23.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1199

tat-22 ta' Lulju 2016

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012 fir-rigward tal-approvazzjoni operazzjonali tan-navigazzjoni abbażi tal-prestazzjoni, taċ-ċertifikazzjoni u tas-sorveljanza tal-fornituri tas-servizzi tad-dejta u tal-operazzjonijiet li jsiru lil hinn mill-kosta permezz tal-ħelikopters, u li jikkoreġi dak ir-Regolament

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 (2) jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-operat sikur tal-inġenji tal-ajru.

(2)

Dejta jew informazzjoni ajrunawtika żbaljata li tiddaħħal fis-sistemi tal-inġenji tal-ajru fl-ajru tista' toħloq riskji sinifikanti għas-sikurezza tat-titjira. Għalhekk għandu jiġi żgurat li l-fornituri tas-servizzi tad-dejta jipproċessaw id-dejta u l-informazzjoni ajrunawtika b'tali mod li jiggarantixxi l-kwalità tagħhom u li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mill-manifatturi tal-inġenji tal-ajru għall-użu maħsub għall-utenti aħħarin tal-ispazju tal-ajru.

(3)

Ir-Regolament (UE) Nru 965/2012 jeħtieġ approvazzjoni speċifika għall-operazzjonijiet kollha tan-navigazzjoni abbażi tal-prestazzjoni (“PBN”), ħlief għal xi metodi ta' navigazzjoni bażiċi. Il-każijiet li jeħtieġu approvazzjoni speċifika għandhom jitnaqqsu b'mod sinifikanti biex jittaffa l-piż ekonomiku u amministrattiv bla bżonn fuq l-operaturi tal-avjazzjoni ġenerali, filwaqt li jitqiesu l-esperjenza u l-maturità diġà milħuqa waqt l-operazzjonijiet ta' avviċinament bl-użu tas-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (“GNSS”), u biex tkun żgurata l-konsistenza mal-aktar standards internazzjonali tas-sikurezza riċenti.

(4)

Biex ikun aktar faċli li l-operaturi jikkonformaw mar-regoli marbuta mat-trasport ta' oġġetti perikolużi kif ukoll ma' dawk relatati ma' sistemi ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso fis-sits tal-ekwipaġġ tat-titjira u fis-sits tal-passiġġieri ta' ċerti ajruplani żgħar, u b'hekk tittejjeb is-sikurezza, jenħtieġ li dawk ir-regoli jiġu adattati għat-tip ta' operazzjoni u għall-kumplessità tal-inġenji tal-ajru li jintużaw.

(5)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012, ċerti operaturi żgħar mhux kummerċjali għandhom jistabbilixxu sistema ta' ġestjoni fl-organizzazzjoni tagħhom, peress li joperaw inġenji tal-ajru kumplessi u li jaħdmu bil-magni. Madankollu, f'ċerti każijiet, bħal f'operazzjoni mhux kummerċjali ta' ajruplani eħfef b'magni tat-tip twin-turboprop, dawk l-operaturi jista' jkollhom diffikultajiet fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni li tinsab fl-Anness III ta' dak ir-Regolament. Billi l-isforz meħtieġ minn dawn l-operaturi biex jilħqu l-konformità huwa sproporzjonat meta mqabbel mal-benefiċċji li ġġib l-implimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti għas-sikurezza tal-operazzjonijiet tagħhom, dawk l-operaturi għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Anness VI tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 u, minflok, għandhom jitħallew jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII. Għall-konsistenza, l-organizzazzjonijiet tat-taħriġ li jwettqu taħriġ fit-titjir fuq ajruplani eħfef b'magni tat-tip twin-turboprop għandhom jitħallew jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII tiegħu.

(6)

L-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 jeħtieġ li jinġarr u jintuża l-ossiġnu waqt titjir f'altitudni ta' pressjoni fissa. Abbażi tal-prinċipju tad-differenzjazzjoni tar-riskji, fejn il-livell tal-protezzjoni regolatorja mogħtija lill-partijiet ikkonċernati tiddependi mill-kapaċità tagħhom li jivvalutaw u jikkontrollaw ir-riskji, il-ħtieġa tal-ossiġnu f'inġenji tal-ajru mhux bil-pressjoni involuti f'operazzjonijiet mhux kummerċjali għandha tiġi ddeterminata mill-pilota ta' inġenju tal-ajru bħal dan, filwaqt li jitqiesu ċerti fatturi oġġettivi.

(7)

L-operazzjonijiet lil hinn mill-kosta bil-ħelikopter (“HOFO”) joħolqu ċerti riskji speċifiċi tas-sikurezza li mhumiex indirizzati kif xieraq bir-Regolament (UE) Nru 965/2012 kif inhu bħalissa. Għalhekk, xi Stati Membri jadottaw rekwiżiti addizzjonali, inkluż l-użu obbligatorju ta' teknoloġiji ġodda, biex jitnaqqsu dawn ir-riskji u jinżammu l-livelli ta' sikurezza. Madankollu, biex jiġi żgurat li l-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 216/2008 jintlaħqu, u biex ikunu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-ajru, għandhom jiġu stabbiliti miżuri ta' sikurezza komuni fil-livell tal-Unjoni, filwaqt li titqies l-esperjenza fil-livell nazzjonali kif ukoll l-iżviluppi fis-settur tal-operazzjonijiet lil hinn mill-kosta bil-ħelikopter.

(8)

Fir-Regolament (UE) Nru 965/2012, ġew identifikati wkoll ċerti żbalji editorjali li wasslu għal diffikultajiet fl-implimentazzjoni.

(9)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 965/2012 għandu jiġi emendat u kkoreġut skont dan.

(10)

Jenħtieġ li jiġi pprovdut żmien biżżejjed biex l-operaturi kkonċernati u l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jadattaw għar-regoli l-ġodda dwar id-dejta u l-informazzjoni tal-ajrunawtika, kif ukoll dwar l-operazzjonijiet lil hinn mill-kosta bil-ħelikopter previsti f'dan ir-Regolament.

(11)

Il-Kummissjoni biħsiebha tirrevedi r-regoli relatati mal-blalen tal-arja u mal-glajders stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 965/2012, fil-kuntest tal-inizjattiva għal leġiżlazzjoni aktar sempliċi, eħfef u aħjar dwar l-avjazzjoni ċivili. Ix-xogħol preparatorju għal din ir-reviżjoni jinsab għaddej. Għalhekk, issa d-data ta' applikazzjoni ta' dawk ir-regoli għandha tiġi adattata, biex ikun żgurat li dik ir-reviżjoni tkun tista' titlesta u li dawk ir-regoli jistgħu jiġu emendati fejn meħtieġ qabel ma jibdew japplikaw.

(12)

Fl-interess taċ-ċarezza tad-dritt u ta' implimentazzjoni armonizzata tar-rekwiżiti komuni madwar l-Unjoni kollha, għandu jkun hemm dati fissi tal-applikazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti, jew immedjatament mad-dħul fis-seħħ jew iktar 'il quddiem. Il-miżuri tranżitorji u l-kompiti li għandhom jiġu implimentati debitament mill-Istati Membri kollha għandhom jiġu inklużi fl-att legali, biex jiġu evitati t-tħassib u l-inċertezza legali. Il-possibbiltà li jintużaw esklużjonijiet kif previst f'ċerti Regolamenti ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni għandha tkun ristretta għal każijiet ġustifikati kif mistħoqq, fejn ikun assolutament meħtieġ, u minflok għandha tintuża sistema prevedibbli u trasparenti. Għalhekk huwa importanti ħafna li r-Regolament (UE) Nru 965/2012 jiġi emendat biex jitqiesu dawn il-kunsiderazzjonijiet.

(13)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma bbażati fuq l-opinjonijiet (3) maħruġa mill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni skont l-Artikoli 17(2)(b) u 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(14)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 965/2012 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 5(2) huwa emendat kif ġej:

(a)

titħassar il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (e);

(b)

jiżdied il-punt (g) li ġej:

“(g)

ħelikopters li jintużaw għal operazzjonijiet lil hinn mill-kosta (HOFO).”

(2)

L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:

“4.   Minkejja l-Artikolu 5, l-Istati Membri jistgħu jkomplu jirrikjedu approvazzjoni speċifika u rekwiżiti addizzjonali b'rabta mal-proċeduri operazzjonali, mat-tagħmir u mal-kwalifiki u mat-taħriġ tal-ekwipaġġ għal operazzjonijiet tat-trasport kummerċjali bl-ajru li jsiru lil hinn mill-kosta permezz ta' ħelikopter, skont il-liġijiet nazzjonali tagħhom, sat-30 ta' Ġunju 2018. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija bir-rekwiżiti addizzjonali li jkunu qed jiġu applikati għal approvazzjonijiet speċifiċi ta' dan it-tip. Dawk ir-rekwiżiti m'għandhomx ikunu inqas restrittivi minn dawk mogħtija fl-Annessi III u IV.”;

(b)

jitħassar il-paragrafu 7;

(c)

jiżdiedu l-paragrafi 8 u 9 li ġejjin:

“8.   B'deroga mill-ewwel sentenza tal-Artikolu 5(3), l-operaturi ta' ajruplani kumplessi li jaħdmu b'magna b'turbina, b'massa massima ċċertifikata waqt it-tluq (MCTOM) ta' 5 700 kg jew inqas, mgħammra b'magni “turboprop”, involuti f'operazzjonijiet mhux kummerċjali, għandhom joperaw dawk l-inġenji tal-ajru skont l-Anness VII biss.

9.   B'deroga mill-Artikolu 5(5)(a), l-organizzazzjonijiet tat-taħriġ, filwaqt li jwettqu taħriġ fit-titjir ta' ajruplani kumplessi li jaħdmu b'magna b'turbina, b'massa massima ċċertifikata waqt it-tluq (MCTOM) ta' 5 700 kg jew inqas, mgħammra b'magni “turboprop”, involuti f'operazzjonijiet mhux kummerċjali, għandhom joperaw dawk l-inġenji tal-ajru skont l-Anness VII.”

(3)

l-Artikolu 10 jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

1.   Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa japplika mit-28 ta' Ottubru 2012, soġġett għall-paragrafi 2, 3, 4, 5 u 6 hawn taħt.

2.   L-Annessi II u VII għandhom japplikaw għal operazzjonijiet mhux kummerċjali bil-blalen tal-arja u bil-glajders mill-25 ta' Awwissu 2013, għajr għall-Istati Membri li jkunu ddeċidew li ma japplikawhomx bis-sħiħ jew in parti f'konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ fiż-żmien ta' dik id-deċiżjoni u sal-punt li jkunu ddeċidew li jagħmlu dan. Dawk l-Istati Membri għandhom japplikaw l-Annessi II u VII mit-8 ta' April 2018 għal operazzjonijiet mhux kummċerjali bil-blalen tal-arja u mit-8 ta' April 2019 għal operazzjonijiet mhux kummċerjali bil-glajders, jew mid-dati indikati fid-deċiżjoni tagħhom, skont il-każ.

