9.9.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 242/22


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1617

tat-8 ta' Settembru 2016

li jidderoga fir-rigward tas-sena tat-talba 2016 mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jikkonċerna l-livell ta' ħlasijiet bil-quddiem għal pagamenti diretti kif ukoll għal miżuri ta' żvilupp rurali relatati mal-erja u mal-annimali u mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 75(2) ta' dak ir-Regolament fir-rigward ta' pagamenti diretti

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 75(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, mis-16 ta' Ottubru sat-30 ta' Novembru, l-Istati Membri jistgħu jħallsu bil-quddiem sa 50 % għal pagamenti diretti skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) u sa 75 % għal miżuri ta' appoġġ relatati mal-erja u mal-annimali skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(2)

L-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jipprevedi li pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, inkluż ħlasijiet bil-quddiem għall-pagamenti diretti, m'għandhomx isiru qabel ma jiġu ffinalizzati l-verifiki amministrattivi u fuq il-post li għandhom jitwettqu skont l-Artikolu 74 ta' dak ir-Regolament. Madankollu, fir-rigward ta' miżuri ta' appoġġ relatati mal-erja u mal-annimali fil-qafas tal-iżvilupp rurali, l-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 jippermetti li l-ħlasijiet bil-quddiem isiru wara li jkunu ġew iffinalizzati l-verifiki amministrattivi skont l-Artikolu 59(1) ta' dak ir-Regolament.

(3)

Il-gravità tas-sitwazzjoni ekonomika f'ċerti setturi agrikoli, u b'mod partikolari fis-suq tal-ħalib, għadha qed toħloq diffikultajiet finanzjarji serji u problemi ta' likwidità għall-benefiċjarji.

(4)

Barra minn hekk, id-diffikultajiet amministrattivi li tfaċċaw fl-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-qafas legali ġdid għal skemi ta' pagamenti diretti u miżuri ta' żvilupp rurali għadhom jeżistu f'xi Stati Membri u dewmu l-eżekuzzjoni tal-pagamenti lill-benefiċjarji għas-sena tat-talba 2015 f'xi Stati Membri.

(5)

Fid-dawl tan-natura eċċezzjonali ta' dawn iċ-ċirkostanzi kollha flimkien u minħabba d-diffikultajiet finanzjarji li rriżultaw għall-benefiċjarji, jeħtieġ li jittaffew dawk id-diffikultajiet permezz ta' deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar- Regolament (UE) Nru 1306/2013, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħtu livell ogħla ta' ħlasijiet bil-quddiem lill-benefiċjarji għas-sena tat-talba 2016.

(6)

Minħabba r-rekwiżiti ġodda marbuta mat-tħejjija tal-proċess tal-applikazzjoni għas-sena tat-talba 2016, kien hemm dewmien fl-amministrazzjoni tal-applikazzjoni unika, tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna u t-talbiet għall-ħlas u tal-applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti jew għaż-żieda fil-valur tad-drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta' pagament bażiku. B'konsegwenza ta' dan, il-verifiki meħtieġa x'aktarx li jitlestew aktar tard mis-soltu.

(7)

Għalhekk, jeħtieġ li ssir deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 li tippermetti li jsiru ħlasijiet bil-quddiem għal pagamenti diretti wara li jkunu tlestew il-verifiki amministrattivi msemmija fl-Artikoli 28 u 29 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 (4). Madankollu, huwa essenzjali li tali deroga ma tfixkilx il-ġestjoni finanzjarja soda u r-rekwiżit ta' livell suffiċjenti ta' assigurazzjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri li jagħmlu użu minn dik id-deroga għandhom ir-responsabbiltà li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li jiġu evitati ħlasijiet żejda u li kwalunkwe ammont mhux dovut jiġi irkuprat malajr u effettivament. Barra minn hekk, l-użu ta' din id-deroga għandu jkun kopert minn dikjarazzjoni tal-ġestjoni msemmija fl-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għas-sena finanzjarja 2017.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli, il-Kumitat għall-Pagamenti Diretti u l-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'deroga mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 75(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, fir-rigward tas-sena tat-talba 2016, l-Istati Membri jistgħu jħallsu bil-quddiem sa 70 % għall-pagamenti diretti elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 u sa 85 % għall-appoġġ mogħti fil-qafas tal-iżvilupp rurali kif imsemmi fl-Artikolu 67(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 2

B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 75(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, fir-rigward tas-sena tat-talba 2016, l-Istati Membri jistgħu jħallsu bil-quddiem għall-pagamenti diretti elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 wara li jkunu ġew iffinalizzati l-verifiki amminstrattivi kif imsemmija fl-Artikolu 74 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 3

Għal Stati Membri li japplikaw l-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, id-dikjarazzjoni ta' ġestjoni skont l-Artikolu 7(3)(b) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 għas-sena finanzjarja 2017 għandha tinkludi konferma li kienu evitati ħlasijiet żejda lill-benefiċjarji u li l-ammonti mhux dovuti ġew irkuprati malajr u effettivament, abbażi tal-verifika tal-informazzjoni kollha meħtieġa.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta' Settembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 tas-17 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll, tal-miżuri tal-iżvilupp rurali u tal-kundizzjonalità (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 69).