-uffiċjali tal-korpi nazzjonali kompetenti. Dan għandu jinkludi taħriġ dwar id-dritt rilevanti tal-Unjoni u dak internazzjonali u dwar id-drittijiet fundamentali. L-Aġenzija għandha tkun awtorizzata torganizza attivitajiet ta' taħriġ f'kooperazzjoni ma' Stati Membri u pajjiżi terzi fit-territorju tagħhom.

(41)

L-Aġenzija għandha timmonitorja u tikkontribwixxi għall-iżviluppi fir-riċerka rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri. Hi għandha tqassam l-informazzjoni dwar tali żviluppi lill-Parlament Ewropew, lill-Istati Membri, u lill-Kummissjoni.

(42)

L-implimentazzjoni effettiva tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri esterni teħtieġ skambju regolari, rapidu u affidabbli ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u topera sistemi ta' informazzjoni li jiffaċilitaw tali skambju skont il-leġislazzjoni tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni. Huwa importanti li l-Istati Membri jipprovdu lill-Aġenzija fil-pront b'informazzjoni kompleta u preċiża li tkun teħtieġ biex twettaq il-kompiti tagħha.

(43)

Għall-fini tat-twettiq tal-missjoni tagħha u sa fejn meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Aġenzija tista' tikkoopera ma' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali fi kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament fil-qafas ta' arranġamenti ta' ħidma konklużi skont il-liġi u l-politika tal-Unjoni. Dawn l-arranġamenti ta' ħidma għandhom jirċievu l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.

(44)

L-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu funzjonijiet ta' gwardja tal-kosta huma responsabbli għal firxa wiesgħa ta' kompiti, li jistgħu jinkludu s-sigurtà marittima, is-sikurezza fuq il-baħar, it-tiftix u s-salvataġġ fuq il-baħar, il-kontroll tal-fruntieri, il-kontroll tas-sajd, il-kontroll doganali, l-infurzar ġenerali tal-liġi u l-protezzjoni ambjentali. L-Aġenzija, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 (7) u l-Aġenzija Ewropea għass-Sigurtà Marittima stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) għalhekk għandhom isaħħu l-kooperazzjoni tagħhom kemm ma' xulxin kif ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali li jwettqu funzjonijiet ta' gwardja tal-kosta biex jiżdied l-għarfien dwar is-sitwazzjoni marittima u biex tiġi appoġġata azzjoni koerenti u kosteffiċjenti. Is-sinerġiji ta' bejn id-diversi atturi fl-ambjent marittimu għandhom ikunu konformi mal-istrateġija ta' ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri u l-istrateġiji għas-sigurtà marittima.

(45)

L-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament ma taffettwax id-diviżjoni tal-kompetenza bejn l-Unjoni u l-Istati Membri skont it-Trattati, jew l-obbligi tal-Istati Membri skont il-konvenzjonijiet internazzjonali bħalma huma l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar, il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar, il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri, il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards ta' Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għall-Baħħara, u strumenti internazzjonali marittimi rilevanti oħra.

(46)

L-Aġenzija għandha tiffaċilita u tħeġġeġ il-kooperazzjoni teknika u operazzjonali bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qafas tal-politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni. F'dan il-kuntest, għandha tikkoordina l-kooperazzjoni operazzjonali bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, tistazzjona uffiċjali ta' kollegament f'pajjiżi terzi u tikkoopera mal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi dwar ir-ritorn, inkluż fir-rigward tal-ksib ta' dokumenti tal-ivvjaġġar. Fil-kooperazzjoni tagħhom ma' pajjiżi terzi, l-Aġenzija u l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni f'kull ħin, inkluż id-drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta' non-refoulement. Huma għandhom ukoll jagħmlu hekk meta l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sseħħ fit-territorju ta' dawk il-pajjiżi. Sabiex jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabbiltà, l-Aġenzija għandha tirrapporta dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fir-rapport annwali tagħha.

(47)

Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, li tinkludi l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu kompiti ta' kontroll tal-fruntieri, għandha twettaq il-kompiti tagħha b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (“il-Karta”), il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, il-liġi internazzjonali rilevanti, inkluża l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, il-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati u l-obbligi marbutin mal-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, b'mod partikolari l-prinċipju ta' non-refoulement, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar, il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar it-Tfittxija u s-Salvataġġ Marittimi. F'konformità mal-liġi tal-Unjoni u dawk l-istrumenti, l-Aġenzija għandha tassisti lill-Istati Membri fit-twettiq ta' operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ sabiex tipproteġi u ssalva l-ħajjiet kulmeta u kulfejn ikun hemm bżonn.

(48)

Minħabba ż-żieda fil-għadd tal-kompiti tagħha, l-Aġenzija għandha tiżviluppa ulterjorment u timplimenta strateġija biex tissorvelja u tiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Għal dak il-għan għandha tipprovdi lill-uffiċjal tagħha għad-drittijiet fundamentali b'riżorsi u persunal adegwati li jikkorrispondu għall-mandat u d-daqs tagħha. L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jkollu aċċess għall-informazzjoni kollha neċessarja biex iwettaq il-kompiti tiegħu. L-Aġenzija għandha tuża r-rwol tagħha biex tippromwovi b'mod attiv l-applikazzjoni tal-acquis tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni, inkluż fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-protezzjoni internazzjonali.

(49)

Dan ir-Regolament iħares id-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikoli 2 u 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u riflessi fil-Karta. B'mod partikolari, dan ir-Regolament jimmira li jiżgura l-ħarsien sħiħ tad-dinjità tal-bniedem, id-dritt għall-ħajja, id-dritt għal-libertà u s-sigurtà, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, id-dritt għall-asil, id-dritt għal rimedju effettiv, id-drittijiet tat-tfal, il-projbizzjoni tat-tortura u ta' trattament jew kastig inuman jew degradanti u l-projbizzjoni tat-traffikar tal-bnedmin. Jfittex ukoll li jippromwovi l-applikazzjoni tal-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni u non-refoulement.

(50)

Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi mekkaniżmu tal-ilmenti għall-Aġenzija b'kooperazzjoni mal-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali, biex jisalvagwardja l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-attivitajiet kollha tal-Aġenzija. Dan għandu jkun mekkaniżmu amministrattiv li permezz tiegħu l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jkun responsabbli biex jimmaniġġa l-ilmenti rċevuti mill-Aġenzija skont il-dritt għal amministrazzjoni tajba. L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jirrevedi l-ammissibbiltà ta' lment, jirreġistra l-ilmenti ammissibbli, jibgħat l-ilmenti rreġistrati kollha lid-direttur eżekuttiv, jibgħat l-ilmenti li jikkonċernaw lil membri tat-timijiet lill-Istat Membru ta' oriġini, u jirreġistra s-segwitu mill-Aġenzija jew dak l-Istat Membru. Il-mekkaniżmu għandu jkun effettiv, filwaqt li jiġi żgurat li l-ilmenti huma segwiti kif xieraq. Il-mekkaniżmu tal-ilmenti għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-aċċess għal rimedji amministrattivi u ġudizzjarji u ma jikkostitwixxix rekwiżit biex jinstabu tali rimedji. Investigazzjonijiet kriminali għandhom jitwettqu mill-Istati Membri. Sabiex jiżdiedu t-trasparenza u r-responsabbiltà, l-Aġenzija għandha tirraporta dwar il-mekkaniżmu tal-ilmenti fir-rapport annwali tagħha. Għandha tkopri b'mod partikolari l-għadd ta' lmenti li tkun laqgħet, it-tipi ta' ksur tad-drittijiet fundamentali involuti, l-operazzjonijiet ikkonċernati u, fejn possibbli, il-miżuri ta' segwitu meħuda mill-Aġenzija u mill-Istati Membri.

(51)

L-Aġenzija għandha tkun indipendenti fir-rigward ta' kwistjonijiet tekniċi u operazzjonali u għandha jkollha awtonomija legali, amministrattiva u finanzjarja. Għal dak il-għan, huwa meħtieġ u xieraq li tkun fil-forma ta' korp tal-Unjoni b'personalità ġuridika u li jeżerċita s-setgħat ta' implimentazzjoni, li huma mogħtija lilu b'dan ir-Regolament.

(52)

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ikunu rappreżentati fi ħdan il-bord amministrattiv sabiex jeżerċitaw sorveljanza fuq l-Aġenzija. Fejn ikun possibbli, il-bord amministrattiv għandu jikkonsisti mill-kapijiet operazzjonali tas-servizzi nazzjonali responsabbli mill-ġestjoni tal-gwardji tal-fruntiera jew mir-rappreżentanti tagħhom. Il-partijiet rappreżentati fil-bord amministrattiv għandhom jagħmlu sforz biex jillimitaw iċ-ċaqliq tar-rappreżentanti tagħhom, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-ħidma tal-bord amministrattiv. Dan il-bord amministrattiv għandu jkun fdat bis-setgħat meħtieġa sabiex jistabbilixxi l-baġit tal-Aġenzija, jivverifika l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-regoli finanzjarji xierqa, jistabbilixxi proċeduri trasparenti ta' ħidma sabiex jittieħdu deċiżjonijiet mill-Aġenzija u jaħtar id-direttur eżekuttiv u l-viċi direttur eżekuttiv. L-Aġenzija għandha tkun irregolata u operata billi jitqiesu l-prinċipji tal-approċċ komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-Unjoni adottati fid-19 ta' Lulju 2012 mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni.

(53)

Sabiex l-awtonomija tal-Aġenzija tkun iggarantita, għandha tingħata baġit awtonomu li d-dħul tiegħu jiġi l-aktar minn kontribuzzjoni mill-Unjoni. Il-proċedura baġitarja tal-Unjoni għandha tkun applikabbli sa fejn għandhom x'jaqsmu l-kontribut tal-Unjoni u kwalunkwe sussidju ieħor debitabbli lill-baġit tal-Unjoni. L-awditjar tal-kontijiet għandu jsir mill-Qorti tal-Awdituri.

(54)

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) għandu japplika mingħajr restrizzjoni għall-Aġenzija, li għandha taderixxi mal-Ftehim Inter-Istituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej dwar investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (10).

(55)

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) għandu japplika għall-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tkun trasparenti kemm jista' jkun dwar l-attivitajiet tagħha, mingħajr ma tipperikola l-ilħuq tal-objettiv tal-operazzjonijiet tagħha.Għandha tippubblika l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-attivitajiet kollha tagħha. Għandha wkoll tiżgura b'mod partikolari li l-pubbliku u kwalunkwe parti interessata jingħataw malajr tagħrif oġġettiv, affidabbli u li jinftiehem faċilment fir-rigward tax-xogħol tagħha.

(56)

L-Aġenzija għandha tirrapporta wkoll dwar l-attivitajiet tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bil-mod l-iktar estensiv possibbli.

(57)

Kwalunkwe pproċessar ta' data personali mill-Aġenzija fi ħdan il-qafas ta' dan ir-Regolament għandu jitwettaq skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12).

(58)

Kwalunkwe pproċessar ta' data personali mill-Istati Membri fi ħdan il-qafas ta' dan ir-Regolament għandu jitwettaq skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13). F'każijiet fejn l-ipproċessar tad-data huwa meħtieġ primarjament sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà interna fi ħdan l-Unjoni, speċjalment fil-kuntest ta' azzjonijiet dwar il-monitoraġġ tal-flussi migratorji u l-analiżi tar-riskju, l-ipproċessar tad-data personali miġbura matul operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota u interventi rapidi fil-fruntiera u mit-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, jew il-kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji, aġenziji tal-Unjoni, u organizzazzjonijiet internazzjonali, tapplika d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (14). Kwalunkwe pproċessar ta' data personali għandu jirrispetta l-prinċipji tan-neċessità u l-proporzjonalità.

(59)

Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistema ta' ġestjoni integrata tal-fruntieri esterni biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb taż-żona Schengen, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri meta jaġixxu b'mod mhux koordinat iżda jistgħu pjuttost, minħabba n-nuqqas ta' kontrolli fil-fruntieri interni, l-isfidi sostanzjali ta' migrazzjoni fil-fruntieri esterni, il-ħtieġa li jiġi mmonitorjat b'mod effiċjenti l-qsim ta' dawk il-fruntieri, ujingħata kontribut lil-livell għoli ta' sigurtà interna fi ħdan l-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(60)

Il-fruntieri esterni msemmija f'dan ir-Regolament huma dawk li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tar-Regolament (UE) 2016/399, li jinkludu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri ta' Schengen skont il-Protokoll 19 dwar l-acquis ta' Schengen integrat fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, anness mat-TUE u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(61)

Fir-rigward tal-Iżlanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen skont it-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u żvilupp tal-acquis  (15), ta' Schengen, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE (16). L-Arranġament bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni ta' dawk l-Istati fl-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (17) jipprevedi regoli dwar il-parteċipazzjoni minn dawk il-pajjiżi fil-ħidma tal-Aġenzija, inklużi dispożizzjonijiet dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji u persunal.

(62)

Fir-rigward tal-Iżvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen (18) li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE, moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE (19).

(63)

Fir-rigward tal-Liechtenstein, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fis-sens tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-adeżjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis  (20) ta' Schengen, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 1999/437/KE, moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 20011/350/UE (21).

(64)

L-Arranġament bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipalità ta' Liechtenstein, min-naħa l-oħra, dwar il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni ta' dawk l-Istati fl-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (22) jipprevedi regoli dwar il-parteċipazzjoni minn dawk il-pajjiżi fil-ħidma tal-Aġenzija, inklużi dispożizzjonijiet dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji u persunal.

(65)

Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka annessi mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qiegħda tieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu. Peress li dan ir-Regolament jibni fuq l-acquis ta' Schengen, id-Danimarka għandha, skont l-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll imsemmi, tiddeċiedi fi żmien sitt xhur wara li l-Kunsill ikun iddeċieda dwar dan ir-Regolament jekk hijiex sejra timplimentah fil-liġi nazzjonali tagħha.

(66)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li fih ir-Renju Unit ma jiħux sehem, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE (23); għalhekk ir-Renju Unit mhux jieħu sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(67)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li l-Irlanda ma tiħux sehem fih, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE (24); L-Irlanda għalhekk ma tiħux sehem fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(68)

L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-organizzazzjoni ta' attivitajiet speċifiċi li fihom l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mill-kompetenzi u l-faċilitajiet li l-Irlanda u r-Renju Unit jistgħu jkunu lesti li joffru, fuq termini li jiġu deċiżi mill-bord amminstrattiv skont il-każ partikolari. Għal dan il-għan, rappreżentanti mill-Irlanda u mir-Renju Unit għandhom jiġu mistiedna jattendu għal-laqgħat kollha tal-bord amminstrattiv sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod sħiħ fit-tħejjija ta' tali attivitajiet speċifiċi.

(69)

Teżisti kontroversja bejn ir-Renju ta' Spanja u r-Renju Unit dwar id-demarkazzjoni tal-fruntieri ta' Ġibiltà.

(70)

Is-sospensjoni tal-applikabbiltà ta' dan ir-Regolament għall-fruntieri ta' Ġibiltà ma timplika l-ebda bidla fil-pożizzjonijiet rispettivi tal-Istati konċernati.

(71)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u ta opinjoni fit-18 ta' Marzu 2016 (25).

(72)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jemenda u jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2007/2004 u r-Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE (27). Peress li l-emendi li għandhom isiru huma sostanzjali fl-għadd u n-natura, dawn l-atti għandhom, fl-interess taċ-ċarezza, jiġu sostitwiti u revokati,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntieri u tal-Kosta

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta biex tiġi żgurata ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri esterni bil-ħsieb li jkun hemm ġestjoni effiċjenti tal-qsim tal-fruntieri esterni. Dan jinkludi l-indirizzar tal-isfidi migratorji u t-theddidiet futuri potenzjali f'dawk il-fruntieri, u b'hekk jingħata kontribut biex tiġi indirizzata l-kriminalità serja b'dimensjoni transfruntiera, biex jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà interna fl-Unjoni, b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali, filwaqt li jiġi ssalvagwardjat il-moviment liberu tal-persuni fi ħdanha.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“fruntieri esterni” tfisser il-fruntieri esterni kif definit fil-punt 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2016/399, li għalih japplika t-Titolu II ta' dak ir-Regolament;

(2)

“kontroll tal-fruntieri” tfisser kontroll tal-fruntieri kif definit fil-punt 10 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2016/399;

(3)

“gwardja tal-fruntiera” tfisser gwardja tal-fruntiera kif definit fil-punt 14 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2016/399;

(4)

“timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta” tfisser timijiet ta' gwardji tal-fruntiera u tal-kosta u persunal rilevanti ieħor minn Stati Membri parteċipanti, inklużi gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor li huma ssekondati bħala esperti nazzjonali mill-Istati Membri lill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, li jiġu stazzjonati matul operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera kif ukoll fil-qafas ta' timijiet ta' appoġġ ta' ġestjoni tal-migrazzjoni;

(5)

“Stat Membru ospitanti” tfisser Stat Membru li fih isiru operazzjoni konġunta jew intervent rapidu fil-fruntieri, operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' ritorn, jew minfejn titnied, jew fejn jiġi stazzjonat tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni;

(6)

“Stat Membru ta' oriġini” tfisser l-Istat Membru li tiegħu membru ta' tim Ewropew ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta jkun gwardja tal-fruntiera jew membru ieħor tal-persunal rilevanti;

(7)

“Stat Membru parteċipanti” tfisser Stat Membru li jipparteċipa f'operazzjoni konġunta, f'intervent rapidu fil-fruntiera, f'operazzjoni ta' ritorn, f'intervent ta' ritorn jew f'stazzjonament ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, billi jipprovdi tagħmir tekniku, gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor stazzjonat bħala parti mit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, kif ukoll Stat Membru li jipparteċipa fl-operazzjonijiet ta' ritorn jew f'interventi ta' ritorn billi jipprovdi tagħmir tekniku jew persunal, iżda li ma jkunx Stat Membru ospitanti;

(8)

“membru tat-timijiet” tfisser membru tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta jew timijiet ta' persunal involut f'kompiti relatati mar-ritorn li jipparteċipaw f'operazzjonijiet ta' ritorn jew interventi ta' ritorn;

(9)

“tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni” tfisser tim ta' esperti li jipprovdu tisħiħ tekniku u operazzjonali lill-Istati Membri f'żoni hotspot u li huwa magħmul minn esperti stazzjonati minn Stati Membri mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u mill-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil, u mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, Europol jew aġenziji oħrajn rilevanti tal-Unjoni;

(10)

“żona hotspot” tfisser żona fejn l-Istat Membru ospitanti, il-Kummissjoni, l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni u l-Istati Membri parteċipanti jikkooperaw bil-għan li tiġi ġestita sfida migratorja sproporzjonata eżistenti jew potenzjali kkaratterizzata minn żieda sinifikanti fl-għadd ta' migranti li jaslu fil-fruntiera esterna;

(11)

“ritorn” tfisser ir-ritorn kif definit fil-punt 3 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/115/KE;

(12)

“deċiżjoni ta' ritorn” tfisser deċiżjoni amministrattiva jew ġudizzjarja jew att, li jgħidu jew jiddikjaraw li s-soġġorn ta' ċittadin ta' pajjiż terz huwa illegali u li jimponu jew jiddikjaraw l-obbligu ta' ritorn li tirrispetta d-Direttiva 2008/115/KE;

(13)

“persuna rimpatrijata” tfisser ċittadin ta' pajjiż terz li hu s-soġġett ta' deċiżjoni ta' ritorn maħruġa minn Stat Membru;

(14)

“operazzjoni ta' ritorn” tfisser operazzjoni li tkun ikkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u tinvolvi tisħiħ tekniku u operazzjonali li jiġi pprovdut minn Stat Membru wieħed jew aktar li fiha persuni rimpatrijati minn Stat Membru wieħed jew aktar jiġu rritornati fuq bażi furzata jew fuq bażi volontarja;

(15)

“intervent ta' ritorn” tfisser attività tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta li tipprovdi lill-Istati Membri b'assistenza teknika u operazzjonali msaħħa u li tikkonsisti fl-istazzjonament ta' timijiet Ewropej ta' intervent ta' ritorn fl-Istati Membri u l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn;

(16)

“kriminalità transfruntiera” tfisser kull reat serju b'dimensjoni transfruntiera li jitwettaq fuq, jew tul, jew li huwa relatat, mal-fruntieri esterni.

Artikolu 3

Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

1.   L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (l-Aġenzija) u l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu l-kompiti ta' kontroll tal-fruntieri, jikkostitwixxu l-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta.

2.   L-Aġenzija għandha, permezz ta' deċiżjoni tal-bord amministrattiv abbażi ta' proposta tad-direttur eżekuttiv,tistabbilixxi, strateġija teknika u operazzjonali għall-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri. L-Aġenzija għandha tieħu kont, fejn ikun ġustifikat, tas-sitwazzjoni speċifika tal-Istati Membri, b'mod partikolari l-pożizzjoni ġeografika tagħhom. Din l-istrateġija għandha tkun konformi mal-Artikolu 4. Hija għandha tippromwovi u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri fl-Istati Membri kollha.

3.   L-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu l-kompiti ta' kontroll tal-fruntieri, għandhom jistabbilixxu l-istrateġiji nazzjonali tagħhom għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri. Dawk l-istrateġiji nazzjonali għandhom ikunu konformi mal-Artikolu 4 u l-istrateġija msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 4

Ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri

Il-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri għandha tikkonsisti mill-komponenti li ġejjin:

(a)

il-kontroll tal-fruntieri, inklużi miżuri biex jiġi ffaċilitat il-qsim leġittimu tal-fruntieri u, fejn xieraq, miżuri relatati mal-prevenzjoni u l-individwazzjoni tal-kriminalità transfruntiera, bħall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu, u miżuri relatati mar-riferiment ta' persuni li jkollhom bżonn, jew li jixtiequ japplikaw għal, protezzjoni internazzjonali;

(b)

operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ għal persuni f'diffikultà fuq il-baħar, imnedija u mwettqa skont ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (28) u skont il-liġi internazzjonali, li jistgħu jseħħu matul operazzjonijiet ta' sorveljanza tal-fruntieri fil-baħar;

(c)

analiżi tar-riskji għas-sigurtà interna u l-analiżi tat-theddid li jistgħu jaffettwaw il-funzjonament jew is-sigurtà tal-fruntieri esterni;

(d)

kooperazzjoni bejn l-Istati Membri appoġġati u koordinati mill-Aġenzija;

(e)

kooperazzjoni bejn l-aġenziji mal-awtoritajiet nazzjonali f'kull Stat Membru li huma responsabbli għall-kontroll tal-fruntieri jew għal kompiti oħra mwettqa fl-fruntiera u fost l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni; inkluż l-iskambju regolari ta' informazzjoni permezz ta' għodod eżistenti ta' skambju ta' informazzjoni, bħal ma hi s-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (“EUROSUR”) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (29);

(f)

kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fl-oqsma koperti minn dan ir-Regolament, b'enfasi partikolari fuq pajjiżi ġirien u dawk il-pajjiżi terzi li ġew identifikati permezz ta' analiżi tar-riskju bħala pajjiżi ta' oriġini u/jew ta' tranżitu għall-immigrazzjoni illegali;

(g)

miżuri tekniċi u operazzjonali fiż-żona Schengen li huma relatati mal-kontroll tal-fruntieri u mfassla biex jindirizzaw l-immigrazzjoni illegali u biex jiġġieldu r-reati transfruntiera aħjar;

(h)

ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma s-soġġett ta' deċiżjoni ta' ritorn finali maħruġa minn Stat Membru;

(i)

l-użu tal-aħħar teknoloġija inklużi sistemi ta' informazzjoni fuq skala kbira;

(j)

mekkaniżmu ta' kontroll tal-kwalità, b'mod partikolari l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen u l-possibbiltà ta' mekkaniżmi nazzjonali, biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri;

(k)

mekkaniżmi ta' solidarjetà, b'mod partikolari l-istrumenti ta' finanzjament tal-Unjoni.

Artikolu 5

Responsabbiltà kondiviża

1.   Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha timplimenta ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri bħala responsabbiltà kondiviża bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li dawn iwettqu operazzjonijiet ta' sorveljanza tal-fruntieri marittimi u kwalunkwe kompitu ieħor ta' kontroll tal-fruntieri. L-Istati Membri għandhom iżommu r-responsabbiltà primarja għall-ġestjoni tas-sezzjonijiet tagħhom tal-fruntieri esterna.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tagħhom, fl-interess tagħhom stess u fl-interess komuni tal-Istati Membri kollha, f'konformità sħiħa mal-liġi tal-Unjoni u skont l-istrateġija teknika u operazzjonali msemmija fl-Artikolu 3(2), f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija.

3.   L-Aġenzija għandha tappoġġa l-applikazzjoni ta' miżuri tal-Unjoni relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni permezz tat-tisħiħ, il-valutazzjoni u l-koordinazzjoni tal-azzjonijiet tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri, u fir-ritorn.

KAPITOLU II

L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

Taqsima 1

Kompiti tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

Artikolu 6

Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

1.   L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (“l-Aġenzija”) għandu jkun l-isem il-ġdid għall-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 2007/2004. L-attivitajiet tagħha għandhom ikunu bbażati fuq dan ir-Regolament.

2.   Biex tiġi żgurata ġestjoni integrata Ewropea koerenti, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u tirrendi aktar effettiva l-applikazzjoni tal-miżuri eżistenti u futuri tal-Unjoni relatati mal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, b'mod partikolari l-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen stabbilit bir-Regolament (UE) 2016/399.

3.   L-Aġenzija se tikkontribwixxi l-applikazzjoni kostanti u uniformi mal-liġi tal-Unjoni, inkluż l-acquis tal-Unjoni dwar tad-drittijiet tal-bniedem, mal-fruntieri esterni kollha. Il-kontribuzzjoni tagħha għandha tinkludi l-iskambju ta' prattiċi tajbin.

Artikolu 7

Responsabbiltà

L-Aġenzija għandha tkun responsabbli lejn il-Parlament Ewropew u lejn il-Kunsill, f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Kompiti

1.   L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti li ġejjin bil-ħsieb li tikkontribwixxi għal livell effiċjenti, għoli u uniformi ta' kontroll tal-fruntieri u r-ritorn:

(a)

timmonitorja l-flussi migratorji u twettaq analiżi tar-riskju rigward l-aspetti kollha tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri;

(b)

twettaq valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, inkluża l-valutazzjoni tal-kapaċità u ta' kemm huma ppreparati l-Istati Membri biex jiffaċċjaw theddid u sfidi fil-fruntieri esterni tagħhom;

(c)

timmonitorja l-ġestjoni tal-fruntieri esterni permezz ta' uffiċjali ta' kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri;

(d)

tassisti lill-Istati Membri f'ċirkostanzi li jeħtieġu aktar assistenza teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni billi tikkoordina u torganizza operazzjonijiet konġunti, filwaqt li tikkunsidra li ċerti sitwazzjonijiet jistgħu jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta' salvataġġ fuq il-baħar f'konformità mal-liġi tal-Unjoni u d-dritt internazzjonali;

(e)

tassisti lill-Istati Membri f'ċirkostanzi li jeħtieġu aktar assistenza teknika u operazzjonali fil-fruntieri esterni, billi tniedi interventi rapidi fil-fruntieri esterni ta' dawk l-Istati Membri li jiffaċċjaw sfidi speċifiċi u sproporzjonati, filwaqt li tikkunsidra li ċerti sitwazzjonijiet jistgħu jinvolvu emerġenzi umanitarji u ta' salvataġġ fuq il-baħar f'konformità mal-liġi tal-Unjoni u d-dritt internazzjonali;

(f)

tipprovdi assistenza teknika u operazzjonali lill-Istati Membri u lill-pajjiżi terzi, skont ir-Regolament (UE) Nru 656/2014 u d-dritt internazzjonali, b'appoġġ ta' operazzjonijiet ta' tfittix u salvataġġ għal persuni li jinsabu f'diffikultà fuq il-baħar li jistgħu jseħħu matul operazzjonijiet ta' sorveljanza tal-fruntieri fil-baħar;

(g)

tistabbilixxi u tistazzjonatimijietEwropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, inkluż riżerva ta' reazzjoni rapida, li jiġu stazzjonati matul operazzjonijiet konġunti u interventi rapidi fil-fruntiera u fil-qafas tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni;

(h)

tistabbilixxi grupp ta' tagħmir tekniku li jintbagħat f'operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera u fil-qafas ta' timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, kif ukoll f'operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn;

(i)

fi ħdan il-qafas tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni f'żoni hotspot:

(i)

tistazzjona timijiet ta' Gwardja Ewropea tal-Fruntieri u tal-Kosta u tagħmir tekniku li jipprovdu assistenza fl-iskrinjar, għoti ta' informazzjoni, l-identifikazzjoni u t-teħid tal-marki tas-swaba';

(ii)

tistabbilixxiproċeduragħar-riferiment u l-għoti ta' informazzjoni inizjali lil persuni li jkollhom bżonn, jew li jixtiequ japplikaw għal, protezzjoni internazzjonali, f'kooperazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) u l-awtoritajiet nazzjonali;

(j)

tappoġġa l-iżvilupp ta' standards tekniċi għat-tagħmir, speċjalment għall-kmand, il-kontroll u l-komunikazzjoni fil-livell tattiku kif ukoll is-sorveljanza teknika biex tiġi żgurata l-interoperabbiltà fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali;

(k)

tistazzjona t-tagħmir u l-gwardji tal-fruntieri u l-persunal rilevanti l-ieħor meħtieġa minn riżerva ta' reazzjoni rapida għall-eżekuzzjoni prattika tal-miżuri li jeħtieġ li jittieħdu f'sitwazzjoni li tkun teħtieġ azzjoni urġenti fil-fruntieri esterni;

(l)

tassisti lill-Istati Membri f'ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u operazzjonali miżjuda biex jiġi implimentat l-obbligu ta' ritorn tal-persuni rimpatrijati, inkluż permezz tal-koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn;

(m)

fi ħdan il-mandati rispettivi ta' dawn l-aġenziji, tikkoopera mal-Europol u l-Eurojust u tappoġġa lill-Istati Membri f'ċirkostanzi li jeħtieġu assistenza teknika u operazzjonali miżjuda fil-fruntieri esterni fil-ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera organizzata u t-terroriżmu;

(n)

tistabbilixxi gruppi ta' spetturi tar-ritorn imġiegħel, skorti tar-ritorn imġiegħel u speċjalisti tar-ritorn;

(o)

tistabbilixxi u tistazzjona timijiet Ewropej ta' intervent ta' ritorn matul interventi ta' ritorn;

(p)

tassisti lill-Istati Membri fit-taħriġ tal-gwardji nazzjonali tal-fruntiera, persunal rilevanti ieħor u l-esperti tar-ritorn, inkluż l-istabbiliment ta' standards komuni ta' taħriġ;

(q)

tipparteċipa fl-iżvilupp u l-ġestjoni ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni rilevanti għall-kontroll u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni, inkluż l-użu ta' teknoloġija ta' sorveljanza avvanzata, u tiżviluppa proġetti pilota dwar kwistjonijiet koperti b'dan ir-Regolament;

(r)

tiżviluppa u topera, skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Kwadru 2008/977/ĠAI, sistemi ta' informazzjoni li jippermettu skambji rapidi u affidabbli ta' informazzjoni dwar riskji emerġenti fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni, l-immigrazzjoni illegali u r-ritorn, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni kif ukoll in-Netwerk Ewropew tal-Migrazzjoni stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE (30);

(s)

tipprovdi l-assistenza meħtieġa għall-iżvilupp u t-tħaddim tal- EUROSUR u, kif ikun xieraq, għall-iżvilupp ta' ambjent komuni għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni, inkluża l-interoperabbiltà ta' sistemi, b'mod partikolari billi jiġi żviluppat, miżmum u koordinat il-qafas tal-EUROSUR skont ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013;

(t)

tikkoopera mal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, kull waħda fi ħdan il-mandat tagħha, biex tappoġġa lill-awtoritajiet nazzjonali jwettqu funzjonijiet ta' gwardja tal-kosta, kif stabbilit fl-Artikolu 53, billi jipprovdu servizzi, informazzjoni, tagħmir u taħriġ, kif ukoll billi jikkoordinaw operazzjonijiet b'diversi għanijiet;

(u)

tassisti lill-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-kuntest tal-kooperazzjoni teknika u operazzjonali bejniethom fil-kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri jistgħu jibqgħu jikkooperaw f'livell operazzjonali ma' Stati Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni, fejn tali kooperazzjoni hija kompatibbli mal-kompiti tal-Aġenzija. L-Istati Membri għandhom jastjenu minn kwalunkwe attività li tista' tipperikola l-funzjonament tal-Aġenzija jew li jintlaħqu l-għanijiet tagħha. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Aġenzija dwar dik il-kooperazzjoni operazzjonali ma' Stati Membri oħra u/jew pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni u fil-qasam tar-ritorn. Id-direttur eżekuttiv għandu jinforma lill-bord amministrattiv dwar dawk il-kwistjonijiet fuq bażi regolari u mill-anqas darba fis-sena.