3.   L-Annessi II, III, VII u VIII għandhom japplikaw għal operazzjonijiet speċjalizzati bil-blalen tal-arja u bil-glajders mill-1 ta' Lulju 2014, għajr għall-Istati Membri li jkunu ddeċidew li ma japplikawhomx bis-sħiħ jew in parti f'konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ fiż-żmien ta' dik id-deċiżjoni u sal-punt li jkunu ddeċidew li jagħmlu dan. Dawk l-Istati Membri għandhom japplikaw l-Annessi II, III, VII u VIII mit-8 ta' April 2018 għal operazzjonijiet speċjalizzati bil-blalen tal-arja u mit-8 ta' April 2019 għal operazzjonijiet speċjalizzati bil-glajders, jew mid-dati indikati fid-deċiżjoni tagħhom, skont il-każ.

4.   L-Annessi II, III, VII u VIII għandhom japplikaw għal operazzjonijiet speċjalizzati bl-ajruplani u bil-ħelikopters mill-1 ta' Lulju 2014, għajr għall-Istati Membri li jkunu ddeċidew li ma japplikawhomx bis-sħiħ jew in parti f'konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ fiż-żmien ta' dik id-deċiżjoni u sal-punt li jkunu ddeċidew li jagħmlu dan. Dawk l-Istati Membri għandhom japplikaw l-Annessi II, III, VII u VIII mill-21 ta' April 2017 għal operazzjonijiet speċjalizzati bl-ajruplani u bil-ħelikopters, jew mid-dati indikati fid-deċiżjoni tagħhom, skont il-każ.

5.   L-Annessi II, III u IV għandhom japplikaw għal:

(a)

operazzjonijiet CAT li jibdew u jintemmu fl-istess ajrudrom jew sit operazzjonali b'ajruplani bi Prestazzjoni tal-Klassi B jew ħelikopters mhux kumplessi mill-1 ta' Lulju 2014, għajr għall-Istati Membri li jkunu ddeċidew li ma japplikawhomx bis-sħiħ jew in parti f'konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ fiż-żmien ta' dik id-deċiżjoni u sal-punt li jkunu ddeċidew li jagħmlu dan. Dawk l-Istati Membri għandhom japplikaw l-Annessi II, III, u IV għall-operazzjonijiet CAT li jibdew u jintemmu fl-istess ajrudrom jew sit operazzjonali b'ajruplani bi Prestazzjoni tal-Klassi B jew ħelikopters mhux kumplessi mill-21 ta' April 2017, jew mid-dati indikati fid-deċiżjoni tagħhom, skont il-każ;

(b)

Operazzjonijiet CAT bil-blalen tal-arja u bil-glajders mill-1 ta' Lulju 2014, għajr għall-Istati Membri li jkunu ddeċidew li ma japplikawhomx bis-sħiħ jew in parti f'konformità mad-dispożizzjonijiet fis-seħħ fiż-żmien ta' dik id-deċiżjoni u sal-punt li jkunu ddeċidew li jagħmlu dan. Dawk l-Istati Membri għandhom japplikaw l-Annessi II, III, u IV mit-8 ta' April 2018 għal operazzjonijiet CAT bil-blalen tal-arja u mit-8 ta' April 2019 għal operazzjonijiet CAT bil-glajders, jew mid-dati indikati fid-deċiżjoni tagħhom, skont il-każ.

6.   Dawn li ġejjin għandhom japplikaw matul il-perjodi stipulati fil-paragrafi 2, 3, 4 u 5 ta' dan l-Artikolu, kif applikabbli:

(a)

Mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jieħdu miżuri effettivi u gradwali biex jikkonformaw ma' dawk ir-rekwiżiti, inkluż billi jadattaw is-sistemi tal-organizzazzjoni tal-ġestjoni, it-taħriġ tal-persunal, il-proċeduri u l-manwali u l-programm ta' sorveljanza tagħhom;

(b)

L-operaturi għandhom jadattaw is-sistema tal-ġestjoni, il-programm tat-taħriġ, il-proċeduri u l-manwali biex ikunu konformi mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, kif rilevanti, sa mhux aktar tard mid-data tal-applikazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti;

(c)

Sad-data ta' applikazzjoni tar-rekwiżiti relevanti ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom ikomplu joħorġu, iġeddu jew jimmodifikaw iċ-ċertifikati, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet skont ir-regoli fis-seħħ qabel id-dħul fis-seħħ ta' dawn ir-rekwiżiti jew, fil-każ ta' operazzjonijiet CAT li jibdew u jintemmu fl-istess ajrudrom jew sit operazzjonali b'ajruplani bi prestazzjoni tal-klassi B jew b'ħelikopters mhux kumplessi, f'konformità ma':

l-Anness III tar-Regolament (KEE) Nru 3922/91 u eżenzjonijiet nazzjonali relatati f'konformità mal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KEE) Nru 3922/91 għall-ajruplani; kif ukoll

rekwiżiti nazzjonali, għall-ħelikopters.

(d)

Ċertifikati, awtorizzazzjonijiet u approvazzjonijiet maħruġa mill-Istati Membri qabel id-data tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti rilevanti ta' dan ir-Regolament għandhom jitqiesu bħala maħruġa f'konformità ma' dawk ir-rekwiżiti. Madankollu, huma għandhom jiġu sostitwiti b'ċertifikati, awtorizzazzjonijiet u approvazzjonijiet, kif xieraq, maħruġa skont dan ir-Regolament sa mhux aktar tard minn sitt xhur mid-data tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti rilevanti ta' dan ir-Regolament.

(e)

Operaturi li jkunu soġġetti għal obbligu ta' dikjarazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jibagħtu d-dikjarazzjonijiet tagħhom sa mhux aktar tard mid-data tal-applikazzjoni tar-rekwiżiti rilevanti ta' dan ir-Regolament.”

(4)

L-Annessi I, II, IV, V, VI, VII u VIII huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (UE) Nru 965/2012 huwa kkoreġut kif ġej:

(1)

Fl-Anness IV (il-Parti-CAT), CAT.POL.A.240, il-punt (b)(4) jinbidel b'dan li ġej:

“(4)

l-ekwipaġġ tat-titjira kiseb għarfien xieraq tar-rotta li fiha għandu jittajjar l-inġenju tal-ajru u tal-proċeduri li għandhom jintużaw skont il-Subparti FC tal-Parti-ORO.”;

(2)

Fl-Anness VII (il-Parti-NCO), it-test ta' NCO.GEN.103 jinbidel b'dan li ġej:

“It-titjiriet introduttorji msemmija fl-Artikolu 6(4a)(c) ta' dan, ir-Regolament meta jsiru skont dan l-Anness, għandhom:

(a)

jibdew u jintemmu fl-istess ajrudrom jew sit operazzjonali, ħlief għall-blalen tal-arja u għall-glajders;

(b)

ikunu operati skont il-VFR binhar;

(c)

ikunu sorveljati minn persuna nominata responsabbli għas-sikurezza tagħhom; kif ukoll

(d)

jikkonformaw ma' kwalunkwe kundizzjoni oħra stipulata mill-awtorità kompetenti.”.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-25 ta' Awwissu 2016.

Madankollu,

(a)

il-punt 1 tal-Artikolu 1 u l-punti 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 2(c), 3(a), 3(e), 3(g), 3(m), 3(n), 3(o), 4(c), 5(d), 5(j), 5(k), 5(l), 7(d), 7(k) u 7(l) tal-Anness għandhom japplikaw mill-1 ta' Lulju 2018;

(b)

il-punti 3(l), 3(q), 5(i), 5(n), 6(k), 6(n), 7(j) u 7(n) tal-Anness għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2019;

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Lulju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta' Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1).

(3)  L-Opinjoni tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni Nru 02/2015 tat-12.3.2015 għal Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri operattivi għall-provvista ta' dejta lill-utenti tal-ispazju tal-ajru għall-għanijiet tan-navigazzjoni tal-ajru; L-Opinjoni tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni Nru 03/2015 tal-31.3.2015 għal Regolament tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni operazzjonali ta' kriterji ta' approvazzjoni għal Navigazzjoni Bbażata fuq il-Prestazzjoni (PBN); L-Opinjoni tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni Nru 04/2015 tat-8.5.2015 għal Regolament tal-Kummissjoni dwar approvazzjoni speċifika għal perazzjonijiet lil hinn mill-kosta bil-ħelikopter.


ANNESS

L-Annessi I, II, IV, V, VI, VII u VIII tar-Regolament (UE) Nru 965/2012 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness I (Definizzjonijiet):

(a)

il-punt (69) jinbidel b'dan li ġej:

“(69)

“ambjent ostili” tfisser:

(a)

żona li fiha:

(i)

ma jistax jitwettaq inżul ta' emerġenza sikur minħabba li l-wiċċ mhuwiex adegwat; jew

(ii)

l-okkupanti tal-ħelikopter ma jistgħux jiġu protetti b'mod adegwat mill-elementi; jew

(iii)

ir-rispons/il-kapaċità ta' tiftix u salvataġġ mhumiex ipprovduti b'mod konsistenti mal-esponiment antiċipat; jew

(iv)

ikun hemm riskju mhux aċċettabbli li jiġu pperikolati persuni jew proprjetà li jinsabu fuq l-art;

(b)

fi kwalunkwe każ, iż-żoni li ġejjin:

(i)

fil-każ ta' operazzjonijiet fuq il-baħar, iż-żona tal-baħar miftuħ fit-Tramuntana ta' 45N u fin-Nofsinhar ta' 45S, sakemm kwalunkwe Parti mhix nominata bħala partijiet mhux ostili mill-awtorità responsabbli tal-Istat li fih iseħħu l-operazzjonijiet; kif ukoll

(ii)

dawk il-partijiet ta' żona kkonġestjonata li m'għandhomx żoni adegwati għal inżul ta' emerġenza sikur.”;

(b)

il-punt (86) jinbidel b'dan li ġej:

“(86)

“operazzjoni lil hinn mill-kosta” tfisser operazzjoni b'ħelikopter li għandha proporzjon sostanzjali ta' kwalunkwe titjira mwettqa fuq żoni ta' baħar miftuħ lejn jew minn post lil hinn mill-kosta.”;

(c)

jiddaħħal il-punt (86a) li ġej:

“(86a)

“post lil hinn mill-kosta” tfisser faċilità maħsuba biex tintuża għal operazzjonijiet bil-ħelikopter fuq struttura li żżomm f'wiċċ l-ilma jew fuq struttura fissa lil hinn mill-kosta jew bastiment.”;

(d)

jiddaħħal il-punt (86b) li ġej:

“(86b)

“żona f'baħar miftuħ” tfisser żona tal-ilma lejn il-baħar mill-kosta.”;

(e)

jiddaħħal il-punt (103 a) li ġej:

“(103a)

“speċifikazzjoni tal-prestazzjoni tan-navigazzjoni meħtieġa (RNP)” tfisser speċifikazzjoni tan-navigazzjoni għall-operazzjonijiet PBN li tinkludi rekwiżit ta' monitoraġġ u twissija tal-prestazzjoni tan-navigazzjoni abbord.”;

(2)

Fl-Anness II (il-Parti-ARO):

(a)

tiżdied il-parti ARO.OPS.240 li ġejja:

“ARO.OPS. 240   Approvazzjoni speċifika ta' RNP AR APCH

(a)

Meta l-applikant jkun wera l-konformità mar-rekwiżiti fil-parti SPA.PBN.105, l-awtorità kompetenti għandha tagħti approvazzjoni speċifika ġenerika jew approvazzjoni speċifika għall-proċedura għal RNP AR APCH.

(b)

Fil-każ ta' approvazzjoni speċifika għall-proċedura, l-awtorità kompetenti għandha:

(1)

telenka l-proċeduri approvati ta' avviċinament bl-istrumenti f'ajrudromi speċifiċi fl-approvazzjoni tal-PBN;

(2)

tistabbilixxi koordinazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti għal dawn l-ajrudromi, jekk ikun xieraq; kif ukoll

(3)

tqis il-krediti possibbli li jirriżultaw mill-approvazzjonijiet speċifiċi tal-RNP AR APCH li nħarġu diġà lill-applikant.”;

(b)

L-Appendiċi II jinbidel b'dan li ġej:

Appendiċi II

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni
”;

(c)

in-nota 6 tal-EASA FORM 140 fl-Appendiċi V tinbidel b'dan li ġej:

“(6)

Elenka f'din il-kolonna kwalunkwe operazzjoni approvata, pereżempju, oġġetti perikolużi, LVO, RVSM, PBN, MNPS, HOFO.”;

(3)

Fl-Anness IV (il-Parti-CAT):

(a)

titħassar il-parti CAT.OP.MPA.120

(b)

tiddaħħal il-parti CAT.OP.MPA.126 li ġejja:

“CAT.OP.MPA.126   Navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni

Meta tkun meħtieġa navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni (PBN) għar-rotta jew għall-proċedura li għandha tiġi segwita fl-ajru, l-operatur għandu jiżgura li:

(a)

l-ispeċifikazzjoni tan-navigazzjoni PBN rilevanti hija ddikjarata fl-AFM jew f'dokument ieħor li jkun ġie approvat mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni bħala parti mill-valutazzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew tkun ibbażata fuq approvazzjoni simili; kif ukoll

(b)

l-inġenju tal-ajru jiġi operat f'konformità mal-ispeċifikazzjoni tan-navigazzjoni rilevanti u mal-limitazzjonijiet tal-AFM jew xi dokument ieħor imsemmi hawn fuq.”;

(c)

il-parti CAT.OP.MPA.135(a)(1) tinbidel b'dan li ġej:

“(1)

jiġu pprovduti faċilitajiet ibbażati fl-ispazju, faċilitajiet u servizzi fuq l-art, inklużi servizzi meteoroloġiċi, li jkunu xierqa għall-operazzjoni ppjanata;”;

(d)

fil-parti CAT.OP.MPA.175(b):

(i)

il-punt (6) jinbidel b'dan li ġej:

“(6)

faċilitajiet ibbażati fl-ispazju, faċilitajiet u servizzi fuq l-art meћtieġa gћat-titjira ppjanata jkunu disponibbli u xierqa;”

(ii)

titħassar il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (7);

(iii)

jiddaħħal il-punt (7a) li ġej:

“(7a)

kwalunkwe bażi tad-dejta tan-navigazzjoni meħtieġa għal navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni tkun xierqa u aġġornata; kif ukoll”;

(e)

il-parti CAT.OP.MPA.181 tinbidel b'dan li ġej:

“CAT.OP.MPA.181   Għażla tal-ajrudromi u tas-siti tal-operat — il-ħelikopters

(a)

Għal titjiriet f'kundizzjonijiet meteoroloġiċi tal-istrument (IMC), il-kmandant għandu jagħżel ajrudrom alternattiv għat-tlugħ li jkun jinsab sa massimu ta' siegħa titjir 'il bogħod b'titjir f'veloċità regolari normali, f'każ li ma jkunx possibbli li dan jirritorna lejn is-sit tat-tluq minћabba raġunijiet meteoroloġiċi.

(b)

Għat-titjiriet skont l-IFR jew waqt it-titjir skont il-VFR u b'navigazzjoni b'mezzi oħra mhux b'referenza għall-għeliem viżiv il-kmandant għandu jispeċifika mill-inqas ajrudrom alternattiv tad-destinazzjoni wieħed fil-pjan operattiv tat-titjira, sakemm:

(1)

għal titjira lejn kwalunkwe destinazzjoni oħra fuq l-art, it-tul tal-ħin tat-titjira u l-kundizzjonijiet meteoroloġiċi eżistenti ma jkunux tali li, fil-ħin stmat tal-wasla fis-sit tal-inżul ippjanat, ikun possibbli li jitwettqu avviċinament u nżul b'kundizzjonijiet meteoroloġiċi viżwali (VMC); jew

(2)

is-sit tal-inżul ippjanat ma jkunx wieħed iżolat u ma jkun hemm l-ebda sit alternattiv disponibbli; f'dak il-każ għandu jiġi stabbilit punt tal-ebda ritorn (PNR).

(c)

L-operatur gћandu jagћżel żewġ ajrudromi alternattivi tad-destinazzjoni meta:

(1)

ir-rapporti tat-temp u/jew it-tbassir tat-temp ix-xierqa gћall-ajrudrom tad-destinazzjoni jkunu jindikaw li, matul perjodu li jibda siegћa qabel u jintemm siegћa wara l-ћin mistenni tal-wasla, il-kundizzjonijiet tat-temp se jkunu iktar baxxi mill-valuri minimi tal-ippjanar applikabbli; jew

(2)

ma jkun hemm l-ebda informazzjoni meteoroloġika disponibbli għall-ajrudrom tad-destinazzjoni.

(d)

L-operatur għandu jispeċifika kull ajrudrom alternattiv meħtieġ fil-pjan operattiv tat-titjira.”;

(f)

tiddaħħal il-parti CAT.OP.MPA.182 li ġejja:

“CAT.OP.MPA.182   Ajrudrom tad-destinazzjoni — operazzjonijiet ta' avviċinament bl-istrumenti

L-operatur għandu jiżgura li jkun hemm biżżejjed mezzi disponibbli biex jinnaviga u jinżel fl-ajrudrom tad-destinazzjoni jew fi kwalunkwe ajrudrom alternattiv tad-destinazzjoni fil-każ ta' telf ta' kapaċità għall-operazzjonijiet maħsubin tal-avviċinament jew tal-inżul.”;

(g)

jitħassar il-punt (b) tal-parti CAT.OP.MPA.247;

(h)

il-parti CAT.OP.MPA.295 tinbidel b'dan li ġej:

“CAT.OP.MPA.295   Użu ta' sistema għall-prevenzjoni tal-kolliżjonijiet fl-ajru (ACAS)

L-operatur għandu jistabbilixxi proċeduri operattivi u programmi ta' taħriġ meta s-sistema tal-ACAS tkun installata u tista' titħaddem, biex l-ekwipaġġ tat-titjira jkun imħarreġ b'mod xieraq fl-evitar ta' kolliżjonijiet u jkun kompetenti fl-użu tat-tagħmir tal-ACAS II.”;

(i)

il-punt(a)(3) tal-parti CAT.IDE.A.205 jinbidel b'dan li ġej:

“(3)

ċinturin tas-sikurezza li jkollu sistema ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso f'kull sit tal-passiġġieri u ċinturini tas-sikurezza f'kull post fil-każ ta' ajruplani li jkollhom MCTOM ta' inqas minn 5 700 kilogramma u MOPSC ta' inqas minn disgħa, wara li tkun inħarġitilhom CofA għall-ewwel darba fit-8 ta' April 2015 jew wara dik id-data;”;

(j)

il-punt (b) tal-parti CAT.IDE.A.205 jinbidel b'dan li ġej:

“(b)

Ċinturin tas-sikurezza li jkollu sistema ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso għandu:

(1)

jinfetaħ permezz ta' molla waħda;

(2)

fis-sits għall-għadd minimu ta' membri tal-ekwipaġġ tal-kabina meħtieġa, żewġ ċineg tal-ispalel u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti; kif ukoll

(3)

fuq is-sits tal-ekwipaġġ tat-titjira u f'kull sit li jkun ħdejn is-sit tal-bdot;

(i)

żewġ ċineg tal-ispalel u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti; jew

(ii)

ċinga tal-ispalel dijagonali u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti għall-ajruplani li ġejjin:

(A)

l-ajruplani li jkollhom MCTOM ta' inqas minn 5 700 kg u MOPSC ta' inqas minn disgħa, u li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-inżul ta' emerġenza ddefiniti fl-ispeċifikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni applikabbli;

(B)

l-ajruplani li jkollhom MCTOM ta' inqas minn 5 700 kg u MOPSC ta' inqas minn disgħa, u li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-inżul ta' emerġenza ddefiniti fl-ispeċifikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni applikabbli u li jkollhom CofA maħruġa għall-ewwel darba qabel it-28 ta' Ottubru 2014; kif ukoll

(C)

ajruplani ċċertifikati f'konformità ma' CS-VLA jew ekwivalenti u CS-LSA jew ekwivalenti.”;

(k)

jiżdied il-punt (f) li ġej fil-parti CAT.IDE.A.345:

“(f)

Għall-operazzjonijiet tal-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”

(l)

il-parti CAT.IDE.A.355 tinbidel b'dan li ġej:

“CAT.IDE.A.355   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-jaru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

L-operatur għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru kollha li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, l-operatur għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, l-operatur għandu jinforma lill-ekwipaġġ tat-titjira u lill-persunal ieħor ikkonċernat, u għandu jiżgura li d-dejta affettwata ma tintużax.”;

(m)

jitħassar il-punt (b) tal-parti CAT.IDE.H.280;

(n)

il-parti CAT.IDE.H.295 tinbidel b'dan li ġej:

“CAT.IDE.H.295   Ilbies ta' sopravivenza għall-ekwipaġġ

Kull membru tal-ekwipaġġ għandu jilbes ilbies ta' sopravivenza meta jkun qed jaħdem fil-kategorija tal-prestazzjoni 3 f'titjiriet fuq l-ilma lil hinn mid-distanza awtorotazzjonali mill-art jew inżul ta' emerġenza sikur, meta r-rapporti tat-temp jew it-tbassir tat-temp li l-kmandant ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu jkunu jindikaw li t-temperatura tal-baħar se tkun taħt il-+ 10 °C matul it-titjira.”;

(o)

titħassar il-parti CAT.IDE.H.310;

(p)

jiżdied il-punt (e) li ġej fil-parti CAT.IDE.H.345:

“(e)

Għall-operazzjonijiet tal-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”;

(q)

tiżdied il-parti CAT.IDE.H.355 li ġejja:

“CAT.IDE.H.355   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-ajru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

L-operatur għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru kollha li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, l-operatur għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, l-operatur għandu jinforma lill-ekwipaġġ tat-titjira u lill-persunal ieħor ikkonċernat, u għandu jiżgura li d-dejta affettwata ma tintużax.”;

(4)

Fl-Anness V (il-Parti-SPA):

(a)

il-parti SPA.PBN.100 PBN tinbidel b'dan li ġej:

“SPA.PBN.100   Operazzjonijiet tal-PBN

(a)

Approvazzjoni hija meħtieġa għal kull waħda minn dawn l-ispeċifikazzjonijiet PBN:

(1)

RNP AR APCH; kif ukoll

(2)

RNP 0.3 għal operazzjonijiet bil-ħelikopter.