3.   L-Aġenzija għandha twettaq attivitajiet ta' komunikazzjoni fuq inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-mandat tagħha. Hija għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku informazzjoni preċiża u dettaljata dwar l-attivitajiet tagħha.

L-attivitajiet ta' komunikazzjoni ma għandhomx ikunu detrimentali għall-kompiti msemmija fil-paragrafu 1, b'mod partikolari bl-iżvelar ta' informazzjoni operazzjonali li, jekk tkun disponibbli għall-pubbliku, tista' tippreġudika l-kisba tal-objettiv tal-operazzjonijiet. L-attivitajiet ta' komunikazzjoni għandhom jitwettqu bla preġudizzju għall-Artikolu 50 u f'konformità mal-pjanijiet rilevanti ta' komunikazzjoni u tixrid adottati mill-bord amministrattiv.

Taqsima 2

Monitoraġġ u Prevenzjoni tal-Kriżijiet

Artikolu 9

Dmir ta' kooperazzjoni in bona fede

L-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri u r-ritorn, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu l-kompiti ta' kontroll tal-fruntieri, għandhom ikunu soġġetti għal obbligu ta' kooperazzjoni in bona fede, u obbligu li jiskambjaw l-informazzjoni.

Artikolu 10

Obbligu tal-iskambju tal-informazzjoni

Sabiex iwettqu l-kompiti konferiti lilhom minn dan ir-Regolament, b'mod partikolari biex l-Aġenzija timmonitorja l-flussi migratorji lejn u fl-Unjoni, biex twettaq analiżi tar-riskju u biex twettaq il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri u r-ritorn, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu l-kompiti ta' kontroll tal-fruntieri għandhom, f'konformità ma' dan ir-Regolament u l-liġi tal-Unjoni u nazzjonali rilevanti oħra fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni, jaqsmu fil-ħin u b'mod preċiż l-informazzjoni kollha meħtieġa.

Artikolu 11

Monitoraġġ tal-flussi migratorji u analiżi tar-riskju

1.   L-Aġenzija għandha timmonitorja l-flussi migratorji lejn u fi ħdan l-Unjoni, xejriet u sfidi oħra possibbli fil-fruntieri esterni tal-Unjoni. Għal dan il-għan, l-Aġenzija għandha, permezz ta' deċiżjoni tal-bord amministrattiv bbażata fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, tistabbilixxi mudell ta' analiżi tar-riskju komuni u integrat, li għandu jiġi applikat mill-Aġenzija u mill-Istati Membri. Għandha wkoll twettaq valutazzjoni tal-vulnerabbiltà skont l-Artikolu 13.

2.   L-Aġenzija għandha tħejji analiżijiet tar-riskju ġenerali li għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. f'konformità mal-Artikolu 50, u analiżijiet tar-riskju mfassla apposta għal attivitajiet operazzjonali.

3.   L-analiżi tar-riskju mħejjija mill-Aġenzija għandha tkopri l-aspetti kollha rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri bil-ħsieb li jiġi żviluppat mekkaniżmu ta' twissija minn qabel.

4.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Aġenzija bl-informazzjoni kollha meħtieġa dwar is-sitwazzjoni, ix-xejriet u t-theddid possibbli fil-fruntieri esterni u fil-qasam tar-ritorn. L-Istati Membri għandhom regolarment, jew fuq talba tal-Aġenzija, jipprovdulha l-informazzjoni kollha rilevanti bħal data statistika u operazzjonali miġbura b'rabta mal-implimentazzjoni tal-acquis ta' Schengen kif ukoll informazzjoni mil-livell tal-analiżi tal-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013.

5.   Ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju għandhom jiġu ppreżentati, fil-ħin u b'mod preċiż, lill-bord amministrattiv.

6.   L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw ir-riżultati tal-analiżi tar-riskju meta jippjanaw l-operazzjonijiet u l-attivitajiet tagħhom fil-fruntieri esterni u l-attivitajiet tagħhom fir-rigward tar-ritorn.

7.   L-Aġenzija għandha tinkorpora r-riżultati ta' mudell ta' analiżi ta' riskju komuni u integrat fl-iżvilupp ta' kurrikuli bażiċi komuni tagħha għat-taħriġ tal-gwardji tal-fruntieri u tal-persunal involut f'kompiti relatati mar-ritorn.

Artikolu 12

Uffiċjali ta' kollegament fl-Istati Membri

1.   L-Aġenzija għandha tiżgura monitoraġġ regolari tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Istati Membri kollha permezz ta' uffiċjali ta' kollegament tal-Aġenzija fl-Istati Membri.

L-Aġenzija tista' tiddeċiedi li uffiċjal ta' kollegament ikopri sa erba' Stati Membri li qegħdin ġeografikament qrib xulxin.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jaħtar esperti mill-persunal tal-Aġenzija biex jintbagħtu bħala uffiċjali ta' kollegament. Id-direttur eżekuttiv għandu, skont analiżi tar-riskju u f'konsultazzjoni mal-Istati Membri kkonċernati jagħmel proposta fuq in-natura u t-termini tal-istazzjonament, l-Istat Membru jew reġjun li fih jista' jintbagħat l-uffiċjal ta' kollegament l-kompiti possibbli mhux koperti mill-paragrafu 3. Il-proposta mid-direttur eżekuttiv għandha tiġi suġġetta għall-approvazzjoni tal-bord amministrattiv. Id-direttur eżekuttiv għandu jinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat bil-ħatra u jistabbilixxi, flimkien mal-Istat Membru, il-post tal-istazzjonament.

3.   L-uffiċjali ta' kollegament għandhom jaġixxu f'isem l-Aġenzija u r-rwol tagħhom għandu jkun li jrawmu kooperazzjoni u djalogu bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri u r-ritorn, inkluż il-gwardji tal-kosta sa fejn jwettqu kompiti ta' kontroll tal-fruntieri. L-uffiċjali ta' kollegament għandhom, b'mod partikolari:

(a)

jaġixxu bħala kollegament bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri u r-ritorn, inkluż il-gwardji tal-kosta sa fejn li jwettqu kompiti ta' kontroll tal-fruntieri;

(b)

jappoġġaw il-ġbir ta' informazzjoni meħtieġa mill-Aġenzija għall-monitoraġġ tal-immigrazzjoni illegali u l-analiżijiet tar-riskju msemmija fl-Artikolu 11;

(c)

jappoġġaw il-ġbir tal-informazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 13 u meħtieġa mill-Aġenzija biex twettaq il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà;

(d)

jimmonitorjaw il-miżuri meħuda mill-Istat Membru fil-partijiet tal-fruntiera li jkunu ġie attribwiti livell ta' impatt għoli skont ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013;

(e)

jagħtu kontribut fil-promozzjoni tal-applikazzjoni tal-acquis tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni, inkluż fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet fundamentali;

(f)

fejn possibbli jassistu lill-Istati Membri fit-tħejjija tal-pjanijiet ta' kontinġenza tagħhom dwar il-ġestjoni tal-fruntieri;

(g)

jiffaċilitaw il-komunikazzjoni bejn l-Istat Membru u l-Aġenzija, jaqsmu informazzjoni rilevanti mill-Aġenzija mal-Istat Membru, inkluża informazzjoni dwar operazzjonijiet li jkunu għaddejjin;

(h)

jirrappurtaw regolarment lid-direttur eżekuttiv dwar is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni u l-kapaċità tal-Istat Membru kkonċernat li jittratta b'mod effettiv is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni; jirrappurtaw ukoll dwar l-eżekuzzjoni tal-operazzjonijiet ta' ritorn lejn il-pajjiżi terzi rilevanti;

(i)

jimmonitorja l-miżuri meħuda mill-Istat Membru fir-rigward ta' sitwazzjoni li tkun teħtieġ azzjoni urġenti fil-fruntieri esterni kif imsemmi fl-Artikolu 19.

Jekk ir-rapporti tal-uffiċjal ta' kollegament imsemmija fil-punt (h) iqajjem tħassib dwar wieħed jew aktar minn dawn l-aspetti rilevanti għall-Istat Membru kkonċernat, dan tal-aħħar jiġi infurmat bla dewmien mid-direttur eżekuttiv.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 3, l-uffiċjal ta' kollegament għandu, f'konformità mar-regoli nazzjonali u tal-Unjoni dwar is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data:

(a)

jirċievi informazzjoni miċ-ċentru nazzjonali ta' koordinazzjoni u mill-istampa tas-sitwazzjoni nazzjonali stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013;

(b)

iżomm kuntatti regolari mal-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri, inkluż il-gwardji tal-kosta sal-punt li jwettqu kompiti ta' kontroll tal-fruntieri, filwaqt li jżomm informat punt ta' kuntatt maħtur mill-Istat Membru kkonċernat.

5.   Ir-rapport tal-uffiċjal ta' kollegament għandu jifforma parti mill-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà hekk kif imsemmija fl-Artikolu 13. Ir-rapport għandu jiġi trażmess lill-Istat Membru kkonċernat.

6.   Fit-twettiq ta' dmirijiethom, l-uffiċjali ta' kollegament għandhom jieħdu biss struzzjonijiet mill-Aġenzija.

Artikolu 13

Valutazzjoni tal-vulnerabbiltà

1.   L-Aġenzija għandha, permezz ta' deċiżjoni tal-bord amministrattiv bbażata fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, tistabbilixxi metodoloġija komuni ta' valutazzjoni tal-vulnerabbiltà. Din għandha tinkludi kriterji oġġettivi li bihom l-Aġenzija għandha twettaq il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, il-frekwenza tat-tali valuazzjonijiet u kif valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà konsekuttivi għandhom jitwettqu.

2.   L-Aġenzija għandha timmonitorja u tivvaluta id-disponibbiltà ta' tagħmir tekniku, sistemi, kapaċitajiet, riżorsi, infrastruttura, persunal ikkwalifikat u mħarreġ b'mod adegwat tal-Istati Membri meħtieġa għall-kontroll fuq il-fruntieri. Hija għandha tagħmel hekk bħala miżura preventiva fuq il-bażi tal-analiżi tar-riskju mħejjija skont l-Artikolu 11(3). L-Aġenzija għandha twettaq tali monitoraġġ u valutazzjoni mill-anqas darba fis-sena, ħlief jekk id-direttur eżekuttiv, fuq il-bażi ta' valutazzjonijiet tar-riskju jew valutazzjoni tal-vulnerabbiltà preċedenti, jiddeċiedi mod ieħor.

3.   L-Istati Membri għandhom, fuq talba tal-Aġenzija, jipprovdu informazzjoni rigward it-tagħmir tekniku, il-persunal u sa fejn huwa possibbli r-riżorsi finanzjarji disponibbli fil-livell nazzjonali biex iwettqu l-kontroll tal-fruntieri. L-Istati Membri għandhom ukoll jipprovdu informazzjoni dwar il-pjanijiet ta' kontinġenza tagħhom dwar il-ġestjoni tal-fruntieri fuq talba tal-Aġenzija.

4.   L-għan tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà huwa li l-Aġenzija tivvaluta l-kapaċità u l-preparazzjoni tal-Istati Membri biex jiffaċċaw l-isfidi li ġejjin, inkluż it-theddid u l-isfidi tal-preżent u tal-futur fil-fruntieri esterni; biex tidentifika, speċjalment għal dawk l-Istati Membri li jiffaċċaw sfidi speċifiċi u sproporzjonati, il-konsegwenzi immedjati possibbli fil-fruntieri esterni u l-konsegwenzi sussegwenti fuq il-funzjonament taż-żona Schengen; u biex tivvaluta l-kapaċità tagħhom li jikkontribwixxu għar-riżerva ta' reazzjoni rapida msemmija fl-Artikolu 20(5). Din il-valutazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen.

F'din il-valutazzjoni, l-Aġenzija għandha tqis il-kapaċità tal-Istati Membri li jitwettqu l-kompiti kollha tal-ġestjoni tal-fruntieri, inkluża l-kapaċità tagħhom li jittrattaw il-wasla potenzjali ta' għadd kbir ta' persuni fuq it-territorju tagħhom.

5.   Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà għandhom jiġu ppreżentati lill-Istati Membri kkonċernati. L-Istat Membru kkonċernat jista' jikkummenta dwar dik il-valutazzjoni.

6.   Meta meħtieġ, id-direttur eżekuttiv għandu, f'konsultazzjoni mal-Istat Membru kkonċernat, jagħmel rakkomandazzjoni li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa li għandhom jittieħdu mill-Istat Membru kkonċernat u l-limitu ta' żmien sa meta miżuri bħal dawn għandhom jiġu implimentati. Id-direttur eżekuttiv għandu jistieden lill-Istati Membri kkonċernati biex jieħdu l-miżuri meħtieġa.

7.   Id-direttur eżekuttiv għandu jibbaża l-miżuri li għandhom jiġu rakkomandati lill-Istati Membri kkonċernati fuq ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, b'kont meħud tal-analiżi tar-riskju tal-Aġenzija, il-kummenti tal-Istat Membru kkonċernat u r-riżultati tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen.

Dawn il-miżuri għandu jkollhom l-għan li jeliminaw il-vulnerabbiltajiet identifikati fil-valutazzjoni sabiex l-Istati Membri jżidu l-preparazzjoni tagħhom biex jiffaċċjaw l-isfidi li ġejjin billi jsaħħu jew itejbu l-kapaċitajiet, it-tagħmir tekniku, is-sistemi, ir-riżorsi u l-pjanijiet ta' kontinġenza tagħhom.

8.   Meta Stat Membru ma jimplimentax il-miżuri meħtieġa tar-rakkomandazzjoni sal-limitu ta' żmien imsemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, id-direttur eżekuttiv għandu jirreferi l-kwistjoni lill-bord amministrattiv u jinnotifika lill-Kummissjoni. Il-bord amministrattiv għandu jadotta deċiżjoni fuq proposta tad-direttur eżekuttiv li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa li għandhom jittieħdu mill-Istat Membru kkonċernatu l-limitu ta' żmien li fih għandhom jiġu implimentati dawn il-miżuri. Id-deċiżjoni tal-bord amministrattiv għandha tkun vinkolanti fuq l-Istat Membru. Jekk l-Istat Membru ma jimplimentax il-miżuri sal-limitu ta' żmien previst f'din id-deċiżjoni, il-bord amministrattiv għandu javża lill-Kunsill u l-Kummissjoni u tista' tittieħed azzjoni ulterjuri skont l-Artikolu 19.

9.   Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà għandhom jiġu trażmessi f'konformità mal-Artikolu 50 fuq bażi regolari u tal-anqas darba kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Taqsima 3

Ġestjoni tal-fruntieri esterni

Artikolu 14

Azzjonijiet mill-Aġenzija fil-fruntieri esterni

1.   Stat Membru jista' jitlob l-assistenza tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni tal-obbligi tiegħu fir-rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija għandha twettaq ukoll miżuri f'konformità mal-Artikolu 19.

2.   L-Aġenzija għandha torganizza l-assistenza teknika u operazzjonali xierqa għall-Istat Membru ospitanti u tista', filwaqt li taġixxi skont il-liġi tal-Unjoni u d-dritt internazzjonali rilevanti, inkluż il-prinċipju tan-non-refoulement, tieħu waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin:

(a)

tikkoordina operazzjonijiet konġunti għal Stat Membru wieħed jew aktar u tistazzjona t-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta;

(b)

torganizza interventi rapidi fil-fruntiera u tistazzjona t-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta mir-riżerva ta' reazzjoni rapida, u kif ikun xieraq, timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta addizzjonali;

(c)

tikkoordina l-attivitajiet għal Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet konġunti ma' pajjiżi terzi ġirien;

(d)

tistazzjona t-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta fil-qafas tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestoni tal-migrazzjoni f'hotspots;

(e)

fil-qafas tal-operazzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu u f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 656/2014 u d-dritt internazzjonali tipprovdi assistenza teknika u operazzjonali lill-Istati Membri u lill-pajjiżi terzi, f'appoġġ ta' operazzjonijiet ta' tfittix u salvataġġ għal persuni li jinsabu f'diffikultà fuq il-baħar li jistgħu jseħħu matul operazzjonijiet ta' sorveljanza fil-baħar;

(f)

tibgħat lill-esperti tagħha stess kif ukoll membri tat-timijiet li kienu ġew issekondati mill-Istati Membri lill-Aġenzija biex jappoġġaw lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri involuti għal perijodu xieraq;

(g)

tuża tagħmir tekniku.

3.   L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew tikkofinanzja l-attivitajiet imsemmijin fil-paragrafu 2 mill-baġit tagħha skont ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija.

4.   Jekk l-Aġenzija jkollha bżonn ta' aktar finanzi minħabba sitwazzjoni fil-fruntieri esterni, hija għandha tinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni b'dan mingħajr dewmien.

Artikolu 15

Bidu ta' operazzjonijiet konġunti u interventi rapidi fil-fruntieri esterni

1.   Stat Membru jista' jitlob li l-Aġenzija tniedi operazzjonijiet konġunti biex jiffaċċja l-isfidi li jkunu ġejjin, inkluż l-immigrazzjoni irregolari, it-theddid fil-preżent jew fil-futur fil-fruntieri esterni tiegħujew il-kriminalità transfruntiera, jew biex tipprovdi aktar assistenza teknika u operazzjonali meta dan jimplimenta l-obbligi tiegħu fir-rigward tal-kontroll tal-fruntieri esterni.

2.   Fuq talba ta' Stat Membru li jkun qiegħed jiffaċċja sitwazzjoni ta' sfidi speċifiċi u sproporzjonati, speċjalment il-wasla f'punti tal-fruntieri esterni ta' numri kbar ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jippruvaw jidħlu fit-territorju ta' dak l-Istat Membru mingħajr awtorizzazzjoni, l-Aġenzija tista' tistazzjona intervent rapidu fil-fruntiera għal perijodu limitat ta' żmien fit-territorju ta' dak l-Istat Membru ospitanti.

3.   Id-direttur eżekuttiv għandu jevalwa, japprova u jikkoordina proposti għal operazzjonijiet konġunti li jsiru minn Stati Membri. Operazzjonijiet konġunti u interventi rapidi fil-fruntiera għandhom ikunu preċeduti minn analiżi tar-riskju bir-reqqa, affidabbli u aġġornata, biex b'hekk tippermetti lill-Aġenzija tistabbilixxi ordni ta' prijorità għall-operazzjonijiet konġunti proposti u interventi rapidi fil-fruntiera, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-impatt fuq il-partijiet tal-fruntiera esterna skont ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013 u d-disponibbiltà tar-riżorsi.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu, abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, u b'kunsiderazzjoni tal-analiżi tar-riskju tal-Aġenzija u l-livell ta' analiżi tal-istampa tas-sitwazzjoni Ewropea stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013, jirrakkomanda lill-Istat Membru kkonċernat biex jibda u jwettaq operazzjonijiet konġunti jew interventi rapidi fil-fruntiera. L-Aġenzija għandha tqiegħed it-tagħmir tekniku tagħha għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri ospitanti jew parteċipanti.

5.   L-għanijiet ta' operazzjoni konġunta jew ta' intervent rapidu fil-fruntiera jistgħu jinkisbu bħala parti minn operazzjoni b'diversi għanijiet. Tali operazzjonijiet jistgħu jinvolvu funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta u l-prevenzjoni tal-kriminalità transfruntiera, inkluż il-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni ta' tad-dħul illegali jew it-traffikar tal-bnedmin, u l-ġestjoni tal-migrazzjoni inkluża l-identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, il-ġbir ta' informazzjoni u r-ritorn.

Artikolu 16

Pjan operazzjonali għall-operazzjonijiet konġunti

1.   Bi tħejjija għal operazzjoni konġunta d-direttur eżekuttiv, b'kooperazzjoni mal-Istat Membru ospitanti, għandu jfassal lista ta' tagħmir tekniku u l-persunal meħtieġ filwaqt li jikkunsidra r-riżorsi disponibbli tal-Istat Membru ospitanti. Abbażi ta' dawn l-elementi, l-Aġenzija għandha tiddefinixxi pakkett ta' tisħiħ tekniku u operazzjonali kif ukoll tal-attivitajiet ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet li għandhom jiġu inklużi fil-pjan operazzjonali.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jfassal pjan operazzjonali għall-operazzjonijiet konġunti fil-fruntieri esterni. Id-direttur eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti, b'konsultazzjoni mal-Istati Membri parteċipanti, għandhom jaqblu dwar il-pjan operazzjonali li jispjega l-aspetti organizzattivi u proċedurali tal-operazzjoni konġunta.

3.   Il-pjan operazzjonali għandu jorbot lill-Aġenzija, l-Istat Membru ospitanti u l-Istati Membri parteċipanti. Għandu jkopri l-aspetti kollha li jitqiesu meħtieġa għat-twettiq tal-operazzjoni konġunta, inklużi dawn li ġejjin:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni, bil-modus operandi u l-għanijiet tal-istazzjonament, inkluż l-għan operazzjonali;

(b)

it-tul prevedibbli tal-operazzjoni konġunta;

(c)

iż-żona ġeografika fejn ser issir l-operazzjoni konġunta;

(d)

deskrizzjoni tal-kompiti, tar-responsabbiltajiet, inkluż fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet fundamentali, u tal-istruzzjonijiet speċjali għat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, inkluż dwar il-konsultazzjoni permessa ta' bażijiet ta' data u l-armi tas-servizz, il-munizzjon u tagħmir permessi fl-Istat Membru ospitanti;

(e)

il-kompożizzjoni tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta kif ukoll l-iskerjament ta' persunal rilevanti ieħor;

(f)

dispożizzjonijiet ta' kmand u kontroll, inklużi l-ismijiet u l-gradi tal-gwardji tal-fruntieri tal-Istat Membru ospitanti responsabbli għall-kooperazzjoni mal-membri tat-timijiet u l-Aġenzija, b'mod partikolari l-ismijiet u l-gradi ta' dawk il-gwardji tal-fruntieri li għandhom il-kmand waqt il-perijodu tal-istazzjonament, u post il-membri tat-timijiet fil-katina tal-kmand;

(g)

it-tagħmir tekniku li ser jintuża matul l-operazzjoni konġunta, inkluż ir-rekwiżiti speċifiċi bħal pereżempju l-kundizzjonijiet għall-użu, l-ekwipaġġ meħtieġ, it-trasport u loġistika oħra, u dispożizzjonijiet finanzjarji;

(h)

dispożizzjonijiet dettaljati dwar ir-rapportar ta' inċidenti mmedjati mill-Aġenzija lill-bord amministrattiv u lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti;

(i)

skema ta' rapportar u evalwazzjoni li jkollha punti ta' riferiment għar-rapport ta' evalwazzjoni, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, u s-sottomissjoni tad-data finali tar-rapport ta' evalwazzjoni finali;

(j)

dwar operazzjonijiet fuq il-baħar, informazzjoni speċifika dwar l-applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni u l-leġislazzjoni rilevanti fiż-żona ġeografika fejn issir l-operazzjoni konġunta, inklużi referenzi għal-liġi nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni fir-rigward tal-interċettazzjoni, is-salvataġġ fuq il-baħar u l-iżbark. F'dan ir-rigward il-pjan operazzjonali għandu jiġi stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 656/2014;

(k)

it-termini ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, korpi, uffiċċji u aġenziji, oħra tal-Unjoni jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(l)

proċeduri li bihom persuni li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, vittmi tat-traffikar ta' bnedmin, minorenni mhux akkumpanjati u persuni f'sitwazzjoni vulnerabbli jiġu ggwidati lejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal assistenza xierqa;

(m)

il-proċeduri li jistabbilixxu mekkaniżmu biex jirċievu u jittrażmettu lill-Aġenzija lment kontra kull persuna li tipparteċipa f'operazzjoni konġunta jew intervent rapidu fil-fruntieri, inkluż gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor tal-Istat Membru ospitanti u l-membri tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri b'allegat ksur tad-drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-parteċipazzjoni tagħhom f'operazzjoni konġunta jew intervent rapidu fil-fruntiera;

(n)

arranġamenti loġistiċi inkluż l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u l-ambjent taż-żoni li fiha hija prevista li sseħħ l-operazzjoni konġunta.

4.   Għal kwalunkwe emenda jew adattament għall-pjan operazzjonali għandu jkun hemm ftehim bejn id-direttur eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri parteċipanti. L-Aġenzija għandha tintbagħat minnufih kopja tal-pjan operazzjonali emendat jew adattat lill-Istati Membri parteċipanti.

Artikolu 17

Proċedura għat-tnedija ta' intervent rapidu fil-fruntiera

1.   Talba minn Stat Membru biex jitnieda intervent rapidu fil-fruntiera għandha tinkludi deskrizzjoni tas-sitwazzjoni, il-miri possibbli u l-ħtiġijiet previsti. Jekk ikun meħtieġ, id-direttur eżekuttiv jista' jibgħat immedjatament esperti mill-Aġenzija biex jivvalutaw is-sitwazzjoni fil-fruntieri esterni tal-Istat Membru kkonċernat.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jinforma minnufih lill-bord amministrattiv b'talba ta' Stat Membru biex jitnieda intervent rapidu fil-fruntiera.

3.   Meta jiddeċiedi dwar it-talba ta' Stat Membru, id-direttur eżekuttiv għandu jikkunsidra s-sejbiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-Aġenzija u l-livell ta' analiżi tal-istampa tas-sitwazzjoni Ewropea stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 1052/2013 kif ukoll ir-riżultat tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà msemmija fl-Artikolu 13 u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti pprovduta mill-Istat Membru kkonċernat jew minn Stat Membru ieħor.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu jieħu deċiżjoni dwar it-talba għat-tnedija ta' intervent rapidu fil-fruntiera fi żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-wasla tat-talba. Id-direttur eżekuttiv għandu fl-istess ħin javża lill-Istat Membru kkonċernat u lill-bord amministrattiv bil-miktub dwar id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tagħti r-raġunijiet ewlenin li tkun ġiet ibbażata fuqhom.

5.   Jekk id-direttur eżekuttiv jiddeċiedi li jniedi intervent rapidu fil-fruntiera, huwa jew hija għandu/għandha j/tistazzjona t-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta mir-riżerva ta' reazzjoni rapida skont l-Artikolu 20(5) u mill-grupp ta' tagħmir ta' reazzjoni rapida skont l-Artikolu 39(7), u fejn meħtieġ, huwa jew hija għandu/għandha jiddeċiedi/tiddeċiedi dwar it-tisħiħ immedjat mit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, skont l-Artikolu 20(8).

6.   Id-direttur eżekuttiv flimkien mal-Istat Membru ospitanti għandu jfassal pjan operazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 16(3) immedjatament u, fi kwalunkwe każ, sa mhux aktar tard minn tliet ijiem ta' xogħol mid-data tad-deċiżjoni.

7.   Hekk kif jintlaħaq ftehim dwar il-pjan operazzjonali u jingħata lill-Istati Membri, id-direttur eżekuttiv għandu jitlob bil-miktub lill-Istati Membri biex jibagħtu immedjatament lill-gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor li jagħmel parti mir-riżerva ta' reazzjoni rapida. Id-direttur eżekuttiv għandu jindika l-profili u n-numru ta' gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor, meħtieġa minn kull Stat Membru minn fost dawk identifikati fir-grupp ta' riżerva ta' reazzjoni rapida.