(b)

Approvazzjoni għal operazzjonijiet RNP AR APCH għandhom jippermettu operazzjonijiet bi proċeduri ta' avviċinament bl-istrumenti pubbliċi li jissodisfaw il-kriterji tad-disinn tal-proċeduri tal-ICAO applikabbli.

(c)

Approvazzjoni speċifika għall-proċedura għal RNP AR APCH jew RNP 0.3 għandha tkun meħtieġa għall-proċeduri ta' avviċinament bl-istrumenti privati jew kwalunkwe proċedura ta' avviċinament bl-istrumenti pubbliċi li ma tissodisfax il-kriterji tad-disinn tal-proċeduri tal-ICAO applikabbli, jew fejn meħtieġ mill-Pubblikazzjoni ta' Informazzjoni Ajrunawtika (AIP) jew mill-awtorità kompetenti.”;

(b)

il-parti SPA.PBN.105 PBN tinbidel b'dan li ġej:

“SPA.PBN.105   Approvazzjoni operazzjonali

Sabiex tinkiseb approvazzjoni speċifika tal-PBN mingħand l-awtorità kompetenti, l-operatur għandu jipprovdi evidenza li:

(a)

l-approvazzjoni tal-ajrunavigabbiltà rilevanti, xierqa għall-operazzjoni PBN maħsuba, tkun iddikjarata fl-AFM jew f'dokument ieħor li jkun ġie approvat mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni bħala parti mill-valutazzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew tkun ibbażata fuq approvazzjoni simili;

(b)

ġie stabbilit programm tat-taħriġ għall-membri tal-ekwipaġġ tat-titjira u għall-persunal rilevanti involuti fil-preparazzjoni tat-titjira;

(c)

twettqet valutazzjoni tal-impatt;

(d)

ikunu ġew stabbiliti proċeduri operattivi li jispeċifikaw:

(1)

it-tagħmir li għandu jinġarr, inklużi l-limitazzjonijiet operattivi tiegħu u l-annotazzjonijiet ix-xierqa tiegħu fil-lista tat-tagħmir minimu (MEL);

(2)

il-kompożizzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-ekwipaġġ tat-titjira;

(3)

il-proċeduri normali, anormali u ta' emerġenza; kif ukoll

(4)

il-ġestjoni elettronika tad-dejta tan-navigazzjoni;

(e)

ġiet speċifikata lista ta' avvenimenti rapportabbli; kif ukoll

(f)

ġie stabbilit programm ta' monitoraġġ tal-ġestjoni RNP għall-operazzjonijiet RNP AR APCH, jekk applikabbli.”;

(c)

tiżdied is-Subparti K li ġejja:

“SUBPARTI K

OPERAZZJONIJIET LIL HINN MILL-KOSTA BIL-ĦELIKOPTER

SPA.HOFO.100   Operazzjonijiet lil hinn mill-kosta bil-ħelikopter (HOFO)

Ir-rekwiżiti ta' din is-Subparti japplikaw għal:

(a)

operatur tat-trasport kummerċjali bl-ajru li għandu AOC validu f'konformità mal-Parti-ORO;

(b)

operatur ta' operazzjonijiet speċjalizzati li jkun iddikjara l-attività tiegħu skont il-Parti-ORO; jew

(c)

operatur ta' operazzjonijiet mhux kummerċjali li jkun iddikjara l-attività tiegħu skont il-Parti-ORO;

SPA.HOFO.105   Approvazzjoni għal operazzjonijiet lil hinn mill-kosta b'ħelikopter

(a)

L-operatur trid tinħariġlu approvazzjoni speċifika mill-awtorità kompetenti qabel ma jidħol għal operazzjonijiet f'din is-Subparti.

(b)

Sabiex jikseb approvazzjoni bħal din, l-operatur għandu jissottometti applikazzjoni lill-awtorità kompetenti kif speċifikat fi SPA.GEN.105, u għandu juri li huwa konformi mar-rekwiżiti ta' din is-Subparti.

(c)

L-operatur, qabel ma jwettaq operazzjonijiet minn Stat Membru li ma jkunx l-Istat Membru li minnu nħarġet l-approvazzjoni fil-punt (a), għandu jinforma lill-awtoritajiet kompetenti fiż-żewġ Stati Membri bl-operazzjoni ppjanata.

SPA.HOFO.110   Proċeduri operazzjonali

(a)

L-operatur, bħala parti mill-proċess tal-ġestjoni tas-sikurezza tiegħu, għandu jtaffi u jimminimizza r-riskji u l-perikli speċifiċi għall-operazzjonijiet lil hinn mill-kosta b'ħelikopter. L-operatur għandu jispeċifika fil-manwal tal-operazzjonijiet:

(1)

l-għażla, il-kompożizzjoni u t-taħriġ tal-ekwipaġġi;

(2)

id-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tal-membri tal-ekwipaġġ u tal-persunal involut;

(3)

it-tagħmir meħtieġ u l-kriterji tad-dispaċċ; kif ukoll

(4)

il-proċeduri u l-valuri minimi operazzjonali, b'mod li l-operazzjonijiet normali u dawk li x'aktarx mhux se jkunu normali jiġu deskritti u jittaffew b'mod xieraq.

(b)

L-operatur għandu jiżgura li:

(1)

jitħejja pjan operazzjonali tat-titjira qabel kull titjira;

(2)

it-tgħarrif dwar is-sikurezza tal-passiġġieri jinkludi wkoll kwalunkwe informazzjoni speċifika dwar punti relatati lil hinn mill-kosta u jingħata qabel ma l-passiġġieri jitilgħu abbord l-inġenju tal-ajru;

(3)

kull membru tal-ekwipaġġ tat-titjira jilbes libsa ta' sopravivenza approvata:

(i)

meta r-rapport jew it-tbassir tat-temp għad-disponibbiltà tal-bdot fil-kmand/il-kmandant jindikaw li t-temperatura tal-baħar se tkun taħt il-10 °C matul it-titjira. jew

(ii)

meta l-ħin stmat għas-salvataġġ ikun jaqbez il-ħin ikkalkulat ta' sopravivenza; jew

(iii)

meta t-titjira hi ppjanata li ssir billejl f'ambjent ostili;

(4)

fejn stabbilita, tiġi segwita l-istruttura tar-rotta lil hinn mill-kosta pprovduta mill-ATS xierqa;

(5)

il-bdoti jagħmlu l-aħjar użu tas-sistemi awtomatiċi tal-kontroll tat-titjira (AFCS) matul it-titjira;

(6)

profili speċifiċi dwar l-avviċinament lil hinn mill-kosta huma stabbiliti, inklużi parametri għal avviċinament stabbli u l-azzjoni korrettiva li trid tittieħed jekk avviċinament isir instabbli;

(7)

għal operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed, hemm proċeduri fis-seħħ għal membru tal-ekwipaġġ tat-titjira biex jimmonitorja l-istrumenti tat-titjira matul it-titjira lil hinn mill-kosta, speċjalment matul l-avviċinament jew it-tluq, biex jiġi żgurat li tinżamm ir-rotta sikura ta' titjira;

(8)

l-ekwipaġġ tat-titjira tieħu azzjoni immedjata u xierqa meta tiġi attivata twissija tal-għoli;

(9)

hemm proċeduri fis-seħħ li jeħtieġu sistemi ta' emerġenza għall-ifflowtjar biex jiġu armati, meta jkun sikur li jsir hekk, għal kull wasla u tluq fuq l-ilma; kif ukoll

(10)

l-operazzjonijiet jitwettqu skont kwalunkwe restrizzjoni fuq ir-rotot jew fuq iż-żoni tal-operazzjonijiet li jkunu speċifikati mill-awtorità kompetenti jew l-awtorità kompetenti responsabbli għall-ispazju tal-ajru.

SPA.HOFO.115   Użu tal-postijiet lil hinn mill-kosta

L-operatur għandu juża biss postijiet li jinsabu lil hinn mill-kosta li jkunu xierqa fir-rigward tad-daqs u l-massa tat-tip ta' ħelikopter u tal-operazzjonijiet ikkonċernati.

SPA.HOFO.120   Għażla tal-ajrudromi u tas-siti tal-operazzjonijiet

(a)

Ajrudrom alternattiv tad-destinazzjoni fuq l-art Minkejja CAT.OP.MPA.181, NCC.OP.152, u SPO.OP.151, il-bdot fil-kmand/il-kmandant m'għandux għalfejn jispeċifika ajrudrom tad-destinazzjoni alternattiv fil-pjan operattiv tat-titjira meta jkun qed iwettaq titjiriet minn post lil hinn mill-kosta għal ajrudrom fuq l-art jekk:

(1)

l-ajrudrom ta' destinazzjoni huwa ddefinit bħala ajrudrom ta' mal-kosta, jew

(2)

jiġu sodisfatti l-kriterji li ġejjin:

(i)

l-ajrudrom tad-destinazzjoni għandu proċeduri tal-avviċinament bl-istrument ippubblikati;

(ii)

il-ħin tat-titjira jkun ta' anqas minn 3 sigħat; kif ukoll

(iii)

it-tbassir tat-temp ippubblikat li jkun validu minn siegħa qabel, u siegħa wara l-ħin tal-inżul mistenni jispeċifika li:

(a)

il-bażi tas-sħab tkun ta' mill-inqas 700 pied 'il fuq mir-rati minimi assoċjati mal-avviċinament bl-istrument, jew 1 000 pied 'il fuq mill-ajrudrom tad-destinazzjoni, skont liema minnhom ikun l-ogħla; kif ukoll

(b)

il-viżibbiltà tkun ta' mill-anqas 2 500 metru.

(b)

Pjattaforma alternattiva għall-ħelikopters ta' destinazzjoni lil hinn mill-kosta. L-operatur jista' jagħżel pjattaforma alternattiva għall-ħelikopters ta' destinazzjoni lil hinn mill-kosta meta jiġu applikati l-kriterji li ġejjin:

(1)

pjattaforma alternattiva għall-ħelikopters ta' destinazzjoni lil hinn mill-kosta għandha tintuża biss wara punt ta' ebda ritorn (PNR) f'każ li ajrudrom alternattiv tad-destinazzjoni fuq l-art ma jkunx ġeografikament disponibbli. Qabel il-PNR, għandhom jintużaw ajrudromi alternattivi tad-destinazzjoni fuq l-art.

(2)

Inżul b'magna waħda wieqfa (OEI) għandu jkun jista' jitwettaq fuq il-pjattaforma alternattiva għall-ħelikopters ta' destinazzjoni lil hinn mill-kosta.

(3)

Sa fejn ikun possibbli, għandha tkun iggarantita d-disponibbiltà tal-pjattaforma għall-ħelikopters qabel il-PNR. Id-dimensjonijiet, il-konfigurazzjoni u d-distanza mill-ostakli ta' kull pjattaforma individwali għall-ħelikopters jew ta' siti oħrajn għandhom ikunu adattati għall-użu tagħhom bħala pjattaforma alternattiva għall-ħelikopters għal kull tip ta' ħelikopter li qed jiġi propost li jintuża.

(4)

Għandhom ikunu stabbiliti l-valuri minimi tat-temp filwaqt li jitqiesu l-preċiżjoni u l-affidabbiltà tal-informazzjoni metereoloġika.

(5)

Il-MEL għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi għal din it-tip ta' operazzjoni.

(6)

Pjattaforma alternattiva għall-ħelikopters ta' destinazzjoni lil hinn mill-kosta għandha tintgħażel biss jekk l-operatur ikun stabbilixxa proċedura fil-manwal tal-operazzjonijiet.

SPA.HOFO.125   Avviċinamenti mwettqin bl-għajnuna ta' radar (ARAs) għall-operazzjonijiet lil hinn mill-kosta — operazzjonijiet CAT

(a)

Operatur tat-trasport kummerċjali bl-ajru (CAT) gћandu jistabbilixxi proċeduri operattivi u jiżguraw li l-ARAs isiru biss jekk:

(1)

il-ħelikopter ikun mgħammar b'radar li jkun kapaċi jipprovdi informazzjoni dwar l-ambjent bl-ostakli; kif ukoll

(2)

(i)

l-gћoli minimu tal-inżul (MDH) ikun stabbilit minn altimetru bir-radju; jew

(ii)

tiġi applikata l-altitudni minima ta' nżul (MDA) flimkien ma' marġni xieraq.

(b)

ARAs li jsiru lejn pjattaformi (“rigs”) jew bastimenti li jkunu fi tranżitu għandhom isiru bħala operazzjonijiet b'aktar minn bdot wieħed.

(c)

Il-medda tad-deċiżjoni għandha tipprovdi distanza xierqa mill-ostakli fl-avviċinament mhux milħuq minn kwalunkwe destinazzjoni li għaliha jkun ippjanat ARA.

(d)

L-avviċinament għandu jitkompla biss lil hinn mill-medda tad-deċiżjoni jew taħt l-altitudni minima tal-inżul/l-għoli (MDA/H) meta tkun ġiet stabbilita riferenza viżwali lejn id-destinazzjoni.

(e)

Għall-operazzjonijiet CAT bi bdot wieħed, għandhom jiżdiedu ż-żidiet ix-xierqa mal-MDA/H u mal-medda tad-deċiżjoni.

(f)

Meta ARA issir għal post lil hinn mill-kosta li ma jiċċaqlaqx (jiġifieri installazzjoni fissa jew bastiment fl-irmiġġ) u fis-sistema ta' navigazzjoni tkun disponibbli pożizzjoni tal-GPS affidabbli għal dak il-post, is-sistema tal-GPS/is-sistema ta' navigazzjoni ta' żona għandhom jintużaw biex isaħħu s-sigurtà tas-sistema ARA.

SPA.HOFO.130   Kundizzjonijiet meteoroloġiċi

Minkejja CAT.OP.MPA.247, NCC.OP.180 u SPO.OP.170, waqt titjir bejn postijiet lil hinn mill-kosta li jkunu jinsabu fi spazju tal-ajru tal-kategorija G fejn il-parti tat-titjira li tkun qed issir fuq l-ilma tkun ta' inqas minn 10 mili nawtiċi, it-titjiriet skont il-VFR jistgħu jitwettqu meta l-limiti jkunu fil-livelli li ġejjin, jew f'livelli ogħla minnhom:

Valuri minimi għal titjir bejn postijiet lil hinn mill-kosta li jkunu jinsabu fi spazju tal-ajru tal-kategorija G

 

Binhar

Billejl

 

Għoli (*)

Viżibbiltà

Għoli (*)

Viżibbiltà

Bdot wieħed

300 pied

3 km

500 pied

5 km

Żewġ bdoti

300 pied

2 km (**)

500 pied

5 km (***)

SPA.HOFO.135   Limitazzjonijiet għall-operazzjonijiet lejn postijiet lil hinn mill-kosta

Operazzjoni lejn post lil hinn mill-kosta għandha titwettaq biss meta l-veloċità tar-riħ fil-pjattaforma għall-ħelikopters tkun irrappurtata bħala mhux aktar minn 60 mili nawtiċi inklużi l-buffuri.

SPA.HOFO.140   Rekwiżiti dwar il-prestazzjoni f'postijiet lil hinn mill-kosta

Il-ħelikopters li jitilqu minn u jinżlu f'postijiet li jinsabu lil hinn mill-kosta għandhom jiġu operati skont ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-Anness xieraq skont it-tip ta' operazzjoni.

SPA.HOFO.145   Sistema ta' monitoraġġ tad-dejta tat-titjir (FDM)

(a)

Meta jkun qiegħed iwettaq operazzjonijiet CAT b'ħelikopter mgħammar b'reġistratur tad-dejta tat-titjira, l-operatur għandu jistabbilixxi u jżomm sistema ta' FDM, bħala parti mis-sistema integrata tal-ġestjoni tiegħu, sal-1 ta' Jannar 2019.

(b)

Is-sistema FDM li ma gћandhiex tkun waħda punittiva u gћandu jkollha protezzjoni adegwata biex jitħares/jitħarsu s-sors(i) tad-dejta.

SPA.HOFO.150   Sistema ta' traċċar tal-inġenji tal-ajru

Operatur għandu jistabbilixxi u jżomm sistema ta' traċċar tal-inġenji tal-ajru mmonitorjata għall-operazzjonijiet lil hinn mill-kosta f'ambjent ostili minn meta l-inġenju tal-ajru jitlaq sakemm dan jasal fid-destinazzjoni finali tiegħu.

SPA.HOFO.155   Sistema tal-monitoraġġ tas-saħħa bil-vibrazzjonijiet (VHM)

(a)

Il-ħelikopters li ġejjin li jwettqu operazzjonijiet CAT lil hinn mill-kosta f'ambjent ostili, għandhom ikunu mgħammra b'sistema VHM kapaċi timmonitorja l-istatus tar-rotor kritiku u tas-sistemi tad-drive tar-rotor sal-1 ta' Jannar 2019:

(1)

ħelikopters kumplessi u li jaħdmu bil-magni li jkun inħarġilhom Ċertifikat tal-Ajrunavigabbiltà (CofA) individwali għall-ewwel darba wara l-31 ta' Diċembru 2016;

(2)

il-ħelikopters kollha b'konfigurazzjoni massima operattiva ta' sits tal-passiġġieri (MOPSC) ta' iktar minn 9 li jkun inħarġilhom CofA qabel l-1 ta' Jannar 2017;

(3)

il-ħelikopters kollha li jkun inħarġilhom CofA individwali għall-ewwel darba wara l-31 ta' Diċembru 2018;

(b)

l-operatur għandu jkollu sistema biex:

(1)

jiġbor id-dejta inklużi avviżi maħluqa mis-sistema;

(2)

janalizza u jiddetermina s-servizz tal-komponent; kif ukoll

(3)

iwieġeb għan-nuqqasijiet inizjali li jinqabdu.

SPA.HOFO.160   Rekwiżiti tat-tagħmir

(a)

L-operatur għandu jikkonforma mar-rekwiżiti tat-tagħmir li ġejjin:

(1)

Sistema għall-Avviżi lill-Pubbliku (AP) fil-ħelikopters tintuża għall-operazzjonijiet CAT u operazzjonijiet mhux kummerċjali b'ħelikopters kumplessi u li jaħdmu bil-magni (NCC):

(i)

Ħelikopters b'konfigurazzjoni massima operattiva ta' sits tal-passiġġieri (MOPSC) ta' iktar minn 9 għandhom ikunu mgħammra b'sistema tal-PA.

(ii)

Ħelikopters li jkollhom MOPSC ta' 9 jew inqas ma għandhomx bżonn jiġu mgħammra b'sistema tal-PA jekk l-operatur jista' juri li l-vuċi tal-bdot tkun tinftiehem mis-sits kollha tal-passiġġieri f'titjira.

(2)

Altimetru bir-radju

Il-ħelikopters għandhom ikunu mgħammra b'altimetru bir-radju li jkun kapaċi jitfa' ħoss ta' twissija taħt għoli stabbilit minn qabel u juri twissija viżwali f'għoli li jista' jingħażel mill-bdot.

(b)

Ħruġ ta' emerġenza

Kull ħruġ tal-emerġenza, inkluż il-ħruġ tal-emerġenza tal-ekwipaġġ, u kwalunkwe bibien, twieqi u ftuħ ieħor li huwa adattat bħala ħruġ tal-emerġenza, u l-mezzi biex jinfetħu bihom, għandhom ikunu mmarkati b'mod ċar biex jipprovdu gwida lill-persuni abbord li jużawhom fid-dawl tax-xemx jew fid-dlam. Dawn il-marki għandhom ikunu ddisinjati b'tali mod li jibqgħu jidhru f'każ li l-ħelikopter jinqaleb ta' taħt fuq jew il-kabina tkun taħt wiċċ il-baħar.

(c)

Sistema ta' twissija u ta' għarfien tat-terren għall-ħelikopters (HTAWS)

Ħelikopters użati għal operazzjonijiet CAT b'massa massima tat-tluq ċertifikata ta' iktar minn 3 175 kg jew MOPSC ta' iktar minn 9 u li tkun inħarġitilhom CofA individwali għall-ewwel darba wara l-31 ta' Diċembru 2018, għandhom jiġu mgħammra b'HTAWS li tissodisfa r-rekwiżiti tat-tagħmir tal-Kategorija A, kif speċifikat fi standard aċċettabbli.

SPA.HOFO.165   Proċeduri u tagħmir addizzjonali għal operazzjonijiet f'ambjent ostili

(a)   Ġkieket tas-salvataġġ

Il-ġkieket tas-salvataġġ approvati għandhom jintlibsu l-ħin kollu mill-persuni kollha abbord sakemm ma jintlibisx ilbies ta' sopravivenza integrat li jkun jissodisfa r-rekwiżiti kkombinati tal-ilbies ta' sopravivenza u tal-ġkieket tas-salvataġġ.

(b)   Ilbies ta' sopravivenza

Il-passiġġieri kollha abbord għandhom jilbsu libsa ta' sopravivenza approvata:

(1)

meta r-rapport jew it-tbassir tat-temp għad-disponibbiltà tal-bdot fil-kmand/tal-kmandant jindikaw li t-temperatura tal-baħar se tkun taħt il-+ 10 °C matul it-titjira. jew

(2)

meta l-ħin stmat għas-salvataġġ ikun jaqbez il-ħin ikkalkulat ta' sopravivenza; jew

(3)

meta t-titjira hi ppjanata li ssir billejl.