8.   B'mod parallel għall-istazzjonar imsemmi fil-paragrafu 7, u fejn meħtieġ, biex jiżgura l-infurzar immedjat tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta stazzjonati mir-riżerva ta' reazzjoni rapida, id-direttur eżekuttiv għandu jinforma lill-Istati Membri dwar in-numru u l-profili tal-gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor mitluba li għandhom jiġu stazzjonati addizzjonalment. Din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta, bil-miktub lill-punti ta' kuntatt nazzjonali u għandha tindika d-data li fiha jrid isir l-istazzjonament. Kopja tal-pjan operazzjonali għandha tiġi pprovduta lilhom ukoll.

9.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li n-numru u l-profili tal-gwardji tal-fruntieri jew ta' persunal rilevanti ieħor assenjati lir-riżerva ta' reazzjoni rapida jkunu immedjatament disponibbli għall-Aġenzija biex jiġi ggarantit stazzjonament sħiħ f'konformità mal-Artikolu 20(5) u (7). L-Istati Membri għandhom jagħmlu wkoll disponibbli gwardji tal-fruntieri addizzjonali u persunal rilevanti ieħor mir-riżerva nazzjonali f'konformità mal-Artikolu 20(8).

10.   L-istazzjonament tar-riżerva ta' reazzjoni rapida għandu jsir sa mhux aktar tard minn ħamest ijiem tax-xogħol wara d-data li fiha l-pjan operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-direttur eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti. L-istazzjonament addizzjonali ta' timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta għandu jsir fejn meħtieġ, fi żmien sebat ijiem tax-xogħol mill-istazzjonament tar-riżerva ta' reazzjoni rapida.

11.   Jekk tintuża r-riżerva ta' reazzjoni rapida, id-direttur eżekuttiv għandu, f'konsultazzjoni mal-bord amministrattiv, jikkunsidra immedjatament l-prijoritajiet fir-rigward tal-operazzjonijiet konġunti tal-Aġenzija li għaddejjin u huma previsti fil-fruntieri esterni l-oħra sabiex tiġi prevista r-riallokazzjoni possibbli tar-riżorsi lejn iż-żoni tal-fruntieri esterni fejn l-aktar hemm bżonn ta' stazzjonament imsaħħaħ.

Artikolu 18

Timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni

1.   Fejn Stat Membru jiffaċċja sfidi migratorji sproporzjonati f'żoni hotspot partikolari fil-fruntieri esterni tiegħu, karatterizzati mill-wasla ta' flussi migratorji kbar u mħallta, dak l-Istat Membru jista' jitlob it-tisħiħ tekniku u operazzjonali minn timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. Dak l-Istat Membru għandu jissottometti talba għal tisħiħ u valutazzjoni tal-bżonnijiet tiegħu lill-Aġenzija u l-aġenziji l-oħra rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari l-EASO u l-Europol.

2.   Id-direttur eżekuttiv, f'koordinazzjoni ma' aġenziji rilevanti oħra tal-Unjoni, għandu jivvaluta t-talba ta' Stat Membru għat-tisħiħ u l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tiegħu sabiex jiġi definit il-pakkett komprensiv ta' tisħiħ li jikkonsisti minn diversi attivitajiet koordinati mill-aġenziji tal-Unjoni rilevanti li jrid jintlaħaq ftehim dwarhom mal-Istat Membru kkonċernat.

3.   Il-Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni mal-Istat Membru ospitanti u l-aġenziji rilevanti, tistabbilixxi t-termini tal-kooperazzjoni fiż-żona hotspot u tkun responsabbli għall-koordinazzjoni tal-attivitajiet tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni.

4.   It-tisħiħ tekniku u operazzjonali provdut mit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, it-timijiet ta' intervent Ewropew għar-ritorn u l-esperti mill-persunal tal-Aġenzija fil-qafas tal-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, jista' jinkludi:

(a)

fir-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali, l-għoti ta' assistenza fl-iskrinjar ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jaslu fil-fruntieri esterni, inkluż l-identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, u d-debriefing ta' dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi u, fejn mitlub mill-Istat Membru, il-marki tas-swaba ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u l-għoti ta' informazzjoni dwar l-iskop ta' dawn il-proċeduri;

(b)

l-għoti ta' informazzjoni inizjali lill-persuni li jixtiequ japplikaw għal protezzjoni internazzjonali u r-riferiment tagħhom lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat jew l-EASO;

(c)

assistenza teknika u operazzjonali fil-qasam tar-ritorn, inkluż it-tħejjija u l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn.

5.   It-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni għandhom jinkludu, fejn meħtieġ, esperti fil-protezzjoni tat-tfal, it-traffikar tal-bnedmin, il-protezzjoni kontra l-persekuzzjoni bbażata fuq is-sess u/jew id-drittijiet fundamentali.

Artikolu 19

Sitwazzjoni fil-fruntieri esterni li teħtieġ azzjoni urġenti

1.   Fejn il-kontroll tal-fruntieri esterni sar ineffettivi sal-punt li jista' jipperikola l-funzjonament taż-żona Schengen minħabba li:

(a)

Stat Membru ma jiħux il-miżuri meħtieġa skont deċiżjoni tal-bord amministrattiv imsemmija fl-Artikolu 13(8); jew

(b)

Stat Membru li qed jiffaċċja sfidi speċifiċi u sproporzjonati fuq il-fruntieri esterni ma jkunx talab għal biżżejjed appoġġ mill-Aġenzija taħt l-Artikolu 15, 17 jew 18, jew mhuwiex jieħu l-passi meħtieġa biex jimplimenta l-azzjonijiet taħt dawk l-Artikoli,

il-Kunsill abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni, jista' jadotta mingħajr dewmien deċiżjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li tidentifika miżuri biex jitnaqqsu dawn ir-riskji li għandhom jiġu implimentati mill-Aġenzija u li titlob lill-Istat Membru kkonċernat biex jikkoopera mal-Aġenzija fl-implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Aġenzija qabel ma tagħmel il-proposta tagħha.

2.   Jekk tinqala' sitwazzjoni li teħtieġ azzjoni urġenti, il-Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat mingħajr dewmien u għandu jiġi infurmat ukoll dwar il-miżuri u d-deċiżjonijiet sussegwenti kollha meħuda b'reazzjoni.

3.   Biex jitnaqqas ir-riskju li tiġi pperikolata ż-żona Schengen, id-deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1, għandha tipprevedi waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin li għandhom jittieħdu mill-Aġenzija:

(a)

torganizza u tikkoordina interventi rapidi fil-fruntiera u tistazzjona t-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta mir-riżerva ta' reazzjoni rapida, u timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta addizzjonali kif ikun xieraq;

(b)

tibgħat lit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta fil-qafas tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestoni tal-migrazzjoni f'żoni hotspot;

(c)

tikkoordina l-attivitajiet għal Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiżi terzi fil-fruntieri esterni, inklużi operazzjonijiet konġunti ma' pajjiżi terzi ġirien;

(d)

tuża tagħmir tekniku;

(e)

torganizza interventi ta' ritorn.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu, fi żmien jumejn tax-xogħol mid-data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1:

(a)

jiddetermina l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu għall-eżekuzzjoni prattika tal-miżuri identifikati f' dik id-deċiżjoni, inkluż it-tagħmir tekniku u n-numru u l-profili tal-gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta' dik id-deċiżjoni;

(b)

ifassal pjan operazzjonali u jippreżentah lill-Istati Membri kkonċernati.

5.   Id-direttur eżekuttiv u l-Istat Membru kkonċernat għandhom jaqblu dwar il-pjan operazzjonali fi żmien tliet ijiem tax-xogħol mid-data tal-preżentazzjoni tiegħu.

6.   L-Aġenzija għandha, mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-istabbiliment tal-pjan operazzjonali, tibgħat lill-persunal meħtieġ mir-riżerva ta' reazzjoni rapida msemmija fl-Artikolu 20(5) għat-twettiq prattiku tal-miżuri identifikati fid-deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta addizzjonali għandhom jintbagħtu kif meħtieġ fit-tieni stadju u fi kwalunkwe każ fi żmien sebat ijiem ta' xogħol mill-istazzjonament tar-riżerva ta' reazzjoni rapida.

7.   L-Aġenzija għandha, mingħajr dewmien u fi kwalunkwe każ fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol mill-istabbiliment tal-pjan operazzjonali, tuża t-tagħmir meħtieġ għall-eżekuzzjoni prattika tal-miżuri identifikati fid-Deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1.

Għandu jintuża tagħmir tekniku addizzjonali kif meħtieġ fit-tieni stadju skont l-Artikolu 39.

8.   L-Istat Membru kkonċernat għandu jikkonforma mad-deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1. Għal dak il-għan dan għandu immedjatament jikkoopera mal-Aġenzija u jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' dik id-deċiżjoni u l-eżekuzzjoni prattika tal-miżuri stabbiliti f'din id-deċiżjoni u fil-pjan operazzjonali miftiehem mad-direttur eżekuttiv.

9.   L-Istati Membri għandhom ipoġġu għad-dispożizzjoni l-gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor, jew il-persunal involut fil-kompiti b'rabta mar-ritorn, stabbilit mid-direttur eżekuttiv skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. L-Istati Membri ma jistgħux jinvokaw is-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 20(3) u (8).

10.   Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma jikkonformax mad-Deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fil-paragrafu 1 fi żmien 30 jum u ma jikkooperax mal-Aġenzija kif previst taħt il-paragrafu 8 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista' tiskatta l-proċedura prevista fl-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2016/399.

Artikolu 20

Kompożizzjoni u stazzjonament tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta

1.   L-Aġenzija għandha tibgħat gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor bħal membri tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta f'operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera u fil-qafas tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. L-Aġenzija tista' wkoll tibgħat esperti mill-persunal tagħha stess.

2.   Fuq proposta mid-direttur eżekuttiv, il-bord amministrattiv għandu jiddeċiedi b'maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu bi dritt għall-vot dwar il-profili u n-numru globali tal-gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor li għandhom ikunu disponibbli għat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta. L-istess proċedura għandha tapplika fir-rigward ta' kwalunkwe bidla sussegwenti fil-profili u n-numri globali. L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta permezz ta' riżerva nazzjonali bbażata fuq il-profili differenti definiti billi jinħatru gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor li jikkorrispondu għall-profili meħtieġa.

3.   Il-kontribuzzjoni mill-Istati Membri fir-rigward tal-gwardji tal-fruntiera tagħhom għal operazzjonijiet konġunti speċifiċi għas-sena ta' wara għandha tiġi ppjanata fuq il-bażi ta' negozjati bilaterali annwali u ftehimiet bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. Skont dawk il-ftehimiet, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-gwardji tal-fruntiera biex jintbagħtu fuq talba tal-Aġenzija, sakemm l-Istat Membru ma jkunx qiegħed jiffaċċja sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa b'mod sostanzjali t-twettiq tal-kompiti nazzjonali. Talba bħal din għandha ssir ta' mill-anqas 21 jum ta' xogħol qabel l-użu previst. Jekk Stat Membru jinvoka tali sitwazzjoni eċċezzjonali, hu għandu jagħti raġunijiet u informazzjoni komprensivi dwar is-sitwazzjoni lill-Aġenzija bil-miktub, li l-kontenut tagħhom għandu jiġi inkluż fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 12.

4.   Fir-rigward ta' interventi rapidi fil-fruntiera, wara proposta mid-direttur eżekuttiv, il-bord amministrattiv għandu jiddeċiedi bi tliet kwarti maġġoranza fuq il-profili u n-numru minimu ta' gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor li jikkorrispondu ma' dawn il-profili li għandhom ikunu disponibbli għar-riżerva ta' reazzjoni rapida tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta. L-istess proċedura għandha tapplika fir-rigward ta' kull bidla sussegwenti fil-profili u n-numri globali ta' gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor tar-riżerva ta' reazzjoni rapida. L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għar-riżerva ta' reazzjoni rapida permezz ta' riżerva ta' esperti nazzjonali abbażi tal-profili differenti definiti billi jinnominaw gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor li jikkorrispondu għall-profili meħtieġa.

5.   Ir-riżerva ta' reazzjoni rapida għandha tkun korp permanenti għad-dispożizzjoni immedjata tal-Aġenzija u li jista' jintbagħat minn kull Stat Membru fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol minn meta l-pjan operazzjonali jiġi miftiehem bejn id-direttur eżekuttiv u l-Istat Membru ospitanti. Għal dak il-għan, kull Stat Membru għandu, fuq bażi annwali, jagħmel disponibbli għall-Aġenzija numru ta' gwardji tal-fruntieri jew persunal ieħor rilevanti. Il-profili tagħhom għandhom ikunu kif definiti fid-deċiżjoni tal-bord amministrattiv. In-numru total tal-persunal li jitqiegħed għad-dispożizzjoni mill-Istati Membri għandu jkun ta' mill-anqas 1 500 gwardja tal-fruntiera jew persunal rilevanti ieħor. L-Aġenzija tista' tivverifika jekk il-gwardji tal-fruntiera proposti mill-Istati Membri jikkorrispondu għal profili definiti. L-Aġenzija tista' titlob li Stat Membru jneħħi gwardja tal-fruntiera mir-riżerva f'każ ta' mġiba ħażina jew ksur tar-regoli applikabbli.

6.   Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli għall-kontribuzzjoni tiegħu tgħan-numru ta' gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor kif imsemmi fil-paragrafu 5, f'konformità mal-Anness I.

7.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-gwardji tal-fruntieri u/jew persunal rilevanti ieħor mir-riżerva ta' reazzjoni rapida disponibbli fuq talba tal-Aġenzija. Jekk analiżi tar-riskju u kwalunkwe valutazzjoni tal-vulnerabbiltà disponibbli juru li Stat Membru qed jiffaċċja sitwazzjoni li taffettwa b'mod sostanzjali t-twettiq ta' kompiti nazzjonali, il-kontribuzzjoni tiegħu għall-istazzjonament ta' intervent rapidu fil-fruntieri għandu jkun nofs il-kontribuzzjoni tiegħu ffissatta fl-Anness I. Stat Membru ospitanti fejn ikun qed isir intervent rapidu fil-fruntieri m'għandux jistazzjonapersunal li jifforma parti mill-kontribuzzjoni fissa tiegħu lejn ir-riżerva ta' reazzjoni rapida. Jekk ikun hemm nuqqas ta' persunal għall-istazzjonament fl-intervent rapidu fil-fruntieri, il-bord amministrattiv, għandu jiddeċiedi kif ser jimtela dak in-nuqqas, abbażi ta' proposta mid-direttur eżekuttiv.

8.   Fejn meħtieġ, l-istazzjonament ta' timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta mir-riżerva ta' reazzjoni rapida għandu jiġi immedjatament supplementat b'timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom, fuq talba tal-Aġenzija, jikkomunikaw immedjatament in-numru, l-ismijiet u l-profili tal-gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor mir-riżerva nazzjonali tagħhom li huma jistgħu jagħmlu disponibbli fi żmien sebat ijiem tax-xogħol mill-bidu tal-intervent rapidu fil-fruntiera. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu l-gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor disponibbli għall-istazzjonament fuq talba tal-Aġenzija, sakemm l-Istat Membru ma jkunx qed jiffaċċja sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa b'mod sostanzjali it-twettiq ta' kompiti nazzjonali. Jekk Stat Membru jinvoka tali sitwazzjoni eċċezzjonali, hu għandu jagħti raġunijiet u informazzjoni komprensivi dwar is-sitwazzjoni lill-Aġenzija bil-miktub, li l-kontenut tagħhom għandu jiġi inkluż fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 12.

9.   Jekk tinqala' sitwazzjoni fejn aktar gwardji tal-fruntiera huma rikjesti milli previst skont il-paragrafi 5 u 8, id-direttur eżekuttiv għandu immedjatament jinforma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. Huwa jew hija għandu/għandha wkoll jistieden/tistieden lill-Kunsill ifittex impenji mill-Istati Membri biex jimtela dan in-nuqqas.

10.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor li huma jikkontribwixxu jkunu jaqblu mal-profili u n-numri deċiżi mill-bord amministrattiv. Id-dewmien tal-istazzjonament għandu jiġi determinat mill-Istat Membru tal-oriġini iżda fi kwalunkwe każ m'għandux ikun anqas minn 30 jum għajr jekk l-operazzjoni, li tagħha l-istazzjonament huwa parti, tkun iqsar minn 30 jum.

11.   L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi għat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta bi gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor kompetenti sekondati mal-Aġenzija mill-Istati Membri bħala esperti nazzjonali. Il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tas-sekondar tal-gwardji tal-fruntiera jew persunal rilevanti ieħor tagħhom għas-sena ta' wara għandu jkun ippjanat fuq il-bażi ta' negozjati u ftehimiet bilaterali ta' kull sena bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. Skont ma jkun jingħad f'dawk il-ftehimiet, l-Istati Membri għandhom jagħmlu lill-gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor disponibbli għas-sekondar, sakemm dan ma jkunx jaffettwa serjament it-twettiq tal-kompiti nazzjonali. F'tali sitwazzjonijiet l-Istati Membri jistgħu jsejħu lura lill-gwardji tagħhom tal-fruntiera jew persunal rilevanti ieħor li jkunu ġew issekondati.

Tali sekondar jista' jkun għal 12-il xahar jew aktar iżda fi kwalunkwe każ dan ma għandux ikun anqas minn tliet xhur. Il-gwardji tal-fruntieri u persunal rilevanti ieħor sekondati għandhom jiġu kunsidrati bħala membri tat-timijiet u għandu jkollhom il-kompiti u s-setgħat tal-membri tat-timijiet. L-Istat Membru li jkun issekonda dawk il-gwardji tal-fruntieri jew persunal rilevanti ieħor għandu jitqies li jkun l-Istat Membru ta' oriġini.

Persunal ieħor impjegat mill-Aġenzija fuq bażi temporanja li mhuwiex ikkwalifikat biex iwettaq funzjonijiet ta' kontrolli fuq il-fruntiera għandu jintbagħat biss matul operazzjonijiet konġunti għal kompiti ta' koordinazzjoni u kompiti oħra li ma jitolbux taħriġ sħiħ tal-gwardji tal-fruntieri. Huma ma għandhomx jagħmlu parti mit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntieri u tal-Kosta.

12.   L-Aġenzija għandha tinforma lill-Parlament Ewropew fuq bażi annwali dwar in-numru ta' gwardji tal-fruntiera li kull Stat Membru jkun impenja u n-numru ta' gwardji tal-fruntiera li attwalment huma stazzjonati mat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta skont dan l-Artikolu. Dan ir-rapport għandu jelenka l-Istati Membri li invokaw is-sitwazzjoni eċċezzjonali msemmija fil-paragrafi 3 u 8 fis-sena preċedenti. Huwa għandu jinkludi wkoll ir-raġunijiet u l-informazzjoni mogħtija mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 21

Istruzzjonijiet lit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera

1.   Waqt l-istazzjonament tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti struzzjonijiet lit-timijiet f'konformità mal-pjan operazzjonali.

2.   L-Aġenzija, permezz tal-uffiċjal tal-koordinazzjoni tagħha, tista' tikkomunika l-fehmiet tagħha lill-Istat Membru ospitanti fuq l-istruzzjonijiet mogħtija lit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta. F'dak il-każ, l-Istat Membru ospitanti għandu jikkunsidra dawn il-fehmiet u jsegwihom sa fejn ikun possibbli.

3.   F'każijiet fejn l-istruzzjonijiet maħruġa lit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta ma jkunux konformi mal-pjan operazzjonali, l-uffiċjal tal-koordinazzjoni għandu immedjatament jirrapporta għand id-direttur eżekuttiv, li jista', jekk ikun xieraq, jieħu azzjoni skont l-Artikolu 25(3).

4.   Il-membri tat-timijiet għandhom, fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom, iħarsu b'mod sħiħ id-drittijiet fundamentali, fosthom l-aċċess għall-proċeduri tal-asil, u d-dinjità umana. Kwalunkwe miżura meħuda fit-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom għandha tkun proporzjonata mal-objettivi li dawn il-miżuri jippruvaw jiksbu. Waqt it-twettiq tal-kompiti tagħhom u fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom, ma għandhomx jiddiskriminaw kontra persuni fuq bażi ta' sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali.

5.   Il-membri tat-timijiet għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri dixxiplinari tal-Istat Membru ta' oriġini tagħhom. L-Istat Membru ta' oriġini għandu jipprevedi miżuri dixxiplinari jew oħrajn adatti f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu fir-rigward tal-ksur tad-drittijiet fundamentali jew obbligi ta' protezzjoni internazzjonali matul operazzjoni konġunta jew intervent rapidu fuq il-fruntiera.

Artikolu 22

Uffiċjal ta' Koordinazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tiżgura l-implimentazzjoni operazzjonali tal-aspetti organizzazzjonali kollha tal-operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota jew interventi rapidi fil-fruntiera, inkluż il-preżenza ta' membri tal-persunal tal-Aġenzija.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jaħtar espert wieħed jew aktar mill-persunal tal-Aġenzija biex jintbagħat bħala uffiċjal ta' koordinazzjoni għal kull operazzjoni konġunta jew intervent rapidu fuq il-fruntiera. Id-direttur eżekuttiv għandu jinnotifika lill-Istat Membru ospitanti bil-ħatra.

3.   L-uffiċjal ta' koordinazzjoni għandu jaġixxi f'isem l-Aġenzija fl-aspetti kollha tal-istazzjonament tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta. Ir-rwol tal-uffiċjali ta' koordinazzjoni għandu jkun li jrawwem il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri ospitanti u parteċipanti. B'mod partikolari, l-uffiċjal ta' koordinazzjoni għandu:

(a)

jaġixxi bħala interface bejn l-Aġenzija, l-Istat Membru ospitanti u l-membri tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, billi jipprovdi assistenza, f'isem l-Aġenzija, fuq il-kwistjonijiet kollha marbuta mal-kondizzjonijiet tal-istazzjonament tagħhom lit-timijiet;

(b)

jissorvelja l-implimentazzjoni korretta tal-pjan operazzjonali, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u jirrapporta lill-Aġenzija dwar dan;

(c)

jaġixxi f'isem l-Aġenzija fl-aspetti kollha tal-istazzjonament tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta u jirrapporta lill-Aġenzija dwar dawk l-aspetti kollha;

(d)

jirrapporta lid-direttur eżekuttiv fejn l-istruzzjonijiet maħruġa lit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta mill-Istati Membri ospitanti ma jkunux konformi mal-pjan operazzjonali.

4.   Fil-kuntest ta' operazzjonijiet konġunti jew interventi rapidi fil--fruntiera, id-direttur eżekuttiv jista' jawtorizza lill-uffiċjal ta' koordinazzjoni li jassisti ħalli jsolvi kwalunkwe nuqqas ta' qbil dwar it-twettiq tal-pjan operazzjonali u l-istazzjonament tat-timijiet.

Artikolu 23

Punt ta' kuntatt nazzjonali

L-Istati Membri għandhom jappuntaw punt ta' kuntatt nazzjonali għall-komunikazzjoni mal-Aġenzija dwar il-kwistjonijiet kollha li jkollhom x'jaqsmu mal-attivitajiet tal-Aġenzija. Il-punt ta' kuntatt nazzjonali għandu jkun jista' jintlaħaq f'kull ħin.

Artikolu 24

Spejjeż

1.   L-Aġenzija għandha tkopri bis-sħiħ l-ispejjeż li ġejjin imġarrba mill-Istati Membri meta jagħmlu disponibbli l-gwardji tal-fruntiera tagħhom u persunal rilevanti ieħor għall-finijiet tal-istazzjonament tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, inkluża r-riżerva ta' reazzjoni rapida:

(a)

l-ispejjeż tal-ivvjaġġar mill-Istat Membru ta' oriġini lejn l-Istat Membru ospitanti u mill-Istat Membru ospitanti lejn l-Istat Membru ta' oriġini;

(b)

spejjeż marbuta ma' tilqim;

(c)

spejjeż marbuta ma' ħtiġijiet ta' assigurazzjoni speċjali;

(d)

spejjeż marbuta mal-kura tas-saħħa;

(e)

konċessjoni għas-sussistenza ta' kuljum, inklużi spejjeż ta' akkomodazzjoni;

(f)

spejjeż marbuta mat-tagħmir tekniku tal-Aġenzija.

2.   Regoli dettaljati dwar il-ħlas tal-konċessjoni għas-sussistenza ta' kuljum tal-membri tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta għandhom jiġu stabbiliti u aġġornati kif meħtieġ mill-bord amministrattiv.

Artikolu 25

Sospensjoni jew terminazzjoni tal-attivitajiet

1.   Id-direttur eżekuttiv għandu jtemm l-attivitajiet tal-Aġenzija jekk il-kundizzjonijiet biex jitwettqu dawk l-attivitajiet ma jibqgħux issodisfati. Id-direttur eżekuttiv għandu jinforma lill-Istat Membru kkonċernat qabel tali terminazzjoni.

2.   L-Istati Membri li jipparteċipaw f'operazzjoni konġunta, f'intervent rapidu fuq il-fruntiera jew fl-istazzjonament ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni jistgħu jitolbu lid-direttur eżekuttiv itemm dik l-operazzjoni konġunta, jew intervent rapidu fuq il-fruntiera jew l-istazzjonament ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni.

3.   Id-direttur eżekuttiv jista', wara li jinforma lill-Istati Membri kkonċernati, jirtira l-finanzjament ta' attività jew jissospendih jew ittemmu jekk il-pjan operazzjonali ma jiġix rispettat mill-Istat Membru ospitanti.

4.   Id-direttur eżekuttiv, wara li jikkonsulta l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali u jinforma lill-Istat Membru kkonċernat, għandu jirtira l-finanzjament ta' operazzjoni konġunta, jew ta' intervent rapidu fil-fruntiera, proġett pilota, l-istazzjonament ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, operazzjoni ta' ritorn, intervent ta' ritorn jew arranġament ta' ħidma jew jissospendi jew itemm, kompletament jew parzjalment tali attivitajiet, jekk huwa jew hija jqis/tqis li hemm ksur ta' drittijiet fundamentali jew tal-obbligi ta' protezzjoni internazzjonali li huma ta' natura gravi jew li x'aktarx jippersistu. Id-direttur eżekuttiv għandu jinforma lill-bord amministrattiv b'tali deċiżjoni.

5.   F'każ li d-direttur eżekuttiv jiddeċiedi li jissospendi jew itemm istazzjonament mill-Aġenzija ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, huwa għandu jinforma lill-aġenziji rilevanti l-oħra attivi f' dik iż-żona hotspot ta' dik id-deċiżjoni.

Artikolu 26

Evalwazzjoni tal-attivitajiet

Id-direttur eżekuttiv għandu jevalwa r-riżultati tal-operazzjonijiet konġunti u l-interventi rapidi fil-fruntiera, il-proġetti pilota, l-istazzjonamenti ta' timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kooperazzjoni operazzjonali ma' pajjiżi terzi. Huwa jew hija għandu/ha jibgħat/tibgħat ir-rapporti dettaljati tal-evalwazzjoni fi żmien 60 jum wara t-tmiem ta' dawk l-attivitajiet lill-bord amministrattiv flimkien mal-osservazzjonijiet tal-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali. Id-direttur eżekuttiv għandu jagħmel analiżi komparattiva u komprensiva ta' dawk ir-riżultati bl-iskop li tittejjeb il-kwalità, il-koerenza u l-effettività tal-attivitajiet futuri, u għandu jinkludi dik l-analiżi fir-rapport ta' attività annwali tal-Aġenzija.

Taqsima 4

Ritorn

Artikolu 27

Ritorn

1.   L-Aġenzija għandha, fir-rigward tar-ritorn,, u skont ir-rispett għad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji ġenerali mal-liġi tal-Unjoni kif ukoll għad-dritt internazzjonali, inkluża l-protezzjoni tar-refuġjati u d-drittijiet tat-tfal, b'mod partikolari:

(a)

jikkoordina fuq livell tekniku u operazzjonali attivitajiet relatati mar-ritorn tal-Istati Membri, fosthom it-tluq volontarju, sabiex tinħoloq sistema integrata ta' ġestjoni tar-ritorn bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti ta' pajjiżi terzi u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra;

(b)

jagħti assistenza teknika u operazzjonali lill-Istati Membri li jiltaqgħu ma' sfidi partikolari fir-rigward tas-sistemi ta' ritorn tagħhom;

(c)

jikkoordina l-użu ta' sistemi tal-Informatika rilevanti u jipprovdi appoġġ lill-Istati Membri dwar kooperazzjoni konsulari għall-identifikazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi u l-ksib ta' dokumenti tal-ivvjaġġar, mingħajr ma jiżvela informazzjoni relatata mal-fatt li tkun saret applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali; jorganizza u jikkoordina operazzjonijiet ta' ritorn u jipprovdi appoġġ bit-tluq volontarju, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri;

(d)

jorganizza, jippromwovi u jikkoordina attivitajiet li jippermettu l-iskambju ta' informazzjoni u l-identifikazzjoni u l-qsim tal-aħjar prattika fi kwistjonijiet ta' ritorn bejn l-Istati Membri;

(e)

jiffinanzja jew jikkofinanzja l-operazzjonijiet, l-interventi u l-azzjonijiet imsemmija f'dan il-Kapitolu mill-baġit tiegħu, f'konformità mar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija.

2.   L-assistenza teknika u operazzjonali msemmija f'punt (b) ta' paragrafu 1 għandha tinkludi attivitajiet biex tgħin lill-Istati Membri jwettqu proċeduri ta' ritorn mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti billi jipprovdu, b'mod partikolari:

(a)

servizzi ta' interpretazzjoni;

(b)

informazzjoni prattika dwar pajjiżi terzi ta' ritorn rilevanti għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, f'kooperazzjoni, fejn xieraq, ma' korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni inkluż l-EASO;

(c)

pariri dwar l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' proċeduri ta' ritorn f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE;

(d)

pariri u assistenza, f'konformità mad-Direttiva 2008/115/KE u d-dritt internazzjonali, dwar il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw id-disponibbiltà ta' persuni rimpatrijati għal skopijiet ta' ritorn u jevitaw li dawn il-persuni milli jaħarbu.