(c)   Sistema tat-teħid tan-nifs ta' emerġenza

Il-persuni kollha abbord għandhom iġorru u jingħataw istruzzjonijiet dwar l-użu tas-sistemi tat-teħid tan-nifs ta' emerġenza.

(d)   Ċattri tas-salvataġġ

(1)

Iċ-ċattri tas-salvataġġ kollha li jkunu qed jinġarru għandhom ikunu installati b'tali mod li jkunu jistgħu jintużaw fil-kundizzjonijiet tal-baħar li fihom ikunu ġew evalwati l-karatteristiċi tal-inżul ta' emerġenza, tal-għawm f'wiċċ l-ilma u tat-“trim” tal-ħelikopter.

(2)

Iċ-ċattri tas-salvataġġ kollha li jinġarru għandhom ikunu installati b'tali mod li jiffaċilita l-użu fil-pront tagħhom f'każ ta' emerġenza.

(3)

L-għadd ta' ċattri tas-salvataġġ installati:

(i)

fil-każ ta' ħelikopter li jkun qed iġorr inqas minn 12-il persuna, tal-inqas ċattra waħda tas-salvataġġ b'kapaċità mkejla ta' mhux inqas mill-għadd massimu ta' persuni abbord; jew

(ii)

fil-każ ta' ħelikopter li jkun qed iġorr iktar minn 11-il persuna, tal-inqas żewġ ċattri tas-salvataġġ, biżżejjed biex jakkomodaw il-persuni kollha li jistgħu jinġarru abbord u, jekk tintilef waħda, iċ-ċattri tas-salvataġġ li jibqa' jkollhom il-kapaċità ta' tagħbija żejda suffiċjenti biex takkomoda l-persuni kollha fuq ħelikopter.

(4)

Kull ċattra tas-salvataġġ għandu jkun fiha tal-inqas trażmettitur għas-sejbien waqt emerġenza (ELT) wieħed; kif ukoll

(5)

Kull ċattra tas-salvataġġ għandu jkun fiha tagħmir li jsalva l-ħajja, inklużi l-mezzi għall-manteniment tal-ħajja, skont kif ikun xieraq għat-titjira li tkun se titwettaq.

(e)   Dawl ta' emerġenza fil-kabina

il-ħelikopter għandu jkun mgħammar b'sistema ta' dawl tal-emerġenza li jkollha provvista tal-enerġija indipendenti, sabiex tipprovdi sors ta' tidwil ġenerali tal-kabina ħalli titħaffef l-evakwazzjoni tal-ħelikopter;

(f)   Trażmettitur għas-sejbien waqt emerġenza skjerabbli b'mod awtomatiku (ELT (AD))

Il-ħelikopter għandu jkunu mgħammra b'ELT (AD) li jkun kapaċi jittrażmetti simultanjament fuq 121.5 MHz u fuq 406 MHz.

(g)   Imblukkar ta' bibien li ma jkunux jistgħu jintremew

Il-bibien li ma jkunux jistgħu jintremew u li jkunu ddisinjati bħala ħruġ ta' emerġenza f'każ ta' nżul ta' emerġenza għandu jkollhom mezz biex jinżammu miftuħin, sabiex ma jfixklux il-ħruġ tal-okkupanti fil-kundizzjonijiet kollha tal-baħar, sal-kundizzjonijiet tal-baħar massimi meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-inżul ta' emerġenza u tal-għawm f'wiċċ l-ilma.

(h)   Ħruġ ta' emerġenza u bibien tal-evakwazzjoni

Kull ħruġ ta' emerġenza, inkluż il-ħruġ ta' emerġenza tal-ekwipaġġ, u kwalunkwe bibien u twieqi jew ftuħ ieħor fil-kompartiment tal-passiġġieri addattat għall-iskop ta' evakwazzjoni taħt l-ilma, għandhom ikunu mgħammra b'tali mod li jkunu jistgħu jintużaw f'emerġenza.

(i)   Minkejja l-punti (a), (b) u (c) ta' hawn fuq, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskji, l-operatur jista' jippermetti lill-passiġġieri, medikament diżabbli f'post lil hinn mill-kosta, li jilbsu parzjalment jew ma jilbsux ġkieket tas-salvataġġ, ilbies ta' sopravivenza, jew sistemi għat-teħid tan-nifs b'emerġenza fuq titjiriet bir-ritorn jew titjiriet bejn postijiet li jinsabu lil hinn mill-kosta.

SPA.HOFO.170   Rekwiżiti tal-ekwipaġġ

(a)

L-operatur għandu jistabbilixxi:

(1)

il-kriterji għall-għażla tal-membri tal-ekwipaġġ tat-titjira, filwaqt li jqis l-esperjenza tal-membri tal-ekwipaġġ tat-titjira;

(2)

livell ta' esperjenza minimu għal kaptan/għal bdot fil-kmand li jkun beħsiebu jwettaq operazzjonijiet lil hinn mill-kosta; kif ukoll

(3)

programm ta' taħriġ u kontrolli għall-ekwipaġġ tat-titjira li kull membru tal-ekwipaġġ tat-titjira għandu jkun lesta b'suċċess. Programm bħal dan għandu jiġi adattat għall-ambjent lil hinn mill-kosta u jinkludi l-proċeduri normali, anormali u l-proċeduri ta' emerġenza, il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ekwipaġġ, id-dħul tal-ilma baħar u taħriġ ta' sopravivenza.

(b)

Rekwiżiti dwar l-aġġornament

Bdot għandu jopera ħelikopter li jkun qed iġorr passiġġieri biss:

(1)

f'postijiet li jinsabu lil hinn mill-kosta, bħala l-kmandant jew il-bdot fil-kmand meta fid-90 jum ta' qabel ikun wettaq mill-inqas 3 telgħat, tluq, avviċinament u nżul billejl f'post lil hinn mill-kosta b'ħelikopter tal-istess tip jew b'simulatur ta' titjira sħiħa (FFS) li jirrappreżenta dak it-tip. jew

(2)

bħala l-kmandant/il-bdot fil-kmand jew il-kobdot billejl f'postijiet lil hinn mill-kosta meta fid-90 jum ta' qabel ikun wettaq mill-inqas 3 telgħat, tluq, avviċinament u nżul billejl f'post lil hinn mill-kosta b'ħelikopter tal-istess tip jew FFS li jirrappreżenta dak it-tip.

It-3 telgħat u nżul għandhom isiru f'operazzjoni bi bdot wieħed jew aktar, skont l-operazzjoni li għandha ssir;

(c)

Rekwiżiti speċifiċi għall-CAT

(1)

Il-perjodu ta' 90 jum ippreżentat fil-punti (b)(1) u (2) hawn fuq, jista' jiġi estiż sa 120 jum sakemm il-bdot iwettaq titjir tal-linja tal-ajru taħt is-sorveljanza ta' għalliem jew eżaminatur ta' klassifika tat-tip.

(2)

Meta l-bdot ma jikkonformax mar-rekwiżiti f'(1), għandu jlesti titjira ta' taħriġ f'ħelikopter jew FFS tat-tip ta' ħelikopter li għandu jintuża, li għandha tinkludi mill-inqas ir-rekwiżiti deskritti f'(b)(1) u (2) qabel ma jkun jista' jeżerċita l-privileġġi tiegħu.”

(5)

Fl-Anness VI (il-Parti-NCC):

(a)

Il-parti NCO.GEN.106 hija emendata kif ġej:

(i)

titħassar il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (a)(4)(vii);

(ii)

tiddaħħal il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (a)(4)(viii);

(iii)

jiddaħħal il-punt (a)(4)(ix) ġdid kif ġej:

“(ix)

kwalunkwe bażi tad-dejta tan-navigazzjoni meħtieġa għal navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni tkun xierqa u aġġornata.”;

(b)

tiddaħħal il-parti NCC.OP.116 li ġejja:

“NCO.OP.116   Navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni — l-ajruplani u l-ħelikopters

Meta tkun meħtieġa PBN għar-rotta jew għall-proċedura li għandha tiġi segwita fl-ajru, l-operatur għandu jiżgura li:

(a)

l-ispeċifikazzjoni rilevanti PBN hija ddikjarata fl-AFM jew dokument ieħor li jkun ġie approvat mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni bħala parti mill-valutazzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew hija bbażata fuq approvazzjoni simili; kif ukoll

(b)

l-inġenju tal-ajru jiġi operat f'konformità mal-ispeċifikazzjoni tan-navigazzjoni rilevanti u mal-limitazzjonijiet tal-AFM jew xi dokument ieħor imsemmi hawn fuq.”;

(c)

il-punt (a) tal-parti NCC.OP.145 jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Qabel ma jibda b'titjira, il-bdot fil-kmand għandu jiżgura b'kull mezz raġonevoli disponibbli li l-faċilitajiet ibbażati fl-ispazju, fl-art u/jew fl-ilma inklużi l-faċilitajiet tal-komunikazzjoni u l-għajnuniet għan-navigazzjoni disponibbli u meħtieġa b'mod dirett fuq tali titjira, għall-operazzjoni sikura tal-inġenju tal-ajru, huma adegwati għat-tip ta' operazzjoni li għaliha se titwettaq it-titjira.”;

(d)

il-parti NCC.OP.152 hija emendata kif ġej:

(i)

titħassar il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (b)(2)(ii);

(ii)

jitħassar il-punt (b)(3);

(e)

tiddaħħal il-parti NCC.OP.153 li ġejja:

“NCC.OP.153   Ajrudrom tad-destinazzjoni — operazzjonijiet ta' avviċinament bl-istrumenti

Il-bdot fil-kmand għandu jiżgura li jkun hemm biżżejjed mezzi disponibbli biex jinnaviga u jinżel fl-ajrudrom tad-destinazzjoni jew fi kwalunkwe ajrudrom alternattiv tad-destinazzjoni fil-każ ta' telf ta' kapaċità għall-operazzjonijiet maħsubin tal-avviċinament jew tal-inżul.”;

(f)

il-parti NCC.OP.220 hija emendata kif ġej:

“NCC.OP.220   Sistema għall-prevenzjoni tal-kolliżjonijiet fl-ajru (ACAS)

L-operatur għandu jistabbilixxi proċeduri operattivi u programmi ta' taħriġ meta s-sistema tal-ACAS tkun installata u tista' titħaddem, biex l-ekwipaġġ tat-titjira jkun imħarreġ b'mod xieraq fl-evitar ta' kolliżjonijiet u jkun kompetenti fl-użu tat-tagħmir tal-ACAS II.”;

(g)

il-punt (b) tal-parti NCC.IDE.A.180 jinbidel b'dan li ġej:

“(b)

Ċinturin tas-sikurezza li jkollu sistema ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso għandu:

(1)

jinfetaħ permezz ta' molla waħda;

(2)

fis-sits għall-għadd minimu ta' membri tal-ekwipaġġ tal-kabina meħtieġa, żewġ ċineg tal-ispalel u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti; kif ukoll