3.   L-Aġenzija għandha l-għan li tibni sinerġiji u torbot netwerks u programmi ffinanzjati mill-Unjoni fil-qasam tar-ritorn, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni u bl-appoġġ tal-partijiet ikkonċernati, fosthom in-Netwerk Ewropew tal-Migrazzjoni.

4.   L-Aġenzija tista' tagħmel użu mill-mezzi finanzjarji tal-Unjoni li huma disponibbli għal attivitajiet ta' ritorn. L-Aġenzija għandha tiżgura li fil-ftehimiet tagħha ta' għotja mal-Istati Membri kull appoġġ finanzjarju jingħata bil-kondizzjoni li jkun hemm rispett sħiħ tal-Karta.

Artikolu 28

Operazzjonijiet ta' ritorn

1.   Mingħajr ma toqgħod tidħol fil-mertu tad-deċiżjonijiet ta' ritorn u skont mad-Direttiva 2008/115/KE, l-Aġenzija għandha tipprovdi l-assistenza meħtieġa u, fuq it-talba ta' wieħed jew bosta Stati Membri parteċipanti, tiżgura l-koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni tal-operazzjonijiet ta' ritorn, inkluż permezz tal-kiri ta' inġenji tal-ajru għall-fini tali operazzjonijiet. L-Aġenzija tista', fuq inizjattiva proprja, tipproponi lill-Istati Membri biex jikkoordinaw jew jorganizzaw operazzjonijiet ta' ritorn.

2.   L-Istati Membri għandhom fuq bażi ta' kull xahar jinformaw lill-Aġenzija dwar l-ippjanar indikattiv tan-numru ta' dawk li jirritornaw u tal-pajjiżi terzi ta' ritorn, it-tnejn fir-rigward tal-operazzjonijiet nazzjonali rilevanti ta' ritorn, u dwar il-ħtiġijiet tagħhom għal assistenza jew koordinazzjoni mill-Aġenzija. L-Aġenzija għandha tfassal pjan operazzjonali kontinwu sabiex tipprovdi lill-Istati Membri li jagħmlu t-talba bit-tisħiħ operazzjonali meħtieġ, inkluż permezz ta' tagħmir tekniku. L-Aġenzija, fuq l-inizjattiva tagħha stess jew fuq it-talba ta' Stat Membru, tista' tinkludi fil-pjan operazzjonali kontinwu d-dati u d-destinazzjonijiet tal-operazzjonijiet ta' ritorn li tqis li huma meħtieġa, fuq il-bażi ta' valutazzjoni tal-ħtiġijiet. Il-bord amministrattiv għandu jiddeċiedi, fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, fuq il-modus operandi tal-pjan operazzjonali li jkun għaddej.

3.   L-Aġenzija tista' tipprovdi l-assistenza meħtieġa u, jew fuq talba tal-Istati Membri parteċipanti jew abbażi tal-proposta tagħha proprja, tiżgura l-koordinazzjoni jew l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn, li għalihom il-mezzi ta' trasport u l-iskorti tar-ritorn imġiegħel huma pprovduti minn pajjiż terz tar-ritorn (“operazzjonijiet ta' ritorn bi ġbir”). L-Istati Membri parteċipanti u l-Aġenzija għandhom jiżguraw li l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali, il-prinċipju ta' non-refoulement, u l-użu proporzjonat ta' mezzi ta' restrizzjoni jkunu garantiti matul l-operazzjoni ta' ritorn kollha. Mill-anqas rappreżentant wieħed ta' Stat Membru u spettur wieħed tar-ritorn imġiegħel mir-riżerva stabbilita skont l-Artikolu 29 jew mis-sistema ta' sorveljanza nazzjonali tal-Istat Membru parteċipanti għandhom ikunu preżenti matul l-operazzjoni kollha ta' ritorn sal-wasla fil-pajjiż terz ta' ritorn.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu jfassal pjan ta' ritorn mingħajr dewmien għall-operazzjonijiet ta' ritorn bi ġbir. Id-direttur eżekuttiv ukwalunkwe Stat Membru parteċipanti għandhu jaqbel dwar il-pjan li jagħti dettalji dwar l-aspetti organizzattivi u proċedurali tal- operazzjonijiet ta' ritorn bi ġbir, filwaqt li jitqiesu l-implikazzjonijiet fuq id-drittijiet fundamentali u r-riskji ta' dawn l-operazzjonijiet. Kwalunkwe emenda jew adattament ta' dan il-pjan għandhom jirrikjedu l-qbil tal-partijiet imsemmija fil-paragrafu 3 u f'dan il-paragrafu.

5.   Il-pjan ta' ritorn tal-operazzjonijiet ta' ritorn bi ġbir għandu jorbot lill-Aġenzija u kwalunkwe Istat Membru parteċipanti. Għandu jkopri il-passi kollha li huma meħtieġa għat-twettiq tal-operazzjonijiet ta' ritorn bi ġbir.

6.   Kull operazzjoni ta' ritorn għandha tkun monitorjata skont l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 2008/115/KE. Il-monitoraġġ tal-operazzjonijiet ta' ritorn imġiegħel għandu jitwettaq mill-ispettur tar-ritorn imġiegħel fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi u trasparenti u għandu jkopri l-operazzjoni ta' ritorn kollha mill-fażi ta' qabel it-tluq sat-trasferiment tal-persuni rimpatrijati fil-pajjiż terz ta' ritorn. L-ispettur tar-ritorn imġiegħel għandu jressaq rapport dwar kull operazzjoni tar-ritorn imġiegħel lid-direttur eżekuttiv, lill-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali u lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri kollha involuti f'dik l-operazzjoni. Jekk ikun neċessarju, għandu jiġi żgurat segwitu xieraq mid-direttur eżekuttiv u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti rispettivament.

7.   Jekk l-Aġenzija jkollha tħassib dwar ir-rispett tad-drittijiet fundamentali fir-rigward ta' operazzjoni ta' ritorn,hija għandha tikkomunikom lill-Istati Membri parteċipanti u lill-Kummissjoni.

8.   Id-direttur eżekuttiv għandu jevalwa r-riżultati tal-operazzjonijiet ta' ritorn. Kull sitt xhur, huwa jew hija għandu/ha jittrasmett/tittrasmetti rapport ta' evalwazzjoni dettaljat li jkopri l-operazzjonijiet kollha ta' ritorn mwettqa matul is-semestru preċedenti lill-bord amministrattiv, flimkien mal-osservazzjonijiet tal-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali. Id-direttur eżekuttiv għandu jagħmel analiżi komparattiva u komprensiva ta' dawk ir-riżultati bl-iskop li tittejjeb il-kwalità, il-koerenza u l-effettività tal-operazzjonijiet ta' ritorn futuri. Id-direttur eżekuttiv għandu jinkludi dik l-analiżi fir-rapport tiegħu ta' attività annwali tal-Aġenzija.

9.   L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew tikkofinanzja operazzjonijiet ta' ritorn mill-baġit tagħha, f'konformità mar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija, filwaqt li tagħti prijorità lil dawk imwettqa minn aktar minn Stat Membru, jew minn żoni hotspot.

Artikolu 29

Riżerva ta' spetturi tar-ritorn imġiegħel

1.   L-Aġenzija għandha, wara li tikkonsulta mal-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali, toħloq riżerva ta' spetturi tar-ritorn imġiegħel minn korpi kompetenti li jwettqu operazzjonijiet ta' ritorn skont l-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 2008/115/KE u li tħarrġu skont l-Artikolu 36 ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-bord amministrattiv għandu, fuq proposta tad-direttur eżekuttiv jiddetermina l-profil u n-numru ta' spetturi tar-ritorn imġiegħel li għandu jkun disponibbli għal dik ir-riżerva. L-istess proċedura għandha tapplika fir-rigward ta' kull bidla sussegwenti fil-profili u n-numri globali. L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-kontribuzzjoni għar-riżerva billi jinnominaw l-ispetturi tar-ritorn imġiegħel li jikkorrispondu għall-profil definit. L-ispetturi tar-ritorn imġiegħel b'kompetenza esperta speċifika fil-protezzjoni tat-tfal għandhom jiġu inklużi fir-riżerva.

3.   Il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri tal-ispetturi tar-ritorn imġiegħel tagħhom għal operazzjonijiet u interventi ta' ritorn speċifiċi għas-sena ta' wara għandu jiġi ppjanat fuq il-bażi ta' negozjati u ftehimiet bilaterali annwali bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. F'konformità ma' dawk il-ftehimiet, l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-ispetturi tar-ritorn imġiegħel disponibbli biex jintbagħtu fuq it-talba tal-Aġenzija, sakemm ma jiġux iffaċċjati b'sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa sostanzjalment it-twettiq ta' kompiti nazzjonali. Tali talba għandha ssir mill-inqas 21 jum ta' xogħol qabel l-istazzjonament maħsub, jew ħamest ijiem ta' xogħol f'każ ta' intervent ta' ritorn rapidu.

4.   L-Aġenzija għandha tagħmel l-ispetturi tar-ritorn imġiegħel disponibbli, fuq talba, lill-Istati Membri parteċipanti biex jissorveljaw, f'isimhom, l-implimentazzjoni korretta tal-operazzjoni ta' ritorn u l-interventi ta' ritorn tul id-dewmien tagħhom. Hija għandha tagħmel disponibbli spetturi tar-ritorn imġiegħel b'kompetenza esperta speċifika fil-protezzjoni tat-tfal għal kull operazzjoni ta' ritorn li tinvolvi t-tfal.

5.   L-ispetturi tar-ritorn imġiegħel għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri dixxiplinarji tal-Istat Membru ta' oriġini tagħhom matul operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' ritorn.

Artikolu 30

Riżerva ta' Skorti tar-Ritorn Imġiegħel

1.   L-Aġenzija għandha toħloq riżerva ta' skorti tar-ritorn imġiegħel minn korpi nazzjonali kompetenti li jwettqu operazzjonijiet ta' ritorn f'konformità mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 8(4) u (5) tad-Direttiva 2008/115/KE u li tħarrġu f'konformità mal-Artikolu 36 ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-bord amministrattiv, fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, għandu jiddetermina l-profil u n-numru ta' skorti tar-ritorn imġiegħel li għandhom jkunu disponibbli għar-riżerva. L-istess proċedura għandha tapplika fir-rigward ta' kull bidla sussegwenti fil-profil u n-numri globali. L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għar-riżerva billi jinnominaw l-iskorti tar-ritorn imġiegħel li jikkorrispondu għall-profil definit. L-iskorti tar-ritorn imġiegħel b'kompetenza esperta speċifika fil-protezzjoni tat-tfal għandhom jiġu inklużi fir-riżerva.

3.   Il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri tal-iskorti tar-ritorn imġiegħel tagħhom għal operazzjonijiet u interventi ta' ritorn speċifiċi għas-sena ta' wara għandu jiġi ppjanat abbażi ta' negozjati u ftehimiet bilaterali annwali bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. F'konformità ma' dawk il-ftehimiet, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-iskorti tar-ritorn imġiegħel biex jiġu stazzjonati fuq it-talba tal-Aġenzija, sakemm ma jkunux iffaċċjati b'sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa sostanzjalment it-twettiq ta' kompiti nazzjonali. Tali talba għandha ssir mill-anqas 21 jum ta' xogħol qabel l-istazzjonament maħsub, jew ħamest ijiem ta' xogħol f'każ ta' intervent ta' ritorn rapidu.

4.   L-Aġenzija għandha tagħmel l-iskorti tar-ritorn imġiegħel disponibbli fuq talba, lill-Istati Membri parteċipanti biex jeskortaw lil dawk li jirritornaw f'isimhom u biex jieħdu sehem f'operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn. Hija għandha tagħmel disponibbli spetturi tar-ritorn imġiegħel b'kompetenza esperta speċifika fil-protezzjoni tat-tfal għal kull operazzjoni ta' ritorn li tinvolvi t-tfal.

5.   L-ispetturi tar-ritorn imġiegħel għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri dixxiplinarji tal-Istat Membru ta' oriġini tagħhom matul operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' ritorn.

Artikolu 31

Riżerva ta' speċjalisti tar-ritorn

1.   L-Aġenzija għandha toħloq riżerva ta' speċjalisti tar-ritorn mill-korpi nazzjonali kompetenti u mill-persunal tal-Aġenzija, li jkollhom il-ħiliet u l-kompetenza meħtieġa biex iwettqu attivitajiet relatati mar-ritorn u li jkunu tħarrġu f'konformità mal-Artikolu 36. Dawk l-ispeċjalisti għandhom ikunu disponibbli biex iwettqu kompiti speċifiċi, bħall-identifikazzjoni ta' gruppi partikolari ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-ksib ta' dokumenti tal-ivvjaġġar minn pajjiżi terzi u l-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni konsulari.

2.   Il-bord amministrattiv, fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, għandu jiddetermina l-profil u n-numru tal-ispeċjalisti tar-ritorn li għandu jkun disponibbli għal dik ir-riżerva. L-istess proċedura għandha tapplika fir-rigward ta' kwalunkwe bidla sussegwenti fil-profili u n-numri globali. L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għar-riżerva billi jinnominaw speċjalisti li jikkorrispondu għall-profil definit. L-ispeċjalisti tar-ritorn b'kompetenza esperta speċifika fil-protezzjoni tat-tfal għandhom jiġu inklużi fir-riżerva.

3.   Il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri tal-ispeċjalisti tar-ritorn tagħhom għal operazzjonijiet u interventi ta' ritorn speċifiċi għas-sena ta' wara għandu jiġi ppjanat abbażi ta' negozjati u ftehimiet bilaterali annwali bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. F'konformità ma' dawn il-ftehimiet, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-ispeċjalisti tar-ritorn biex jintbagħtu fuq it-talba tal-Aġenzija, sakemm ma jkunux iffaċċjati b'sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa sostanzjalment it-twettiq ta' kompiti nazzjonali. Tali talba għandha ssir mill-anqas 21 jum ta' xogħol qabel l-istazzjonament maħsub, jew ħamest ijiem ta' xogħol f'każ ta' intervent ta' ritorn rapidu.

4.   L-Aġenzija għandha tagħmel l-ispeċjalisti tar-ritorn disponibbli, fuq talba lill-Istati Membri li jipparteċipaw f'operazzjonijiet ta' ritorn, u biex jieħdu sehem f'interventi ta' ritorn. Hija għandha tagħmel disponibbli speċjalisti tar-ritorn b'kompetenzi speċifiċi fil-protezzjoni tat-tfal għal kwalunkwe operazzjoni ta' ritorn li tinvolvi t-tfal.

5.   L-ispeċjalisti tar-ritorn għandhom jibqgħu soġġetti għall-miżuri dixxiplinarji jew tal-Aġenzija jew tal-Istat Membru ta' oriġini tagħhom matul operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' ritorn.

Artikolu 32

Timijiet Ewropej ta' intervent ta' ritorn

1.   L-Aġenzija għandha toħloq, mir-riżervi stabbiliti fl-Artikoli 29, 30 u 31, timijiet Ewropej ta' intervent ta' ritorn magħmula apposta biex jiġu stazzjonati matul interventi ta' ritorn.

2.   L-Artikoli 21, 22 u 24 għandhom japplikaw mutatis mutandis għat-timijiet Ewropej ta' intervent għar-ritorn.

Artikolu 33

Interventi ta' ritorn

1.   F'ċirkostanzi fejn Stat Membru qed jiffaċċja piż meta jimplimenta l-obbligu ta' ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma soġġetti għal deċiżjonijiet ta' ritorn maħruġa minn Stat Membru, l-Aġenzija għandha, fuq talba ta' dak l-Istat Membru, tipprovdi l-assistenza teknika u operazzjonali xierqa fil-forma ta' intervent ta' ritorn. Dan l-intervent jista' jikkonsisti mill-istazzjonament ta' timijiet Ewropej ta' intervent ta' ritorn fl-Istat Membru ospitanti u l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn mill-Istat Membru ospitanti.

2.   F'ċirkostanzi fejn Stat Membru jkun qed jiffaċċja sfida speċifika u sproporzjonata meta jimplimenta l-obbligi tiegħu li jirritorna ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma soġġetti għal deċiżjonijiet ta' ritorn maħruġa minn Stat Membru, l-Aġenzija għandha, fuq talba ta' dak l-Istat Membru, tipprovdi l-assistenza teknika u operazzjonali xierqa fil-forma ta' intervent ta' ritorn rapidu. L-Aġenzija tista' tipproponi fuq inizjattiva proprja li tipprovdi lil dak l-Istat Membru b'tali assistenza teknika u operazzjonali. Intervent ta' ritorn rapidu jista' jikkonsisti fl-istazzjonament rapidu ta' timijiet Ewropej ta' intervent ta' ritorn għall-Istat Membru ospitanti u fl-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn mill-Istat Membru ospitanti.

3.   Fil-kuntest ta' intervent ta' ritorn, id-direttur eżekuttiv għandu jfassal pjan operazzjonali mingħajr dewmien, bi qbil mal-Istat Membru ospitanti u l-Istati Membri li jipparteċipaw. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16 għandhom japplikaw.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu jieħu deċiżjoni dwar il-pjan operazzjonali kemm jista' jkun malajr u, fil-każ imsemmi fil-paragrafu 2, fi żmien ħamest ijiem ta' xogħol. Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata minnufih, bil-miktub, lill-Istati Membri kkonċernati u lill-bord amministrattiv.

5.   L-Aġenzija għandha tiffinanzja jew tikkofinanzja interventi ta' ritorn mill-baġit tagħha f'konformità mar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija.

KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet ġenerali

Taqsima 1

Regoli Ġenerali

Artikolu 34

Protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u strateġija għad-drittijiet fundamentali

1.   Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha tiggarantixxi l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fit-twettiq tal-kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament skont id-dritt rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Karta, id-dritt internazzjonali rilevanti inkluża l-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati, il-Protokoll tal-1967 tagħha u l-obbligi relatati mal-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, b'mod partikolari l-prinċipju ta' non-refoulement.

Għal dak il-għan, l-Aġenzija għandha tfassal, tiżviluppa ulterjorment u timplimenta strateġija għad-drittijiet fundamentali, inkluż mekkaniżmu effettiv għall-monitoraġġ tar-rispett tad-drittijiet fundamentali fl-attivitajiet kollha tal-Aġenzija.

2.   Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha tiżgura li l-ebda persuna ma tkun żbarkata fi, imġiegħla tidħol, imwassla, jew b'xi mod mgħoddija jew ritornata, lill-awtoritajiet ta' pajjiż f'kontravenzjoni tal-prinċipju ta' non-refoulement, jew li minnu hemm riskju ta' espulsjoni jew ritorn lejn pajjiż ieħor f'kontravenzjoni ta' dak il-prinċipju.

3.   Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha tqis il-ħtiġijiet speċjali tat-tfal, il-minorenni mhux akkumpanjati, il-persuni b'diżabilità, il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, il-persuni li jeħtieġu assistenza medika, persuni li jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, persuni f'diffikultà fuq il-baħar u persuni oħrajn f'sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli.

Il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta għandha fl-attivitajiet kollha tagħha tagħti attenzjoni partikolari lid-drittijiet tat-tfal u tiżgura li l-aħjar interessi tat-tfal jiġu rispettati.

4.   Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, fir-relazzjonijiet tagħha mal-Istati Membri u l-kooperazzjoni tagħha ma' pajjiżi terzi, l-Aġenzija għandha tqis ir-rapporti tal-forum konsultattiv imsemmi fl-Artikolu 70 (“il-forum konsultattiv”) u l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali.

Artikolu 35

Kodiċijiet ta' kondotta

1.   L-Aġenzija għandha, f'kooperazzjoni mal-forum konsultattiv, tfassal u tiżviluppa aktar il-kodiċi ta' kondotta applikabbli għall-operazzjonijiet kollha ta' kontroll tal-fruntiera kkoordinati mill-Aġenzija u l-persuni kollha li jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-Aġenzija. Il-kodiċi ta' kondotta għandu jistabbilixxi l-proċeduri maħsuba sabiex jiggarantixxu l-prinċipji tal-istat tad-dritt u l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali mmirati b'mod partikolari lejn persuni vulnerabbli, inklużi t-tfal, minorenni mhux akkumpanjati u persuni oħra li jinsabu f'sitwazzjoni vulnerabbli, kif ukoll persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali.

2.   L-Aġenzija għandha, f'kooperazzjoni mal-forum konsultattiv, tfassal u tiżviluppa ulterjorment l-kodiċi ta' kondotta għar-ritorn ta' persuni rimpatrijati, li għandu japplika matul l-operazzjonijiet kollha ta' ritorn u interventi ta' ritorn li jiġu kkoordinati jew organizzati mill-Aġenzija. Dak il-kodiċi ta' kondotta għandu jiddeskrivi proċeduri standardizzati komuni għas-simplifikazzjoni tal-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn, u jiżgura ritorn b'mod uman u b'ħarsien sħiħ tad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari l-prinċipji tad-dinjità umana, il-projbizzjoni tat-tortura u ta' trattament jew kastig inuman jew degradanti, id-dritt għal-libertà u s-sigurtà u d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u n-nondiskriminazzjoni.

3.   Il-kodiċi ta' kondotta għar-ritorn għandu jagħti attenzjoni partikolari għall-obbligu tal-Istati Membri li jipprevedu sistema effettiva ta' sorveljanza tar-ritorn imġiegħel kif stipulat fl-Artikolu 8(6) tad-Direttiva 2008/115/KE u għall-istrateġija għad-drittijiet fundamentali.

Artikolu 36

Taħriġ

1.   L-Aġenzija għandha, f'kooperazzjoni ma' entitajiet xierqa ta' taħriġ tal-Istati Membri, u fejn xieraq, l-EASO u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, tiżviluppa għodod speċifiċi ta' taħriġ, inkluż taħriġ speċifiku fil-protezzjoni tat-tfal u ta' persuni oħra li jinsabu f'sitwazzjoni vulnerabbli. Hi għandha tipprovdi lill-gwardji tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor li huma membri tat-timijiet tal-Gwardji tal-Kosta u tal-Fruntieri Ewropej taħriġ avvanzat rilevanti għall-kompiti u l-poteri tagħhom. Esperti mill-persunal tal-Aġenzija għandhom iwettqu eżerċizzji regolari ma' dawk il-gwardji tal-fruntiera f'konformità mal-iskeda ta' taħriġ u eżerċizzji avvanzati msemmija fil-programm ta' ħidma annwali tal-Aġenzija.

2.   L-Aġenzija għandha tieħu l-inizjattivi meħtieġa biex tiżgura li l-gwardji kollha tal-fruntiera u persunal rilevanti ieħor tal-Istati Membri li jipparteċipaw fit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera, kif ukoll il-persunal tal-Aġenzija, ikunu rċevew taħriġ fil-liġi rilevanti tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż dwar id-drittijiet fundamentali, l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali u fejn xieraq it-tfittxija u s-salvataġġ, qabel il-parteċipazzjoni tagħhom f'ativitajiet operazzjonali organizzati mill-Aġenzija.

3.   L-Aġenzija għandha tiffinanzja 100 % tat-taħriġ meħtieġ għall-gwardji tal-fruntieri li se jiġu inklużi fir-riżerva ta' reazzjoni rapida msemmija fl-Artikolu 20(5), għall-finijiet tal-parteċipazzjoni tagħhom f'din ir-riżerva.

4.   L-Aġenzija għandha tieħu l-inizjattivi meħtieġa biex tiżgura t-taħriġ għall-persunal involut f'kompiti relatati mar-ritorn li huma allokati lir-riżervi msemmija fl-Artikoli 29, 30 u 31. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-persunal tagħha u l-persunal kollu li jipparteċipa f'operazzjonijiet ta' ritorn u f'interventi ta' ritorn ikunu rċevew taħriġ fil-liġi rilevanti tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż fuq id-drittijiet fundamentali u l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali qabel il-parteċipazzjoni tagħhom f'attivitajiet operazzjonali organizzati mill-Aġenzija.

5.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u tkompli tiżviluppa kurrikuli ċentrali komuni għat-taħriġ ta' gwardji tal-fruntiera u tipprovdi taħriġ fuq livell Ewropew għall-ħarrieġa tal-gwardji tal-fruntiera nazzjonali tal-Istati Membri, fost l-oħrajn fir-rigward tad-drittijiet fundamentali, l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali u l-liġi marittima rilevanti. Il-kurrikuli bażiċi komuni għandhom jimmiraw li jippromwovu l-ogħla standards u l-aħjar prattiki fl-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tal-fruntieri. L-Aġenzija għandha tfassal il-kurrikuli ċentrali komuni wara li tikkonsulta mal-forum konsultattiv u l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali. L-Istati Membri għandhom jintegraw il-kurrikuli ċentrali komuni fit-taħriġ li huma jipprovdu għall-gwardji tal-fruntiera nazzjonali tagħhom u l-persunal involut f'kompiti relatati mar-ritorn.

6.   L-Aġenzija għandha toffri wkoll korsijiet ta' taħriġ u seminars oħra dwar suġġetti marbuta mal-kontroll tal-fruntieri esterni u r-ritorn ta' ċittadini minn pajjiżi terzi għall-uffiċjali tas-servizzi nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri u fejn xieraq ta' pajjiżi terzi.

7.   L-Aġenzija tista' torganizza attivitajiet ta' taħriġ f'kooperazzjoni ma' Stati Membri u pajjiżi terzi fit-territorju tagħhom.

8.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi programm ta' skambji li jippermetti lill-gwardji tal-fruntiera li jipparteċipaw fit-timijiet Ewopej tal-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, kif ukoll lill-persunal li jipparteċipa fit-timijiet ta' intervent ta' ritorn li jakkwistaw għarfien jew kompetenzi speċifiċi minn esperjenzi u prattiki tajbin barra 'l pajjiż permezz ta' ħidma ma' gwardji tal-fruntiera u l-persunal involut f'kompiti relatati mar-ritorn fi Stat Membru li mhux tagħhom.

Artikolu 37

Riċerka u innovazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha timmonitorja u tikkontribwixxi proattivament għall-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni rilevanti għall-ġestjoni integrata Ewropea tal-fruntieri esterni, inkluż l-użu ta' teknoloġija ta' sorveljanza avvanzata. L-Aġenzija għandha tqassam ir-riżultati ta' dik ir-riċerka lill-Parlament Ewropew, lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni u skont l-Artikolu 50. Hija tista' tuża dawn ir-riżultati kif xieraq f'operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera, operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn.

2.   L-Aġenzija għandha tgħin lill-Istati Membri u l-Kummissjoni fl-identifikazzjoni ta' temi ewlenin ta' riċerka. L-Aġenzija għandha tgħin lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programmi qafas tal-Unjoni rilevanti għal attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni.

3.   L-Aġenzija għandha timplimenta l-partijiet tal-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li huma marbuta mas-sigurtà tal-fruntiera. Għal dak il-għan, u fejn il-Kummissjoni tkun iddelegat is-setgħat rilevanti għaliha, l-Aġenzija għandu jkollha l-kompiti li ġejjin:

(a)

tieħu ħsieb xi stadji tal-implimentazzjoni tal-programm u xi fażijiet tul il-ħajja ta' proġetti speċifiċi fuq il-bażi tal-programmi ta' ħidma rilevanti adottati mill-Kummissjoni;

(b)

tadotta l-istrumenti tat-twettiq tal-baġit għad-dħul u l-infiq u twettaq l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għat-tmexxija tal-programm;

(c)

tagħti appoġġ fl-implimentazzjoni tal-programm.

4.   L-Aġenzija tista' tippjana u timplimenta proġetti pilota dwar kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament.

Artikolu 38

Akkwist jew kiri ta' tagħmir tekniku

1.   L-Aġenzija tista' tixtri, waħedha jew fi sjieda konġunta ma' Stat Membru, jew tikri tagħmir tekniku li għandu jiġi stazzjonat matul operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, interventi rapidi fil-fruntiera, operazzjonijiet ta' ritorn, interventi ta' ritorn, stazzjonamenti ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni jew proġetti ta' assistenza teknika f'konformità mar-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija.

2.   L-Aġenzija tista' tixtri tagħmir tekniku b'deċiżjoni tad-direttur eżekuttiv f'konsultazzjoni mal-bord amministrattiv. Kwalunkwe xiri jew kiri ta' tagħmir li jinvolvi spejjeż sinifikanti għall-Aġenzija għandu jkun preċedut minn analiżi bir-reqqa tal-ħtiġijiet u l-benefiċċju meta mqabbel mal-ispiża. Kwalunkwe tali nefqa għandha tiġi prevista fil-baġit tal-Aġenzija kif adottat mill-bord amministrattiv.

3.   Fejn l-Aġenzija tixtri jew tikri tagħmir tekniku maġġuri, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

fil-każ ta' xiri mill-Aġenzija jew ta' sjieda konġunta, l-Aġenzija għandha taqbel ma' Stat Membru wieħed li dak l-Istat Membru għandu jipprevedi r-reġistrazzjoni tat-tagħmir f'konformità mal-leġislazzjoni applikabbli ta' dak l-Istat Membru;

(b)

fil-każ ta' kiri, it-tagħmir għandu jiġi rreġistrat fi Stat Membru.

4.   Fuq il-bażi ta' mudell ta' ftehim imfassal mill-Aġenzija u approvat mill-bord amministrattiv, l-Istat Membru ta' reġistrazzjoni u l-Aġenzija għandhom jaqblu dwar it-termini b'mod li jiżguraw l-interoperabbilità tat-tagħmir u jirregolaw l-użu tat-tagħmir, inklużi dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-istazzjonament rapidu matul interventi rapidi fil-fruntieri. Fil-każ ta' assi ta' sjieda konġunta, it-termini għandhom ikopru wkoll il-perijodi ta' disponibbiltà sħiħa tal-assi għall-Aġenzija. Tagħmir tekniku li jkun proprjetà tal-Aġenzija biss għandu jsir disponibbli għall-Aġenzija fuq talba tagħha u l-Istat Membru ta' reġistrazzjoni ma jistax jinvoka s-sitwazzjoni eċċezzjonali msemmija fl-Artikolu 39(8).

5.   L-Istat Membru ta' reġistrazzjoni jew il-fornitur tat-tagħmir tekniku għandu jipprovdi l-esperti u l-ekwipaġġ tekniku meħtieġa biex iħaddmu t-tagħmir tekniku b'mod legali u sikur.

Artikolu 39

Grupp ta' tagħmir tekniku

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi u żżomm ċentralizzati r-reġistri ta' tagħmir fi grupp ta' tagħmir tekniku magħmula minn tagħmir li hu proprjetà tal-Istati Membri jew tal-Aġenzija u t-tagħmir fi sjieda konġunta bejn l-Istat Membru u l-Aġenzija għall-attivitajiet operazzjonali tagħha.

2.   It-tagħmir li huwa l-proprjetà tal-Aġenżija biss għandu jkun disponibbli b'mod sħiħ għall-istazzjonament fi kwalunkwe ħin kif imsemmi fl-Artikolu 38(4).

3.   Tagħmir li jkun fi sjieda konġunta tal-Aġenzija b'sehem ta' aktar minn 50 % għandu jkun ukoll disponibbli għall-istazzjonament skont ftehim bejn Stat Membru u l-Aġenzija kif imsemmi fl-Artikolu 38(4).

4.   L-Aġenzija għandha tiżgura l-kompatibbiltà u l-interoperabbiltà tat-tagħmir elenkat fil-grupp ta' tagħmir tekniku.

Għal dan l-għan, hija għandha tiddefinixxi l-istandards tekniċi li għandhom jiġu sodisfatti minn tagħmir għall-istazzjonament tiegħu fl-attivitajiet tal-Aġenzija, fejn ikun meħtieġ. Tagħmir li jista' jiġi akkwistat mill-Aġenzija, kemm waħedha jew f'sjieda konġunta, u tagħmir li hu proprjetà tal-Istati Membri li huwa elenkat fil-grupp ta' tagħmir tekniku għandu jissodisfa dawn l-istandards.

5.   Id-direttur eżekuttiv għandu jidentifika n-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku meħtieġa biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Aġenzija, b'mod partikolari fir-rigward ta' twettiq ta' operazzjonijiet konġunti, stazzjonamenti ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, interventi rapidi fl-fruntiera, operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn, f'konformità mal-programm ta' ħidma tagħha għas-sena inkwistjoni.

Jekk in-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku ma jkunx biżżejjed biex jitwettaq il-pjan operazzjonali miftiehem għal tali attivitajiet, l-Aġenzija għandha tirrevedih fuq il-bażi ta' ħtiġijiet ġustifikati u ta' qbil mal-Istati Membri.

6.   Il-grupp ta' tagħmir tekniku għandu jkun fih in-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir identifikat bħala meħtieġ mill-Aġenzija għal kull tip ta' tagħmir tekniku. It-tagħmir elenkat fil-grupp ta' tagħmir tekniku għandu jintbagħat matul operazzjonijiet konġunti, stazzjonamenti ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, proġetti pilota, interventi rapidi fil-fruntiera, operazzjonijiet ta' ritorn jew interventi ta' ritorn.

7.   Il-grupp ta' tagħmir tekniku għandu jinkludi grupp ta' tagħmir ta' reazzjoni rapida li jkun fih numru limitat ta' oġġetti ta' tagħmir meħtieġa għall-interventi rapidi possibbli fil-fruntiera. Il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għat-tagħmir ta' reazzjoni rapida għandhom ikunu ppjanati skont in-negozjati bilaterali annwali u l-ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 8. Għat-tagħmir fil-lista tal-oġġetti f'dan il-grupp, l-Istati Membri ma jistgħux jinvokaw s-sitwazzjoni eċċezzjonali msemmija fil-paragrafu 8.

It-tagħmir f'din il-lista għandu jintbagħat għad-destinazzjoni għall-istazzjonament mill-aktar fis possibbli, u f'kull każ, mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data meta jkun ġie miftiehem il-pjan operazzjonali.

L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi għal dan il-grupp b'tagħmir disponibbli għall-Aġenzija kif imsemmi fl-Artikolu 38(1).

8.   L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għall-grupp ta' tagħmir tekniku. Il-kontribuzzjoni mill-Istati Membri għall-grupp u l-użu tat-tagħmir tekniku għal operazzjonijiet speċifiċi għandu jiġi ppjanat abbażi ta' negozjati u ftehimiet bilaterali annwali bejn l-Aġenzija u l-Istati Membri. F'konformità ma' dawk il-ftehimiet u sal-punt li jifforma parti min-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku għal sena partikolari, l-Istati Membri għandhom jagħmlu t-tagħmir tekniku tagħhom disponibbli għall-istazzjonament fuq it-talba tal-Aġenzija, sakemm ma jkunux qed iħabbtu wiċċhom ma' sitwazzjoni eċċezzjonali li taffettwa sostanzjalment it-twettiq ta' kompiti nazzjonali. Jekk Stat Membru jinvoka tali sitwazzjoni eċċezzjonali, hu għandu jagħti raġunijiet u informazzjoni komprensivi dwar is-sitwazzjoni lill-Aġenzija, li l-kontenut tagħhom għandu jiġi inkluż fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 13. It-talba tal-Aġenzija għandha ssir mill-anqas 45 jum qabel l-istazzjonament maħsub ta' tagħmir tekniku maġġuri u 30 jum qabel l-istazzjonament maħsub ta' għal tagħmir ieħor. Il-kontribuzzjonijiet għall-grupp ta' tagħmir tekniku għandhom jiġu riveduti kull sena.

9.   Fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, il-bord amministrattiv għandu jiddeċiedi, kull sena, dwar ir-regoli relatati mat-tagħmir tekniku, inklużi n-numri minimi globali ta' oġġetti meħtieġa skont it-tip ta' tagħmir tekniku u t-termini għall-istazzjonament u r-rimborż tal-ispejjeż kif ukoll dwar in-numru limitat ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku għal grupp ta' tagħmir ta' reazzjoni rapida. Għal raġunijiet baġitarji dik id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-bord amministrattiv sat-30 ta' Ġunju kull sena.

10.   F'każ li jseħħ intervent rapidu fil-fruntieri, l-Artikolu 17(11) se japplika kif meħtieġ.

11.   Jekk jinqalgħu ħtiġijiet mhux mistennija ta' tagħmir tekniku għal operazzjoni konġunta jew għal intervent rapidu fil-fruntiera wara li n-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku jkun ġie stabbilit u dawk il-ħtiġijiet ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati mill-grupp ta' tagħmir tekniku jew mill-grupp ta' tagħmir ta' reazzjoni rapida, l-Istati Membri għandhom, fuq bażi ad hoc, jagħmlu t-tagħmir tekniku meħtieġ disponibbli għall-istazzjonament lill-Aġenzija fuq talba tagħha.

12.   Id-direttur eżekuttiv għandu jirrapporta regolarment dwar il-kompożizzjoni u l-istazzjonament ta' tagħmir li jkun parti mill-grupp ta' tagħmir tekniku lill-bord amministrattiv. Fejn in-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku meħtieġa fil-grupp ma ntlaħaqx, id-direttur eżekuttiv għandu jinforma lill-bord amministrattiv mingħajr dewmien. Il-bord amministrattiv għandu jieħu deċiżjoni dwar il-prijoritizzazzjoni tal-istazzjonament tat-tagħmir tekniku b'mod urġenti u jieħu l-passi adatti biex isolvi n-nuqqas. Il-bord amministrattiv għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar in-nuqqas u l-passi li jkunu ħa. Il-Kummissjoni għandha mbagħad tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'dan, u bil-valutazzjoni tagħha stess.

13.   L-Aġenzija għandha fuq bażi annwali tressaq rapport lill-Parlament Ewropew dwar in-numru ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku li kull Stat Membru jkun impenja għall-grupp tat-tagħmir tekniku skont dan l-Artikolu. Dak ir-rapport għandu jelenka l-Istati Membri li invokaw is-sitwazzjoni eċċezzjonali msemmija fil-paragrafu 8 fis-sena preċedenti u jinkludi r-raġunijiet u l-informazzjoni mogħtija mill-Istat Membru kkonċernat.

14.   L-Istati Membri għandhom jirreġistraw fil-grupp ta' tagħmir tekniku l-mezzi kollha ta' trasport u tagħmir operazzjonali mixtrija skont l-Azzjonijiet Speċifiċi tal-Fond għas-Sigurtà Interna f'konformità mal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (31) jew, fejn rilevanti, kwalunkwe finanzjament iddedikat ieħor tal-Unjoni li jkun tpoġġa għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri bil-ħsieb li tiżdied il-kapaċità operazzjonali tal-Aġenzija. Dak it-tagħmir tekniku għandu jifforma parti min-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku għal sena partikolari.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu dak it-tagħmir tekniku disponibbli għall-istazzjonament lill-Aġenzija fuq talba tagħha. F'każ ta' operazzjoni imsemmija fl-Artikolu 17 jew fl-Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament, huma ma jistgħux jinvokaw is-sitwazzjoni eċċezzjonali msemmija fil-paragrafu 8 ta' dan l-Artikolu.

15.   L-Aġenzija għandha tieħu ħsieb ir-reġistri tal-grupp ta' tagħmir tekniku kif ġej:

(a)

klassifikazzjoni skont it-tip ta' tagħmir u skont it-tip ta' operazzjoni;

(b)

klassifikazzjoni skont is-sid (Stat Membru, aġenzija, oħrajn);

(c)

numri globali ta' oġġetti ta' tagħmir meħtieġa;

(d)

ħtieġa ta' persunal jekk applikabbli;

(e)

informazzjoni oħra, bħad-dettalji ta' reġistrazzjoni, ħtiġijiet ta' trasportazzjoni u manutenzjoni, skemi nazzjonali applikabbli ta' esportazzjoni, struzzjonijiet tekniċi, jew informazzjoni rilevanti oħra għall-użu xieraq tat-tagħmir.

16.   L-Aġenzija għandha tiffinanzja b'100 % l-istazzjonament tat-tagħmir tekniku li jifforma parti min-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku pprovdut minn Stat Membru partikolari għal sena partikolari. L-istazzjonament tat-tagħmir tekniku li ma jiffurmax parti min-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku għandu jkun kofinanzjat mill-Aġenzija sa mhux aktar minn 100 % tal-ispejjeż eliġibbli, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi partikolari tal-Istati Membri li jkunu qegħdin jistazzjonaw tali tagħmir tekniku.

Artikolu 40

Kompiti u setgħat tal-membri tat-timijiet

1.   Il-membri tat-timijiet għandu jkollhom il-kapaċità jwettqu l-kompiti kollha u jeżerċitaw is-setgħat kollha għall-kontroll tal-fruntieri u r-ritorn kif ukoll dawk li huma meħtieġa għat-twettiq tal-għanijiet tar-Regolament (UE) 2016/399 u d-Direttiva 2008/115/KE.

2.   Waqt li jwettqu l-kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u dik internazzjonali u għandhom iħarsu d-drittijiet fundamentali u l-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti.

3.   Membri tat-timijiet jistgħu jwettqu l-kompiti u jħaddmu s-setgħat biss fuq struzzjonijiet minn u, bħala regola ġenerali, fil-preżenza ta' gwardji tal-fruntiera jew persunal involut f'kompiti relatati mar-ritorn tal-Istat Membru ospitanti. L-Istat Membru ospitanti jista' jawtorizza lill-membri tat-timijiet biex jaġixxu f'ismu.

4.   Il-membri tat-timijiet, fejn xieraq, għandhom jilbsu l-uniformi tagħhom stess waqt li jwettqu l-kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom. Huma għandhom jilbsu wkoll identifikazzjoni personali viżibbli u faxxa blu bl-insinja tal-Unjoni u tal-Aġenzija fuq l-uniformi tagħhom, li tidentifikahom bħala parteċipanti f'operazzjoni konġunta, stazzjonament ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' ritorn. Għall-finijiet ta' identifikazzjoni fir-rigward tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti, il-membri tat-timijiet għandhom, f'kull ħin, iġorru magħhom dokument ta' akkreditazzjoni, li għandhom jippreżentawh meta jintalbu.

5.   Waqt li jwettqu l-kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, il-membri tat-timijiet jistgħu jġorru armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir kif awtorizzat skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ta' oriġini. Madankollu, l-Istat Membru ospitanti jista' jipprojbixxi l-ġarr ta' ċerti armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, dejjem jekk il-leġislazzjoni tiegħu tkun tapplika l-istess projbizzjoni għall-gwardji tal-fruntiera jew persunal tiegħu involut f'kompiti relatati mar-ritorn. L-Istat Membru ospitanti għandu, qabel ma jintbagħtu l-membri tat-timijiet, jinforma lill-Aġenzija dwar l-armi tas-servizz permissibbli, il-munizzjon u t-tagħmir u l-kondizzjonijiet għall-użu tagħhom. L-Aġenzija għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli lill-Istati Membri.

6.   Waqt li jwettqu l-kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, il-membri tat-timijiet għandhom ikunu awtorizzati li jużaw il-forza, inkluż armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir, bil-kunsens tal-Istat Membru ta' oriġini u l-Istat Membru ospitanti, fil-preżenza tal-gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru ospitanti u f'konformità mal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti. L-Istat Membru ospitanti jista', bil-kunsens tal-Istat Membru ta' oriġini, jawtorizza lill-membri tat-timijiet jużaw il-forza fin-nuqqas tal-gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru ospitanti.

7.   Armi tas-servizz, munizzjon u tagħmir jistgħu jintużaw fl-awtodifiża leġittima u fid-difiża leġittima ta' membri tat-timijiet jew ta' persuni oħra f'konformità mal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti.

8.   Għall-fini ta' dan ir-Regolament, l-Istat Membru ospitanti għandu jawtorizza lill-membri tat-timijiet biex jikkonsultaw il-bażijiet tad-data Ewropej li l-konsultazzjoni tagħhom hija meħtieġa għall-ilħuq ta' għanijiet operazzjonali speċifikati fil-pjan operazzjonali dwar il-kontrolli tal-fruntieri, is-sorveljanza tal-fruntieri u r-ritorn. L-Istat Membru ospitanti jista' wkoll jawtorizzahom biex jikkonsultaw id-databases nazzjonali tiegħu fejn meħtieġ għall-istess skop. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jipprovdu tali aċċess għall-bażijiet ta' data b'mod effiċjenti u effettiv. Il-membri tat-timijiet għandhom jikkonsultaw biss dik id-data li hija meħtieġa biex iwettqu l-kompiti tagħhom u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom. L-Istat Membru ospitanti għandu, qabel ma jistazzjona l-membri tat-timijiet, jinforma lill-Aġenzija dwar liema bażijiet ta' data nazzjonali u Ewropej jistgħu jiġu kkonsultati. L-Aġenzija għandha tagħmel din l-informazzjoni disponibbli lill-Istati Membri kollha li jipparteċipaw fl-istazzjonament.

Dik il-konsultazzjoni għandha titwettaq f'konformità mal-liġi tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali tal-protezzjoni tad-data tal-Istat Membru ospitanti.

9.   Deċiżjonijiet li jinċaħad id-dħul f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2016/399 għandhom jittieħdu biss mill-gwardji tal-fruntiera tal-Istat Membru ospitanti jew mill-membri tat-timijiet jekk dawn ikunu awtorizzati mill-Istat Membru ospitanti biex jaġixxu f'ismu.

Artikolu 41

Dokument ta' Akkreditazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha, f'kooperazzjoni mal-Istat Membru ospitanti, toħroġ dokument bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti u lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-membri tat-timijiet bil-għan li tidentifikahom u bħala prova tad-drittijiet tad-detentur li jwettaq kompiti u jeżerċita setgħat kif imsemmi fl-Artikolu 40. Id-dokument għandu jinkludi l-karatteristiċi li ġejjin ta' kull membru tat-timijiet:

(a)

l-isem u n-nazzjonalità;

(b)

il-grad jew l-isem tal-impjieg;

(c)

ritratt reċenti diġitalizzat; u

(d)

il-kompiti awtorizzat li jwettaq matul l-istazzjonament.

2.   Id-dokument għandu jingħata lura lill-Aġenzija fi tmiem l-operazzjoni konġunta, l-istazzjonament ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, il-proġett pilota, l-intervent rapidu fuq il-fruntiera, l-operazzjoni ta' ritorn jew l-intervent ta' ritorn.

Artikolu 42

Responsabbiltà ċivili

1.   Fejn il-membri tat-timijiet joperaw fi Stat Membru ospitanti, dak l-Istat Membru għandu jkun responsabbli f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu għal kwalunkwe ħsara kkawżata minnhom waqt l-operazzjonijiet tagħhom.

2.   Fejn tali ħsara tinħoloq minn traskuraġni gravi jew imġiba ħażina volontarja, l-Istat Membru ospitanti jista' jkellem lill-Istat Membru ta' oriġini sabiex kwalunkwe somma li jkun ħallas lill-vittmi jew lill-persuni intitolati f'isimhom tiġi rimborżata mill-Istat Membru ta' oriġini.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu fir-rigward ta' partijiet terzi, kull Stat Membru għandu jċedi l-pretensjonijiet kollha tiegħu kontra l-Istat Membru ospitanti jew kwalunkwe Stat Membru ieħor għal kwalunkwe ħsara li jkun ġarrab, għajr f'każijiet ta' traskuraġni gravi jew imġiba ħażina volontarja.

4.   Kwalunkwe tilwima bejn l-Istati Membri marbuta mal-applikazzjoni ta' paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu li ma tistax tissolva b'negozjati bejniethom għandha titressaq minnhom quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Artikolu 273 TFUE.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-drittijiet tagħha fir-rigward ta' partijiet terzi, l-Aġenzija għandha tkopri l-ispejjeż relatati mal-ħsara kkawżata lit-tagħmir tal-Aġenzija matul l-istazzjonament, għajr f'każijiet ta' traskuraġni gravi jew imġiba ħażina volontarja.

Artikolu 43

Responsabbiltà kriminali

Waqt operazzjoni konġunta, proġett pilota, stazzjonament ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, intervent rapidu fil-fruntiera, operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' ritorn, il-membri tat-timijiet għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħal uffiċjali tal-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta' kwalunkwe reat kriminali li jista' jitwettaq kontrihom jew minnhom.

Taqsima 2

Skambju ta' informazzjoni u protezzjoni tad-data

Artikolu 44

Sistemi ta' skambju ta' informazzjoni

1.   L-Aġenzija tista' tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti għad-dmirijiet tagħha fir-rigward tal-Kummissjoni u l-Istati Membri, u fejn ikun xieraq, l-aġenziji tal-Unjoni rilevanti. Hija għandha tiżviluppa u topera sistema ta' informazzjoni li tkun kapaċi tiskambja informazzjoni klassifikata ma' dawn l-atturi, u ta' skambju ta' data personali msemmija fl-Artikoli 45, 47, 48 u 49 ta' dan ir-Regolament skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE (32) u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 (33).

2.   L-Aġenzija tista' tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti għall-kompiti tagħha mal-Irlanda u r-Renju Unit jekk tali informazzjoni tkun relatata mal-attivitajiet li jipparteċipaw fihom f'konformità mal-Artikolu 51 u l-Artikolu 62(5).

Artikolu 45

Protezzjoni tad-data

1.   L-Aġenzija għandha tapplika r-Regolament (KE) Nru 45/2001 meta tiġi pproċessata data personali.

2.   Il-bord amministrattiv għandu jistabbilixxi miżuri għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 mill-Aġenzija, inklużi dawk dwar l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-Aġenzija. Dawk il-miżuri għandhom ikunu stabbiliti wara li ssir konsultazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 47, 48 u 49, l-Aġenzija tista' tipproċessa d-data personali għal finijiet amministrattivi.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 48, għandhom ikunu pprojbiti t-trasferiment ta' data personali proċessata mill-Aġenzija u t-trasferiment 'il quddiem mill-Istati Membri lill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi jew partijiet terzi, inklużi organizzazzjonijiet internazzjonali, ta' data personali pproċessata fil-qafas ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 46

Finijiet tal-ipproċessar ta' data personali

1.   L-Aġenzija tista' tipproċessa d-data personali biss għall-finijiet li ġejjin:

(a)

għat-twettiq tal-kompiti tagħha ta' organizzazzjoni u koordinazzjoni ta' operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, interventi rapidi fil-fruntiera u fil-qafas tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni f'konformità mal-Artikolu 47;

(b)

għat-twettiq tal-kompiti tagħha ta' organizzazzjoni u koordinazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn f'konformità mal-Artikolu 48;

(c)

għall-iffaċilitar tal-iskambju ta' informazzjoni ma' Stati Membri, l-Uffiċċju Ewropew tal-EASO, l-Europol jew l-Eurojust f'konformità mal-Artikolu 47;

(d)

għall-analiżi tar-riskju mill-Aġenzija f'konformità mal-Artikolu 11;

(e)

għall-identifikazzjoni u t-traċċar ta' bastimenti fil-qafas tal-EUROSUR f'konformità mal-Artikolu 49;

(f)

kompiti amministrattivi.

2.   Kwalunkwe pproċessar ta' data personali kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jirrispetta l-prinċipju ta' proporzjonalità u jkun strettament limitat għal data personali meħtieġa għall-finijiet imsemmija f'dak il-paragrafu.

3.   Stat Membru jew aġenzija oħra tal-Unjoni li tipprovdi data personali lill-Aġenzija għandha tiddetermina l-fini jew il-finijiet li għalihom għandha tiġi proċessata kif imsemmi fil-paragrafu 1. L-Aġenzija tista' tipproċessa tali data personali għal fini differenti li wkoll jaqa' taħt il-paragrafu 1 biss jekk tkun awtorizzata mill-fornitur tad-data tal-informazzjoni.

4.   L-Istati Membri u aġenziji oħrajn tal-Unjoni jistgħu jindikaw, fil-mument tat-trasferiment tal-informazzjoni, kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess tagħha jew l-użu tagħha, f'termini ġenerali jew speċifiċi, inkluż għal trasferiment, tħassir jew qerda. Fejn il-ħtieġa għal tali restrizzjonijiet issir ċara wara t-trasferiment tad-data personali, dawn għandhom jinformaw lill-Aġenzija dwar dan. L-Aġenzija għandha tkun konformi ma' dawn ir-restrizzjonijiet.

Artikolu 47

L-ipproċessar ta' data personali miġbura matul operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota u interventi rapidi fil-fruntiera u mit-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tipproċessa biss il-kategoriji li ġejjin ta' data personali miġbura u trasmessa lilha mill-Istati Membri jew mill-persunal tagħha stess fil-kuntest ta' operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota u interventi rapidi fil-fruntieri, u permezz tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni:

(a)

id-data personali dwar persuni li huma suspettati, fuq raġunijiet raġonevoli, mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, b'involviment fil-kriminalità transfruntiera, bħalma hi l-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, it-traffikar tal-bnedmin jew terroriżmu;

(b)

id-data personali dwar persuni li jaqsmu l-fruntieri esterni mingħajr awtorizzazzjoni u li d-data tagħhom tinġabar mit-timijiet Ewropej tal-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, anke meta dawn jaġixxu fil-qafas tat-timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni;

(c)

in-numri tal-pjanċa tal-liċenzja, numri tal-identifikazzjoni tal-vetturi, numri tat-telefon jew numri ta' identifikazzjoni tal-bastimenti, marbuta mal-persuni msemmija f'(a) u (b) u li huma meħtieġa biex jiġu investigati u analizzati rotot u metodi użati għall-immigrazzjoni illegali u l-kriminalità transfruntiera.

2.   Id-data personali msemmija fil-paragrafu 1 tista' tiġi pproċessata mill-Aġenzija fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn it-trażmissjoni lill-EASO, l-Europol jew l-Eurojust hija neċessarja għall-użu f'konformità mal-mandati rispettivi tagħhom u f'konformità mal-Artikolu 52;

(b)

fejn it-trasmissjoni lill-awtoritajiet tal-Istati Membri rilevanti li huma responsabbli għall-kontroll tal-fruntieri, tal-migrazzjoni, tal-asil u tal-infurzar tal-liġi hija meħtieġa għall-użu f'konformità mal-leġislazzjoni nazzjonali u r-regoli tal-Unjoni u dawk nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data;.

(c)

fejn meħtieġ għall-preparazzjoni tal-analiżijiet ta' riskju.

Id-data personali dwar il-persuni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 għandha tiġi trasferita lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi f'każijiet speċjali u meta strettament neċessarju għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

3.   Data personali għandha titħassar malli tiġi trażmessa lill-EASO, l-Europol jew l-Eurojust jew lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jew inkella tintuża għall-preparazzjoni tal-analiżijiet ta' riskju. Il-perijodu ta' ħżin m'għandux jaqbeż id-90 jum wara d-data tal-ġbir ta' dik id-data. Fir-riżultati tal-analiżijiet ta' riskju, id-data għandha tiġi anonimizzata.

Artikolu 48

L-ipproċessar tad-data personali fil-kuntest tal-operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn

1.   Fit-twettiq tal-kompiti tagħha ta' organizzazzjoni u koordinazzjoni tal-operazzjonijiet ta' ritorn u fit-twettiq ta' interventi ta' ritorn, l-Aġenzija tista' tipproċessa data personali ta' persuni rimpatrijati.

2.   Id-data personali pproċessata mill-Aġenzija għandha tkun strettament limitata għal dik id-data personali li hija meħtieġa għall-finijiet tal-operazzjoni ta' ritorn jew l-intervent ta' ritorn.

3.   Id-data personali għandha titħassar malli l-għan li għalih tkun inġabret ikun intlaħaq u mhux aktar tard minn 30 jum wara t-tmiem tal-operazzjoni ta' ritorn jew l-intervent ta' ritorn.

4.   Fejn id-data personali ta' persuni rimpatrijati ma tkunx trażmessa lit-trasportatur minn Stat Membru, l-Aġenzija tista' tittrasferixxi tali data.

Artikolu 49

L-ipproċessar ta' data personali fil-qafas tal-EUROSUR

L-Aġenzija tista' tipproċessa data personali kif stabbiliti fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 1052/2013.

Artikolu 50

Regoli ta' sigurtà dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata u informazzjoni sensittiva mhux ikklassifikata

1.   L-Aġenzija għandha tapplika r-regoli tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà kif stabbilit fid-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2015/444. Dawk ir-regoli għandhom japplikaw, fost l-oħrajn, għall-iskambju, l-ipproċessar u l-ħżin ta' informazzjoni klassifikata.

2.   L-Aġenzija għandha tapplika wkoll il-prinċipji ta' sigurtà relatati mal-ipproċessar ta' informazzjoni sensittiva mhux ikklassifikata kif stabbilit fid-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2015/444 u kif implimentati mill-Kummissjoni. Il-bord amministrattiv għandu jistabbilixxi miżuri għall-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji ta' sigurtà.

3.   Il-klassifikazzjoni m'għandhiex tipprekludi li l-informazzjoni titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew. It-trasmissjoni u t-trattament tal-informazzjoni u d-dokumenti mibgħuta lill-Parlament Ewropew f'konformita' ma' dan ir-Regolament għandhom jikkonformaw mar-regoli dwar it-trasmissjoni u t-trattament ta' informazzjoni kklassifikata li huma applikabbli bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni.

Taqsima 3

Kooperazzjoni mill-Aġenzija

Artikolu 51

Kooperazzjoni mal-Irlanda u mar-Renju Unit

1.   L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni operazzjonali tal-Istati Membri mal-Irlanda u r-Renju Unit f'attivitajiet speċifiċi.

2.   L-appoġġ li għandu jiġi pprovdut mill-Aġenzija skont il-punti (l), (n) u (o) tal-Artikolu 8(1) għandu jkopri l-organizzazzjoni ta' operazzjonijiet ta' ritorn tal-Istati Membri li fihom tipparteċipa wkoll l-Irlanda jew ir-Renju Unit, jew it-tnejn.

3.   L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għall-fruntieri ta' Ġibiltà għandha tiġi sospiża sad-data li fiha jintlaħaq ftehim dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri li jikkonċernaw il-qsim tal-fruntieri esterni minn persuni.

Artikolu 52

Kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji, aġenziji tal-Unjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali

1.   L-Aġenzija għandha tikkoopera mal-Kummissjoni, istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-EASO, l-Europol, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, l-Eurojust, iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd kif ukoll ma' korpi, uffiċċji u aġenziji oħrajn tal-Unjoni fi kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament, u b'mod partikolari bl-objettivi li jiġu indirizzati aħjar l-isfidi migratorji u li tiġi evitata u traċċata l-kriminalità transfruntiera bħall-faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, it-traffikar tal-bnedmin u t-terroriżmu.

Għal dan il-għan, l-Aġenzija tista' tikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fi kwistjonijiet koperti b'dan ir-Regolament.

2.   Il-kooperazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 bħal din għandha sseħħ fil-qafas ta' arranġamenti ta' ħidma konklużi mal-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1. Tali arranġamenti għandhom ikunu ngħataw l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni. F'kull każ, l-Aġenzija tinforma b'tali arranġamenti lill-Parlament Ewropew.

3.   L-Aġenzija għandha tikkoopera mal-Kummissjoni u, fejn rilevanti, mal-Istati Membri, f'attivitajiet li taħt dan ir-Regolament. Għalkemm mhux fl-ambitu ta' dan ir-Regolament, hi għandha wkoll timpenja ruħha f'tali kooperazzjoni f'attivitajiet li jirrelataw mat-territorju doganali inkluża l-ġestjoni tar-riskju, fejn dawn l-attivitajiet jistgħu jappoġġaw lil xulxin. Din il-kooperazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi eżistenti tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri.

4.   L-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u l-organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, għandhom jużaw l-informazzjoni rċevuta mill-Aġenzija biss fil-limiti tal-kompetenzi tagħhom u sakemm dawn jirrispettaw id-drittijiet fundamentali, inklużi rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data. It-trasmissjoni 'l quddiem jew komunikazzjoni oħra ta' data personali pproċessata mill-Aġenzija lil istituzzjonijiet, lill-korpi, lill-uffiċċji u lill-aġenziji l-oħra tal-Unjoni għandhom jkunu soġġetti għal arranġamenti speċifiċi ta' ħidma dwar l-iskambju ta' data personali u soġġetti għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data. Kwalunkwe trasferiment ta' data personali għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tad-data stabbiliti fl-Artikoli 45 sa 49. Fir-rigward tal-ġestjoni ta' informazzjoni kklassifikata, dawk l-arranġamenti għandhom jipprovdu li l-istituzzjoni, korp, uffiċċju, aġenzija tal-Unjoni jew l-organizzazzjoni internazzjonali kkonċernata għandhom jikkonformaw mar-regoli ta' sigurtà u l-istandards ekwivalenti għal dawk applikati mill-Aġenzija.