(3)

fuq is-sits tal-ekwipaġġ tat-titjira u f'kull sit li jkun ħdejn is-sit tal-bdot;

(i)

żewġ ċineg tal-ispalel u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti; jew

(ii)

ċinga tal-ispalel dijagonali u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti għall-ajruplani li ġejjin:

(A)

l-ajruplani li jkollhom MCTOM ta' inqas minn 5 700 kg u MOPSC ta' inqas minn disgħa, u li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-inżul ta' emerġenza ddefiniti fl-ispeċifikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni applikabbli;

(B)

l-ajruplani li jkollhom MCTOM ta' inqas minn 5 700 kg u MOPSC ta' inqas minn disgħa, u li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-inżul ta' emerġenza ddefiniti fl-ispeċifikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni applikabbli u li jkollhom CofA maħruġa għall-ewwel darba qabel il-25 ta' Awwissu 2016.”;

(h)

jiżdied il-punt (d) li ġej fil-parti NCC.IDE.A.250:

“(d)

Għall-operazzjonijiet tal-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”;

(i)

il-parti NCC.IDE.A.260 tinbidel b'dan li ġej:

“NCO.IDE.H.260   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-ajru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

L-operatur għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru kollha li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, l-operatur għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, l-operatur għandu jinforma lill-ekwipaġġ tat-titjira u lill-persunal ieħor ikkonċernat, u għandu jiżgura li d-dejta affettwata ma tintużax.”;

(j)

jitħassar il-punt (b) tal-parti NCC.IDE.H.215;

(k)

il-parti NCC.IDE.H.226 tinbidel b'dan li ġej:

“NCC.IDE.H.226   Ilbies ta' sopravivenza għall-ekwipaġġ

Kull membru tal-ekwipaġġ għandu jilbes libsa ta' sopravivenza meta jiddeċiedi hekk il-bdot fil-kmand abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju billi jqis il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

titjiriet fuq l-ilma lil hinn mid-distanza awtorotazzjonali mill-art jew inżul ta' emerġenza sikur, fejn fil-każ ta' ħsara fil-magna kritika, il-ħelikopter ma jkunx jista' jżomm titjir f'livell; kif ukoll

(b)

ir-rapport jew it-tbassir tat-temp għad-disponibbiltà tal-kmandant/tal-bdot fil-kmand jindika li t-temperatura tal-baħar se tkun taħt il-+ 10 °C matul it-titjira.”

(l)

titħassar il-parti NCC.IDE.H.231;

(m)

jiżdied il-punt (d) li ġej fil-parti NCC.IDE.H.250:

“(d)

Meta tkun meħtieġa l-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”;

(n)

tiżdied il-parti NCO.IDE.H.260 li ġejja:

“NCO.IDE.H.260   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-jaru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

L-operatur għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru kollha li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, l-operatur għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, l-operatur għandu jinforma lill-ekwipaġġ tat-titjira u lill-persunal ieħor ikkonċernat, u għandu jiżgura li d-dejta affettwata ma tintużax.”;

(6)

Fl-Anness VIII (il-Parti-NCO):

(a)

Il-parti NCO.GEN.105 hija emendata kif ġej:

(i)

titħassar il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (a)(4)(v);

(ii)

tiddaħħal il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (a)(4)(vi);

(iii)

jiddaħħal punt (a)(4)(vii) ġdid kif ġej:

“(vii)

kull bażi tad-dejta tan-navigazzjoni meħtieġa għal PBN huwa xierqa u aġġornata.”;

(b)

jiżdied il-punt (e) li ġej fil-parti NCO.GEN.140:

“(f)

Kwantitajiet raġonevoli ta' artikoli u sustanzi li kieku jkunu klassifikati bħala oġġetti perikolużi u li jintużaw biex iħaffu s-sikurezza tat-titjira, fejn ikun rakkommandabbli li jiġu ttrasportati abbord l-inġenju tal-ajru biex tiġi żgurata d-disponibbiltà f'waqtha tagħhom għal skopijiet operattivi, għandhom jitqiesu awtorizzati skont il-paragrafu 1;2.2.1(a) tal-Istruzzjonijiet Tekniċi. Dan hu l-każ irrispettivament minn jekk dawn l-oġġetti u s-sustanzi humiex meħtieġa li jinġarru jew maħsubin biex jintużaw b'rabta ma' titjira partikolari.

L-ippakkjar u t-tagħbija abbord tal-artikoli u tas-sustanzi msemmija hawn fuq għandhom isiru fir-responsabbiltà tal-bdot fil-kmand, b'tali mod li jitnaqqsu kemm jista' jkun ir-riskji maħluqa għall-membri tal-ekwipaġġ, għall-passiġġieri, għall-merkanzija jew għall-inġenju tal-ajru waqt operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru.”;

(c)

tiddaħħal il-parti NCO.OP.116 li ġejja:

“NCO.OP.116   Navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni — l-ajruplani u l-ħelikopters

Meta tkun meħtieġa PBN għar-rotta jew għall-proċedura li għandha tiġi segwita fl-ajru, il-bdot fil-kmand għandu jiżgura li:

(a)

l-ispeċifikazzjoni tan-navigazzjoni PBN rilevanti hija ddikjarata fl-AFM jew f'dokument ieħor li jkun ġie approvat mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni bħala parti mill-valutazzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew tkun ibbażata fuq approvazzjoni simili; kif ukoll

(b)

l-inġenju tal-ajru jiġi operat f'konformità mal-ispeċifikazzjoni tan-navigazzjoni rilevanti u mal-limitazzjonijiet tal-AFM jew xi dokument ieħor imsemmi hawn fuq.”;

(d)

il-punt (a) tal-parti NCO.OP.135 jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Qabel ma jibda titjira, il-bdot fil-kmand għandu jiżgura b'kull mezz raġonevoli disponibbli li l-faċilitajiet ibbażati fl-ispazju, fl-art u/jew fl-ilma, inklużi l-faċilitajiet tal-komunikazzjoni u l-għajnuniet għan-navigazzjoni disponibbli u meħtieġa b'mod dirett fuq tali titjira, għall-operazzjoni sikura tal-inġenju tal-ajru, huma adegwati għat-tip ta' operazzjoni li għaliha se titwettaq it-titjira.”

(e)

tiddaħħal il-parti NCO.OP.142 li ġejja:

“NCC.OP.142   Ajrudrom tad-destinazzjoni — operazzjonijiet ta' avviċinament bl-istrumenti

Il-bdot fil-kmand għandu jiżgura li jkun hemm biżżejjed mezzi disponibbli biex jinnaviga u jinżel fl-ajrudrom tad-destinazzjoni jew fi kwalunkwe ajrudrom alternattiv tad-destinazzjoni fil-każ ta' telf ta' kapaċità għall-operazzjonijiet maħsubin tal-avviċinament jew tal-inżul.”;

(f)

il-parti NCO.OP.190 tinbidel b'dan li ġej:

“NCO.OP.190   Użu ta' ossiġnu supplimentari

(a)

Il-bdot fil-kmand gћandu jiżgura li l-membri kollha tal-ekwipaġġ tat-titjira li jkunu qed iwettqu kompiti essenzjali gћat-tћaddim sikur ta' inġenju tal-ajru waqt it-titjir, jużaw ossiġnu supplimentari b'mod kontinwu kull meta jiddetermina li fl-altitudni tat-titjira ppjanata n-nuqqas ta' ossiġnu jista' jirriżulta f'indeboliment tal-fakultajiet tal-membri tal-ekwipaġġ, u għandu jiżgura li jkun hemm ossiġnu supplimentari għall-passiġġieri meta n-nuqqas ta' ossiġnu jista' jaffettwahom ħażin.

(b)

Fi kwalunkwe każ ieħor fejn il-bdot fil-kmand ma jistax jiddetermina kif in-nuqqas ta' ossiġnu jista' jaffettwa l-okkupanti kollha abbord, għandu jiżgura li:

(1)

il-membri kollha tal-ekwipaġġ li jkunu qed iwettqu kompiti essenzjali gћat-tћaddim sikur ta' inġenju tal-ajru f'ajruplan mingħajr pressjoni, jużaw ossiġnu supplimentari għal kwalunkwe perjodu li jaqbeż it-30 minuta li matulu l-altitudni tal-pressjoni fil-kabina tkun bejn 10 000 u 13 000 pied; kif ukoll

(2)

il-persuni kollha abbord jużaw ossiġnu supplimentari għal kwalunkwe perjodu meta l-altitudni tal-pressjoni fil-kabina tkun 'il fuq minn 13 000 pied.”;

(g)

tiżdied il-parti NCO.OP.220 li ġejja:

“NCO.OP.220   Sistema għall-prevenzjoni tal-kolliżjonijiet fl-ajru (ACAS II)

Meta tintuża ACAS II, il-bdot fil-kmand għandu japplika l-proċeduri operazzjonali xierqa u jkun imħarreġ kif xieraq.”;

(h)

il-punt (a)(4) tal-parti NCO.IDE.A.140 jinbidel b'dan li ġej:

“(4)

ċinturin tas-sikurezza li jkollu sistema ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso f'kull sit tal-ekwipaġġ tat-titjira, li jkun jinfetaħ permezz ta' molla waħda għall-ajruplani li jkollhom CofA maħruġa għall-ewwel darba fil-25 ta' Awwissu 2016 jew wara dik id-data;”

(i)

il-parti NCO.IDE.A.155 tinbidel b'dan li ġej:

“NCO.IDE.A.155   Ossiġnu supplimentari — l-ajruplani mingħajr pressjoni

L-ajruplani mingħajr pressjoni li jitħaddmu meta tkun meħtieġa l-provvista tal-ossiġenu f'konformità ma' NCO.OP.190 għandhom ikunu mgħammra b'tagħmir tal-ossiġnu li jkun jista' jaħżen u jqassam il-provvisti tal-ossiġnu meħtieġa.”