5.   L-Aġenzija tista', bi ftehim mal-Istati Membri kkonċernati, tistieden osservaturi minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni jew organizzazzjonijiet internazzjonali biex jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħha b'mod partikolari, operazzjonijiet konġunti u proġetti pilota, analiżi tar-riskju u taħriġ, sakemm il-preżenza tagħhom tkun tikkonforma mal-għanijiet ta' dawn l-attivitajiet, tkun tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-kooperazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki, u ma taffettwax is-sigurtà globali u s-sigurtà ta' dawk l-attivitajiet. Il-parteċipazzjoni ta' dawk l-osservaturi fl-analiżi tar-riskju u t-taħriġ tista' sseħħ biss bi ftehim mal-Istati Membri konċernati. Fir-rigward ta' operazzjonijiet konġunti u proġetti pilota l-parteċipazzjoni tal-osservaturi għandha tkun soġġetta għal ftehim mal-Istat Membru ospitanti. Regoli dettaljati dwar il-parteċipazzjoni tal-osservaturi għandhom ikunu inklużi fil-pjan operazzjonali. Dawn l-osservaturi għandhom jirċievu taħriġ meħtieġ mill-Aġenzija qabel il-parteċipazzjoni tagħhom.

Artikolu 53

Kooperazzjoni Ewropea dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta

1.   L-Aġenzija għandha, f'kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, tappoġġa lil awtoritajiet nazzjonali li jwettqu funzjonijiet ta' gwardja tal-kosta fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, u meta jkun xieraq, fil-livell internazzjonali permezz:

(a)

tal-kondiviżjoni, il-fużjoni u l-analiżi ta' informazzjoni disponibbli fis-sistemi ta' rapportar tal-bastimenti u sistemi oħra ta' informazzjoni ospitati minn jew aċċessibbli għal dawk l-aġenziji, f'konformità mal-bażijiet ġuridiċi rispettivi tagħhom u mingħajr preġudizzju għas-sjieda ta' data mill-Istati Membri;

(b)

tal-għoti ta' servizzi ta' sorveljanza u ta' komunikazzjoni bbażati fuq l-aħħar teknoloġija, inklużi l-infrastruttura fl-ispazju u fuq l-art u s-sensuri mmuntati fuq kwalunkwe tip ta' pjattaforma;

(c)

tal-bini tal-kapaċità billi tfassal linji gwida u rakkomandazzjonijiet u billi tistabbilixxi l-aħjar prattiki, kif ukoll billi tipprovdi taħriġ u skambju tal-persunal;

(d)

tat-tisħiħ tal-iskambju tal-informazzjoni u tal-kooperazzjoni dwar il-funzjonijiet tal-gwardji tal-kosta inkluż permezz tal-analiżi tal-isfidi operazzjonali u r-riskji emerġenti fil-qasam marittimu;

(e)

tal-kondiviżjoni tal-kapaċitajiet permezz tal-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' operazzjonijiet bi skopijiet multipli u billi tikkondividi assi u kapaċitajiet oħra, sal-punt li dawn l-attivitajiet ikunu koordinati minn dawk l-aġenziji u jkunu miftiehma mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

2.   Il-forom preċiżi tal-kooperazzjoni dwar il-funzjonijiet tal-gwardji tal-kosta bejn l-Aġenzija, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għandhom jiġu determinati f'arranġament ta' ħidma, f'konformità mal-mandati rispettivi tagħhom u mar-regoli finanzjarji applikabbli għal dawk l-aġenziji. Tali arranġament għandu jiġi approvat mill-bord amministrattiv tal-Aġenzija u l-bordijiet amministrattivi tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd.

3.   Il-Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, l-Aġenzija, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd, tagħmel disponibbli manwal prattiku dwar il-kooperazzjoni Ewropea dwar il-funzjonijiet tal-gwardji tal-kosta. Dak il-manwal għandu jkun fih linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki għall-iskambju ta' informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-manwal fil-forma ta' rakkomandazzjoni.

Artikolu 54

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi

1.   Fi kwistjonijiet koperti mill-attivitajiet tagħha u sa fejn meħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tagħha, l-Aġenzija għandha tiffaċilita u tħeġġeġ il-kooperazzjoni teknika u operazzjonali bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, fil-qafas tal-politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta' non-refoulement. L-Aġenzija u l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni, inklużi n-normi u l-istandards li jiffurmaw parti mill-acquis tal-Unjoni meta l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sseħħ fit-territorju ta' dawk il-pajjiżi. L-istabbiliment ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi jippermetti li jiġu promossi l-istandards Ewropej għall-ġestjoni tal-fruntieri u r-ritorn.

2.   L-Aġenzija tista' tikkoopera mal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi kompetenti fi kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament bl-appoġġ ta', u f'koordinazzjoni mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni. Meta tkun qed tagħmel dan, hija għandha taġixxi fil-qafas tal-politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, inkluż fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta' non-refoulement. Għandha taġixxi wkoll fil-qafas tal-arranġamenti ta' ħidma konklużi ma' dawk l-awtoritajiet f'konformità mad-dritt u l-politika tal-Unjoni. Dawn l-arranġamenti ta' ħidma għandhom jispeċifikaw il-kamp ta' applikazzjoni, in-natura u l-iskop tal-kooperazzjoni u għandhom ikunu relatati mal-ġestjoni tal-kooperazzjoni operazzjonali. L-abbozz ta' arranġamenti għandu jkun ingħata l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni. L-Aġenzija għandha tinforma lill-Parlament Ewropew qabel arranġament ta' ħidma jiġi konkluż. L-Aġenzija għandha tikkonforma mal-liġi tal-Unjoni, inklużi n-normi u l-istandards li jiffurmaw parti mill-acquis tal-Unjoni.

3.   F'ċirkostanzi li jeħtieġu aktar assistenza teknika u operazzjonali, l-Aġenzija tista' tikkoordina l-kooperazzjoni operazzjonali bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fir-rigward tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni. L-Aġenzija għandu jkollha l-possibbiltà li twettaq azzjonijiet fil-fruntieri esterni li jinvolvu Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz li jkun ġar ta' mill-anqas wieħed minn dawk l-Istati Membri, soġġett għall-qbil ta' dak il-pajjiż terz ġar, inkluż fit-territorju ta' dak il-pajjiż terz. L-operazzjonijiet għandhom jitwettqu fuq il-bażi ta' pjan operazzjonali li jaqblu miegħu l-Istat Membru jew l-Istati Membri li jmissu mal-fruntiera taż-żona ta' operazzjoni. Il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri f'operazzjonijiet konġunti fit-territorju ta' pajjiżi terzi għandha tkun fuq bażi volontarja. Il-Kummissjoni għandha tkun informata dwar tali attivitajiet.

4.   F'każijiet fejn huwa mistenni li t-timijiet se jkunu stazzjonati f'pajjiż terz f'azzjonijiet fejn il-membri tat-tim se jkollhom setgħat eżekuttivi, jew fejn azzjonijiet oħra f'pajjiżi terzi jeħtieġu dan, ftehim dwar l-istatus għandu jiġi konkluż mill-Unjoni mal-pajjiż terz konċernat. Dan il-ftehim dwar l-istatus għandu jkopri l-aspetti kollha li huma meħtieġa għat-twettiq tal-azzjonijiet. Għandu b'mod partikolari jistipula l-ambitu tal-operazzjoni, ir-responsabbiltà ċivili u kriminali u il-kompiti u s-setgħat tal-membri tat-timijiet. Il-ftehim dwar l-istatus għandu jiżgura r-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali matul dawn l-operazzjonijiet.

5.   Il-Kummissjoni għandha tfassal mudell ta' ftehim dwar l-istatus għal azzjonijiet fit-territorju ta' pajjiżi terzi.

6.   L-Aġenzija għandha tikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi dwar ir-ritorn, inkluż dwar il-ksib ta' dokumenti tal-ivvjaġġar.

7.   L-Aġenzija tista', bi ftehim mal-Istati Membri kkonċernati, tistieden osservaturi minn pajjiżi terzi biex jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħha fil-fruntieri esterni msemmija fl-Artikolu 14, l-operazzjonijiet ta' ritorn imsemmija fl-Artikolu 28, l-interventi ta' ritorn msemmija fl-Artikolu 33 u t-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 36, sakemm il-preżenza tagħhom tkun tikkonforma mal-għanijiet ta' dawn l-attivitajiet, tkun tista' tikkontribwixxi għat-titjib fil-kooperazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattiki, u ma taffettwax is-sigurtà globali ta' dawn l-attivitajiet. Il-parteċipazzjoni ta' dawk l-osservaturi tista' sseħħ biss bil-ftehim tal-Istati Membri kkonċernati fir-rigward tal-attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 14, 19, 28 u 36 u biss bil-ftehim tal-Istat Membru ospitanti fir-rigward ta' dawk imsemmija fl-Artikoli 14 u 33. Regoli dettaljati dwar il-parteċipazzjoni tal-osservaturi għandhom ikunu inklużi fil-pjan operazzjonali. Dawk l-osservaturi għandhom jirċievu taħriġ meħtieġ mill-Aġenzija qabel il-parteċipazzjoni tagħhom. Huma għandhom ikunu meħtieġa li jaderixxu mal-kodiċi ta' kondotta tal-Aġenzija waqt li jkunu qed jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħha.

8.   L-Aġenzija għandha tipparteċipa fl-implimentazzjoni tal-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni ma' pajjiżi terzi fil-qafas tal-politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni u fir-rigward ta' kwistjonijiet koperti b'dan ir-Regolament.

9.   L-Aġenzija tista' tibbenefika mill-fondi tal-Unjoni f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-istrumenti rilevanti li jappoġġaw il-politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni. Tista' tniedi u tiffinanzja proġetti ta' assistenza teknika f'pajjiżi terzi fir-rigward ta' kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament.

10.   Meta jikkonkludu ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi terzi l-Istati Membri jistgħu, bi qbil mal-Aġenzija, jinkludu dispożizzjonijiet dwar ir-rwol u l-kompetenza tal-Aġenzija f'konformità ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi minn membri tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera stazzjonati mill-Aġenzija matul l-operazzjonijiet konġunti, proġetti pilota, interventi rapidi fil-fruntiera, operazzjonijiet ta' ritorn jew interventi ta' ritorn. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'tali dispożizzjonijiet.

11.   L-Aġenzija għandha tinforma lill-Parlament Ewropew dwar attivitajiet imwettqa permezz ta' dan l-Artikolu. Hi għandha tinkludi valutazzjoni tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fir-rapporti annwali tagħha.

Artikolu 55

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi

1.   L-Aġenzija tista' tistazzjona esperti mill-persunal tagħha bħala uffiċjali ta' kollegament, li għandhom igawdu mill-ogħla protezzjoni possibbli meta jwettqu d-dmirijiet tagħhom f'pajjiżi terzi. Huma għandhom jiffurmaw parti min-netwerks ta' kooperazzjoni lokali jew reġjonali tal-uffiċjali ta' kollegament dwar l-immigrazzjoni u esperti tas-sigurta' tal-Unjoni u tal-Istati Membri, inkluż in-netwerk imwaqqaf skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 (34). L-uffiċjali ta' kollegament għandhom jiġi stazzjonati biss f'pajjiżi terzi li fihom il-prattiki ta' ġestjoni tal-fruntieri jkunu konformi mal-istandards minimi tad-drittijiet tal-bniedem.

2.   Fil-qafas tal-politika tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, għandha tingħata prijorità għall-istazzjonament ta' uffiċjali ta' kollegament lil dawk il-pajjiżi terzi li, abbażi ta' analiżi tar-riskju, jikkostitwixxu pajjiż ta' oriġini jew tranżitu fir-rigward tal-immigrazzjoni illegali. L-Aġenzija tista' tirċievi uffiċjali ta' kollegament mibgħuta minn dawk il-pajjiżi terzi fuq bażi reċiproka. Il-bord amministrattiv għandu, fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, jadotta lista ta' prijoritajiet fuq bażi annwali. L-istazzjonament tal-uffiċjali ta' kollegament għandu jiġi approvat mill-bord amministrattiv.

3.   Il-kompiti tal-uffiċjali ta' kollegament tal-Aġenzija għandhom jinkludu, f'konformita' mal-liġi tal-Unjoni u b'rispett għad-drittijiet fundamentali, l-istabbiliment u ż-żamma ta' kuntatti mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi fejn huma jkunu assenjati bil-għan li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni ta' u l-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u r-ritorn ta' persuni rimpatrijati. Dawk l-uffiċjali ta' kollegament għandhom jikkoordinaw mill-qrib mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

4.   Id-deċiżjoni biex jintbagħtu uffiċjali ta' kollegament f'pajjiżi terzi għandha tkun soġġetta għal li tiġi rċevuta l-opinjoni minn qabel tal-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew għandu jinżamm informat b'dawk l-attivitajiet mingħajr dewmien.

Taqsima 4

Qafas ġenerali u organizzazzjoni tal-Aġenzija

Artikolu 56

Status ġuridiku u sede

1.   L-Aġenzija għandha tkun korp tal-Unjoni. Din għandu jkollha personalità ġuridika.

2.   F'kull wieħed mill-Istati Membri, l-Aġenzija għandha tgawdi mill-kapaċità ġuridika l-aktar estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġijiet tagħhom. B'mod partikolari, din tista' tikseb jew tiddisponi minn proprjetà mobbli jew immobbli u tista' tkun parti għal proċedimenti legali.

3.   L-Aġenzija għandha tkun indipendenti fl-implimentazzjoni tal-mandat tekniku u operazzjonali tagħha.

4.   L-Aġenzija għandha tkun rappreżentata mid-direttur eżekuttiv tagħha.

5.   Is-sede tal-Aġenzija għandha tkun Varsavja, il-Polonja, soġġett għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 57.

Artikolu 57

Ftehim dwar il-kwartieri ġenerali

1.   L-arranġamenti meħtieġa dwar l-akkomodazzjoni li għandha tiġi pprovduta għall-Aġenzija fl-Istat Membru fejn l-Aġenzija jkollha s-sede tagħha u l-faċilitajiet li għandhom jitpoġġew għad-dispożizzjoni minn dak l-Istat Membru, kif ukoll ir-regoli speċifiċi applikabbli għad-direttur eżekuttiv, il-viċi direttur eżekuttiv, il-membri tal-bord amministrattiv, il-persunal tal-Aġenzija u l-membri tal-familji tagħhom, f'dak l-Istat Membru għandhom jiġu stipulati fi Ftehim dwar kwartieri ġenerali bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru fejn l-Aġenzija jkollha s-sede tagħha.

2.   Il-ftehim dwar kwartieri ġenerali għandu jiġi konkluż wara li tkun inkisbet l-approvazzjoni tal-bord amministrattiv u mhux aktar tard mis-7 ta' April 2017.

3.   L-Istat Membru fejn l-Aġenzija għandha s-sede tagħha għandu jipprovdi l-aqwa kundizzjonijiet possibbli sabiex jiżgura l-funzjonament tajjeb tal-Aġenzija, inkluż edukazzjoni multilingwi orjentata lejn l-Ewropa u konnessjonijiet ta' trasport xierqa.

Artikolu 58

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ir-“Regolamenti tal-Persunal”) u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni (il-“Kondizzjonijiet tal-Impjieg”), stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, ECSC) Nru 259/68 (35), u r-regoli adottati bi ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex jagħtu effett lil dawk ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għandhom japplikaw għall-persunal tal-Aġenzija.

2.   Għall-fini tal-implimentazzjoni tal-Artikoli 12, 22 u l-Artikolu 32(2), membru tal-persunal tal-Aġenzija soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal jew għat-Titolu II tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg biss jista' jinħatar bħala uffiċjal ta' koordinazzjoni jew uffiċjal ta' kollegament. Għall-fini tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 20(11), gwardji tal-fruntiera ssekondati jew persunal rilevanti ieħor biss jistgħu jinħatru għas-sekondar lit-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta. L-Aġenzija għandha taħtar dawk l-esperti nazzjonali li għandhom ikunu ssekondati mat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta f'konformità ma' dak l-Artikolu.

3.   Il-bord amministrattiv għandu jadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni meħtieġa bi ftehim mal-Kummissjoni skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

4.   Il-bord amministrattiv jista' jadotta dispożizzjonijiet biex jippermetti li gwardji tal-fruntiera jew persunal rilevanti ieħor mill-Istati Membri jiġu ssekondati lill-Aġenzija. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jieħdu kont tar-rekwiżiti tal-Artikolu 20(11), b'mod partikolari tal-fatt li l-gwardji tal-fruntiera jew persunal rilevanti ieħor jiġu kkunsidrati bħala membri tat-timijiet u jkollhom il-kompiti u s-setgħat previsti fl-Artikolu 40. Għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-kondizzjonijiet tal-istazzjonament.

Artikolu 59

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għall-Aġenzija u l-persunal tagħha.

Artikolu 60

Responsabbiltà

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Aġenzija għandha tkun regolata mil-liġi applikabbli għall-kuntratt ikkonċernat.

2.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġurisdizzjoni li tagħti sentenzi f'konformità ma' kwalunkwe klawsola ta' arbitraġġ li tinstab f'kuntratt konkluż mill-Aġenzija.

3.   Fil-każ ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Aġenzija għandha, f'konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu kkawżat mid-dipartimenti tagħha jew mill-persunal tagħha fil-kors tat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom.

4.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-ġurisdizzjoni f'tilwim relatat ma' kumpens għal dannu msemmi fil-paragrafu 3.

5.   Ir-responsabbiltà personali tal-persunal tal-Aġenzija lejha għandha tkun irregolata mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għalihom.

Artikolu 61

Struttura amministrattiva u maniġerjali tal-Aġenzija

L-istruttura amministrattiva u maniġerjali tal-Aġenzija għandha tikkonsisti fi:

(a)

bord amministrattiv;

(b)

direttur eżekuttiv;

(c)

forum konsultattiv; u

(d)

uffiċjal għad-drittijiet fundamentali.

Artikolu 62

Funzjonijiet tal-bord amministrattiv

1.   Il-bord amministrattiv għandu jkun responsabbli għal teħid tad deċiżjonijiet strateġiċi tal-Aġenzija f'konformita' ma' dan ir-Regolament.

2.   Il-bord amministrattiv għandu:

(a)

jaħtar id-direttur eżekuttiv fuq proposta mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 69;

(b)

jaħtar il-viċidirettur eżekuttiv fuq proposta tad-direttur eżekuttiv f'konformità mal-Artikolu 69;

(c)

jadotta deċiżjonijiet dwar it-twettiq tal-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà f'konformità mal-Artikolu 13(1) u (8), bid-deċiżjonijiet li jistabbilixxu l-miżuri adottati taħt l-Artikolu 13(8), jgħaddu b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri li għandhom dritt jivvutaw;

(d)

jadotta deċiżjonijiet dwar l-istabbiliment ta' mudell tal-analiżi tar-riskju komuni u integrat f'konformità mal-Artikolu 11(1);

(e)

jadotta deċiżjonijiet dwar in-natura u t-termini tal-istazzjonament ta' uffiċjali ta' kollegament fi Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 12(2);

(f)

jadotta strateġija teknika u operazzjonali għall-ġestjoni integrata tal-fruntiera Ewropea f'konformità mal-Artikolu 3(2);

(g)

jadotta deċiżjoni dwar il-profili u n-numru globali ta' gwardji tal-fruntiera jew persunal rilevanti ieħor li għandhom ikunu disponibbli għat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, f'konformità mal-Artikolu 20(2);

(h)

jadotta deċiżjoni dwar il-profili u n-numru minimu ta' gwardji tal-fruntiera jew persunal rilevanti ieħor li jikkorrispondu ma' dawn il-profili li għandhom ikunu disponibbli għar-riżerva ta' reazzjoni rapida tat-timijiet Ewropej ta' Gwardji tal-Fruntiera u tal-Kosta, f'konformità mal-Artikolu 20(4) u permezz ta' maġġoranza ta' tliet kwarti tal-membri li għandhom dritt li jivvutaw;

(i)

jadotta rapport ta' attività annwali tal-Aġenzija għas-sena ta' qabel u jibagħtu sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri;

(j)

qabel it-30 ta' Novembru ta' kull sena, u wara li jikkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni, jadotta, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri li għandhom dritt li jivvutaw, dokument ta' programmar wieħed li jkun fih il-programmar multiannwali tal-Aġenzija u l-programm ta' ħidma tagħha għas-sena ta' wara u jibagħtu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni;

(k)

jistabbilixxi proċeduri għad-direttur eżekuttiv biex jieħu deċiżjonijiet relatati mal-kompiti tekniċi u operazzjonali tal-Aġenzija;

(l)

jadotta, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri li għandhom dritt li jivvutaw, il-baġit annwali tal-Aġenzija u jeżerċita funzjonijiet oħra relatati mal-baġit tal-Aġenzija skont it-Taqsima 5 ta' dan il-Kapitolu;

(m)

jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-direttur eżekuttiv u l-viċi Direttur eżekuttiv, bi ftehim mad-direttur eżekuttiv;

(n)

jistabbilixxi r-regoli ta' proċedura tiegħu;

(o)

jistabbilixxi l-istruttura organizzattiva tal-Aġenzija u jadotta l-politika tal-persunal tal-Aġenzija;

(p)

jadotta strateġija kontra l-frodi, proporzjonata mar-riskji ta' frodi, filwaqt li jieħu kont tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati;

(q)

jadotta regoli interni għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward tal-membri tiegħu;

(r)

jeżerċita, skont il-paragrafu 8, fir-rigward tal-persunal tal-Aġenzija, is-setgħat mogħtija bir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali dwar l-Awtorità tal-Ħatra u mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg dwar l-Awtorità Awtorizzata li Tikkonkludi Kuntratt ta' Impjieg (“is-setgħat tal-Awtorità tal-Ħatra”);

(s)

jadotta regoli ta' implimentazzjoni xierqa sabiex jingħata effett lir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal;

(t)

jiżgura s-segwitu adegwat għas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-rapporti interni u esterni tal-awditjar u l-evalwazzjonijiet, kif ukoll minn investigazzjonijiet tal-OLAF;

(u)

jadotta u jaġġorna b'mod regolari l-pjanijiet ta' komunikazzjoni u disseminazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 8(3);

(v)

jaħtar uffiċjal tal-kontabbiltà, soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, li għandu jkun kompletament indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha;

(w)

jiddeċiedi dwar metodoloġija komuni ta' valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, inklużi l-kriterji oġġettivi li kontra tagħhom l-Aġenzija se twettaq il-valutazzjoni tal-vulnerabbiltà, il-frekwenza ta' tali valutazzjonijiet, u kif valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltà konsekuttivi għandhom jitwettqu;

(x)

jiddeċiedi dwar valutazzjoni monitoraġġ msaħħa ta' Stat Membru kif imsemmi fl-Artikolu 13(2);

(y)

jaħtar l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali f'konformità mal-Artikolu 71(1);

(z)

japprova l-arranġamenti ta' ħidma ma' pajjiżi terzi.

Ir-rapport ta' attività annwali msemmi fil-punt (i) għandu jsir pubbliku.

3.   Il-proposti għal deċiżjonijiet tal-bord amministrattiv kif imsemmi fil-paragrafu 2 dwar attivitajiet speċifiċi tal-Aġenzija għandhom jitwettqu fil-fruntieri esterni ta' kwalunkwe Stat Membru partikolari, jew fil-viċinanza immedjata tagħhom, għandhom jeħtieġu vot favur l-adozzjoni tagħhom mill-Membru tal-bord amministrattiv li jirrappreżenta lil dak l-Istat Membru.

4.   Il-bord amministrattiv jista' jagħti parir lid-direttur eżekuttiv dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-iżvilupp tal-ġestjoni operazzjonali tal-fruntieri esterni u r-ritorn, inklużi l-attivitajiet relatati mar-riċerka.

5.   Jekk l-Irlanda u/jew ir-Renju Unit jitolbu li jipparteċipaw fl-attivitajiet speċifiċi, il-bord amministrattiv għandu jiddeċiedi dwar dan.

Il-bord amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu skont il-każ partikolari b'maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu bi dritt li jivvutaw. Fid-deċiżjoni tiegħu, il-bord amministrattiv għandu jikkunsidra jekk il-parteċipazzjoni tal-Irlanda u/jew ir-Renju Unit tikkontribwixxix għall-kisba tal-attività konċernata. Id-deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-kontribut finanzjarju tal-Irlanda u/jew ir-Renju Unit għall-attività li tkun saret talba għall-parteċipazzjoni fiha.

6.   Kull sena l-bord amministrattiv għandu jibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (“l-awtorità baġitarja”) kwalunkwe informazzjoni rilevanti għar-riżultati tal-proċeduri ta' evalwazzjoni mwettqa mill-Aġenzija.

7.   Il-bord amministrattiv jista' jistabbilixxi bord eżekuttiv ta' daqs żgħir biex jassisti lilu u lid-direttur eżekuttiv fir-rigward tat-tħejjijiet tad-deċiżjonijiet, il-programmi u l-attivitajiet li għandhom jiġu adottati mill-bord amministrattiv u biex jieħu ċerti deċiżjonijiet proviżorji u urġenti f'isem il-bord amministrattiv meta meħtieġ., Il-bord eżekuttiv m'għandux jieħu deċiżjonijiet li għandhom jgħaddu b'maġġoranza ta' żewġ terzi jew ta' tliet kwarti tal-bord amministrattiv. Il-bord amministrattiv jista' jiddelega ċerti kompiti definiti b'mod ċar lill-bord eżekuttiv, b'mod partikolari meta dan ittejjeb l-effiċjenza tal-Aġenzija. M'għandux jiddelega lill-bord eżekuttiv kompiti relatati ma' deċiżjonijiet li li għandhom jgħaddu b'maġġoranza ta' żewġ terzi jew ta' tliet kwarti tal-bord amministrattiv.

8.   Il-bord amministrattiv għandu jadotta, f'konformita' mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u fuq l-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, li tiddelega s-setgħat tal-awtorità tal-ħatra rilevanti lid-direttur eżekuttiv u li tistipula l-kondizzjonijiet li taħthom din id-delega tas-setgħat tista' tiġi sospiża. Id-direttur eżekuttiv għandu jkun awtorizzat jissottodelega dawn is-setgħat.

Meta ċirkostanzi eċċezzjonali jeħtieġu dan, il-bord amministrattiv jista' permezz ta' deċiżjoni jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-direttur eżekuttiv u dawk is-setgħat sottodelegati minn dan tal-aħħar. Jista' mbagħad jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal li mhux id-direttur eżekuttiv.

Artikolu 63

Kompożizzjoni tal-bord amministrattiv

1.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, il-bord amministrattiv għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed ta' kull Stat Membru u żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni, kollha bi dritt li jivvutaw. Għal dan il-għan, kull Stat Membru għandu jaħtar membru tal-bord amministrattiv kif ukoll supplent li jkun jirrappreżenta lill-membru fl-assenza tiegħu/tagħha. Il-Kummissjoni għandha taħtar żewġ membri u s-supplenti tagħhom. It-tul tal-mandat għandu jkun ta' erba' snin. Il-mandat jista' jiġi estiż.

2.   Il-bord amministrattiv għandu jinħatar abbażi tal-grad ta' esperjenza rilevanti ta' livell għoli u kompetenza fil-qasam tal-kooperazzjoni operazzjonali dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u r-ritorn u l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti tagħhom. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandu jkollhom l-għan li tinkiseb rappreżentanza bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel fil-bord amministrattiv.

3.   Il-pajjiżi assoċjati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen għandhom jipparteċipaw fl-Aġenzija. Huma għandu jkollhom rappreżentant wieħed u supplent wieħed fuq il-bord amministrattiv. L-arranġamenti żviluppati skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni tagħhom, li jispeċifikaw in-natura, il-firxa u r-regoli dettaljati tal-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-ħidma tal-Aġenzija, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji u l-persunal għandhom japplikaw.

Artikolu 64

Programmar multiannwali u programmi ta' ħidma annwali

1.   Il-bord amministrattiv għandu, sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, jadotta dokument ta' programmar li jkun fih il-programmar multiannwali tal-Aġenzija u l-programmar annwali għas-sena ta' wara, abbażi ta' abbozz imressaq mid-direttur eżekuttiv, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-opinjoni tal-Kummissjoni u, fir-rigward tal-programmar multiannwali, wara li jkun ikkonsulta lill-Parlament Ewropew. Il-bord amministrattiv għandu jibgħat id-dokument lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

2.   Id-dokument imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir definittiv wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali. Għandu jiġi aġġustat kif xieraq, meta jkun meħtieġ.

3.   Il-programmar multiannwali għandu jistipula programmar strateġiku ġenerali għall-perijodu medju u twil, inklużi għanijiet, riżultati mistennija, indikaturi ta' prestazzjoni u ppjanar tar-riżorsi, inkluż il-baġit multiannwali u l-persunal. Il-programmar multiannwali għandu jistabbilixxi l-oqsma strateġiċi tal-intervent u jispjega dak li jeħtieġ isir biex jintlaħqu l-objettivi. Dan għandu jinkludi strateġija għar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll l-azzjonijiet marbuta ma' dik l-istrateġija.

4.   Il-programmar multiannwali għandu jiġi implimentat permezz ta' programmi ta' ħidma annwali u għandu, fejn ikun xieraq, jiġi aġġornat wara r-riżultati tal-evalwazzjonijiet esterni mmexxija skont l-Artikolu 81. Il-konklużjoni ta' dawn l-evalwazzjonijiet għandha tkun riflessa wkoll, meta jkun xieraq, fil-programm ta' ħidma annwali għas-sena ta' wara.

5.   Il-programm annwali ta' ħidma għandu jkun fih deskrizzjoni tal-attivitajiet li għandhom jiġu ffinanzjati, li jinkludi l-objettivi dettaljati u r-riżultati mistennija, fosthom l-indikaturi ta' prestazzjoni. Għandu jkun fih ukoll indikazzjoni tar-riżorsi finanzjarji u umani allokati għal kull attività, skont il-prinċipji ta' bbaġitjar u ġestjoni bbażati fuq l-attività. Il-programm ta' ħidma annwali għandu jkun konsistenti mal-programmar multiannwali. Huwa għandu jindika b'mod ċar il-kompiti li żdiedu, inbidlu jew tħassru meta mqabbla mas-sena finanzjarja ta' qabel.

6.   Il-programm ta' ħidma annwali għandu jiġi adottat skont il-programm leġislattiv tal-Unjoni fl-oqsma rilevanti tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni u r-ritorni;

7.   Meta, wara l-adozzjoni tal-programm ta' ħidma annwali, jingħata kompitu ġdid lill-Aġenzija, il-bord amministrattiv għandu jemenda l-programm ta' ħidma annwali.

8.   Kwalunkwe emenda sostanzjali fil-programm ta' ħidma annwali għandha tiġi adottata bl-istess proċedura bħal dik applikabbli għall-adozzjoni tal-programm ta' ħidma annwali inizjali. Il-bord amministrattiv jista' jiddelega lid-direttur eżekkuttiv is-setgħa biex jagħmel emendi mhux sostanzjali għall-programm ta' ħidma annwali.

Artikolu 65

President tal-bord amministrattiv

1.   Il-bord amministrattiv għandu jeleġġi president u viċipresident minn fost il-membri tiegħu bi dritt li jivvutaw. Il-president u l-viċi presidentgħandhom ikunu eletti b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri tal-bordijiet amministrattivi bi dritt li jivvutaw. Il-viċi president għandu jissostitwixxi ex officio lill-president fil-każ li dan tal-aħħar ma jkunx jista' jwettaq id-dmirijiet tiegħu.

2.   Il-mandat tal-president u tal-viċi president għandu jiskadi meta ma jibqgħux parti mill-bord amministrattiv. Mingħajr preġudizzju għal din id-dispożizzjoni, il-perijodu tal-mandat tal-president jew tal-viċi president għandu jkun ta' erba' snin. Dawn il-mandati jistgħu jiġu estiżi darba.

Artikolu 66

Laqgħat

1.   Il-laqgħat tal-bord amministrattiv għandhom jissejħu mill-president tiegħu.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, mingħajr dritt li jivvota.

3.   Il-bord amministrattiv għandu jorganizza tal-anqas żewġ laqgħat ordinarji fis-sena. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' fuq sejħa tal-president, fuq talba tal-Kummissjoni jew fuq talba ta' mill-anqas terz tal-membri tiegħu.

4.   L-Irlanda u r-Renju Unit għandhom jiġu mistiedna jattendu għal-laqgħat tal-bord amministrattiv.

5.   Il-bord amministrattiv jista' jistieden rappreżentant tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji rilevanti tal-Unjoni.

6.   Il-bord amministrattiv jista' jistieden, f'konformità mar-regoli ta' proċedura tiegħu, kwalunkwe persuna oħra li l-opinjoni tagħha tista' tkun ta' interess biex tattendi għal-laqgħat tiegħu bħala osservatur.

7.   Il-membri tal-bord amministrattiv jistgħu, soġġett għad-dispożizzjonijiet tar-regoli ta' proċedura tiegħu, ikunu assistiti minn konsulenti jew esperti.

8.   Is-segretarjat tal-bord amministrattiv għandu jiġi pprovdut mill-Aġenzija.

Artikolu 67

Votazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 20(4), il-punti (c), (j) u (l) tal-Artikolu 62(2), l-Artikolu 65(1) u l-Artikolu 69(2) u (4), il-bord amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu bi dritt li jivvutaw.

2.   Kull membru għandu jkollu vot wieħed. Fin-nuqqas ta' membru, is-supplent tiegħu jew tagħha għandu jkun intitolat li jeżerċita d-dritt tal-vot tiegħu jew tagħha. Id-direttur eżekuttiv ma għandux jivvota.

3.   Ir-regoli ta' proċedura għandhomjistipulaw l-arranġamenti ta' vot f'aktar dettal. Dawk ir-regoli għandhom jinkludu l-kondizzjonijiet għal membru li jaġixxi f'isem membru ieħor kif ukoll kwalunkwe ħtieġa għar-rekwiżiti ta' quorum.

4.   Rappreżentanti ta' pajjiżi assoċjati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen għandhom ikollhom drittijiet tal-vot limitati li jikkorrespondu mal-arranġamenti rispettivi tagħhom. Sabiex tippermetti l-pajjiżi assoċjati jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-vot, l-Aġenzija għandha tħejji l-aġenda b'mod li tidentifika l-punti li għalihom ikun ingħata dritt tal-vot limitat.

Artikolu 68

Funzjonijiet u setgħat tad-direttur eżekuttiv

1.   L-Aġenzija għandha tkun immaniġġjata mid-direttur eżekuttiv tagħha, li għandu jkun kompletament indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-bord amministrattiv, id-direttur eżekuttiv ma għandu la jfittex u lanqas jieħu istruzzjonijiet minn xi gvern jew xi korp ieħor.

2.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lid-direttur eżekuttiv sabiex jirrapporta dwar it-twettiq tal-kompiti tiegħu jew tagħha. Dan jinkludi rappurtar fuq l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Istrateġija għad-Drittijiet Fundamentali, ir-rapport tal-attivitajiet annwali tal-Aġenzija għas-sena ta' qabel, il-programm ta' ħidma għas-sena ta' wara u l-programmar multiannwali tal-Aġenzija jew kwalunkwe kwistjoni oħra relatata mal-attivitajiet tal-Aġenzija. Id-direttur eżekuttiv għandu wkoll jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-Parlament Ewropew u jirrapporta lilu b'mod regolari, jekk jiġi mitlub jagħmel dan.

3.   Id-direttur eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet strateġiċi meħuda mill-bord amministrattiv u għat-teħid ta' deċiżjonijiet relatati mal-attivitajiet operazzjonali tal-Aġenzija f'konformità ma' dan ir-Regolament. Id-direttur eżekuttiv għandu jkollu l-funzjonijiet u s-setgħat li ġejjin:

(a)

li jipproponi, jipprepara u jimplimenta d-deċiżjonijiet strateġiċi u l-programmi u l-attivitajiet adottati mill-bord amministrattiv fil-limiti stipulati b'dan ir-Regolament, tar-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu u ta' kwalunkwe liġi applikabbli;

(b)

li jieħu l-passi kollha meħtieġa, inkluż l-adozzjoni ta' struzzjonijiet amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni ta' notifiki, sabiex jiżgura l-amministrazzjoni ta' kuljum u l-funzjonament tal-Aġenzija skont dan ir-Regolament;

(c)

li jipprepara kull sena d-dokument ta' programmar u li jippreżentah lill-bord amministrattiv wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni;

(d)

li jipprepara kull sena rapport ta' attività annwali dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija u jippreżentah lill-bord amministrattiv;

(e)

li jħejji abbozz ta' prospett dwar l-estimi finanzjarji tad-dħul u n-nefqa tal-Aġenzija skont l-Artikolu 75 u jimplimenta l-baġit skont l-Artikolu 76;

(f)

li jiddelega s-setgħat tiegħu jew tagħha lil membri oħra tal-persunal tal-Aġenzija soġġetti għal regoli li għandhom jiġu adottati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 62(2)(n);

(g)

li jadotta rakkomandazzjoni dwar miżuri korrettivi f'konformità mal-Artikolu 13(6), inklużi deċiżjonijiet li jipproponu li l-Istati Membri jibdew u jwettqu operazzjonijiet konġunti, interventi rapidi fil-fruntiera jew azzjoni oħra msemmija fl-Artikolu 14(2);

(h)

li jevalwa, japprova u jikkoordina proposti magħmula mill-Istati Membri għal operazzjonijiet konġunti jew interventi rapidi fil-fruntiera skont l-Artikolu 15(3);

(i)

li jevalwa, japprova u jikkoordina talbiet magħmula mill-Istati Membri għal operazzjonijiet konġunti ta' ritorn jew interventi ta' ritorn fil-fruntiera f'konformità mal-Artikoli 28 u 33;

(j)

li jiżgura l-implimentazzjoni tal-pjanijiet operazzjonali msemmija fl-Artikoli 16, 17 u fl-Artikolu 33(4);

(k)

li jivvaluta t-talba għal assistenza ta' Stat Membru għal timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-valutazzjoni tal-bżonnijiet tiegħu, f'koordinazzjoni mal-Aġenziji rilevanti tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 18(2);

(l)

li jiżgura l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fl-Artikolu 19(1);

(m)

li jirtira l-finanzjament tal-attivitajiet f'konformità mal-Artikolu 25;

(n)

li jevalwa r-riżultati tal-attivitajiet f'konformità mal-Artikolu 26;

(o)

li jidentifika n-numru minimu ta' oġġetti ta' tagħmir tekniku meħtieġa biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-Aġenzija, b'mod partikolari fir-rigward tat-twettiq ta' operazzjonijiet konġunti, stazzjonamenti ta' tim ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, interventi rapidi fil-fruntiera, operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn, f'konformità mal-Artikolu 39(5);

(p)

li jħejji pjan ta' azzjoni li jsegwi l-konklużjonijiet tar-rapporti u l-evalwazzjonijiet tal-awditjar interni jew esterni, kif ukoll l-investigazzjonijiet mill-OLAF u li jirrapporta lill-Kummissjoni u lill-bord amministrattiv darbtejn fis-sena dwar il-progress b'mod regolari;

(q)

li jħares l-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi japplika miżuri ta' prevenzjoni kontra l-frodi, kontra l-korruzzjoni u kontra kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' kontrolli effettivi u, jekk jinstabu xi irregolaritajiet, billi jirkupra l-ammonti mħallsa b'mod skorrett u fejn ikun xieraq jimponi penali amministrattivi u finanzjarji li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi;

(r)

li jħejji strateġija kontra l-frodi għall-Aġenzija u jippreżentaha lill-bord amministrattiv għall-approvazzjoni.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu jwieġeb għall-azzjonijiet tiegħu jew tagħha lill-bord amministrattiv.

5.   Id-direttur eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-Aġenzija.

Artikolu 69

Ħatra tad-direttur eżekuttiv u l-viċi direttur eżekuttiv

1.   Il-Kummissjoni għandha tipproponi tal-anqas tliet kandidati għall-pożizzjoni tad-direttur eżekuttiv abbażi ta' lista wara l-pubblikazzjoni tal-pożizzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u, kif opportun, f'ġurnali jew siti tal-Internet oħra.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jinħatar mill-bord amministrattiv għal raġunijiet ta' mertu u ħiliet dokumentati ta' amministrazzjoni u ġestjoni ta' livell għoli, inkluża esperjenza professjonali għolja rilevanti fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni u r-ritorn. Qabel il-ħatra, il-kandidati proposti mill-Kummissjoni għandhom jiġu mistiedna jagħmlu dikjarazzjoni quddiem il-kumitat jew kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew u jwieġbu l-mistoqsijiet mill-membri tiegħu jew tagħhom.

Wara t-tali dikjarazzjoni, il-Parlament Ewropew għandu jadotta opinjoni li tispjega l-fehmiet tiegħu u jista' jindika kandidat preferut.

Il-bord amministrattiv għandu jaħtar id-direttur eżekuttiv filwaqt li jikkunsidra dawk l-opinjonijiet. Il-bord amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha li jkollhom dritt li jivvutaw.

Jekk il-bord amministrattiv jieħu deċiżjoni li jaħtar kandidat ieħor għajr il-kandidat indikat mill-Parlament Ewropew bħala l-kandidat preferut tiegħu, il-bord amministrattiv għandu jinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bil-miktub dwar il-mod kif l-opinjoni tal-Parlament Ewropewġiet ikkunsidrata.

Is-setgħa li jitneħħa d-direttur eżekuttiv għandha tkun tal-bord amministrattiv, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni.

3.   Id-direttur eżekuttiv għandu jkun assistit minn viċi direttur eżekuttiv. Jekk id-direttur eżekuttiv ikun assenti jew indispost, il-viċi direttur eżekuttiv għandu jieħu postu jew postha.

4.   Il-viċi direttur eżekuttiv għandu jinħatar mill-bord amministrattiv fuq il-proposta tad-Direttur Eżekkuttiv. Il-viċi direttur eżekkuttiv għandu jinħatar għal raġunijiet ta' mertu u ħiliet adatti ta' amministrazzjoni u ġestjoni inkluża esperjenza professjonali rilevanti fil-qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni u r-ritorn. Id-direttur eżekuttiv għandu jipproponi tal-anqas tliet kandidati għall-pożizzjoni tal-viċi direttur eżekuttiv. Il-bord amministrattiv għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri kollha li jkollhom dritt li jivvutaw.

Il-bord amministrattiv għandu jkollu s-setgħa li jneħħi l-viċi direttur eżekuttiv skont il-proċedura stipulata fl-ewwel subparagrafu.

5.   Il-mandat tad-direttur eżekuttiv għandu jkun ta' ħames snin. Sa tmiem dan il-perijodu, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni li tikkunsidra evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-direttur eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri tal-Aġenzija.

6.   Il-bord amministrattiv, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni li tqis il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, jista' jestendi l-mandat tad-direttur eżekuttiv darba, għal perijodu ta' mhux aktar minn ħames snin.

7.   Il-mandat tal-viċi direttur eżekuttiv għandu jkun ta' ħames snin. Dan jista' jiġi estiż darba mill-bord amministrattiv għal perijodu ieħor ta' mhux aktar minn ħames snin.

Artikolu 70

Forum Konsultattiv

1.   L-Aġenzija għandha tistabbilixxi forum konsultattiv sabiex jassisti lid-direttur eżekuttiv u lill-bord amministrattiv permezz ta' parir indipendenti fi kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet fundamentali.

2.   L-Aġenzija għandha tistieden lill-EASO, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati u organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn sabiex jipparteċipaw fil-forum konsultattiv. Fuq proposta tad-direttur eżekuttiv, il-bord amministrattiv għandu jiddeċiedi dwar il-kompożizzjoni tal-forum konsultattivu t-termini tat-trażmissjoni tal-informazzjoni lill-forum konsultattiv. Il-forum konsultattiv għandu, wara li jikkonsulta mal-bord amminstrattiv u mad-direttur eżekuttiv, jiddefinixxi l-metodi ta' ħidma tiegħu u jistabbilixxi l-programm ta' ħidma tiegħu.

3.   Il-forum konsultattiv għandu jiġi kkonsultat dwar l-iżvilupp ulterjuri u l-implimentazzjoni tal-istrateġija għad-drittijiet fundamentali, dwar l-istabbiliment tal-mekkaniżmu tal-ilmenti, dwar il-Kodiċi tal-Kondotta u l-kurrikuli bażiċi komuni.

4.   Il-forum konsultattiv għandu jħejji rapport ta' kull sena dwar l-attivitajiet tiegħu. Dan ir-rapport għandu jsir disponibbli għall-pubbliku.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-kompiti tal-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali, il-forum konsultattiv għandu jkollu aċċess effettiv għall-informazzjoni kollha li tikkonċerna l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali, inkluż billi jwettaq żjarat fil-post tal-operazzjonijiet konġunti, jew interventi rapidi fil-fruntiera soġġetti għall-qbil tal-Istat Membru ospitanti, u għal żoni hotspot, operazzjonijiet ta' ritorn u interventi ta' ritorn.

Artikolu 71

Uffiċjal għad-drittijiet fundamentali.

1.   L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali-għandu jinħatar mill-bord amministrattiv. Huwa jew hija għandu/għandha jkollha l-kompiti li jikkontribwixxu għall-istrateġija dwar id-drittijiet fundamentali tal-Aġenzija, jissorvelja l-osservanza tagħha tad-drittijiet fundamentali u jippromwovi r-rispett tagħha għad-drittijiet fundamentali. L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali. għandu jkollu l-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa fil-qasam tad-drittijiet fundamentali.

2.   L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jkun indipendenti fit-twettiq tad-dmirijet tiegħu. Hu jew hija għandu/għandha jirrapporta/tirraporta direttament lill-bord amministrattiv u jikkoopera mal-forum konsultattiv. L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jirrapporta hekk fuq bażi regolari u bħala tali jikkontribwixxi għall-mekkaniżmu ta' monitoraġġ tad-drittijiet fundamentali.

3.   L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jiġi kkonsultat dwar il-pjanijiet operazzjonali mfassla skont l-Artikoli 16, 17 u 28 u l-Artikolu 33(4). Hu jew hija għandu/għandha jkollu/jkollha aċċess għall-informazzjoni kollha li tikkonċerna l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali, b'rabta mal-attivitajiet kollha tal-Aġenzija.

Artikolu 72

Mekkaniżmu tal-ilmenti

1.   L-Aġenzija għandha, f'kooperazzjoni mal-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali, tieħu l-miżuri meħtieġa biex toħloq mekkaniżmu tal-ilmenti skont dan l-Artikolu biex timmonitorja u tiżgura l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-attivitajiet kollha tal-Aġenzija.

2.   Kwalunkwe persuna li tkun direttament affettwata mill-azzjonijiet tal-persunal involut f'operazzjoni konġunta, proġett pilota, intervent rapidu fil-fruntiera, stazzjonament ta' timijiet ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-migrazzjoni, operazzjoni ta' ritorn jew intervent ta' ritorn u li tqis lilha nnifisha li kienet s-soġġett ta' ksur ta' drittijiet fundamentali tagħha minħabba dawk l-azzjonijiet, jew kwalunkwe parti li tirrappreżenta lil tali persuna, tista' tressaq ilment bil-miktub, lill-Aġenzija.

3.   Għandhom ikunu ammissibbli biss ilmenti sostanzjati li jinvolvu ksur konkret tad-drittijiet fundamentali.

4.   L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jkun responsabbli mill-indirizzar tal-ilmenti li jaslu għand l-Aġenzija skont id-dritt għal amministrazzjoni tajba. Għal dan il-għan, l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jirrevedi l-ammissibbiltà ta' lment, jirreġistra l-ilmenti ammissibbli, jibgħat l-ilmenti rreġistrati kollha lid-direttur eżekuttiv, jibgħat l-ilmenti li jikkonċernaw lil membri tat-timijiet lill-Istat Membru ta' oriġini, jinforma lill-awtorità relevanti jew lill-korp kompetenti għad-drittijiet fundamentali fi Stat Membru, u jirreġistra u jiżgura s-segwitu mill-Aġenzija jew minn dak l-Istat Membru.

5.   F'konformità mad-dritt għal amministrazzjoni tajba, jekk ilment ikun ammissibbli, l-ilmentaturi għandhom ikunu informati li lment ġie rreġistrat, li tkun inbdiet valutazzjoni u li tweġiba tista' tkun mistennija malli ssir disponibbli. Jekk ilment jiġi mgħoddi lil awtoritajiet jew korpi nazzjonali, l-ilmentatur għandu jiġi pprovdut bid-dettalji ta' kuntatt tagħhom. Jekk ilment ma jkunx ammissibbli, l-ilmentaturi għandhom ikunu informati bir-raġunijiet u, jekk ikun possibbli, ipprovduti b'aktar possibbiltajiet biex jiġu indirizzati l-problemi tagħhom.

Kwalunkwe deċiżjoni għandha tkun bil-miktub u motivata.

6.   Fil-każ ta' lment reġistrat li jikkonċerna membru tal-persunal tal-Aġenzija, id-direttur eżekuttiv għandu jiżgura segwitu xieraq, b'konsultazzjoni mal-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali, inklużi miżuri dixxiplinarji kif ikun meħtieġ. Id-direttur eżekuttiv għandu jirrapporta lura f'qafas ta' żmien determinat lill-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali dwar is-sejbiet u s-segwitu magħmula mill-Aġenzija bi tweġiba għal ilment, inklużi l-miżuri dixxiplinarji kif meħtieġ.

Jekk ilment ikun relatat ma' kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-data, id-direttur eżekuttiv għandu jinvolvi lill-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data tal-Aġenzija. L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali u l-uffiċjal għall-protezzjoni tad-data għandhom jistabbilixxu, bil-miktub, memorandum ta' qbil li jispeċifika t-tqassim tal-kompiti tagħhom fir-rigward tal-ilmenti milqugħa.

7.   Jekk jiġi reġistrat ilment li jikkonċerna gwardja tal-fruntiera ta' Stat Membru ospitanti jew membru tat-timijiet, inkluż membru ssekondat tat-timijiet jew espert nazzjonali ssekondat, l-Istat Membru ta' oriġini għandu jiżgura segwitu xieraq, inkluż miżuri dixxiplinarji kif meħtieġ jew miżuri oħrajn skont il-liġi nazzjonali. L-Istat Membru rilevanti għandu jirrapporta lura lill-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali dwar is-sejbiet u s-segwitu li jsiru b'reazzjoni għall-ilment f' perijodu ta' żmien determinat, u jekk meħtieġ, f'intervalli regolari minn dak iż-żmien 'il quddiem. L-Aġenzija għandha tagħti segwitu lill-kwistjoni jekk l-ebda rapport ma jasal mill-Istat Membru rilevanti.

8.   F'każ li gwardja tal-fruntiera jew espert nazzjonali ssekondat jinstab li kiser id-drittijiet fundamentali jew l-obbligi ta' protezzjoni internazzjonali, l-Aġenzija tista' titlob li l-Istat Membru jneħħi lill-gwardja tal-fruntiera jew lill-espert nazzjonali sekondat immedjatament mill-attività tal-Aġenzija jew mir-riżerva ta' reazzjoni rapida.

9.   L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jirrapporta lid-direttur eżekuttiv u lill-bord amministrattiv dwar is-sejbiet u s-segwitu li saru bħala reazzjoni għall-ilmenti tal-Aġenzija u l-Istati Membri. L-Aġenzija għandha tinkludi informazzjoni dwar il-mekkaniżmu tal-ilmenti fir-rapport annwali tagħha.

10.   L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali, f'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 sa 9 wara konsultazzjoni mal-forum konsultattiv, għandu jfassal formola standardizzata li tkun titlob informazzjoni dettaljata u speċifika dwar l-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali. L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu wkoll ifassal kwalunkwe regoli dettaljati oħra kif meħtieġ. L-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali għandu jissottometti din il-formola u tali regoli dettaljati oħra lid-direttur eżekuttiv u lill-bord amministrattiv.

L-Aġenzija għandha tiżgura li l-informazzjoni dwar il-possibbiltà u l-proċedura biex isir ilment tkun disponibbli minnufih, inkluż għall-persuni vulnerabbli. Il-formola tal-ilmenti standardizzata għandha tkun disponibbli fis-sit web tal-Aġenzija u f'verżjoni stampata waqt l-attivitajiet kollha tal-Aġenzija, bil-lingwi li ċ-ċittadini ta' pajjiż terz jifhmu jew li jistgħu jkunu raġonevolment mistennija li jifhmu. L-ilmenti għandhom jiġu eżaminati mill-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali anke meta ma jiġux depożitati fil-formola tal-ilment standardizzata.

11.   Kwalunkwe data personali li jkun hemm f'ilment għandha tintuża u tiġi proċessata mill-Aġenzija inkluż l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u mill-Istati Membri f'konformità mad-Direttiva 95/46/KE u d-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

Meta ilmentatur jissottometti ilment, dak l-ilmentatur għandu jinftiehem li jagħti kunsens għall-ipproċessar tad-data personali tiegħu jew tagħha mill-Aġenzija u l-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Sabiex jiġi ssalvagwardjat l-interess tal-ilmentaturi, l-ilmenti għandhom jiġu ttrattati b'mod kunfidenzjali mill-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali f'konformità mal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni sakemm l-ilmentatur ma jirrinunzjax b'mod espliċitu għad-dritt tiegħu jew tagħha għall-kunfidenzjalità. Meta ilmentaturi jirrinunzjaw għad-dritt tagħhom għall-kunfidenzjalità, jkun mifhum li huma jagħtu l-kunsens lill-uffiċjal għad-drittijiet fundamentali jew lill-Aġenzija għall-iżvelar tal-identità tagħhom lill-awtoritajiet jew korpi kompetenti fir-rigward tal-kwistjoni li dwarha jkun hemm l-ilment, fejn meħtieġ.

Artikolu 73

Arranġamenti lingwistiċi

1.   Id-dispożizzjonijiet stipulati fir-Regolament Nru 1 (36) għandhom japplikaw għall-Aġenzija.

2.   Mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet meħuda fuq il-bażi tal-Artikolu 342 TFUE, ir-rapport annwali dwar l-attività u l-programm ta' ħidma msemmija fil-punti (i) u (j) tal-Artikolu 62(2), għandhom isiru bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

3.   Is-servizzi tat-traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Aġenzija għandhom jiġu pprovduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 74

Trasparenza u komunikazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tkun soġġetta għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 meta tittratta applikazzjonijiet għall-aċċess għad-dokumenti tagħha.

2.   L-Aġenzija għandha tikkomunika fuq kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan l-ambitu tal-kompiti tagħha fuq l-inizjattiva tagħha stess. Hija għandha tippubblika informazzjoni relevanti inkluż ir-rapport annwali tal-attività msemmi fil-punt (i) tal-Artikolu 62(2) u għandha tiżgura, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 50, b'mod partikolari li l-pubbliku u kwalunkwe parti interessata jingħataw malajr informazzjoni oġġettiva, komprensiva, affidabbli u li tinftiehem faċilment fir-rigward tal-ħidma tagħha. Hija għandha tagħmel dan mingħajr ma tiżvela informazzjoni operazzjonali li, jekk tinħareġ fil-pubbliku, tippreġudika l-ilħuq tal-objettiv tal-operazzjonijiet.

3.   Il-bord amministrattiv għandu jistabbilixxi l-arranġamenti prattiċi għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2.

4.   Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika għandha tkun intitolata li tindirizza korrispondenza bil-miktub lill-Aġenzija bi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Hi għandha d-dritt li tirċievi tweġiba bl-istess lingwa.

5.   Id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Aġenzija skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jwasslu għat-tressiq ta' ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew jew għal rikors quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 228 u 263 TFUE, rispettivament.

Taqsima 5

Rekwiżiti finanzjarji

Artikolu 75

Baġit

1.   Id-dħul tal-Aġenzija għandu jikkonsisti, mingħajr preġudizzju għal tipi oħra ta' dħul, minn:

(a)

sussidju mill-Unjoni, li jiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea (it-taqsima tal-Kummissjoni);

(b)

kontribuzzjoni mill-pajjiżi assoċjati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen kif stabbilit fl-arranġamenti rispettivi li jispeċifikaw l-kontribuzzjoni finanzjarja;

(c)

finanzjament tal-Unjoni fil-forma ta' ftehimiet ta' delega jew għotjiet ad hoc f'konformità mar-regoli finanzjarji tal-Aġenzija msemmija fl-Artikolu 79 u mad-dispożizzjonijiet tal-istrumenti rilevanti li jappoġġaw il-politiki tal-Unjoni;

(d)

tariffi għas-servizzi pprovduti;

(e)

kwalunkwe kontribut volontarju mill-Istati Membri.

2.   L-infiq tal-Aġenzija għandu jinkludi l-ispejjeż amministrattivi, infrastrutturali, operazzjonali u relatati mal-persunal tagħha.

3.   Id-direttur eżekuttiv għandu jifformula abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u n-nefqa tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja li jmiss, inkluż pjan ta' stabbiliment, u għandu jibagħtu lill-bord amministrattiv.

4.   Id-dħul u l-infiq għandhom ikunu bilanċjati.

5.   Il-bord amministrattiv, fuq il-bażi tal-abbozz ta' dikjarazzjoni tal-estimi finanzjarji mħejji mid-direttur eżekuttiv, għandu jadotta abbozz proviżorju ta' estimi tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija, inkluż il-pjan proviżorju ta' stabbiliment. Il-bord amministrattiv għandu jgħaddihom lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sal-31 ta' Jannar kull sena, flimkien mal-abbozz ta' dokument ta' programmar wieħed.

6.   Il-bord amministrattiv għandu jadotta l-abbozz tal-estimi tad-dħul u tal-infiq, inkluż l-abbozz tal-pjan ta' stabbiliment akkumpanjat mill-programm ta' ħidma preliminari, u jgħaddihom lill-Kummissjoni sal-31 ta' Marzu kull sena.

7.   L-estimi għandhom jintbagħtu mill-Kummissjoni lill-awtorità baġitarja flimkien mal-abbozz preliminari tal-baġit tal-Unjoni Ewropea.

8.   Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, l-estimi li tqis meħtieġa għall-pjan ta' stabbiliment u l-ammont tas-sussidju li għandu jitħallas mill-baġit ġenerali, li hija għandha tippreżenta lill-awtorità baġitarja skont l-Artikoli 313 u 314 TFUE.

9.   L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza approprjazzjonijiet għas-sussidju lill-Aġenzija.

L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan ta' stabbiliment għall-Aġenzija.

10.   Il-bord amministrattiv jadotta l-baġit tal-Aġenzija. Dan għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Meta jkun xieraq, dan għandu jiġi aġġustat kif meħtieġ.

11.   Kwalunkwe modifika għall-baġit, inkluż għall-pjan ta' stabbiliment, għandha ssegwi l-istess proċedura.

12.   Għal kwalunkwe proġett ta' bini li x'aktarx ikollu implikazzjonijiet sinifikanti għall-baġit tal-Aġenzija, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 (37).

13.   Biex tiffinanzja l-istazzjonament ta' interventi rapidi fil-fruntiera u interventi ta' ritorn, il-baġit tal-Aġenzija adottat mill-bord amministrattiv għandu jinkludi riżerva operazzjonali finanzjarja li tammonta mill-anqas għal 4 % tal-allokazzjoni prevista għall-attivitajiet operazzjonali. Fl-1 ta' Ottubru ta' kull sena, mill-anqas kwart tar-riżerva għandu jibqa' disponibbli sabiex ikopri l-bżonnijiet li jinqalgħu sal-aħħar tas-sena.

Artikolu 76

Implimentazzjoni u kontroll tal-baġit

1.   Id-direttur eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-Aġenzija.

2.   Sal-1 ta' Marzu ta' sena finanzjarja N+1, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Aġenzija għandu jikkomunika l-kontijiet proviżorji għas-sena finanzjarja sena N lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri. L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jikkonsolida l-kontijiet proviżorji tal-istituzzjonijiet u l-korpi deċentralizzati f'konformità mal-Artikolu 147 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (38).