(j)

jiżdied il-punt (d) li ġej fil-parti NCO.IDE.A.195:

“(d)

Għall-operazzjonijiet tal-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”;

(k)

tiżdied il-parti NCO.IDE.A.205 li ġejja:

“NCO.IDE.A.205   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-ajru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

Il-bdot fil-kmand għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, il-bdot fil-kmand għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, il-bdot fil-kmand ma għandux juża d-dejta affettwata.”;

(l)

il-parti NCO.IDE.H.155 tinbidel b'dan li ġej:

“NCO.IDE.H.155   Ossiġnu supplimentari — il-ħelikopters mingħajr pressjoni

Il-ħelikopters mingħajr pressjoni li jitħaddmu meta tkun meħtieġa l-provvista tal-ossiġenu f'konformità ma' NCO.OP.190 għandhom ikunu mgħammra b'tagħmir tal-ossiġnu li jkun jista' jaħżen u jqassam il-provvisti tal-ossiġnu meħtieġa.”;

(m)

jiżdied il-punt (d) li ġej fil-parti NCO.IDE.H.195:

“(d)

Għall-operazzjonijiet tal-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”;

(n)

tiżdied il-parti NCO.IDE.H.205 li ġejja:

“NCO.IDE.H.205   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-ajru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

L-operatur għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, l-operatur għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, il-bdot fil-kmand ma għandux juża d-dejta affettwata.”;

(o)

il-parti NCO.IDE.S.130 tinbidel b'dan li ġej:

“NCO.IDE.S.130   Ossiġenu supplimentari

Il-glajders li jitħaddmu meta tkun meħtieġa l-provvista tal-ossiġenu f'konformità ma' NCO.OP.190 għandhom ikunu mgħammra b'tagħmir tal-ossiġnu li jkun jista' jaħżen u jqassam il-provvisti tal-ossiġnu meħtieġa.”;

(p)

il-punt (f) tal-parti NCO.SPEC.110 jinbidel b'dan li ġej:

“(f)

għandu jiżgura li l-membri tal-ekwipaġġ u l-ispeċjalisti fil-kompitu jużaw ossiġnu supplimentari b'mod kontinwu kull meta jiddetermina li fl-altitudni tat-titjira ppjanata n-nuqqas ta' ossiġnu jista' jirriżulta f'indeboliment tal-fakultajiet tal-membri tal-ekwipaġġ jew li jaffettwaw ħażin lill-ispeċjalisti fil-kompitu. Jekk il-bdot fil-kmand ma jistax jiddetermina n-nuqqas ta' ossiġnu kif se jaffettwa lill-persuni abbord, għandu jiżgura li l-ispeċjalisti fil-kompitu u l-membri tal-ekwipaġġ jużaw ossiġenu supplimentari b'mod kontinwu kull meta l-altitudni tal-kabina taqbeż l-10 000 pied għal perjodu ta' iktar minn 30 minuta u kull meta l-altitudni tal-kabina taqbeż it-13 000 pied.”;

(7)

Fl-Anness VIII (il-Parti-SPO):

(a)

Il-punt SPO.GEN.107 hija emendata kif ġej:

(i)

titħassar il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (a)(4)(v);

(ii)

tiddaħħal il-kelma “u” fl-aħħar tal-punt (a)(4)(vi);

(iii)

jiddaħħal punt ġdid (a)(4)(vii) kif ġej:

“(vii)

kull bażi tad-dejta tan-navigazzjoni meħtieġa għal PBN huwa xierqa u aġġornata.”;

(b)

tiddaħħal il-parti SPO.OP.116 li ġejja:

“SPO.OP.116   Navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni — l-ajruplani u l-ħelikopters

Meta tkun meħtieġa PBN għar-rotta jew għall-proċedura li għandha tiġi segwita fl-ajru, l-operatur għandu jiżgura li:

(a)

l-ispeċifikazzjoni rilevanti PBN hija ddikjarata fl-AFM jew dokument ieħor li jkun ġie approvat mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni bħala parti mill-valutazzjoni tal-ajrunavigabbiltà jew hija bbażata fuq approvazzjoni simili; kif ukoll

(b)

l-inġenju tal-ajru jiġi operat f'konformità mal-ispeċifikazzjoni tan-navigazzjoni rilevanti u mal-limitazzjonijiet tal-AFM jew xi dokument ieħor imsemmi hawn fuq.”;

(c)

il-punt (a) tal-parti SPO.OP.140 jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Qabel ma jibda b'titjira, il-bdot fil-kmand għandu jiżgura b'kull mezz raġonevoli disponibbli li l-faċilitajiet ibbażati fl-ispazju, fl-art u/jew fl-ilma inklużi l-faċilitajiet tal-komunikazzjoni u l-għajnuniet għan-navigazzjoni disponibbli u meħtieġa b'mod dirett fuq tali titjira, għall-operazzjoni sikura tal-inġenju tal-ajru, huma adegwati għat-tip ta' operazzjoni li għaliha se titwettaq it-titjira.”;

(d)

Jitħassar il-punt (b)(3) tal-parti SPO.OP.151;

(e)

tiddaħħal il-parti SPO.OP.152 li ġejja:

“SPO.OP.152   Ajrudrom tad-destinazzjoni — operazzjonijiet ta' avviċinament bl-istrumenti

Il-bdot fil-kmand għandu jiżgura li jkun hemm biżżejjed mezzi disponibbli biex jinnaviga u jinżel fl-ajrudrom tad-destinazzjoni jew fi kwalunkwe ajrudrom alternattiv tad-destinazzjoni fil-każ ta' telf ta' kapaċità għall-operazzjonijiet maħsubin tal-avviċinament jew tal-inżul.”;

(f)

il-punt (a) tal-parti SPO.OP.205 jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

L-operatur għandu jistabbilixxi proċeduri operattivi u programmi ta' taħriġ meta s-sistema tal-ACAS tkun installata u tista' titħaddem, biex l-ekwipaġġ tat-titjira jkun imħarreġ b'mod xieraq fl-evitar ta' kolliżjonijiet u jkun kompetenti fl-użu tat-tagħmir tal-ACAS II.”;

(g)

il-punti (c) u (d) tal-parti SPO.IDE.A.160 jinbidlu b'dan li ġej:

“(c)

għall-ajruplani li mhumiex kumplessi u li jaħdmu bil-magni, ċinturin tas-sikurezza li jkollu sistema ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso f'kull sit tal-ekwipaġġ tat-titjira, li jkun jinfetaħ permezz ta' molla waħda għall-ajruplani li jkollhom CofA maħruġa għall-ewwel darba fil-25 ta' Awwissu 2016 jew wara dik id-data;

(d)

għall-ajruplani kumplessi u li jaħdmu bil-magni, ċinturin tas-sikurezza li jkollu sistema ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso li jkun fih apparat li jżomm, b'mod awtomatiku, lit-torso tal-okkupant f'każ ta' tnaqqis rapidu tal-veloċità:

(1)

f'kull sit tal-ekwipaġġ tat-titjira u f'kull sit li jkun ħdejn is-sit tal-bdot; kif ukoll

(2)

f'kull sit tal-osservatur li jkun jinsab fil-kompartiment tal-ekwipaġġ tat-titjira.”;

(h)

jiżdied il-punt (e) li ġej fil-parti SPO.IDE.A.160:

“(e)

Is-sistema ta' trażżin b'ċinturin tas-sikurezza li jkollu sistema ta' restrizzjoni għan-naħa ta' fuq tat-torso meħtieġa fil-punt (d) għandha:

(1)

tinfetaħ permezz ta' molla waħda;

(2)

fuq is-sits tal-ekwipaġġ tat-titjira u f'kull sit li jkun ħdejn is-sit tal-bdot;

(i)

żewġ ċineg tal-ispalel u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti; jew

(ii)

ċinga tal-ispalel dijagonali u ċinturin tas-sikurezza li jistgħu jintużaw b'mod indipendenti għall-ajruplani li ġejjin:

(A)

l-ajruplani li jkollhom MCTOM ta' inqas minn 5 700 kg u MOPSC ta' inqas minn disgħa, u li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-inżul ta' emerġenza ddefiniti fl-ispeċifikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni applikabbli;

(B)

l-ajruplani li jkollhom MCTOM ta' inqas minn 5 700 kg u MOPSC ta' inqas minn disgħa, u li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet dinamiċi tal-inżul ta' emerġenza ddefiniti fl-ispeċifikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni applikabbli u li jkollhom CofA maħruġa għall-ewwel darba qabel il-25 ta' Awwissu 2016.”;

(i)

jiżdied il-punt (d) li ġej fil-parti SPO.IDE.A.220:

“(d)

Għall-operazzjonijiet tal-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”;

(j)

tiżdied il-parti SPO.IDE.H.230 li ġejja:

“SPO.IDE.H.230   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-ajru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

L-operatur għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru kollha li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, l-operatur għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, l-operatur għandu jinforma lill-ekwipaġġ tat-titjira u lill-persunal ieħor ikkonċernat, u għandu jiżgura li d-dejta affettwata ma tintużax.”;

(k)

Il-parti SPO.IDE.H.198 tinbidel b'dan li ġej:

“SPO.IDE.H.198   Ilbies ta' sopravivenza — il-ħelikopters kumplessi u li jaħdmu bil-magni

Kull persuna abbord għandha tilbes libsa ta' sopravivenza meta jiddeċiedi hekk il-bdot fil-kmand abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju billi jqis il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

titjiriet fuq l-ilma lil hinn mid-distanza awtorotazzjonali mill-art jew inżul ta' emerġenza sikur, fejn fil-każ ta' ħsara fil-magna kritika, il-ħelikopter ma jkunx jista' jżomm titjir f'livell; kif ukoll

(b)

ir-rapport jew it-tbassir tat-temp għad-disponibbiltà tal-bdot fil-kmand jindika li t-temperatura tal-baħar se tkun taħt il-+ 10 °C matul it-titjira.”

(l)

titħassar il-parti SPO.IDE.H.201;

(m)

jiżdied il-punt (d) li ġej fil-parti SPO.IDE.H.220:

“(d)

Għall-operazzjonijiet tal-PBN, l-inġenju tal-ajru għandu jissodisfa r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà għall-ispeċifikazzjoni xierqa għan-navigazzjoni.”

(n)

tiżdied il-parti SPO.IDE.H.230 li ġejja:

“SPO.IDE.H. 230   Ġestjoni ta' bażijiet tad-dejta ajrunawtika

(a)

Bażijiet ta' dejta ajrunawtika li jintużaw fuq applikazzjonijiet ta' sistemi tal-inġenji tal-ajru ċċertifikati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta li huma xierqa għall-użu maħsub tad-dejta.

(b)

L-operatur għandu jiżgura d-distribuzzjoni u d-dħul f'waqthom tal-bażijiet tad-dejta ajrunawtika, li jkunu attwali u mhux mibdula, għall-inġenji tal-ajru kollha li jkunu jeħtiġuhom.

(c)

Minkejja xi okkorrenza dwar rekwiżiti ta' rappurtar kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 376/2014, l-operatur għandu jirrapporta lill-fornitur tal-bażijiet tad-dejta dwar każijiet ta' dejta żbaljata, inkonsistenti jew dejta nieqsa li tista' tkun raġonevolment mistennija li tikkostitwixxi periklu għat-titjira.

F'każijiet bħal dawn, l-operatur għandu jinforma lill-ekwipaġġ tat-titjira u lill-persunal ieħor ikkonċernat, u għandu jiżgura li d-dejta affettwata ma tintużax.”;


(*)  Il-bażi tas-sħab għandha tippermetti li jsir it-titjir fl-għoli speċifikat, 'il barra mis-sħab u 'l isfel minnu.

(**)  Il-ħelikopters jistgħu jitħaddmu f'viżibbiltà tat-titjir imnaqqsa sa 800 metru, dejjem jekk id-destinazzjoni jew struttura intermedja tkun viżibbli l-ħin kollu.

(***)  Il-ħelikopters jistgħu jitħaddmu f'viżibbiltà tat-titjir imnaqqsa sa 1 500 metru, dejjem jekk id-destinazzjoni jew struttura intermedja tkun viżibbli l-ħin kollu.