3.   L-Aġenzija għandha tibgħat rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena N lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri sal-31 ta' Marzu tas-sena N+1.

4.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji tal-Aġenzija għas-sena N, ikkonsolidati mal-kontijiet tal-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri sal-31 ta' Marzu tas-sena N+1.

5.   Malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-Aġenzija għas-sena N, skont l-Artikolu 148 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, id-direttur eżekuttiv għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Aġenzija taħt ir-responsabbiltà proprja tiegħu jew tagħha u jibgħathom/tibgħathom lill-bord amministrattiv għal opinjoni.

6.   Il-bord amministrattiv għandu jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Aġenzija għas-sena N.

7.   Sal-1 ta' Lulju tas-sena N+1, id-direttur eżekuttiv għandu jibgħat il-kontijiet finali, flimkien mal-opinjoni tal-bord amministrattiv, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri.

8.   Il-kontijiet finali għas-sena N għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-15 ta' Novembru tas-sena N+1.

9.   Id-direttur eżekuttiv għandu jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri tweġiba għall-osservazzjonijiet tagħha sat-30 ta' Settembru tas-sena N+1. Huwa jew hija għandu/għandha wkoll jibgħat/tibgħat din it-tweġiba lill-bord amministrattiv.

10.   Id-direttur eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' kwittanza għas-sena N, skont l-Artikolu 165(3) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

11.   Fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta' Mejju tas-sena N+2, jagħti kwittanza lid-direttur eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena N.

Artikolu 77

Ġlieda kontra l-frodi

1.   Sabiex jiġu miġġielda l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet oħra illegali, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 għandhom japplikaw mingħajr restrizzjoni. L-Aġenzija għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u għandha tadotta, mingħajr dewmien, id-dispożizzjonijiet xierqa applikabbli għall-impjegati kollha tal-Aġenzija permezz tal-mudell stabbilit fl-Anness ta' dak il-Ftehim.

2.   Il-Qorti tal-Awdituri għandha jkollha s-setgħa ta' awditjar, abbażi ta' dokumenti u ta' spezzjonijiet fuq il-post, fuq il-benefiċjarji ta' għotjiet, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni mill-Aġenzija.

3.   L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, inkluż verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (39), bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' ftehim ta' għotja jew deċiżjoni ta' għotja jew ma' kuntratt iffinanzjat mill-Aġenzija.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, kuntratti, ftehimiet ta' għotja u deċiżjonijiet ta' għotja tal-Aġenzija għandhom b'mod espliċitu jkun fihom dispożizzjonijiet li espressament jagħtu s-setgħa lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex iwettqu tali awditi u investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Artikolu 78

Evitar ta' kunflitti ta' interess

L-Aġenzija għandha tadotta regoli interni li jesiġu li l-membri tal-organi tagħha u l-membri tal-persunal tagħha jevitaw kwalunkwe sitwazzjoni li tista' tagħti lok għal kunflitt ta' interess matul l-impjieg jew il-mandat tagħhom u jirrappurtaw tali sitwazzjonijiet.

Artikolu 79

Dispożizzjonijiet finanzjarji

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Aġenzija għandhom jiġu adottati mill-bord amministrattiv wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Huma ma għandhomx jiddevjaw mir-Regolament Delegat (UE) Nru 1271/2013 sakemm tali devjazzjoni ma tinħtieġx b'mod speċifiku għall-operazzjoni tal-Aġenzija u l-Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha minn qabel.

KAPITOLU IV

Emendi

Artikolu 80

Emenda għar-Regolament (UE) 2016/399

Fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/399, l-Artikolu 29(1) qed jinbidel b'dan li ġej:

“1.   F'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn il-funzjonament ġenerali taż-żona mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni jitqiegħed f'riskju minħabba nuqqasijiet serji persistenti relatati mal-kontrolli fil-fruntieri esterni kif imsemmi fl-Artikolu 21 ta' dan ir-Regolament jew bħala riżultat tan-nuqqas ta' konformità ta' Stat Membru ma' deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*), u sa fejn dawk iċ-ċirkostanzi jikkostitwixxu theddida serja għall-ordni pubbliku jew is-sigurtà interna fi ħdan iż-żona mingħajr kontrolli fuq il-fruntieri interni jew f'partijiet minnha, jistgħu jiġu introdotti mill-ġdid il-kontrolli fil-fruntieri interni f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għal perijodu ta' mhux aktar minn sitt xhur. Dak il-perijodu jista' jiġi estiż, mhux aktar minn tliet darbiet, b'perijodu ieħor ta' mhux aktar minn sitt xhur jekk jippersistu ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali.

KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 81

Evalwazzjoni

1.   Sas-7 ta' Ottubru 2019, u kull erba' snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tikkummissjona evalwazzjoni indipendenti esterna biex tivvaluta b'mod partikolari:

(a)

ir-riżultati miksuba mill-Aġenzija b'kunsiderazzjoni tal-objettivi, il-mandat u l-kompiti tagħha;

(b)

l-impatt, l-effettività u l-effiċjenza tal-prestazzjoni tal-Aġenzija u l-prattiki ta' ħidma tagħha b'rabta mal-għanijiet, il-mandat u l-kompiti tagħha;

(c)

l-implimentazzjoni ta' kooperazzjoni Ewropea dwar il-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta;

(d)

il-ħtieġa possibbli li jiġi modifikat il-mandat tal-Aġenzija;

(e)

l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifiki tali.

L-evalwazzjoni għandha tinkludi analiżi speċifika dwar kif ġiet osservata l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u leġislazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat ir-rapport ta' evalwazzjoni flimkien mal-konklużjonijiet tagħha dwar ir-rapport, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-bord amministrattiv. Il-bord amministrattiv jista' joħroġ rakkomandazzjonijiet fir-rigward ta' bidliet għal dan ir-Regolament lill-Kummissjoni. Ir-rapport ta' evalwazzjoni u l-konklużjonijiet dwar ir-rapport għandhom isiru pubbliċi.

Artikolu 82

Revoka

1.   Ir-Regolamenti (KE) Nru 2007/2004, (KE) Nru 863/2007 u d-Deċiżjoni 2005/267/KE huma mħassra.

2.   Ir-referenzi għar-Regolament imħassar (KE) Nru 2007/2004 għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 83

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 20(5) u (6) u l-Artikolu 39(7) għandhom japplikaw mis-7 ta' Diċembru 2016. L-Artikoli 29, 30, 31 u 32 għandhom japplikaw mis-7 ta' Jannar 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu, l-14 ta' Settembru 2016.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

I. KORČOK


(1)  ĠU C 303, 19.8.2016, p. 109.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2016 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016.

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 tas-26 ta' Ottubru 2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 349, 25.11.2004, p. 1).

(4)  Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE tat-28 ta' Novembru 2002 li tiddefinixxi l-iffaċilitar ta' dħul, transitu u residenza mhux awtorizzati (ĠU L 328, 5.12.2002, p. 17).

(5)  Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU L 77, 23.3.2016, p. 1).

(6)  Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98).

(7)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 768/2005 tas-26 ta' April 2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2847/93 li jistabbilixxi sistema ta' kontroll li tapplika għall-Politika Komuni tas-Sajd (ĠU L 128, 21.5.2005, p. 1).

(8)  Regolament (KE) Nru 1406/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 li jistabbilixxi l-Aġenziji Marittima Ewropea tas-Sigurtà (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 1).

(9)  Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(10)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(11)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(12)  Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(13)  Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

(14)  Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali (ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60).

(15)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(16)  Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta' Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta' dawn iż-żewġ Stati mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen (ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31).

(17)  ĠU L 188, 20.7.2007, p. 19.

(18)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

(19)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE tat-28 ta' Jannar 2008 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen (ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1).

(20)  ĠU L 160, 18.6.2011, p. 21.

(21)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/350/UE tas-7 ta' Marzu 2011 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat tal-Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta' Schengen, relatat mal-abolizzjoni tal-verifiki mal-fruntieri interni u l-moviment tal-persuni (ĠU L 160, 18.6.2011, p. 19).

(22)  ĠU L 243, 16.9.2010, p. 4.

(23)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta' Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq biex jieħu sehem f'xi wħud mid-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen (ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43).

(24)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta' Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f'xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen (ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20).

(25)  ĠU C 186, 25.5.2016, p. 10.

(26)  Regolament (KE) Nru 863/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għall-ħolqien ta' Timijiet ta' Intervent Rapidu fil-Fruntieri u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 fir-rigward ta' dak il-mekkaniżmu u li jirregola l-kompiti u l-poteri ta' uffiċjali mistiedna (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 30).

(27)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE tas-16 ta' Marzu 2005 li tistabbilixxi Network sigur bbażat fuq il-web dwar l-Informazzjoni u l-Kordinazzjoni għas-Servizzi ta' Amministrazzjoni tal-Migrazzjoni tal-Istati Membri (ĠU L 83, 1.4.2005, p. 48).

(28)  Regolament (UE) Nru 656/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li jistabbilixxi regoli dwar is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operazzjonali kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 189, 27.6.2014, p. 93).

(29)  Regolament (UE) Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur) (ĠU L 295, 6.11.2013, p. 11).

(30)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/381/KE tal-14 ta' Mejju 2008 li tistabbilixxi n-Netwerk Ewropew tal-Migrazzjoni (ĠU L 131, 21.5.2008, p. 7).

(31)  Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE (ĠU L 150, 20.5.2014, p. 143).

(32)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/488/UE tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli ta' sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata (ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1).

(33)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

(34)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 tad-19 ta' Frar 2004 dwar il-ħolqien ta' network bejn l-uffiċjali għall-komunikazzjoni dwar l-immigrazzjoni (ĠU L 64, 2.3.2004, p. 1).

(35)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

(36)  Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU 17, 6.10.1958, p. 385).

(37)  Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42).

(38)  Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(39)  Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANNESS I

TABELLA TA' KONTRIBUTI, LI GĦANDHOM JINGĦATAW MINN KULL STAT MEMBRU, GĦAN-NUMRU TOTALI MINIMU TA' 1 500 GWARDJAN TAL-FRUNTIERA U PERSUNAL RILEVANTI IEĦOR, SKONT L-ARTIKOLU 20(5)

Belġju

30

Bulgarija

40

Repubblika Ċeka

20

Danimarka

29

Ġermanja

225

Estonja

18

Greċja

50

Spanja

111

Franza

170

Kroazja

65

Italja

125

Ċipru

8

Latvja

30

Litwanja

39

Lussemburgu

8

Ungerija

65

Malta

6

Netherlands

50

Awstrija

34

Polonja

100

Portugall

47

Rumanija

75

Slovenja

35

Slovakkja

35

Finlandja

30

Żvezja

17

Żvizzera

16

Iżlanda

2

Liechtenstein

 (*)

Norveġja

20

Total

1 500


(*)  Il-Liechtenstein se jikkontribwixxi permezz ta' appoġġ finanzjarju proporzjonali.


ANNESS II

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 1(2), it-tieni subparagrafu

Artikoli 6(3), 34(1) u 34(4)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1a, parti introduttorja

Artikolu 2, parti introduttorja

Artikolu 1a, punt (1)

Artikolu 2, punt (1)

Artikolu 2, punti (2) u (3)

Artikolu 1a, punt (1a)

Artikolu 2, punt (4)

Artikolu 1a, punt (2)

Artikolu 2, punt (5)

Artikolu 1a, punt (3)

Artikolu 2, punt (6)

Artikolu 2, punt (7)

Artikolu 1a, punt (4)

Artikolu 2, punt (8)

Artikolu 1a, punt (5)

Artikolu 1a, punt (6)

Artikolu 2, punti (9) sa (16)

Artikoli 3 sa 5

Artikolu 6(1) u (2)

Artikolu 7

Artikolu 2(1), parti introduttorja

Artikolu 8(1), parti introduttorja

Artikolu 8(1)(a) sa (c)

Artikolu 2(1)(a)

Artikolu 2(1)(b)

Artikolu 8(1)(p)

Artikolu 2(1)(c)

Artikolu 2(1)(d)

Artikolu 8(1)(q)

Artikolu 2(1)(da)

Artikolu 8(1)(d)

Artikolu 2(1)(e)

Artikolu 8(1)(e)

Artikolu 8(1)(f)

Artikolu 2(1)(ea)

Artikolu 8(1)(g)

Artikolu 8(1)(h) sa (o)

Artikolu 2(1)(f)

Artikolu 2(1)(g)

Artikolu 2(1)(h)

Artikolu 8(1)(r)

Artikolu 2(1)(i)

Artikolu 8(1)(s)

Artikolu 8(1)(t) u (u)

Artikolu 2(1a)

Artikoli 34(2) u 34(3)

Artikolu 2(2)

Artikolu 8(2)

Artikolu 8(3)

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 2a

Artikolu 35

Artikolu 3(1), l-ewwel u r-raba' subparagrafu

Artikolu 15(3)

Artikolu 3(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 3(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 15(4)

Artikolu 3(1a), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 25(1)

Artikolu 3(1a), it-tieni subparagrafu

Artikolu 25(2)

Artikolu 3(1a), it-tielet subparagrafu

Artikolu 21(5)

Artikolu 3(1a), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 25(4)

Artikolu 3(1b)

Artikolu 3(2)

Artikolu 3(3)

Artikolu 26

Artikolu 3(4)

Artikolu 3(5)

Artikolu 3a(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 16(2)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, parti introduttorja

Artikolu 16(3), parti introduttorja

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 16(3)(a)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 16(3)(b)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (c)

Artikolu 16(3)(c)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (d)

Artikolu 16(3)(d)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (e)

Artikolu 16(3)(e)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (f)

Artikolu 16(3)(f)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (g)

Artikolu 16(3)(g)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (h)

Artikolu 16(3)(h)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (i)

Artikolu 16(3)(i)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (j)

Artikolu 16(3)(j)

Artikolu 3a(1), it-tieni subparagrafu, punt (k)

Artikolu 16(3)(k)

Artikolu 3a(2)

Artikolu 16(4)

Artikolu 3a(3)

Artikolu 22(1)

Artikolu 3b(1)

Artikolu 20(2)

Artikolu 3b(2)

Artikolu 20(3)

Artikolu 3b(3), l-ewwel u t-tieni subparagrafu

Artikolu 20(11), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 3b(3), it-tielet subparagrafu

Artikolu 20(11), it-tieni u t-tielet subparagrafu

Artikolu 3b(4)

Artikolu 21(4)

Artikolu 3b(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 22(2)

Artikolu 3b(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 22(3)

Artikolu 3b(6)

Artikolu 3b(7)

Artikolu 20(12)

Artikolu 3c(1)

Artikolu 21(1)

Artikolu 3c(2)

Artikolu 21(2)

Artikolu 3c(3)

Artikolu 3c(4)

Artikolu 21(5)

Artikolu 4, l-ewwel paragrafu

Artikolu 11(1)

Artikolu 4, it-tieni paragrafu

Artikolu 11(2)

Artikolu 11(3)

Artikolu 4, it-tielet paragrafu

Artikolu 13(4)

Artikolu 4, ir-raba' paragrafu

Artikolu 11(5)

Artikolu 4, il-ħames paragrafu

Artikolu 11(4)

Artikolu 11(6)

Artikolu 4, is-sitt paragrafu

Artikolu 11(7)

Artikolu 12

Artikolu 13(1) sa (3)

Artikolu 13(5) sa (9)

Artikolu 5, l-ewwel paragrafu

Artikolu 36(1)

Artikolu 5, it-tieni paragrafu

Artikolu 36(2)

Artikolu 36(4)

Artikolu 5, it-tielet, ir-raba u l-ħames paragrafu

Artikolu 36(5)

Artikolu 5, is-sitt paragrafu

Artikolu 36(6)

Artikolu 5, is-seba' paragrafu

Artikolu 36(7)

Artikolu 5, it-tmien paragrafu

Artikolu 36(8)

Artikolu 6

Artikolu 37(1)

Artikolu 7(1), l-ewwel subparagrafu

Artikoli 38(1), 38(2) u 38(3)

Artikolu 7(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 38(4)

Artikolu 7(1), it-tielet subparagrafu

Artikolu 38(5)

Artikolu 7(2)

Artikoli 39(1) u 39(6)

Artikolu 7(3)

Artikolu 39(8)

Artikolu 7(4)

Artikolu 39(15)

Artikolu 7(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 39(16)

Artikolu 7(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 39(9)

Artikolu 7(5), it-tielet subparagrafu

Artikolu 39(5), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(5), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 39(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(6)

Artikolu 39(12)

Artikolu 7(7)

Artikolu 39(13)

Artikolu 8(1)

Artikolu 14(1) u Artikolu 14(2), parti introduttorja

Artikolu 8(2), parti introduttorja

Artikolu 14(2), parti introduttorja

Artikolu 8(2)(a)

Artikolu 8(2)(b)

Artikolu 14(2)(f)

Artikolu 8(2)(c)

Artikolu 14(2)(a) u (b)

Artikolu 14(2)(c) sa (e) u Artikolu 14(2)(g)

Artikolu 14(3)

Artikolu 14(4)

Artikolu 8(3)

Artikolu 15(1)

Artikolu 8a

Artikolu 15(2)

Artikolu 8b(1)

Artikolu 20(8)

Artikolu 8b(2)

Artikolu 8c

Artikolu 36

Artikolu 15(5)

Artikolu 8d(1)

Artikolu 17(1)

Artikolu 8d(2)

Artikolu 17(2)

Artikolu 8d(3)

Artikolu 17(3)

Artikolu 8d(4)

Artikolu 17(4)

Artikolu 17(5)

Artikolu 8d(5)

Artikolu 17(6)

Artikolu 8d(6)

Artikoli 17(7) u 17(8)

Artikolu 8d(7)

Artikolu 8d(8)

Artikolu 17(9)

Artikolu 8d(9)

Artikolu 17(10)

Artikolu 16(1)

Artikolu 8e(1), parti introduttorja

Artikolu 8e(1)(a)

Artikolu 16(3)(a)

Artikolu 8e(1)(b)

Artikolu 16(3)(b)

Artikolu 8e(1)(c)

Artikolu 16(3)(c)

Artikolu 8e(1)(d)

Artikolu 16(3)(d)

Artikolu 8e(1)(e)

Artikolu 16(3)(e)

Artikolu 8e(1)(f)

Artikolu 16(3)(f)

Artikolu 8e(1)(g)

Artikolu 16(3)(g)

Artikolu 8e(1)(h)

Artikolu 16(3)(h)

Artikolu 8e(1)(i)

Artikolu 16(3)(i)

Artikolu 8e(1)(j)

Artikolu 16(3)(j)

Artikolu 8e(1)(k)

Artikolu 16(3)(k)

Artikolu 16(3)(l) sa (n)

Artikolu 8e(2)

Artikolu 16(4)

Artikolu 17(11)

Artikolu 18

Artikolu 19

Artikolu 20(1)

Artikolu 20(4)

Artikolu 20(5) sa (7)

Artikolu 20(9) u (10)

Artikolu 21(3)

Artikolu 8f

Artikolu 23

Artikolu 8 g(1)

Artikolu 22(2)

Artikolu 8 g(2), parti introduttorja

Artikolu 22(3), parti introduttorja

Artikolu 8 g(2)(a)

Artikolu 22(3)(a)

Artikolu 8 g(2)(b)

Artikolu 22(3)(a)

Artikolu 8 g(2)(c)

Artikolu 22(3)(b)

Artikolu 8 g(2)(d)

Artikolu 22(3)(c)

 

Artikolu 22(3)(d)

Artikolu 8 g(3)

Artikolu 22(4)

Artikolu 8 g(4)

Artikolu 8h

Artikolu 24

Artikolu 25(3)

Artikolu 27(1) sa (3)

Artikolu 9(1)

Artikoli 27(4), 28(1) u 28(9)

Artikolu 9(1a)

Artikolu 35(2)

Artikolu 9(1b)

Artikoli 35(3) u 28(6)

Artikolu 9(1c)

Artikolu 28(2)

Artikolu 9(2)

Artikolu 54(6)

Artikolu 28(3) sa (5)

Artikolu 28(7) u (8)

Artikolu 29

Artikolu 30

Artikolu 31

Artikolu 32

Artikolu 33

Artikolu 37(2)

Artikolu 37(3)

Artikolu 37(4)

Artikolu 39(2) sa (5)

Artikolu 39(7)

Artikolu 39(10) u (11)

Artikolu 39(14)

Artikolu 10(1)

Artikolu 40(1)

Artikolu 10(2)

Artikolu 40(2)

Artikolu 10(3)

Artikolu 40(3)

Artikolu 10(4)

Artikolu 40(4)

Artikolu 10(5)

Artikolu 40(5)

Artikolu 10(6)

Artikolu 40(6)

Artikolu 10(7)

Artikolu 40(7)

Artikolu 10(8)

Artikolu 40(8), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 10(9)

Artikolu 40(8), it-tieni subparagrafu

Artikolu 10(10)

Artikolu 40(9)

Artikolu 10a(1), parti introduttorja

Artikolu 41(1), parti introduttorja

Artikolu 10a(1)(a)

Artikolu 41(1)(a)

Artikolu 10a(1)(b)

Artikolu 41(1)(b)

Artikolu 10a(1)(c)

Artikolu 41(1)(c)

Artikolu 41(1)(d)

Artikolu 10a(2)

Artikolu 41(2)

Artikolu 10b

Artikolu 42

Artikolu 10c

Artikolu 43

Artikolu 11, l-ewwel paragrafu

Artikolu 44(1)

Artikolu 11, it-tieni paragrafu

Artikolu 44(2)

Artikolu 11a, l-ewwel paragrafu

Artikolu 45(1)

Artikolu 11a, it-tieni paragrafu

Artikolu 45(2) u (3)

Artikolu 45(4)

Artikolu 11b(1)

Artikolu 48(1)

Artikolu 11b(2)

Artikolu 48(2)

Artikolu 11b(3)

Artikolu 48(3)

Artikolu 11b(4)

Artikolu 48(4)

Artikolu 11b(5)

Artikolu 46

Artikolu 11c(1)

Artikolu 47(1)

Artikolu 11c(2)

Artikolu 47(1), parti introduttorja u Artikolu 47(1)(a)

Artikolu 47(1)(b)

Artikolu 47(1)(c)

Artikolu 11c(3), parti introduttorja

Artikolu 47(2), l-ewwel subparagrafu, parti introduttorja

Artikolu 11c(3)(a)

Artikolu 47(2), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 47(2), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 11c(3)(b)

Artikolu 47(2), l-ewwel subparagrafu, punt (c)

Artikolu 47(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 11c(4)

Artikolu 47(3)

Artikolu 11c(5)

Artikolu 11c(6)

Artikolu 11c(7)

Artikolu 11ca

Artikolu 49

Artikolu 11d(1)

Artikolu 50(1)

Artikolu 11d(2)

Artikolu 50(2)

Artikolu 50(3)

Artikolu 12

Artikolu 51

Artikolu 13, l-ewwel paragrafu

Artikolu 52(1) u (2)

Artikolu 52(3)

Artikolu 13, it-tieni paragrafu

Artikolu 52(4)

Artikolu 13, it-tielet paragrafu

Artikolu 52(5)

Artikolu 53

Artikolu 14(1)

Artikolu 54(1)

Artikolu 14(2)

Artikolu 54(2)

Artikolu 54(3)

Artikolu 54(4)

Artikolu 54(5)

Artikolu 14(3)

Artikolu 55(1) u (2)

Artikolu 14(4)

Artikolu 55(3)

Artikolu 14(5)

Artikolu 54(9)

Artikolu 14(6)

Artikolu 54(7)

Artikolu 54(8)

Artikolu 14(7)

Artikolu 54(10)

Artikolu 14(8)

Artikolu 54(11)

Artikolu 55(4)

Artikolu 15, l-ewwel paragrafu

Artikolu 56(1)

Artikolu 15, it-tieni paragrafu

Artikolu 56(2)

Artikolu 15, it-tielet paragrafu

Artikolu 56(3)

Artikolu 15, ir-raba' paragrafu

Artikolu 56(4)

Artikolu 15, il-ħames paragrafu

Artikolu 56(5)

Artikolu 15a

Artikolu 57

Artikolu 16

Artikolu 17(1)

Artikolu 58(1)

Artikolu 17(2)

Artikolu 17(3)

Artikolu 58(2)

Artikolu 17(4)

Artikolu 58(3)

Artikolu 17(5)

Artikolu 58(4)

Artikolu 18

Artikolu 59

Artikolu 19

Artikolu 60

Artikolu 61

Artikolu 20(1)

Artikolu 62(1)

Artikolu 20(2), parti introduttorja

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, parti introduttorja

Artikolu 20(2)(a)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punti (c) sa (h)

Artikolu 20(2)(b)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (i) u Artikolu 62(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 20(2)(c)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (j)

Artikolu 20(2)(d)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (k)

Artikolu 20(2)(e)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (l)

Artikolu 20(2)(f)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (m)

Artikolu 20(2)(g)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (n)

Artikolu 20(2)(h)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punt (o)

Artikolu 20(2)(i)

Artikolu 62(2), l-ewwel subparagrafu, punti (p) sa (z)

Artikolu 20(3)

Artikolu 62(3)

Artikolu 20(4)

Artikolu 62(4)

Artikolu 20(5)

Artikolu 62(5)

Artikolu 20(6)

Artikolu 62(6)

Artikolu 20(7)

Artikolu 62(7)

Artikolu 62(8)

Artikolu 21

Artikolu 63

Artikolu 64

Artikolu 22

Artikolu 65

Artikolu 23(1)

Artikolu 66(1)

Artikolu 23(2)

Artikolu 66(2)

Artikolu 23(3)

Artikolu 66(3)

Artikolu 23(4)

Artikolu 66(4)

Artikolu 66(5)

Artikolu 23(5)

Artikolu 66(6)

Artikolu 23(6)

Artikolu 66(7)

Artikolu 23(7)

Artikolu 66(8)

Artikolu 24(1)

Artikolu 67(1)

Artikolu 24(2)

Artikolu 67(2)

Artikolu 24(3)

Artikolu 67(3)

Artikolu 67(4)

Artikolu 25(1)

Artikolu 68(1)

Artikolu 25(2)

Artikolu 68(2)

Artikolu 25(3), parti introduttorja

Artikolu 68(3), parti introduttorja

Artikolu 25(3)(a)

Artikolu 68(3)(a)

Artikolu 25(3)(b)

Artikolu 68(3)(b)

Artikolu 25(3)(c)

Artikolu 68(3)(c)

Artikolu 25(3)(d)

Artikolu 68(3)(d)

Artikolu 25(3)(e)

Artikolu 68(3)(e)

Artikolu 25(3)(f)

Artikolu 68(3)(f)

Artikolu 68(3)(g), (h) u (i)

Artikolu 25(3)(g)

Artikolu 68(3)(j)

Artikolu 68(3)(k) sa (r)

Artikolu 25(4)

Artikolu 68(4)

Artikolu 68(5)

Artikolu 26(1)

Artikolu 69(1)

Artikolu 26(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 69(2), l-ewwel u t-tielet subparagrafu

Artikolu 69(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 69(2), ir-raba' subparagrafu

Artikolu 26(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 69(2), il-ħames subparagrafu

Artikolu 26(3)

Artikolu 69(3)

Artikolu 26(4)

Artikolu 69(4)

Artikolu 26(5)

Artikolu 69(5) u (7)

Artikolu 69(6)

Artikolu 26a(1)

Artikolu 34(1)

Artikolu 26a(2), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 70(1) u (2)

Artikolu 26a(2), it-tieni subparagrafu

Artikolu 70(3)

Artikolu 26a(2), it-tielet subparagrafu

Artikolu 70(4)

Artikolu 26a(3)

Artikolu 71(1) u (2)

Artikolu 26a(4)

Artikolu 70(5) u Artikolu 71(3)

Artikolu 72

Artikolu 27

Artikolu 73

Artikolu 28

Artikolu 74

Artikolu 29(1), parti introduttorja

Artikolu 75(1), parti introduttorja

Artikolu 29(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 75(1)(a)

Artikolu 29(1), it-tieni inċiż

Artikolu 75(1)(b)

Artikolu 75(1)(c)

Artikolu 29(1), it-tielet inċiż

Artikolu 75(1)(d)

Artikolu 29(1), ir-raba' inċiż

Artikolu 75(1)(e)

Artikolu 29(2)

Artikolu 75(2)

Artikolu 29(3)

Artikolu 75(3)

Artikolu 29(4)

Artikolu 75(4)

Artikolu 29(5)

Artikolu 75(5) u (6)

Artikolu 29(6)

Artikolu 75(7)

Artikolu 29(7)

Artikolu 75(8)

Artikolu 29(8)

Artikolu 75(9)

Artikolu 29(9)

Artikolu 75(10)

Artikolu 29(10)

Artikolu 75(11)

Artikolu 29(11), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 75(12)

Artikolu 29(11), it-tieni subparagrafu

Artikolu 75(13)

Artikolu 30(1)

Artikolu 76(1)

Artikolu 30(2)

Artikolu 76(2)

Artikolu 76(3)

Artikolu 30(3)

Artikolu 76(4)

Artikolu 30(4)

Artikolu 76(5)

Artikolu 30(5)

Artikolu 76(6)

Artikolu 30(6)

Artikolu 76(7)

Artikolu 30(7)

Artikolu 76(8)

Artikolu 30(8)

Artikolu 76(9)

Artikolu 76(10)

Artikolu 30(9)

Artikolu 76(11)

Artikolu 31(1) u (2)

Artikolu 77(1)

Artikolu 77(2)

Artikolu 31(3)

Artikolu 77(3)

Artikolu 77(4)

Artikolu 78

Artikolu 32

Artikolu 79

Artikolu 80

Artikolu 33(1)

Artikolu 81(1), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 33(2)

Artikolu 33(2a)

Artikolu 33(2b)

Artikolu 81(1), it-tieni subparagrafu

Artikolu 33(3)

Artikolu 81(2)

Artikolu 82

Artikolu 34, l-ewwel paragrafu

Artikolu 83, l-ewwel paragrafu

Artikolu 83, it-tieni paragrafu

Artikolu 34, it-tieni paragrafu

Artikolu 34, it-tielet paragrafu

Artikolu 83, it-tielet paragrafu

Anness I

Anness II